Оцінка фінансового стану підприємства 5

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

Для нормального функціонування, забезпечення своєчасності розрахунків з постачальниками, покупцями, іншими суб'єктами підприємницької діяльності, фінансовою системою, банками та працівниками підприємства мають певними фінансовими ресурсами. Фінансове становище підприємства є результатом освіти, розміщення та використання фінансових ресурсів. До останніх відносяться: власні грошові кошти, що надходять за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги); позикові та залучені кошти (заборгованості постачальникам і іншим кредиторам).
Фінансовий потенціал торгового підприємства формується таким чином, щоб забезпечити неухильне зростання товарообігу, доходів, прибутку, інших показників господарської діяльності при підвищенні якості, ефективності господарювання. Аналіз фінансового стану підприємства необхідно проводити як у випадках економічних труднощів, так і для того, щоб запобігти ці труднощі і найбільш раціонально та ефективно використовувати довгострокові, нематеріальні, поточні (оборотні) активи, власний і позиковий капітал.
Вибір теми курсової роботи обгрунтований тим, що в ринкових умовах заставою виживання та основою стабільного стану підприємства служить його фінансова стійкість. Стійке фінансове становище є необхідною умовою ефективної діяльності підприємства, так як від забезпеченості та оптимальності використання фінансових ресурсів залежать своєчасність і повнота погашення його зобов'язань постачальникам, банкам, бюджету, працівникам та ін
Для оцінки фінансової стійкості підприємства необхідно визначити, чи має воно необхідні кошти для погашення зобов'язань; як швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші; наскільки ефективно використовуються майно, активи, власний і позиковий капітал і т.п. Фінансова стабільність підприємства є основою оцінки його діловій репутації, візитною карткою, рекламою, що дозволяють найбільш правильно визначити і оцінити перспективність економічних зв'язків суб'єкта підприємницької діяльності. Значить, основною метою аналізу фінансової стійкості підприємства є вивчення та оцінка забезпеченості суб'єктів господарювання економічними ресурсами, виявлення і мобілізація резервів їх оптимізації та підвищення ефективності використання.
Вивчення фінансової стабільності підприємства дозволяє не тільки правильно оцінити ефективність використання економічного потенціалу, а й виробити стратегію і тактику господарського розвитку. Результати аналізу фінансового стану підприємства допомагають зацікавленим юридичним та фізичним особам приймати обгрунтовані управлінські рішення, враховувати потенційні можливості і резерви оптимізації активів, зростання власного капіталу, підвищення ефективності використання економічного потенціалу на майбутні роки.
Предмет даної курсової роботи - фінансовий стан підприємства в аспекті фінансової стійкості. Об'єктом дослідження є Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Автопошук», РБ.
Мета роботи - зробити оцінку фінансового стану підприємства ТОВ «Автопошук», виявити основні проблеми фінансової діяльності та надати рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості підприємства.
Виходячи з поставлених цілей, можна сформулювати завдання:
· Визначення типу фінансової стійкості підприємства;
· Аналіз структури його балансу;
· Аналіз фінансової стійкості;
· Аналіз ліквідності;
· Аналіз рентабельності;
· Аналіз ділової активності.
Оцінка фінансової стійкості ТОВ «Автопошук» проводиться на базі фінансової звітності підприємства за 2005 рік.

I Фінансова стійкість підприємства

1.1 Типи фінансової стійкості підприємства та їх характеристика

В економічній літературі даються різні підходи до аналізу фінансової стійкості. Розглянемо методику Шеремета А.Д. і Сайфуліна Р.С., що рекомендує для оцінки фінансової стійкості визначати трикомпонентний показник типу фінансової ситуації.
Для розрахунку цього показника зіставляється загальна величина запасів і витрат підприємства та джерела коштів для їх формування:
ЗЗ = З + ПДВ = (стор.210 (ф.1) + стр.230 (ф.1)) + стр.220 (ф.1), (1)
де ЗЗ - величина запасів і витрат;
З - запаси (стор.210 форма 1), товари (стр.230 ф.1);
ПДВ - податок на додану вартість по придбаних цінностей (стр.220 ф.1).
При цьому використовується різна ступінь охоплення окремих видів джерел, а саме:
1) Наявність власних оборотних коштів, рівне різниці величини джерел власних коштів (власного капіталу) і величини необоротних активів.
ВОК = СК-ВА = (стр.590 + стр.690) - стор.190, (ф.1) (2)
де СОС - власні оборотні кошти; СК - величина джерел власного капіталу (сума стр.590 і 690 ф.1); ВА - величина позаоборотних активів (стор.190 ф.1).
2) Багато фахівців при розрахунку власних оборотних коштів замість власних джерел беруть перманентний капітал: наявність власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат, тобто з урахуванням довгострокових кредитів і позикових коштів.
ПК = ВОК + ДЗС = (2) + стр.720, (ф.1) (3)
де ПК - перманентний капітал; ДЗС - довгострокові позикові кошти (стр.720 ф.1).
3) Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат, тобто наявність власних оборотних коштів, довгострокових кредитів і позикових коштів, короткострокових кредитів і позикових коштів, тобто всі джерела, які можливі.
ОІ = ПК + КЗС = (3) + стр.710, (ф.1) (4)
де ОІ - загальна величина джерел; КЗС - короткострокові позикові кошти (стр.710 ф.1).
Показник загальної величини основних джерел формування запасів і витрат дає суттєвий орієнтир для визначення ступеня фінансової стійкості.
Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показники забезпеченості запасів і витрат джерелами формування:
1) Надлишок або нестача власних оборотних коштів:
+ - Ф ВОК = ВОК - ЗЗ, (5)
де Ф СОС - надлишок чи недолік власних оборотних коштів.
2) Надлишок або нестача перманентного капіталу:
Ф ПК = ПК - ЗЗ, (6)
де Ф ПК - надлишок чи недолік перманентного капіталу.
3) Надлишок або нестача загальної величини джерел (показник фінансово - експлуатаційної потреби):
Ф ОІ = ОІ - ЗЗ, (7)
де Ф ої - надлишок чи недолік загальної величини джерел.
За допомогою цих показників визначається тривимірний (трикомпонентний) показник типу фінансового стану, тобто
1, якщо Ф> 0,
S (Ф) = (8)
0, якщо Ф <0.
Обчислення трьох показників забезпеченості запасів джерелами їх формування дозволяє класифікувати фінансові ситуації за ступенем їхньої стійкості.
За ступенем стійкості можна виділити чотири типи фінансових ситуацій:
1) Абсолютна стійкість фінансового стану, якщо
S = {1, 1, 1} (9)
При абсолютної фінансової стійкості підприємство не залежить від зовнішніх кредиторів, запаси і витрати повністю покриваються власними ресурсами. У білоруській практиці така фінансова стійкість зустрічається вкрай рідко, являє собою крайній тип фінансової стійкості.
2) Нормальна стійкість фінансового стану підприємства, що гарантує його платоспроможність, тобто
S = {0, 1, 1} (10)
Це співвідношення показує, що підприємство використовує всі джерела фінансових ресурсів і повністю покриває запаси і витрати.
3) Нестійкий фінансовий стан, пов'язана з порушенням платоспроможності, при якому, тим не менш, зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, скорочення дебіторів і прискорення оборотності запасів, тобто
S = {0, 0, 1} (11)
Межею фінансової нестійкості є кризовий стан підприємства. Воно проявляється в тому, що поряд з браком «нормальних» джерел покриття запасів і витрат (до їх числа може ставитися частина необоротних активів, прострочена заборгованість і т.д.) підприємство має збитки, непогашені зобов'язання, безнадійну дебіторську заборгованість.
Професор А.Д. Шеремет та Р.С. Сайфулін [3] відзначають, що фінансова нестійкість вважається нормальною (припустимою), якщо величина залучених для формування запасів і витрат короткострокових кредитів і позикових коштів не перевищує сумарної вартості виробничих запасів і готової продукції (найбільш ліквідної частини запасів і витрат).
Якщо зазначені умови не виконуються, то фінансова нестійкість є ненормальною і відображає тенденцію до істотного погіршення фінансового стану.
4) Кризовий фінансовий стан, при якому підприємство знаходиться на межі банкрутства, оскільки в даній ситуації грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення (за вирахуванням вартості власних акцій, викуплених у акціонерів), дебіторська заборгованість організації (за вирахуванням заборгованості засновників (учасників) за внесками до статутний капітал) та інші оборотні активи не покривають навіть його кредиторської заборгованості (включаючи резерви майбутніх витрат і платежів) та інші короткострокові пасиви, тобто:
S = {0, 0, 0} (12)

