Переваги та недоліки ринкового механізму

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Російської Федерації
Російський державний гуманітарний університет.
Контрольна робота
по:
Економічної теорії. Мікроекономіці
на тему:
«Переваги та недоліки ринкового механізму».
Виконала: студентка Новікова В.В.
спеціальність: світова економіка
м. Тула 1год навчання (3 роки)
Перевірила: Каждан Г.С.
Тула 2003
Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 3
Глава 1. Ринок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 4
§ 1. Історія розвитку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... стор 4
§ 2. Класифікація ринків ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 5
§ 3. Ознаки ринків ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 7
Глава 2. Ринковий механізм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 9
§ 1. Загальна характеристика і
переваги ринкового механізму ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор 9
§ 2. Недоліки ринкового механізму ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 13
Глава 3. Сучасна ринкова економіка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор 18
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор 20
Бібліографія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... стор.21
Введення.
Будь-яке суспільство для задоволення різноманітних потреб людини стикається з одвічною фундаментальною проблемою-проблемою адекватного, раціонального використання обмежених, рідкісних ресурсів. Відповідно суспільству доводиться робити вибір: що, як і для кого виробляти. Іншими словами, вирішуючи питання, що виробляти, необхідно визначити, які товари і які послуги виробляти і в якому обсязі. Важливо так само оцінити, застосування яких технологій, методів організації підприємницької діяльності, використання яких ресурсів дасть максимальний економічний і соціальний ефект. Крім того, суспільству слід враховувати, як буде розподілятися вироблена продукція, а значить, як буде розподілятися дохід, як будуть забезпечені всі члени суспільства, в тому числі непрацездатні, незаможні, безробітні.
При цьому кожне десятиліття висуває на перший план домінуючу проблему [1] . У 30-і роки, на думку Р. ЛІПС, П. Стейнера, Д. Первіса, такий була величезна незайнятість людських і матеріальних ресурсів, в 40-і роки-оптимальний розподіл ресурсів між цивільним і військовим секторами економіки, в 50-і роки - наростаючі інфляційні процеси, в 60-і роки-уповільнення економічного зростання, в 70-і роки-стагфляція, в 80-і роки-високий рівень безробіття (початок десятиліття) і дефіцит державного бюджету, в 90-і роки-державний борг, дефіцит бюджету. І суспільство змушене направляти необхідні зусилля на те, щоб результативно впоратися з виникаючими перешкодами
Вирішуючи ці складні і багатогранні проблеми, суспільство ставить перед собою мету-забезпечити економічне зростання, повну зайнятість, стабільність цін, економічну свободу, справедливий розподіл доходу, соціальні гарантії хворим, старим, незаможним.
І в своїй роботі я хотіла б розглянути, що являє собою ринкова економіка, її механізми, їх переваги та недоліки, а так само те, наскільки ефективно вони здатні вирішити поставлене проблеми.
Глава 1. Ринок.
§ 1. Історія розвитку.
Виникнення ринку безпосередньо пов'язане з появою суспільного поділу праці. Вже на зорі цивілізації відбулося велике розподіл праці між землеробськими і скотарськими племенами. Все посилюється поділ праці, його диференціація і спеціалізація в кінцевому підсумку призвели не тільки до підвищення продуктивності і ефективності суспільного виробництва, але і до неминучості обміну продуктами цієї праці. Поступово такий обмін розширювався й удосконалювався від випадкового обміну продуктами праці первісних племен до сучасного ринку, де в якості загального еквіваленту вартості виступають гроші.
Англійський економіст XIX ст. У. Джевонс розумів ринок як групу людей, що вступають у ділові відносини і укладають великі угоди з приводу будь-якого товару [2] . Сучасний американський економіст Ф. Котлер характеризує ринок як сукупність існуючих і потенційних покупців товару, підкреслюючи особливу роль покупців. Британська енциклопедія трактує ринок як сукупність інструментів, за допомогою яких здійснюється обмін товарами та послугами в результаті контактів покупців і продавців один з одним. Контакт може здійснюватися прямо або через індивідуальних посередників або організації. Видатний економіст, лауреат Нобелівської премії Ф. Хайєк (1899-1992) визначав ринок як складне передавальний пристрій, що дозволяє з найбільшою повнотою і ефективністю використовувати інформацію, розсіяну серед незліченної безлічі індивідуальних агентів.
Отже, ринок - це взаємодія продавців і покупате лей. Кожен з них самостійний у своїх діях. При цьому не обов'язково бути власником купується або продається товару, можна діяти і за дорученням.
Покупцями можуть бути окремі громадяни, сім'ї, фірми, посередники, які отримують товари для подальшого продажу (фірми оптової та роздрібної торгівлі), державні установи.
