Особливості проведення маркетингового дослідження

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
Введення
1. Поняття маркетингового дослідження
2. Необхідність маркетингових досліджень на підприємстві
3. Види маркетингових досліджень
4. Етапи проведення маркетингового дослідження
5. Основні джерела інформації при проведенні маркетингових досліджень
6. Аналіз маркетингової діяльності ТОВ «Майкопське таксі»
7. Заходи щодо вдосконалення маркетингу послуг ТОВ «Майкопське таксі»
Висновок
Список використаної літератури

ВСТУП
Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що для прийняття оптимального управлінського рішення в умовах жорсткої конкурентної боротьби, підприємству потрібно мати у своєму розпорядженні величезними обсягами інформації. Необхідний серйозний аналіз ринків випущеної і наміченої до виробництва продукції, сировини, капіталів і робочої сили, що абсолютно неможливо без маркетингових досліджень.
Будь-якому дослідженню передує детальний аналіз ринку маркетингової інформації на предмет пошуку джерел даних високої достовірності та повноти відображення реальних ринкових процесів. Комплексне дослідження ринку інформаційних послуг передбачає аналіз товарної кон'юнктури, відстеження рівня цін на інформаційні послуги, визначення потенційних виробників потрібної інформації і т.д.
В маркетингових дослідженнях поряд з важливістю вибору методів збору інформації, не менш важливим є вибір адекватних методів аналізу зібраної інформації, а від цього значною мірою залежить не тільки правильність зроблених висновків, але і їх точність і визначеність.
Предметом даної курсової роботи виступає розгляд змісту процесу маркетингового дослідження.
Об'єктом вивчення даної курсової роботи виступає підприємство по наданню транспортних послуг ТОВ «Майкопське таксі».
У ході дослідження були використані праці відомих російських економістів, які досліджують дану тему, відносяться О.М. Романов, А.П. Градов, Р.А. Фатхутдінов, З.А. Уткін, А.П. Дурович та інші, а також були використані результати досліджень відомого американського економіста М. Портера, праці Ф. Котлера, А. Дайана та інших.
Цілі курсової роботи - визначити роль маркетингових досліджень в управлінні підприємством.
Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити такі завдання:
- Розкрити поняття маркетингового дослідження;
- Довести необхідність маркетингового дослідження на підприємстві;
- Вивчити види маркетингових досліджень;
- Вивчити етапи проведення маркетингового дослідження;
- Дослідити основні джерела інформації про проведення маркетингових досліджень;
- Виконати практичне завдання.
У ході проведеного дослідження в роботі використані методи:
- Аналіз документів;
- Описовий;
- Експертної оцінки.

1. ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Під маркетинговими дослідженнями розуміється систематичний збір, відображення та аналіз даних з різних аспектів маркетингової діяльності. Маркетингові дослідження - це функція, яка через інформацію пов'язує маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, з усіма елементами зовнішнього середовища маркетингу. Маркетингові дослідження пов'язані з прийняттям рішень по всіх аспектах маркетингової діяльності. Вони знижують рівень невизначеності і стосуються всіх елементів комплексу маркетингу і зовнішнього середовища з тих її компонентів, які впливають на маркетинг певного продукту на конкретному ринку [2].
З точки зору об'єкта вивчення маркетингові дослідження являють комплексне дослідження. Так дуже складно відокремити один від одного такі напрями (об'єкти) дослідження як ринок, споживач, конкурент. Ринок немислимий без конкурентної боротьби, споживачі формують свою поведінку в певній ринковому середовищі.
Усі маркетингові дослідження здійснюються в двох розрізах: оцінка тих або інших маркетингових параметрів для даного моменту часу й отримання їх прогнозних значень. Як правило, прогнозні оцінки використовуються при розробці як цілей і стратегій розвитку організацій в цілому, так і її маркетингової діяльності.
Організація, яка замовила проведення маркетингового дослідження або проводить його самостійно, повинна отримати інформацію щодо того, що продавати і кому, а також про те, як продавати і як стимулювати продажі. Це має вирішальне значення для досягнення конкурентних переваг. Результати дослідження можуть визначити зміна цілей і стратегій діяльності організації в цілому.
В успішно функціонують організаціях маркетингова інформація збирається, аналізується і розподіляється в рамках маркетингової інформаційної системи (МІС), що є частиною інформаційної системи управління організацією.
МІС - це сукупність (єдиний комплекс) персоналу, устаткування, процедур і методів, призначена для збору, обробки, аналізу і розподілу у встановлений час достовірної інформації, необхідної для підготовки та прийняття маркетингових рішень. Іноді кажуть, що МІС - це спосіб продумування рішень з пошуку необхідної менеджерам маркетингової інформації. Загальновизнано, що керівники та фахівці з маркетингу відчувають потребу в специфічних інформації та методи її одержання. Таким чином, МІС - це концептуальна система, що допомагає вирішувати як завдання маркетингу, так і завдання стратегічного планування [1]. Концепція МІС виникла в США, де і почалася її практична реалізація на початку 70-х років, через кілька років після розробки концепції автоматизованої системи управління (АСУ) стосовно окремим організаціям. МІС трансформує дані, отримані з внутрішніх і зовнішніх джерел, в інформацію, необхідну для керівників і фахівців маркетингових служб. МІС розподіляє інформацію серед керівників і фахівців маркетингових служб, що приймають відповідні рішення. Крім того, МІС, взаємодіючи з іншими автоматизованими системами організації, поставляє потрібну інформацію керівникам інших служб (виробничих, НДДКР та ін.) Внутрішня інформація містить дані про замовлення на продукцію, обсягах продажів, відвантаження продукції, рівні запасів, про оплату відвантаженої продукції та ін Дані із зовнішніх джерел виходять на основі проведення маркетингової розвідки (з підсистеми поточної зовнішньої інформації) і маркетингових досліджень. Джерела отримання поточної зовнішньої інформації можуть бути самого різного характеру, для її збору використовуються формальні і неформальні процедури. Подібна інформація отримується шляхом вивчення книг, газет, публікацій торгівлі, звітів фірм-конкурентів; в результаті бесід із споживачами, постачальниками, дистриб'юторами