Оцінка ефективності інвестиційного проекту 2 Техніко-економічна характеристика

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

Проблема залучення інвестицій та здійснення інвестиційних проектів є надзвичайно актуальною для переважної більшості російських підприємств. Актуальність пояснюється необхідністю оновлення основних фондів, введенням нових потужностей і освоєнням нових видів виробництв і діяльності.

Здійснення інвестиційних проектів є одним з головних напрямків розвитку підприємства. Завдяки інвестиціям розширюються обсяги виробництва, освоюються нові види діяльності, підтримується конкурентоспроможність підприємства і необхідний рівень технологічного розвитку.

Метою даної курсової роботи є розгляд особливостей інвестування в реальні активи і капіталовкладень, а також проведення аналізу конкретного інвестиційного проекту, способу його фінансування, визначення його ефективності. Це необхідно, для того щоб визначити доцільність здійснення даного проекту і для прийняття управлінського рішення про включення даного проекту в інвестиційний план.

Завданнями роботи є представлення загальної техніко-економічної інформації про підприємство ВАТ «Черняхівський авторемонтний завод» та проведення аналізу ефективності інвестиційного проекту, що здійснюється на заводі.

У розділі 1 наведена загальна інформація про підприємство: види діяльності, організаційна структура підприємства. Також проведено аналіз узагальнюючих показників діяльності та подано фінансовий аналіз, описана сутність здійснюваного інвестиційного проекту.

У розділі 2 наведено оцінку економічної ефективності даного інвестиційного проекту. Для цього у роботі проведено розрахунок ряду показників, які дозволяють зробити висновок про економічну доцільність здійснення даного інвестиційного проекту.

1. Загальна характеристика підприємства

  1. Техніко-економічна характеристика підприємства

Відкрите акціонерне товариство «Черняхівський авторемонтний завод» є промисловим підприємством. Галуззю діяльності підприємства є виробництво різної трубопровідної арматури.

Директор є керівником підприємства, займається стратегічним управлінням на заводі. Йому безпосередньо підпорядковуються керівники підрозділів, такі як головний інженер, заступник директора з комерційних питань, начальник виробничого відділу, головний бухгалтер.

Головний інженер займається технічним забезпеченням діяльності підприємства. Технічний відділ та відділ технічного контролю стежать за справністю обладнання та інструменту, використовуваного у виробництві і підкоряються безпосередньо головному інженеру.

Заступник директора з комерційних питань координує діяльність з постачання необхідними матеріалами і питання збуту продукції. У його обов'язки входить робота з контрагентами підприємства, як з постачальниками, так і покупцями. Також він займається маркетингом і рекламою продукції серед цільової аудиторії, використовуючи ресурси комерційного відділу.

Виробничий відділ, очолюваний його начальником, займається безпосередньо виробничою діяльністю

Фінансово-економічний відділ очолює головний бухгалтер. Він координує діяльність бухгалтерії та відділів планування і програмування. До обов'язків бухгалтерії входить оперативний облік та складання бухгалтерської звітності. Відділи планування і програмування займаються розробкою перспективних економічних планів і програм.

Як вже було сказано, основним видом діяльності ВАТ «Черняхівський авторемонтний завод» є випуск трубопровідної арматури. Перелік асортименту продукції заводу виглядає наступним чином:

Засувка чавунна 30ч6бр PN 1.0 M Па DN 50

Засувка чавунна 30ч6бр PN 1.0 M Па DN 80

Засувка чавунна 30ч6бр PN 1.0 M Па DN 100

Затвор зворотний чавунний 19ч35бр PN 1.6 M Па DN 50

Затвор зворотний чавунний 19ч35бр PN 1.6 M Па DN 80

Затвор зворотний PN 1.6 M Па DN 100

Затвор зворотний PN 1.6 M Па DN 150

Фільтр осадовий чавунний PN 1.6 M Па DN 50

Фільтр осадовий чавунний PN 1.6 M Па DN 80

Фільтр осадовий чавунний PN 1.6 МПа DN100

Люк чавунний для оглядових колодязів тип Л ГОСТ3634-89

Люк чавунний для оглядових колодязів тип З ГОСТ3634-89

Зірочка ТСН.00.101

Зірочка ТСН.00.144

Зірочка ТСН.00.105

Скребок ТСН.00.755

Вісь ТСН.00.611

Планка ТСН.00.531

Планка ТСН.00.496

Ланка в зборі ПР040.10.10А

Ланка ПР040.14.01А

Ланка ПР040.14.01А-01

Валик ПР040.16.01А

Планка ПР260.06.01

Скребниці для чищення худоби

Контейнер для побутових відходів, обсяг 0,65 м.куб.

Бетонорастворосмесітель БС-04

Матеріали та комплектуючі на 80% закуповуються в Росії, потрібні матеріали й комплектуючі імпортується з ближнього зарубіжжя.

Основними споживачами продукції емітента є підприємства всіх форм власності Росії, в тому числі і Калінінградської області.

Основні показники діяльності підприємства за звітний період наведено в табл. 1:

Табл. 1. Основні показники діяльності ВАТ «ЧАРЗ»


Показник

2008

2009

Відхилення

Абсолютна

Т ЗРОСТАННЯ,%

1

Виручка с. 010 (ф. № 2), тис. руб.

106369

117859

11490

110,80

2

Собівартість с. 020 (ф. № 2), тис. руб.

(91891)

(102597)

10706

111,65

3

Прибуток (п. 1 - п. 2), тис. руб.

14478

15262

784

105,42

4

Середньорічна вартість ОПФ (120 нг +120 кг) / 2, тис. руб.

16840

17631,5

791,5

104,7

5

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

208

206

- 2

99

6

Продуктивність праці

(П. 1 / п. 5), тис. грн. / чол.

511,39

572,13

60,74

111,88

7

Фондовіддача

(С. 010 (ф. № 2) / п. 4), тис. руб. / тис. руб.

6,32

6,68

0,36

105,7

8

Фондомісткість

(П. 4 / с. 010 (ф. № 2)), тис. руб. / тис. руб.

0,16

0,15

- 0,01

93,8

9

Фондоозброєність

(П. 4 / п. 5), тис. грн. / чол.

80,96

85,59

4,63

105,72

10

Рентабельність реалізованої
продукції за витратами на виробництво (п. 3 / п. 2),%

15,76

14,86

- 0,9

94

Як видно з таблиці 1, в 2009 році відбулося збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції. Про це свідчить збільшення виручки і собівартості на 10,8 і 11,65% відповідно. Прибуток підприємства також зросла - на 5,42%. Вартість ОПФ збільшилася на 791,5 тис. руб., Чисельність працівників знизилася на 2 людини, що вкупі із збільшенням виручки призвело до збільшення віддачі від використання основних засобів і збільшення показника продуктивності праці. Рентабельність продукції трохи знизилася через перевищення темпу зростання собівартості над темпом зростання прибутку.

Організація облікової та аналітичної роботи

На ВАТ «Черняхівський авторемонтний завод» кілька відділів і служб займаються проведенням аналітичної роботи в межах своєї компетенції.

Основну роботу з проведення економічного аналізу виконує фінансово-економічний відділ. Він складається з бухгалтерії, відділу планування та відділу програмування. Фінансово-економічний відділ очолює головний бухгалтер. Бухгалтерія аналізує собівартість робіт і послуг, виконання плану прибутку та його використання, фінансовий стан, платоспроможність підприємства, аналізує рівень організації праці, виконання плану заходів щодо підвищення його рівня, забезпеченість підприємства трудовими ресурсами по категоріям і професіям, рівень продуктивності праці, проводить розрахунки з працівниками і службовцями по заробітній платі. Головний економіст займається складанням статистичної звітності та проводить аналіз діяльності підприємства за звітний період. Бухгалтерія об'єднує кілька бухгалтерів, кожен з яких займається окремим напрямком обліку - облік основних засобів, облік матеріальних ресурсів, облік заробітної плати і т.п. Відділи планування і прогнозування займаються аналізом фінансової звітності та розробкою різних економічних планів і програм. Головний бухгалтер координує діяльність фінансово-економічних служб, оцінює фінансовий стан організації.