1.2 Показники оцінки фінансового стану підприємства

Фінансова стабільність підприємства залежить від забезпеченості, збереження і примноження власного капіталу, ефективності використання оборотних активів і кредитів банку.
Показники оцінки фінансової стійкості підприємства можуть бути згруповані в такі групи:
- Показники оцінки структури капіталу;
- Показники ліквідності;
- Показники рентабельності;
- Показники ділової активності. [1, с. 364]
Фінансовий стан підприємств, його стійкість багато в чому залежать від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів) і від оптимальності структури активів підприємства і в першу чергу від співвідношення основних і оборотних коштів, а також від врівноваженості активів і пасивів підприємства за функціональною ознакою. Тому спочатку необхідно проаналізувати структуру джерел підприємства і оцінити ступінь фінансової стійкості і фінансового ризику. З цією метою розраховують показники першої групи: [2, с.621]
1) Коефіцієнт банкрутства, тобто частка позикового капіталу в загальному капіталі підприємства.
(ДЗС + КО) / ВБ = стр.790 / стр.890, (ф.1) (13)
де КО - короткострокові зобов'язання, що включають короткострокові кредити та позики (стр.710 ф.1), кредиторську заборгованість (стр.730 ф.1) та інші види зобов'язань (стр.740 ф.1) підприємства; СБ - валюта балансу (стр .390 або 890 ф.1). Даний коефіцієнт повинен бути не більше 0,5, інакше зростає фінансовий ризик і ймовірність банкрутства.
2) Частка позикового капіталу до власного капіталу також відображає ступінь фінансового ризику. Норматив даного показника - 0,5-0,7.
(ДЗС + КЗС) / СК = (стр.710 + стр.720) / (стр.590 + стр.690), (ф.1) (14)
3) Коефіцієнт залучення інвестицій, що визначає частку довгострокового позикового капіталу в перманентному капіталі підприємства.
ДЗС / (СК + ДЗС) = стр.720 / (стр.590 + стр.690 + стр.720), (ф.1) (15)
4) Коефіцієнт реальної вартості основних засобів в активі балансу:
Основні засоби / Підсумок активу балансу = стор.110 / стр.390, (ф.1) (16)
5) Коефіцієнт реальної вартості основних засобів та матеріальних оборотних коштів в активі балансу:
(Основні засоби + З) / Підсумок активу балансу =
= (Стор.110 + стор.210) / стр.390, (ф.1) (17)
Показники 4) і 5) характеризують структуру майна підприємства.
6) Коефіцієнт автономії характеризує частку власного капіталу в структурі капіталу підприємства.
СК / СБ = (стр.590 + стр.690) / стр.890, (ф.1) (18)
У нормально працюючого підприємства він повинен бути не нижче 0,6.
7) Чистий оборотний капітал.
ОА - КО = стр.290 - (стр.710 + стр.730), (ф.1) (19)
де ОА - оборотні активи (стр.290 ф.1).
8) Коефіцієнт маневреності власними оборотними засобами:
СОС / СК = (стр.590 + стр.690 - стр.190) / (стр.590 + стр.690), (ф.1) (20)
9) Частка чистого оборотного капіталу в поточних активах:
(ОА - КО) / ОА = (стр.290 - (стр.710 + стр.730)) / стр.290, (ф.1) (21)
10) Частка чистого оборотного капіталу в загальному капіталі:
(ОА - КО) / Підсумок активу балансу = (стр.290 - (стр.710 + стр.730)) / стр.390, (ф.1) (22)
11) Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує частку власного капіталу в загальній структурі джерел пасиву балансу:
СК / Підсумок пасиву балансу = (стр.590 + стр.690) / стр.890, (ф.1) (23)
12) Коефіцієнт залучення коштів характеризує, чи здатне підприємство покрити свої зобов'язання оборотними активами:
(Кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 міс. + КЗС + кредиторська заборгованість постачальника + аванси отримані + векселі до сплати + заборгованість з позабюджетних платежів + кошти, надані бюджетом) / ОА = ((стр.720 + стр.710) ( ф.1) + (стр.151 + стор.152 + стр.153 + стр.180) (Ф.5 п.2) / стр.290 (ф.1), (24)
Друга група. Показники ліквідності (покриття активами короткострокових зобов'язань) дають загальну оцінку платоспроможності підприємства. При аналізі ліквідності встановлюють, наскільки підприємство здатне відповідати за своїми поточними зобов'язаннями. Баланс вважається ліквідним, якщо сума оборотних активів покриває поточну (короткострокову) заборгованість, і навпаки. Показники ліквідності розраховуються відношенням ліквідних коштів в активі балансу до суми короткострокових зобов'язань по пасиву. Чим вище їх значущість, тим стійкіше фінансовий стан підприємства, тим більше його здатність швидко погашати пред'явлені борги. В аналітичній практиці зазвичай обчислюють і вивчають такі відносні показники ліквідності:
1) Коефіцієнт поточної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття боргів) - відношення всієї суми оборотних активів, включаючи запаси і незавершене виробництво, до загальної суми короткострокових зобов'язань. Він показує ступінь, в якій оборотні активи покривають оборотні пасиви.
(ОА - витрати майбутніх періодів) / КО - доходи майбутніх періодів = (стр.290 - стр.620) / ((стр.790 - стр.720) - стр.630), (ф.1) (25)
Нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності для торгового підприємства - 1,00. Даний показник становить інтерес, перш за все, для інвесторів.
2) Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма грошових резервів) визначається відношенням коштів і короткострокових фінансових вкладень до всієї суми короткострокових боргів підприємства.
(Ден. кошти + дебіторська заборгованість + короткострокові фінансові вкладення) / КО = (стор.270 + стор.250 + стр.260) / (стр.790-стр.720), (ф.1) (26)
Рівень коефіцієнта абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок наявної готівки. Чим вище його величина, тим більше гарантія погашення боргів. Оптимальна величина даного показника - 0,2-0,25; мінімальна - 0,1. У першу чергу величина даного коефіцієнта важлива для постачальників.
3) Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності - відношення грошових коштів до суми короткострокових фінансових зобов'язань. Даний показник характеризує, чи достатньо у підприємства коштів, щоб покрити короткострокові зобов'язання, головним чином, його величина цікавить банки. [2, с.651-652]
Грошові кошти / КО = стор.270 / (стр.790 - стр.720), (ф.1) (27)
4) Критична ліквідність (з відвантаженими товарами та готовою продукцією):
(Готова продукція + відвантажені товари + дебіторська заборгованість + короткострокові фінансові вкладення + грошові кошти) / КО = (стр.230 + стр.240 + стор.250 + стр.260 + стор.270) / (стр.790 - стр.720 ), (ф.1) (28)
Величина даного коефіцієнта в ідеалі не повинна перевищувати 0,2.
5) Для відображення структури оборотних активів визначають частку найбільш ліквідних коштів:
(Грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення) / ОА = (стор.270 + стр.260) / стр.290, (ф.1) (29)
П ісля оцінки фінансового стану підприємства важливо дати оцінку ефективності використання наявних ресурсів. При цьому розраховують показники третьої групи - показники рентабельності, що визначаються як відношення прибутку до кожного виду ресурсів:
1) Рентабельність всіх активів підприємства
Re А = ПП / середньорічна вартість активів * 100 =
= Стр.240 (ф.2) * 100 / порівн. стр.390 (ф.1), (30)
2) Рентабельність власного капіталу
Re СК = ПП / середньорічна вартість власного капіталу * 100 = стр.240 (ф.2) * 100 / порівн. (Стр.590 + стр.690) (ф.1), (31)
3) Рентабельність реалізації
Re РП = ПП / РП * 100 = стр.240 (ф.2) / стр.030 (ф.2) * 100, (32)
4) Рентабельність господарської діяльності
Re ХД = ПП * 100 / РП = стр.240 (ф.2) * 100 / стр.030 (ф.2), (33)
5) Рентабельність інвестицій
Re Інв. = БП / (СК + ДЗС) * 100 = стор.200 (ф.2) * 100 /
(Стр.590 + стр.690 + стр.720) (ф.1), (34)
де ЧП - чистий прибуток підприємства (стр.240 ф.2); БП - балансовий прибуток (стор.200 ф.2); РП - обсяг реалізованої продукції (стр.030 ф.2).
Четверта група. Ділову активність організації характеризує, перш за все, ефективність використання оборотних активів. Одними з основних показників оцінки ефективності використання оборотних активів є показники оборотності. Оборотність зазвичай призначають у днях обороту діленням середніх залишків оборотних коштів на середньоденний товарообіг або множенням середніх залишків оборотних коштів на число днів періоду, що аналізується і поділом на товарообіг за цей період. Середньорічні залишки оборотних коштів можуть визначатися за формулами середньої хронологічної або середньої арифметичної (за даними поточного обліку і звітності). Оборотність в днях по всіх видах оборотних коштів визначають шляхом її підсумовування за окремими видами оборотних активів.

