Пенсійні фонди у розвитку фінансової системи Республіки Казахстан

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Ведення

1. Теоретичні основи функціонування накопичувальної пенсійної системи республіки казахстан

1.1 Історія становлення накопичувальної пенсійної системи

1.2 Законодавчі аспекти регулювання пенсійного забезпечення

1.3 Зарубіжний досвід реформування пенсійної системи

2. Регулювання пенсійних фондів, їх аналіз та інвестиційна діяльність

2.1 Аналіз державного регулювання діяльності накопичувальних пенсійних фондів

2.2 Оцінка інвестиційної діяльності накопичувальних пенсійних фондів

2.3 Аналіз фінансово-господарської діяльності АТ "Грантум НПФ"

3. Шляхи вдосконалення госудаврсвенного регулювання накопичувальної пенсійної ситеми в республіці Казахстан

Висновок

Список використаної літератури

Програми

Ведення

Сучасна пенсійна система Казахстану починає свій відлік з 1997 року, коли Уряд РК схвалив Концепцію реформування системи пенсійного забезпечення в країні, і був прийнятий Закону Республіки Казахстан "Про пенсійне забезпечення в Республіці Казахстан". Нововведення полягали у створенні основ накопичувальної пенсійної системи при поступову відмову від солідарної системи.

В даний час, сукупні пенсійні активи в Казахстані перевищили сукупний банківський капітал, вітчизняні недержавні накопичувальні пенсійні фонди перетворилися на великих внутрішніх інституціональних інвесторів.

Фінансові ресурси пенсійних фондів - це величезний потенціал, який є стратегічно важливим як для держави, так і для окремих вітчизняних підприємств. Пенсійні активи сьогодні - це довгострокові та недорогі джерела фінансування, які, перш за все, спрямовані на забезпечення майбутнього наших громадян.

Поряд з виконанням своєї основної функції: збереження накопичень вкладників, завданнями учасників пенсійної системи є - примноження пенсійних активів і інвестування національної економіки. Тому одним з головних критеріїв роботи пенсійних фондів ставати - ефективне управління пенсійними активами та кваліфікована інвестиційна стратегія, заснована на створенні оптимальної структури портфеля з урахуванням зниження і розподілу ризиків і забезпечення стабільного інвестиційного доходу. Досягнення цих цілей неможливе без державного контролю і нагляду за функціонуванням накопичувальної пенсійної системи.

В кінці минулого століття проблеми пенсійного забезпечення набули особливої ​​гостроти. Причиною тому стали з одного боку перехід до механізмів ринкової економіки, з іншого - соціально-демографічні фактори, властиві Казахстану в 90-х роках минулого століття. В умовах діяла солідарної пенсійної системи високі темпи зростання інфляції і безробіття серед населення, падіння обсягів ВВП, гострий бюджетний дефіцит стали причинами появи та збільшення заборгованостей з виплати пенсій і неможливості забезпечити навіть мінімального рівня соціальних гарантій. Таким чином, ставала очевидною нестійкість розподільчої системи пенсійного забезпечення, заснованої на солідарності поколінь. На проблеми, пов'язані з недостатнім фінансуванням необхідних пенсійних витрат, нашаровувалися демографічні. Деякі з них були пов'язані з деформацією вікової структури населення і прискоренням процесів старіння населення внаслідок скорочення народжуваності на тлі збільшення середньої тривалості життя казахстанців.

Казахстан став першою країною на території СНД, яка в 1998 р. почала планомірний перехід до системи накопичувального пенсійного забезпечення на принципах персональних пенсійних відрахувань. Основною метою проведення пенсійної реформи стала побудова фінансово стійкою та справедливої ​​системи, що враховує економічне зростання, співмірними трудовий внесок з пенсією через персоніфікований облік пенсійних внесків. До того ж накопичувальна пенсійна система була покликана вирішити ряд проблем: пом'якшити соціальну напруженість, поступово звільнити бюджет від тягаря пенсійних виплат, сприяти формуванню у громадян зацікавленості заробляти багато і легально. У результаті пенсійної реформи майбутні пенсії повинні були зберегти і примножити, а економіка отримати ще одного інституційного інвестора - пенсійні фонди.

Змінюється ситуація на фінансовому ринку позначається на структурі інвестиційних портфелів. Зниження прибутковості пенсійних активів за останні два роки, проблеми нестачі наднадійних і високоліквідних фінансових інструментів, доводять практичну значимість розробленої нами теми і говорять про її актуальність і необхідність.

Метою дипломної роботи є дослідження інвестиційної діяльності пенсійних фондів в Республіці Казахстан в ринкових умовах господарювання.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

розкрити основи функціонування накопичувальної пенсійної системи;

розглянути особливості регулювання інвестиційної діяльності пенсійних фондів;

розглянути фінансово-господарську діяльність пенсійного фонду АТ "Грантум НПФ";

запропонувати шляхи вдосконалення державного регулювання накопичувальної пенсійної системи.

Предметом дослідження з'явилися пенсійне забезпечення в Республіці Казахстан, а також організація діяльності накопичувальних пенсійних фондів.

Методологічною основою виконання дипломної роботи послужили нормативні та законодавчі акти Уряду Республіки Казахстан, монографії, навчальні посібники, наукові статті вітчизняних і зарубіжних авторів, матеріали періодичної преси.

1. Теоретичні основи функціонування накопичувальної пенсійної системи республіки казахстан

1.1 Історія становлення накопичувальної пенсійної системи

Успадкована Казахстаном від колишнього Радянського Союзу пенсійна система була частиною єдиної, широкої державної системи допомоги та компенсаційних виплат. Вона була заснована на принципі солідарності поколінь, коли поточні виплати пенсій відбувся пенсіонерам вироблялися з поточних пенсійних внесків працюючих громадян при відсутності прямого зв'язку між ними. В умовах планової економіки її функціонування було досить ефективним.

Однак з переходом до ринкової економіки і пов'язаним з цим процесом корінних перетворень і неминучих у перехідний період дестабілізуючих економічних і соціально-політичних чинників, солідарна пенсійна система, маючи суттєві недоліки в структурі та організації, а також при відсутності стимулів для сплати в поєднанні з м'якими критеріями для прав на отримання пенсії, ставала все більш непристосованій, і в кінцевому результаті - просто нежиттєздатною. Є кілька причин переходу до накопичувальної системи. По-перше, при "солідарної" пенсійній системі є ймовірність, що обсяг відраховуються внесків менше, ніж кількість коштів, необхідних державі на виплату пенсій [1, c.34-37].

Зростання рівня безробіття та поширення неформальної і неповної зайнятості призвели до негативних зрушень на ринку праці, наслідком яких став вихід частини населення з обов'язкової системи пенсійного забезпечення, чиї внески були джерелом для фінансової основи солідарної пенсійної системи. З метою зниження прогнозованого росту і надмірного посилення пенсійного навантаження на працююче населення, попередження погіршення рівня життя як працюючих, так і пенсіонерів, забезпечення в майбутньому безперебійної виплати пенсій Урядом Республіки Казахстан в якості альтернативного шляху вирішення даної назрілої проблеми було проведено реформування пенсійної системи. По-друге, істотним приводом зміни системи стало те, що в Казахстані щорічно спостерігається зниження кількості працюючого населення; крім того, надалі очікується продовження зниження народжуваності. Це означає, що число людей, що мають право на пенсію, збільшиться, а кількість працюючих стане менше. "Солідарна" система не в змозі впоратися з такою ситуацією і забезпечити безперебійну виплату пенсій.

Коли населення старіє, на кожного старого припадає менше 6 осіб працездатного віку і частка осіб, що вносять внески до пенсійного фонду, зменшується з року в рік. У нашій республіці на кожного старого в 1992 році припадало - 3 працюючих, а в 1996 році тільки 1,8. Середня тривалість життя в Казахстані у чоловіків 63,8 року, у жінок 73,1 року, а середня тривалість власного пенсійного віку або період отримання пенсій становить у чоловіків 13 років і у жінок 21 рік. Якщо населення понад 60 років у 1990 році становило не більше 10%, то в 1998 році - 18%, до 2006 року склало 26%, а в 2009 29%.

Таким чином, існувала в Казахстані система пенсійного забезпечення, заснована на принципі солідарності поколінь, практично вичерпала свої можливості. Збереження пенсійної системи в тому вигляді, в якому вона існувала в нашій країні до 1998 року, могло призвести до подальшого загострення кризи. Щоб уникнути цього урядом Казахстану було прийнято рішення про реформування системи пенсійного обеспеченія.12 травня 1997 вийшла у світ "Концепція реформування системи пенсійного забезпечення в Республіці Казахстан". А в 1998 році Казахстан став першою державою на території СНД, який приступив до планомірного переходу до накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

На сьогоднішній день в республіці діють дві системи:

солідарна (для нинішніх пенсіонерів та тих громадян, чий трудовий стаж на перше січня 1998 року становить не менше шести місяців);

накопичувальна (для тих, хто з першого січня 1998 року почав відраховувати з заробітної плати десятивідсотковий обов'язкові пенсійні внески в накопичувальні пенсійні фонди) [2].

При накопичувальної пенсійної системи кожен учасник збирає пенсію індивідуально, перераховуючи внески зі свого доходу, і пенсійні накопичення є його власністю. Таким чином, пенсія не буде залежати від кількості працюючих на момент виходу на пенсію, а буде виплачуватися з індивідуального пенсійного рахунку. У накопичувальній системі на внески також нараховуються відсотки (інвестиційний дохід), які забезпечать більш швидке зростання накопичень і захист їх від інфляції.

Особливості реформування системи спрямовані у бік подальшого позитивного розвитку пенсійної реформи.

На сьогоднішній день в Казахстані працюють 14 ліцензованих накопичувальних пенсійних фондів, з яких один - державний.

У числі тринадцяти недержавних накопичувальних пенсійних фондів - один корпоративний і 12 накопичувальних пенсійних фондів.

Вся система пенсійного забезпечення Законом покладено на трьох юридичних осіб: державний чи недержавний накопичувальний пенсійний фонд, компанії з управління накопичувальними пенсійними активами, банк-кастодіан. Розглянемо структуру системи пенсійного забезпечення на малюнку 1.

Малюнок 1. Структура пенсійного забезпечення

Як видно з малюнка 1, функції строго розділені: фонди здійснюють збір обов'язкових та добровільних пенсійних внесків вкладників та пенсійні виплати одержувачам; компанії з управління активами займаються безпосередньо інвестуванням шляхом розміщення коштів у депозити, державні та корпоративні цінні папери і в інші фінансові інструменти; банк- кастодіан надає послуги з відповідального зберігання, обліку ввірених цінних паперів грошових коштів клієнтів. Ці структури взаємно контролюють один одного і несуть майнову відповідальність за свої дії, тобто створена система багаторівневого контролю. Державний контроль здійснює Агентство з фінансового нагляду. Крім того, між банком-кастодіанами і компаній з управління накопичувальними пенсійними активами (Купала) не повинно бути афіліювання, оскільки банк зобов'язаний регулювати відповідність фінансових інструментів, у які інвестуються активи, з тими нормами, які встановлює Національний Банк Республіки Казахстан.

Трирівнева структура системи пенсійного забезпечення є гарантією збереження пенсійних накопичень. Контроль над збереженням накопичень ведеться за багатьма напрямками в самому пенсійному фонді, в Національному Банку, у банку-кастодіанами, а коли вони інвестуються в ЦБ - ще й подепозітарно. В основі нової системи пенсійного забезпечення громадян лежить принцип персональних заощаджень. Захист інтересів вкладників забезпечується жорсткою системою постійного контролю за діяльністю накопичувальних фондів, компаній з управління пенсійним активами та банків-кастідіанов [3].

Таким чином, існує багато причин, через які уряд прийняв рішення про зміну пенсійної системи:

невідома вартість: при старій системі пенсія обчислювалася одного разу по досягненні пенсійного віку. При такій системі уряд не міг знати, яку кількість грошей знадобитися щорічно на виплату пенсій, що робило неможливим розрахунок вартості пенсійної системи;

менше працівників, менше внесків: у майбутньому очікується зниження частки працюючого населення у зв'язку зі зниженням народжуваності. Це означає, що число людей, які отримують пенсію, збільшиться, а число тих, хто виплачує внески, стане менше. Стара система не в змозі впоратися з такою ситуацією;

необхідність накопичень заради свого майбутнього: при новій накопичувальній пенсійній системі пенсія складається з внесків роботодавця та інвестиційного доходу на ці внески. Це означає, що сума зростає щороку, і кожен може бути впевненим, що отримає пенсію після досягнення пенсійного віку. Вкладник зможе щороку перевіряти баланс свого пенсійного рахунку при отриманні щорічного звіту від пенсійного фонду;

кожен збирає собі пенсію сам: нова накопичувальна пенсійна система влаштована таким чином, що внески, вироблені за вас роботодавцем, будуть використовуватися для забезпечення вашої пенсії. При старій системі за рахунок внесків виплачувалися пенсії вже відбувся пенсіонерам. Однак не було гарантій, що знайдуться гроші на їх власну пенсію після досягнення ними пенсійного віку;

рівність означає справедливість: за старої пенсійної системи деякі працівники мали право на достроковий вихід на пенсію. Зміст цих людей коштувало платникам податків та уряду додаткових грошей, так як вони отримували пенсію більш тривалий період часу.

Але ці працівники платили такі ж податки, як і всі інші, а їх роботодавці - таку ж суму внесків як всі роботодавці. Нова накопичувальна система справедливіше, так як для все встановлено єдиний пенсійний вік;

Допомагаючи Казахстану: за нової накопичувальної пенсійної системи гроші з пенсійного рахунку будуть інвестуватися компанією з управління пенсійними активами (керуючою компанією) обраного пенсійного фонду. Ці інвестиції допоможуть казахстанським компаніям зміцнити свої позиції в майбутньому;

У перспективі нова накопичувальна пенсійна система дозволить уряду впоратися зі своїми фінансовими зобов'язаннями, працівникам накопичити достатню кількість коштів для забезпечення своєї старості, а казахстанської економіці - в цілому успішно розвиватися.

1.2 Законодавчі аспекти регулювання пенсійного забезпечення

Пенсійне забезпечення в Республіці Казахстан регламентується Законом Республіки Казахстан від 20 червня 1997 року "Про пенсійне забезпечення в Республіці Казахстан" (із змінами і доповненнями станом на 19.03.2010 рік).

Відповідно до нової накопичувальної пенсійної системою пенсійний рахунок складається з внесків, зроблених роботодавцем (рівних мінімум 10% від заробітку), і отриманого інвестиційного доходу.

Пенсійний рахунок = Внески + Інвестиційний дохід

Розмір пенсії буде більше у випадках, якщо:

дохід зростає - внески зростають;

 • довше термін роботи - в цьому випадку гроші будуть інвестовані на більш тривалий термін і зароблять більше відсотків;

 • виробляються додаткові добровільні внески, при цьому скорочується оподатковуваний дохід (за умови, що добровільні внески за місяць не перевищують 10-кратного розміру місячного розрахункового показника); до того ж, інвестиційний дохід, отриманий на внески, також не буде обкладатися податком.

роботодавець перераховує більше встановленого обов'язкового мінімуму, тобто більше 10% від заробітної плати. Ці внески віднімаються при обчисленні податку для роботодавця, за умови, що за місяць вони не перевищують 20-кратного розміру місячного розрахункового показника.

Люди, які вийшли на інвалідність до 1 січня 2001 року, зможуть отримати свої пенсійні накопичення цілком. Крім того, слід пам'ятати, що пенсії по інвалідності, у разі втрати годувальника та за віком перейшли в розряд соціальних допомог, і будуть виплачуватися Міністерством праці та соціального захисту населення з коштів Республіканського бюджету відповідно до нового закону про соціальні допомоги [4].

Відповідно до пенсійною системою, що існувала до 1998 року пенсійні внески збиралися Державним пенсійним фондом на обласному уровне.30% цих внесків потім відправлялися на республіканський рівень для перерозподілу. Для виплати пенсій у своїх областях місцеві відділи соціального забезпечення використовували зібрані у себе в області внески, а також перерахування з республіканського рівня. Нова накопичувальна система скасувала Державний пенсійний фонд і створила Державний центр з виплати пенсій (Пенсійний центр). Тепер Пенсійний центр збирає всі внески на республіканському рівні і здійснює пенсійні виплати пенсіонерам. Якщо внесків недостатньо для здійснення пенсійних виплат, то виробляється прямий переклад з республіканського бюджету до Пенсійного центр для виконання зобов'язань по пенсіях. У нову накопичувальну систему вбудовано кілька захисних механізмів, що гарантують її силу:

Законодавча структура: нова накопичувальна система підтримується численними законами та положеннями, які були прийняті для підтримки цілей нової системи.

Регулярний нагляд: уряд зробив більше, ніж просто видав закони і постанови. Воно також визначило три інститути, які здійснюють нагляд за накопичувальною системою: Національне пенсійне агентство (НПА), яке несе відповідальність за видачу ліцензій та нагляд за пенсійними фондами; Національна комісія з цінних паперів (НКЦБ), яка несе відповідальність за видачу ліцензій та контролює роботу керуючих компаній і кастодіанами (зараз цим займається Агентство фінансового нагляду); Державний центр з виплати пенсій (ГЦВП), який несе відповідальність за збір внесків і перерозподіл їх у відповідні пенсійні фонди, а також за присвоєння Соціального індивідуального коду кожному працівникові. ГЦВП також виплачує пенсії сьогоднішнім і майбутнім пенсіонерам.

Достатність капіталу: щоб отримати ліцензію пенсійного фонду, керуючої компанії або кастодіана, компанія повинна продемонструвати достатні резервні фонди. Це ті гроші, які зберігаються окремо і можуть бути використані у разі, якщо пенсійний фонд зазнає фінансових труднощів.

Встановлено обов'язкові вимоги до діяльності пенсійних фондів, серед яких відзначимо наступні:

ліцензування діяльності накопичувальних пенсійних фондів по залученню пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат; встановлення пруденційних нормативів для накопичувальних пенсійних фондів; регулювання діяльності накопичувальних пенсійних фондів шляхом встановлення відповідних норм та лімітів, що забезпечують їх фінансову стійкість;

встановлення вимог до засновників, керівним працівникам і спеціалістам накопичувальних пенсійних фондів, а також щодо розміру та складу їх статутного капіталу;

встановлення спеціальних вимог зберігання накопичувальними пенсійними фондами грошей і цінних паперів виключно в банку-кастодіанами, неафілійовані з накопичувальним пенсійним фондом і організацією, що здійснює інвестиційне управління пенсійними активами;

ведення окремого обліку власних коштів і пенсійних активів накопичувальних пенсійних фондів, а також встановлення контролю за їх цільовим розміщенням;

передача функцій з інвестиційного управління пенсійними активами накопичувальних пенсійних фондів компаніям з управління пенсійними активами;

встановлення вимог щодо диверсифікації та зниження ризиків при розміщенні пенсійних активів;

введення обмежень на розміри комісійних винагород, одержуваних накопичувальними пенсійними фондами;

обов'язковість щорічного проведення аудиторських перевірок річних фінансових звітів накопичувальних пенсійних фондів;

регулярна фінансова і статистична звітність накопичувальних пенсійних фондів перед відповідними державними органами у встановленому законодавством порядку;

участь у системі страхування пенсійних активів.

