Патенти

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з предмету

Патентно-ліцензійне право”

на тему:

ПАТЕНТИ”

ПЛАН

1. ДЖЕРЕЛА ПАТЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

2. ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ПАТЕНТIВ

3. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Джерела патентної інформації

Державна науково-технічна бібліотека (ДНТБ) та подібні організації, які містять інформаціюну базу технічної документації тощо є головними збирачами і утримувачами джерел патентної інформації в Україні.

Формування якісного і науково обґрунтованого комплексу фондів на основі новітніх технологій одна з головних задач ДНТБ.

Багатогалузеві та багатовидові фонди бібліотеки акумулюють знання в галузі науки, техніки, економіки на традиційних та сучасних носіях інформації.

Їх комплектування здійснюється на основі перспективного тематико-типологічного плану, який базується на Посланні Президента України Верховній Раді України "Україна: поступ у ХХІ століття (стратегія економічного та соціального розвитку на 2000 - 2004 р. р.)"; Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" #1561-ІІІ від 16 березня 2000 р.; Законі України "Про обов'язковий примірник документів" #595-ХIV від 9.04.99 р.; Інструкції про організацію передачі та обліку документами між бібліотеками України #385 від 8.07.96 р.; статуті ДНТБ України

Завдяки існуючому статусу, бібліотека має право на одержання обов'язкового безкоштовного примірника усіх видань науково-технічного характеру, які друкуються в Україні, в тому числі нормативно-технічної та патентної документації, що гарантує повноту комплектування вітчизняних фондів.

Патентний фонд, найбільший в Україні - 17,7 млн. примірників патентних документів 59 країн світу, 4 міжнародних організацій (ВОІВ, ЄПВ, АРІРО, ОАРІ), країн Бенілюксу, англійської інформаційної фірми "Derwent" та видань ВНДІПІ (Росія). Склад та повнота фонду по країнах різні. Патентна документація, представлена у фонді:

 • Описами до охоронних документів на об’єкти промислової власності.

 • Офіційними бюлетенями та реферативними виданнями патентних відомств.

 • Репродукційними реферативними та бібліографічними виданнями ВНДІПІ (Росія) за матеріалами зарубіжних патентних відомств.

 • Міжнародними та національними покажчиками класів винаходів, промислових зразків, товарних знаків.

 • Систематичними, нумераційними та іменними покажчиками до вітчизняних та зарубіжних патентів.

 • Патентно - правовою літературою.

Фонд нормативно-технічних документів - 400 тис. примірників державних стандартів України та міжнародних (регіональних) стандартів, нормативних документів з будівництва та архітектури інформаційних та довідкових видань з питань стандартизації, метрології, сертифікації.

Завдання фонду НТД - забезпечення суб.єктів господарської діяльності, науково - технічних, інженерних та інших громадських об'єднань та окремих громадян різнобічною, актуалізованою інформацією щодо нормативних документів, створення умов для випуску конкурентноспроможної продукції та послуг високої якості, поліпшення умов праці та охорони навколишнього середовища.

Щорічне поповнення фонду НТД за останні 5 років налічує понад 1000 документів. Обов.язковий примірник складає біля 75% від нових надходжень до цього фонду.

До нормативних документів та ДПА щорічно вноситься майже 10 тис. відомостей щодо чинності документів, наявності змін, поправок та іншої інформації.

Фонд промислових документів - 600 тис. Примірників галузевих та номенклатурних каталогів України та провідних зарубіжних фірм, оглядів діяльності фірм, їх виробничих програм, проспектів та каталогів на обладнання та технологічні лінії, фірмових документів, прейскурантів, каталогів-довідників.

Ці видання належать до найбільш оперативних джерел інформації. Вони містять систематизований перелік продукції, відомості про вироби, що рекомендовані до серійного виробництва, а також про такі, що знімаються з виробництва, відомості про зміни в технічних параметрах, технічні характеристики, забезпечують достовірність та повноту інформації.

Фонд неопублікованих документів - становить понад 1 млн. примірників звітних документів про виконані науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки (НДДКР), кандидатських і докторських дисертацій, перекладів, депонованих наукових робіт з усіх галузей знань на традиційних та новітніх носіях інформації. Фонд звітів про НДДКР та захищених дисертацій до 1992 р. є дублем фонду ВНТІ Центру (Москва) і зберігається на мікрофішах. Фонд авторефератів з усіх галузей знань формується з 1992 року, фонд депонованих наукових робіт - з 1973 року.

