Особливості укладення та виконання договору страхування гражданск

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Російської Федерації
Сургутський державний університет
Юридичний факультет
Кафедра державно-правових дисциплін
Допущена до захисту
Зав. кафедрою
_________________________
Т. С. Масловська, к. ю. н., доцент
«___»______________ 2001
ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему: «Особливості укладення та виконання договору страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти»
Студент - дипломник
5 курсу, гр. 462
_________________________
Грігорченко Сергій Миколайович
Керівник
к. ю. н., доцент
_________________________
Масловська Тамара Сергіївна
Сургут 2001
Зміст
Стор.
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Глава I. Поняття і зміст договору страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
§ 1. Поняття та ознаки договору страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
§ 2. Зміст договору страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти ... ... ... ... 16

Глава II. Особливості укладення договору страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
§ 1. Узгодження умов Договору ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
§ 2. Порядок укладення та форма Договору ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
Глава III. Особливості виконання договору страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47
§ 1. Виконання Договору страхувальником ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47
§ 2. Виконання Договору страховиком ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 67
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .71
Введення
 
За останнє сторіччя науково-технічний прогрес людства разом з позитивними його сторонами призвів до великої кількості техногенних аварій і катастроф, що несприятливо позначається на життєдіяльності суспільства, природного навколишнього середовища і тягне за собою великі втрати людських і матеріальних ресурсів. Проте, не дивлячись на це, на даному етапі свого розвитку суспільство не може відмовитися від використання небезпечних видів промисловості, так як це вимагає кардинального перетворення всієї інфраструктури, що склалася економічної життєдіяльності суспільства, у тому числі зміни суспільної свідомості.
Тим не менш, рішення проблем відшкодування шкоди, завданої небезпечним виробництвом, можливо шляхом застосування різних профілактичних заходів та заходів. Одним з таких заходів є страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну при експлуатації небезпечних виробничих об'єктів, яке дозволяє акумулювати матеріальні засоби для запобігання та усунення наслідків виробничих аварій.
Особливо значимо таке страхування в Росії, де розташована величезна кількість небезпечних виробничих об'єктів, які вже десятиліттями не піддавалися відновленню та капітального ремонту, в силу чого багаторазово збільшилася ймовірність виникнення аварій на даних об'єктах і як наслідок заподіяння шкоди третім особам та навколишньому природному середовищу, відшкодування якого вимагає чималих матеріальних витрат.
Після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. особливо гостро постало питання забезпечення технологічної та екологічної безпеки ядерних об'єктів і створення дієвої системи фінансової компенсації збитків у разі техногенних катастроф. Зокрема, це питання актуальне для Росії, в якій знаходиться:
- 29 великих підприємств атомної енергетики;
- 15 атомних установок на криголамах;
- Більше 12 тис. радіаційно-небезпечних підприємств;
- 16 регіональних спецкомбінатів по збору, переробки та захоронення радіоактивних відходів;
- Безліч атомних об'єктів оборонного призначення 1 .
За деякими оцінками незалежних експертів, прямі збитки від аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. склав приблизно 94,4 млрд. рублів у цінах 1984 2 Таким чином, нескладно припустити, які втрати можливі в разі виникнення подібних аварій.
Страхування цивільної відповідальності на випадок заподіяння шкоди при експлуатації небезпечних виробничих об'єктів гарантує наявність певних коштів як на проведення заходів з відновлення порушеного стану навколишнього природного середовища, так і на відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну третіх осіб. Крім того, при страхуванні зростають вимоги до безпеки, посилюється контроль за потенційно небезпечними видами діяльності. Нарешті, страхування сприяє підвищенню громадської довіри до цих видів діяльності.
Саме тому в багатьох країнах ряд видів діяльності, що таять в собі постійну загрозу для суспільства, підлягають обов'язковому страхуванню. Не виключенням є і Російська Федерація (РФ). У Росії обов'язковість укладення договору страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб та навколишньому природному середовищу у випадку аварії на небезпечному виробничому об'єкті закріплена статтею 15 Закону РФ від 21.07.1997 № 116-ФЗ «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів» 3 .
Договір страхування цивільної відповідальності, укладений страхувальником зі страховою організацією, з одного боку, захищає страхувальника від фінансових втрат, які він може понести у результаті пред'явлення до нього позовів про відшкодування шкоди, заподіяної третім особам, а з іншого боку, захищає майнові інтереси і третіх осіб , оскільки у заподіювача шкоди може просто не виявитися досить коштів, щоб компенсувати заподіяну шкоду.
Необхідно враховувати, що відповідно до пункту 1 статті 1079 частині другій Цивільного кодексу РФ (ГК РФ) один особи, які заподіяли шкоду джерелом підвищеної небезпеки (небезпечним виробничим об'єктом), завжди несуть відповідальність за заподіяну таким джерелом шкода, крім випадків, якщо доведено, що шкода виникла внаслідок наміру потерпілого або дії обставин непереборної сили. Таким чином, на організацію, що експлуатує небезпечний виробничий об'єкт, покладається підвищена відповідальність за заподіяння шкоди в результаті аварії на даному об'єкті. Тому укладення договору страхування цивільної відповідальності доцільно як для суспільства в цілому, так і для організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, оскільки дозволяє їм уникнути великих збитків у разі заподіяння шкоди третім особам і навколишньому природному середовищі.
Відповідно дані організації зацікавлені в тому, щоб чітко уявляти собі весь механізм страхування даного виду. У зв'язку з цим виникає необхідність у роз'ясненні положень чинного законодавства, що стосується питань у даній сфері страхування, так як коментарів вчених-правознавців з даного питання в даний час дуже мало.
Договір страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, має свої особливості, що обумовлено специфікою об'єкта даного виду страхування. Зокрема, це стосується порядку укладення та виконання договору. На стадії укладання договору необхідно враховувати ряд обов'язкових приписів законодавчих і виконавчих органів державної влади, що встановлюють об'єкти страхування, розміри страхових премій і страхових сум, види подій, на випадок настання яких здійснюється страхування, та інші обов'язкові умови. З метою належного виконання договору необхідно чітко уявляти собі, коли і в якому розмірі слід сплачувати страхові внески (страхову премію), а також які дії слід зробити у разі настання страхової події для того, щоб забезпечити страхове відшкодування заподіяної цією подією шкоди. У зв'язку з цим автором даної роботи були поставлені відповідні цілі.
По-перше, розкрити поняття, які застосовуються в даній сфері страхування, для найкращого розуміння предмета дослідження.
По-друге, роз'яснити порядок укладення аналізованого договору.
По-третє, викласти особливості виконання договору страхування даного виду.
У ході створення справжньої роботи було проаналізовано різні нормативні акти РФ, що стосуються страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, використані роботи вчених з питань страхування відповідальності, а також вивчена судова практика з вирішення спорів, що виникають при укладенні та виконанні договорів страхування. Крім того, автором викладені деякі висновки виходячи з власної практики укладання та виконання договору даного виду.
У процесі дослідження даної теми використовувались, насамперед, загальнонаукові методи, зокрема, аналітичний і синтетичний методи з метою пізнання окремих елементів і загальної структури страхових правовідносин даного виду, а також методи дедукції і індукції для укладення певних висновків. Крім того, використовувався функціональний підхід з метою з'ясування ролі тих чи інших елементів аналізованих правовідносин. Серед приватноправових методів застосовувалися: формально-юридичний, для з'ясування понять та їх ознак, а також тлумачення змісту правових приписів, і порівняльно-правовий, що дозволив зіставити різні нормативно-правові акти та судову практику з метою виявлення їх загальних і особливих властивостей.
Таким чином, основною метою цієї роботи поставлено найбільш повно і в доступній формі викласти особливості укладення та виконання договору страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну при експлуатації небезпечних виробничих об'єктів, а також дати рекомендації, які можуть бути корисні в практичній діяльності в даній сфері страхування, як для страхувальників, так і для страховиків.
Глава I. Поняття і зміст договору страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти.
§ 1. Поняття та ознаки договору страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти.
 
