Оформлення документів з трудових правовідносин

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації
ВСЕСВІТНІЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ

«ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

«ВАРІАНТ 9»

Студентки групи БВЕК-ПО-306

Напрям «Економіка»
Вараксіна Наталії Сергіївни
Викладач
Бєлова Марина Петрівна
Оренбург 2008

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1 Склад кадрової документації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........................ 4
1.1 Заява ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... 4
1.2 Накази з особового складу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.3 Трудова книжка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.4 Особова картка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.5 Характеристика ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
1.6 Автобіографія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.7 Трудовий контракт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .10
2 Приблизний трудовий контракт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... 18
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .. 19
Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... 21

Введення
Розпорядча діяльність органів управління включає, крім інших повноважень, вирішення питань підбору і розстановки кадрів, прийому громадян на роботу, переведення на іншу роботу та звільнення. Документи, що створюються при оформленні прийому, звільнення і переміщення співробітників, надання відпустки, заохочення, складають кадрову документацію. Це - накази з особового складу, заяви, характеристики, трудові книжки, особисті картки, а також всі документи, що входять до особової справи.
Значення кадрових документів визначається тим, що в них фіксуються відомості, необхідні для здійснення громадянами права на працю, освіту, пенсійне забезпечення тощо Вони беруть участь у регулюванні взаємин між сторонами трудових правовідносин і визначають їх повноваження, права та обов'язки. Тому вивчення складу кадрової документації актуально в сучасних умовах.
Мета цієї контрольної роботи - вивчення складу документів кадрової документації.
Завдання дослідження:
1) дослідити склад документів кадрової документації;
2) скласти приблизну форму трудового контракту.
Предмет дослідження - склад документів кадрової документації.
Об'єкт дослідження - кадрова документація.
При підготовці контрольної роботи були використані наступні методи:
- Метод парних порівнянь;
- Метод аналізу документів;
- Бібліографічний метод;
- Метод спостереження.
Ряд питань, висвітлених на сторінках цієї контрольної роботи, розглянуті в наукових працях М. В. Кірсанова, О. П. Корнєєвої, С. П. Кошкіній, Н. П. Крюкової, Н. М. Кушнаренко та інших російських авторів.

