Особливості правового статусу біженців і вимушених переселенців

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
Введення
Глава 1. Правове становище біженців в Російській Федерації
1.1 Поняття «біженець» за міжнародним і російським законодавством
1.2 Особливості правоздатності особи, визнаного біженцем
Глава 2. Правовий статус вимушених переселенців в Російській Федерації
2.1 Поняття «вимушений переселенець». Визнання особи вимушеним переселенцем
2.2 Права та обов'язки вимушеного переселенця
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Суспільство XXI ст., Охоплене процесами глобалізації, стикається з проблемами, які створює міжнародна міграція. За економічними, політичними, релігійними та іншими причинами багатомільйонні потоки людей, які перетинають національні кордони (легально і нелегально), утворюють ринки праці, етнічні та релігійні громади, політичні партії, злочинні співтовариства. Як правило, переміщення населення походить з країн з низьким рівнем життя в більш розвинені в економічному відношенні держави. Категорія біженців у міжнародній міграції щорічно становить близько 20 млн. чоловік.
На останню чверть XX століття і початок нинішнього доводиться багаторазове збільшення масштабів та розширення географії вимушеної міграції в світі, що є результатом зберігаються і знову виникаючих осередків політичної напруженості, воєн, етнополітичних конфліктів, екологічних катастроф. Розпад СРСР не тільки змінив політичну карту світу, але також загострив міжетнічні конфлікти, породив найгостріші політичні, економічні та соціальні проблеми. «У більшості союзних республік основою масових дій і політичного розмежування стала національна ідея і етнонаціоналізм в його прокомуністичної або антикомуністичному варіантах, що сповідували відповідно старими або новими політичними елітами домінуючих етнічних груп» [1].
Припинення існування Союзу РСР призвело до того, що велика кількість росіян та інших російськомовних її громадян виявилися крім своєї волі жителями іноземних держав, які є в минулому союзними республіками. Останні далеко не завжди забезпечували таким жителям, перш за все за мовними, національними ознаками, умови для здійснення в повній мірі всього комплексу прав і свобод людини. Тому в досить масових масштабах почалося переселення російськомовного населення в Росію. Гострі міжнаціональні конфлікти в різних регіонах самій Росії теж привели до вимушеного переселення великої кількості громадян всередині неї. Масовий характер зазначених вище процесів викликав необхідність правового регулювання статусу цих осіб. Після розпаду СРСР новоутворені незалежні держави зіткнулися з великими потоками біженців. Подібна ситуація вимагає від влади ухвалення адекватних заходів, необхідних для вирішення такої гострої проблеми.
Коли почалася масова вимушена міграція населення в Російську Федерацію (всього за 1992 - 1999 рр.. В Росії було офіційно зареєстровано більше 1,6 млн. вимушених переселенців і біженців) [2], законодавство з питань притулку в країні було відсутнє. Назріла необхідність розробки державної міграційної політики, і, перш за все, її законодавчого забезпечення, включаючи питання правового регулювання надання іноземним громадянам та особам без громадянства статусу біженця в Російській Федерації, з урахуванням світового досвіду та існуючих реалій пострадянського простору. Гострий характер набула проблема відповідності російських правових норм принципам і нормам міжнародного права. Надзвичайна актуальність і явно недостатня ступінь вивченості проблеми визначили, вибір теми курсової роботи: «Особливості правового статусу біженців і вимушених переселенців в Російській Федерації».
Вищевикладене дозволяє сформулювати мету курсової роботи: всебічне дослідження правового статусу біженців і вимушених переселенців в Російській Федерації і вироблення рекомендацій щодо вдосконалення даного інституту. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені наступні завдання:
- Розкрити поняття «біженець», що містить як в міжнародних нормах, так в нормах російського законодавства;
- Дослідити особливості правового становища біженця в Російській Федерації;
- Комплексно дослідити правовий статус вимушеного переселенця;
- Вивчити питання регулювання прав біженців і вимушених переселенців на законодавчому рівні.

Глава 1. Правове становище біженців в Російській Федерації
1.1 Поняття «біженець» з міжнародного та російського
законодавству
Держава як суб'єкт міжнародного права характеризується наявністю двох матеріальних компонентів, а саме, території і населення. Фізичні особи, які проживають на території держави та перебувають під його юрисдикцією, в сукупності складають населення даної держави. До складу населення не входять особи, які користуються дипломатичним імунітетом. Правове становище осіб, на яких поширюється територіальна юрисдикція даної держави, по-різному і залежно від цього виділяються такі групи, як громадяни цієї держави, громадяни інших держав (іноземці), особи без громадянства (апатриди), особи з подвійним громадянством (біпатриди).
У сучасному міжнародному праві, на відміну від класичного міжнародного права, є ціла галузь, присвячена правам людини. Сучасне міжнародне право містить загальновизнані, і, отже, обов'язкові для всіх держав норми, що визначають основні права і свободи людини незалежно від громадянства, статі, раси і т.д. Крім цих загальновизнаних основних норм, є також велика кількість загальних договорів зі спеціальних питань прав людини, як, наприклад, Конвенція про політичні права жінок, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Конвенція про статус біженців, численні конвенції Міжнародної організації праці, а також регіональні договори про права людини.
Існує ряд міжнародно-правових норм, договірних і звичайних, прямо або побічно відносяться до індивідів, зокрема, з питань захисту прав людини, набуття і втрати громадянства, режиму іноземних громадян, надання політичного притулку та інші.
Війни між державами, конфлікти неміжнародного характеру, політичні переслідування ведуть до масового виходу населення в інші країни. Це зробило необхідним врегулювання правового становища біженців, оскільки часто вони виявляються в безправному стані. Перші акти були прийняті після Першої світової війни.
Правовою основою регулювання правовідносин між окремими категоріями осіб, що складають населення держави, є Загальна декларація прав людини 1948 р., Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 р. і Протоколи до неї, Декларація ООН про територіальний притулок 1967 р. і Нью- Йоркський протокол 1967 р., Шенгенська угода і Дублінська конвенція 1990 р., Хартія Європейського Союзу про основні права 2000 р. і інші [3]. У системі ООН для сприяння вирішення питань, пов'язаних з правовим статусом біженців, утворено Установа у справах біженців (Статут Управління прийнятий Резолюцією ГАООН 428 (V) від 14 грудня 1950 р.).
Конвенції та угоди, які є прямими джерелами права біженців, можна класифікувати в залежності від територіальної сфери дії на універсальні і регіональні. До універсальних відносяться Конвенція 1951 року про статус біженців та Протокол до неї 1967 р., до регіональних угод - міжнародні договори, укладені в рамках регіональних міжнародних організацій, сфера дії яких поширюється на держави, що належать до одного географічного регіону. Такими є Конвенція щодо конкретних аспектів проблем біженців в Африці (1969), Європейська угода про скасування віз для біженців (1959), Європейська угода про передачу відповідальності за біженців (1980), Угода Ради Європи, що стосується моряків-біженців (1957) і Протокол до нього (1973), Угода Співдружності Незалежних Держав про допомогу біженцям і переселенцям (1993) і Протокол до неї (1993), Дублінська конвенція (1990), що визначає держава, відповідальна за розгляд клопотань про надання притулку, поданих в одній з держав - членів Європейського спільноти, Конвенція Європейського союзу (1990) про застосування Шенгенської угоди (1985). Слід зазначити, що всі регіональні договори, хоч і грунтуються на положеннях Конвенції 1951 р., або мають особливості у трактуванні поняття «біженець» (Конвенція ОАЄ 1969 р., Угода СНД 1993 р.), або конкретизують питання, що стосуються надання притулку і перетину кордону (Угода Ради Європи і Конвенція Європейського союзу).
За час, який минув від дня створення ООН (Статут був підписаний 26 червня 1945 р.), під її егідою була розроблена необхідна міжнародно-правова база і утворений механізм для вирішення найгостріших проблем біженців. В якості цілей ООН затверджувалася гуманістична спрямованість її діяльності, проголошена в преамбулі: «Ми, народи Об'єднаних Націй, сповнені рішучості ... знову затвердити віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків і жінок і в рівність великих і малих націй ...». Основні цілі і принципи ООН названі у ч. 1 ст. 2 Статуту: «... здійснювати міжнародне співробітництво у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру й у заохоченні і розвитку поваги до прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії».
