Оцінка виробничих запасів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Кафедра
Обліку і Аудиту
Контрольна робота з дисципліни
Фінансовий облік
м. Керч 2008

Питання № 17. Оцінка виробничих запасів.
Сутність і класифікація виробничих запасів.
Методологічні засади формування інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності регулюються в П (С) БО 9 «Запаси». Запаси - це активи які:
- Утримуються для подальшого продажу за умови звичайної господарської діяльності;
- Перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
- Утримуються для споживання при виробництві продукції, виконання робіт і послуг, а також управління підприємством.
Запаси визнаються як актив тоді, коли існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
Виробничі запаси - матеріали, паливо, запасні частини, насіння, корми, а також малоцінні і швидкозношувані предмети. Виробничі запаси беруть участь в процесі виробництва і використовуються повністю протягом операційного циклу.
Класифікація запасів.
Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:
- Сировина, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;
- Незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, які виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу;
- Готову продукцію, яка виготовлена ​​на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом;
- Товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;
- Малоцінні і швидкозношувані предмети, які використовуються на протязі не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;
- Мододняк тварин і тварин на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства, якщо вони оцінюються відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9.
Оцінка виробничих запасів
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:
- Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);
- Суми, що сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв'язку з пошуком і придбанням запасів;
- Суми ввізного мита;
- Суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
- Витрати на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів;
- Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.
Не включаються до первісної вартості запасів, а відносяться до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):
- Наднормативні втрати і нестачі запасів;
- Відсотки за користування позиками;
- Витрати на збут;
- Загальногосподарські та інші подібні витрати, безпосередньо не пов'язані з придбанням і доставкою запасів і приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.
При обліку надходження, відпуску запасів у виробництво, продажу або іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:
- Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- Середньозваженої собівартості;
- Собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
- Собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО);
- Нормативних витрат;
- Ціни продажу.
Методом ідентифікованої собівартості оцінюються відпускаються запаси і послуги, що виконуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, які не замінюють одне одного. Цей метод доцільно застосовувати при невеликій кількості запасів, коли відстежити, за якою вартістю запаси були зараховані на баланс. При цьому на підприємстві має бути організовано індивідуальний облік по кожному виду запасів.
Метод середньозваженої собівартості дуже зручний для підприємств, що мають велику кількість запасів різної номенклатури. Оскільки в ході ведення господарської діяльності вартість одного і того ж виду запасів може коливатися, то по кожній одиниці запасів визначається їх середня (середньозважена) вартість. Середньозважена собівартість одиниці запасів розраховується шляхом відношення сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості отриманих у звітному місяці запасів до сумарної кількості запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.
За методом нормативних витрат собівартість вибулих запасів визначається виходячи з норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг). Норми витрат установлюються підприємством самостійно з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. Щоб нормативні витрати були максимально наближені до фактичних витрат, норми витрат і ціни повинні регулярно перевірятися і переглядатися підприємством. Цей метод широко використовується при оцінці матеріальних витрат у складі незавершеного виробництва і готової продукції.
Метод ціни продажу використовують підприємства торгівлі. Метод заснований на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього відсотка торговельної націнки на товари. Собівартість реалізації в такому випадку визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари. Сума торгової націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотка торговельної націнки. Середній відсоток торгової націнки визначається діленням суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця і торговельних націнок до продажної вартості отриманих у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.
Оцінка запасів за методом ФІФО (що в перекладі з англійської дослівно означає «першим надійшов - першим списався») грунтується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство, тобто запаси, придбані першими, продаються першими, а запаси, що залишилися на кінець періоду, є запасами, які були придбані або виготовлені в останню чергу. При цьому вартість залишку запасів на кінець звітного місяця визначається за собівартістю останніх за часом надходження запасів.
Облік придбання (заготівлі) запасів.
Для обліку виробничих запасів використовують рахунки бухгалтерського обліку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні швидкозношувані предмети» 25 «Напівфабрикати».
Запаси, які не є власністю підприємства, обліковуються на позабалансових рахунках 022 «Матеріали, прийняті для переробки», 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».
За дебетом рахунка 20 відображається надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, по кредиту - витрати на виробництво, переробку, відпуск на сторону і т.п.
Синтетичний облік матеріалів за рахунками (субрахунками) ведеться у Відомості 5.1, окрриваемой до Журналу 5. У відомості визначається сума і рівень транспортно-заготівельних витрат (відхилень фактичної собівартості виробничих запасів від їх поточної облікової оцінки), а також фактична собівартість витрачених (вибулих) запасів, якщо застосовується метод оцінки вибуття запасів за середньозваженою собівартістю.
