Особливості роботи PR-фахівця з державними та суспільно-політичними об`єднаннями

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Діяльність служби PR політичних партій на загальнофедеральному та регіональному рівні

1.1 Види і форми зв'язків з громадськістю органів державної влади

1.2 Особливості роботи служби PR на стадіях формування, становлення і активної діяльності партійно-політичних структур

1.3 Особливості методики організації роботи служби PR з політичним лідером федерального і регіонального рівня

Глава 2. Служба зв'язків з громадськістю в суспільно-політичних організаціях та рухах

2.1 Взаємодія і розмежування повноважень прес-служб і служб зв'язків з громадськістю в сфері політики

2.2 Координація дій і комунікації як умова успішної діяльності служби PR у політичній сфері

2.3 Функції служби зі зв'язків з громадськістю в державному секторі

Висновок

Література

Введення

У міру здійснення суспільно-політичних перетворень в Росії, демократизації держави, реального утвердження політичного плюралізму і становлення інститутів громадянського суспільства, англомовне словосполучення "Public Relations" і його абревіатура "PR" набувають все більш звичне і зрозуміле звучання. Зв'язки з громадськістю сьогодні - це ціла система специфічної діяльності в економічній, соціальній, культурній та інших сферах.

За аналогією з економікою, можна припустити, що потреба систематизації зв'язків з громадськістю в політичній сфері з'ясовна розвитком політичної системи, суспільних відносин, громадянського суспільства, коли помітно зростає значущість громадської думки.

Політична влада, знаходиться, як правило, через процедуру виборів, виконання владних повноважень, пов'язане з необхідністю створення привабливого образу тієї чи іншої управлінської персони або структури, нарешті, відокремлення місцевого самоврядування від державної влади та підвищення його значущості для локальних груп населення - все це вимагає ретельного вивчення і створення системи підготовки фахівців, які володіють основами теорії соціально-політичних відносин і політичними технологіями у специфічній сфері зв'язків з громадськістю - політичної.

Беручи за відправну точку визначення мети Public Relations, сформульоване С. Блеком, спробуємо конкретизувати предмет спеціального курсу "Зв'язки з громадськістю в політичній сфері". У нашому розумінні, Public Relations в політичній сфері (Політичний PR) - це діяльність організаторів паблік рілейшнз, що спеціалізуються на створенні атмосфери довіри окремих індивідів, соціальних груп до органів державної влади, місцевого самоврядування, а також до політичних партій, політичних фракцій у представницьких органах влади , суспільно-політичним організаціям. "Мета ПР - встановлення двостороннього спілкування для виявлення загальних уявлень або загальних інтересів і досягнення взаєморозуміння, заснованого на правді, знанні і повній інформованості" 1.

Мета нашої роботи: вивчити особливості роботи PR-фахівця з державними та суспільно-політичними об'єднаннями.

При виконанні даної роботи була поставлена ​​комплексне завдання: окреслити "сегмент" предмета "Політичний PR" в колі дисциплін "Зв'язки з громадськістю"; сформувати понятійний апарат; рельєфно показати сутність "політичного" в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, а також у роботі політичних партій і суспільно-політичних організацій федерального і регіонального рівнів; виділити "політичну складову" виборчого процесу; сформулювати розуміння сутності і методик формування та підтримки іміджу політичного діяча.

Глава 1. Діяльність служби PR політичних партій на загальнофедеральному та регіональному рівні

1.1 Види і форми зв'язків з громадськістю органів державної влади

У теорії організації існують два роди критеріїв для аналізу стану та оцінки рівня ефективності роботи організації.

Критерії першого роду виходять з наявності якоїсь "ідеальної" моделі організації, гідності та переваги якої не викликають сумнівів у фахівців. Порівнюючи з певного набору параметрів (критеріїв) реальну організацію з ідеальною моделлю, можна дати оцінку її достоїнств і недоліків. Другий рід критеріїв передбачає аналіз рішення організацією тих функціональних завдань, які закладаються при її проектуванні (створення).

