Особливості огляду місця події

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат

на тему

Огляд місця події

План

1. Поняття і завдання огляду місця події (ЗМУ)

2. Нормативні акти, що регламентують огляд місця події. Права та обов'язки фахівця при ОМП

3. Загальні положення тактики ЗМУ. Етапи ЗМУ. Оформлення результатів огляду

4. Зміст протоколу огляду місця події

1. Поняття і завдання огляду місця події

ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ - невідкладна слідча дія, спрямована на встановлення, фіксацію і дослідження обстановки місця події, слідів злочину і злочинця та інших фактичних даних, що дозволяють у сукупності з іншими доказами зробити висновок про механізм події та інших обставин розслідуваної події. Огляд місця події як слідча дія є важливим засобом отримання інформації про розслідуваному злочині. Від його якості у багатьох випадках залежить успіх розслідування, оскільки отримана під час огляду місця події може носити доказовий характер. При цьому нерідко фактичні дані, отримані в результаті огляду, неможливо отримати з інших джерел. Ділянка місцевості чи приміщення, у якого виявлено сліди вчиненого злочину, називається МІСЦЕМ ПОДІЇ. При цьому мається на увазі, що злочин могло бути скоєно як у місці його виявлення, так і в іншому місці. На відміну від місця події МІСЦЕМ ЗЛОЧИНИ вважається район скоєння злочину або настання злочинного результату, сліди якого могли бути виявлені і поза цього району.

ЦІЛІ огляду полягають у виявленні слідів злочину та інших речових доказів, у з'ясуванні обстановки та інших обставин, що мають значення для справи (ст.178 КПК України).

Визначаючи в цілому ЗАВДАННЯ огляду можна сказати, що вони полягають у збиранні та дослідженні доказів. ЗАГАЛЬНОЇ ЗАВДАННЯМ огляду місця події є встановлення механізму події у всіх деталях, тобто відповісти на питання про те, що саме і яким чином відбулося на місці події. Загальна задача огляду місця події розбивається на ряд ПРИВАТНИХ завдань:

- Вивчення і фіксація обстановки огляду місця події;

- Встановлення характеру впливу злочинця на навколишнє середовище;

- Виявлення, фіксація і вилучення слідів злочину і злочинця;

- Виявлення злочинця і мотивів злочину;

- Встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів;

- Отримання необхідних даних для здійснення подальших слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

ОБ'ЄКТАМИ ОГЛЯДУ місця події є:

- Місце, з яким пов'язано уявлення про подію, тобто ділянка місцевості або приміщення;

- Обстановка місця події;

- Труп;

- Сліди злочину і злочинця;

- Інші предмети або документи, що знаходяться на місці події.

Огляд місця події може бути початковий (проводиться вперше), повторне (огляд вже вивченого місця події, при цьому об'єктами дослідження можуть бути вже не всі, а лише окремі елементи місця події) і додаткові (спрямований на вивчення конкретних об'єктів, які з яких-небудь причин не були оглянуті при початковому огляді).

2. Нормативні акти, що регламентують огляд місця події. Права та обов'язки фахівця при ОМП

Процесуальний порядок слідчого огляду передбачений статтями 178-180 і 182 КПК РРФСР (178 - Підстави для проведення огляду, 179 - Порядок проведення огляду, 180 - Огляд трупа, 182 - Протокол огляду та огляду). Відповідно до закону слідчий огляд завжди проводиться слідчим особисто і в присутності понятих. Слідчий має право залучити до участі в огляді обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого, свідка. У необхідних випадках для участі в проведенні огляду слідчий може запросити відповідного фахівця, незацікавленого в результаті справи: криміналіста, медика, інженера тієї або іншої спеціальності, товарознавця і т.п.