Організації, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, своєю діяльністю створюють підвищену імовірність заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну третіх осіб та навколишньому природному середовищу. Відповідно такі організації зацікавлені у вирішенні проблеми відшкодування зазначеного шкоди потерпілим особам без великих матеріальних витрат зі свого боку. Одним з найбільш ефективних способів вирішення даної проблеми є страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди зазначеного, яке здійснюється шляхом укладання договору страхування зі страховиком.
Оскільки головною особливістю діяльності зазначених організацій є підвищена небезпека для оточуючих мова далі піде саме про договір страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди при експлуатації небезпечних виробничих об'єктів.
Перш ніж дати визначення договору страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, необхідно з'ясувати, що являє собою громадянська відповідальність як зобов'язання за шкоду, заподіяну при експлуатації небезпечного виробничого об'єкта, а також які виробничі об'єкти визнаються небезпечними.
Громадянська відповідальність за заподіяння шкоди - це позадоговірне зобов'язання, що виникає внаслідок порушення майнових та особистих немайнових прав потерпілого, що носять абсолютний характер, покликане забезпечити найбільш повне відновлення цих прав за рахунок заподіювача шкоди або за рахунок інших осіб, на яких законом покладено обов'язок відшкодування шкоди 1 .
Таким чином, можна охарактеризувати дане зобов'язання наступними ознаками.
По-перше, сфера його дії простирається як на майнові, так і на особисті немайнові відносини, хоча відшкодування шкоди і носить майновий характер.
По-друге, воно виникає в результаті порушення прав, що носять абсолютний характер.
По-третє, зобов'язання носить позадоговірної характер, оскільки виникає без укладання договору, а в силу заподіяння шкоди на підставі закону.
По-четверте, зобов'язання направлено на повне відшкодування шкоди потерпілому, наскільки це можливо, заподіяної шкоди. Винятком є ​​випадки, коли шкода виникла внаслідок наміру потерпілого, який не підлягає відшкодуванню, (п. 1. Ст. 1083 ГК РФ), і коли груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди і в цьому випадку розмір відшкодування зменшується (п. 2. ст. 1083 ГК РФ).
По-п'яте, у випадках, передбачених законом, обов'язок відшкодування шкоди може бути покладена не тільки на заподіювача шкоди, а й на інших осіб (наприклад, на особу, в інтересах якої діяв заподіювач шкоди).
Відповідно до пункту 1 статті 1064 ЦК РФ в результаті заподіяння шкоди виникає зобов'язання по його відшкодуванню. На підставі цього зобов'язання потерпілий (кредитор) вправі вимагати відшкодування заподіяної йому шкоди, а заподіювач шкоди (боржник) зобов'язаний цю шкоду відшкодувати.
За загальним правилом відповідальність за заподіяння шкоди настає за наявності вини особи, яка завдала шкоди. При чому тягар доказування відсутності вини лежить на заподіювача шкоди (п. 2 ст. 1064 ЦК РФ). Проте відповідно до пункту 1 статті 1079 ГК РФ особи, діяльність яких пов'язана з підвищеною небезпекою для оточуючих, зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого. У пункті 17 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 28 квітня 1994 р. № 3 «Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю» 1 вказується, що джерелом підвищеної небезпеки слід визнавати будь-яку діяльність, здійснення якої створює підвищену імовірність заподіяння шкоди через через неможливість повного контролю за нею з боку людини, а також діяльність з використання, транспортування, зберігання предметів, речовин та інших об'єктів виробничого, господарського чи іншого призначення, що володіють такими ж властивостями. Отже, шкоду, заподіяну життю або здоров'ю громадянина в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті, слід визнавати заподіяною джерелом підвищеної небезпеки, який підлягає відшкодуванню незалежно від вини організації, що експлуатує зазначені об'єкти, якщо не буде доведено, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого .
Крім того, згідно з пунктом 2 статті 1079 ГК РФ власник небезпечного виробничого об'єкта не відповідає за шкоду, заподіяну цим об'єктом, якщо доведе, що об'єкт вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб.
Таким чином, власник небезпечного виробничого об'єкта несе відповідальність за шкоду, заподіяну цим об'єктом, незалежно від наявності вини, за винятком таких випадків:
- Шкода виникла внаслідок непереборної сили;
- Шкода виникла внаслідок наміру потерпілого;
- Шкода заподіяно небезпечним виробничим об'єктом, що вибули з володіння власника цього об'єкту в результаті протиправних дій інших осіб.
Основним обов'язком боржника (заподіювача шкоди) за зобов'язанням з заподіяння шкоди є найбільш повне, наскільки це можливо, відновлення матеріальних і особистих нематеріальних благ кредитора (потерпілого), яким заподіяно шкоду.
Згідно зі статтею 1082 ЦК РФ відшкодування шкоди проводиться в натурі (надання речі того ж роду і якості, виправлення пошкодженої речі тощо) або шляхом відшкодування завданих збитків відповідно до статті 15 частини першої ДК РФ 1 , тобто компенсації завдавачем шкоди витрат потерпілого на відновлення пошкодженого майна або втраченого здоров'я та інших витрат, пов'язаних з відновленням порушеного права (реальні збитки), а також неотриманих доходів, які потерпілий міг отримати, якби йому не було завдано шкоди (упущену вигоду). При цьому якщо заподіювач шкоди отримав внаслідок заподіяння шкоди доходи, потерпілий має право вимагати відшкодування поряд з іншими збитками упущеної вигоди в розмірі не менше, ніж такі доходи.
Як правило, заподіяна шкода повинна бути відшкодована повністю (п. 1 ст. 1064 ЦК РФ). Проте законом передбачаються випадки, в яких шкода відшкодовується не в повному обсязі або взагалі не відшкодовується. До таких випадків відносяться, наприклад, заподіяння шкоди в стані необхідної оборони (ст. 1066 ЦК РФ), в стані крайньої необхідності (на розсуд суду) (ст. 1067 ЦК РФ), за винному поведінці самого потерпілого (ст. 1083 ГК РФ) , а також в інших встановлених законом випадках.
Таким чином, відшкодування шкоди, заподіяної майну потерпілого, проводиться виходячи з вартості цього майна (реальний збиток), а також виходячи з розміру неотриманих доходів, які потерпілий міг отримати, якби його майну не було завдано шкоди (упущена вигода).
Набагато складніше визначити порядок і обсяг відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина. Це пояснюється специфікою особистих нематеріальних благ людини, яким заподіюється шкода, тому що життя і здоров'я неможливо оцінити у формі матеріальної на відміну від майнових благ. Тому закон при визначенні розміру відшкодування шкоди, заподіяної життю чи здоров'ю, перш за все, виходить з обсягу витрат, які потерпілий зробив у результаті заподіяння шкоди. Крім того, законом передбачається можливість компенсації моральної шкоди, тобто фізичних і моральних страждань, які людина зазнав внаслідок ушкодження його здоров'я або втрати близької людини.
Відповідно до пункту 1 статті 1085 ГК РФ при пошкодженні здоров'я людини відшкодуванню підлягає:
- Втрачений потерпілим заробіток (дохід), який він мав або точно міг мати;
- Додатково понесені витрати, викликані ушкодженням здоров'я, у тому числі витрати на лікування, придбання ліків, сторонній догляд і т. д.
При цьому пенсії, допомоги та інші подібні виплати, призначені потерпілому як до, так і після спричинення шкоди здоров'ю, а також заробіток (дохід), одержуваний потерпілим після ушкодження здоров'я, не зараховуються в рахунок відшкодування шкоди (п. 2 ст. 1085 ДК РФ ).
Статтею 1086 ЦК України передбачено порядок визначення розміру заробітку (доходу), втраченого внаслідок ушкодження здоров'я. Що стосується додаткових витрат, то їх розмір визначається за фактичними витратами, виробленим потерпілим і підтвердженим документально.
Законом встановлюється особлива відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю неповнолітньої особи.
Згідно з пунктом 1 статті 1087 ГК РФ при ушкодженні здоров'я неповнолітнього, який досяг чотирнадцяти років і не має заробітку (доходу), що спричинила шкоду зобов'язаний відшкодувати витрати, викликані ушкодженням здоров'я.
По досягненні потерпілим чотирнадцяти років, а також у разі заподіяння шкоди особі у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, не має заробітку (доходу), що спричинила шкоду зобов'язаний відшкодувати потерпілому витрати, крім витрат, викликаних ушкодженням здоров'я, також шкоду, пов'язану із втратою або зменшенням його працездатності , виходячи з п'ятикратного встановленого законом мінімального розміру оплати праці (п. 2. ст. 1087 ГК РФ). Якщо ж неповнолітній, якій завдано шкоду здоров'ю, має заробіток, то шкода відшкодовується виходячи з розміру цього заробітку (п. п. 3, 4 ст. 1087 ГК РФ).
Якщо шкоду, заподіяну здоров'ю, підлягає відшкодуванню самому потерпілому, то в разі смерті потерпілого шкода відшкодовується іншим особам, зазначеним у законі (п. 1 ст. 1088 ГК РФ). Як правило, до таких осіб належать утриманці потерпілого (годувальника). Крім того, законом передбачається термін, протягом якого відшкодовується шкода (п. 2 ст. 1088 ГК РФ), а також порядок визначення розміру відшкодування шкоди (ст. 1089 ЦК РФ).
Цивільний кодекс РФ встановлює випадки та порядок подальшого збільшення або зменшення розміру відшкодування, залежно від зміни ступеня працездатності потерпілого, підвищення вартості життя і збільшення мінімального розміру оплати праці (ст. ст. 1090, 1091).
Як вже раніше згадувалося, крім відшкодування майнових втрат у результаті заподіяння шкоди життю або здоров'ю, закон передбачає можливість компенсації моральної шкоди (пар. 4 гл. 59 ЦК РФ).
Згідно зі статтею 151 ЦК РФ, якщо громадянину заподіяно моральну шкоду (фізичні або моральні страждання) діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага, а також в інших випадках, передбачених законом, суд може покласти на порушника обов'язок грошової компенсації зазначеного шкоди.
З положень статті 151 ЦК РФ слід, що обов'язок компенсації моральної шкоди може бути покладена на заподіювача шкоди лише на розсуд суду. Хоча це положення є не зовсім правильним. Моральна шкода заслуговує компенсації не менше ніж шкода майновий, оскільки фізичні і моральні страждання завдають чималої шкоди психічному здоров'ю людини. Ніхто не стане заперечувати, що загальне здоров'я людини багато в чому залежить від його психічного стану. Тому було б справедливо встановити законну обов'язок відшкодування моральної шкоди.
У відповідності зі статтею 1100 ЦК РФ компенсація моральної шкоди здійснюється незалежно від вини заподіювача шкоди у випадках, коли шкода заподіяна життю або здоров'ю громадянина джерелом підвищеної небезпеки, в тому числі небезпечним виробничим об'єктом.
Згідно зі статтею 1101 ЦК РФ компенсація моральної шкоди здійснюється в грошовій формі. При цьому розмір компенсації моральної шкоди визначається судом залежно від характеру заподіяних потерпілому фізичних і моральних страждань, який оцінюється судом з урахуванням фактичних обставин, при яких була заподіяна моральна шкода, та індивідуальних особливостей потерпілого.
Таким чином, організація, що експлуатує небезпечні виробничі об'єкти, зобов'язана відшкодувати шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну фізичної або юридичної особи в результаті аварії на такому об'єкті, що виражається в майнових втрати потерпілого, а також у фізичних і моральних стражданнях фізичної особи незалежно від наявності вини даної організації.
Для вирішення питання про порядок відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок аварії на небезпечному виробничому об'єкті, необхідно чітко уявляти, що визнається небезпечним виробничим об'єктом.
Небезпечний виробничий об'єкт - об'єкт, експлуатація якого створює підвищену небезпеку для оточуючих, тобто небезпека заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну громадян або майну юридичних осіб, а також навколишньому природному середовищу.
Згідно з додатком 1 Федерального закону від 21 липня 1997 року № 116-ФЗ «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів» 1 (Закон про промислову безпеку) до категорії небезпечних виробничих об'єктів відносяться підприємства або їх цехи, дільниці, майданчики, а також інші об'єкти, на яких:
1) утворюються, використовуються, переробляються, утворюються, зберігаються, транспортуються, знищуються небезпечні речовини, зазначені у згаданому додатку;
2) використовується обладнання, яке працює під тиском понад 0,07 мегапаскалях або при температурі нагріву води понад 115 градусів Цельсія;
3) використовуються стаціонарно встановлені вантажопідйомні механізми, ескалатори, канатні дороги, фунікулери;
4) виходять розплави чорних і кольорових металів та сплави на основі цих розплавів;
5) ведуться гірничі роботи, роботи зі збагачення корисних копалин, а також роботи в підземних умовах.
Відповідно до Закону про промислову безпеку небезпечні виробничі об'єкти повинні відповідати вимогам промислової безпеки, тобто стану захищеності життєво важливих інтересів особистості і суспільства від аварій на небезпечних виробничих об'єктах i наслiдкiв цих аварій.
Експлуатація небезпечного виробничого об'єкта можлива тільки за наявності ліцензії на право експлуатації такого об'єкта. Зазначена ліцензія необхідна також для можливості укладення договору страхування відповідальності за заподіяння шкоди, заподіяної при експлуатації небезпечного виробничого об'єкта.
З урахуванням вищевикладеного можна дати визначення договору страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти.
Договір страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, (далі - «Договір») являє собою зобов'язання, в силу якого одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) у разі виникнення обов'язку іншої сторони (страхувальника) відшкодувати шкоду, заподіяну при експлуатації небезпечного виробничого об'єкта життя, здоров'ю або майну третіх осіб та навколишньому природному середовищі (страхового випадку), відшкодувати цим третім особам (вигодонабувачам) вказаний шкоду (виплатити страхове відшкодування) в межах визначеної договором суми (страхової суми).
Виходячи з вищенаведеного визначення, можна виділити основні ознаки Договору:
1. Страхувальником може виступати організація, що експлуатує небезпечні виробничі об'єкти і зобов'язана згідно з вимогами Закону про промислову безпеку мати ліцензію на право експлуатації конкретного небезпечного виробничого об'єкта.
2. Страховиком за Договором визнається юридична особа будь-якої організаційно - правової форми, передбаченої чинним законодавством РФ, створене для здійснення страхової діяльності та отримала в установленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності зі страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, за заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну третіх осіб та навколишньому природному середовищу під час експлуатації небезпечного виробничого об'єкта (ст. 938 ГК РФ).
3. Страховим випадком може бути тільки виникнення обов'язки страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну третіх осіб та навколишньому природному середовищу під час експлуатації небезпечного виробничого об'єкта.
4. Вигодонабувачами за Договором є фізичні особи, життю, здоров'ю або майну яких, а також юридичні особи та держава, майну яких заподіяно шкоду в результаті настання страхового випадку, передбаченого Договором (п. 3 ст. 931 ГК РФ).
5. Страхове відшкодування виплачується в межах страхової суми. У договорі має бути передбачений ліміт відповідальності страховика (страхова сума) (п. 1 ст. 942 ГК РФ).
6. Договір є оплатним, так як страхувальник зобов'язаний сплатити страховику страхову премію за покладання своєї відповідальності на страховика (п. 1 ст. 423 ГК РФ).
§ 2. Зміст договору страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти.
Зміст Договору доцільно розглянути після аналізу його істотних умов, визначених у статті 942 ГК РФ:
1. Об'єкт страхування (майновий інтерес страхувальника).
2. Характер події, на випадок настання якої здійснюється страхування.
3. Розмір страхової суми.
4. Термін дії договору.
Об'єктом страхування за Договором є майнові інтереси страхувальника, які полягають в тому, щоб в разі покладання на нього обов'язку відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам при експлуатації небезпечного виробничого об'єкта, він міг перекласти цей обов'язок на страховика на підставі укладеного з ним Договору і тим самим уникнути майнових втрат. За допомогою Договору страховик за обумовлену плату здійснює захист майнових інтересів страхувальника в певних випадках, яка виражається у прийнятті на себе страховиком цивільно-правової відповідальності страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам при експлуатації небезпечного виробничого об'єкта.
Страховим ризиком за Договором є цивільно-правова відповідальність страхувальника перед третьою (фізичним або юридичним) особою при виникненні зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди при експлуатації небезпечного виробничого об'єкта. При настанні страхового випадку у відносини за Договором між страховиком і страхувальником набуває третя особа, якій страхувальник зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду. Це обумовлено положеннями статті 931 ГК РФ, згідно з якою «що б не було зазначено в договорі, а також за відсутності в ньому будь-яких вказівок договір страхування ризику відповідальності за заподіяння шкоди завжди вважається укладеним на користь особи, якій може бути завдано шкоди. Конкретне ім'я або найменування юридичної особи стає відомим при настанні страхового випадку - факту заподіяння шкоди » 1 .
