Оцінка фінансово економічного стану ВАТ ГТС і розробка заходів щодо його поліпшення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
Південно-Уральський державний університет
Факультет права та фінансів
Кафедра "Економіка та управління проектами"
Роботу перевірив. ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ.
Рецензент Завідувач кафедрою
_____________________________ ________ Л.А. Баєв
(Підпис, ініціали, прізвище) (підпис)
"____" ________________ 20___г. "____" ________________20___г.
ДИПЛОМНА РОБОТА
Тема: Оцінка фінансово-економічного стану ВАТ "ГТС" і розробка заходів щодо його поліпшення
Спеціальність: 0805020004 - "Економіка і управління на підприємстві (операції з нерухомим майном)"
(Цифровий код, найменування за класифікатором)
Спеціалізація: 0805020804 - "Управління фінансами на підприємстві"
(Цифровий код, найменування за класифікатором)

Автор роботи
студент групи ___ ПФ-517 / Д
________________ І. Ю. Хаматова
(Підпис, ініціали, прізвище)
"____"_________________ 20___г.
Керівник роботи
Старший викладач кафедри «ЕіУ»
(Науковий ступінь, вчене звання, посада)
__________________Н.В.Правдіна
(Підпис, ініціали, прізвище)
"____"_________________ 20___г.
Челябінськ 2007

Індивідуальний графік
виконання дипломної роботи
студента групи ПФ-517 / Д факультету права та фінансів
Хаматової Інги Юріївни
(Прізвище, ім'я, по батькові студента)
Найменування етапу робіт
Термін виконання
Написання та подання на кафедру заяви на затвердження теми дипломної роботи та її керівника
До 26 березня 200 7 року
Отримання завдання на дипломну роботу, складання та узгодження з керівником плану та індивідуального графіка роботи
До 17апреля 200 7 року
Підбір літератури, матеріалів і вихідних даних, програмного забезпечення для виконання дипломної роботи
До 20 квітня 200 7 року
Виконання і написання роботи:
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Повна робота в першій редакції
До 25 квітня 200 7 року
До 05 травня 200 7 року
До 15 травня 200 7 року
До 20 травня 200 7 року
Перевірка змісту та оформлення дипломної роботи керівником
До 25 травня 200 7 року
Редагування та подання керівнику повністю оформленої (видрукуваної та переплетеною) роботи
До 28 травня 200 7 року
Отримання відгуку керівника та спрямування роботи на рецензування
До 9 червня 200 7 року
Підготовка роботи до захисту
До 17 червня 200 7 року
Погоджено і затверджено:
студент керівник роботи
________________І.Ю.Хаматова _______________Н.В.Правдіна
(Підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"____"_________________ 20___г. "____"_________________ 20___г.

АНОТАЦІЯ
Хаматова І. Ю. Оцінка
фінансово-економічного стояння
ВАТ "ГТС" і розробка заходів щодо його поліпшення: Дипломна робота. - Челябінськ: ЮУрГУ, ПФ, 2007 .- 65С., 9 рис., 25табл., 21 джерела, 3 дод.
У дипломній роботі на основі оцінки стратегічної позиції виробничого підприємства ЗАТ "ГТС", що працює на ринку обслуговування і ремонту теплових мереж міста, та використання фінансового аналізу запропоновано план заходів щодо поліпшення його фінансово-економічного стану.
Для оцінки стратегічної позиції підприємства застосовані методи PEST та SWOT-аналізу. Фінансовий аналіз виконаний за документами бухгалтерської звітності ВАТ "ГТС" за 2004 - 2005 роки, враховує економічну динаміку.
Пропоновані заходи щодо поліпшення фінансово-економічного стану підприємства спираються на результати порівняння оцінки стратегічної позиції і підсумків фінансового аналізу об'єкта дослідження, доведені до детального плану їх реалізації. Для обгрунтування ефективності пропонованих заходів в дипломній роботі використані методи фінансового прогнозування і планування в поєднанні з фінансовим аналізом прогнозного стану підприємства.

ЗМІСТ
Введення
1. Аналіз фінансово-економічної діяльності ВАТ «ГТС
1.1. Опис підприємства
1.2. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища
1.3. Аналіз фінансового стану Відкритого Акціонерного Товариства «Челябінський Теплових Мереж»
2. Розробка проекту щодо зниження собівартості ремонтних робіт на міських теплових мережах
2.1. Короткий опис проекту
2.2. Прогнозування інвестицій та основних показників проекту 35
2.3 Оцінка ефективності проекту
3. Оцінка майбутнього стану та аналіз ризиків проекту
3.1. Оцінка майбутнього стану ВАТ «ГТС»
3.2. Аналіз ризиків проекту
3.2.1. Аналіз чутливості
3.2.2. Точка беззбитковості
Висновок
Бібліографічний список
Додаток А Проблемне поле матриці SWOT-аналізу 60
Додаток Б Калькуляція трудових витрат і заробітної плати з прокладання труби
Додаток В Техніко-економічні показники прокладки труби
Додаток Г
Додаток Д
Додаток Е

Введення

 

  Інвестиційна діяльність є необхідною умовою для довгострокового сталого функціонування будь-якого підприємства. Процес активізації інвестиційної діяльності російських підприємств, що розглядається як необхідна передумова економічного зростання, наштовхується на відсутність формалізованого апарату прийняття рішень та оцінки їх наслідків.

Традиційною сферою застосування економічного аналізу вважається поточна господарська діяльність підприємства. В інвестиційному менеджменті частіше оперують критеріями комерційної ефективності інвестицій: внутрішня норма рентабельності, чиста приведена вартість, індекс прибутковості і термін окупності. Складність і багатоаспектність інвестиційної діяльності підприємств як об'єкта управління визначає наукову і практичну значущість проблеми систематизації об'єктів економічного аналізу інвестиційної діяльності, а також методологічних підходів і методичного інструментарію до їх вивчення.
З урахуванням сказаного слід визнати високу актуальність обраної теми дипломної роботи.
Об'єктом дослідження є ВАТ «Челябінські теплові мережі», що займаються обслуговуванням і ремонтом міських теплових мереж.
Предмет дослідження - фінансово-економічний стан ВАТ «ГТС».
Мета дослідження полягає в розробці проекту, який сприяє поліпшенню фінансово-економічного стану ВАТ «ГТС».
Для цього необхідно вирішити такі завдання:
- Дати коротку характеристику підприємства ВАТ «ГТС»;
- Провести аналіз зовнішнього середовища підприємства;
- Провести фінансовий аналіз діяльності підприємства ВАТ «ГТС».
- Розробити інвестиційний проект з удосконалення бізнесу;
- Дати оцінку запропонованому проекту;
- Оцінити майбутній стан ВАТ «ГТС» з урахуванням проекту;
- Проаналізувати ризики проекту.
Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів і висновку.
У першому розділі проводиться аналіз діяльності підприємства ВАТ «ГТС», визначається його маркетингове та фінансовий стан.
У другому розділі розробляється інвестиційний проект з придбання більш сучасного обладнання з метою зниження витрат на ремонт і обслуговування міських теплових мереж, дається оцінка його ефективності.
У третьому розділі проводиться аналіз майбутнього фінансово-економічного стану ВАТ «ГТС», а також аналіз ризиків пропонованого проекту, для чого використовуються методи аналізу чутливості та точки беззбитковості.
Дипломна робота складається з 65 сторінок, містить 25 малюнків та 9 таблиць, розроблена на основі матеріалів з 21 джерела, включає 3 додатки.


1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ «ГТС»

1.1. Опис підприємства

Відкрите Акціонерне Товариство «Челябінські Теплові Мережі».
Адреса: 454008, м. Челябінськ, вул.Куйбишева 19а.
Організаційно-правова форма цього підприємства - відкрите акціонерне товариство (ВАТ)
Основними видами виробничої діяльності є:
- Виробництво;
- Передача та розподіл теплової енергії;
- Реалізація теплової енергії за встановленими тарифами.
У структурі підприємства основна роль централізованого теплопостачання відводиться експлуатаційним районах, що мають наступні основні функції:
1. Обслуговування виробництва випробувань та ремонт обладнання теплових мереж;
2. Налагодження систем теплопостачання і надання технічної допомоги споживачам тепла в регулюванні мереж і систем теплопостачання;
3. Розробка і оперативне управління тепловим і гідравлічним режимами систем теплопостачання;
4. Контроль за раціональним використанням теплової енергії, облік тепла, одержуваного споживачами;
5. Участь у розробці та розгляді перспективного плану теплопостачання житлових та промислових районів;
6. Розгляд та узгодження проектів нових теплових мереж та приєднань до мереж; видача технічних умов та дозволів на підключення до теплових мереж;
7. Здійснення технічного нагляду за будівництвом теплових мереж, споруд та теплових пунктів як знаходяться на балансі Челябінський теплових мереж, так і належать споживачам;
8. Збут і реалізація теплової енергії.
Товариство є юридичною особою за чинним законодавством Російської федерації, має самостійний баланс, круглу печатку, що містить його повне найменування російською мовою і вказівку на його місцезнаходження, власну емблему, а також зареєстрований товарний знак.
Відповідно до установчого договору органами управління товариства є:
- Загальні збори акціонерів;
- Одноосібний виконавчий орган (генеральний директор);
- У разі призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі функції по управлінню справами суспільства.
Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, Рада директорів не створюється.
На даному підприємстві відсутні посадові інструкції, тому організація управління підприємством розроблено самостійно, на підставі трудових договорів з працівниками ВАТ «ГТС», а також розпорядчих документів керівництва підприємства і правил внутрішнього розпорядку Підприємства в наступному вигляді (рисунок 1.1).
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Директор з економіки
Генеральний директор
Директор з виробництва
Заст. директора з перспективним питань
Начальник фінансового відділу
Головний бухгалтер
Начальник виробничо - договірного відділу
Відділ реклами та маркетингу
Фінансовий відділ
Бухгалтерія
Виробничий відділ