1.3 Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства
У першу чергу, підвищенню фінансової стійкості підприємства сприяє грамотне проведення фінансового аналізу. При використанні персональних комп'ютерів з'явилася можливість формування оперативних та інших економічних показників господарської діяльності підприємства там, де виникає вихідна інформація і потрібні ці показники. Як наслідок, значно зменшується протяжність інформаційних потоків, знижується ймовірність помилок при передачі та обробці даних. Продуктивність, технічні можливості сучасних ЕОМ дозволяють проводити аналіз господарської діяльності практично всієї вводиться в пам'ять ЕОМ економічної та іншої інформації і забезпечувати безперервність аналізу у міру введення в них вихідних даних. Застосування в управлінні економікою сучасних ПК і функціональних пакетів сучасних прикладних програм дозволяє без допомоги програміста створювати макети аналітичних таблиць потрібного змісту, організовувати бази даних по заданим правилам і критеріями, використовувати ділову графіку і т.п.
Пакети сучасних прикладних програм фінансового аналізу забезпечують комплексне і глибоке вивчення дії різних факторів на доходи, прибуток, платоспроможність, фінансову стійкість підприємства. Результати такого аналізу, виконані за допомогою сучасного комп'ютера, сприяють оптимізації реалізації товарів, витрат обігу, доходів, прибутку, рентабельності, використання економічного потенціалу.
Ретельне детальне планування фінансів дає можливість визначити обгрунтовану основну (операційну), інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, рух грошових коштів, отриманих від підприємництва. Одним з основних напрямів фінансового планування є складання прогнозу (плану) доходів, витрат, прибутку і рентабельності.
Виходячи з результатів фінансового аналізу для підвищення фінансової стійкості підприємства необхідно:
- Прискорення оборотності оборотних коштів, тобто необхідне прийняття заходів для якнайшвидшої реалізації товарів, зменшення тривалості одного обороту. Це може бути досягнуто при добре налагоджених зв'язків з постачальниками і покупцями, грамотному виборі цінової і маркетингової стратегій. Важливим показником при цьому є рівень товарних запасів. При кризовому і нестійкому фінансовому стані обгрунтоване зниження рівня товарних запасів дає можливість відновлення фінансової стійкості підприємства. Зниження рівня запасів відбувається в результаті планування залишків запасів, а також реалізації невикористаних товарно-матеріальних цінностей. Поглиблений аналіз стану запасів виступає в якості складової частини внутрішнього аналізу фінансового стану, оскільки передбачає використання інформації про запаси, не міститься в бухгалтерській звітності та вимагає даних аналітичного обліку.
- Поповнення джерел формування запасів та оптимізація їх структури. Найбільш безризиковим способом поповнення джерел формування запасів слід визнати збільшення реального власного капіталу за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку чи за рахунок розподілу прибутку після оподаткування до фондів накопичення за умови зростання частини цих фондів, не вкладеної у необоротні активи.
- При великій питомій вазі у валюті балансу дебіторської заборгованості необхідно провести її аналіз в динаміці за видами і сумам, використовуючи дані поточного обліку і звітності. Для запобігання збитків підприємству необхідно вести облік простроченої заборгованості (за кожним дебітором) за термінами її виникнення. Зменшенню дебіторської заборгованості може сприяти перегляд умов і розмірів кредитування покупців, надання знижок за передоплату (повну або часткову), своєчасно подані позови на стягнення простроченої заборгованості і т.д.

II Аналіз фінансової стійкості ТОВ «Автопошук»

2.1 Характеристика ТОВ «Автопошук» як суб'єкта підприємницької діяльності.

ТОВ «Автопошук» розташоване за адресою: м. Мінськ, вул. Філімонова, 57а. Приміщення орендує у Філії «Мінського міського клубу профспілок», займає площу 211 кв.м. разом зі складами. Знаходиться в центрі міста. Таке вигідне розташування здатне забезпечити підприємству більш-менш постійну клієнтуру, що дозволяє планувати діяльність підприємства, налагоджувати довірчі відносини з клієнтами. У штаті підприємства 13 осіб.
