Оцінка в системі антикризового управління

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національна академія природоохоронного і курортного будівництва
Факультет економіки і менеджменту
Розрахункова робота
з дисципліни
Аналіз майна підприємства
на тему
Оцінка в системі антикризового управління
Сімферополь, 2009 р

ЗМІСТ
1. Оцінка бізнесу в системі антикризового управління
1.1 Місце і роль оцінки бізнесу в системі антикризового управління
1.2 Практична реалізація основних принципів оцінки в процесі антикризового управління
1.3 Оцінка бізнесу на різних стадіях арбітражного управління
Література

1. ОЦІНКА БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Ризик є невід'ємною рисою будь-якого бізнесу. Особливо ризикований характер має підприємницька діяльність у сучасній Україні, де постійно трансформується зовнішнє середовище підприємства. Однак у цих складних умовах підприємство може не тільки вижити, але і досить успішно функціонувати, в основному завдяки ефективній системі антикризового управління. Сучасна система антикризового управління невіддільна від вартісної оцінки, що дозволяє своєчасно надавати менеджерам необхідну інформацію про динаміку вартості як підприємства в цілому, так і окремих видів активів і зобов'язань. Вивчивши цю главу про місце і роль оцінки бізнесу в системі антикризового управління, Ви дізнаєтеся, які активи і зобов'язання підлягають оцінці в рамках антикризового управління і якими методами їх слід оцінювати. Оскільки невід'ємною частиною антикризового управління є арбітражне управління, то в даній роботі розглядається процедура вартісної оцінки підприємства на різних стадіях процедури банкрутства.
1.1 Місце і роль оцінки бізнесу в системі антикризового управління
З розвитком ринкових відносин зростає значимість оцінки вартості компанії, зокрема, останнім часом має місце підвищена увага до використання оцінки вартості з метою антикризового управління. Це порівняно новий напрям використання оцінки вартості, що має відмінні риси, які обумовлені специфікою антикризового управління.
Антикризове управління - це система взаємопов'язаних методів і прийомів управління підприємством, спрямована на попередження або усунення несприятливих для бізнесу кризових явищ. Антикризове управління відрізняється від традиційних форм, методів і технологій менеджменту. Ці відмінності пояснюються основною метою антикризового управління - забезпеченням сталого становища підприємства на ринку в будь-якої економічної, соціальної та політичної ситуації. У ході антикризового управління застосовуються такі методи, які дозволяють усунути тимчасові фінансові труднощі і вирішити поточні проблеми фірми. Головне в антикризовому управлінні - своєчасна і дієва реакція на істотні зміни зовнішнього середовища на основі заздалегідь розроблених альтернативних програм. Антикризове управління націлено на те, що навіть у складній ситуації, в якій опинилося підприємство, навіть на межі банкрутства, можна було би ввести в дію такі управлінські і фінансові механізми, які б дозволили вибратися з труднощів з найменшими для підприємства втратами. Антикризове управління включає в себе комплекс заходів від попередньої діагностики кризи до методів щодо його усунення та подолання. У той же час воно безпосередньо пов'язане з арбітражним управлінням і процедурами банкрутства. Звернемося до схеми. 1
Загальні методи антикризового регулювання діяльності підприємства
Превентивні заходи щодо попередження кризи та банкрутства
Фінансове оздоровлення суб'єкта
Досудова санація


Схема.1. - Методи антикризового регулювання діяльності підприємства.
Оцінюючи ринкову вартість підприємства, можна з досить високим ступенем точності визначити, наскільки успішно вони у своїй діяльності. Так, наприклад, збільшення ринкової вартості підприємства означає, що підприємство знаходиться на стадії зростання, розвивається виробництво, розширюється збутова мережа, підприємство освоює нові ринки збуту.
І навпаки, зниження ринкової вартості підприємства є головним індикатором неблагополучного стану справ (передкризового стану, банкрутства). У зв'язку з цим прийняття вірних управлінських рішень неможливе без інформації про вартість бізнесу.
Для проведення ефективної антикризової політики керуючий в першу чергу повинен визначити вартість кризового підприємства, а також постійно стежити за її подальшим зраді.
