Основні функції педагогічного управління

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Graphics

Graphics

Успішне викладання немислимо без стимулювання активності учнів у процесі навчання. Компонент стимулювання не обов'язково слід за організацією. Він може передувати їй, може здійснюватися одночасно, але може і завершити її. Педагогікою накопичені численні прийоми і способи стимулювання активної навчальної діяльності, розроблені спеціальні методи стимулювання.

 • Успішне викладання немислимо без стимулювання активності учнів у процесі навчання. Компонент стимулювання не обов'язково слід за організацією. Він може передувати їй, може здійснюватися одночасно, але може і завершити її. Педагогікою накопичені численні прийоми і способи стимулювання активної навчальної діяльності, розроблені спеціальні методи стимулювання.

 • Важливо не тільки забезпечити потребу у вивченні теми на самому початку уроку, розкриваючи її значимість, незвичність, а й продумати прийоми стимулювання, які будуть використані по ходу уроку і особливо у другій частині його, коли настає природне стомлення школярів і вони потребують у впливах, що знімають напруга, перевантаження та викликають бажання активно засвоювати навчальний матеріал.

Graphics

Викладання передбачає здійснення поточного контролю за ходом засвоєння навчального матеріалу. Здійснюється контроль шляхом спостережень за діяльністю учнів, постановки контрольних питань, вправ звичайного і програмованого типу, шляхом індивідуальних співбесід з окремими учнями під час самостійної роботи класу, перегляду письмових робіт, зошитів учнів під час проходження вчителя по класу і т. д.

 • Викладання передбачає здійснення поточного контролю за ходом засвоєння навчального матеріалу. Здійснюється контроль шляхом спостережень за діяльністю учнів, постановки контрольних питань, вправ звичайного і програмованого типу, шляхом індивідуальних співбесід з окремими учнями під час самостійної роботи класу, перегляду письмових робіт, зошитів учнів під час проходження вчителя по класу і т. д.

Graphics

Поточний контроль дозволяє виявити типові недоліки і труднощі в діяльності учнів, своєчасно звернути на них увагу всього класу і попередити накопичення прогалин, помилкових дій. У результаті поточного контролю вчитель передусім оцінює раціональність обраного ним варіанта організації навчальної діяльності школярів, а також викладу навчального матеріалу та інших видів викладання.

 • Поточний контроль дозволяє виявити типові недоліки і труднощі в діяльності учнів, своєчасно звернути на них увагу всього класу і попередити накопичення прогалин, помилкових дій. У результаті поточного контролю вчитель передусім оцінює раціональність обраного ним варіанта організації навчальної діяльності школярів, а також викладу навчального матеріалу та інших видів викладання.

Graphics

Завершується цикл викладання аналізом досягнутих результатів. Звичайно, мова йде про аналіз реально досяжних для даного етапу результатів.

  • Завершується цикл викладання аналізом досягнутих результатів. Звичайно, мова йде про аналіз реально досяжних для даного етапу результатів.
  • Під час аналізу ефективності засвоєння навчального матеріалу на етапі, коли вже було проведено досить вправ і домашніх завдань, дуже важливо не тільки визначити ступінь знання фактів і визначень, а й спробувати встановити рівень їх усвідомленості, а також вміння застосувати отримані знання для вирішення практичних завдань.
Graphics

Найважливішим елементом є також аналіз причин наявних прогалин у знаннях і уміннях. Ці причини можуть залежати від якості викладання вчителі, від рівня дисциплінованості учнів, ставлення їх до навчання, стану здоров'я, працездатності та уваги, від ступеня сформованості в них навичок навчальної праці, уміння працювати з книгою, розвитку темпу читання та письма. Дуже важливо виявити весь можливий коло причин недоліків у навчанні. Потім шляхом порівняльного аналізу виділити з можливих причин найбільш імовірні. Після цього слід визначити самі основні, домінуючі причини і намітити заходи, спрямовані на усунення цих причин, а потім - менш значимих. У підвищенні ролі аналізу причин відставання школярів у навчанні закладені серйозні резерви вдосконалення навчально-виховного процесу в сучасній школі.

