Особливості організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу при оволодінні курсом

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ОРЛОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ
Лубська Катерина Михайлівна
Особливості організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу при оволодінні курсом методики фізичного виховання і розвитку дітей

випускна кваліфікаційна робота

за спеціальністю 050703
дошкільна педагогіка та психологія
Науковий керівник:

Добророднова

Оксана Володимирівна
2006

Зміст

Введення
Глава I. Аналіз літератури з проблеми
I.1 Поняття і значення самостійної роботи студентів педагогічних
коледжів при вивченні курсу «Методика фізичного виховання і
розвиток дітей дошкільного віку »
I.2. Основні завдання курсу «Методика фізичного виховання і розвиток дітей» в педагогічному коледжі
I.3. Види, методи і прийоми самостійних робіт студентів педагогічних коледжів у ході вивчення курсу «Методики фізичного виховання та розвитку дітей»
Глава II. Експериментальне виявлення особливостей самостійної роботи студентів педагогічного коледжу
II.1. Вивчення та аналіз досвіду роботи викладача Клинцівського педагогічного училища з курсу «Методика фізичного виховання та розвитку дітей»
II.2. Програма практикуму «Діагностика фізичного розвитку дітей» та
технологія керівництва самостійною діяльністю студентів при його реалізації
Висновки
Список літератури
Додаток

Введення

Проблема самостійної роботи студентів педагогічних коледжів дуже актуальна в даний час. У зв'язку з постійними реформами в галузі освіти змінюються вимоги до знань і поведінки дитини в різних освітніх установах. Держава чекає від підростаючого покоління активності в роботі, знань, умінь і навичок у різних областях. А щоб отримав знання і вміння, стабілізував активність у свою діяльність і пустив її на користь держави, мають бути і педагоги, які навчили б цього дітей
(22).
Кваліфікація вихователя багато в чому залежить від професійної підготовки, яку він отримав у коледжі. Курс «Методика фізичного виховання та розвитку дітей» передбачає оволодіння студентами теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками, необхідними для формування фізичної культури дитини від народження до 7 років у різних типах установ (9).
Найважливішим завданням професійної підготовки студентів є виховання в них любові до своєї майбутньої професії, розвиток самостійності мислення, самовдосконалення знань, умінь і навичок, пошуку творчого вирішення завдань виховання відповідального ставлення до справи (32).
Проблемою самостійної роботи та особистості педагога як інструктора фізичного виховання займалися різні автори в різний час.
Головним є якість підготовки фахівців. І це предмет особливої ​​турботи. Звичайно, якість підготовки фахівців залежить, у кінцевому рахунку, від вартості навчання. Співвідношення ціни і якості строго визначена. Але є і поняття - мінімальну якість, нижче якого фахівця бути не повинно. Асоціація недержавних вузів стурбована демпінговою політикою окремих вузів, які стягують таку низьку плату за навчання, за якою стоїть недотримання Держстандарту: занижене число аудиторних годин у навчальних планах, низька кваліфікація викладачів, відсутність необхідних навчально-методичного забезпечення, обладнання і т.д. (21)
Мета дослідження - виявити особливості організації самостійної роботи студентів у педагогічному коледжі.
Об'єктом дослідження є самостійна робота студентів у педагогічному коледжі.
Предмет дослідження - Це процес організації самостійної роботи студентів у педагогічному коледжі.
Завдання дослідження:
- Вивчити і проаналізувати літературу з проблеми «Особливості організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу при оволодінні курсом методики фізичного виховання і розвитку дітей;
- Вивчити досвід роботи викладача курсу «Методики фізичного виховання та розвитку дітей» Клинцівського педагогічного училища;
- Виявити особливості організації самостійної роботи студеної Клинцівського педагогічного училища з курсу «Методика фізичного виховання та розвитку дітей»;
- Підібрати і провести форми самостійних робіт з курсу «Методика фізичного виховання та розвитку дітей» зі студентами педагогічного училища.
Для вирішення цих задач використовуються методи: теоретичний аналіз літератури; аналіз досвіду педагога Клинцівського педагогічного училища;
аналіз практичних занять з курсу «Методика фізичного виховання та розвитку дітей» в Клинцівське педагогічному училищі.
Учасники дослідження - викладач Клинцівського педагогічного училища.
Робота проводилася у 3 етапи:
1 етап - 2002-2003 роки - вивчення та аналіз літератури з проблеми «Особливості організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу при оволодінні курсом методики фізичного виховання і розвитку дітей».
2 етап - 2003-2004 роки - вивчення досвіду педагогів Клинцівського педагогічного коледжу за курсом методики фізичного виховання і розвитку дітей, визначено об'єкт, предмет, завдання і методи експериментального дослідження.
3 етап - 2004-2006 роки - логічне обгрунтування проведеної роботи і об'єднання матеріалу.
Теоретичне і практичне значення роботи полягає в систематизації та узагальненні літератури з проблеми «Особливості організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу при оволодінні курсом методики фізичного виховання і розвитку дітей», підборі форм роботи зі студентами.
Структура роботи: вступ, 2-е розділи, висновки, список літератури, додаток, обсяг роботи - 86 сторінок.

Глава I. Аналіз літератури з проблеми

I .1. Поняття і значення «самостійна робота» студентів педагогічних коледжів при вивченні курсу «Методика фізичного виховання та розвиток дітей»
У словнику російської мови С. І. Ожегова, слово «самостійність» позначає вчинення чого-небудь без сторонньої допомоги, без сторонньої участі (15). Спираючись на дане визначення і розглядаючи різні джерела з'ясували, що:
Самостійна робота (з Хухлаєва Д.В. і Кенеман А.В. 1985) полягає у формуванні навичок самостійного вивчення та аналізу літературних джерел, а також узагальнення досвіду своєї роботи і інших вихователів під час навчальної діяльності.
Самостійна діяльність студентів (по Сергєєвої В. 1997) - діяльність особистості, спрямоване на оволодіння професійною майстерністю.
На думку Степаненкове Е.Я. (2001 р.) самостійна робота - це закріплення знань, професійних умінь і навичок студентів, яка проходить в процесі педагогічної практики в дошкільному навчальному закладі.
Робимо висновок що:
Самостійна робота студентів - це організована викладачами активна діяльність студентів, спрямована на виконання поставленої дидактичної мети в спеціально відведений для цього час.
Дидактичні цілі - пошук знань, їх осмислення, закріплення, формування та розвиток умінь і навичок, узагальнення і систематизація знань, розвиток самостійності мислення, формування переконаності, вольових рис характеру, здатності до самоорганізації.
Як дидактичне явище самостійна робота представляє собою:
- Навчальне завдання (те, що повинен виконати студент, об'єкт його діяльності);
- Форму прояву відповідної діяльності (пам'яті, творчої уяви, мислення) при виконанні студентом навчального завдання, яке приводить студентів до отримання нового, невідомого їм знання.
На думку Валєєва А.М. (2005), спеціальна підготовка студента педагогічного коледжу включає практичні заняття з методики фізичного виховання. Резерви формування навичок самостійної роботи тут також значні. Один з напрямків - це професійно орієнтована організація цих занять. Наскільки актуально це напрям, можна судити з того, яку значущість має зараз процес навчання методикою в цілому. У методичній літературі останніх років це виражається в таких термінах: професійно-спрямоване навчання методиці фізичного виховання та розвитку дітей як спеціальності, методично спрямоване викладання. Досвід показує, що професійне спрямованість має бути такою, щоб професійні потреби стали джерелом активності на заняттях: потреба в організації спілкування, прояві лідерства в спілкуванні, потреба в контролюючій діяльності. Все це визначає конструктивно-планувальну діяльність, яка є однією з основних педагогічних функцій викладача. Якщо спочатку ця діяльність здійснюється під безпосереднім керівництвом викладача, то надалі вона повинна бути в значній мірі самостійною.
Професійна спрямованість практичних занять дозволяє розвивати та іншу педагогічну функцію викладача - комунікативну. Ця функція реалізується в основному в період педагогічної практики при проведенні уроку, а до цього моменту вона розвивається, як правило, без контролю з боку педагога. Між тим вироблення соціально-комунікативних умінь може стати змістом самостійної роботи студента. Тут пропонується певна послідовність етапів роботи, яка обумовлена ​​необхідністю вироблення умінь подати матеріал дитині і прогнозувати зміст майбутнього заняття (4).
На думку Голощапова Б.Р. (2002), самостійна робота учнів пов'язана з вивченням документів, в яких мова йде про розвиток масової фізичної культури в країні, про зміцнення здоров'я підростаючого покоління. Така робота сприяє формуванню спрямованості знань студентів (6).
Як вважає Степаненкове Е.Я. (2001), рішення педагогічних завдань на уроці активізує мислення студентів, підвищує професійний рівень, викликає інтерес до різних ситуацій з життя дитячого саду (32).
Як зазначає Шестова А. (1999), самостійна робота є важливим засобом розвитку у студентів пізнавальних здібностей (44).
Степаненкове Е.Я. (2001) пропонує у студентів педагогічного коледжу формувати такі здібності, як (32):
- Дидактичні здібності - вміння правильно будувати педагогічний процес;
- Академічні - творче шукання нового;
- Комунікативні - вміння встановити добрі стосунки із дитиною, батьками, товаришами по роботі;
- Перцептивні - вміння заглянути у внутрішній світ дитини, дізнатися по його очах, жестам стан здоров'я, настрій, в якому він прийшов в садок;
-Експресивні - мова, міміка, жести, пантоміміка;
- Організаторські - вміння організувати прогулянки, дозвілля, свята;
- Гностичні - вміння аналізувати діяльність своїх підопічних і свою власну;
- Сугестивні - вміння вселити інтерес до занять фізичної культури, красі рухів;
- Стресостійкість - вміння управляти своїми амбіціями, активувати механізм саморегуляції, проявляти витримку, терпіння і спокій у критичних ситуаціях;
- Емпатія - здатність співпереживати, сорадоваться і засмучуватися.
Студенти, на думку Аляб'єва Н.В. (1991), повинні знати свої сильні і слабкі сторони, щоб, віднісши їх з характеристикою особистості фахівця дошкільного працівника, змогли цілеспрямовано проводити роботу над собою (27).
Самостійна робота з курсу «Методика фізичного виховання дітей» включає різні типи завдань. Як пропонує Сековец Л.С. (1991), на засвоєння теоретичних і практичних знань, вивчення та узагальнення передового практичного досвіду, реалізацію творчих можливостей студентів спрямовані завдання навчального, виробничого та дослідного характеру. Їх виконання у самостійній діяльності студентів здійснюється через різні форми та види роботи, вибір яких залежить від етапу вивчення курсу (27).
На думку Нестерової З.І. (1991), посилення уваги до освітньої стороні вивчення рухових дій сприяє активізації розумової діяльності студентів та більш ефективному формуванню педагогічних знань, умінь і навичок (27).
Самостійна діяльність формується здібностями вибудовувати її логіку. Логічні орієнтири - це «дороговказ» самостійно виконуваної роботи. Чітка логіка викладу, строгі класифікації, способи раціонального пошуку потрібних джерел, формулювання коректних висновків та інше - це те, на думку Ю.Д. Залізняка (2002), що направляє рух думки і зміцнює її. Аналітичне початок виникає в діяльності студента саме через наявність у ній цих факторів. Оригінальність прийнятих рішень, динамізм думки, її широта мають у своїй основі саме їх (21).
Антонова А. і Найбауер А. (2000) вважають, що самостійна робота найбільш повно виконує своє завдання, відповідає своєму призначенню, коли дає імпульс самоосвіти майбутніх фахівців. Студент опиняється перед явним розумінням того, що надання аналітичного характеру тієї чи іншої діяльності, її проблематизація, розкриття все нових і нових її сторін, все більш глибоких її «верств» - справа не тільки захоплююче, але і принципово посильну, яке не викликає, за наявності відповідного досвіду, непереборних труднощів (2).
Висновок:
Таким чином, самостійна робота студентів дуже важлива при вивченні курсу «Методика фізичного виховання та розвитку дітей».
Починаючи вдумуватися, роздумувати, задаватися все більш «тонкими» питаннями, студент як би «вбирає», переводить в структури внутрішнього плану зміст проблемних контактів з іншими людьми. Подібна робота і висловлює собою зростання професіоналізму, компетентності студента, саме подібним чином викладач і розвиває студента, наближає міру його компетентності до власного. Залучаючи студента в процеси постановки цілей майбутньої самостійної роботи, що формулюються на основі вихідних навчальних проблем, звертаючи його увагу на коректні шляхи її здійснення і спільно з ним оцінюючи її підсумки, викладач активно сприяє накопиченню студентом необхідного досвіду самостійної діяльності.
Організація самостійної роботи, при збільшенні відводиться на неї частки навчального часу, повинна забезпечити, на думку Черноглазкіна С.Ю. (2000), серйозні і видимі самому студентові позитивні зміни в його здібностях результативно діяти в тих чи інших проблемних ситуаціях. (44)
I .2. Основні завдання курсу «Методика фізичного виховання та розвитку дітей» в педагогічному коледжі
Підкасистий П.І. (1996) говорив, що вдосконалення діяльності фахівця з фізичної культури багато в чому залежить від якості його професійної підготовки в коледжі або вузі (19).
Основоположне для майбутнього педагога значення мають стандарти педагогічного професіоналізму. Їх сутність відображає загальні стандарти вищої освіти незалежно від спеціальностей і профілів фахівців, яких готують у вузах. У структурі стандарту передбачаються вимоги до рівня освіченості випускника. Розробники стандарту оперують термінами: володіє, володіє, вміє, може вирішувати, готовий до ..., розуміє. Ці вимоги відображені в таблиці знань, навикеов і відносин студентів за державним стандартом.