Наприклад, в умовах введення на підприємстві процедури зовнішнього управління необхідність оцінки поточної вартості підприємства і потенційного її зміни в результаті застосування тієї чи іншої антикризової стратегії виникає вже на стадії складання плану зовнішнього управління. У разі прийняття невірних антикризових рішень у зовнішнього керуючого не буде можливості змінити стратегію, і в результаті підприємство опиниться на стадії конкурсного виробництва, а це в 95% випадків означає розпродаж його активів та подальшу ліквідацію. У зв'язку з цим керуючому, для того щоб ефективно керувати кризовим підприємством, необхідно чітко орієнтуватися у використовуваних підходах та методах оцінки.
Таким чином, однією з основних цілей оцінки підприємства в процесі антикризового управління є отримання інформації про його вартість. Оцінка бізнесу, що проводиться при антикризовому управлінні, виконує ряд функцій, а саме:
а) виступає критерієм ефективності застосовуваних антикризовим керуючим заходів;
б) служить вихідною інформацією для прийняття певних рішень у ході антикризового (арбітражного) управління, в тому числі:
· Для визначення вартості майна, що включається в конкурсну масу;
· При передачі об'єктів нерухомості в оренду;
· При визначенні податкової бази для розрахунку податку на майно;
· При визначенні вартості застави, необхідної для отримання кредиту, і т.д.
У цьому випадку оцінка вартості виступає як інструмент антикризового управління, застосування якого дозволяє отримати об'єктивну інформацію про вартість різних елементів керованого підприємства. Дана інформація необхідна для внесення коригувань у розроблювану стратегію виведення підприємства з кризи.
Слід зазначити, що процедура банкрутства (одна з форм антикризового управління) накладає певний відбиток як на процедуру оцінки вартості неспроможного підприємства, так і на саме поняття «оцінка вартості». У рамках антикризового управління особливе значення має оцінка майна боржника, так як правильно визначена ринкова вартість майна, у свою чергу, дозволяє з достатнім ступенем вірогідності оцінити можливу виручку від реалізації даного майна. Оцінка майна підприємства з метою антикризового управління передбачає розрахунок різних видів вартості, в тому числі ринкової вартості, вартості при існуючому використанні, ліквідаційної і утилізаційної вартості, інвестиційної, вартості з обмеженим ринком. Таким чином, один і той самий об'єкт у конкретний момент часу може бути оцінений по-різному і мати неоднакову вартість. Так, наприклад, величина ринкової вартості діючого підприємства буде значно відрізнятися від величини ліквідаційної вартості того ж підприємства (якщо оцінювана підприємство успішно функціонує на ринку). У першому випадку вартість компонентів підприємства визначається на основі їх внеску в загальний бізнес, тобто підприємство оцінюється як єдине ціле, потенційно прибуткове в майбутньому. У другому випадку відбувається реалізація окремих видів активів (або майнового комплексу) підприємства за ціною значно нижче ринкової, оскільки в більшості випадків використання методу ліквідаційної вартості на увазі продаж активів у стислі терміни. Антикризове (арбітражне) управління, в силу своєї специфіки, обмежує оцінювачів у виборі деяких видів вартості (див. таблицю 1). Балансова і залишкова вартості, в силу особливостей розрахунку (в основі їх визначення лежать тільки дані балансу), не показують реальної вартості підприємства (або окремих активів) на ринку і не можуть використовуватися в якості критерію ефективності антикризового управління.
Розраховувати вартість відтворення або вартість заміщення представляється можливим, але не дуже доцільним. Справа в тому, що головною метою антикризового (арбітражного) управління розуміється ефективне управління існуючим підприємством, а не будівництво нового (дані види вартості широко використовуються в страховому бізнесі).
Таблиця 1 - Використання видів вартості для цілей антикризового та арбітражного керування.