Оскільки за продавцями стоять товаровиробники, то конкуренція змушує їх знижувати витрати виробництва, збільшувати різноманітність продуктів, підвищувати їх якість. Для розширення ринків збуту як традиційних, так і нових товарів фірми-виробники вивчають потенційних споживачів за доходами, освітою, віком, статтю. Особливо їх цікавлять фактори, що впливають на сприйняття споживачами товарів: ціна, якість, переваги перед існуючими зразками, відповідність споживчим стандартам. Продукція, пропонована на ринок, повинна бути конкурентоспроможною, тобто мати такі споживчі властивості, якими б вона вигідно відрізнялася від подібної продукції інших конкурентів. На ринку перемагає той товаровиробник, конкурентоспроможність продукції якого вище.
Сучасний ринок все більше перетворюється на ринок новинок, бо новизна стала найважливішою властивістю товарів і послуг, що робить їх конкурентоспроможними. Новими вважаються товари і послуги, що не мають аналогів, а також поліпшені варіанти або модифікації існуючих. Ринок цікавлять будь-які нововведення: у конструкції, які забезпечують більш високу продуктивність, надійність і довговічність; в дизайні, що роблять продукцію зручною та естетичну; в системі управління (менеджменті), підвищують рентабельність виробництва. Для сучасного ринку характерна стирання національних кордонів, формування світових ринків товарів, послуг, технології, інформації, робочої сили, капіталів і валют.
Роль ринку в економіці визначається наступними моментами. По-перше, ринок через механізм конкуренції сприяє раціональному розподілу ресурсів. Ф. Хайєк визначав конкуренцію як процедуру відкриття таких факторів виробництва, які без звернення до неї залишалися б нікому не відомими або не використовуваними [3] . По-друге, ринок впливає на обсяг і структуру виробництва, пристосовуючи його через ціни до платоспроможному попиту. По-третє, ринок оздоровлює економіку, звільняючи її від збиткових, неконкурентоспроможних підприємств. По-четверте, ринок примушує споживача вибирати раціональну структуру споживання, відповідну його доходу та цін. По-п'яте, ринкові ціни виступають носіями економічної інформації, повідомляючи про наявність або відсутність товарів, кількості і якості, витратах їх виробництва, корисності для споживача.
§ 2. Класифікація ринків.
Ринки можна класифікувати по об'єктах купівлі-продажу, типу конкуренції, територіальною ознакою і ін
По об'єктах купівлі-продажу розрізняють ринок товарів, послуг та інформації, ринок капіталів і ринок робочої сили.
Ринок товарів можна уявити складається з товарів, що йдуть у виробниче споживання (ринок засобів виробництва), та товарів, призначених для особистого споживання (ринок предметів споживання).
Ринок засобів виробництва зазвичай розглядають у галузевому аспекті. Найбільш укрупнено його можна представити у вигляді ринків: 1) палива і мінеральної сировини; 2) сільськогосподарської сировини, продовольчих і лісових товарів, 3) об'єктів промислового будівництва; 4) машин та обладнання; 5) науково-технічних знань.
Для ринку машин і устаткування характерна значна монополізація виробництва (обмежене число фірм-виробників) і світових ринків збуту. Необхідними умовами конкурентоспроможності на цьому ринку є прискорене оновлення продукції та її технічне обслуговування після продажу, що зберігає високий попит на машини і устаткування при спаді кон'юнктури. Для збуту продукції використовуються поставки комплектного обладнання, а також окремих вузлів і деталей, торгівля за заявками покупців, здача виробів в оренду.
На ринку науково-технічних знань купуються і продаються науково-технічні ідеї, відкриття, винаходи, знання та досвід. Інтелектуальна власність (авторське право) захищена законодавством країни, тому торгові угоди укладаються на основі патентів, авторських свідоцтв, ліцензій.
Ринок предметів споживання підрозділяється на ринки споживчих товарів тривалого і короткострокового користування.
Оскільки послуги і інформація є товарами, то відповідні ринки об'єднуються з ринком товарів. Ринок послуг - це купівля-продаж послуг громадського харчування, охорони здоров'я, освіти, інженерно-технічних і побутових. Ринок інформації виник у промислово розвинених країнах в 50-і роки. Спочатку постачальниками інформації виступали академічні та науково-технічні товариства, державні установи, навчальні заклади, потім виникли комерційні організації. У 80-ті роки обсяг продажів на світовому інформаційному ринку оцінювався в 50 млрд. дол і збільшувався на 10% в рік. Лідером на цьому ринку є США, частка яких у світовому пропозиції інформаційних послуг складає до 80%. Одночасно США виступають головним покупцем на світовому ринку інформації, споживаючи 40% коштів і послуг телезв'язку, 60% комп'ютерів і програмного забезпечення (для порівняння - Японія споживає 12-18% світової інформаційної продукції, Західна Європа - 25-30%).
Ринок капіталів в залежності від об'єкта купівлі-продажу ділиться на ринок грошей і ринок цінних паперів (акції, облігації та ін.) Акція цінний папір, що випускається корпорацією і робить її утримувача власником частини капіталу. Власник акції одержує частину доходу корпорації, пропорційну вкладеному капіталу. Облігація - цінний папір, який приносить її власникові дохід у вигляді відсотка. Власник облігації виступає як кредитор, віддаючи свої гроші позичальникові капіталу у тимчасове користування і стягуючи за це плату. Облігації випускаються державою, муніципальними органами, корпораціями. Організаційно ринок грошей обслуговують банки, ринок цінних паперів - фондові біржі.
