Особливості організації проведення аналізу в умовах комп`ютерної

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Кафедра: «Бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту»
Контрольна робота
з економічного аналізу

Завдання № 1
На підставі даних таблиці 1:
1. Розрахувати продуктивність праці на одного робітника і зарплатоемкость продукції.
2. Скласти модель залежності фонду оплати праці від впливу наступних факторів: кількість працюючих, їх продуктивності праці та зарплатоемкості продукції, що випускається.
3. Розрахувати вплив перерахованих вище факторів на зміну фонду оплати праці з використанням методу цінних підстановок.
4. Розрахувати вплив перерахованих вище факторів на зміну фонду оплати праці з використанням методу абсолютних різниць.
5. Порівняти результати розрахунків із застосуванням способу цінних підстановок.
6. Скласти короткий аналітичне висновок за результатами аналізу.
Таблиця 1
Показники
Умовні
позначення
Попередній рік
Звітний рік
Відхилення
(+,-)
Темп зростання,
%
1. Обсягу виробленої продукції, робіт, послуг, тис.руб.
N
22321
26954
4633
120, 75
2. Фонд оплати праці, тис. грн.
V
8965
10528
1563
117, 43
3. Середньооблікова чисельність працюючих, чол.
R
434
497
63
114, 51
4. Продуктивність праці на одного робітника, тис. грн.
D
51, 43
54, 23
2, 8
105, 44
5. Зарплатоемкость продукції, що випускається, руб.
Z
0, 40 1
0, 39 0
-0, 011
97, 2 червня
РІШЕННЯ:
1. Розрахуємо продуктивність праці на одного робітника і зарплатоемкость продукції.
D = ; Z =
а) Попередній рік: D = ; Z =
б) Звітний рік: D = ; Z =
2. Складемо модель залежності фонду оплати праці від впливу наступних факторів: кількість працюючих, їх продуктивності праці та зарплатоемкості продукції, що випускається.
V = N * Z; N = R * D; V = R * D * Z
3. Розрахуємо вплив перерахованих вище факторів на зміну фонду оплати праці з використанням методу цінних підстановок.
0 - попередній рік, 1 - звітний рік, Δ - відхилення
;
;4. Розрахуємо вплив перерахованих вище факторів на зміну фонду оплати праці з використанням методу абсолютних різниць.
;
;


5. Порівняємо результати розрахунків із застосуванням способу цінних підстановок.
На підставі проведених розрахунків для вирішення даної задачі можна однаково використовувати метод цінних підстановок і метод абсолютних різниць.
6. Складемо короткий аналітичне висновок за результатами аналізу.
У ході виконання даного завдання нами була складена модель залежності фонду оплати праці від впливу таких факторів, як чисельність працюючих, їх продуктивності праці та зарплатоемкості продукції, що випускається.

Завдання № 2
На підставі даних таблиці 2:
1. Розрахувати матеріаловіддача використовуваних у виробництві матеріальних ресурсів.
2. Скласти модель залежності обсягу виробленої продукції, робіт, послуг від вартості використаних у виробництві матеріалів та їх матеріаловіддачі.
3. Розрахувати вплив факторів на зміну обсягу виробленої продукції, робіт, послуг з використанням методу абсолютних різниць і інтегрального методу.
4. Скласти короткий аналітичне висновок за результатами аналізу.
Таблиця 2
Показники
Умовні
позначення
Попередній рік
Звітний рік
Відхилення
(+,-)
Темп зростання,
%
1. Обсяг виробленої продукції, робіт, послуг, тис. р..
N
8360
10202
1842
122.033
2. Вартість використаних у виробництві матеріалів, тис.р.
M
5619
7852
2233
139.740
3. Матеріаловіддача, тис. р..
μ
1.48
1.3
-0.18
87.837
Рішення:
1. Розрахуємо матеріаловіддача використовуваних у виробництві матеріальних ресурсів.
N = M · μ, отже μ = N / M
1) Попередній рік μ = = 1,48
2) Звітний рік μ =
2. Скласти модель залежності обсягу виробленої продукції, робіт, послуг від вартості використаних у виробництві матеріалів та їх матеріаловіддачі.
3) Відхилення:
1) 10 202 - 8360 = тисячі вісімсот сорок два
2) 7852 - 5619 = 2233
3) 1,3 - 1,48 = -0,18
4) Темп зростання:
1) = 122,033
2) = 139,740
3) = 87,837
3. Розрахуємо вплив факторів на зміну обсягу виробленої продукції, робіт, послуг з використанням методу абсолютних різниць і інтегрального методу.
- Спосіб абсолютних різниць:- Інтегральний метод
N = M · μ4. Складемо короткий аналітичне висновок за результатами аналізу.
У ході виконання даного завдання нами була складена модель залежності обсягу виробленої продукції фонду від впливу таких факторів, як вартість використаних у виробництві матеріалів та матеріаловіддачі.

