Оцінка вартості підприємства ТОВ Солодкий рай

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 3
1. Теоретичні та методичні засади оцінки вартості підприємства ... .. 5
1.1. Поняття, цілі і принципи оцінки вартості підприємства ... ... ... ... ... 5
1.2. Прибутковий і витратний підходи до оцінки вартості підприємства ... ... 10
1.3. Порівняльний підхід до оцінки вартості підприємства ... ... ... ...... ... 18
2. Аналіз діяльності підприємства та перспектив його розвитку ... ... ... ... ... 22
2.1. Загальна характеристика ТОВ «Солодкий рай» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 22
2.2. Аналіз стану та перспектив розвитку ТОВ «Солодкий рай» ... .... ... 27
2.3. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища ТОВ «Солодкий рай» ... ... ... ... ... 33
3. Оцінка вартості підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .36
3.1. Витратний підхід до оцінки вартості ТОВ «Солодкий рай» ... ... .... ... .36
3.2. Прибутковий підхід до оцінки вартості ТОВ «Солодкий рай» ... .... ... .... 39
3.3. Узгодження результатів оцінки вартості ТОВ «Солодкий рай» ... ... 41
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 42
Бібліографічний список ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .44
Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .. 46

Введення
Процеси, що відбуваються на сучасному етапі в російській економіці, призвели до відродження та розвитку оціночної діяльності, актуальність та затребуваність результатів, якої в умовах ринку фактично незаперечні. Оцінка і її ключова категорія - «вартість» є комплексним показником доцільності, корисності та значущості того чи іншого результату будь-якої діяльності в сфері ринкових відносин.
Оцінка вартості підприємства - являє собою упорядкований, цілеспрямований процес визначення в грошовому виразі вартості підприємства з урахуванням потенційного і реального доходу, принесеного ним у визначений момент часу в умовах конкретного ринку. Особливістю процесу оцінки вартості підприємства, безсумнівно, є її ринковий характер. Це означає, що оцінка вартості підприємства не обмежується урахуванням лише одних витрат на створення або придбання оцінюваного об'єкта, вона обов'язково враховує всю сукупність ринкових факторів: фактор часу, фактор ризику, ринкову кон'юнктуру, рівень і модель конкуренції, економічні особливості оцінюваного об'єкта, його ринкове реноме , а також макро-і мікроекономічних середовище проживання. При цьому підходи та методи, використовувані оцінювачем, визначаються, в залежності, як від особливостей процесу оцінки, так і від економічних особливостей оцінюваного об'єкту, а також від цілей і принципів оцінки.
З усього вищесказаного, можна зробити однозначний висновок про те, що оцінка вартості підприємства (бізнесу) у нашому сучасному світі - це дуже актуальна тема, дослідженню якої і присвячена представлена ​​курсова робота. При цьому зазначена тема буде розглянута на прикладі Барнаульського підприємства харчової промисловості ТОВ «Солодкий рай».
Об'єктом дослідження представленої курсової роботи є вартість сучасного підприємства (бізнесу). Предметом дослідження роботи - оцінка вартості підприємства (бізнесу) в сучасних умовах.
Вивчення обраної теми припускає досягнення наступної мети - дослідити основні теоретичні та практичні аспекти оцінки вартості підприємства (бізнесу). Відповідно з певною метою в представленій курсовій роботі були поставлені і вирішені наступні завдання:
▬ розглянути теоретичні і методичні основи оцінки вартості підприємства (бізнесу) з точки зору практичної реальної економіки;
▬ проаналізувати діяльність і перспективи розвитку підприємства (бізнесу) на прикладі Барнаульського підприємства ТОВ «Солодкий рай»;
▬ зробити оцінку вартості підприємства (бізнесу) на прикладі Барнаульського підприємства харчової промисловості ТОВ «Солодкий рай»;
▬ узагальнити отриманий матеріал в даній роботі і зробити висновки.
Дослідження обраної теми здійснювалося за допомогою таких методів пізнання: діалектичний метод, метод теоретичного аналізу і синтезу різних джерел літератури, структурно-функціональний метод, системний метод, порівняльний метод, метод опису, статистичний метод, кількісний метод, балансовий метод, математичні методи, метод узагальнення отриманих відомостей і матеріалів у даній роботі.
Проблема оцінки вартості сучасного підприємства (бізнесу) має досить широке висвітлення у джерелах сучасної наукової економічної літератури. Так, в якості теоретичної основи вивчення в курсовій роботі застосовувалися праці та навчальні посібники російських авторів з таким економічних наук, як - «Економіка», «Фінансовий і економічний аналіз», «Основи бізнесу», «Оцінка вартості підприємства» і т.п. Це роботи таких іменитих авторів, як А.Д. Шеремет, М.С. Абрютина, П.П. Табурчак, В.С. Валдайцев, А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, В.В. Ковальов.
Поставлені цілі і певні завдання зумовили структуру представленої роботи. Курсова робота складається з вступу, основної частини, що складається з трьох розділів, і висновків, включає в себе бібліографічний список і додатки. Дана робота викладена на 45 сторінках, в процесі її підготовки і написання використано 23 наукових джерела.
1. Теоретичні та методичні засади оцінки вартості підприємства
1.1. Поняття, цілі і принципи оцінки вартості підприємства
Оцінка вартості підприємства (бізнесу) - це розрахунок і обгрунтування вартості підприємства на певну дату. Оцінка вартості бізнесу являє собою цілеспрямований упорядкований процес визначення величини вартості об'єкта в грошовому виразі з урахуванням впливають на неї, в конкретний момент часу в умовах конкретного ринку.
Основними факторами, які впливають на оцінку вартості підприємства (бізнесу) цей час і ризик. Час отримання доходу або до отримання доходу вимірюється інтервалами або періодами. Інтервал або період, може дорівнювати дня, тижня, місяця, кварталу, півріччя або року. Тривалість прогнозного періоду впливає на величину ринкової вартості, тому, що враховується при дисконтуванні. Ринкова вартість бізнесу змінюється в часі під впливом численних факторів, тому вона визначається лише станом на конкретний момент часу. Вже через кілька місяців вона може бути іншою. Отже, постійна оцінка та переоцінка об'єктів необхідна в умовах ринкової економіки.
Іншим істотним чинником ринкової вартості є ризик - вірогідність того, що доходи, які будуть отримані від інвестицій в оцінюваний бізнес, виявляться більше або менше прогнозованих. При оцінці важливо пам'ятати, що існують різні види ризику і що жодне з вкладень в умовах ринкової економіки не є абсолютно безризиковим.
Результатом проведеної оцінки, як правило, є розрахована величина ринкової вартості або її модифікації. Ринкова вартість - це «найбільш ймовірна ціна, по якій даний об'єкт оцінки (підприємство) може бути відчужений на відкритому ринку, коли сторони угоди діють розумно, розташовуючи всією необхідною інформацією, на величині ціни угоди не відбиваються будь-які надзвичайні обставини. Відмінною рисою ринкової оцінки вартості і одночасно обов'язковою вимогою є її прив'язка до конкретної дати. Розрахунок ринкової вартості в сучасній економіці необхідний в силу наступних причин: [13]
▬ оцінка (чи визначення) ринкової вартості дозволяє продавцю або покупцю «виставити» об'єкт оцінки за найбільш реальною ціною, тому що ринкова вартість враховує не тільки і не стільки індивідуальні витрати та очікування, але ситуацію на ринку в цілому, очікування ринку, загальноекономічні тенденції розвитку, оцінку даного об'єкта з боку ринку;
знання величини ринкової вартості дозволяє власнику об'єкта оптимізувати процес виробництва, вживати заходів, спрямовані на збільшення вартості об'єкта, на збереження розриву між індивідуальною (внутрішній) та ринковою вартістю у разі перевищення останньої;
▬ періодична ринкова оцінка вартості об'єктів дозволяє підвищити ефективність управління і запобігти банкрутству і розорення;
▬ покупцеві, інвестору оцінка вартості підприємства (бізнесу) допомагає прийняти правильне ефективне інвестиційне (або інше) рішення;
▬ оцінку вартості проводять спеціально навчені професіонали - експерти оцінювачі, а їхня професійна оцінка дозволяє отримати обгрунтовані результати, їх транзакційні витрати істотно нижче;
▬ оцінювач несе відповідальність за якість виконаних робіт, отже, ризик неправильної оцінки «лягає на плечі» саме експерта;
▬ оцінка вартості в макроекономічному аспекті є важелем регулювання економіки з боку держави, особливе значення оцінка має при управлінні державної і муніципальної власністю.
Таким чином, оцінка вартості підприємств (бізнесу) дозволяє вирішувати багато нагальних завдання в ринковій економіці. Будучи важливим інструментом ринкової економіки, вартісна оцінка повинна бути певним чином і організована. Від цього залежить якість роботи оцінювачів, ефективність і адекватність прийнятих з їх допомогою рішень.
Практично у всіх країнах, де проводиться оцінка вартості, її здійснюють незалежні професіонали оцінювачі, які у своїй роботі дотримуються встановлених стандартів оцінки. У нашій країні оцінка вартості різних об'єктів, в тому числі і бізнесу, проводиться на підставі Федерального закону «Про оціночну діяльність в РФ», «Стандартів оцінки ...» та інших нормативно-правових актів незалежними ліцензованими оцінювачами, які пройшли спеціальну профпідготовку. [8]
Процес оцінки передбачає наявність оцінюваного об'єкту і оцінюваного суб'єкта. Суб'єктом оціночної діяльності є, з одного боку, професійні оцінювачі, що володіють спеціальними знаннями і практичними навичками, з іншого боку - споживачі їх послуг, замовники. У ролі професійних оцінювачів виступають юридичні особи (оціночні фірми, відділи оцінки аудиторських та інших компаній) і фізичні особи (індивідуальні підприємці). Професійні оцінювачі працюють за замовленнями, що надходять від державних органів, підприємств, банків, інвестиційних і страхових інститутів, від громадян.