Обидва підходи швидше доповнюють, ніж суперечать один одному. Аналіз, який спирається на критерії ідеальної моделі (так само як і заявлена ​​в роботі апеляція до принципів випереджального навчання), передбачає формування низки суджень прогностичного характеру, що характеризують умови, за яких ідеальна модель може реалізуватися на практиці. Вони такі:

1) незважаючи на всі труднощі, можливості тимчасових відступів політичний лад у Росії буде розвиватися в бік утвердження консолідованої демократії;

2) державна служба Росії у свою чергу буде трансформуватися в бік моделі "прозорою", "чуйною бюрократії", близької рядовим громадянам і готової з ними співпрацювати;

3) найбільшою мірою названим двом умовам-припущеннями відповідає організація в органах влади служб із зв'язків з громадськістю за моделлю двосторонньої збалансованої зв'язку, яка насамперед передбачає організацію та підтримку рівноправного діалогу між громадянами і владою, при тому що головною метою цього діалогу є спільний пошук шляхів вирішення проблем, що хвилюють громадян.

Вплив характеру держави та принципів організації державної служби на організацію роботи служб із зв'язків з громадськістю знаходить відображення, перш за все в тих цілях і завданнях, які ставлять відповідні владні структури перед службою по зв'язках з громадськістю на рівні проектування цих служб. Перелік таких цілей і завдань міститься у Положеннях про служби із зв'язків з громадськістю, якими вона покликана керуватися у своїй діяльності.

Переклад цільових призначень PR-служби на мову політичної соціології та облік їх подання в преамбулах проаналізованих автором Положень по зв'язках з громадськістю 31 суб'єкт Російської Федерації виявили наступну картину.

В якості основних цілей діяльності служб із зв'язків з громадськістю названі: (% від числа обстежених суб'єктів):

забезпечення гласності, відкритості в роботі адміністрації - 30%;

забезпечення зв'язків з громадянами та їх об'єднаннями - 91%;

сприяння співробітництву з громадянами та їх об'єднаннями в розробці та реалізації програм і рішень - 38%;

сприяння реалізації законодавства - 32%;

сприяння становленню інститутів громадянського суспільства - 10%. 2

Як свідчать отримані дані, в Положеннях про служби із зв'язків з громадськістю суб'єктів Російської Федерації майже повсюдно присутня тільки одна цільова функція - забезпечення зв'язків з громадянами та їх об'єднаннями. У силу багатозначності формулювання її можна трактувати і як доведення до громадян лише тієї частини інформації і в такому вигляді, які вважають для себе прийнятними органи державної влади. Зв'язок не обов'язково має на увазі діалог і партнерські стосунки. Отже, таке формулювання не може служити чітким орієнтиром для організації практичної роботи PR-служби, її прагнення зробити роботу адміністрації прозорою, відкритою для громадян та їх об'єднань, забезпечити співпрацю з ними, тобто формулювання не орієнтує на найбільш прогресивні принципи двосторонньої збалансованої зв'язку, про які йшла мова в розділі. Таким орієнтиром в сукупності можуть служити перша і третя формулювання. У Положеннях про служби ряду суб'єктів РФ вони виражені досить чітко. Почнемо з формулювань щодо повного і об'єктивного інформування населення про діяльність адміністрації.

1.2 Особливості роботи служби PR на стадіях формування, становлення і активної діяльності партійно-політичних структур

Реклама як засіб передачі політичної інформації має один серйозний недолік. З точки зору одержувача, така реклама виглядає якщо не як пропаганда (в негативному сенсі цього слова), то безумовно неповної та упередженої. Незалежно від того, чи погоджується аудиторія з рекламованим тезою чи ні, кожен індивід має на увазі, що це повідомлення має політичне навантаження, яка відображає інтереси і цінності спонсора.

У зв'язку з цим ефективність політичної реклами як засобу переконання обмежена. Знаючи про те, що кожне повідомлення кому-небудь належить, потенційний слухач чи глядач внутрішньо не сприймає це повідомлення. Однак, як ми бачили, це не вплинуло на роль політичної реклами в політичному процесі, але підтвердило точку зору про те, що інша форма подачі інформації може бути більш ефективною, при передачі потрібного повідомлення. Зокрема, політичні діячі були змушені повірити в важливість "безкоштовних засобів інформації" для досягнення своєї мети, що є протилежною безлічі інших заходів, що вимагають витрат. Під "безкоштовними засобами інформації" ми розуміємо ті ресурси, де політичні діячі можуть отримати аудиторію і вплив на неї без плати медіа-організаціям за таку можливість.

Тим не менш, доступ до "безкоштовними засобам інформації" передбачає певні витрати і вимагає професійного апарату PR-радників, праця яких повинна оплачуватися. Створення умов, в яких політики можуть отримати доступ до "безкоштовними засобами інформації" може бути пов'язане з істотними витратами грошей і часу. Тим не менше ми будемо використовувати термін "безкоштовні засоби інформації", щоб чітко відокремити види реклами, які підпадають під визначення "політичного маркетингу" і "зв'язків з громадськістю" від загальної реклами.