Технічний відділ та відділ технічного контролю стежать за станом використовує в роботі, за ефективністю його роботи.

Відділ матеріально-технічного постачання контролює своєчасність і якість матеріально-технічного забезпечення виробництва, виконання плану поставок за обсягом, номенклатурою, термінів, якості, стан і збереження складських запасів, дотримання транспортно-заготівельних витрат і ін Відділ збуту контролює виконання договорів з покупцями продукції. Діяльність відділів контролює заступник директора з комерційних питань.

Виробничий відділ проводить контроль і аналіз якості продукції, що випускається, терміни виробництва, займається іншими питаннями, пов'язаними безпосередньо з аналізом виробленої продукції.

Відповідно до облікової політикою ВАТ «Черняхівський авторемонтний завод» бухгалтерський і податковий облік на підприємстві ведеться бухгалтерією. Організація веде облік з використанням комп'ютерної техніки та бухгалтерської програми.

Порядок проведення інвентаризації: інвентаризація матеріалів, товарних запасів і розрахунків проводиться у випадках, передбачених законодавством. Інвентаризація основних засобів проводиться раз на три роки.

Облік виручки з метою обчислення ПДВ здійснюється методом нарахування з відвантаження. Метод обліку доходів і витрат: у податковому обліку доходи й витрати враховуються методом нарахування.

Облік основних засобів: амортизація основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку нараховується лінійним методом.

Списання МПЗ: фактична вартість придбаних матеріалів в бухобліку відображається на рахунку 10 «Матеріали». У бухгалтерському та податковому обліку матеріали списуються за середньої собівартості.

Звітним періодом є квартал. Після закінчення кварталу виводяться фінансові результати (прибуток, збитки) від реалізації, позареалізаційних операцій.

  1. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності організації є:

- Оцінка динаміки абсолютних і відносних показників фінансових результатів (прибутку і рентабельності);

- Факторний аналіз прибутку про реалізацію продукції (робіт, послуг);

- Аналіз рівня ділової активності;

- Аналіз руху грошових коштів.

Аналіз динаміки та структури доходів і витрат.

Аналіз динаміки та структури доходів, витрат і фінансових результатів ВАТ «Черняхівський авторемонтний завод» проводиться на підставі наступних даних, представлених в табл. 2:

Табл. 2. Фінансові показники діяльності ВАТ «ЧАРЗ» за 2009 р.

ПоказникЗа звітний період

За аналогічний період попереднього року

Абсолют-ное зраді-ние, тис. руб.


Відносите-льно вимірюв-ня,%


Зміна питомої ваги,%Тис. руб.

%

Тис. руб.

%
Усього доходів і надходжень 010 +090 +120

121427

100

108506

100

12921

111,91


Виручка від продажів (010)

117859

97,06

106369

98,03

11490

110,8

(0,97)

Інші доходи (090)

3568

2,94

2137

1,97

1431

166,96

0,97

Загальні витрати, пов'язані з фінансово - господарською діяльністю 020 +030 +040 +100 +130 +150

(109380)

100

(97418)

100

11962

112,28


Витрати на виробництво і збут продукції (020 +030 +040)

(102597)

93,8

(91891)

94,33

10706

111,65

(0,53)

4.1. Собівартість

(99191)

90,69

(88416)

90,76

10775

112,19

(0,07)

4.2. Комерційні витрати

(3406)

3,11

(3475)

3,57

(69)

98,01

(0,46)

4.3 Управлінські витрати

-

-

-

-


-

-

Інші витрати (100)

(3783)

3,46

(3244)

3,33

539

116,62

0,13

Прибуток (збиток) від продажу (050)

11856


11003


853

107,75


Прибуток (збиток) до оподаткування (140)

11897


10243


1654

116,15


Поточний податок на прибуток (150)

(3000)

2,74

(2283)

2,34

717

131,41

0,4

Чистий прибуток (збиток) (190)

8629


7426


1203

116,2


За звітний період доходи та надходження організації збільшилися на 11,91%. Що стосується структури доходів, виручка збільшилася на 10,8%, інші доходи - на 66,96%. Завдяки такому значному зростанню інших доходів їх питома вага в загальному обсязі доходів виріс на 0,97%.

Загальний обсяг видатків за 2009 рік збільшився на 12,28%. При цьому в структурі витрат виділяється збільшення питомої ваги поточного податку на прибуток та інших витрат при одночасному зниженні питомої ваги собівартості. Також необхідно відзначити зменшення комерційних витрат, що є позитивним фактором і свідчить про те, що підприємство оптимізувало свої витрати на збут та продаж продукції.

Прибуток від продажів збільшилася на 7,75%. При цьому чистий прибуток підприємства за минулий рік збільшилася на 16,2% і за темпами зростання перевершила прибуток від продажів. Це стало можливим завдяки значному збільшенню інших доходів при незначному зростанні інших витрат.

Факторний аналіз прибутку від продажів проводиться на основі даних табл. 3:

Табл. 3. Показники діяльності ВАТ «ЧАРЗ»

Показник

2008

2009

Виручка, тис. руб.

106369

117859

Собівартість, тис. руб.

88416

99191

Комерційні витрати, тис. руб.

3475

3406

Управлінські витрати, тис. руб.

-

-

Прибуток від продажу, тис. руб.

11003

11856

Рентабельність продажів 2008 року:

R 0 = 11003 тис. руб./106369 тис. руб. = 0,10

Даний показник свідчить про те, що в 2008 р. з кожної гривні виручки підприємство отримало 10 копійок прибутку від продажів.

1) Розрахунок впливу на прибуток від продажів зміни продажних цін на продукцію.

Індекс цін = (100% +8%) / 100% = 1,08

Виручка звітного періоду в базисних цінах:

В1 (Ц0) = 117 859 тис. руб. / 1,08 = 109128,7 тис. руб.

Зміна прибутку за рахунок зміни цін: ΔПріб (ц) = (117 859 тис. руб. - 109128,7 тис. руб.) * 0,1 = 973 тис. руб.

Таким чином, за рахунок зростання продажних цін прибуток в 2009 р. збільшився на 973 тис. руб.

2) Розрахунок впливу на прибуток від продажів зміни обсягу реалізації:

Δ Приб (в) = (109128,7 - 106 369) тис. руб. * 0,1 = 375 тис. руб.

За рахунок збільшення фізичного обсягу реалізації прибуток від продажів зросла на 375 тис. руб.

3) Розрахунок впливу на прибуток від продажів зміни рівня собівартості продукції

Δ Приб (УСС) = -117 859 тис. крб .* (0,8406 - 0,8312) = -1142 тис. руб.

За рахунок збільшення собівартості прибуток від продажів знизився на 1142 тис. руб.

4) Розрахунок впливу на прибуток від продажів зміни рівня комерційних витрат:

Δ Приб (укр) = -117 859 тис. руб. * (0,0289 - 0,0327) = 647 тис. руб.

За рахунок зниження комерційних витрат прибуток від продажів збільшився на 647 тис. руб.

Δ Приб = ΔПріб (ц) + Δ Приб (у) + Δ Приб (УСС) + Δ Приб (укр) = 853 тис. руб.

Факторний аналіз рентабельності власного капіталу.