Завдання № 3
На підставі даних таблиці 3:
1. Розрахувати комплексну оцінку роботи будівельних бригад, використовуючи метод сум, метод коефіцієнтів.
2. Заповнити таблицю 3.1, використовуючи метод суми місць.
3. Оцінити результати діяльності бригад.
Таблиця 3
Бригади
Темпи зростання показників,%
Бригада № 1
91,2
102,1
100,1
101,5
99,2
101,6
Бригада № 2
82,5
100,3
99,5
102,4
100,2
99,5
Бригада № 3
99,2
103,2
98,5
100,9
102,5
100,3
Бригада № 4
100,2
103,1
100,3
101,1
95,9
102,6
Бригада № 5
99,2
108,3
97,2
102,2
100,0
101,5
Таблиця 3.1
Бригади
K ij1
K ij2
K ij3
Місце
Бригада № 1
595,7 4 *
0,9535 4 *
4 серпня *
12
Бригада № 2
584,4 5 *
0,8422 5 *
10 травня *
15
Бригада № 3
604,6 2 *
1,0460 2 *
4 лютого *
6
Бригада № 4
603,2 3 *
1,0307 3 *
3 червень *
9
Бригада № 5
608,4         1 *
1,0832 1 *  
2 Січень *
3
n * - номери місць
Рішення:
1. Визначимо До ij 1 для всіх бригад, використовуючи метод сум:
1.
2.
3.
4.
5.
2. Визначимо До ij 2 для всіх бригад, використовуючи метод коефіцієнтів:
1. До ij 2 =
2. До ij 2 =
3. До ij 2 =
4. До ij 2 =
5. До ij 2 =
3. Використовуючи метод суми місць, визначимо Kij 3 та заповнимо таблицю 3.1.
4. На підставі даних таблиці 3.1 місця серед бригад розподілилися наступним чином: краща бригада, 1 місце бригада № 5; 2 місце бригада № 3; 3 місце бригада № 4; 4 місце бригада № 1; 5 місце бригада № 2

Завдання № 4
На підставі даних таблиці 5:
1. Скласти формулу товарного балансу, розкрити його сутність і зміст.
2. Проаналізувати залежність виконання плану реалізації від виконання плану випуску продукції та зміни її залишків.
Таблиця 5
Показник
Умовні
позначення
За
планом
За фактом
Відхилення, (+,-)
Темп росту,%
1. Залишки не реалізованої продукції на складах на початок звітного періоду
ОПнг
120
160
40
133,33
2. Випущено продукції за звітний рік
ВП
1097
12363
11266
1126,98
3. Залишки нереалізованої продукції на складах на кінець звітного періоду
ОПкг
145
186
41
128,28
4. Реалізована продукція за звітний період
РП
1072
12337
11265
1150,84
Рішення:
1. Складемо формулу товарного балансу і розкриємо її сутність:
ОПнг + ВП = РП + ОПкг
РП = ОПнг + ВП - ОПкг
За планом РП = 120 +1097-145 = одна тисяча сімдесят дві
За фактом РП = 160 +12363-186 = 12337
Відхилення:
1) 160-120 = 40;
2) 12363-1097 = 11266;
3) 186-145 = 41;
4) 12337-1072 = 11265
Темп зростання:
1) ;
2) ;
3) ;
4)
2. На підставі отриманих результатів проаналізуємо
Залишки на кінець звітного періоду виявилися завищені, тому що було випущено продукції більше, ніж планувалося.

