Основні функції та моделі освіти

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст


Введення

Функції утворення

Моделі освіти

Висновок

Список літератури
Введення


Освіта - це унікальний механізм передачі і засвоєння наукової інформації знань і умінь соціального і професійного досвіду від покоління до покоління, формування особистості, її світогляду, різних якостей, культури. Освіту можна охарактеризувати як відносно самостійну систему.

Проблематики освіти приділяли значну увагу такі вчені, як Еміль Дюркгейм, Макс Вебер, Герберт Спенсер. На думку Еміля Дюркгейма основною функцією освіти є передача цінностей панівної культури. На думку Макса Вебера соціальні функції освіти пов'язані з економічними, політичними процесами, які відбуваються в суспільстві на даному етапі. Для прикладу можна взяти освіта в окупації. Саме після окупаційних режимів нацистської Німеччини, після Другої світової війни проблеми освіти виходять на новий виток свого розвитку; соціологія освіти утворилася як самостійна галузь знань. На даному етапі функціями освіти займаються Я. Щепанський, В.А. Конєва, Н.Д. Сорокіна та інших

Метою даної роботи є вивчення основних функцій і моделей освіти.Функції утворення


У наявній науковій літературі мають місце різні точки зору щодо змісту функцій освіти та їх систематизації.

Деякі дослідники беруть за основу результат впливу системи освіти на особистість і тому приводу називають такі їх види як соціалізація особистості, постачання її відповідними знаннями і навичками і багато інших. Так, наприклад, Л.М. Коган виділяє трансляцію знань і соціального досвіду від покоління до покоління (трансляційна), ціннісно орієнтовну, гуманістичну (людиноутворюючою), адаптаційну. Інші ж дослідники своїм поглядом охоплюють роль освіти в структурі суспільства і тому виділяють функції, спрямовані на реалізацію соціальних програм у рамках спільнот і суспільства. П.О. Кенкманн виділяє такі функції: соціальну (воспроізвеленіе соціальної структури суспільства), професійну (підготовка членів суспільства до виконання певної професійної діяльності), гуманістичну (передача знань і культури Нови поколінням), ідеологічну (формування у підростаючого покоління ідейної спрямованості, життєвої позиції). В.Т. Лісовський крім обумовлених тільки що виділяє ще й моральну, спрямовану на освоєння норм моралі, і політичну, що полягає у вихованні політичної культури, вміння аналізувати. Третя група дослідників називає функції, що впливають на економіку, соціальну структуру, духовну культуру і т.д. суспільства в цілому. В основному вони виділяють економічну, яка ще іменується професійно-економічної або професійно-освітньої, і соціальну. Безліч дослідників виділяють безліч функцій, і, як правило, до вже наявних приписують за своїм баченням нові, а насправді старі, але об'єднані або по-іншому названі. Наприклад, А.В. Кооп крім економічної і соціальної виділяє ще культурно-гуманістичну, а Ф.Р. Филлипов - гуманістичну, політико-виховну та культурно-виховну функції. У цьому прикладі інтегруючої є гуманістична (людиноутворюючою) функція. Але не тільки в цьому прикладі, але в багатьох інших, так як всі інші функції освіти випливають з неї або виступають її модифікаціями.

Таким чином, освіта виконує наступні функції:

• є способом соціалізації особистості і наступності поколінь;

• середовищем спілкування і залучення до світових цінностей, досягнень науки і техніки;

• прискорює процес розвитку і становлення людини як особистості, суб'єкта й індивідуальності;

• забезпечує формування духовності в людині і його світогляду ціннісних орієнтацій і моральних принципів.

У цілому всі ці функції можна звести до двох: відтворення (культури, досвіду, діяльності людей) і розвитку (суспільства, особистості).

Перша функція здійснюється за допомогою теоретичної (знаннєвої) моделі освіти, друга - універсальної (способностной або діяльнісної).

