Перевірка фінансової звітності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Завдання 1. Виділіть етапи перевірки інформації, що міститься у фінансовій звітності їх характеристика і значення
Аналіз фінансової звітності - це процес, за допомогою якого ми оцінюємо минуле і поточне фінансове становище і результати діяльності організації.
Однак при цьому головною метою є оцінка фінансово-господарської діяльності нашої організації щодо майбутніх умов існування.
Фінансова (бухгалтерська) звітність є інформаційною базою фінансового аналізу, тому, що в класичному розумінні фінансовий аналіз - це аналіз даних фінансової звітності. Фінансовий аналіз проводиться по-різному, в залежності від поставленої задачі.
Він може покористуватися для виявлення проблем управління виробничо-комерційною діяльністю; служити для оцінки діяльності керівництва організації; бути використаний для вибору напрямків інвестування капіталу, нарешті, виступати в якості інструменту прогнозування окремих показників і фінансової діяльності в цілому.
У випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, бухгалтерська звітність підлягає обов'язковому аудиту. Підсумкова частина аудиторського висновку повинна додаватися до звітності.
У сучасній російській практиці фінансовий аудит розглядається як досить вузьке поняття, звичайно як класичний аудит фінансової звітності, який проводиться або за ініціативою власника, або з метою законодавчо закріпленої щорічної перевірки звітності організацій.
Федеральний закон «Про аудиторську діяльність» № 119 - ФЗ від 07.08. 2001 встановив критерії для організацій, бухгалтерська звітність яких підлягає обов'язковій перевірці [3, с. 29]:
- Організаційно - правова форма - відкрите акціонерне товариство;
- Кредитні організації, страхові організації або товариства взаємного страхування; товарна або фондова біржа, інвестиційні фонди, державні позабюджетні фонди, джерелом утворення засобів яких є передбачені законом Російської Федерації обов'язкові обчислення, вироблені фізичними та юридичними особами; фонди, джерелами, утворення засобів яких, є добровільні обчислення фізичних та юридичних осіб;
- Якщо обсяг виручки організації або індивідуального підприємця від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) за один рік перевищує в 500 000 разів встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці, або сума активів балансу перевищує на кінець звітного року в 200 000 разів встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці;
- Організації, що є державний унітарним підприємством, муніципальним унітарним підприємством, заснованим на праві господарського ведення, якщо фінансові показники його діяльності відповідають встановленим критеріям. Для муніципальних унітарних підприємств законом суб'єкта Російської Федерації фінансові показники можуть бути знижені [3, с. 29].
Проте можливий більш широкий підхід до визначення завдань фінансового аудиту: не як до аудиту фінансової звітності з оцінкою її достовірності, а як до перевірки, ініційованої керівництвом або власником організації, яка спрямована на вивчення ефективності роботи, фінансових результатів діяльності підприємства.
У цьому випадку мова йде про аудит фінансового стану, при якому методами економічного аналізу проводиться аудит фінансової звітності.
Розглядаючи зміст звітності, в першу чергу слід визначити повноту і точність її складання. Це забезпечується її формальним, арифметичним і логічним контролем [7, с. 16].
Перш за все, необхідно у формах звітності виділити ті статті, які є найбільш суттєвими, тобто займають найбільшу питому вагу в підсумкових показниках, і виявити необхідність їх деталізації. Крім того, доцільно визначити, чи правомірно організація не заповнює певні типові рядки звітності. Наприклад, в балансі може бути не виділено прибуткове використання майна, а у формі № 2 показані істотні доходи від оренди майна або на підприємстві, де йде процес виробництва; в балансі не відбивають «Основні засоби» і немає даних про позабалансовому обліку основних засобів, то є орендованих.
Другою стадією перевірки є арифметична, тобто контроль за правильністю деталізації та агрегування показників, а також за точністю заповнення всіх форм звітності (повинні бути однакові дані у всіх формах і т.п.) [7, с. 16].
Третій етап пов'язаний з логічною перевіркою [7, с. 16].
На цьому етапі аналітик, з урахуванням сформованої економічної ситуації, з'ясовує, наскільки можна довіряти даним внутрішньої і зовнішньої інформації про якість продукції, що випускається (реалізованої) продукції (або послуг), про доходи та витрати аналізованого господарюючого суб'єкта, оцінки кваліфікації і сумлінності його керівників і персоналу, стан бухгалтерського обліку і контролю. На цьому етапі необхідно ознайомитися з порівняльні відомості інвентаризації основних і оборотних коштів. На цьому етапі висновки аналітика носять в основному попередній характер і залежать від його кваліфікації та досвіду практичної ревізійної або аудиторської діяльності.
Завершальним етапом перевірки звітності повинна бути корекція вартості майна, балансового прибутку і розмірів власного капіталу [7, с. 16].
Підсумкова частина аудиторського висновку, виданого за результатами обов'язкового аудиту фінансової звітності, повинна додаватися до цієї звітності.