й іншими зовнішніми по відношенню до організації особами, яких слід ефективно мотивувати на збір і надання потрібної інформації; на основі бесід з іншими менеджерами і співробітниками, наприклад, співробітниками збутових служб даної організації; шляхом проведення промислового і комерційного шпигунства (хоча в зарубіжних книгах багато пишуть про етичні проблеми маркетингових досліджень). У МДС також входить підсистема аналізу маркетингових рішень, в якій за допомогою певних методів (наприклад, моделей кореляційного аналізу, розрахунку точки беззбитковості) на основі створеної бази маркетингових даних здійснюється доступ до інформації, необхідної керівникам для прийняття рішень, і здійснюється її аналіз в заданому напрямку . У підсистему аналізу маркетингових рішень може входити набір процедур і логічних алгоритмів, заснованих на досвіді експертів і званих експертними системами. Різні компанії організують виконання функції проведення маркетингових досліджень по-різному. Деякі мають спеціальний відділ маркетингових досліджень, інші - тільки одного фахівця, відповідального за маркетингові дослідження. Є організації, в структурі яких формально не відображена функція маркетингових досліджень. Ці дані відрізняються для різних галузей, однак у цілому для всіх компаній США можна навести такі цифри: мають спеціальний відділ маркетингових досліджень 75% компаній, 15% компаній мають тільки одного фахівця і 10% компаній, у яких відсутні особи, які здійснюють маркетингові дослідження [6 ]. Спеціальні відділи маркетингових досліджень звичайно мають великі компанії (обсяг реалізації перевищує 500-750 млн. доларів), які в змозі понести істотні витрати, пов'язані з функціонуванням такого відділу. У ряді випадків в компанії призначається тільки один фахівець, відповідальний за маркетингові дослідження. Він може проводити сам обмежені маркетингові дослідження, але головним для нього є надання допомоги керівникам в усвідомленні необхідності проведення відповідних маркетингових досліджень та організація купівлі результатів таких досліджень у консультаційних фірм з маркетингових досліджень. Маркетингові дослідження можуть проводитися самостійно, власними силами організації або ж організація може вдатися до послуг спеціалізованих консультаційних організацій. При виборі між першим і другим варіантами проведення маркетингових досліджень враховується безліч факторів:
- Вартість дослідження: Багато організацій вважають, що дешевше проводити маркетингові дослідження власними силами. (Для довідки: вартість проведення маркетингових досліджень за експертною оцінкою зарубіжних фахівців у середньому складає менше 0,2 від кожного відсотка собівартості продукту);
- Наявність досвіду проведення досліджень, спеціалістів необхідної кваліфікації: Особливо це важливо враховувати при використанні складних методів проведення маркетингових досліджень та обробки отриманих результатів;
- Глибоке знання технічних особливостей продукту: Звичайно фахівці організації знають їх краще, і ці знання не так просто і швидко можна передати фахівцям інших організацій;
- Об'єктивність: Фахівці спеціалізованих організацій зазвичай більш об'єктивні у своїх оцінках;
- Наявність спеціального обладнання: комп'ютерів і спеціальних програм для них, обладнання для тестування. Таким обладнанням, як правило, в більш повному обсязі мають спеціалізовані організації;
- Конфіденційність краще зберігається при проведенні маркетингових досліджень співробітниками даної організації. Іноді організація одну частину маркетингових досліджень проводять силами власних співробітників, а іншу - з допомогою спеціалізованих маркетингових агентств [3]. Після вирішення організаційних питань приступають до проведення маркетингових досліджень.
2. НЕОБХІДНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Ясний, чіткий виклад проблеми є ключем до проведення успішного маркетингового дослідження. Існують наступні основні джерела виникнення маркетингових проблем: непередбачені зміни, сплановані зміни, частина яких можуть становити випадкові ідеї, наприклад, підказані споживачами.
Найчастіше клієнти маркетингових агентств самі не знають своїх проблем. Вони констатують, що обсяг продажів падає, ринкова частка зменшується, але це лише симптоми, а важливо виявити причини їх появи. Класичною ситуацією є випадок, коли маркетингове дослідження не адресовано реальної проблеми. Щоб уникнути подібної ситуації, необхідно дослідити всі можливі причини з'явилися симптомів. Часто в цих цілях проводиться спеціальне розвідницьке дослідження. При проведенні маркетингових досліджень стикаються з двома типами проблем: проблеми управління маркетингом і проблеми маркетингових досліджень. Перші з'являються у двох випадках. По-перше, коли з'являються симптоми недосягнення цілей маркетингової діяльності. По-друге, існує ймовірність досягнення цілей, проте керівнику треба вибрати такий курс дій, який дасть можливість повною мірою скористатися сприятливими обставинами [2].
Проблеми маркетингових досліджень визначаються вимогами надання керівникам і фахівцям з маркетингу відповідної, точної та неупередженої інформацією, необхідної для вирішення проблем управління маркетинговою діяльністю. Очевидно, що проблеми управління маркетингом є критичними, тому що без їх коректного визначення буде складно виявити проблеми маркетингових досліджень. А це може призвести до подальших небажаних наслідків під час їх проведення. Після визначення проблем маркетингових досліджень встановлюються цілі і методи проведення маркетингових досліджень, спрямованих на їх досягнення.
Досягнення цілей маркетингових досліджень дозволяє отримати інформацію, необхідну для вирішення цих проблем. Ці цілі характеризують той інформаційний вакуум, який повинен бути ліквідований для надання менеджерам можливості вирішувати маркетингові проблеми. При постановці цілей маркетингових досліджень задається питання: «Яка інформація необхідна для вирішення даної проблеми?» Відповідь на це питання визначає зміст цілей дослідження. Виходячи з цього цілі маркетингових досліджень можуть мати наступний характер:
- Розвідувальний, тобто бути спрямовані на збір попередньої інформації, призначеної для більш точного визначення проблем та перевірки гіпотез;
- Описовий (дескриптивний), тобто полягати в простому описі тих чи інших аспектів реальної маркетингової ситуації;
- Казуальний, тобто бути спрямовані на обгрунтування гіпотез, що визначають зміст виявлених причинно-наслідкових зв'язків [4].