Таким чином, державою пред'являється ряд вимог для обов'язкового виконання накопичувальними пенсійними фондами з метою захисту пенсійних накопичень та ефективної роботи фондів. Нова накопичувальна система влаштована так, що в основі роботи кожного накопичувального пенсійного фонду лежить трикутник, який складають: Пенсійна компанія, яка несе спільну відповідальність. Вона наймає керуючу компанію і кастодіан і відстежує їх діяльність. Вона зберігає індивідуальні записи по кожному вкладникові і регулярно звітує перед урядовими організаціями. Компанія з управління пенсійними активами (керуюча компанія), яка несе відповідальність за інвестування коштів вкладників. Вона вирішує, яким чином мають бути інвестовані кошти з рахунків вкладників і регулярно оцінює активи.

Банк-кастодіан, який несе відповідальність за зберігання коштів. Всі внески переводяться з Державного центру з виплати пенсій безпосередньо кастодіанами. Він розміщує їх в інвестиції за порадою керуючої компанії. Пенсійні активи накопичувальних пенсійних фондів зберігаються і обліковуються на рахунках у банках-кастодіанами відповідно до кастодіальні договором. Кастодіальні договір укладається між банком-кастодіанами, накопичувальним пенсійним фондом і організацією, що здійснює інвестиційне управління пенсійними активами. У разі якщо інвестиційне управління пенсійними активами здійснюється накопичувальним пенсійним фондом самостійно, то кастодіальних договір укладається між банком-кастодіанами і накопичувальним пенсійним фондом.

Банк-кастодіан веде облік усіх операцій щодо акумулювання пенсійних активів, їх розміщення, з отримання інвестиційного доходу і щомісяця інформує накопичувальний пенсійний фонд про стан його рахунків і діяльності організації, що здійснює інвестиційне управління пенсійними активами. У накопичувального пенсійного фонду повинен бути один банк-кастодіан.

Кастодіальні договір може бути розірваний на підставі відповідного рішення виконавчого органу накопичувального пенсійного фонду в односторонньому порядку на вимогу накопичувального пенсійного фонду з повідомленням банку-кастодіана та організації, що здійснює інвестиційне управління пенсійними активами, та завершенням процедури передачі пенсійних активів новим банку-кастодіанами і (або) організації, що здійснює інвестиційне управління пенсійними активами, у двадцятиденний строк до наміченої дати розірвання.

Кожна з цих сторін повинна бути незалежна одна від одної. Ця умова розроблено для забезпечення збереження грошей вкладників.

Пенсійна компанія несе відповідальність за функціонування накопичувальної системи в цілому:

найм керуючої компанії і кастодіана: пенсійна компанія повинна укласти контракт з керуючою компанією і кастодіанами;

маркетинг і розширення контингенту вкладників: пенсійна компанія відповідає за укладання контрактів з окремими працівниками;

здійснення індивідуального обліку: пенсійна компанія повинна отримувати інформацію від роботодавців, кастодіана і керуючої компанії і нараховувати інвестиційний дохід за індивідуальними пенсійними рахунками. Вона також несе відповідальність за надання вкладникам щорічного звіту про баланси на їх індивідуальних рахунках;

звіт перед державою: існують окремі види звітів, які необхідно надавати в Національне пенсійне агентство. На пенсійної компанії лежить відповідальність за складання цих звітів;

повна відповідальність: пенсійна компанія відповідає за перевірку роботи керуючої компанії і кастодіана, а також їх заміну у разі, якщо вони недостатньо добре виконують свої функції [4].

Компанія з управління пенсійними активами (керуюча компанія) несе відповідальність за інвестування коштів з індивідуальних рахунків. У її завдання входить:

 • проведення досліджень: керуюча компанія відповідає за всі дослідження з вивчення можливостей інвестування активів пенсійного фонду;

 • інвестиційна політика: керуюча компанія, разом з пенсійною компанією, розробляє інвестиційну політику;

 • прийняття інвестиційних рішень: керуюча компанія приймає рішення про придбання активів у межах, дозволених Національною комісією з цінних паперів (нині Агентство фінансового нагляду);

 • оцінка активів: керуюча компанія відповідає за визначення правильної ринкової вартості активів в кінці кожного робочого дня.

Банк-кастодіан несе відповідальність за фактичне збереження активів, а саме за:

 • отримання внесків і виплату пенсій: всі внески надходять безпосередньо в кастодіан, а не в пенсійну компанію і не в керуючу компанію;

 • безпеку активів: кастодіан фактично зберігає всі активи пенсійного фонду;

 • проведення торгів: кастодіан здійснює всі торги відповідно до інструкцій керуючої компанії. Кастодіан також відповідає за те, щоб всі торги відповідали вимогам законодавства;

Агентством з фінансового нагляду прийняті інструкції про те, яким чином можуть бути інвестовані активи пенсійного фонду. Вони різні для Державного пенсійного фонду та недержавних накопичувальних пенсійних фондів.

Для того, щоб нова система успішно запрацювала, дуже важливо, щоб працівники усвідомили свої права і обов'язки. Підприємство може допомогти у роз'ясненні механізмів нової накопичувальної пенсійної системи рядовим працівникам. Кожен працівник наділений такими правами:

 • вибір фонду - зараз існує 14 пенсійних фондів, які отримали ліцензію, з числа яких можна вибрати свій;

 • переклад накопичень - кожен працівник має право за бажанням змінювати пенсійний фонд двічі на рік;

 • інформація - кожен працівник повинен отримувати інформацію від свого пенсійного фонду про стан своїх внесків та інвестиційного доходу принаймні раз на рік.

Добровільні внески - кожен працівник має право вносити частину свого заробітку до пенсійного фонду у вигляді добровільних внесків. Добровільні пенсійні внески в накопичувальні пенсійні фонди вносяться вкладниками - фізичними особами на свою користь за рахунок свого доходу при укладенні ними договору про пенсійне забезпечення за рахунок добровільних пенсійних внесків. Вкладниками добровільних пенсійних внесків на користь одержувача можуть бути фізичні та юридичні особи. Ставка добровільних пенсійних внесків, порядок їх сплати, а також порядок пенсійних виплат встановлюються за згодою сторін договору про пенсійне забезпечення за рахунок добровільних пенсійних внесків.

 • Оскарження в суді - кожен працівник має право звернутися до суду у разі, якщо він вважає дії свого пенсійного фонду неправомірними.

 • Спадкування - кожен працівник має право передати у спадщину баланс свого пенсійного рахунку.

 • Вилучення - якщо працівник переїжджає з Казахстану в іншу країну на постійне місце проживання, він має право забрати з собою весь баланс свого пенсійного рахунку [4].

1.3 Зарубіжний досвід реформування пенсійної системи

Проблема матеріального забезпечення гідної старості актуальна для всіх країн світу, в тому числі і для економічних благополучних країн. Це обумовлено природним збільшенням частки людей похилого віку громадян у загальній чисельності населення, а так само еволюцією соціальних та економічних відносин держави і громадянина, роботодавців і працівників, батьків і дітей. Наприклад, у Великобританії в 1995 році коефіцієнт залежності, тобто відношення числа людей у ​​віці від п'ятнадцяти до шістдесяти років (економічно активне населення) склав 24,0% в порівнянні з 20,7% в 1970 році. Для Європи в цілому експерти очікують, що цей показник зросте з 21,5% у 1990 році до 29,9% у 2010 році. У таблиці 1 наведені коефіцієнти залежно деяких розвинених європейських країн за 1995 рік і прогноз цього показника на 2010 рік [5, c.28-37].

Таблиця 1

Коефіцієнти залежності і рівень державних витрат на соціальне забезпечення населення в структурі ВВП


Країни

Коефіцієнт залежності,%

Рівень витрат на соцзабезпечення до ВВП


1995 рік (факт)

2010 рік (прогноз)


Великобританія

24,0

38,7

14,5

Німеччина

21,7

49,2

11,1

Іспанія

19,8

41,0

10,0

Італія

21,6

48,3

13,3

Франція

20,8

39,1

10,6

У середньому по ЄЕС

21,7

43,3

11,9

Примітка - Складено автором на основі статистичних даних [5].

Як видно з таблиці 1, за п'ятнадцятирічний період даний показник у всіх європейських країнах припускає збільшитися, що означає пропорційне зростання навантаження на державну систему соціального забезпечення.

Безумовно, проблеми старіння населення і його пенсійного забезпечення актуальні і для нашої держави. Тому Казахстан, як і багато країн світу, в кінці 20 століття перейшло на якісно нову систему пенсійного забезпечення - накопичувальну систему приватного та обов'язкового характеру.

Отже, пенсійне забезпечення - одна з найсерйозніших проблем, які постійно перебувають у полі зору уряду будь-якої з розвинених країн.

У центрі дискусій про реформування систем пенсійного забезпечення, що розгорнулися в наукових і політичних колах західних країн і країн з перехідною економікою, пошук нових, більш ефективних страхових методів і механізмів; створення багаторівневих, взаємодоповнюючих і взаємопов'язаних пенсійних систем; активне залучення приватного сектора і самих застрахованих до фінансування пенсійних витрат; методи залучення до процесу колективного і особистого страхування пенсій осіб, зайнятих у тіньовому ринку праці; створення комплексних, взаємопов'язаних інститутів соціального захисту людей похилого віку верств населення.

Реформи пенсійних систем вже відбулися в Німеччині, США, Італії, Франції, Японії, Угорщини, Польщі, Чехії.

Вони зводяться до різних комбінацій таких заходів: плавне підвищення пенсійного віку, зниження розмірів окремих видів пенсій, збільшення розмірів страхових внесків та періодів страхування, відокремлення інститутів соціального страхування і соціальної допомоги, обмеження практики довгострокового виходу на пенсію, стимулювання створення приватних пенсійних фондів.

Як правило, держава реформує пенсійну систему, при зміні частки утриманців пенсійного віку. Є країни з молодим населенням, що знаходяться на першому етапі життєвого циклу. У цих країнах на одну людину літнього віку припадає понад 15 працюючих, і число осіб, що роблять внески до пенсійних фондів перевищує число одержувачів пенсій.

У формуванні системи пенсійного забезпечення на базі недержавних накопичувальних пенсійних фондів наш уряд не було першовідкривачем, а використовувало позитивний досвід у формуванні пенсійних систем в таким країнах, як Перу, Аргентина, Чилі і деякі Європейські країни, в яких накопичувальна пенсійна система діє більше десяти років, а пенсійні фонди зарекомендували себе як найбільш серйозні фінансові інститути.

Вважається, що проведена в Казахстані пенсійна реформа аналогічна реформі, що проводиться в Чилі на початку 80-х років ХХ століття. Формування чилійської пенсійної системи полягала в переході від розподільної системи до обумовлених виплатами до накопичувальної системи з обумовленими внесками. Казахстан і Чилі мають багато спільного. Ці країни майже з однаковою чисельністю населення мають багаті запаси природних ресурсів, особливо руд кольорових металів. Основу економіки цих країн складає гірничодобувна промисловість, яка орієнтована в основному на експорт.

Фундамент нової пенсійної системи в Чилі становлять особисті капіталізовані рахунку чилійський громадян, об'єднані в пенсійні фонди.

Розглянемо більш детально механізм функціонування пенсійної системи в Чилі.

Всі службовці та особи, які працюють за наймом, за винятком тих, хто обрав для себе страхування по державній системі, зобов'язані сплачувати страхові внески в один з приватних пенсійних фондів (за вибором). Норма внесків на персоніфіковані рахунки знижена з 19% до 10% заробітної плати. Розмір обов'язкових пенсійних внесків в даний час в Казахстані також становить 10% від заробітної плати. При надходженні внесків до фондів, після утримання комісійних за адміністративні витрати (3% до заробітної плати), вони зараховуються на особисті рахунки і інвестуються. Цей процес повторюється при кожному надходженні внесків. Отриманий інвестиційний дохід також зараховується на особисті рахунки. До досягнення пенсійного віку повернути внески повністю або запозичувати їх неможливо.

Обов'язкові внески до пенсійного фонду та пенсійні накопичення звільнені від оподаткування. Додаткові (добровільні) внески також звільняються від податків, якщо вони не перевищують 20% оподатковуваного доходу. Пенсійні виплати включаються в оподатковуваний дохід.

У тих випадках, коли коштів на особовому рахунку застрахованої не вистачає для забезпечення йому встановленого законом мінімуму, різницю між фактичним рівнем пенсії і мінімумом доплачує держава, але за умови, що є 20-річний стаж сплати страхових внесків і буде досягнутий пенсійний вік.

Встановлено такі співвідношення: мінімальна заробітна плата - 35% від середньої заробітної плати; мінімальна пенсія - 25% від середньої заробітної плати.

Термін виходу на пенсію в Чилі на два роки більше, ніж у Казахстані, і становить 65 років для чоловіків і 60 років для жінок, що ближче до світових стандартів. Чилійська система має двоїсту основу. Чилійські пенсійні фонди управляються приватними організаціями, відомими як адміністраціями пенсійних фондів. АПФ є аналогами наших купатися, але з більш широким колом повноважень. Крім інвестиційного управління пенсійними фондами вони виконують всі технічні функції пенсійних фондів по збору та обліку пенсійних внесків.

Держава відіграє важливу роль у функціонуванні приватної системи. Суворе регулювання, нагляду і аудит здійснюється спеціальними органами - суперінтендантство. Компанія з управління активами повинні забезпечувати певний інвестиційний дохід.

У Чилі портфель інвестиційних інструментів для вкладення пенсійних активів змінювався з часом з метою надання АПФ нових можливостей для інвестування, що поєднують належним чином надійність і прибутковість, що дозволяють здійснювати ефективне і надійне інвестування значного, зростаючого обсягу заощаджень на потреби соціального забезпечення. На першому етапі розміщувалося інвестування коштів пенсійних фондів тільки в інструменти з фіксованою прибутковістю, тобто державні цінні папери, інструменти фінансових установ та корпоративні облігації.

У січні 1985 року відбулися істотні зміни, що стосуються вибору інструментів та відповідних обмежень по інструментах: вперше АПФ дозволялося інвестувати до 30% своїх коштів в акції підприємств, що знаходяться в процесі приватизації. А в 1990 році було дозволено пенсійним фондам інвестувати кошти в акції товариств з концентрованою власністю, в іноземні інструменти і паї інвестованих фондів.

Засоби чилійських недержавних пенсійних фондів є важливим джерелом зростання національного ринку капіталів тому їхні ресурси є джерелом ресурсів для фінансового ринку країни, а також вкладаються в реальні інвестиційні проекти як всередині країни, так і за кордоном.

Структура інвестиційного портфеля пенсійної системи Чилі наведена в таблиці 2. Значна частина активів вкладена в Чилі в папери з твердими і змінними доходами, але зараз спостерігається початок інвестування в світові фінансові центри. За рахунок активів накопичувальних пенсійних фондів, які становлять більше 25% від обсягу національного ВВП, вирішена житлова проблема, побудовані нові виробництва, автодороги, порти, створені компанії, альтернативні державним монополістам, наприклад телекомунікаційні. Результати чилійської моделі пенсійної системи доводять значимість пенсійного капіталу. Криза, через який проходять традиційні системи, сприяв тому, що багато країн приймають як модель схему, що функціонує в Чилі [5, c.28-37].

Таблиця 2

Структура агрегованого інвестиційного портфеля пенсійної системи Чилі, у% (станом на 30 червня 2009 року)


Вид фінансового інструменту

Обмеження і фактичне розміщення активів, у%


норматив

інвестовано

Державні цінні папери

50

40,8

Строковий депозит

50

12,9

Бонни

20

4,9

Іпотечні векселі

20

16,5

Акції

30

18,2

Зарубіжні інвестиції

10

3,5

інше


3,2

Примітка - Складено автором на основі звіту за станом на 30 червня 2009 року [5].

Високий добробут населення в країнах Латинської Америки, де чи не головною рушійною силою стала пенсійна реформа, є переконливим аргументом на користь накопичувальної системи. Загальний капітал системи індивідуальних накопичень і капіталізації в країнах Латинської Америки ще в середині 2008 року склав більше 129 млрд. доларів США. За прогнозами у 2010 році загальний капітал пенсійних накопичень фондів Латинської Америки перевищить 600 млрд. доларів США. Проаналізуємо також приклад Польщі, в якій проводиться пенсійна реформа аналогічна чилійської моделі. Незважаючи на те, що пенсійні системи в Польщі і в нас у Казахстані будувалися за чилійської моделі, і мають принципову схожість у загальних рисах, безсумнівно, є й відмінності. З січня 2005 року в Польщі проводиться реформа пенсійної системи. Як і в старій системі пенсійного забезпечення Казахстану, основними причинами реформування колишньої солідарної системи Польщі були: природний процес старіння населення і заборгованість держави перед пенсіонерами з пенсійних виплат.

На даний момент, згідно зі статистичними даними, на одного пенсіонера в Польщі припадає 1,7 працюючих, а через десять років за прогнозами це співвідношення буде працює на одного пенсіонера. Хоча процес ліцензування недержавних накопичувальних пенсійних фондів почався в серпні 2004 року, свою діяльність фонди почали тільки навесні 2005 року. До кінця листопада вкладниками накопичувальних пенсійних фондів стали близько 9 млн. чоловік. Сьогодні на ринку послуг Польщі функціонує 21 накопичувальний пенсійний фонд. Однією з важливих особливостей пенсійної системи Польщі на відміну від системи в Казахстані є відсутність державного фонду, що, безсумнівно, сприяє більш швидкому розвитку недержавного сектора.

Пенсійні фонди у Польщі створювалися на базі вже існуючих на момент впровадження пенсійної реформи великих інвестиційних фондів і страхових компаній, що дозволило їм використовувати наявний досвід в інвестиційній та фінансовій діяльності. Найбільший пенсійний фонд обслуговує близько 1 млн. вкладників, а нещодавно ввійшли в ринок пенсійних послуг фонди обслуговують близько 3-4 тис. вкладників. Загальний обсяг ринку становить близько 13 млн. чоловік, які формують пенсійні накопичення лише в накопичувальній системі. Пенсійна система Польщі складається з трьох секторів: солідарна система; накопичувальна (обов'язкова) система; добровільний сектор. Дана структура принципово розділяє весь пенсійний ринок на три великі групи громадян, що здійснюють перерахування обов'язкових та добровільних пенсійних внесків до системи пенсійного забезпечення. Всі відрахування в пенсійну систему здійснюються не напряму в фонди, а через Управління по соціальному страхуванню (ZUS), головними функціями якого є стягнення пенсійних внесків, розподіл пенсійних відрахувань по фондах, здійснення виплат більше ніж 7 млн. пенсіонерам. У ZUS створений і ведеться реєстр усіх вкладників.

Дуже важливо, що роботодавець, перераховуючи обов'язкові пенсійні внески за свого працівника, не має інформації про те, з яким фондом його працівник уклав договір.

Спроба роботодавця вплинути на вибір працівником фонду суворо карається за законом.

Кожен громадянин Польщі має право чотири рази на рік перевести свої накопичення з одного фонду в інший, при цьому він укладає договір з новим фондом і подає заяву на переказ накопичень в цей же фонд, причому заяву він може передати через агента нового фонду або поштою без нотаріального доручення. З 1970 року з моменту народження кожному громадянину Польщі Міністерством внутрішніх справ присвоюється цивільний індивідуальний ідентифікаційний номер (NIP), його функції приблизно схожі з функціями соціального індивідуального коду (СІК) в нашій системі. Також кожен громадянин Польщі має податковий ідентифікаційний номер (PESEL), тими ж функціями в Казахстані наділений реєстраційний номер платника податків (РНН).

Пенсійні фонди Польщі можуть інвестувати пенсійні активи за своїм вибором або самостійно, або використовуючи керуючу компанію. Міністерство фінансів Польщі не визначає мінімальні рамки для інвестицій у державні цінні папери, але при цьому близько 80% всіх пенсійних активів фондів інвестовано в ГРБ, а по іншим фінансовим інструментам існують наступні обмеження: 40% - цінні папери корпоративних емітентів; 5% - цінні папери іноземних емітентів, 10% - цінні папери національних інвестиційних фондів, 10% - цінні папери національного банку; 15% - муніципальні облігації; 15% - цінні папери відкритих інвестиційних фондів.