Малюнок 1.1 - Організаційна схема ВАТ «ГТС».
Генеральному директору підпорядковуються директор з економіки і директор з виробництва.
Директорам підпорядковуються: головний бухгалтер, заст. директора з перспективним питань, керівники підрозділів та працівники підрозділів.
Начальнику фінансового відділу підпорядковуються: менеджер з персоналу, економіст-кошторисник.
Начальнику виробничо-договірного відділу підпорядковуються інженери.
Головному бухгалтеру підкоряються: бухгалтер-касир, бухгалтер з обліку матеріально-виробничих запасів, бухгалтер по роботі з підзвітними особами, бухгалтер по роботі з персоналом.
Всі керівники підрозділів та працівники підрозділів взаємодіють між собою.
1.2. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища ВАТ «ГТС»
PEST-аналіз
Основною метою PEST-аналізу полягає у виявленні та відстеження змін за чотирма основними напрямками. Таким чином, даний метод дозволяє відстежувати тенденції макросередовища і виявляє фактори, які не залежать від діяльності підприємства, такі як:
Політичні фактори:
1. вплив конкуренції. Збільшення конкурентів - це збільшення пропозиції при такому ж попиті на товар.
2. податкова політика;
Економічні чинники;
1. рівень безробіття;
2. рівень інфляції;
3. ціни на енергоресурси. Чим вище ціни на ресурси, тим вища собівартість тепла, тим менше конкурентоспроможність підприємства.
Соціальні фактори;
1. зміна рівня доходів населення;
2. активність споживачів. Чим більше активність споживачів, тим більше споживання тепла, таким чином, більше доходи підприємства.
3. соціальна мобільність населення;
Технологічні фактори;
1. нові технології
2. автоматизація процесу теплопостачання.
SWOT-аналіз
Під SWOT-аналізом розуміються дослідження, спрямовані на визначення та оцінку сильних і слабких сторін проекту, оцінку його можливостей і потенційних загроз. Можливості визначаються як щось, що дає проектом шанс зробити щось нове: впровадити нову технологію, завоювати нових клієнтів і т.п. Загроза-це те, що може завдати шкоди проекту, позбавити її існуючих переваг; поява нових конкурентів і т. п.
У таблиці 1.1
показана матриця SWOT-аналізу.
Таблиця 1.1 - Матриця SWOT-аналізу
Сильні сторони:
- Кваліфікований персонал;
- Стабільне забезпечення параметрів теплопостачання;
- Висока надійність
Слабкі сторони:
- Нестача фінансів
-Недостатнє обеспеченіесовременним обладнанням;
- Застаріле обладнання
Загрози:
- Ослаблення ринку збуту теплової енергії;
- Несприятливі умови для підключення нових споживачів тепла;
- Жорстокість конкуренції
Можливості:
- Збільшення кола споживачів;
- Впровадження автоматики;
- Ослаблення нестабільності підприємства
У таблиці 1.2 представлена ​​кількісна оцінка сильних і слабких сторін, загроз і можливостей зовнішнього середовища.
Таблиця 1.2
Кількісна оцінка сильних і слабких сторін, загроз і можливостей зовнішнього середовища.
сильні сторони
слабкі сторони
кваліфікований персонал
стабільне забезпечення параметрів теплоносія
висока надійність
недолік фінансів
недостатнє забезпечення сучасним обладнанням
застаріле обладнання
у
г
р
про
з
и
ослаблення росту ринку теплової енергії
3
2
2
2
1
1
несприятливі умови для підключення нових споживачів тепла
3
2
2
1
2
2
жорстокість конкуренції
2
2
2
1
2
2
можливості
збільшення кола споживачів
5
4
3
3
5
4
Впровадження автоматики
2
1
1
2
5
4
ослаблення нестабільності підприємства
3
3
2
2
2
2
У таблиці 1.3 представлена ​​сумарна оцінка сильних і слабких сторін, загроз і можливостей зовнішнього середовища.
Таблиця 1.3 -
Сумарна оцінка сильних і слабких сторін, загроз і можливостей зовнішнього середовища.
сильні сторони
слабкі сторони
Кваліфікований персонал
18
недолік фінансів
11
стабільне забезпечення параметрів теплоносія
14
недостатнє забезпечення сучасним обладнанням
17
висока надійність
12
застаріле обладнання
15
Загрози
Можливості
Ослаблення ринку збуту теплової енергії
13
збільшення кола споживачів
23
несприятливі умови для підключення нових споживачів тепла
12
впровадження автоматики
20
жорстокість конкуренції
11
ослаблення нестабільності підприємства
14

Крім кількісної оцінки сильних і слабких сторін, загроз і можливостей, необхідно сформулювати проблеми в рамках матриці SWOT-аналізу. Дані проблеми представлені в додатку А, таблиця А 1.
У таблиці 1.4 представлена ​​кількісна оцінка проблем проекту.
Таблиця 1.4
Кількісна оцінка проблем проекту.
Проблема
Оцінка
Посилення ефективного теплопостачання
3
Подальше збільшення надійності і стабільність забезпечення теплом
4 (2 +2)
Кваліфіковані кадри в змозі забезпечити необхідне теплопостачанням
5 (3 +2)
Поліпшення якості теплопостачання
4 (2 +2)
Проблема
Оцінка
Збільшення споживачів, які бажають підключитися до споживання тепла
4 (2 +2)
Підвищення кваліфікації персоналу
5
Підвищення професіоналізму персоналу
7 (4 +3)
Збільшення асортименту теплолічильників
5 (3 +1 +1)
Збільшення обсягів виробництва теплової енергії
8 (3 +3 +2)
Отримання урядових субсидій
4 (2 +1 +1)
Освоєння нових технологій
2 (1 +1)
Введення нових технологій
8 (2 +2 +2 +2)
Акумуляція грошових коштів
7 (3 +2 +2)
Додаткове фінансування
9 (5 +4)
Розробка нових проектів теплових мереж
13 (5 +4 +2 +2)
З даних таблиці 1.4 видно, що головною проблемою є розробка нових проектів, для цього необхідно також додаткове фінансування, яке забезпечить введення нових технологій, що може підвищити обсяги виробництва теплової енергії.

1.3. Аналіз фінансового стану Відкритого Акціонерного Товариства «Челябінський Теплових Мереж»
Аналіз фінансового стану починається із загальної оцінки структури коштів господарюючого суб'єкта та джерел їх формування. У цій ситуації використовуються прийоми структурно-динамічного аналізу (таблиця 1.5).
У таблиці 1.5 представлена ​​динаміка складу і структури бухгалтерського балансу.
Таблиця 1.5
Динаміка складу і структури бухгалтерського балансу.
Актив
2004
2005
Зміна
Пасив
2004
2005
Зміна
Необоротні активи
342630
306426
-36204
Капітал і резерви
507471
513473
+6002
Те ж,% до підсумку
50
45
-5
Те ж,% до підсумку
74
76
+2
Оборотні активи
339604
372070
+32466
Довгострокові зобов'язання
_
_
_
Те ж,% до підсумку
50
55
+5
Те ж,% до
підсумку
_

_
_
Короткострокові зобов'язання
174763
165023
-9740
Те ж,% до підсумку
26
24
-2
Валюта балансу
682234
678496
-3738
Валюта балансу
682234
678496
-3738
Те ж,% до підсумку
100
100
_
Те ж,% до підсумку
100
100
_
З таблиці 1.5 видно, що до 2005 року необоротні активи в загальній вартості активів стали займати 45%, тобто зменшилися в порівнянні з 2004 роком на 5%, це сталося у зв'язку з тим, що застаріло устаткування.
Оборотні активи збільшилися на 32466 тисяч рублів. Джерела формування майна також збільшилися за рахунок збільшення власного капіталу на 6002 рубля. До 2005 року частка власного капіталу в загальному обсязі джерел покриття склала 76% і збільшилася на 5% в порівнянні з 2004 роком, а позикового капіталу 24% і зменшилася на 5% в порівнянні з 2004 роком. Це більшою мірою свідчить про зміцнення фінансового стану організації.
Таким чином, у поповненні своїх активів підприємство обходиться переважно власними засобами.
Після загальної оцінки динаміки складу і структури активів і пасивів
балансу необхідно докладно дослідити склад окремих елементів майна та джерела його формування.
У таблиці 1.6 представлена ​​динаміка складу і структура основного й оборотного капіталів (активів) ВАТ «ГТС».
Таблиця 1.6
Динаміка складу і структура основного оборотного капіталів (активів) ВАТ «ГТС».
Показник активу балансу
Залишки по балансу, тис. грн.
Структура,%
А
2004
2005
Зміна
2004
2005
зміна
Необоротні активи, в тому числі:
342630
306426
-36204
50
45
-6
Основні засоби
294803
250218
-44585
43
37
-6
Нематеріальні активи
1758
2360
+602
0,3
0,3
+0,1
Незавершене будівництво
20099
28128
+8029
2,9
4
+1,1
Довгострокові фінансові вкладення
25970
25720
-250
3,8
3,7
-0,1
Оборотні активи, в тому числі:
339604
372070
+32466
50
55
+4
Запаси
154947
182551
+27604
23
27
+4
ПДВ
20203
19750
-453
3
3
-
Показник активу балансу
Залишки по балансу, тис.руб
Структура,%
А
2004
2005
зміна
2004
2005
зміна
Дебіторська заборгованість (менше 12 місяців)
94415
108466
+14051
14
16
+2
Грошові кошти
58757
33083
-25674
9
5
-4
Короткострокові фінансові вкладення
11282
-11282
1
-1
Інші оборотні активи
28220
+28220
4
+4
Разом активів
682234
678496
-3738
100
100
-
Як свідчать дані таблиці 1.7, необоротні активи підприємства складаються здебільшого з основних засобів. У оборотних активах підприємства до 2005 року переважають запаси (27%), на дебіторську заборгованість припадає 16%, грошові кошти складають 5%. Питома вага дебіторської заборгованості в активах збільшився на 2%, а грошових коштів зменшилося на 4%. На кінець 2005 року вільні грошові кошти складають 33083 рублів, які підприємство може пустити в оборот, наприклад, для одержання матеріальних оборотних активів.
Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку її убування, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими по термінах погашення і розташованих у порядку їх зростання.
У таблиці 1.7 представлена ​​угруповання активів і пасивів балансу за ступенем їх ліквідності.
Таблиця 1.7 -
Угруповання активів і пасивів балансу за ступенем їх ліквідності.
Склад активу
Позначення
Склад пасиву
Позначення
Найбільш ліквідні активи:
Короткострокові фінансові вкладення
А 1
Найбільш термінові зобов'язання:
Кредиторська заборгованість
П 1
Грошові кошти
Позики, не погашені в строк
-Дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців


Запаси
А 2
А 3
Позики і кредити, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати
Заборгованість засновникам з виплати платежів доходів.
Довгострокові зобов'язання
П 2
П 3
-ПДВ по придбаних цінностях
-Інші оборотні активи
Розрахунки по дивідендах
Доходи майбутніх періодів
Продовження таблиці 1.7
Склад актсіва
Позначення
Склад пасиву
Позначення
Дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців
Резерви майбутніх витрат
Необоротні активи
А4
Капітал і резерви
П4
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо:
- А 1 більше або дорівнює П 1;
- А 2 більше або дорівнює П 2;
- А 3 більше або дорівнює П 3;
- А 4 менше або дорівнює П 4.
Зіставлення індикаторів А 1-П 1 і А 2-П 2 дозволяє виявити поточну ліквідність підприємства, а співвідношення індикаторів А 3-П 3 - перспективну ліквідність.
У таблиці 1.8 представлений аналіз ліквідності балансу ВАТ «ГТС».
Таблиця 1.8
Аналіз ліквідності балансу ВАТ «ГТС».
Актив
2004
2005
Пасив
2004
2005
Платіжний надлишок (+) недолік (-)
% Покриття зобов'язань
2004
2005
2004р
2005р
А 1
70039
33083
П 1
167013
157763
-96974
-124680
42
21
А 2
94415
108466
П 2
7750
7030
+1665
+101436
1218
1543
А 3
175150
408521
П 3
-
-
+175150
+408521
-
-
А 4
342630
306426
П 4
507471
513473
-164841
-207047
68
60
З таблиці 1.8 видно, що до кінця 2005 року підприємство не володіє абсолютною ліквідністю, тому що не виконується умова А1 більше або дорівнює П1, підприємство не достатньо платоспроможне. Виконання умови А 3 більше П 3 говорить про те, що підприємство має перспективну платоспроможність, а виконання умови А 4 менше П 4 - володіє власними оборотними засобами. Необоротні активи профінансовані за рахунок власних коштів підприємства на 68% (2004) і на 60% (2005).
Ліквідність підприємства можна оцінити за допомогою коефіцієнтів ліквідності
1. Загальний показник платоспроможності
Кпл = А1 +0.5 А2 +0.3 А3/П1 +0.5 П2 +0.3 П3
У 2004 році коефіцієнт платоспроможності склав 1, а в 2005 - 1.3
Коефіцієнт платоспроможності більше нормативного значення, це говорить про те, що підприємство платоспроможне і є тенденція до збільшення.
2. Власні оборотні кошти (ВОК) - це різниця між власним капталу і необоротними активами.
У 2004 році власні оборотні кошти склали 164841рублей, а в 2005 - 207047рублей.
Показує, що в 2004 році за рахунок власних коштів профінансірова-но 164841рублей. оборотних коштів, а в 2005році 207047рублей.
3. Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів - це відношення грошових коштів до власної оборотних засобів.
У 2004році коефіцієнт маневреності склав 0,4, у 2005-0,2.
Показує, яка частина власних оборотних коштів вкладена у найбільш ліквідні активи. У нашому випадку ця частина невелика, але є тенденція до збільшення.
4. Коефіцієнт поточної ліквідності (К т.л.) розраховується як відношення оборотних активів до короткострокових зобов'язань.
У 2004 році коефіцієнт поточної ліквідності становив 2, а в 2005 - 2,3
За розглянутий період коефіцієнт поточної ліквідності підприємства помітно виріс і навіть перевищив своє нормативне значення.
5. Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як сума грошових коштів дебіторської заборгованості та короткострокових фінансових вкладень до короткострокових зобов'язань У 20004 році цей коефіцієнт склав 1, а в 2005 - 0, 9
Показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок грошових коштів.
6. Коефіцієнт абсолютної ліквідності - це сума грошових коштів і короткострокових фінансових вкладанні до короткострокових зобов'язань
У 2004 році коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 0,4, а в 2005 0,2
7. Коефіцієнт забезпеченості власними засобами (Косс) розраховується як відношення власних оборотних коштів до оборотних активів
У 2004 році коефіцієнт забезпеченості власними коштами склав 0,5, а вже в 2005 став 0,6.
У 2004 і 2005 роках підприємство мало достатньою кількістю власних оборотних коштів для забезпечення своєї фінансової стійкості.
Так як динаміка КТЛ і Косс позитивна, розрахуємо коефіцієнт втрати платоспроможності (Куп).
Коефіцієнт втрати платоспроможності (Куп) є ставлення твори різниці коефіцієнта поточної ліквідності 2005 року і коефіцієнта поточної ліквідності 2004 року на відношення суми коефіцієнта 2005 року і 6 місяців до 12 місяців до двох.
Коефіцієнт втрати платоспроможності склав 1,2.
Таке значення Куп показує нам, що підприємство не втратить свою платоспроможність, так як нормативне значення коефіцієнта перевищено.
Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка ступеня незалежності від позикових джерел фінансування.
1. Коефіцієнт співвідношення це відношення позикових коштів до власних коштів
У 2004 і 2005 року коефіцієнт співвідношення склав 0.3
Коефіцієнти показують, що дуже мало позикових коштів залучила організація на 1 рубль вкладених в активи власних коштів.
2. Коефіцієнт фінансування розраховується як відношення власних коштів до позикових коштів
У 2004 і 2005 роках цей коефіцієнт фінансування склав 3.
Коефіцієнт показує, що діяльність фінансується в основному за рахунок власних коштів.
3. Коефіцієнт фінансової незалежності розраховується як відношення власного капіталу до валюти балансу.
У 2004 році коефіцієнт фінансової незалежності склав 0,74, а в 2005 - 0,76.
Коефіцієнт показує, що власний капітал займає більшу частку в загальній сумі джерел фінансування як в 2004 році так і в 2005 році.
4. Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується як сума власного капіталу і довгострокових зобов'язань до валюти балансу.
У 2004 році коефіцієнт склав 0.74, а в 2005 став 0.76.
Показує, що майже всі активи фінансуються за рахунок стійких джерел. Зробивши аналіз фінансової стійкості можна зробити висновок про те, що підприємство не залежить від позикових джерел.
Коефіцієнти рентабельності
1. Рентабельність активів розраховується як відношення чистого прибутку до валюти балансу.
У 2004 році рентабельність активів склала 3%, а в 2005 піднялася до 7%.
Аналіз даного коефіцієнта показує, що рентабельність активів підприємства на 0,04, це означає, що з кожної гривні, вкладеної в майно, підприємство в 2005 році стало отримувати на 4 копійки більше, ніж у 2004.
2. Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення чистого прибутку до власного капіталу
У 2004 році рентабельність власного капіталу склала 4%, в 2005 - 9%.
Аналіз даного коефіцієнта показує, що ступінь прибутковості власного капіталу зросла в 2005 році в порівнянні з 2004 на 5%.
Коефіцієнти оборотності:
1. Період оборотності дебіторської заборгованості розраховується як відношення твори дебіторської заборгованості на 360 днів до виручки.
У 2004 році період оборотності становить 576 днів, а в 2005 році зменшився до 394 днів.
2. Період оборотності кредиторської заборгованості розраховується як відношення твори кредиторської заборгованості на 360 днів до собівартості.
У 2004 році період оборотності склав 1582, а в 2005 році - 738.
3. Період оборотності запасів розраховується як відношення твори витрат на 360 днів до собівартості.
У 2004 році період оборотності запасів склав 1468, а в 2005 році -853.
Як свідчить проведений фінансовий аналіз, ефективність діяльності ВАТ «ГТС» у 2005 р . в порівнянні з 2004 р . покращилася, однак показники рентабельності, ліквідності та фінансової стійкості ще недостатньо великі.
Щоб підвищити ефективність діяльності підприємства, необхідно використовувати більш сучасні технології та обладнання для здійснення ремонтних робіт на теплових мережах.
Висновки по 1 главі:
1. За даними SWOT-аналізу виявлено, що головною проблемою для ВАТ «ГТС» є розробка нових проектів теплових мереж, а також виникають проблеми з додатковим фінансуванням.
2. Аналіз структури та складу активів ВАТ «ГТС» показав, що в 2005 році необоротні активи склали 45% від загальної вартості майна. При цьому необоротні активи складаються здебільшого з основних засобів.
3. Оборотні активи збільшилися за останній звітний період на 32466 тис. рублів.
4. Аналіз структури та складу пасивів показав, що на кінець 2005 року власні кошти складають 76% від загальної суми капіталу.
5. Аналіз ліквідності балансу показав, що ВАТ «ГТС» не володіє абсолютною ліквідністю. За даними аналізу фінансової стійкості видно, підприємство незначно залежить від позикових джерел.
6. Аналіз рентабельності показав, що ступінь прибутковості власного капіталу зросла в 2005 році в порівнянні з 2004 на 5% і склала 9%. Рентабельність активів склала 7%.