Що стосується конкретного методу проведення маркетингового дослідження, то на даному етапі він описується в самому узагальненому вигляді і характеризує інструментарій збору інформації, необхідної для досягнення дослідницьких цілей (наприклад, проведення анкетування). Крім того, на даному етапі дослідження зазвичай вказуються також необхідний час і вартість пропонованого дослідження, що необхідно менеджеру для прийняття рішення про проведення маркетингового дослідження та вирішення організаційних питань його проведення. Прикладом цілі маркетингових досліджень може бути наступне: «Визначити демографічний профіль покупців, використовуючи такі параметри, як вік, стать, освіта і річний сімейний дохід». Казуальні дослідження можна здійснювати на основі адаптованого під цілі даного дослідження методу логіко-смислового моделювання шляхом використання ряду математичних методів, наприклад, факторного аналізу. Проте найбільш позитивні результати виходять при постановці експериментів.
3. ВИДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Першим завданням вибору методів проведення маркетингових досліджень є ознайомлення з окремими методами, які можуть використовуватися при зборі та аналізі маркетингової інформації. Потім з урахуванням ресурсних можливостей вибирається найбільш відповідний набір цих методів. Перш за все, дамо загальну характеристику методам проведення маркетингових досліджень. Найбільш широко використовуваними методами проведення маркетингових досліджень є методи аналізу документів, методи опитування споживачів (усю сукупність яких з певною часткою умовності можна назвати методами соціологічних досліджень, оскільки їх вперше розробили і використовували соціологи), експертні оцінки, експериментальні методи і економіко-математичні методи [7 ]. Головна відмінність методів соціологічних досліджень від експертних оцінок полягає в тому, що перші орієнтовані на масових респондентів дуже різної компетентності і кваліфікації, у той час як експертні оцінки - на обмежене число фахівців-професіоналів. Об'єднує ці дві групи методів, перш за все те, що в обох випадках для обробки зібраних даних використовуються одні й ті ж методи математичної статистики. Можна виділити кілька груп економіко-математичних методів, використовуваних при проведенні маркетингових досліджень:
1) Статистичні методи обробки інформації (визначення середніх оцінок, величин помилок, ступеня узгодженості думок респондентів і т.д.
2) Багатовимірні методи (в першу чергу факторний і кластерний аналізи). Вони використовуються для обгрунтування маркетингових рішень. В їх основі лежить аналіз численних взаємопов'язаних змінних. Наприклад, визначення обсягу продажів нового продукту в залежності від його технічного рівня, ціни, конкурентоспроможності, витрат на рекламу та ін
3) Регресійні та кореляційні методи. Вони використовуються для встановлення взаємозв'язків між групами змінних, статистично описують маркетингову діяльність.
4) Імітаційні методи. Вони застосовуються тоді, коли змінні, що впливають на маркетингову ситуацію (наприклад, описують конкуренцію), не піддаються визначенню за допомогою аналітичних методів.
5) Методи статистичної теорії прийняття рішень (теорія ігор, теорія масового обслуговування, стохастичне програмування) використовуються для стохастичного опису реакції споживачів на зміну ринкової ситуації. Можна виділити два головних напрямки застосування цих методів: для статистичних випробувань гіпотез про структуру ринку і припущень про стан ринку, наприклад дослідження ступеня лояльності до торгової марки, прогнозування ринкової частки.
6) Детерміновані методи дослідження операцій (в першу чергу лінійне та нелінійне програмування). Ці методи застосовуються тоді, коли є багато взаємопов'язаних змінних і треба знайти оптимальне рішення, наприклад варіант доставки продукту споживачеві, що забезпечує максимальний прибуток, по одному з можливих каналів товароруху.
7) Гібридні методи, які об'єднують детерміновані та імовірнісні (стохастичні) характеристики (наприклад, динамічне та евристичне програмування), застосовуються, передусім, для дослідження проблем товароруху [7].
Ці сім груп кількісних методів, безумовно, не вичерпують усього їх різноманіття. Математичне моделювання в маркетингових дослідженнях вельми складно. Це обумовлено:
- Складністю об'єкта вивчення, нелінійністю маркетингових процесів, наявністю порогових ефектів, наприклад мінімального рівня стимулювання продажів, тимчасовими лагами (зокрема, наприклад реакція споживачів на рекламу часто не здійснюється негайно);
- Ефектом взаємодії маркетингових змінних, які в більшій своїй частині взаємозалежні і взаємопов'язані, наприклад ціна, асортимент, якість, обсяг випуску;
- Складністю вимірювання маркетингових змінних. Важко виміряти реакцію споживачів на певні стимули, наприклад рекламу. Тому часто застосовуються непрямі методи, наприклад реєстрація випадків повернення товару для визначення правдивості реклами;
- Нестійкістю маркетингових взаємозв'язків, зумовлених змінами смаків, звичок, оцінок і ін
Вищевикладене багато в чому обумовлено тим, що маркетинг має справу з людською поведінкою, а не з технічними явищами. У маркетингу рідко, що повторюється, в ньому все-різному для різних ситуацій. Маркетинг орієнтований на конкретних споживачів, а споживачі всі різні.