Участь держави у пенсійній системі Польщі не обмежується одним контрольними та адміністративними функціями, з боку державних органів проводиться активна політика з інформування та роз'яснення населенню принципів пенсійної реформи, фінансуються великі рекламні компанії з метою наочної агітації до участі громадян у розбудові пенсійної реформи.

У Чилі, чию пенсійну систему Казахстан свого часу взяв за основу, тільки до 1985 року діяло табу на інвестування пенсійних вкладів в акції, як інструменти з нефіксованим, а отже, дуже залежать від коливань ринку доходом.

Крім того, до 1993-го чилійські фонди не мали права виходу на міжнародні ринки капіталів і розміщували кошти виключно всередині країни. Переглянути ці заборони чилійців змусили кризові явища середини 90-х років, і тепер від інвестицій за кордон, причому саме в інструменти з негарантованих доходом, таким, як акції, прямо залежить майбутнє чилійських пенсіонерів.

Звичайно, вкладаються гроші чилійських пенсійних фондів і у вітчизняну економіку - інструменти банків, фінансових компаній, промислових підприємств, що сприяють економічному зростанню в країні, дозволяє збільшувати кількість робочих місць, позитивно позначається на зростанні заробітної плати, 10 відсотків якої, так само як і у нас, щомісяця повертається в накопичувальну пенсійну систему. Але тепер це вже інші, скажімо так, більш вагомі відсотки.

Однак, право таким чином розміщувати свої кошти чилійським пенсійним фондам треба ще заслужити, пройшовши всебічну перевірку у соціальній організації, іменованої там класифікатором ризику. До цієї організації входять сім чоловік - чотири представники пенсійного фонду та три так званих "суперінтенданта", контролюючих ринки цінних паперів і страхування, а так само банки і небанківські фінансові інститути (тобто щось схоже на нещодавно створене в Казахстані Агентство з регулювання фінансового ринку) . Класифікатор розбирається буквально з кожним інструментом, запропонованим до інвестування. Причому до уваги не приймаються ні ціна облігацій, ні ситуація на ринку в даний момент, ні необхідність оптимізації портфеля інвестицій, головне - максимальна гарантія повернення вкладених коштів. Перш за все, класифікатор звертає увагу на співвідношення балансової та ринкової вартості підприємства, щоб уберегти фонди від вкладення коштів у компанії, що не мають серйозних активів або не контролюючі свої активи самостійно.

У результаті цієї копіткої роботи як держави, так і пенсійних організацій інвестиційний портфель чилійських фондів виявився на стільки добре організований, що витрати адміністрування постійно знижуються. Причому так стрімко, що чотири рази в 1998-1999 роках пенсійні фонди переглядали розмір своїх комісійних у бік зменшення.

Якби скопіювавши у чилійців їх пенсійну систему, в Казахстані подбали прийняти і такі дуже корисні і дієві ноу-хау, можливо, і сьогоднішню ситуацію, за якої дві третини пенсійних фондів за підсумками року на отримали інвестиційних доходів, можливо, було б уникнути. Минулий рік став важким випробуванням для інвестиційної діяльності пенсійних фондів, тенденція дедоларизації економіки стала явною.

Отже, міжнародний досвід і практика переконують нас у тому, що накопичувальні пенсійні фонди є найбільшими фінансовими інститутами. Фінансові ресурси пенсійних фондів - це величезний потенціал, який є стратегічно важливим як для держави, так і для окремих підприємств [6, c.51-56].

2. Регулювання пенсійних фондів, їх аналіз та інвестиційна діяльність

2.1 Аналіз державного регулювання діяльності накопичувальних пенсійних фондів

Рішення про реформування пенсійної сфери, прийняте Республікою Казахстан кілька років тому, мало історичне значення для всієї країни. Казахстан першим серед країн СНД почав перетворення старої солідарної системи пенсійного забезпечення громадянина з планомірним переходом до накопичувальної пенсійної системи. Ця реформа була задумана й реалізована, щоб зняти бюджетне навантаження і створити більш справедливу систему пенсійного забезпечення. Також були визначені її основні цілі - збереження і примноження пенсійних накопичень вкладників. У частині збереження пенсійних накопичень держава створила потужний механізм триступеневої захисту шляхом:

1) встановлення суворого нагляду за накопичувальної пенсійної системою за допомогою державних інститутів - Комітету з регулювання діяльності накопичувальних пенсійних фондів Міністерства праці та соціального захисту населення Республіки Казахстан (раніше цей комітет називався Національним пенсійним агентством), уповноваженого органу з регулювання ринку цінних паперів в особі Національного Банку Р.К. (До середини 2001 року уповноваженим органом була Національна комісія) та Державного центру з виплати пенсій;

2) чіткого законодавчого розмежування функцій і встановлення системи взаємоконтролю між трьома основними групами учасників нової пенсійної системи - накопичувальними пенсійними фондами, компаніями з управління пенсійними активами та банками кастодіанами;

3) законодавчого встановлення пруденційних нормативів і суворого визначення переліку фінансових інструментів для інвестування пенсійних активів [7, с.40-49].

Накопичувальні пенсійні фонди в Казахстані перетворилися у серйозних інституційних інвесторів, стали відігравати значну роль на фінансовому ринку. Пенсійні активи всієї системи на 01.05.2010 р. складають 92101528 тис.тенге (Додаток A) [8].

Накопичувальні пенсійні фонди виконують такі операції як збір обов'язкових та добровільних пенсійних внесків вкладників та пенсійні виплати одержувачам, а також формування пенсійних активів і інвестування їх через компанії з управління пенсійними активами. Накопичувальні пенсійні фонди можуть бути:

відкритими;

корпоративними.

Відкриті накопичувальні пенсійні фонди здійснюють прийом пенсійних внесків від вкладників незалежно від місця роботи і проживання одержувача.

Корпоративні накопичувальні пенсійні фонди створюються для одержувачів - працівників одного або декількох юридичних осіб, які є засновниками і акціонерами даного накопичувального пенсійного фонду. В даний час серед 14 накопичувальних пенсійних фондів, що володіють ліцензіями по залученню пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат, один корпоративний - АТ НПФ "Казахмис".

Державне регулювання накопичувальних пенсійних фондів полягає. По-перше, у встановленні вимог, обов'язкових для дотримання при створенні фонду.

Засновниками та акціонерами відкритого накопичувального пенсійного фонду можуть бути юридичні та фізичні особи - резиденти Республіки Казахстан, а також Уряд Республіки Казахстан з урахуванням вимог, встановлених законодавством Республіки Казахстан. Засновниками і акціонерами корпоративного накопичувального пенсійного фонду можуть бути юридичні особи Республіки Казахстан [7, с.40-49].

Засновником або акціонером відкритого накопичувального пенсійного фонду може бути юридична особа-нерезидент Республіки Казахстан, що має певний рейтинг одного з рейтингових агентств. Перелік рейтингових агентств і мінімальний рейтинг встановлюються уповноваженим органом. На даний момент такими рейтинговими агентствами є:

1) Moody's Investors Service;

2) Standard & Poors;

3) Fitch;

4) Capital Intelligence.

Юридичні особи, які мають статус комерційної організації, зареєстрованої в офшорній зоні, і юридичні особи, у статутному капіталі яких прямо або через афілійовані особи беруть участь юридичні особи, зареєстровані в офшорній зоні, не можуть бути засновниками або акціонерами накопичувальних пенсійних фондів Республіки Казахстан. Перелік офшорних зон встановлюється уповноваженим органом. На даний момент до офшорних зон відносяться:

1) Князівство Андорра;

2) Князівство Ліхтенштейн;

3) Республіка Ліберія;

4) Князівство Монако;

5) Маршаллові острови (Республіка Маршаллові острова);

6) Республіка Науру;

7) Острови Кука (Держава Острови Кука);

8) Республіка Гватемала;

9) Республіка Індонезія;

10) Бірма (Бірманський Союз);

11) Федеративна Республіка Нігерія;

12) Республіка Філіппіни.

Сумарний статутний капітал відкритих накопичувальних пенсійних фондів з іноземною участю не може перевищувати двадцять п'ять відсотків сукупного оголошеного статутного капіталу всіх відкритих накопичувальних пенсійних фондів Республіки Казахстан.

Не менше однієї третини членів ради директорів і правління відкритого накопичувального пенсійного фонду за участю нерезидента Республіки Казахстан повинні складати громадяни Республіки Казахстан. Нерезиденти Республіки Казахстан - члени ради директорів та правління відкритого накопичувального пенсійного фонду зобов'язані надати документи, що свідчать про досвід керівної роботи не менше трьох років в організаціях, що здійснюють діяльність на фінансовому ринку.

У період установи відкритого накопичувального пенсійного фонду жодна особа не має права прямо або побічно володіти, розпоряджатися і / або керувати більш ніж 25 відсотками акцій з правом голосу від їх загальної кількості такого накопичувального пенсійного фонду.

У період діяльності відкритого накопичувального пенсійного фонду жодна особа не має права прямо або побічно володіти, розпоряджатися і / або керувати більш ніж 25 відсотками акцій з правом голосу від їх загальної кількості такого накопичувального пенсійного фонду, за винятком випадків, дозволених уповноваженим органом.

Ці обмеження не поширюються на корпоративний накопичувальний пенсійний фонд.

У разі зменшення реальної вартості пенсійних накопичень акціонери корпоративних накопичувальних пенсійних фондів несуть солідарну відповідальність і відшкодовують втрату інвестиційного доходу в порядку, встановленому Урядом Республіки Казахстан [9].

Державна реєстрація накопичувальних пенсійних фондів, а також внесення змін і доповнень до їх установчих документів здійснюються органами юстиції. Агентство Республіки Казахстан з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій (далі - Агентство) є державним органом, безпосередньо підпорядкованим і підзвітним Президентові Республіки Казахстан, що здійснює державне регулювання та нагляд фінансового ринку та фінансових організацій.

Для отримання дозволу на державну реєстрацію накопичувальних пенсійних фондів, до Агентства подаються такі документи:

1) заяву на отримання дозволу у довільній формі;

2) установчі документи державною та російською мовами у трьох примірниках (оригінал і дві копії);

3) відомості про засновників (юридичних і фізичних осіб) з додатком наступних документів (для засновників-юридичних осіб):

фінансова звітність засновника за останній рік був і на кінець останнього кварталу;

аудиторський звіт про результати перевірки фінансової звітності засновника за останній завершений фінансовий рік;

виписка з системи реєстрів власників цінних паперів засновника із зазначенням осіб, що володіють п'ятьма і більше відсотками його голосуючих акцій на дату, що передує даті подання документів до уповноваженого органу на отримання дозволу;

копії установчих документів, свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію) та статистичних карток;

копія протоколу установчих зборів (рішення єдиного засновника) про створення накопичувального пенсійного фонду.

4) бізнес-план Фонду, що розкриває стратегію діяльності, напрями і масштаби діяльності, фінансові перспективи (бюджет, розрахунковий баланс, рахунок доходів і витрат за перші три фінансові (операційних) року, план маркетингу, план залучення трудових ресурсів.

По-друге, державний контроль здійснюється у період діяльності накопичувальних пенсійних фондів [10, c.4-10].

З метою здійснення регулювання та нагляду за діяльністю накопичувальних пенсійних фондів уповноважений орган:

1) встановлює вимоги до засновників, акціонерам, керівним працівникам накопичувальних пенсійних фондів;

2) встановлює мінімальний розмір статутного капіталу накопичувальних пенсійних фондів, порядок його формування та склад;

3) встановлює порядок ведення обліку пенсійних накопичень на індивідуальних пенсійних рахунках одержувачів та здійснює контроль за правильністю його ведення, а також встановлює порядок переведення пенсійних накопичень;

4) встановлює порядок видачі дозволу на придбання більше двадцяти п'яти відсотків акцій накопичувального пенсійного фонду;

5) погоджує пенсійні правила накопичувальних пенсійних фондів;

6) встановлює порядок передачі пенсійних активів реорганізується або ліквідується накопичувального пенсійного фонду, його зобов'язань за пенсійними договорами іншому фонду;

7) приймає у випадках, встановлених законодавством Республіки Казахстан про пенсійне забезпечення, рішення про відкликання ліцензії накопичувальних пенсійних фондів на діяльність по залученню пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат і призначає тимчасову адміністрацію (тимчасового адміністратора);

8) приймає рішення про консервацію накопичувальних пенсійних фондів;

Діяльність по залученню пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат ліцензується Агентством.

Протягом двох років після отримання ліцензії накопичувальний пенсійний фонд представляє в Агентство документи, що підтверджують виконання вимог і критеріїв вимог до організації системи управління ризиками, проведення операцій з фінансовими інструментами, забезпечення операційної діяльності накопичувальних пенсійних фондів, функціонування інформаційних систем і систем управлінської інформації.

У разі порушення законодавства Республіки Казахстан накопичувальними пенсійними фондами Агентство має право застосовувати такі заходи впливу:

1) давати обов'язкові для виконання письмове розпорядження про усунення виявлених недоліків у встановлені терміни;

2) ставити питання перед акціонерами про відсторонення керівних працівників накопичувального пенсійного фонду;

2-1) вводити консервацію;

3) накладати і стягувати штрафи у порядку, встановленому законодавством Республіки Казахстан;

4) припиняти або відкликати ліцензію.

Агентство має право призупинити дію ліцензії на діяльність по залученню пенсійних внесків накопичувального пенсійного фонду на строк до шести місяців за допомогою одного з наступних підстав:

1) недостовірність інформації, на підставі якої була видана ліцензія;

2) затримки початку діяльності накопичувального пенсійного фонду більше року з моменту видачі ліцензії;

3) систематичного (трьох і більше випадків протягом дванадцяти календарних місяців підряд) невиконання або неналежного виконання накопичувальним пенсійним фондом зобов'язань за договорами про пенсійне забезпечення;

4) систематичного (трьох і більше випадків протягом дванадцяти календарних місяців підряд) порушення встановлених ліцензіаром нормативів та інших обов'язкових до виконання накопичувальним пенсійним фондом норм та лімітів;

5) систематичного (трьох і більше випадків протягом дванадцяти календарних місяців підряд) порушення нормативних правових актів Республіки Казахстан, пенсійних правил накопичувального пенсійного фонду чи невиконання письмових розпоряджень уповноваженого органу;

6) неусунення накопичувальним пенсійним фондом порушень, зазначених у звіті аудиторської організації про проведеному аудиті;

7) неподання або подання завідомо недостовірних звітності і відомостей [11, с.41-43].

Призупинення дії ліцензії тягне заборону на залучення нових вкладників із збереженням за накопичувальним пенсійним фондом права здійснення діяльності по залученню пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат за раніше залученими вкладникам, а також здійснення накопичувальним пенсійним фондом інвестиційної діяльності.

Не усунення у встановлений термін накопичувальним пенсійним фондом причин, по яким призупинено дію ліцензії, є підставою для її відкликання уповноваженим органом.

По-третє, державне регулювання полягає у встановленні вимог до фінансової діяльності накопичувальних пенсійних фондів.

Власний капітал накопичувального пенсійного фонду утворюється за рахунок:

1) внесків засновників та акціонерів у статутний капітал;

2) комісійних винагород;

3) інших джерел, передбачених законодавством Республіки Казахстан.

Власний капітал накопичувальних пенсійних фондів - це вартість активів накопичувального пенсійного фонду за вирахуванням суми його зобов'язань. Мінімальний розмір випущеного (сплаченого) статутного капіталу накопичувальних пенсійних фондів становить:

1) для відкритого накопичувального пенсійного фонду - не менше 250.000.000 (двісті п'ятдесят мільйонів) тенге;

2) для корпоративного накопичувального пенсійного фонду - не менше 100.000.000 (ста мільйонів) тенге.

Мінімальний розмір випущеного (сплаченого) статутного капіталу накопичувального пенсійного фонду для отримання ліцензії на здійснення діяльності з інвестиційного управління пенсійними активами:

1) для відкритого накопичувального пенсійного фонду - не менше 500.000.000 (п'ятисот мільйонів) тенге;

2) для корпоративного накопичувального пенсійного фонду - не менше 300.000.000 (триста мільйонів) тенге.

Гранична величина комісійної винагороди встановлюється накопичувальним пенсійним фондом у межах не вище:

1) п'ятнадцяти відсотків від інвестиційного доходу;

2) 0,05 відсотка в місяць від пенсійних активів.

Величина комісійної винагороди може змінюватися не частіше одного разу на рік і має оголошуватися вкладникам та одержувачам не пізніше одного місяця до початку календарного року шляхом публікації не менш ніж у двох періодичних друкованих виданнях, розповсюджуваних на всій території Республіки Казахстан, на державному та російською мовами. Порядок справляння комісійної винагороди встановлюється Урядом Республіки Казахстан [12, c.57-58].

Доходи, отримані від використання власних коштів накопичувального пенсійного фонду, належать у повному обсязі накопичувального пенсійного фонду.

Звітність фонду включає в себе:

1) звіт про обсяги пенсійних накопичень і кількості індивідуальних пенсійних рахунків вкладників (одержувачів) обов'язкових пенсійних;

2) звіт про обсяги пенсійних накопичень і кількості вкладників (одержувачів) добровільних пенсійних внесків;

3) звіт про обсяги пенсійних накопичень і кількості вкладників (одержувачів) добровільних професійних пенсійних внесків;

4) звіт про обсяги пенсійних накопичень і кількості індивідуальних пенсійних рахунків вкладників (одержувачів) обов'язкових пенсійних внесків по областях Республіки Казахстан (за місцем проживання вкладника / одержувача);

5) звіт про пенсійні виплати;

6) звіт про поточну вартість умовної одиниці пенсійних активів;

7) звіт про цінні папери, придбаних за рахунок власних активів за станом на кінець останнього календарного дня звітного періоду;

8) звіт про операції "зворотне РЕПО" і "РЕПО", здійснених за рахунок власних активів за станом на кінець останнього календарного дня звітного періоду;

9) звіт про вклади у банках другого рівня, розміщених за рахунок власних активів за станом на кінець останнього календарного дня звітного періоду;

10) звіт про інвестиції в капітал інших юридичних осіб.

Аудит накопичувальних пенсійних фондів здійснюється аудиторською організацією за наявності ліцензії Агентства.

Аудиторський звіт за підсумками року є невід'ємною частиною річної фінансової звітності накопичувального пенсійного фонду. Аудиторський звіт аудиторської організації про фінансовий стан накопичувального пенсійного фонду не становить комерційної таємниці.