Знання, навички і ставлення студентів за державним стандартом

Цілі

Методи навчання або активність студентів
Оцінка або зворотній зв'язок
Знання
Студент повинен:
- Знати понятійний апарат свого предмета, його принципи, основні закони та концепції
Лекції: читання відповідної літератури; практичні заняття; методи демонстрації і т.д.
Іспити:
дискусії і т.д.
-Вміти застосовувати знання на практиці
Участь у дослідженні; контакти з працівниками, проведення експериментів; виконання науково-дослідних проектів
Синтез даних з різних джерел
Навички
-Мати свої власні судження
Участь у дискусіях, вміння відстоювати свою точку зору
Розгляд на іспиті різних точок зору
-Правильно висловлювати свої думки усно і в письмовій формі
Аргументування своєї точки зору в дискусіях малих груп; написання самостійних робіт (типу курсових)
Критична оцінка відповідей студентів
- Вміти мислити творчо і використовувати теоретичні знання
Виконання проектів дослідницького характеру; рішення нових проблем; використання теоретичних принципів і концепцій у дискусіях.
Виділення оригінальних відповідей і найбільш ефективних методів у вирішенні проблем
- Вміти співпрацювати з колегами та іншими людьми, з якими доведеться працювати
Спільні проекти; рольові ігри; групові дискусії
Оцінка поведінки студента в групі
- Вміти бути адаптивними до нових знань
Знайомство з новими ідеями своєї спеціальності
Включення до безперервна освіта
Відносини

Навчальний заклад має:
-Виховувати справжній інтерес до науки
Читання додаткової літератури, участь у наукових клубах
Включення у внеучебную діяльність
- Виховувати наукову точність у студента
Постійна перевірка отриманих результатів
Особлива оцінка за точність результатів
- Формувати знання моральних, соціальних, економічних і наукових проблем суспільства
Загальна освіта: проекти з сучасної історії, літературі, соціології
У відповідності з Державним освітнім стандартом Казаковцевой Т. (1996) професійної освіти була розроблена навчальна програма для студентів педагогічних навчальних закладів «Методика фізичного виховання та розвитку дітей». (9).
Зміст курсу методика фізичного виховання дітей передбачає набуття студентами знань з загальним і методичних питань теорії фізичного виховання та розвитку дитини. На основі програми складається робочий план проходження курсу. У ньому відбивається кількість годин на кожну тему, послідовність проходження їх, а також завдання та зміст теоретичних уроків, семінарських і практичних занять, методика їх проведення. У робочому плані намічаються питання для самостійного вивчення за літературними джерелами, вказуються завдання, характер письмових матеріалів, їх обсяг, призначення, відмічається, на яких уроках проходить перевірка виконаного завдання. У ньому детально перераховані наочні посібники, зміст відео-і аудіотеки (19).
До кожної теми дається список основної та додаткової педагогічної літератури, яка рекомендується студентам: перелік матеріалів, наявних у методичному кабінеті і в бібліотеці коледжу. Важливо дізнатися мета вивчення додаткової літератури та форми звітності по ній (анотації, конспекти, плани, конспекти консультацій, бесід, творчі роботи, доповіді для батьків).
Продуманий і ретельно складений робочий план, як стверджує Залізняк, забезпечує високий результат освоєння студентами викладання курсу, буде сприяти прищеплювання їм певних практичних навичок, таких, як проведення фізичних вправ, планування, спостережень і запис у щоденники спостережень, фактів, аналіз документів і перегляд занять . Таким чином, студент готується до безперервної педагогічній практиці в дитячому навчальному закладі (22).
У процесі вивчення курсу важливо, на думку Сабіровою Г.Б., прищеплювати студентам інтерес, любов до своєї професії, розвивати в них самостійність мислення, стимулювати їх до творчих пошуків, виховувати відповідальне ставлення до дорученої справи. Потрібно формувати навички самостійного вивчення та аналізу літературних джерел, а так само узагальнення досвіду своєї роботи і інших вихователів. Крім того, необхідно навчити студентів стежити за своїм фізичним розвитком, за фізичною підготовленістю, щоб надалі бути зразком для дітей та їх батьків (28).
Навчальна робота з курсу здійснюється, за твердженням Степаненкове Е.Я. (2001), у формі теоретичних уроків, семінарських і практичних занять, самостійної роботи студентів. Закріплення знань, професійних умінь і навичок, студенти проходять у процесі педагогічної практики в дошкільному навчальному закладі. Поглиблене вивчення найбільш актуальних питань програми фізичного виховання дитини сприяє виконанню студентами курсових робіт (32).
При проведенні занять враховується загальна і фізична підготовленість студентів. Навчання та виховання студентів будується на основі дидактичних принципів.
Казаковцева Т. (1996) пропонує програму навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку», яка повинна спиратися на міжпредметні зв'язки, а її спрямованість - відображати проблеми фізичного виховання дітей дошкільного віку. Програма повинна складатися з наступних розділів (9):
1.Предмет теорії і методики фізичного виховання дітей (зміст і сутність теорії фізичного виховання).
2.Методи наукового дослідження, що використовуються у фізичному вихованні дошкільнят (теоретичний аналіз і узагальнення, педагогічне спостереження).
3.Средства фізичного виховання дітей дошкільного віку (характеристики фізичних вправ).
4. Навчання, виховання та розвитку дітей у процесі занять фізичними вправами (реалізація дидактичних принципів у фізичному вихованні дошкільнят).
5. Фізичні якості (загальне поняття, розвиток, методика).
6. Фізіолого-гігієнічні аспекти рухової діяльності дітей дошкільного віку (біологічні закономірності в прояві потреби в рухах).
7. Психологічні аспекти занять фізичними вправами з дітьми дошкільного віку (направлення на фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми).
8. Види фізичних вправ, що використовуються в роботі з дошкільнятами (навчання общеразвивающим і стройовим, акробатичним і вправ художньої гімнастики; їх значення та методики).
9. Організація фізичного виховання в дитячому садку (планування освітньо-виховного процесу з фізичного виховання).
10. Фізичне виховання дошкільника в сім'ї (роль батьків у зміцненні і розвитку організму дитини).
11. Поняття про здоровий спосіб життя дошкільника (біологічні та соціальні аспекти здорового дитини).
Виходячи із цільової установки навчання методиці фізичного виховання як спеціальності, так вважає Валєєва А.М., можна вважати, що головними цілями самостійної роботи в плані практичного оволодіння методикою є:
· Досягнення відповідного рівня комунікативної компетенції в період навчання у педагогічному коледжі;
· підготовка випускників до проведення ефективної самоосвітньої роботи над методикою після закінчення педагогічного коледжу. Враховуючи важливість другої, кінцевої мети, представляється правомірним говорити про необхідність формування у випускників самоосвітньої компетенції як здатності підтримувати і підвищувати в процесі самоосвіти рівень володіння методикою фізичного виховання для безперервного вдосконалення професійної (педагогічної) діяльності. З психологічної точки зору самоосвітня компетенція передбачає наявність стійкого мотиваційного компонента, знань, відповідних навиків, умінь, навичок, особистісних якостей. Становлення самоосвітньої компетенції може здійснюватися тільки безпосередньо в діяльності студентів у міру їх зростаючої самостійності в оволодінні методикою фізичного виховання та розвитку дітей.
Завдання формування самоосвітньої компетенції ставить перед методикою і практикою в педагогічних коледжах ряд нових цікавих проблем. У першу чергу це проблема виявлення і типології компонентів самоосвітньої компетенції - знань, навичок, умінь.
Таким чином, важливою і особливо актуальною є також проблема загальної структури самостійної роботи. В якій мірі її традиційна структура відповідає другої мети, пов'язаної з формуванням самоосвітньої компетенції. Спостереження за дітьми в дошкільному закладі, їх фізичною підготовкою, власні оцінки педагогами рівня і динаміки фізкультурних навичок і вмінь, а також фактичного стану своєї самоосвітньої діяльності переконують у тому, що в даний час в період навчання у педагогічному коледжі в більшій мірі реалізується перша мета самостійної роботи.
I .3. Види, методи і прийоми організації самостійної роботи студентів педагогічних коледжів у ході вивчення курсу «Методика фізичного виховання та розвитку дітей»
Процес навчання методиці фізичного виховання, як вважає Валєєва А.М., перенасичений всілякими засобами, що полегшують засвоєння матеріалу і розвиток умінь. Це і методи, що одержали останнім часом широкого поширення, і введення в урок елементів гри. З одного боку, це безперечно інтенсифікує робочу діяльність, а з іншого - веде до недооцінки можливості самостійної роботи. Саме в процесі цієї роботи у студента активізуються його творчі можливості, розвиваються мислення, логіка, уміння контролю, самоаналіз і самооцінка. Всі ці якості формують особистість педагога, його індивідуальні якості, що має велике значення для професійно-педагогічних умінь. Тому самостійну роботу можна розглядати як додатковий резерв формування основних педагогічних функцій викладача, таких, зокрема, як мотиваційно-стимулююча, конструктивно-плануюча та комунікативно-навчальна.
Оскільки самостійна робота передбачає максимальну індивідуалізацію діяльності кожного студента, вона може розглядатися одночасно і як засіб вдосконалення творчої індивідуальності, досвід викладання методики фізичного виховання і розвитку дітей у педагогічному коледжі свідчить про важливість орієнтації процесу навчання на особистість студента і виявлення його творчих можливостей (4).
Для успішного фізичного розвитку дітей велике значення має особистий приклад вихователя. Усвідомивши це, на думку Семушина Л.Г., Борщанской Б.Р., Підлісського Н.С., студенти будуть прагнути до фізичного самовдосконалення шляхом систематичних занять фізкультурою і спортом (30).
Захарова В. М. (1977) відзначає, що характер, зміст і види самостійної роботи залежать від навчального предмета, віку студентів і багатьох інших причин. Автор вказує, що самостійна діяльність може бути відтворюючої та творчої.
Відтворення матеріалу - по навчальній літературі, записам лекцій - необхідна ланка в оволодінні знаннями. Його основні форми: цілеспрямоване читання, складання плану відповіді, конспектування, виписування прикладів до окремих теоретичних положень, анотування, рецензування. Ці форми можна використовувати і на уроках. Працюючи з літературою, студенти складають бібліографію, картотеку статей з окремих тем, картотеку прикладів по предмету, застосовується і такий вид вправ як колективне складання плану прослуханої лекції.
Творча діяльність студентів: написання доповідей, рефератів, рецензування, реферування, анотування статей періодичної преси, проведення порівняльного аналізу суміжних понять, запропонованих викладачем і підібраних самими студентами, аналіз відповідей студентів; виготовлення дидактичних посібників для дітей, розробка варіантів ігор, складання планів ранкової гімнастики, програм вечорів, дозвілля, виготовлення наочних посібників до уроку, проведення спостережень за дітьми і самоспостереження.
У дослідженні Нестерової З.І. (1991) позначені основні напрямки у професійній підготовці студентів педагогічного коледжу:
• формування у студентів глибоких знань з основ методики фізичного виховання і розвитку дітей; формування їхньої мотиваційної сфери, що забезпечує міцний зв'язок фізичного виховання з професійною підготовкою;
• міцне оволодіння руховими вміннями та навичками вправ, включених до «Програми виховання і навчання в дитячому садку», і методикою навчання їм;
• виховання організаторських умінь у проведенні масових оздоровчих фізкультурно - спортивних заходів;
• розвиток психомоторики і фізичної підготовленості відповідно до рівня вимог, обумовлених професійною діяльністю;
• посилення уваги до освітньої стороні досліджуваних рухових дій, що сприяє активізації розумової діяльності студентів і на цій основі більш ефективному формуванню педагогічних знань, навичок і вмінь (27).
При підготовці фахівців в галузі методики фізичного виховання і розвитку дітей Кот Н.А. (1990) пропонує використовувати на практичних заняттях завдання, типу: аналіз планів навчально-виховної роботи дитячого саду, конспектів уроків, відбір змісту для викладу окремих питань курсу, розробка та проведення різноманітних форм опитування з аналізом відповідей та обгрунтуванням оцінок.
Автор вважає, що різноманітність методів навчання, що використовуються на практичних та лабораторних заняттях, дає можливість ефективно готувати випускників до творчої професійної діяльності (20).
Сергееава В. (1997) пропонує використовувати такі варіанти самостійної роботи: організація самостійної роботи при вирішенні педагогічних завдань і ситуацій; формування пізнавальної діяльності при навчанні планування, аналізу; вміння використовувати узагальнені знання при складанні проспектів, рефератів, тез, конспектів, рецензуванні; введення в зміст навчання методологічних знань (робота з методичною літературою на заняттях); здійснення контролю і самоконтролю навчальної діяльності.
Самостійна робота студентів включає в себе:
- Вивчення записів матеріалу, зроблених на уроці, і його аналіз,
- Опрацювання літературних джерел;
- Виконання завдань,
- Написання анотацій,
- Розробку планів-конспектів фізкультурних занять і ранкової гімнастики, рухливих ігор і т.д.;
- Складання конспектів бесід, доповідей, консультацій для батьків, сценаріїв фізкультурних свят (32).
Так само в самостійну роботу, на думку Кенеман А.В. і Хухлаєва Д.В. (1985), включається:
- Підготовка фізкультурного інвентарю (набивний мішечок і ін),
- Виготовлення атрибутів для рухливих ігор, для фізкультурного дозвілля і свята (фішки, емблеми, тощо);
- Складання таблиць, розподіл фізичних вправ за віковими групами на основі програми;
- Систематично вдосконалювати навички виконання фізичних вправ, що входять до програми дитячого садка;
- Підвищувати рівень особистої фізичної підготовленості;
- Вправлятися в поясненні фізичних вправ, вказівок, в подачі команд, розпоряджень на різних етапах навчання.
Вказівки до виконання самостійних завдань даються в процесі заняття (11).
У курсі методики фізичного виховання і розвитку дітей, як пропонує А. Шестова, викладач використовує різні види самостійної роботи. До них відносяться бесіди, доповіді, складання альбомів, схем, фотоматеріалів. Крім того, студенти самостійно складають план викладу нової теми на уроках (45).
На думку Валєєва А.М., самостійною роботою в процесі викладацької практики займаються на заняттях і внеаудиторно. Тут управління самостійною роботою передбачає безпосередній і непрямий вплив викладача. Якщо спочатку він є джерелом інформації, то потім стає організатором і координатором заняття.
Викликає принципове вираз розуміння самостійної роботи при навчанні фізичного виховання тільки як репродуктивної діяльності, в процесі якої студент виконує лише тренувальні вправи. Навіть в умовах непрямого впливу викладача можлива непідготовлена ​​та ініціативна діяльність, а також стимулювання творчості та мислення. Саме спонтанність передбачає самостійність у виборі змісту, прояв розумової активності (4).
Організація самостійної роботи в педагогічному коледжі передбачає спрямованість на такі форми її проведення, які є методично важливими для формування основних функцій майбутнього педагога (конструктивно-планувальної, мотиваційно-стимулюючої, комунікативно-навчальної).
Роль викладача передбачає непряме і безпосереднє управління діяльністю студента, а також організацію і коригування процесу підготовки і проведення самостійної роботи (4).
Корисно запропонувати студентам, на думку Семушина Л.Г., Борщанской Б.Р., Підлісського Н.С., проаналізувати конспекти товаришів і дати їм оцінку. Так студенти набувають досвід педагогічної діяльності. Так само доцільно дати практичне завдання - скласти поради батькам з конкретних питань по загартуванню, вихованню гігієнічних навичок в домашніх умовах (31).
Завдяки набутим знанням, студентам доступні наступні види самостійної роботи, які виділила Шестова А. (44):
1. Підбір різних вправ та ігор для кожної вікової групи (на практичних заняттях);
2. Придумування рухомий гри або нового варіанту відомої гри; підготовка сценаріїв спортивних свят; складання плану фізкультурного заняття або плану комплексу ранкової гімнастики для кожної вікової групи;
3. Правильна організація роботи з книгою (текст підручника повинен не механічно повторюватися, а доповнюватися новими прикладами, додатковими вправами). Якщо зміст теми є студентам, то вони вивчають її самостійно;
4. Використання пам'ятки.
Формування у студентів уміння самостійно орієнтуватися у стрімкому потоці інформації - одна з найважливіших завдань. Самостійна робота є незамінним засобом розвитку пізнавальних здібностей, - вважає А. Шестова (45).
Перегуда В.М. (1991) виділив наступні моменти організації самостійної роботи:
1. Форма і зміст самостійної роботи студента повинна мати оптимальну розумову навантаження. Тільки через синтез, аналіз, абстракцію, узагальнення та інші форми розумової діяльності вона може бути результативною.
2. По можливості вся робота повинна мати творчий характер;
3. Необхідно враховувати специфіку роботи, передбачати варіанти завдань на розвиток умінь і навичок, необхідних вихователю, завідувачу, старшому вихователю.
Теоретичний та практичний курс, на думку Перегуди В.М., пізнання з'єднуються через такі види самостійної роботи, як складання рецензій, анотацій на літературу, самостійна розробка питань для аналізу різних форм організації фізичного виховання, розробка тез консультацій, семінарів-практикумів, педагогічних лекторіїв для батьків (27).
Дослідження вчених-педагогів та психологів, як вважає Підкасистий П.І. (19), дозволяють умовно виділити чотири рівня самостійної продуктивної діяльності учнів, що відповідають їх навчальним можливостям:
1. Копіює дії учнів за заданим зразком. Ідентифікація об'єктів і явищ, їх впізнавання шляхом порівняння з відомим зразком. На цьому рівні відбувається підготовка студентів до самостійної діяльності.
2. Репродуктивна діяльність щодо відтворення інформації про різні засоби досліджуваного об'єкта, в основному не виходить за межі рівня пам'яті. Однак на цьому рівні вже починається узагальнення прийомів і методів пізнавальної діяльності, їх перенесення на вирішення більш складних, але типових завдань.
3. Продуктивна діяльність самостійного застосування набутих знань для вирішення завдань, що виходять за межі відомого зразка, що вимагає здатності до індивідуальних і дедуктивним висновків.
4. Самостійна діяльність з перенесення знань при вирішенні завдань в абсолютно нових ситуаціях, умовах щодо складання нових програм прийняття рішень, вироблення гіпотетичного аналогового мислення.
Таким чином, на думку Валєєва А.М., можна не тільки диференціювати зміст самостійної роботи і гнучко регулювати і поступово збільшувати її обсяги і проміжки в часі між отриманням завдань студентами і контролем їх виконання.
Таким чином, можна зробити висновок, наскільки різноманітні використовувані види самостійних робіт студентів, і, природно, основним завданням будь-якого студента має бути прагнення до самостійної діяльності.