Види вартості
Використання в антикризовому управлінні
Використання в арбітражному управлінні
Ринкова вартість
+
+ / -
Вартість об'єкта оцінки з обмеженим ринком
+
+
Вартість заміщення
+ / -
-
Вартість відтворення
+ / -
-
Вартість при існуючому використанні
+
+ / -
Інвестиційна
+
+
Вартість для цілей оподаткування
+ / -
-
Утилізаційна
-
+
Ліквідаційна вартість
+ / -
+
Спеціальна вартість об'єкта оцінки
+
+
Вартість діючого підприємства
+
+ / -
Балансова
+
-
Залишкова
+
-
Нормативно розраховується
+ / -
-
Страхова
+ / -
-
Обгрунтована ринкова вартість підприємства - один з найбільш широко використовуваних в оцінній практиці, а також в антикризовому управлінні видів вартості, так як антикризовий керуючий (в ідеальному випадку) повинен починати свою діяльність на кризовому підприємстві з з'ясування реальної ринкової вартості даного майнового комплексу в цілому, а також з визначення ринкової вартості окремих активів і пасивів підприємства.
Для цілей арбітражного управління даний вид вартості можна застосовувати на стадіях спостереження та зовнішнього управління, при цьому методи порівняльного підходу використовуються обмежено. В умовах же конкурсного виробництва визначити ринкову вартість досить складно в силу наступних причин:
· Продаж майна не може розглядатися в якості добровільної угоди, тому що конкурсний керуючий реалізує майно за рішенням суду;
· Майно, що реалізується найчастіше продається в стислі терміни, які обмежені періодом конкурсного виробництва;
· При продажу майна не враховується ринкова кон'юнктура, що не дозволяє конкурсному керуючому реалізувати активи за максимально можливою ціною.
Інвестиційна вартість може бути розрахована арбітражними керуючими переважно на стадії зовнішнього управління. У такій ситуації підприємство найчастіше продається конкретному інвестору, який в даному випадку купує не набір активів, а майбутні доходи, які підприємство зможе принести йому через певний період часу. Оподатковуваний вартість для цілей антикризового управління може використовуватися антикризовим (арбітражним) керуючим при розробці фінансового плану та програми фінансового оздоровлення, а також при аналізі можливостей використання «податкового щита". Утилізаційна вартість - вартість утилізованих активів підприємства, які повністю втратили свою первісну корисність внаслідок повного зносу. Даний вид вартості також може бути корисний антикризового управителю в процесі роботи на кризових підприємствах. Утилізаційна вартість повинна розраховуватися, наприклад, для визначення ціни реалізації повністю зношеного обладнання. У зв'язку з цим показовим є приклад ВАТ «Урал», яке спеціалізувалося на випуску запасних частин для автотракторної техніки.
На цьому заводі до початку 1999 року накопичилася величезна кількість зношеного обладнання, яке повністю виробила свій ресурс і простоювало в цехах, чекаючи «чергового» капітального ремонту, після якого воно могло працювати максимум одну - два тижні. Цілком очевидно, що, окрім величезних витрат на ремонт, це нічого не приносило власникам підприємства. І тільки з приходом на завод зовнішнього керуючого, який відразу ж скористався послугами професійних оцінювачів, дане обладнання було реалізовано за ціною матеріалів, з яких складалися численні верстати. Грошові кошти, отримані від реалізації зношеного обладнання, дозволили виплачувати зарплату всьому колективу заводу (у період зовнішнього управління на заводі працювало 560 чоловік) протягом 3 місяців.
Вартість діючого підприємства для цілей антикризового управління доцільно розраховувати у випадку, якщо підприємство знаходиться в початковій фазі розвитку кризи, оскільки в цьому випадку підприємство реально функціонує на ринку і приносить власнику дохід. Якщо ж підприємство знаходиться в режимі скороченого відтворення або в його відношенні здійснюється процедура спостереження чи зовнішнього управління, то вартість діючого підприємства можна визначити з великою часткою умовності, оскільки таке підприємство є, як правило, збитковим. При відсутності підприємств - аналогів порівняльний підхід використовувати неможливо.
Таким чином, у розпорядженні антикризового керівника залишається в основному витратний підхід, за допомогою якого вартість діючого підприємства може бути визначена з використанням в його рамках методу чистих активів і методу ліквідаційної вартості.
Якщо підприємство перебуває на стадії конкурсного виробництва (заключна стадія процедури банкрутства), доцільно відразу розраховувати ліквідаційну вартість об'єкта. Ліквідаційна вартість, на думку переважної більшості зарубіжних і російських економістів і фахівців в області оціночної діяльності, являє собою грошову суму, яка може бути отримана власником від продажу майна в стислі терміни. У цьому випадку підприємство може бути продано або як єдиний майновий комплекс, або активи розпродуються окремо.