Узагальнюючи, функції освіти можна умовно поділити на:

  • соціально-культурні, спрямовані на розвиток духовного життя суспільства, де вищої школи належить вирішальна роль, бо вона не тільки безпосередньо впливає на формування особистості, а й закладено почуття соціальної відповідальності, дозволяє зберегти, розвинути, транслювати духовну спадщину.

  • соціально-економічні, пов'язані з формуванням і розвитком інтелектуального, науково-технічного та кадрового потенціалу суспільства, з соціальною стратифікацією;

  • соціально-політичні, реалізація яких дозволяє забезпечити безпеку суспільства в самому широкому її розумінні, соціальний контроль, соціальну мобільність, сталий розвиток суспільства, його інтернаціоналізацію та включеність у загальноцивілізаційні процеси.

При цьому необхідно відзначити, що взаємодія і переплетення вищеназваних функцій досить високо.


Малюнок 1. Основні функції освіти в суспільствіМоделі освіти


Історія зафіксувала різні моделі освіти, кожна з яких має свої позитивні тенденції і зіграла певну роль. Коротко перерахуємо основні.

Модель освіти як державно-відомчої організації. У цьому випадку система освіти розглядається структурами державної влади як самостійний напрям у низці інших галузей народного господарства. ой учебных заведений и учебных дисциплин. Будується вона по відомчому принципу з жорстким визначенням цілей, змістом освіти, номенклатур ої навчальних закладів і навчальних дисциплін. При цьому навчальні заклади однозначно підпорядковуються і контролюються адміністративними або спеціальними органами.

Модель розвиваючого освіти (В. В. Давидов, В. В. Рубцов та ін) передбачає організацію освіти через широку кооперацію освітніх систем різного типу та рівня. Така побудова дозволяє забезпечувати та задовольняти потреби різних верств населення країни в освітніх послугах; швидко вирішувати освітні завдання і забезпечувати розширення спектру освітніх послуг. Освіта також отримує реальну можливість бути затребуваним іншими сферами - прямо, без додаткових погоджень з державною владою. У цьому випадку сфера освіти виступає як ланки соціальної практики.

Традиційна модель освіти (Ж. Мажо, Л. Кро, Ж. Капель, Д. Равич, Ч. Фінн та ін) - це модель систематичного академічного освіти як способу передачі молодому поколінню універсальних елементів культур минулого, роль якого зводиться в основному до відтворення культури минулого. Основну роль освіти традиціоналісти вбачають у тому, щоб зберігати і передавати молодому поколінню елементи культурної спадщини людської цивілізації. Перш за все, під цим мається на увазі різноманіття знань, умінь і навичок, ідеалів і цінностей, що сприяють як індивідуальному розвиткові людини, так і збереженню соціального порядку. Відповідно до концепції традиціоналізму освітня система повинна переважно вирішувати завдання формування базових знань, умінь і навичок (у рамках його склалася культурно-освітньої традиції), що дозволяють індивіду перейти до самостійного засвоєння знань, цінностей і умінь більш високого рангу в порівнянні з освоєними.

Раціоналістична модель освіти н ия к существующему обществу. передбачає таку організацію, яка забезпечує засвоєння знань, умінь, навичок і практичне пристосування молодого покоління н ия до існуючого суспільству. У рамках цієї моделі забезпечується передача - засвоєння тільки таких культурних цінностей, які дозволяють безболісно вписуватися в існуючі громадські структури. У раціоналістичної моделі відсутня творчість, самостійність, індивідуальність. Ідеалом стає точне проходження запропонованому шаблону.

Феноменологічна модель освіти (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс та ін) передбачає персональний характер навчання з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей учнів, дбайливе і шанобливе ставлення до їх інтересів і потреб. Його представники відкидають погляд на школу як на освітній конвеєр. Освіту вони розглядають як гуманістичне в тому сенсі, щоб воно найбільш повно і адекватно відповідало справжній природі людини, допомагало йому виявляти те, що в ньому вже закладено природою. Педагоги даної орієнтації створюють умови для самопізнання і підтримки унікального розвитку кожного учня у відповідності з успадкованою їм природою, надають як можна більше свободи вибору і умов для реалізації дитиною своїх природних потенціалів і самореалізації.