Об'єктом вартісної оцінки є будь-який об'єкт власності. При цьому в розрахунок приймаються не тільки різні характеристики об'єкта, а й права, якими наділений його власник. Об'єкти оцінки є об'єктами цивільних прав, щодо яких законодавством Російської Федерації встановлена ​​можливість їх участі у цивільному обороті. При оцінці бізнесу об'єктом виступає діяльність, спрямована на отримання прибутку і здійснювана на основі функціонування майнового комплексу підприємства. Згідно зі ст. 132 Цивільного кодексу РФ, підприємство (організація) є об'єктом цивільних прав, вступає в господарський оборот і бере участь у господарських операціях - в результаті цього виникає потреба в оцінці його вартості. [14, с. 86]
Велике значення має організаційно правова форма існування підприємства. При оцінці необхідно конкретизувати склад майна підприємства і його права: адже структура багатьох промислових підприємств дуже складна. У структуру підприємства можуть входити цеху; ділянки, обслуговуючі господарства; спеціальні підрозділи; конторські будівлі; засоби зв'язку і комунікації, які можуть розташовуватися на різних площах і навіть у різних регіонах. Об'єктом оцінки можуть бути об'єднання, холдинги і навіть цілі фінансово-промислові групи. У цьому випадку в рамках одного бізнесу об'єднують кілька дочірніх компаній, відділень, філій. Для правильної оцінки необхідно простежити формування грошових потоків та напрямки їх руху, а також права і роль кожного з цих підрозділів. Необхідно також з'ясувати, чи входять до складу об'єкта оцінки підрозділи соціально культурної сфери.
При оцінці бізнесу треба враховувати те, що підприємство, будучи юридичною особою одночасно є і господарюючим суб'єктом (ст. 48 ЦК РФ), тому його вартість повинна враховувати крім усього іншого, наявність певних юридичних прав - саме це є однією з особливостей бізнесу, як об'єкта оцінки. Іншою важливою особливістю бізнесу як об'єкта оцінки є те, що, оцінюючи вартість бізнесу, визначають вартість власного капіталу підприємства (організації) - тому як основу будь-якого бізнесу становить капітал, який функціонує в рамках певних організаційних структур підприємств. Тому, оцінюючи бізнес, ми визначаємо вартість власного капіталу з урахуванням його організаційно правової форми, галузевих особливостей і нематеріальних активів, включаючи goodwill (ділова репутація). [13, с. 108]
Професійний оцінювач у своїй діяльності завжди керується конкретною метою. Чітка, грамотна формулювання мети дозволяє правильно визначити вид розраховується вартості, вибрати метод оцінки. Як правило, мета оцінки полягає у визначенні будь-якого виду оціночної вартості, необхідної клієнту для прийняття інвестиційного рішення, для укладання угоди, для внесення змін у фінансову звітність і т.п. У проведенні оціночних робіт зацікавлені різні сторони, від державних структур до приватних осіб: контрольно-ревізійні органи, управлінські структури, кредитні організації, страхові компанії, податкові фірми, приватні власники бізнесу, інвестори.
Оцінку підприємства (бізнесу) проводять в наступних цілях: підвищення ефективності поточного управління підприємством; прийняття обгрунтованого інвестиційного рішення; купівлі-продажу підприємства; встановлення частки співвласників у разі підписання або розірвання договору або у разі смерті одного з партнерів; реструктуризації підприємства; розробки плану розвитку підприємства ; визначення кредитоспроможності підприємства і вартості застави при кредитуванні; страхування; оподаткування; прийняття обгрунтованих управлінських рішень; і в інших випадках.
Оцінка вартості підприємства (бізнесу) здійснюється відповідно з певними принципами. Таких принципів виділяється три групи: принципи, засновані на уявленнях власника (корисності, очікування); принципи, пов'язані з експлуатацією власності (прибутковості, вкладу, граничної продуктивності, збалансованості, пропорційності); принципи, зумовлені дією ринкового середовища (співвідношення попиту і пропозиції, відповідності , регресії, прогресії, конкуренції, залежно від зовнішнього середовища, зміни вартості, економічного поділу, найкращого і найбільш ефективного використання).
Принципи оцінки повинні відображати основні закономірності поведінки суб'єктів ринкової економіки - в даному випадку підприємств. Але в реальному житті вони відображають тенденцію економічної поведінки суб'єктів ринкових відносин, а не гарантують певної поведінки. [9]
Для визначення вартості підприємства (бізнесу) оцінювачі застосовують спеціальні прийоми і способи розрахунку, які отримали назву методів (підходів) оцінки. Кожен метод оцінки припускає попередній аналіз певної інформаційної бази і відповідний алгоритм розрахунку. Всі методи оцінки дозволяють визначити вартість бізнесу на конкретну дату, і всі методи є ринковими, так як враховують нинішню ринкову кон'юнктуру, ринкові очікування інвесторів, ринкові ризики, пов'язані з оцінюваним бізнесом, і передбачувану «реакцію» ринку при угодах купівлі-продажу з оцінюваним об'єктом .
1.2. Прибутковий і витратний підходи до оцінки вартості підприємства
У залежності від факторів вартості методи (підходи) оцінки поділяються на методи дохідного, порівняльного і витратного підходу. Кожен з підходів дозволяє «вловити» певні фактори вартості.
Прибутковий підхід - це визначення поточної вартості майбутніх доходів, які, як очікується, принесуть використання і можлива подальша продаж власності. Прибутковий підхід є загальноприйнятим підходом до оцінки ринкової вартості підприємства (бізнесу), частки акціонерів у капіталі підприємства або цінних паперів, в рамках якого використовуються один або більше методів, заснованих на перерахунку очікуваних доходів у вартість. У даному випадку застосовується оцінний принцип очікування. Хоча, як правило, дохідний похід є найбільш придатною процедурою для оцінки бізнесу, корисно буває використовувати також порівняльний і витратний підходи. У деяких випадках витратний або порівняльний підходи можуть бути більш точними або більш ефективними. У багатьох випадках кожен з трьох підходів може бути використаний для перевірки оцінки вартості об'єкта, отриманої іншими підходами. [22, с.108]
Визначення ринкової вартості підприємства (бізнесу) з позиції дохідного підходу грунтується на припущенні - що потенційний інвестор не заплатить за даний бізнес більше, ніж поточна вартість майбутніх доходів, одержуваних у результаті його функціонування (іншими словами, покупець набуває право отримання майбутніх доходів від володіння підприємством) . Аналогічним чином, власник не продасть свій бізнес за ціною нижче поточної вартості прогнозованих майбутніх доходів. Вважається, що в результаті своєї взаємодії сторони прийдуть до угоди про ринкову ціну, що дорівнює поточної вартості майбутніх доходів. [17, с. 91]
Підхід з точки зору доходу - це процедура оцінки вартості підприємства, виходячи з того що вартість бізнесу безпосередньо пов'язана з поточною вартістю майбутніх чистих доходів, які принесе цей бізнес. Поточна вартість суми майбутніх доходів служить орієнтиром того, як багато готовий заплатити за оцінюване підприємство потенційний інвестор.
Очікувані доходи, як вони розуміються в рамках дохідного підходу, мають тільки грошове вираження. Залежно від характеру оцінюваного підприємства (бізнесу), частки акціонерів у його капіталі або цінних паперів, а також інших факторів очікувані доходи можуть бути достатньо точно виражені через такі показники, як чистий грошовий потік, дивіденди, різні форми прибутку. Очікувані доходи повинні оцінюватися виходячи з таких характеристик, як природа даного підприємства (бізнесу); структура його капіталу; показники діяльності споріднених йому підприємств, взяті в ретроспективі; перспективи розвитку даного підприємства і галузей, з якими воно пов'язане, а також інших економічних факторів. [9]
Перерахунок очікуваних доходів у вартість підприємства здійснюється за допомогою процедур, які дозволяють врахувати очікувані темпи зростання, час та періодичність отримання доходів, ступінь ризику отримання доходів у плановане час і в очікуваному обсязі, а також вартість грошей в часі. При перерахунку очікуваних доходів у вартість, звичайно потрібно визначити величину коефіцієнта капіталізації або ставки дисконтування. При визначенні відповідної ставки необхідно враховувати дію таких факторів, як рівень ставки банківського відсотка, ставки доходу для аналогічних підприємств відповідно до очікувань інвесторів, а також характеристики ризику, пов'язаного з отриманням очікуваних доходів.
При використанні методів дисконтування майбутніх доходів очікувані темпи зростання враховуються при оцінці розмірів надходжень доходів у майбутньому. При використанні методів капіталізації доходів від очікуваних темпів росту безпосередньо залежить величина ставки капіталізації.
Даний підхід є основним для оцінки ринкової вартості діючих підприємств, які після їх перепродажу новим власникам не планується закривати (ліквідувати). Стосовно до діючого підприємства цей метод передбачає розгляд результатів прогнозування діяльності даного підприємства відповідно до доступних йому технологіями випуску продукції (виконання робіт, послуг).
У рамках дохідного підходу до оцінки бізнесу традиційно виділяють два основні методи (або дві групи методів, в залежності від ступеня деталізації): методи, засновані на перерахунку майбутніх щорічних доходів компанії в поточну вартість (методи дисконтування доходів); методи, що базуються на середній величині доходу (методи капіталізації доходів).