За типом конкуренції розрізняють: 1) ринок вільної (досконалої) конкуренції, де всі продавці і покупці мають рівні права та можливості; 2) ринок недосконалої конкуренції, який поділяється на ринки чистої монополії, олігополії та монополістичної конкуренції.
За територіальною ознакою виділяються місцеві ринки, зумовлені особливостями територіально-адміністративного поділу, національні та світові ринки.
§ 3. Ознаки ринку.
Існує щонайменше п'ять ознак ринку, що відрізняють його від інших типів організації економічної діяльності.
• Дійсний ринок припускає вільний доступ до нього та вільний вихід з нього, тому число учасників ринку нічим не обмежується. Більш того, чим більше таких учасників, тим помітніше проявляються ринкові закони. Вступ в ринок і участь у ньому можна здійснити різними
способами: відкрити свою справу (майстерню, магазин,
ательє тощо), обходячись власними силами і силами своєї
сім'ї або родичів; найняти робітників і створити підприємство
або фірму. Брати участь у ринковій діяльності можна і шляхом покупки
акцій, цінних паперів, вкладаючи гроші в банки, страхові
компанії та інші фінансові установи.
• Оскільки на ринку бере участь значна кількість
виробників товарів, то й ціна, призначувана кожним з них, має незначний вплив на загальну ринкову ціну. Будь-який товаровиробник не може викинути на ринок стільки товару, щоб диктувати свою ціну споживачеві. Саме масовий характер ринку, взаємодія різних продавців з приблизно рівними можливостями призводить до вирівнювання загальної ринкової ціни, сприяючи її стійкості.
• На ринку передбачається повна свобода у переміщенні
матеріальних, фінансових і людських ресурсів. Чому
важливо це умова? Та тому, що кожен прагне до виграшу,
збільшення свого доходу, а для цього треба перемістити
ресурси туди, де вони дадуть найбільшу віддачу, де використовуються
нові потужності, освоюються більш передові
технології, краще оплата праці, умови роботи і т.п.
• Ринок повинен забезпечити в принципі рівні шанси для
всіх його учасників, тому визнається право кожного на
повну інформованість про пропозицію та попит, про ціни,
специфікації товарів і ін Це дозволяє кожному учаснику зробити найкращий вибір серед наявних можливостей, хоча фактично про повної інформованості доводиться вести мову далеко не завжди, а вибір найкращої можливості стикається з ще більшими труднощами.
• На вільному ринку виключаються будь-які привілеї для будь-яких груп продавців, пов'язані, наприклад, з торговельними марками та іншими характеристиками товарів. Всі товари вважаються абсолютно однорідними, якщо вони відповідають стандарту. Звичайно, ця умова не завжди дотримується, бо покупці, особливо на оптових ринках, прекрасно
розбираються в достоїнствах товарів тих чи інших компаній,
зокрема вироблених фірмами з усталеною доброю
репутацією, і навіть реклама тут не так важлива.
Важливо завжди пам'ятати, що ринок, який ми охарактеризували п'ятьма основними ознаками, є ідеалізованим, заснованим на вільній конкуренції і потенційно однакових шанси для всіх продавців і покупців, і відрізняється - часом значно - від ринку реального.

Глава 2. Ринковий механізм

§ 1. Загальна характеристика і переваги ринкового механізму.
Індивідуальні рішення учасників ринку мотивовані власним приватним інтересом і зовсім не спрямовані на те, щоб успішно функціонувала економіка в цілому. Координацію ж всіх незалежно прийнятих рішень здійснює ринковий механізм - серце ринку. Він забезпечує як доведення рішень окремих господарюючих суб'єктів один одному, так і ув'язку цих рішень через систему цін та конкуренцію. Ринковий механізм порівнюють з безперервним референдумом, в якому «суверенні» споживачі «голосують» своїми економічними рішеннями на користь певного «кандидата» - того чи іншого товару [4] . Ринковий механізм «наводить порядок в потенційному хаосі» перш за все через ціни. Ціни виступають сигналом, що дає інформацію про умови на ринку як для споживачів, так і для виробників. Вони служать маяком, за яким господарюючі суб'єкти можуть «звіряти» свій вибір, переслідуючи приватний інтерес. Через ціни сумуються і балансуються незліченні індивідуальні економічні рішення. Ціни розглядаються у західній економічній літературі організуючою силою.
Важливу роль у ринковому механізмі відіграє конкуренція. Вона стримує приватні інтереси, направляє їх на виробництво суспільно необхідних товарів. Конкуренція неодмінно призводить до того, що обмежені ресурси використовуються більш повно і ефективно. Вони спрямовуються в ті галузі, які виробляють необхідну для споживача і рентабельну для товаровиробника продукцію. Нерентабельні ж підприємства позбавляються можливості отримувати рідкісні ресурси. Конкуренцію називають основною регулюючої та контролюючої силою в ринковій економіці.
Але чи так ідеально діє ринковий механізм? Звичайно, немає. Як у кожного явища, у ринку є свої переваги і свої недоліки.