2. Розробка проекту щодо зниження собівартості ремонтних робіт на міських теплових мережах

2.1. Короткий опис проекту

Суть проекту полягає у придбанні нових бурових комплексів для виконання робіт методом горизонтального направленого буріння (ГНБ) з прокладання трубопроводів. Горизонтально-направлене буріння - це метод безтраншейної прокладки трубопроводів та інших комунікацій на різній глибині під природними та штучними перешкодами без порушення режиму їх звичайного функціонування. Цей метод дозволить заощадити вкладені інвестиції і дозволить здійснювати будівництво та ремонт комунікацій діаметром до 820 мм на глибині до 15 метрів , Довжиною до 640 метрів , Як в умовах щільної міської забудови, так і через природні утворення (ріки, яри). Термін проекту становить 3 роки. У рамках проекту рекомендується придбати 4 бурових комплексу: TMSC 4510 і TMSC 4510 - У, 6015 фірми Robbins США і DL 2062 фірми Straightline із зусиллям протягання відповідно, для чого планується взяти кредит у розмірі 1183044 крб. під 19% річних в Ощадбанку. Сума відсотків у рік складе 224778 крб.
Для оцінки ефективності запропонованого проекту необхідно розглянути процес прокладки труби звичайним методом і розрахувати вартість такої прокладки.
1. Зрізування рослинного шару. Процес зрізання рослинного шару проводиться бульдозером ДЗ - 8 на базі трактора Т - 100, з гідравлічним приводом неповоротною відвалу. Набір грунту здійснюється прямокутним способом, на глибину зарізування 0.15 м . Схема руху бульдозера - смуга поруч зі смугою.
Підрахунок обсягів робіт з зрізку рослинного шару:
, (2.1)
де А - ширина будівельного майданчика;
L - довжина будівельного майданчика.
2. Розробка траншеї. Розробка траншеї проводиться екскаватором марки Е-651, обладнаним зворотною лопатою, з механічним приводом. Розробка ведеться по лобовій схемою зі складуванням грунту в кавальєр близько траншеї, так як роботи ведуться в необмежений умовах за межами будівель.
Підрахунок обсягів по розробці траншеї.
а) Ширина траншеї по низу:
Для труб 219Х5, 0 мм:
(2.2)
де - Відстань від труби до траншеї низом, м. При d < 0,7 м  = d + 0,3 м ; При d> 0,7 м  = d + 0,7 м ;
d - діаметр труби газопроводу, м.
б) Ширина траншеї по верху:
(2.3)
де h - висота траншеї;
m - величина тимчасового укосу.
в) Обсяг траншеї:
(2.4)
3. Об'єм грунту по ручній доопрацюванні (підчищення) траншеї. Ручна доопрацювання проводиться бригадою робітників - землекопів з метою видалення зайвого грунту, не прибраного екскаватором, з траншеї і вирівнювання підстави. Прибирається грунт складується у кавальєр на брівці траншеї. Обсяг ручної доопрацюванні дорівнює обсягу піщаної основи під труби.
(2.5)
4. Об'єм грунту по зворотній засипці
а) Ручна засипка (підбиття пазух)
Ширина підбиття пазух поверху:
(2.6)
Площа підбиття:
(2.7)
Обсяг підбиття траншеї:
(2.8)
Обсяг підбиття пазух:
(2.9)
б) Механізована засипка
Зворотне засипання виробляється бульдозером марки ДЗ -8 на базі трактора Т100, з неповоротним відвалом. Грунт переміщається з кавальєри поруч з траншеєю. Ущільнення грунту не виконують, тому що газопровід прокладається в необмежений умовах (не в місті) і з цього засипка проводиться з відмітками трохи більше позначки рівня землі для природної осідання грунту.
Обсяг зворотної засипки:
(2.10)
У таблиці 2.1 представлена ​​розрахункова вартість машин і собівартість машино-змін механізмів (орендна плата).

Таблиця 2.1
Розрахункова вартість машин і собівартість машино-змін механізмів
Найменування машини
Середня вартість машино-зміни
З маш.см, руб
Інвентарний-розрахункова вартість машини З І.С, тис.руб
Нормативне число змін роботи машини на рік Т рік
Екскаватор зворотна лопата Е - 651
місткість ковша 0,65 м 3 (З механічним приводом)
28,78
18,15
350
Бульдозер ДЗ - 8 (Т-100)
25,29
8,43
300
Найменування машини
Середня вартість машино-зміни
З маш.см, руб
Інвентарний-розрахункова вартість машини З І.С, тис.руб
Нормативне число змін роботи машини на рік Т рік
Екскаватор пряма лопата ЕО - 4321
місткість ковша 0,8 м 3 (З гідравлічним приводом)
30,18
19,32
300
Собівартість розробки 1 м 3 грунту:
(2.11)
де 1,08 - коефіцієнт, що враховує накладні витрати;
Смаш.см - середня вартість машино-зміни вхідної в комплект машини, руб;
1,5 - коефіцієнт, що враховує накладні витрати на зар. плату;
ΣЗп - сума заробітної плати, не облікованої у вартості машино-зміни;
Псм.вир. (Вед) - змінна вироблення ведучої машини, що враховує розробку грунту і навантаження в транспортні засоби, м3/см.
(2.12)
де 8 - кількість годин роботи машини на зміну;
- Норма машинного часу, що враховує розробку екскаватором 100 м3 грунту і навантаження в транспортні засоби або навимет, маш. годину, що визначається за ЕНіР 2-1.
Питомі капітальні вкладення на розробку 1 м3 грунту:
(2.13)
де 1,07 - коефіцієнт, що враховує витрати на доставку машин заводу-виготовлювача на базу механізації;
Сі.р - інвентарні-розрахункова вартість машини входить у комплект, руб;
Тріч - нормативне число змін роботи машини на рік.
Наведені витрати на розробку 1 м3 грунту:
, (2.14)
де Е = 0,15 - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.
Розраховуються техніко-економічні показники:
(2.15)
(2.16)
(2.17)
(2.18)
Отримані дані зводяться в таблицю і порівнюються наступним чином (таблиця 2.2).
У таблиці 2.2 представлений розрахунок техніко-економічних показників.

Таблиця 2.2 - Розрахунок техніко-економічних показників
Найменування показника
Показник
ебестоімость
0,18
Питомі капіталовкладення
0,3
Наведені витрати
0,225
Планування і рекультивація. Планування і рекультивація проводиться бульдозером ДЗ - 8 на базі трактора Т - 100. Схема руху бульдозера - смуга поруч зі смугою. По завершенню планування проводиться рекультивація грунтового покриву повернення рослинного шару на колишнє місце. Монтажні роботи. Визначення обсягів монтажних робіт проводиться у таблиці 2.3.
У таблиці 2.3 представлена ​​відомість монтажних робіт.
Таблиця 2.3
Відомість обсягів монтажних робіт
Найменування робіт
Од. вимір.
Кількість
Пристрій тимчасових мостів
1 м 2
6,5
Пристрій заснування в траншеї
1 м 3
26
Збірка труб ланок на брівці траншеї
1 м
200
Укладання ланок труб в траншею

198
Електрозварювання стиків на брівці
1 ст.
22
Електрозварювання стиків в траншеї
1 ст.
4
Монтаж і демонтаж для проколу
1 вуст.
1
Прокол грунту
1м.
5
Укладання труби у футляр
1м.
10
Закладення крайок футляра
1 ф.
1
Антикорозійна ізоляція стиків
1 ст.
20
Випробування трубопроводу
1 м .
200
Доставка труб. Доставка труб на відстань 25км 219'5, 0 мм довжиною 10м і вагою всієї труби 267 кг (Вих. дан.) Здійснюється 2 трубовозів марки ПВ - 92 з основними характеристиками:
Марка автомобіля-тягача - ЗІЛ - 131
Марка причепа - 1-ПР-5
Вантажопідйомність автопоїзда по грунтових дорогах - 4,5-7 т.
Число одночасно перевозяться труб Æ219'5, 0 мм - 11шт.
Витрата палива на 100км .- 40л.
Збірка труб в нитку. Збірка труб в нитку виробляється на брівці траншеї з попередньою розвантаження з допомогою крана з трубовоза. Нитка збирається з п'яти труб довжиною по 10 метрів в результаті виходить секція довжиною 50 метрів і вагою 1335 кг . Зварювання ланок проводиться з обробленням крайок. На ширину 10 см від стику проводиться зачистка. При складанні труб в ланки, для зручності монтажу, використовують зовнішні ексцентрикові центратори марки: ЦНЕ-16-21 для 168 - 219 мм ;
Для укладання секцій трубопроводу довжиною 50 в метрів траншею потрібно три однотипних монтажних крана. Монтажний кран підбирається за фактичною вагою опускається труби, що припадає на кран тобто 1 / 3 ваги однієї секції, при відповідному вильоті стріли.
Вантажопідйомність крана:
(2.19)
де Pе - вага монтируемого елемента;
- Вага оснащення - рушники м'які ПМ-521 вагою 69 кг .

