Персонал 21

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Персонал

Задача1: Всічні місяці працівниками організації відроблено 850 л.днів, святкових і вихідних 12, неявки за робочі дні склали 150 л.днів.

Визначити: середнє число фактично зайнятих робітників, середнє число робітників за фактичний час роботи.

Розв’язок.

1.Середнє число фактично – зайнятих робітників: Чсер==44 чол

2.Середнє число робітників за фактичний час роботи: Чсер ф= =53 чол

3.Коефіціент використання спискового складу працівників: К==83%

Задача2: Організація почала функціонувати в 1.11.99р.С/обл чисельність в 11 місяці 50 чоловік, в12 місяці 80 чоловік.

Визначити С/обл за два місяці, за Ivкв.

Розв’язок.

1.С об 2 міс==65

2.С обIV КВ= чол.

Задача3: Чисельність ПВП в базовому періоді складає 450г. об’єм в – ва в плановому періоді повинна зрости на 11.1% тобто складе 111.1%. ріст продуктивності праці 110.6%: Чпл=450*=452 чол.

Задача4: Плановий ріст об’му виробництва – 105.6%.Чисельність в базовому періоді 750 чол. : Чпл=чол.

Задача5:Вцеху плановий ріст об’єму випускупродукції склав 111.1%. Чисельність працюючих 450 чол. В результаті здійснення заходів, направлених на підвищення продуктивності праці економія чисельності склала 48 чол. : Чпл= чол

Задача6:Повна програма трудомісткості планового року складає 826000 н/год, ефективний фонд робочого часу на рік 1627 год, очікуваний коефіцієнт виконання норми1.20 : Чпл=чол

Задача7:Планові затрати часу на проведення ремонтів обладнання складає 91000 н/год. Коефіцієнт виконання норм 1.20 .Плановий б’юджет робочого часу 1850 :

Чпл=41 чол.

Задача8: Планова трудомісткість одиниці продукції 32 н/год, кількість виробів 5000шт. плановий фонд робочого часу 1720 год., коефіцієнт виконання норми 1.20 : Чпл=чол.

Задача9: Планова трудомісткість 35.5тис.н/год, нормативна трудомісткість 42.6 тис. н/год. Ефективний фонд робочого часу 1784 год, плановий КВН=1.2 :

ЧПЛ=чол . 20 чол.

Задача10: Вбазовому періоді підприємство випускає 500 виробів при виробітку 0.5 виробу за л/дн. В плановому періоді виробіток повинен збільшитись за рахунок впровадження міроприємств повинна збільшитись до 0.6 виробу за л/дн., а об’єм продукції має скласти 650 виробів.

Визначити : скільки необхідно додатково набрати людей для виконання даної програми та скільки потрібно скоротити , якщо об’єм продукції останеться незмінним.

Розв’зок.

1.Кількість чоловік, що необхідно для випуску продукції: 650/0.6=1083 чол.

2.Кількість чоловік, що працювало в базовому періоді: 500/0.5=1000 чол.

3.Додаткова кількість людей, що потрібно для виконання запланованих об’ємів:

1083 – 1000 =83 чол.

4.Кількість людей, яка потрібна в плановому періоді, якщо об’єм продукції залишиться незмінним: 500/0.6 =833 чол.

5.Кількість людей, яких потрібно скоротити: 1000 – 833 =167 чол.

Задача11: В організації при середньосписковій чисельності 59 чол., вироблено продукції на суму 280710грн., і фактично відпрацьовано 9357 л/дн. Максимально можливий робочий фонд =219днів.

Визначити : загальний фонд робочого часу;

Середньоденну виробутку;

Середню продовжуваність робочого періоду в днях;

Коефіцієнт використання робочого часу;

Фонд робочого часу, якщо коефіцієнт використання довести до 75% і скільки додатково отримується продукції.

Розв’язок.

1.Загальний фонд робочого часу: 219/59 =12921 л/дн.

2.Середньоденна виробітка: 280710/9357 = 30 грн/(л/дн).

3.Середня тривалість робочого періоду (л/дн): 9357/59 = 159 дн.

4.Коефіцієнт використання робчого часу: 9357/12921*100 = 72.4%.

5.Коефіцієнт втрат робочого часу: %.

6.Фонд робочого часу додатковий при умові: коефіцієнт використання робочого часу 75%: 75 – 72.4=2.6% ; л/дн.

7.Додатковий випуск продукції: 336*30 = 10080 грн.

ФОРМУЛИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПО ТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ.

1.Метод корногування базової чисельності: ЧЗ =

ЧБ – загальна ,базова чисельність;

І – коефіцієнт зміни обсягу виробництва;

Ч – сумарна зміна чисельності за пофакторним розрахунком можливої зміни продуктивності праці.

2.Метод розрахунків чисельності на основі повної трудомісткості виготовленя продукції: ЧЗ =; КВН - коефіцієнт виконання норм; ТРЕ - розрахунковий ефективний фонд робочого часу на 1 працівника ; ∑tI - повна трудомісткість виробничої програми

3.Продуктивність праці: П = ; V – випуск продукції грн.

ЧСО – середньооблікова чисельність

4.Трудомісткість: Т =

5.Погодинна оплата праці (просте): ЗПОГ = tФ *Сгод ,де tФ – фактично відпрацьований час (год); СГОД - тарифна ставка за 1 годину.