У розвиток положень Статуту ООН були прийняті Конвенція ООН 1951 р. «Про статус біженців», Протокол, що стосується статусу біженців, 1967 р. [4], які також визначають поняття «біженець» та юридичні підстави визнання особи таким. Конвенція розроблялася одночасно зі створенням УВКБ і є базовим універсальним міждержавною угодою з проблеми біженців. Вона служить основним правовим засобом міжнародної системи їх захисту і містить загальне визначення поняття «біженець». Примітно, що дана дефініція не співвіднесена з певними національними групами.
Конвенція є фундаментальним документом чинного міжнародного права біженців.
Безумовно, Конвенція 1951 р. позитивно вплинула на вирішення проблем біженців. Разом з тим вона містить ряд обмежень, що перешкоджають своєчасному наданню допомоги всім особам, які потребують політичної, правової та соціального захисту.
Нині основним актом є універсальна Конвенція ООН про статус біженців 1951 р. З огляду на актуальність для себе цієї проблеми, Росія стала її учасницею в 1992 р.
У статті 1 Конвенції міститься наступне визначення поняття «біженець». Таким вважається особа, що перебуває поза країни громадянської належності в силу цілком обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознакою раси, віросповідання, громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань і яка не може або не бажає користуватися захистом цієї країни або повернутися до неї внаслідок побоювань стати жертвою переслідування. Таким чином, правове регулювання положення біженців згідно Конвенції охоплює кілька аспектів:
- Визначення поняття «біженець» та закріплення принципів їх невислання та невидачі;
- Надання біженцям з низки питань правового режиму іноземців (наприклад, щодо цивільних, цивільно-процесуальних, кримінально-процесуальних, трудових прав);
- Надання біженцям з певних питань національного режиму (так, біженці, як і громадяни цієї держави, зрівняні в праві звернення до суду, в отриманні початкової освіти, урядової допомоги, у питаннях оподаткування, захисту інтелектуальної власності).
Вступ Росії до Ради Європи додало новий імпульс роботі по забезпеченню прав людини в Російській Федерації.
Для Російської Федерації стало обов'язково керуватися у своїй практичній діяльності положень, що містяться в основних нормативно-правових актах Ради Європи про права людини. Особливо відзначимо що з'явилася необхідність дотримання вимог, що містяться в Європейській конвенції про видачу, Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод і протоколах до неї, Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує поводження чи покарання [5].
Після приєднання до Конвенції 1951 р. в Росії в 1993 р. був прийнятий Закон «Про біженців» [6]. У Законі підкреслюється, що він виданий відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права; у разі розбіжності міжнародного договору та Закону застосовуються правила договору, за винятком тих випадків, коли це може призвести до обмеження прав біженців згідно із законом.
Друга категорія міжнародних договорів, що складають правову базу інституту права біженців, - це конвенції універсального та регіонального характеру, що стосуються основних прав людини, застосовних до біженців, або містять спеціальні положення, що регламентують їх статус.
До числа таких угод, які визначають фундаментальні права людини, відносяться Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965), пакти про права людини (1966), Конвенція проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання (1984) і регіональні договори, Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950), Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (1987), Африканська хартія про основні права (1981), Конвенція СНД про права та основні свободи людини (1995), Американська конвенція про права людини (1969).
Регіональні угоди з прав людини, співпадаючи з універсальними у трактуванні прав і свобод, мають більш ефективну судову систему контролю за їх дотриманням державами на відміну від механізму контролю за дотриманням універсальних конвенцій, здійснюваних подібною до судової влади - комітетами, висновки яких не мають обов'язкової юридичної сили для держав .
Слід мати на увазі, що до біженців відносяться не тільки особи, що мають громадянство певної держави, але й особи, що не мають громадянства. Збереження або втрата особою свого громадянства в момент визнання його біженцем не впливає на його правовий статус біженця. Згідно зі ст. 1 Конвенції для держави, що приймає біженців на своїй території, не повинно бути розходжень між біженцями, що зберегли громадянство або його втратили.
Видається, що одним з головних положень, відображених у Конвенції, є утвердження принципу невислання, згідно з яким будь-яка особа, яка добивається притулок, не може бути насильно повернуто в державу, в якому може піддатися різним переслідуванням. Крім того, вказана угода визначає статус біженця, вирішує питання медичного, соціального забезпечення та ін
Поняття «біженець» застосовується до особи, яка:
1) не є громадянином Російської Федерації;
2) знаходиться за межами країни своєї громадянської належності (а у разі відсутності певного громадянства - за межами країни свого попереднього звичайного місця проживання);
3) покинуло вказану країну в силу цілком обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознакою раси, віросповідання, громадянства, національності, належності до певної соціальної групи або політичних переконань;
4) не може (не хоче) користуватися її захистом (повернутися до неї) внаслідок таких побоювань.
До біженцям не відносяться так звані економічні біженці, які залишають свою країну з економічних міркувань. Не може претендувати на статус біженця особа, яка вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності; вчинила раніше тяжкий злочин неполітичного характеру.
У принципі, держава зобов'язана надати біженцям статус, яким користуються іноземці взагалі. Що ж стосується урядової допомоги, то вони прирівнюються до місцевих громадянам. Заборонено накладати стягнення на біженця за незаконний в'їзд. Держави по можливості полегшують асиміляцію біженців. Особливе значення має правило про неприпустимість висилки біженців у країну, в якій їх життю або свободі загрожує небезпека.
Біженцям надано національний режим. Крім того, на них поширюються пільги, встановлені для вимушених переселенців [7], їм надається сприяння в придбанні громадянства РФ.
На відміну від біженця, змушений переселенець, - як правило, громадянин Російської Федерації, з тих самих підстав змушений покинути місце проживання на території іноземної держави і прибув на територію Росії або вимушений покинути місце проживання на території одного суб'єкта РФ і прибув на територію іншого суб'єкта. Таким чином, змушений переселенець відрізняється від біженця тим, що, будучи змушеним залишити територію іноземної держави, він володіє громадянством Росії.
Одним з основних прав людини є право повернення у вітчизняне держава і проживання в ньому. Цьому праву відповідає обов'язок держави дозволити в'їзд і поселення громадянина. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. передбачає, що «ніхто не може бути безпідставно позбавлений права на в'їзд у свою власну країну» (ч. 4 ст. 12). Конституція України закріпили право громадянина «безперешкодно повертатися в Російську Федерацію» (ч. 2 ст. 27). Не може бути безпідставно висланий і іноземець, законно проживає на території будь-якої держави, йдеться в Протоколі № 7 (1984 р.) до Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод [8].
Відомі випадки масового вигнання частини громадян в ході громадянської або міжплеміною війни. У таких випадках інші держави змушені приймати іноземних громадян в якості біженців, що створює серйозні проблеми. При цьому іноземне держава вправі вимагати повернення цих осіб, а вітчизняне держава зобов'язана прийняти своїх громадян і забезпечити їхні права.
Контроль за дотриманням прав біженців здійснюється Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, статут якого був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН у 1950 р.
19 лютого 1993 була прийнята перша редакція Закону Російської Федерації «Про біженців» N 4528-1, який набрав чинності 20 березня 1993 Закон мав закріпити в російському законодавстві основні положення Конвенції ООН 1951 р. і Протоколу 1967 р., що стосуються статусу біженців, до яких Росія приєдналася 13 листопада 1992 без будь-яких застережень і обмежень.
Перша редакція Закону мала більш загальний, ніж Конвенція ООН, декларативний і розширювальний характер, що дозволяв в дуже широких межах трактувати такі найважливіші його положення, як права біженців, які не були пов'язані з реальними можливостями Російської Федерації. Розробка та впровадження процедури визнання біженцем були розпочаті ще в 1993 р., з моменту прийняття Закону Російської Федерації «Про біженців». Однак на практиці в 1994 - 1996 рр.. розгляд клопотань осіб з держав СНД і Балтії проводилося територіальними органами Федеральної міграційної служби (ФМС Росії) без проведення строгої юридичної процедури. Особи визнавалися біженцями фактично в порядку реєстрації. Головним критерієм для надання статусу біженця було підтвердження походження заявників з регіону міжнаціонального чи іншого роду конфлікту і відсутність громадянства РФ. Більшість з них, що мали на руках паспорти зразка 1974 р., розглядалися як громадяни колишнього СРСР, хоча вже були громадянами нових суверенних держав [9].
У липні 1997 р. була прийнята нова редакція Закону «Про біженців», яка повинна була з урахуванням застосування діяв Закону та досвіду інших держав усунути його недоліки. Однак і нова редакція Закону все ж таки не дозволила усунути його основні недоліки і заповнити наявні в ньому прогалини.