Аудит фонду повинен включати розгляд наступних питань:

1) наявність установчих документів, ліцензії, внутрішніх правил, на підставі яких здійснюється діяльність фонду, та відповідності їх законодавству Республіки Казахстан;

2) відповідність формування статутного капіталу фонду;

3) відповідність облікової політики, методів і способів оцінки активів, зобов'язань і капіталу фонду законодавству Республіки Казахстан і міжнародним стандартам фінансової звітності;

4) правильність застосування типового плану рахунків бухгалтерського обліку для фінансової організації;

5) перевірка договорів про пенсійне забезпечення на відповідність вимогам законодавства Республіки Казахстан, внутрішніх документів фонду;

6) перевірка обліку і своєчасності надходження коштів на індивідуальні пенсійні рахунки вкладників-одержувачів, виплат і перекладів пенсійних накопичень вкладників-одержувачів в інші фонди або страхові організації, а також відповідності документів про це вимогам законодавства Республіки Казахстан;

7) перевірка розглянутих претензій за договорами про пенсійне забезпечення щодо здійснення пенсійних виплат, обгрунтованості та своєчасності відновлення втрати пенсійних накопичень в момент переведення або виплати пенсійних накопичень, а також пенсійних виплат, обгрунтованості відмов одержувачам в пенсійних виплатах або перекладах пенсійних накопичень;

8) перевірка стану обліку пенсійних активів і своєчасність інвестування пенсійних активів вимогам законодавства Республіки Казахстан;

9) перевірка правильності нарахування та виплати комісійної винагороди фондом;

10) оцінка ефективності внутрішнього аудиту (контролю) фонду, оцінка ефективності інформаційних систем фонду, в тому числі впровадження допоміжного бухгалтерського обліку та Головної бухгалтерської книги в автоматизовану інформаційну систему фонду;

11) інвентаризація всіх рахунків бухгалтерського балансу, в тому числі, на предмет:

наявності первинних бухгалтерських документів;

своєчасності, повноти і точності відображення в обліку та звітності здійснених фінансових і господарських операцій;

здійснення операцій за рахунком відповідно до затвердженої облікової політикою, а також внутрішніми документами фонду;

12) для корпоративних накопичувальних пенсійних фондів обгрунтованість і своєчасність відновлення втрати інвестиційного доходу вкладників (одержувачів) у разі зменшення реальної вартості їхніх пенсійних накопичень;

13) перевірка правильності визначення власної фінансової стійкості фонду;

14) перевірка повноти та достовірності відображення доходів і витрат фонду;

15) перевірка обгрунтованості і достовірності ведення обліку за вимогами і зобов'язаннями фонду, а також по позабалансових рахунках;

16) своєчасність звірок між фондом, кастодіанами і організацією, що здійснює інвестиційне управління пенсійними активами;

17) перевірка повноти та правильності обчислення податкових платежів [13, с.44-45].

2.2 Оцінка інвестиційної діяльності накопичувальних пенсійних фондів

Інвестиційне управління пенсійними активами накопичувального пенсійного фонду здійснюється організацією, що здійснює інвестиційне управління пенсійними активами, або накопичувальним пенсійним фондом самостійно за наявності у нього відповідної ліцензії на право заняття таким видом діяльності.

Організація, що здійснює інвестиційне управління пенсійними активами накопичувальних пенсійних фондів є юридичною особою, професійним учасником ринку цінних паперів і створюється у формі акціонерного товариства в установленому законодавством Республіки Казахстан порядку.

Мінімальний розмір випущеного (сплаченого) статутного капіталу, необхідний для отримання ліцензії на здійснення діяльності з інвестиційного управління пенсійними активами (далі "Ліцензія"), становить 500 мільйонів тенге або, у разі визначення номінальної вартості акцій в іноземній валюті, еквівалент 500 мільйонів тенге за офіційним курсом Національного Банку Республіки Казахстан, встановленому для цілей оподаткування, бухгалтерського обліку та митних платежів

Інвестиційне управління пенсійними активами накопичувального пенсійного фонду здійснюється на підставі договору з однією і більше організацією, що здійснює інвестиційне управління пенсійними активами, за його вибором і (або) накопичувальним пенсійним фондом самостійно за наявності відповідної ліцензії на право заняття таким видом діяльності, яка видається уповноваженим органом.

Організація, що здійснює інвестиційне управління пенсійними активами має право укладати договори на управління пенсійними активами одночасно з двома і більше накопичувальними пенсійними фондами.

Договір на управління пенсійними активами укладається в письмовій формі, недотримання письмової форми договору тягне за собою його недійсність.

Організація, що здійснює інвестиційне управління пенсійними активами зобов'язана:

1) здійснювати інвестування пенсійних активів у порядку, встановленому уповноваженим органом;

2) регулярно проводити оцінку пенсійних активів у порядку, встановленому законодавством Республіки Казахстан;

3) звітувати про свою діяльність у строки та порядку, встановлених уповноваженим органом;

4) регулярно звітувати про свою діяльність перед накопичувальним пенсійним фондом та уповноваженим органом;

5) публікувати інформацію про свою діяльність у порядку, визначеному уповноваженим органом;

6) виконувати інші обов'язки, встановлені уповноваженим органом та договором про управління пенсійними активами [14, с.1].

З метою захисту прав та інтересів вкладників накопичувальних пенсійних фондів організації, що здійснює інвестиційне управління пенсійними активами забороняється:

1) випускати інші види цінних паперів, крім акцій;

2) залучати позикові кошти від банків на термін, що перевищує три місяці, у розмірі не більше розміру власного капіталу;

3) здійснювати за рахунок пенсійних активів угоди з афілійованими особами, за винятком угод на організованих ринках і договорів на управління пенсійними активами;

4) надавати позики будь-якими способами;

5) продавати цінні папери, що входять до складу пенсійних активів, на умовах зобов'язання їх зворотного покупки;

6) придбавати будь-які цінні папери по маржі;

7) укладати договори про продаж цінних паперів, які не належать накопичувальному пенсійному фонду ("короткі продажі");

8) видавати поручительства і гарантії будь-якого роду, здійснювати заставні операції з пенсійними активами;

9) публікувати інформацію, що містить гарантії чи обіцянки доходів з інвестицій пенсійних активів;

10) здійснювати іншу підприємницьку діяльність, за винятком видів діяльності, передбачених чинним законодавством.

Угоди купівлі-продажу державних і недержавних цінних паперів, вчинені на організованих ринках цінних паперів за участю пенсійних активів, повинні бути укладені методом відкритих торгів. Операції "зворотного репо", що здійснюються з участю пенсійних активів, можуть укладатися на термін не більше 30 днів.

Розмір інвестицій Організації (Фонду) до недержавних емісійні цінні папери одного емітента, у внески в одному банку другого рівня повинен відповідати обмеженням, встановленим для Організації (Фонду) пруденціальний нормативами. Організація (Фонд) не може купувати недержавні цінні папери, включені в офіційний список організатора торгів, на первинному ринку (при їх розміщенні) у разі, якщо організатор торгів призупинив торги з даними цінними паперами [15, с.11-23].

Річна ставка отримуваної винагороди за вкладом у банку другого рівня, у який розміщуються власні активи Організації (Фонду) та пенсійні активи Фонду, повинна бути не менше ставки апроксимувати прибутковості по державних цінних паперів Республіки Казахстан, номінованих у національній або іноземній валюті (в залежності від валюти , до якої прив'язана ставка по внеску), за період інвестування, аналогічний терміну вкладу. Зазначена апроксимувати прибутковість визначається уповноваженим органом з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій (далі - уповноважений орган) методом логарифмічною апроксимації на основі цін, що склалися за результатами торгів, проведених організатором торгів, з державними цінними паперами Республіки Казахстан: 1) щодо державних цінних паперів Республіки Казахстан, номінованих у національній валюті, - за тижневий період, що передує даті розміщення пенсійних або власних активів у внесок; 2) щодо державних цінних паперів Республіки Казахстан, номінованих в іноземній валюті, - за місячний період, що передує даті розміщення пенсійних або власних активів у вклад. Апроксимувати прибутковість розраховується за наступною формулою:

I = a * ln (x) + b, (1), де, x - термін вкладу,

nnn

Σ (I * I nt) - (Σ Ii (t) * Σ I nt) / n

i-1 i (t) i-1 i-1

а = ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─, (2)

n 2 n 2

Σ (I nt) - (Σ Int) / n

i-1 i-1

Σ I i (t) Σ nt

b = ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ - a ─ ─ ─ ─ ─ ─, (3)

nn

де

Ii (t) - прибутковість, у відсотках за існуючими значеннями за досліджуваний період;

t - кількість днів до погашення;

n - кількість значень прибутковості, використаних при визначенні коефіцієнтів рівняння.

Термін розміщення пенсійних активів Фонду у вклад у банку другого рівня не може перевищувати тридцяти шести місяців.

До закінчення цього терміну сума вкладу та сума винагороди за нього повинні бути зараховані на інвестиційні рахунки Фонду.

Пенсійні активи, що надходять на інвестиційні рахунки Фонду в банку-кастодіанами, на кореспондентські рахунки банку-кастодіана даного Фонду в зарубіжних банках-кастодіанами і на рахунки банку-кастодіана в іноземних організаціях - учасників міжнародних депозитарно-розрахункових систем, підлягають інвестуванню Організацією (Фондом) у повному обсязі за вирахуванням поточних відрахувань протягом семи робочих днів [16, с.148-150].

Максимальний розмір залишку грошей Фонду, призначених для інвестування, включаючи в сукупності гроші Фонду: на інвестиційних рахунках в банку-кастодіанами; на кореспондентських рахунках банку-кастодіана даного Фонду в зарубіжних банках-кастодіанами; на рахунках банку-кастодіана в іноземних організаціях - учасників міжнародних депозитарно -розрахункових систем, при якому не потрібно Організації (Фонду) направляти інформацію до уповноваженого органу про факт і причини порушення вимог, становить при розмірі пенсійних активів один мільярд тенге і більше, - 1,5% від розміру пенсійних активів.

Прибутковість пенсійних активів, що перебувають у Організації в інвестиційному управлінні, характеризується коефіцієнтом номінального доходу К 2, що розраховується по формулі:

З t

До 2 (12, 36, 60) = (-------- - 1) х 100, (4)

З Про

де

C t - середня вартість однієї умовної одиниці пенсійних активів фонду, які перебували у Організації в інвестиційному управлінні у звітному календарному місяці

C о - середня вартість однієї умовної одиниці пенсійних активів фонду, які перебували у Організації в інвестиційному управлінні дванадцять, тридцять шість і шістдесят місяців тому.

Середня вартість однієї умовної одиниці пенсійних активів фонду, які перебували у Організації в інвестиційному управлінні в будь-якому місяці, розраховується як середнє арифметичне значення вартості однієї умовної одиниці пенсійних активів даного фонду, які перебували у цієї Організації в інвестиційному управлінні на кінець кожного календарного дня даного місяці.

Вартість однієї умовної одиниці пенсійних активів фонду, які перебували у Організації в інвестиційному управлінні на кінець будь-якого дня, розраховується Організацією за формулою:

ПАi

Сі = - --------, (5)

УЕi

де

Ci - вартість однієї умовної одиниці пенсійних активів фонду, які перебували у Організації в інвестиційному управлінні на кінець даного дня;

ПАі - поточна вартість "чистих" пенсійних активів фонду, які перебували у Організації в інвестиційному управлінні на кінець даного дня, розрахована відповідно до пункту 11 цієї Інструкції;

УЕі - загальна кількість умовних одиниць пенсійних активів фонду, які перебували у Організації в інвестиційному управлінні на кінець даного дня

Поточна вартість "чистих" пенсійних активів фонду, які перебували у Організації в інвестиційному управлінні на кінець будь-якого дня, розраховується за формулою:

ПАі = ПА (і-1) + Bi + Ti + Д + Іі + Пі1 + Пі2 - Hi1 - Ні2 - Кві, (6)

де

ПА (і-1) - поточна вартість "чистих" пенсійних активів фонду, які перебували у Організації в інвестиційному управлінні на кінець попереднього календарного дня;

Bi - пенсійні внески, надійшли до фонду за даний день;

Ti - переклади пенсійних активів з інших фондів, що надійшли до фонду за даний день;

Ді - інвестиційний дохід за пенсійними активами фонду, нарахований за даний день;

Іі - винагорода (інтерес), виплачена банком-кастодіанами по залишку грошей на інвестиційному рахунку фонду в даний день;

Пі1 - пеня, отримана фондом у даний день за несвоєчасне перерахування пенсійних внесків;

Пі2 - пеня, отримана фондом у даний день за несвоєчасне інвестування пенсійних активів;

Hi1 - нараховані за даний день пенсійні виплати з фонду, переклади з фонду до інших фондів і зобов'язання по помилково надійшли на інвестиційний рахунок фонду сум (за винятком помилково надійшли сум, які визнані як такі фондом та обслуговуючим його банком-кастодіанами в день надходження, не розміщені у фінансові інструменти і не зараховані на індивідуальні рахунки вкладників фонду / одержувачів пенсійних виплат);

Ні2 - нараховані за даний день суми до з'ясування;

КBi - комісійні винагороди фонду та Організації, нараховані за даний день.

Загальна кількість умовних одиниць пенсійних активів фонду, які перебували у Організації в інвестиційному управлінні на кінець дня, розраховується за формулою:

Bi + Ti + Пі1 - Hi 1 - Hi 2

УЕі = УЄ (і - 1) + - ------------------------------, (7)

C (і - 1)

УЕ (і-1) - загальна кількість умовних одиниць пенсійних активів фонду, які перебували у Організації в інвестиційному управлінні на кінець останнього календарного дня, що передує даному дня;

З (і-1) - вартість однієї умовної одиниці пенсійних активів фонду, які перебували у Організації в інвестиційному управлінні на кінець останнього календарного дня, що передує даному дню.

При первинному надходження пенсійних активів фонду в інвестиційне управління Організації розрахунок показників Сі, ПАі і УЕі на кінець першого дня перебування пенсійних активів даного фонду в інвестиційному управлінні здійснюється виходячи з наступних значень:

1) C (і-l) - 100 тенге;

2) ПА (і-1) - поточна вартість "чистих" пенсійних активів фонду, прийнятих Організацією у інвестиційне управління;

3) УЄ (і-1) - результат ділення поточної вартості "чистих" пенсійних активів фонду, прийнятих Організацією у інвестиційне управління, на 100 тенге.

При передачі пенсійних активів фонду в інвестиційне управління від однієї Організації інший розрахунок вартості однієї умовної одиниці пенсійних активів даного фонду не переривається і продовжує здійснюватися Організацією, яка прийняла його пенсійні активи в інвестиційне управління.

Коефіцієнт К 2 розраховується Організацією у відношенні тільки тих фондів, чиї пенсійні активи перебували в інвестиційному управлінні у даній або інших Організацій дванадцять, тридцять і шість, шістдесят і більше місяців.

На підставі наданих Організаціями розрахунків коефіцієнта К 2 уповноважений орган щомісяця розраховує не пізніше п'ятнадцятого числа поточного місяця публікує на web-сайті уповноваженого органу значення:

1) коефіцієнта К 2 по всім фондам;

2) коефіцієнта середнього номінального доходу за останні минулі повні дванадцять, тридцять і шість, шістдесят календарних місяців по всіх фондах;

3) скоригованого коефіцієнта середнього номінального доходу. Коефіцієнт середнього номінального доходу розраховується за поточною вартістю "чистих" пенсійних активів, які перебували в інвестиційному управлінні у даній або інших Організацій дванадцять, тридцять і шість, шістдесят і більше місяців (станом на перший календарний день першого місяця періоду, за який здійснювався розрахунок коефіцієнта К 2), як середньозважена величина коефіцієнтів К 2 за один і той же період по всіх фондах.

Скоригований коефіцієнт середнього номінального доходу розраховується як середньозважена за поточною вартістю "чистих" пенсійних активів, які перебували в інвестиційному управлінні у даній або інших Організацій шістдесят і більше місяців (станом на перший календарний день першого місяця періоду, за який здійснювався розрахунок коефіцієнта К 2) , величина коефіцієнтів К 2 за один і той же період по фондах, значення коефіцієнта номінального доходу яких не перевищує ста тридцяти відсотків від значення коефіцієнта середнього номінального доходу за відповідний період розрахованого за поточною вартістю "чистих" пенсійних активів, які перебували в інвестиційному управлінні у даної або інших Організацій шістдесят і більше місяців.

Відхилення коефіцієнта К 2 за кожним окремим фондом, чиї пенсійні активи знаходяться в інвестиційному управлінні у даній Організації, має бути не нижче тридцяти відсотків від значення скоригованого коефіцієнта середнього номінального доходу за відповідний період.

Організація відшкодовує негативну різницю між показником номінальної прибутковості і мінімальним значенням прибутковості фонду шляхом зарахування на банківський рахунок фонду в банку другого рівня відповідної суми грошей, розрахованої за формулою:

S = (С ср - З t) * Y ei, (8)

де

З ср - необхідна середня вартість однієї умовної одиниці пенсійних активів фонду, що знаходиться в інвестиційному управлінні у Організації, при якій негативна різниця між мінімальним значенням прибутковості пенсійних активів і коефіцієнтом До 2 фонди виключається;

C t - середня вартість однієї умовної одиниці пенсійних активів фонду, які перебували у Організації в інвестиційному управлінні на дату твори розрахунку;

Y ei - загальна кількість умовних одиниць пенсійних активів фонду, які знаходяться в інвестиційному управлінні у Організації на розрахункову дату.

Значення З ср розраховується за формулою:

З ср> = ((До ср - (До ср * 30%) +100) / 100) * З о, (9)

де

До ср - значення скоригованого коефіцієнта середнього номінального доходу за пенсійними активами накопичувальних пенсійних фондів, відповідне датою твори розрахунку;

С о - середня вартість однієї умовної одиниці пенсійних активів фонду, які перебували у фонду шістдесят і більше місяців тому, що передують даті твори розрахунку.

Зазначена сума зараховується на рахунок фонду протягом десяти календарних днів з дати подання фондом вимоги до Організації про відшкодування від'ємної різниці між показником номінальної прибутковості і мінімальним значенням прибутковості [17, с.8].

Вимога цього пункту не поширюється на випадок, коли Організація має ліцензію на здійснення діяльності з інвестиційного управління пенсійними активами та ліцензією на здійснення діяльності по залученню пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат одночасно.

Організація протягом дня наступного за днем твори зарахування суми відшкодування від'ємної різниці між мінімальним значенням прибутковості і коефіцієнтом К 2, направляє в уповноважений орган інформацію про зарахування цієї суми з підтвердженням банку другого рівня.

Організація (Фонд) діяльність з інвестиційного управління пенсійними активами здійснює на підставі внутрішніх документів, що визначають (в тому числі):

порядок прийняття інвестиційних рішень щодо пенсійних активів;

порядок здійснення операцій з участю пенсійних активів і здійснення контролю за їх здійсненням;

порядок внутрішнього контролю за забезпеченням цілісності даних і конфіденційністю інформації.

Інвестиційні рішення щодо пенсійних активів приймаються на підставі рекомендацій для прийняття інвестиційних рішень (далі - рекомендації).

Порядок прийняття інвестиційних рішень щодо пенсійних активів повинен містити:

1) порядок збору, обробки та аналізу інформації для видачі рекомендацій, що передбачає:

перелік посад осіб, уповноважених на видачу рекомендацій;

аналіз стану портфеля пенсійних активів;

аналіз наявності, умов обігу та прибутковості фінансових інструментів, в які передбачається здійснити інвестування;

аналіз ризиків, пов'язаних з фінансовими інструментами, в які передбачається здійснити інвестування;

аналіз дотримання норм диверсифікації, встановлених нормативними правовими актами уповноваженого органу;

аналіз інших чинників, істотних для видачі рекомендацій;

2) порядок реєстрації в єдиному реєстраційному журналі рекомендацій та інвестиційних рішень, прийнятих на їх підставі;

3) перелік посад осіб, які входять у колегіальний орган, уповноважених на прийняття інвестиційних рішень;

4) порядок прийняття інвестиційних рішень колегіальним органом, уповноваженим на прийняття інвестиційних рішень.

Рекомендація повинна містити:

1) дату видачі та номер рекомендації;

2) перелік (опис) джерел інформації, використаної для видачі рекомендації;

3) результати аналізу інформації, використаної для видачі рекомендації;

4) пропоновані варіанти інвестиційного рішення;

5) підписи осіб, які видали рекомендацію.