Основним напрямком діяльності ТОВ «Автопошук» є оптовий продаж автодеталей для легкових автомобілів іноземного виробництва. Товар ТОВ «Автопошук» відрізняється від товару на ринку якістю, дизайном і доступними цінами. Товариство займається оптовим продажем автозапчастин для автомобілів іноземного виробництва.
Організовано ТОВ «Автопошук» 01 липня 1996 року. Розвивалося середніми темпами. Має ліцензію на право здійснення перевезення вантажів автомобільним транспортом по Республіці Білорусь.
ТОВ «Автопошук» пропонує широкий асортимент автомобільних деталей амортизаторів, кульових опор, наконечників кермових тяг, важелів, підшипників, сайлентблоков, водяних насосів, ременів та інших деталей для автомобілів, відомих виробників, таких як «FEBI», «OPTIMAL», «AJUST» , «DAYCO», «FTH», «KAYABA», «RUVILLE», «SFEC».
Товариство працює з постачальниками, давно зарекомендували себе як надійні партнери, завжди поставляють якісний товар у потрібній кількості і в точно встановлені терміни. ТОВ «Автопошук» є першим постачальником, імпортером на території Республіки Білорусь.
Плани суспільства різноманітні, але всі вони підпорядковані одній меті розширення ринку збуту, і максимальне отримання прибутку.

2.2 Загальна оцінка активів ТОВ «Автопошук» і структури його капіталу.

Аналіз фінансової стійкості підприємства зазвичай починають з загального ознайомлення з активами та їх джерелами (власним і позиковим капіталом), використовуючи дані бухгалтерського балансу, інших форм звітності та поточного обліку. При проведенні аналізу вивчають динаміку, взаємозв'язку і взаємозалежності між показниками, що характеризують фінансовий стан підприємства.
Одним з основних прийомів аналізу фінансового стану підприємства є вивчення даних бухгалтерського балансу та інших форм звітності, що дозволяє оцінити характер зміни підсумку балансу, його окремих розділів та статей, правильність розміщення коштів, основні джерела їх формування і т.п.
За даними бухгалтерського балансу ТОВ «Автопошук» (див. Додаток) за звітний 2005 валюта балансу зросла на 39020 тис.р. або на 41%. При цьому:
- Оборотні активи зросли на 43179 тис.р. (47,8%), що обумовлено, в основному, збільшенням дебіторської заборгованості більш ніж в восьмикратного розміру, а також збільшенням суми витрат обігу (в 3 рази), податків з придбаним цінностям (більш ніж у 8 разів) і грошових коштів (у 3 рази).
- Сума необоротних активів знизилася на 4159 тис.р. (75,8%) внаслідок значного вибуття частини основних засобів.
Власний капітал на кінець аналізованого періоду склав 35815 тис.р. і за рік збільшився на 0,4%. Довгострокові зобов'язання на кінець звітного періоду не змінилися і склали 41500 тис.р., короткострокові - на кінець року склали 38885 тис.р., в той час як на початок періоду підприємство не мало короткострокових зобов'язань.
Для аналізу динаміки складу і структури активів і пасивів ТОВ «Автопошук» представимо баланс підприємства (див. Додаток 1) у наступному вигляді:
Таблиця 1.
Склад і структура активів і пасивів ТОВ «Автопошук»
Код рядки
На початок 2005 р .
На кінець
2005 р .
Зміна за рік
Сума, тис.р.
Уд. вага,%
Сума, тис.р.
Уд. вага,%
У сумі, тис.р.
За уд. вазі,%
1
2
3
4
5
6
7
8
АКТИВ
1. Необоротні активи
190
5 545
5,8
1 386
1,0
- 4159
- 4,8
Основні засоби
110
5 247
5,5
1 268
0,9
- 3979
- 4,6
Нематеріальні активи
120
298
0,3
118
0,1
- 180
- 0,2
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
130
-
-
-
-
-
-
Вкладення у необоротні активи
140
-
-
-
-
-
-
Інші необоротні активи
150
-
-
-
-
-
-
2. Оборотні активи
290
89 678
94,2
132 857
99,0
+ 43 179
+ 4,8
Запаси і витрати
210
594
0,6
1 785
1,3
+ 1 191
+ 0,7
- Сировина, матеріали та інші цінності, тварини на вирощуванні та відгодівлі
211 + 212
140
0,15
80
0,05
- 60
- 0,1
- Незавершене виробництво (витрати обігу)
213
454
0,5
1705
1,3
+ 1 251
+ 0,8
- Інші запаси і витрати
214
-
-
-
-
-
-
Податки з придбаним цінностям
220
94
0,1
907
0,7
+ 813
+ 0,6
Готова продукція і товари для перепродажу
230
82 205
86,3
75 954
56,6
- 6251
- 29,7
Товари відвантажені, виконані роботи, надані послуги
240
-
-
-
-
-
-
Дебіторська заборгованість
250
5 067
5,3
47 280
35,2
+ 42 213
+ 29,9
Фінансові вкладення
260
-
-
-
-
-
-
Грошові кошти
270
1 718
1,8
6 931
5,2
+ 5 213
+ 3,4
Інші оборотні активи
280
-
-
-
-
-
-
РАЗОМ:
390
95 223
100
134 243
100
+ 39 020
-