Неінстітуціонная модель освіти (П. Гудман, І. Ілліч, Ж. Гудлед, Ф. Клейн, Дж. Холт, Л. Бернар і ін) орієнтована на організацію освіти поза соціальних інститутів, у частині шкіл і вузів. Це утворення на "природі", за допомогою Інтернету, в умовах відкритих шкіл, дистанційне навчання та ін

До теперішнього часу в світі склалися такі освітні моделі:

Американська модель: молодша середня школа - середня школа - старша середня школа - коледж дворічний - коледж чотирирічний в структурі університету - магістратура - аспірантура. Американська модель характеризується тим, що забезпечує набуття досвіду, необхідного для успішної практичної діяльності, орієнтує учнів на індивідуальні запити, надає свободу широкого вибору навчальних предметів і варіювання змісту освіти.

Французька модель: єдиний коледж - технологічний, професійний і загальноосвітній ліцей - університет - магістратура - аспірантура.

Німецька модель: загальна школа - реальне училище, гімназія, основна школа - інститут - університет - аспірантура.

Англійська модель: об'єднана школа - граматична і сучасна школа-коледж - університет - магістратура - аспірантура.

Для західноєвропейських моделей характерний значний питома вага навчальних закладів, орієнтованих на елітарний рівень академічної освіти. У той же час існують і школи, що дають обмежену загальноосвітню підготовку.

Особливість азіатській моделі в тому, що у навчанні в ній органічно поєднуються старі традиції з новітніми потребами технічного прогресу, забезпечується союз ієрогліфів з електронікою.

Російська модель: загальноосвітня школа - повна середня школа-ліцей - коледж - інститут, університет, академія - аспірантура - докторантура.Висновок


Як резюме, можна зробити висновок, що освіта в сучасному світі, завдяки її функцій, грає інтегративну роль при формуванні соціальних спільнот, соціальних інститутів суспільства, формуванні взаємодіючої особистості. Освіта є єдиним інститутом суспільства, на якому будується найбільша кількість взаємин між соціальними спільнотами та представниками їх. Освіта готує для людства готові зразки поведінки і обуславівает можливість розвитку їх. Саме завдяки освіті здійснюється обмін знаннями, інформацією, а, отже, і можливостями між верствами суспільства, між колективами, державами, людьми; так здійснюється комунікативна функція освіти. Всякі функції освіти зумовлюють взаємодію, інтеграцію в суспільстві, що обумовлює гуманітарна функція освіти, з якої походять всі інші функції інституту освіти, роль і значення яких в суспільстві дуже суттєві.

Важливою функцією освіти є систематичне навчання і виховання членів суспільства, орієнтовані на оволодіння певними знаннями (перш за все науковими), ідейно-моральними цінностями, уміннями, навичками, нормами поведінки, зміст яких визначається соціально-економічними і політичними відносинами суспільства, рівнем його матеріально-технічного розвитку.
Список літератури


  1. Основи педагогіки та психології. Курс лекцій. - Мн., 2002

  2. Педагогіка. Бордовская Н., Реан А. - М., 2006

  3. Педагогіка: 100 питань - 100 відповідей: Учеб. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - М., 2003

  4. Педагогічна психологія: Навчальний посібник для вищої школи. - М., 2005

  5. Соціологія. Короткий курс лекцій. Під ред.Степаненко В.І. - Мн., 2000

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Реферат
30.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні види ринків - Конкуренція - Функції конкуренції - Основні моделі ринку - Монополія - Мон
Концептуальні положення сучасної казахстанської моделі освіти
Проектування навчально-виховного процесу в контексті сучасної казахстанської моделі освіти
Менеджмент сутність функції принципи та моделі
Функції середовище і моделі підприємницької діяльності
Соціальні функції освіти
Функції та методологія економічної теорії Моделі економіки
Структура функції і завдання муніципального освіти м Владикавказ
Структура функції і завдання муніципального освіти м Владікавка
© Усі права захищені
написати до нас