Планування матеріальних ресурсів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Відомо, що випуск продукції безпосередньо пов'язаний з тим, наскільки добре і ритмічно підприємство забезпечується сировиною або комплектуючими, наскільки раціонально використовуються складські площі, і, нарешті, наскільки її випуск пов'язаний із замовленнями клієнтів або потребою ринку. Зміна оптимального співвідношення будь-який з цих складових тягне за собою ті чи інші проблеми. Перебої з поставками сировини тягнуть за собою простої у випуску продукції, надходження більшого, ніж необхідно, кількості матеріалів може спричинити за собою необгрунтовані втрати.

Для здійснюва лення матеріально-технічного забезпечення необхідно розробити певний інструментарій, який дозволяє керувати рівнем пропонованої послуги, а такж е рівнем відповідних витрат. У зв'язку з цим першочерговий інтерес представляють системи планування.

У процесі стратегічного планування приймаються рішення, СТОСУЄТЬСЯ еся структури мережі товароруху або капіталовкладення ень, необхідних для надання більшої гнучкості системі матеріального звернення.

Стратегічне планування діяльності в даній області долж але допомогти компанії навчитися пристосовуватися до змін у навко їй середовищі. Прикладами стратегічних рішень, ви кликані их змінами середовища, можна вважати рішення про переміщення центру реалізації у зв'язку із зрушеннями в територіальному розподілі клієнтури, а такж е розробку гнучкого виробництва, націленого на більш швидке задоволення постійно ускладнюються вимог ринку.

Тактичне планування застосовується в межах тимчасового періоду від кількох місяців до одного року. Вона допомагає сформулювати взаємопов'язаний ні завдання з отримання річного прибутку для слу ної компанії, а також розробити сукупність приватних планів для оперативних служб закупівлі, виробництва, перевезень, утримання техніки і т.п. Тактичне плани легко піддаються перегляду протягом року, у міру виявлення реального попиту.

Оперативне планування матеріально-технічного забезпечення представляє собою засіб регулювання і контролю задіяного у виробництві сировини і готових виробів. Його мета полягає в розвитку контактів між різними службами компанії, посилення координації їх діяльності та підвищення їх мотивації по відношенню до завдань матеріально-технічного забезпечення.

Завдання оперативного планування матеріально-технічного забезпечення полягає в забезпеченні максимально ефективного використання ресурсів і коштів, що спрямовуються на задоволення нагальних потреб. Типовими варіантами планування цього типу є розробка програми випуску деякого обладнання або розробка календарного графіка відправлення продукції споживачеві. Часом методологічний інструментарій розробляється одночасно для прийняття рішень стратегічні кого характеру і для планування поточних потреб. Так, представлена ​​модель виробництва та реалізації може забезпечити розроблення сценарію розміщення заводів і складів з точки зору глобальної стратегії компанії. Найчастіше ця ж модель може сприяти вирішенню оперативної завдання - оптимізації обороту сировини і товарів з метою скорочення запасів і часу складування анія. [11, c.295-299]

Теоретично планування операцій з матеріально-технічного забезпечення можна представити у вигляді схематичного поділу на п'ять елементів:

1) прогнозування попиту;

2) планування виробництва;

3) планування фізичного розподілу прод укціі;

4) планування забезпечений ня:

5) з истема оцінок результатів функціонування системи М ТО.

Сюди ж е ставляться дві підсистеми: 1) обліку і контролю в иполненія з аказ ів, Вступники х від клієнтів, і 2) обліку та контролю виконання замовлень фірми її постачальн ікамі. [7, c.16]

Сьогодні багато керівників усвідомили неспроможність старих методів управління. В умовах жорсткої конкуренції, економічної нестабільності, нестачі обігових коштів на перший план виходить оперативність і точність прийняття управлінських рішень. Одним з факторів цього стала наявність комплексної системи автоматизації, що забезпечує упорядкування інформаційних потоків і ефективний доступ до даних менеджерів всіх рівнів.

Першим кроком у цьому напрямку стала розробка концепції МRР (Маtеriаls Rеsоurсе Рlаnning - планування матеріальних ресурсів). Основна мета МRР полягала в мінімізації витрат, пов'язаних зі складськими запасами. В її основі лежить принцип залежності потреби в сировині, напівфабрикатах і інші продукти від плану випуску готової продукції. Врахування цього показника, а також часу технологічних циклів виробництва дає можливість розрахувати необхідний запас матеріалів до конкретного терміну.

Метод МRР декларує, які процеси обліку та управління повинні бути реалізовані на підприємстві, в якій послідовності вони повинні виконуватися, містить конкретні рекомендації про те, як вони повинні виконуватися, тобто алгоритми.

Метод МRР включає в себе складання проектів замовлень на закупівлю та / або внутрішнє виробництво необхідних матеріалів і комплектуючих. Іншими словами, його застосування дозволяє оптимізувати план поставок комплектуючих, тим самим зменшуючи витрати на виробництво і підвищуючи його ефективність. [4, c.518-521]

Однак у МRР є серйозний недолік. При розрахунку запасів у рамках цієї концепції не враховуються наявні виробничі потужності, їх завантаження і вартість робочої сили. Це недогляд було виправлено в концепції МRР-II (Manufacturing Ressurs Planning - планування ресурсів підприємства). Основна суть цього методу зводиться до того, що прогнозування, планування і контроль виробництва здійснюється по всьому циклу, починаючи від закупівлі сировини і закінчуючи відвантаженням товару споживачеві.