ПАСИВ
1. Джерела власних коштів
590
35 684
37,5
35 815
26,7
+ 131
- 10,8
1
2
3
4
5
6
7
8
2. Доходи і витрати
690
-135
-0,2
-5 114
-3,8
- 4919
- 3,6
3. Розрахунки
790
59 734
62,7
103 542
77,1
+ 43 808
+ 14,4
Довгострокові кредити і позики
720
41 500
43,6
41 500
30,9
-
- 12,7
Короткострокові кредити і позики
710
-
-
38 885
29,0
+ 38 885
+ 29,0
Кредиторська заборгованість
730
18 234
19,1
23 157
17,3
+ 4 923
- 1,8
- Розрахунки з постачальниками і підрядниками
731
482
0,5
702
0,5
+ 220
-
- Розрахунки з оплати праці
732
2 418
2,5
3 501
2,6
+ 1 083
+ 0,1
- Розрахунки за іншими операціями з персоналом
733
76
0,1
-
-
- 76
- 0,1
- Розрахунки по податках і зборам
734
279
0,3
1 701
1,3
+ 1 422
+ 1,0
- Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
735
935
1,0
1 350
1,0
+ 415
-
- Розрахунки з акціонерами (засновниками) по виплаті доходів (дивідендів)
736
6 664
7,0
6 664
5,0
-
- 2,0
- Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами
737
7 379
7,7
9 239
6,9
+ 1 860
- 0,8
Інші види зобов'язань
740
-
-
-
-
-
-
РАЗОМ:
890
95 223
100
134 243
100
+ 39 020
-
Згідно з даними Таблиці 1, за звітний рік частка оборотних коштів в активах підприємства зросла на 4,8%. Однак частка товарів, призначених для продажу, знизилася на 29,7%. При цьому наголошується зростання часткою витрат обігу на 0,8% і податків по придбаних цінностей на 0,6%. Питома вага дебіторської заборгованості в структурі активів підприємства також виріс на 29,9%. Частка грошових коштів склала 5,2% активів підприємства, тоді як на початок звітного періоду питома вага даної статті балансу становив 1,8%.
Аналіз структури пасиву балансу ТОВ «Автопошук» показав, що питома вага власного капіталу знизився на 10,8% при збільшенні частки короткострокових кредитів і позик на 29,0%, що свідчить про несприятливу структурі пасивів підприємства. Проте спостерігається зниження частки кредиторської заборгованості на 1,8%.
При аналізі фінансової стійкості підприємства розраховуються показники фінансової стійкості та чистого оборотного капіталу, які дозволять більш повно проаналізувати структуру капіталу підприємства.
Зробимо розрахунок показників оцінки структури капіталу за формулами (13) - (24), описаним в розділі 1.2 Розділу I. Результати представимо у вигляді таблиці.
Таблиця 3.
Аналіз показників оцінки структури капіталу ТОВ «Автопошук»
Показники фінансової стійкості
На початок 2005р.
На кінець 2005р.
Відхилення
1. Частка позикового капіталу в загальному капіталі (коефіцієнт банкрутства) (норм. <= 0,5)
0,6
0,8
+ 0,2
2. Позиковий капітал до власного капіталу (коефіцієнт фінансової нестійкості, фінансовий важіль) (норм. 0,5-0,7)
1,2
2,6
+ 1,4
3. Частка довгострокового позикового капіталу в перманентному капіталі (коефіцієнт залучення інвестицій)
0,54
0,57
+ 0,03
4. Коефіцієнт реальної вартості ОЗ у активі балансу
0,06
0,009
- 0,051
5. Коефіцієнт реальної вартості ОЗ і матеріальних оборотних коштів в активі балансу
0,06
0,02
- 0,04
6. Коефіцієнт фінансової незалежності (коефіцієнт автономності)
0,37
0,23
- 0,14
7. Чистий оборотний капітал
+ 71 444
+ 70 815
- 629
8. Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів
0,8
0,95
+ 0,15
9.Доля чистого оборотного капіталу в поточних активах
0,8
0,5
- 0,3
10. Чистий оборотний капітал / загальний капітал
0,75
0,53
- 0,22
11. Коефіцієнт фінансової стійкості
0,4
0,2
- 0,2
12. Коефіцієнт залучення коштів
0,48
0,63
+ 0,15
Як видно з таблиці 3, частка позикового капіталу в загальному перевищує нормативне значення (0,5), що говорить про що має місце фінансовий ризик. Причому протягом аналізованого періоду величина даного коефіцієнта підвищилася на 0,2. Коефіцієнт фінансової незалежності (частка власного капіталу в загальному капіталі підприємства) відповідно знизилася на 0,2 пункту і склала на кінець 2005 року 0,2. Величина коефіцієнта фінансової нестійкості також значно перевищує норму (0,5-0,7), збільшившись до кінця звітного періоду більш ніж в 2 рази, вона склала 2,6. Динаміка показників (1) і (2) вказує на погіршення фінансового положення організації в порівнянні з початком року. Коефіцієнт залучення інвестицій показує, що понад 50% перманентного капіталу складають довгострокові позикові кошти. Зниження показників (4) і (5) обумовлено, перш за все, вибуттям частини основних засобів (див. Додаток - Додаток до бухгалтерського балансу ТОВ «Автопошук», Ф.5, п.3 стр.370). Про погіршення фінансового стану також свідчить зниження коефіцієнта автономії з 0,37 до 0,23 (при нормі 0,5 - 0,8). Низьке значення цього коефіцієнта відображає також потенційну небезпеку виникнення дефіциту грошових коштів.
Величина чистого оборотного капіталу знизилася на 629 тис.р., проте вона залишається позитивною, це говорить про те, що підприємство здатне покрити свої короткострокові зобов'язання оборотними активами. Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів зріс на 0,15. На 0,3 пункту знизилася частка чистого оборотного капіталу в поточних активах. Частка чистого оборотного капіталу в загальному капіталі знизилася на 0,22 пункту. Це викликано, перш за все, зростанням короткострокових зобов'язань підприємства, тому що у 2005 році ТОВ «Автопошук» був виданий банком короткостроковий кредит у розмірі 40000 $ з терміном погашення 120 днів. Коефіцієнт залучення коштів, що підвищився до кінця звітного періоду до 0,63, показує, що ТОВ «Автопошук» здатне покрити свої зобов'язання оборотними активами приблизно на 60%.
Загальне ознайомлення з динамікою складу і структури активів і пасивів підприємства свідчить про погіршення його фінансового стану. Даний висновок грунтується, перш за все, на даних про збільшення частки позикових коштів у капіталі підприємства, а також збільшення частки дебіторської заборгованості, що уповільнює оборотність коштів.
Подальший аналіз дозволить більш точно проаналізувати фінансовий стан, платоспроможність досліджуваного підприємства.