Політики люблять "безкоштовні засоби інформації" тому що на відміну від реклами їх роль у такій діяльності не пов'язана з авторством. Коли ім'я політика згадується у новинах, відповідальність за цитування та інтерпретацію лежить на редакторів та журналістів. Коли Маргарет Тетчер з'явилася в прямому ефірі Jimmy Young Radio Show, її слова були сприйняті по-іншому, на відміну від безпосереднього політичного звернення до телеглядачів. Такі повідомлення в меншій мірі є штучними у порівнянні з рекламою, і викликають більше довіри. Навіть якщо виступ не несе в собі ніяких політичних тез, аудиторія може вважати, що у неї складається більш правдоподібне уявлення про політику. Відсутність сценарію лише підкреслює правдоподібність.

Якість "безкоштовних засобів інформації" є палицею з двома кінцями. Те, до якої міри виступ політика в новинах чи ток-шоу не піддається редакторської правки, визначає і кількість потенційних помилок. Інтерв'ю в ефірі можуть мати як позитивні, так і негативні наслідки. Помилкові судження про політичну подію можуть з'явитися, після того як інформація про нього потрапила в руки засобів масової інформації, як, наприклад, у випадку з'їзду Шеффілді, влаштованого під час чергової виборчої компанії лейбористської партією в 1992 році. Коли журналіст запитав у Маргарет Тетчер про її ставлення до Belgrano, для мільйонів телеглядачів стала видна її зарозумілість. 3

Переваги "безкоштовних ЗМІ" для політиком пов'язані з упевненістю аудиторії, що виступ проходить в "живу". Або, якщо не в живу в технічному сенсі, то, в крайньому випадку, не є підготовленою політичною рекламою. Аудиторія знає про це, оскільки політики часто роблять помилки, таким чином, з'являється грунт для позитивної опозиції і критики. Отже, політики, бажаючи збільшити свою впливу на аудиторію такими "неотрежессірованнимі" виступами, все ж хочуть встановити контроль над виходить в ефір інформацією. Для цього необхідна участь професіоналів, що мають досвід роботи зі ЗМІ.

1.3 Особливості методики організації роботи служби PR з політичним лідером федерального і регіонального рівня

Сьогодні професія "іміджмейкера" стала вельми популярною, затребуваною і, значить, соціально необхідною. Без їхньої участі не обходиться жодна виборча кампанія. Втім, послуги іміджмейкера виявляються необхідними і в проміжках між виборчими кампаніями. Професійно вивірений імідж потрібен і керівнику підприємства, і директору фірми, і естрадному артистові, і представникові влади, керівнику політичного об'єднання - будь-якої особистості, спілкується з людьми.

Зусилля іміджмейкерів можуть принести здатному кандидату в середньому 15-20% додаткових голосів. А можуть і всі 80%. Між тим не можна не враховувати, що ніякі іміджмейкери не допоможуть, якщо кандидат не є харизматичною особистістю.

Отже, іміджмейкер затребуваний суспільством - попит перевищує пропозицію. Однак ставлення до нього в нашому суспільстві далеко не однозначно. Для цього є причини. Для обивателя чужорідне слово "іміджмейкер" позначає фахівця, який повинен йому "повісити локшину на вуха", обдурити, видавши поганий товар за хороший, піднести кандидата в "гарній упаковці".

Розробити серйозну програму і політичну філософію клієнта - на це здатні небагато, в основному - ті компанії, де працюють професійні аналітики з ім'ям, не володіють природною для іміджмейкера винахідливістю і вважають чистий піар річчю другорядною і технологічною.

Головне завдання іміджмейкера це формування іміджу кандидата. Головний компонент іміджу кандидата - це сукупність його зовнішніх характеристик, за якими виборець судить про кандидата. Такі характеристики доносить до виборців телебачення. 4 Саме тому телебачення має необмежені можливості створювати кандидату імідж. І не тільки кандидату. Будь партії, будь-якій структурі, як комерційної, так і політичної.

Добре "спрацьований" імідж задає певний напрям уяві людини, що сприймає імідж. І виникає в зв'язку з цим уявлення сприймається як результат "власного бачення", а не як щось, нав'язане ззовні. Консультант по іміджу політичного діяча повинен грати не менш значущу роль, ніж консультант по економіці, по внутрішній і зовнішній політиці.