Проаналізувавши визначення поняття «біженець», дані в першій і останній редакціях Закону «Про біженців», а також містяться в Конвенції ООН 1951 р. і Протоколі 1967 р., неважко помітити різниці. Незважаючи на те що відповідність положення біженця визначенням Конвенції є достатньою умовою для надання притулку, держави можуть надавати притулок та з інших підстав, наприклад з гуманітарних міркувань.
Визначення біженця в Законі «Про біженців», на відміну від конвенційного не містить суб'єктивного елементу. Особа, яка бажає отримати шуканий статус біженця, має послатися на вчинення проти нього насильства або наявність реальної небезпеки зазнати насильства, а не демонструвати своє ставлення до цих обставин.
Інша відмінність конвенційного визначення полягає в тому, що відповідно до Закону «Про біженців» особа повинна залишити місце свого постійного проживання або просто мати намір це зробити. Конвенція, навпаки, виходить з того, що особа, вже знаходиться поза державою громадянства, не може або не бажає користуватися її захистом.
Таким чином, застосовуються зовсім різні критерії: ставлення особи у першому випадку до проживання на своєму постійному місці проживання, у другому - до захисту держави за його межами.
1.2 Особливості правоздатності особи, визнаного біженцем
Статтею 8 «Про біженців» регламентуються права та обов'язки осіб, які отримали статус біженця.
Права осіб, визнаних біженцями, за своїм змістом дещо ширше прав осіб, які отримали свідоцтво. Наприклад, особи, які отримали статус біженця, мають право на сприяння в оформленні документів для в'їзду на територію Росії в разі їх перебування поза її меж. Виходячи з положень Федерального закону від 15 серпня 1996 р. № 114-ФЗ «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію» [10], іноземні громадяни можуть в'їжджати до Російської Федерації і виїжджати з Російської Федерації при наявності російської візи за дійсними документам, що засвідчують їх особу та визнаним Російською Федерацією в цій якості, якщо інше не передбачено її міжнародними договорами.
Таким чином, у разі необхідності співробітники представництва ФМС Росії при посольствах України за кордоном надають особам, визнаним в офіційному порядку біженцями, необхідну допомогу в оформленні документів для в'їзду в Російську Федерацію.
Особам, що одержали статус біженця, надається сприяння в забезпеченні проїзду і провезення багажу від центру тимчасового розміщення (місця тимчасового проживання) до нового місця перебування.
Біженці мають право на медичну і лікарську допомогу. Як це питання регламентується в законодавстві.
Більш широке регулювання це право отримало на рівні суб'єктів РФ. Так, в Московській міській міграційної програмі на 2005 - 2007 рр.., Затвердженої Постановою Уряду Москви від 28 червня 2005 р. № 491-ПП [11], передбачається проведення Департаментом охорони здоров'я первинного та періодичних медичних оглядів усіх підлягають обліку категорій мігрантів.
Існує також Оренбурзька обласна цільова міграційна програма на 2006 - 2010 рр.., Затверджена Законом Оренбурзької області від 23 листопада 2005 р. № 2732/488-III-ОЗ [12], у якій передбачається проведення поглибленого медичного огляду та обов'язкових профілактичних щеплень вимушеним переселенцям і мігрантам.
Особа, визнана біженцем, і що з ним члени його сім'ї мають право на користування житловим приміщенням, які надаються з фонду житла для тимчасового поселення. Відповідно до Житлового кодексу РФ [13] житловим приміщенням зізнається ізольоване приміщення, яке є нерухомим майном і придатне для постійного проживання громадян (відповідає встановленим санітарним і технічним правилам і нормам, іншим вимогам законодавства).
В даний час діє Положення про фонд житла для тимчасового поселення осіб, визнаних біженцями, і його використанні, затверджене Постановою Уряду РФ від 9 квітня 2001 р. № 275 [14]. Відповідно до даного Положення фонд житла для тимчасового поселення осіб, визнаних біженцями, являє собою сукупність житлових приміщень, включаючи житлові будинки, квартири, гуртожитки та інші житлові приміщення, призначених для тимчасового проживання на території Російської Федерації осіб, визнаних біженцями, і членів їх сімей протягом терміну визнання їх біженцями.
Фонд житла формується з урахуванням Генеральної схеми розселення на території Російської Федерації та іншої містобудівної документації, яка затверджується в установленому порядку, а також необхідності регулювання міграційних потоків за допомогою визначення квоти розподілу по регіонах осіб, визнаних біженцями, шляхом придбання, будівництва або оренди житлових приміщень.
Особи, які проживають у житлових приміщеннях з фонду житла, не мають права приватизувати, бронювати, обмінювати ці житлові приміщення або іншим способом розпоряджатися ними; здавати їх в піднайом; здійснювати розділ займаного житлового приміщення; вселяти тимчасових мешканців без дозволу територіального органу міграційної служби.
Необхідною умовою надання житлових приміщень з фонду житла особам, визнаним біженцями, є відсутність у них інших житлових приміщень, наданих їм за договором найму чи належать їм на праві власності на території Російської Федерації. Облік осіб, визнаних біженцями, нужденних у житлових приміщеннях, ведеться комісією територіального органу міграційної служби за розподілом житла за місцем знаходження цих осіб на обліку як біженці. При прийнятті даних осіб на облік нужденних у житлових приміщеннях враховуються члени їх сім'ї, визнані у встановленому порядку біженцями, а також їхні неповнолітні діти.
Особи, визнані в офіційному порядку біженцями, мають також право на одержання сприяння в напрямку їх на професійне навчання або працевлаштування або на роботу за наймом або підприємницьку діяльність нарівні з громадянами РФ, за винятком випадків, передбачених законодавством РФ і міжнародними договорами Російської Федерації. У Законі РФ від 19 квітня 1991 р. № 1032-1 «Про зайнятість населення в Російській Федерації» [15] підкреслюється, що державна політика в галузі сприяння зайнятості населення спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини; здійснення заходів, сприяють зайнятості громадян, які відчувають труднощі в пошуку роботи. До даної категорії осіб цим Законом крім інших віднесено також біженці, для яких можуть передбачатися додаткові гарантії у сфері зайнятості.
Відносно працевлаштування біженців російським законодавством передбачаються окремі вилучення, що стосуються їх права займатися певними видами діяльності та обіймати певні посади. Так, біженці, які є іноземними громадянами або особами без громадянства, не можуть займати виборні та інші посади в державній і муніципальної службі, працювати нотаріусами, прокурорами, патентними повіреними, не можуть бути членами екіпажів повітряних або морських суден і т.д. Це прямо пов'язано з відсутністю громадянства РФ у даної категорії осіб.
Особи, які отримали статус біженця, мають право на отримання соціальної допомоги з боку держави. У порівнянні з вимушеними переселенцями обсяг їхніх прав дещо обмежений, у зв'язку з тим, що вони не є громадянами РФ. Тим не менш, в законодавстві РФ і її суб'єктів для них передбачені певні заходи соціальної допомоги та підтримки. Так, відповідно до Федерального закону від 19 травня 1995 р. № 81-ФЗ «Про державну допомогу громадянам, які мають дітей» [16] біженцям, так само як і громадянам Російської Федерації, іноземним громадянам та особам без громадянства, які проживають на території Російської Федерації, надаються такі види державної допомоги:
- Допомога по вагітності та пологах;
- Одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності;
- Одноразова допомога при народженні дитини;
- Щомісячну допомогу по догляду за дитиною;
- Щомісячну допомогу на дитину;
- Одноразова допомога при передачі дитини на виховання в сім'ю.
Детально порядок призначення та виплати зазначених державних допомог регламентується Положенням про призначення і виплату державної допомоги громадянам, які мають дітей, затвердженим Постановою Уряду РФ від 30 грудня 2006 р. № 865 [17].
Відносно прийому дітей біженців в державні або муніципальні освітні установи немає ніяких відмінностей з дітьми громадян РФ, виходячи з того, що положення ст. 43 Конституції РФ гарантують кожному громадянину право на освіту, його загальнодоступність і безкоштовність. Органи виконавчої влади суб'єктів РФ і органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень забезпечують їх навчання у державних чи муніципальних загальноосвітніх закладах
Федеральна міграційна служба має право надавати допомогу особі, визнаному біженцем, в пошуку інформації про його родичів, що проживають в державі його громадянської належності (його колишнього місця проживання). Однак, коло таких родичів і ступінь їх спорідненості не визначені. У зв'язку з цим біженець має право сам визначити, кого з родичів він хоче розшукати з метою забезпечення їх безпеки. Під терміном «сприяння» можна розуміти сукупність різних дій, які спрямовані на отримання того чи іншого результату.