Таким чином, грошове відшкодування, яке підлягає виплаті страхувальником третій особі в силу зобов'язання з заподіяння шкоди, йде не страхувальнику, а цю третю особу.
Страховим випадком за Договором визнається виникнення зобов'язання страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну третіх осіб, а також навколишньому природному середовищу при експлуатації небезпечного виробничого об'єкта, в силу закону або рішення суду.
Як правило, при укладанні Договору страховики наполягають на тому, щоб визнавати страховим випадком виникнення зобов'язання страхувальника відшкодувати заподіяну третім особам шкоду тільки на підставі рішення суду. Це пояснюється складністю правовідносин за зобов'язаннями внаслідок заподіяння шкоди, оскільки необхідно з'ясувати чи буде прийнята претензія про відшкодування шкоди, в якому розмірі вона буде прийнята, чи є вина заявника, якій завдано шкоду, і т. д. Такі питання часто можна з'ясувати тільки в ході процесу.
Як вже згадувалося, одним з істотних умов Договору є розмір страхової суми. «Страхова сума - це грошова оцінка максимальної межі зобов'язання страховика за страховою виплату страхувальнику або третій особі (вигодонабувачу), яка має право на її отримання» 2 . На відміну від страхування майна, де страхова сума визначається або всієї його дійсною вартістю, якою її частиною, при страхуванні відповідальності сторони за взаємною згодою встановлюють у Договорі граничну суму страхових виплат третім особам (вигодонабувачам), так званий ліміт відповідальності (п. 3 ст. 947 ГК РФ).
При укладанні Договору можуть бути встановлені ліміти:
- На одного вигодонабувача (передбачає максимально можливе відшкодування на одне постраждале в результаті дій або бездіяльності страхувальника особа);
- На одну страхову подію (що передбачає максимально можливе відшкодування по одному страховому випадку незалежно від числа потерпілих);
- Аггрегатівний ліміт (що встановлює максимально можливе відшкодування протягом усього терміну дії Договору) січня .
Ліміт відповідальності може також встановлюватися по окремих видах збитку або по групі цих видів (заподіяння шкоди здоров'ю третьої особи, матеріальної, моральної шкоди).
Крім того, страховики, як правило, встановлюють у своїх правилах страхування певний розмір франшизи, яка являє собою «звільнення страховика від відшкодування збитків, що не перевищують певний розмір» 2 . Франшиза встановлюється або у відсотках до страхової суми, або в абсолютному розмірі. Розрізняють два види франшизи: умовна (невичітаемая) і безумовна (що віднімається). При умовній франшизі страховик звільняється від відповідальності за збитки, що не перевищують встановленого розміру франшизи, і зобов'язаний відшкодувати збитки повністю, якщо їх розмір більше суми франшизи. При безумовній франшизі збитки у всіх випадках відшкодовуються за вирахуванням суми встановленої франшизи.
Франшиза дає можливість скоротити кількість дрібних виплат, що не мають істотного економічного значення, і тим самим перешкоджає розпорошення коштів страхового фонду страховика.
Термін Договору впливає на ступінь ризику, прийнятого на себе страховиком. Саме тому термін Договору є його істотною умовою. Чим більше термін Договору, тим вище ймовірність настання страхового випадку. Тому тривалість терміну впливає на розмір страхової премії та на визначення інших умов Договору.
Термін Договору починає текти з моменту набуття чинності Договору, а саме, після сплати страхової премії або першого її внеску, якщо інший момент не передбачено Договором (п. 1 ст. 957 ГК РФ). Договір поширюється на страхові випадки, що сталися після вступу його в силу, якщо в ньому не передбачений інший момент початку дії страхування (п. 2 ст. 957 ГК РФ).
Договір припиняє свою дію після закінчення його терміну, або при достроковому припиненні Договору. Договір припиняється до настання терміну, на який він був укладений, якщо після його вступу в силу можливість настання страхового випадку відпала й існування страхового ризику припинилося за обставинами іншим, ніж страховий випадок. До таких обставин, зокрема, відноситься припинення підприємницької діяльності особою, що застрахували ризик цивільної відповідальності, пов'язаної з цією діяльністю (п. 1 ст. 958 ГК РФ). У разі припинення Договору за вказаними обставинами страховик має право на частину страхової премії пропорційно часу, протягом якого діяло страхування (п. 3 ст. 958 ГК РФ). Отже, у разі припинення страхувальником експлуатації небезпечного виробничого об'єкта, що виключає можливість заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну третьої особи та навколишньому природному середовищу, Договір припиняється.
Страхувальник має право відмовитися від Договору в будь-який час, якщо до моменту відмови можливість настання страхового випадку не відпала за обставин, зазначених вище (п. 2 ст. 958 ГК РФ). При цьому сплачена страховику страхова премія не підлягає поверненню, якщо Договором не передбачено інше (п. 3 ст. 958 ГК РФ).
Страховик має право вимагати розірвання Договору, коли страхувальник заперечує проти зміни умов Договору або доплати страхової премії, якщо відбулося збільшення страхового ризику (п. 2 ст. 959 ГК РФ). При цьому страховик не вправі вимагати розірвання Договору, якщо обставини, що тягнуть збільшення страхового ризику, вже відпали (п. 4 ст. 959 ГК РФ).
Нарешті, Договір може бути розірваний за згодою сторін (п. 1 ст. 450 ГК РФ). У такій угоді сторони обговорюють умови дострокового розірвання Договору, які можуть бути самими різними (повернення частини страхової премії і т. п.).
Договір може бути визнаний недійсним, якщо згідно з чинним законодавством є підстави для визнання її такою:
- Договір не відповідає закону або іншим правовим актам (ст. 168 ЦК РФ);
- Договір укладено з метою, яка завідомо суперечною основам правопорядку та моральності (ст. 169 ГК РФ);
- Уявний чи удаваний Договір (ст. 170 ЦК РФ);
- Договір укладений особою, що не володіє відповідною правоздатністю (ст. 173 ГК РФ);
- Договір укладений особою, яка не має на те повноважень (ст. 174 ЦК РФ);
- Договір укладений під впливом помилки (ст. 178 ГК РФ);
- Договір укладений під впливом обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з другою стороною або збігу тяжких обставин (ст. 179 ГК РФ).
Страховик має право вимагати визнання Договору недійсним, якщо після укладення Договору буде встановлено, що при укладанні Договору страхувальник повідомив страховика завідомо неправдиві відомості про обставини, що мають істотне значення 1 для визначення ймовірності настання страхового випадку та розміру можливих збитків від його настання (страхового ризику), коли ці обставини не були відомі (і не повинні були бути відомими) страховикові. Проте страховик не може вимагати визнання Договору недійсним, якщо обставини, про які змовчав страхувальник, вже відпали (п. 3 ст. 944 ГК РФ).
Зміст Договору утворюють права і обов'язки сторін. Зміст прав сторін у Договорі може бути визначено шляхом розкриття змісту кореспондуючих їм обов'язків.
Страховик зобов'язаний при укладанні Договору ознайомити страхувальника з правилами страхування. В іншому разі зазначені правила будуть не обов'язковими для страхувальника. При цьому страхувальник має право посилатися на захист своїх інтересів на правила страхування, на які є посилання в Договорі (страховому полісі), навіть якщо ці правила для нього не обов'язкові в силу вищезгаданого обставини (ст. 943 ГК РФ).
Головним обов'язком страховика є своєчасна виплата вигодонабувачу належної при настанні страхового випадку суми страхового відшкодування на підставі складеного страховиком страхового акта.
При надходженні від страхувальника (вигодонабувача) заяви з вимогою про страхову виплату, а також після отримання страховиком всіх необхідних документів, що свідчать про настання страхового випадку, страхова компанія зобов'язана скласти страховий акт та здійснити страхову виплату у строк, встановлений Договором.
Страховик зобов'язаний для встановлення факту настання страхового випадку провести всі необхідні дії в терміни, встановлені Договором.
Страховик зобов'язаний крім відшкодування шкоди, заподіяної страховим випадком, відшкодувати витрати, проведені страхувальником для попередження або зменшення розміру цієї шкоди.
Витрати з метою зменшення збитків, що підлягають відшкодуванню страховиком, якщо такі витрати були необхідні або зроблені для виконання вказівок страховика, повинні бути відшкодовані страховиком, навіть якщо відповідні заходи виявилися безуспішними.
Якщо страхувальник провів заходи, які дозволили знизити ступінь ризику настання страхового випадку або зменшити розмір можливого збитку, страховик зобов'язаний переукласти за заявою страхувальника Договір з урахуванням цих обставин.
Страховик зобов'язаний не розголошувати відомості про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, передбачених чинним законодавством РФ.
За розголошення комерційної, службової та іншої таємниці страховик у залежності від роду порушених прав та характеру порушення несе відповідальність згідно з правилами, передбаченими статтею 139 або 150 ГК РФ.
Відповідно до статті 955 ГК РФ страховик за письмового повідомлення страхувальника зобов'язаний замінити в Договорі особа, чия відповідальність застрахована (коли застрахована відповідальність особи іншого, ніж страхувальник), якщо Договором не встановлено інше.
Страховик має право проводити самостійно або за допомогою спеціалізованої організації експертизу стану небезпечного виробничого об'єкта для оцінки ступеня страхового ризику та встановлення відповідного страхового тарифу (ст. 945 ГК РФ).
При повідомленні про обставини, що тягнуть за собою збільшення страхового ризику, страховик має право вимагати від страхувальника зміни умов Договору або сплати страхувальником додаткової страхової премії (внеску) пропорційно збільшенню ризику (п. 2 ст. 959 ГК РФ).
Як правило, в Договорі передбачається право страховика виступати від імені та за дорученням страхувальника у відносинах, пов'язаних з відшкодуванням заподіяної шкоди, у тому числі за дорученням страхувальника приймати на себе ведення справ у судових та арбітражних органах від його імені, а також робити від його імені заяви щодо пред'явлених третьою особою позовних вимог. Дане право страховика обумовлена ​​його зацікавленістю у врегулюванні збитків з найменшими матеріальними витратами оскільки на нього покладено обов'язок відшкодування шкоди за Договором.  
При укладанні Договору страхувальник зобов'язаний повідомляти страховику про всі відомі йому обставини, що мають значення для оцінки страхового ризику, а також про всі укладені або укладених договорах страхування щодо даного небезпечного виробничого об'єкта. Цей обов'язок страхувальника необхідна для можливості оцінки страховиком ступеня страхового ризику.
Страхувальник зобов'язаний своєчасно і в повному обсязі сплачувати встановлену страхову премію (внески). Якщо оплата страхової премії повинна проводитися частинами, то кожен платіж повинен вноситися страхувальником суворо у встановлені терміни (п. 1 ст. 954 ГК РФ). Як правило, страховики передбачають у Договорі умова, згідно з яким несплата чергового страхового внеску у встановлений термін тягне припинення Договору (п. 3. Ст. 954 ГК РФ).
Страхувальник у період дії Договору зобов'язаний негайно письмово повідомляти страховику про всі стали йому відомими значні зміни в обставинах, повідомлених страховику при укладанні Договору, якщо ці зміни можуть суттєво вплинути на збільшення страхового ризику. Значними, в усякому разі, визнаються зміни, передбачені в Договорі (страховому полісі) та в переданих страхувальникові правилах страхування (п. 1 ст. 959 ГК РФ).
Наприклад, страхувальник, уклавши Договір, здійснив капітальний ремонт небезпечних виробничих об'єктів, тобто заходи, що знижують вірогідність настання страхового випадку - заподіяння шкоди третім особам в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті. Повідомлення про проведення такого заходу зобов'яже страховика переукласти Договір на нових умовах з урахуванням таких обставин, причому зменшення страхового ризику тягне, як правило, зменшення розміру страхової премії. І навпаки, інформація про відмову у проведенні капітального ремонту небезпечного виробничого об'єкта, термін настання якого настав, дозволить страховикові вимагати збільшення страхової премії у зв'язку з підвищенням ступеня ризику.
Страхувальник зобов'язаний у встановлений Договором термін письмово повідомляти страховика про будь-що сталася аварії на небезпечному виробничому об'єкті, а також про будь-які наслідки аварії, які можуть призвести до пред'явлення страхувальнику позову про відшкодування шкоди третім особам і навколишньому природному середовищі. Цей обов'язок страхувальника необхідна страховикові для вжиття заходів щодо зменшення можливих збитків.
Обов'язком страхувальника є також своєчасне повідомлення страховика або його представника про встановлений судовим рішенням факт обов'язку відшкодувати шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну третіх осіб та навколишньому природному середовищу під час експлуатації небезпечного виробничого об'єкта. Якщо Договором передбачено термін і (або) спосіб повідомлення, воно повинно бути зроблено у встановлений термін і вказані у Договорі способом. Такий же обов'язок лежить на обличчі, якій завдано шкоду страхувальником і якому відомо про укладення Договору, якщо він має намір скористатися правом на страхове відшкодування (п. 1 ст. 961 ГК РФ).
Невиконання обов'язки про повідомлення страховика дає йому право відмовити у виплаті страхового відшкодування. Однак якщо буде доведено, що страховик своєчасно дізнався про настання страхового випадку або що відсутність у страховика відомостей про це не могло позначитися на його обов'язку виплатити страхове відшкодування, страховик не звільняється від виплати страхового відшкодування (п. 2 ст. 961 ГК РФ).
Страхувальник зобов'язаний приймати необхідні і можливі заходи щодо запобігання аварій на небезпечному виробничому об'єкті, зменшення шкоди, що завдається в результаті аварій при експлуатації небезпечного виробничого об'єкта.
Цивільним кодексом України передбачено, що при настанні страхового випадку страхувальник зобов'язаний вжити розумних і доступні в обставинах, що склалися заходи, щоб зменшити можливі збитки. Вживаючи такі заходи, страхувальник зобов'язаний слідувати вказівкам страховика, якщо вони повідомлені страхувальникові (п. 1 ст. 962 ГК РФ).
Якщо страхувальник умисно не прийняв розумних і доступних йому заходів, щоб зменшити можливі збитки, страховик звільняється від обов'язку відшкодування збитків, що виникли внаслідок такого неприйняття заходів страхувальником (п. 3 ст. 962 ГК РФ).
Як правило, в Договорі передбачається обов'язок страхувальника не виплачувати ніяких сум, не визнавати частково або повністю вимог, пред'явлених потерпілими третіми особами, а також не приймати на себе будь-яких зобов'язань по врегулюванню таких вимог без попередньої згоди страховика.
Страхувальник зобов'язаний забезпечити страховика, який виплатив страхове відшкодування суброгацію, тобто забезпечити можливість пред'явлення вимог до особи, відповідальної за збитки, відшкодовані за Договором. Відповідно до статті 965 ЦК України до страховика, який виплатив страхове відшкодування, переходить у межах виплаченої суми право вимагати відшкодування збитків, яке має до такої особи страхувальник. Страхувальник зобов'язаний передати страховику всі документи і докази і повідомити йому всі відомості, необхідні для здійснення страховиком перейшов до нього права вимоги. Якщо страхувальник відмовився від свого права вимоги до особи, відповідальної за збитки, відшкодовані страховиком, або з його вини для страховика стало неможливим здійснення цього права, страховик повністю або у відповідній частині звільняється від виплати страхового відшкодування. Якщо ж відшкодування вже виплачено, страховик має право вимагати його повернення або повернення надміру виплаченої суми.
Страхувальник, уклавши Договір, не звільняється від обов'язку суворо дотримуватися всі необхідні норми і правила експлуатації небезпечних виробничих об'єктів. Якщо страховик виявив, що страхувальник неправильно експлуатує небезпечні виробничі об'єкти або здійснив будь-які дії (бездіяльність), що збільшують страховий ризик, страховик має право направити страхувальнику вимога усунути виявлені недоліки, яке страхувальник зобов'язаний виконати.
Таким чином, за Договором здійснюється страхування ризику цивільно-правової відповідальності організації, що експлуатує небезпечні виробничі об'єкти, за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну третіх осіб та навколишньому природному середовищу під час експлуатації небезпечного виробничого об'єкта. При цьому страховим випадком за Договором визнається встановлена ​​рішенням суду обов'язок страхувальника у встановленому чинним законодавством РФ порядку відшкодувати шкоду, заподіяну при експлуатації небезпечного виробничого об'єкта. При настанні страхового випадку виплата страховиком страхового відшкодування проводиться особам, яким заподіяно шкоду (вигодонабувачам). Страхувальник за допомогою укладання Договору перекладає можливу цивільно-правову відповідальність за заподіяння шкоди на страховика і тим самим отримує можливість уникнути великих збитків.
Глава II. Особливості укладення договору страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти.
 