Інвестиційне рішення має містити:

1) дату прийняття та номер інвестиційного рішення;

2) дату видачі та номер рекомендації, на підставі якої було прийнято інвестиційне рішення;

3) вид операції, що підлягає вчиненню;

4) ідентифікатор фінансового інструменту, за яким має бути укладена угода;

5) обсяг, ціну та суму (діапазон обсягу, ціни і суми) операції, що підлягає вчиненню;

6) строки здійснення операції;

7) вказівка ​​на тип ринку (первинний або вторинний), на якому передбачається здійснення угоди;

8) найменування посередника (брокера), з допомогою якого передбачається здійснення операції (за наявності такого);

9) найменування фонду, за рахунок пенсійних активів якого передбачається здійснення угоди;

10) підписи осіб, які взяли інвестиційне рішення.

Порядок здійснення операцій з участю пенсійних активів і здійснення контролю за їх здійсненням повинен містити:

1) порядок взаємодії з посередником (брокером), за допомогою якого передбачається здійснення операції (за наявності такого) за участю пенсійних активів;

2) перелік посадових осіб, які здійснюють контроль за здійсненням операцій з участю пенсійних активів;

3) порядок здійснення контролю за здійсненням операцій з участю пенсійних активів;

4) порядок здійснення звірок з банками-кастодіанами і фондами;

5) порядок і періодичність проведення структурним підрозділом, що здійснює внутрішній аудит, перевірок правильності здійснення угод з участю пенсійних активів і здійснення звірок з банками-кастодіанами і фондами;

6) порядок ведення внутрішнього обліку і документообігу.

Для здійснення контролю за здійсненням операцій з участю пенсійних активів підлягають заповненню:

журнал обліку замовлень на укладення угод;

журнал обліку виконаних і невиконаних угод;

журнал обліку договорів банківського вкладу;

журнал реєстрації наказів банкам-кастодіанами;

журнал реєстрації актів звірок з банками-кастодіанами та фондами.

Крім зазначених журналів Організація (Фонд) може вести інші додаткові журнали обліку.

Перелік фінансових інструментів, у які Організація (Фонд) можуть розміщувати знаходяться в інвестиційному управлінні пенсійні активи кожного окремого Фонду від загального обсягу пенсійних активів [18, с.9].

1. Цінні папери, емітовані такими міжнародними фінансовими організаціями:

1) Міжнародним банком реконструкції та розвитку;

2) Європейським банком реконструкції та розвитку;

3) Міжамериканський банк розвитку;

4) Банком міжнародних розрахунків;

5) Азіатським банком розвитку;

6) Африканським банком розвитку;

7) Міжнародною фінансовою корпорацією;

8) Ісламським банком розвитку;

9) Європейським інвестиційним банком.

2. Під вклади в банку, який на дату розміщення повинен бути банком, чиї цінні папери включені в офіційний список організатора торгів по категорії "А" або дочірнім банком-резидентом, батьківський банк-нерезидент якого має довгостроковий, короткостроковий і індивідуальний рейтинг не нижче категорії "А "(за класифікацією рейтингових агентств" Standard & Poor's "і" Fitch ") або" А2 "(за класифікацією рейтингового агентства" Moody's Investors Service ").

3. Цінні папери іноземних держав з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 1 цього Додатку:

1) цінні папери іноземних держав, що мають довгострокову рейтингову оцінку в іноземній валюті за міжнародною шкалою кредитного рейтингу не нижче "ААА" (за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" і "Fitch") або "Ааа" (за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service ");

2) цінні папери іноземних держав, що мають довгострокову рейтингову оцінку в іноземній валюті за міжнародною шкалою кредитного рейтингу не нижче "АА" (за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" і "Fitch") або "Аа2" (за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service ");

3) цінні папери іноземних держав, що мають довгострокову рейтингову оцінку в іноземній валюті за міжнародною шкалою кредитного рейтингу не нижче "А" (за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" і "Fitch") або "А2" (за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service ");

4) цінні папери іноземних держав, що мають довгострокову рейтингову оцінку в іноземній валюті за міжнародною шкалою кредитного рейтингу не нижче "ВВВ" (за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" і "Fitch") або "Ваа2" (за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service ").

4. Недержавні цінні папери іноземних емітентів з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 1 цього Додатку:

1) боргові цінні папери, що мають рейтингову оцінку не нижче "ААА" (за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" і "Fitch") або "Ааа" (за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service");

2) акції емітентів, що мають рейтингову оцінку не нижче "ААА" (за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" і "Fitch") або "Ааа" (за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service");

3) боргові цінні папери, що мають рейтингову оцінку не нижче "АА" (за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" і "Fitch") або "Аа2" (за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service");

4) акції емітентів, що мають рейтингову оцінку не нижче "АА" (за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" і "Fitch") або "Аа2" (за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service");

5) боргові цінні папери, що мають рейтингову оцінку не нижче "А" (за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" і "Fitch") або "А2" (за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service");

6) акції емітентів, що мають рейтингову оцінку не нижче "А" (за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" і "Fitch") або "А2" (за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service");

7) боргові цінні папери, що мають рейтингову оцінку не нижче "ВВВ" (за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" і "Fitch") або "Ваа2" (за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service");

8) акції емітентів, що мають рейтингову оцінку не нижче "ВВВ" (за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" і "Fitch") або "Ваа2" (за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service").

Облік пенсійних накопичень здійснюється фондом шляхом переоцінки вартості умовної одиниці, яка визначається як питома величина вартості пенсійних активів.

При надходженні сум на індивідуальний пенсійний рахунок вкладника (одержувача) фонд надійшла суму перераховує в еквівалентну кількість умовних одиниць за поточною вартістю умовної одиниці.

Нарахування винагороди за фінансовими інструментами, придбаними за рахунок пенсійних активів, проводиться щодня і починається з дня, наступного за датою постановки на облік фінансового інструменту.

Дисконт або премія за фінансовими інструментами, визначеним у категорію утримуваних до погашення, амортизується, починаючи з моменту покупки даних фінансових інструментів до терміну їх погашення відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності [19, з 3].

Портфель фінансових інструментів, придбаних за рахунок пенсійних активів, підрозділяється на три категорії:

1) фінансові інструменти, призначені для торгівлі;

2) фінансові інструменти, утримувані до погашення;

3) фінансові інструменти, наявні для продажу.

Віднесення придбаних цінних паперів в одну з вищевказаних категорій проводиться відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності на підставі рішення інвестиційного комітету організації, що здійснює інвестиційне управління пенсійними активами.

У перший день інвестиційного управління пенсійними активами фонду вартість умовної одиниці приймається рівною 100 (сто).

У наступні дні поточна вартість умовної одиниці розраховується за наступною формулою:

U t = U t-1 * , (10)

де

U t - поточна вартість умовної одиниці;

U t-1 - вартість умовної одиниці за день, що передує дню твори розрахунку вартості умовної одиниці;

ID - нарахований поточний інвестиційний дохід (збиток), який визначається як нарахований дохід (збиток) від розміщення пенсійних активів у фінансові інструменти за вирахуванням комісійної винагороди від інвестиційного доходу та пенсійних активів. Інвестиційний дохід (збиток) також включає штрафи, пені за неналежне управління пенсійними активами;

PA t-1 - вартість чистих активів пенсійних за день, що передує дню твори розрахунку вартості умовної одиниці;

C - сума поточних зарахованих обов'язкових / добровільних / добровільних професійних пенсійних внесків, пені;

B - сума поточних пенсійних виплат;

Tr in - сума поточних переказів пенсійних накопичень до фонду;

Tr out - сума поточних переказів пенсійних накопичень з фонду;

R out - сума поточних повернень помилково зарахованих пенсійних внесків.

Поточна вартість активів, розміщених у внески в Національному Банку Республіки Казахстан і банках другого рівня, визначається шляхом щоденного нарахування суми винагороди за період, зазначений у договорі банківського вкладу [20, с.36-56].

Якщо цінні папери купуються організацією чи фондом з винагородою, нарахованих за період до моменту придбання, то при купівлі їх у дні, що не збігаються з днями виплати винагороди, організація або фонд сплачує продавцю крім вартості цінних паперів винагороду, що належить за період, що пройшов з моменту його останньої виплати, і враховує його окремо. При настанні чергового терміну виплати винагороди організація або фонд отримує його повністю за весь період.

Оцінка фінансових інструментів, що враховуються як фінансові інструменти, призначені для торгівлі та наявні для продажу, здійснюється відповідно до Методики оцінки фінансових інструментів фондової біржі (далі - Методика) щотижня за станом на кінець першого робочого дня тижня.

Афіновані дорогоцінні метали обліковуються за ціною закриття ранкової сесії торгів, проведених Лондонської Асоціацією ринку дорогоцінних металів, за тиждень за станом на кінець першого робочого дня тижня.

Справедлива вартість фінансових інструментів, що враховуються як фінансові інструменти, призначені для торгівлі та наявні для продажу, оцінка яких не передбачена Методикою, здійснюється за допомогою обліку:

1) акцій за купівельною вартості до дати визначення її справедливої ​​вартості;

2) недержавних облігацій і державних цінних паперів за дисконтованою вартістю щотижня на кінець першого робочого дня до дати визначення її справедливої ​​вартості.

Фінансові інструменти, придбані організацією чи фондом в перший робочий день тижня, переоцінюються в кінці наступного дня.

Фінансові інструменти, придбані організацією чи фондом в проміжку між другим і останнім робочим днем ​​тижня включно, переоцінюються аналогічно абзаців першого - третього цього пункту в кінці робочого дня, наступного за днем ​​постановки на облік [21, c.56-60].

Котирування попиту на цінні папери емітентів Республіки Казахстан, випущені за межами Республіки Казахстан, цінні папери іноземних держав, цінні папери іноземних емітентів, міжнародних фінансових організацій, необхідні для здійснення оцінки відповідно до Методики, надаються фондової біржі Агентством щонеділі не пізніше 18.00 годин алматинського часу першого робочого дня тижня за станом на кінець останнього робочого дня попереднього тижня.

2.3 Аналіз фінансово-господарської діяльності АТ "Грантум НПФ"

АТ ГРАНТУМ НПФ - дочірня компанія АТ "Казкоммерцбанк" (www.kkb.kz). Є безумовним лідером серед всіх НПФ Республіки Казахстан за середнім розміром пенсійних накопичень і нарахованого інвестиційного доходу на одного вкладника. У фонді створена ефективна система управління фінансовими ризиками, яка дозволяє досягати успішних результатів в інвестиційній діяльності.

Фонд заснований у 1998 році під ім'ям "АБН АМРО Накопичувальний пенсійний фонд" у відповідь на побажання клієнтів ABN AMRO Банку Казахстан і став єдиним в Казахстані пенсійним фондом, створеним за участю великої міжнародної фінансової групи. За перші три роки роботи Фонд продемонстрував найвищу динаміку зростання, піднявшись з 15-го на 3-е місце за обсягом пенсійних активів серед недержавних накопичувальних пенсійних фондів.

У 2001 році до Фонду був приєднаний великий регіональний пенсійний фонд - ВНПФ "КаспійМунайГаз" і Фонд був перейменований в АТ "ABN AMRO КаспійМунайГаз" НВФ ". Це дало Фонду додаткові переваги у роботі в західному регіоні Казахстану, дозволило помітно зміцнити позиції на ринку і вийти на одне з лідируючих місць серед недержавних пенсійних фондів.

У 2004 році успішно здійснений проект приєднання до Фонду АТ КНПФ "Філіп Морріс Казахстан". Проект був націлений на посилення клієнтської бази Фонду.

У 2005 році АТ "Казкоммерцбанк" (ККБ) став основним акціонером Фонду після придбання 80,01% його акцій у АТ даб "ABN AMRO Банк Казахстан". Причиною продажу акцій Фонду став перегляд політики групи ABN AMRO в сфері бізнесу з управління активами: виділення пріоритетних напрямів і глобальна географічна концентрація. У результаті зміни основного акціонера Фонд отримав певні додаткові переваги для свого розвитку, а саме можливість пропозиції всіх видів роздрібних банківських послуг ККБ вкладникам Фонду на вигідних умовах (депозити, іпотечне кредитування, споживчі кредити, кредитні картки, здійснення платежів тощо), а також нові можливості розширення філіальної мережі.

Сьогодні наш Фонд успішно продовжує використовувати унікальний досвід роботи у світовій фінансовій системі, отриманий у групі ABN AMRO. Більше того, європейський стиль роботи Фонду вдало доповнюється можливостями найбільшого казахстанського банку.

З моменту свого заснування "ГРАНТУМ Накопичувальний пенсійний фонд" зробив ставку не на кількісні показники, а на якість послуг, що є запорукою стабільності, тому що мова йде про гроші вкладників і нашої репутації. Це наш принциповий підхід до обслуговування вкладників і забезпечення збереження пенсійних накопичень.

Нове ім'я "ГРАНТУМ" символізує надійність, стабільність і високі корпоративні стандарти нашої діяльності, що досягаються шляхом безперервного руху вперед, розвитку та вдосконалення.

"ГРАНТУМ" - стратегічна основа для подальшого стійкого розвитку, створення довгострокових переваг, побудована на пріоритетності інтересів клієнтів, на принципах відкритості та незалежності.

НПФ Грантум:

міцно увійшов у п'ятірку лідерів серед НПФ за обсягом пенсійних активів;

обслуговує більше 187 тис. вкладників з пенсійними накопиченнями більше 105,8 мрд. тенге (станом на 1 грудня 2009 року);

має розгалужену регіональну мережу - 27 офісів у різних областях Казахстану;

пенсійні накопичення виплачені вкладникам (отримувачам) на суму понад 5,7 млрд. тенге;

є лідером серед всіх НПФ Республіки Казахстан за середнім розміром пенсійних накопичень і нарахованого інвестиційного доходу на одного вкладника;

створив єдиний інформаційний простір, який об'єднує всі офіси і функціонує в відповідності з міжнародними вимогами безпеки, що пред'являються до комп'ютерних систем;

продовжує проводити політику діяльності, засновану на формуванні мислення "грамотного інвестора" у вкладників;

залишається, вірний своїм принципам: прозорість та надійність, висока якість обслуговування і незалежність.

Інвестиційна стратегія Фонду спрямована на збереження та стабільне примноження пенсійних накопичень вкладників шляхом формування збалансованого портфеля інвестицій відповідає принципам прибутковості, надійності і ефективності.

Станом на 1 березня 2010 57,32% пенсійних активів Фонду розміщені у високонадійні державні цінні папери

Республіки Казахстан. Частка корпоративних облігацій у портфелі складає 34,82%, основна частина яких випущена найбільшими казахстанськими та іноземними компаніями. У їх числі присутні і облігації, гарантом по яких є Уряд РК.

Найбільша частина пенсійних активів інвестована у фінансові інструменти, оцінені за шкалою кредитного рейтингу міжнародних рейтингових агентств. Дані цінні папери володіють низьким і помірним рівнями кредитного ризику (71,52%).

Структура інвестиційного портфеля диверсифікована за видами валют і представлена ​​наступним чином: 88,57% номіновано в казахстанських тенге, 9,32% - у доларах США, 1,19% - у євро і 0,93% - у російських рублях.

За розмірами пенсійних активів НПФ "Грантум" входить до п'ятірки найбільших ПФ країни. Загальне число вкладників фонду на кінець року склало більше 190 тисяч чоловік, у тому числі з добровільних пенсійних внесках - 86 осіб. Пенсійні активи збільшилися за минулий рік на Т24, 9 млрд., і на 1 січня склали Т108, 4 млрд. За розмірами пенсійних активів НПФ "Грантум" входить до п'ятірки найбільших пенсійних фондів країни. Величина його пенсійних накопичень в розрахунку на одного вкладника збільшилася з початку року на Т193 тис. і склала Т569 тис. - максимальне значення за накопичувальної пенсійної системи РК.

Інтенсивність приросту пенсійних активів за підсумками минулого року була забезпечена надходженням пенсійних внесків вкладників на суму понад Т15, 9 млрд. і нарахуванням інвестиційного доходу - Т11, 5 млрд.

Говорячи про зроблені за рахунок пенсійних накопичень інвестиціях, фонд відзначає, що "позитивний результат інвестиційної діяльності досягнуто завдяки збалансованій структурі фінансових інструментів, придбаних за рахунок пенсійних активів.

Головною метою інвестиційної політики фонду є забезпечення збереження пенсійних накопичень вкладників з нарахуванням реального, відповідного ринкової ситуації інвестиційного доходу ". Структура інвестицій у загальному виглядає підтвердженням уявлень про" Грантуме "як про досить консервативному інвестора.

Цінні папери, випущені Національним банком РК і Міністерством фінансів РК (ДЦП), склали 51,11% від портфеля. Недержавні цінні папери, випущені організаціями РК, не деталізіруемие в повідомленні по позиціях - 35,08%, іншими інвестиційними позиціями залишаються недержавні цінні папери, випущені іноземними організаціями - 6,57%, іпотечні облігації організацій РК - 3,56%, вклади в банках другого рівня РК - 1,42%, інфраструктурні облігації організацій РК - 1,27%. Структура інвестицій фонду диверсифікована за видами валют: 83,07% - в тенге, 14,51% - у доларах США, 1,79% - у євро і 0,63% - у російських рублях. Основна частина пенсійних активів інвестована у фінансові інструменти, оцінені за шкалою кредитного рейтингу міжнародних рейтингових агентств. Можливо, потреби в додаткових коментарях виникла після рішення фонду подати апеляцію на судове рішення у суперечці з "Астана-Фінанс", до плану реструктуризації внутрішніх боргів якого не згоден фонд.

На початок року коефіцієнт номінального доходу фонду за рік склав 14,59, за 36 місяців - 20,47 і за 60 місяців - 40,46. Дохідність у 2009 році істотно перевищила значення середньозваженого коефіцієнта номінального доходу по пенсійній системі (11,95) та накопиченого рівня інфляції - 6,20%.

Для максимального контролю та надійності фонд доручив управління грошима вкладників компанії з управління пенсійними активами - ООІУПА "GRANTUM". ООІУПА "GRANTUM" є правонаступником ООІУПА "ABN AMRO Asset Management", створеної однієї з перших серед всіх компаній даного профілю в Казахстані в 1998 році. Обсяг пенсійних активів під управлінням перевищує 58,8 млрд. тенге.

ООІУПА "GRANTUM":

діяльність ООІУПА "GRANTUM" регулюється Агентством РК з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій;

займає лідируючі позиції за прибутковістю вкладень при оптимальному контролі над ризиками.

щодня проводить тристоронній взаємний контроль між ООІУПА, Банком-кастодіанами та Фондом з нарахування інвестиційного доходу;

в залежності від ринкової ситуації з метою уникнення негативного впливу різних економічних факторів пенсійні активи вкладаються в найбільш надійні цінні папери та фінансові інститути;

має досвід роботи на світових фінансових ринках;

фахівці компанії пройшли навчання в підрозділах групи "ABN AMRO".

Позитивна динаміка інвестиційної діяльності зумовлена ​​прихильністю Фонду консервативної інвестиційної стратегії: зваженим підходом в управлінні ризиками та збалансованої структурою інвестиційного портфеля, де значну частку становлять надійні державні цінні папери РК і цінні папери, випущені організаціями РК.

Згідно облікової політики Фонду, фінансові активи поділяються на три категорії: цінні папери, призначені для торгівлі, утримувані до погашення і наявні в наявності для продажу. Фінансові інвестиції власних коштів враховувалися за двома категоріями: цінні папери, утримувані до погашення, цінні папери наявні для продажу.