Важливим елементом аналізу фінансових результатів є факторний аналіз рентабельності власного капіталу за формулою фірми Дюпон. Рентабельність власного капіталу розраховується:

ROE = ЧП / СК = (ПП / У) * (В / А) * (А / СК), де

ЧП - чистий прибуток відповідного періоду;

По-виручка;

А - сума активів підприємства;

СК - власний капітал.

I підстановка (2008 р.): ROE = (ПП / У) * (В / А) * (А / СК) = (7426/106369) * (106369/63730) * (63730/59444) * 100% = 12 , 49%

II підстановка: ROE = (ЧП1/В1) * (В / А) * (А / СК) = (8629/117859) * * (106369/63730) * (63730/59444) * 100% = 13,1%

II п - I п = 13,1% - 12,49% = 0,61% ROE (ПП / В)) - відбулося збільшення рентабельності власного капіталу за рахунок збільшення рентабельності продажів.

III підстановка: ROE = (ЧП1/В1) * (В1/А1) * (А / СК) = (8629/117859) * (117859/71910) * * (63730/59444) * 100% = 12,86%

III п - II п = 12,86% - 13,1% = - 0,24% ROE (В / А)) - відбулося зниження рентабельності власного капіталу з-за зниження ресурсоотдачи.

IV підстановка (2009 р.): ROE 1 = (ЧП1/В1) * (В1/А1) * (А1/СК1) = (8629/117859) * (117859/71910) * (71910/68070) = 12,67 %

IV п-III п = 12,67% - 12,86% = -0,19% ROE (А / СК)) - відбулося зниження рентабельності власного капіталу під впливом зниження коефіцієнта фінансової залежності.

+-Δ ROE (ПП / У) + - Δ ROE (В / А) + - Δ ROE (А / СК) = ROE 1 - ROE = 12,67% - 12,49% = 0,18%.

Таким чином, за 2009 рік рентабельність власного капіталу збільшилася на 0,18%.

Аналіз ділової активності організації.

Важливим елементом аналізу фінансових результатів є аналіз ділової активності організації. Дані для аналізу ділової активності ВАТ «ЧАРЗ» наведено в табл. 4:

Табл. 4. Аналіз ділової активності ВАТ «ЧАРЗ»

Показник

2008

Період обертання

2009

Період обертання

Відхилення показника в оборотах

Відхилення показника в днях

1. Переходи. оборотності (віддачі) активів

1,67

215,57

1,64

219,51

-0,03

3,94

2. Переходи. оборотності оборотних активів

2,31

155,84

2,2

163,64

-0,11

7,79

3. Коеф оборотності матеріальних оборотних коштів

4,19

85,92

3,61

99,72

-0,58

13,8

4. Переходи. оборотності готової продукції

11,8

30,51

15,54

23,17

3,74

-7,34

5. Переходи. оборотності короткострокової дебіторської заборгованості

16,28

22,11

10,8

33,33

-5,48

11,22

6. Переходи. оборотності загальної величини дебіторської заборгованості

16,28

22,11

10,28

33,33

-5,48

11,22

7. Переходи. оборотності грошових коштів

12,99

27,71

31,79

11,32

18,8

-16,39

8. Переходи. оборотності власного капіталу

1,79

201,12

1,73

208,09

-0,06

6,98

9. Переходи. оборотності короткострокових позикових джерел фінансування

36,45

9,88

51,27

7,02

14,82

-2,85

10. Переходи. оборотності короткострокових кредитів і позик

0

0

0

0

0

0

11. Переходи. оборотності кредиторської заборгованості

37,75

9,54

53,6

6,72

15,85

-2,82

12. Переходи. оборотності заборгованості постачальникам і підрядчикам

123,83

2,91

200,44

1,8

76,61

-1,11

Коефіцієнт оборотності показує, скільки рублів виручки підприємство отримало з 1 рубля, вкладеного в той чи інший актив або вид зобов'язань. Період обертання показує, скільки днів складає повний кругообіг того чи іншого виду активу або зобов'язань, в результаті якого він перетворюється на грошові кошти.

Виходячи з цього видно, що коефіцієнт оборотності активів за звітний період знизився на 0,03 при одночасному збільшенні періоду обороту на 3,94 дня. Це говорить про те, що з кожної гривні, вкладеної в активи, підприємство отримало на 3 копійки менше виручки, ніж у минулому році, що є негативною тенденцією.

Та ж ситуація спостерігається і щодо оборотних активів і однією з їх складових - запасів. Їх коефіцієнти оборотності знизилися на 0,11 і 0,58 відповідно, що говорить про зниження виторгу з вкладень у ці активи на 11 і 58 копійок відповідно. Одночасно зріс оборот цих активів в днях - на 7,79 і 13,8 днів. Зворотна ситуація склалася з готовою продукцією. Її коефіцієнт обороту виріс на 3,74, а оборот прискорився на 7,34 дня, що є позитивною тенденцією і свідчить про хорошу роботу збутових і логістичних служб, про те, що готова продукція швидко реалізується і не заморожується на складах на тривалий час.

Коефіцієнти обороту короткострокової і загальної дебіторської заборгованості рівні, оскільки довгострокових дебіторів у підприємства немає. Даний коефіцієнт за рік збільшився на 5,48, період обороту виріс на 11,22 дня. Це є негативною тенденцією і говорить про те, що більше коштів і на довший термін стало вилучатися з обігу підприємства на користь його покупців. Виріс коефіцієнт обороту грошових коштів - на 18,8, тобто на кожен рубль грошових коштів у звітному періоді підприємство стало одержувати на 18,8 руб. більше виручки. Період обороту грошових коштів знизився на 16,39 днів. Це є позитивною тенденцією, оскільки свідчить про більш ефективне використання грошових коштів в обігу.

Коефіцієнт обороту власного капіталу незначно знизився, що говорить про деяке уповільнення його оборотності. У той же час це свідчить про підвищення фінансової незалежності підприємства.

Коефіцієнти обороту короткострокових позикових джерел фінансування показали позитивну динаміку. Так, коефіцієнт оборотності всіх короткострокових позикових джерел фінансування збільшився на 14,82, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості зріс на 15,85, заборгованості постачальникам і підрядникам - на 76,61. Відповідно зріс періоди обороту короткострокових джерел в днях. Це є позитивною тенденцією і свідчить про те, що підприємство має можливість довше використовувати у своєму обороті позикові короткострокові кошти. Це особливо важливо через зменшення оборотності дебіторської заборгованості.

Аналіз рентабельності в розрізі трьох видів діяльності (поточної, інвестиційної та фінансової).

Табл. 5. Аналіз рентабельності по 3 видах діяльності

Показник

2009

2008

Зміна

R (рентабельність) поточної діяльності

1.R продажів,%

10,06

10,34

-0,28

2.R продукції,%

11,56

11,97

-0,41

3. Питома валовий прибуток,%

12,95

13,61

-0,66

4. Питома чистий прибуток,%

7,32

6,98

0,34

R (рентабельність) інвестиційної діяльності

1.R активів,%

12

11,65

0,35

2. Фондорентабельность,%

48,94

44,1

4,84

R (рентабельність) фінансової діяльності

1.R власного капіталу,%

12,68

12,49

0,19

2.R позикового капіталу,%

-

-

-

3.R залученого капіталу,%

308,75

256,72

52,03

Аналіз проводиться на основі даних форми № 1 «Бухгалтерський баланс» (додаток № 1) та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» (додаток № 2).