1 СКЛАД КАДРОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
1.2 Заява
При вступі на роботу громадяни подають письмову заяву, в якій викладають прохання про зарахування на підприємство, в організацію, установа, вказуючи свою професію, кваліфікацію, спеціальність, посаду.
Заява про прийом на роботу складається у довільній формі, пишеться від руки. Писати його рекомендується на папері формату А4 - це формат аркушів документів особової справи, в яке підшивається і заяву про прийом на роботу.
У заяві не прийнято вживати архаїзми та канцеляризми («вельми переконливо», «заздалегідь вдячний», «прошу не відмовити» і т.п.).
Для заяви про прийом на роботу характерні наступні реквізити: адресат (кому адресується заява), заявник, місце проживання заявника, найменування виду документа (заява), текст, підпис, дата складання.
Заява про прийом на роботу після її розгляду, а також ознайомлення з іншими необхідними документами є підставою для видання наказу про зарахування на роботу. У разі прийняття негативного рішення заявникові повідомляють про нього усно або листом (за вказаною в заяві адресою).
Заява про переведення на нову посаду може бути написано на загальному бланку або на стандартному аркуші паперу формату А5. У адресата заяви про переведення на іншу посаду заявник вказує займану ним посаду.
Такі види заяв, як заяву про надання навчальної відпустки, відпустки по вагітності та пологах і т.п., повинні містити в тексті вказівка ​​на наявність необхідних документів (лікарняного листа, довідки з місця навчання тощо), без яких вирішення питання про надання відпустки неможливо. У цих випадках відповідні документи подаються на розгляд разом із заявою. Розгляд питання про надання чергової відпустки здійснюється з урахуванням графіка відпусток.
Зразок заяви показаний в Додатку А.
1.2 Накази з особового складу
Накази з особового складу є документи, якими оформляється прийом на роботу, звільнення, переклади співробітників підприємства.
На великих підприємствах ці ж правовідносини іноді регулюються прийомними, звільнення, перекладними і відпускними записками. Зустрічається і змішана форма, коли прийом, переміщення та звільнення керівного складу та інженерно-технічного персоналу оформляються наказами, а робітників масових професій - записками.
Оформляють накази з особового складу на загальних бланках. У заголовку до тексту такого наказу пишуть: «Про прийом на роботу», «Про переведення на іншу роботу», «Про звільнення», «Про надання відпустки», «Про заохочення», «Про порушення», «Про накладення адміністративного стягнення» і т.п.
У наказах по особовому складу констатуюча частина може бути відсутньою Розпорядча частина поділяється на пункти. Кожен пункт наказу з особового складу починається дієсловом, що позначає дію: ПРИЗНАЧИТИ, ПЕРЕВЕСТИ, НАДАТИ, оголосив подяку, ЗВІЛЬНИТИ і т.п. Ці дієслова друкують прописними літерами від 0-го положення табулятора. Від 1-го положення табулятора починають друкувати зміст тексту розпорядчої частини. Прізвище друкують повністю прописними літерами. А ім'я та по батькові - малими, потім вказують посаду, структурний підрозділ, зміст дії стосовно особи, про який видається наказ. Крім того, в пункті наказу про призначення на посаду вказують, на яку посаду, з якої дати і з яким окладом приймається співробітник. У наказі про надання відпустки вказують вид відпустки, кількість наданих робочих днів і дати початку і закінчення відпустки.
Накази з особового складу зберігаються 75 років в архіві підприємства або організації. [7, с. 102]
Зразок наказу по особовому складу складено у Додатку Б.
1.3 Трудова книжка
Трудова діяльність громадян фіксується в трудових книжках, в які заносяться загальні відомості про працівника, відомості про роботу з початку трудової діяльності, заохочення та нагороди. Формулювання в трудових книжках повинні відповідати формулюванням, зазначеним у Трудовому кодексі Російської Федерації.
З метою обліку трудових книжок, а також бланків трудової книжки і вкладиша до неї, в організаціях ведуться:
а) прибутково-видаткова книга з обліку бланків трудової книжки і вкладиша до неї;
б) книга обліку руху трудових книжок і вкладишів у них.
Форми зазначених книг затверджуються Міністерством праці та соціального розвитку Російської Федерації.
При отриманні трудової книжки у зв'язку зі звільненням працівник розписується у особистій картці і у книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів у них.
Прибутково-видаткова книга з обліку бланків трудової книжки і вкладиша до неї і книга обліку руху трудових книжок і вкладишів у них повинні бути пронумеровані, прошнуровані, завірені підписом керівника організації, а також скріплені сургучною печаткою або опломбовані.
Бланки трудової книжки і вкладиша до неї зберігаються в організації як документи суворої звітності і видаються особі, відповідальній за ведення трудових книжок, за його заявкою.
Трудові книжки та дублікати трудових книжок, не отримані працівниками при звільненні або у разі смерті працівника його найближчими родичами, зберігаються протягом 2 років у кадровій службі організації окремо від інших трудових книжок. Після закінчення зазначеного терміну не затребувані трудові книжки зберігаються в архіві організації протягом 50 років, а потім підлягають знищенню в установленому порядку.
1.4 Особова картка
Одним з основних документів кадрової документації є особиста картка робітників і службовців. Форма картки типова (Форма Т2). Усі записи у картці повинні бути документально обгрунтовані. На підставі паспорта вказуються прізвище, ім'я, по батькові, рік та місяць народження, називаються прізвище, ім'я, по батькові, рік та місяць народження, національність, номер, серія та термін дії паспорта, ким і коли він виданий, домашня адреса. Дані про загальний і безперервний стаж роботи, а також про переміщення співробітника вказуються на підставі записів у трудовій книжці.