До переваг ринку західні економісти відносять:
1) ефективний розподіл ресурсів - ринок спрямовує ресурси на виробництво необхідних суспільству товарів;
2) можливість його успішного функціонування за наявності досить обмеженої інформації - досить мати дані про ціну і витратах виробництва. Наприклад, фермеру, що займається виробництвом молока, не потрібно знати, скільки
споживають молока малюки, скільки інших фермерів вирощують корів молочної породи, скільки грошей витрачають на молоко,
а не на цукор. Йому достатньо інформації про ціни на молоко
і на корми, про витрати на різні породи худоби, електроенергію, робочу силу. Маючи таку інформацію, фермер зможе виробляти приблизно ту кількість молока, яке необхідне для споживачів;
3) гнучкість, високу адаптивність до мінливих умов. Так, коли в 70-ті роки різко підвищилися ціни на енергоносії, ринок відповів на це розробкою альтернативних джерел енергії, впровадженням ресурсозберігаючих технологій,
введенням режиму жорсткої економії енергоресурсів;
4) оптимальне використання результатів НТР. Прагнучи,
отримати максимально високий прибуток, товаровиробники
йдуть на ризик, розробляють нові товари, вводять новітні
технології, що дозволяє їм мати тимчасові переваги
перед конкурентами;
5) свободу вибору і дій споживачів і підприємців. Вони незалежні у прийнятті своїх рішень, укладанні
різних угод, наймання робочої сили і т. п.;
6) здатність до задоволення різноманітних потреб, підвищення якості товарів і послуг, більш швидкому коригуванню нерівноваги.
Щоб підтримувати конкурентоспроможність своєї продукції, фірми прагнуть розширювати асортимент, підвищувати якість, знижувати витрати і т. д. Якщо ж у галузі неправильно оцінили попит і випустили, скажімо, багато жіночих суконь і менше блузок, то ринок негайно відреагує на це: ціни на блузки зростуть, відповідно виручка піде на збільшення випуску блуз, а виробники жіночих суконь будуть зацікавлені у перепрофілюванні виробництва на пошиття блузок і на зміну фасону суконь.
Слід зазначити, що ринковий механізм характеризується орієнтацією виробників па попит споживачів. Зміна попиту змушує виробників перерозподіляти ресурси між галузями і видами виробництв, скорочувати випуск одних товарів і налагоджувати виробництво інших, що користуються попитом. Тим самим ринкова економіка виступає як механізм регулювання розподілу ресурсів, структури економіки відповідно до структури змінюються в суспільстві потреб
У центрі ринкового господарства стоїть споживач. Без втручання ззовні учасники ринкового процесу вирішують питання про те, що виробляти, у яких кількостях. Тривалий розрив між ринковим попитом і виробництвом тут неможливий, тому що це суперечить інтересам всіх учасників ринкового процесу. Тому ринковий механізм виключає дефіцитність економіки (зрозуміло, в межах ресурсів, якими володіє дана країна).
Тепер розглянемо, як справляється ринковий механізм з трьома основними економічними завданнями: що виробляти, як виробляти і для кого виробляти.
На питання: що виробляти - ринок відповідає попитом, тобто бажанням споживачів заплатити гроші за потрібний товар. Тому ринковий попит завжди означає сплачений попит і його не можна змішувати зі споживанням, яке потенційно безмежно. Щоб підкреслити демократичний характер ринку, в західній літературі порівнюють попит з голосами на виборах. Із сукупності таких голосів складається ринковий сплачений попит, який інформує виробників, в яких товари потребує ринок. Отримавши таку інформацію, виробники починають розширювати випуск товарів або виробляти вироби, що користуються найбільшим попитом. Якщо товар не користується помітним попитом, вони знижують обсяги його виробництва.
В якості механізму, що регулює попит, виступає грошова ціна товару. Одна з найважливіших її функцій полягає в інформуванні учасників ринку про ресурси, виробничі можливості, потреби і смаки покупців і т.п. Друга функція ціни, тісно пов'язана з першою, полягає в тому, щоб викликати у людей стимули до вишукування методів найбільш економного виробництва товарів з наявних ресурсів. З неї випливає третя функція ціни - забезпечити такий розподіл доходу, при якому враховувалися б кількість і якість праці, вкладеної у виробництво товарів [5] . Як справедливо підкреслює американський економіст М. Фрідмен, всі ці функції слід розглядати в нерозривному зв'язку один з одним, бо саме у своїй сукупності вони координують і регулюють економічну діяльність на ринку. Між тим існували і до цих пір є спроби замінити принцип ринкового розподілу доходу більш досконалим, заснованим на брехливо понятому рівність. Але тоді підривається ціновий механізм регулювання ринку, підриваються стимули до сумлінної праці, до пошуків більш досконалих методів виробництва і найбільш економному використанню обмежених ресурсів і, в кінцевому рахунку, до раціонального ведення господарства. Тому прагнення до використання двох функцій цінового механізму у відриві від ринкового розподілу приводить, по суті справи, до відмови від ринку.