В якості доходу в оцінці бізнесу можуть виступати прибуток підприємства, виручка, що виплачуються чи потенційні дивіденди, грошовий потік. У залежності від того що, вибрано оцінювачем як дохід, розрізняють такі методи дисконтування та капіталізації: метод дисконтування прибутку, метод дисконтованих дивідендних виплат, метод дисконтованого грошового потоку; метод капіталізації нормалізованої прибутку; метод капіталізації виручки; метод капіталізації дивідендних виплат, метод капіталізації нормалізованого грошового потоку.
Метод дисконтування грошових потоків може бути використаний для оцінки будь-якого підприємства. За відгуками західних фахівців, в 90% випадків застосування дохідного підходу для оцінки середніх і великих підприємств застосовується саме цей метод. Даний метод є найбільш трудомістким і дорогим, але в існуючих російських умовах самим коректним. Перевага дисконтування грошового потоку над дисконтуванням прибутку та дивідендів полягає у тому, що в даний час ні прибуток, ні дивіденди не відображають достатньою мірою стану російських підприємств і організацій, а також переваг інвесторів.
Методи дисконтування доходів припускають складання чіткого прогнозу динаміки розвитку підприємства, як правило, на найближчі 3-7 років, тобто аж до моменту, коли коливаннями у темпах росту можна знехтувати. Всі спрогнозовані доходи потім дисконтуються, тобто їх майбутня величина приводитися до вартості цих грошей на дату оцінки. Таким чином, основні завдання при використанні методів дисконтування полягають у наступному: а) правильно спрогнозувати майбутні доходи підприємства; б) врахувати можливі фактори ризику в ставці дисконтування.
Метод дисконтованих грошових потоків використовується тоді, коли можна обгрунтовано прогнозувати майбутні грошові потоки, ці потоки будуть істотно відрізнятися від поточних, очікується, що грошовий потік в останній рік прогнозного періоду буде значною позитивною величиною. Іншими словами, метод більш застосовний до приносить дохід підприємствам, які мають нестабільні потоки доходів і витрат. [8, с. 85]
Відмінною особливістю і головним достоїнством даного методу є те, що він дозволяє врахувати несистематичні зміни потоку доходів, які не можна описати будь-якої математичної моделлю. Дана обставина робить привабливим використання методу дисконтованих грошових потоків в російських умовах, що характеризуються сильною мінливістю цін на продукцію, сировину, матеріали, що істотно впливають на вартість оцінюваного бізнесу. Ще одним аргументом, який виступає на користь застосування зазначеного методу, є наявність інформації, що дозволяє обгрунтувати модель доходів і витрат в прогнозний період (фінансова звітність підприємства, дані дослідження ринку, ретроспективний аналіз оцінюваного підприємства, що дозволяє виявити тенденцію його розвитку, дати рекомендації щодо стратегії подальшого розвитку , які є невід'ємною частиною DCF-аналізу).
Чисельної мірою інвестиційного ризику, в моделі розрахунку методом дисконтування, є ставка дисконтування. Як відомо, вартість грошової одиниці з часом зменшується, тобто для отримання достовірної оцінки необхідно привести майбутні грошові потоки до еквівалентної поточної вартості. І, нарешті, після прогнозного періоду бізнес здатний ще приносити дохід і тому має ще й деякою залишковою вартістю. Сума поточної вартості грошових потоків у прогнозний період і поточного значення залишкової вартості і буде дорівнює ринковій вартості оцінюваного підприємства (бізнесу). [19, с. 166]
На відміну від методу дисконтування, метод капіталізації передбачає, що в майбутньому всі доходи підприємства будуть або одного розміру, або будуть мати постійну величину середньорічних темпів зростання. Подібний підхід, в певній мірі більш простий, оскільки не потрібно складання середньо-і довгострокових прогнозів доходів. Однак час методу, заснованого на капіталізації доходу, прийде трохи пізніше: коли настане етап стабільного розвитку країни. На сьогоднішній день застосування капіталізації в оцінці бізнесу обмежена колом найбільших російських підприємств з відносно стабільними доходами, що знаходяться на стадії зрілості свого життєвого циклу, ринок збуту яких устоявся й не зазнає значних змін в довгостроковій часовій перспективі.
Деякою протилежністю дохідного підходу є витратний підхід до оцінки бізнесу, який розглядає вартість підприємства з точки зору понесених витрат (по суті розраховується розмір витрат на створення оцінюваного підприємства в його поточному стані і в ринковому середовищі, або виручка від реалізації наявних активів). [13, с. 35]
Витратний підхід найбільш застосовний для оцінки об'єктів спеціального призначення, а також нового будівництва, для визначення варіанту найкращого і найбільш ефективного використання земельних ділянок, а також з метою страхування. Зібрана інформація зазвичай включає дані про ціни на землю, будівельні специфікації, дані про рівень зарплати, вартості матеріалів, витрат на обладнання, про прибуток і накладних витратах будівельників на місцевому ринку і т.п. Необхідна інформація залежить від специфіки оцінюваного об'єкта. Даний підхід складно застосовувати при оцінці унікальних об'єктів, що володіють історичною цінністю, естетичними характеристиками або застарілих об'єктів.
Витратний підхід до оцінки вартості підприємства заснований на принципі заміщення, принципі найкращого і найбільш ефективного використання, збалансованості, економічної величини та економічного поділу. Балансова вартість активів та зобов'язань підприємства внаслідок інфляції, змін кон'юнктури ринку, використовуваних методів обліку, як правило, не відповідає їх реальній вартості. У результаті виникає необхідність проведення коригування балансу підприємства. Для здійснення цього попередньо проводиться оцінка ринкової (чи іншого) вартості кожного активу балансу підприємства окремо, потім визначається ринкова (або інша) вартість зобов'язань. Після цього, із скоригованої вартості активів віднімається вартість зобов'язань, в результаті чого утворюється ринкова вартість власного капіталу підприємства. Для проведення таких розрахунків використовуються дані балансу підприємства на дату оцінки (або на останню звітну дату), статті якого коригуються з урахуванням ринкової (чи іншого) вартості його активів і пасивів.
Витратний підхід представлений двома основними методами: методом чистих активів і методом ліквідаційної вартості. Конкретна реалізація витратного підходу залежить від стану підприємства, а саме, чи є воно чинним і перспективним або перебуває у стані занепаду, при якому найбільш доцільна роздільна розпродаж активів. [16]
Метод вартості чистих активів заснований на аналізі активів підприємства, використання даного методу дає кращі результати при оцінці діючої компанії, що володіє значними матеріальними і фінансовими активами. Основною особливістю методу є те, що активи і зобов'язання підприємства оцінюються за ринковою або іншої вартості.
Зазвичай метод накопичення активів (таку назву представляється оцінювачам в більшій мірі відображає економічний сенс такої розрахункової моделі) використовується в наступних випадках: підприємство володіє значними матеріальними активами; є можливість виявити і оцінити нематеріальні активи, якщо вони є; очікується, що підприємство буде як і раніше чинним; у підприємства відсутні ретроспективні дані про прибутки, чи ні реальної можливості надійно оцінити її прибутку або грошові потоки в майбутньому; підприємство досить сильно залежить від контрактів або взагалі відсутня постійна клієнтура передбачувана; значну частину активів підприємства складають фінансові активи (грошові кошти, дебіторська заборгованість і т.д.). [22, с. 154]
При цьому в рамках методу вартості чистих активів, що використовується при оцінці бізнесу підприємства в процесі реструктуризації, окремі об'єкти (нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення, будівлі, машини, обладнання) можуть оцінюватися також з використанням дохідного та порівняльного підходу. Процедура такої оцінки передбачає наступну послідовність кроків: визначення ринкової вартості всіх активів підприємства → визначення величини зобов'язань підприємства → розрахунок різниці між ринковою вартістю активів і зобов'язань.
Другий метод - метод ліквідаційної вартості - застосовується тоді, коли підприємство знаходиться в процесі банкрутства, або є серйозні сумніви в здатності підприємства залишатися чинним і / або приносити власнику прийнятний дохід. Особливість цього методу - той факт, що на величину розраховується вартості підприємства значний вплив робить вимушеність продажу, і в цьому випадку йде мова про продаж підприємства по частинах. Це призводить до того, що ліквідаційна вартість підприємства виявляється істотно нижче ринкової. Розрахунок ліквідаційної вартості бізнесу здійснюється наступним чином: [11]
1. Аналізується ряд статистичних та бухгалтерських документів, до яких відносяться: бухгалтерські звіти на кінець кожного кварталу, статистичні звіти, проміжний ліквідаційний баланс інвентарні картки. На підставі комплексного фінансового аналізу робиться експертний висновок про достатність коштів на покриття всієї заборгованості.
2. Формується оцінювана маса майна підприємства. Окремо розглядаються такі групи активів підприємства: найбільш ліквідні (оборотні активи), менш ліквідні (необоротні активи).
3. Формується сума загальної заборгованості підприємства.
4. Розробляється календарний графік ліквідації підприємства. При цьому необхідно враховувати, що продаж різних видів активів підприємства (нерухомого майна, машин та обладнання, товарно-матеріальних запасів) вимагає різних часових періодів виходячи зі ступеня ліквідності конкретних активів і необхідного рівня експозиції на ринку.