У залежності від характеру цілей маркетингових досліджень виділяють три відповідні напрями, типи маркетингових досліджень: розвідувальні, описові і казуальні. Кожне таке напрямок включає до свого складу певні методи збору і аналізу маркетингової інформації. Розвідницьке дослідження - маркетингове дослідження, що проводиться з метою збору попередньої інформації, необхідної для кращого визначення проблем і висунутих припущень (гіпотез), в рамках яких очікується реалізація маркетингової діяльності, а також для уточнення термінології та встановлення пріоритетів серед завдань досліджень. Наприклад, було висунуто припущення, що низький рівень реалізації обумовлений поганою рекламою, однак розвідницьке дослідження показало, що головною причиною недостатнього збуту, є погана робота товаророзподільчих системи, яку і слід більш детально вивчити на наступних етапах процесу проведення маркетингових досліджень. Далі, скажімо, передбачається провести дослідження з метою визначення іміджу якогось банку. Відразу ж виникає задача визначення поняття «імідж банку». Розвідницьке дослідження виявило такі його складові, як величина можливого кредиту, надійність, привітність персоналу і ін, а також визначило, як виміряти ці складові. Для проведення розвідувального дослідження може бути достатньо тільки прочитати опубліковані вторинні дані або провести вибіркове опитування ряду фахівців з даної проблеми. З іншого боку, якщо розвідницьке дослідження спрямоване на випробування гіпотез або вимірювання взаємозв'язків між змінними, то воно повинне бути засноване на використанні спеціальних методів. Серед методів проведення розвідувальних досліджень можна виділити наступне: аналіз вторинних даних, вивчення колишнього досвіду, аналіз конкретних ситуацій, робота фокус-груп, проекційний метод. (Слід зазначити, що деякі з цих методів, які будуть розглянуті нижче, можуть застосовуватися також при використанні інших типів досліджень) [8]. Описове дослідження - маркетингове дослідження, спрямоване на опис маркетингових проблем, ситуацій, ринків, наприклад, демографічної ситуації, ставлення споживачів до продукції компанії. При проведенні даного виду досліджень зазвичай шукаються відповіді на питання, що починаються зі слів: «Хто, Що, Де, Коли і Як». Як правило, така інформація міститься у вторинних даних або збирається шляхом проведення спостережень і опитувань, постановки експериментів. Наприклад, досліджується, хто є споживачем продукції фірми? Що розглядається як продукти, що поставляються фірмою на ринок. Де розглядається як місця, де споживачі купують ці продукти. Коли характеризує час, коли споживачі найбільш активно купують ці продукти. Як характеризує спосіб використання придбаного продукту. Зауважимо, що дані дослідження не дають відповіді на питання, що починаються зі слова «чому». (Чому зріс обсяг продажів після проведення рекламної компанії?). Відповіді на подібні питання отримують при проведенні казуальних досліджень [8]. Казуальне дослідження - маркетингове дослідження, проведене для перевірки гіпотез щодо причинно-наслідкових зв'язків. В основі даного дослідження лежить прагнення зрозуміти яке-небудь явище на основі використання логіки типа: «Якщо X, то потім Y». Маркетолог завжди прагне визначити, скажімо, причини зміни відносин споживачів, зміни показника ринкової частки і т.п. Інший приклад, перевіряється гіпотеза: чи призведе 10% зниження плати за навчання в приватному коледжі до збільшення числа учнів, достатньому для компенсації втрат від зниження плати? Казуальні дослідження можна здійснювати на основі адаптованого під цілі даного дослідження методу логіко-смислового моделювання шляхом використання ряду математичних методів, наприклад, факторного аналізу [8]. Існують методи прогнозування в маркетинговій діяльності
Прогнозування служить для з'ясування тенденцій розвитку фірми в умовах постійної зміни факторів зовнішнього і внутрішнього середовища і пошуку раціональних маркетингових заходів щодо підтримки стійкості її економічної поведінки. Сфера застосування методів прогнозування в маркетингових системах досить широка. Вони використовуються для аналізу та розробки концепцій розвитку всіх суб'єктів маркетингової системи, наприклад, для дослідження ринкової кон'юнктури, в системі прогнозування цін, нових продуктів і технологій, поведінки покупців на ринку. Найважливішим напрямком є ​​прогнозування збуту і ринків, їх динаміки, структури, кон'юнктури, можливостей ринку відтворювати пропозиція і попит.
У якості інструментарію при прогнозуванні використовується система методів, за допомогою яких аналізуються причинно-наслідкові параметри минулих тенденцій у діяльності підприємства і за результатами аналізу формуються зміни в перспективі соціально-економічного розвитку фірми. Методи прогнозування класифікуються за різними критеріями:
- За формою надання результату прогнози поділяються на кількісні і якісні. Перші базуються на чисельних, математичних процедурах, а другі на використанні наявних досвіду, знань та інтуїції дослідника;
- За величиною періоду попередження виділяють короткострокові (1 рік і менше), середньострокові (2-5 років), довгострокові (понад 5 років);
- За охопленням прогнозуванням об'єкта дослідження прогнози бувають загальними (прогноз загального розвитку народного господарства) і приватні (прогноз для окремих галузей, інфраструктури, окремих показників) [6].
Класифікація методів, використовуваних при прогнозуванні в системах маркетингу та ефективність їх застосування на практиці показана в таблиці 1.
Застосування формалізованих методів для прогнозування збуту продукції та ринків дозволяє: дати кількісну характеристику зв'язків між окремими елементами і факторами навколишнього середовища і оцінити їх на стан і динаміку ринку; здійснювати альтернативний аналіз отриманих результатів прогнозування.
Таблиця 1 - Ефективність застосування різних методів
Методи прогнозування
Показники
Застосування,
% Від кількості підприємств (n = 334)
Оцінка надійності *
Частота застосування **
1
2
3
4
Кількісні методи:
1. Екстраполяція трендів
2. Метод ковзної середньої
73,7
67.7
з
з
ч
ч
3. Регресійний аналіз
4. Експоненціальне згладжування
5. Моделювання
6. Модель «Витрати-випуск»
7. Ланцюги Маркова
35.9
32.9
15.9
14.4
4.2
в
з
н
з
н
і
і
р
р
р
Якісні методи:
1. Оцінки співробітників
міжнародних відділів
2. Оцінки комерсантів і
технічного керівництва
3. Опитування споживачів
4. Тестування товару
5. Методи аналогії
6. Результати тестування ринку
7. Експертні оцінки методом "Делфі"
87.7
85.9
81.8
50.0
46.7
37.7
15.9
з
в
з
з
в
з
з
ч
ч
ч
і
ч
ч
р
Результати даних, отриманих від експертів, обробляються й аналізуються за спеціальною методикою (є стандартна програма для ПЕОМ), підсумки надаються особі, що приймає рішення.
Для прогнозування ринку методи експертних оцінок можуть бути використані для вирішення наступних основних завдань:
- Розробки середньо-і довгострокових прогнозів попиту;
- Короткостроковому прогнозуванні попиту з широкого асортименту продукції;
- Оцінки формується попиту на нові товари;
- Визначення відносин споживачів до нових товарів і можливого попиту на них;
- Оцінки конкуренції на ринку;
- Визначення становища фірми на ринку і т.д. [9].
Перевагою експертних методів є їхня відносна простота і застосовність для прогнозування практично будь-яких ситуацій, у тому числі в умовах неповної інформації.
Основним недоліком цих методів є суб'єктивізм думок експертів.
Серед різновидів експертних методів є метод «Дельфі». Специфіка цього методу полягає в тому, що узагальнення результатів дослідження здійснюється шляхом індивідуального письмового опитування експертів в декілька турів за спеціально розробленою процедурою дослідження.