В обов'язковому порядку проставляються дата заповнення картки та підпис особи, на яку вона заведена. При звільненні працівника в картці проставляються дата і номер наказу та вказуються причини звільнення. Ці відомості повинні заповнюватися з особливою ретельністю, тому що вони нерідко служать підставою для підтвердження трудового стажу. Зразок картки з особового складу представлений у Додатку ХХХ.
Заповнюються особисті картки від руки або машинописним способом. Графи, в яких можливе часте внесення змін, заповнюють олівцем.
По краях особистої картки передбачена зона для кодування міститься в ній інформації про працівника, що дає можливість оперативного пошуку потрібної картки за допомогою відповідних технічних засобів.
Не рідше ніж один раз на рік фахівець з кадрів проводить звірку всіх даних про працівника в особистій картці Т-2. Крім того, самі працівники зобов'язані повідомляти у відділ кадрів про всі зміни, які з ним відбувалися (розлучення, одруження, народження дитини, зміна адреси, зміна телефону, отримання освіти тощо).
При зміні відомостей про працівника в його особисту картку вносяться відповідні дані, які засвідчуються підписом спеціаліста відділу кадрів, а якщо зміни вносяться до розділів «Загальні відомості» та «Відомості про військовий облік», то і підписом самого працівника.
1.5 Характеристика
Характеристика - це офіційний документ кадрової документації, який видає адміністрація, установи, організації, підприємства своєму співробітникові в цілому ряді ситуацій. У характеристиці наводяться відгук про службову та громадську діяльність співробітника, оцінка його ділових та моральних якостей.
Характеристика може бути оформлена на загальному бланку формату А4. Вона має такі реквізити: назва виду документа (характеристика); вказівку посади особи, якій видається характеристика; найменування організації, яка видає характеристику; ім'я, по батькові та прізвище співробітника; текст підпису; друк.
У тексті характеристики можна виділити логічно взаємопов'язані складові частини. Перша - це анкетні дані. Наступні за назвою докумет, де вказують ім'я, по батькові та прізвище, посада, облікову ступінь і звання (якщо вони є), рік народження, освіта співробітника. У деяких видах характеристик ці дані мають у своєму розпорядженні від 4-го положення табулятора, стовпчиками, через один міжрядковий інтервал. Однак якщо ця вимога спеціально не обумовлено в інструкції з ведення діловодства установи, перша частина може бути оформлена як звичайний текст, тобто починатися від 1-го положення табулятора через 1,5 міжрядкових інтервалу.
Друга частина тексту характеристики - дані про трудову діяльність (відомості про спеціальність, тривалості роботи на даному підприємстві або в організації, просування по службі, рівень професійної майстерності тощо).
Третя частина - власне характеристика, тобто оцінка морально-психологічних та ділових якостей працівника: його ставлення до роботи, підвищення професійного рівня, поведінки в побуті.
Четверта, заключна, частина містить висновок, в якому вказується призначення характеристики.
Текст характеристики викладається від третьої особи.
Підписує характеристику, як правило, керівник підприємства.
1.6 Автобіографія
Автобіографія (грец. autos - сам, bios - життя, grapho - пишу), форма біографії, де головним героєм є автор.
В автобіографії автор у хронологічному порядку описує події свого життя. У ній повинні бути вказані назва документа, зміст, підпис і дата.
Мета автобіографії - представити життя (або якусь її частину) як певне ціле, коли описувані події відокремлені від справжнього якимсь тимчасовим проміжком і автор може поставитися до них більш-менш неупереджено, а самі події встигли придбати у його очах велику або меншу осмисленість.
Основні реквізити в автобіографії: назва документа (автобіографія);
а) ім'я, по батькові, прізвище автора;
б) число, місяць і рік народження, місце народження;
в) відомості про батьків (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи);
г) утворення і спеціальність за освітою;
д) вид трудової діяльності;
е) останнє місце роботи і посада;
ж) нагороди і заохочення;
з) участь у громадській роботі;
і) сімейний стан і склад сім'ї;
к) домашня адреса і телефон;
л) дата і особистий підпис.
Типового формуляру для автобіографії не існує, і складається вона у довільній формі. Однак окремі складові частини і реквізити повинні міститися в автобіографії обов'язково. Пишуть автобіографію від руки на аркуші паперу формату А4. Форма викладу - оповідна, від першої особи. Всі відомості даються так, щоб можна було скласти уявлення про життєвий шлях, ділової кваліфікації і громадської діяльності даної людини.
1.7 Трудовий контракт
Трудовий контракт - це один з документів кадрової документації, що відображає умови трудових взаємовідносин співробітника з адміністрацією.
Контрактна форма оплати праці широко застосовується в цивілізованих країнах вже не одне десятиліття і навіть століття. Для держав СНД, зокрема для Росії, контракт - явище нове, що виникло з розвитком ринкових відносин. Контрактна форма оплати праці ще тільки прокладає собі дорогу в нашому народному господарстві, причому в недержавних структурах (кооперативах, товариствах, акціонерні товариства) з великим успіхом, ніж на державних підприємствах.
Сторонами трудового контракту є:
а) в якості роботодавця - підприємства будь-якої форми власності, установи, організації, окремі громадяни;
б) в якості працівника - громадяни, які досягли 16 років (у виняткових випадках 15 років).
Предметом трудового контракту є виконання працівником трудової функції найкращим чином для роботодавця з метою отримання прибутку.
До числа обов'язкових умов трудового контракту відносяться:
1) Наявність волевиявлення про прийом-надходженні на роботу, яка відображає волю сторін дійсну, а не уявну;
2. Умова про місце роботи;
3. Умова про трудову функцію;
4. Умова про час початку роботи, з якого договір набирає чинності і виникають права і обов'язки;
5. Умова про заробітну плату.
Юридично і економічно грамотно підготовлений трудовий контракт буде активно стимулювати працівника для досягнення найвищих результатів у своїй роботі, що сприятливо відіб'ється на фінансовому становищі підприємства.