6.Погодинно – преміальна оплата праці: ЗПП =СГОД *tФ ++

ДІ – система доплат;

n – кількість доплат;

ПІ – система премій;

m- кількість досягнень для премій;

Тести №1

1.Трудові ресурси – це …

а) усі люди працездатного віку;

б)люди працездатного віку, підлітки та пенсіонери, щопрацюють;

в) будь – яка чисельність працюючих разом людей на даному підприємстві;

г) сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності.

2.Чисельність працівників, яка включає всіх постійних, тимчасових і сезонних працюючих, прийнятих на роботу на строк один і більше днів не залежно від того, знаходяться вони на роботі , у відряджненні, у відпустці, звільнені від праці за хворобою чи з інших причин називаються:

а)явочною;

б)обліковою;

в)середньообліковою.

3.При відрядній формі оплата праці проводиться за:

а)нормами і розцінками, встановленими за розрядом виконуваних робіт;

б)тарифною сіткою;

в)штатним розкладом підприємства;

г)штатним розкладом плюс преміальні.

4.Основна заробітня плата – це…

а)будь – який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами;

б)встановлений державою розмір зарплати нище якого не може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу;

в)будь – який заробіток, що за трудовим договором оплачується працівникові за виконану роботу та надані послуги.

Тести№2.

1.Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності, називають…

а)трудовим колективом підприємства;

б)персоналом підприємства;

в)трудовими ресурсами;

г)трудовим потенціалом.

2.спеціалістами вищої кваліфікації називатьпрацівників…

а)із середньою освітою та деяким практичним досвідом;

б)що обіймають певні посади, але не мають спеціальної освіти;

в)що мають наукові ступені і звання;

г)з вищою спеціальною освітою та значним практичним досвідом;

д)певного працездатного віку.

3.Заробіток працівника, що розраховується шляхом перемноження кількості одениць виробленої продукції та розцінки за одиницю продукції є заробіток при…

а)відрядно прогресивній системі;

б)прямій відрядній системі;

в)непрямій системі;

г)відрядно – преміальній системі.

4.До сфери державного регулювання оплати праці згідно чинного законодавства належить регулювання…

а)мінімальної заробітної плати;

б)оплати праці в організаціях, що фінансуються з б’юджету;

в)розмірів посадових окладів керівників державних підприємств;

г)усі наведені відповіді правельні.

Тести№3

1.Докатегорії службовець відносяться працівники, які…

а)займаються інженерно – технічними та економічними роботами;

б)зайняті безпосередньо у процесі виробництва та надання матеріальних благ;

в)здіійснюють підготовку та оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування;

г)обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства;

д)виконують суто розумову роботу.

2.Різниця між обліковою та явочною чисельністю характеризує:

а)плинність персоналу;

б)структуру персоналу;

в)резерв персоналу, щомає використовуватись для замінитих, що невиходять на роботу з поважних причин;

г)кількість персоналу звільненого з поважних причин у цьому звітньому періоді.

3.До погодинної форми оплати праці належить:

а)акордне;

б)непряме відрядне;

в)відрядно – преміальне;

г)жодна з наведених форм;

4.Тарифна система оплати праці працівників включає:

а)тарифні ставки, тарифно – кваліфікаційний довідник;

б)тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно – кваліфікаційний довідник;

в)тарифні ставки, посадові оклади;

г)тарифні ставки, тарифні сітки;

д)тарифно – кваліфікаційний довідник, тарифні ставки, преміальне положення.

Тести№4.

1.Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань і практичних навичок називається:

а)професією;

б)спеціальністю;

в)кваліфікацією;

г)категорія.

2.Структура персоналу – це відсоткове співвідношення окремих груп персоналу за такими кваліфікаційними ознаками:

а)категорія персоналу;

б)вік персоналу;

в)освіта та кваліфікація персоналу;

г)усі відповіді правельні.

3.Мінімальна заробітня плата – це…

а)будь – який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами;

б)встановлений державою розмір зарплати, менше якого не може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу за повний місяць;

в)будь – який заробіток, що за трудовим договором виплачується працівникові за виконану роботу чи надані послуги.

4.Відрядна форма оплати праці включає:

а)пряме відрядне;

б)відрядно – преміальне;

в)відрядно – прогресивне;

г)акордне;

д)посадові оклади.

Тести№5.

1.Спеціальність – це…

а)вид трудової діяльності, здійснення якої потребує спеціальних знань;

б)вид трудової діяльності, здійснення якої потребує професійних навичок;

в)більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;

г)сукупність спеціальних знань і практичних навичок, щовизначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.

2.Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх причин до середньооблікової чисельності – це показник …

а)частки окремих категорій працівників;

б)рівня дисципліни;

в)плинності кадрів;

г)продуктивності праці.

3.Продуктивність праці – це …

а)витрати суспільно необхідної праці на виробництво одиниці продукції;

б)витрати живої праці на виробництво одиницю продукції;

в)продуктивна сила праці, тобто здатність за одиницю робочого часу створювати певні споживчі вартості;

г)міра кількості затраченої праці;

д)кількість продукції за одиницю робочого часу.

4.Основна(тарифна) частина заробітньої плати працівників залежить від:

а)результатів його праці;

б)рівня його кваліфікації;

в)складності робіт, що ним виконуються;

г)результатів господарської діяльності підприємства, на якому він працює.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Завдання
45.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Персонал стенду
Персонал управління
Персонал підприємства
Персонал на підприємстві
Операційний персонал торгівельного підпріємства
Персонал як об єкт управління організації
Персонал підприємства Продуктивність праці
Персонал організації його класифікація
Персонал підприємства і його структура
© Усі права захищені
написати до нас