Завдання № 5
Особливості організації проведення аналізу в умовах комп'ютерної обробки економічної інформації
Економічний аналіз являє собою інструмент для оцінки діяльності підприємства і може використовуватися як для цілей управління підприємством, так і для інформаційного забезпечення інтересів зовнішніх по відношенню до підприємства користувачів економічної інформації. Представляючи собою інформаційну основу для управління підприємством, процес аналізу у свою чергу залежить від інформаційної системи підприємства.
Еволюція наукових концепцій з проблем інформаційного забезпечення економічного аналізу має свою досить велику історію від проблем механізації розрахунків за допомогою перших арифмометрів, лічильно-аналітичних машин XIX століття, розвитку машинолічильних станцій і обчислювальних центрів 20-х років XX століття, рішення перших облікових і аналітичних завдань на базі ЕОМ (початок автоматизації) у 60-х роках XX століття до сьогоднішніх можливостей сучасних персональних комп'ютерів, комп'ютерних мереж, Internet.
На даних етапах розвитку були розроблені найважливіші теоретичні ідеї, що стосуються побудови систем автоматизації обліку та аналізу.
В кінці 60-х років Б.В. Алаховим була створена інтегрована модель системи автоматизації бухгалтерського обліку, в якій пропонувалося як основної інформаційної бази використовувати єдиний масив бухгалтерських записів. Основою цього єдиного масиву служили проводки, доповнені даними аналітичного обліку, в тому числі і натуральними показниками. В якості основи передбачуваної моделі виступала система аналітичних рахунків, відкритих у розвиток конкретного синтетичного рахунку і по-різному інтерпретуються в залежності від економічного змісту синтетичного рахунку. Ця ідея отримала подальший розвиток і практичне втілення в багатьох сучасних продуктах з бухгалтерського обліку, принциповим модельним базисом яких є саме уніфікація облікової інформації при мінімальному наборі спеціалізованих функцій, які виникають як необхідні розширення базової моделі.
Незважаючи на прогресивність ідей, висунутих Б.В. Алаховим, комплексне вирішення проблем автоматизації всіх облікових функцій, не кажучи вже про автоматизацію аналітичних розрахунків, в умовах застосування ЕОМ другого покоління було неможливо.
В кінці 70-х - початку 80-х років з'явилися перші науково-практичні розробки, що стосуються питань застосування ЕОМ в економічному аналізі. Одними з перших авторів науково-теоретичних розробок організації економічного аналізу в умовах його автоматизації стали С.Б. Барнгольц, О.В. Голосів, В.П. Косарєв, В. Б. Ліберман, М.В. Мельник, В.І. Подільський, BC Рожнов, О.М. Романов, А.Д. Шеремет. У роботах багатьох авторів цих років підкреслювалася нерозривний зв'язок наук бухгалтерського обліку та економічного аналізу, що зумовлювало наступність розробок в області автоматизації облікових і аналітичних робіт. Як відзначала С.Б. Барнгольц, рівень механізації обліку та обчислювальних робіт, впровадження у промисловість ЕОМ та автоматизованої системи управління підприємством (АСУП) створюють «об'єктивні передумови для формування єдиної системи економічного аналізу господарської діяльності, яка доповнює і завершальній єдину систему бухгалтерського обліку та статистики».
Тісний взаємозв'язок процесів автоматизації бухгалтерського обліку та економічного аналізу підкреслював і В.Б. Ліберман, пропонуючи в якості вихідних даних для автоматизації аналітичних розрахунків «використовувати вихідні показники, отримані в результаті автоматизації планових і облікових робіт. У результаті цього, застосовуючи обчислювальну техніку для вирішення аналітичних завдань, немає необхідності спеціально створювати численні масиви інформації, так як більшість їх формується в процесі обробки даних з планування та обліку. Лише деякі окремі масиви створюються знову для автоматизації аналітичних розрахунків. ».