Таким чином, ціновий механізм через попит регулює виробництво. Саме ціна диктує виробникам, які товари в даний час слід випускати і в якій кількості. Оскільки виробники конкурують один з одним, то ринок може бути перенасичений якимись товарами, хоча за іншим може виникнути дефіцит. Але тут знову вступає в дію механізм цін, бо з падінням попиту на товар ціна на нього падає, що змушує виробників скорочувати його випуск. Очевидно, що за допомогою механізму цін ринок реагує і координує виробництво і сплачений попит, а аж ніяк не виробництво і споживання. Адже споживання нічим не обмежена, а можливість виробництва завжди обмежені як наявними ресурсами, так і існуючим обладнанням, інструментами тощо Ясно також, що хоча виробники товарів не узгоджують свої дії і навіть протидіють один одному в ході конкуренції, тим не менш, механізм ринку змушує їх служити спільної мети, враховує і коригує їх прагнення та інтереси. Не дарма, тому функціонування ринкового механізму уподібнюють роботі гігантського комп'ютера [6] , але, на відміну від останнього, він без всяких програм і математичного забезпечення регулює економічні відносини між величезним числом виробників і споживачів, продавців і покупців. Надійність ринкового механізму, його здатність до корекції та координації дій продавців і покупців підтверджена багатовіковою практикою, в процесі якої він виник і вдосконалювався.
На запитання: як виробляти - ринок також дає однозначну відповідь. Мова, звичайно, йде не про рекомендації з технології виробництва, яка безпосередньо не стосується економіки, а про те, яке виробництво виявляється найбільш ефективним і тому отримує перемогу в конкурентній боротьбі. Очевидно, що чим менші витрати виробництва і чим більший об'єм його випуску, тим меншу ціну може призначити продавець на ринку і тим самим виграти в конкуренції з продавцями, витрати яких вище. Але щоб зменшити витрати виробництва, необхідно підняти продуктивність праці, застосувати нові досягнення науки, технології та організації виробництва, скоротити непродуктивні витрати і т.п. Одним словом, ринок диктує виробникам, як раціональніше й ефективніше вести господарство, щоб не тільки вижити в конкурентній боротьбі, а й максимізувати свої доходи.
Нарешті, на питання: для кого виробляти - ринок недвозначно відповідає: для тих споживачів, які в змозі купити товар, мають гроші. Ясно тому, що картина демократичної ринку, де кожен покупець своїм "голосом" впливає на виробництво, виявляється далеко не райдужною, що в першу чергу відноситься до розподілу товарів, бо ринок дає товар тому, хто в змозі заплатити за нього, а не тому, хто в ньому найбільше потребує. На цю соціальну несправедливість зазвичай вказують всі критики ринку. Однак ринок як певна структура організації економічної діяльності та не будувався для реалізації соціальної справедливості в суспільстві. Його функція полягає в регулюванні господарської діяльності, організації ефективного обміну товарами.
Що стосується соціальної справедливості, то вона найкращим чином може бути досягнута державою та органами його управління. Накладаючи певні зобов'язання на громадян у вигляді податків, підвищуючи податки на високі доходи, держава в змозі зменшити розрив між доходами різних груп населення і тим самим сприяти утвердженню соціальної справедливості. Ринок же орієнтований, перш за все, на раціональну організацію господарства, оптимальне використання обмежених ресурсів суспільства шляхом створення стимулів для умілих і ініціативних працівників, які можуть забезпечити перемогу в конкурентній боротьбі.
Конкуренція є найважливішим елементом ринкової економіки і разом з механізмом цін служить необхідним її регулятором. Зрозуміло, для конкуренції потрібна наявність на ринку безлічі виробників однорідних товарів, причому кожен з цих виробників не міг би викинути на ринок таку кількість товарів, яке б помітно вплинуло на усталену ринкову ціну. Іншими словами, вільний ринок повинен виключити панування монополій та максимально сприяти конкуренції. Таку конкуренцію називають досконалої чи вільною, хоча на реальному ринку вона насправді ніде не спостерігається.
На перший погляд здається, що оскільки кожен прагне до продати дорожче і побільше, а купити дешевше, то ніякого порядку і рівноваги на ринку виникнути не може. Адже ніякого узгодження про ціни і кількості товарів між виробниками не відбувається, а тому на ринку може виникнути або дефіцит одних товарів, або надлишок інших. Але тут вступає в гру конкуренція, або суперництво, численних продавців, їх боротьба за покупця. Хоча кожен з них переслідує свої цілі та інтереси, тим не менш, силою обставин вони змушені зважати на деякої середньої, рівноважної або, як писав А. Сміт (1723 - 1790), природною ціною [7] . Цей результат дії конкуренції А. Сміт порівнював з дією "невидимої руки" з регулювання ринкових цін. На його думку, конкуренція через механізм цін інформує учасників ринку про можливості, якими вони можуть скористатися для ефективного застосування тих обмежених ресурсів, якими володіє суспільство. У той же час ринок сприяє концентрації знань, умінь і навичок, які розсіяні у суспільстві і можуть бути використані для виробництва товарів.