Глава II. Експериментальне виявлення особливостей самостійної роботи студентів педагогічного коледжу
При вивченні досвіду роботи педагогів Клинцівського педагогічного училища (з 01.09.2006 - є коледжем) був використаний досвід викладача методики фізичного виховання і розвитку дітей.
У Клинцівське педагогічному училищі нами було вивчено та проаналізовано робочий тематичний план занять з методики фізичного виховання і розвитку дітей. Вивчення та аналіз досвіду роботи викладачів по керівництву дослідницькою діяльністю студентів проводився на базі Мезенского педагогічного коледжу та Клинцівського педагогічного училища.
В якості основного методу при вивченні досвіду були використані метод бесіди (з педагогами, провідними дисципліну «Методика фізичного виховання та розвитку дітей») та аналіз документації (державний освітній стандарт, робоча програма дисципліни, плани роботи). Завдяки цим методам, були отримані ніжепредставленние результати.
З бесіди з Лелетко Ніною Іванівною, з двадцятирічним стажем роботи, ми дізналися, що при викладанні курсу «Методика фізичного виховання та розвитку дітей», вона спирається на Державний освітній стандарт для спеціальності 0313 «Дошкільна освіта» та робочу програму дисципліни.
З метою самоосвіти, викладач використовує безліч різноманітної літератури: це підручники (Хухлаєва Д.В. «Методика фізичного виховання в дошкільних установах» (1984); Глазиріна Л.Д., Овсянкін В.А. «Методика фізичного виховання» (1999) та ін), журнали («Дошкільне виховання», «Педагогіка», «Спеціаліст» та багато інших), методичні посібники. Ця література була рекомендована нею нам для використання при написанні випускної кваліфікаційної роботи.
У практиці викладання методики фізичного виховання і розвитку дітей переважають заняття практичного характеру. Вивчивши навчально-тематичний план, дисципліни, ми побачили, що практичним заняттям відводиться понад 50% від загальної кількості аудиторних годин.
За словами викладача, в ході таких занять, учні оволодівають практичними вміннями, закріплюють отримані теоретичні знання. Також, заняття практичного характеру допомагають учням опановувати руховими навичками, знайомитися з основами методики проведення фізичних вправ, технікою їх виконання та навичками складання планів-конспектів фізкультурних занять, ранкової зарядки, рухливих ігор та інших форм роботи з фізичного виховання в дитячому садку. Учні також вчаться складати перспективні і календарні плани роботи, розробляти програми і сценарії фізкультурних свят, складати консультації та рекомендації для батьків і вихователів. Всі ці види роботи проходять під чітким керівництвом викладача; Ніна Іванівна Лелетко чітко ставить завдання і дає інструктаж роботи, перевіряє теоретичну і практичну готовність учнів, звертає увагу на труднощі, які можуть виникнути в процесі роботи, орієнтує учнів на самоконтроль. Так само ми з'ясуємо, що важливим для формування самоосвітньої компетенції є не тільки те, чи навчиться студент працювати самостійно, але і те, чи буде він робити це після закінчення педагогічного коледжу в змінених умовах життєдіяльності. Одним із змістовних компонентів перспективної самостійної роботи є робота студента над своїми типовими помилками і власними резервами вдосконалення педагогічних навичок. Для того, щоб зробити ці недоліки об'єктами свідомої цілеспрямованої роботи самого учня, доцільно фіксувати їх у спеціальній індивідуальній карті професійної підготовки студента і давати індивідуальні завдання. Ці завдання мають бути спрямовані на усунення відповідних прогалин шляхом додаткової роботи по навчальних посібниках, свідомого введення студентам у свою роботу нових умінь, з якими пов'язані помилки.
Ми з'ясували, що на самостійну роботу відводиться дуже мало часу, тому над усуненням помилок працюють на практичних заняттях. Для роботи зі студентами ми вибрали розділ «Основні форми організації фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі» зокрема - фізкультурні заняття і ранкова гімнастика - для самостійної діяльності студентів. Самостійно студенти виконують плани, конспекти. Ці завдання нами будуть включені в роботу студентів. Таким чином, ми пропонуємо завдання студентам «скласти план і конспект на теми« фізкультурні заняття »і« ранкова гімнастика »
Також пропонуємо студентам зробити картотеку по даній темі.
Спочатку вводимо гру по вже вивченим книг студентами в процесі навчання, які пов'язані з темою і ті, з якими студенти працювали при підготовці до даних тем.
Гра «Вгадай книгу з анотації».
Картки з анотаціями по книгах:
- Адашкявічене Е.Й. Спортивні ігри та вправи у дитячому садку. -М., 1992.
У посібнику розповідається про організацію різноманітних спортивних ігор та вправ в дитячому саду, даються поради щодо методики їх проведення. Розказано про методику проведення популярних фізкультурних святах, днях здоров'я, фізкультурних дозвіль.
- Дитячі рухливі ігри народів СРСР: Посібник для вихователів дитячого садка / упорядник О. В. Кенеман; під ред. Т. І. Осокіна. - М., 1988.
У посібнику представлені найбільш поширені ігри, в які діти грають на фізкультурних заняттях і у вільний час; пропонуються методичні рекомендації щодо використання ігор з метою морально - патріотичного, інтернаціонального та фізичного виховання дошкільнят. Книга яскраво ілюстрований національними орнаментами та малюнками, що пояснюють правила гри.
-Лєскова Г.П. та ін Загально-розвиваючі вправи в дитячому садку. .- М., 1981.
Посібник підготовлено різними авторами і має декілька розділів: у першому розділі описані методичні рекомендації до проведення загальнорозвиваючих вправ у всіх вікових групах дитячого саду і зразкові вправи для дітей підготовчої до школи групи; другий розділ описує зразкові вправи для дітей молодших і середніх груп, і третій розділ - приблизні вправи для дітей старшої групи.
- Осокіна Т.І. Фізична культура в дитячому саду. - М., 1983.
У книзі розглядаються завдання, зміст і методика педагогічної роботи з фізичного виховання в усіх вікових групах дитячого саду, починаючи з першої молодшої. Описано всі види вправ, а також методика проведення різних рухливих ігор.
-Пензулаева Л.І. Фізкультурні заняття з дітьми 3-4 років. - М., 1983.
Посібник написано у відповідності з «Програмою виховання в дитячому садку". У ньому дається перспективне планування основних видів рухів, розкриваються особливості проведення фізкультурних занять у другій молодшій групі дитячого садка на весь рік.
-Фоміна А.І. Фізичні заняття і спортивні ігри в дитячому садку .- М., 1984.
У посібнику представлені досліди роботи з фізичного виховання в підготовчій до школи групі дитячого саду. Автор дає приблизні плани занять з фізичної культури, комплекси ранкової гімнастики, рухливі ігри та спортивні розваги для проведення з дітьми 6-7 років.
- Хухлаєва Д.В. Заняття з фізичної культури з дітьми 2-4 років в малокомплектних дитячому саду.-М., 1992.
Посібник написано у відповідності з «Програмою виховання в дитячому садку". У ньому дається перспективне планування основних видів рухів, розкриваються особливості проведення фізкультурних занять у молодшій групі дитячого саду.
-Фролов В.Г. Фізичні заняття, ігри та вправи на прогулянці. -М., 1986.
У посібнику представлені досліди роботи з фізичного виховання в дитячому садку на прогулянці. Автор дає приблизні плани занять з фізичної культури, комплекси ранкової гімнастики, рухливі ігри та спортивні розваги на повітрі.
На закінчення слід зупинитися на деяких шляхах поліпшення самостійної роботи з підготовки до поточних занять з практичних дисциплін. Ця форма роботи потребує значного вдосконалення. Назвемо лише найбільш важливі його напрямки, що відображають результати опитування:
· Забезпечення всіх основних тем фізичного виховання практичними заняттями, створення та впровадження навчальних ігор.
· Необхідно цілеспрямовано розвивати у студентів навички та вміння самостійної роботи.
· Підготувати спеціальні посібники з її методикою, збірники вправ з практичних занять, орієнтовані на активну самостійну діяльність студентів.
Таким чином, кардинальне поліпшення самостійної роботи з практичного курсу «Методика фізичного виховання та розвитку дітей» вимагає як значного вдосконалення її традиційних видів, так і всебічного розвитку тих її форм, різновидів і прийомів, які орієнтовані на формування самоосвітньої компетенції.
Ефективність проведення самостійної роботи та її особливостей залежить від професійно-педагогічної спрямованості практичних занять.