Основні положення про укладення Договору регламентуються, перш за все, главами 28 і 48 Цивільного кодексу РФ. При цьому необхідно враховувати також вимоги Федерального закону від 27 листопада 1992 року № 4015-1 «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» один (Закон про організацію страхової справи), Закону про промислову безпеку та інших нормативно-правових актів.
 
§ 1. Узгодження умов Договору
Відповідно до пункту 3 статті 154 ЦК РФ будь-який договір укладається в результаті взаємної згоди сторін, збігу їх волевиявлень. При цьому угода повинна бути досягнута з усіх істотних умов договору і виражено в необхідній законодавцем формі. В іншому випадку договір буде вважатися неукладеним (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
Істотними є умови, які названі в законі або інших правових актах як істотні або необхідні для Договору, а також ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Як вже було сказано, істотними умовами Договору є:
1) об'єкт страхування (майновий інтерес страхувальника);
2) характер події, на випадок настання якої здійснюється страхування (страхового випадку);
3) розмір страхової суми;
4) термін дії Договору.
Характеристика істотних умов Договору була дана в попередньому розділі цієї роботи. Необхідно лише додати, що кожне істотне умова повинна бути чітко обумовлено в Договорі, не допускає неоднозначного тлумачення. В іншому випадку Договір буде вважатися неукладеним на підставі пункту 1 статті 432 ГК РФ.
Згідно з пунктом 1 статті 943 ГК РФ умови, на яких укладається договір страхування, можуть бути визначені у стандартних правилах страхування, прийнятих, схвалених або затверджених страховиком або об'єднанням страховиків.
В даний час діють Правила страхування (стандартні) цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, за заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну третіх осіб та навколишньому природному середовищу в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті (затв. Всеросійським союзом страховиків 23 лютого 1998) (Правила страхування).
Відповідно до Листа Держнаглядохоронпраці України від 23 квітня 1998 р. N 01-17/116 «Про страхування відповідальності за заподіяння шкоди при експлуатації небезпечних виробничих об'єктів» при практичній реалізації страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті необхідно керуватися зазначеними вище Правилами страхування.
Дані Правила страхування містять майже всі умови, необхідні для реалізації Договору. Сторонам необхідно тільки визначити деякі умови конкретного Договору: розмір страхової суми і страхової премії, індивідуальний об'єкт страхування, перелік і характеристику небезпечних виробничих об'єктів, щодо яких здійснюється страхування цивільної відповідальності. Крім того, законодавець дозволяє при угоді сторін доповнювати правила страхування або робити виключення з них (п. 3 ст. 943 ГК РФ). При цьому необхідно враховувати обов'язкову вимогу пункту 1.3. Правил страхування, згідно з яким страхувальник і страховик не можуть встановлювати в Договорі інших умов до Правил страхування, що змінюють обсяг страхового захисту порівняно з вимогами, передбаченими Законом про промислову безпеку і Правилами страхування.
Відповідно до пункту 9.3. Правил страхування для укладання Договору страхувальник подає страховику підписана заява на бланку встановленої страховиком форми. У заяві страхувальник зобов'язаний вказати точні і повні відомості згідно з поставленими страховиком питаннями. До заяви про страхування страхувальник повинен докласти висновок експертизи промислової безпеки, що містить, зокрема, необхідну Держнаглядохоронпраці України ідентифікацію небезпечного виробничого об'єкта, експлуатованого страхувальником. Висновок експертизи промислової безпеки надається страхувальнику організацією, яка має ліцензію на проведення вказаної експертизи, щодо небезпечного виробничого об'єкта.
Згідно з пунктом 4.3. Правил страхування небезпечний виробничий об'єкт, щодо якого укладається Договір, повинен відповідати вимогам промислової безпеки, які підтверджуються поданням страхувальником документів, що складаються у відповідності до вимог Закону про промислову безпеку. Страховик, зокрема, може запитати декларацію промислової безпеки небезпечного виробничого об'єкта. Зазначена декларація являє собою «документ, що відображає всебічну оцінку ризику аварії і пов'язаної з нею загрози його реалізації; аналіз достатності вжитих заходів з попередження аварій, щодо забезпечення готовності організації до експлуатації небезпечного виробничого об'єкта відповідно до вимог промислової безпеки, а також до локалізації та ліквідації наслідків аварії на небезпечному виробничому об'єкті; розробку заходів, спрямованих на зниження масштабу наслідків аварії та розміру збитку, нанесеного в разі аварії на небезпечному виробничому об'єкті » 1 .
Відповідно до пункту 9.5. Правил страхування при укладанні Договору страховик має право провести самостійно або за допомогою незалежної експертизи оцінку стану безпеки небезпечного виробничого об'єкта з метою визначення ступеня страхового ризику, зокрема, ознайомитися зі станом та умовами експлуатації небезпечного виробничого об'єкта, відповідною документацією.
Відповідно до пункту 1 статті 944 ГК РФ і пунктом 11.3. Правил страхування при укладанні Договору страхувальник зобов'язаний повідомляти страховику про всі відомі йому обставини, що мають значення для оцінки страхового ризику, а також про всі укладені або укладених договорах страхування щодо даного небезпечного виробничого об'єкта. При цьому страхувальник несе відповідальність за достовірність і повноту даних, представлених для укладання Договору, включаючи відповіді на письмові запити страховика. Ця відповідальність полягає в тому, що якщо після укладання Договору з'ясується, що страхувальник повідомив страховика завідомо неправдиві відомості про обставини, необхідних для оцінки страхового ризику, страховик має право на підставі пункту 3 статті 944 ГК РФ вимагати визнання Договору недійсним.
Оцінка страхового ризику страховиком необхідна для визначення розміру страхової суми і страхової премії. При цьому розмір страхової суми за Договором, в межах якої проводиться страхове відшкодування, не повинен бути менше ніж це передбачено статтею 15 Закону про промислову безпеку.
Виходячи з розміру встановленої Договором страхової суми і тарифних ставок, обчислюється розмір страхової премії (плати за страхування, яку страхувальник зобов'язаний сплатити страховику). Тарифні ставки встановлюються страховиком на підставі примірних тарифних ставок, передбачених додатком 3 до Правил страхування, з урахуванням умов і обсягів виробництва, місцезнаходження небезпечного виробничого об'єкта, інших факторів його експлуатації, отримання, використання, переробки та зберігання на об'єкті небезпечних речовин в певних обсягах, ступеня страхового ризику та інших умов страхування.
Згідно з пунктом 8.4. Правил страхування в Договорі повинен бути передбачений термін сплати страхової премії. При цьому страхувальникові може бути надане право сплати страхової премії в два терміни.
У Договорі також повинен бути передбачений порядок сплати страхової премії. Згідно з Правилами страхування страхова премія сплачується за безготівковим розрахунком. Як правило, в Договорі передбачаються наслідки несплати у встановлені терміни чергових страхових внесків. Такими наслідками можуть бути припинення дії Договору, обов'язок страхувальника сплатити неустойку і т. д.
Важливою умовою Договору є термін дії страхування, протягом якого страховик зобов'язаний проводити страхове відшкодування при настанні страхових випадків. Договір, як правило, укладається строком на один рік. При цьому в Договорі повинен бути передбачений момент вступу страхування чинності. Якщо у Договорі не вказаний такий момент, то страхування набуває чинності з моменту сплати страхової премії або першого її внеску (п. 1 ст. 957 ГК РФ). У Договорі також передбачаються випадки, в яких дія страхування припиняється. До таких випадків зазвичай належать:
- Закінчення терміну дії страхування - в 24 години 00 хвилин дати, що вказує в Договорі (полісі) на закінчення дії Договору;
- Виконання страховиком зобов'язання зі страхової виплати в повному розмірі страхової суми за Договором (полісу);
- Несплата страхувальником страхової премії (внесків) у встановлені терміни та розмірах;
- Ліквідації страхувальника, а також припинення за будь-якої причини дії ліцензії на експлуатацію небезпечного виробничого об'єкта;
- Ліквідації страховика;
- Втрати страхувальником майнового інтересу, що підлягає страхуванню відповідно до Договору, або припинення його обов'язку зі страхування небезпечного виробничого об'єкта;
- Припинення дії Договору за рішенням суду;
- Інші випадки, передбачені законодавством РФ 1 .
Необхідно також передбачити наслідки дострокового припинення Договору, зокрема про повернення сплаченої страхової премії.
Як вже було сказано, одним з істотних умов Договору є визначення ознак події, на випадок настання якої здійснюється страхування (страхового випадку), для того, щоб надалі можна було без праці визначити в якому випадку страховик зобов'язаний виплатити страхове відшкодування. Так у Договорі страховий випадок визначається як вступ в силу рішення суду, що зобов'язує страхувальника провести відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну третіх осіб та навколишньому природному середовищу в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті.
У Договорі необхідно передбачити, які дії зобов'язаний здійснити страхувальник у разі аварії на небезпечному виробничому об'єкті (наприклад, повідомити страховика про будь-яких наслідків аварії, які можуть призвести до пред'явлення страхувальнику позову про відшкодування шкоди, про всі претензії і позови про відшкодування шкоди, надати всі документи , що характеризують обставини і причини аварії), а також при настанні страхового випадку, тобто встановленого рішенням суду факту обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду. Цей обов'язок страхувальника необхідна страховикові для всебічного з'ясування обставин заподіяння шкоди та розміру заподіяної шкоди. Слід також передбачити термін і спосіб такого повідомлення, щоб уникнути виникнення спору між страхувальником і страховиком з приводу належного виконання страхувальником вказаного обов'язку.
Оскільки страховим випадком є ​​виникнення обов'язку страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті, в Договорі доцільно визначити, що визнається аварією на зазначеному об'єкті, а також порядок визначення технічних характеристик аварії, її обставин, причин і наслідків.
Відповідно до пункту 5.2. Правил страхування аварією на небезпечному виробничому об'єкті визнається руйнування споруди та (або) технічного пристрою, застосовуваних на небезпечному виробничому об'єкті, неконтрольовані вибух і (або) викид, скидання, розлив небезпечних речовин, які відповідають умовам Закону про промислову безпеку.
Визначення технічних характеристик аварії, її обставин, причин і наслідків встановлюється відповідно до чинних нормативних документів, що регулюють технічні питання експлуатації небезпечного виробничого об'єкта, актом технічного розслідування причин аварії, висновками Держнаглядохоронпраці України, інших спеціалізованих експертних організацій.
Основним обов'язком страховика за Договором є виплата страхового відшкодування при настанні страхового випадку. У даній обов'язки страховика полягає весь сенс Договору. Тому дуже важливо вказати в Договорі, які документи необхідно подати страховику для виплати страхового відшкодування, а також сам порядок відшкодування.
Перш за все, необхідно враховувати, що Договір вважається укладеним на користь третіх осіб (вигодонабувачів), життю, здоров'ю або майну яких може бути завдано шкоди, навіть якщо Договір укладено на користь страхувальника або в Договорі не сказано, на чию користь він укладений (п. 3 ст. 931 ГК РФ). Тому при настанні страхового випадку страхове відшкодування виплачується безпосередньо особі, якій завдано шкоду.
У Договорі необхідно вказати конкретні види збитків і шкоди, що підлягають відшкодуванню страховиком за Договором. Особливо в інтересах страхувальника передбачити обов'язок страховика відшкодувати судові витрати в результаті пред'явлення позовів потерпілих про відшкодування шкоди, оскільки на страхувальнику лежить обов'язок не визнавати ніякі претензії та позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок аварії на небезпечному виробничому об'єкті, без згоди страховика, у зв'язку з ніж страхувальник змушений нести витрати на ведення справ у судах.
В інтересах страхувальника також передбачити в Договорі, що в суму возмещаемого шкоди включається:
1) Збиток, заподіяний знищенням або пошкодженням майна третіх осіб (п. 1 ст. 1064 ЦК РФ).
2) У разі заподіяння шкоди життю і здоров'ю:
- Заробіток, якого потерпіла особа втратила внаслідок втрати працездатності (п. 1 ст. 1085 ДК РФ);
- Додаткові витрати, необхідні для відновлення здоров'я потерпілого (п. 1 ст. 1085 ДК РФ);
- Частина заробітку, якого у випадку смерті потерпілого втратили особи, які перебувають на його утриманні або мають право на одержання від нього утримання (п. 1 ст. 1089 ГК РФ);
- Витрати на поховання потерпілого у разі його смерті (ст. 1094 ЦК РФ).
3) Шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу (забруднення землі, її надр, поверхневих і підземних вод).
4) Витрати, проведені страхувальником з метою зменшення збитків, витрати з ліквідації наслідків аварії, якщо такі витрати були необхідні або були зроблені для виконання вказівок страховика (п. 2 ст. 962 ГК РФ).
При укладанні Договору, страхувальник має звернути увагу на умови, передбачені пунктом 6.2. Правил страхування, згідно з якими не відшкодовуються наступні види збитків:
а) моральну шкоду;
б) шкода, заподіяна особам, що знаходяться зі страхувальником у трудових відносинах, під час виконання ними трудових обов'язків відповідно до договору (контракту) відповідно до законодавства про працю Російської Федерації;
в) шкода, завдана майну, яким страхувальник має на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління або на іншій законній підставі (на праві оренди, за договором зберігання, за дорученням, у силу розпорядження відповідного органу про передачу йому майна і т. п.);
г) збитки страхувальника, викликані сплатою неустойки (штрафу, пені), виконанням гарантійних та аналогічних їм зобов'язань, невиконанням або неналежним виконанням договірних зобов'язань;
д) збитки, які є втраченою вигодою згідно з пунктом 2 статті 15 ЦК РФ.
У зв'язку з цим страхувальнику доцільно передбачити в Договорі умова про виключення деяких підпунктів пункту 6.2. Правил страхування, зокрема, що стосуються моральної шкоди та упущеної вигоди, оскільки у разі заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну третіх осіб внаслідок аварії на небезпечному виробничому об'єкті на страхувальника може бути покладено обов'язок відшкодувати постраждалим, як моральна шкода, так і упущену вигоду на підставі статей 1082 та 1099 ЦК України.
У Договорі необхідно чітко визначити підстави, за якими страховик звільняється від виплати страхового відшкодування. При цьому страхувальник має бути особливо уважним при узгодженні даного умови Договору, так як від цього залежить обсяг страхового захисту та доцільність укладання Договору для страхувальника.
Страхувальнику необхідно враховувати, що відповідно до пункту 1 статті 964 ГК РФ, якщо Договором не передбачено інше, страховик звільняється від виплати страхового відшкодування, коли страховий випадок настав внаслідок:
- Впливу ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження;
- Військових дій, а також маневрів або інших військових заходів;
- Громадянської війни, народних хвилювань усякого роду або страйків.
Таким чином, страхувальникові доцільно до укладення Договору вирішити, чи потрібна йому страховий захист при настанні страхового випадку з будь-якого із зазначених причин. Якщо так, то це необхідно вказати в Договорі, інакше будуть застосовуватися правила пункту 1 статті 964 ГК РФ. Особливо ця вимога стосується підприємств атомної промисловості.
Крім умов Договору, пов'язаних зі специфікою аналізованого виду страхування, в Договорі необхідно також погодити ряд загальних положень, що стосуються будь-якого договору. До таких положень належать, насамперед, відповідальність сторін, а також порядок вирішення спорів, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням Договору, та інші умови.
У Договорі слід передбачити відповідальність страховика за невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договором. Зокрема, неустойку у вигляді пені або штрафу за прострочення виплати страхового відшкодування. При чому обумовити, що неустойка стягується незалежно від відшкодування збитків страхувальника, що виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання страховиком обов'язків за Договором, що змусить страховика як можна швидше виплатити страхове відшкодування.
У свою чергу на страховика також доцільно покласти відповідальність у вигляді неустойки за прострочення сплати страхової премії в більшому розмірі, ніж це передбачено статтею 395 ГК РФ, оскільки своєчасна сплата страхових премій страхувальниками має істотне значення для платоспроможності страховика по страхових виплатах. У ряді випадків як наслідок прострочення сплати страхової премії у Договорах передбачається припинення дії Договору.
Крім того, страхувальник несе відповідальність за надання свідомо неправдивої інформації щодо обставин, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, а також за не повідомлення страховика про збільшення страхового ризику в період дії Договору. У першому випадку Договір може бути визнаний недійсним за позовом страховика з відшкодуванням йому реального збитку (п. 3 ст. 944 ГК РФ). У другому - страховик може вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків, завданих розірванням Договору (п. 3 ст. 959 ГК РФ).
Що стосується порядку дозволу сторонами спорів за Договором, то щоб уникнути судових витрат у Договорі необхідно вказати, що спори вирішуються шляхом переговорів між сторонами, тобто в претензійному порядку. Доцільно також передбачити строк розгляду претензії, при недотриманні якого сторона, що пред'явив претензію, має право звернутися до арбітражного суду.
Сторони можуть передбачити й інші умови Договору, наприклад, порядок взаємодії під час виконання Договору, а також щодо порядку внесення змін до Договору.
Таким чином, до моменту укладення Договору і надання йому певної форми сторони повинні узгодити всі умови, на яких здійснюється страхування, особливо істотні й необхідні умови для договору даного виду, а також умови, на яких наполягає одна із сторін, з урахуванням інтересів, як страхувальника , так і страховика.
§ 2. Порядок укладення та форма Договору
 