5. Обгрунтовуються розміри витрат. Виділяються: витрати, пов'язані з ліквідацією, і витрати, пов'язані з володінням активи до їх реалізації. До числа витрат, пов'язаних з ліквідацією, в першу чергу відносяться комісійні оціночним і юридичним фірмам, а також податки і збори, що сплачуються при продажі. До числа витрат, пов'язаних з володінням активами до їх продажу, відносяться витрати на охорону об'єктів, управлінські витрати по підтримці роботи компанії до завершення його ліквідації тощо
6. Оцінюється реалізоване майно підприємства. Оцінка майна, що підлягає реалізації, здійснюється з допомогою використання всіх підходів оцінки. Причому в практиці більш часто використовуваним підходом для оцінки об'єктів нерухомості є порівняльний підхід.
7. Визначається ставка дисконтування з урахуванням планованого терміну реалізації. Причому ставка дисконтування може встановлюватися для кожного виду оцінюваного активу індивідуально з урахуванням ліквідності (значні знижки на низьку ліквідність) і ризику можливої ​​«непродажу».
8. Будується графік реалізації майна, визначається сукупна виручка від реалізації поточних, матеріальних і нематеріальних активів.
9. За підсумками реалізації погашається накопичена сума поточної заборгованості за період ліквідації та здійснюються виплати за зобов'язаннями. При цьому вимоги кредиторів задовольняються в порядку черговості, встановленої положеннями ст. 64 Цивільного кодексу РФ.
10. Кінцевим дією є оцінка ліквідаційної вартості підприємства (бізнесу), що припадає на частку власників (акціонерів).
Теорія оцінки містить таке положення: ліквідаційна вартість (виручка від ліквідації підприємства після задоволення усіх вимог кредиторів із коштів, отриманих від продажу його активів) є абсолютною нижньою межею ринкової вартості підприємства.
1.3. Порівняльний підхід до оцінки вартості підприємства
Порівняльний підхід до визначення оцінки вартості підприємства (бізнесу) припускає, що цінність власного капіталу підприємства визначається тією сумою, за яку воно може бути продане за наявності досить сформованого ринку. Іншими словами, найбільш вірогідною ціною вартості оцінюваного бізнесу може бути реальна ціна продажу подібного (аналогічного) підприємства, зафіксована ринком. [13, с. 77]
Теоретичною основою порівняльного підходу, що доводить об'єктивність його застосування, є наступні базові положення.
По-перше, експерт-оцінювач використовує як орієнтир реально сформовані ринком ціни на подібні підприємства, або їх акції. За наявності розвиненого фінансового ринку фактична ціна купівлі-продажу підприємства в цілому або однієї акції найбільш інтегрально враховує численні фактори, що впливають на величину вартості власного капіталу підприємства. До таких факторів можна віднести, перш за все, співвідношення попиту і пропозиції на даний бізнес, рівень ризику, перспективи розвитку галузі, конкретні особливості підприємства і багато чого іншого, що, в кінцевому рахунку, полегшує роботу оцінювача, що довіряє ринку. [6]
По-друге, порівняльний підхід базується в основному на принципі альтернативних інвестицій. Інвестор, вкладаючи гроші в будь-які акції, купує, перш за все, майбутній дохід. Виробничі, технологічні та інші особливості конкретного бізнесу цікавлять інвестора тільки з позиції перспектив отримання доходу. Прагнення отримати максимальний дохід на вкладений капітал при адекватному рівні ризику і вільному розміщенні інвестицій забезпечує вирівнювання ринкових цін.
По-третє, ціна підприємства відображає його виробничі і фінансові можливості, становище на ринку, перспективи розвитку. Отже, в подібних підприємствах повинно збігатися співвідношення між ціною і найважливішими фінансовими параметрами, такими як прибуток, дивідендні виплати, об'єм реалізації, балансова вартість власного капіталу. Відмінною рисою цих фінансових параметрів є їхня визначальна роль у формуванні доходу, одержуваного інвестором. [11]
Порівняльний підхід має ряд деяких переваг і недоліків, які повинен враховувати професійний експерт-оцінювач.
Основною перевагою порівняльного підходу є те, що оцінювач орієнтується на фактичні ціни купівлі-продажу подібних підприємств. У даному випадку ціна визначається ринком, так як оцінювач обмежується тільки коригуваннями, що забезпечують порівнянність аналога з оцінюваним об'єктом. При використанні інших підходів оцінювач визначає вартість підприємства на основі вироблених ним розрахунків.
Порівняльний підхід базується також на ретроінформаціі і, отже, відображає фактично досягнуті підприємством (бізнесом) результати виробничо-фінансової діяльності, в той час як прибутковий підхід орієнтований лише на прогнози щодо майбутніх доходів.
Ще однією перевагою порівняльного підходу є реальне віддзеркалення попиту і пропозиції на об'єкт інвестування, оскільки ціна фактично досконалої операції більш точно враховує ситуацію на ринку.
Разом з тим порівняльний підхід має ряд істотних недоліків, які обмежують його використання в сучасній оціночній практиці. По-перше, базою для розрахунку при даному підході є досягнуті в минулому фінансові результати, отже, метод ігнорує перспективи розвитку підприємства в перспективі на майбутнє. По-друге, порівняльний підхід можливий тільки за наявності самої різнобічної фінансової інформації не тільки по оцінюваному підприємству (бізнесу), але і по великому числу схожих підприємств, відібраних оцінювачем в якості аналогів. Отримання додаткової інформації від підприємств аналогів є достатньо складним і дуже дорогим процесом.
По-третє, експерт-оцінювач повинен робити численні і досить складні коригування, вносити поправки в підсумкову величину і проміжні розрахунки, що вимагають серйозного обгрунтування. Це пов'язано з тим, що в реальній практиці не існує абсолютно однакових підприємств. Тому експерт-оцінювач зобов'язаний виявити ці відмінності і визначити шляхи їх нівелювання в процесі визначення підсумкової величини вартості.
Можливість застосування порівняльного підходу в реальній економічній практиці в першу чергу залежить від наявності активного фінансового ринку, оскільки зазначений підхід передбачає використання даних про фактично здійснені угоди. Друга умова - це відкритість ринку або доступність фінансової інформації, необхідної оцінювачу. Третьою необхідною умовою є наявність спеціальних служб, що накопичують цінову і фінансову інформацію, а формування відповідного банку даних може полегшити роботу оцінювача, оскільки порівняльний підхід є досить трудомістким і дорогим.
Порівняльний підхід передбачає використання трьох методів, вибір яких залежить від цілей, об'єкта, конкретних умов оцінки: метод компанії-аналога, метод угод, метод галузевих коефіцієнтів. [6 с. 91]
Метод компанії-аналога або метод ринку капіталу, заснований на використанні цін, сформованих відкритим фондовим ринком. Базою для порівняння тут служить ціна однієї акції акціонерних товариств відкритого типу (АТВТ). Перевага даного методу полягає у використанні фактичної інформації, а не прогнозних даних, що мають відому невизначеність. Для реалізації даного методу необхідна достовірна і досить детальна фінансова та ринкова інформація по групі порівнянних підприємств і самого оцінюваного підприємства. Вибір порівнянних підприємств (так званих аналогів) здійснюється виходячи з аналізу подібних підприємств по галузі, виду продукції, диверсифікації продукції (послуг), життєвому циклу, географії, розмірами, стратегії діяльності, різних фінансових характеристиками (рентабельності, темпів зростання та ін.) У чистому вигляді даний метод використовується тільки для оцінки рівня вартості міноритарного (неконтрольного) пакета акцій. [8, с.93]
Метод угод або метод продажів, орієнтований на ціни придбання підприємства (бізнесу) в цілому або його контрольного пакета акцій. Це визначає найбільш оптимальну сферу застосування даного методу - оцінка вартості 100%-го капіталу, або оцінка контрольного пакету акцій.
Метод галузевих коефіцієнтів або метод галузевих співвідношень, заснований на використанні рекомендованих співвідношень між ціною і певними фінансовими параметрами. Галузеві коефіцієнти, як правило, розраховуються спеціальними аналітичними організаціями на основі тривалих статистичних спостережень за співвідношенням між ціною власного капіталу певного підприємства і його найважливішими виробничо-фінансовими показниками. На основі аналізу накопиченої інформації та узагальнення результатів були розроблені досить прості формули визначення вартості оцінюваного підприємства. [9]
Порівняльний підхід до оцінки бізнесу багато в чому схожий з методом капіталізації доходів. В обох випадках оцінювач визначає вартість компанії, спираючись на величину доходу кампанії. Основна відмінність полягає в способі перетворення величини доходу у вартість компанії. Метод капіталізації передбачає конвертацію річного доходу у вартість за допомогою коефіцієнта капіталізації. Коефіцієнт капіталізації, побудований на основі ринкових даних, використовується як дільник. Порівняльний підхід також оперує ринкової цінової інформацією і величиною доходу, досягнутого схожою фірмою. Проте в даному випадку дохід множиться на величину співвідношення між ціною і доходом. [12]
Зазвичай порівняльний підхід використовується в наступних випадках: коли є достатня кількість порівнянних (дійсно схожих з оцінюваним по найбільш важливим економічним параметрами) підприємств і операцій з ними (частковими інтересами в них); є достатньо даних по таким самим підприємствам (і операціях) для проведення відповідного фінансового аналізу, а також є надійні дані про прибутки або грошових потоках як оцінюваної, так і порівнянних підприємств.

