Панель керування в ОС Windows Панель управління пристороями Пк у середовищі Windows

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Лабораторна робота №11

Тема: Панель керування в ОС Windows.

Центром керування, у якому зосереджена переважна більшість засобів керування на­стройками операційної системи Windows, є спеціальна логічна тека Панель керування (їй не відповідає жоден з каталогів жорст­кого диска). Приступ до Панелі керування відкривається з Головного меню командою Пуск > Настроювання > Панель керування. Ко­жен значок цієї теки відповідає настрою­ванню одного з компонентів операційної системи. Ми розглянемо лише основні з них (мал. 1).

Дата й час. Використовують для настроювання системного годинни­ка й календаря.

Звук. Засіб настроювання звукових схем. До подій Windows належать усі події, що реєструються опе­раційною системою: запуск системи та вихід з неї, відкривання та закривання вікон, видалення об'єктів тощо.

Інтернет. Засоби настроювання про­грами Internet Explorer, яку вважа­ють основним оглядачем для пере­гляду Web-сторінок Інтернету.

Панель управління


Клавіатура. Засіб настроювання кла­віатури, а також настроювання пере­микання між україномовною, англо­мовною та іншими розкладками клавіатури.

Модеми. Засоби керування встановленням ти настроювання модемів. Модем це пристрій перетворення цифрових сигналів, які видає комп'ютер, на аналогові сигнали, придатні для передавання каналами телефонного зв'язку, та навпаки. Модеми використовують, щоб з'єднати ком­п'ютери через телефонну лінію (здійснити так звані з'єднання віддаленого доступу).

Миша. Засіб настроювання миші.

Паролі. Засіб створення паролів ко­ристувачів. Пароль спеціальна комбінація символів, що підтвер­джує реєстрування людини в системі, яка має право доступу до неї.

Користувачі. Якщо із комп'ютером працює кілька осіб (по черзі), то кожна особа може налаштувати операційну систему на власний розсуд. У цьому разі під час запуску операційної сис­теми відбувається реєстрація користувача за його іменем. Це може супроводжуватися запитом на введення пароля.

Принтери. Засіб керування підклю­ченням та роботою друкувальних пристроїв (принтерів).

Система. Засіб контролю за станом параметрів операційної системи та виконання загальносистемних на­строювань.

Спеціальні можливості. Програмне забезпечення, яке змінює стандарт­ний інтерфейс Windows таким чи­ном, щоб із системою було зручно працюва­ти людям з фізичними вадами (дефектами рухової сфери, органів зору, слуху).

Установлення та видалення програм. Важливі засоби контролю та реєстрації встановлюваного програмно­го забезпечення. Усі додатки Windows вста­новлюють лише за допомогою цього значка.

Установлення обладнання. Для вс­тановлення нового обладнання недостатньо виконати лише фізичне підключення. В операційній системі слід установити й зареєструвати програмні засо­би для роботи з ним — так звані програми-драйвери. Більшу частину сучасного облад­нання випускають як самовстановлювані пристрої (plug-and-play). Однак якщо пристрій є застарілим або з будь-яких ін­ших причин його автоматична реєстрація не відбувається чи відбувається не досить коректно, використовують цей значок.

Шрифти. Усі програми, які працюють під керуванням Windows, пос­луговуються однаковими комплек­тами шрифтів. Файли, у яких зберігаються шрифти, мають певний формат, тому вста­новлювати нові шрифти або видаляти не­потрібні можна лише за допомогою цього значка.

Екран. За допомогою цього значка відкривають доступ до засобів керу­вання властивостями відео адапте­ра, монітора і, таким чином, до засобів ке­рування оформленням Windows.

Мова й стандарти. Операційна сис­тема Windows може працювати з різними мовами та національними стандартами. Наприклад, під час уведення десяткових дробів у США заведено розділя­ти цілу та дробову частину числа за допо­могою десяткової крапки. В Україні те са­ме роблять за допомогою десяткової коми. Так само в різних країнах по-різному запи­сують календарні дати. Значок Мова і стан­дарти відкриває доступ до виконання цих та багатьох інших настроювань.

Висновок: На ці лабораторній роботі я ознайомився із панеллю керування і навчився користуватися нею, а зокрема проводити на лаштування різних технічних пристроїв комп’ютера: монітора маніпуляторів, модема, принтера та ін.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
11.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості багатозадачності в середовищі Windows
Вікна додатків в середовищі Windows
Робота з гарячими клавішами в ОС Windows Призначення гарячих клавіш в ОС WINDOWS -функції
Пошук даних в ОС Windows Основні прийоми роботи із пошуком в ОС WINDOWS
Операційні системи WINDOWS NT NetWare UNIX Оперцiйна система Windows NT
Панель обшивки керма висоти
Панель обшивки внутрішнього закрилки
Операції над папками текстовими документами та ярликами в середовищі Windows Основні прийоми р
ЕОМ з використанням математичного пакета MathCad в середовищі Windows 98 для використання матричної
© Усі права захищені
написати до нас