Основні техніко економічні показники цеху

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Тамбовський Державний Технічний Університет
Кафедра "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит"
Курсова робота
"Основні техніко-економічні показники цеху"
Гаврикова М.В. група Б-21з
Тамбов 2007р.

Зміст
Введення
1. Визначення вартості і структури ОС цеху
2. Визначення річного випуску продукту
3. Визначення чисельності промислово-виробничого персоналу (ППП) цеху
4. Розрахунок фонду оплати праці
5. Складання калькуляції собівартості виготовленого продукту
5.1 Визначення потреби в сировині та матеріалах
5.2. Визначення суми амортизаційних відрахувань
5.3 Складання "Кошториси загальновиробничих витрат" по цеху підприємства
6. Розрахунок відпускної ціни
7. Розрахунок прибутку від реалізації
8. Розрахунок показників використання ОС цеху
9. Складання калькуляції собівартості за скороченими витратами
10. Розрахунок ефективності капітальних вкладень
11. Складання зведеної таблиці техніко-економічних показників
Висновок
Список використаної літератури

Введення

Підприємство - це самостійний господарський суб'єкт, що виробляє продукцію, виконує роботи і надає послуги з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку. Вся історія розвитку суспільного виробництва свідчить і доводить, що найбільш ефективно підприємства функціонує в умовах цивілізованого ринку. В умовах ринкової економіки на ефективність роботи підприємства впливає найрізноманітніші фактори. Позитивні - це такі чинники, які благотворно впливають на діяльність підприємства, а негативні навпаки. Ще відрізняють внутрішні і зовнішні чинники. Всі внутрішні фактори можна розділити на об'єктивні і суб'єктивні. Суб'єктивні чинники, а вони становлять абсолютну більшість, повністю залежать від суб'єкта управління, і вони повинні бути завжди в полі зору і аналізу. Підприємство, яке функціонує в системі ринкових економічних відносин, є саморозвивається господарською одиницею; її благополуччя і виживання залежить від формованого потоку доходів. Сучасне підприємство прагне не до тимчасового максимуму прибутку, а до постійного і стійкого доходу,
Мета даної курсової роботи - провести аналіз діяльності підприємства. З мети випливають завдання: вивчити організаційно - економічну характеристику підприємства; зробити аналіз діяльності підприємства; а також в укладенні курсової роботи слід зробити висновки з наявними даними і скласти список літератури, який застосовувався при написанні даної роботи.
Ця курсова робота обрана для закріплення поглиблення і узагальнення знань з економіки організації, розвитку навичок самостійної роботи, наукового підходу до розглянутої проблеми, практичного застосування знань у повсякденній практиці підприємницької діяльності, а також вирішення проблемних ситуацій економічного характеру.
Ключовою метою аналізу є отримання певного числа основних (найбільш представницьких) параметрів, що дають об'єктивну й обгрунтовану характеристику стану підприємства.