У цілому, за 2009 рік рентабельність поточної діяльності організації незначно знизилася. Рентабельність продажів впала на 0,28%, що свідчить про те, що в 2009 р. підприємство з кожної гривні виручки стало отримувати на 0,28 коп. прибутку від продажів менше, ніж у попередньому році. Рентабельність продукції також знизилася - на 0,41%. Так, якщо в 2008 р. на кожен витрачений на виробництво продукції рубль доводилося 11,97 коп. прибутку від продажів, то в 2009 р. - 11,56 коп. Питома валовий прибуток став менше за рік на 0,66%, тобто з кожної гривні виручки підприємство отримало на 0,66 коп. валового прибутку менше, ніж у 2008 р. Все це є негативною тенденцією і говорить про те, що темпи зростання прибутку від продажів менше темпів зростання виручки. Питома чистий прибуток виріс на 0,34%, тобто з кожної гривні виручки організація отримала на 0,34 коп. чистого прибутку більше. Це пов'язано із зростанням чистих операційних та позареалізаційних доходів.

Рентабельність інвестиційної діяльності підприємства зросла. Показник рентабельності активів виріс на 0,35%, фондорентабельность - на 4,84%. Це говорить про те, що на кожен рубль активів і основних фондів у 2009 р. припадало на 0,35 і 4,84 коп. чистого прибутку більше відповідно. Даний факт є позитивним і свідчить про більше високі темпи росту прибутку стосовно темпів зростання активів, особливо основних фондів.

Збільшилася також рентабельність фінансової діяльності. Виходячи з того, що рентабельність власного капіталу зросла на 0,19%, можна сказати, що за звітний період з кожної гривні власних коштів організація отримала на 0,19 коп. чистого прибутку більше в порівнянні з попереднім роком. У зв'язку з відсутністю позик і банківських кредитів рентабельність позикового капіталу розрахувати не представляється можливим. Рентабельність залученого капіталу має дуже високий показник і за рік вона тільки збільшилася - на 52,03%. Тобто на кожен рубль залучених коштів припадає на 52 коп. прибутку від продажів більше, ніж в у 2008 р. Це пов'язано зі зростанням прибутку і зменшенням обсягу залучених коштів в балансі підприємства.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що за 2009 рік підприємство поліпшило свої фінансові показники і результати. Відбулося зростання доходів, зростання прибутку. Виросла, нехай і незначно, рентабельність власного капіталу. У той же час динаміка показника рентабельності продукції за витратами ан виробництво негативна.

Аналіз беззбитковості в системі директ-костинг

Для аналізу беззбитковості в системі директ-костинг всі витрати ділять на умовно-постійні та умовно-змінні. Виходячи з даних форми № 5-З «Відомості про витрати на виробництво і продаж продукції (товарів, робіт, послуг)» (Додаток № 9) та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» (додаток № 2), загальну собівартість ВАТ «ЧАРЗ» за 2009 р. можна представити наступним чином:

Zc - постійні витрати - 16811 тис. руб.

Zv - змінні витрати - 85786 тис. руб.

Критичний обсяг виробництва в шт. в 2009 р.:

Q кр = Zc / (p - zv), де

р - середня ціна реалізації продукції,

zv - змінні витрати на одиницю продукції,

Q кр = 16811 тис. руб. / (0,84 тис. руб. - 0,64 тис. руб.) = 84 055 шт.

Критичний обсяг виробництва, при якому підприємство покриває свої витрати і не отримує прибутку, дорівнює 84055 одиниць продукції.

Q кр = 84055 * 0,84 тис. руб. = 70606,2 тис. руб.

Критичний обсяг виробництва у вартісному виразі дорівнює 70606,2 тис. руб.

Скориставшись формулою для розрахунку критичного обсягу продажу можна розрахувати також показники критичних змінних витрат, критичної ціни реалізації:

Zv кр = р - Zc / Q = 0,84 тис. руб. - 16811 тис. руб./140163 шт. = 0,84 - 0,12 = 0,72 тис. руб.

Змінні витрати на одиницю продукції не повинні перевищувати 0,72 тис. руб., При більшому показнику підприємство отримає не зможе покрити витрати повністю і отримає збиток.

р кр = zv + Zc / Q = 0,64 тис. руб. + 0,12 тис. руб. = 0,76 тис. руб.

Дана ціна є мінімальною можливою ціною реалізації, при встановленні якої підприємство покриє всі витрати, при меншій ціні воно отримає збиток.

ЗФП = Вир.ф - Вир.кр

ЗФП = 47252,8 тис. руб.

ЗФП = (Вир.ф - Вир.кр) / Вир.ф = 40%

Запас фінансової міцності організації становить 47252,8 тис. руб. Саме на таку суму фактична виручка підприємства перевищує критичний обсяг продажів. Якщо говорити у відносному відношенні, то запас фінансової міцності становить 40%.

Аналіз рівня фінансової стійкості

Одним з головних елементів аналізу фінансового стану підприємства є аналіз рівня фінансової стійкості і незалежності організації:

Табл. 6. Аналіз фінансової стійкості і незалежності за 2009 р.

Показник

на початок року, тис. руб.

на кінець року, тис. руб.

зміни, тис. руб.

1 етап - визначення величини джерел формування оборотних коштів
1.1. Власні джерела формування оборотних коштів

41812

49754

7942

1.2. Визначення величини власних довгострокових джерел формування оборотних коштів

43180

51295

8115

1.3 Визначення загальних джерел формування оборотних коштів

46098


53594

7496

2 етап - визначення величини надлишку або нестачі кожного виду джерел для покриття запасів
2.1. Надлишок (+) або нестача (-) власних джерел формування запасів

16420

17113

693

2.2. Надлишок або нестача власних і довгострокових джерел для покриття запасів

17788

18654

866

2.3. Надлишок або нестача загальних джерел для формування запасів

20706

20953

247

Таким чином, трикомпонентний показник типу фінансової ситуації на початок року S (1; 1; 1), на кінець року також S (1; 1; 1). Тобто фінансовий стан організації на початок і на кінець року можна визначити як абсолютно фінансово стійке, оскільки підприємству вистачає власних оборотних коштів для формування запасів.

Що стосується динаміки змін даних показників, то вона позитивна. З таблиці також видно, що основну і найбільш значущу частину джерел формування активів підприємства складають власні кошти.

Також існують відносні показники фінансової стійкості організації:

Табл. 7. Відносні показники фінансової стійкості за 2009 р.

Показник

Нормальне обмеження

На початок року

На кінець року

Зміна

1. Переходи. забезпеченості активів власними оборотними засобами

0,1

0,9

0,92

0,02

2. Переходи. Постійного (необоротних) активу з урахуванням довгострокових позикових джерел фінансування


0,29

0,26

-0,03

3. Переходи. Автономії

0,5

0,93

0,95

0,02

4. Переходи. Фінансової залежності

<2

1,07

1,05

-0,02

5. Переходи. Фінансової стійкості (забезпеченості довгостроковими джерелами фінансування)

0.6

0,95

0,97

0,02

6. Переходи. Маневреності власного капіталу з урахуванням довгострокових позикових джерел фінансування


0,73

0,75

0,02

7. Переходи. Маневреності власного капіталу

> 0,5

0,71

0,73

0,02

8. Переходи. Фінансової активності

0,15 - 0,30

0,072

0,056

-0,016

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами виріс за рік з 0,9 до 0,92. Це означає, що в 2008 р. оборотні активи покривалися на 90% за рахунок власного капіталу, а в 2009 р. - на 92%. Це є позитивною тенденцією.

Коефіцієнт постійного активу зменшився на 0,03. Це говорить про те, що необоротні активи складають 26% від усього обсягу власного фінансування з урахуванням довгострокових джерел, зменшившись за рік на 3%. Це означає, що організація фінансує оборотні активи активніше, ніж придбання нових необоротних.

Коефіцієнт автономії виріс на 0,02, що говорить про те, що частка власних джерел у загальному обсязі фінансування виросла на 2%. Коефіцієнт фінансової залежності є зворотним показником коефіцієнта автономії і його зниження на 2% також свідчить про збільшення фінансової незалежності організації.