 • Найважливішим елементом є також аналіз причин наявних прогалин у знаннях і уміннях. Ці причини можуть залежати від якості викладання вчителі, від рівня дисциплінованості учнів, ставлення їх до навчання, стану здоров'я, працездатності та уваги, від ступеня сформованості в них навичок навчальної праці, уміння працювати з книгою, розвитку темпу читання та письма. Дуже важливо виявити весь можливий коло причин недоліків у навчанні. Потім шляхом порівняльного аналізу виділити з можливих причин найбільш імовірні. Після цього слід визначити самі основні, домінуючі причини і намітити заходи, спрямовані на усунення цих причин, а потім - менш значимих. У підвищенні ролі аналізу причин відставання школярів у навчанні закладені серйозні резерви вдосконалення навчально-виховного процесу в сучасній школі.

Graphics

Розкриваючи сутність процесу навчання, можна сказати що в ньому органічно зливаються викладання і навчання, тобто діяльність вчителя та учнів.

 • Розкриваючи сутність процесу навчання, можна сказати що в ньому органічно зливаються викладання і навчання, тобто діяльність вчителя та учнів.

Graphics

Керівна роль у навчальному процесі належить вчителю. Але сам навчальний процес неможливий без активної діяльності учнів як суб'єктів навчання. Важливо підкреслити, що в минулому при характеристиці процесу навчання діяльність вчителя нерідко зводили до передачі учням певної суми знань і вмінь. При такому підході викладач вважався активним суб'єктом навчання, а учень лише пасивним його об'єктом. Сучасна дидактика вважає, що вчитель покликаний організувати активну діяльність самих учнів по засвоєнню нових знань і умінь, хоча це і передбачає наявність пояснення, викладу нової інформації та ін

 • Керівна роль у навчальному процесі належить вчителю. Але сам навчальний процес неможливий без активної діяльності учнів як суб'єктів навчання. Важливо підкреслити, що в минулому при характеристиці процесу навчання діяльність вчителя нерідко зводили до передачі учням певної суми знань і вмінь. При такому підході викладач вважався активним суб'єктом навчання, а учень лише пасивним його об'єктом. Сучасна дидактика вважає, що вчитель покликаний організувати активну діяльність самих учнів по засвоєнню нових знань і умінь, хоча це і передбачає наявність пояснення, викладу нової інформації та ін

Graphics

Цикл будь-якої управлінської діяльності включає в себе такі елементи, як планування, організація, стимулювання, поточний контроль, регулювання діяльності та аналіз її результатів. Всі ці елементи притаманні і діяльності вчителя.

 • Цикл будь-якої управлінської діяльності включає в себе такі елементи, як планування, організація, стимулювання, поточний контроль, регулювання діяльності та аналіз її результатів. Всі ці елементи притаманні і діяльності вчителя.

Graphics

Планування своєї діяльності вчитель здійснює за допомогою складання календарно-тематичних і поурочних планів. Зразкові календарно-тематичні плани публікуються відповідними методичними журналами, і вчителю в них доводиться вносити лише деякі корективи, що випливають з особливостей даної школи та класу.

 • Планування своєї діяльності вчитель здійснює за допомогою складання календарно-тематичних і поурочних планів. Зразкові календарно-тематичні плани публікуються відповідними методичними журналами, і вчителю в них доводиться вносити лише деякі корективи, що випливають з особливостей даної школи та класу.

Graphics

Таким чином, планування уроків повинно служити цілям підвищення педагогічної майстерності вчителів, надання їм практичної допомоги. Все це вимагає творчого підходу до поурочного планування. Він виявляється не тільки в різному ступені деталізації плану, але і в подоланні шаблону в структурі уроку: опитування, виклад, вправи і т. д. Під час вивчення складних тем, мало пов'язаних з попередньою, урок можна починати прямо з вивчення нового матеріалу. Не на кожному уроці матеріал викладає вчитель. Прості теми можна доручати школярам вивчати за підручником тут же, в класі. Такий підхід до планування уроків цінний і в тому сенсі, що він різноманітить структуру навчальної роботи, стимулює інтерес школярів до навчання, розвиває їх пізнавальну активність.