II .2. Програма практикуму «Діагностика фізичного розвитку дітей» та технологія керівництва самостійною діяльністю студентів при його реалізації
Пояснювальна записка.
Практикум «Діагностика фізичного розвитку дітей» спрямований на формування самостійної роботи студентів середнього спеціального навчального закладу. Включення даного практикуму в навчальний процес необхідно, тому що на вивчення діагностики фізичного розвитку дітей в курсі «Методика фізичного виховання та розвитку дітей» відводиться дуже мало годин (1). Отримані дані в результаті обстеження дітей допомагають визначити подальшу програму виховно-оздоровчої та освітньої роботи з дітьми, а також оцінити ефективність роботи вихователя і педагога з фізичної культури.
Даний курс дозволяє вивчити стан проблеми «Діагностика фізичного розвитку дітей» і оволодіти способами самостійної роботи.
Основна мета даної програми - освіта студентів з питання використання різних методик для діагностики розвитку дітей дошкільного віку.
Завдання практикуму:
1. Розширити знання студентів з теми «Діагностика фізичного розвитку дітей».
2. Вивчити різні підходи до організації та проведення різних діагностичних методик оцінки фізичного розвитку дітей дошкільного віку.
3.Форміровать аналітичні уміння і навички самостійної роботи.
4. Переконати в необхідності вивчення практикуму та оволодіння основними методиками обстеження фізичного дітей.
Програма передбачає проведення занять у формі лекцій, семінарських, практичних та лабораторних занять, які проводяться у навчальній аудиторії і базових дошкільних установ.
Після закінчення практикуму, студент повинен знати:
• визначення діагностики і вимоги до її організації;
• технологію проведення діагностики в різних вікових групах;
• форми фіксації даних дослідження.
І повинен вміти:
• проводити обстеження фізичного розвитку дітей;
• обробляти результати досліджень;
• робити висновки, давати рекомендації за результатами дослідження.
За підсумками вивчення практикуму, студентам виставляється залік. Основні умови його отримання:
• виконати весь обсяг завдань, передбачених програмою практикуму (всього 30 годин);
• надати картотеку методик з короткою анотацією;
• надати оформлений доповідь;
• надати грамотно оформлені рекомендації з організації та проведення діагностичних методик;
• здати документацію по проведеної діагностики (протокол, характеристика на дитину, паспорт здоров'я дитини, рекомендації).
Зміст програми практикуму «Діагностика фізичного розвитку дітей»
Діагностика фізичної підготовленості дітей 4-7 років:
проблеми та шляхи їх вирішення.
Проблема тестування фізичної підготовленості дітей 4-7 років, які виховуються та навчаються в освітніх установах різного виду. Основні гігієнічні вимоги, що пред'являються до тестування дошкільнят. Науково-обгрунтована система тестування фізичної підготовленості дітей з урахуванням особливостей стану їхнього здоров'я та розвитку.
Діагностика фізичного розвитку дітей.
Значення діагностики. Технологія проведення діагностики в
різних вікових групах. Форма фіксації даних, система
оцінки та обробка результатів.
Сучасні підходи до організації та проведення діагностики фізичної підготовленості дітей.
Методики дослідження фізичної підготовленості дітей
(Лєскова Г.І., Ноткін Н.А., Шебеко В.М., Єрмак М.М., Шишкіна
В.А., Бочарова Н.І., Бойко В.В., Юрко П.П., Попкова Н.,
Прищепа С., Степаненкове Е.Я.). Оцінений сформованості здорового способу життя батьків.
Дослідження Бойко А., Смирнова Н.К., Чупахі І.В., Пужаевой
Є.З., Соколовою І.Ю.
Значення паспорти здоров'я у фізичному розвитку та фізичному вихованні дітей. Варіанти оформлення. Основний зміст (сімейний портрет, загальний стан здоров'я, група здоров'я, рівень фізичного здоров'я, рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок, інтереси і схильності, рівень розвитку психофізичних якостей).

Навчально-тематичний план дослідного практикуму «Діагностика фізичного розвитку дітей».

Всього: 30 годин. З них 1 годину - лекцій, 23 години - семінарських і практичних занять, 6 годин лабораторних занять.
Підсумкова форма контролю - залік.
№ п / п
Зміст курсу, тема
Кількість годин
Лекції
Семи -
Нарской
Практич -
ческие
Ла -
торні
Сам.
робота
1.
Діагностика фізичної підготовленості дітей 4-7 років: проблеми та шляхи їх вирішення.
1
2
2.
Діагностика фізичного розвитку дітей
2
2
3.
Спільні підходи до організації проведення діагностики фізичної підготовленості дітей
14
6
4.
Реалізація системи роботи з проведення діагностичних методик у ДОП в різних вікових групах
4
4
5.
Оцінка сформованості здорового способу життя сім'ї
1
4
6.
Анкетування як метод виявлення сформованості здорового способу сім'ї
2
4
7.
Паспорт здоров'я дитини (аналіз, оформлення).
6
8
Разом:
1
2
21
6
30

Література з курсу.
1. Березіна Н.О., Лашнева І.П. Діагностика фізичної підготовленості дітей 4-7 років: проблеми та шляхи їх вирішення / / Школа здоров'я, 2003, № 4.
2. Бойко В.В. Настільна книга інструктора з фізичної культури Орел, 2004.
3. Діагностика розвитку дошкільника / Под ред. Бочарової М.І. / Орел, 1999.
4. Кудріна Г.Я. Діагностичні методи обстеження дітей дошкільного віку Іркутськ, 1993.
5. Лєскова М., Ноткін М. Оцінка фізичної підготовленості дошкільників / / Дошкільне виховання, 1989, № 10.
6. Ноткін Н.А. , Казьміна Л.І., Бойкович М.М. Оцінка фізичного та нервово-психологічного розвитку дітей раннього і дошкільного віку. -СПб., 1999.
7. Панфілова Н.В., Соколкіна В.А. Оцінка рухової підготовленості та фізичного розвитку дітей 7 років за системою «Юрофіт» »/ / Фізична культура: виховання, освіту, тренування, 2000, № 1.
8. Реан А.А., Костроміна С.М. Як підготувати дитину до школи. -СПб., 1998.
9. Степаненкове Е.Я. Теорія і методика фізичного виховання і розвитку дитини Москва, 2001.
10. Шебеко В.М., Єрмак М.М., Шишкіна В.А. Практикум: Фізичне виховання дошкільнят Москва, 1997.

Технологія керівництва самостійною роботою в рамках
здійснюється поетапно.
I етап - Вступний: Вступ до проблеми, обгрунтування її актуальності;
розкриття теми «Діагностика фізичного розвитку дітей».
II етап - Інструктаж: Педагог позначає актуальність проблеми, основні цілі і завдання практикуму.
III етап - Основний: Самостійна робота з підготовки методик дослідження фізичного розвитку дітей. Необхідно дослідити й оцінити: антропометричні показники; функціональний стан органів дихання; серцево-судинної системи; координуючі функції нервової системи в роботі органів руху; рухову підготовленість дітей.
IV етап-Заключний: Оформлення паспорта здоров'я за результатами дослідження; написання висновків і рекомендацій щодо подальшої роботи з дітьми.