2. Аналіз діяльності підприємства та перспектив його розвитку
2.1. Загальна характеристика ТОВ «Солодкий рай»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Солодкий рай» (далі по тексту роботи - ТОВ «Солодкий рай») є приватним підприємством харчової промисловості, основною діяльністю якого є виробництво кондитерських, борошняних та хлібобулочних виробів, і їх подальша реалізація. В даний час Підприємство є юридичною особою з усіма правами, має власне майно, самостійний звітний баланс, розрахункові рахунки в банках, а свою діяльність здійснює на основі цивільного законодавства України та інших нормативно-правових актів.
Підприємство зареєстроване за юридичною (і фактичного) адресою: 656037, Алтайський край, місто Барнаул, вул. Північно-Західна 10А.
ТОВ «Солодкий рай» створено індивідуальним підприємством на основі приватної власності без обмеження терміну діяльності. Вищестоящого органу Підприємство не має, а його засновниками є фізичні особи. Установчим документом є Статут, вимоги якого обов'язкові для виконання всіма органами Підприємства та його працівниками [1].
Підприємство ТОВ «Солодкий рай» має печатку із своїм найменуванням російською мовою і вказівкою на місце його знаходження, також має штампи і бланки зі своїм найменуванням, власну емблему, зареєстрований товарний знак та інші засоби візуальної ідентифікації.
Головною метою здійснюваної діяльності ТОВ «Солодкий рай» є отримання прибутку, при цьому діяльність спрямована на задоволення потреби населення в кондитерських, борошняних та хлібобулочних виробах і максимальне насичення ринку своєю продукцією. ТОВ «Солодкий рай» виробляє наступні види продукції: кондитерські вироби (20 найменувань); борошняні та хлібобулочні вироби (25 найменувань), вироби відрізняються високою якістю і користуються заслуженим попитом у населення. Керівництво Підприємства у своїй діяльності орієнтується на вивчення потреби і запитів споживачів і в якості однієї зі своїх головних завдань вважає - підвищення якості виробленої продукції.
Підприємство ТОВ «Солодкий рай» поставляє свою продукцію в магазини міста Барнаула, а також інші міста і райони Алтайського краю.
Для реалізації цілей виробничої діяльності підприємство ТОВ «Солодкий рай» здійснює такі види діяльності [2]:
ü виробництво та реалізація кондитерських виробів;
ü виробництво і реалізація борошняних виробів;
ü виробництво і реалізація хлібобулочної продукції;
ü торгово-закупівельна діяльність (у тому числі і оптова торгівля);
ü комерційна, посередницька діяльність;
ü організація громадського харчування (їдальня);
ü переробка сільськогосподарської продукції;
ü транспортні та інші комерційні послуги;
ü надання інших видів платних послуг населенню.
У перспективі на майбутнє (найближчі 2-3 року) ТОВ «Солодкий рай» передбачає розширити асортимент продукції, що випускається і послуг, що надаються населенню, а також прагнути до поліпшення якості продукції шляхом зміни якості своєї матеріально-сировинної бази.
Підприємство ТОВ «Солодкий рай» складається з наступних основних і допоміжних цехів і виробничих ділянок: пекарня; склад сировини, готової продукції; холодильник; магазин; гараж; адміністративну будівлю.
ТОВ «Солодкий рай» знаходиться на ринку вже більше 8 років і встигло себе зарекомендувати, як хороший виробник кондитерських і борошняних виробів, знайшло своє коло покупців і в даний час ТОВ «Солодкий рай» ніяких фінансових труднощів не відчуває, знаходиться на високій стадії ділової активності і «твердо стоїть на ногах». Все це підтверджується високими показниками розмірів виробництва Підприємства (див. таблиця 1)
Таблиця 1 - Розміри виробництва ТОВ «Солодкий рай»
Показник
2006
2007
2007/2006,%
1
3
4
5
Вартість товарної продукції, тис. руб. (Форма № 2, стор 010)
4151
4627
111,5
Середньорічна чисельність працівників, чол. (Штатний розклад)
105
101
96,2
Середньорічна вартість основних фондів, тис. руб. (Гл. книга, сч.01, 02)
1929
1949
101,0
Розглядаючи показники, що відображають розміри виробництва підприємства харчової промисловості ТОВ «Солодкий рай» можна сказати наступне. Вартість товарної продукції Підприємства у 2007 році склала 4627 тис. руб., Тобто відбулося збільшення даного показника в порівнянні з базисним 2006 роком на 11,5% (+476 тис.руб). Таким чином, спостерігається позитивна тенденція підвищення випуску товарної продукції.
Середньорічна чисельність працівників на підприємстві на кінець 2007 року склала 101 чол., Що в порівнянні з 2006 роком на 3,8% менше (- 4 чол.). Що стосується стану основних засобів на Підприємстві, то їх середньорічна вартість в 2007 році склала 1949 тис.руб., В порівнянні з базисним роком спостерігається зростання вартості основних засобів на 1%. Ці два фактори (зменшення чисельності робочої сили та збільшення вартості основних фондів) можна пояснити тим, що у ТОВ «Солодкий рай» у 2007 році відбулася модернізація основного виробничого обладнання, в результаті якої були механізовані деякі процеси, раніше виконувалися вручну - тому відбулося вивільнення робочої сили.
У цілому за ці два роки підприємство ТОВ «Солодкий рай» має гарну тенденцію до подальшого розширення розмірів свого виробництва, про що говорить проведена модернізація, а також збільшення випуску товарної продукції. Це ж підтверджується і високими фінансовими результатами Підприємства, отриманими за 2006-2007 рр.. (Див. таблиця 2).
Таблиця 2 - Фінансові результати ТОВ «Солодкий рай» [[3]]
Показник
2006
2007
2007/2006,%
1
2
3
4
Виручка від продажу продукції, тис. руб. (Стор. 010 ф. № 2)
4151
4627
111,5
Собівартість проданої продукції, тис. руб. (Стор. 020 ф. № 2)
1779
2277
128,0
Валовий прибуток = Виручка - Собівартість, тис. руб. (Стор. 029 ф. № 2)
2372
2350
99,1
в т.ч. прибуток від продажу, тис. руб. (Стор. 050 ф. № 2).
2316
2288
98,8
Розглянувши показники наведеної таблиці, можна зробити наступні висновки. Виручка від продажу всієї кондитерської, борошняної і хлібобулочної продукції, у ТОВ «Солодкий рай» у 2007 році склала 4627 тис.руб., Що в порівнянні з 2006 роком на 11,5% більше. Ця зміна пояснюється розширенням ринку збуту продукції і збільшенням обсягу продажів.
Відповідно відбулося збільшення собівартості проданої продукції, в 2007 році вона склала 2277 тис.руб., Що в порівнянні з 2006 роком на 28% більше. Це зміна відбулася за рахунок збільшення вартості сировини і за рахунок збільшення обсягів виробництва підприємства
Що стосується прибутку від продажу, то в 2007 році на підприємстві ТОВ «Солодкий рай» прибуток від продажу продукції (робіт, послуг) склала 2288 тис.руб., В порівняння з 2006 роком, коли прибуток від продажів дорівнювала 2316 тис.руб. , відбулося деяке зниження суми прибутку на 1,2%.
У цілому можна відзначити, що в аналізованому періоді (2006-2007 рр.). Барнаульское підприємство харчової промисловості ТОВ «Солодкий рай» отримувало стабільний дохід від продажу кондитерської, борошняної і хлібобулочної продукції (інших робіт і послуг) у вигляді прибутку. Тобто і саме підприємство ТОВ «Солодкий рай» в даному періоді є прибутковим.
Контроль і оперативне керівництво виробничою та іншою діяльністю підприємства ТОВ «Солодкий рай» здійснює Генеральний директор даного підприємства, рішенням і наказам якого підкоряються всі без винятку працівники даного товариства (див. малюнок 1). Вища ланка управління підприємства ТОВ «Солодкий рай», яку складають Генеральний директор, заступник директора, комерційний директор і головний бухгалтер, затверджують і здійснюють плановий розрахунок доцільності випуску та подальшого просування на ринку нової продукції (послуг) і несуть відповідальність за отримані результати від планової роботи , за фінансові результати від впровадження та просування на ринку нового товару.