Розрахунковий виліт стріли крана (від вертикальної осі обертання крана до центра траншеї) буде дорівнює:
(2.20)
де B - ширина траншеї по верху;
b - ширина крана в залежності від марки крана;
a1 - відстань від брівки траншеї до труби приймається рівною 0,7-1м;
a2 - ширина місця, займаного ланкою (діаметр труби);
a3 - відстань від труби до осі крана.
Сума а1, а2 і а3 або відстань від краю траншеї до коліс або гусениць крана повинна бути не менше 1,5 м

Для виконання монтажних робіт підходить автомобільний гідравлічний кран з уніфікованою телескопічною стрілою КС - 1571 з наступними основними технічними характеристиками:
Виліт стріли на опорах: 3,3-5,6 м;
Вантажопідйомність при роботі на опорах: 4-1,4 т;
Базовий автомобіль: ГАЗ-53А
Розміри: довжина-7, 5м, ширина-2, 4м; висота-2, 9м;
Маса: 7,4 т
На всі види робіт складається калькуляція трудових витрат і заробітної плати (Додатки Б, В).
Розглянемо процес прокладки аналогічної труби методом горизонтального направленого буріння (ГНБ).
У таблиці 2.4 представлена ​​калькуляція вартості робіт по ГНБ.
Таблиця 2.4 Калькуляція вартості робіт з ГНБ (з урахуванням вартості труби)
Найменування робіт і витрат Горизонтальне буріння установкою з прокладкою труб (без урахування вартості труби)
Од. ізм
Кількість
Вартість за од. без урахування ПДВ (грн.)
Загальна вартість без урахування ПДВ (грн.)
Загальна вартість з урахуванням ПДВ (грн.)
Ø 225 мм (Прокладка водоводу в
існуючої сталевій трубі Ø 325 мм )
П.м.
200
847
169500
200010
Ø 315 мм (Прокладка водоводу в існуючій сталевій трубі Ø 426 мм )
П.м.
200
1271
254200
299956
Разом у розділі 1:
423700
499966
Вартість матеріалів *
Труба ПНД Ø 225 мм , Тип С
П.м.
200
396
79200
93456
Труба ПНД Ø 315 мм , Тип С
П.м.
200
875
175000
206500
Втулка під фланець Ø 225 мм
Шт.
2
856
1712
2020
Втулка під фланець Ø 315 мм
Шт.
2
1586,50
3173
3744
Разом по розділу 2:
259085
305720
Усього за калькуляцією (разд.1 + розд.2)
728144
805686
*
Вартість матеріалів вказана на 12.05.2005г. з урахуванням доставки і може бути змінена при зміні цін заводом - виробником.
Для порівняння витрат на прокладку комунікацій розглянутими раніше способами наведемо витрати в порівнянний вид. У калькуляції ВАТ «ГТС» розрахунок ведеться на 200 м . труби. Цей метраж візьмемо за основу, перерахувавши витрати з прокладання труби звичайним способом (розрахунок вівся на 200 пог.м. труби).
Занесемо отримані результати в таблицю:
У таблиці 2.5 представлені порівняльні показники з прокладання комунікацій методом ГНБ і звичайним методом, у тис.руб.
Таблиця 2.5
Порівняльні показники з прокладання комунікацій методом ГНБ і звичайним методом, у тис.руб.
Показник витрат
Метод ГНБ
Звичайний метод
Матеріальні витрати
305,72
415,7
Витрати на оплату праці та соціальне забезпечення (26% від ФОП)
307,01
298,44
Амортизація використаної техніки
110,85
-
Вартість залученої техніки
-
60,14
Інші витрати
82,11
78,06
Разом витрат
805,69
852,6
Як видно з даних таблиці 2.5, прокладка труб методом ГНБ набагато ефективніше з точки зору затрат праці і машинного. При цьому прокладка ГНБ не порушує грунт, що дуже важливо для умов щільної забудови великого міста. Тому можна даний метод прокладки використовувати як передовий і рекомендувати іншим аналогічним підприємствам.
Переваги роботи бурових комплексів незаперечні. Вони, не порушуючи покриття, проходять всі наземні і підземні перешкоди: райони щільної житлової забудови, автотраси, залізничне полотно, річки, дамби, канали.
Дуже важливим є так само і екологічна складова: незаймані насадження і рельєф місцевості, збережений родючий шар грунту. При використанні цієї технології значно скорочуються обсяги робіт: як правило на об'єкті задіяно одну бурова установка і бригада робітників із 3-4 осіб. Все це дає величезну економію фінансових коштів приблизно 30%.
Метод ГНБ - це унікальний метод, який вже найближчим часом в будівництві підземних комунікацій буде поза конкуренцією. Дуже важливо, при виборі техніки ГНБ, визначитися, для чого вона необхідна: де передбачається використовувати цю машину, в яких грунтах, які діаметри трубопроводів, якої довжини і на якій глибині переважно будуть прокладатися. Знання цього дозволить зробити правильний вибір моделі машини ГНБ і заощадить гроші. Фахівці компанії готові надати допомогу в цьому питанні. Вони також проводять навчання бурових бригад по експлуатації техніки ГНБ. Це можливо як на об'єктах замовника, так і у складі наших бурових бригад в процесі роботи на конкретних об'єктах. Для подальшого зростання ефективності прокладки міських комунікацій можна рекомендувати російським підприємствам розробити аналоги техніки, що застосовується в даний час для горизонтально-похилого буріння. Це дозволить знизити витрати міським та обласним бюджетам на обслуговування міського комунального господарства.

  2.2. Прогнозування інвестицій та основних показників проекту

Розрахуємо вартість обладнання для реалізації проекту (таблиця 2.6):
У таблиці 2.6 представлений розрахунок вартості обладнання та послуг.
Таблиця 2.6
Розрахунок вартості обладнання та послуг
Найменування
Кількість, шт.
Ціна, руб.
Сума, руб.
Основні засоби
TMSC 4510 і TMSC 4510 - У, 6015 фірми Robbins США і DL 2062 фірми Straightline
3
320000
960000
Обладнання для ремонту
1
34500
34500
Нематеріальні активи
Ліцензія
1
60000
60000
Інші послуги
Доставка техніки
7000
РАЗОМ
1061500
Складемо список необхідних фахівців для впровадження проекту:
- Аналітик;
- Фахівець-маркетолог;
- Фінансист;
- Юрист;
- Механік;
- Інженер;
Система оплати праці фахівців - почасово-преміальна.
Зробимо розрахунок середньогодинної вартості робіт за цими категоріями працівників, якщо:
1) основна частина заробітної плати передбачається (на місяць):
- Аналітик - 12000 руб.;
- Маркетолог - 9500 руб.;
- Фінансист - 11000 руб.;
- Юрист - 8000 руб.;
- Механік - 12500 руб.;
- Інженер - 13500;
2) преміальні виплати передбачаються у розмірі 15% від основної заробітної плати.
3) додаткові витрати складають:
а) від середньогодинної заробітної плати у всіх працівників:
- ЄСП - 26%;
б) від основної заробітної плати:
- Вартість матеріалів - 10%;
- Накладні витрати - 15%:
- Витрати на відрядження - 18%;
- Послуги сторонніх організацій - 11%:
Тривалість робочого часу за один місяць складає - 176 годин.
У таблиці 2.7 представлений розрахунок середньогодинної вартості робіт, в крб.
Таблиця 2.7
Розрахунок середньогодинної вартості робіт, в крб
Найменування
Оклад
Премія
ЄСП
Матеріали
Накладні витрати
Витрати на відрядження
Послуги сторонніх організацій
Вартість робіт, руб. / год
Аналітик
12000
1800
3588
1200
1800
2160
1320
135,6
Маркетолог
9500
1425
2840,5
950
1425
1710
1045
107,4
Фінансист
11000
1650
3289
1100
1650
1980
1210
124,3
Юрист
8000
1200
2392
800
1200
1440
880
90,4
Механік
12500
1875
3737,5
1250
1875
2250
1375
141,3
Найменування
Оклад
Премія
ЄСП
Матеріали
Накладні витрати
Коман-
діровоч-
ні витрати
Послуги сторонніх організацій
Вартість робіт, руб. / год
Інженер
13500
2025
4036,5
1350
2025
2430
1485
152,6
У таблиці 2.8 представлено прогноз обсягів виробництва.

Таблиця 2.8
Прогноз обсягів виробництва
Найменування
2008
2009
2010
2011
2012
Обсяг робіт, пог.м.
9950,8
34116,9
34116,9
34116,9
34116,9
Вартість прокладки 1 пог.м.
65
65
65
65
65
Виручка, руб.
646800
2217600
2217600
2217600
2217600
У таблиці 2.9 представлені щорічні витрати по проекту.
Таблиця 2.9
Щорічні витрати за проектом, в крб.
Найменування
2008
рік
2009
2010
2011
2012
Постійні, в т.ч.:
434600
614662
814662
814662
814662
Основна заробітна плата, в т.ч.:
438000
438000
438000
Механік
12500
150000
150000
150000
водії (3 особи)
24000
288000
288000
288000
Премія (15% від основної заробітної плати)
5475
65700
65700
65700
Механік
1875
22500
22500
22500
Водій
3600
43200
43200
43200
ЕСН (26%)
10913,5
130962
130962
130962
Оренда
15000
180000
180000
180000
Змінні, в т.ч.:
67890
75700
95760
95760
95760
ПММ
41990
48700
63360
63360
63360
Запасні частини
7000
8800
14400
14400
14400
Позаплановий ремонт
9900
10000
18000
18000
18000
Всього витрат
502490
690362
910422
910422
910422

З таблиці 2.9 видно, що в 2008 році витрати склали 502490 рублів, в 2009 році - 690362 рублів, в 2010 році - 910422 рублів, в 2011 році - 910422рублей, в 2012 році - 910422 рубля.