Коефіцієнт фінансової стійкості виріс за рік з 0,95 до 0,97. Це говорить про те, що частка довгострокових джерел фінансування в загальному обсязі збільшилася на 2%.

Збільшення коефіцієнтів маневреності власного капіталу з урахуванням довгострокових позикових джерел фінансування та коефіцієнта маневреності власного капіталу на 2% свідчить про те, що частка довгострокових джерел, спрямованих на фінансування оборотних активів, у загальному їхньому обсязі збільшилася на 2%.

Коефіцієнт фінансової активності знизився за рік на 0,016. Даний факт свідчить про зниження фінансового левериджу на 0,016, тобто про зниження частки позикових коштів по відношенню до власних на 0,016. З урахуванням того, що підприємство і так не активно на фінансовому ринку, цей факт навряд чи можна вважати позитивною тенденцією.

У цілому з даних таблиці видно, що фінансовий стан ВАТ «ЧАРЗ» можна охарактеризувати як виключно стійке. Всі коефіцієнти стійкості та забезпеченості набагато перевищують прийняті на практиці нормативи. Більш того, динаміка даних показників за рік була позитивною і зміцнила і без того високі показники фінансової стійкості та незалежності. Фінансова активність підприємства знаходиться на низькому рівні, і це є значним резервом подальшого розвитку компанії.

Аналіз ліквідності

Наступним кроком аналізу фінансового стану організації є аналіз ліквідності.

У залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, активи підприємства поділяються на такі групи:

А1 - абсолютно ліквідні активи (Σ 260, 250)

А2 - швидко реалізовані активи (Σ240, 270)

А3 - повільно реалізовані активи (Σ210, 220)

А4 - важко реалізовані активи (Σ190, 230)

Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати.

П1 - найбільш термінові зобов'язання (Σ620, 630)

П2 - короткострокові зобов'язання (Σ610, 650, 660)

П3 - довгострокові зобов'язання (590)

П4 - постійні пасиви (Σ490, 640)

Виходячи з цих даних, баланс ліквідності ВАТ »ЧАРЗ» виглядає наступним чином:

Табл. 8. Баланс ліквідності


Група

Актив

Група

Пасив

Платіжний надлишок (+) / недолік (-)


На початок року

На кінець року


На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

А1

13190

8708

П1

2818

2199

10372

6509

А2

6906

11152

П2

100

100

6806

11052

А3

26002

33734

П3

1368

1541

24634

32193

А4

17632

18316

П4

59444

68070

41812

49764

А1 ≥ П1 А2 ≥ П2 А3 ≥ П3 А4 ≤ П4 - абсолютна ліквідність

А1 + А2 ≥ П1 + П2 А3 ≥ П3 А4 ≤ П4 - нормальна ліквідність

А1 + А2 + А3 ≥ П1 + П2 + П3 А4 ≤ П4 - критична ліквідність

А4 ≥ П4 - абсолютна неліквідність бухгалтерського балансу

Виходячи з даних таблиці і прийнятих норм, можна зробити висновок, що ВАТ «ЧАРЗ» володіє абсолютною ліквідністю. Більш того, за 2009 р. платіжний надлишок по всіх групах, крім найбільш ліквідних активів та зобов'язань, тільки збільшився. Це є позитивною тенденцією і говорить про абсолютну платоспроможності підприємства. Зменшення надлишку за першої групи пов'язано зі значним зменшенням залишку грошових коштів підприємства на кінець року. Враховуючи дуже гарну ситуацію з ліквідністю, підприємство змогло собі дозволити профінансувати за рахунок грошових коштів будь-які заходи, і це не несе особливої ​​загрози ліквідності в даний момент.

Аналіз відносних показників платоспроможності.

Табл. 9. Відносні показники платоспроможності

Показник

(1)

Нормальне обмеження (3)

Початок року

(4)

Кінець року

(5)

Зміна

(5-4)

Коефіцієнт поточної ліквідності

L 1L1 ≥ 2

15,8

23,3

7,5

Коефіцієнт проміжного покриття (критичної ліквідності)

L 2


0.7 - 0.8

краще

L 2 ═ 1

6,7

8,5

1,8

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

L3


L3 ≥ 0 .2

4,5

3,8

- 0,7

Коефіцієнт термінової ліквідності

L 4


L4 ≥ 0.2


2,8

1,6

-1,2

З даних таблиці видно, коефіцієнт поточної ліквідності набагато перевищує встановлений норматив. Це говорить про те, що у підприємства достатньо оборотних активів, щоб у разі потреби покрити поточні зобов'язання. Більш того, він за рік збільшився ще на 7,5, що є позитивною тенденцією. Те ж саме можна сказати і про коефіцієнт критичної ліквідності.

Коефіцієнти абсолютної та термінової ліквідності також набагато перевищують нормативні показники. Це говорить про те, що у підприємства є досить самих бистрореалізуемих активів, якими є грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення, щоб покрити поточні зобов'язання. У той же час динаміка цих показників негативна, що пов'язано зі значним зменшенням коштів на кінець року. Але все ж таки поки це ніяк не загрожує платоспроможності підприємства.

Розрахунок чистих активів підприємства.

Табл. 10. Розрахунок чистих активів за 2009 р.

п / п

Найменування показника

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I

Активи
1

Нематеріальні активи

110

-

-

2

Основні засоби

120

17180

18083

3

Незавершене будівництво

130

452

233

4

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

135

-

-

5

Довгострокові і короткострокові фінансові вкладення

140 +250

5000

5000

6

Інші необоротні активи

145 +150

-

-

7

Запаси

210

25392

32641

8

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

220

610

1093

9

Дебіторська заборгованість

230 +240

6533

10912

10

Грошові кошти

260

8190

3708

11

Інші оборотні активи

270

373

240

12

РАЗОМ активи, що приймаються до розрахунку

-

63730

71910

II

Пасиви
13

Довгострокові зобов'язання за позиками і кредитами

510

-

-

14

Інші довгострокові зобов'язання

515 +520

1368

1541

15

Короткострокові зобов'язання за позиками і кредитами

610

-


16

Кредиторська заборгованість

620

2818

2199

17

Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

630

-

-

18

Резерви майбутніх витрат

650

100

100

19

Інші короткострокові зобов'язання

660

-

-

20

РАЗОМ пасиви, що приймаються до розрахунку

-

4286

3840

21

Вартість чистих активів акціонерного товариства

-

59444

68070

Таким чином, на початок і на кінець року сума чистих активів підприємства значно перевищує суму статутного та резервного капіталу (59444-13039 = 46405 тис. руб. На початок року, 68070-13036 = 55034 тис. руб. На кінець року). Динаміка розмірів чистих активів також позитивна - за рік вони збільшилися на 8629 тис. руб.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що фінансовий стан ВАТ «ЧАРЗ» є винятково стійким. Підприємство має відмінні показники абсолютної і відносної ліквідності та фінансової стійкості, розмір чистих активів товариства зростає. Єдиним настораживающим моментом є дуже низька фінансова активність компанії, надмірна орієнтація на власні джерела фінансування та істотні розміри нерозподіленого прибутку, яку доцільніше було б не накопичувати, а направити на розвиток підприємства.

  1. Інформаційна база аналізу

Інвестиційні проекти, аналізовані в процесі складання бюджету капітальних вкладень, мають певну логіку.

 • З кожним інвестиційним проектом прийнято пов'язувати грошовий потік (Cash Flow), елементи якого являють собою або чисті відтоки (Net Cash Outflow), або чисті притоки грошових коштів (Net Cash Inflow). Під чистим відтоком в k-му році розуміється перевищення поточних грошових витрат за проектом над поточними грошовими надходженнями (при зворотному співвідношенні має місце чистий приплив). Грошовий потік, в якому притоки йдуть за відтоками, називається ординарним. Якщо притоки і відтоки чергуються, грошовий потік називається неординарним.