СПЕЦІАЛІСТ - учасник огляду допомагає слідчому у виявленні, фіксації, вилучення і збереження доказів, в фіксації результатів огляду та їх оцінці, консультує слідчого з питань, що потребують спеціальних знань. Спеціаліст-криміналіст бере участь у розшуку речових доказів на місці події, допомагає слідчому в застосуванні спеціальних технічних засобів огляду. Він не є експертом у процесуальному сенсі слова і не має права давати які-небудь висновки в ході огляду місця події. Участь спеціаліста при огляді місця події регламентується с. 133 прим. КПК України. Спеціаліст зобов'язаний: з'явитися за викликом, брати участь у виробництві слідчої дії, використовуючи свої спеціальні знання і навики для сприяння слідчому у виявленні, закріпленні та вилученні доказів; звертати увагу слідчого на обставини, пов'язані з виявленням, закріпленням і вилученням доказів; давати пояснення з приводу виконуваних ним дій. Фахівець має право робити підлягають занесенню до протоколу заяви, пов'язані з виявленням, закріпленням і вилученням доказів. Порядок роботи фахівця при огляді місця події визначений також Настановою по роботі експертно-криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ - додатком до наказу МВС СРСР № 300 від 30 листопада 1989 року.

3. Загальні положення тактики ЗМУ. Етапи ЗМУ. Оформлення результатів огляду

До числа загальних положень тактики слідчого огляду відносяться своєчасність огляду, його об'єктивність і повнота, активність огляду, методичність і послідовність його виробництва.

СВОЄЧАСНІСТЬ огляду полягає у проведенні цієї слідчої дії відразу ж, як в ньому виникає необхідність. Огляд місця події є єдиним слідчим дією, яке закон у випадках, не допускають зволікань, дозволяє проводити до порушення кримінальної справи з метою виявлення ознак злочину.

ОБ'ЄКТИВНІСТЬ огляду полягає, перш за все, у дослідженні та фіксації всього виявленого при огляді тільки в тому вигляді, в якому це було насправді. З метою обмеження суб'єктивних факторів при огляді не можна віддавати перевагу жодній з висунутих версій. Об'єкти повинні бути досліджені з точки зору всіх можливих версій, без упередженості і упередження. Об'єктивність огляду проявляється також і в тому, що в протоколі, що відбиває результати огляду, не повинні приводитися висновки, висновків і припущення ні слідчого, ні інших учасників огляду.

ПОВНОТА огляду означає забезпечення при огляді виявлення, фіксації та дослідження всіх тих фактичних даних, які мають доказове значення у справі.

Правильна організація огляду припускає єдине керівництво його проведенням. Це означає, що незалежно від кількості учасників огляду керує оглядом завжди одна особа - слідчий (працівник органу дізнання), вказівки якого обов'язкові для всіх учасників огляду.

АКТИВНІСТЬ полягає, по-перше, в тому, що огляд проводиться учасниками в силу свого службового становища незалежно від мотивів зацікавлених осіб і, по-друге, в тому, що вони діють активно, вживаючи всіх заходів до виявлення слідів злочину, проявляючи творчу ініціативу в виконання свого службового обов'язку, наполегливість і завзятість у розкритті злочину і викритті злочинця.

Методично - це застосування найбільш ефективних для даних об'єктів і в даній обстановці методів, прийомів огляду.

ПОСЛІДОВНІСТЬ - строго певний порядок дій при огляді, яким керуються учасники огляду.

Сукупність перерахованих вище загальних положень тактики огляду і є та тактична основа, яка визначає, з точки зору криміналістики, вимоги, що пред'являються до огляду місця події.

Огляд місця події можна розділити на три етапи:

- Підготовчий;

- Робочий;

- Заключний.

Сенс такого поділу - систематизувати дії учасників огляду, встановити таку послідовність їх дій, яка дозволяє якісно проводити огляд.

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП огляду місця події:

- Перевірити готовність технічних засобів;

- Необхідно попередньо вивчити обставини злочину (шляхом опитування);

- Встановити, вироблялися чи дії з охорони місця його вчинення (для з'ясування - які зміни, ким і з якою метою могли бути зроблені до прибуття слідчо-оперативної групи), у необхідних випадках видалити з місця події усіх сторонніх осіб;

- Уточнити завдання, які необхідно вирішити в ході огляду;

- Намітити план своїх дій, що забезпечує виконання поставлених завдань, уточнити межі огляду, послідовність дій по виявленню, фіксації і вилучення слідів і речових доказів;

- Узгодити даний план зі слідчим.

РОБОЧИЙ ЕТАП огляду місця події складається із загального та детального оглядів. ЗАГАЛЬНИЙ огляд починається з огляду місця події з метою:

- Орієнтування;

- Вирішення питання про вихідної точки й способі огляду;

- Вибору позиції для виробництва орієнтує та оглядової фотозйомки та здійснення її до внесення змін в обстановку місця події.