Перш за все, для укладання Договору необхідно, щоб, принаймні, одна зі сторін зробила пропозицію про укладення Договору, а інша прийняла цю пропозицію в порядку, передбаченому законодавством (п. 2 ст. 432 ГК РФ). Пропозиція укласти договір називається офертою, а прийняття такої пропозиції з усіма її умовами - акцептом. Відповідно сторона, що робить пропозицію укласти договір, іменується оферентом, а сторона, що приймає цю пропозицію, - акцептантом. Договір вважається укладеним у момент отримання оферентом акцепту від акцептанта.
Отже, для укладення договору організація, що експлуатує небезпечні виробничі об'єкти (страхувальник), повинна надіслати страхової компанії (страховику) відповідну оферту. При цьому страхувальнику необхідно враховувати, що не всяке пропозицію укласти Договір набуває чинності оферти. Таку пропозицію для визнання його офертою повинно відповідати таким вимогам:
а) є досить визначеним і висловлює явний намір страхувальника укласти Договір;
б) містить всі істотні умови Договору;
в) звернено до одного чи кількох конкретних страховикам (п. 1 ст. 435 ГК РФ).
Перша вимога обумовлена ​​тим, що без наміру страхувальника укласти Договір останній не може бути укладений, навіть якщо страхувальник повідомив страховику всі істотні умови Договору, оскільки згідно з пунктом 3 статті 154 ЦК РФ для укладення договору необхідно відповідне волевиявлення сторін. Друга вимога випливає з пункту 1 статті 432 ГК РФ, відповідно до якого Договір вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди з усіх істотних умов Договору. Нарешті, третє вимога пов'язана з тим, що в Договорі повинні бути зазначені конкретні особи, як сторони страхового зобов'язання.
За відсутності будь-якого із зазначених ознак пропозицію укласти Договір може розглядатися тільки як запрошення робити оферти (п. 1 ст. 437 ГК РФ). Так, реклама й інші пропозиції страхової організації, адресовані невизначеному колу осіб, про надання страхового захисту розглядаються як запрошення робити оферти, якщо інше прямо не зазначено в заяві (п. 1 ст. 437 ГК РФ).
Від запрошення робити оферти слід відрізняти публічну оферту, під якою розуміється містить всі істотні умови договору пропозицію, з якого вбачається воля особи, що робить пропозицію, укласти договір на зазначених у пропозиції умовах з кожним, хто відгукнеться (п. 2 ст. 437 ГК РФ) . Наприклад, публічної офертою визнається оголошення організації, що експлуатує небезпечні виробничі об'єкти, в якому міститься пропозиція укласти Договір з будь-якою страховою компанією, що має ліцензію на страхування ризику даного виду, і містить умови Договору про об'єкт страхування, про ознаки страхового випадку, розмір страхової суми та строку дії Договору.
Страховик, який отримав оферту від страхувальника, якщо він згоден на укладення Договору на умовах, запропонованих в оферті, повинен направити страхувальнику відповідний акцепт, тобто відповідь про прийняття оферти. При чому така згода укласти Договір має бути повним і беззастережним (п. 1 ст. 438 ГК РФ). Акцептом буде вважатися також вчинення страховиком, яка одержала оферту, у термін, встановлений для її акцепту, дій по виконанню зазначених у ній умов Договору, якщо інше не зазначено в оферті (п. 3 ст. 438 ГК РФ).
Таким чином, письмовий акцепт страховиком пропозиції страхувальника про укладання Договору необов'язковий, достатньо здійснити дії, які повинен здійснити страховик для виконання Договору (провести експертизу небезпечного виробничого об'єкта, видати страхувальнику страховий поліс), якщо необхідність письмової відповіді (акцепту) не обмовляється в оферті.
При укладанні Договору необхідно враховувати, що вчинення оферти чи акцепту породжує певні юридичні наслідки. Оферта пов'язує направила її обличчя з моменту її отримання адресатом (п. 2 ст. 435 ГК РФ). Це означає, що якщо страхувальник направив страховику оферту, то страхувальник вже не може відмовитися від своєї пропозиції укласти Договір, тобто відкликати оферту. Тим не менш, законом передбачається можливість відкликання оферти при дотриманні певних умов. Для відкликання оферти необхідно, щоб повідомлення про відкликання оферти надійшло страховику до моменту отримання або одночасно з самою офертою. У цьому випадку оферта вважається не отриманої (п. 2 ст. 435 ГК РФ). Крім того, отримана страховиком оферта може бути відкликана, якщо в ній обумовлена ​​така можливість (ст. 436 ГК РФ). В інших випадках отримана страховиком оферта не може бути відкликана протягом строку, встановленого для її акцепту, якщо інше не випливає із суті зобов'язання або обстановки, в якій вона була зроблена (ст. 436 ГК РФ).
Як і оферта, акцепт пов'язує страховика з того моменту, коли він отриманий страхувальником. До отримання акцепту страхувальником страховик має право відкликати акцепт. При цьому якщо повідомлення про відкликання акцепту надійшло страхувальнику раніше акцепту або одночасно з ним, акцепт вважається не отриманим (ст. 439 ЦК РФ).
Юридичну дію оферти також залежить від того, зроблена вона із зазначенням строку для відповіді або без такого. Якщо оферта зроблена із зазначенням строку для відповіді, то Договір вважається укладеним, якщо акцепт отриманий страхувальником у межах зазначеного в оферті строку (ст. 440 ЦК РФ). Якщо ж оферта зроблена без зазначення строку для відповіді, то її юридичну дію залежить від того, в якій формі вона зроблена. Коли оферта зроблена усно без зазначення строку для акцепту, Договір вважається укладеним, якщо страховик негайно заявив про її акцепт. Якщо такого акцепту не пішло, то страхувальник ніяк не пов'язаний зробленим ним пропозицією. Якщо оферта зроблена у письмовій формі без зазначення строку для акцепту, Договір вважається укладеним, якщо акцепт отриманий страхувальником протягом нормально необхідного для цього часу (ст. 441 ЦК РФ). Нормально необхідним вважається час, достатній для проходження даного виду кореспонденції в обидва кінці, ознайомлення зі змістом зробленої пропозиції і складання відповіді на нього. У разі прибуття відповіді протягом цього періоду часу Договір вважається укладеним.
Можлива ситуація, коли вчасно спрямований акцепт з будь - яких причин отриманий страхувальником з запізненням. У цьому випадку закон встановлює правило, згідно з яким, якщо своєчасно спрямований акцепт одержано із запізненням, акцепт не вважається опізнився, якщо страхувальник негайно не повідомить страховика про отримання акцепту із запізненням (ст. 442 ГК РФ).
Якщо ж акцепт спрямований страхувальнику після закінчення терміну, встановленого для акцепту, то Договір буде вважатися укладеним тільки в тому випадку, якщо страхувальник негайно повідомить страховику про прийняття його акцепту, отриманого із запізненням (ст. 442 ГК РФ).
У випадку, коли страховик направляє страхувальникові відповідь про згоду укласти Договір на інших умовах, ніж запропоновано в оферті, такий відповідь страховика визнається відмовою від акцепту і в той же час нової офертою (ст. 443 ГК РФ). Наприклад, страховик, який отримав оферту, направляє страхувальникові підписаний Договір з протоколом розбіжностей до нього, в якому передбачає необхідні йому умови, або направляє страхувальникові змінений проект Договору. У цьому випадку сторони міняються місцями: страховик стає оферентом з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками.
Може виникнути ситуація, коли сторони не можуть прийти до згоди з деякими умовами Договору. У цьому випадку сторони можуть домовитися про передачу розбіжностей, що виникли при укладенні Договору, на розгляд арбітражного суду. Тоді умови Договору, щодо яких у сторін були розбіжності, визначаються відповідно до рішення арбітражного суду (ст. 446 ГК РФ).
Важливе значення має час і місце укладення Договору. Це пов'язано з тим, що до договірних відносин застосовується законодавство, чинне на момент укладання Договору на тій території, де він був укладений. Договір вважається укладеним у той момент, коли оферент отримав згоду акцептанта про укладення Договору. Цей момент і визнається часом укладення Договору. Якщо у Договорі не зазначено місце його укладення, Договір визнається укладеним у місці знаходження особи, який направив оферту (ст. 444 ГК РФ).
Таким чином, порядок укладення Договору складається з двох етапів. Перший - оферта, тобто пропозиція укласти Договір. Другий - акцепт, тобто відповідь про згоду укласти Договір або конклюдентні дії, що свідчать про прийняття оферти. Для визнання Договору укладеним кожен з етапів повинен відповідати певним вимогам, передбаченим ЦК РФ.
Російське законодавство встановлює спеціальні вимоги до форми Договору: він повинен бути укладений письмово. В іншому випадку Договір визнається недійсним (п. 1 ст. 940 ГК РФ). Відповідно до пункту 9.6. Правил страхування Договір укладається шляхом складання єдиного письмового документа і страхового поліса.
Страховий поліс, що видається страховиком, є документом, що підтверджує укладання Договору. Він має значення, коли страхувальник включає в себе декілька відокремлених підрозділів, які експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, щодо яких здійснюється страхування. На кожен такий об'єкт видається страховий поліс відповідно до умов Договору. У разі перевірки контролюючих органів про виконання обов'язку зі страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті, передбаченої Законом про промислову безпеку, кожне відокремлений підрозділ страхувальника представляє свій страховий поліс на підтвердження укладення Договору.
У самому Договорі як єдиному документі, як правило, обумовлюються тільки основні умови страхування, такі як об'єкт страхування, ознаки події, на випадок настання якого проводиться страхування, розмір страхової суми і страхової премії, термін Договору і т. д. конкретизувати умови Договору встановлюються в Правилах страхування, які додаються до Договору. Це обумовлено особливою специфікою страхування даного виду, що містить велику кількість різних термінів, що вимагають розшифровки для однакового розуміння обома сторонами з метою запобігання суперечок у ході виконання Договору. Тому якщо в Договорі є посилання на Правила страхування, страхувальник повинен вимагати, щоб йому видали ці Правила.
ЦК України передбачено: умови, що містяться в правилах страхування і не включені в текст Договору (страхового поліса), обов'язкові для страхувальника (вигодонабувача), якщо в Договорі (страховому полісі) прямо вказується на застосування таких правил і самі правила викладені в одному документі з Договором (страховим полісом) або на його зворотному боці або включені до нього. В останньому випадку вручення страхувальнику правил страхування має бути посвідчено записом у Договорі (страховому полісі) (п. 2 ст. 943 ГК РФ). Якщо правила страхування не викладаються в Договорі (на звороті полісу), а в Договорі (полісі) відсутній запис про вручення правил страхувальнику, відповідно до пункту 2 статті 943 ГК РФ це може розцінюватися як необов'язковість виконання страхувальником (вигодонабувачем) встановлених правилами обов'язків. Однак страхувальник (вигодонабувач) може посилатися на правила страхування, на які є посилання в Договорі (страховому полісі), навіть якщо такі правила в силу викладених вище положень (п. 2 ст. 943 ГК РФ) для нього необов'язкові (п. 4 ст. 943 ГК РФ).
Слід знати, що в страховій компанії повинен зберігатися контрольний примірник всіх правил страхування з відміткою Росстрахнадзора, що свідчить про виданої ліцензії на право працювати саме на умовах цих правил. Спеціальний дозвіл видається Росстрахнадзором і на зміни тексту правил страхування, що стосуються істотних умов страхування, зокрема об'єктів страхування та обсягу зобов'язань страховика 1 . Якщо страхова компанія посилається на зміни (доповнення) правил, внесені вже після укладення Договору, то це не має юридичного значення для страхувальника - на Договір вони не впливають.
Умови Договору зазвичай викладаються у певному порядку, який виглядає наступним чином:
1. Преамбула Договору.
2. Предмет Договору.
3. Умови страхування.
4. Права та обов'язки сторін.
5. Порядок виплати страхового відшкодування.
6. Термін дії Договору.
7. Інші умови Договору.
У преамбулі вказується найменування Договору, місце і дата його укладення, а також повне найменування сторін та їх представників. Перш за все, необхідно перевірити повноваження страховика на здійснення страхування даного виду, тобто запросити в нього копію ліцензії на право здійснення страхової діяльності в даній сфері страхування. Слід також перевірити повноваження представника страховика на здійснення угоди даного виду. Для цього необхідно запросити у контрагента копію відповідного документа: наказу про призначення керівника організації, протоколу зборів акціонерів організації, контракту, довіреності і т. п.
У предметі Договору вказується об'єкт страхування, тобто майнові інтереси страхувальника, що покриваються страховим захистом, а також подія, на випадок настання якого проводиться страхування.
В умовах страхування передбачаються конкретні небезпечні виробничі об'єкти, щодо яких здійснюється страхування, розмір страхової суми, порядок сплати і розмір страхової премії, ознаки події, на випадок настання якого проводиться страхування, вигодонабувач.
Права та обов'язки сторін повинні містити відомості про те, які дії вони мають право здійснювати і що вправі вимагати один від одного відповідно до умов Договору, а також які дії сторони зобов'язані здійснити для належного виконання Договору.
У Договорі повинен бути окремо прописаний порядок виплати страхового відшкодування, оскільки цей обов'язок страховика є центральною ланкою в Договорі, що визначає доцільність укладання самої Договору.
Термін дії Договору є істотною умовою, без якого Договір визнається не укладеним. Визначення періоду часу, протягом якого діє страхування, а також моменту його початку і закінчення має велике значення, оскільки від цього залежить виникнення і припинення зобов'язання страховика.
Крім перерахованих вище умов в Договорі передбачаються також інші умови, наприклад, порядок вирішення спорів за Договором, порядок зміни і доповнення Договору, підтвердження про вручення страхувальнику правил страхування і т. д.
Таким чином, Договір може бути укладений тільки у письмовій формі шляхом складання єдиного документа та страхового поліса, що підтверджує укладення Договору, з додатком Правил страхування. При цьому Правила страхування повинні бути вручені страхувальнику з посвідченням про вручення в Договорі, інакше Правила будуть не обов'язкові для страхувальника (вигодонабувача). Договір може бути укладено особами, що володіють відповідною правоздатністю, в особі уповноважених на те представників. У Договорі повинні бути передбачені всі суттєві та необхідні умови, а також умови, на узгодженні яких наполягає одна зі сторін. В іншому випадку Договір визнається неукладеним.
Глава III. Особливості виконання договору страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти
 