Надійність методу «Делфі" вважається високою при прогнозуванні на період як від 1 до 3 років, так і на більш віддалені терміни. Залежно від мети прогнозу для отримання експертних оцінок може залучатися від 10 до 150 експертів. Досить поширеним методом експертних оцінок є «мозкова атака» або «мозковий штурм». Основою методу є вироблення рішення на основі спільного обслуговування проблеми експертами. В якості експертів, як правило, приймаються не тільки фахівці з даної проблеми, а й люди, які є фахівцями в інших галузях знання. Дискусія будується за заздалегідь розробленим сценарієм. На основі мозкового штурму У. Гордон в 1960 р. запропонував метод синектики. Його основна відмінність від мозкового штурму полягає в тому, що в якості експертів виступає стабільна за складом група, яка від штурму до штурму накопичує певний досвід. Крім того, використання методу синектики допускає критичні висловлювання.
Морфологічний аналіз - метод прогнозування, в основі якого покладено побудову матриці характеристик ринку та їх можливих значень. Далі на основі перебору характеристик ринку і їх значень отримують різні варіанти прогнозу. Існують і інші методи, опис яких можна знайти в різній літературі і використовувати для прогнозування, однак слід мати на увазі, що вибір конкретного методу прогнозування тісно пов'язаний з метою дослідження та специфікою інформації, а це вимагає більш певного обгрунтування.
4. Етапів проведення маркетингового дослідження
Процес маркетингового дослідження можна розбити на шість етапів:
Перший. Визначення об'єкта аналізу переваги. Тут потрібно встановити ті об'єкти підприємства, які можна досліджувати за допомогою аналізу виробництва. Існує можливість критично переглянути організацію в цілому або її окремі складові частини. Більше того, треба вирішити, чи проводити аналіз переваги з внутрішньої чи зовнішньої точки зору, наприклад, з позиції сприйняття покупця. Далі, цей інструмент може знайти застосування при аналізі товарів, контрольних показників обсягу продажів, орієнтації клієнтів і т.д.
Другий. Виявлення партнерів з аналізу переваги. Визначивши цілі, слід почати пошук кращих підприємств. Відповідні партнери повинні бути не тільки першокласними самі по собі, але і мати по можливості високу ступінь порівнянності з власною компанією. Цей процес включає наступні кроки:
- Побіжний огляд (від англійського слова «to skim» - побіжно прочитувати, пробігти очима). Поверхневого огляду наявних джерел інформації.
- Приведення в порядок (від англійського слова «to trim» - обробляти, шліфувати, приводити в порядок). У цій фазі, приймаючи до уваги подальшу інформацію, детально описують наявні до цього моменту відомості.
- Вибір найкращих (від англійського слова «to cream» - знімати вершки) [13].
В якості джерел інформації використовуються: звіти про діяльність фірм, журнали, книги, бази даних, перелік підприємств, ділові зв'язки, консалтингові компанії, спеціалізовані конференції та семінари, дослідницькі установи, фахівці, співробітники різних комісій.
Третій. Збір інформації. Цей етап включає не тільки збір якісних даних, але й вивчення / опис змісту праці, процесів або факторів, які пояснюють продуктивність.
Збір інформації включає наступні підзадачі:
- Концепція опитувальних листів, яка містить визначення і пояснення;
- Підбір інформації про власне підприємство (сильні та слабкі сторони);
- Збір фактів про партнера з аналізу переваги;
- Використання додаткових джерел;
- Документальне оформлення інформації;
- Перевірка наявних даних, щоб гарантувати їх визнання і схвалення відповідальності керівними працівниками, як на своєму підприємстві, так і у партнерів з аналізу переваги.
Четвертий. Аналіз інформації. Цей крок висуває найвищі вимоги до творчих і аналітичним здібностям беруть участь у процесі аналізу переваги. Аналізувати значить не тільки усвідомлювати подібності та відмінності, а й розуміти взаємозв'язку.
Крім того, треба виявити впливу, які можуть ускладнити порівняння і фальсифікувати результати. Тут можна запропонувати наступний образ дій:
- Впорядкування і зіставлення отриманих даних;
- Контроль якості інформаційних матеріалів;
- Спостереження за роблять вплив факторами, які можуть спотворити порівняння;
- Виявлення недоліків у роботі в порівнянні з кращими методами;
- Розуміння лежать в основі причин, які пояснюють існування недоліків.
П'ятий. Цілеспрямоване проведення в життя отриманих відомостей. П'ята стадія включає в себе не тільки впровадження розроблених можливостей поліпшення, а й розвиток організації підприємства, щоб протистояти очікуваннями в майбутньому викликам.
Мова йде про те, щоб копіювати досягнення кращих підприємств, навпаки, вони повинні служити стимулом для подальшого інноваційного розвитку власної організаційної структури - інакше аналіз переваги виллється в стратегію переможеного. Виявлений потенціал для поліпшення потрібно реалізовувати за допомогою конкретних заходів. При цьому слід запитати себе, уживаються чи отримані дані зі звичайним плануванням або необхідна докорінна переорієнтація.
Таке цілеспрямоване інноваційне впровадження означає:
- Роздуми про наслідки аналізу переваги;
- Подання звіту про результати зацікавленим особам;
- Виявлення можливостей поліпшення;
- Ув'язування зі звичайним планом робіт підприємства;
- Розробка плану введення необхідних змін;
- Впровадження плану в життя;
- Розуміння аналізу переваги як безперервного процесу;
- Використання результатів для подальшого інноваційного розвитку.
Шостий. Прийняття рішення за результатами маркетингового дослідження.
5. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Зазвичай при проведенні маркетингових досліджень використовується інформація, отримана на основі первинних і вторинних даних.
Первинні дані виходять у результаті спеціально проведених для рішення конкретної маркетингової проблеми, так званих польових маркетингових досліджень; їх збір здійснюється шляхом спостережень, опитувань, експериментальних досліджень, виконуваних, як правило, над частиною загальної сукупності досліджуваних об'єктів - вибіркою.
Під вторинними даними, застосовуваними при проведенні так званих кабінетних маркетингових досліджень, розуміються дані, зібрані раніше з внутрішніх і зовнішніх джерел для цілей, відмінних від цілей маркетингових досліджень. Іншими словами, вторинні дані не є результатом проведення спеціальних маркетингових досліджень. Розрізняють (стосовно фірми) зовнішні і внутрішні джерела для вторинних досліджень. Серед внутрішніх джерел інформації можуть бути - маркетингова статистика (характеристика товарообігу, обсяг збуту, обсяг розпродажів, імпорт, експорт, рекламації), дані про маркетингові витрати (по продукту, рекламі, просуванню, збуту, комунікаціям), інші дані (про продуктивність установок , обладнання, прайс-листи на сировину і матеріали, характеристика системи складування, карти споживачів та ін.)