Обговорюючи проблему іміджу владних структур, не можна акцентувати свою увагу виключно на іміджі владних структур, створених засобами масової інформації, і часто не до оцінюється той вплив, який мають повсякденні контакти тисяч державних службовців (за деякими даними їх налічується більше 1,5 мільйонів чоловік) на десятки тисяч громадян, що звертаються до владних структур з метою вирішення своїх проблем. Подібні неформальні комунікації роблять значний вплив на формування образу держслужби в очах громадянського суспільства. Імідж державного службовця та імідж владних структур багато в чому виявляються взаємопов'язаними і залежать від типу, характеру, способу власне державних службовців, з якими громадяни постійно стикаються в своєму повсякденному житті, від їх бажання, можливості і форми комунікацій з населенням, від того наскільки успішно виконує держслужбовець свої професійні обов'язки, а також його особистих якостей. У першому випадку важливо наскільки "задоволеним" піде громадянин з державної установи, чи все можливе зробив службовець в рамках свій компетенції для вирішення проблеми громадянина. У другому, наскільки особистісні якості службовця залишили у громадянина сприятливе враження про що відбулася комунікації.

Це в свою чергу свідчить, що формування сприятливого іміджу державної служби Росії вимагає аналізу, передусім, соціально-нормативних характеристик самих службовців, тобто виявлення тих процесів, завдяки яким відбувається відбір і становлення шару службовців, системно якісних характеристик службовців, куди входять функціонально-професійні обов'язки і особистісні якості.

Цілком очевидно, що для формування відповідного іміджу держслужби PR - фахівці повинні володіти і відповідним "людським матеріалом", щоб було про що розповідати і що показувати.

Глава 2. Служба зв'язків з громадськістю в суспільно-політичних організаціях та рухах

2.1 Взаємодія і розмежування повноважень прес-служб і служб зв'язків з громадськістю в сфері політики

У малих і середніх містах Росії, як правило, система дозвілля ще не розвинена, міста не насичені подіями та новинами, тому однією з головних задач прес-служб адміністрацій даних міст є створення подій та новин - так званий ньюсмейкінг. Йдеться, зрозуміло, про ті події та новини, які зміцнюють авторитет і довіру населення до адміністрацій. До них відносяться публічне надання додаткових культурних, освітніх, рекреативних, реабілітаційних та інших благ всім верствам населення міст, як, наприклад, проведення Дня міста, підтримка освітніх програм, допомога пенсіонерам і т.п. Головне в цій ідеї те, що будь-яка подібна діяльність адміністрації широко висвітлюється міськими засобами масової інформації, тому будь-яка подія має викликати інтерес і в населення й у ЗМІ.

Основними цілями ньюсмейкінга в цих містах є: 5

ослаблення соціальної напруженості;

створення масових дозвіллєвих заходів для підвищення активності населення;

залучення соціально неактивних міських мас в громадську міське життя;

створення зацікавленості суспільства до подій, що відбуваються в місті;

залучення позабюджетних коштів (великого, середнього і малого бізнесу) у реалізацію міських програм;

формування і поліпшення міського середовища;

створення сприятливого іміджу міської влади.

Для вдалого створення новин і подій прес-служба адміністрацій насамперед визначає, на кого буде розрахований ту чи іншу подію (так званий об'єкт).

При визначенні об'єкта у старшій віковій групі прес-служби прагнуть до охоплення всіх осіб похилого віку, незалежно від колишнього місця роботи та постійного проживання в місті. При цьому часом досягається досить значний ефект - з кожним літнім жителем цих міст проживають в середньому 3-4 людини, які побічно так само стають об'єктами діяльності прес-служби, а з іншого боку, виконують роль трансляторів соціальної значимості "створюваного" нею події.

Інша група, близько стоїть до вище вказаної категорії городян (і так само нечисленна), яку необхідно виділити - ветерани, які проживають в місті 15 і більше років. У тому випадку, якщо вони входять в старшу вікову групу (60 років і старше), вони природним чином приєднуються до пенсіонерів. Якщо ж вони продовжують залишатися в працездатному віці, то на них орієнтовані інші акції.

У числі нечисленних об'єктів знаходяться також інваліди (особливо інваліди праці) та матері-одиначки. Оскільки мала ефективність федеральних заходів підтримки цих груп населення загальновідома, тут для міста та його адміністрації відкрито широке поле діяльності, завдяки якій зміцнюється сприятливий імідж міської влади.