При розрахунку ліквідаційної вартості необхідно:
· По-перше, визначити виручку від продажу активів підприємства
· По-друге, розрахувати витрати на його ліквідацію (юридичні послуги, витрати, пов'язані з володінням активами до їх ліквідації, і т.д.).
Різниця між цими двома компонентами і являє собою величину ліквідаційної вартості підприємства.
1.2 Практична реалізація основних принципів оцінки в процесі антикризового управління
Характеризуючи особливості оцінки вартості компанії з метою антикризового управління, не можна не проаналізувати принципи оцінки, які є теоретичною базою оцінного процесу на кризовому підприємстві.
Принцип корисності може бути використаний при оцінці кризового підприємства, наприклад у процесі складання плану зовнішнього управління, для обгрунтування зовнішнім керуючим рішення про перепрофілювання виробництва з метою залучення інвестицій на розвиток нового, перспективного виробництва. Принцип очікування повинен використовуватися при розрахунку вартості кризового підприємства дохідним підходом.
Принцип внеску при оцінці кризового підприємства повинен більш часто використовуватися арбітражними керуючими з метою обгрунтування прийняття рішення, наприклад, про переобладнання цехів, які виробляють конкурентоспроможну продукцію, і демонтажі верстатів, задіяних у виробництві дорогої, але не користується попитом.
Принцип вкладу також лежить в основі оцінки підприємства з метою антикризового управління, так як, вклавши гроші в нове обладнання, керуючий розраховує отримувати через деякий час дохід від реалізації нового виду продукції, який не тільки покриє всі понесені витрати, але і принесе додатковий дохід підприємству, тобто, іншими словами, максимізує його вартість. У той же час демонтаж і продаж обладнання, що виробляє неконкурентоспроможну продукцію, дозволять підприємству позбавитися від витрат, пов'язаних з володінням цим обладнанням (податки, електроенергія, вода, зарплата обслуговуючого персоналу і т.д.), що також збільшить вартість підприємства. Підвищену увагу слід приділити тій групі принципів оцінки вартості для цілей антикризового управління, до якої належать принцип зміни вартості і принцип економічного поділу. Як відомо, ситуація на ринку характеризується рухливістю та мінливістю. Відповідно, вартість оцінюваного підприємства змінюється в залежності від політичних, економічних чинників. Крім того, вартість підприємства залежить від стадії життєвого циклу, на якому знаходиться підприємство на момент оцінки, а також від перспектив розвитку та часу оцінки. У цьому принцип зміни вартості говорить про те, що вартість підприємства повинна розраховуватися оцінювачем на конкретну дату. Процес визначення дати, за станом на яку буде проводитися оцінка неспроможного підприємства, досить важливий і визначається різними факторами. Датою оцінки може бути та дата проведення інвентаризації та огляду об'єкта оцінки, так як саме її підсумковий акт за складом і станом майна стає основною інформаційною базою для оцінки фактично на всіх етапах арбітражного процесу. Якщо ж оцінювач не може з яких-небудь причин оглянути об'єкт, то у звіті вказується, що огляд об'єкта не проводився і оцінка здійснюється за даними Замовника.
Наявність великої кількості принципів аж ніяк не означає необхідності їх одноразового використання при оцінці. У залежності від цілей і, відповідно, від обраних підходів і методів оцінки, антикризовий (арбітражний) керуючий повинен визначити основні і допоміжні принципи.
1.3 Оцінка бізнесу на різних стадіях арбітражного управління
Оцінку вартості кризового підприємства оцінювач може здійснювати на основі все тих же трьох підходів: дохідного, витратного (майнового) і ринкового (порівняльного).
У системі арбітражного керування на стадії зовнішнього управління першорядне значення для визначення варіантів сценарію розвитку підприємства (якщо є потенційний інвестор) при складанні плану зовнішнього управління має метод дисконтування грошового потоку. Тут оцінка вартості виступає як критерій ефективності прийняття управлінських рішень, оскільки застосування різних наборів антикризових заходів може призвести як до зниження, так і до збільшення вартості підприємства. Збори кредиторів, якому необхідно затвердити (або не затвердити) даний план, при виборі варіантів розвитку підприємства має вибрати той, який:
· Більш реалістичний;
· Найменш ризикований;
· Може бути реалізований в період зовнішнього управління.