На кожен рахунок (субрахунок) відкривається окрема відомість, облік в якій ведеться за центрами відповідальності (матеріально-відповідальних осіб, місць зберігання) і рахунками витрат. Записи у Відомості 5.1 здійснюються на підставі документів (звітів), в яких надходження узагальнено по матеріально-відповідальним особам (складів, цехів, дільниць) виробничих запасів та їх витрачання (вибуття) у звітному місяці.
У кінці місяця підприємства, які не застосовують рахунки класу 8, інформацію про кредитові обороти за рахунками витрат переносять до розділу III «Витрати діяльності» Журналу 5. На кінець звітного періоду вартість виробничих запасів відображається по рядку 100 «Виробничі запаси» Активу балансу.
Документальне оформлення руху запасів.
Облік запасів оформляється первинними документами, які складаються на бланках типових форм:
- М-1 «Журнал обліку вантажів»;
- М-2а "Акт списання бланків довіреностей»;
- М-3 «Журнал реєстрації довіреностей»;
- М-4 «Прибутковий ордер»;
- М-7 «Акт про приймання матеріалів»;
- М-8 «Лімітно-забірна карта»;
- М-9 «Лімітно-забірна карта»
- М-10 «Акт вимога на заміну (додатковий відпуск» матеріалів »;
- М-11 «Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів»;
- М-12 «Картка № складського обліку матеріалів»;
- М-13 «Реєстр № приймання-здачі документів";
- М-14 «Відомість обліку залишків матеріалів на складі»;
- М-15 «Акт про прийом обладнання»;
- М-15а «Акт приймання-передачі обладнання до монтажу»;
- М-16 «Матеріальний ярлик»;
- М-17 «Акт № про виявлені дефекти устаткування";
- М-18 «Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасів»;
- М-19 «Матеріальний звіт»;
- М-21 «Інвентаризаційний опис»;
- М-23 «Акт № про витрату давальницьких матеріалів»;
- М-26 «Картка обліку устаткування для установки»;
- М-28 «Лімітно-забірна карта»;
- М-28а «Лімітно-забірна карта».
Для оплати виробничих запасів постачальник виписує покупцю рахунок-фактуру. Для отримання товарно-матеріальних цінностей покупець повинен надати постачальнику довіреність. Запаси оплачуються на підставі рахунку-фактури і оприбутковуються на підставі документів, які виписує постачальник (товарно-транспортна накладна (№ 1-ТН), накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (№ М-11), накладна на відпуск ТМЦ ( № М-20), товарний чек, чек РРО, квитанція ПКО, акт закупівлі).
Прибуткові ордери та прийомні акти складаються у день надходження запасів. На запаси, асортимент, кількість і якість яких не відповідає вказаному в договорі складається Акт про прийом матеріалів (ф. № М-7).
Запаси, що надійшли без товаросупровідних документів, називаються невідфактуровані поставки. Такі запаси обліковуються за цінами, зазначеним у договорі, до тих пір, поки не надійдуть документи.
Для обліку передачі запасів у виробництво відкриваються лімітно-забірні карти. Лімітно-забірні карти відкриваються в двох примірниках, для цеху і для складу. В лімітно-забірних картках вказується місячний ліміт відпуску матеріалів у виробництво. На малих підприємствах і там, де це доцільно, відпуск матеріалів оформляється в картках складського обліку. При цьому ліміт відпуску матеріалів вказується в картці складського обліку.
Відпустка запасів покупцям оформляється накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф. № М-11) або накладної на відпуск ТМЦ (ф. № М-20). Крім того, при автоперевезеннях вантажів заповнюється товарно-транспортна накладна (ф. № 1-ТН) і товарна накладна.
Організація обліку запасів на складі і в бухгалтерії.
Облік запасів на складі ведеться на картках складського обліку матеріалів (ф. № М-12). У день отримання-відвантаження виробничих запасів на підставі первинних документів в картці вказується найменування, сорт, вид, розмір, номенклатурний номер і облікова ціна. У картці вказується місце зберігання запасів. Відповідно на місцях зберігання (полицях, стелажах тощо) прикріплюється матеріал ярлик. Матеріальний ярлик заповнюється на кожний номенклатурний номер запасів.