Завдання 2. Побудуйте порівняльний аналітичний баланс (на початок і кінець року)
За даними балансу визначте:
1. загальну вартість активів організації;
2. вартість іммобілізованих (необоротних) коштів;
3. вартість мобільних (оборотних) активів;
4. вартість матеріальних оборотних коштів;
5. величину власного капіталу підприємства;
6. величину позикового капіталу;
7. величину власних коштів в обороті;
8. робочий капітал.
Розрахунки оформіть в таблиці, зробіть висновки.
Арзамаський приладобудівний завод »було створено в 1957 році, як підприємство з випуску датчиків і приладів для авіації.
Товариство засновано на підставі закону РФ «Про приватизацію державних і муніципальних підприємств у Російської Федерації», Державної програми приватизації державних і муніципальних підприємств у Російської Федерації на 1992 рік, Указу Президента Російської Федерації «Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств у акціонерні товариства »від 01 липня 1992 року № 721 і зареєстровано Адміністрацією міста Арзамаса, з присвоєнням номера державної реєстрації № 93/1369/668.
Товариство є правонаступником державного підприємства «Арзамаський приладобудівний завод» (АПЗ), у свою чергу є правонаступником державного підприємства «Арзамаського приладобудівне виробниче об'єднання» (АППО).
Місцем знаходження Товариства: 607220, Росія, м. Арзамас Нижегородської області, вул.50 років ВЛКСМ, 8А.
Аналіз проведений за даними фінансової звітності підприємства (див. додаток 1).
Рішення:
1. Загальну вартість активів організації (стор. 190 + 290);
Загальна вартість активів організації (на початок року) = 740242 +1369559 = 2109801 тис. крб.
Загальна вартість активів організації (на кінець року) = 747344 +1518652 = 2265996 тис. крб.
2. Вартість іммобілізованих (необоротних) коштів (стор. 190);
Вартість іммобілізованих (необоротних) коштів (на початок року) = 740 242 тис. руб.
Вартість іммобілізованих (необоротних) коштів (на кінець року) = 747 344 тис. руб.
3. Вартість мобільних (оборотних) активів (стор. 290);
Вартість мобільних (оборотних) активів (на початок року) = 1369559 тис. крб.;
Вартість мобільних (оборотних) активів (на кінець року) = 1518652 тис. крб.;
4. Вартість матеріальних оборотних коштів (стор. 210 + 220);
Вартість матеріальних оборотних засобів (на початок року) = 532705 +9686 = 542391 тис. руб.
Вартість матеріальних оборотних коштів (на кінець року) = 558374 +8258 = 566632 тис. руб.
5. Величина власного капіталу підприємства (стор. 490);
Величина власного капіталу підприємства (на початок року) = 542391 тис. руб.
Величина власного капіталу підприємства (на кінець року) =
566632 тис. руб.
6. Величина позикового капіталу (стор. 590 +690);
Величина позикового капіталу (початок року) = 27666 +709239 = 736905 тис. руб.
Величина позикового капіталу (кінець року) = 22 592 +560079 = 582671 тис. руб.
7. Величина власних коштів в обороті (стр.490-190);
Величина власних коштів в обороті (на початок року) = 1372896 - 740242 = 632654 тис. руб.
Величина власних коштів в обороті (на кінець року) = 1683325 = 747344 = 935981 тис. руб.
8. Робочий капітал (стор. 290-690);
Робочий капітал (на початок року) = 1369559 - 709239 = 660320 тис. руб.
Робочий капітал (на кінець року) = 1518652 - 560079 = 958573 тис. руб.
Результати отриманих розрахунків занесемо в аналітичну таблицю
(Див. таблицю 1)
Таблиця 1 Аналіз показників порівняльного аналітичного балансу підприємства (тис. крб.).
Найменування показника
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1. Загальна вартість активів організації
(Стор. 190 - стор 290)
2 109 801
2 265 996
2.Стоімость іммобілізованих (необоротних) коштів (стор. 190)
740242
747344
3. Вартість мобільних (оборотних) активів
(Стор. 290)
1369559
1518652
4. Вартість матеріальних оборотних коштів
(Стор. 210 + 220)
542391
566632
5. Величина власного капіталу підприємства
(Стор. 490)
542391
566632
6. Величина позикового капіталу (стор. 590 +690)
736905
582671
7. Величина власних коштів в обороті (стр.490-190)
632654
935981
8. Робочий капітал
(Стор. 290-690)
660 320
958573
За результатами аналізу цієї таблиці, можна зробити ряд наступних висновків.
Аналіз проведених показників показує, що підприємство розвивається динамічно за рахунок власних коштів.
Величина позикових коштів знижується, що вказує на те, що розвиток підприємства відбувається в основному за рахунок використання власних фінансових ресурсів і можливостей.
Завдання 3. Загальна оцінка ділової активності підприємства
Розрахуйте коефіцієнти ділової активності та економічного зростання підприємства на початок і кінець звітного періоду, визначте їх зміна (використовуючи формули табл. 16). Зробіть відповідні висновки.
Таблиця 4 Оцінка ділової активності
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Д а 5 = виручка від реалізації 4 р. - 3 р.. Балансу
Коефіцієнт оборотності матеріальних засобів
Д а 6 = виручка від реалізації стор 210 + стор 220
Коефіцієнт оборотності грошових коштів
Д а 7 = виручка від реалізації стр.260
Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках
Д а 8 = виручка від реалізації Стор. 230 або стор. 240
Термін погашення дебіторської заборгованості
Да9 = 360 Да8
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Д а 10 = виручка від реалізації стр.620 + стр.630
. Термін оборотності кредиторської заборгованості
Д а 11 = 360 Да10