При первісному визнанні цінні папери, незалежно від категорії, оцінювалися за фактичними витратами (справедливої ​​вартості). Цінні папери, призначені для торгівлі та наявні для продажу, в подальшому оцінювалися за справедливою вартістю. Результати переоцінки справедливої ​​вартості цінних паперів, призначених для торгівлі, відбивалися на рахунках доходів і витрат, а цінних паперів, наявних для продажу, відбивалися на рахунках капіталу.

При вибутті цінного паперу накопичена сума капіталу визнавалися як дохід і витрати. В активі балансу сума інвестиції збільшилася на 775 491 тис.тенге, на дане збільшення вплинула додаткова інвестиція, отриманого комісійної винагороди від інвестиційного доходу. Витрати за 2009 рік склали 1743.9 мільйонів тенге, у тому числі адміністративні та операційні витрати - 681.5 мільйонів тенге (39% від загальної суми витрат). У порівнянні з 2008 роком сума адміністративних та операційних витрат зросли на 11%. Загальна сума витрат Фонду в порівнянні з 2008 роком збільшилися на 116%. На дане збільшення вплинула сума комісійної винагороди, що виплачується Фондом організації, що здійснює інвестиційне управління пенсійними активами, у зв'язку зі збільшенням комісійної винагороди від інвестиційного доходу.

Основними статтями витрат у 2009 році були витрати на оплату послуг компанії з управління пенсійними активами та банку-кастодіана, на оплату праці, витрати по оренді приміщень, витрати на відрядження, оплата послуг незалежних аудиторів.

Корпоративний прибутковий податок у 2009 році сплачено у розмірі 123 800 000 тенге на підставі авансового розрахунку корпоративного податку, до кінця року в бухгалтерському обліку відображено суму 189,3 млн.тенге з розрахунку фактичних даних на кінець року і склався в основному з сум прибуткового податку на комісійна винагорода, отримана Фондом. Основна частина інвестиційного доходу від інвестування власного капіталу виключений з оподатковуваного доходу, так як отриманий від інвестування в державні цінні папери і в цінні папери, що знаходяться в офіційному списку фондової біржі на момент отримання доходів.

Відповідно до Закону РК "Про пенсійне забезпечення", відрахування в НПФ є обов'язковими для всіх громадян Казахстану.

З 01.01.2010р. річна сума пенсійних виплат за графіком збільшилася і тепер складає 370 320 тенге. Збільшення суми обумовлено вступом в законну силу Закону РК "Про республіканський бюджет на 2010 - 2012 роки" від 07/12/2009г., Мінімальна пенсія складає 12 344 тенге, розмір державної базової пенсійної виплати - 5 981 тенге. Якщо вам 55 років і більше, і накопичення в НПФ становлять понад 2 млн.тенге - ви вже зараз можете отримувати пенсійні виплати через програму пенсійного ануїтету. На сьогодні в Казахстані 14 пенсійних фондів, діяльність яких абсолютно однаково регламентується, регулюється і контролюється державою [22].

3. Шляхи вдосконалення госудаврсвенного регулювання накопичувальної пенсійної ситеми в республіці Казахстан

На перше квітня 2010 року в республіки функціонували 14 накопичувальних пенсійних фондів, які мають 77 філій і 49 представництв в регіонах республіки. Ліцензії на діяльність по залученню пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат у березні 2010 року не видавалися.

Ліцензії на інвестиційне управління пенсійними активами мають 14 юридичних осіб, з них 10 фондів мають ліцензію на самостійне управління пенсійними активами. На звітну дату 11 банків другого рівня здійснювали кастодіальних діяльність. Разом з тим, кастодіальні обслуговування фондів здійснювали 6 банків другого рівня: Дочірній банк АТ "HSBC Банк Казахстан", АТ "Банк Центркредит", АТ "Народний Ощадний Банк Казахстану", АТ "Євразійський Банк", АТ "АТФ Банк", АТ " Сітібанк Казахстан ".

Станом на 1 квітня 2010 року кількість рахунків вкладників (одержувачів) з обов'язкових пенсійних внесків склало 7767650 із загальною сумою пенсійних накопичень 1 950,7 млрд. тенге. За березень 2010 року кількість рахунків вкладників, що перераховують обов'язкові пенсійні внески, збільшилася на 8 102, пенсійні накопичення, у свою чергу збільшилися на 37,2 млрд. тенге (1,9).

На 1 квітня 2010 року найбільша кількість рахунків вкладників з обов'язкових пенсійних внесків зосереджено в чотирьох фондах "Народного Банку Казахстану" - 25,5%, "ГНПФ" - 22,3%, "Улар Уміт" - 13,1%, і "БТА Казахстан "- 10,9% або на їх частку доводиться 71,3% від загальної кількості всіх вкладників фондів. За березень 2010 року частка по чотирьох фондах зменшилася 0,2 процентних пункту.

Кількість рахунків вкладників по добровільних пенсійних внесках склало на 1 квітня 2010 року 40 236 з загальною сумою пенсійних накопичень 1,1 млрд. тенге. За березень 2010 року кількість рахунків перераховують добровільні пенсійні внески, зменшилося на 416 (1,0%).

Сума "чистого" інвестиційного доходу від інвестування пенсійних активів (за мінусом комісійних винагород), розподілена на індивідуальні пенсійні рахунки вкладників (одержувачів) збільшившись за квітень на 4,2 млрд. тенге (0,8%) станом на 1 травня 2010 року склала 521,5 млрд. тенге. У квітні фондами здійснені пенсійні виплати одержувачам на загальну суму 5,0 млрд. тенге (3,4%).

У пенсійній системі існує такий показник - коефіцієнт номінального доходу (К2), який, кажучи простою мовою, характеризує успішність інвестиційної діяльності того чи іншого фонду. За період жовтень 2007 - жовтень 2009 року середньозважений показник К2 становив усього 1,01%. Але по окремих фондах ситуація різна. У таблиці 3 видно, у кого прибутковість була найбільшою, а у кого пішла в мінус. Так, відносно високу в порівнянні з іншими фондами дохідність продемонстрували наступні фонди: "Улар Уміт" (16,00%), "Грантум" (12,60%) і НПФ "Народного Банку" (12,31%). Гіршу прибутковість показали фонд "Корган" (- 0,89%), та АТ "Накопичувальний пенсійний фонд БТА Казахстан" ДО АТ "Банк ТуранАлем" (- 1,38%).

Таблиця 3

Відомості про коефіцієнти номінального доходу НПФ на 1 травня 2010

НПФ

% К2 за 12 місяців (квітень 2009 - квітень 2010)

НПФ "ГРАНТУМ" (дочірня організація (ДН) Казкомерцбанку, керуюча компанія - GRANTUM Asset Management)


12,60%

НПФ "Капітал" (ДО Банку Центркредит)

8,13%

Накопичувальний пенсійний фонд "ГНПФ"

8,27%

НПФ "УларУміт" (КК - ООІУПА "Жетису")

16,00%

НПФ "Корган" (КК - ООІУПА "Жетису")

- 0,89%

АТ "Накопичувальний пенсійний фонд Народного Банку Казахстану (ДО АТ" Народний Банк Казахстану ")

12,31%

НПФ "Отан" (ДО АТ "АТФ Банк")

5,15%

НПФ БТА Казахстан (ДО АТ "Банк ТуранАлем")

- 1,38%

Євразійський накопичувальний пенсійний фонд (ДО АТ "Євразійський банк")

8,54%

НПФ "Нафтогаз - Дем"

8,58%

НПФ "Аманат Казахстан"

4,40%

НПФ "Атамекен" (ДО АТ "Нурбанк", КК - ООІУПА "Нур-Траст")

5,12%

НПФ "Казахмис"

2,63%

НПФ "РЕСПУБЛІКА" (КК - ООІУПА "RESMI Asset Management")

7,48%

Середньозважений коефіцієнт номінального доходу за пенсійними активами НПФ

9,04%

Накопичений рівень інфляції

7,10%

Примітка - Пенсійні фонди Казахстану. Огляд ЗМІ за 1 травня 2010 р [23].

Втім, дохідність пенсійних активів не покривала накопичилася інфляцію і в докризовий час. Так, дохід за три роки (так само, як і за п'ять років) інвестування ледве покриває половину накопичилася за цей період інфляції. Проблеми з прибутковістю за весь час існування накопичувальної пенсійної системи були завжди. Втрати інвестиційного доходу здебільшого викликані падінням фондових індексів і зниженням котирувань акцій великих світових, російських і казахстанських компаній на біржах, які були в портфелі у казахстанських пенсійних фондів.

Інвестиційна діяльність пенсійних фондів регламентується законом "Про пенсійне забезпечення Республіці Казахстан" і "Правилами здійснення діяльності з інвестиційного управління пенсійними активами", де вказаний певний список фінансових інструментів, куди дозволяється вкладати активи. Так, НПФ дозволяється купувати державні цінні папери (ДЦП) в необмеженій кількості; облігації, випущені місцевими виконавчими органами і включені в офіційний список фондової біржі; цінні папери, випущені міжнародними фінансовими організаціями (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, ЄБРР, АБР, Міжнародна фінансова організація та ін.) Також дозволено розміщувати пенсійні активи на депозитах банків другого рівня при певних умовах. Одне з них - банк повинен мати довгостроковий кредитний рейтинг не нижче "ВВ-" за міжнародною шкалою Standard & Poor's або іншого рейтингового агентства. У меншій кількості в портфелі НПФ можуть бути представлені недержавні цінні папери іноземних компаній - акції та облігації, що мають рейтингову оцінку не нижче "ВВВ-" (за шкалою Standard & Poor's), а також папери казахстанських компаній: акції, що мають рейтингову оцінку не нижче " ВВ-", і облігації, що мають оцінку не нижче" В-".

Таким чином, пенсійні фонди мають певні обмеження в інвестуванні, але це не врятувало їх від мінусової прибутковості. Виникає закономірне питання: який інвестиційної політики дотримуються фонди під час кризи? Якою була стратегія інвестування протягом складного 2008 року? Зрозуміло, що у кожного фонду своя стратегія, але криза не може не впливати на загальний напрямок інвестиційної політики фондів, змушених захищати активи пенсійників. Наприклад, в умовах стрімкого падіння вартості акцій можна припустити, що їх частка в загальному портфелі повинна знизитися, так само, як і частка корпоративних облігацій. Однак у сукупному інвестиційному портфелі на 1 листопада більшу частину (582 млрд. тенге, або 44,52%) все ще займають недержавні цінні папери, які є найбільш ризикованим інструментам. На початку року (на 1 січня 2008 року) частка цих інструментів становила 46,32%, тобто за 10 місяців інвестування в умовах безпрецедентної кризи частка недержавних паперів зменшилася всього на 1,8%.

Як і передбачалося, частка акцій казахстанських емітентів зменшилася - з 15,88% з початку року до 8,83% на початок листопада, але скорочення відбувалося дуже повільно, нижче 10% частка акцій впала тільки в жовтні. Це говорить про те, що фонди ще довгий час продовжували тримати при собі стрімко дешевшають акції. Нелогічним здається і збільшення частки обвалених акцій іноземних емітентів - з 1,74% на початку року до 5,48% у липні. Правда, потім знову знизили цю частку до 2,66%.

Частка корпоративних облігацій як казахстанських, так і іноземних емітентів з початку року збільшилася з 30,44% до 35,69% і з 6,96% до 8,27% відповідно.

Частка ДЦП у портфелі НПФ у січні 2009 року склала 40,2%, або 748,5 млрд. тенге в абсолютному вираженні. За рік вкладення в держпапери збільшилися на 320,9 млрд. тенге, а їх частка зросла на 10,1 п.п. Зауважимо, що всього приріст інвестованих пенсійних активів за цей же рік склав 461,2 млрд. тенге. Таким чином, 69,6% цього приросту було інвестовано в ДЦП. На купівлю держоблігацій НПФ спрямовували кошти переважно від нових пенсійних внесків і від продажу корпоративних облігацій. Це підтверджує зниження їх частки у сукупному портфелі на 14,2 млрд. тенге при зростанні пенсійних накопичень на 440 млрд. за рік. Скоротилися також вклади в банках.

Іншим чинником, що стимулює пенсійні фонди до вкладення в держпапери, є нульовий коефіцієнт при розрахунку кредитного ризику для ДЦП РК, який безпосередньо враховується при визначенні коефіцієнта достатності власного капіталу К1. Пенсійні фонди можуть здійснювати настільки ризиковані інвестиції за рахунок пенсійних коштів, наскільки їм дозволяють власні ліквідні активи в межах встановленого нормативу. Тому для зниження тиску на коефіцієнт достатності власного капіталу та показника кредитного ризику фондам вигідно інвестувати у держпапери РК або в цінні папери іноземних держав та міжнародних фінансових організацій з високим рейтингом, але, як правило, низькою прибутковістю. Крім того, близько 60% від власних інвестованих активів НПФ зараз вкладені в ДЦП РК. Це частково пояснюється тим, що державні папери визнаються як ліквідних активів НПФ і враховуються за повною вартістю, що також важливо при розрахунку К1.

Ще однією причиною, по якій пенсійні фонди збільшили частку ДЦП та облігацій іноземних держав і міжнародних фінансових організацій у своїх портфелях, є низька кредитна якість багатьох казахстанських емітентів і велика кількість дефолтів на вітчизняному фондовому ринку. Так, за даними АФН, частка боргових цінних паперів, емітенти яких допустили дефолт, склала на 1 січня 2010 року 3,8% від загального обсягу пенсійних активів, або 71,5 млрд. тенге.

Всі перераховані вище причини зумовили зсув інвестиційних пріоритетів НПФ у бік більш консервативних. У такого вимушеного помірно-консервативного підходу до інвестування існують як позитивні, так і негативні сторони. Позитивним моментом є те, що значна частина пенсійних активів перебуває у вигляді надійних інструментів, слабо схильних цінових коливань на фондовому ринку. Негативною ж стороною є низька прибутковість ДЦП і обмежуючий ефект на ліквідність НПФ.

Кількість активів, що знаходяться на депозитах банків другого рівня, протягом року змінювалося то в бік збільшення, то в бік зменшення. На 1 листопада 2009 року частка вкладів банків становила 11,82%, зменшившись таким чином з початку року на 2,98%. У межах 4-6% становить частка активів, інвестованих у державні папери іноземних емітентів, Аффінірованноє золото і похідні цінні папери.

Таким чином, більша частина пенсійних активів продовжувала перебувати в високоризикованих інструментах - акціях, нехай хоч і "блакитних фішок". Це папери таких іноземних компаній, як Газпром, Ощадбанк Росії, Лукойл, JP Morgan, і місцевих - КазМунайГаз, Казахтелеком, Казакоммерцбанк, БТА Банк та інші. Відомо, що папери цих компаній впали в 5-6 разів, потягнувши за собою прибутковість пенсійників.

Урядом в рамках антикризової програми був розроблений чіткий перелік інвестиційних проектів, для фінансування яких НПФ будуть запропоновані інфраструктурні облігації. Контроль за використанням грошей буде здійснювати уряд і фонд "СамрукКазина".

Крім участі в державних проектах була ще низка антикризових заходів для НПФ. Зокрема, у травні та серпні 2009 року в правила інвестування були внесені поправки, що посилюють інвестиційні можливості НПФ. Так, інфраструктурні облігації були виключені з переліку ліквідних активів з-за того, що даний фінансовий інструмент має високий рівень ризику. У зв'язку з цим також був переглянутий коефіцієнт кредитного ризику за даними фінансових інструментів і підвищено з 20% до 100%. Швидше за все, ця міра була пов'язана з сумним досвідом пенсійних фондів, які купили облігації "Досжан Теміржоли" і "БатисТранзіт", за яким був оголошений дефолт.

Також із списку безризикових інструментів були виключені операції Репо у зв'язку з тим, що при здійсненні операцій купівлі цінних паперів фондом на ринку автоматичного Репо на умовах їх зворотного продажу існує ймовірність того, що контрагент може виявитися неплатоспроможний. Підвищили і коефіцієнт кредитного ризику за даними фінансовим інструментам - з 20% до 100%.

Крім того, були введені обмеження на наступні види фінансових інструментів, частка яких не повинна перевищувати в портфелі 5% (раніше обмежень не було): безрейтінговие корпоративні облігації, паї інтервальних пайових фондів, а також похідні інструменти: ф'ючерси, опціони, свопи, форварди, базовим активом яких є фінансові інструменти, які мають рейтингову оцінку нижче "ВВ-" за міжнародною шкалою агентства "Standard & Poor's" або рейтингову оцінку аналогічного рівня одного з інших рейтингових агентств.

Таким чином, всі ці посилення спрямовані, по-перше, на те, щоб фонди почали позбавлятися від корпоративних облігацій та не купувати їх у майбутньому, по-друге, не відкривати депозити в банках другого рівня (оскільки вони за законом належать до високоризикованим інструментах) , по-третє, не підтримувати державні програми через інфраструктурні облігації і не брати участь в операціях репо.

Пенсійні фонди висунули свої пропозиції по термінових антикризових заходів. Наприклад, звучала ідея про те, щоб фонд "СамрукКазина" викупив у пенсійних фондів строком на рік 15-20% акцій, що перебувають у портфелях НПФ, за курсом їх котирувань на біржах на 1 липня 2009 року, і передав їх до Фонду стресових активів. Після того, як фондові ринки стабілізуються і акції досягнуть рівня їх вартості на 1 липня 2009 року, НПФ викуплять ці активи за ціною продажу або за ринковою ціною на момент викупу.

На обсяг викуплених акцій з портфелів НПФ Фонд національного добробуту "СамрукКазина" може випустити облігації для розміщення серед НПФ, тобто таким чином можна здійснити заміщення збиткових активів НПФ на інструменти, які на цей період будуть приносити нехай невеликий, але гарантований дохід за пенсійні нагромадження вкладників НПФ.

Найближчим часом не очікується кардинальних змін в інвестиційній діяльності пенсійних фондів, однак консервативні акценти можуть посилитися. Причина - нещодавно прийняту постанову АФН про обмеження інвестування пенсійних активів у папери іноземних емітентів. З 1 січня 2011 року інвестувати в іноземні цінні папери можна буде менше 40% пенсійних і власних активів, а в папери з рейтингом нижче "АА-" - менше 10%. Перша частина цього обмеження не сильно відіб'ється на діяльності НПФ, тому що на даний момент частка іноземних паперів не складає навіть 30% в портфелі будь-якого фонду. Що стосується обмежень інвестування з урахуванням рейтингу емітента, то цей захід може мати деякі негативні наслідки, і учасниками пенсійного ринку вона була сприйнята неоднозначно. По-перше, для дотримання цього обмеження деяким фондам доведеться скоротити свої існуючі інвестиції, що може обмежити потенціал зростання їх прибутковості. По-друге, це позбавляє НПФ можливості розширити коло інвестицій з метою диверсифікації свого портфеля. А якщо високі ризики інвестування в папери казахстанських емітентів збережуться, то після вичерпання 10-відсоткового ліміту вкладень в іноземні папери з рейтингом нижче "АА-" НПФ від безвиході знову будуть інвестувати кошти в ДЦП РК, оскільки прибутковість високорейтингових інструментів, номінованих в іноземній валюті , з урахуванням очікуваної ревальвації буде, швидше за все, нижче, ніж по казахстанським ДЦП. Виходить, що АФН своїм прагненням мінімізувати ризики НПФ може обмежити їх свободу дій і потенціал зростання прибутковості.