Реєстр приймання-здачі документів складається комірником і здається в бухгалтерію підприємства разом з первинними документами. Щомісяця узагальнені дані про рух виробничих запасів заносяться в «Звіт про рух матеріальних цінностей», який надається в бухгалтерію підприємства.
Лімітно-забірні карти здаються в бухгалтерію підприємства відразу після використання ліміту. У кінці місяця, навіть якщо ліміт не вичерпано, в бухгалтерію передаються всі лімітно-забірні карти.

Облік відпуску запасів на сторону
Важливою умовою правильності ведення обліку руху продукції за операціями випуску, відвантаження (реалізації), а також забезпечення її збереження на всіх ділянках руху є своєчасне документальне оформлення таких операцій.
На склад готова продукція надходить, як правило, після її приймання відділом технічного контролю. Документальне оформлення готової продукції починається зі складання первинних документів про випуск готових виробів. Здача готової продукції з цеху підприємства оформляється приймально-здавальними накладними або актами окремо на готову продукцію і напівфабрикати власного виробництва, стосовно до виду продукції, що випускається. У необхідних випадках до цих накладних (актів) додаються «Акти прийому продукції представниками замовника» або «акти про технічний випробуванні продукції». У залежності від специфіки підприємства можливе застосування приймально-здавальної накладної на готову продукцію (напівфабрикати), яка складається за певний період часу. Крім перерахованих документів, може застосовуватися «Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів».
Здача виконаних робіт (наданих послуг) оформляється актом виконаних робіт, складеним у довільній формі.
Всі приймально-здавальні документи на випуск продукції (виконання робіт, надання послуг) виписуються цехом-здавачем, як правило, у двох примірниках:
- Перший примірник залишається на складі і служить підставою для записів у картках складського обліку і для складання відомостей випуску готової продукції;
- Другий примірник з розпискою завідуючого складом у прийманні продукції повертається цеху - здавачеві.
Згодом перший примірник документа передається бухгалтерській службі підприємства для відображення в бухгалтерському обліку.
Надійшли на склади готові вироби знаходяться в розпорядженні відділу збуту. Останній здійснює відвантаження готової продукції відповідно до договорів поставки. Для цього оформляється, як правило, наказ-накладна або накладна. Перший документ є наказом складу на відпустку або відвантаження готової продукції покупцям, в якому об'єднані два документи: наказ складу на відпуск (відвантаження) продукції і накладна на відпуск продукції зі складу.
Якщо продукція відправляється покупцю залізничним або водним транспортом, то в її отриманні на видаткових документах розписується експедитор, що відповідає за завантаження. Згодом на підтвердження відвантаження він надає квитанцію у прийманні до залізничної накладної або копію квитанції пароплавства.
При вивезенні продукції автотранспортом виписується товарно-транспортна накладна, як правило, в 4 екземплярах.
При відпуску продукції безпосередньо покупцю за дорученням (яка відбирається) в її отриманні розписується експедитор (представник) покупця.
Перший примірник видаткового документа залишається у комірника для підтвердження відпустки, записів у картках складського обліку та подальшого обліку в бухгалтерії. Другий примірник видаткового документа передається експедитору для заповнення транспортних документів на відвантаження продукції і передачі одержувачу вантажу. На підставі видаткового документа бухгалтерія виписує перепустку на вивезення продукції з території підприємства та рахунок-фактуру.
При великій номенклатурі відпускаються виробів попередньо можна скласти специфікацію (пакувальну відомість) у довільній формі.
Облік готової продукції і товарів на складах ведеться тільки в натуральному кількісному вираженні і організовується в основному аналогічно прийнятим порядком обліку матеріалів на складах. З цією метою на кожне найменування продукції відкривається картка складського обліку або ведуться книги складського обліку. При великій номенклатурі продукції картки ведуться по групах і видам однорідної продукції. Складський облік виробів масового виробництва можна вести на загальних картках з відображенням індивідуальних номерів цих виробів.
Матеріально відповідальна особа щоденно виробляє записи в картках по кожному прибуткового і видаткового документа окремим рядком. Послу кожного запису визначається і записується у відповідній графі залишок готової продукції.
Бухгалтерією підприємства систематично здійснюється перевірка правильності оформлення прибуткових і витратних документів і записів у картках складського обліку. Загалом порядок складського обліку готової продукції нічим не відрізняється від складського обліку виробничих запасів.
Для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства Планом рахунків передбачено рахунок 26 «Готова продукція». За дебетом рахунка 26 «Готова продукція» відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю або нормативною (облікову) вартість, а по кредиту - її вибуття.