  • Найчастіше аналіз ведеться по роках, хоча це обмеження не є обов'язковим. Аналіз можна проводити за рівними періодами будь-якої тривалості (місяць, квартал, рік тощо). При цьому, однак, необхідно пам'ятати про порівнянності величин елементів грошового потоку, процентної ставки і довжини періоду.

  • Передбачається, що всі вкладення здійснюються наприкінці року, що передує першого року реалізації проекту, хоча в принципі вони можуть здійснюватися протягом кількох наступних років.

  • Приплив (відплив) грошових коштів відноситься до кінця чергового року.

  • Коефіцієнт дисконтування, що використовується для оцінки проектів за допомогою методів, заснованих на дисконтованих оцінках, повинен відповідати довжині періоду, закладеного в основу інвестиційного проекту (наприклад, річна ставка береться тільки в тому випадку, якщо довжина періоду - рік).

  Необхідно особливо підкреслити, що застосування методів оцінки та аналізу проектів припускає множинність використовуваних прогнозних оцінок і розрахунків, які необхідно брати з достовірних джерел і законодавчих актів.

  Держава застосовує різні методи державного регулювання інвестиційної діяльності.

  Перш за все держава робить регулюючий вплив на інвестиційну діяльність в наступних формах:

  1. за допомогою видання законів та підзаконних нормативних актів;

  2. за допомогою прямого управління державними інвестиціями;

  3. прийняттям державних інвестиційних програм;

  4. за допомогою особливого регулювання державної діяльності;

  5. економічними методами регулювання інвестиційної діяльності є:

  оподаткування;

  • участь державних органів в інвестиційній діяльності;

  • створення вільних економічних зон;

  • розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів;

  • кредитно-фінансовий механізм (надання кредитів,%).

  Інвестиційна діяльність у РФ регулюється системою законів і нормативних актів.

  В якості законів, що регулюють інвестиційну діяльність, виступають:

  1. Конституція Російської Феделаціі.

  2. Містобудівна кодекс РФ.

  3. Цивільний кодекс РФ, частина перша і друга.

  4. Закон про оподаткування: Податковий кодекс, частина друга (2001 р.).

  Основоположне значення для регулювання інвестицій та інвестиційного процесу в Росії мають наступні Закони:

  1. Федеральний закон від 25 лютого 2003 р. № 39-ФЗ «Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень».

  2. Містобудівна кодекс РФ.

  3. Цивільний кодекс РФ.

  4. Федеральний закон «Про ліцензування окремих видів діяльності» від 25 вересня 1998

  5. Федеральний закон «Про іпотеку (заставі нерухомості)» № 102-ФЗ.

  7. Земельний кодекс Російської Федерації (2002 р.).

  Федеральний закон «Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень» № 39-ФЗ визначає:

  • засади містобудівної політики;

  • порядок розроблення містобудівних нормативів і містобудівної документації;

  • права та обов'язки суб'єктів (учасників містобудівної діяльності).

  Містобудівний кодекс регулює відносини в області системи розселення, містобудівного планування, забудови, благоустрою міст і сільських поселень, збереження об'єктів історико-культурної спадщини та охорони навколишнього середовища з метою забезпечення сприятливих умов проживання населення.

  У Цивільному кодексі РФ встановлено перелік юридичних осіб, в тому числі для інвестиційної діяльності. Регулюються питання будівельного підряду, підрядних робіт для державних потреб, регулюються правила розрахунків.

  Через податкове законодавство державні органи впливають на інвестиційну діяльність шляхом диференціювання податкових ставок і пільг.

   1. Сутність інвестиційного проекту

  В останні роки попит на трубопровідну арматуру і подібну їй продукцію, яку виробляє ВАТ «Черняхівський авторемонтний завод», стабільно зростає. Це стосується як покупців на території Калінінградської області, так і за її межами. Тому керівництво заводу прийняло рішення про необхідність здійснення інвестиційного проекту. Передбачається розширити виробництво продукції за рахунок купівлі нового обладнання для виробництва додаткового обсягу засувок DN -100. Даний вид вироби має більш високу ціну реалізації в порівнянні з іншими виробами і, отже, потенційно більш рентабельний.

  Фінансовий стан підприємства є дуже стійким. Завод працює з прибутком. До того ж підприємство має суттєві обсяги накопиченої нерозподіленого прибутку. На кінець 2009 р. вона склала 55034 тис. руб. Тому фінансування інвестиційного проекту доцільно здійснювати за рахунок власних коштів, а саме за рахунок нерозподіленого прибутку.

  Здійснення даного інвестиційного проекту дозволить підприємству зайняти більш істотну частку в сегменті виробництва дорогих засувок DN -100, кілька диверсифікувати виробничу діяльність, оскільки на даний момент висока питома вага виробництва більш дешевих і менш рентабельних виробів. Всі призведе до збільшення прибутку, ринкової частки підприємства в загальному обсязі виробленої арматурної продукції, придбання нових клієнтів.

  2. Оцінка ефективності інвестиційного проекту

  2.1 Розрахунок грошового потоку і ставки дисконтування проекту

  Центральне місце в оцінці інвестицій займає оцінка фінансової спроможності проектів, яку часто називають капітальним бюджетуванням. Якість будь-якого ухваленого рішення буде залежати від правильності оцінок витрат і надходжень, представлених у вигляді грошових потоків. У ході оцінки зіставляють очікувані витрати і можливі вигоди, (відтоки і притоки) і отримують уявлення про потоки грошових коштів.

  Під грошовим потоком (cash flow) інвестиційного проекту розуміють надходження і виплати грошових коштів, пов'язані виключно з реалізацією цього проекту.

  Чистий грошовий потік - це різниця між сумою всіх надходжень грошових коштів та сумою всіх платежів за один і той же період. Саме чисті грошові потоки різних періодів дисконтуються при оцінці ефективності проекту.

  Оцінка первинних інвестицій

  Необхідне обладнання - виробничий верстат для виготовлення засувок DN -100 - підприємство має можливість придбати в Німеччині у постачальника. Вартість самого верстата становить 170 тис. євро, в перекладі на російську валюту 6 млн. руб.

  Транспортування обладнання обійдеться організації в 450 тис. руб. Установка і монтаж - додатково 150 тис. руб. Оскільки податок на додану вартість організація в подальшому має право поставити до відрахування, то його сума не включається в загальну суму витрат.

  Таким чином, повна вартість обладнання становить 6,6 млн. руб.

  Підприємство планує профінансувати придбання даного обладнання з власних джерел, а саме з нерозподіленого прибутку.

  Оцінка очікуваних надходжень

  Використання придбаного устаткування дозволить підприємству виробляти на ньому протягом 5 років засувки DN -100. Обсяг виробництва і реалізації у 2010 р. (перший рік використання обладнання) складе 10500 штук, в 2008 р. - 11000 штук, в 2009 р. - 11000 штук, в 2010 р. - 11400 штук, в 2011 р. - 10500 штук. Ціна реалізації складе 1000 руб. за шт., 1020 руб., 1050 руб., 1100 руб., 1150 руб. відповідно.

  Таким чином, обсяг продажів у вартісному вираженні складе 10,5 млн. руб., 11,22 млн. руб., 11,55 млн. руб., 12,54 млн. руб., 12,075 млн. руб. відповідно.