Рекомендації щодо реалізації основного етапу практикуму
«Діагностика фізичного розвитку дітей».
Антропометричні показники.
Як відомо, до групи антропометричних показників входять ті, які можуть бути отримані метричним шляхом, тобто відповідними вимірами і зважуваннями: довжини тіла (зростання), маса тіла (вага), окружність грудної клітки (ОГК) і ін
Довжина тіла (зріст стоячи) визначається за допомогою медичного ростоміра або сантиметрової стрічки у вертикальному положенні тіла дитини без взуття від підставки (підлоги) до найбільш високої точки голови (черепа) з точністю до 0,5 см.
Маса тіла (вага) вимірюється за допомогою медичних ваг з точністю до 100 г. (без урахування одягу).
ОГК визначається шляхом накладання сантиметрової стрічки під кутами лопаток через пахвові западини і по підставі грудної залози (близько соскового гуртка) в паузі між спокійним видихом і вдихом; точність вимірювання до 0,5 см.
Для оцінки результатів дослідження росту, ваги, ОГК використовується центральний метод фізичного розвитку, що визначається за спеціальними таблицями.
Оцінити функціональний стан органів дихання дошкільнят можливо за допомогою такої методики: частоту дихання підраховуємо в стані фізичного спокою, непомітно для дитини за 30 сек., І отриманий результат множимо на два (для дітей старшого дошкільного віку - 23-24 дихання на хвилину).
Функціональний стан серцево-судинної системи дитини визначається за частотою пульсу, рівнем артеріального тиску (АТ) та реакції цих показників на дозоване фізичне навантаження.
Частота пульсу підраховується в стані спокою, на променевій артерії за 15-12 сек. І отриманий результат збільшують відповідно в 4-3 рази (норма для 6-7-річних дітей - 95-98 ударів на хвилину).
Артеріальний кров'яний тиск вимірюється тонометром або апаратом Ріва-Роччі на променевій артерії. Норма систолічного (max) АТ після року, за Усову І.М., орієнтовно виражається формулою 90 +2 п (п - число років життя дитини), діастолічний (min) АТ становить 1/2- 2 / 3 від систолічного.
Про функціональний стан м'язової системи і рухового аналізатора, судимо за виконання певних зусиль і рухів.
Для оцінки координуючої функції нервової системи в роботі органів руху застосовується пальці-носова і коліно-п'яткова проба. Суть першої полягає в точності поперемінного потрапляння вказівними пальцями, що відводяться в сторони правої і лівої рук, в кінчик носа при закритих очах. Друга проба полягає в тому, наскільки точно випробуваний проводить п'ятою однієї ноги від колінного до гомілковостопного суглоба інший.
Проведення цих проб у динаміці може використовуватися для оцінки ефективності вправ, що застосовуються з метою вдосконалення рухів дитини.
Оцінка рухової підготовленості дітей може вестися за авторськими методиками М.А. Рунова (2000), Шебеко В.М., Єрмак М.М., Шишкіної В.А. (1997), Бойко В.В. (2004), Степаненкове Е.Я. (2001), але найбільш оптимальною, на нашу думку, є методика Бочарової М.І. (1999).
Після знайомства з методиками самостійного підбору методик для дослідження, студенти готують необхідні матеріали (таблиці, малюнки, тощо) для роботи з дитиною і складають протокол, куди
згодом заносять всі отримані результати і на їх підставі роблять висновки і рекомендації.
Форма протоколу може виглядати так: (Додаток 5).
Заняття № 1 (2 години) семінарське
Тема: Діагностика фізичного розвитку дітей.
Мета: формувати у студентів систему знань по темі і вміння
аналізувати методичну літературу.
Питання для обговорення:
1. Поняття «діагностика», різні підходи до визначення поняття.
2. Значення діагностики.
3. Вимоги до організації діагностики.
4. Технологія проведення діагностики в різних вікових групах.
5. Форма фіксації даних діагностики.
6. Обробка результатів.
Література:
1. Березіна Н.О., Лашнева І.П. Діагностика фізичної підготовленості дітей 4-7 років: проблеми та шляхи з рішення. / / Школа здоров'я, 2003, № 4.
2. Коняхіна Т., Попкова Н., Прищепа С. Як продіагностувати фізичну підготовленість дошкільника. / / Дошкільне виховання, 2004, № 1.
3. Степаненкове Е.Я. Теорія і методика фізичного виховання та розвитку дитини. - М, 2001.
4. Шебеко В.М., Єрмак М.М., Шишкіна В.А. Фізичне виховання дошкільнят. Практикум. -М., 1996.
Додаткова література:
1. Усаков В.І. Педагогічний контроль за фізичною підготовленістю дошкільнят. - Красноярськ, 1989.

Заняття № 2 (12 годин) 6-семінарські; 6-практичні

Тема: Сучасні підходи до організації та проведення діагностики фізичної підготовленості дітей.
Мета: продовжувати формувати у студентів систему знань з проблеми дослідного практикуму, розвивати вміння працювати з діагностичними методиками.
Хід заняття.
Заняття проходить у формі ділової гри «Симпозіум учених».
Гру починає ведучий, представляє гостей (учасники симпозіуму).
Потім кожна мікрогрупах вчених надають свої діагностичні методики. Решта учасників слухають, задають питання, і ведеться дискусія.
Представлення методики ведеться за наступним алгоритмом:
назва діагностики, автор;
• мета і завдання;
• розкриття змісту;
• система оцінки;
обробка результатів;
• форма фіксації даних.
Наприкінці симпозіуму ведучий підводить підсумки (вибирається найбільш оптимальна діагностика, відзначаються недоліки і найбільш вдалі моменти).
Примітка: до заняття студенти продумують необхідний матеріал. Література: пошук здійснюється студентами самостійно.
Заняття № 3 (2 години) практичне.
Тема: Сучасні підходи до організації та проведення діагностики фізичної підготовленості дітей.
Мета: продовжувати формувати знання студентів з теми та вміння відбирати необхідний матеріал для проведення діагностик.
Хід заняття.
Студенти підбирають діагностику для проведення її в дошкільному освітньому закладі. Відповідно до обраної діагностикою відбирають необхідне обладнання (крейда, лінійка, сантиметрова стрічка тощо) і оформляють протоколи.
Примітка: для зразка студентам будуть дані різні види протоколів
(Додаток 5).
Примітка: до заняття студенти підбирають необхідний матеріал.
Заняття № 4 (4 години) лабораторне
Тема: Реалізація системи роботи з проведення діагностичних
методик у дошкільному навчальному закладі в різних
вікових групах.
Мета: формувати у студентів самостійність в організації та
проведення діагностик фізичного розвитку дітей, розвивати
практичні вміння роботи з дітьми.
Хід заняття.
У базових дошкільних установах студенти реалізують систему роботи, складену на практичному занятті № 3.
Заняття № 5 (1 година) практичне
Тема: оцінка сформованості здорового способу життя родини. Мета: вчити студентів відбирати зміст анкет, необхідний для їх складання, розвивати вміння оцінювати сформованість здорового способу життя за допомогою тестів.
Хід заняття.
Студенти розробляють анкети для батьків, необхідні для складання сімейного портрета і визначення психологічного клімату сім'ї.
Примітка: студентам пропонуються зразки анкет для батьків (Додаток 2).
Література:
1. Бойко А. Не чекайте першого дзвоника - М.; Вагріус; 1998.
2. Смирнов Н.К. Здоров'язберігаючих освітні технології в сучасній школі - М.; 2002.
3. Чупаха І.В., Пужаева Є.З., Соколова І.Ю.
Здоров'язберігаючих технологій в освітньо-виховному процесі - М., 2003
Примітка: пошук додаткової літератури здійснюється студентами самостійно.
Заняття № 6 (2 години) лабораторне
Тема: Анкетування як метод виявлення сформованості здорового способу життя родини.
Мета: скласти сімейний портрет і виявити психологічний клімат у сім'ї; розвивати уміння обробляти отримані результати, робити висновки і рекомендації.
Хід заняття.
У базових дошкільних освітніх установах студенти проводять анкетування з батькам з питань, які складені на практичному занятті № 5.
Примітка: студенти заздалегідь готують необхідний матеріал (ручка, бланк анкети).
Заняття № 7 (2 години) практичне
Тема: Паспорт здоров'я дитини (аналіз).
Мета: вчити студентів відбирати необхідну інформацію для складання паспорта здоров'я дитини, вміти аналізувати паспорт здоров'я.
Хід заняття.
Студентам пропонується проаналізувати різні варіанти оформлення паспортів здоров'я, за наступними критеріями:
• естетичне оформлення;
• наявність оцінки соціального, фізичного і психічного здоров'я дитини.
На закінчення, студенти повинні зробити висновки і запропонувати рекомендації.
Примітка: студентам пропонуються студентські зразки оформлення паспортів здоров'я дитини (Додаток 4).
Примітка: студенти працюють у кількох мікрогрупах або індивідуально (за вибором).
Заняття № 8 (4 години) практичне
Тема: Паспорт здоров'я дитини (оформлення).
Мета: формувати у студентів вміння грамотно змістовно оформляти паспорт здоров'я дитини.
Хід заняття.
Студенти за результатами анкетування батьків і діагностики фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей різних вікових груп складають паспорти здоров'я.
Основні позиції:
I. Ф.І. дитини
II. Вік дитини.
III. Параметри.
1. сімейний портрет;
2. загальний стан здоров'я;
3. група здоров'я;
4. рівень фізичного розвитку;
5. рівень сформованості кГн;
6. інтереси та схильності;
7. рівень розвитку психофізичних якостей;
а) швидкість
б) швидкісно-силові якості
в) витривалість
г) гнучкість
д) спритність
е) статична рівновага
ж) координаційні здібності.
Примітка: паспорт здоров'я студенти складають для декількох дітей, як порівняння.
Підсумкова контрольна робота з теми: «Діагностика фізичного розвитку дітей» для студентів педагогічного коледжу за спеціальністю 0313 «Дошкільна освіта»
Пояснювальна записка.
Підсумкова контрольна робота передбачає виконання 6 завдань, з метою виявлення рівня знань студентів, отриманих в ході вивчення програми дослідного практикуму «Діагностика фізичного розвитку дітей».
Завдання припускають здійснення вибору правильних відповідей або невірних.
Орієнтовний час на виконання кожного завдання - від 1-ої до 2-ух хвилин в залежності від ступеня складності та обсягу завдання.
Перевірка результатів виконання підсумкової контрольної роботи здійснюється за допомогою пропонованого нижче ключа і критеріїв оцінки з кожного завдання. Підсумкова оцінка виставляється на основі підсумовування балів, отриманих з кожного завдання.
Орієнтовний час виконання роботи - 15 хв.

1. Виберіть правильну відповідь:
Діагностика фізичного розвитку проводиться в ...
а) молодший вік;
б) середній вік;
в) старший вік;
г) всі перераховані вище.
2. Виберіть неправильну відповідь.
При організації обстеження слід врахувати наступні умови:
а) попередня оцінка лікарем стану здоров'я обстежуваних дітей;
б) всі тестові завдання пропонується виконати п'ять разів, для фіксації кращого результату;
в) присутність двох-трьох дорослих;
г) підготовка заздалегідь місця та умови для проведення обстеження.
3.Виберіте правильне поняття «діагностика (В. Шебеко, Н. Єрмак) це ...»
а) оцінка рівня розвитку кожної дитини, з метою визначення оптимальної для нього «найближчої» зони здоров'я, формування систем, функцій організму і рухових навичок;
б) оцінка рівня фізичної підготовленості дітей дошкільного віку;
в) визначення розвитку рухових навичок і сформованості психофізичних якостей (сила, спритність, гнучкість, швидкість).
4. Виберіть неправильну відповідь. Психофізичні якості включають в себе:
а) сила, швидкість, гнучкість;
б) рухові навички;
в) швидкісно-силові якості, витривалість, спритність;
г) швидкість, координаційні здібності, утримання рівноваги.
5. Зіставте роки з сензитивного періоду розвитку психофізичних якостей (Н. Ноткін). (Покажіть збіг за допомогою стрілок).
1) у 3-4 роки а) швидкість, витривалість, гнучкість
2) у 4-5 років б) швидкісно-силові якості і витривалість
3) у 5-6 років в) спритність і витривалість
4) в 7 років г) швидкість, витривалість, м'язова сила
6. Виберіть неправильну відповідь.
На думку Ноткін Н., фізична підготовленість визначається
рівнем сформованості:
а) рухових навичок;
б) психофізичних якостей;
в) індивідуального навантаження.
Ключ до перевірки завдань та критерії оцінки відповідей.
1 завдання
Правильна відповідь - г
«1 бал»
1 завдання
Правильна відповідь - б
«2 бал»
1 завдання
Правильна відповідь - а
«3 бал»
1 завдання
Правильна відповідь - б
«1 бал»
1 завдання
Правильна відповідь - 1 - г
2 - а
3 - б
4 - у
«4 бал»
1 завдання
Правильна відповідь - в
«1 бал»
Неправильна відповідь - «Про балів».
Разом - 12 балів - «відмінно»
10-12 балів - «добре»
8-9 балів - «задовільно»
менше 8 балів - «незадовільно».