§ 2. Недоліки ринкового механізму.
Говорячи про переваги ринку, не слід забувати про його негативні сторони, а також, зрозуміло, про ті проблеми, які він не може вирішити за своєю природою.
Ринкова конкуренція але самою своєю природою породжує тенденцію до монополізації. З маси дрібних виробників виділяються найбільш великі, які прагнуть повністю оволодіти ринком. Щоб запобігти такому саморуйнування ринку, необхідно на певному рівні його розвитку здійснювати за цим процесом цілеспрямований контроль.
Монополізм породжений ринком [8] . Про його існування можна судити з руйнування ринкових механізмів, гальмування науково-технічного прогресу, утримання високих цін. Не слід ототожнювати з монополією будь-яке велике підприємство у виробництві, торгівлі, банківській справі. Джерелами монополістичних тенденцій бувають дрібні і середні підприємства, держава тощо Звичайно, всередині великого бізнесу завжди приховано неабиякий потенціал монополізму. Будь-яка потужна корпорація не проти скористатися вигодами свого положення у виробництві, тяжіє до встановлення диктату над ринком, розглядаючи це як один з ефективних варіантів економічної поведінки. Але в сучасному ринковому господарстві така можливість зовсім не обов'язково перетворюється на реальність.
Руйнування ринків монополіями не обіцяє економіці ні чого хорошого. Пригнічуючи стимули до технологічних інновацій, монополії роблять економіку надзвичайно марнотратною, розвивається головним чином за рахунок залучення додаткових ресурсів, прирікають її на низьку ефективність. Для отримання прибутку за відсутності конкурентів не обов'язково освоювати ефективні технології, знижувати витрати і розширювати збут, досить встановити монопольні ціни і нав'язати їх споживачам. Останнім доведеться миритися і з тим, що товари будуть продаватися в обмежених кількостях, а їх якість знизиться. У монополізованої економіці ціни слабо реагують на коливання потреб і попиту, а монополії заглушають імпульси, які йдуть від попиту до виробництва. У результаті споживачі надовго залишаються наодинці зі своїми потребами, без необхідних їм товарів і послуг.
Ринок, конкуренція завжди були антиподами монополізму. Протягом довгих років їх історичного протистояння саме ринок був тією єдиною реальною силою, яка перешкоджала тотальної монополізації економіки. Там, де ринок продовжував працювати, поширення монополізму не зайшло занадто далеко. Встановилося хитку рівновагу, коли монополія, співіснуючи з конкуренцією, зберегла старі і породила нові форми. Там, де ринок зруйнували, монополізм, не зустрічаючи перешкод, побив усе народне господарство.
Механізм "невидимої руки" ринку також не вловлює проблему довгострокового розвитку економіки [9] . Ринкове господарство розвивається нерівномірно, періоди прискореного зростання чергуються з періодами застою. Інтереси економічної ефективності вимагають, щоб ці циклічні коливання були максимально згладжені. Більш того, в сучасних умовах швидке економічне зростання на стихійній основі стає взагалі неможливим. Для прискорення нововведень потрібні солідні асигнування як на довгострокові наукові дослідження, так і на практичну реалізацію їх результатів. Оскільки ринкова саморегуляція але самою своєю природою ефективна лише в короткостроковій перспективі, то необхідна свідома коригування спрямованості економічного зростання.
Чистий ринкова економіка і ощадливість, і марнотратна в один і той же час. Стихійно пристосовуючись до мінливих суспільним потребам, вона лише заднім числом сігнаналізірует про сформовані диспропорції, наприклад, про те, що якогось товару вироблено більше, ніж потрібно. Зміна пропорцій супроводжується втратами ресурсів, які були витрачені на створення зайвої продукції. Циклічний розвиток виробництва супроводжується недовикористанням ресурсів, включаючи і трудові.
Орієнтуючись тільки на індивідуалізований платоспроможний попит, ринок також не може вловити ті суспільні потреби, які можуть надаватися не окремим покупцям, а суспільству в цілому. Ці потреби задовольняються у формі так званих суспільних благ (розвиток культури, охорону здоров'я, охорона громадського порядку і т. п.).
Прагнення до максимізації прибутку за рахунок економії на витратах виробництва веде до забруднення навколишнього середовища і виснаження не відтворюваних природних ресурсів. Справа в тому, що ринок ігнорує інтереси тих, хто не є ні продавцем, ні покупцем даного товару
Соціальна обмеженість ринку полягає в тому, що він не може реалізувати принцип соціальної справедливості. Питання про те, для кого виробляти, вирішується на користь тих, хто має більший дохід, багатство. Тому багато життєво необхідні товари і послуги в ринковій економіці недоступні сім'ям бідняків. Тим часом сучасна гуманістична культура вимагає забезпечити всім людям певний життєвий стандарт незалежно від трудового внеску Ринковий механізм "невидимої руки" в принципі не призначений для вирішення цього завдання.
Розподіл доходів в ринковій економіці не гарантує кожній людині прийнятний рівень доходу незалежно від наявності у нього фактора виробництва та підсумків економічної діяльності. У цьому полягає певна соціальна «несправедливість» ринку.