У рамках проведення міських програм та акцій також потрібно відзначити всю молодшу вікову групу. Разом з тим, і серед цієї групи доцільно виділити ті підгрупи, на які поширюється підтримка адміністрації міст: діти-інваліди, діти з малозабезпечених сімей, високообдаровані діти.

Крім цього, при проведенні своїх акцій і програм прес-служба адміністрацій обов'язково враховує молоде покоління, що розглядається як "золотий фонд" кадрового резерву, що логічно відповідає інтересам міст, не пов'язаним з виробництвом.

Згідно проведеним дослідженням, важлива роль у публічній політиці міської влади приділяється проведенню Дня міста. Ця акція консолідує населення навколо загальноміських інтересів, дозволяє стимулювати самоврядування регіоном, сприяє вихованню почуття "малої батьківщини", зростанню іміджу міського жителя, публічного пред'явленню владою досягнутих результатів з одночасним формулюванням завдань розвитку. З огляду на досить малу щільність подібних подій, День міста стає чи не головним місцевим святом. Однак поряд з перерахованими позитивними факторами, що досягаються подібними заходами, неминучий чималий негативний ефект, генераторами якого стають, як правило, маргінальні групи, а трансляторами - близько стоять до них малозабезпечені і вельми численні шари. Галасливі і помпезні акції в рамках цього свята часом лише посилюють недовіру значної частини мешканців до міської влади і провокують потужну хвилю відчуження і засудження ("начальство з буржуями гуляє").

Але це аж ніяк не означає відмову від проведення загальноміських акцій та свят. Це лише свідчення про те, що при плануванні подібних заходів публічної політики необхідно одночасно практично враховувати можливу реакцію тих груп населення, інтереси і сподівання яких не збігаються з інтересами і сподіваннями більшості. Повністю уникнути негативних ефектів не вдається, проте життєво необхідно їх мінімізувати, у тому числі шляхом грамотної і продуманої пропаганди.

Ефектною й ефективною акцією є проведення "Ярмарку міських ідей". На участь в ній немає ніяких обмежень. Оргкомітет, до якого входять представники громадськості, розглядає будь-які, навіть самі "маячні" ідеї та пропозиції, якої б сфери міського життя вони не стосувалися. При організації ярмарку відбирається авторитетне в місті журі, складене з людей, що користуються повагою, заохочується участь в журі представників діючих в місті підприємств. Заздалегідь оголошується призовий фонд за кращі ідеї, пропозиції, проекти. Головний сенс акції в тому, щоб показати, що місто підтримує, в тому числі і матеріально (хай і одноразово), тих, хто пропонує слушні ідеї його розвитку. Паралельно вирішується завдання підбору кадрового резерву - носії кращих ідей, як правило, зацікавлені в їх реалізації, а значить, є не тільки уявними союзниками адміністрації, але і її співробітниками в широкому розумінні цього слова.

Проаналізувавши умови, основні форми і методи функціонування прес-служб міських адміністрацій малих і середніх міст Росії, створених у середині 90-х років, можна сказати, що сьогодні вони є невід'ємною частиною системи місцевого самоврядування. Вони значною мірою сприяють створенню сприятливого іміджу міського керівництва як у внутрішньому, так і в зовнішньому контурах. Основні висновки, зроблені тут, можуть застосовуватися щодо аналогічних підрозділів в меріях більшості міст Росії з населенням кілька десятків тисяч чоловік.

Разом з тим, необхідно відзначити ряд очевидних негативних моментів, що ускладнюють ефективну роботу прес-служб:

обмежений кадровий склад і велика особиста виробнича завантаження працівників прес-служби, лише в малому ступені компенсується заробітною платою;

поєднання функцій прес-служби та PR-відділу з переважанням специфічних завдань останнього;

нерозвиненість міської соціокультурного середовища та місцевої преси, що обмежує потенційні інформаційні поля;

слабка соціально-політична активність населення, що переростає в кризові періоди в апатію, і що з неї байдужість щодо ЗМІ;

зайвий адміністративний ресурс міського керівництва, що виявляється в прагненні мати повністю підконтрольну йому, неконфліктну пресу;

обмеженість матеріальних і фінансових ресурсів для проведення повноцінних організаційно-творчих заходів.

Разом з тим, важливо відзначити, що зазначені недоліки і обмеження стимулюють прес-служби в таких містах до творчого пошуку для освоєння форм і методів роботи, які не потребують значних фінансових затрат. У цьому сенсі багато малі та середні міста Росії йдуть далеко попереду мегаполісів.