Інструктаж до виконання самостійної дослідницької роботи. Педагог позначає основні цілі і завдання практикуму.
ü Самостійна робота з підготовки методик дослідження фізичного розвитку дітей. Осмислення завдання до самостійної роботи і з'ясування вимог до його виконання. Самостійне проведення діагностичних методик.
ü Оформлення паспорта здоров'я за результатами дослідження, написання висновків і рекомендацій щодо подальшої роботи з дітьми.

Висновки

У сучасному суспільстві функції сучасного викладача кардинально змінюються. Викладач стає організатором пізнавальної, перетворювальної діяльності учнів, які - не пасивні об'єкти, а суб'єкти навчально-виховного процесу. Тому роль педагога як носія цінностей визначає вимоги до змісту його підвищення кваліфікації, його самопідготовки, яка повинна забезпечувати:
- Адекватний світовому - рівень загальної та професійної культури суспільства;
- Формування у студентів адекватної сучасному рівню - знань;
адекватної рівня освітньої програми - картини світу.
Самостійна робота студентів педагогічних коледжів грає величезну роль при вивченні курсу «Методика фізичного виховання та розвитку дітей дошкільного віку». Педагог повинен знати рівні готовності до самоосвіти, що дозволить йому направляти студентів в оптимальне русло роботи з осмислення нового матеріалу.
У ході вивчення особливостей організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу при оволодінні курсом методики фізичного виховання і розвитку дітей була відображена актуальність проблеми, визначено мету, предмет і об'єкт дослідження.
Були вивчені та проаналізовані:
- Література з проблеми «Особливості організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу при оволодінні курсом методики фізичного виховання і розвитку дітей;
- Досвід роботи викладача курсу «Методики фізичного виховання та розвитку дітей» Клинцівського педагогічного коледжу;
- Виявлено особливості організації самостійної роботи студентів Клинцівського педагогічного коледжі з курсу «Методика фізичного виховання та розвитку дітей»;
- Підібрано і проведені форми самостійних робіт з курсу «Методика фізичного виховання та розвитку дітей» зі студентами педагогічного коледжу.
З виконану роботи можна зробити наступні висновки, що актуальність проблеми полягає в тому, що майже немає описів особливостей організації самостійної роботи в педагогічному коледжі. Тому при вивченні курсу «Методика фізичного виховання та розвитку дітей» самостійна робота студентів необхідна, тому що при вивченні теорії, спостережень на практиці студенти повинні робити самостійні висновки. При плануванні також потрібна велика частка самостійності, як і при складанні анотацій, рецензій, розробки планів конспектів фізкультурних занять, ранкової гімнастики, рухливих ігор.
Самостійна робота студентів також важлива при вивченні і аналізі літературних джерел, на базі яких будуть будуватися студентами консультації та бесіди для батьків. І сценарії фізкультурних свят, дозвілля і тур походів.
Найважливішим напрямом в організації самостійної роботи студентів є поєднання їх творчої самостійної діяльності з колективною.

Список літератури

1. Адашкявічене Е.Й. Спортивні ігри та вправи у дитячому садку - М., 1992.
2. Антонова О., Найбауер А. Самостійна робота студентів на навчальних заняттях з етикету. / / Дошкільне виховання, 2000, № 12.
3. Бочарова Н.І., Сазонов В.В. Як правильно і цікаво організувати роботу з фізичного виховання в дошкільному закладі .- Орел, 1996.
4. Валєєва А. М. Самостійна робота студентів - М., 2005.
5. Вершаловскій С.Г. Учитель про себе і професії - Ленінград, 1988.
6. Голощапов Б.Р. Історія фізичної культури та спорту - М., 2002.
7. Дитячі рухливі ігри народів СРСР: Посібник для вихователів дитячого садка / упорядник О. В. Кенеман; під ред. Т. І. Осокіна. - М., 1988.
8. Дошкільна педагогіка / під ред. В. І. Логінової, П. Г. Саморукова-М., 1988.
9. Захарова В.М. Методичні вказівки до курсу «Методика викладання педагогічних дисциплін у дошкільному педучилищі». - М., 1997.
10. Казаковцева Т. Про програму навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку / / Дошкільне виховання, 1996, № 5.
11. Кенеман А.В., Хухлаєва Д.В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: підручник для студентів педагогічних інститутів-М., 1985.
12. Кожухова Н., Самодурова М. Який він - інструктор з фізичної культури. / / Дошкільне виховання, 2003, № 4.
13. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкільна педагогіка-М., 1998.
14. Лайзане С.Я. Фізична культура для малюків. М., 1987.
15. Лєскова Г.П. та ін Загально-розвиваючі вправи в дитячому садку. .- М., 1981.
16. Нестерова З.І. Фізичного виховання студента факультетів дошкільного виховання - професійну спрямованість / в сб. професійна підготовка фахівців з фізичної культури для дошкільних установ. - Ульяновськ, 1991.
17. Про реформу загальноосвітньої школи: зб. документів і матеріалів - М., 1984.
18. Ожегов С.І. Словник російської мови / За ред. Н. Ю. Шведової - М., 1990.
19. Осокіна Т.І. Фізична культура в дитячому саду. - М.: Просвещение, 1986.
20. Педагогіка / за ред. П. І. Підкасистого - М., 1996.
21. Педагогіка / за ред. Ю. К. Бабанського. - М., 1988.
22. Педагогічна практика студентів з курсу «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку» / під ред. А. В. Кенеман, Т. І. Осокіна, - М., 1984.
23. Педагогічне фізкультурно-спортивне вдосконалення / під ред. Залізняка - М., 2002.
24. Пензулаева Л. І. Фізичні заняття з дітьми 3-4 лет.-М., 1983.
25. Пензулаева Л. І. Фізичні заняття з дітьми 4-5 лет.-М., 1986.
26. Підкасистий П.І., Портнов М.Л. Мистецтво викладання. Перша книга вчителя. - М., 1998.
27. Поздняк Л. Підготовка педагогів нового покоління / / Дошкільне виховання, 2000, № 2.
28. Полтавцева Н. Про програму знань фізичної культури для дошкільнят / / Дошкільне виховання, 1997, № 5.
29. Професійна підготовка фахівців з фізичної культури для дошкільних установ. Тези доповідей Всесоюзної наради - семінару 12-14 грудня 1990р. - Ульяновськ, 1991.
30. Сабірова Г.Б. Значення самоосвіти. / / Фахівець, 2000, № 8.
31. Семінарські, лабораторні та практичні заняття з курсу теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку / Упоряд. А. В. Кенеман, М., 1985р.
32. Семушина Л.Г. та ін Викладання курсу дошкільної педагогіки в педагогічному училищі. Посібник для викладачів педагогічних училищ і студентів педагогічних інститутів / Л. Г. Семушина, Б. Р. Борщанская, Н. С. Підлісського - М., 1990.
33. Семушина Л.Г. Підготовка учнів до самоосвіти / / Дошкільне виховання, 1980, № 11.
34. Сергєєва В. Система контролю знань як форма самостійної роботи. / / Дошкільне виховання, 1997, № 6.
35. Степаненкове Е.Я. Теорія і методика фізичного виховання та розвитку дитини: навчальний посібник для студентів вищого педагогічного навчального закладу - М., 2001.
36. Ускова Г.А. Психолого-педагогічна діагностика молодших школярів. - М., 2004.
37. Фізичне виховання дітей дошкільного віку: З досвіду роботи / В. А. Андерсон, Л. А. Вікс, Л. С. Жбанова та ін; Сост. Ю. Ф. Лурі. - М., 1991.
38. Хухлаєва Д.В. Заняття з фізичної культури з детьмі2-4 років в малокомплектних дитячому саду. - М., 1992.
39. Хухлаєва Д.В. Методика фізичного виховання в дошкільних установах: підручник для учнів педагогічних училищ, - М., 1984.
40. Черноглазкін С.Ю. До проблеми самостійної роботи студентів / / Фахівець, 2000, № 5.
41. Шебеко В.М., Єрмак М.М., Шишкіна В.А. Фізичне виховання дошкільників: Практикум. Посібник для середніх педагогічних навчальних закладів - М., 1997.
42. Шебеко В.М., Єрмак М.М., Шишкіна В.А. Фізичне виховання дошкільників: навчальний посібник для студентів середніх педагогічних навчальних закладів - М., 1997.
43. Шестова А. Самостійна діяльність студентів / / Дошкільне виховання, 1999, № 9.
44. Шестова А. Самостійна робота учнів на уроках і вдома. Курс методики фізичного виховання / / Дошкільне виховання, - 1988, № 12.

Додаток 1
Приблизний робочий тематичний план Клинцівського педагогічного коледжу на 2002-2003 роки.
Найменування розділів і тем
Максимальне навчальне навантаження студентів, годину
Кількість аудиторних годин
Самостійна робота студентів
всього
Лабораторні заняття
Практичні заняття
1.комплексний підхід до вирішення завдань фізичного виховання
5
1
1.1.Значение і роль фізичної культури у вихованні здоров'я дитини
1
1
1.2.основние завдання, засоби та умови Фізичного виховання та розвитку дітей дошкільного віку
3
2
1
1.3.едінство роботи дошкільного навчального закладу, сім'ї щодо створення розвивального середовища
3
1
1
1.4.воспітатель-організатор здорового способу життя
2
1
1
2.Основні закономірності фізичного розвитку дитячого організму
3
2
2
1
3.едінство виховання і розвитку в процес фізичного виховання
11
2
3
3.1.дідактіческіе принципи
2
1
1
3.2.методи і прийоми
3
2
1
3.3формірованіе рухових навичок і вмінь розвитку фізичних якостей
5
4
1
1
3.4.сістемама організації фізичного виховання в дошкільному загальноосвітньому закладі
3
2
2
1
3.5.базісние та варіативні програми з фізичного поспітанію
3
2
2
1
4.методіка навчання фізичним вправам
31
28
4.1.гімнастіка
3
2
2
1
4.1.1.строевие вправи
2
1
1
1
4.1.2.Общеразвівающіе вправи
9
8
6
1
4.1.3.основние руху
10
8
6
2
4.2.подвіжн. ігри
9
8
6
1
4.2.1.методіка організації ігор з елементами спорту
5
4
4
1
4.3.спортівние вправи.
3
2
2
1
4.4.елементарний туризм
3
2
1
1
5.комплексная система освітньо-виховного впливу
2
5.1.закаліваніе
2
2
5.2.методіка гартують
3
2
1
6.основние форми організації фізичного виховання в дошкільному загальноосвітньому закладі
29
6
18
6.1.фізіческіе заняття
14
12
2
8
2
6.2.утренняя гімнастика
8
6
1
4
2
6.3.фізмінуткі
1
1
1
6.4.фізкультурние свята та дозвілля
5
4
1
2
2
6.5.нетрадіціонние форми роботи
3
2
1
1
1
6.6.самостоятельная рухова активність
2
2
1
6.7.оборудованіе
3
2
2
1
7.планірованіе фізкультурно-оздоровчої роботи та контроль за її організацією
8
1
4
7.1.планірованіее
5
4
3
1
7.2.контроль
5
4
1
1
1
Всього
121
94
9
56
28