  Оцінка очікуваних витрат

  Змінні витрати в ході здійснення виробництва складаються з матеріальних витрат і витрат на оплату праці. Матеріальні витрати - це витрати на придбання сировини та матеріалів. У 2010 р. вони складуть 6,31 млн. руб., В 2008 р. - 6,67 млн. руб., В 2009 р. - 6,7 млн. руб., В 2010 р. - 7,158 млн. руб. , в 2011 р. - 6,74 млн. руб. Трудові витрати - це витрати на оплату праці робітників, які обслуговують верстат, і відрахування на соціальні потреби. Дані витрати складуть 830 тис. руб., 920 тис. руб., 940 тис. руб., 1050 тис. руб., 1030 тис. руб. відповідно.

  Постійні витрати складаються з амортизації, страхових внесків по майновому страхуванню, податку на майно, сум планового ремонту і загальногосподарських і загальновиробничих витрат.

  ВАТ «ЧАРЗ» планує використовувати придбаний верстат протягом 5 років. Для нарахування амортизації використовується лінійний метод. Сума щорічної амортизації складе 1,32 млн. руб.

  Організація планує застрахувати купується верстат. Тариф складе 3% від вартості майна. Сума щорічних внесків - 198 тис. руб.

  Ставка податку на майно становить 2,2% від середньорічної вартості майна. Виходячи з цього, підприємство заплатить податок на майно в сумах 130 тис. руб., 102 тис. руб., 763 тис. руб., 29 тис. руб., 15 тис. руб. відповідно по роках.

  Сума планового ремонту встановлена ​​в розмірі 80 тис. руб. щорічно.

  Загальногосподарські і загальновиробничі витрати підприємства складуть 250 тис. руб. щорічно. Вони включають в себе частину витрат на оплату праці керівного персоналу, розподілену на дане обладнання, витрати на обслуговування верстата, а також непередбачені витрати.

  Ставка податку на прибуток - 24%.

  На основі даних за очікуваними доходами і видатками можна скласти план руху грошових потоків. Він представлений у табл. 11:

  Табл. 11. План руху грошових потоків

  Показник

  Значення показника, тис. руб.


  2009

  2010

  20 листопада

  20 грудня

  201 3

  201 4

  Початкові інвестиції

  6600


  Виручка від реалізації


  10500

  11220

  11550

  12540

  12075

  Змінні витрати, в т.ч.:


  7140

  7590

  7700

  8208

  7770

  - Матеріальні витрати


  6310

  6670

  6700

  7158

  6740

  -Оплата праці з соціальними відрахуваннями


  830

  920

  940

  1050

  1030

  Постійні витрати без амортизації, у т.ч.:


  658

  630

  601

  557

  543

  - Страхові внески


  198

  198

  198

  198

  198

  - Податок на майно


  130

  102

  73

  29

  15

  - Плановий ремонт


  80

  80

  80

  80

  80

  - Загальногосподарські та загальновиробничі витрати


  250

  250

  250

  250

  250

  Амортизація


  1320

  1320

  1320

  1320

  1320

  Валова Прибуток


  1382

  1680

  1929

  2455

  2442

  Податок на прибуток


  331,68

  403,2

  462,96

  589,2

  586,08

  Прибуток після оподаткування


  1050,32

  1276,8

  1466,04

  1865,8

  1855,92

  Чистий грошовий потік


  2370,32

  2596,8

  2786,04

  3185,8

  3175,92

  Таким чином, чистий грошовий потік в усі роки здійснення інвестиційного проекту виявився позитивним. Накопичений грошовий потік до кінця терміну реалізації проекту складе 14114,88 тис. крб. Це є свідченням фінансової спроможності проекту.

  Показники грошових потоків є вихідними даними для розрахунку показників економічної ефективності інвестиційного проекту.

  Ставка дисконтування залежить від мінімальної прибутковості і впливу рівня інфляції. У даному випадку під мінімальною прибутковістю розуміється ставка по депозитах в найбільш надійних російських банках. Вона становить 7,5% річних. Рівень інфляції, згідно з офіційними прогнозами на 2010 р., - 8,5%. Виходячи з цього, формула ставки дисконтування має вигляд:

  (1 + E) = (1 + R) * (1 + I), де

  E - ставка дисконтування,

  R - безризикова ставка,

  I - рівень інфляції.

  (1 + E) = (1 +7,5%) * (1 +8,5%) = 1,17

  Е = 17%.

  2.2 Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту

  Оцінка економічної ефективності проекту методом розрахунку чистої приведеної вартості (NPV)

  Методом, найбільш повноцінно враховує нерівноцінність різночасних фінансових потоків, що базується на концепції потоку готівки, а також дозволяє порівнювати різні за часом варіанти реалізації проекту є метод оцінки проектів за критерієм чистої наведеної вартості. Його доцільно застосовувати, перш за все, при оцінці проектів, що передбачають великі грошові вкладення.

  Значення чистого потоку грошових коштів за час життя проекту, наведене в порівнянний вигляд відповідно до фактором часу, є показник, званий чистої приведеної вартістю проекту (NPV - Net Present Value). У загальному вигляді формула розрахунку виглядає наступним чином:

  NPV = - З + Σ CF t / (1 ​​+ r) t

  CF t - Обсяг що генеруються проектом коштів в періоді t

  r - ставка дисконтування

  З 0 - початкові інвестиційні витрати /

  Про ступінь ефективності вкладення коштів у даний проект говорить отримана величина NPV.

  Табл. 12. Розрахунок NPV


  20 липня

  2008

  2009

  2010

  2011

  Грошові потоки проекту, тис. руб.

  2370,32

  2596,8

  2786,04

  3185,8

  3175,92

  Коефіцієнт дисконтування, 1 / (1 ​​+ r) t

  0,855

  0,731

  0,624

  0,534

  0,456

  Дисконтовані потоки, тис. руб.

  2025,915

  1896,998

  1739,521

  1700,102

  1448,573

  Сума дисконтованих потоків, тис. руб.

  8811,108

  Сума дисконтованих грошових потоків становить 8811,108 тис. руб. Таким чином, NPV даного інвестиційного проекту дорівнює:

  NPV = - 6600 тис. руб. + 8811,108 тис. руб. = 2211,108 тис. руб. Чиста поточна вартість являє собою оцінку сьогоднішньої вартості потоку майбутніх доходів. Так як виконується необхідна умова ефективності проекту (NPV> 0), позитивне значення NPV свідчить про доцільність здійснення проекту.

  Розрахунок індексу рентабельності інвестицій.

  Індекс рентабельності PI показує яка величини сучасного грошового потоку припадає на одиницю передбачуваних початкових витрат.

  PI = Σ CF t / (1 ​​+ r) t

  C 0

  Або в узагальненому вигляді:

  PVP (Present Value of Payments) - дисконтований позитивний потік грошових коштів (від операційної та інвестиційної діяльності);

  PVI (Present Value of Investment) - дисконтована вартість інвестиційних витрат.

  PI розглянутого інвестиційного проекту дорівнює:

  PI = 8811,108 тис. руб./6600 тис. руб. = 1,34

  Виходячи з умови рентабельності інвестиційного проекту (PI> 1), даний проект можна визнати рентабельним.

  Оцінка економічної ефективності методом внутрішньої норми прибутковості

  На практиці внутрішня норма прибутку становить таку ставку дисконту, при якій ефект від інвестицій, тобто чиста теперішня вартість (NPV), дорівнює нулю. Інакше кажучи, приведена вартість майбутніх грошових потоків дорівнює наведених капітальним витратам. У загальному вигляді, коли інвестиції і віддача від них задаються у вигляді потоку платежів, IRR визначається як рішення наступного рівняння:

  Σ CF t / (1 ​​+ IRR) t - C 0 = 0

  Існують і інші трактування визначення внутрішньої норми прибутку. З одного боку, показник IRR визначає максимальну ставку плати за залучені джерела фінансування, при якому проект залишається беззбитковим. З іншого боку, його можна розглядати як мінімальний гарантований рівень прибутковості інвестиційних витрат. Якщо IRR перевищує середню вартість капіталу в даній галузі з урахуванням інвестиційного ризику конкретного проекту, то даний проект може бути рекомендований до реалізації.