§ 1. Виконання Договору страхувальником
 
Основним обов'язком страхувальника є сплата страховику страхової премії в розмірі, порядку та строки, встановлені Договором. Сплата страхової премії проводиться в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок страховика. Страховик може надати страхувальникові право сплатити страхову премію у розстрочку окремими страховими внесками. Слід мати на увазі, що страхові внески мають сплачуватися у встановлені Договором строки, інакше дія Договору припиняється або зовсім припиняється в залежності від умов, передбачених сторонами. Так постановою Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ № 8 від 23.05.1995 р. 1 було встановлено, що в разі несплати страхових внесків у встановлені терміни дію договору страхування припиняється. Необхідно також враховувати, що у разі призупинення терміну дії Договору із зазначеної причини загальний термін Договору не продовжується на час, на який Договір припинявся. Крім того, дія страхування за Договором, як правило, починається з моменту сплати страхової премії або першого її внеску (п. 1 ст. 957 ГК РФ). Тому в інтересах, перш за все, самого страхувальника виробляти сплату страхової премії або страхових внесків своєчасно. Для належного виконання даного обов'язку, страхувальник має керуватися положеннями глави 46 ЦК РФ, а також Положенням про безготівкові розрахунки в Російській Федерації (затв. ЦБ РФ 12.04.2001 № 2-П) 2 .
Висновок страхувальником Договору та сплата ним страхової премії не звільняє його від обов'язку підтримувати небезпечні виробничі об'єкти в стані, що відповідає вимогам Закону про промислову безпеку. Для належного виконання Договору страхувальник зобов'язаний, перш за все, дотримуватися положень чинного законодавства, нормативно - технічних документів у галузі промислової безпеки. Страхувальник, зокрема, зобов'язаний мати ліцензію на експлуатацію небезпечного виробничого об'єкта, повідомляти про її отримання і припинення її дії, призупинення та поновлення. Зазвичай в Договорі передбачається, що дія Договору припиняється у разі втрати страхувальником ліцензії на експлуатацію небезпечних виробничих об'єктів. Це пов'язано з тим, що відсутність у страхувальника даної ліцензії свідчить про невідповідність небезпечного виробничого об'єкта вимогам промислової безпеки, внаслідок чого збільшується ймовірність настання страхового випадку. Тому у страховика виникає підвищена страхова відповідальність і в зв'язку з цим страховик відмовляється надавати страховий захист за Договором.
У порядку додержання вимог промислової безпеки страхувальник зобов'язаний:
- Допускати до роботи на небезпечному виробничому об'єкті осіб, що відповідають відповідним кваліфікаційним вимогам та не мають медичних протипоказань до зазначеної роботи;
- Організовувати і здійснювати виробничий контроль за дотриманням вимог промислової безпеки;
- Забезпечувати наявність і функціонування необхідних приладів і систем контролю за виробничими процесами відповідно до встановлених вимог.
Страхувальник повинен також проводити профілактичні заходи з метою запобігання виникнення аварій на небезпечних виробничих об'єктах. Зокрема, страхувальник забезпечує проведення експертизи промислової безпеки, проводить діагностику, випробування, огляд споруд і технічних пристроїв, застосовуваних на небезпечному виробничому об'єкті, у встановлені терміни і за висунутій в установленому порядку приписом Держнаглядохоронпраці України, або його територіального органу, запобігає проникненню на небезпечний виробничий об'єкт сторонніх осіб.
Страхувальнику слід знати, що у разі виникнення обставин, що збільшують ступінь імовірності аварії на небезпечному виробничому об'єкті, яка може спричинити заподіяння шкоди третім особам та навколишньому природному середовищу, страхувальник зобов'язаний негайно повідомити про це страховика (п. 1 ст. 959 ГК РФ). В іншому випадку страховик може вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків, завданих розірванням Договору (п. 3 ст. 959 ГК РФ). Крім того, страховик у разі зміни зазначених обставин має право вимагати зміни умов Договору або сплати додаткової страхової премії пропорційно збільшенню страхового ризику (п. 2 ст. 959 ГК РФ). При цьому страхувальник не може заперечувати проти цього, інакше страховик має право вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків, завданих розірванням Договору. Однак якщо обставини, що тягнуть збільшення страхового ризику, вже відпали, то страховик не може вимагати розірвання Договору на підставі факту неповідомлення його страхувальником про виникнення зазначених обставин (п. 4 ст. 959 ГК РФ).
Таким чином, в інтересах страхувальника вживати заходів для дотримання вимог промислової безпеки і зниження ступеня ймовірності виникнення аварій на небезпечних виробничих об'єктах, оскільки від цього залежать умови страхування і реальне виконання Договору страховиком.
При виникненні аварії на небезпечному виробничому об'єкті, щодо якої укладено Договір, страхувальнику необхідно здійснити ряд дій для того, щоб надалі, при настанні безпосередньо самого страхового випадку, довести факт настання страхового випадку та обов'язок страховика виплатити страхове відшкодування.
Відповідно до статті 12 Закону про промислову безпеку по кожному факту виникнення аварії на небезпечному виробничому об'єкті проводиться технічне розслідування її причин. У зв'язку з цим страхувальнику необхідно повідомити про виникнення аварії у відповідні компетентні органи та організації. Відповідно до пункту 1.5.1. Положення про порядок технічного розслідування причин аварій на небезпечних виробничих об'єктах (затв. Постановою Держнаглядохоронпраці України від 8 червня 1999 р. № 40) 1 страхувальник повинен повідомити про виникнення аварії в територіальний орган Держнаглядохоронпраці України, вищестоящу організацію (при наявності такої), орган місцевого самоврядування , державної інспекції праці за суб'єктами Російської Федерації, територіальне об'єднання профспілок. У випадку, коли аварія супроводжується викидами, розливами небезпечних речовин, вибухами, пожежами, страхувальник повинен також повідомити про аварію відповідно до територіальних органів МНС Росії, Госкомекологіі Росії, Державної протипожежної служби МВС Росії, МШС Росії.
Крім того, з метою належного виконання Договору про виникнення аварії страхувальник зобов'язаний повідомити також страховика. При чому таке повідомлення має бути зроблено в строк і способом, який зазначений у Договорі. Якщо термін і спосіб у Договорі не зазначено, то страхувальнику необхідно зробити це негайно способом, який дозволить надалі довести факт повідомлення (наприклад, поштою, через кур'єра і т. д.). Якщо ж страхувальник не повідомив належним чином страховика про аварію, для нього можуть настати несприятливі наслідки у вигляді права страховика відмовити у виплаті страхового відшкодування, але за умови, якщо не буде доведено, що страховик своєчасно дізнався про виникнення аварії або що відсутність у страховика відомостей про це не могло позначитися на його обов'язку виплатити страхове відшкодування (п. 2 ст. 961 ГК РФ).
З метою об'єктивного і правильного розслідування обставин аварії страхувальник повинен зберігати обстановку на місці аварії до початку розслідування, за винятком випадків, коли необхідно вести роботи з ліквідації аварії, а також вживати заходів для захисту життя і здоров'я людей і навколишнього природного середовища.
Страхувальник зобов'язаний вжити відповідних заходів для запобігання і (або) зменшення шкоди, яка може бути заподіяна в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті. Зокрема, страхувальник повинен призупинити експлуатацію небезпечного виробничого об'єкта самостійно або за приписом Держнаглядохоронпраці України, його територіальних органів і посадових осіб у випадку аварії на небезпечному виробничому об'єкті, а також у разі виявлення обставин, що впливають на стан промислової безпеки. Страхувальник також зобов'язаний здійснити заходи щодо локалізації та ліквідації наслідків аварії, надати сприяння державним органам у розслідуванні причин аварії, інформуючи при цьому страховика належним чином і в розумно короткі строки, вжити заходів щодо усунення виникаючих причин настання аварії.
Усі витрати, які страхувальник справив для мінімізації шкоди, заподіяної внаслідок аварії на небезпечному виробничому об'єкті, відшкодовуються страховиком, якщо ці витрати були необхідними в даній ситуації або здійснювалися за його вказівкою. При чому такі витрати відшкодовуються, навіть якщо відповідні заходи виявилися безуспішними (п. 2 ст. 962 ГК РФ).
Після того, як будуть вжиті заходи з ліквідації аварії та усунення її несприятливих наслідків, до роботи приступає комісія з розслідування причин і обставин аварії. За результатами розслідування комісією складається акт технічного розслідування аварії і збираються інші документи, що характеризують обставини аварії. Саме пакет цих документів страхувальнику необхідно отримати для доказу факту страхового випадку та виплати страхового відшкодування страховиком. Тому страхувальник має зібрати всі документи, пов'язані з аварією, а також запросити у страховика перелік необхідних йому документів для виплати страхового відшкодування для того, щоб надалі уникнути можливих суперечок з приводу факту страхового випадку.
Доведеність факту страхового випадку має значення для вирішення не тільки суперечок зі страхування, але і суперечок, що випливають з податкових правовідносин. У арбітражної практиці зустрічаються справи по спорах страховиків з податковими органами, коли обгрунтованість страхової виплати та віднесення її на собівартість безпосередньо пов'язані з доведеністю факту страхового випадку.
Крім самого факту аварії страхувальник зобов'язаний також повідомляти страховика про будь-яких наслідків аварії, які можуть призвести до пред'явлення страхувальнику позову про відшкодування шкоди третім особам та навколишньому природному середовищу, про всі претензії і позови про відшкодування шкоди. Цей обов'язок страхувальника необхідна страховикові для полегшення його роботи зі з'ясування причин і обставин заподіяння шкоди третім особам, а також його розміру з метою визнання надалі події події страховим випадком.
У разі пред'явлення до страхувальника третіми особами вимог про відшкодування заподіяного в результаті аварії шкоди страхувальник повинен запросити у страховика згоду на відшкодування зазначеного шкоди до винесення відповідного рішення суду. Якщо страховик дасть на це свою згоду, то шкода відшкодовується самим страхувальником або страховиком. У випадку, коли страхувальник за згодою страховика самостійно компенсував заподіяну в результаті аварії шкоду, то страхове відшкодування виплачується безпосередньо страхувальнику. Якщо ж страховик не погодитися на відшкодування шкоди до винесення рішення суду, то страхувальникові не слід відшкодовувати заподіяну їм шкоду до судового рішення, оскільки в іншому випадку страхувальникові доведеться доводити обгрунтованість відповідних виплат у порядку відшкодування шкоди для того, щоб страховик компенсував страхувальнику витрати на відшкодування. Однак у цьому випадку страхувальник змушений нести судові витрати на ведення справ про відшкодування шкоди. Тому в Договорі необхідно передбачати обов'язок страховика відшкодувати такі витрати страхувальнику.
При настанні безпосередньо самого страхового випадку, тобто винесення судом рішення про стягнення із страхувальника певних сум у порядку відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну третіх осіб та навколишньому природному середовищу в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті, що експлуатується страхувальником, страхувальник зобов'язаний в строк і способом, встановлені Договором, повідомити про це страховика (п. 1 ст. 961 ГК РФ). Якщо страхувальник не повідомить про це страховика належним способом у термін, зазначений в Договорі, страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо не буде доведено, що страховик своєчасно дізнався про настання страхового випадку або що відсутність у страховика відомостей про це не могло позначитися на його обов'язки виплатити страхове відшкодування (п. 2 ст. 961 ГК РФ). Аналогічні наслідки виникають при не повідомленні страховика про пред'явлення до страхувальника третіми особами претензій і позовів про відшкодування шкоди.
Такий же обов'язок лежить на третій особі, життю, здоров'ю або майну якої заподіяно шкоду в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті страхувальника, якому відомо про укладення Договору, якщо він має намір скористатися правом на страхове відшкодування (п. 2 ст. 961 ГК РФ), оскільки вигодонабувачем за Договором визнається саме це третя особа.
Для того щоб страховик виплатив страхове відшкодування третім особам, яким заподіяно шкоду, страхувальник (вигодонабувач) повинен направити страховику відповідну заяву. У заяві зазначаються обставини, причини і характер заподіяння шкоди третій особі, а також розмір заподіяної шкоди. До заяви мають бути додані підтверджують страховий випадок документи:
- Рішення суду, що встановила обов'язок страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті, щодо якої укладено Договір;
- Акт технічного розслідування аварії. При відсутності у страхувальника зазначеного акта він запитується з Держміськтехнагляді Росії або його територіальному органі;
- Страховий акт, складений страховиком;
- Інші документи відповідних компетентних органів, що підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитку.
Крім того, страховик має право провести додаткове розслідування з метою визначення розміру заподіяної шкоди. У цьому зв'язку він має право зажадати матеріали технічного розслідування аварії, документи від компетентних органів з приводу заподіяння шкоди, медичні висновки, рахунки, що дозволяють судити про вартість втраченого (пошкодженого) майна, вартості виконаних робіт, а також інші необхідні документи.
Страхувальнику необхідно з особливою ретельністю підходити до збору і оформлення всіх документів, які є підставою для виплати страховиком страхового відшкодування. Слід враховувати, що жоден з представлених документів не може мати більшу юридичну силу лише за формальними ознаками без урахування містяться в них фактичних даних. Виникаючі питання про юридичну силу експонованих документів вирішуються шляхом їх оцінки з точки зору своєчасності складання документів, повноважності осіб, їх підписали, дотримання вимог до порядку складання та повноті містяться в них відомостей. Документи, складені та підписані не уповноваженими особами, не створюють жодних правових наслідків. Значно втрачають ступінь достовірності і акти, складені з пропуском встановленого строку або порушенням порядку складання документа, хоча сам по собі факт порушення не є підставою до того, щоб акт взагалі був відкинутий.
Таким чином, страхувальник повинен враховувати вимоги, які пред'являються до порядку документального фіксування та оформлення страхових випадків, зокрема, вимоги, передбачені в Договорі.
У разі прострочення страховиком виплати страхового відшкодування страхувальник має право вимагати сплати неустойки на підставі ст. 395 ГК РФ, якщо Договором не передбачено інший розмір і порядок сплати неустойки. Однак страхувальник має право вимагати сплати зазначеної неустойки тільки у випадку, коли страхове відшкодування підлягає виплаті безпосередньо самому страхувальнику, наприклад, якщо страхувальник самостійно відшкодував третім особам заподіяну ним шкоду або провів витрати в цілях мінімізації збитків від страхового випадку. Якщо ж страхове відшкодування підлягає виплаті третій особі, життю, здоров'ю або майну якої заподіяно шкоду, то страхувальник не має права вимагати сплати йому неустойки за прострочення виплати страхового відшкодування. Так постановою Президії ВАС РФ № 7963/95 від 02.04.1996 р. 1 у задоволенні позовних вимог страхувальника про стягнення зі страховика неустойки за несвоєчасне перерахування страхового відшкодування третій особі, на користь якої укладено договір страхування, відмовлено. Таке рішення мотивувалося тим, що зазначена вимога страхувальника може бути задоволена лише у разі, якщо прострочення страхової виплати допущена щодо самого страхувальника.
Якщо страховик на підставі заяви страхувальника (вигодонабувача) провів виплату страхового відшкодування, то до нього переходить у межах виплаченої суми право вимоги, яке страхувальник має до особи, відповідальної за шкоду, відшкодований в результаті страхування, якщо інше не передбачено Договором (п. 1 ст . 965 ГК РФ). При цьому на страхувальнику лежить обов'язок забезпечити страховику такий перехід права вимоги. Це означає, що страхувальник зобов'язаний зібрати всі наявні документи, пов'язані з зазначеним правом вимоги, і передати їх страховикові (п. 3 ст. 965 ГК РФ). В іншому випадку страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування повністю або у відповідній частині і має право вимагати повернення зайво виплаченої суми відшкодування (п. 4 ст. 965 ГК РФ).
Таким чином, порядок виконання Договору страхувальником складається з наступних етапів.
1. Сплата страхової премії в порядку і строки, встановлені Договором.
2. Повідомлення страховика про збільшення ймовірності настання страхового випадку.
3. Повідомлення страховика та відповідних органів влади про виникнення аварії на небезпечному виробничому об'єкті, вжиття заходів для зменшення шкоди, що завдається в результаті аварії.
4. Повідомлення страховика про пред'явлення до страхувальника претензій і позовів про відшкодування шкоди третіми особами, яким завдано шкоду в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті.
5. Повідомлення страховику способом і в строк, встановлені Договором, про настання страхового випадку (вступі в силу рішення суду про відшкодування заподіяної шкоди).
6. Напрямок страховику заяви про виплату страхового відшкодування з доданням усіх необхідних документів.
7. Забезпечення суброгації страховика, який виплатив страхове відшкодування, тобто подання страховику документів та відомостей, необхідних йому для здійснення перейшов до нього права вимоги до особи, відповідальної за заподіяння шкоди.
При цьому необхідно враховувати, що неналежне виконання або невиконання Договору страхувальником на будь-якому з перелічених вище етапів дає страховикові можливість не виконувати обов'язок по виплаті страхового відшкодування в повному обсязі або у відповідній частині, що підтверджує судова практика. Так, наприклад, постановою Президії ВАС РФ № 4988/95 від 17.10.1995 р. 1 винесено рішення, згідно з яким страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо страхувальник не виконав обов'язків, покладених на нього умовами страхування.
Таким чином, для страхового відшкодування страховиком збитків, заподіяних у результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті, страхувальнику слід виконувати кожну свій обов'язок у точній відповідності з вимогами, передбаченими Договором.
 