Додаток № 2
 

Проводимо у педагогічному коледжі практичні заняття:
План-конспект заняття № 1.
Тема: Методика проведення фізкультурних занять - 2 години
Тип уроку: практичний
Мета:
1.Перевіряючи і уточнити знання студентів з
методикою проведення занять з дітьми 3-4 років
2.Развівать у них уміння використовувати наявні знання на практиці, вміння міркувати, доводити правильність своїх суджень, розвивати творчі здібності
3.Форміровать професійні навички, проводити і аналізувати фізкультурні заняття, працювати з ТСО;
4.Воспітивать інтерес до обраної професії.
Структура уроку:
1. Організаційний момент, постановка мети-2 хвилини
2. Письмовий фронтальне опитування - 7 хвилин
3. Усний індивідуальне опитування -10 хвилин
4. Рішення пізнавальних завдань - 7 хвилин
5. Перегляд з наступним розбором слайдів
фізкультурного заняття - 10 хвилин
6. Практичне проведення з елементами ділової фізкультурних занять для дітей молодшої групи в приміщенні - 35-40 хвилин
7. Завдання будинок - 2 хвилини
8. Підсумок заняття - 5 хвилин
Попередня робота: повторення учнями навчального матеріал, складання планів-конспектів фізкультурних занять в молодшій групі, підготовка до їх проведення.
Обладнання:
- Індивідуальні картки із завданнями,
- Оцінні двосторонні (червоного і зеленого кольору) картки,
- Таблиці з пізнавальними завданнями,
- Питання для аналізу фізкультурного заняття,
-Відео з фрагментами фізкультурних занять,
- Обладнання для проведення фізкультурних занять.
Хід уроку:
ОМ - Здрастуйте, сідайте.
Чергові, назвіть відсутніх на уроці.
Мета нашого уроку сьогодні - узагальнити теоретичні знання з теми «Методика проведення фізкультурних занять з дітьми раннього віку», потім проведемо і проаналізуємо фізкультурні заняття з дітьми молодшої групи і свої власні заняття, які Ви підготували до сьогоднішнього уроку.
Робота з текстами на картках.
Робота з такими картками Вам вже знайома. Будьте уважні. На роботу відводиться 7 хвилин. У робочому зошиті напишіть свій варіант, а нижче - відповіді.
А тепер для взаємоперевірки передайте зошити один одному. Давайте домовимося про оцінки: Два неправильних відповіді з семи - ставимо 4, три неправильних відповіді з семи - 3, чотири помилки - 2. А зараз запишіть правильні відповіді обох варіантів.
1 варіант: 1б, 2а, б, в, г, 3а, 4а, г, 5а, 6а, 7б.
2 варіант: 1а, 2б, в, г, д, 3а, 4б, в, 5в, 6б, 7г.
Давайте розберемо картки.
Усі згодні з поставленими оцінками?
Виставимо їх в журнал.
Хто готовий відповісти на поставлені запитання?
У Вас на столах лежать оціночні картки червоного та зеленого кольору. Якщо Ви згодні з відповіддю товариша, і Вам нема чим доповнити, то ви піднімаєте картки зеленого кольору. Якщо хочете доповнити відповідь, або з чимось не згодні, підніміть червону картку. Будьте уважні.
Аналіз аудіо записів.
Ви прослухали запис. Спробуйте відповісти на запитання.
Добре, у кого-небудь є доповнення?
Аналіз відповідей своїх і одногрупників.
Проведіть самоаналіз своєї відповіді, як би Ви себе оцінили?
Слухаємо наступний запис.
Дайте відповідь на запитання Ви.
Хто хоче доповнити? Спробуйте.
Спробуйте проаналізувати відповіді.
Для вирішення цих завдань ви повинні згадати етапи і методику навчання дітей фізичним вправам. (Зачитую умови і питання кожного завдання.)
- Хто готовий відповісти на питання?
Спробуйте відповісти.
Аргументуйте свою відповідь. Оцініть відповідь товариша.
Аналіз відео записів.
Зараз ми подивимося відеозапису фізкультурних занять. По ходу перегляду я буду задавати Вам питання, будьте уважні.
Питання:
- Які фізичні вправи виконували діти?
- Яка це частина заняття?
- Який спосіб організації дітей на виконання основних рухів використовував вихователь?
- Який спосіб організації на виконання основних рухів збільшує рухову активність дітей?
- Який це тип заняття?
Після перегляду відеоматеріалу пропоную студентам зробити висновок:
Від яких умов залежить вибір способу організації дітей при виконанні основних рухів на занятті. Аргументуємо свою відповідь. І оцінюємо свої відповіді і відповіді однокурсників.
А зараз підемо на перерву, а потім повернемося до заняття.
За зміну підготуйте, будь ласка, обладнання для самостійного проведення занять за своїми планами-конспектами.
Повертаємося до заняття. Переходимо до практичної частини нашого уроку.
Прочитайте таблицю.
Ваше завдання - визначення загальної і моторної щільності кожного заняття. Визначати рухову і моторну щільність заняття будете за допомогою секундоміра. Ви сьогодні готувалися до проведення фізкультурних занять у молодшій групі.
Самостійне проведення фізкультурних занять та їх аналіз за своїми планами-конспектами.
Проведіть, будь ласка, вступну частину фізкультурного заняття у молодшій групі, Ви будете в ролі вихователя, решта - у ролі дітей.
Добре. Проаналізуйте Вашу роботу.
Тепер, будь ласка, Ви дайте оцінку роботи. Спасибі.
А тепер у ролі вихователя будете Ви, і проведете основну частину заняття. Як Ви себе оцінюєте?
А ви як оцінили роботу? Спасибі.
Заключну частину заняття проведе. Добре. Оцініть свою роботу.
Ви згодні з оцінкою?
Спасибі.
Сьогодні ми закріпили знання з методики проведення фізкультурних занять з дітьми трьох - чотирьох років, формували професійні знання, закріплювали свої вміння.
Ви сьогодні добре себе проявили. Всі оцінки будуть виставлені в журнал.
Домашнє завдання:
Для самостійного вивчення: тема - методика проведення занять з дітьми п'яти-шести років. Матеріал у підручниках Хухлаєва Д.В. і Степаненкове Е.Я.
Скласти плани - конспекти фізкультурних занять по даній темі.
Спасибі. До побачення
План-конспект заняття № 2
Тема: Методика проведення фізкультурних занять - 2 години
Тип уроку: практичний
Мета:
1.Перевіряючи і уточнити знання організму і підвищенню обміну речовин, краще студентів з методики проведення занять з дітьми 5-6 років
2.Развівать у них уміння використовувати наявні знання на практиці, вміння міркувати, доводити правильність своїх суджень, розвивати творчі здібності;
3.Форміровать професійні навички, проводити і аналізувати фізкультурні заняття, працювати з ТСО;
4.Воспітивать інтерес до обраної професії.
Структура уроку:
1. Організаційний момент, постановка мети-2 хвилини
2. Усний індивідуальне опитування -10 хвилин
3. Рішення пізнавальних завдань - 7 хвилин
4. Перегляд з наступним розбором слайдів
фізкультурного заняття - 10 хвилин
5. Повідомлення студентам про особливості методики проведення фізкультурного заняття на повітрі -15 хвилин
6. Практичне проведення з елементами ділової гри фізкультурних занять для дітей молодшої групи в приміщенні - 35-40 хвилин
7. Завдання будинок - 2 хвилини
8. Підсумок заняття - 5 хвилин
Попередня робота: повторення учнями навчального матеріал, складання планів-конспектів фізкультурних занять у старшій групі, підготовка до їх проведення.
Тип уроку: практичний
Попередня робота: повторення учнями навчального матеріалу, складання планів-конспектів фізкультурних занять в молодшій групі, підготовка до їх проведення.
Обладнання:
- Оцінні двосторонні (червоного і зеленого кольору) картки,
- Таблиці з пізнавальними завданнями,
- Питання для аналізу фізкультурного заняття,
-Відео з фрагментами фізкультурних занять,
- Обладнання для проведення фізкультурних занять.
Хід уроку:
Чергові, назвіть відсутніх на уроці.
Мета нашого уроку сьогодні - узагальнити теоретичні знання з теми «Методика проведення фізкультурних занять з дітьми старшого віку», потім проведемо і проаналізуємо фізкультурні заняття з дітьми старшої групи і свої власні заняття, які Ви підготували до сьогоднішнього уроку.
Хто готовий відповісти на поставлені запитання?
У Вас на столах лежать оціночні картки червоного та зеленого кольору. Якщо Ви згодні з відповіддю товариша, і Вам нема чим доповнити, то ви піднімаєте картки зеленого кольору. Якщо хочете доповнити відповідь, або з чимось не згодні, підніміть червону картку. Будьте уважні.
Аналіз аудіо записів фізкультурних занять.
Ви прослухали запис. Спробуйте відповісти на запитання.
Добре, у кого-небудь є доповнення?
Проведіть самоаналіз своєї відповіді, як би Ви себе оцінили?
Слухаємо наступний запис.
Дайте відповідь на запитання Ви.
Хто хоче доповнити? Спробуйте.
Спробуйте проаналізувати відповіді.
Для вирішення цих завдань ви повинні згадати етапи і методику навчання дітей фізичним вправам. (Зачитую умови і питання кожного завдання.).
Аналіз своїх відповідей і відповідей своїх товаришів
- Хто готовий відповісти на питання?
Спробуйте відповісти.
Аргументуйте свою відповідь.
Оцініть відповідь товариша.
Зараз ми подивимося відеозапису фізкультурних занять. По ходу перегляду я буду задавати Вам питання, будьте уважні.
Питання:
- Які фізичні вправи виконували діти?
- Яка це частина заняття?
- Який спосіб організації дітей на виконання основних рухів використовував вихователь?
- Який спосіб організації на виконання основних рухів збільшує рухову активність дітей?
- Який це тип заняття?
Аналіз відео матеріалу.
Після перегляду відеоматеріалу пропоную студентам зробити висновок:
Від яких умов залежить вибір способу організації дітей при виконанні основних рухів на занятті. Аргументуємо свою відповідь. І оцінюємо свої відповіді і відповіді однокурсників.
Запишіть наступну тему: Особливості методики проведення занять на повітрі. Методика занять на повітрі має свою специфіку. Вона помітно виражена в організації навчання, в підборі вправ і в методиці їх проведення. Заняття на відкритому повітрі сприяють загартовуванню постачання органів і тканин киснем. Не менш важливо і те, що діти легше опановують техніку рухів і досягають більш високих результатів в таких видах дій як метання і стрибки, коли займаються на спеціально обладнаних майданчиках, де є доріжки, стаціонарно встановлені допомоги, яма з піском і т.д.
У цих умовах краще розвиваються і фізичні якості, особливо швидкість і витривалість. Заняття на відкритому повітрі будуються за тією ж типовий трехчастной схемою. У зимовий час заняття починають з нескладних за технікою виконання, але досить інтенсивних вправ та ігор. Вони допомагають зігріти дітей і зібрати їх увагу. Рекомендується чергувати вправи рухомого характеру з спокійними, щоб попередити як охолодження, так і перегрівання організму. У той же час не можна рекомендувати руху, що вимагають великої витрати енергії і напруженої уваги, а також ті, які важко виконувати в одязі. Зокрема, у меншій мірі треба застосовувати загально-розвиваючі вправи для зміцнення м'язів спини і живота (піднімання рук вгору, бокові нахили). Зовсім не потрібно давати лазіння, повзання, стрибки у висоту з розбігу.
Якщо діти займаються взимку в лижних костюмах, то доцільно давати загально-розвиваючі вправи більш динамічного характеру-нахили тулуба вперед і назад, напівприсідання.
В основній частині заняття взимку використовується біг, метання на дальність і в ціль (сніжки), вправи в рівновазі (ходьба по сніжних валів), стрибки на місці і з просуванням, рухливі ігри. У завершальну частину включаються малорухливі ігри («знайди прапорець», «зайка сірий умивається»).
Навесні і влітку заняття обов'язково виносяться на ділянку, де у вихователя більше можливостей для використання вправ і ігор, що вимагають перегляду і особливих умов для проведення (яма з піском). Проте, коли термометр показує температуру, що перевищує +25, заняття треба будувати на менш рухомому матеріалі і не давати малознайомих вправ, що вимагають напруженої уваги і розучування. Вихователю потрібно стежити за самопочуттям дітей, суворо дозувати і чітко регулювати фізичне навантаження, уникаючи перегрівання їх організму.
Заняття на галявині або в лісі дозволяють ще більшою мірою урізноманітнити вправи, закріплювати рухові навички та вміння, розвивати фізичні якості. До занять у природних умовах вихователь готується особливо ретельно, тому що діти відволікаються сторонніми подразниками - навколишньою природою, співом птахів, голосами людей.
Заняття на ділянці і в природних умовах потрібно чергувати заняттями в приміщенні.
А зараз підемо на перерву, а потім повернемося до заняття.
За зміну підготуйте, будь ласка, обладнання для самостійного проведення занять за своїми планами-конспектами.
Повертаємося до заняття. Переходимо до практичної частини нашого уроку.
Прочитайте таблицю.
Ваше завдання - визначення загальної і моторної щільності кожного заняття. Визначати рухову і моторну щільність заняття будете за допомогою секундоміра. Ви сьогодні готувалися до проведення фізкультурних занять у молодшій групі.
Проведіть, будь ласка, вступну частину фізкультурного заняття у молодшій групі, Ви будете в ролі вихователя, решта - у ролі дітей.
Проведення своїх занять за планами-конспектами.
Добре. Проаналізуйте Вашу роботу.
Тепер, будь ласка, Ви дайте оцінку роботи Євгенії. Спасибі.
А тепер у ролі вихователя будете Ви, і проведете основну частину заняття. Як Ви себе оцінюєте?
А ви як оцінили роботу? Спасибі.
Заключну частину заняття проведе. Добре. Оцініть свою роботу.
Ви згодні з оцінкою?
Спасибі.
Сьогодні ми закріпили знання з методики проведення фізкультурних занять з дітьми трьох - чотирьох років, формували професійні знання, закріплювали свої вміння.
Ви сьогодні добре себе проявили. Всі оцінки будуть виставлені в журнал.
Домашнє завдання:
Для самостійного вивчення: тема-фізкультурні заняття на повітрі в різних вікових групах. Матеріал у підручниках Хухлаєва і Степаненкове.
Підготувати самостійну роботу по даній темі.
Спасибі. До побачення.
План-конспект заняття № 3.
Тема: Методика проведення ранкової гімнастики - 1 год
Тип уроку: практичний
Мета:
1.Перевіряючи і уточнити знання студентів з
методикою проведення ранкової гімнастики з дітьми 3-4 років;
2.Развівать у них уміння використовувати наявні знання на практиці, вміння міркувати, доводити правильність своїх суджень, розвивати творчі здібності;
3.Форміровать професійні навички, проводити ранкову гімнастику;
4.Воспітивать інтерес до обраної професії.
Структура уроку:
1. Організаційний момент, постановка мети-2 хвилини
2. Усний індивідуальне опитування -10 хвилин
3. Практичне проведення з елементами ділової гри ранкової гімнастики для дітей молодшої групи в приміщенні - 20 хвилин
7. Завдання будинок - 2 хвилини
8. Підсумок заняття - 5 хвилин
Попередня робота: повторення учнями навчального материалла, складання планів-конспектів ранкової гімнастики в молодшій групі, підготовка до їх проведення
Обладнання:
- Питання для аналізу ранкової гімнастики,
- Обладнання для проведення ранкової гімнастики.
Хід уроку:
ОМ - Здрастуйте, сідайте.
Чергові, назвіть відсутніх на уроці.
Мета нашого уроку сьогодні - узагальнити теоретичні знання з теми «Методика проведення ранкової гімнастики з дітьми раннього віку», потім проведемо і проаналізуємо ранкові гімнастики для дітей молодшої групи, які Ви підготували до сьогоднішнього уроку.
Усне опитування домашнього завдання.
Зараз ми з Вами згадаємо що таке ранкова гімнастика, її мета і специфіка в молодших групах.
Будь ласка, хто бажає відповісти?
Оцініть Вашу відповідь.
Оцініть відповідь Вашого товариша.
Хто бажає доповнити?
. Переходимо до практичної частини нашого уроку.
Прочитайте таблицю.
Проведення гімнастики за своїми планами-конспектами.
Проведіть, будь ласка, ранкову гімнастику в молодшій групі, Ви будете в ролі вихователя, решта - у ролі дітей.
Добре. Проаналізуйте Вашу роботу.
Тепер, будь ласка, Ви дайте оцінку роботи. Спасибі.
А тепер у ролі вихователя будете Ви, і теж проведете ранкову гімнастику. Як Ви себе оцінюєте?
А ви як оцінили роботу? Спасибі.
Ви згодні з оцінкою?
Спасибі.
Сьогодні ми закріпили знання з методики проведення ранкових гімнастик з дітьми трьох - чотирьох років, формували професійні знання, закріплювали свої вміння.
Ви сьогодні добре себе проявили. Оцінки будуть виставлені в журнал.
Домашнє завдання:
Для самостійного вивчення: тема - методика проведення ранкової гімнастики з дітьми п'яти-шести років. Матеріал у підручниках Хухлаєва і Степаненкове.
Скласти плани - конспекти ранкової гімнастики з даної теми.
Спасибі. До побачення.План-конспект заняття № 4.
Тема: Методика проведення ранкової гімнастики - 1 година
Тип уроку: практичний
Мета:
1.Перевіряючи і уточнити знання студентів з методики проведення ранкової гімнастики з детьмі5-6 років;
2.Развівать у них уміння використовувати наявні знання на практиці, вміння міркувати, доводити правильність своїх суджень, розвивати творчі здібності;
3.Форміровать професійні навички, проводити ранкову гімнастику;
4.Воспітивать інтерес до обраної професії.
Структура уроку:
1. Організаційний момент, постановка мети-2 хвилини
2. Усний індивідуальне опитування -10 хвилин
3. Практичне проведення з елементами ділової гри ранкової гімнастики для дітей молодшої групи в приміщенні - 20 хвилин
7. Завдання будинок - 2 хвилини
8. Підсумок заняття - 5 хвилин
Попередня робота: повторення учнями навчального матеріал, складання планів-конспектів ранкової гімнастики в старшій групі, підготовка
до їх проведення.
Обладнання:
- Питання для аналізу ранкової гімнастики,
- Обладнання для проведення ранкової гімнастики.
Хід уроку:
ОМ - Здрастуйте, сідайте.
Чергові, назвіть відсутніх на уроці.
Мета нашого уроку сьогодні - узагальнити теоретичні знання з теми «Методика проведення ранкової гімнастики з дітьми старшого віку», потім проведемо і проаналізуємо ранкові гімнастики для дітей старшої групи, які Ви підготували до сьогоднішнього уроку.
Усне опитування домашнього завдання.
Зараз ми з Вами згадаємо що таке ранкова гімнастика, її мета, специфіка і види в старших групах.
Будь ласка, хто бажає відповісти?
Оцініть Вашу відповідь.
Оцініть відповідь Вашого товариша.
Хто бажає доповнити?
. Переходимо до практичної частини нашого уроку.
Прочитайте таблицю.
Проведення гімнастики за своїми планами-конспектами.
Проведіть, будь ласка, ранкову гімнастику в старшій групі, Ви будете в ролі вихователя, решта - у ролі дітей.
Добре. Проаналізуйте Вашу роботу.
Тепер, будь ласка, Ви дайте оцінку роботи. Спасибі.
А тепер у ролі вихователя будете Ви, і теж проведете ранкову гімнастику. Як Ви себе оцінюєте?
А ви як оцінили роботу? Спасибі.
Ви згодні з оцінкою?
Спасибі.
Сьогодні ми закріпили знання з методики проведення ранкових гімнастик з дітьми трьох - чотирьох років, формували професійні знання, закріплювали свої вміння.
Ви сьогодні добре себе проявили. Оцінки будуть виставлені в журнал.
Домашнє завдання:
Для самостійного вивчення: тема - методика проведення ранкової гімнастики з дітьми п'яти-шести років. Матеріал у підручниках Хухлаєва і Степаненкове.
Скласти плани - конспекти ранкової гімнастики з даної теми.
Спасибі. До побачення.
У самостійній роботі також використовуються різні варіанти роботи з книгою, так як цей розділ має велике місце в навчальній діяльності студентів. Їх ми і запропонували студентам.
1.Конспектірованіе - короткий виклад, запис змісту прочитаного.
2.Складання плану тексту. Для складання необхідно після прочитання тексту розбити його на частини і озаглавити кожну частину.
3.Тезірованіе - короткий виклад основних думок прочитаного.
4.Цітірованіе - дослівна витримка з тексту.
5.Аннотірованіе - короткий, згорнуте виклад змісту прочитаного без втрати прочитаного сенсу.
6.Рецензірованіе - написання короткого відкликання з виразом свого ставлення про прочитане.
7.Составленіе довідки - відомостей про що-небудь, отриманих після пошуків.
8.Составленіе формально-логічної моделі - словесно-схематичного зображення прочитаного.
9.Составленіе тематичного тезауруса - упорядкованого комплексу базових понять щодо розділу, теми.
10.Составленіе матриці ідей - порівняльних характеристик однорідних предметів, явищ у працях різних авторів.