Для нового етапу розвитку автоматизованих систем управління (90-і роки XX століття) було характерно створення численних програмних продуктів з бухгалтерського обліку власними силами підприємств. Однак через високу вартість і тривалості періоду розробки та впровадження абсолютна більшість подібних «замовних» програмних продуктів надалі не витримало конкуренції з професійно розробленим програмним забезпеченням.
Дана тенденція підтверджується і світовою практикою. Так, програмні продукти світових лідерів з розробки систем комплексної автоматизації - «Oracle», «SAP», «Baan», «Axapta», «Platinum», «People Soft» та інших використовуються десятками тисяч підприємств різних галузей і сфер діяльності у всьому світі . У Росії широке поширення одержали продукти фірм «1-С», «Інтелект-сервіс» (Серія програм «Бест»), «Парус», «Галактика», «Інтрософт» і багато інших.
Паралельно з розвитком облікових систем розвивалося програмне забезпечення для економічного аналізу або як додаткові аналітичні блоки до відомих обліковими системам або спеціальні програми з аналізу - «Інеко-Аналітік» і «Інвестор» (фірма «Інек»), «Project-Expert» (компанія Про -Інвест ІТ), «Альт-фінанси» (фірма «Альт-Інвест) та інші.
Подальше вдосконалення технології призвело до того, що в кінці 90-х рр.. отримали розвиток принципово нові методи комп'ютеризації, перш за все облікової роботи, засновані на використанні так званих Інтернет - і Інтранет-технологій.
Теоретичні основи комп'ютерної обробки економічної інформації з бухгалтерського обліку та економічного аналізу, були розроблені в працях учених у галузі автоматизованої обробки економічної інформації І.В. Бабиніна, В.М. Жеребін, В.І. Ісакова, В.П. Косарєва, Б.Є. Одинцова, В.І. Подільського, Б.Ф. Пономаренко, BC Рожнова, О.М. Романова, З.С. Чубасовой, І.Б. Шнайдерман, М.В. Мельник, О.В. Голосова, В.Ф. Палія, Я.В. Соколова, С.І. Волкова, В.М. Жеребін, В.Б. Лібермана, Ю.А. Ратмірова, Р.С. Рашітова, Е.Н. Хотяшова, Д.В. Чистова, Є.Л. Шуремова, Б.І. Майданчика та інших вчених. Ці розробки мають велике теоретичне і практичне значення. У роботах названих вчених дослідження питань проектування автоматизованих систем бухгалтерського обліку та економічного аналізу, як правило, погоджувалося не тільки з можливостями (найчастіше передбачуваними) самої обчислювальної техніки та інших компонент інформаційних технологій, але також і з останніми розробками в області методології і методики організації системи управління підприємством. Однак більшість розробок цих авторів присвячено головним чином питань автоматизації облікової роботи як основної складової процесу управління підприємством.
Таким чином, представляється обгрунтованим висновок, що на сьогоднішній день у російській економічній науці створено достатньо цілісна, науково обгрунтована концепція організації бухгалтерського обліку в комп'ютерному середовищі. Ця концепція заснована на узагальненні накопиченого досвіду побудови програмних систем з позицій сучасних інформаційних технологій та сучасних підходів до організації облікової роботи на підприємствах.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
96.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості організації проведення аналізу в умовах комп`ютерної обробки економічної інформації
Методологічні аспекти проведення аудиту та особливості тестування системи комп`ютерної обробки
Аудит в умовах комп`ютерної обробки даних КОД
Розробка комп`ютерної програми на мові Паскаль для проведення простого теплофізичного розрахунку
Комплексний метод оцінювання додаткових аудиторських ризиків що виникають в умовах комп`ютерної
Особливості комп`ютерної графіки
Проведення хроматографічного аналізу в умовах не повністю розділених піків
Коректна підготовка даних для проведення інвестиційного аналізу в умовах автоматизованих
Особливості ціннісно-смислової сфери у підлітків з різним рівнем комп`ютерної грамотності
© Усі права захищені
написати до нас