В якості зовнішніх джерел виступають:
- Публікації національних і міжнародних офіційних організацій;
- Публікації державних органів, міністерств, муніципальних комітетів;
- Публікації торгово-промислових палат і об'єднань;
- Щорічники статистичної інформації;
- Звіти і видання галузевих фірм і спільних підприємств;
- Книги, повідомлення в журналах і газетах;
- Публікації навчальних, науково-дослідних, проектних інститутів і суспільно-наукових організацій, симпозіумів, конгресів, конференцій [10].
Основними достоїнствами вторинних досліджень є:
- Витрати на проведення кабінетних досліджень менше, ніж на проведення таких же досліджень за допомогою польових досліджень;
- Здебільшого цілком достатньо для рішення досліджень тільки вторинної інформації, тому первинні дослідження стають не потрібними;
- Можливість використання результатів кабінетного дослідження, у випадку якщо поставлена ​​мета маркетингового дослідження не досягнута, для визначення завдань польового дослідження, його планування і використання вибіркового методу.
У тих випадках, коли вторинне дослідження не дає потрібного результату проводять первинне (польове) дослідження.
Основними методами одержання первинних даних є опитування, спостереження, експеримент і панель. Найбільшого поширення набув метод опитування та інтерв'ю. Кожен з методів може використовуватися в поєднанні з іншими, польові дослідження майже завжди дорожче кабінетних. Тому вони застосовуються у випадках, коли:
- У результаті вторинного дослідження не досягнуть необхідний результат і не можливе проведення відповідного маркетингового заходу;
- Високі витрати на польові дослідження можуть бути компенсовані значенням і необхідністю рішення відповідної задачі [8].
Польове дослідження може бути повним чи суцільним, якщо їм охоплена вся група цікавлять дослідника респондентів і частковим, якщо їм охоплений визначений відсоток респондентів. У загальному випадку проведення кабінетних або польових досліджень слід мати на увазі, що збір і обробка даних у процесі дослідження здійснюється методами, які теорія маркетингу запозичила з математики, статистики, психології, соціології соціальної економіки. Дані, отримані в процесі маркетингового дослідження повинні пройти процедуру обробки, узагальнення та інтерпретації. При цьому виділяють три області: упорядкування, масштабування (шкалювання), узагальнення та аналізу. Впорядкування даних полягає у розподілі даних по категоріях, їх редагування і кодування результатів, а також їх табулювання. Під редагуванням розуміється перегляд даних, маючи на увазі можливості їх використання. Представлення переглянутого матеріалу даних у формі таблиць означає їх табулювання. Шкалирование означає класифікацію даних за певними критеріями. На практиці застосовуються номінальна шкала (класифікаційні), порядкова шкала (рангові) і кількісні (метричні). Аналіз і узагальнення даних здійснюється методами ручної, комп'ютерної (полукомпьютерной), коли використовується кишеньковий комп'ютер і електронної (з використанням персонального чи великого комп'ютера) обробки. Для обробки використовуються як описові, так і аналітичні методи. Серед аналітичних методів у маркетингу часто застосовуються: аналіз трендів, методи нелінійної регресії і корекції, дискримінантний аналіз, кластерний аналіз, факторний аналіз та інші. Можливі напрямки застосування окремих аналітичних методів показані в таблиці 2.
Таблиця 2 - Приклади використання аналітичних методів
Метод
Питання
Регресійний аналіз
Як зміниться обсяг збуту, якщо обсяг рекламних заходів скоротити на 10%?
Як оцінити ціну на бавовну в наступні шість місяців?
Чи має вплив обсяг інвестицій в промисловості автомобілебудування і будівництво?
Дисперсійний аналіз
Чи впливає упаковка на рівень обсягу збуту?
Чи впливає колір оголошення на число осіб, які згадують про рекламу?
Чи має вплив вибір каналів збуту на обсяг збуту?
Дискримінантний аналіз
Чим різняться палить і некурящий?
Розробіть класифікацію кредитоспроможності покупців кредиту за ознаками: «заробітна плата», «освіта», «вік».
Факторний аналіз
Як встановити залежність численних операцій, до яких особливо чутливі покупці автомобілів від декількох комплексних чинників?
Як описати вплив цих факторів на різні марки споруджуваних автомобілів?
Кластерний аналіз
Розподілити на групи покупців великого торгового центру відповідно до їх потреб.
Як визначити тип читачів відомого журналу?
Чи можна класифікувати покупки відповідно до Ваших інтересів у політичних процесах?
Багаторозмірні шкалювання
В якій мірі відповідає продукт Вашої фірми ідеального поданням покупців?
Який імідж має Ваша фірма?
Чи зміниться позиція покупців до придбання протягом п'яти років?

6. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «Майкопський ТАКСІ»
Об'єктом маркетингового дослідження вибрано підприємство з надання транспортних послуг ТОВ «Майкопське таксі», розташоване в м. Майкопі по вул. Привокзальній, 108. Тел.: 56-09-09, 57-09-09 ..
Таблиця 4 - Найбільш вигідні постачальники з матеріальних ресурсів
Постачальники
Критерії вибору постачальника
якість
ціна
термін поставки
вид оплати
1
2
3
4
5
«Адигея-Лада»
Краснодарська база запчастин
Білоріченський автосалон
хороше
хороше
хороше
помірна
низька
помірна
1-2 дні
8-10 днів
6-7 днів
перерахований
перерахований
перерахований
Таблиця 5 - Аналіз посередників
Вид посередника
К-сть
Фірми-посередники
Характеристика фірм-посередників
Позиція фірми щодо посередників
місце розташування
популярність
ціна
послуг
1 Торгові посередники:
- Оптовики
- Роздрібна торгівля
- Агенти, дилери, чол.
1
1
-
2
ТОВ «Вікторія»
-ТОВ «Ремдвіга-тель»
Адигейська, 169
-
Індустріальна, 25
мала
-
гарна
низька
-
середня
співробітництво
-
співробітництво
2 Фахівці з товародвиж.