При відображенні в обліку реалізації продукції (робіт, послуг) визначається собівартість її реалізації. Економічна сутність показника «собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» полягає в тому, що він відображає всі прямі і непрямі витрати по об'єкту витрат, безпосередньо пов'язані з виробництвом товарної продукції, реалізованої протягом звітного періоду. У бухгалтерському обліку для узагальнення інформації про собівартість реалізованої продукції (виконаних роботах, наданих послугах) використовується рахунок 90 «Собівартість реалізації». За дебетом рахунка 90 «Собівартість реалізації" відображається фактична виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг) і наднормативні виробничі витрати на готову продукцію (виконані роботи, послуги). За кредитом рахунка 90 відображається списання в порядку закриття дебетових оборотів на субрахунок 791 «Результат операційної діяльності» рахунку 79 «Фінансовий результат».
Особливості обліку МШП. Бухгалтерський облік руху МШП.
До складу запасів входять малоцінні і швидкозношувані предмети (МШП), що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік. Під операційним циклом розуміється проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з таких запасів продукції або товарів і послуг.
Типові форми з обліку МШП:
- МШ-1 «Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) - застосовується для обліку зміни запасу інструментів (пристроїв) на складах на тих підприємствах, де встановлено постійні обмінний фонд. Відомість складається в двох примірниках, один примірник знаходиться в інструментальному відділі, інший - в цеху. На підставі даних відомості вносяться зміни до картки складського обліку матеріалів (ф. № М-12) інструментально-роздає коморі.
- МШ-2 "Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів» - застосовується для обліку МШП, виданих під розписку робітнику чи бригадиру (для бригади) з роздає комори цеху для тривалого користування. Заповнюється в одному примірнику комірником на кожного робітника, який отримує МШП.
- МШ-3 "Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв);
- МШ-4 «Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів» - застосовується для оформлення поломки та втрати інструментів (пристроїв) та інших МШП. Складається в одному примірнику майстром і начальником цеху (ділянки) на одного або декількох робітників. При поломці, псуванні та втраті МШП з вини робочого акт складається у двох примірниках. Один примірник залишається в цеху (ділянці), а другий передається в розрахункову частину бухгалтерії для утримання вартості поламаного, зіпсованого чи втраченого предмета. При пред'явленні робітником акта вибуття йому замість непридатного чи втраченого предмета видається придатний предмет і записується у картці обліку МШП. Акти вибуття потім прикладаються до актів списання (ф. МШ-5 МШ-8).
- МШ-5 «Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні» - застосовується для оформлення списання інструментів (пристроїв), які стали непридатними, та обміну їх на придатні на тих підприємствах, де формується обмінний (оборотний) фонд. Складається в одному примірнику комісією цеху на підставі разових актів вибуття МШП (ф. № МШ-4). Зношений інструмент за актом здається на склад для утилізації.
- МШ-6 «Особова картка № ------- обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв» - застосовується для обліку спецодягу, спецвзуття та засобів захисту, які видаються робітникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами. Картка ведеться в одному екземплярі і зберігається у комірника цеху (ділянки).
- МШ-7 «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв» застосовується для обліку видачі спецодягу, спецвзуття робітникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами. Заповнюється у двох примірниках комірником окремо на видачу і на повернення спецодягу, спецвзуття та оформляється відповідними підписами. Один примірник передається до бухгалтерії, другий залишається у комірника цеху (відділу, дільниці).
- МШ-8 «Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів» - застосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристроїв), спецодягу, спецвзуття, засобів захисту після закінчення терміну носіння, інших МШП і здавання їх в комору для утилю. Акт складається в одному примірнику комісією на підставі разових актів вибуття МШП (ф. МШ-4). Після здачі списаних предметів для утилізації акт із розпискою комірника здається в бухгалтерію. На різні види МШП акти на списання складаються окремо.
Для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух МШП призначено рахунок 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети», які належать підприємству і знаходяться у складі запасів. За дебетом рахунка 22 відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені МШП, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск МШП в експлуатацію зі списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів. При поверненні на склад з експлуатації таких предметів, придатних для подальшого використання, вони оприбутковуються за дебетом рахунка 22 і кредиту рахунку 71 «Інший операційний дохід».
Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів за однорідними групами, встановленими виходячи з потреб підприємства. Аналогічно виробничих запасів операції з МШП відображаються у Відомості 5.1 за матеріально відповідальними особами, місцями зберігання, місць споживання. Дані з неї переносяться в Журнал 5 або 5А. Вартість МШП відображається в розділі II активу балансу в статті «Виробничі запаси» у рядку 100.

Питання № 65. Відображення операцій з фінансової оренди в орендаря.
Правові основи договору оренди встановлені ЦКУ і Законом про фінансовий лізинг. У відповідності зі ст.759 ЦКУ за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Предметом договору найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ).
Аналогічне визначення міститься і в П (С) БО 14 «Оренда», а саме: під орендою розуміється угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.
Оренда буває операційної (оперативної) і фіннсовой.
П (С) БО 14 «Оренда» не дає чіткого визначення, яка оренда вважається операційною. У ньому зазначено лише, що операційна оренда - це оренда, відмінна від фінансової.
Фінансова оренда - оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків і вигод, пов'язаних з правом користування та володіння активом. Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак.
1) орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення терміну оренди;
2) орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;
3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди;
4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди;
5) орендований актив має особливий характер, що дає можливість лише орендареві використовувати його без витрат на його модернізацію, модифікацію, оснащення;
6) орендар може подовжити оренду активу за плату, значно нижчу, ніж ринкова орендна плата;
7) оренда може бути припинена орендарем, відшкодовують орендодавцю його витрати від припинення оренди.
На відміну від фінансової оренди, операційна оренда завжди базується на 3-х умов: терміновості, платності, зворотності. Що стосується фінансової оренди, умова зворотності об'єкта оренди дотримується не у всіх випадках (орендар може викупити об'єкт оренди після закінчення дії орендного договору).
Об'єкт операційної оренди
Об'єкт операційної оренди в орендаря значиться на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, зазначеною в договорі оренди. Підставою для зарахування об'єкта оренди на позабалансовий рахунок 01 є акт прийому-передачі, підписаний обома сторонами договору оренди.
Сума орендної плати, що підлягає сплаті орендодавцю, відображається орендарем у складі витрат того звітного періоду, на який припадає така плата. Таким чином дотримується принцип нарахування та відповідності доходів і витрат: виникнення (визнання) витрат з оренди відповідає виникненню доходів, отриманих внаслідок експлуатації орендованого об'єкта.
У бухгалтерському обліку витрати у вигляді плати за орендоване майно в залежності від призначення та мети використання такого майна, відображаються на таких рахунках.
1) при оренді об'єкта, який використовується у виробничому процесі
Дт 23 «Виробництво» 91 «Загальновиробничі витрати» Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».
2) при експлуатації орендованого об'єкта для загальногосподарських цілей
Дт 92 «Адміністративні витрати» Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».
3) при оренді об'єкта, який використовується для збуту продукції (товарів, робіт, послуг)
Дт 93 «Витрати на збут» Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».
4) при оренді об'єкта на інші господарські потреби
Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності» Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».
Підставою для відображення орендарем орендної плати у складі витрат є виписаний орендодавцем акт наданих послуг.
Якщо орендна плата сплачується орендарем авансом за кілька звітних періодів вперед, то відразу включити її суму до складу витрат не можна. Сплачена авансом орендна плата відображається на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» з наступним рівномірним її списанням на витрати підприємства.
Витрати орендаря, пов'язані з експлуатацією орендованого майна, у тому числі і на поточний ремонт, відображаються у складі його витрат за дебетом рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 949 «Інші витрати операційної діяльності» в залежності від напрямку використання орендованого об'єкта.
Витрати на капітальний ремонт об'єкта оренди, його модернізацію, дообладнання, поліпшення і т.п., якщо це передбачено договором оренди, відображається орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних активів. Такі витрати акумулюються за дебетом рахунка 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» у кореспонденції з кредитом рахунків 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 201 «Сировина і матеріали», 205 «Будівельні матеріали», 661 «Розрахунки по заробітній платі », 68« Розрахунки за іншими операціями »і т.д.
Після завершення робіт з модернізації (поліпшення) орендованого об'єкта орендар робить в обліку запис Дт 117 «Інші необоротні матеріальні активи» Кт 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів».
Якщо орендодавець відшкодовує понесені орендарем витрати, орендар не нараховує знос на вартість такого об'єкта. На момент передачі орендодавцю поліпшень після закінчення дії договору оренди, орендар відображає в обліку таку операцію, як продаж необоротного об'єкта. Робиться бухгалтерська проводка
Дт 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» Кт 79 «Фінансовий результат»,
Дт 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів» Кт 117 «Інші необоротні матеріальні активи».