Аналіз ділової активності підприємства відбувається за результатами оцінки наступних показників.
1. Коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується за формулою:

.
Цей показник відображає швидкість обороту власного капіталу підприємства. У даному випадку, значення даного показника достатньо високо, тим не менше, воно не виходить за межі нормативних значень, що свідчить про те, що аналізоване підприємство розвивається динамічно, за рахунок обороту власних коштів.
2. Коефіцієнт оборотності матеріальних засобів розраховується за формулою:
(2)
= 3,23
Аналізуючи розрахунок цього показника необхідно зробити висновок про те, що хоча нормативне значення показника достатньо високо, отже, матеріальні кошти даного підприємства використовуються досить ефективно.
3. Коефіцієнт оборотності грошових коштів:
= = 16,42
Аналізуючи розрахунок цього показника необхідно зробити висновок про те, що хоча нормативне значення показника достатньо високо, отже, грошові кошти даного підприємства використовуються досить ефективно.
4. Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках. Даний показник розраховується за такою формулою:

= 2,95
Аналізуючи розрахунок цього показника необхідно зробити висновок про те, що хоча нормативне значення показника достатньо високо, отже, грошові кошти в розрахунках даного підприємства використовуються досить ефективно.
5. Термін погашення дебіторської заборгованості розраховується за формулою:
= 122,03 122 дні.
Аналіз даного показника свідчить, що дебіторська заборгованість погашається раз на квартал.
6. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості.
Даний показник розраховується за такою формулою:

= 2,58

7. Термін погашення кредиторської заборгованості:
Даний показник розраховується за формулою:
= 139, 53 139 днів
За результатами проведеного аналізу основних показників ділової активності підприємства, необхідно зробити ряд наступних висновків.
За результатами проведених розрахунків, необхідно зазначити, що підприємство є досить стійким і активним на ринку. Активно використовуються у господарській діяльності власні кошти, так як величина оборотності досить висока. Тим не менш, на наш погляд, негативною тенденцією є те обставина, що термін погашення кредиторської заборгованості на даному підприємстві вище, хоча і незначно, ніж строк погашення дебіторської заборгованості.