2.3 Визначення типу фінансової стійкості ТОВ «Автопошук»
Визначимо тип фінансової стійкості ТОВ «Автопошук» згідно з методикою Шеремета А.Д. і Сайфуліна Р.С., описаною в розділі 1.1 Розділу I, скориставшись формулами (1) - (8). Для того, щоб охарактеризувати зміну фінансового стану підприємства за звітний 2005 рік, зробимо розрахунок як на кінець періоду, так і на початок. Підстава для розрахунку - Бухгалтерський баланс на 1 січня 2006р. (Див. Додаток 1), результати представимо у вигляді Таблиці 2.
Таблиця 2.
Визначення типу фінансової ситуації ТОВ «Автопошук», тис.р.
Показник
На початок 2005 р .
На кінець 2005 р .
Величина запасів і витрат (ЗЗ)
82 893
78 646
Власні оборотні кошти (ВОК)
29 944
29 315
Перманентний капітал (ПК)
71 444
70 815
Загальна величина джерел формування запасів і витрат (ОІ)
71 444
109 700
Надлишок (недолік) СОС, Ф СОС
- 52 949
- 49 331
Надлишок (недолік) ПК, Ф ПК
- 11 449
- 7831
Надлишок (недолік) ОІ, Ф ОІ
- 11 449
31 054
Трикомпонентний показник, S (Ф)
{0, 0, 0}
{0, 0, 1}
Згідно зробленому розрахунку, фінансова ситуація, що склалася в ТОВ «Автопошук» на початок 2005р., Визначається як кризова, на кінець 2005р. наголошується нестійкий фінансовий стан. Ми можемо зробити висновок про тенденції, що намітилася до виходу з фінансової кризи, тобто про поліпшення фінансового стану даної організації.
Таким чином, виникає суперечність: загальна оцінка активів і структури капіталу досліджуваного підприємства, проведена в главі 2.2, свідчить про інше. Даний висновок, перш за все, заснована на збільшенні частки позикового капіталу в пасивах балансу, зокрема короткотермінових кредитів і позик. Проте, дивлячись на ситуацію в цілому, можна зробити висновок, що саме короткостроковий позиковий капітал дозволив підприємству намітити шлях виходу з кризи.
Подальший аналіз дозволить поглибити результати вивчення забезпеченості та ефективності використання фінансового потенціалу підприємства, а головне, допоможе виявити і мобілізувати резерви його зростання і поліпшення використання.

2.4 Розрахунок показників оцінки фінансового стану ТОВ «Автопошук»

Для оцінки платоспроможності ТОВ «Автопошук» розрахуємо показники ліквідності за формулами (25) - (29) [Глава 1.2 Розділ I даної курсової роботи], результати розрахунків оформимо в Таблиці 4.
Таблиця 4.
Аналіз показників ліквідності активів ТОВ «Автопошук»
Показники ліквідності
На початок 2005р.
На кінець 2005р.
Відхилення
1. Поточна ліквідність
4,9
2,2
- 2,7
2. Абсолютна ліквідність
0,37
0,87
+ 0,5
3. Швидка (термінова) ліквідність
0,09
0,11
+ 0,02
4. Критична ліквідність
4,9
2,1
- 2,8
5. Частка грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень в оборотних активах
0,02
0,05
+ 0,03
Поточна ліквідність знизилася на 2,7 пункту і на кінець 2005р. склала 2,2 при рекомендованому значенні 1-2, що говорить про здатність підприємства погасити свої зобов'язання протягом деякого періоду часу. Частка найбільш ліквідних коштів в активах організації становить 0,05, отже, у підприємства немає можливості погасити зобов'язання в короткий термін. Це підтверджує величина коефіцієнта швидкої (термінової) ліквідності, складова 0,11. Проте ми спостерігаємо зростання частки найбільш ліквідних коштів (на 0,03), хай і недостатньо інтенсивний. Значення показника абсолютної ліквідності на кінець періоду (0,87) дозволяє зробити висновок про те, що в підприємства постійно виникають проблеми в поточних розрахунках. Як зазначалося раніше, зростання дебіторської заборгованості негативно позначається на платоспроможності підприємства.
Далі проведемо розрахунок показників рентабельності (Таблиця 5):
Таблиця 5. Аналіз показників рентабельності
Показники рентабельності
За 2004р.
За 2005р.
Відхилення
1. Рентабельність активів
-
0,1
-
2. Рентабельність власного капіталу
-
0,4
-
3. Рентабельність продажів
3,31
0,05
- 3,26
4. Рентабельність господарської діяльності
3,31
0,05
- 3,26
5. Рентабельність інвестицій
21,2
2,34
- 18,86
При розрахунку показників рентабельності ми виявили значне зниження показників рентабельності. Так, рентабельність продажів і господарської діяльності знизилися на 3,26% і склали 0,05%. Це говорить про те, що чистий прибуток підприємства становить 0,05% від загальної виручки. Це може бути викликано неефективною ціновою політикою; великою кількістю посередників, внаслідок чого підприємство не може встановити розмір оптової надбавки більше допустимої величини; уповільненням оборотності оборотних коштів і т.д.
Показники оборотності. Визначимо оборотність оборотних активів ТОВ «Автопошук» в днях по кожному виду множенням середніх залишків оборотних коштів на число днів періоду, що аналізується і поділом на товарообіг за цей період
Виручка від реалізації товарів без ПДВ, акцизів та інших обов'язкових платежів (стр.030 ф.2) (товарообіг) за звітний період склала 289 076 тис.р.