2.3 Оцінка ефективності проекту

Сукупність методів, застосовуваних для оцінки ефективності інвестицій, можна розбити на дві групи:
- Динамічні;
- Статичні.
Динамічні методи дозволяють врахувати фактор часу і базуються на визначенні сучасної величини (тобто на дисконтуванні) грошових потоків, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту.
При цьому робляться такі припущення:
- Потоки грошових коштів на кінець (початок) кожного періоду реалізації проекту відомі;
- Визначена оцінка, виражена у вигляді процентної ставки (норми дисконту), відповідно до якого кошти можуть бути вкладені в даний проект.
Істотними чинниками, що впливають на величину оцінки, є інфляція і ризик.
Грошовий потік інвестиційного проекту - це залежність від часу грошових надходжень і платежів при реалізації породжує його проекту, визначається для всього розрахункового періоду.
Грошовий потік характеризується:
- Припливом, рівним розміру грошових надходжень (або результатів у вартісному виразі) на цьому кроці;
- Відтоком, рівним платежах на цьому кроці;
- Сальдо (активним балансом, ефектом), рівним різниці між припливом і відтоком.
Грошовий потік зазвичай складається з потоків від окремих видів діяльності:
- Грошового потоку від інвестиційної діяльності;
- Грошового потоку від операційної діяльності;
- Грошового потоку від фінансової діяльності.
Для грошового потоку від інвестиційної діяльності:
- До відтокам відносяться капітальні вкладення, витрати на пуско-налагоджувальні роботи, ліквідаційні витрати в кінці проекту, витрати на збільшення оборотного капіталу та засоби, вкладені в додаткові фонди;
- До притокам - продаж активів протягом і після закінчення проекту, надходження за рахунок зменшення оборотного капіталу.
Для грошового потоку від операційної діяльності:
- До притокам відносяться виручка від реалізації, а також інші і позареалізаційні доходи, в тому числі надходження від коштів, вкладених в додаткові фонди;
- До відтокам - виробничі витрати, податки.
До фінансової діяльності належать операції з коштами, які не належать до інвестиційного проекту, тобто вступниками не за рахунок здійснення проекту.
Вони складаються з власного (акціонерного) капіталу фірми і залучених коштів. Грошові потоки від фінансової діяльності враховуються тільки на етапі оцінки ефективності участі в проекті.
Зробимо розрахунок грошових потоків від реалізації проекту (таблиця 2.11).
У таблиці 2.11 подано розрахунок грошових потоків від реалізації проекту.
Таблиця 2.11
Розрахунок грошових потоків, в крб.
Найменування
Період (років)
0
1
2
3
4
5
Вартість обладнання та НМА
994000
0
0
0
0
0
Інші витрати
189044
0
0
0
0
0
Збільшення обігових коштів
0
0
0
0
0
0
Продовження таблиці 2.11
Найменування
Період (років)
0
1
2
3
4
5
Виручка від нової услу ги
0
646800
2217600
2217600
2217600
2217600
Зміна величини виручки (стор.4)
0
646800
2217600
2217600
2217600
2217600
Змінні витрати
0
27930
95760
95760
95760
95760
Постійні витрати
0
237610
814662
814662
814662
814662
Амортизаційні відрахування
0
22167
76000
76000
76000
76000
Виплата відсотків по кредиту
0
58437
200355
200355
200355
200355
Прибуток до податків (стор.5 - стор.6 - стор.7 - стор.8 - стор.9)
0
300657
1030823
1030823
1030823
1030823
Податок на прибуток
0
72158
247398
247398
247398
247398
Чистий операційний дохід (стор.10 - стор.11)
0
228499
783425
783425
783425
783425
Початкові капіталовкладення (стр.1 + стор.2 + стор.3)
1183044
0
0
0
0
0
Грошовий потік від операцій (стор.8 + стор.12)
0
250666
859425
859425
859425
859425
Чистий грошовий потік (стр.14-стор.13)
-1183044
250666
859425
859425
859425
859425
Проілюструємо отриманий грошовий потік:

Малюнок 2.1 - Грошові потоки за проектом

При заданій нормі дисконту можна визначити сучасну величину всіх відтоків і притоків грошових коштів протягом економічного життя проекту, а також зіставити їх один з одним. Результатом такого зіставлення буде позитивна чи негативна величина, яка показує, задовольняє чи ні проект прийнятої нормі дисконту.
Чистий сучасна вартість дорівнює:
(2.21)
де I 0 - сума первісних витрат, тобто сума інвестицій на початок проекту;
PV - сучасна вартість грошового потоку протягом економічного життя проекту
PV можна визначити за формулою:
, (2.22)
де r - норма дисконту;
n - число періодів реалізації проекту;
CF - чистий потік платежів в періоді t.
Підставивши формулу обчислення PV у формулу 3, отримаємо [36]:
(2.23)
Якщо розрахована таким чином чиста сучасна вартість потоку платежів має позитивний знак (NPV> 0), це означає, що протягом свого економічного життя проект відшкодує початкові витрати I0 забезпечить отримання прибутку згідно заданому стандарту r, а також її деякий резерв, рівний NPV.
Негативна величина NPV показує, що задана норма прибутку не забезпечується і проект збитковий. При NPV рівним 0 проект тільки окупає вироблені витрати, але не приносить доходу.
Якщо NPV більше 0, то проект приймається, інакше його слід відхилити.
Розрахуємо NPV проекту при ставці дисконту дорівнює ставці позикових грошей плюс ризикову ставку в розмірі 7% (таблиця 2.12), так як надані послуги - новий продукт для підприємства:
r = 0,19 + 0,07 = 0,26 або 26%.
У таблиці 2.12 подано розрахунок NPV.
Таблиця 2.12 - Розрахунок NPV, в крб.
№ періоду
Дохід
Витрати
Коефіцієнт дисконтування
Дисконтовані доходи
Дисконтовані витрати
ЧДД t
ГТС t
0
0,0
118304
1,00
0,0
1183044
-118304
-1183044
1
250665,8
0,0
0,79
198941,1
0,0
198941,1
-984102,8
2
859425,5
0,0
0,63
541336,3
0,0
541336,3
-442766,6
3
859425,5
0,0
0,50
429632,0
0,0
429632,0
-13134,6
4
859425,5
0,0
0,40
340977,8
0,0
340977,8
327843,2
5
859425,5
0,0
0,31
270617,3
0,0
270617,3
598460,4
2828942,2
1183044
-
1781504,4
1183044
598460,4
-
Коефіцієнт дисконтування знайдений за формулою:
(2.24)
Таким чином, NPV проекту дорівнює 598460,40 руб.
Розрахуємо індекс рентабельності проекту.
Індекс рентабельності показує, скільки одиниць сучасної величини грошового потоку припадає на одиницю передбачуваних початкових витрат. Для розрахунку цього показника використовується наступна формула:
(2.25)
Якщо величина критерію PI більше 1, то інвестиції приносять дохід. При PI = 1 величина NPV = 0, і інвестиції не приносять доходу. Якщо PI менше 1, проект не забезпечує заданого рівня рентабельності і його слід відхилити. Таким чином, якщо РІ більше 1, то проект приймається, інакше - його слід відхилити. Індекс прибутковості становить 1,506.
Розрахуємо внутрішню норму прибутковості проекту.
Під внутрішньою нормою прибутковості розуміють процентну ставку, при якій чиста сучасна вартість інвестиційного проекту дорівнює нулю. Внутрішня норма прибутковості визначається рішенням рівняння:
(2.26)
Величина IRR порівнюється із заданою нормою дисконту r. При цьому якщо IRR більше r, проект забезпечує позитивну NPV прибутковість, рівну IRR мінус r. Якщо внутрішня норма рентабельності менше r, витрати перевищують доходи, і проект буде збитковим, тобто якщо IRR більше r, то проект приймається, інакше його слід відхилити.
Розрахуємо внутрішню норму рентабельності проекту. Для того, щоб знайти значення внутрішньої норми рентабельності введемо табульований значення r з кроком 10% і розрахуємо значення NPV:
1) = 1521436,89 руб.
2) = 879864,58 руб.
3) = 441870,07 руб.
4) = 131199,43 руб.
5) = -96383,52 Руб.
Проілюструємо залежність NPV від значення IRR:

Малюнок 2.2 - Залежність NPV від значення IRR
На підставі отриманих значень можна зробити висновок, що значення IRR проекту лежить в межах від 20 до 30%. Як видно з малюнка значення внутрішньої норми рентабельності приблизно дорівнює 45% (точка перетину кривої з віссю OX). Так як внутрішня норма рентабельності більша за ціну позикового капіталу, яка становить 26%, то очевидно, що проект з комерційної точки зору вигідний.
Визначимо термін окупності проекту. Для знаходження терміну окупності проекту побудуємо графік зміни значень «Чиста поточна вартість» та «Чиста поточна вартість». Координата Х точки перетину цих двох ламаних ліній і вкаже термін окупності, але необхідно мати на увазі, що початок відліку - перший період.
Проілюструємо термін окупності проекту.

Малюнок 2.3 - Визначення терміну окупності
З графіка видно, що термін окупності дорівнює 3 рокам (координата Х точки перетину ламаних ліній мінус одиниця). Термін окупності склав 3,039 року.
Таким чином, можна зробити наступні висновки по 2 главі:
1. Для зниження витрат по ремонту та прокладання нових теплових мереж в умовах щільної міської забудови пропонується придбання обладнання для прокладки труб методом похило-горизонтального буріння, що дозволяє проводити роботи без розтину теплотраси.
2. Даний метод дозволить заощадити ВАТ «ГТС» близько 47 тис.руб. на кожні 2000 погонних метрів труби.
3. Для здійснення проекту в Ощадбанку буде взято кредит у розмірі 1183044 тис.руб. під 19% річних.
4. Розрахунки показали, що чиста поточна вартість за проектом складає 598,5 тис.руб., Внутрішня норма прибутковості дорівнює 45%, термін окупності проекту 3 роки.
5. Отримані значення свідчать про те, що проект вигідний і його можна рекомендувати до впровадження, оскільки за 3,04 року ми зможемо окупити початкові витрати, сплатити відсотки за кредитом та отримати 598,5 тис.руб. чистого доходу.