В останні роки поєднання планування матеріальних і фінансових ресурсів підприємства призвело до появи методу ERP (Enterprise Resource Planning - розширене планування ресурсів). Суть його полягає в отриманні результатів виробничого і збутового планування в грошовому вираженні, а процеси управління підприємством спрямовані на оптимізацію бізнес-процесів, що йдуть всередині підприємства: прийом замовлень, планування виробництва, постачання, саме виробництво, доставка та адміністрування. [5, c.277-278]

Стандарт ЕRР знайшов широке застосування, оскільки планування ресурсів дозволяло знизити час випуску продукції, мінімізувати рівень товарно-матеріальних запасів, поліпшити зворотний зв'язок зі споживачем при одночасному скороченні адміністративного апарату, а також об'єднати всі ресурси підприємства та підвищити ефективність управління ними. В даний час практично всі сучасні західні системи керування виробництвом базуються на концепції ЕRР і відповідають її рекомендаціям.

Найновіший зі стандартів систем управління підприємствами - СSRР (Сustоmеr Sуnсhrоnizеd Rеsоurсе Рlаnning - планування ресурсів, синхронізоване з покупцем) - крім усього іншого охоплює ще і взаємодія з клієнтами. Таким чином, якщо МRР, МRРII і ЕRР орієнтовані на внутрішню організацію підприємства, то стандарт СSRР включає в себе повний цикл - від проектування майбутнього виробу з урахуванням вимог замовника до гарантійного та сервісного обслуговування після продажу. [3]

Підводячи підсумок питанню, необхідно підкреслити, що Білорусь поки не представляє великого інтересу для західних виробників програмного забезпечення. Впровадження систем класу ЕRР і вище вимагає досить серйозних фінансових вкладень (до декількох мільйонів доларів), що робить їх недоступними для більшості наших суб'єктів господарювання. Пропоновані рішення як максимум відповідають вимогам стандарту МRР-II. Велика частина продаваних в республіці комплексів автоматизації управління підприємством - це російські розробки, в тій чи іншій мірі адаптовані до умов Білорусі. Вихід в такій ситуації великі організації бачать в автоматизації за допомогою власних відділів АСУП.

Список літератури

Байн В.Ф. Економіка підприємства і організація виробництва: Навч. посібник. / В. Ф. Байн. -Мн.: БДУ, 2003. -192с.

Зайцев Н.Л. Економіка організації: Підручник для вузів. / Н. Л. Зайцев; Держ. ун-т управління. -2-е вид., Перераб. і доп. -М.: Вид-во "Іспит", 2003. -624с.

Козик П. Інформаційні технології в управлінні підприємством. / / Національна Економічна Газета. -2002. - № 18 (538) від 12.03.2002.

Корпоративна логістика: 300 відповідей на питання професіоналів. / В. І. Сергєєв, Л. Б. Бєлов, В. В. Дибська та ін; За заг. ред. В. І. Сергєєва. -М.: ИНФРА-М, 2004. -930с.

Міняємо М.Ф. Інформаційні технології управління. - У 3 кн.: Учеб. посібник для вузів. -М.: Омега-Л, 2003. -Кн.3. -464с.

Русак Є.С. Економіка підприємства: Курс лекцій. / Є. С. Русак; Академія управління при Президентові Республіки Білорусь. -2-е вид. -Мн., 2004. - 44c.

Сухотская М.М. Сучасний підхід до вирішення управлінських завдань. / / Підприємництво у Білорусії. -2001. - № 10. -С.16-17.

Економіка організацій (підприємств): Підручник для вузів. / Под ред.: В. Я. Горфінкеля, В. А. Швандара. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. -608с.

Економіка підприємства (фірми): Практикум. / Л. П. Афанасьєва, Г. І. Болкіна, О. Ф. Бистров і ін; Під ред.О.І.Волкова, В. Я. Позднякова. -М.: ИНФРА-М, 2003. -331с.

Економіка підприємства. / В. Я. Хріпач, Г. З. Суша, Є. І. Андросович та ін; Під ред. В. Я. Хріпача. -2-е вид., Стер. -Мн.: Економпресс, 2001. -460с.

Економіка підприємства: Учеб. посібник. / В. П. Волков, А. І. Ільїн, В. І. Станкевич та ін; Під ред. А. І. Ільїна. -2-е вид., Испр. -Мн.: Нове знання, 2004. -672с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
20.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз матеріальних ресурсів
Аналіз матеріальних ресурсів організації 2
Аналіз матеріальних ресурсів підприємства
Аналіз матеріальних ресурсів організації
Аналіз використання матеріальних ресурсів 2
Аналіз матеріальних ресурсів підприємства 2
Аналіз використання матеріальних ресурсів
Аналіз матеріальних ресурсів ВАТ Фабрика
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів
© Усі права захищені
написати до нас