Особи, визнані біженцями, можуть звертатися до територіальних органів ФМС Росії за місцем перебування з метою оформлення проїзного документа для виїзду за межі Російської Федерації. В даний час діє Постанова Уряду РФ від 7 жовтня 1998 р. № 1162 [18], котра затвердила Порядок оформлення, видачі та обміну проїзного документа біженця. Так, виходячи з положень даного правового акту проїзний документ біженця призначений для виїзду за межі Російської Федерації та повернення (в'їзду) на її територію особи, визнаного біженцем у відповідності з коментованим Законом.
На практиці найчастіше виявляється, що особи, які отримали статус біженця, не мають можливості пересуватися за межами Російської Федерації через тривалих затримок в отриманні проїзних документів.
Обов'язок міграційної служби видавати біженцям проїзні документи, які дозволяли б їм виїжджати з Росії, на практиці не завжди виконується: такі документи не видаються іноді роками. Крім того, цим особам доводиться стикатися з тим, що прикордонники сусідніх країн не знають форми проїзного документа біженця, виданого в Росії. У зв'язку з цим зразки виготовлених бланків проїзних документів повинні бути направлені у всі прикордонні пункти, консульства всіх країн світу.
Особи, визнані біженцями, можуть звертатися із заявою про надання права на постійне проживання на території Російської Федерації (вид на проживання) або на придбання громадянства РФ відповідно до законодавства РФ. В даний час ці питання регулюються Законами «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації» і «Про громадянство Російської Федерації». Відповідно до ст. 8 Федерального закону «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації» протягом терміну дії дозволу на тимчасове проживання і за наявності законних підстав іноземному громадянину за його заявою може бути видано посвідку на проживання. Заява має подаватися в територіальний орган ФМС Росії не пізніше ніж за шість місяців до закінчення терміну дії дозволу на тимчасове проживання. До отримання виду на проживання іноземний громадянин зобов'язаний прожити в Російській Федерації не менше одного року на підставі дозволу на тимчасове проживання.
Вид на проживання видається іноземному громадянинові на п'ять років. Після закінчення терміну дії посвідки на проживання даний термін за заявою іноземного громадянина може бути продовжений на п'ять років. Кількість продовжень терміну дії посвідки на проживання не обмежена.
Необхідно підкреслити, що в новому Законі про громадянство біженці мають переваги при поводженні з заявами про надання російського громадянства. Так, згідно зі ст. 13 вказаного Закону термін проживання на території Російської Федерації скорочується з п'яти років до одного року, якщо особу було визнано біженцем в порядку, встановленому федеральним законом.
Указом Президента РФ від 31 грудня 2003 р. № 1545 [19], який регламентує порядок надання громадянства, було внесено зміну, що стосується осіб, визнаних біженцями. Відповідно до цього зміною при прийомі до громадянства РФ подання виду на проживання від біженців на території Російської Федерації не вимагається.
Це положення значно спрощує механізм придбання біженцями російського громадянства. Біженець, отримавши дозвіл на тимчасове мешкання в Російській Федерації, може подати заяву про надання російського громадянства, не отримуючи дозволу на постійне проживання. Така новація, безсумнівно, буде сприяти полегшенню інтеграції біженців в російське суспільство.
Разом з тим слід відзначити проблеми, що стосуються отримання громадянства РФ особами, визнаними біженцями на території Російської Федерації. Як показує судова практика щодо розгляду справ в порядку окремого провадження, у тому числі про встановлення фактів, що мають юридичне значення, біженці, які прибули з ними члени їх сімей та ті, що шукають притулку осіб, проживаючи в Російській Федерації протягом ряду років, не можуть зареєструватися в місці проживання, оскільки не є власниками (співвласниками) житлової площі або у зв'язку з тим, що власник орендованої ними житлової площі не бажає підписувати з ними угоду про оренду або зареєструвати орендаря на даній житловій площі. У зв'язку із зазначеним одним з можливих шляхів виходу з даної ситуації для біженців, членів їх сімей та шукачів притулку осіб є встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення (факту проживання).
Відповідно до ч. 1 ст. 264 Цивільного процесуального кодексу РФ [20] (ст. 247 Цивільного процесуального кодексу РРФСР, що діяв при розгляді справ) суд встановлює факти, від яких залежить виникнення, зміна, припинення особистих чи майнових прав громадян, організацій.
Тим часом у ряді випадків судами в порядку окремого провадження були розглянуті справи, в ході розгляду яких були встановлені факти, які не мають юридичного значення.
Звичайною умовою прийому до громадянства РФ є постійне проживання на території Росії: для іноземних громадян та осіб без громадянства - всього п'ять років або три роки безперервно безпосередньо перед зверненням з клопотанням; для біженців, визнаних такими Законом, зазначені терміни скорочуються вдвічі.
На підставі поданого клопотання заявник з 10 липня 2000 набув статусу біженця. Таким чином, термін постійного проживання на території Російської Федерації, необхідний заявникові для прийому до громадянства, становить два з половиною роки, і цей термін рахується з 10 липня 2000 р., тобто з моменту визнання його біженцем. Тому встановлення факту проживання заявника на території Російської Федерації з 1994 р. на рішення питання про прийом до громадянства РФ не впливає і правових наслідків не тягне.
Суд встановив юридично байдужий факт, і, виходячи з ст. 247 Цивільного процесуального кодексу РРФСР (що діяв під час розгляду справи) рішення суду є неправильним.
З 1 липня 2002 р. в силу вступив новий Федеральний закон «Про громадянство Російської Федерації», згідно зі ст. 13 якого особи, визнані біженцями, має право звернутися із заявою про прийом до громадянства РФ в загальному порядку за умови, що вони проживали на території Росії протягом одного року з дня отримання посвідки на проживання.
Аналіз судової практики показав, що правоохоронні органи іноді трактують вимога постійного проживання як наявність реєстрації за місцем проживання. На думку деяких органів внутрішніх справ, ті, у кого немає реєстрації за місцем проживання, не вважаються особами, які постійно проживають на території Росії, і, отже, вони не можуть звертатися з клопотанням про набуття громадянства РФ. Проте ст. 26 Конвенції про статус біженців передбачено, що кожна договірна держава буде надавати біженцям, які законно проживають на його території, право вибору місця проживання і вільного пересування в межах її території за умови дотримання всіх правил, які зазвичай застосовуються до іноземців за тих же обставин. Законом «Про біженців» передбачені свобода пересування і право громадян обирати місце тимчасового перебування чи місця проживання. Крім того, Федеральним законом особам, визнаним біженцями, надана можливість звертатися із заявою про надання права на придбання громадянства Російської Федерації.
Відповідно до п. 1 ст. 13 зазначеного раніше Закону від 28 листопада 1991 р. № 1948-1 громадянами РФ є всі громадяни колишнього СРСР, які постійно проживають на території Російської Федерації на день набрання чинності цим Законом, якщо протягом року після цього дня вони не заявлять про своє небажання полягати в громадянство РФ.
Порядок застосування Закону РФ «Про громадянство Російської Федерації» [21] роз'яснено Указом Президента РФ від 10 квітня 1992 р., якою затверджено Положення про порядок розгляду питань громадянства Російської Федерації.
Так, виходячи зі змісту п. 1 розд. 2 цього Положення, підтвердити придбання громадянства в результаті визнання може низку документів, серед яких паспорт громадянина СРСР зі штампом реєстрації за місцем проживання, що підтверджує постійне проживання на території Російської Федерації за станом на 6 лютого 1992 р.; свідоцтво про народження та ін
При розгляді справ про встановлення факту постійного проживання громадян-заявників на території Російської Федерації суди з'ясовують, для якої мети необхідно встановлення цього факту, досліджують докази, що підтверджують проживання.