Діяльність більшості працівників прес-служб будується переважно на ентузіазмі, на щирій любові до "малої Батьківщини", на романтичному прагненні до її процвітання, що не може не викликати поваги в нинішніх російських умовах.

2.2 Координація дій і комунікації як умова успішної діяльності служби PR у політичній сфері

У демократичній державі ефективне управління суспільними справами передбачає, якщо не активну участь у процесах управління більшості громадян, що, принаймні, мінімум розуміння і підтримки з їхнього боку. Сучасна демократична держава як ніколи раніше потребує такому розумінні підтримки та участі громадян у процесах управління, пошуку найбільш ефективних шляхів і методів рішення, що хвилюють суспільство, громадян завдань і проблем. Вихід з обозначившегося на рубежі 70-80-х рр.. минулого сторіччя кризи регулюючих функцій держава бачиться сьогодні фахівцем в першу чергу в більш активному залученні громадських структур та громадян і процесів управління суспільними справами. Як підкреслює відомий голландський фахівець Агне Гомес становище і роль уряду стає іншим, ніж воно було раніше. В даний час необхідно уряд, який буде встановлювати правило і норми, управляти в певних сферах життя, але в першу чергу воно буде створювати сприятливі умови і підтримувати соціальні дискусії, залучати громадськість до управління державою і далі. 6 Це змінює роль і функції комунікацій уряду. Комунікації стають важливим елементом формулювання і реалізації політики, стають реальним елементом її здійснення. Зміна ролі урядових (і ширше владних в цілому) комунікації в процесах державного управління, виробленні та реалізації політики передбачає адекватне зміна в ролі і положенні, методах та інститутів влади.

Для того щоб грунтовніше охарактеризувати нові вимоги до діяльності PR структур необхідно більш фундаментально представити і проблематику взаємовідносин суспільства та держави у сфері управління суспільними справами.

Серед кількох концепцій, покладених в основу аналізу нової ролі держави в управлінні громадськими справами, взаємозв'язку політики та управління з позицій завдань PR - діяльності найбільш перспективними, що володіє високим евристичним потенціалом представляється теорія політичних мереж (policy network). Це теорія виходить з того, що в сучасну епоху ефективне державне управління не може бути заснована на використання старих принципів діяльності ієрархічних, бюрократичних структур. Разом з цим вона відкидає і претензії ринкових принципів організації на домінування в державному управлінні.

Спільним знаменником нової ідеології публічного управління стала теза про те, що в сучасних умовах ефективність вирішення суспільних завдань визначається не стільки бюрократичної ієрархією або ринково-державним менеджментом, скільки налагодженням спільної дії держави з суспільством. Одночасно держава стала розглядатися лише як один з агентів координації громадських справ. Поряд з ним у нову систему управління потрапляли бізнес структури, асоціації громадянського суспільства, місцеве самоврядування, міжнародні організації. Виникла розгалужена мережа агентів публічного управління, між якими встановлювалися стосунки співробітництва, співучасті, сприяння, спільної відповідальності.

При цьому сам термін "політика" розглядається в комплексі смислів суспільно-державного взаємодії: як вплив, репрезентація, участь, сприяння, співробітництво і т.д.

Загальна кредо "мережевиків" полягає в тому, що мережевий підхід на противагу плюралізму і корпоративізму здатний схопити складність і плинність сучасного процесу прийняття політичних рішень і формування політики. Політична мережа постає як аналітичного інструменту аналізу нестійкості та відкритості взаємодії безлічі політичних акторів, об'єднаних загальним інтересом, взаємозалежністю, добровільним співробітництвом та рівноправністю.

Як зазначає відомий фахівець з теорії мереж Ян Кооіман: "Те, що управління стає не одностороннім, а дво-і навіть багатостороннім процесом, змінює не просто кордону між державою і суспільством, а саму їхню природу. Вони стають більш проникними, і вже неможливо сказати , де закінчується одне і починається інше, і навпаки. Розподіл обов'язків між урядовими і неурядовими установами щоразу стає об'єктом переговорів ". 7

2.3 Функції служби зі зв'язків з громадськістю в державному секторі

Довіра і розуміння громадськості можуть досягатися лише за умови, що державні органи самі спрямовані на гранично допустиме доведення до суспільства правдивої інформації про свої дії і прийняті рішення, а також становище в країні. Служба зв'язків з громадськістю в державному секторі у своїй діяльності базується на основних принципах: принципі демократії, забезпечення альтернативності та технологічності. PR-структури в державному секторі переслідують конкретні цілі: 8

1) забезпечення гласності, прозорості та відкритості в роботі;

2) забезпечення зв'язків з громадянами та їх об'єднаннями;

3) допомога співпраці з громадянами, їх об'єднаннями в розробці та здійсненні програм рішень; сприяння у виконанні законодавства;

4) сприяння становленню інститутів громадянського суспільства.