Фонд науково-технічної літератури - налічує понад 1,1 млн. примірників вітчизняних і зарубіжних книг, періодичних та довідково-інформаційних видань. Їх комплектування здійснюється за такими основними напрямками: енергетика, машинобудування, металургія, приладобудування, хімічна промисловість та хімічна технологія біотехнологія, транспорт, зв.язок, будівництво, інформатика, тощо. Бібліотека щорічно отримує:

 • 600 назв періодичних наукових та науково-технічних видань України

 • 570 назв періодичних наукових та науково-технічних видань Російської Федерації

 • 200 назв - періодичних видань далекого зарубіжжя

Ретрофонд представлено працями визначних вчених із світовим ім.ям Архімеда, Піфагора, А. Ейнштейна, М.В. Ломоносова, Д.І. Менделєєва, Б. Нільса, С.И. Вавілова, Е.О. Патона, В.М. Глушкова та ін. У фонді бібліотеки представлені вітчизняні та зарубіжні словниково-довідкові видання, в тому числі термінологічні словники, вітчизняні та іноземні енциклопедії, зокрема, .Промышленность и техника: Энциклопедия промышленных знаний., 1904 р. видання; Larousse du XX siecle. En 6 volumes. Publie.sous la direction de Paul Auge. Paris, 1928-1933; Mc Graw-Hill Encyclopedia of Science & Technology: An international Reference work in twenty volumes including an index та інші.

Оперативність, багатоаспектність розкриття змісту фондів ДНТБ та можливість доступу користувачів до світових інформаційних ресурсів забезпечується системою каталогів та картотек, довідково - бібліографічних та інформаційних видань, автоматизованих баз даних (БД), Інтернет.

ДПА бібліотеки представлений алфавітними, систематичними, нумераційними та предметними каталогами, алфавітно-предметними покажчиками і картотеками, які нараховують понад 10 млн. карток.

Фонд довідково-бібліографічних та інформаційних видань складається в переважній більшості з реферативних журналів Всеросійського інституту науково-технічної інформації (ВІНІТІ) за 40 років, бібліографічних покажчиків та реферативних журналів Інституту наукової інформації із суспільних наук (ІНІСН) за 20 років, літописів книг, журнальних, газетних статей та авторефератів дисертацій за 10 років, галузевих довідково-бібліографічних видань, БД на електронних носіях. Цей фонд нараховує 107,5 тис. примірників.

З 1995 року триває робота над створенням фрагментів електронного каталогу (ЕК). На цей час ЕК бібліотеки налічує біля 30 тис. записів. Використання при обслуговуванні баз даних ресурсів Інтернет, дозволяє оперативно відповідати на різноманітні запити користувачів.

2. Обов'язки, що випливають з патентiв

Якщо винахід (корисна модель, промисловий зразок) не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом 3-х років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (КМ, ПЗ) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання використовувати винахід (КМ, ПЗ) у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору, може звернутись до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (КМ, ПЗ). Якщо власник не доведе, що невикористання винаходу (КМ, ПЗ) зумовлено поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу цій особі на використання винаходу (КМ, ПЗ) з визначенням обсягу використання, строку дії дозволу, розміру та порядку винагороди. (Так звана примусова ліцензія).

Власник патенту зобов‘язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (КМ, ПЗ) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (КМ, ПЗ) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника. Надання такого дозволу може бути обумовлене відповідним дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов‘язаний дати дозвіл, якщо його винахід (КМ, ПЗ) удосконалює винахід (КМ, ПЗ) власника раніше виданого патенту або призначений для досягнення тієї ж мети.

Аналогічно в судовому порядку може бути припинена дія свідоцтва на товарний знак, який не використовується протягом трьох років.

Список використаної літератури:

 1. Конституція України. – К., 1996.

 2. Ковальчук М.І. Патентування в Україні: в запитаннях і відповідях. – Харків, 2003.

 3. Словник-довідник юриста. – К., 2001.

 4. Проблеми ліцензування в Україні. – К., 2002.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
23.7кб. | скачати

© Усі права захищені
написати до нас