Генеральний директор
Заступник
директора
Головний бухгалтер
Комерційний директор


Контроль та організація Контроль та організація Контроль та організація
збуту продукції виробництва продукції обліку виробництва і збу-
та продукції, звітність
Менеджери
Технолог
 

збут продукції рецептури, контроль бухгалтерський облік
Бригадир
бригада 2
оформлювачі тістечок, тортів
бригада 1
підготовка напівфабрикатів
Експедитори, водії


доставка продукції виробництво
бригада 3,4
виробництво хлебобул.ізделій


Малюнок 1. Організаційно-функціональна структура Підприємства
2.2. Аналіз стану та перспектив розвитку ТОВ «Солодкий рай»
Аналіз фінансового стану підприємства є не просто важливим елементом управління підприємством - його результати служать візитною карткою, рекламою, досьє, що дозволяє визначити позицію підприємства в ринковій системі. Перш ніж проводити аналіз фінансового стану ТОВ «Солодкий рай», слід сформувати аналітичний баланс підприємства за 2007 рік, в якому містяться вихідні дані для такого аналізу.

Таблиця 3 - Агрегований баланс ТОВ «Солодкий рай» за 2007 рік
Статті балансу
Позна
чення
На початок 2007 року
На кінець 2007 року
+, -
1
2
3
4
5
АКТИВ
1. Необоротні активи (стор. 190):
ВА
2439
3042
+603
Нематеріальні активи (стор. 110)
НА
290
275
-15
Основні засоби (стор. 120)
ОС
1710
2315
+605
Довгострокові фін / вкладення (стор. 140)
ФВ
210
210
-
Інші необоротні активи (стор. 150)
ПВА
229
242
+13
2. Оборотні активи (стор. 290):
ПРО
4475
5632
+1157
Запаси і витрати (стор. 210)
ЗЗ
2188
2896
+708
Розрахунки з дебіторами (стор. 240)
ДЗ
1615
2226
+611
Грошові кошти (стор. 260)
ДС
672
510
-162
Баланс (стор. 300)
Вб
6914
8674
+1760
ПАСИВ
1. Власний капітал (стор. 490):
СС
6738
8382
+1644
Статутний капітал (стор. 410)
КК
250
250
-
Резервний капітал (стор. 430)
РК
330
342
+12
Нерозподілений прибуток
НП
6158
7790
+1632
2. Залучений капітал (стр 590 +690)
ЗС
176
292
+116
Довгострокові зобов'язання (стор. 590)
ДО
-
-
-
Позики і кредити (стор. 610)
ТО
66
51
-15
Кредиторська заборгованість (стор. 620)
КЗ
110
241
+131
Баланс (стор. 700)
Вб
6914
8674
+1760
Розглядаючи баланс підприємства ТОВ «Солодкий рай» за 2007 рік, наведений в агрегованому стані в таблиці 3, можна сказати наступне. За аналізований період - 2007 рік - відбулося збільшення по багатьом статтям, як активу, так і пасиву балансу даного підприємства.
Так у складі активу балансу відбулося значне збільшення статті необоротних активів (+603 тис. грн.), Причому сталося це збільшення в основному за рахунок збільшення вартості основних фондів, які зросли на 605 тис.руб. зважаючи на проведення у 2007 році модернізації виробничих фондів на даному підприємстві. Також значно збільшилися оборотні активи ТОВ «Солодкий рай» (+1157 тис. грн.) В основному за рахунок збільшених запасів і витрат на підприємстві (+708 тис. грн.) Та збільшення суми дебіторської заборгованості (+611 тис. грн.). А ось залишки грошових коштів на розрахункових рахунках і в касі підприємства (-162 тис. грн.) Та нематеріальні активи (-15 тис. грн.) До ТОВ «Солодкий рай» знизилися.
Деякі зміни відбулися і в пасиві балансу підприємства ТОВ «Солодкий рай». Так, до кінця 2007 року значно зросла частка власного капіталу підприємства (+1644 тис. грн.), Що відбулося в основному за рахунок накопичення суми нерозподіленого прибутку на рахунку «Прибутки та збитки». Тут слід зазначити, що на підприємстві ТОВ «Солодкий рай» прибуток взагалі не розподіляється належним чином, а просто накопичується на рахунку «Прибутки та збитки» - що є вкрай негативною тенденцією, в першу чергу для самого підприємства. Поряд з власним капіталом підприємства, відбулося збільшення суми залученого капіталу ТОВ «Солодкий рай», яке склало 116 тис.руб., Причому дана зміна обумовлено зростанням кредиторської заборгованості (+131 тис. грн.).
У цілому, баланс підприємства ТОВ «Солодкий рай» складено у позитивному співвідношенні, що пояснюється збільшенням обсягів виробництва розширенням ринку збуту продукції, модернізацією устаткування і т.п. На підставі даних наведеного балансу можна розрахувати показники фінансової стійкості і зробити висновки про перспективи на майбутнє.
Таблиця 4 - Показники фінансової стійкості підприємства
Показник
Формула
На початок 2007 року
На кінець 2007 року
Норма
1
2
3
4
5
Коефіцієнт фінансового ризику
КФР = ЗС / СС
0,026
0,035
<0,7
Коефіцієнт боргу
Кд = ЗС / Вб
0,025
0,034
<0,4
Коефіцієнт автономії
Ка = СС / Вб
0,975
0,966
> 0,5
Коефіцієнт фінансової стійкості
КФУ = СС + ДВ / Вб
0,974
0,966
0,8 - 0,9
Коефіцієнт маневреності власних джерел
Км = (СС-ВА-У) / СС
0,638
0,637
0,5
Коефіцієнт стійкості структури мобільних засобів
До уст.мс. = (ОБ - КП) / ПРО
0,961
0,948
1,0
Коефіцієнт забезпеченості оборотного капіталу власними джерелами
До ВОК = (СС - ВА - У) / ПРО
0,961
0,948
> 0,1
Слід зазначити, що на підставі розрахованих показників у таблицях 1-4 можна судити про фінансове становище підприємства, що аналізується. Такі показники в ТОВ «Солодкий рай» виглядають наступним чином.
Коефіцієнт фінансового ризику на підприємстві ТОВ «Солодкий рай» склав у 2007 році - 0,035 (при нормі ≤ 0,7), це означає, що дане підприємство в процесі своєї діяльності привернуло на 1 рубль власних коштів - 0,035 рубля позикових, тобто фінансовий ризик тут малоймовірний.
Коефіцієнт боргу склала у 2006 році-0, 025, і в 2007 році-0, 034 (при нормативі <0,4). Це говорить про те, що ТОВ «Солодкий рай» залучає позикові кошти на короткий період і в самих незначних сумах.
Коефіцієнт автономії в 2006 році склав 0,975, у 2007 році-0,966 (при нормативі> 0,5). Це означає, що власні кошти підприємства ТОВ «Солодкий рай» у загальній сумі всього майна підприємства складають 97,5%, відповідно частка позикових коштів (причому тільки короткострокових) у загальній вартості майна підприємства становить усього 2,5%.
Коефіцієнт фінансової стійкості, що показує відношення загальної суми власних і довгострокових позикових коштів підприємства до валюти балансу, на підприємстві склав 0,974 у 2007 році (при нормі 0,8-0,9). Це говорить про те, що в даний час (на увазі 2007 рік) підприємство відчуває підйом і знаходиться на високій стадії ділової активності.
Коефіцієнт маневреності власних джерел на аналізованому підприємстві склав в 2007 році - 0,637 (при нормативі 0,5). Це говорить про те, що власні джерела ТОВ «Солодкий рай» недостатньо маневрені, тому що основна їх сума зосереджена в основних фондах і все більш збільшується з року в рік сумі нерозподіленого прибутку.
Коефіцієнт стійкості структури мобільних коштів у 2006 році склав - 0,961, у 2007 році він знизився і склав - 0,948. Даний показник говорить про те, що чистий оборотний капітал підприємства в загальній сумі всього оборотного капіталу ТОВ «Солодкий рай» складає 94-96%.
Коефіцієнт забезпеченості оборотного капіталу власними джерелами на підприємстві ТОВ «Солодкий рай» склав у 2006 році - 0,961, у 2007 році - 0,948. Це говорить про те, що власні оборотні кошти підприємства в загальній сумі оборотних активів становлять майже 95%.
У цілому можна відзначити, що практично всі показники, що характеризують фінансовий стан підприємства в ТОВ «Солодкий рай» досить високі. Це, безсумнівно, говорить про те, що підприємство харчової промисловості ТОВ «Солодкий рай» - є досить сильним підприємством, при цьому воно знаходиться на стадії високої ділової активності і «твердо стоїть на ногах». Єдиним мінусом аналізованого підприємства (причому досить значним) є недостатня маневреність власних коштів, що пояснюється двома факторами: перший - це те, що дуже велика сума зосереджена в основних фондах підприємства, і другий - це те, що сума нерозподіленого прибутку на підприємстві неможливо висока і продовжує наростати щорічно. Тому тут необхідно посилити контроль і розподілити накопичену прибуток за напрямами, зазначеними в Наказі по обліковій політиці ТОВ «Солодкий рай».
Щоб більш повно відобразити фінансовий стан ТОВ «Солодкий рай" необхідно провести аналіз ліквідності балансу (див. таблиця 5).
Таблиця 5 - Аналіз ліквідності балансу підприємства, тис.руб.
Актив
2007
Пасив
2007
Платіжний
надлишок
01.01
31.12
01.01
31.12
1
2
3
4
5
6
7 = 2-5
8 = 3-6
А1 (стор. 250 +260)
672
510
П1 (стор. 620)
110
241
562
269
А2 (стор. 240)
1615
2226
П2 (стор. 610 +660)
66
51
1549
2175
А3 (стор. 210 + 220 + 230 + 270)
2188
2896
П3 (стор. 590 + 630 +640 + 650)
0
0
2188
2896
А4 (стор. 190)
2439
3042
П4 (розд. III)
6738
8382
-4299
-5340
БАЛАНС
6914
8674
БАЛАНС
6914
8674
-
-
Проводячи аналіз ліквідності балансу підприємства ТОВ «Солодкий рай» за 2007 рік (див. таблиця 5), основна мета полягала в тому, щоб переконатися в тому, що дане підприємство справді є фінансово стійким, ліквідним і платоспроможним в даний час (мається на увазі 2007 рік). Розглянувши дані наведеної таблиці можна зробити наступні висновки. На початок 2007 року в ТОВ «Солодкий рай» спостерігається наступне співвідношення А1> П1; А2> П2; А3> П3; А4 <П4, на кінець 2007 року дані співвідношення не змінилися - А1> П1; А2> П2; А3> П3; А4 <П4.
Виходячи з цього, можна охарактеризувати баланс ТОВ «Солодкий рай» за 2007 рік, як ліквідний. Це означає, що аналізоване підприємство є платоспроможним, тобто в змозі нести відповідальність за всіма своїми боргами - як зовнішнім (постачальникам, бюджету, позабюджетним організаціям, банкам та іншим контрагентам), так і внутрішнім (працівникам по заробітній платі та інших виплатах) належним йому майном.
Проведений за такою схемою аналіз ліквідності (платоспроможності і стійкості) підприємства є досить наближеним. Щоб упевнитися в реальної платоспроможності ТОВ «Солодкий рай» необхідно провести більш детальний аналіз платоспроможності (ліквідності) підприємства за допомогою спеціальних коефіцієнтів (див. таблиця 6).
Таблиця 6 - Розрахунок платоспроможності (ліквідності) підприємства
Коефіцієнти
платоспроможності
Позна-чення
Норматив
2007
01.01
31.12
1
2
3
4
5
1. Коефіцієнт загальної ліквідності =

КОЛ (L1)
³ 1
14,93
9,35
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності =
КАЛ (L2)
³ 0,2-0,7
3,82
1,75
3. Коефіцієнт швидкої ліквідності =
КБЛ (L3)
³ 0,7-0,8
12,99
9,37
4. Коефіцієнт поточної ліквідності =
КТЛ (L4)
1-2
25,43
19,29
Дотримуючись розрахунковим даними, можна зробити висновки. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових зобов'язань підприємства може бути погашена за рахунок наявної готівки, надзвичайно високий, він становить на початок 2007 року - 3,82, на кінець - 1,75. Це говорить про те, що підприємство має маленьку суму короткострокових боргів і достатню кількість власних коштів.
Коефіцієнт швидкої ліквідності на підприємстві також дуже високий (зазвичай задовольняє ≥ 0,7-0,8). У нашому випадку він склав на кінець 2007 року - 9,37. Пояснюється це тим, що у ТОВ «Солодкий рай» є в наявності грошові кошти, короткострокові вкладення і короткострокова дебіторська заборгованість, і мізерна сума короткострокових фінзобов'язань.
Коефіцієнт поточної ліквідності, що відображає ступінь покриття оборотними активами пасивів на підприємстві складає на кінець 2007 року -19,29. Це високий показник, який говорить про те, що оборотні активи аналізованого підприємства покривають свої пасиви повністю.
Підводячи підсумок проведеному аналізу можна сказати, що підприємство ТОВ «Солодкий рай» володіє деяким запасом фінансової стійкості, це дозволяє йому "бути на плаву», конкурувати з іншими підприємствами у своїй економічній зоні, збільшувати обсяги продажу, розширювати асортимент, залучати додаткових клієнтів майже без фінансового ризику.
2.3. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища ТОВ «Солодкий рай»
Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища в даний час є одним з найважливіших напрямів при оцінці діяльності підприємства. У країнах з ринковою економікою набув поширення SWOT-аналіз діяльності підприємства. Це скорочена назва, що складається з перших літер слів: Strengths-Переваги, Weaknesses-Недоліки, Opportunities-Можливості, Threats-Погрози. SWOT-аналіз за своєю суттю є заключним етапом ситуаційного аналізу. При оцінці переваг і недоліків головна увага приділяється внутрішнім чинникам підприємства, а Можливостей та Загроз на ринку - факторів, що визначають зовнішню середу. У ТОВ «Солодкий рай» служба фінансового менеджменту здійснює SWOT-аналіз, який представляє наступне (див. таблиця 7).