Ринкове розподіл доходів соціально «несправедливо» по відношенню до непрацездатних, незаможним, безробітним, які не бажають трудитися. Держава організує перерозподіл доходів, яке повинно здійснюватися в певних межах. На мінімальну межу впливає рівень життя в країні, поточний стан економіки і обрана модель її регулювання. Максимальна
межа обумовлена ​​допустимими розмірами соціальних
виплат та податків, а також негативними ефектами, які
можуть деформувати ринок робочої сили і ринковий механізм в цілому.
Ринковий механізм так само не в змозі вирішити проблему інфляції.
Інфляція являє собою одну з найважчих хвороб економіки в 20-21 ст [10] . Її грізні симптоми зафіксовані як в ринкових господарствах, так і неринкових, де механізм ринку зруйнований адміністративно-командною системою.
Інфляція - знецінення грошей, що відбувається через те, що в економіці їх стає більше, ніж потрібно. У міру наростання інфляції грошам все важче виконувати свої функції, обслуговувати обіг товарів і послуг, платіжні операції і т.п. Зароджуючись на розбалансованому грошовому ринку, інфляція довго не затримується там, а поширюється далі, вражаючи виробництво і споживання.
Інфляція в принципі непереборна, оскільки сучасна економіка інфляційна по своєму пристрою. Антиінфляційне регулювання - безстрокова, постійна функція держави. Причини інфляції обумовлені неправильною грошовою політикою центрального банку; бюджетним дефіцитом незалежно від способу його усунення; інфляційними ефектами мілітаризації економіки; монополізацією
ринків, що впливає на інтенсивність інфляційного процесу; зовнішньоекономічними чинниками.
Відкрита інфляція проявляється у зростанні цін. Вона
деформує, але не руйнує механізм ринку. Адаптивні
інфляційні очікування пов'язані з деформацією психології споживачів і виробників в умовах інфляції.
В основі інфляції витрат лежить взаємозв'язок витрат і
цін. Інфляція попиту характерна для економіки з надмірним використанням факторів виробництва, особливо праці. Невірні дії держави в сфері оподаткування
можуть призвести до податкової інфляції. Прагнучи компенсувати майбутні збитки, підприємці провокують інфляцію цінової накидки.
Придушена інфляція паралізує механізм ринку. При адміністративному контролі цін з боку держави вона виражається у повсюдному дефіциті товарів. Придушена інфляція сприяє розвитку інфляції пропозиції, коли на споживчому ринку до надлишку попиту додається постійний брак пропозиції товарів.
Соціальні наслідки інфляції для споживачів
пов'язані з падінням реальної цінності особистих заощаджень,
зниженням поточних реальних доходів. Неминуче соціальне розшарування і поглиблення майнової нерівності населення.
Для виробників соціальні наслідки інфляції позначаються у втраті працівниками стимулів до праці при
подавленої інфляції; в галузевих і регіональних диспропорціях; в негативному впливі на технічний стан виробництва; у загальному уповільненні економічного розвитку.
Мета антиінфляційної політики полягає у встановленні надійного контролю над інфляцією і підтримці невеликого темпу зростання цін. Подавлену інфляцію варто перевести у відкриту, з якою тільки й можна боротися. Антиінфляційні методи повинні впливати безпосередньо на сталий нерівновагу ринків або на механізми інфляції.
Глава 3. Сучасна ринкова економіка.
Сучасна ринкова економіка промислово розвинутих країн характеризується, по-перше, насиченістю товарами масового виробництва, суворої спрямованістю на задоволення потреб певних груп покупців. По-друге, їй властива гнучке, адаптивне виробництво, здатне відповідати самим складним запитам споживачів. Швидка реакція на попит покупців призвела до виготовлення, наприклад, так званих камкордерів (відеокамер, змонтованих разом з відеомагнітофоном в одному портативному корпусі), дискової апаратури, автомобілів зі зниженою витратою пального і т. д. Кожен рік тільки на ринок радіоапаратури надходить понад 700 нових моделей і модифікацій. По-третє, змінюються цільові функції фірм. Хоча прибуток як і раніше служить основним стимулом у підприємницькій діяльності, фірми для підтримки конкурентоспроможності зацікавлені: в розширенні ринку, модифікації продукту, підвищення якості продукції і зниженні витрат.
По-четверте, відбувається зміна форм підприємницької діяльності. Починаючи з середини 70-х років, поряд з великими корпораціями важливу роль в ринковій економіці провідних країн став грати дрібний бізнес. Ця організаційна структура виявилася досить гнучкою, мобільною і чуйно реагує на швидку зміну запитів споживачів, на необхідність впровадження нових технологічних можливостей, на широке використання творчого потенціалу окремої особистості. Дрібний бізнес перетворився на вагому економічну силу поряд з великими корпораціями, державою і профспілками. Його частка у ВНП США, наприклад, становить 30%, він забезпечує половину робочих місць у приватному секторі. На думку колишнього голови демократичної партії штату Кентуккі Р. Кобба, дрібний бізнес «подібно гравію, покладеному на залізничне полотно для поглинання гуркоту поїздів, що проходять, сприяє мінімізації вразливості великих корпорацій при потенційно катастрофічних потрясінь у нестабільні часи і підвищенню їх ефективності в більш здорові періоди» [ 11] .