При огляді місця події можуть бути застосовані три основні способи:

- Концентричний;

- Ексцентричний;

- Фронтальний.

При Концентричний спосіб огляд ведеться по спіралі від периферії до центру місця події, під яким зазвичай розуміється найважливіший об'єкт (труп, сейф, машина) або умовна крапка.

При Ексцентрична способі огляд ведеться від центру місця події до його периферії (по розгортається спіралі).

При фронтальному способі огляд ведеться у вигляді лінійного огляду площ від однієї їх кордону до іншої.

Постійного правила застосування того чи іншого способу не існує. При виборі способу враховуються конкретні обставини. Так, огляд приміщення рекомендується зазвичай проводити від входу до нього, тобто концентричним способом. Огляд відкритій місцевості доцільно вести від центру до периферії (ексцентричним методом), так як іноді важко на початку огляду визначити межі місця події, або способом фронтального огляду, коли територія дуже велика і її можна розділити на смуги.

Суб'єктивні і об'єктивні методи огляду.

Після закінчення загального огляду настає стадія детального огляду, під час якого:

- Проводиться вузлова і детальна фотозйомка (окремі деталі місця події, сліди і предмети, що мають значення речових доказів, спочатку фотографуються у тому вигляді, в якому вони були виявлені, потім з використанням прийомів судової фотографії);

- Об'єкти ретельно і детально оглядаються (з цією метою їх можна брати в руки за точки найменшого дотику); при цьому не потрібно забувати, що крім слідів пальців, на них можуть бути й інші сліди, мікрочастки і т.д.;

- Приймаються всі доступні заходи до розшуку і виявлення на місці події слідів злочину і злочинця;

- Проводиться попереднє дослідження слідів з метою розкриття злочину і розшуку злочинця;

- Відбираються об'єкти або їх частини зі слідами, вилучаються сліди з тих об'єктів, які не можна вилучити, а якщо це неможливо, зі слідів знімаються копії (зліпки);

- Фіксуються негативні обставини.

НЕГАТИВНІ обставини - суперечать поданням про звичайний для даної ситуації "ході речей":

- Відсутність необхідних у даній обстановці предметів і слідів;

- Наявність предметів, що є в даній обстановці чужорідними, сам факт виявлення яких у цьому місці незвичайний.

Інсценування - штучне створення особою, зацікавленою у певному результаті слідства, обстановки, що не відповідає фактично сталось на цьому місці події. МОТИВИ інсценування можуть бути різні:

- Інсценування одного злочину для приховання іншого;

- Інсценування непреступного події для приховування вчиненого злочину;

- Створення видимості здійсненого злочину для приховування фактів, які не мають кримінального характеру (безпечності, халатності, аморальної поведінки і т.д.);

- Створення помилкового уявлення про окремі елементи скоєного злочину.

ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП огляду місця події.

На заключному етапі огляду місця події слідчий:

- Складає протокол огляду і необхідні плани, креслення (фахівець при цьому надає допомогу в описі слідів);

- Упаковує об'єкти, вилучені з місця події (фахівець в необхідних випадках також надає допомогу слідчому в упаковці вилучених слідів, зліпків та інших речових доказів, і при наявності постанови про призначення експертизи (або письмового завдання оперативного працівника) доставляє їх до експертної установи);

- Вживає заходів до збереження тих що мають доказове значення об'єктів, які неможливо вилучити з місця події;

- Вживає заходів щодо надійшли від учасників огляду та інших осіб заявам, які належать до огляду місця події.

Відповідно до пункту 2.2.5 Настанови для роботи ЕКП ОВС при складанні слідчим протоколу огляду місця події фахівець надає допомогу в описі слідів, повідомляючи такі відомості:

- Застосовувані кошти для виявлення слідів;

- Способи їх вилучення;

- Місце знаходження слідів (предмет, на якому вони виявлені, характер поверхні);

- Кількість слідів, їх вигляд (поверхневі або об'ємні, статичні або динамічні та ін), форму, розміри, індивідуальні особливості;

- Спосіб додаткової фіксації слідів (фотографування, складання схеми).

4. Зміст протоколу огляду місця події

I. Загальні вимоги до протоколу огляду місця події.

1. Протокол огляду місця події складається під час огляду або безпосередньо після його закінчення і підписується усіма його учасниками (ст. 141 КПК). Якщо з об'єктивних причин це неможливо, при огляді робляться докладні чорнові записи (для цієї мети може бути використаний і диктофон), а протокол складається і підписується при першій же нагоді.