  Внутрішня норма прибутку знаходиться зазвичай методом ітераційного підбору значень ставки порівняння (дисконту) при обчисленні показника чистої поточної вартості проекту.

  Алгоритм визначення IRR методом підбору можна представити в наступному вигляді:

  Вибираються два значення норми дисконту і розраховуються NPV, при одному значенні NPV має бути нижче нуля, а за іншого - вище нуля; значення коефіцієнтів і самих NPV підставляються в наступну формулу (відому ще як інтерполяція):

  IRR = r н + (r в - r н) ∙ NPV + / (NPV + - NPV -), де

  r н - - норма дисконту, при якій показник NPV позитивний

  NPV + - величина позитивного NPV

  r в - норма дисконту, при якій показник NPV від'ємний

  NPV - - величина негативного NPV.

  Для норми дисконту 29% NPV складе 135,24 тис. руб., Для норми дисконту 30% NPV складе -1,193 тис. руб.

  У даному випадку IRR складе 1,2999, або 29,99%. Таким чином, отримане значення IRR> r і, отже, проект можна визнати ефективним.

  Розрахунок терміну окупності проекту

  Термін окупності - ще один показник у групі простих методів оцінки ефективності. За допомогою цього показника розраховується період, протягом якого проект буде працювати «на себе», тобто весь обсяг що генеруються проектом коштів, куди входять суми прибутку і амортизації, направляється на повернення спочатку інвестованого капіталу.

  Розрахунок періоду окупності може здійснюватися шляхом поступового, крок за кроком вирахування суми амортизаційних відрахувань і чистого прибутку за черговий інтервал (як правило, за рік) планування із загального обсягу капітальних витрат. Інтервал, за який залишок нівелюється або стає негативним, і є тим самим періодом окупності.

  Табл. 13. Розрахунок терміну окупності проекту

  Рік

  Надходження, тис. руб.

  Накопичені надходження, тис. руб.

  Дисконтовані надходження, тис. руб.

  Накопичені дисконтовані надходження, тис. руб.

  200 6

  -6600

  -6600

  -6600

  -6600

  20 липня

  2370,32

  -4229,68

  2025,915


  -4574,085

  2008

  2596,8


  -1632,88

  1896,998


  -2677,087

  2009

  2786,04


  1153,16

  1739,521


  -937,566

  2010

  3185,8


  4338,96

  1700,102


  762,536

  2011

  3175,92


  7514,88

  1448,573


  2211,109

  Простий термін окупності проекту, виходячи з даних таблиці, перевищує 2 роки. Після закінчення 3 роки здійснення проекту доходи повністю покрили вкладені кошти.

  Дисконтований термін окупності перевищує 3 роки. Тільки після закінчення 4 року доходи від здійснення проекту повністю покриють понесені витрати.

  Оцінка ефективності методом бухгалтерської норми прибутковості

  Даний метод заснований на використанні бухгалтерського показника прибуток. Показник визначається відношенням середньої величини прибутку до середньої величини інвестицій. Економічно сенс простий норми прибутку полягає в оцінці того, яка частина інвестиційних витрат відшкодовується (повертається) у вигляді прибутку протягом одного інтервалу планування.

  Розрахунок бухгалтерської норми прибутку проведемо на підставі спочатку вкладеного капіталу. Формула буде мати вигляд:

  ARR = (сума річних доходів) / n років

  Початкові витрати

  В якості річних доходів використовується величина чистого прибутку, тому що вона краще характеризує ту вигоду, яку отримують власники підприємства та інвестори.

  Табл. 14. Розрахунок середньорічного прибутку


  20 липня

  2008

  2009

  2010

  2011

  Валовий прибуток

  1382

  1680

  1929

  2455

  2442

  Податок на прибуток

  331,68

  403,2

  462,96

  589,2

  586,08

  Чистий прибуток

  1050,32

  1276,8

  1466,04

  1865,8

  1855,92

  Середньорічна прибуток

  1502,98

  Початкові витрати

  6600

  ARR = 1502,98 тис. руб./6600 тис. руб. = 0,2277, або 22,77%.

  Якщо порівняти отримане значення з показниками поточної рентабельності продажів, активів або власного капіталу, що знаходяться на рівні 10-12%, то даний рівень бухгалтерської норми прибутковості можна вважати цілком прийнятним.

  Висновок

  Отже, в даній курсовій роботі була розглянута тема оцінки ефективності інвестиційного проекту. Був проведений аналіз ефективності конкретного інвестиційного проекту.

  У роботі була представлена ​​загальна техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ «Черняхівський авторемонтний завод». За підсумками проведеного фінансового аналізу встановлено, що фінансове становище організації є дуже стійким. Всі показники ліквідності і платоспроможності набагато перевищують встановлені нормативи.

  Виходячи з даних про стійкому фінансовому становищі, інвестиційний проект доцільно здійснювати за рахунок власних джерел. Даний інвестиційний проект являє собою придбання обладнання - виробничого верстата для виготовлення засувок DN -100.

  У роботі було приведено коротка характеристика здійснюваного інвестиційного проекту. Був проведений розрахунок грошових потоків і обгрунтована ставка дисконтування. Грошовий потік виявився позитивним у всі роки здійснення проекту.

  Також була представлена ​​оцінка економічної ефективності даного проекту за допомогою розрахунку низки показників.

  Розрахунок чистого приведеного доходу показав економічну ефективність проекту, оскільки сума дисконтованих грошових потоків перевищила суму початкових витрат, що є необхідною умовою ефективності.

  Індекс рентабельності інвестицій PI даного проекту більше 1, що також говори про доцільність здійснення проекту.

  Внутрішня норма прибутковості перевищила показник розрахункової ставки дисконтування. Це говорить про те, що показник IRR перевищує вартість капіталу, що використовується організацією для здійснення проекту.

  Інвестиційний проект повністю окупається в ході його реалізації як згідно з розрахунками простого терміну окупності, так і дисконтованого. Терміни - 3 та 4 роки відповідно. Розрахунок бухгалтерської норми також показав ефективність проекту, оскільки ARR склала 22,77%.

  У цілому, даний інвестиційний проект можна рекомендувати до реалізації, оскільки розрахунки показали його економічну доцільність.

  Список літератури

  1. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М.: Фінанси і статистика, 2001 р.

  2. Бірман Г., Шмідт С. Економічний аналіз інвестиційних проектів: Пер. англ. / Под ред. Л.П. Білих. - М: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997 р.

  3. Богатин Ю.В. Інвестиційний аналіз: Учеб. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ - Дана, 2001 р.

  4. Вахрін П.І. Організація фінансового інвестування - М., 2000 р.

  5. Гіляровський Л.Т., Ендовицкий Д.А. Основи фінансово-інвестиційного аналізу. - М.: МІПК обліку та статистика Держкомстату Росії, 2000 р.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Курсова
  252.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Оцінка ефективності інвестиційного проекту 2
  Оцінка ефективності інвестиційного проекту
  Фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту
  Оцінка ефективності інвестиційного проекту 2 Теоретичні аспекти
  Бухгалтерська оцінка ефективності інвестиційного проекту на прим
  Оцінка ефективності інвестиційного проекту по виробництву черепиці
  Оцінка ефективності інвестиційного проекту на прикладі ВАТ Саянскхімпласт
  Оцінка ефективності інвестиційного проекту з розробки програмного забезпечення
  Фінансово економічна оцінка інвестиційного проекту ТОВ Гірськолижний курорт
  © Усі права захищені
  написати до нас