У той же час інвестиційний портфель НПФ може скоро поповнитися інфраструктурними облігаціями. Як нещодавно прозвучало в заяві колишнього міністра економіки Бахита Султанова, кошти НПФ будуть залучатися на інфраструктурні проекти під державні гарантії та субсидовані ставки. Після дефолту "Досжан темір жоли" НПФ мають сумний досвід інвестування в інфраструктурні облігації, але при наявності гарантій ці інструменти виглядають для інституціональних інвесторів цілком привабливими, тому що забезпечують їх довгими надійними інструментами, дефіцит яких на ринку досить відчутний.

Пенсійними активами можуть управляти як самі фонди, так і керуючі компанії. Наприклад, фондом "Грантум" управляє компанія "GRANTUM Asset Management" - обидві компанії є дочірніми організаціями Казкомерцбанку, керуюча компанія "Жетису" інвестує активи НПФ "УларУміт" і "Корган" і т.д.

З метою стимулювання ООІУПА і НПФ, самостійно керуючих пенсійними активами, набувати довгострокові цінні папери, Агентством прийнято постанову від 26 березня 2005 року № 109 "Про затвердження Правил оцінки фінансових інструментів, що знаходяться в інвестиційних портфелях накопичувальних пенсійних фондів", яке передбачає зміну методики обліку фінансових інструментів і визнання доходів за ним у портфелі пенсійних активів НПФ.

Постановою Правління Агентства від 26.11.05 р. № 408 у новій редакції затверджено Правила здійснення діяльності з інвестиційного управління пенсійними активами. Дані правила передбачають встановлення порядку, згідно з яким відбувається здійснення операцій хеджування за фінансовими інструментами, в які дозволено здійснювати інвестування пенсійних активів, перелік та межа використання інструментів хеджування. Також цими Правилами передбачено розширення переліку фінансових інструментів для інвестування пенсійних активів, знижені ліміти по ДЦП. Крім того, щодо рейтингових оцінок іноземних недержавних цінних паперів передбачено, що за рахунок пенсійних активів можуть бути придбані акції, емітент яких має рейтинг. Відносно рейтингових оцінок паїв інвестиційних фондів встановлені порогові значення рейтингової оцінки, за відповідними рейтинговим шкалами агентства Standard & Poor's (не нижче "BBBm", або "BBBf").

Постановою Правління Агентства від 26.11.05 р. № 416 внесено зміни та доповнення до постанови Правління Національного Банку Республіки Казахстан від 21.04.03 р. № 138 "Про затвердження типових договорів про пенсійне забезпечення за рахунок обов'язкових, добровільних і добровільних професійних пенсійних внесків та визначення обсягу інформації про акціонерів накопичувального пенсійного фонду, організації, що здійснює інвестиційне управління пенсійними активами, і банку-кастодіана ", спрямовані на розширення формату обов'язкової щорічної інформації НПФ про щомісячні інвестиційних доходи (збитки), щомісячних внески та суми комісійної винагороди.

Постановами Правління Агентства № 412 і № 413 від 26 листопада 2005 року розроблено на виконання пункту 4 статті 31 Закону Республіки Казахстан "Про пенсійне забезпечення" від 20 червня 1997 року № 136-I, які вступають в дію з 1 січня 2006 року, внесені поправки до Правил про пруденційних нормативах для накопичувальних пенсійних фондів, спрямовані на встановлення порядку відшкодування від'ємної різниці у разі, коли показник номінальної прибутковості накопичувального пенсійного фонду за пенсійними активами на кінець календарного року становить величину, меншу встановленого мінімального значення дохідності, а також термін зарахування і порядок розрахунку суми грошей, яка повинна бути зарахована ООІУПА на розрахунковий рахунок накопичувального пенсійного фонду при відшкодуванні даної негативної різниці.

З метою встановлення умов та порядку видачі ліцензії, а також вимог до створення та забезпечення безпеки функціонування автоматизованої інформаційної системи накопичувальних пенсійних фондів, формування системи управління ризиками, повинні бути розроблені Правила ліцензування діяльності по залученню пенсійних внесків та здійснення пенсійних виплат, а так само поділ критеріїв вимог до наявності систем управління ризиками та внутрішнього контролю на базові та додаткові.

Весь минулий період Асоціація пенсійних фондів регулярно вимагала якнайшвидшого прийняття Закону "Про сек'юритизації", який, як сподівалися фінансисти, повинен був вирішити всі проблеми накопичувальних пенсійних фондів. Минулої осені цей закон був прийнятий. Як виявилося, він нічого не змінює. Для того, щоб закон запрацював, потрібні нормативні документи, яких в даний час просто немає. Не регламентовані ні створення компанії з управління виділеними активами, ні операції з паперами такої компанії Один з ініціаторів його прийняття вважає, що для реєстрації спеціальних компаній з виділеними активами (SPV) потрібна спеціальна економічна зона, свого роду "офшор" всередині республіки, де їх засновники могли б отримати податкові та інші пільги. Такий майданчиком, на думку деяких фінансистів, повинен був стати Регіональний фінансовий центр в Алмати. Однак у процесі обговорення концепції РФЦА контролюючі органи виступили проти надання пільг емітентам. У підсумку ідея фінансового центру звелася до створення торгового майданчика, де будуть торгуватися папери, вже випущені на інших біржах [24, c 64-66].

На думку експертів така схема буде нежиттєздатною. Крім того, АФН має дати дозвіл пенсійним фондам купувати ці цінні папери. Повинні бути внесені зміни до списку дозволених до інвестування інструментів, з точно означеної нормою інвестування.

Існують також проблеми з подвійним оподаткуванням емітентів в Казахстані, яке робить вихід на фондовий ринок занадто дорогим. Тому казахстанські емітенти, в тому числі і компанії, створені за схемою сек'юритизації активів, можуть просто не прийти на цей майданчик.

З метою подальшого удосконалення державного регулювання діяльності накопичувальної пенсійної системи в лютому 2006 року Правлінням Агентства прийняті постанови: "Про затвердження Правил видачі, відкликання згоди на набуття статусу великого учасника відкритого накопичувального пенсійного фонду", "Про затвердження Правил застосування примусових заходів до найбільшому учаснику відкритого накопичувального пенсійного фонду "," Про затвердження Правил видачі накопичувальному пенсійному фонду дозволу на створення або придбання дочірньої організації, а також дозволу на значну участь у статутному капіталі юридичних ".

Практично з першого дня пенсійної реформи однією з основних проблем став хронічний дефіцит наднадійних і високо ліквідних фінансових інструментів.

Для пенсійних фондів входять в першу п'ятірку фінансових інститутів, за величиною активів це проблема стоїть особливо гостро. У тому, що близько двох мільярдів доларів активів, накопичувальних пенсійними фондами, лежать без руху, причина - нерозвиненість цінних паперів. Перш за все, слід відзначити відсутність на ринку облігацій з довгими термінами погашення, що не дозволяє керуючим здійснювати ряд стратегій управління активами пенсійних фондів.

Протягом декількох років неухильно зменшується частка сектора державних цінних паперів. Так, якщо в 1999 році сектор ДЦП знаходився на другий місці після валютного сегменту, і його частка дорівнювала 36,5%, то за підсумками одинадцяти місяців 2009 року він займає четверте місце в структурі біржових угод.

Частка операцій у структурі біржового ринку становить 6,4% (або 1,8 млрд. доларів). Настільки помітне зниження показника пояснюється тим, що стабільне надходження податків від сировинних компаній дозволило в останні роки виконувати державний бюджет з профіцитом, що, у свою чергу, знижувало стимули держава здійснювати запозичення на внутрішньому ринку.

Недолік фінансових інструментів - пряма турбота держави. У цьому напрямку вже робляться деякі кроки. Готується нормативно правова база для емісії нових довгострокових паперів з терміном погашення від 15 до 20 років без можливості дострокового погашення. Крім того, їх прибутковість буде прив'язана до інфляції.

Наприкінці 2009 року Президент Казахстану Н.А. Назарбаєв зробив офіційну заяву про вихід фінансової системи республіки з кризи. Негативний вплив глобальної кризи відбилося на діяльності пенсійних фондів тривалим зниженням інвестиційного доходу, але пенсійні накопичення вкладників продовжували рости. Згідно з даними Агентства Республіки Казахстан з регулювання діяльності фінансового ринку та фінансових організацій, на 1 січня 2009 року вони склали 1 трлн 824,2 млрд. тенге. З них 477,4 млрд. тенге, тобто 26% від загального обсягу накопичень - чистий інвестиційний дохід, зароблений фондами для своїх вкладників. Накопичувальна пенсійна система Казахстану ще раз довела, що пенсійні внески - це надійні довгострокові інвестиції.

Одним з найбільш проблемних питань накопичувальної пенсійної системи (далі - НПС) протягом ряду років була наявність у 2,5 мільйона вкладників двох і більше рахунків. У квітні-липні минулого року дублювання рахунків вкладників було усунуто. Це було необхідно як для спрощення обслуговування вкладника, впорядкування бази даних щодо вкладників та забезпечення достовірної статистики по системі, так і для впровадження нових технологій, що відповідають міжнародним стандартам фінансових послуг. Протягом 2009 року було введено механізм реалізації державних гарантій по збереженню суми внесених вкладниками пенсійних внесків. Вже існує реальний механізм зобов'язань, згідно з яким всі фонди забезпечать вкладникам середньозважену прибутковість за НПС. Розробляються додаткові заходи захисту інвесторів - власників боргових цінних паперів. У найближчій перспективі робота щодо вдосконалення пенсійної системи буде продовжена у відповідності з практичними результатами її діяльності та уроків кризового періоду.

Останньою новиною пенсійної сфери став вихід напередодні нового 2010 року постанови Уряду Республіки Казахстан від 25 грудня 2009 року № 2186 "Про підвищення розмірів пенсійних виплат з Державного центру з виплати пенсій з 1 січня 2010 року". З 1 січня 2010 року пенсії із солідарної системи підвищуються на 25%. Ті, хто отримує 35 тисяч тенге, будуть отримувати 43 750 тенге. Збільшено розмір базового демогранта на 9%. Тепер він дорівнює 5 981 тенге. Відповідно до постанови Уряду Республіки Казахстан від 4 липня 2003 року № 661 "Про затвердження Правил здійснення пенсійних виплат з пенсійних накопичень, сформованих за рахунок обов'язкових пенсійних внесків, добровільних професійних пенсійних внесків з накопичувальних пенсійних фондів, та методики здійснення розрахунку розміру пенсійних виплат за графіком "вкладники пенсійних фондів із середнім рівнем накопичень, які одержували в 2009 році 296 250 тенге, в новому році зі збільшенням розміру виплат отримають 370 320 тенге. Суми наводяться без вирахування індивідуального прибуткового податку, який в НПС утримується у джерела виплати. Заходи, пропоновані для вдосконалення пенсійного забезпечення. У Концепції розвитку фінансового сектору Республіки Казахстан на 2007-2011 роки, схваленої постановою Уряду Республіки Казахстан від 25 грудня 2006 року № 1284, у розділі 4.2.

Накопичувальні пенсійні фонди, в п.3 Основні заходи зазначено: "З метою підвищення рівня соціального захисту населення, особливо у відношенні працівників, зайнятих у галузях промисловості з підвищеним рівнем ризику для життя, передбачається розглянути можливість введення обов'язкових професійних пенсійних внесків". Ця пропозиція увійшло також до Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку фінансового сектору Республіки Казахстан на 2007-2011 роки, затверджений постановою Уряду Республіки Казахстан від 30 квітня 2007 року № 346: "Введення обов'язкових професійних пенсійних внесків стосовно працівників, зайнятих у галузях промисловості з підвищеним рівнем ризику ". План передбачає також реалізацію положення про створення умов сплати всіма роботодавцями добровільних і добровільних професійних пенсійних внесків на користь своїх працівників, а не тільки по обмеженому переліку професій. Особливий інтерес представляє пункт, згідно з яким будуть надаватися пільги при виплаті пенсійних накопичень, сформованих за рахунок добровільних і добровільних професійних пенсійних внесків за термінами накопичень.

Сьогодні у республіці діють п'ять джерел пенсійного забезпечення. Це солідарні пенсії, базові демогранти і три види виплат з накопичувальної пенсійної системи за рахунок пенсійних накопичень. Солідарна пенсія існувала в радянські часи. Усі, хто до 1 січня 1998 року пропрацював хоча б півроку, мають право на пенсію зі старої системи, тобто державного бюджету. Солідарна пенсія залежить від стажу роботи і постійно індексується відповідно до рівня інфляції та державною програмою пенсійного забезпечення. Скажімо, ті, хто йшли на пенсію в січні 2007 року і одержували 12 000 тенге, з січня 2009 року отримали вже 26 572 тенге. Базові демогранти - це надбавка до пенсії, яка виплачується з бюджету. У народі її називають президентською. Ця пенсія спочатку становила 3 ​​000 тенге. Зараз збільшилася до 5 487 тенге. Демогранти виплачуються в рівному розмірі всім пенсіонерам без винятку. Накопичувальна пенсійна система передбачає три джерела пенсійного забезпечення: накопичення, сформовані за рахунок обов'язкових пенсійних внесків, добровільних пенсійних внесків та добровільних професійних пенсійних внесків. Обов'язкові пенсійні внески щомісяця перераховує роботодавець на індивідуальний пенсійний рахунок працівника. Нагромадження за рахунок обов'язкових внесків - це основні ресурси життєзабезпечення працівника після виходу на пенсію. Їх величина залежить від кожного працівника: тут мають значення розмір заробітної плати, регулярність і тривалість періоду перерахування обов'язкових пенсійних внесків. Є вкладники, у яких пенсійні накопичення становлять досить значну суму. Але до цих пір багато і тих, хто, маючи постійні доходи, протягом багатьох років взагалі не є вкладниками пенсійного фонду. На жаль, це люди, які не піклуються про свою безбідної старості. Добровільні пенсійні внески кожен може вносити сам, або їх вносить роботодавець. Кожен по мірі можливості може вносити пенсійні внески для себе і своїх рідних. Однак рахунків, де накопичуються добровільні внески, не багато. Добровільні професійні пенсійні внески роботодавці вносять за своїх співробітників, зайнятих на шкідливих виробництвах або в особливо важких умовах праці. Оскільки роботодавці можуть це робити добровільно, то в НПС на 1 грудня 2009 року всього 4 072 індивідуальних пенсійних рахунки, на яких накопичуються добровільні професійні внески. Це мізерна цифра, якщо врахувати, скільки в казахстанському переліку виробництв, пов'язаних з ризиком для здоров'я і життя працівників. Їм охоплено 33 напрями, в кожному з яких десятки і сотні професій. При цьому перелік досить значний не тільки у відомих всім гірничодобувної, нафтогазової, металургійної, хімічної, атомної, енергетичної, будівельної та інших галузях, але в легкій і харчовій промисловостях, кіно - і копіювальному виробництві та навіть звичних нам загальних професіях. Некоректно було б порівнювати сьогодні кількість пенсійних рахунків, на які надходять добровільні професійні пенсійні внески, з величезною армією працівників, що здійснюють свою діяльність у шкідливих та важких умовах праці. В даний час чекали свого вирішення чергові проблеми НПС знаходяться на стадії розробки у Міністерстві праці та соціального захисту населення Республіки Казахстан (далі - МТСЗН). Питання про те, щоб зробити професійні внески обов'язковими, не раз обговорювалося представниками МТСЗН та іншими учасниками НПС. Особливий інтерес представляє пункт Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку фінансового сектору Республіки Казахстан на 2007-2011 роки, згідно з яким за термінами накопичень намічено надавати пільги при виплаті пенсійних накопичень, сформованих за рахунок добровільних і добровільних професійних пенсійних внесків. Розробники вивчають досвід інших країн з багаторівневими системами пенсійного забезпечення. Там значну частину виплат становлять солідарні пенсії, які пенсіонери отримують за принципом солідарності поколінь. Наприклад, у Малайзії та Сінгапурі, крім відрахувань, утриманих у самого працівника, роботодавцями сплачуються всім працівникам обов'язкові внески в розмірі 12-13%. Ці додаткові відрахування дають вкладникам Малайзії та Сінгапуру можливість достроково використовувати 30% своїх заощаджень на придбання або будівництво житла, навчання, лікування і т.д. У Чилі та інших країнах, які застосовують НПС, обов'язкові внески роботодавці сплачують у розмірі 10% згідно зі списком професій з важкими умовами праці. У Чилі і перейняли їх досвід країнах Латинської Америки та Східної Європи кожні п'ять років підвищених внесків дають можливість працівникам вийти на пенсію раніше на два роки. Питання про пенсійне забезпечення стосується всіх. За кордоном роботодавці не ухиляються від виплати для своїх працівників добровільних професійних внесків, передбачених законодавством. У деяких західних країнах роботодавці роблять це добровільно для працівників, зайнятих не лише на шкідливому або важкому виробництві. Необхідно, щоб соціальна відповідальність, соціально-етична поведінка і в Казахстані стали нормою. При розробці казахстанської моделі НПС передбачалося, що існують сьогодні п'яти видів відрахувань буде достатньо, щоб жити, не потребуючи підтримки держави. У нашій пенсійній системі введення добровільних професійних внесків практично не вплинуло на суму накопичень громадян. Тому введення обов'язкових професійних пенсійних внесків (далі - ОППВ) було б доцільно прискорити. За розрахунками актуаріїв, з урахуванням макроекономічних показників в республіці, навіть при введенні ОППВ одних пенсійних накопичень для забезпечення громадян в похилому віці недостатньо. Пенсійні накопичення - це надійний і дуже прозорий капітал, на який не звертають ніяких стягнень. Принцип НПС: скільки накопичив, стільки отримав. Саме тому робити пенсійні накопичення необхідно змолоду. Але що робити, коли в силу різних причин, таких як невисока заробітна плата, криза, безробіття та ін, при виході на пенсію вкладникові не буде вистачати на життя її пенсійних накопичень? Бути матеріально залежним важко в будь-якому віці, особливо в старості. Якщо в Казахстані п'ять джерел пенсійного забезпечення, то в зарубіжній практиці є ще один дуже важливе джерело. Щоб не знизити рівень добробуту в старості, іноземці стають рантьє. Тобто в період активної трудової діяльності намагаються заробити хороші засоби. З цих коштів вони роблять вкладення в акції, облігації, нерухомість і т.д. У результаті більшості літніх людей на Заході доступні багато блага. Чи будуть вони доступні й нам залежить від нашого ставлення до власного майбутнього [25, c.46-49].

В даний час розміщення ДЦП, емітованих Мінфіном, проводиться через інститут первинних дилерів. Однак розглядається питання про скасування інституту первинних дилерів, що в свою чергу представить доступ на первинний ринок пенсійним фондам і дозволить їм самостійно брати участь у торгах згідно зі своїми інтересами, які часто не збігаються з інтересами первинних дилерів - банків.

Щоб хоч якось вирішити проблему гострого дефіциту інструментів на ринку, були переглянуті норми інвестування активів за видами інструментів.

Перелік фінансових інструментів, в які можна інвестувати пенсійні активи, потрібно розширювати. Встановлений норматив 30% в частині фінансових інструментів нерезидентів (цінні папери іноземних держав та корпоративні цінні папери іноземних елементів) недостатній.

В даний час цінні папери російських емітентів розглядаються як цінні папери нерезидентів Казахстану і в силу недостатньо високого рейтингу не можуть придбаватися за рахунок пенсійних активів. Можливо, введення невисокого нормативу - не більше 5-10 відсотків фінансових інструментів цих країн - частково зняло б гостроту браку дохідних цінних паперів. Кроки в цьому напрямку вже приймалися. Національний Банк РК розглянув можливість виходу на Казахстанський ринок російських компаній, які будуть випускати цінні папери у формі казахстанських депозитних розписок [26, c.3].