2. У протоколі слід повно та об'єктивно, в той же час без зайвої деталізації, уникаючи невизначених виразів, відобразити всі дії слідчого і все знайдене (ст. ст. 141, 141-1, 142, 182 КПК), з тим щоб читач отримав достатнє уявлення про обстановку місця події, сліди і інших предметах, які можуть мати значення для справи, і щоб у разі необхідності була можливість за описом здійснити реконструкцію місця події.

3. Незалежно від згадки в описовій частині протоколу, в його кінці перераховуються всі вилучені й додані до протоколу об'єкти.

4. Протокол бажано виготовити (написати від руки або надрукувати на машинці) у двох примірниках (перший підшити у справу, а другий мати на випадок надання експерту). Протокол повинен бути легко читаються.

II. Вступна частина протоколу

У вступній частині протоколу зазначаються:

а) підстава виробництва огляду (ст. 178 КПК), в тому числі, від кого і коли отримано повідомлення про подію, короткий зміст повідомлення;

б) місце і дата проведення огляду, час його початку;

в) посада, прізвище, ініціали особи, яка склала протокол;

г) прізвища, ініціали всіх учасників огляду, відносно посадових осіб, крім того, - займана посада, а щодо понятих - адреса місця проживання;

д) умови проведення огляду, що можуть впливати на його результати (дощ, сніг, температура повітря при огляді на відкритій місцевості, характер освітлення і т. д.);

е) факт роз'яснення прав і обов'язків понятим, а також фахівця, і попередження фахівця про відповідальність за відмову або ухилення від виконання своїх обов'язків.

III. Основна (описова) частину протоколу.

В основній (описової) частини протоколу "описуються всі дії слідчого, так само всі виявлені при огляді ... в тій послідовності, як проводиться огляд, у тому вигляді, в якому знайдене спостерігалося в останній момент огляду" (ст. 182 КПК). При необхідності опису систематизуються і забезпечуються підзаголовками (наприклад, "огляд кухні", "огляд вмісту платтяної шафи" і т. д.). При описі різних об'єктів та їх частин використовується загальноприйнята в спеціальній літературі термінологія. Описувані об'єкти можуть бути пронумеровані відповідно до їх позначеннями на плані місця події. Вказуються факт застосування, умови та порядок використання конкретних технічних засобів, об'єкти, щодо яких вони були застосовані, і отримані результати. Якщо в ході огляду робилися перерви, то пояснюється причина, а також час початку і закінчення.

IV. Заключна частина протоколу

У заключній частині протоколу фіксується час закінчення огляду і вказуються:

а) заяви фахівця "... пов'язані з виявленням, закріпленням і вилученням доказів" (ст. 133-1 КПК);

б) зауваження понятих та інших учасників огляду:

- Про неправильні, на їхню думку, дії слідчого;

- Про необхідність відображення в протоколі не зазначених у ньому обставин;

- Про впізнавання того чи іншого об'єкту і встановленні його належності;

- Інші зауваження, пов'язані з обстановкою місця події або впливають на виявлення важливих по справі обставин;

в) об'єкти, вилучені з місця події, як вони упаковані і куди вони спрямовані;

г) що додається до протоколу (плани, схеми, зліпки, відбитки слідів і т. д.).

Протокол підписується всіма учасниками огляду і завершується підписом слідчого. Результати застосування фотозйомки оформляються у вигляді фототаблиць на спеціальних бланках і супроводжуються пояснювальними написами. Фототаблиці підписуються спеціалістом, який проводив зйомку. Фототаблицю і негативи надаються слідчому в строк не більше 5 діб з моменту закінчення провадження огляду.

Посилання (links):
 • http://www.expert.aaanet.ru/rabota/fototabl.htm
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Держава і право | Реферат
  48.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Особливості огляду трупа місця події в залежності від різно
  Особливості огляду трупа місця події в залежності від різновиду вбивств
  Тактика огляду місця події
  Психологія огляду місця події
  Протокол огляду місця події
  Процесуальний порядок огляду місця події
  Складання протоколу огляду місця події
  Тактика огляду місця події у справі про вбивство
  Особливості огляду місця дорожньо-транспортної пригоди
  © Усі права захищені
  написати до нас