§ 2. Виконання Договору страховиком
 
Основний обов'язок страховика за Договором - виплата страхового відшкодування при настанні страхового випадку. Зокрема, страховик зобов'язаний:
- При настанні страхового випадку провести відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок аварії на небезпечному виробничому об'єкті, у встановлених Договором межах і термін;
- Відшкодувати витрати, проведені страхувальником для попередження або зменшення розміру шкоди, заподіяної внаслідок аварії на небезпечному виробничому об'єкті, якщо такі витрати були необхідні або проводилися для виконання вказівок страховика.
Для виникнення права вимоги страхувальника до страховика про виплату страхового відшкодування необхідно наявність певного юридичного складу. Слід, по-перше, встановити факт настання страхового випадку, по-друге, визначити розмір завданих внаслідок цього збитків у майновому інтересі страхувальника, і, по-третє, підтвердити причинний зв'язок між страховим випадком і наслідками.
Крім того, для вирішення питання про виплату страхового відшкодування страховику необхідно також встановити наступне:
- Факти, пов'язані з дією Договору (своєчасність сплати страхувальником страхової премії або першого страхового внеску; повідомлення страхувальником страховикові достовірних відомостей, які мають значення для визначення ступеня страхового ризику; наявність у страхувальника страхового інтересу і існування страхового ризику під весь час дії Договору, а також повідомлення страхувальником про всі зміни, що впливають на збільшення ступеня страхового ризику);
- Обставини, які можуть стати підставою для відмови страховика у виплаті страхового відшкодування (неповідомлення страхувальником страховика про виникнення аварії і настанні страхового випадку, неприйняття страхувальником заходів до зменшення збитків від страхового випадку).
Діяльність страховика по встановленню та документального оформлення страхового випадку проходить кілька етапів, кожен з яких спрямований на встановлення фактичних даних і збір необхідної інформації про страховий випадок.
Перш за все, страховикові необхідно отримати повідомлення страхувальника (вигодонабувача) про виникнення аварії на небезпечному виробничому об'єкті, щодо якої укладено Договір, і настанні страхового випадку. Для посвідчення факту страхового випадку та для запобігання супутніх збитків страховикові необхідно якомога швидше дізнатися про його наступі.
Після отримання заяви страхувальника (вигодонабувача) про настання страхового випадку та про виплату страхового відшкодування, в якому вказується, коли, де, за яких обставин і якої шкоди було завдано, перевіряється відповідність наведених відомостей умовам Договору. Ця перевірка проводиться для того, щоб встановити, чи є те що подія страховим випадком, з настанням якого у страховика виникає обов'язок провести страхову виплату.
Перш за все, необхідно встановити, чи була застрахована цивільна відповідальність страхувальника на момент виникнення події. На це слід звернути особливу увагу, оскільки Договір міг ще не вступити в силу (несплата страхової премії і т. д.) або бути вже припинений (закінчення терміну дії, несплата страхувальником чергового страхового внеску і т. д.).
Далі необхідно перевірити, чи було настало подія включено в обсяг страхової відповідальності, тобто в перелік небезпек (ризиків), від яких проводиться страхування. Факт і причину виникнення події, в результаті якої було завдано шкоди, повинні підтверджувати необхідні документи від відповідних організацій:
- Акт технічного розслідування аварії;
- При стихійному лихові - довідка органів гідрометеорологічної або сейсмологічної служби;
- У випадку пожежі - довідка (акт) органів пожежного нагляду;
- При аварії опалювальної системи, водопровідної або каналізаційної мережі, проникнення води, вибуху, не викликала пожежі, - акт (довідка) органів аварійної служби і т. п.
В окремих випадках (наприклад, якщо факт страхового випадку не викликає сумнівів і шкода є незначним) в справах на виплату можуть бути відсутні документи компетентних організацій, але такий порядок повинен бути передбачений у Договорі.
Якщо настало подія не було передбачено Договором, воно не є страховим випадком і страховик вільний від обов'язку відшкодовувати заподіяну шкоду. Аналогічно чинить страховик, якщо цивільна відповідальність страхувальника, зазначена в Договорі, не була застрахована, оскільки це також не вважається страховим випадком.
Залежно від наявності або відсутності перерахованих фактів страховик вирішує питання про обгрунтованість заявленого страхувальником (вигодонабувачем) вимоги про виплату страхового відшкодування.
Якщо страховик визнає настало подія страховим випадком, на підставі заяви страхувальника (вигодонабувача) складається акт встановленої форми про заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті і встановленої рішенням суду обов'язки страхувальника відшкодувати цю шкоду - страховий акт. Страховий акт не складається, якщо при перевірці заяви встановлено, що спричинення шкоди сталося не внаслідок аварії на небезпечному виробничому об'єкті (страхового випадку), або якщо через невчасність повідомлення не представляється можливим встановити факт і причину нанесення шкоди. У цьому випадку страховиком і страхувальником складається документ довільної форми, в якому вказуються тільки причини нескладення вищеназваного акту.
Правила страхування звичайно передбачають, що страховик зобов'язаний приступити до складання акта не пізніше трьох днів і закінчити цю роботу протягом п'яти-десяти днів з дня отримання заяви від страхувальника (вигодонабувача). В акті наводяться відомості про заподіяння шкоди, а в додатках до акта містяться розрахунки розміру збитку і страхового відшкодування.
Питання про розмір відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб, вирішується відповідно до положень глави 59 ЦК РФ на підставі документів, що підтверджують фактичні втрати осіб, яким заподіяно шкоду. Так відшкодуванню підлягає втрачений потерпілим заробіток (дохід), який він мав чи точно міг мати, що має бути підтверджено довідкою з місця роботи про середній заробіток (дохід) до ушкодження здоров'я. Крім того, відшкодуванню підлягають додатково понесені витрати, викликані ушкодженням здоров'я (витрати на лікування, ліки, протезування, сторонній догляд і т. д.), що також має підтверджуватися відповідними документами (рахунки, довідки тощо). У разі смерті потерпілого відшкодуванню підлягає частина заробітку потерпілого, яку отримували утриманці померлого за його життя.
Відомості про кількість та вартість пошкодженого або втраченого майна, наявного на момент аварії, визначаються за даними бухгалтерського обліку і звітності та на підставі первинних прибуткових і витратних документів (платіжних вимог, рахунків-фактур, накладних, книг залишків товарно-матеріальних цінностей і т. п .), інвентаризаційних залишків невикористаних матеріалів.
Якщо бухгалтерські книги, картки, первинні документи знищені, вартість майна на момент аварії визначається на підставі затверджених у встановленому порядку товарно-матеріальних звітів матеріально відповідальних осіб, складених у зв'язку з аварією.
В окремих випадках кількість і вартість майна на момент аварії можуть визначатися і розрахунковим шляхом, тобто за кількістю та розміром тари, за кількістю залишків майна, виходячи з обсягу приміщення, в якому знаходилося майно, і т. п. Але в будь-якому випадку в розмір збитку не повинна бути включена вартість майна, наявність якого на момент аварії не доведено первинними документами або документами, складеними після огляду залишків майна та місця аварії.
Порядок відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, встановлений Законом РРФСР від 19.12.1991 р. № 2060-1 «Про охорону навколишнього природного середовища» 1 . Відповідно до зазначеного Закону відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, здійснюється відповідно до затверджених у встановленому порядку таксами і методиками обчислення розміру шкоди, а при їх відсутності - за фактичними витратами на відновлення порушеного стану навколишнього природного середовища з урахуванням понесених збитків, у тому числі упущеної вигоди. При цьому суми збитку відшкодовуються потерпілій стороні (громадянинові, підприємству, установі, організації) для вжиття заходів з відновлення втрат у навколишньому природному середовищі або перераховуються до державного екологічний фонд, якщо природний об'єкт, якому завдано шкоди, перебуває у загальному користуванні. Крім того, шкода може бути відшкодована в натурі шляхом покладання на відповідача обов'язки відновлення навколишнього природного середовища за рахунок його сил і засобів. У цьому випадку страховик зобов'язаний виплатити страхове відшкодування безпосередньо самому страхувальнику в межах понесених ним витрат на відновлення навколишнього природного середовища.
Найчастіше для встановлення причин, характеру та розміру збитків у результаті настання страхового випадку страховик залучає аварійного комісара, який володіє усіма необхідними знаннями для проведення страхового розслідування та документального оформлення страхового випадку.
Як правило, це пов'язано з віддаленістю страховика від місця аварії і відсутністю у своєму штаті співробітників, які є фахівцями в різних галузях діяльності, в силу чого доцільніше звернутися до спеціалізованої фірми, яка може запропонувати страховику відповідні послуги.
Діяльність аварійного комісара, що є співробітником такої фірми, полягає якраз у встановленні причин, характеру та розміру збитків від страхового випадку (страхове розслідування), документальному оформленні страхового випадку та підготовці матеріалу для розгляду заяви страхувальника (вигодонабувача) про страхову виплату (претензії страхувальника (вигодонабувача )).
В обов'язки аварійного комісара входить:
1) розслідувати обставини настання страхового випадку;
2) вжити заходів до зменшення шкоди, що завдається в результаті аварії;
3) зробити висновок, чи відноситься дана подія до страхового випадку, тобто чи підлягає вона страховому захисті;
4) провести, якщо це можливо, оцінку збитку;
5) зібрати всі пов'язані з події документи;
6) забезпечити страховикові можливість пред'явлення в порядку суброгації позову до осіб, відповідальних за настання страхового випадку.
За результатами розслідування аварійний комісар представляє страховику всі документи, на підставі яких страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті.
Якщо страховик не вбачає в новому подію факту настання страхового випадку, він повинен направити страхувальникові (вигодонабувачу) відмова у страховій виплаті. Рішення про відмову у страховій виплаті приймається страховиком та повідомляється страхувальникові (вигодонабувачу) в письмовій формі з мотивованим обгрунтуванням причин відмови. Відмова страховика зробити страхову виплату може бути оскаржено страхувальником (вигодонабувачем) у арбітражний чи третейський суд.
Страховик має право відкласти вирішення питання про виплату страхового відшкодування в разі оскарження (опротестування) судового рішення, яким на страхувальника покладено обов'язок відшкодувати шкоду, заподіяну в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті, до моменту прийняття остаточного судового рішення, якщо з початкового рішення не можна зробити позитивного чи негативного висновку в повному обсязі.
Для здійснення виплати страхового відшкодування страховик повинен отримати відповідну заяву страхувальника (вигодонабувача), а також всі необхідні документи, що підтверджують факт настання страхового випадку та розмір понесених страхувальником збитків. До заяви про виплату страхового відшкодування страхувальник (вигодонабувач) повинен додати:
- Рішення суду, що встановила обов'язок страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті, щодо якої укладено Договір;
- Акт технічного розслідування аварії;
- Страховий акт (аварійний сертифікат), складений страховиком або уповноваженим ним аварійним комісаром;
- Інші документи відповідних компетентних органів, що підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитку (акти органів пожежного нагляду під час пожежі, постанови слідчих органів, якщо аварія виникла в результаті злочинних дій третіх осіб, довідки органів гідрометеорологічної або сейсмологічної служби при стихійних лихах і т. д .).
При необхідності страховик запитує відомості, пов'язані із страховим випадком, у правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також має право самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.
Виплата страхового відшкодування здійснюється у встановлений Договором термін після отримання страховиком всіх необхідних документів і складання страхового акта (аварійного сертифіката). Страхова виплата проводиться безпосередньо третім особам, яким заподіяно шкоду в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті, щодо якої укладено Договір.
Можливо, що страхувальник на підставі вступив в законну силу судового рішення справив компенсацію шкоди, заподіяної внаслідок аварії на небезпечному виробничому об'єкті, щодо якої укладено Договір. У цьому випадку страховик проводить страхову виплату безпосередньо страхувальнику в межах виробленої ним компенсації шкоди, але не більше встановленої за Договором страхової суми. Виплата страхового відшкодування проводиться також страхувальникові в розмірі витрат, здійснених ним для зменшення збитків від аварії, якщо такі витрати були необхідні або проводилися для виконання вказівок страховика, навіть якщо відповідні заходи виявилися безуспішними.
За затримку виплати з вини страховика він зобов'язаний сплатити страхувальникові (вигодонабувачу) неустойку у відповідності зі статтею 395 ГК РФ, якщо інший порядок і розмір неустойки не передбачений Договором. Сума страхового відшкодування перераховується страховиком у безготівковому порядку на розрахунковий рахунок вигодонабувача (страхувальника), а фізичним особам може виплачуватися готівкою.
Всі акти, розрахунки та інші документи, на підставі яких проводилася виплата страхового відшкодування, погашаються відповідним штампом страховика із зазначенням дати виплати. Якщо в документах зроблені виправлення, вони повинні бути обумовлені, завірені особами, що складали ці документи, і скріплені печаткою страховика.
У тих випадках, коли заподіяну шкоду відшкодовується також іншими особами, страховик сплачує тільки різницю між сумою відшкодування, що підлягає виплаті за Договором, та сумою, що компенсується іншими особами. При цьому страхувальник зобов'язаний сповіщати страховика про стали йому відомими виплатах у відшкодування шкоди вигодонабувачам, вироблених іншими особами.
Якщо в момент настання страхового випадку виявиться, що страхувальник уклав Договори також з іншими страховиками щодо одних і тих же небезпечних виробничих об'єктів, то кожен із страховиків зобов'язаний виплатити страхове відшкодування в розмірі, пропорційному відношенню страхової суми за укладеним ним Договором до загальної суми по всіх укладеним страхувальником Договорами.
При виплаті страхового відшкодування страхова сума за Договором зменшується на суму, виплачену страховиком у порядку страхового відшкодування. Таким чином, при виплаті страховиком всієї страхової суми, передбаченої в Договорі, Договір припиняє свою дію.
Як відомо, до страховика, який виплатив страхове відшкодування, переходить у межах цієї суми право вимоги, яке страхувальник має до особи, відповідальної за заподіяну шкоду. Тому якщо в документах компетентних органів вказано винну в заподіянні шкоди особа, страховик може в порядку суброгації звернутися з позовом до цієї особи. З цією метою страховикові необхідно зажадати у страхувальника документи і відомості, що підтверджують право вимоги до особи, відповідальної за заподіяння шкоди.
Таким чином, при отриманні страховиком повідомлення страхувальника (вигодонабувача) про настання страхового випадку та заяви про виплату страхового відшкодування страховик з метою належного виконання Договору повинен здійснити наступні дії.
По-перше, встановити факт настання страхового випадку.
По-друге, визначити розмір шкоди, заподіяної внаслідок аварії на небезпечному виробничому об'єкті, щодо якої укладено Договір, а також розмір страхового відшкодування, що підлягає виплаті вигодонабувачу (страхувальникові) зі складанням відповідного страхового акта.
По-третє, з'ясувати можливе коло осіб крім страхувальника, на яких може бути покладена відповідальність за заподіяння шкоди в результаті аварії.
По-четверте, запросити у страхувальника інформацію про укладення їм Договорів з іншими страховиками щодо небезпечного виробничого об'єкта, на якому відбулася аварія.
По-п'яте, з урахуванням вищевикладеного провести виплату страхового відшкодування вигодонабувачу, а також відшкодувати витрати страхувальника на зменшення збитків від аварії або подати страхувальникові (вигодонабувачу) мотивовану відмову від виплати страхового відшкодування.
Нарешті, у разі виплати страхового відшкодування страховик повинен запросити у страхувальника (вигодонабувача) документи і докази, необхідні для здійснення страховиком перейшло до нього в порядку суброгації права вимоги до особи, відповідальної за настання страхового випадку.
Висновок
 