Список використаної літератури
1. Абрютина, М. С., Експрес - аналіз фінансової звітності: [Текст] / М. С. Абрютина .- М.: «Справа і Сервіс», 2003 .- 256с.
2. Аналіз фінансової звітності / під ред. М. А. Вахрушина .- М.: Вузівський підручник, 2007 .- 368с.
3.Аналіз фінансової звітності / Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова .-
4-е вид. перераб. і доп. - М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2006 .- 368с.
4. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник / під ред. О. В. Єфимової, М. В. Мельник .- М.: Омега - Л, 2006 .- 446с.
5. Бернстайн, Л. А. Аналіз фінансової звітності: [Текст] / Л. А. Бернстайн .- М.: Фінанси і статистика, 2003 .- 624с.
6. Ковальов, В. В., Ковальов Віт. В., Фінансова звітність. Аналіз фінансової звітності / В. В. Ковальов, Віт. В. Ковальов - 2-е вид. перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Проспект, 2006 .- 432с.
7. Кудінова, М. Г., Бєлікова, Т. С., Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник / М. Г. Кудінова, Т. С. Бєлікова .- Барнаул: Видавництво Агау, 2006 .- 173с.
8. Селезньова, М. М., Іонова, А. Ф., Аналіз фінансової звітності організації: [Текст] / Н. Н. Селезньова, А. Ф. Іонова .- М.: Юніті - Дана, 2007 .- 584с.

Додаток 1
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
Коди
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 1 січня 2008
Дата (рік, місяць, число)
2008
Організація: ВАТ "Арзамаський приладобудівний завод"
за ЄДРПОУ
07513518
Ідентифікаційний номер платника податків
ІПН
5243001742
Вид діяльності: приладобудування
за КОАТУУ
29.60,33.20,33.10.1
Організаційно-правова форма / форма власності: відкрите акціонерне товариство / змішана Російська власність з часткою Фед. власності
по ОКОПФ / ОКФС
47
41
Одиниця виміру: тис. руб.
по ОКЕІ
384/385
АКТИВ
Код показника
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи (04, 05)
110
325
626
Основні засоби (01, 02, 03)
120
683173
697787
Незавершене будівництво (07, 08, 16, 61)
130
36081
39995
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (03)
135
-
-
Довгострокові фінансові вкладення (06,82)
140
15158
2439
Відкладені податкові активи
145
5505
6497
Інші необоротні активи
150
-
-
РАЗОМ по розділу I
190
740242
747344
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
532705
558374
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 12, 13, 16)
211
380507
347828
тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)
212
-
-
витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
64539
91908
готова продукція і товари для перепродажу (16, 40, 41)
214
77439
26640
товари відвантажені (45)
215
-
-
витрати майбутніх періодів (31)
216
10220
91998
інші запаси і витрати
217
-
-
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
9686
8258
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230
-
-
У тому числі покупці і замовники
-
-
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
620433
828851
У тому числі покупці і замовники
471760
683901
Короткострокові фінансові вкладення
250
94119
20256
Грошові кошти
260
111768
101988
Інші оборотні активи
270
848
925
РАЗОМ по розділу II
290
1369559
1518652
БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)
300
2109801
2265996
ПАСИВ
Код показника
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
192637
192637
Власні акції, викуплені в акціонерів
411
(78064)
(1720)
Додатковий капітал
420
24906
18879
Резервний капітал, в тому числі:
430
48159
48159
резерви, утворені відповідно до законодавства
431
-
-
резерви, утворені відповідно до установчих документів
432
48159
48159
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
535481
710352
Нерозподілений прибуток, використана на придбання основних засобів
480
649777
715018
РАЗОМ по розділу III
490
1372896
1683325
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
510
-
-
Відкладені податкові зобов'язання
515
27666
22592
Інші довгострокові зобов'язання
520
-
-
РАЗОМ за розділом IV
590
27666
22592
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610
-
-
Кредиторська заборгованість, у тому числі:
620
708987
559826
постачальники та підрядники
621
623278
473226
заборгованість перед персоналом організації
622
24308
27567
заборгованість перед державними позабюджетними фондами
623
21597
16662
заборгованість з податків і зборів
624
33506
24117
інші кредитори
625
6298
18254
Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів
630
252
253
Доходи майбутніх періодів
640
-
-
Резерви майбутніх витрат
650
-
-
Інші короткострокові зобов'язання
660
-
-
РАЗОМ по розділу V
690
709239
560079
БАЛАНС
700
2109801
2265996
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
130.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Елементи фінансової звітності відповідно до МСФЗ міжнародними стандартами фінансової звітності
Перевірка відповідності бухгалтерської звітності вимогам дійств
Перевірка відповідності бухгалтерської звітності вимогам чинного законодавства
Аналіз фінансової звітності 4
Перевірки фінансової звітності
Аудит фінансової звітності
Аналіз фінансової звітності 2
Елементи фінансової звітності
Аналіз фінансової звітності 5
© Усі права захищені
написати до нас