Таблиця 6.
Показники оборотності оборотних активів ТОВ «Автопошук»
Показники оборотності
Середній залишок
Оборотність, в днях
Виробничі запаси (стор.211, 212, 214 ф.1)
110
0,14
Незавершене виробництво (витрати обігу) (стор.213 ф.1)
1 080
1,34
Разом в сфері виробництва (стор.211, 212, 213, 214 ф.1)
1190
1,48
Готова продукція і товари (стр.230 ф.1)
79 080
98,5
Товари відвантажені (стр.240 ф.1)
-
-
Дебіторська заборгованість (стор.250 ф.1)
26 174
32,6
Фінансові вкладення (стр.260 ф.1)
-
-
Грошові кошти (стор.270 ф.1)
4 375
5,4
Разом в сфері обігу (стр.230, 240, 250, 260, 270 ф.1)
109 629
136,53
Всього оборотних активів (стр.290 ф.1)
110 819
138,0
Згідно з розрахунками, повний оборот товарів становить 98,5 дня, що говорить про недостатню ділової активності підприємства, тому що існують резерви прискорення товарооборачиваемости. Оборотність дебіторської заборгованості складає 32,6 дня. Згідно з документами бухгалтерської звітності (Додаток до бухгалтерського балансу, Ф.5 п.2 - див. Додаток), на кінець 2005 року дебіторська заборгованість зросла, при цьому простроченої дебіторської заборгованості підприємство не має, це може означати, що взаємини з покупцями налагоджені добре, проте термін оплати товарів покупцями становить більше 30 днів. Таким чином, має сенс прискорити оборотність даного виду активів підприємства. Як позитивний фактор виступає те, що оборотність інших видів активів досить швидка і становить від 0,14 дня (виробничі запаси) до 5,4 дня (грошові кошти).
Аналіз структури прибутку ТОВ «Автопошук» представимо в Таблиці 7.

Таблиця 7. Аналіз структури прибутку ТОВ «Автопошук» та її використання
Найменування показників
За звітний період
За минулий рік
Сума, тис.р.
Уд. вага,
%
Сума, тис.р.
Уд. вага,%
1 Прибуток (збиток) звітного періоду (ф.2, стор.200)
1 689
100
16 288
100
1.1 прибуток (збиток) від реалізації (ф.2, стр.070)
- 2030
- 120,2
14 446
88,7
1.2 прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат (ф.2, стор.130)
1 520
90,0
1 695
10,4
1.3 прибуток (збиток) від позареалізаційних доходів і витрат (ф.2, стор.190)
2 199
130,2
147
0,9
2 Податки і збори, платежі та витрати, вироблені з прибутку (ф.2, стор.210)
1 558
92,2
5 627
34,5
3 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (ф.2, стр.240)
131
7,8
10 661
65,5
4 Резервний фонд (ф.3, стр.020)
-
-
-
-
5 Фонди накопичення (ф.3, стр.060)
-
-
-
-
4 Фонди споживання (ф.3, стр.070)
-
-
-
-
4 Резерви майбутніх витрат (ф.3, стр.090)
-
-
-
-
Аналіз прибутку підприємства показує, що в 2005 році ТОВ «Автопошук» отримало значно менший прибуток у порівнянні з минулим роком. Про це говорить не тільки різниця в абсолютних величинах, а й динаміка питомої ваги чистого прибутку і податків у прибутку звітного періоду. При цьому підприємство отримало прибуток від операційних і позареалізаційних доходів і витрат, тоді як основна діяльність принесла у звітному році збиток, що становить 2030 тис.р.

2.5 Рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості ТОВ «Автопошук»

Один з основних шляхів поліпшення фінансового стану підприємства - поповнення джерел формування запасів та оптимізація їх структури. Як зазначалося раніше, найбільш безризиковим способом поповнення джерел формування запасів є збільшення реального власного капіталу за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку чи за рахунок розподілу прибутку після оподаткування до фондів накопичення за умови зростання частини цих фондів, не вкладеної у необоротні активи. Однак підприємство у звітному періоді спрацював у збиток, тому необхідно, перш за все, провести заходи для отримання (збільшення) прибутку від основної діяльності:
1. Вживання заходів щодо прискорення товарооборачиваемости.
Так, за рахунок збільшення обсягу продажів, навіть при невеликій частці прибутку з одиниці, сукупний прибуток буде зростати. Зростанню обсягів продажу буде сприяти професійне проведення маркетингових заходів (друкована реклама в спеціалізованих виданнях, на автомобілях, в місцях продажів, участь у виставках, робота по залученню потенційних клієнтів (автосервіси, таксопарки, компанії з вантажо-і пасажирських перевезень і т.п.) , додатково можна використовувати в рекламних цілях ручки, блокноти, календарі з символікою організації, ароматизатори для автомобілів і т.д.).
При імпорті будь-якого нового виду товару підприємство може отримати додатковий прибуток, однак при цьому воно несе великий ризик.
2. Обгрунтоване зниження витрат:
- Аналіз витрат за статтями допоможе виявити резерви їх зниження (зниження орендних платежів, виявлення резервів економії електроенергії, палива при перевезеннях товару, перегляд штатного розкладу (внаслідок чого можливі відмова від виплати премій, скорочення штату) і т.д.);
- Робота за попередніми замовленнями, тобто імпорт того товару, який потрібен клієнтам. Даний варіант роботи можливий тільки з постійними клієнтами, проте це дозволить знизити витрати, пов'язані з зайвими товарними запасами. При цьому дослідження потреб кінцевих покупців лягає на клієнта (в більшості це підприємства та індивідуальні підприємці, що спеціалізуються на роздрібному продажі автомобільних запчастин і аксесуарів, а також автосервіси).
3. Прискорення оборотності дебіторської заборгованості:
- Встановлення максимального терміну оплати товару в розмірі 30 днів після відвантаження товару;
- Надання знижок за повну або часткову передоплату, однак, при цьому фінансовому стані необхідно ретельно продумати та обгрунтувати розмір такої знижки, прорахувати наслідки її надання.
4. Аналіз умов поставок по кожному з постачальників і вибір тих, які надають оптимальні умови. Даний аналіз можна провести шляхом ранжирування постачальників з урахуванням найбільш значущих чинників (ціна, способи оплати, умови і терміни доставки). Перш за все, необхідно відібрати найбільш надійних партнерів, що поставляють якісний товар та дотримуються умови контрактів. У нашому випадку перевага повинна бути віддана тим постачальникам, які вигідні не стільки низькими цінами на товар, скільки сприятливими умовами його оплати (оплата за фактом отримання товару, знижки за кількість, проведення реклами і т.п.). Не можна також не врахувати той факт, що, як показав аналіз структури активів підприємства і джерел їх формування, ТОВ «Автопошук» буде оплачувати товар здебільшого позиковими засобами.
Дані заходи дозволять ТОВ «Автопошук» отримати прибуток, а правильне її розподіл, в перспективі, - покрити зобов'язання і збільшити власний капітал.
Проте, в першу чергу, необхідно правильно організувати облік товароматеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, розрахунків з постачальниками і т.д. для можливості отримання своєчасної та достовірної інформації.