Договір страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, з одного боку, дозволяє забезпечити відшкодування шкоди, завданої третім особам внаслідок різних виробничих аварій і катастроф, а з іншого, дає можливість зазначеним організаціям уникнути великих збитків, пов'язаних з компенсацією даного шкоди. Тим самим зазначений Договір грає важливу роль у сфері цивільно-правових відносин, оскільки гарантує захист майнових інтересів на випадок заподіяння шкоди як організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, так і суспільства в цілому.
Однак на сьогоднішній день, незважаючи на значимість страхування даного виду, законодавство недостатньо повно регламентує окремі питання щодо застосування даного Договору. У Цивільному кодексі РФ, як це і повинно бути, передбачені тільки загальні норми, що стосуються страхування цивільної відповідальності, без їх конкретизації стосовно до різновидів даної галузі страхування. Закон про організацію страхової справи практично не регулює страхові відносини даного виду, оскільки його роль полягає саме в організації страхової діяльності без розкриття механізму функціонування страхових правовідносин. Значення Закону про промислову безпеку у відношенні страхування зводиться лише до встановлення обов'язку страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, а також встановлення мінімальних страхових сум по даному виду страхування.
Єдиним нормативно-правовим актом, більш детально розкриває особливості укладення та виконання Договору, є Лист Держгіртехнагляду РФ «Про страхування відповідальності за заподіяння шкоди при експлуатації небезпечних виробничих об'єктів», в якому передбачено, що при здійсненні страхування цього виду слід керуватися Правилами страхування, затвердженими Всеросійським союзом страховиків 23 лютого 1998.
Аналіз положень зазначених Правил страхування дозволяє зробити висновок, що інтереси страхувальника кілька ущемлені в порівнянні з інтересами страховика. Зокрема, у Правилах страхування передбачено, що не підлягають страховому відшкодуванню моральна шкода, збитки страхувальника, викликані сплатою неустойки, збитки, які є втраченою вигодою згідно з пунктом 2 статті 15 ЦК РФ. Однак у випадку заподіяння шкоди відшкодуванню підлягає як моральну шкоду, так і упущена вигода на підставі статей 151 та 1082 ЦК РФ відповідно, у зв'язку з чим страхувальник зобов'язаний буде понести зазначені збитки за свій рахунок, не дивлячись на наявність Договору зі страховиком.
Виняток із страхового відшкодування збитків страхувальника, викликаних сплатою неустойки, також необгрунтовано, оскільки в разі прострочення страховика у виплаті страхового відшкодування третій особі, якій завдано шкоду в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті, страхувальник зобов'язаний буде сплатити цю третю особу неустойку відповідно статті 395 ЦК РФ, так як зобов'язаним по компенсації шкоди у відношенні потерпілого є безпосередньо страхувальник. У цій ситуації страхувальник змушений самостійно відшкодувати потерпілому заподіяну шкоду, щоб уникнути відповідальності за невиконання грошового зобов'язання, а потім вимагати компенсації від страховика.
Таким чином, необхідно внести відповідні доповнення, відповідно до яких на страховика покладається обов'язок відшкодувати вищевказані збитки.
Крім того, Правилами страхування встановлено, що страхувальник зобов'язаний не приймати на себе будь-яких зобов'язань по врегулюванню вимог, пред'явлених потерпілими третіми особами, без попередньої згоди страховика. Отже, у разі незгоди страховика на визнання страхувальником свого обов'язку відшкодувати шкоду потерпілим особам страхувальник змушений буде нести судові витрати на ведення справ про відшкодування шкоди в судах, відшкодування яких не передбачається Правилами страхування. У зв'язку з цим доцільно передбачити, що страховик зобов'язаний відшкодувати страхувальнику понесені ним відповідні судові витрати.
У Правилах страхування також передбачено, що страховик має право провести додаткове розслідування з метою визначення розміру заподіяної шкоди, у зв'язку з чим може зажадати додаткові документи крім рішення суду та акту технічного розслідування аварії. Однак це положення є не зовсім правильним, оскільки рішення суду вже передбачає об'єктивне, всебічне і повне встановлення обставин заподіяння шкоди, а також розміру збитку. Тому логічніше законодавчо встановити, що для виплати страхового відшкодування досить вступило в законну силу рішення суду про покладення на страхувальника обов'язку відшкодувати шкоду, заподіяну в результаті аварії на небезпечному виробничому об'єкті.
Таким чином, для більш дієвого та ефективного застосування Договору, а також з метою врахування інтересів як третіх осіб, яким може бути завдано шкоди в результаті аварій на небезпечних виробничих об'єктах, так і організацій, що експлуатують вказані об'єкти, необхідно прийняття нормативно-правового акту, найбільш повно регулює розглянуту сферу страхових правовідносин. При цьому доцільно передбачити, що при наявності Договору до участі в процесі з приводу відшкодування шкоди, заподіяної небезпечним виробничим об'єктом, на стороні страхувальника залучається страховик, оскільки в його інтересах брати участь у процесі для встановлення факту заподіяння шкоди страхувальником і розміру заподіяної шкоди. Крім того, можна встановити, що обов'язок відшкодування зазначеного шкоди покладається судом безпосередньо на страховика, щоб уникнути подальших суперечок між страхувальником і страховиком щодо обов'язку виплатити страхове відшкодування. У разі ж недостатності страхової суми для виплати страхового відшкодування відсутня частина коштів виплачується самим страхувальником, небезпечним виробничим об'єктом якої заподіяна шкода третім особам (ст. 1072 ГК РФ).
Таким чином, потрібно більш системний підхід в законодавстві щодо страхових правовідносин даного виду з урахуванням положень цивільного права про відшкодування шкоди, що знижує вірогідність виникнення суперечок і розбіжностей між страхувальником (вигодонабувачем) і страховиком з приводу виплати страхового відшкодування.
Студент - дипломник
5 курсу, гр. 462 С. М. Грігорченко

 
Список використаної літератури
 
I. Нормативно-правові акти:
1. Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. / / Російська газета. 1993. 25 грудня.
2. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 16.04.2001) / / Російська газета. 1994. № 238-239.
3. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга) від 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. 17.12.1999) / / Російська газета. 1996. № 23-25, 27.
4. Закон РРФСР від 19.12.1991 № 2060-1 (ред. 02.06.1993) «Про охорону навколишнього природного середовища» / / Відомості Верховної Ради України. 1992. № 10. Ст. 457.
5. Закон РФ від 27.11.1992 № 4015-1 (ред. 20.11.1999) «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» / / Російська газета. 1993. № 6.
6. Федеральний закон від 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. 07.08.2000) «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів» / / Російська газета. 1997. № 145.
7. Федеральний закон від 25.09.1998 № 158-ФЗ (ред. 29.12.2000) «Про ліцензування окремих видів діяльності» / / Російська газета. 1998. № 188.
8. Постанова Держгіртехнагляду РФ від 08.06.1999 № 40 «Про затвердження положення про порядок технічного розслідування причин аварій на небезпечних виробничих об'єктах» / / Російська газета. 1999. № 171.
9. Положення про безготівкові розрахунки в Російській Федерації від 12.04.2001 № 2-П / / Вісник Банку Росії. 2001. № 27-28.
10. Лист Росстрахнадзора від 22.03.1996 № 05/1-28р/07 «Про порядок внесення змін і доповнень у документи, які були підставою для видачі ліцензії на страхову діяльність» / / Російський страховий бюлетень. 1996. № 5.
11. Лист Держгіртехнагляду РФ від 23.04.1998 № 01-17/116 «Про страхування відповідальності за заподіяння шкоди при експлуатації небезпечних виробничих об'єктів».
II. Матеріали судової практики:
1. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 28.04.1994 № 3 «Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я» / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 1994. № 7.
2. Постанова Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ № 8 від 23.05.1995 / / Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 1995. № 9.
3. Постанова Президії Вищої Арбітражного Суду РФ № 4988/95 від 17.10.1995 / / Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 1996. № 1.
4. Постанова Президії Вищої Арбітражного Суду РФ № 7963/95 від 02.04.1996 / / Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 1996. № 8.
III. Навчальні посібники і періодичний матеріал:
1. Алякринский А. Л. Правове регулювання страхової діяльності в Росії. М., 1994. 461 с.
2. Вєдєнєєв Є. Страховий випадок за договором майнового страхування / / Господарство право. 1998. № 8. С. 9 - 16.
3. Гвозденко А. А. Основи страхування: Підручник. М.: Фінанси і статистика, 1996. 304 с.
4. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О. М. Козир, А. Л. Маковського, С. А. Хохлова. М.: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку, 1996. 704 с.
5. Глущенко В. В. Управління ризиками. Страхування. Залізничний, Моск. обл.: ТОО НВЦ «Крила», 1999. 336 с.
6. Єфімов С. Л. Енциклопедичний словник. Економіка і страхування. М.: Церіх - ПЕЛ, 1996. I - X, 528 с.
7. Журавльов Ю. М. Словник - довідник термінів із страхування і перестрахування. М.: «Анкіл», 1997. 180 с.
8. Рибін В. Н., Авдєєв Л. А., Антишев Б. Н. Навчально-методичний посібник для студентів всіх форм навчання. Сургут: Сургутський держуніверситет, 1999. 64 с.
9. Словник страхових термінів / За ред. Є. В. Коломіна, В. В. Шахова. М.: Фінанси і статистика, 1991. 336 с.
10. Страхова справа: Підручник / Під. ред. проф. Рейтмана Л. І. М.: Банківський і біржовий науково-консультаційний центр, 1992. 524 с.
11. Страховий портфель (Книга підприємця. Книга страховика. Книга страхового менеджера) / Відп. ред. Рубін Ю. Б., Солдаткін В. І. М.: «СОМІНТЕК», 1994. 640 з.
12. Страхування від А до Я / Под ред. Л. І. Корчевський, К. Є. Турбіної. М.: ИНФРА - М, 1996. 624 с.
13. Савінов Д. П. Типові помилки при укладенні та виконанні договору страхування / / Юрист, 2000, № 8.
14. Фогельсон Ю. Введення в страхове право. М.: БЕК, 1999. 264 с.
15. Шахов В. В. Страхування: Підручник для вузів. М.: Страховий поліс, ЮНИТИ, 1997. 311 с.
16. Шахов В. В. Введення у страхування: Навчальний посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. М.: Фінанси і статистика, 1999. 288 с.
17. Шинкаренко І. Е. Страхування відповідальності: Довідник. М.: Фінанси і статистика, 1999. 352 с.
 
 
 


1 Шинкаренко І. Е. Страхування відповідальності: Довідник. М.: Фінанси і статистика, 1999. С. 308.
2 Там же. С. 309.
3 Збори законодавства РФ. 1997. № 30. Ст. 3588.
1 Збори законодавства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
1 Цивільне право. Підручник. Ч.2./Под ред. А. П. Сергєєва, Ю. К. Толстого .- М.: «ПРОСПЕКТ», 1997. С. 699.
1 Російська газета. 1994. № 131.
1 Збори законодавства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
1 Збори законодавства РФ. 1997. № 30. Ст. 3588.
1 Цивільний кодекс РФ. Ч. 2. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик. / Под ред. О. М. Козир, А. Л. Маковського, С. А. Хохлова. - М.: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку, 1996. С. 498.
2 Страхування від А до Я / Под ред. Л. І. Корчевський, К. Є. Турбіної. - М.: ИНФРА - М, 1996. С. 127.
1 Страховий портфель (Книга підприємця. Книга страховика. Книга страхового менеджера) / Відп. ред. Рубін Ю. Б., Солдаткін В. І. - М.: «СОМІНТЕК», 1994. С. 283.
2 Словник страхових термінів / За ред. Є. В. Коломіна, В. В. Шахова. - М.: Фінанси і статистика, 1991. С. 322.
1 Істотними визнаються, у всякому разі, обставини, безумовно обумовлені страховиком у стандартній формі договору страхування (страхового поліса) або в його письмовому запиті (п. 1 ст. 944 ГК РФ).
1 Російська газета. 1993. № 6.
1 Пункт 5 додатка 1 до Правил страхування.
1 Про дострокове припинення Договору див. розділ I цієї роботи.
1 Лист Росстрахнадзора від 22 березня 1996 р. № 05/1-28р/07 «Про порядок внесення змін і доповнень у документи, які були підставою для видачі ліцензії на страхову діяльність» / / Фінансова газета. 1996. № 15.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Диплом
249.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості укладення та виконання договору страхування цивільної відповідальності організацій 2
Особливості укладення та виконання договору страхування цивільної відповідальності організацій
Висновок і виконання договору страхування
Особливості укладення договору на торгах
Особливості укладення трудового договору та його види
Особливості укладення шлюбного договору та угоди про дітей
Правова сутність цивільно-правого договору та особливості загального порядку його укладення у сучасних
Порядок укладення договору
Складання договору оренди та договору майнового страхування
© Усі права захищені
написати до нас