- Транспорт
-Склади, сховища
2
1
Автоколона 1491
«Вікторія»
Хакурате, 541
Адигейська, 169
велика
мала
низька
низька
співробітництво
співробітництво
3Кредітно-фонансовие установи
- Банки
-Страхова компанія
1
1
Майкопбанк
Росстром
Піонерська, 276
Димитрова, 2
велика
велика
помірна
помірна
співробітництво
співробітництво
4 маркетингом. посередники
-
-
-
-
-
-
Таблиця 6 - Аналіз споживачів транспортних послуг
Типи клієнтурних ринків
Охоплення ринків (так, ні)
Фірми-споживачі
Характеристика споживачів
Позиція фірми по відношенню до споживача
місце розташування
популярність
к-сть замовлень
1 Фірми
немає
-
-
-
-
-
2 Службовці
та
Майкоп
середня
167
позитивна
3 Пенсіонери
та
Майкоп
мала
64
позитивна
4 Молодь
та
Майкоп
середня
185
позитивна
Таблиця 7 - Аналіз конкурентів
Типи конкурентів
Приклади конкурентів
Ступінь конкуренції
Характеристика конкурентів
Позиція фірми щодо конкурентів
місце-положення
популярність
Конкуренція бажань
«Трійка»
сильна
Піонерська, 287
велика
партнерство
Предметна конкуренція
«Фортуна»
сильна
Жуковського, 99
велика
слабка
Видова конкуренція
«АВА-ЮГ»
слабка
Курганна, 683
середня
нейтральна
Марочна конкуренція
«7 плюс»
середня
Ростовська, 52
середня
партнерство

Таблиця 8 - Аналіз контактної аудиторії
Типи контактних аудиторій
Конкретні представники аудиторій
Вплив на фірму
Ступінь впливу
Можливі методи впливу
Характеристика
Позиція фірми щодо контактних аудиторій
популярність
Ступінь впливу на споживачів
1
2
3
4
5
6
7
8
ЗМІ
«Ононс»
середнє
середня
реклама
велика
сильне
співробітництво
Фінансові кола
Майкопбанк
середнє
середня
кредитування
велика
сильне
сотрудніество
Органи держвлади
Адміністрація м. Майкопа
позитивне
сильне
контроль
велика
сильне
співробітництво
Цивільні групи
-
-
-
-
-
-
-
Місцеві контактні аудиторії
-
-
-
-
-
-
-
Широка публіка
Населення айкопа
сильне
дуже сильне
реклама
-
велика
Співро
нічесв
Таблиця 9 - Аналіз впливу факторів макросередовища
Фактори макросередовища
Вплив на фірму
Ступінь впливу
Можливі методи впливу
Позиції по нейтралізації негативного впливу
1Демографіческіе
позитивне
середня
збільшення числа замовлень
-
2 Економічні
негативне
сильне
зниження купівельного попиту
Заморожування цін або зниження їх
3 Політичні
нейтральне
слабка
-
-
4 Науково-технічні
позитивне
середня
удосконалення обладнання
-
5 Природні
позитивне
середня
негода впливає на кількість клієнтів
-
6 Культурні
нейтральне
слабка
-
-
7. ЗАХОДИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ ТОВ «Майкопський ТАКСІ»
Маркетингові дослідження дають підприємству «Адигея-Лада» час для прогнозування можливостей, час для складання плану на випадок можливих загроз і час на розробку стратегій, які можуть перетворити колишні загрози в будь-які вигідні можливості. На підставі результатів маркетингового дослідження підприємства рекомендуємо розробляти маркетингову стратегію, яка є найважливішою функціональної стратегією, оскільки вона забезпечує обгрунтованість ринкової спрямованості підприємства.
У загальному вигляді стратегія маркетингу рекомендуємо будувати в чотири етапи:
- Аналіз співвідношення «споживач - товар»;
- Визначення загальної маркетингової стратегії в окремих сегментах ринку;
- Створення стратегій «marketing - mix» (своєрідного маркетингового «стратегічного набору);
- Вдосконалення та контроль.
Маркетингова стратегія має два основних орієнтири - ринок і продукт. Реалізація стратегії виявляється через оперативні дії та стратегічна поведінка підприємства. Підприємство двояким чином пов'язано із зовнішнім середовищем.
По-перше, через оперативні дії, коли підприємство намагається отримати вигоду з обміну товарами (грошима) з середовищем. Для цього воно намагається домогтися максимальної ефективності виробництва, встановлення максимально можливих цін і збільшення своєї частки ринку.
По-друге, через стратегічне поведінка, що полягає в заміні застарілих товарів (послуг) на нові, що мають більш високий потенціал прибутку в майбутньому. Для цього компанія визначає області нового попиту, розробляє відповідні продукти, розвиває необхідні виробничі та збутові здібності досліджує ринок і представляє на ньому нові товари. Але все ж основним напрямком маркетингового аналізу є аналіз безпосереднього оточення фірми:
1) Аналіз покупців як компоненту безпосереднього оточення організації в першу чергу має своїм завданням складання профілю тих, хто купує продукт, реалізований організацією. Вивчення покупців дозволяє організації краще усвідомити те, який продукт в найбільшій мірі буде прийматися покупцями, на який обсяг продажів може розраховувати організація, якою мірою покупці прихильні продукту саме даної організації, наскільки можна розширити коло потенційних покупців, що очікує продукт у майбутньому і багато іншого . Профіль покупця може бути складений за такими характеристиками: географічне місце розташування; демографічні характеристики (вік, освіта, сфера діяльності тощо); соціально-психологічні характеристики (положення в суспільстві, стиль поведінки, смаки, звички і т.п.); ставлення покупця до продукту (чому він купує даний продукт, чи є він сам користувачем продукту, як оцінює продукт і т.п.). Вивчаючи покупця, фірма також з'ясовує для себе, наскільки сильні його позиції по відношенню до неї в процесі торгу. Якщо, наприклад, покупець має обмежену можливість вибору продавця потрібного йому товару, то його сила торгуватися істотно нижче. Якщо ж навпаки, то продавець повинен намагатися замінити даного покупця іншим, який мав би менше свободи у виборі продавця. Торгова сила покупця залежить, наприклад, також від того, наскільки істотно для нього якість продукції, що купується.