Додаток № 3
Картки для самостійної роботи.
Варіант № 1
1. Фізкультурний заняття - це:
а) система спеціально підібраних вправ, різнобічно впливають на організм людини, що підсилюють його основні фізіологічні процеси, що сприяють його гармонійному розвитку.
б) основна форма систематичного навчання дітей фізичним вправам.
в) життєво необхідні для людини руху, якими він користується у своїй різноманітної діяльності.
г) обов'язкова частина щоденного режиму дитини в дитячому саду.
2.Назовите способи організації дітей на занятті:
а) фронтальний потоковий
б) фронтальний почерговий
в) груповий
г) індивідуальний
д) ігровий
3.Сколько частин має заняття:
а) 3
б) 2
в) 1
г) 4
4.Назовите види занять за місцем проведення:
а) у приміщенні
б) на екскурсії
в) у груповій кімнаті
г) на повітрі
5.Назовите тривалість заняття у молодшій групі:
а) 15-20 хвилин
б) 8-10 хвилин
в) 10-15 хвилин
г) 20-25 хвилин
6. Назвіть тривалість заняття у старшій групі:
а) 30-35 хвилин
б) 10-15 хвилин
в) 20-25 хвилин
г) 10-15 хвилин
7. Скільки і які заняття проводяться у дитячому саду за тиждень:
а) 3 заняття в залі
б) 2 заняття в залі та 1 на повітрі
в) 2занятія в залі
г) 1 заняття в залі і 2 на повітрі
Варіант № 2
1. Фізкультурний заняття - це:
а) основна форма систематичного навчання дітей фізичним вправам.
а) система спеціально підібраних вправ, різнобічно впливають на організм людини, що підсилюють його основні фізіологічні процеси, що сприяють його гармонійному розвитку.
в) життєво необхідні для людини руху, якими він користується у своїй різноманітної діяльності.
г) обов'язкова частина щоденного режиму дитини в дитячому саду.
2.Назовите способи організації дітей на занятті:
а) ігровий
б) фронтальний потоковий
в) фронтальний почерговий
г) груповий
д) індивідуальний
3.Сколько частин має заняття:
а) 3
б) 2
в) 5
г) 4
4.Назовите види занять за місцем проведення:
а) на екскурсії
б) у приміщенні
в) на повітрі
г) у груповій кімнаті
5.Назовите тривалість заняття у молодшій групі:
а) 8-10 хвилин
б) 10-15 хвилин
в) 15-20 хвилин
г) 20-25 хвилин
6. Назвіть тривалість заняття у старшій групі:
а) 10-15 хвилин
б) 30-35 хвилин
в) 20-25 хвилин
г) 10-15 хвилин
7. Скільки і які заняття проводяться у дитячому саду за тиждень:
а) 3 заняття в залі
б) 2занятія в залі
в) 1 заняття в залі і 2 на повітрі
г) 2 заняття в залі та 1 на повітрі

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Диплом
300.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу при оволодінні курсом 2
Особливості організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу при оволодінні курсом 3
Управління якістю освіти студентів педагогічного коледжу
Дидактичні аспекти організації і реалізації самостійної роботи студентів технічних вузів
Методика підготовки до організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів
Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики
Організація самостійної роботи студентів
Методика самостійної роботи студентів
Мотивація самостійної роботи студентів-психологів
© Усі права захищені
написати до нас