2 Приблизний трудовий контракт
Трудовий контракт
з керівником служби реклами та маркетингу
м. Оренбург № 38/10-08 «30» вересня 2008
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сантехторг», іменоване надалі «Підприємство», в особі директора Іванова Івана Івановича, який діє на підставі статуту, з одного боку, і Сергєєв Сергій Сергійович, іменований надалі «Працівник», з іншого боку, уклали цей контракт про таке:
1. Предмет Контракту
1.1. Працівник приймається на роботу на Підприємство на посаду керівника служби реклами та маркетингу для виконання трудових обов'язків, пов'язаних з керівництвом зазначеної службою, плануванням і стимулюванням збуту, вивченням та прогнозуванням ринку, рекламою Підприємства, його можливостей, продукції і послуг.
2. Термін Контракту
2.1. Контракт укладається між Підприємством та Працівником строком на 3 роки і діє з «30» вересня 2008 р. по «30» вересня 2011
3. Загальні умови Контракту
3.1. Укладаючи цей контракт, Працівник приймає до уваги, що основним видом діяльності Підприємства є організація на території міста Оренбурга роздрібної та дрібнооптової торгівлі сантехнічними виробами.
3.2. Виконуючи свої безпосередні трудові обов'язки відповідно до цього контрактом, Працівник буде виходити зі статуту Підприємства.
3.3. Працівник як керівник служби реклами і маркетингу підпорядковується безпосередньо директору Підприємства.
3.4. Працівник є повноправним членом трудового колективу Підприємства.
3.5. Працівник має право висловлювати особисту думку з будь-якого питання діяльності Підприємства.
3.6. Працівник має право у разі необхідності знайомитися з Правилами внутрішнього трудового розпорядку Підприємства, колективним договором і трудовим законодавством.
3.7. Працівникові гарантується безперешкодне здійснення права на об'єднання у профспілку. Дискримінація Працівника в режимі робочого часу і часу відпочинку, оплати праці та інших істотних умов роботи з причини його участі в профспілці не допускається.
4. Обов'язки сторін
4.1. Працівник зобов'язується:
а) здійснювати керівництво службою реклами і маркетингу, забезпечити її функціонування відповідно до Загального положення про відділи та Положенням про службу реклами і маркетингу, які діють на Підприємстві;
б) розробляти, виходячи із статутних завдань Підприємства, плани з маркетингу, і координувати пов'язану з маркетингом діяльність відділів Підприємства на товарних ринках, у тому числі розробляти плани за структурою ринку, цін, якісним характеристикам і конкретно - здатності продукції та послуг;
в) планувати номенклатуру продукції і послуг Підприємства, а саме, здійснювати відбір та розробляти спільно із зацікавленими відділами рекомендації з виробництва і збуту конкурентоспроможної продукції та надання перспективних комерційних послуг;
г) вивчати ринок у сфері діяльності Підприємства, в тому числі збирати відповідні дані із засобів масової інформації, отримувати їх від різних підприємств і організацій, а також вивчати поведінку покупців і на цій основі прогнозувати попит на продукцію та послуги Підприємства;
д) брати участь в управлінні та вдосконаленні каналів розповсюдження продукції та послуг Підприємства, забезпечити створення і модернізацію комп'ютерної інформаційно-пошукової системи управління збутом;
е) Розробляти та здійснювати плани з реклами Підприємства, його можливостей, продукції і послуг;
ж) проводити різні заходи рекламного характеру;
з) встановлювати і розвивати зв'язки з рекламними фірмами, агентствами та іншими маркетинговими посередниками м. Оренбурга;
і) подавати Підприємству та забезпечувати реалізацію пов'язаних з рекламою ідей, тематики, дизайну, планування, вибору засобів масової інформації та розбивки за часом рекламної продукції;
к) забезпечувати збір і розміщення в засобах масової інформації рекламних оголошень, а також проводити на комерційній основі рекламні заходи для інших підприємств і організацій;
л) за час дії контракту досягти таких результатів:
- Збільшити сегмент ринку збуту Підприємства на 2-4%;
- Збільшити прибуток підприємства на 3-5%;
- Сформувати позитивний імідж Підприємства;
- Домогтися впізнаваності Підприємства.
м) сумлінно, своєчасно, на високому професійному рівні і точно виконувати свої трудові обов'язки, дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов'язки;
н) дбати про збереження обладнання, сировини, готової продукції та іншого майна Підприємства, а також власності інших працівників;
о) своєчасно і точно виконувати розпорядження директора Підприємства;
п) за розпорядженням директора Підприємства виїжджати у відрядження;
р) не розголошувати без згоди директора Підприємства отриману під час роботи науково-технічну та іншу комерційну і конфіденційну інформацію;
з) негайно ставити до відома адміністрацію Підприємства про порушення торгово-технологічного процесу, невиконанні норм праці, випадках розкрадання і псування майна Підприємства;
т) подавати директору щоквартально до 5 числа звіт про роботу служби за минулий квартал та план роботи на майбутній квартал.
4.2. Підприємство зобов'язується:
а) надавати Працівникові роботу відповідно до умов цього Контракту;
б) забезпечувати Працівникові умови праці, необхідні для виконання ним обов'язків за цим Контрактом, в тому числі надавати у розпорядження співробітника необхідні технічні та матеріальні засоби в справному стані;
в) обладнати робоче місце Працівника наступною технікою: ЕОМ класу не нижче Пентіум-IV з доступом до Інтернет, факсимільним апаратом, ксерокопіювальних апаратом, телефонним апаратом з функцією автоматичного дозвону, пейджером, мобільним телефоном.
г) забезпечувати працівників спеціальним одягом з фірмовою символікою Підприємства;
д) дотримуватися законодавства про працю і правил охорони праці;
е) забезпечувати умови оплати праці, норми робочого часу і часу відпочинку відповідно до цього контрактом та чинним трудовим законодавством;
ж) забезпечити схоронність особистого майна, інструменту, транспортних засобів Працівника на території Підприємства;
з) надати автомобіль для службових поїздок або виплатити компенсацію при використанні для службових цілей особистого автомобіля у порядку, встановленому Положенням ведення бухгалтерського обліку на Підприємстві;
і) у разі смерті Працівника або настання в неї інвалідності при виконанні трудових обов'язків продовжувати виплачувати до закінчення терміну контракту його сім'ї або йому суму в розмірі середнього заробітку, одержаного Працівником за час роботи за контрактом;
к) стежити за тим, щоб впровадження нової техніки та обладнання не погіршувало умови праці; приймати необхідні заходи для охорони здоров'я та безпеки Працівника при роботі з новою технікою і в нових умовах;
л) створити і підтримувати такий порядок взаємодії відділів, при якому всі матеріали, що стосуються реклами, обов'язково проходили б через службу реклами і маркетингу, а всі рекомендації, розроблені цією службою в межах своєї компетенції, були б обов'язковими для інших підрозділів Підприємства.
5. Оплата праці
5.1. За сумлінне виконання трудових обов'язків протягом місячної норми робочого часу Працівнику гарантується виплата посадового окладу в розмірі 20 000 рублів на місяць. Посадовий оклад підвищується в залежності від індексу вартості життя, що визначається законодавством.
5.2. Працівник має право на одержання за результатами своєї діяльності різних надбавок, доплат, премій, інших винагород відповідно до системи оплати праці, що діє на Підприємстві.
5.3. Працівникові встановлюються наступні винагороди за результатами роботи за місяць (квартал) за такими показниками і в розмірі:
1) Премія за стаж роботи на Підприємстві - відповідно до встановлених на Підприємстві нормами;
2) Премія за раціоналізаторство - 1000 руб. за кожну пропозицію, запроваджене у практику підприємства;
3) Премія за сумісництво - Ѕ окладу;
4) Премія за дотримання дисципліни - 800 руб. в місяць.
5.4. Працівникові виплачується винагорода за результатами роботи за рік у розмірі 20 000 руб.
6. Робочий час і час відпочинку
6.1. Працівникові встановлюється нормований робочий день.
6.2. Місячна норма робочого часу становить 168 годин.
Нормальна тривалість робочого дня не повинна перевищувати 8 годин на день. Перерва для відпочинку і харчування не включається в робочий час. Переробка понад нормальну тривалість робочого дня оплачується в подвійному розмірі за кожну годину.
6.3. Час початку і закінчення робочого дня, а також перерви для відпочинку та харчування визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку Підприємства та розпорядження Директора.
6.4. Нормальна тривалість робочого тижня не повинна перевищувати 40 годин на тиждень. Переробка понад нормальну тривалість робочого тижня оплачується в подвійному розмірі за кожну годину. Вихідні дні надаються Працівнику відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства.
6.5. Допускається в міру необхідності переробка понад нормальну тривалість робочого часу, але при цьому тривалість робочого часу за обліковий період не повинна перевищити нормального числа робочих годин.
6.6. Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. Робота в нічний час оплачується в полуторному розмірі.
7. Відпустка
7.1. Працівник має право на щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні. У залежності від результатів роботи йому може бути наданий додаткову відпустку.
До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога в розмірі 12 000 рублів.
8. Соціальне страхування та соціальне забезпечення
8.1. Працівник у період дії контракту підлягає соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню згідно з чинним законодавством про працю та соціальне забезпечення.
8.2. При постійній втраті працездатності (інвалідності) внаслідок нещасного випадку на виробництві працівникові виплачується додатково до встановленого законодавством одноразова допомога у розмірі 20 окладів.
8.3. У випадку інвалідності через хворобу або внаслідок нещасного випадку, не пов'язаного з виробництвом, Працівнику виплачується одноразова допомога в розмірі 0,5 окладів.
8.4. У разі смерті Працівника в період дії контракту його родині виплачується додатково до встановленого законодавством допомога в розмірі 0,5 окладу.
8.5. При тимчасовій втраті працездатності працівникові оплачується вартість ліків і платних послуг медичних установ, у розмірі не більше 15 000 рублів на рік.