3. Оцінка майбутнього стану ВАТ «ГТС» та аналіз ризиків проекту

3.1. Оцінка майбутнього стану ВАТ «ГТС»

Проведемо оцінку ліквідності і фінансової стійкості підприємства в період реалізації проекту. Для цього побудуємо прогнозні баланси та звіти про прибутки збитки (Додаток Д, Е).
Зробимо розрахунок показників фінансово-господарської діяльності підприємства (таблиця 3.1).
У таблиці 3.1 представлені абсолютні показники фінансово-господарської діяльності підприємства з 2007 по 2012 рік.
Таблиця 3.1 -
Абсолютні показники фінансово-господарської діяльності підприємства з 2007 по 2012 рр.., Тис. руб.
Показники фінансово - господарської діяльності
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.12
Основні показники
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Сукупні активи (пасиви)
7 224
9 729
21 366
33 908
46 481
59 085
Скориговані необоротні активи
60
903
692
481
270
60
Оборотні активи
7 164
8 827
20 674
33 427
46 211
59 025
Ліквідні Активи
3 193
4 856
16 703
29 456
42 240
55 054
Найбільш ліквідні активи
278
1 941
13 788
26 541
39 325
52 139
Короткострокова дебіторська заборгованість
2 915
2 915
2 915
2 915
2 915
2 915
Потенційні оборотні активи до повернення
0
0
0
0
0
0
Власні кошти
244
3 439
15 287
28 040
40 824
53 639
Зобов'язання боржника
6 980
6 290
6 079
5 868
5 657
5 446
Довгострокові зобов'язання боржника
0
844
633
422
211
0
Поточні зобов'язання боржника
6 980
5 446
5 446
5 446
5 446
5 446
Показники фінансово - господарської діяльності
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.12
Виручка нетто (б / ПДВ)
71 791
149 505
168 357
168 357
168 357
168 357
Виручка валова
84 713
176 416
198 662
198 662
198 662
198 662
Виручка среднемесячнвя
7 059
14 701
16 555
16 555
16 555
16 555
Виручка середньомісячна, нетто
5 983
12 459
14 030
14 030
14 030
14 030
Чистий прибуток
162
3 372
11 847
12 753
12 784
12 814
Сума доходів
71 791
149 505
168 357
168 357
168 357
168 357
У таблиці 3.2 представлені відносні показники фінансово-господарської діяльності підприємства з 2007 по 2012 рр..
Таблиця 3.2
Відносні показники фінансово-господарської діяльності підприємства з 2007 по 2012 рр..,%
Коефіцієнти фінансово - господарської діяльності
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.12
Коефіцієнти платоспроможності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
4,0%
35,6%
253,2%
487,3%
722,1%
957,4%
Коефіцієнт поточної ліквідності
46%
89%
307%
541%
776%
1011%
Показник забезпеченості зобов'язань підприємства його активами
47%
92%
286%
510%
751%
1012%
Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями
99%
37%
33%
33%
33%
33%
Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями, нетто
117%
44%
39%
39%
39%
39%
Коефіцієнти фінансової стійкості
Коефіцієнт автономії
3%
35%
72%
83%
88%
91%
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
3%
29%
71%
82%
88%
91%
Показник відношення дебіторської заборгованості до сукупних активів
40%
30%
14%
9%
6%
5%
Коефіцієнти ділової активності
Рентабельність активів за чистим прибутком
2,2%
34,7%
55,5%
37,6%
27,5%
21,7%
Рентабельність продажів
0,2%
2,3%
7,0%
7,6%
7,6%
7,6%
Рентабельність активів за середньомісячної чистого прибутку
0,19%
2,89%
4,62%
3,13%
2,29%
1,81%
Рентабельність доходів
0,2%
2,3%
7,0%
7,6%
7,6%
7,6%
Рентабельність активів за нерозподіленого прибутку (Ф1)
0,9%
33,5%
70,7%
82,2%
87,4%
90,5%
Проілюструємо отримані показники абсолютної та поточної ліквідності, рентабельність і власного капіталу, і рентабельності активів по чистому прибутку.
\ S
Малюнок 3.1 - Зміна коефіцієнта абсолютної ліквідності
Як бачимо, абсолютна ліквідність підприємства різко зростає, що позитивно також позначається й на фінансовій стійкості.
\ S
Рисунок 3.2 - Зміна коефіцієнта поточної ліквідності
З малюнка 3.2 видно, що динаміка коефіцієнта поточної ліквідності позитивна, що свідчить про зростання платоспроможності.
Поточна ліквідність також різко зростає, що характеризує запропонований проект як дуже вигідний.

Малюнок 3.3 - Зміна рентабельності власного капіталу
Як бачимо, рентабельність власного капіталу зростає зигзагоподібно, проте загальна тенденція до зростання рентабельності чітко простежується.


Малюнок 3.4 - Зміна рентабельності активів по чистому прибутку
Рентабельність активів по чистому прибутку спочатку збільшується за рахунок значного збільшення активів. Потім рентабельність починає плавно знижуватися до 2006 р ., Що є досить високим показником.
Зробимо розрахунок показників фінансової стійкості підприємства (табл. 3.4)
У таблиці 3.4 представлені показники фінансової стійкості підприємства.
Таблиця 3.4 -
Показники фінансової стійкості підприємства
Коефіцієнти фінансово - господарської діяльності
Нормативне значення
Роки
2008
2009
2010
2011
2012
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
більше 0,15
0,356
2,532
4,873
7,221
9,574
Коефіцієнт поточної ліквідності
більше 1,5
0,892
3,067
5,409
7,756
10,109
Коефіцієнт швидкої ліквідності
більше 1,0
0,356
2,532
4,873
7,221
9,574
Коефіцієнт маневреності
більше 0,07
0,737
0,955
0,983
0,993
0,999
Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами фінансування
більше 0,7
0,736
4,237
8,000
11,772
15,553
Рентабельність активів за чистим прибутком
більше 0,05
0,347
0,555
0,376
0,275
0,217
Норма чистого прибутку (рентабельність продажів)
більше 0,1
0,023
0,070
0,076
0,076
0,076
У таблиці 3.5 представлені показники фінансової стійкості.
Таблиця 3.5
Показники фінансової стійкості
Коефіцієнти фінансово - господарської діяльності
Роки
2007
2008
2009
2010
2011
Власні оборотні кошти
2 537
14 595
27 559
40 554
53579
Функціонуючий капітал
3 381
15 228
27 981
40 765
53579
Основні джерела формування запасів і витрат
8 827
20674
33 427
46 211
59025
Запаси і витрати
3445
3445
3445
3445
3445
Забезпеченість запасів власними оборотними засобами
-908
11150
24114
37109
50134
Забезпеченість запасів власними оборотними і довгостроковими позиковими засобами
-64
11783
24536
37320
50134
Загальна забезпеченість запасів позиковими і власними средсвами
5382
17229
29982
42766
55580
Абсолютна стійкість
-
ТАК
ТАК
ТАК
ТАК
Нормальна стійкість
-
-
-
-
-
Нестійкий стан
ТАК
-
-
-
-
Кризовий стан
-
-
-
-
-
Як видно з даних таблиці 3.5, нестійкий стан спостерігається тільки в предпроектном періоді і в перший рік здійснення проекту (2006 і 2007 рр..). Починаючи з 2008 р . фінансовий стан підприємство характеризується як абсолютно стійке, що говорить про те, що проект був вибраний правильно. Підвищення стійкості підприємство сприятливо впливає на зниження внутрішніх підприємницьких ризиків.
3.2. Аналіз ризиків ВАТ «ГТС»

3.2.1. Аналіз чутливості

Метою аналізу чутливості є з'ясування, наскільки результати проекту чутливі до зміни окремих змінних стану середовища і проекту.
Розрахуємо прогнозні значення потоків грошових коштів при впровадженні проекту для ВАТ «ГТС» (таблиця 3.6).

Таблиця 3.6
Вихідний прогноз грошових потоків проекту з придбання обладнання НГБ для ВАТ «ГТС», тис.руб.
Грошові потоки
Рік 0
Роки 1-5
Інвестиції
1183044
Доходи
9517
Змінні витрати
141
Постійні витрати
3496
Амортизація
326
Відсотки по кредиту
860
Прибуток до сплати податку
4424
Податок на прибуток
1062
Чистий прибуток
3362
Потік грошових коштів від основної діяльності
3688
Нетто-потік грошових коштів
-1183044
2505
Оскільки при ціні капіталу 26% чиста приведена вартість позитивна, видається, що проект слід здійснювати.
Перш ніж прийняти рішення щодо проекту, необхідно визначити основні змінні, від яких залежать його успіх або невдача. З цією метою раніше були виявлені всі змінні.
Незважаючи на те, що, всі значущі змінні вже відомі, необхідно виявити невідомі або невраховані змінні. Це можуть бути додаткові інвестиції в станцію технічного обслуговування машин або створення пунктів з обміну розряджених акумуляторів на заряджені з урахуванням створення необхідного запасу акумуляторів і т. д. Практика показує, що найбільш серйозні небезпеки для проекту несуть саме ці невраховані змінні або «непередбачені неприємності».
Після виявлення «непередбачених неприємностей», проведемо аналіз чутливості проекту до зміни тих змінних, в значимості яких немає сумніву. У стандартному підході з цією метою рекомендується представити оптимістичні і песимістичні прогнози за основними змінним, після чого проводяться розрахунки чистої наведеної вартості для відповідних значень кожної з змінних з фіксацією інших на очікуваний («середньому») рівні.
У таблиці 3.7 представлені прогнозні оцінки змінних проекту
Таблиця 3.7 -
Прогнозні оцінки змінних проекту
Мінлива
Прогнозна оцінка змінних
NPV
(При r = 26%), тис. руб.
Песимістична
Очікувана
Оптимістична
Песимістична
Очікувана
Оптимістична
Обсяг ринку, тис. пог.м.
4000
4400
5000
281
598
1075
Ринкова частка
0,5
0,7
0,9
-400
598
1597
Ціна одиниці, тис. грн.
105
110
115
307
598
890
Середні змінні витрати, тис. руб.
107
82
74
553
598
614
Середні постійні витрати, тис. руб.
909
699
629
213
598
729
Як видно з даних таблиці, найбільшу небезпеку для підприємства представляє зниження ринкової частки. Навпаки, зростання частки ринку дає найбільшу зміну NPV.
Аналіз чутливості дозволяє краще зрозуміти проект, забезпечуючи:
- Вираз потоків грошових коштів через невідомі змінні;
- Визначення наслідків неточної оцінки змінних;
- Можливість виділення основних змінних;
- Вказівка, де додаткова інформація була б найбільш корисна;
- Можливість виявити нечіткі або неприйнятні плани і прогнози.