У пошуку відповіді на ці питання покликаний допомогти наведений в плані зовнішнього управління розрахунок вартості підприємства за методом дисконтування грошових потоків.
При оцінці кризового підприємства може бути застосований і метод реальних опціонів, так як саме використання даного методу дає можливість визначити потенційну вартість збиткового підприємства. Витратний (майновий) підхід застосовується для оцінки вартості кризового підприємства з точки зору понесених витрат і включає в себе два основні методи: метод вартості чистих активів і метод ліквідаційної вартості. Метод ліквідаційної вартості застосовується на стадії конкурсного виробництва (рідше - на стадії зовнішнього управління) в рамках процедури банкрутства підприємства для визначення приблизного розміру конкурсної маси, яка сформується в результаті реалізації майна. Найбільш поширеним серед оцінювачів є наступне визначення ліквідаційної вартості: «Ліквідаційна вартість являє собою чисту грошову суму, яку власник може отримати при ліквідації підприємства і роздільного продажу його активів».
У Стандартах оцінки під ліквідаційною вартістю розуміється вартість об'єкта оцінки у разі, якщо об'єкт оцінки має бути відчужений у строк, менший за звичайний термін експозиції аналогічних об'єктів. В економічній літературі виділяють три види ліквідаційної вартості:
· Вартість примусової ліквідації, при якій активи розпродаються в стислі терміни з дуже великими втратами у вартості;
· Вартість впорядкованої ліквідації - активи реалізуються в розумні строки, що забезпечує максимальний дохід від продажу майна;
· Ліквідаційна вартість припинення існування активів підприємства, коли активи підприємства не реалізуються, а списуються з балансу. У цьому випадку вартість може мати негативну величину.
Відповідно до видів ліквідаційної вартості можна виділити наступні основні випадки, коли арбітражному керуючому необхідно використовувати даний метод:
· Прийняття зборами кредиторів рішення про введення на підприємстві конкурсного виробництва;
· Розробка зовнішнім керуючим плану зовнішнього управління неспроможним підприємством і наукове обгрунтування концепції розвитку діяльності підприємства в період зовнішнього управління за допомогою порівняння результатів оцінки вартості бізнесу, отриманих з використанням методів ліквідаційної вартості, вартості чистих активів, дисконтування грошових потоків;
· Доходи підприємства від усіх видів діяльності незначні в порівнянні з вартістю його чистих активів;
· Прийняття рішення про ліквідацію підприємства власниками підприємства.
У всіх цих випадках результат оцінки вартості кризового підприємства, отриманий за допомогою методу ліквідаційної вартості, буде показувати, яка частина грошових коштів залишиться (якщо залишиться) у розпорядженні власника підприємства після погашення всіх зобов'язань. Отже, яку допомогу надає оцінка вартості арбітражному керуючому на різних стадіях процедури банкрутства? На етапі спостереження на підставі проведеної оцінки можна визначити розмір конкурсної маси і, порівнявши її з заборгованістю підприємства, теоретично обгрунтувати наявність або відсутність можливості відновлення платоспроможності підприємства - боржника. Також на цьому етапі оцінка вартості майна необхідна для встановлення достатності майна боржника для покриття судових витрат і витрат на винагороду арбітражним керуючим.
Коли на підприємстві рішенням арбітражного суду введена процедура зовнішнього управління, оцінка вартості підприємства використовується (або, принаймні, повинна використовуватися) зовнішнім керуючим при складанні плану зовнішнього управління. Зокрема, за допомогою витратного підходу до оцінки власності визначається вартість підприємства як бізнесу при можливій його продажу, а також оцінюється вартість окремо взятих активів неспроможного підприємства.