З метою визнання громадянином РФ Н.Ш. Тігішвілі звернувся з відповідною заявою в Радянський районний суд м. Владикавказа Республіки Північна Осетія - Аланія, який 17 квітня 2002 виніс рішення про встановлення факту його постійного проживання з 1991 р. на території Російської Федерації (в Республіці Північна Осетія - Аланія). При цьому Суд досліджував такі докази, як:
1) паспорт заявника, який свідчить про те, що він є колишнім громадянином СРСР і зареєстрований з 11 квітня 2000 р. в м. Владикавказі;
2) нотаріально завірену копію свідоцтва про народження заявника, що свідчить про його приналежність до громадянства РФ, а також інші мають значення для справи докази.
Біженці можуть брати участь у громадській діяльності нарівні з громадянами РФ, за винятком випадків, передбачених законодавством РФ та її міжнародними договорами. Наприклад, біженець може звертатися з заявами та клопотаннями до органів державної влади, брати участь у громадських об'єднаннях. У той же час на законодавчому рівні права біженця в даній сфері можуть бути обмежені. Так, Федеральним законом від 12 червня 2002 р. № 67-ФЗ «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» [22] встановлено заборону на внесення пожертвувань у виборчі фонди кандидатів, зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, в фонди референдуму іноземним громадянам.
Згідно зі ст. 62 Конституції РФ іноземні громадяни та особи без громадянства (у тому числі біженці) мають Російської Федерації правами і несуть обов'язки нарівні з громадянами РФ, крім випадків, встановлених федеральним законом або міжнародним договором Російської Федерації. Тим самим Конституція РФ як загального принципу російського законодавства встановлює національний режим для іноземних осіб та осіб без громадянства, тобто щодо прав і обов'язків прирівнює їх до російських громадян. Що стосується права біженця добровільно повернутися в державу своєї громадянської належності (свого колишнього місця проживання) або виїхати на місце проживання в іноземну державу, то тут необхідно зазначити, що при реалізації цього права дана особа втрачає статус біженця і відповідно право користуватися захистом і заступництвом Російської Федерації .
Також у статті 8 Закону «Про біженців» закріплюється цілий ряд обов'язків. Деякі з них поширюються на біженців в силу їх перебування на території Росії, користування її захистом і заступництвом. Так, обов'язок дотримуватися Конституції РФ і законодавство РФ поширюється не тільки на громадян РФ, а й на біженців. Разом з тим існують і специфічні обов'язки, передбачені тільки для даної категорії осіб.
Так, при зміні біженцем місця перебування він зобов'язаний знятися з обліку у відповідному територіальному органі міграційної служби, до якого він був прикріплений, і в семиденний термін після переїзду (виключаючи вихідні та святкові дні) стати на облік в територіальний орган ФМС Росії за новим місцем перебування .
В даний час питання, що виникають при здійсненні обліку переміщень іноземних громадян та осіб без громадянства, пов'язані з їх в'їздом в Російську Федерацію, пересуванням по її території під час виборів та зміні місця перебування або проживання в межах Російської Федерації або виїздом з неї, регулюються Федеральним законом від 18 липня 2006 № 109-ФЗ «Про міграційний облік іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації» [23]. Міграційний облік здійснюється з метою систематизації відомостей про іноземних громадян, що знаходяться в Російській Федерації (у тому числі їх персональних даних), і про переміщення іноземних громадян, має повідомний характер.
Особи, визнані біженцями, зобов'язані проходити щорічний переоблік в терміни, що встановлюються територіальним органом ФМС Росії, відповідно до її Наказом від 1 лютого 1999 р. № 5 «Про затвердження Інструкції про проведення щорічного переобліку осіб, визнаних біженцями на території Російської Федерації» [24 ].

Глава 2. Правовий статус вимушених переселенців в
Російської Федерації
2.1 Поняття «вимушений переселенець». Визнання особи
вимушеним переселенцем
Розпад Радянського Союзу і перетворення громадян єдиної країни в мешканців незалежних держав, викликані цим міграційні процеси та потребу забезпечити правовий захист громадян однієї країни - колишньої союзної республіки - на території іншої зумовили висновок Російською Федерацією з деякими державами СНД і Балтії поряд з договорами про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах ряду інших угод, в тому числі:
1) про регулювання процесу переселення і захист прав переселенців,
2) про правовий статус російських громадян, які постійно проживають на території іншої країни - колишньої союзної республіки, і громадян цієї країни, які постійно проживають на території РФ;
3) з питань громадянства.
В угодах про регулювання процесу переселення і захист прав переселенців такими вважаються особи, які добровільно покидають державу свого проживання і переїжджають на постійне місце проживання на територію іншої держави.
Переселенець - це особа, яка добровільно покидає країну свого проживання і переїжджає в іншу країну. Росія уклала з Азербайджаном, Вірменією, Білорусією, Казахстаном, Киргизією, Туркменистаном, а також з Латвією угоди, що регулюють не тільки процес переселення, але й питання захисту прав переселенців, у тому числі майнових. Так, в Угоді з Казахстаном, який набрав чинності в 1999 р., передбачено право переселенця на вивезення рухомого майна з урахуванням обмежень, що відносяться до вивозу культурних цінностей.
Цивільно-правові спори щодо майна, що знаходиться на території держави виїзду, між переселенцями і членами їх сімей, з одного боку, та зацікавленими особами - з іншого, вирішуються в судовому порядку на території держави виїзду і відповідно до її законодавства цими угодами.
Застосовується також категорія «вимушені переселенці». Закон РФ від 19 лютого 1993 р. «Про змушених переселенців» іменує вимушеним переселенцем громадянина РФ, який покинув місце проживання внаслідок скоєного у відношенні нього або членів його сім'ї насильства чи переслідування в інших формах або внаслідок реальній небезпеці піддатися переслідуванню за ознакою расової чи національної приналежності, віросповідання, мови, а також за ознакою приналежності до певної соціальної групи або політичних переконань, які стали приводами для проведення ворожих кампаній щодо конкретної особи чи групи осіб, масових порушень громадського порядку.
За наявності обставин, передбачених цим визначенням, вимушеним переселенцем визнається громадянин РФ, змушений покинути: 1) місце проживання на території іноземної держави і прибув на територію РФ; 2) місце проживання на території одного суб'єкта РФ і прибув на територію іншої. Закон відносить до вимушеним переселенцям також іноземного громадянина та особу без громадянства, які постійно проживають на законних підставах на території Російської Федерації, що змінили місце проживання в межах цієї території із зазначених підстав (ст. 1 Закону про вимушених переселенців).
Вимушеним переселенцем не може бути визнано особа:
1) вчинила злочин проти миру, людяності або інший тяжкий злочин, визнане таким законодавством Російської Федерації;
2) не звернулася без поважних причин з клопотанням про визнання його вимушеним переселенцем протягом дванадцяти місяців з дня вибуття з місця проживання або протягом одного місяця з дня втрати статусу біженця у зв'язку з придбанням громадянства Російської Федерації;
3) що з місця проживання з економічних причин або внаслідок голоду, епідемії чи надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
Особа, що з місця проживання внаслідок скоєного у відношенні нього або членів його сім'ї насильства чи переслідування в інших формах або внаслідок реальній небезпеці піддатися переслідуванню за ознакою расової чи національної приналежності, віросповідання, мови, а також за ознакою приналежності до певної соціальної групи або політичних переконань, стали приводами для проведення ворожих кампаній щодо конкретної особи чи групи осіб, масових порушень громадського порядку і претендує на визнання його вимушеним переселенцем, повинна особисто або через уповноваженого представника звернутися з клопотанням про визнання його вимушеним переселенцем до територіального органу федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, за місцем свого нового перебування [25].
Особа, яка претендує на визнання його вимушеним переселенцем, вправі до залишення місця проживання звернутися з клопотанням до федерального орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, чи його територіальний орган за місцем передбачуваного переселення або в дипломатичне представництво або консульська установа Російської Федерації у державі свого перебування для направлення даного клопотання в орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, чи його територіальний орган за місцем передбачуваного переселення.
Рішення про реєстрацію клопотання приймається територіальним органом федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, протягом трьох днів з дня надходження клопотання.
При екстреному масовому приїзду на територію Російської Федерації вимушених переселенців прийом даних осіб здійснюється в порядку, визначеному постановою Уряду Російської Федерації. Реєстрація клопотань цих осіб здійснюється негайно.
При позитивному вирішенні питання про реєстрацію клопотання кожній особі, що претендує на визнання вимушеним переселенцем, видається або надсилається свідоцтво про реєстрацію його клопотання.
Відомості про прибулих членів сім'ї, які не досягли віку вісімнадцяти років, заносяться до свідоцтва одного з батьків.