Висновок
Фінансове становище є найважливішим показником оцінки ефективності діяльності підприємства. Від нього безпосередньо залежить вибір стратегії подальшого розвитку підприємства. Тому необхідно постійно проводити оцінку фінансової стійкості, як при кризовій ситуації, так і при нормальному функціонуванні підприємства. Це дозволить своєчасно отримувати інформацію про результати тих чи інших дій і запобігати негативні їх наслідки на всіх етапах роботи, що в кінцевому підсумку приведе до позитивного результату діяльності підприємства і до підвищення її ефективності.
Аналіз фінансового стану підприємства проводиться за допомогою загальної оцінки складу і структури активів підприємства і джерел їх формування, розрахунку показників структури капіталу, платоспроможності, рентабельності та ділової активності підприємства, а також аналізу структури прибутку.
Для виявлення шляхів підвищення фінансової стійкості необхідно детальне дослідження кредиторської та дебіторської заборгованостей, розробка заходів щодо їх зниження; аналіз ефективності використання власних і позикових коштів і розподілу отриманого прибутку.
Проведене в даній курсовій роботі детальне дослідження фінансового стану ТОВ «Автопошук» дало наступні результати:
Аналіз динаміки складу і структури активів і пасивів ТОВ «Автопошук» виявив збільшення питомої ваги запасів і витрат (+0,7%) (витрати звернення - +0,8%, сировина та матеріали - - 0,1%), податків за придбаними цінностям (+0,6%), дебіторської заборгованості (+29,9%) в активах підприємства, відповідно частка товарів для перепродажу знизилася на 29,7% в порівнянні з попереднім роком. При цьому питома вага джерел власних коштів знизився на 10,8%.
На нестійкість фінансового стану ТОВ «Автопошук» вказує зростання частки позикових коштів у загальному капіталі підприємства та перевищення нею нормативного значення (<= 0,5), значення коефіцієнта фінансової нестійкості на кінець 2005р. (2,6, при нормальному 0,5-0,7).
Розрахунок показників ліквідності показав, що досліджуване підприємство здатне протягом деякого періоду часу погасити оборотними активами короткострокові зобов'язання (коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду становить 2,2), коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності становить 0,11, що говорить про брак у підприємства грошових коштів для погашення короткострокових зобов'язань.
Значне зниження рентабельності продажів і інвестицій (на 3,26% і 18,26% відповідно) свідчить про погіршення ефективності діяльності підприємства.
Таким чином, можна зробити висновок про нестійкість фінансового становища ТОВ «Автопошук».
Для підвищення фінансової стійкості даному підприємству доцільно зробити наступне:
1. Проведення заходів щодо прискорення товарооборачиваемости шляхом збільшення обсягу продажів;
2. Аналіз витрат для їх раціонального зниження;
3. Аналіз та облік дебіторської заборгованості з метою її зменшення і прискорення оборотності;
4. Вибір найбільш вигідних умов поставок шляхом ранжирування постачальників по найбільш значущих чинників.
Ця курсова робота підтвердила, наскільки важливо постійно відстежувати зміни фінансового стану, необхідність в організації точного і своєчасного обліку на підприємстві.
Рекомендовані шляхи підвищення фінансової стійкості припускають проведення більш детального аналізу дебіторської заборгованості (по кожному з дебіторів), короткострокових зобов'язань (за ступенем терміновості їх погашення), розподілу одержаного прибутку минулих років. Інформація про фінансовий стан підприємства, отримана шляхом розрахунків, виконаних у цій роботі, значно спростить подальший аналіз для досліджуваного підприємства і допоможе розробити план заходів щодо підвищення фінансової стійкості.

Список використаних джерел
1. Кравченко Л.І. «Аналіз господарської діяльності в торгівлі» - М, «Нове знання», 2004.
2. Савицька Г.В. «Аналіз господарської діяльності підприємства» - Мн, «Нове знання», 2002.
3. Шеремет А.Д. «Методика фінансового аналізу» / Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Нечаєв О.В. - М, 2003.
4. Інструкція з аналізу та контролю за фінансовим станом і платоспроможністю суб'єктів підприємницької діяльності, затверджена Постановою Міністерства фінансів РБ, Міністерства економіки РБ, Міністерства статистики та аналізу РБ від 14 травня 2004р. за № 81/128/65.
5. Бухгалтерська звітність ТОВ «Автопошук» за 2005 рік:
- Бухгалтерський баланс на 1 січня 2006р., Форма 1;
- Звіт про прибутки та збитки за період з 1 січня по 31 грудня 2005р., Форма 2;
- Звіт про рух джерел власних коштів за період з 1 січня по 31 грудня 2005р., Форма 3;
- Звіт про рух грошових коштів за період з 1 січня по 31 грудня 2005р., Форма 4;
- Додаток до бухгалтерського балансу за період з 1 січня по 31 грудня 2005р., Форма 5.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
160.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Оцінка фінансового стану підприємства
Оцінка фінансового стану підприємства 2
Оцінка фінансового стану підприємства
Оцінка фінансового стану підприємства 2
Оцінка фінансового стану підприємства 4
Оцінка фінансового стану підприємства
Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства
Загальна оцінка фінансового стану підприємства 2
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
© Усі права захищені
написати до нас