Для досягнення цілей служби зв'язків покликані виконувати ряд функцій:

1) знаходження контактів з громадянами і організаціями, їх розширення і підтримку;

2) вивчення громадської думки та доведення до громадськості інформації про сутність прийнятих рішень;

3) аналіз громадської думки на дії посадових осіб та органів влади;

4) постачання органів влади прогнозними аналітичними розробками;

5) формування позитивного іміджу влади і посадових осіб.

У ході виконання вищеперелічених функцій PR-структури в державному секторі займаються:

1) своєчасним розповсюдженням через інформаційні агентства (преса, радіо, телебачення) заяв, прес-релізів і інших матеріалів, які покликані роз'яснити діяльність державних органів;

2) освітленням через засоби масової інформації діяльності державних органів при здійсненні реформ в кризових ситуаціях;

3) проведенням і організацією прес-конференцій, брифінгів та зустрічей з вітчизняними і зарубіжними журналістами, підготовкою матеріалів для друку;

4) підготовкою фото-та друкованих матеріалів, що відображають діяльність органів юстиції;

5) організацією і проведенням виступів керівників на радіо, телебаченні, освітленням у пресі існуючих проблем;

6) акредитацією кореспондентів;

7) розвитком інформаційних зв'язків з прес-службами інших органів влади та міністерств інших держав;

8) підготовкою документів про засновницької діяльності державного органу, наданням допомоги у виданні журналів і газет;

9) аналізом повідомлень в ЗМІ.

Висновок

Політичні партії в сучасній Росії ще дуже слабкі і неструктурованість. Вони функціонують у вигляді протопартій, неукоріненість в суспільстві. Фактичний перехід сфери організації виборчих кампаній з області політики в область бізнесу викликав кілька важливих наслідків.

По-перше, зросла ефективність дій "нових професіоналів" (політичних консультантів) в порівнянні зі "старими професіоналами" - командою підтримки кандидата, рекрутувалися з числа його партійних соратників. Партійні політики можуть керуватися у своїй діяльності міркуваннями кар'єрного росту, ідеологічними переконаннями, надією на матеріальну винагороду тощо Горизонт їх цілепокладання не пов'язаний з найближчими виборами і успіхом цього конкретного кандидата. На відміну від них, політичні консультанти мають перед собою однозначно окреслену завдання - клієнт повинен зайняти виборну посаду. Це завдання цілком калькульованих, оскільки може бути перетворена в проблему максимізації голосів виборців, отриманих кандидатом-клієнтом. Максимізація голосів виборців не є тривіальною електоральної завданням, оскільки ця мета може суперечити довгостроковій партійної стратегії.

По-друге, скоротилося загальний простір політики, як сфери матеріально-раціональної діяльності. У даному контексті зростання ролі політичного консалтингу може бути поставлено в один ряд з такими тенденціями еволюції сучасних політичних систем, як "кінець ідеологій" і "занепад партій" (при всій спірність тверджень про наявність цих тенденцій в дійсності). Принциповість або ідеологічність партійного змагання за підтримку виборців і досягнення влади в результаті отримання такої підтримки з самого початку процесу формування новоевропейских демократичних режимів вважалася одним з факторів, що виправдовують існування партій, часто сприймаються як "неминуче зло". Деідеологізація політики є симптомом елімінування функції цілепокладання і свідченням кризи спроб раціонального проектування ходу людської історії в цілому.

Лише тепер в політичну практику стали активно впроваджуватися методи політичного маркетингу, радикально відрізняються від старомодної політичної пропаганди 9. Якщо методи пропаганди мало відрізнялися від концепції розширення збуту готового продукту (партійної ідеології), то маркетинговий підхід передбачає обов'язкове початкове вивчення потреб споживачів (виборців) і лише потім перехід до виробництва конкурентоспроможного товару (іміджу політичних лідерів і, переважно, деідеологізований партій). Зв'язки з громадськістю стають основним змістом політичної діяльності професійних політиків. І ця діяльність вже немислима без участі політичних консультантів.

PR в діяльності політичних партій - це абсолютно нове, бурхливо розвивається напрямок діяльності, оскільки саме за допомогою PR-технологій так званим політичним партіям вдається збирати голоси виборців на свою підтримку.