Форма свідоцтва і порядок його видачі визначаються уповноваженим центральним органом виконавчої влади. Свідоцтво є підставою для надання особі прав і покладання на нього обов'язків, передбачених Законом «Про змушених переселенців» [26].
У разі, якщо особі, що претендує на визнання його вимушеним переселенцем, відмовлено в реєстрації клопотання, протягом п'яти днів з дня прийняття рішення йому видається або надсилається повідомлення у письмовій формі із зазначенням причин відмови та порядку оскарження прийнятого рішення.
Не підлягають реєстрації клопотання громадян колишнього СРСР, прибули в Російську Федерацію за обставинами, передбаченими п. 1 ст. 1 Закону «Про змушених переселенців» і не подали в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, заяв чи клопотань про набуття громадянства Російської Федерації.
Визнання особи вимушеним переселенцем здійснюється відповідно до Закону «Про змушених переселенців».
Рішення про визнання особи вимушеним переселенцем приймається відповідним територіальним органом федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, протягом трьох місяців з дня реєстрації клопотання незалежно від можливості особи самостійно облаштуватися в даній місцевості.
Територіальний орган федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, протягом п'яти днів з дня прийняття рішення видає або направляє повідомлення у письмовій формі про результати розгляду клопотання.
У випадках, коли обставини справи не вимагають додаткового розгляду, рішення приймається в більш короткі терміни.
При розгляді питання про надання статусу оцінюється вся сукупність факторів і обставин, що стали підставою для залишення заявником та членами його сім'ї колишнього місця проживання.
При необхідності територіальний орган міграційної служби запитує від заявника додаткові матеріали, робить запити в компетентні органи для перевірки поданих документів, достовірності відомостей, повідомлених заявником про себе і членів сім'ї.
Рішення про визнання або про відмову у визнанні особи вимушеним переселенцем приймає керівник територіального органу міграційної служби або його заступник. Це рішення оформляється протоколом, який складається в довільній формі. Заявник сповіщається про результати розгляду його клопотання протягом п'яти робочих днів.
Форма посвідчення та порядок його видачі затверджені Постановою Уряду Російської Федерації від 22 лютого 1997 р. № 199 (у редакції Постанови від 20 червня 1997 р. № 764) «Про затвердження порядку видачі та форми свідоцтва про реєстрацію клопотання про визнання особи вимушеним переселенцем і посвідчення вимушеного переселенця »[27]. У ньому встановлюється, що видача посвідчень здійснюється територіальним органом міграційної служби у день прийняття ним рішення про визнання особи вимушеним переселенцем.
Рішення про визнання особи вимушеним переселенцем є підставою для надання йому гарантій, встановлених Законом «Про змушених переселенців», федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, а також законами та іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації.
Російське законодавство, встановлюючи норму, відповідно до якої вимушений мігрант не може бути повернуто проти його волі в країну (біженець) або на територію (населений пункт) (вимушений переселенець), яку він залишив, виходить з визнання принципів і норм міжнародного права. Так, відповідно до ст. 33 Конвенції про статус біженців 1951 року держави, які беруть участь у Конвенції, зобов'язуються жодним чином не висилати чи не повертати біженців до кордонів країни, де їхньому життю чи свободі загрожуватиме небезпека через їхню расу, релігію, громадянство, належність до певної соціальної групи або політичних переконань. При цьому крім невислання визнається необхідність взаємодії та сприяння держав в організації добровільного та індивідуального повернення, у тому числі з метою возз'єднання сімей.
Законодавець закріплює право вимушених переселенців на оскарження в адміністративному або судовому порядку рішень і дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, які б їх права, передбачені законодавством Російської Федерації.
Детально питання оскарження рішень та дій органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових осіб у вищестоящий орган або в суд регламентуються Законом Російської Федерації від 27 квітня 1993 р. № 4866-1 «Про оскарженні до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян» [28].
Відповідно до цього Закону кожен громадянин має право звернутися зі скаргою до суду, якщо вважає, що неправомірними діями (рішеннями) державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та їх об'єднань, громадських об'єднань чи посадових осіб, державних службовців порушено його права і свободи .
Особа втрачає статус вимушеного переселенця при припиненні громадянства Російської Федерації.
Особа також втрачає статус вимушеного переселенця: 1) при виїзді для постійного проживання за межі території Російської Федерації; 2) у зв'язку із закінченням терміну надання статусу вимушеного переселенця.

2.2 Права та обов'язки вимушеного переселенця
Закон встановлює певні права та обов'язки як щодо осіб, які вже отримали статус вимушеного переселенця, так і тих з них, хто отримав лише свідоцтво про реєстрацію клопотання про визнання вимушеним переселенцем.
Розглянемо права і обов'язки особи, яка отримала свідоцтво про реєстрацію клопотання про визнання його вимушеним переселенцем. Так, особа, яка отримала свідоцтво про реєстрацію клопотання, і що з ним члени сім'ї, які досягли віку вісімнадцяти років, мають право на:
1) отримання одноразової грошової допомоги на кожного члена сім'ї у порядку та в розмірах, які визначаються Урядом Російської Федерації, але не нижче 100 рублів;
2) отримання напрямки територіального органу федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, на проживання в центрі тимчасового розміщення змушених переселенців при відсутності можливості самостійного визначення місця проживання чи місця перебування на території Російської Федерації;
3) сприяння у забезпеченні їх проїзду і провезення багажу до місця тимчасового поселення в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. При цьому малозабезпечені особи (самотній пенсіонер, самотній інвалід, сім'я, що складається тільки з пенсіонерів і (або) інвалідів, самотній батько (його заміняє особа) з дитиною чи дітьми у віці до вісімнадцяти років, багатодітна родина з трьома і більше дітьми у віці до вісімнадцяти років), що одержали свідоцтва про реєстрацію клопотання, мають право на компенсацію витрат на проїзд і провезення багажу від місця реєстрації клопотання до місця тимчасового поселення на території Російської Федерації у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
4) проживання в центрі тимчасового розміщення змушених переселенців, отримання харчування за встановленими нормами і користування комунальними послугами відповідно до порядку, що визначаються Урядом Російської Федерації, до вирішення питання про визнання їх змушеними переселенцями;
5) медичну і лікарську допомогу в державних і муніципальних установах охорони здоров'я відповідно до законодавства Російської Федерації.
Особа, яка отримала свідоцтво про реєстрацію клопотання, і що з ним члени сім'ї, які досягли віку вісімнадцяти років, зобов'язані:
1) при знаходженні в центрі тимчасового розміщення змушених переселенців дотримуватися встановленого порядку проживання в ньому;
2) проходити обов'язковий медичний огляд у відповідності до законодавства Російської Федерації;
3) повідомляти федеральному органу виконавчої влади, уповноваженому на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, і його територіальному органу достовірні відомості, необхідні для прийняття рішення про надання їм статусу вимушеного переселенця.
Закон «Про змушених переселенців» у ст. 6 закріплює права та обов'язки особи, яка має статус вимушеного переселенця.
Вимушений переселенець має право:
1) самостійно вибрати місце проживання на території Російської Федерації, в тому числі в одному з населених пунктів, запропонованих йому територіальним органом федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції. Вимушений переселенець може відповідно до встановленого порядку проживати в родичів або в інших осіб за умови їхньої згоди на спільне проживання незалежно від розміру займаної родичами або іншими особами житлової площі;
Реєстрація вимушених переселенців здійснюється на загальних підставах (як і інших категорій громадян) паспортно-візовими службами органів внутрішніх справ суб'єктів Федерації відповідно до Правил реєстрації та зняття громадян Російської Федерації з реєстраційного обліку за місцем перебування та за місцем проживання в межах Російської Федерації, затвердженими Постановою Уряду Російської Федерації від 17 липня 1995 р. № 713 із змінами, внесеними Постановами Уряду Російської Федерації від 23 квітня 1996 р. № 512, від 14 лютого 1997 р. № 172 та від 12 березня 1997 р. № 290.
Конкретизуючи вищеназвані Правила, суб'єкти Російської Федерації розробляють власні Правила реєстраційного обліку, в яких зачіпають питання реєстрації вимушених переселенців. Так, відповідно до Правил реєстрації та зняття громадян Російської Федерації з реєстраційного обліку за місцем перебування та за місцем проживання Москви і Московської області, затвердженими спільним Постановою уряду Москви і уряду Московської області від 26 грудня 1995 р. № 1030-43, обов'язок оформлення реєстрації покладається на територіальні органи внутрішніх справ Москви і Московської області. Громадяни, визнані у встановленому порядку вимушеними переселенцями і які мають відповідне посвідчення, видане органами міграційної служби м. Москви або Московській області, реєструються за місцем перебування в гуртожитках, на відомчій житлової площі, в центрах тимчасового розміщення, а також у родичів.