9. Соціально-побутове обслуговування
9.1. Соціально-побутове обслуговування Працівника здійснюється керівництвом Підприємства відповідно до рішення загальних зборів трудового колективу і за рахунок коштів, що спрямовуються на ці цілі.
9.2. Працівникові надаються такі послуги та пільги з соціально-побутового обслуговування, не встановлені чинним законодавством:
- Виплата одноразової допомоги до щорічної відпустки у розмірі 12 000 рублів;
- Щорічне надання Працівникові і членам його сім'ї путівки в санаторій або будинок відпочинку з оплатою працівником 30% вартості путівки.
10. Зміна, продовження і припинення контракту
10.1. Зміна умов контракту, його продовження і припинення віз можна за згодою сторін у будь-який час.
10.2. Після закінчення терміну контракту він припиняється. Це правило не поширюється на випадки, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення. У цьому випадку контракт продовжується на такий же строк і зі старими умовами.
10.3. Контракт підлягає розірванню достроково за ініціативою Працівника у разі:
а) його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом;
б) порушення керівництвом Підприємства законодавства про працю або цього контракту;
в) інших поважних причин.
10.4. Контракт до закінчення терміну його дії може бути розірваний за ініціативою Підприємства з таких підстав:
а) зміни в організації виробництва і праці (ліквідація Підприємства, скорочення чисельності або штату співробітників, зміна умов праці тощо);
б) обнаружившееся невідповідність Працівника виконуваній роботі при відсутності винних дій з його боку;
в) винні дії Працівника (систематичне невиконання без поважних причин трудових обов'язків, прогулів, поява на роботі в нетверезому стані та інші порушення трудової дисципліни, розголошення комерційної таємниці, порушення п.п. 12.3 цього контракту, вчинення розкрадання тощо).
10.5. Звільнення за ініціативою Підприємства здійснюється на підставі відповідного висновку керівника структурного підрозділу Підприємства, з додержанням при цьому вимог трудового законодавства.
11. Компенсації при припиненні контракту
11.1. При припиненні контракту з підстав, передбачених у п. 10.3 пп. а) і б) п.10.4 Працівнику виплачується вихідна допомога в розмірі середнього місячного заробітку.
При припиненні контракту, з підстав, передбачених у пп. а) п.10.4 за Працівником також зберігається середньомісячний заробіток на період пошуку роботи протягом другого і третього місяця з дня звільнення, якщо він протягом 10 календарних днів після звільнення зареєструвався у службі зайнятості як особи, що шукає роботу.
11.2. За умови припинення контракту (з поважних причин) поряд з виплатами, передбаченими чинним законодавством і цим контрактом Працівнику виплачується також одноразова допомога у розмірі 5000 рублів.