Виходячи з вищесказаного, особливо важливим завданням PR-фахівців у політичних партіях та громадсько-політичних рухах сучасної Росії є пошук і визначення своєї соціальної бази, підтримка постійних зв'язків з нею, відстеження змін в її настрої і поглядах на поточну політичну ситуацію.

Література

1. Амелін В.М., Устименко С.В. Технологія виборчих кампаній. - М.: Союз, 1993.

2. Блажнов Е.А. Паблік рилейшнз. Навчальний посібник. - М.: ІМ А-Пресс, 1994.

3. Блек С. Паблик рилейшнз: Що це таке? - М.: Новини, 1990.

4. Боброва І., Зімін В. Чорний PR? Білий GR! Кольоровий IR:): менеджмент інформ. культури. - М.: Вершина, 2006.

5. Викентьев І.Л. Прийоми реклами і public relations. - СПб.: ТРВЗ-ШАНС, 1995.

6. Гончаров В. Політичний консалтинг в Росії: кінець епохи всемогутності. / / Політія, 1999. - № 2.

7. Гульбінскій Н.А., Сорокіна Е.С. Короткий курс для ефективних політиків. - М.: АВАНТІ, 1999.

8. Ільясов Ф.Н. Політичний маркетинг. Мистецтво та наука перемагати на виборах. - М.: ІМА-прес, 2000.

9. Комаровський В.С. Державна Служба та ЗМІ. - Воронеж: ВДУ, 2003.

10. Кошелюк М.Є. Технології політичних виборів. - СПб.: Питер, 2004.

11. Лебедєв-Любимов А.Н. Психологія реклами. - СПб.: Питер, 2000.

12. Ольшанський Д.В. Політичний PR. - СПб.: Питер, 2003.

13. Пушкарьова Г.В. Політичний менеджмент. - М.: Дело, 2002.

14. Пеньков В.Ф. Про політичну культуру російського суспільства. - Тамбов: ТГУ, 1996.

15. Почепцов Г.Г. Іміджмейкер. Паблік рілейшнз для політиків та бізнесменів. - Київ: РА Губернікова, 1995.

16. Соловйов А.І. Політологія: політична теорія, політичні технології. - М.: Гардарика, 2000.

17. Феофанов О.А. Реклама: нові технології в Росії. - СПб.: Питер, 2000.

18. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Зв'язки з громадськістю: теорія і практика: Учеб. посібник. - М.: Дело, 2004.

1 Блек С. Паблик рилейшнз: Що це таке? - М.: Новини, 1990, с. 13.

2 Комаровський В. С. Державна Служба та ЗМІ. - Воронеж: ВДУ, 2003, с. 89.

3 Ільясов Ф.Н. Політичний маркетинг. Мистецтво та наука перемагати на виборах. - М.: ІМА-прес, 2000, с. 93.

4 Почепцов Г.Г. Іміджмейкер. Паблік рілейшнз для політиків та бізнесменів. - Київ: РА Губернікова, 1995, с. 266.

5 Комаровський В. С. Державна Служба та ЗМІ. - Воронеж: ВДУ, 2003, с. 52.

6 Комаровський В. С. Державна Служба та ЗМІ. - Воронеж: ВДУ, 2003, с. 83.

7 Кошелюк М.Є. Технології політичних виборів. - СПб.: Питер, 2004, с. 138.

8 Боброва І., Зімін В. Чорний PR? Білий GR! Кольоровий IR:): менеджмент інформ. культури. - М.: Вершина, 2006, с. 86.

9 Чумиков А.Н., Бочаров М. П. Зв'язки з громадськістю: теорія і практика: Учеб. посібник. - М.: Дело, 2004, с. 37.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
73.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості роботи PR фахівця з державними та суспільно політичними об`єднаннями
Готовність молодого фахівця із соціальної роботи до самостійної роботи з клієнтом
Технологія соціальної роботи як майстерність фахівця соціальної роботи
Технологія соціальної роботи як майстерність фахівця соціальної роботи 2
Бюджетний процес і контроль за державними видатками його особливості
Специфіка діяльності фахівця із соціальної роботи з профілактики схильності до правопорушень
ФВА інструментарій аналітичної роботи фахівця з підвищення конкурентоспроможності підприємства
Вибір моделі взаємодії як умова формування уявлень фахівця з роботи і клієнта
Можливості діяльності фахівця із соціальної роботи у вирішенні проблеми самотності людей похилого
© Усі права захищені
написати до нас