Оформлення конструкторської документації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДонДТУ
Кафедра ММК і ПМ
Контрольна робота
за курсом
«Оформлення конструкторської документації»
Алчевськ 2010

План роботи:
1. Види конструкторських документів
2. Вимоги до побудови, змісту й викладу технічних умов на ремонт

1. Види конструкторських документів
Єдина система конструкторської документації це комплекс державних стандартів, що встановлюють взаємопов'язані правила і положення щодо порядку розробки, оформлення та обігу конструкторської документації, яка розробляється і застосовується організаціями та підприємствами.
Основне призначення стандартів ЕСКД полягає у встановленні в організаціях і на підприємствах єдиних правил виконання, оформлення та обігу конструкторської документації, що забезпечують:
- Можливість взаємообміну конструкторськими документами між організаціями та підприємствами без їх переоформлення;
- Стабілізацію комплектності, що виключає дублювання і розробку не потрібних виробництву документів;
- Можливість розширення уніфікації при конструкторській розробці проектів промислових виробів;
- Спрощення форм конструкторських документів і графічних зображень, що знижують трудомісткість проектно-конструкторських розробок промислових виробів;
- Механізацію та автоматизацію обробки технічних документів і що міститься в них інформації;
- Поліпшення умов технічної підготовки виробництва;
- Поліпшення умов експлуатації промислових виробів,
оперативну підготовку документації для швидкого переналагодження діючого виробництва.
У ГОСТ 2.102-68 «Види і комплектність конструкторських документів» приведена номенклатура конструкторської документації залежно від стадій її розробки, в яку входять креслення: деталей, складальних одиниць, загального вигляду, монтажний. Креслення схем: кінематичної та електричної; специфікація, відомість специфікацій, технічні пропозиції, пояснювальна записка, технічні умови, патентний формуляр, документи експлуатаційні, карта технічного рівня і сертифікат якості продукції. До основних конструкторським документів відносяться: для деталей - креслення деталі; для вузла, трібосопряженія - креслення складальних одиниць, комплектів і комплексів - специфікації.
До конструкторським документів відносять графічні та текстові документи, які окремо або разом визначають склад і пристрій вироби і містять необхідні дані для його розробки або виготовлення, контролю, приймання, експлуатації та ремонту.
Креслення загального вигляду (ВО) - це документ, що визначає конструкцію виробу та взаємодію його складових частин і пояснює принцип роботи виробу. Креслення ВО повинен включати наступні елементи:
- Види, розрізи, перерізи, написи і текстову частину, необхідні для розуміння його конструктивного пристрою та принципу дії;
- Номери позицій складових частин виробу, технічні вимоги;
- Необхідних габаритні, приєднувальні, настановні й конструктивні розміри, технічні характеристики.
Креслення загального виду виконують з спрощеннями, передбаченими стандартом.
Складальні креслення (СБ). Число складальних креслень повинне бути мінімальним. Складальне креслення повинен містити такі елементи:
1. Зображення складальної одиниці, що дає уявлення про розташування взаємного зв'язку складових частин, що з'єднуються з даного кресленням, що забезпечують можливість здійснення збирання і контролю складальної одиниці.
2. Розміри, граничні відхилення та інші параметри і вимоги, які повинні бути виконані або проконтрольовані за даним складального креслення.
3. Вказівки про характер сполучення та методи його здійснення, якщо точність сполучення забезпечується не заданими граничними відхиленнями розмірів, а підбором, підгонкою і т.п., а також вказівки щодо виконання нероз'ємних з'єднань.
4. Номери позицій складових частин.
5. Габаритні розміри виробу.
6. Установочні, приєднувальні та інші необхідні довідкові розміри.
1. Технічна характеристика виробу.
Креслення деталей. На всі оригінальні деталі, що входять до складу ТЗ, вузлів і виробу, розробляють робочі креслення.
У відповідності зі стандартами ЕСКД на кресленні деталі вказують:
▪ Позначення розмірів.
▪ Позначення граничних відхилень розмірів.
▪ Позначення граничних відхилень від геометричної форми та розташування поверхонь.
▪ Позначення шорсткості поверхонь.
▪ Позначення покриттів і показників властивостей матеріалу готової деталі.
▪ Технічні вимоги до матеріалу і формою деталі і інші дані, яким вона повинна відповідати перед складанням.
Теоретичне креслення. (ТЧ) Документ, який визначає геометричну форму (обводи) вироби і координати розташування складових частин.
Габаритний креслення (ГЧ) Документ, що містить контурне (спрощене) зображення виробу з габаритними, установочними і приєднувальними розмірами.
Електромонтажний межах ж (МЕ) Документ, який містить дані, необхідні для виконання електричного монтажу виробу.
Монтажний креслення (МЧ) Документ, що містить контурне (спрощене) зображення виробу, а також дані, необхідні для його установки (монтажу) на місці застосування. До монтажних кресленнями також відносять креслення фундаментів, спеціально розроблених для установки вироби.