Крім того, результати оцінки на етапі конкурсного виробництва допомагають визначити реальний термін конкурсного виробництва виходячи з сукупності термінів продажу всіх належать підприємству - боржнику активів, а також приблизні розміри конкурсної маси, яка сформується в результаті реалізації майна. Якщо ж вартість майнового комплексу визначається без використання оціночних методів, то виникає велика ймовірність спотворення реальної вартості, в результаті чого кредитори підприємства-боржника, як правило, недоотримують кошти в рахунок погашення своїх вимог. Наприклад, якщо вартість виробничого комплексу, отримана без використання оціночних методів, виявиться надто високою в порівнянні з реальною ринковою вартістю, то потенційні покупці відмовляться від укладення угоди на купівлю вищевказаного активу. Конкурсному керуючому доведеться продавати активи окремо (строки конкурсного виробництва не дозволяють нескінченно проводити торги), що в підсумку призведе до фізичної ліквідації виробничого комплексу та унеможливить його перехід до рук ефективного власника. І навпаки, необгрунтовано занижена вартість майнового комплексу підприємства - боржника також «вдарить по кишені кредиторів», так як в цьому випадку використання оціночних методів допомогло б знайти реальну вартість і, відповідно, збільшити конкурсну масу. Таким чином, говорячи про роль і функціональне призначення оцінки власності в системі антикризового управління, можна зробити наступні висновки:
1. Оцінка вартості підприємства, що опинився в складному фінансовому становищі, дуже важлива для антикризового керуючого як критерій прийняття рішень і послідовності дій (наприклад, в рамках зовнішнього управління, за результатами оцінки можливості реалізації альтернативних проектів, арбітражний керуючий може прийняти одне з таких рішень: перепрофілювання виробництва , закриття нерентабельних ділянок, продаж бізнесу і т.д.)
2. Оцінка вартості виступає критерієм ефективності застосовуваних антикризовим керуючим заходів (на основі визначення зміни вартості підприємства залежно від застосування альтернативних наборів антикризових рішень).
3. Оцінка вартості підприємства служить вихідною інформацією для прийняття певних рішень у ході антикризового управління.
4. Оцінка вартості відіграє важливу роль в арбітражному управлінні на різних стадіях процедури банкрутства:
· На стадії спостереження тимчасовий керуючий за допомогою оцінки вартості визначає ринкову вартість підприємства, на якому він має працювати;
· На стадії зовнішнього управління зовнішній керуючий, для визначення подальшого перебігу процесу банкрутства, за допомогою методу дисконтованих грошових потоків, може прорахувати в плані зовнішнього управління варіанти розвитку підприємства в залежності від суми та умов інвестування, або за допомогою методу чистих активів показати реальну вартість підприємства;
· На стадії конкурсного виробництва конкурсний керуючий з допомогою методу ліквідаційної вартості становить календарний графік реалізації активів підприємства і розраховує ліквідаційну вартість бізнесу.
Антикризовим керуючим абсолютно необхідно розбиратися в основних методах і підходах до оцінки вартості підприємства, знати законодавчу базу в області оціночної діяльності для здійснення ефективного керівництва підприємством в умовах кризової економіки.

ЛІТЕРАТУРА
1. Козодаев М., Пилов М. Оцінка та бізнес. - М.: ОЛМА - ПРЕС Інвест: Інститут економічних стратегій .. 2003 - 128 с.
2. Особливості оціночної діяльності стосовно до умов нової економіки: Хрестоматія. - М.: Інтерреклама, 2003 - 240 с. / (Серія «Довідник адвоката»)
3. Оцінка бізнесу: Підручник / За ред. А.Г. Грязнова, М, О. Федотової. - М.: Фінанси і статистика, 2001 - 512 с.
4. Оцінка вартості підприємства (бізнесу) / О.Г. Грязнова, М, А, Федотова, М, А, Ескіндаров, Т, У, Тазіхіна, Е, Н, Іванова, О, Н, Щербакова. -М.: Інтерреклама, 2003 - 544 с.
5. Татарова А.В. Оцінка нерухомості і керування власністю: Навчальний посібник. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. 70 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
66.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз фінансового стану підприємства в системі антикризового управління
Практика антикризового управління
Поняття антикризового управління
Правові аспекти антикризового управління 2
Відмінні ознаки антикризового управління
Правові аспекти антикризового управління
Особливості антикризового управління підприємством
Загальні основи антикризового управління підприємствами
Макроекономічні основи антикризового управління підприємством
© Усі права захищені
написати до нас