Ще одним важливим напрямком у вирішенні проблем дефіциту фінансових інструментів стала поява в Казахстані нового фінансового інструменту - агентських облігацій. Вони повинні стати квазідержавним цінними паперами, що мають порівнянні з ДЦП інвестиційні якості. Випускаються агентські облігації великими державними фінансовими інститутами, створеними з метою реалізації інвестиційної політики. В даний час в Республіці Казахстан статус фінансового агентства мають два фінансових інститути: АТ "Банк розвитку Казахстану" і АТ "Казахстанська іпотечна компанія". Відповідно до податкового законодавства Республіки Казахстан доходи від операцій з агентськими облігаціями не оподатковуються у джерела виплати. З цієї причини гальмується процес розвитку цього сегмента ринку за рахунок використання інвестиційних можливостей пенсійної системи. Наявність пільги обмежує переваги агентських облігацій, оскільки номінальний доход дорівнює фактичному незалежно від інструменту, тобто більший ризик покривається більшою ставкою, як наслідок, керуючі пенсійними активами віддають перевагу більш ризикові, але більш дохідні інструменти.

Заходи, що вживаються дозволяють знизити на час гостроту проблеми, але не можуть змінити ситуацію кардинально. Для цього необхідно розширювати набір привабливих інструментів. Реальний дохід із ситуації - розвиток корпоративного ринку цінних паперів. Акції великих компаній зосереджені між стратегічними інвесторами і державою, при цьому акціонери не поспішають розбивати пакет на інших інвесторів. Майбутнє корпоративного ринку - у розвитку облігацій і акцій середніх компаній. Цьому перешкоджають об'єктивні причини: вимога прозорості до фінансової звітності, пов'язані з випуском витрати і малий обсяг емісій - до одного мільярда тенге, яка не привертає інвесторів. У 2009 році було лише 24 випуски облігацій загальним об'ємом 67 млрд тенге, з них лише п'ять емісій були до одного мільярда тенге. Малі та середні компанії припускають звертатися за кредитами в банки другого рівня, тому як це обходиться дешевше. Якби ринок акцій активізувався, у пенсійних фондів з'явилася б можливість отримувати дохід не тільки за рахунок дивідендів, але з часом, можливо, і за рахунок зміни курсової вартості акції.

Активізація ринку акцій сприяла б створенню ринкового механізму, що дозволяє забезпечити перетікання грошей з фінансового в реальний сектор економіки і вирішити ще одну проблему - інвестування за рахунок пенсійних активів реального сектора економіки Казахстану. Спочатку однією з головних цілей пенсійної реформи було інвестування накопичуються в пенсійних фондах пенсійних внесків у вітчизняну виробничу сферу, як це робиться у вітчизняну виробничу сферу, як це робиться в більшості країн, де працюють аналогічні пенсійні системи. Саме заради цього чинника багато країн пішли на серйозні витрати, пошуки і труднощі кардинальної зміни своїх пенсійних систем. Казахстан труднощі і витрати введення нової пенсійної системи поніс у повному обсязі, а плюсами і перевагами цієї системи поки не скористався. Реальний сектор за рахунок пенсійних активів інвестується дуже слабо.

Зміцнення тенге відносно долара США стало новим негативним чинником, оскільки у більшості з них пенсійні активи були вкладені не в тенговом, а в доларові інструменти. Якщо з моменту виникнення накопичувальної пенсійної системи долар постійно зміцнювався по відношенню до тенге, то відповідно, емітенти випускали цінні папери, прив'язані до долара. У 2006 році відбувся значний розворот тенденції вартість долара. Він почав знецінюватися як по відношенню до євро, так і по відношенню до тенге і російського рубля. Втрати НПФ в 2006 році склали приблизно 80 млн. доларів (виходячи з восьми відсоткову девальвацію доларових активів, яких у фондів було близько 1 млрд. доларів у валютних паперах).

Внаслідок неліквідності казахстанського фондового ринку, тобто при різко падає доларі пенсійні фонди не можуть оперативно реалізувати всі свої доларові активи і перейти на тенговом цінні папери, тому що не зможуть знайти попит на ці папери. Потрібен механізм валютного хеджування, щоб убезпечити пенсійні активи від подібних неприємностей. Агентство з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій планує внести необхідні поправки в законодавство, що би фонди могли захистити свої інвестиції у валютні папери від ризиків, пов'язаних зі змінами курсу.

Для вирішення проблем професіоналізму менеджменту в управлінні інвестиційним портфелем і аналізі сучасних фінансових інструментів необхідно використання актуальної оцінки, що знайшла широке застосування у світовій практиці страхування і пенсійного забезпечення.

У закордонній практиці при організації пенсійного фонду, його управлінні необхідно прагнути збалансувати суми внесків з урахуванням накопичувальних коштів з очікуваними виплатами пенсій та операційними витратами фонду. Для того, щоб знати, чи здатний пенсійний фонд відповідати перед одержувачами за своїми зобов'язаннями, у розвинених країнах періодично проводять актуальне оцінювання. У цих країнах актуарне обслуговування пенсійних фондів виділилося в самостійний вид діяльності і здійснюється висококваліфікованими фахівцями - актуаріями. Російське пенсійне законодавство визначає необхідність актуарного оцінювання прийнятих фондом зобов'язань перед учасниками, порядку формування пенсійних ресурсів і актуарне оцінювання інвестиційної політики фондів і керуючих, а також передбачає методику здійснення актуарних розрахунків. Фонди зобов'язані щорічно за підсумками фінансового року проводити актуарне оцінювання результатів діяльності з недержавного пенсійного забезпечення.

Розглянемо ситуацію, що склалася з актуарних оцінюванням в Казахстані.

Незважаючи на те, що актуарій є невід'ємною частиною пенсійної системи в зарубіжній практиці, в нормативно - правових актах, що регулюють діяльність казахстанських накопичувальних пенсійних фондів, відсутня вимога про обов'язкову актуарної оцінки здатності пенсійних фондів відповідати за своїми зобов'язаннями. Для порівняння, в законі Республіки Казахстан "Про недержавні добровільних пенсійних фондах" від 3 червня 1996 року в статті 27 було зазначено, що фінансовий звіт повинен бути завірений актуарієм, що підтверджує достатність власних коштів фонду для страхування гарантій щодо виконання зобов'язань фонду перед одержувачами. Розглянуті нами раніше проблеми, доводять необхідність включення актуарних розрахунків до Правил недержавних накопичувальних пенсійних фондів. Для цього процесу необхідна законодавча база, що регулює діяльність актуаріїв. Це додасть новий імпульс у розвитку та зміцненні накопичувальної пенсійної системи.

Пенсійні фонди, усвідомивши на прикладі 2005 проблеми інвестиційної діяльності, повинні були об'єднатися і за прикладом банківської системи створити свій власний фонд страхування. Закон, що передбачає створення такого фонду, був прийнятий півтора роки тому, але фонду немає.

Дане питання носить макроекономічний характер і вирішується на державному рівні.

Найближчим часом Уряд має вжити заходів, які забезпечать для інвесторів постійне перевищення доходу за ДЦП над рівнем інфляції, що дозволить зберегти і примножити пенсійні накопичення населення, буде прикладено додатковий інструментарій для інвестування та розширено квоти за нині існуючим. Є позитивне розуміння, що державні цінні папери будуть випускатися незалежно від дефіциту або профіциту бюджету і по них буде забезпечена позитивна реальна прибутковість, що перевищує рівень інфляції. Згідно з дорученням Президента РК, державними органами планується випуск проектних цінних паперів, гарантованих державою.

Незважаючи на важкі умови, один з головних підсумків минулого року - стабільність накопичувальної системи. Загальна тенденція падіння прибутковості на фінансовому ринку відбилася на всіх НПФ, але найбільш успішні НПФ і Купала, керуючі їх активами, оперативно орієнтувалися на ринку, використовуючи принципи інвестиційної політики, заснованої на збалансованості ризику і прибутковості.

Фахівці прогнозують подальше зростання пенсійних накопичень вкладників, як за рахунок пенсійних внесків, так і інвестиційного доходу.

Нові інвестиційні стратегії, наприклад, вкладення пенсійних активів в акції, своєчасна реструктуризація портфеля у зв'язку зі зміцненням тенге, говорять про просунутої інвестиційної політики і вірних рішень в досягненні головних завдань пенсійної системи - збереження і примноження пенсійних накопичень вкладників та інвестування національної економіки. Успіх пенсійної системи в Казахстані буде залежати від рішення вищевикладених проблем, а також від складного комплексу факторів. Найважливіші з них - стабільність економічного розвитку та банківської системи, надійність інвестиційних механізмів, що гарантує високий рівень ліквідності цінних паперів [27, c.5].

Висновок

Станом на 1 травня 2010 року в республіці функціонують 14 накопичувальних пенсійних фондів, які мають у регіонах республіки 76 філій і 75 представництв.

Інвестиційне управління пенсійними активами накопичувальних пенсійних фондів здійснюють 10 організацій, з них 3 накопичувальних пенсійних фонди, що мають ліцензію на самостійне управління пенсійними активами. Пенсійні активи всієї системи на 01.05.2010 р. складають 92101528 тис. тенге [8].

У дослідженнях західних експертів, узагальнюючих досвід країн світового співтовариства в проведенні пенсійних реформ, заснованих на накопичувальній системі, діяльність Казахстану визнана однією з найбільш перспективних.

Найважливішим досягненням накопичувальної пенсійної реформи не дивлячись на критику на її адресу, що лунають з різних сторін, стало злагоду довіру населення по відношенню до накопичувальних пенсійних фондах і всієї накопичувальної пенсійної системи, зацікавленість людей в долі своїх пенсійних накопичень.

Існують також проблеми, пов'язані з проведенням пенсійної реформи. Це, перш за все захист інтересів вкладників накопичувальних пенсійних фондів, це не завжди здорова конкуренція між пенсійними фондами, тиск роботодавців при виборі працівником пенсійного фонду, в результаті багато вкладники мають накопичення в декількох фондах, що йде в розріз з Законом і створює труднощі в пошуку пенсійних вкладів.

Враховуючи те, що накопичувальна пенсійна система одна з найважливіших сфер соціального захисту населення країни, державне регулювання має бути невід'ємною частиною системи.

Система має складну структуру, засновану на тристоронньому кастодіальні договорі. І якщо Держава ліцензує діяльність накопичувальних пенсійних фондів, то воно зобов'язане суворо контролювати і регулювати їх діяльність.

З метою захисту інтересів вкладників та одержувачів пенсій насамперед необхідно:

встановити жорсткий контроль за діяльністю накопичувальних пенсійних фондів, банків-кастодіанами і організацій, що здійснюють інвестиційне управління;

виключити можливість нецільового використання пенсійних накопичень накопичувальними пенсійними фондами за допомогою їх повноважень щодо розпорядження активами;

забезпечення збереження пенсійних накопичень за допомогою інвестування їх в активи по обмеженому переліку, виходячи з їх надійності;

виняток знецінення пенсійних накопичень в результаті інфляції за рахунок створення умов для інвестування їх в активи, включаючи державні цінні папери Республіки Казахстан, що забезпечують реальну прибутковість;

публічність і прозорість інформації фінансового стану накопичувальних пенсійних фондів і організацій здійснюють інвестиційне управління;

зовнішній аудит, оцінку активів і стан балансу накопичувальних пенсійних фондів і організацій здійснюють інвестиційне управління;

запровадження механізмів резервування та страхування засобів для захисту від можливих банкрутів пенсійних накопичувальних фондів у період діяльності;

забезпечення можливості вільного перекладу вкладником пенсійних накопичень з одного фонду в інший;

забезпечення можливості переведення пенсійних активів фондом з одного банку-кастодіана в іншій за його вибором, а також у разі банкрутства кастодіана;

до організацій здійснюють інвестиційне управління повинні пред'являтися такі вимоги: надійність і вимогливість, диверсифікація ризиків, граничні обмеження на маркетингові та адміністративні витрати, суворе регулювання і контроль з боку відповідного наглядового органу.

Значення державного регулювання пенсійної системи для суспільства стає все більш істотним.

Криза на світовому фінансовому ринку надав свій негативний вплив на діяльність накопичувальної пенсійної системи. Сьогоднішня ситуація - серйозний іспит накопичувальних пенсійних фондів. На ділі виявляється надійність, що деякий час тому багато хто пов'язував в першу чергу з масштабами того чи іншого фонду. Практика показує, що в кризовій ситуації такі орієнтири виявилися не зовсім вірними. Якраз найбільші втрати понесли фонди, що входять за кількістю вкладників у сумі пенсійних активів в першу п'ятірку.

Підвівши підсумок дипломної роботи, можна зробити висновок, що створення нової пенсійної реформи, адекватної ринковій економіці є невідкладним завданням реального захисту населення в нових економічних умовах. У той же час реалізація цього завдання можлива за умови проведення державної реформи всієї системи соціального захисту. Була визначена основна мета пенсійної реформи - побудова фінансово стійкою, що враховує економічне зростання, і справедливої ​​системи, розміряти трудовий внесок з пенсією через персоніфікований облік пенсійних внесків.

Список використаної літератури

 1. Бурда М., Вілош Ч. "Макроекономіка: європейський тест / /" Суднобудування ", С-Петербург, 2003, с.34-37.

 2. Постанова Уряду Республіки Казахстан від 16 вересня 1997 року N 1342 "Про затвердження Порядку присвоєння соціального індивідуального коду громадянам Республіки Казахстан в Державному центрі з виплати пенсій".

 3. Постанова Правління Національного Банку РК від 29.05.2005 р. № 177 "Про затвердження правил ліцензування діяльності з інвестиційного управління пенсійними активами".

 4. Закон Республіки Казахстан від 20 червня 1997 року № 136-I "Про пенсійне забезпечення в Республіці Казахстан" (із змінами і доповненнями станом на 19.03.2010 р).

 5. Шарп У., Александер Г., Бейлі Дж. Інвестиції: Пер. з англ. - С.28-37

 6. Накопичувальна система пенсійного забезпечення РК / / Ринок цінних паперів Казахстану, 2003, № 12, с.51-56.

 7. Нурмуханбетов Є. Аналіз ринку пенсійних послуг Казахствна / / Ринок цінних паперів Казахстану, 2002, № 7, с.40-49.

 8. Агентство РК з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій.

 9. Пенсійні правила № 10 від 27.04.1998 АТ НПФ "Народного Банку Казахстану".

 10. Нурмуханбетов Є. Пенсійна система в дії / / Ринок цінних паперів Казахстану, 2002, № 9, с.4-10.

 11. Арстанбекова К. Не було ні гроша і раптом алтин / / Альпарі, 2001, № 3, с.41-43.

 12. Елімбекова С.К. Десятиліття тенге / / Банки Казахстану, 2003, № 10, с.57-58.

 13. Нурмуханбетов Є. Аналіз ринку пенсійних послуг Казахстану за 3 квартал 2003 р. / / Ринок цінних паперів Казахстану, 2003, № 11, с.44-55.

 14. Алімухамбетов М. Ми будемо будувати фонд, який у меншій мірі піддається ризикам / / Панорама, 2003, 24 жовтня, с.1.

 15. 5 років пенсійної реформи / / Ринок цінних паперів Казахстану, 2002, № 6, с.11-23.

 16. РК / / Альпарі, 2003, № 3, с.148-150.

 17. Алімухамбетов М. Нова методика розрахунку пенсійних активів / / Ринок цінних паперів Казахстану, 2003, № 9, с.8.

 18. Ринкова оцінка пенсійних активів. / / Ринок цінних паперів Казахстану, 2005, № 9, с.9.

 19. Меркур'єв А. Долар впав. І "звалив" інвестдохід / / Кизилординська вести, 2004, 02 листопада, с.3.

 20. Біржовий фондовий ринок. Огляд / / Ринок цінних паперів Казахстану, 2005, № 12, с.36-56.

 21. Нурланова Н., Еспенбетова Б. Проблеми управління активами пенсійних фондів в умовах нового правового поля / / Банки Казахстану, 2005, № 6, с.56-60.

 22. http://grantum.kz/.

 23. Пенсійні фонди Казахстану. Огляд ЗМІ за 1 травня 2010

 24. Корягін А. Пенсійні накопичення: питання та відповіді / / Фінанси Казахстану, 2005, № 4 с.64-66.

 25. Ташмбет С. Нововведення в пенсійне забезпечення / / Кизилординська вести, 2010, № 6, с.46-49.

 26. Корн П. Лийся пенсія / / Известия-Казахстан, 2007, 11 лютого, с.3.

 27. Тодорова Н. Накопичення: від споглядання до осмислення / / Казахстанська правда, 2004,20 лютого, с.5.

Програми

Додаток А

Відомості про власний капітал, зобов'язання і активах накопичувальних пенсійних фондів Республіки Казахстан за станом на 1 травня 2010 року (у тис.тенге)

НПФ

Власний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного періоду (січень-квітень 2010 р.)

Зобов'язання

Активи

1

2

3

4

5

АТ "Накопичувальний пенсійний фонд" Ұлар Үміт "

7 946 950

651 028

729 073

8 676 023

АТ "Відкритий Накопичувальний Пенсійний Фонд" Аманат КАЗАХСТАН "

1 334 325

-51 695

102 330

1 436 655

АТ Накопичувальний пенсійний фонд "Атамекен" ДО АТ "Нурбанк"

1 459 535

-32 768

123 051

1 582 586

АТ Накопичувальний пенсійний фонд "ГНПФ"

16 336 560

1 739 070

652 756

16 989 316

АТ "Накопичувальний пенсійний фонд БТА Казахстан" дочірня організація АТ "БТА Банк"

9 483 510

-2 058 644

2 444 486

11 927 996

АТ "Накопичувальний пенсійний фонд Народного Банку Казахстану, дочірня організація АТ" Народний Банк Казахстану "

23 737 381

3 069 068

5 254 139

28 991 520

АТ "Накопичувальний пенсійний Фонд Казахмис"

1 363 191

53 364

116 182

1 479 373

АТ "Накопичувальний пенсійний фонд" Нафтогаз - ДЕМ "

1 707 173

268 228

49 440

1 756 613

АТ "Євразійський накопичувальний пенсійний фонд"

2 821 330

361 804

154 784

2 976 114

АТ Накопичувальний пенсійний фонд "Корган"

617 112

-19 757

3 057 511

3 674 623

АТ "Накопичувальний пенсійний фонд" ГРАНТУМ "(Дочірня організація АТ" Казкоммерцбанк ")

5 286 763

327 196

317 062

5 603 825

АТ "Відкритий накопичувальний пенсійний фонд" Отан "(ДО АТ" АТФ Банк ")

2 910 197

252 228

61 899

2 972 096

АТ "НВФ" Капітал "- Дочірня організація АТ" Банк Центркредит "

2 921 626

197 200

40 053

2 961 679

АТ "Накопичувальний пенсійний фонд" РЕСПУБЛІКА "

1 028 907

5 687

44 202

1 073 109

РАЗОМ по НПФ

78 954 560

4 762 009

13 146 968

92 101 528

Примітка - Агентство РК з регулювання та нагляду фінансового ринку та фінансових організацій [8].

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Диплом
323.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Недержавні пенсійні фонди в пенсійній системі Російської Федерації та Республіки Комі
Етапи становлення і розвитку платіжної системи Республіки Казахстан
Позабюджетні фонди Республіки Казахстан
Недержавні пенсійні фонди в РФ Сучасний стан Перспективи розвитку
Позабюджетні фонди як складова частина фінансової системи РФ
Пенсійні Фонди РФ
Удосконалення податкової системи Республіки Казахстан
Розвиток банківської системи Республіки Казахстан
Розвиток казначейської системи Республіки Казахстан 2
© Усі права захищені
написати до нас