12. Особливі умови
12.1. Підприємство служить для Працівника основним місцем роботи;
12.2. Трудові функції, що не випливають з цього контракту, можуть здійснюватися Працівником всередині Підприємства лише за згодою директора Підприємства.
12.3. Працівник не має права виконувати за договорами з іншими підприємствами та організаціями роботу, пов'язану з рекламою і маркетингом, а також займатися будь-яким іншим видом діяльності в інших підприємствах та організаціях, якщо це може завдати економічної або іншої шкоди Підприємству. Не виконання даного пункту є достатньою підставою для звільнення Працівника.
12.4. Всі матеріали, створені за участю Працівника і за завданнями Підприємства є власністю Підприємства.
12.5. Сторони беруть на себе зобов'язання не розголошувати умови цього контакту без обопільної згоди.
12.6. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін.
12.7. Сторони несуть відповідальність за виконання обов'язків за цим контрактом відповідно до чинного законодавства.
12.8. У разі проходження рекламного матеріалу (включаючи приховану рекламу) без узгодження з керівником служби реклами і маркетингу Працівник не несе дисциплінарної чи матеріальної відповідальності за настали у зв'язку з цим негативні наслідки для Підприємства.
12.9. Спори, що виникають між сторонами контракту, вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.
12.10. У всьому іншому, не передбаченому цим контрактом сторони керуються нормами ТК РФ та Статуту Підприємства.