Останнім часом великі корпорації йдуть на розукрупнення, створення субфірм, «центрів прибутку», які функціонують досить самостійно, швидко реагують на мінливу ситуацію на ринку. У великих корпораціях виділяються окремі групи, підприємства, яким надається повна свобода і ініціатива в реалізації будь-якої цілеспрямованої ідеї.
По-п'яте, в сучасних умовах конкуренція стає регульованою. Це відбувається як у чинність поглиблення поділу праці, підвищення ступеня інформованості всіх господарських суб'єктів, розвитку міжфірмових коопераційних зв'язків, так і внаслідок вжитих державою заходів щодо звуження або розширенню конкуренції.
По-шосте, в сучасній ринковій економіці йде становлення нового типу трудових відносин, який передбачає участь найманих працівників в управлінні і у власності фірми. Деякі економісти, зокрема М. Вейцман, називають сучасний етап розвитку економіки «економікою участі». Залучення персоналу компаній в управління і у капітал реалізується шляхом надання внутрішніх акцій, причому, як правило, за пільговими цінами. При цьому фірми, що розподіляють акції серед своїх робітників і службовців, заохочуються різного роду податковими пільгами. На підприємствах, які практикують участь робітників і службовців в акціонерній власності та прийнятті рішень, збільшується зайнятість, підвищується мотивація і продуктивність праці, знижується плинність кадрів, зростає обсяг продажу. У 80-ті роки окремі компанії повністю перейшли у власність найманого персоналу. У США вже налічується більше 5 тис. таких компаній. Американські фахівці вважають, що в 2000-х роках понад 20% фірм будуть знаходитися у власності найманих працівників.
Висновок.
Таким чином, можна зробити висновок, що ринкові відносини характеризують особливий тип організації народного господарства, при якому між виробником і споживачем не існує ніяких проміжних керуючих, які планують або інших адміністративних установ, що регулюють діяльність виробників і споживачів. Прямою протилежністю ринку є командно-адміністративна система. Вона впроваджується якраз між споживачем і виробником, диктуючи їм свої умови і направляючи їх діяльність за допомогою управлінських команд і директив. Безпосередньо ці команди належать до виробників у вигляді централізованих планів випуску продукції, а останні визначають поведінку споживачів.
У той час як певний порядок в ринковій економіці встановлюється сам собою, без втручання ззовні, адміністративно-командна економіка прагне нав'язати жорсткий порядок зверху, тим самим усуваючи конкуренцію і суперництво між виробниками і споживачами. Хоча конкуренція призводить і до деяких небажаних явищ, тим не менш, вона є досить ефективним засобом стимулювання особистої ініціативи, підприємливості та продуктивності суспільної праці. Конкуренція є найважливішим елементом ринкової економіки і разом з механізмом цін служить необхідним її регулятором. Принаймні, ринкова економіка, яка спирається на конкуренцію, довела свою перевагу перед іншими альтернативними способами організації народного господарства, незважаючи на всі існуючі її недоліки і нездатність вирішити певні проблеми в економіці.
Бібліографія:
1. Введення в ринкову економіку. \ Під. Ред. Лівшиця А.Я., Нікуліної І.М. М., 1994. 447 с.
2. Иохин В.Я. Економічна теорія. М., 2000. 861 с.

3. Рузавін Г.І. Основи ринкової економіки. М., 1996. 423 с.
4. Ринкова економіка. \ Максимова В.Ф., М. 1992. 168 с.
5. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. М., 1962. 482 с.
6. Економічна теорія. Навчальний посібник. \ Під. Ред. Косовой Р.А., латів Ю.В. Т., 1996. 304 с.[1] Ринкова економіка \ Максимова В.Ф., М. 1992. С. 25.
[2] Введення в ринкову економіку. \ Під. Ред. Лівшиця А.Я., Нікуліної І.М. М., 1994. С. 54
[3] Хайєк Ф. Конкуренція як процедура відкриття. МеіМО., 1989 .- № 12. С. 9
[4] Ринкова економіка \ Максимова В.Ф., М. 1992. с.28-29.
[5] Рузавін Г.І. Основи ринкової економіки. М., 1996. С. 29
[6] Рузавін Г.І. Основи ринкової економіки. М., 1996. С. 30
[7] Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. М., 1962. С.332
[8] Введення в ринкову економіку. \ Під. Ред. Лівшиця А.Я., Нікуліної І.М. М., 199
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
86.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Модифікація конкурентно-ринкового механізму
Попит у системі ринкового механізму
Віртуальний офіс переваги та недоліки
Переваги та недоліки особистого продажу
Переваги та недоліки індивідуального підприємництва
Переваги і недоліки економічної інтеграції
Реальні опціони їх переваги та недоліки
Переваги та недоліки операційних систем Windows
Вступ України до СОТ переваги та недоліки
© Усі права захищені
написати до нас