Пакувальний креслення (УЧ) Документ, який містить дані, необхідні для виконання розливу вироби.
Специфікація - Документ, який визначає склад складальної одиниці, комплексу або комплекту
Відомість специфікацій (ВС) Документ, який містить перелік всіх специфікацій складових частин виробу із зазначенням їх кількості та входимость.
Відомість документів документів (ВД) Документ, який містить перелік документів, на які є посилання в конструкторських документах вироби
Відомість покупних виробів (ВП) Документ, що містить перелік покупних виробів, які застосовувались в розробляється виробі.
Відомість дозволу застосування покупних виробів (ВІ) Документ, який містить перелік покупних виробів.
Відомість власників оригіналів (ДП) Документ, який містить перелік підприємств, на яких зберігають оригінали документів, розроблених і застосованих для даного вироби.
Відомість технічної пропозиції (ПТ) Документ, який містить перелік документів, що увійшли до технічну пропозицію
Відомість ескізного проекту (ЕП) Документ, який містить перелік документів, що увійшли до ескізний проект.
Відомість технічного проекту (ТП) Документ, що містить перелік документів, що увійшли в технічний проект
Пояснювальна записка (ПЗ) Документ, що містить опис пристрою і принципу дії розроблюваного виробу, а також обгрунтування прийнятих при його розробці технічних і техніко-економічних рішень
Технічні умови (ТУ) Документ, який містить вимоги (сукупність всіх показників, норм, правил і положень) до виробу, його виготовлення, контролю, приймання та постачання, які недоцільно вказувати в інших конструкторських документах.
Програма та методика випробувань (ПМ) Документ, який містить технічні дані, що підлягають перевірці при випробуванні виробів, а також порядок і методи їх контролю.
Таблиця (ТБ) Документ, який містить в залежності від його призначення відповідні дані, зведені в таблицю.
Розрахунок (РР) Документ, що містить розрахунки параметрів і величин, наприклад, розрахунок розмірних ланцюгів, розрахунок на міцність та ін
Експлуатаційні документи За ГОСТ 2.601-68 Документи, призначені для використання при експлуатації, обслуговування та ремонту виробу в процесі експлуатації.
Ремонтні документи Документи, що містять дані для проведення ремонтних робіт на спеціалізованих підприємствах.
Інструкція (І. ..) Документ, що містить вказівки та правила, використовувані при виготовленні вироби (зборці, регулюванню, контролі, прийманні і т. п.).
Документи інші (Д. ..)
Залежно від способу виконання та характеру використання конструкторські документи мають такі назви: оригінали-документи, виконані на будь-якому матеріалі і призначені для виготовлення за ними оригіналів; оригінали - документи, виконані на будь-якому матеріалі і призначені для багаторазового зняття з них копій, оформлені справжніми підписами ; дублікати - копії оригіналів; копії - документи, виконані способом, що забезпечує їх ідентичність з оригіналом (дублікатом) і призначені для безпосереднього використання при розробці, виробництві, експлуатації та ремонті виробів.

2. Вимоги до побудови, змісту й викладу технічних умов на ремонт
Технічні умови на ремонт це:
Документ, який містить технічні вимоги, вимоги до дефектації вироби, значення показників і норми, яким повинна задовольняти даний виріб після ремонту, вимоги до приймання, контрольним випробуванням, комплектації, пакування, транспортування та зберігання виробу після ремонту, гарантійні зобов'язання
Загальні технічні умови на ремонт це:
Документ, який містить загальні технічні вимоги до ремонту певної групи однотипних виробів, вимоги до дефектації, значення показників і норми, яким повинні задовольняти вироби після ремонту.
Відповідно до ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технічні умови. Правила побудови, викладу та оформлення.
У технічних умовах на ремонт повинні приводитися технічні вимоги, показники і норми, яким повинна задовольняти відремонтоване виріб і не повинні дублюватися відомості, викладені в ремонтних кресленнях і інших експлуатаційних документах.
У ТУ повинні включатися такі розділи:
введення;
технічні вимоги;
доробка;
спеціальні вимоги до складальним одиницям;
контроль якості при ремонті;
випробування;
захисні покриття і змащення;
комплектація;
маркування, консервація, упакування, транспортування та зберігання;
гарантії виготовлення (виконавця ремонту) за ГОСТ 22352.
Вступ повинен містити:
перелік використовуваних в КК, УС позначень і скорочень;
область поширення КК, УС;
перелік конструктивних варіантів ПА або ПН, на які поширюються КК, УС;
перелік документів, якими необхідно користуватися спільно з КК, УС;
перелік видів конструкторських документів, на підставі яких розроблено КК, УС;
перелік документів, анульованих у зв'язку з введенням КК, УС.