Якщо ж договором оренди не передбачено відшкодування орендодавцем витрат на поліпшення об'єкта, то орендар нараховує амортизацію в бухгалтерському обліку на вартість створеного ним об'єкта інших необоротних матеріальних активів. При цьому на рахунках бухгалтерського обліку нарахування зносу відображається такими бухгалтерськими записами: Дт 91,92,93,94 Кт 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів». При відображенні амортизації слід врахувати, що згідно з п. 27 П (С) БО 7 амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується тільки за двома методами: прямолінійним і виробничому. Обидва методи передбачають списання вартості основного капіталу протягом строку корисного використання. На рахунках бухгалтерського обліку при поверненні орендодавцю орендованого майна орендар списує первісну вартість сформованого об'єкта і знос шляхом здійснення проводки Дт 132 Кт 117.
Орендодавець відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду об'єкт одночасно як актив і зобов'язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів. У бухгалтерському обліку для відображення суми заборгованості перед орендодавцем використовується субрахунок 531 «Зобов'язання з фінансової оренди". За кредитом здійснюється нарахування заборгованості, а за дебетом - її погашення, переведення в короткострокові зобов'язання.
Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та вартістю об'єкта фінансової оренди, за якою він був відображений у бухгалтерському обліку орендаря на початку строку фінансової оренди, є фінансовими витратами орендаря і відображається у бухгалтерському обліку і звітності лише в сумі, що відноситься до звітного періоду. Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом строку оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок зобов'язань на початок звітного періоду.
Орендар, включивши об'єкт фінансової оренди до складу активів, нараховує на його вартість амортизацію протягом періоду, очікуваного використання об'єкта. При цьому періодом очікуваного використання об'єкта фінансової оренди є строк корисного використання (якщо договором передбачено перехід права власності на актив до орендаря) або коротший з двох періодів - строк оренди або строк корисного використання об'єкта фінансової оренди (сли перехід права власності на об'єкт фінансової оренди після закінчення строку оренди не передбачено).
У тому ж порядку, що передбачений для власних об'єктів основних засобів і нематеріальних активів, орендар відображає в бухгалтерському обліку витрати на ремонт та поліпшення (модернізацію) об'єкта, отриманого за договором фінансового лізингу. Витрати орендаря на поліпшення об'єкта фінансової оренди, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об'єкта фінансової оренди.
Бухгалтерські операції з тем курсу
1
2
3
5.
Списання на фінансові результати позавиробничих витрат
Дт 79 «Фінансові результати» Кт 949 «Інші витрати операційної діяльності»
900
6
Підписані документи на здачу замовникам робіт і послуг
Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями (замовниками)» Кт 703 «Дохід від реалізації робіт, послуг»
3000
7
Виготовлена ​​і передана на склад готова продукція
Дт 26 «Готова продукція» Кт 23 «Виробництво»
9760
8.
Виготовлені та передані на склад напівфабрикати
Дт 26 «Готова продукція» Кт 25 «Напівфабрикати»
996
9.
Облік витрат на виробництво готової продукції на підприємствах, які використовують рахунки класу 8 і 9
Дт 801 Кт 201
Дт 23 Кт 801 передано матеріали у виробництво
Дт 811 Кт 661 нараховані витрати на оплату праці
Дт 23 Кт 811 списані на виробництво витрати на оплату праці основних виробничих робітників
Дт 23 Кт 91 списані на виробництво загальновиробничі накладні витрати
Дт 91 Кт 811 списані на рахунок «Загальновиробничі витрати» витрати на оплату праці майстра і начальника цеху
Дт 92 Кт 811 списані на рахунок «Адміністративні витрати» витрати на оплату праці адімінстратівно-управлінського персоналу
8600
10.
Суми витрат по відрядженнях адміністративного характеру
Дт 92 «Адміністративні витрати» Дт 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
600
36.
Матеріальні цінності, що надійшли на склад, через підзвітну особу
Дт 201 «Сировина і матеріали» Кт 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
228
37.
Претензії, пред'явлені до постачальників
Дт 374 «Розрахунки за претензіями» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
22
38
Нестачі ТМЦ (понад норми природного убутку), виявлені при прийманні вантажу:
а) з вини постачальника
б) з вини транспортної організації
Дт 374 «Розрахунки за претензіями» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
в) з вини матеріально-відповідальної особи
Дт 375 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» Кт 716 «Відшкодування раніше списаних активів»
22
7
47
39.