3.2.2. Точка беззбитковості
 
Далі проведемо аналіз беззбитковості проекту. Проводячи аналіз чутливості проекту, ми задаємося питанням, наскільки серйозними могли б бути наслідки, якщо б обсяги продажів і витрат виявилися гіршими, ніж очікувалося. Розрахуємо мінімальний обсяг робіт, який дозволить підприємству ВАТ «ГТС» працювати без збитку. Скористаємося для цього формулами:
Виручка = Змінні витрати + Постійні витрати (3.1)
Прибуток при цьому приймається рівною нулю.
Виручка = обсяг робіт х ціна од. робіт (3.2)
Змінні витрати = питомі витрати на од. робіт х обсяг робіт (3.3)
Приймаємо обсяг робіт за Х, складаємо наступне рівняння:
110 х Х = 82 х Х + 3496
Х = 124,8 тис.пог.м.
Отже, мінімальний обсяг прокладки трубопроводів складе 124,8 тис.пог.м. на рік.
Висновки по 3 чолі:
1. При здійсненні проекту ліквідність підприємства зростає.
2. Рентабельність також зростає, особливо на початку здійснення проекту.
3. Нестійкий стан спостерігається тільки в предпроектном періоді і в перший рік здійснення проекту (2008 і 2009 рр..). Починаючи з 2010 р . фінансовий стан підприємство характеризується як абсолютно стійке, що говорить про те, що проект був вибраний правильно. Підвищення стійкості підприємство сприятливо впливає на зниження внутрішніх підприємницьких ризиків.
4. Найбільшу небезпеку для підприємства представляє зниження ринкової частки. Навпаки, зростання частки ринку дає найбільшу зміну NPV.
5. Мінімальний обсяг, необхідний для покриття витрат складе 124,8 тис.пог.м. на рік.
Таким чином, рішення пропонованого проекту дозволить ВАТ «ГТС» поліпшити фінансово-економічний стан і зміцнити свої позиції на ринку.

Висновок
За даними SWOT-аналізу виявлено, що головною проблемою для ВАТ «ГТС» є розробка нових проектів теплових мереж, а також виникають проблеми з додатковим фінансуванням.
Аналіз структури та складу активів ВАТ «ГТС» показав, що в 2005 році необоротні активи склали 45% від загальної вартості майна. При цьому необоротні активи складаються здебільшого з основних засобів.
Оборотні активи збільшилися за останній звітний період на 32466 тис. рублів.
Аналіз структури та складу пасивів показав, що на кінець 2005 року власні кошти складають 76% від загальної суми капіталу.
Аналіз ліквідності балансу показав, що ВАТ «ГТС» не володіє абсолютною ліквідністю. За даними аналізу фінансової стійкості видно, підприємство незначно залежить від позикових джерел.
Аналіз рентабельності показав, що ступінь прибутковості власного капіталу зросла в 2005 році в порівнянні з 2004 на 5% і склала 9%. Рентабельність активів склала 7%.
Для зниження витрат по ремонту та прокладання нових теплових мереж в умовах щільної міської забудови пропонується придбання обладнання для прокладки труб методом похило-горизонтального буріння, що дозволяє проводити роботи без розтину теплотраси. Даний метод дозволить заощадити ВАТ «ГТС» близько 47 тис.руб. на кожні 2000 погонних метрів труби.
Для здійснення проекту в Ощадбанку буде взято кредит у розмірі 1183044 тис.руб. під 19% річних.
Розрахунки показали, що чиста поточна вартість за проектом складає 598,5 тис.руб., Внутрішня норма прибутковості дорівнює 45%, термін окупності проекту 3 роки.
Отримані значення свідчать про те, що проект вигідний і його можна рекомендувати до впровадження, оскільки за 3,04 року ми зможемо окупити початкові витрати, сплатити відсотки за кредитом та отримати 598,5 тис.руб. чистого доходу.
При здійсненні проекту ліквідність підприємства зростає. Рентабельність також зростає, особливо на початку здійснення проекту.
Нестійкий стан спостерігається тільки в предпроектном періоді і в перший рік здійснення проекту (2008 і 2009 рр..). Починаючи з 2010 р . фінансовий стан підприємство характеризується як абсолютно стійке, що говорить про те, що проект був вибраний правильно. Підвищення стійкості підприємство сприятливо впливає на зниження внутрішніх підприємницьких ризиків.
Найбільшу небезпеку для підприємства представляє зниження ринкової частки. Навпаки, зростання частки ринку дає найбільшу зміну NPV.
Мінімальний обсяг, необхідний для покриття витрат складе 124,8 тис.пог.м. на рік.
Таким чином, рішення пропонованого проекту дозволить ВАТ «ГТС» поліпшити фінансово-економічний стан і зміцнити свої позиції на ринку.

Бібліографічний список
1. Афанасьєв В.М., Алямкіна Є.А. Ефективність виробництва: Навчальний посібник. - Оренбург.: Видавничий центр ОДАУ, 2002.
2. Брігхем Євхен. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - Київ: Молодь, 1997. - 1000 с.
3. Василенко В. В інтересах підвищення ефективності агропромислового виробництва. / / Економіка сільського господарства Росії. - 2001. - № 5.
4. Галасюк В.В. Питання про єдність принципів оцінки економічної ефективності витрат і перспективи його дозволу. - Дніпропетровськ, 1986, - 14 с.
5. Галасюк В.В. Питання про сфери застосування розрахунків загальної і порівняльної економічної ефективності. - Дніпропетровськ, 1987.
6. Галасюк В.В. До питання про сфери застосування принципів абсолютної ефективності та інтегрального ефекту при оцінці економічної ефективності господарських заходів. - Дніпропетровськ, 1986.
7. Галасюк В.В. Про двох вихідних типах критеріїв економічної ефективності витрат / / Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1999, - № 9. - С. 78 - 80.
8. Галасюк В.В. Сфери застосування розрахунків загальної і порівняльної економічної ефективності / / Тези доповіді Всесоюзної галузевої науково-практичної конференції: «Проблеми вдосконалення управління працею на промисловому підприємстві». - Львів: Б., 1988, С. 13 - 14.
9. Дозорова Т. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу. / / Економіка сільського господарства Росії. - 2003. - № 5.
10. Євланов Л.Г. Теорія і практика прийняття рішень / Редкол.: Є.М. Сергєєв і др. - М.: Економіка, 1984. - 176 с.
11. Єфімова М.Р., Рябцев В.М. Загальна теорія статистики: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 1991.
12. Зимін Н.Є. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств АПК. - М.: Колос, 2001.
13. Львів Д.С. Єдність методів економічного обгрунтування планово-проектних рішень та оцінки госпрозрахункової ефективності виробництва / / Изв. АН СРСР. Сер. Економіка. - 1986. - № 1 - С. 23 - 34.
14. Львів Д.С. Про вихідних принципах комплексної методики оцінки ефективності суспільного виробництва та окремих господарських заходів / / Стандарти і якість. - 1983. - № 7. - С. 10 - 14.
15. Річард Брейлі, Стюарт Майерс. Принципи корпоративних фінансів: Пер. з англ. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 1997. - 112 с.
16. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємств АПК: Підручник. - 2-е видання испр. - Мн.: Нове видання, 2002.
17. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємств: Підручник. - 7-е видання испр. - Мн.: Нове видання, 2002.
18. Сучасна економіка / За ред. Мамедова О.Ю. - Ростов - на - Дону: Фенікс, 1999.
19. Трамова М.Ш., Енеєві М.М. Як підвищити економічну ефективність сільськогосподарських підприємств. / / Досягнення науки і техніки АПК. - 2003. - № 4.
20. Федоренко Н.П., Львів Д.С., Петраков Н.Я., Шаталін С.С. Економічна ефективність господарських заходів / / Економіка і математичні методи. - 1983. - Т. XIX, вип. 6. - С. 1069 - 1080.
21. Шафронов А.Д. Новий підхід до проблеми ефективності виробництва. / / Досягнення науки і техніки АПК. - 2003. - № 8.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
607.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка заходів щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства
Розробка заходів щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства ОПК на прикладі
Розробка заходів щодо вдосконалення облікової політики та поліпшення фінансового стану
Оцінка фінансового стану МУП Фармація і підготовка заходів щодо його стабілізації
Розробка заходів щодо поліпшення якості послуг на прикладі ТОВ Строй Арсенал 2
Розробка заходів щодо поліпшення якості послуг на прикладі ТОВ Строй Арсенал
Оцінка фінансово-економічного стану підприємства
Розробка заходів спрямованих на поліпшення фінансової стійкості ВАТ комерційного банку
Розробка заходів щодо виведення підприємства з кризового фінансового стану
© Усі права захищені
написати до нас