2) Аналіз постачальників спрямований на виявлення тих аспектів в діяльності суб'єктів, що забезпечують організацію різних сировиною, напівфабрикатами, енергетичними та інформаційними ресурсами, фінансами і т.п., від яких залежить ефективність роботи організації, собівартість і якість виробленого організацією продукту. Постачальники матеріалів і комплектуючих виробів, якщо вони володіють великою конкурентною силою, можуть поставити організацію в дуже високу залежність від себе. Тому при виборі постачальників важливо глибоко і всебічно вивчити їх діяльність та їх потенціал, з тим щоб зуміти побудувати такі відносини з ними, які забезпечували б організації максимум сили у взаємодії з постачальниками.
3) Аналіз конкурентів, тобто тих, з ким організації доводиться боротися за покупця і за ресурси, які вона прагне отримати із зовнішнього середовища, щоб забезпечити своє існування. Таке вивчення спрямоване на те, щоб виявити слабкі і сильні сторони конкурентів і на базі цього побудувати свою стратегію конкурентної боротьби. Конкурентне середовище формується не тільки внутрішньогалузевими конкурентами, що виробляють аналогічну продукцію і реалізують її на одному і тому ж ринку. Суб'єктами конкурентного середовища є і ті фірми, які можуть увійти на ринок, а також ті, які виробляють замісник продукт. Крім них на конкурентне середовище організації надають помітне вплив покупці її продукту та постачальники, які, володіючи силою до торгу, можуть помітно послабити позицію організації.
4) Аналіз ринку робочої сили направлений на те, щоб виявити його потенційні можливості у забезпеченні організації кадрами, необхідними для вирішення нею своїх завдань. Організація повинна вивчати ринок робочої сили як з точки зору наявності на цьому ринку кадрів необхідної спеціальності і кваліфікації, необхідного рівня освіти, необхідного віку, статі і т.п., так і з точки зору вартості робочої сили. Важливим напрямком вивчення ринку робочої сили є аналіз політики профспілок, які впливають на цей ринок, тому що в ряді випадків вони можуть сильно обмежувати доступ до необхідної для організації робочій силі.

ВИСНОВОК
В даний час маркетингові дослідження та їх належна організація стає інструментом, за допомогою якого істотно знижується ризик підприємництва. Провівши заздалегідь дослідження, ми вже на ранній стадії можемо виявити всі можливі проблеми, які можуть виникнути при здійсненні підприємницької діяльності, зростає якість вирішення завдань споживача. Головне призначення (результат) маркетингових досліджень - це генерування маркетингової інформації для прийняття рішень в області взаємодії (комунікацій) суб'єктів маркетингової системи, таких рішень, які забезпечували б необхідну ринком кількість і якість товарних і сервісних угод, дотримуючись вимог основних факторів зовнішнього середовища і споживача. Головна мета маркетингових досліджень полягає в розробці концепції загального уявлення про структуру і закономірності динаміки ринку та обгрунтуванні необхідності і можливостей конкретної фірми для більш ефективної адаптації її виробництва, технологій та структури, а також виводиться на ринок продукції або послуг до попиту і вимог кінцевого споживача. У відповідності з цілями і завданнями курсової роботи можна зробити наступні висновки:
Аналіз маркетингової інформації є найважливішим і основним інструментом отримання достатньо достовірних даних про стан усіх компонентів маркетингового оточення. Причому вибір методів аналізу обов'язково повинен обиратися згідно з цілями і завданнями дослідження, від цього в повній мірі буде залежати ефективність і достовірність дослідження, його кінцеві результати. Добре організоване, продумане дослідження - запорука успіху на ринку. На підставі результатів маркетингового дослідження підприємства ТОВ «Майкопське таксі» рекомендуємо розробляти маркетингову стратегію, яка є найважливішою функціональної стратегією, оскільки вона забезпечує обгрунтованість ринкової спрямованості підприємства.
У загальному вигляді стратегію маркетингу рекомендуємо будувати в чотири етапи:
- Аналіз співвідношення «споживач - товар»;
- Визначення загальної маркетингової стратегії в окремих сегментах ринку;
- Створення стратегій «marketing - mix» (своєрідного маркетингового «стратегічного набору);
- Вдосконалення та контроль.

Список використаної літератури
1. Багієв Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. -М.: Економіка, 1999. -612 С.
2. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика. Видання 2-е, М., Финпресс, 2000. -408 С.
3. Гольдштейн Г.Я., Катаєв А.В. Маркетингові рішення по розподілу товарів і послуг. -М.: Економіка, 392 с.
4. Дейян А., Троадек Л. Стимулювання збуту і реклама на місці продажу. - М.: Прогрес-Універс, 2004. -394 С.
5. Діксон П. Управління маркетингом. -М.: Біном, 2001. -399 С.
6. Дихтль Є., Хершген Х. Практичний маркетинг. -М.: Вища школа, 2006. - 508 с.
7. Котлер Ф. Основи маркетингу. -М.: Видавничий дім «ВІЛЬЯМС», 2004. 748 с.
8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. -СПб.: Пітер, 2003. -662 С.
9. Ламбен Ж.Ж. Стратегічний маркетинг. - СПб.: Наука, 1996. -558 С.
10. Мак-Дональд М. Стратегічне планування маркетингу. -СПб.: ПЕТРУК, 2000. -550 С.
11. Маркетинг. Під. ред. акад. О.М. Романова. -М.: ЮНИТИ, 2003. -718 С.
12. Маркетинг в галузях і сферах деятельности. / Под ред. Алексунін В.А. - М.: ЮНИТИ, 2001. -528 С.
13. Наумов В.Н. Маркетинг збуту. -М.: Пріор, - 2003. 460 з.
14. Черчілль Г.А. Маркетингові дослідження. -СПб.: Пітер, 2000. -392 С.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
184.7кб. | скачати


Схожі роботи:
План проведення маркетингового дослідження ринку нерухомості
Розробка анкети для проведення маркетингового дослідження
Проведення маркетингового дослідження меблевого підприємства ВАТ Червоні вітрила
Проведення маркетингового дослідження з метою сегментування ринку і позиціонування товару
Проведення маркетингового дослідження на ринку виробництва та продажу пива Балтика 2
Методи проведення маркетингового дослідження компанією Бізнес Маркетинг Технології
Проведення маркетингового дослідження на ринку виробництва та продажу пива Балтика
Маркетингові дослідження програма маркетингового дослідження
Інструменти маркетингового дослідження
© Усі права захищені
написати до нас