13. Інші умови
13.1. Цей контракт складено у двох примірниках: по одному для кожної із сторін і вважається дійсним тільки за наявності підписів обох сторін: Працівника і Підприємства, завірених печаткою останнього.
13.2. Адреси та дані сторін:
Предприятие__________________________________________________
(Поштова адреса та банківські реквізити)
Подпись______________________________________________________
Работник_____________________________________________________
(Адреса місця проживання, рік народження, дані паспорта:
_____________________________________________________________
серія, номер, ким і коли виданий, наявність дітей)
Подпись______________________________________________________

Висновок
Кадрові документи відіграють величезну роль у житті сучасних підприємств, установ і організацій. Вони служать підтвердженням факту, події, явища, пов'язаного з трудовими правовідносинами між працівником і роботодавцем (прийом, переміщення, звільнення та ін.).
Нормативно-правова база, що регулює особливості оформлення документів з трудових правовідносин, включає Цивільний і Трудової кодекси, укази Президента, постанови Уряду та Держкомстату Російської Федерації.
До основних документів, що регулюють трудові правовідносини, можна віднести заяви, накази по особовому складу, трудові книжки, автобіографії, характеристики, трудові контракти та інші документи.
Кадрова документація супроводжує весь процес взаємодії між роботодавцем та працівником, починаючи з моменту подачі заяви про прийом на роботу і закінчуючи видачею трудової книжки після звільнення працівника.
При прийомі нового працівника він, як правило, пише заяву про прийом на роботу, потім на нього оформляється трудовий контракт, наказ по особовому складу, потім він подає у відділ кадрів трудову книжку, автобіографію, характеристику з попереднього місця роботи (не обов'язковий документ) і деякі інші документи.
У процесі трудової діяльності працівник може бути переведений на іншу посаду, нагороджений грошовими преміями, цінними призами та подарунками, також йому може бути винесена подяка або письмове осуд, врешті-решт він може бути звільнений з підприємства. Всі ці та багато інших операцій, пов'язані з готівковим складом підприємства, оформляються наказами по особовому складу.
На сучасних підприємствах відбувається процес автоматизації діловодства з використанням вдосконалених СУБД «Діловодство», «Workflow», «1С: Діловодство», «Парус-діловодство» і т.д.

Список використаної літератури
1. Трудовий кодекс Російської Федерації від 30 грудня 2001 року № 197-ФЗ / / Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 37. - Ст. 1104.
2. Указ президента Російської Федерації від 1 червня 1998 р. № 640 «Про порядок ведення особових справ осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації в порядку призначення і державні посади Федеральної державної служби» (в ред. Від 31 травня 1999 р., зі змінами від 30 травня 2005 р.) / / Гарант Професіонал. - 2008. - Версія 7.8.
3. Постанова Держкомстату Росії від 6 квітня 2001 р. № 26 «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати» / / Гарант Професіонал. - 2008. - Версія 7.8.
4. ГОСТ Р 6.30-2003 Уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. - М.: Изд-во стандартів, 2003. - 17 с.
5. Бикова Т.А., Вялова Л.М., Максимович Г.Ю., Санкіна Л.В. Діловодство: Підручник для вузів / Під ред. Т.В. Кузнєцової. - М.: МЦФЕР, 2004. - 544 с.
6. Кірсанова М.В., Аксьонов Ю.М. Курс діловодства: Документаційне забезпечення управління: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Сибірська угода, 2005. - 296 с.
7. Корнєєва А.П., Амеліна А.М., Загребельний А.П. та ін Основи діловодства: Навчальний посібник. М.: Іспит, 2006. 322 з.
8. Кошкіна С.П. Основи діловодства: Підручник. М.: ЮНИТИ-Дана, 2002. - 414 с.
9. Крюкова Н.П. Документування управлінської діяльності: Навчальний посібник. - М.: Инфра-М, 2007. - 314 с.
10. Кушнаренко Н.М. Документознавство: навчальний посібник. - Вид. 7-е, перероб. і доп. - М.: Знание, 2006. - 459 с.
11. Ларьків Н.С. Документознавство: Навчальний посібник. - М.: Схід-Захід, 2006. - 232 с.
12. Лисенко Н.А., Сербиновского Б.Ю., Цвєткова С.М. Документування управлінської діяльності на підприємстві: діловодство й кореспонденція: Навчальний посібник. - Ростов-на-Дону: Видавничий центр «МарТ», 2002. - 272 с.
13. Моісеєв Р.Н. Сучасне документознавство. - М.: Схід-Захід, 2007. - 267 с.
14. Стенюков М.В., Пустозерова В.М. Кадрове діловодство в 2008 році: зразки документів, рекомендації щодо складання з юридичною підтримкою. - М.: А-Пріор, 2008. - 126 с.
15. Труханович, Л. В. Особова картка працівника: працюємо з новою формою № Т-2 [Текст] / Л. В. Труханович / / Кадри підприємства. - 2004. - № 10. - С. 20-24.
16. Труханович, Л. В. Особисті картки: правила ведення [Текст] / Л. В. Труханович. - М.: Дело и Сервис, 2005. - 160 с.