Сума поступили коштів за продані ТМЦ
Дт 30 «Каса» Кт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
328
40.
Сума фактичної собівартості відпущених ТМЦ
Дт 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» Кт 201 «Сировина і матеріали»
228
61
Відображено введення в експлуатацію основних засобів
Дт 10 «Основні засоби» Кт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»
2500
62
Оплачені послуги транспортної організації з доставки об'єкта основних засобів
Дт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» Кт 31 »Рахунки в банках»
600
63
Отримано та введено в експлуатацію попередньо оплачений об'єкт основних засобів не потребує монтажу
Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
Дт 10 «Основні засоби» Кт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»
260 000
64
Відображено отримання об'єкта основних засобів у погашення заборгованості по раніше отриманому векселю
Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
60 000
65
Відображено введення в експлуатацію об'єктів основних засобів, побудованих господарським або підрядним способом
Дт 103 «Будинки і споруди» Кт 151 «Капітальне будівництво»
200 000
97.
Отримано вексель від вітчизняного покупця за відвантажену продукцію (роботи, послуги)
Дт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
7000
98.
Отримано вексель у забезпечення заборгованості за майно, надане в оренду
Дт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
5500
99.
Отримано вексель у забезпечення заборгованості за реалізовані необоротні активи
Дт 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
800
100.
Відображено заборгованість перед бюджетом векселем дебітора
Дт 64 «Розрахунки по податках і платежах» Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
600
101.
Списано забезпечена векселем дебіторська заборгованість, яка визнана безнадійною внаслідок надзвичайних подій
Дт 99 «Інші надзвичайні витрати» Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
800

Задача 2
Частка іноземного інвестора в статутному фонді ТОВ складає 15%. Іноземний інвестор вносить:
- Грошовий кошти 10000 $ США;
- Основні засоби (виробниче обладнання 16000 $ США;
- Нематеріальний актив (патент) 5000 $ США;
- Сировина 9000 $ США.
Курс НБУ на дату підписання установчих документів - 5,2 грн. за 1 $ США.
Курс НБУ на дату оформлення ВМД - 5,22 грн. за 1 $ США.

Відобразити операції в обліку ТОВ.

Рішення:
1) Зафіксовано розмір вкладу іноземного інвестора в статутний капітал на дату підписання установчого договору
Дт 46 «Неоплачений капітал» Кт 40 «Статутний капітал» 40000 $ / 208000 грн.
2) Отримано внесок іноземного інвестора у вигляді іноземної валюти (курс НБУ - 5,20 грн. За 1 дол. США)
Дт 312 «Поточний рахунок в іноземній валюті» Кт 46 «Неоплачений капітал» 10000 $ / 52000 грн.
3) Отримано внесок іноземного інвестора у вигляді основних средст (виробниче обладнання, не введене в експлуатацію)
Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» Кт 46 «Неоплачений капітал» 16000 $ / 83200 грн.
4) Отримано внесок іноземного інвестора у вигляді нематеріального активу (патент)
Дт 123 «Права на знаки для товарів і послуг» Кт 46 «Неоплачений капітал» 5000 $ / 26000 грн.
5) Отримано внесок іноземного інвестора у вигляді сировини (курс НБУ на дату оформлення ВМД - 5,22 грн. За 1 $ США)
Дт 46 «Неоплачений капітал» Кт 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» 180 грн. (9000 $ * (5,22 - 5,20)
Дт 201 «Сировина і матеріали» Кт 46 «Неоплачений капітал» 9000 $ / 46980 грн. (9000 * 5,22)
Задача 12
Підприємство набуває об'єкт основних засобів за межами митної території України, контрактна вартість об'єкта 4000 $, курс НБУ за 1 $:
- На дату перерахування грошових коштів - 5,2 грн;
- На дату отримання об'єкта 5,1 грн.
Відобразити операції в обліку, якщо сума митних зборів 100 грн.; Мита 900 грн. у разі:
1) перша подія - передоплата;
2) перша подія - отримання об'єкта основних засобів.
Рішення:
1) - Проведена передоплата іноземному постачальнику за об'єкт основних засобів
Дт 371.1. «Розрахунки за виданими авансами» Кт 312 «Поточний рахунок в іноземній валюті» 4000 $ / 20800 грн.
- Сплачено митний збір і мито (100 + 900)
Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»
1000 грн.