Однак деякі регіони, враховуючи особливості ситуації, в них соціально-економічної та демографічної обстановки, накладають певні обмеження на здійснення реєстрації вимушених переселенців, які перебувають на їх території. Так, наприклад, Постанова глави адміністрації Ростовської області від 7 лютого 1994р. № 27 «Про заходи щодо впорядкування прийому та облаштування біженців і вимушених переселенців в Ростовській області» передбачає реєстрацію для постійного проживання зазначеної категорії осіб, тільки що є близькими родичами жителів області.
При проведенні компактного розселення вимушених переселенців перед органами реєстраційної служби постає основне завдання вибору конкретних регіонів, перспективних для розселення. При виборі приймаються до уваги наступні критерії: наявність вільних земель, придатних як для будівництва житла, так і для виробничої діяльності, необхідність збереження сформованої етнічної цілісності місцевого населення.
Федеральна міграційна програма вказує на необхідність удосконалення системи диференціації економічних стимулів у залежності від запропонованих вимушеним переселенцям і вибраних ними місць для постійного (тимчасового) проживання в цілях стимулювання переселення на малонаселені і віддалені території.
2) при відсутності можливості самостійного визначення свого нового місця проживання на території Російської Федерації отримати у федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, або його територіального органу в порядку, визначеному уповноваженим центральним органом виконавчої влади, спрямування на проживання в центрі тимчасового розміщення змушених переселенців або в житловому приміщенні з фонду житла для тимчасового поселення змушених переселенців [29];
Фонд житла для тимчасового поселення змушених переселенців призначений для проживання вимушених переселенців протягом терміну дії статусу вимушеного переселенця. До фонду житла належать будинки, квартири, гуртожитки, інші житлові приміщення.
Будівництво (придбання) житлових приміщень для тимчасового поселення, їх експлуатація і використання за призначенням здійснюються в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Використання приміщень, орендованих територіальним органом федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, для тимчасового поселення, здійснюється на основі договору оренди з власником майна.
Створення фонду житла є витратним зобов'язанням Російської Федерації.
Фонд житла, за винятком орендованого, є федеральною власністю і перебуває в оперативному управлінні територіальних органів федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції.
Житлове приміщення з фонду житла може передаватися у власність органам місцевого самоврядування з збереженням за територіальним органом федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, права заселення його вимушеними переселенцями на основі договору.
Житлове приміщення з фонду житла надається сім'ї вимушеного переселенця в порядку черговості, яка встановлюється територіальним органом федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції.
Житлове приміщення з фонду житла не підлягає приватизації, обміну, бронюванню, здачі в піднайм, оренду або суборенду. Особі, яка проживає у зазначеному житловому приміщенні, не дозволяються розділ займаної ним житлової площі і вселення тимчасових мешканців без дозволу на те територіального органу федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції.
3) на одержання сприяння в забезпеченні їх проїзду і провозу багажу до нового місця проживання або до місця перебування в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. При цьому малозабезпечені особи (самотній пенсіонер, самотній інвалід, сім'я, що складається тільки з пенсіонерів і (або) інвалідів, самотній батько (його заміняє особа) з дитиною чи дітьми у віці до вісімнадцяти років, багатодітна родина з трьома і більше дітьми у віці до вісімнадцяти років) мають право на компенсацію витрат на проїзд і провезення багажу від місця тимчасового поселення до нового місця проживання або до місця перебування на території Російської Федерації у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Особи, визнані у встановленому порядку вимушеними переселенцями, користуються не тільки наданими їм правами, а й несуть покладені на них обов'язки. Перш за все, як і всі інші громадяни Російської Федерації, вони зобов'язані дотримуватися Конституції Російської Федерації і закони. Дана норма грунтується на положеннях ч. 2 ст. 15 Конституції Російської Федерації і носить загальнообов'язковий характер для всіх громадян, незалежно від особливостей їх правового статусу. У разі порушення норм Конституції Російської Федерації і законів вимушені переселенці, винні в цих правопорушення, повинні нести встановлену законодавством відповідальність.
Особи, визнані вимушеними переселенцями, також зобов'язані дотримуватися встановленого порядку проживання в центрі тимчасового розміщення та в житловому приміщенні з фонду житла для тимчасового поселення змушених переселенців.
Вимушені переселенці, що у житловому приміщенні, виділеному з фонду житла для тимчасового поселення, зобов'язані дотримуватися Правил користування жилими приміщеннями, затверджені Постановою Уряду РФ від 21.01.2006 № 25 «Про затвердження Правил користування жилими приміщеннями» (зі зм. Від 16.01.2008) »[30].
Вимушений переселенець при зміні місця проживання перед виїздом зобов'язаний знятися з обліку в територіальному органі федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції, і протягом одного місяця стати на облік у територіальному органі федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції.
Також змушений переселенець зобов'язаний проходити щорічний переоблік в терміни, що встановлюються територіальним органом федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення функцій з контролю та нагляду у сфері міграції.
Вимушений переселенець втрачає право на проживання у житловому приміщенні з фонду житла для тимчасового поселення змушених переселенців при отриманні (придбання) іншого житла або при завершенні будівництва індивідуального житла, при втраті чи при позбавленні статусу вимушеного переселенця, а також у разі, якщо він відсутній без поважних причин понад шість місяців.

Висновок
Існуюча на міжнародному рівні проблема біженців має велику актуальність для Росії в силу відбуваються в ній економічних, соціальних, демографічних та інших змін. Російська Федерація як повноправний член міжнародного співтовариства та держава, в якому реалізуються встановлені демократичні процедури, у своєму Основному Закону 1993 р. проголосила, що людина, її права і свободи є найвищою цінністю. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина є обов'язком держави.
Розвиваючи в подальшому ці положення, Конституція РФ проголошує, що іноземні громадяни та особи без громадянства мають Російської Федерації правами і несуть обов'язки нарівні з громадянами РФ, крім випадків, встановлених федеральним законом або міжнародним договором Російської Федерації. При цьому виходячи з даних положень Основного Закону Російська Федерація визнає і гарантує права і свободи людини і громадянина відповідно до загальновизнаних принципів і нормам міжнародного права, які є складовою частиною її правової системи.
Побудова систем притулку в дусі суворого відповідності міжнародним стандартам у галузі захисту такої найбільш вразливої ​​категорії осіб як біженці продовжується і в даний час, що є невід'ємною частиною процесу формування демократичного суспільства. У зв'язку з цим Росією повинна бути вироблена така державна політика, при якій міграція грала б важливу роль у розвитку країни. Ефективна державна міграційна політика має бути складовим - і дуже важливим - елементом стратегії розвитку суспільства.

Список використаної літератури:
Міжнародні договори і конвенції:
1. Конвенція про статус біженців (Женева, 28 липня 1951 р.) / / Збірник Міжнародних документів. 1995. № 2. С.22-29.
2. Європейська угода про скасування віз для біженців (Страсбург, 20 квітня 1959 р.) / / Збірник Міжнародних документів. 1995. № 2.
3. Статут Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (14 грудня 1950 р.) / / Збірник міжнародних документів. 1991. № 4. С.34.
4. Угода між Урядом Російської Федерації і Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (Женева, 6 жовтня 1992 р.).
5. Угода країн СНД від 24.09.1993 «Про допомогу біженцям і вимушеним переселенцям» / / Бюлетень міжнародних договорів. № 5, 1995.
6. Протокол, що стосується статусу біженців від 31 січня 1967р. / / Громадянин і право. 2002. № 6.
Нормативні акти
7. Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. (ред. від 30.12.2008) / / Російська газета. 1993. № 237.
8. Цивільний процесуальний кодекс РФ від 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. від 25.11.2008) / / Збори законодавства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
9. Федеральний закон Російської Федерації від 19.02.1993 № 4528-1 «Про біженців» (ред. від 23.07.2008) / / Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації. 1993. № 12. Ст. 425.
10. Федеральний закон від 15 серпня 1996 р. № 114-ФЗ «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію» (ред. від 03.12.2008) / / Збори законодавства РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.