Додаток А
(Довідковий)
Зразок заяви про прийом на роботу
Директору ТОВ «Сантехторг»
Іванову І. І.
Сергєєва Сергія Сергійовича,
проживає за адресою:
460000 м. Оренбург,
вул. Кірова, буд 3 кв. 54
паспорт серії 1234 номер 123456 виданий ОВД Ленінського району м. Оренбурга 11.11.2001г. телефон номер 8 -123-456-78-90
Заява
Прошу прийняти на роботу на посаді начальника відділу реклами і маркетингу.
20 вересня 2008 С. С. Сергєєв

Додаток Б
(Довідковий)
Зразок наказу по особовому складу
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Золотий Жук»
П Р А К А З
30.09.2008 р. № 110-л м. Оренбург
Про прийом на роботу
ПРИЙНЯТИ
Сергєєва Сергія Сергійовича на посаду начальника відділу реклами і маркетингу з 30 вересня 2008 р. з окладом згідно зі штатним розкладом з випробувальним строком 3 місяці.
Підстава: трудовий контракт № 38/10-08 від 30.09.2008 р.
Директор ТОВ
«Сантехторг» І. І. Іванов
З наказом ознайомлений:

Додаток В
(Довідковий)
Форма трудової книжки
Трудова книжка
Трудова книжка
Відомості про роботу

Відомості про роботу
Відомості про нагородження

Додаток Г
(Довідковий)
Зразок характеристики
Характеристика
начальника відділу реклами та збуту
ТОВ «Завод« Металіст »Сергєєва Сергія Сергійовича
Сергєєв С. С. 1960 року народження працював на ТОВ «Завод« Металіст »з 1985 по 2007 рр.., В тому числі з 1985 по 1997 рр.. на посаді економіста; з 1997 по 2008 рр.. на посаді начальника служби реклами та збуту.
За час роботи проявив себе як висококласний фахівець, відповідально відноситься до виконуваної роботи. Зарекомендував себе як талановитий керівник, користувався заслуженою повагою підлеглих. Брав активну участь у суспільному житті Заводу. Двічі був премійований за внесення раціоналізаторських пропозицій, які були реалізовані на практиці. Очолюваний ним відділ був беззмінним лідером змагання за високу дисципліну. У 2007 р. Сергєєву С. С. був вручений нагрудний знак «Почесний працівник металургії».
Серед особистісних якостей Сергєєва С. С. слід особливо виділити пунктуальність, відповідальність, цілеспрямованість, старанність, енергійність, комунікабельність, дипломатичність, відкритість, конструктивність.
Директор ТОВ
«Завод« Металлургіст »М.М. Миколаїв
19 липня 2008

Додаток Д
(Довідковий)
Зразок авобіографіі
Автобіографія
Я, Сергєєв Сергій Сергійович, народився 15 липня 1960 р. в м. Оренбурзі, в сім'ї службовця.
Мої батьки: батько Сергєєв Михайло Сергійович - пенсіонер. Мати Сергєєва Марія Іванівна - пенсіонерка.
Одружений, маю двоє дітей.
У 1967 р. вступив до школи продовженого дня № 1 м. Оренбурга. Для продовження освіти в 1977 р. вступив до Московського державного університету, який закінчив у 1983 р. за напрямком «Економіка».
У період з 1985 по 1997 рр.. працював на посаді економіста на заводі «Металіст» (м. Орськ Оренбурзької області). У 1997 р. вступив в Оренбурзький державний університет для отримання другої вищої освіти; у 2001 р. закінчив його з відзнакою за напрямком «Маркетинг». З січня 1998 р. по липень 2008 р. очолював роботу служби маркетингу та збуту на заводі «Металіст». У липні 2008 р. звільнився з роботи у зв'язку з переїздом в м. Оренбург.
У 2005 р. пройшов 10-місячний курс з вивчення англійської мови. У 2007 р. навчався на прискорених курсах з підготовки операторів ЕОМ з поглибленим знанням програм сімейства Microsoft Office. Протягом останніх трьох років двічі проходив атестацію, брав участь у семінарах та симпозіумах, з проблем маркетингу і реклами, організованих в м. Оренбурзі.
20 вересня 2008 С.С. Сергєєв
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
94.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні суб`єкти трудових правовідносин
Законодавча і нормативна регламентація документування трудових правовідносин
Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин
Працівник колектив підприємство в новій системі трудових правовідносин
Оформлення документів
Правила оформлення документів 2
Юридичне оформлення документів
Оформлення службових документів
Оформлення управлінських документів
© Усі права захищені
написати до нас