- Оприбутковано об'єкт основних засобів
Дт 152 Придбання (виготовлення) основних засобів »Кт 632« Розрахунки з іноземними постачальниками »4000 $ / 20400 грн.
- Митний збір і мито включені до первісної вартості основних засобів
Дт 152 Придбання (виготовлення) основних засобів »Кт 377« Розрахунки з іншими дебіторами »1000 грн.
- Нараховано курсова різниця від операційної діяльності на дату погашення дебіторської заборгованості
Дт 945 «Втрати від операційної курсової різниці» Кт 371.1. «Розрахунки за виданими авансами» 400 грн. (4000 $ * (5,20 - 5,10))
- Зроблено залік заборгованості за розрахунками з нерезидентом-постачальником
Дт 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» »Кт 371.1. «Розрахунки за виданими авансами" 20400 грн. (4000 $ * 5,10).
2) - Сплачено митний збір і мито (100 + 900)
Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті»
1000 грн.
- Оприбутковано об'єкт основних засобів
Дт 152 Придбання (виготовлення) основних засобів »Кт 632« Розрахунки з іноземними постачальниками »4000 $ / 20400 грн.
- Митний збір і мито включені до первісної вартості основних засобів
Дт 152 Придбання (виготовлення) основних засобів »Кт 377« Розрахунки з іншими дебіторами »1000 грн.
- Зроблено оплату іноземному постачальнику за об'єкт основних засобів
Дт 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» Кт 312 «Поточний рахунок в іноземній валюті» 4000 $ / 20400 грн
- Нараховано курсова різниця від операційної діяльності на дату перерахування коштів нерезиденту-постачальнику
Дт 945 «Втрати від операційної курсової різниці» Кт 312 «Поточний рахунок в іноземній валюті» 400 грн. (4000 $ * (5,20 - 5,10))
Завдання 43
У березні підприємство 1 відвантажило підприємству 2 товар. Вартість відвантаження склала 6000 грн. Оплата здійснена частково: у березні на поточний рахунок надійшла оплата від підприємства 2 в розмірі 3600 грн., У квітні - 1200 грн. Відобразити операції в обліку.
Рішення:
Дт 361 Кт 702-6000 грн. - Відвантажена продукція в березні
Дт 702 Кт 64-1000 грн - нараховані податкові зобов'язання з ПДВ
Дт 702 Кт 79-5000 грн - відображено дохід від реалізації
Дт 311 Кт 361-3600 грн. - Надійшла оплата від підприємства 2 в березні
Дт 311 Кт 361-1200 грн. - Надійшла оплата від підприємства 2 в квітні
Дебіторська заборгованість за розрахунками з підприємством 2 станом на 01.05.08г. склала 1200 грн.
Завдання 55
Підприємство А придбало акції компанії Б в обмін на емітовані власні акції. Відобразити операції в обліку підприємств А і Б, якщо:
1). номінал акцій підприємства А - 1000 грн., їх справедлива вартість - 1200 грн.
2). номінал акцій підприємства А - 1200 грн., їх справедлива вартість - 1000 грн.
Рішення:
1)
Первинний документ
Зміст господарської операції
кореспондуються.
дебет
рахунки
кредит
Сума, грн.
Виписка з реєстру або з рахунку в цінних паперах
Отримано акції
352
631
1000
Бухгалтерська довідка
Сума дооцінки інвестицій віднесена до складу інших доходів
352
746
200
2)
Первинний документ
Зміст господарської операції
кореспондуються.
дебет
рахунки
кредит
Сума, грн.
Виписка з реєстру або з рахунку в цінних паперах
Отримано акції
352
631
1200
Бухгалтерська довідка
Сума уцінки інвестицій віднесена до складу інших витрат
975
352
200

Список використовуваної літератури:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом МФУ від 20.10.99г. № 246.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затвердженого наказом МФУ від 28.07.2000г. № 181.
3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-XIV.
4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.99р. № 291.
5. Справжній бухоблік. Харків, Видавничий дім «Фактор», 2005р. - 1072с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
114.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік і оцінка матеріально-виробничих запасів
Облік і оцінка матеріально-виробничих запасів на підприємстві
Облік матеріально-виробничих запасів Поняття матеріально-виробничих
Аудит виробничих запасів
Облік виробничих запасів
Облік виробничих запасів 6
Облік виробничих запасів 2
Облік матеріально виробничих запасів 2
Облік матеріально-виробничих запасів 2
© Усі права захищені
написати до нас