Таблиця 7 - SWOT - аналіз ТОВ «Солодкий рай»
S (Strengths) - Переваги
W (Weaknesses) - Недоліки
1
2
· Наявність оригінальної виробничої технології і великий досвід у виробництві кондитерської, борошняної і хлібобулочної продукції (> 8 років).
· Велика номенклатура продукції, що випускається: кондитерські, борошняні і хлібобулочні вироби (> 40 видів).
· Постійні партнери: широка мережа оптової та роздрібної клієнтури.
· Вдале географічне розташування в плані збуту продукції.
· Наявність сертифікатів відповідності на всю продукцію, що випускається.
· Є резерв невикористовуваних виробничих потужностей.
· Не створено мережу офіційних представників. Неповна ступінь охоплення ринку збутовою мережею посередників у районах потенційного попиту.
· Недостатньо ефективна організація ринкових досліджень і як наслідок, відсутність постійного моніторингу діяльності підприємства.
· Недостатньо ефективна кадрова політика на підприємстві.
· Немає ефективної політики ціноутворення на продукцію, що випускається (необхідно розробити стандарт підприємства з ціноутворення, особливо по нових виробах).
O (Opportunities) - Можливості
T (Threats) - Загрози
· Очікується підйом місцевої та регіональної економіки і отже розширення ємності ринку.
· Збільшення обсягів виробництва за рахунок ефективного використання незавантаженого обладнання.
· Можливість знайти споживачів за межами свого ринку збуту.
· Залучення інвестицій для закупівлі відсутнього обладнання.
· Залучення інвестицій для здійснення нових проектів.
· Існуючий диспаритет цін, обмежує купівельну спроможність населення і ускладнює збут продукції, що випускається підприємства
· Поява на місцевому та регіональному ринку достатньо потужних конкурентів (олігополій, монополій) в даному вигляді виробничої діяльності харчової промисловості
За результатами наведеної таблиці можна зазначити, що основними проблемами з якими стикається Барнаульское підприємство харчової промисловості ТОВ «Солодкий рай» є - недолік інвестиційних коштів; велике податкове навантаження і ціновий диктат монополістів в даній сфері діяльності. Тому основним напрямком діяльності підприємства ТОВ «Солодкий рай» у сфері маркетингу має стати здійснення ряду необхідних заходів щодо збереження та поліпшення позицій на регіональному та місцевому ринках продажів, які полягають у наступному:
▬ більш ретельне і детальне вивчення стану ринків;
▬ максимальне врахування нових запитів і вимог споживачів до якості виробленої кондитерської, борошняної і хлібобулочної продукції;
▬ застосування більш зручних і вигідних для покупців форм придбання продукції (розробка нового дизайну тари, упаковки);
▬ популяризація випущеної і розроблюваної продукції шляхом демонстрації розробок, участі у галузевих виставках і конкурсах;
▬ створення та постійне вдосконалення методів роботи з постійними клієнтами та офіційними представниками підприємства.
Основним споживачем виробів, що випускаються ТОВ «Солодкий рай» є жителі міста Барнаула і прилеглих районів Алтайського краю.
Основними конкурентами ТОВ «Солодкий рай» на ринку Алтайського краю є ТОВ «Хлібокомбінат № 4», ТОВ «Хлібокомбінат № 5», ТОВ «Албіс», ТОВ «Ваш кондитер», ТОВ «Рунгіс». Враховуючи потребу ринку в випускаються видах продукції, високі якісні характеристики продукції, що відповідають російським стандартам, низькі, конкурентоспроможні ціни планованих до випуску виробів, можна вважати, що Підприємство не буде відчувати серйозних труднощів у збуті своєї продукції.
Підприємством проводиться своєчасна модифікація випускається продукції відповідно до запитів клієнтів. Політика створення новинок у ТОВ «Солодкий рай» - основний інструмент боротьби з конкурентами й утримання своїх позицій на ринку. Також Підприємством своєчасно відстежуються можливі скарги покупців на якість, упаковку, зовнішній вигляд товару та вживаються відповідні заходи. Після цього зменшується кількість скарг та нарікань з боку покупців. ТОВ «Солодкий рай» робить все, щоб утриматися на ринку харчових продуктів.
Основні напрямки стратегії зростання в діяльності ТОВ «Солодкий рай» з розширення ринків збуту включають наступне: освоєння нових географічних сегментів ринку; а також постійне вдосконалення продукції, що випускається. Система маркетингових комунікацій ТОВ «Солодкий рай» включає в себе рекламу, формування громадської думки, стимулювання збуту. Поширення рекламних матеріалів випускається, здійснюється на галузевих виставках-ярмарках, конкурсах, за допомогою особистих контактів представників заводу з потенційними партнерами. Систематично публікуються статті в газетах і журналах. Для зміцнення іміджу використовуються виступи керівництва підприємства в пресі, на радіо і телебаченні, участь у виставках-ярмарках, виготовлення та розповсюдження сувенірної продукції. Стимулювання збуту здійснюється за рахунок надання різних знижок споживачам.

3. Оцінка вартості підприємства
3.1. Витратний підхід до оцінки вартості ТОВ «Солодкий рай»
Витратний підхід в оцінці бізнесу розглядає вартість підприємства з точки зору понесених витрат. Для здійснення цього попередньо проводиться оцінка обгрунтованої ринкової вартості кожного активу окремо, потім визначається поточна вартість зобов'язань і, нарешті, з обгрунтованої ринкової вартості суми активів підприємства віднімається поточна вартість всіх його зобов'язань, результат показує оціночну вартість власного капіталу підприємства. Підхід представлений двома методами: методом вартості чистих активів і методом ліквідаційної вартості. У даному випадку застосуємо метод чистих активів.
Метод вартості чистих активів застосовують у тому випадку, якщо підприємство володіє значними матеріальними активами і очікується, що буде як і раніше діючим підприємством - ТОВ «Солодкий рай» якраз таке підприємство. Розрізняють метод скоригованих чистих активів і не скоригованого (у нашому випадку) чистих активів. У першому випадку проводиться повна коригування статей балансу і визначається обгрунтована ринкова вартість кожного активу окремо. Результати розрахунків за цим методом більш достовірні, ніж за другим, коли через відсутність достатньої інформації коригування статей балансу не проводиться.
Чисті активи - це величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів підприємства, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Проведення оцінки за допомогою методики чистих активів грунтується на аналізі фінансової звітності. Вона є індикатором фінансового стану підприємства на дату оцінки, дійсної величини чистого прибутку, фінансового ризику та ринкової вартості матеріальних і нематеріальних активів. Основні документи фінансової звітності, аналізовані в процесі оцінки: бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки; додатки до них і деякі розшифровки.
Процедура оцінки передбачає наступну послідовність кроків: визначення ринкової вартості всіх активів компанії; визначення величини зобов'язань компанії; розрахунок різниці між ринковою вартістю активів і зобов'язань. Таким чином, базовою формулою є: Вартість підприємства = Активи - Зобов'язання (1)
Щоб визначити власний капітал (вартість підприємства) ТОВ «Солодкий рай» розглянемо активи і зобов'язання підприємства (таблиця 8).
Таблиця 8 - Активи і зобов'язання ТОВ «Солодкий рай»
Найменування
На початок 2007 року
На кінець 2007 року
+, -
1
3
4
5
АКТИВИ
1. Необоротні активи (стор. 190):
2439
3042
+603
Нематеріальні активи (стор. 110)
290
275
-15
Основні засоби (стор. 120)
1710
2315
+605
Довгострокові фін / вкладення (стор. 140)
210
210
-
Інші необоротні активи (стор. 150)
229
242
+13
2. Оборотні активи (стор. 290):
4475
5632
+1157
Запаси і витрати (стор. 210) 229
2188
2896
+708
Розрахунки з дебіторами (стор. 240)
1615
2226
+611
Грошові кошти (стор. 260)
672
510
-162
Разом активів
6914
8674
+1760
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов'язання (стор. 590)
-
-
-
Позики і кредити (стор. 610)
66
51
-15
Кредиторська заборгованість (стор. 620)
110
241
+131
Разом зобов'язань
176
292
+116
Слід нагадати, що до числа активів підприємства належать наступні групи активів: нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення, грошові кошти, будівлі та споруди, машини і обладнання, запаси, дебіторська заборгованість та інші аналогічні активи.
Активи ТОВ «Солодкий рай» на початок 2007 р. = 290 +210 +1710 + 2188 + 1615 + 672 + 229 = 6914 тис.руб.
Активи ТОВ «Солодкий рай» на кінець 2007 р. = 275 +210 +2315 + 2896 + 2226 + 510 + 242 = 8674 тис.руб.
Зобов'язання ТОВ «Солодкий рай» на початок 2007 р. = 66 +110 = 176 тис.руб.
Зобов'язання ТОВ «Солодкий рай» на кінець 2007 р. = 51 +241 = 292 тис.руб.
Ринкова вартість (власний капітал) ТОВ «Солодкий рай» на початок 2007 року = 6914 - 176 = 6738 тис.руб.
Ринкова вартість (власний капітал) ТОВ «Солодкий рай» на кінець 2007 року = 8674 - 292 = 8382 тис.руб.
За результатами проведених розрахунків, можна сказати наступне. Вартість Барнаульського підприємства харчової промисловості ТОВ «Солодкий рай», розрахована методом нескоригований чистих активів, склала на початок 2007 року - 6738 тис.руб., На кінець 2007 року - 8382 тис.руб. Слід зазначити, що в даному випадку вартість підприємства ТОВ «Солодкий рай» є власним капіталом даного підприємства, який зосереджений в основних засобах, нематеріальних активах, довгострокових фінансових вкладень, матеріальних запасах, дебіторської заборгованості, грошових коштів і інших оборотних і необоротних активах. Величина власного капіталу ТОВ «Солодкий рай» (вартості підприємства) в даному випадку досить висока - але це пояснюється дуже просто. Фінансова політика підприємства ТОВ «Солодкий рай» така - за наявності достатньої кількості власних коштів підприємство вкрай рідко і неохоче вдається до залучення капіталу зі сторони (кредити і позики), також кредиторська заборгованість підприємства не дуже висока. Саме тому ТОВ «Солодкий рай» є привабливим підприємством, як для купівлі-продажу, так і для різного роду інвестування.
3.2. Прибутковий підхід до оцінки вартості ТОВ «Солодкий рай»
Як вже було зазначено, дохідний підхід застосовується в тих випадках, коли є можливість скласти уявлення про подальший розвиток підприємства. У рамках цього підходу використовують метод капіталізації та метод дисконтування. Оцінка дохідним підходом передбачає побудову прогнозу доходів. Залежно від рівномірності надходження доходів вибирається або метод капіталізації, або метод дисконтування. У даному випадку при оцінці вартості підприємства ТОВ «Солодкий рай» доцільніше і зрозуміліше буде використовувати метод капіталізації доходів.
Суть методу капіталізації полягає у визначенні величини щорічних доходів і відповідної цим доходам ставки капіталізації, на основі якої розраховується ринкова вартість підприємства. Використання даного методу змушує оцінювача вирішувати такі завдання:
1. Визначити тривалість аналізованого періоду.
2. Визначити капитализируемую базу.
3. Визначити коефіцієнт капіталізації.
4. Розрахувати ринкову вартість.
В даний час існує безліч методів капіталізації доходу підприємства, що розрізняються в залежності від прийнятих для бази (видів) доходу і чинника, на який діляться або множаться ці доходи. Так, наприклад, можна виділити: капіталізацію чистого доходу (до оподаткування, виплати відсотків і капіталізації витрат) - як у нашому випадку з ТОВ «Солодкий рай»; капіталізацію чистого доходу (після оподаткування, виплати відсотків і капітальних витрат); капіталізацію фактичних дивідендів; капіталізацію потенційних дивідендів; використання Різного роду мультиплікаторів: ціна / прибуток, ціна / виручка та інші.
При оцінці ринкової вартості підприємства ТОВ «Солодкий рай» спробуємо використовувати метод капіталізації чистого доходу (валового прибутку) до оподаткування, виплати відсотків і капіталізації витрат.
Метод капіталізації чистого доходу (валового прибутку) полягає в розрахунку поточної вартості майбутніх доходів, отриманих від нашого підприємства за допомогою коефіцієнта капіталізації (формула 3):
Дохід підприємства
Вартість = -----------------------
Коефіцієнт капіталізації (2)
Як капитализируемой величини вибирається валовий прибуток. Валовий прибуток ТОВ «Солодкий рай» у 2007 році склала 2350 тис. руб. Коефіцієнт капіталізації необхідний для подальших розрахунків знаходимо методом кумулятивного побудови (формула 3):
К = Сб + Рл + Рр (3)
де Сб - безризикова ставка (у якості «безризикової» взята ставка по депозитах для юридичних осіб у банках високої надійності, за даними агентства «Росбізнесконсалтинг» на 01.01.08 р. становила 12%);
Рл - ризик ліквідності (можливість втрати, при реалізації об'єкту - в даному випадку підприємства ТОВ «Солодкий рай» через недостатню розвиненість ринку, незбалансованості, нестійкості);
Рр - регіональний ризик, властивий для конкретного регіону (Алт. край).
Таким чином, провівши необхідні розрахунки отримуємо:
Коефіцієнт капіталізації = К = 12% +10% +7% = 29%
Вартість ТОВ «Солодкий рай» = 2350000 / 0, 29 = 8103 450 руб.
Таким чином, ринкова вартість підприємства ТОВ «Солодкий рай», розрахована методом капіталізації, в 2007 році склала ≈ 8103 тис.руб.
3.3. Узгодження результатів оцінки ТОВ «Солодкий рай»
Для визначення ринкової вартості підприємства (бізнесу) ТОВ «Солодкий рай» в рамках даної роботи використовувалося два підходи - витратний підхід (метод чистих активів) і прибутковий підхід (метод прямої капіталізації доходів). За результатами проведених обчислень обидва методи виявилися досить достовірні, їх кінцеві результати склали:
Ринкова вартість (власний капітал) ТОВ «Солодкий рай» на кінець 2007 року, розрахована методом чистих активів = 8382 тис.руб.
Ринкова вартість ТОВ «Солодкий рай» на кінець 2007 року, розрахована методом капіталізації доходів = 8103 тис. руб.
Як видно, розрив у результатах досить невеликий. Враховуючи вищевикладене, значимість розрахунків різними підходами при визначенні підсумкової величини ринкової вартості об'єкта оцінки можна скорегувати ринкову вартість підприємства таким чином (таблиця 10):
Таблиця 9 - Розрахунок ринкової вартості ТОВ «Солодкий рай»
Підхід
Ринкова вартість,
тис.руб.
Витратний підхід (чисті активи)
8382
Прибутковий підхід (капіталізація)
8103
Скоригований величина
8243
Виходячи з наведених аналітичних розрахунків, об'єкт вартісної оцінки - Барнаульское підприємство харчової промисловості ТОВ «Солодкий рай» має ринкову вартість у розмірі 8243 тис.руб.