 • Таким чином, планування уроків повинно служити цілям підвищення педагогічної майстерності вчителів, надання їм практичної допомоги. Все це вимагає творчого підходу до поурочного планування. Він виявляється не тільки в різному ступені деталізації плану, але і в подоланні шаблону в структурі уроку: опитування, виклад, вправи і т. д. Під час вивчення складних тем, мало пов'язаних з попередньою, урок можна починати прямо з вивчення нового матеріалу. Не на кожному уроці матеріал викладає вчитель. Прості теми можна доручати школярам вивчати за підручником тут же, в класі. Такий підхід до планування уроків цінний і в тому сенсі, що він різноманітить структуру навчальної роботи, стимулює інтерес школярів до навчання, розвиває їх пізнавальну активність.

Graphics

Організація навчальної роботи з виконання наміченого плану підрозділяється на підготовчий і виконавчий етапи.

 • Організація навчальної роботи з виконання наміченого плану підрозділяється на підготовчий і виконавчий етапи.

 • При підготовці до уроку вчитель по можливості забезпечує:

 • - Підготовку необхідних технічних засобів навчання, наочних посібників, дидактичних та роздаткових матеріалів;

 • - Попереднє проведення дослідів, демонстрацій, перегляд діафільмів, щоб попередити можливі труднощі, вибрати найбільш важливі моменти;

 • - Залучення учнів для підготовки майбутніх дослідів, лабораторних робіт та демонстрацій;

 • - Попереднє виконання вправ для закріплення, повторення і домашньої роботи, для того щоб врахувати можливі витрати часу на уроці та вдома;

 • - Підбір навчально-методичної літератури, яка буде використана на уроці, постачання її закладками-покажчиками, щоб швидко знаходити необхідні місця.

Graphics

По ходу попередньої організаційної роботи вчитель вносить деякі корективи в план уроку, деталізує його або знімає деякі завдання, які можуть викликати труднощі в учнів.

 • По ходу попередньої організаційної роботи вчитель вносить деякі корективи в план уроку, деталізує його або знімає деякі завдання, які можуть викликати труднощі в учнів.

 • Організація викладання на самому уроці передбачає, з одного боку, організацію самих дій вчителя і, з іншого - організацію діяльності учнів із засвоєння навчального матеріалу, стимулювання і мотивацію навчання.

Graphics

Організація діяльності учнів включає в себе постановку перед ними навчальних завдань, створення сприятливих умов, при яких школярі беруть ці завдання, чіткий розподіл функцій між учнями при організації практичних робіт, коротке і ясне інструктування їх про способи майбутньої діяльності, своєчасне надання допомоги учням під час навчальних завдань.

  • Організація діяльності учнів включає в себе постановку перед ними навчальних завдань, створення сприятливих умов, при яких школярі беруть ці завдання, чіткий розподіл функцій між учнями при організації практичних робіт, коротке і ясне інструктування їх про способи майбутньої діяльності, своєчасне надання допомоги учням під час навчальних завдань.
Graphics

На жаль, дуже часто організаторська функція вчителя на уроці зводиться лише до постановки завдань і потім переходить вже в жорсткий контроль за їх виконанням. Етапи інструктажу, надання допомоги, організація раціональної взаємодопомоги нерідко беруться до уваги, і в результаті елемент організації виявляється вкрай недостатнім. Ефективність навчання знижується.

 • На жаль, дуже часто організаторська функція вчителя на уроці зводиться лише до постановки завдань і потім переходить вже в жорсткий контроль за їх виконанням. Етапи інструктажу, надання допомоги, організація раціональної взаємодопомоги нерідко беруться до уваги, і в результаті елемент організації виявляється вкрай недостатнім. Ефективність навчання знижується.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Презентація
26.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні функції управління в діяльності завідувача
Управління якістю освіти студентів педагогічного коледжу
Методологія історико педагогічного дослідження розвитку педагогічного знання
Методологія історико-педагогічного дослідження розвитку педагогічного знання
Основні види ринків - Конкуренція - Функції конкуренції - Основні моделі ринку - Монополія - Мон
Процес управління Сутність планування прогнозування як функції управління
Основні школи управління Принципи управління туристичною організацією
Основні функції культури
Основні функції крові
© Усі права захищені
написати до нас