11. Федеральний закон від 18 липня 2006 р. № 109-ФЗ «Про міграційний облік іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації» (ред. від 23.07.2008) / / Збори законодавства РФ. 2006. № 30. Ст. 3285.
12. Закон «Про змушених переселенців» (ред. від 23.07.2008) / / Збори законодавства РФ. 1995. № 52. Ст. 5110.
13. Закон РФ «Про громадянство Російської Федерації» від 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. від 30.12.2008) / / Збори законодавства РФ. 2002. № 22, Ст. 2031.
14. Закон РФ від 19 квітня 1991 р. № 1032-1 «Про зайнятість населення в Російській Федерації» (ред. від 25.12.2008) / / Збори законодавства РФ. 1996. № 17. Ст. 1915.
15. Указ Президента РФ від 31 грудня 2003 р. № 1545 «Про внесення змін до положення про порядок розгляду питань громадянства Російської Федерації, затверджене Указом Президента Російської Федерації від 14 листопада 2002 р. № 1325» / / Збори законодавства РФ. 2004. № 1. Ст. 16.
16. Постанова Уряду РФ від 9 квітня 2001 р. № 275 «Про фонд житла для тимчасового поселення осіб, визнаних біженцями, і його використання» / / Збори законодавства РФ. 2001. № 16. Ст. 1604.
17. Постанова Уряду РФ від 7 жовтня 1998 р. № 1162 «Про проїзний документ біженця» (ред. від 28.03.2008) / / Збори законодавства РФ. 1998. № 41. Ст. 5030.
18. Постанова Уряду РФ від 22.02.1997 № 199 «Про затвердження порядку видачі та форми свідоцтва про реєстрацію клопотання про визнання особи вимушеним переселенцем і посвідчення вимушеного переселенця» (ред. від 28.03.2008) / / Збори законодавства РФ. 1997. № 9, ст. 3055.
19. Постанова Уряду Москви від 28.06.2005 № 491-ПП (ред. від 29.05.2007) «Про Московської міської міграційної програмі на 2005-2007року» / / Вісник мера і уряду Москви. 2005. № 44.
Наукові та навчальні видання
20. Абрамов В. А. Правила реєстрації громадян за місцем перебування і проживання. - 3 - е вид. перераб. і доп. - М.: «Ось-89», 2007.
21. Аналітична доповідь «Політика імміграції та натуралізації в Росії: стан справ та напрямки розвитку» / За ред. С.Н. Градировским. М., 2005.
22. Андрейцев С.Ю., Казанков А.П., Казанкова М.А. Правові проблеми біженців в контексті процесів вимушеної міграції. СПб.: Видавництво Медична преса, 2005.
23. Басангов Д.А. Коментар до Федерального закону «Про біженців» (постатейний) / Під ред. Л.В. Андріченко. - М.: ЗАТ Юстіцінформ, 2007.
24. Волобуєв В. П. До питання про забезпечення прав громадян Російської Федерації та біженців при розгляді запитів про їх екстрадицію в іноземні держави для кримінального переслідування і виконання вироку суду / / Кримінальне судочинство. 2006, № 3.
25. Дмитрієв О.В. Міграція: конфліктне вимір. М.: Альфа-М, 2006.
26. Едгарян А. Центр з прийому біженців в Москві Притулок: Вісник УВКБ ООН у Російській Федерації, січень-березень 2005.
27. Клинова Є.В. Правове положення біженців в країнах Європейського союзу: статус біженця, право на притулок. М., 2000.
28. Конституція Російської Федерації. Науково-практичний коментар (постатейний) / Під ред. Ю.А. Дмитрієва. - М.: ЗАТ Юстіцінформ, 2007.
29. Лукашук І. І. Міжнародне право. Загальна частина: підручник для студентів юридичних факультетів і вузів (видання третє, перероблене і доповнене). - М.: Волтерс Клувер, 2005.
30. Тишков В.А. Етнологія та політика. Наукова публіцистика. М.: Наука, 2001.
Журнальні статті:
31. Земскова А.В. Напрями вдосконалення законодавчої та правозастосовчої практики у сфері міграції / / Юридичний консультант. 2006. № 1. С. 16.
32. Петрова Ю.О. Коментар до Федерального закону від 18 липня 2006р. № 109-ФЗ «Про міграційний облік іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації» (постатейний) / / Підготовлено для системи КонсультантПлюс, 2007.
33. Волох В.А. Удосконалення законодавства про біженців як найважливіший фактор формування державної міграційної політики Російської Федерації / / Право і політика. 2007, № 11. С. 10-11.
34. Земскова А.В. Напрями вдосконалення законодавчої та правозастосовчої практики у сфері міграції / / Юридичний консультант. 2006. № 1. С. 16.
35. Сафонов В.Є., Іскендеров Р.Р. Деякі проблеми процедури встановлення статусу біженця в Російській Федерації / / Міграційне право. 2006, № 2.


[1] Тишков В.А. Етнологія та політика. Наукова публіцистика. М.: Наука, 2001. С. 26.
[2] Аналітична доповідь «Політика імміграції та натуралізації в Росії: стан справ та напрямки розвитку» / За ред. С.Н. Градировским. М., 2005. С. 27.
[3] Клинова Є.В. Правове положення біженців в країнах Європейського союзу: статус біженця, право на притулок. М., 2000. С. 35.
[4] Див: Бюлетень міжнародних договорів. 1993. № 9. Ст. 6.
[5] Див: Волобуєв В. П. До питання про забезпечення прав громадян Російської Федерації та біженців при розгляді запитів про їх екстрадицію в іноземні держави для кримінального переслідування і виконання вироку суду / / Кримінальне судочинство. 2006, № 3.
[6] ВВС. 1993. № 12. Ст. 425
[7] Див: Федеральний закон «Про змушених переселенців» / / СЗ РФ. 1995. № 52. Ст. 5110.
[8] О. Лукашук І. І. Міжнародне право. Загальна частина: підручник для студентів юридичних факультетів і вузів (видання третє, перероблене і доповнене). - М.: Волтерс Клувер, 2005.
[9] Земскова А.В. Напрями вдосконалення законодавчої та правозастосовчої практики у сфері міграції / / Юридичний консультант. 2006. № 1. С. 16.
[10] Відомості Верховної. 1996. № 34. Ст. 4029.
[11] Вісник мера і уряду Москви. 2005. № 44.
[12] Бюлетень Законодавчих Зборів Оренбурзької області. Ч. I (32-е засідання). 2005.
[13] Відомості Верховної. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 14.
[14] Відомості Верховної. 2001. № 16. Ст. 1604.
[15] Відомості Верховної. 1996. № 17. Ст. 1915.
[16] Відомості Верховної. 1995. № 21. Ст. 1929.
[17] Відомості Верховної. 2007. № 1 (ч. 2). Ст. 313.
[18] Відомості Верховної. 1998. № 41. Ст. 5030.
[19] Відомості Верховної. 2004. № 1. Ст. 16.
[20] Відомості Верховної. 2002. № 46. Ст. 4532.
[21] Збори законодавства РФ. 2002. № 22, Ст. 2031.
[22] Відомості Верховної. 2002. № 24. Ст. 2253.
[23] Відомості Верховної. 2006. № 30. Ст. 3285.
[24] Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади. 1999. № 10.
[25] в ред. Федерального закону від 18.07.2006 № 121-ФЗ.
[26] в ред. Федерального закону від 23.07.2008 № 160-ФЗ.
[27] Відомості Верховної Ради України. 1997. № 9. Ст. 1103, № 26. Ст. 3055.
[28] Відомості СНР і ЗС РФ. 1993. № 19, Ст. 685.
[29] в ред. Федеральних законів від 18.07.2006 № 121-ФЗ, від 23.07.2008 № 160-ФЗ.
[30] Збори законодавства РФ. 2006. № 5, ст. 546.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
143.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості правового статусу біженців і вимушених переселенців в Російській Федерації
Правовий статус біженців і вимушених переселенців
Правові проблеми біженців і вимушених переселенців в РФ
Прояв особистісних особливостей дітей біженців і вимушених переселенців в совладания з акультураціонним
Особливості правового статусу біпатридів
Індивідуальний підприємець особливості правового статусу
Особливості конституційно правового статусу людини і громадянина
Особливості конституційно-правового статусу людини і громадянина в США
Посадові особи місцевого самоврядування особливості правового статусу
© Усі права захищені
написати до нас