Висновок
У представленій курсовій роботі була досліджена тема - «Оцінка вартості підприємства (бізнесу)». При вивченні обраної теми була поставлена ​​конкретна мета - розкрити зміст теми в теоретичному та практичному аспекті, і провести аналіз отриманих матеріалів і відомостей. У процесі вивчення та дослідження були вирішені такі завдання:
▬ розглянуто теоретичні та методичні засади оцінки вартості підприємства (бізнесу) з точки зору практичної реальної економіки;
▬ проаналізовано діяльність та перспективи розвитку підприємства (бізнесу) на прикладі Барнаульського підприємства ТОВ «Солодкий рай»;
▬ проведена оцінка вартості підприємства (бізнесу) на прикладі Барнаульського підприємства харчової промисловості ТОВ «Солодкий рай»;
За підсумками проведених досліджень можна зробити такі висновки.
Оцінка вартості підприємства (бізнесу) - це розрахунок і обгрунтування вартості підприємства на певну дату. Оцінка вартості бізнесу являє собою цілеспрямований упорядкований процес визначення величини вартості об'єкта в грошовому виразі з урахуванням впливають на неї, в конкретний момент часу в умовах конкретного ринку.
Оцінку підприємства (бізнесу) проводять в наступних цілях: підвищення ефективності поточного управління підприємством; прийняття обгрунтованого інвестиційного рішення; купівлі-продажу підприємства; встановлення частки співвласників у разі підписання або розірвання договору або у разі смерті одного з партнерів; реструктуризації підприємства; розробки плану розвитку підприємства ; визначення кредитоспроможності підприємства і вартості застави при кредитуванні; страхування; оподаткування; прийняття обгрунтованих управлінських рішень; і в інших випадках.
Для визначення вартості підприємства (бізнесу) застосовують спеціальні прийоми і способи розрахунку, які отримали назву методів оцінки. Кожен метод оцінки передбачає аналіз певної інформаційної бази і відповідний алгоритм розрахунку. Всі методи оцінки дозволяють визначити вартість бізнесу на конкретну дату, всі методи є ринковими, так як враховують нинішню ринкову кон'юнктуру, очікування інвесторів, ризики, пов'язані з оцінюваним бізнесом, передбачувану «реакцію» ринку при угодах з оцінюваним об'єктом.
У представленій роботі була проведена оцінка вартості барнаульскорго підприємства ТОВ «Солодкий рай». Дане підприємство - це приватне підприємство харчової промисловості, основною діяльністю якого є виробництво кондитерських, борошняних та хлібобулочних виробів, і їх подальша реалізація. За результатами фінансового аналізу, ТОВ «Солодкий рай» володіє хорошим запасом фінансової стійкості, це дозволяє йому "бути на плаву», конкурувати з іншими підприємствами у своїй економічній зоні, збільшувати обсяги продажу, розширювати асортимент, залучати додаткових клієнтів майже без фінансового ризику.
Для визначення ринкової вартості підприємства (бізнесу) ТОВ «Солодкий рай» в рамках даної роботи використовувалося два підходи - витратний підхід (метод чистих активів) і прибутковий підхід (метод прямої капіталізації доходів). За результатами проведених обчислень обидва методи виявилися досить достовірні, їх кінцеві результати склали: 8382 тис.руб. (Метод чистих активів) та 8103 тис. руб. (Метод капіталізації).
Слід зазначити, що вартість даного підприємства за сучасними оцінками досить висока, і це пояснюється фінансовою політикою ТОВ «Солодкий рай», яка дотримується наступної тенденції - вкрай рідко вдаватись до залучення капіталу зі сторони (кредити і позики), також зберігати дуже маленьку суму кредиторської заборгованості .
За результатами проведеної роботи скоригована вартість підприємства ТОВ «Солодкий рай» склала 8243 тис.руб. Дане підприємство є дуже привабливим, і для можливої ​​угоди купівлі-продажу підприємства, і для різного роду інвестування в нього.

Бібліографічний список
1. Конституція Російської Федерації: Прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року. / / Російська газета № 237 від 25 грудня 1993 року. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rg.ru/.
2. Цивільний кодекс Російської Федерації, частина перша від 30 листопада 1994 року № 51-ФЗ, частина друга від 29 січня 1996 року № 14-ФЗ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.it-navigator.ru/.
3. Про оціночної діяльності в Російській Федерації: Федеральний закон Російської Федерації від 29 липня 1998 року № 135-ФЗ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.it-navigator.ru/.
4. Стандарти оцінки, обов'язкові до застосування суб'єктами оціночної діяльності: Постанова Уряду Російської Федерації від 6 липня 2001 № 519. [Електронний ресурс] .- Режим доступу: Помилка! Неприпустимий об'єкт гіперпосилання.
5. Абрютина М.С. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. / М.С. Абрютина. - М.: Справа, 2006. - 232 с.
6. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник для вузів. / За редакцією П.П. Табурчака, В.М. Гуміни, М.С. Саприкіна. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2007. - 352 с.
7. Булатов А.С. Економіка: Підручник / А.С. Булатов .- М, 2005. - 557 с.
8. Валдайцев В.С. Оцінка бізнесу та інновацій: Навчальний посібник для студентів і викладачів. / В.С. Валдайцев. - М.: Філін, 2005. - 486 с.
9. Валдайцев С.В. Оцінка бізнесу та управління вартістю підприємства: Навчальний посібник для вузів. / С.В. Валдайцев. - GUMER-INFO, 2007. - 720 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gumer.info/.
10.Войтов А.Г. Економіка. Загальний курс: Підручник для вузів. - 8-е видання перероб. і доп. / О.Г. Войтов - М.: Дашков і К °, 2006. - 600 с.
11.Горфінкель В.Я., Купряков Є.М., Прасолова В.П. та ін Економіка підприємства: Підручник для вузів. / За редакцією професора В.Я. Горфінкеля, професора Є.М. Купрякова - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 367 с.
12.Грібовскій С.В. Методи капіталізації доходів: Курс лекцій. / С.В. Грибовський. - Санкт-Петербург, 2005. - 172 с.
13.Грігорьев В.В., Федотова М.А. Оцінка підприємства: теорія і практика. / В.В. Григор'єв. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2006. - 320 с.
14.Ковалев В.В. Фінансовий аналіз. Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. / В.В. Ковальов. - М.: Фінанси, 2007. - 511 с.
15.Ковалев В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. / В.В. Ковальов. - M.: OOO ТК Велбі, 2008. - 486 с.
16.Любушкін Н.П., Лещева В.Б., Д'якова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Навчальний посібник для вузів. / За редакцією професора Н.П. Любушкіна. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 471 с.
17. Оцінка бізнесу: Навчально-методичний посібник. / За редакцією А.Г. Грязнова, М.А. Федотової. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 511 с.
18.Поршнева А.Г., Румянцева З.П. Управління організацією: Методичний посібник. / О.Г. Поршнева. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2007. - 243 с.
19.Савіцкая Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник для вузів. / Г.В. Савицька. - К.: знання, 2007. - 688 с.
20.Фрідман Дж., Ордуей Нік. Аналіз та оцінка приносить дохід нерухомості. Пер. з англ. / Дж. Фрідман. - М.: Справа, 1997. - 480 с.
21.Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу: Навчальний посібник. / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 574 с.
22.Щербаков В.А., Щербакова Н.А. Оцінка вартості підприємства (бізнесу). / В.А. Щербаков. - М.: Видавництво Омега, 2006. - 288 с.
23.Економіка підприємства: Підручник. / За редакцією професора О.І. Волкова. - 2-е видання, перероб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 520 с.


[1] Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Солодкий рай», затверджений 01.01.2000 року
[2] Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Солодкий рай», затверджений 01.01.2000 року
[3] Цифрові дані форми № 2 «Звіт про прибутки та збитки» ТОВ «Солодкий рай» за 2006-2007 рр..
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
278.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Оцінка вартості підприємства 2
Оцінка вартості підприємства
Оцінка вартості підприємства 3
Оцінка вартості промислового підприємства
Оцінка вартості підприємства бізнесу
Оцінка вартості підприємства бізнесу 2
Оцінка інвестиційної вартості кризового підприємства
Оцінка вартості підприємства для конкретних цілей
Оцінка вартості майна підприємства у процедурі банкрутства
© Усі права захищені
написати до нас