Розділ "Технічні вимоги" має містити вимоги до розбирання, ремонту і складання ПА або ПН і його складальних одиниць і заходи безпеки, а саме:
показники і параметри, що застосовуються для визначення технічного стану виробу та його складальних одиниць і за якістю проведених робіт на етапах розбирання, ремонту і складання;
особливі вимоги до розбирання ПА і його складових частин;
етапи розбирання та складання ПА, якщо вони не наведені в технологічної документації;
перелік можливих дефектів складових частин виробу;
зведені дані про параметри та характеристики (властивості) складових частин ПА або ПН по ремонтним документах:
а) при яких складові частини підлягають ремонту;
б) з якими їх випускають з ремонту;
в) за яких вони можуть бути допущені до експлуатації без ремонту;
вимоги до вхідного контролю нових складових частин, що використовуються при ремонті;
зведені дані про заміну матеріалів (рекомендується оформляти у відповідності з таблицею 6 цих НПБ);
конкретні вказівки з виконання зборки після ремонту, наступних регулювань (налаштувань) та перевірок складальних одиниць і ПА в цілому, а також спеціальних випробувань складальних одиниць вироби;
вимоги на заправку ПА і його складових частин паливом, маслами, мастилами, газами, рідинами та іншими матеріалами (ПММ);
перелік застосовуваних при розбиранні (збірці), ремонті, регулюванні ПА засобів оснащення та вимірювання;
заходи безпеки при ремонті ПА і його складових частин.
Розділ "Доопрацювання" повинен містити вказівки та основні вимоги з перевірки якості виконання робіт при доробках ПА.
Розділ "Спеціальні вимоги до складальним одиницям" повинен містити показники, норми, характеристики (властивості), що визначають експлуатаційні властивості складальних одиниць, а також використовуються при контролі якості складальних одиниць після ремонту.
Розділ "Контроль якості при ремонті" повинен містити вимоги щодо попередження шлюбу і систематичної перевірки робіт при ремонті, конструкторських і технологічних параметрів (показників, норм і характеристик (властивостей) ремонтованих ПА і ПН), спрямовані на забезпечення точного відповідності зазначених параметрів встановленим стандартам і технічним умовам.
Керівництво з ремонту
Керівництво з ремонту (капітального, середнього) (далі - РК, РС) у загальному випадку складається з розділів, яким передує введення:
- Організація ремонту;
- Заходи безпеки;
- Вимоги на ремонт;
- Ремонт;
- Заміна складових частин, доробка;
- Складання, перевірка та регулювання (налагодження);
- Випробування, перевірка та приймання після ремонту;
- Монтаж і випробування виробів на об'єкті;
- Захисні покриття і змащення;
- Маркування, консервація;
- Комплектація, упаковка, транспортування та зберігання.
Введення в РК, РС містить:
- Призначення РК, РС і порядок користування ним;
- Вимоги замовника (споживача);
- Перелік документів, якими слід користуватися разом з РК, РС;
- Прийняті в РК, РС умовні позначення та скорочення;
- Характеристику даного вироби як об'єкта ремонту;
- Перелік основних конструктивних відмінностей і варіантів виконання вироби різних серій і років випуску.
Розділ "Організація ремонту" містить:
- Вказівки щодо організації ремонту;
- Вказівки щодо організації дефектації та ремонту виробу з урахуванням доробки;
- Рекомендовані схеми та методики типового ремонту виробу;
- Перелік технічних заходів, пов'язаних з ремонтом вироби, включаючи заходи щодо забезпечення збереження складових частин при ремонті;
- Перелік засобів оснащення ремонту і засобів вимірювань.
У вказівках з організації дефектації та ремонту наводять:
- Підготовку виробу і складових частин до дефектації та ремонту (розконсервація, мийка, очищення поверхонь, захист від корозії, видалення отрутохімікатів і т. п.);
- Розбирання вироби на складові частини;
- Визначення загального обсягу ремонтних робіт, потреб в запасних частинах і матеріалах.

Список використаної літератури:
1. Боровик П.В «Конспект лекцій» 113 с., ДонДТУ, Алчевськ 2006
2. Гонтар І.М., Денисова Н.Є., Шорін В.А., Волчіхіна Н.І. «Оформлення навчально-конструкторської документації», 86 с., Пенза 2003
3.Техніческіе умови. Правила побудови, викладу та оформлення. ГОСТ 2.114-95
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
31.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Єдина система конструкторської документації
Розробка проектно-конструкторської документації на жіночі штани галіфе
Розробка креслень та проектно-конструкторської документації на жакет для дівчинки
Оформлення документації з особового складу
Підготовка та оформлення організаційно-розпорядчої документації
Виконання розрахунків і оформлення технічної документації з використанням MS Office
Виконання розр тов та оформлення технічної документації з использ
Виконання розрахунків і оформлення технічної документації з використанням текстових редакторів і
Етапи художньо-конструкторської діяльності старшокласників
© Усі права захищені
написати до нас