1. Визначення вартості і структури ОС цеху

Основні засоби - це засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на вироблену продукцію частинами в міру зношування.
На підприємстві застосовується єдина типова класифікація основних засобів, відповідно до якої ці засоби групуються за галузевою ознакою, призначенню, видам, приналежності й використання.
Групування основних засобів за галузевою ознакою дозволяє отримати інформацію про їх вартість у кожній галузі, вивчити особливості структури і т.п.
Залежно від призначення до виробничо-господарської діяльності основні засоби підрозділяється на виробничі (машини, верстати, апарати, інструменти, будівлі основних і допоміжних цехів, відділів, служб, будівлі для реалізації продукції у вигляді складів, транспортні засоби тощо) і невиробничі (основні засоби житлово-комунального господарства, поліклінік, клубів, стадіонів, дитячих садів тощо).
За рівнем участі в процесі виробництва основні виробничі фонди поділяються на активну і пасивну частину. До активної частини основних фондів, що надають прямий вплив на зміну форми і властивостей предметів праці, відносять машини, обладнання, транспортні засоби, прилади, інвентар та ін До пасивної частини фондів відносять будівлі та споруди та ін, тобто фонди, що забезпечують умови здійснення виробничого процесу. Чим вище частка активної частини фондів, тим більшими можливостями розташовує господарюючий суб'єкт по збільшенню обсягу випуску. Віднесення об'єктів до активної і пасивної частин залежить від специфіки галузі (нафтопереробної споруди - активна частина).
За видами основні засоби поділяються наступним чином: будівлі (виробничо-технічні, службові і т.п.); споруди (інженерно-будівельні об'єкти, які обслуговують виробництво - водопровідні, гідротехнічні та ін); передавальні пристрої (електромережі, тепломережі, трубопроводи і т . п.); машини та обладнання (засоби праці, що змінюють властивості, форму або стан матеріалу); транспортні засоби; інструмент; виробничий інвентар і приналежності; господарський інвентар; робочий продуктивна худоба; багаторічні насадження; капітальні витрати по поліпшенню земель; інші основні фонди ; капітальні вкладення в орендовані об'єкти, які стосуються основних засобів.
За перерахованими видами ведеться облік основних засобів і складається звітність про їх наявність та рух.
По приналежності основні засоби поділяються на власні та орендовані, а за ознакою використання - на перебувають в експлуатації, в реконструкції і технічному переозброєнні, в резерві на консервації. Такий поділ дозволять правильно обчислити величину амортизації.
Співвідношення різних груп основних фондів у загальній вартості, виражене у відсотках, становить структуру основних виробничих фондів. Структура основних виробничих фондів різних галузей і фірм визначається характером і обсягом своєї продукції, технічним рівнем виробництва, рівнем спеціалізації і кооперування, природно-кліматичними умовами.
Оцінка основних фондів - грошове вираження їх вартості. Застосовується три види їх оцінки: первісна, відновлювальна та залишкова вартість основних засобів.
Первісна вартість основних засобів - вартість, слагающаяся з витрат на їх зведення або придбання, включаючи витрати по їх доставці й установці, а також інші витрати, необхідні для доведення даного об'єкта до стану готовності до експлуатації за призначенням.
В умовах перехідного періоду до ринкових відносин розширюються можливості надходження основних засобів на підприємства. Тому залежно від способу надходження активних засобів їх первісна вартість визначається наступним чином:
внесених засновниками в рахунок їхнього внеску в статутний капітал підприємства - за домовленістю сторін;
виготовлених на самому підприємстві, а також придбаних за плату у інших підприємств та осіб - виходячи з фактично зроблених витрат по зведенню або придбання цих об'єктів, включаючи витрати з доставки, монтажу і встановлення;
отриманих від інших підприємств та осіб безоплатно, а також в якості субсидій урядового органу - експертним шляхом або за даними документів приймання-передачі;
довгостроково орендуються - за домовленістю сторін.
Відновлювальна вартість основних засобів - це вартість їх відтворення в сучасних умовах. Величина відхилення відновної вартості основних фондів від їх первісної вартості залежить від темпів прискорення НТП, рівня інфляції та ін Своєчасна і об'єктивна переоцінка основних фондів має дуже важливе значення, перш за все для їх простого і розширеного відтворення.
Залишкова вартість являє собою різницю між первісною або відновною вартістю і сумою зносу, тобто це та частина вартості основних засобів, яка ще не перенесена на вироблену продукцію.
Оцінка основних засобів за їх залишкової вартості необхідна насамперед для того, щоб знати їх якісний стан, зокрема визначити коефіцієнти придатності та фізичного зносу і складання бухгалтерського балансу.
Вартісна оцінка основних фондів необхідна для їх обліку, аналізу та планування, а також для визначення обсягу, структури капітальних вкладень.
Загальну вартість основних засобів визначаємо за наступною формулою:
Ф = Ф НЗД + Ф нмаш + Ф нкіп + Ф нтранс + Ф нпр, (1)
Де:
Ф н - початкова вартість конкретного основного засобу, тис. руб.
Ф = 133400 +434100 +7500 +59200 +25000 = 659200 (тис. крб)
Питома вага основних засобів знаходимо наступним чином:
Доля. вага зд = % = 20,24%
Доля. вага маш = % = 65,85%
Доля. вага КВП = % = 1,14%
Доля. вага транс = % = 8,98%
Доля. вагу пр = % = 3,79%
З урахуванням планових змін визначаю вартість основних засобів (ос):
Ф НЗД = (133400 * 1,014) +133400 = 135268 (тис. крб)
Ф нмаш = (434100 * 1,067) +434100 = 463185 (тис. крб)
Ф нкіп = (7500 * 1,132) +7500 = 8490 (тис. крб)
Ф нтранс = (59200 * 1,08) +59200 = 63936 (тис. крб)
Ф = 135268 +463185 +8490 +63936 +25000 = 695879 (тис. крб)
Розраховую питома вага в плановому періоді
Доля. вага зд = = 19,44%
Доля. вага Маш = 66,56%
Доля. вага КВП = = 1,22%
Доля. вага транс = = 9,19%
Доля. вагу пр = = 3,59%
Розраховую зміна питомої ваги
Доля. вага зд = 19,44-20,24 =- 0,8%
Доля. вага Маш = 66,56-65,85 = 0,71%
Доля. вага КВП = 1,22-1,14 = 0,08%
Доля. вага транс = 9, 19-8,98 = 0,21%
Доля. вагу пр = 3,59-3,79 =- 0,2%
Зведемо всі отримані дані в таблицю (див. Таблицю 1).

Таблиця № 1. Вартість і структура ОС
Групи ОС
Звітний період
Зміна вартості
Плановий період
Зміна питомої ваги,%
Первісна вартість, тис. р..
Питома вага,%
%
Тис. р.
Первісна вартість, тис. р..
Питома вага,%
Будинки і споруди
133400
20,24
1,4
1867,6
135267,6
19,44
-0,8
Силові і робочі машини та обладнання
434100
65,85
6,7
29084,7
463184,7
66,56
0,71
Вимірювальні та регулюючого. прилади, ВТ
7500
1,14
13,2
990
8490
1,22
0,08
Транспортні засоби
59200
8,98
8,0
4736
63936
9, 19
0,21
Інші ОС
25000
3,79
-
-
25000
3,59
-0,2
Разом:
659200
100
-
36678,3
695878,3
100
-
Як видно з таблиці в плановому періоді питома вага активної частини збільшився: машини та обладнання на 29085 тис. крб.; КВП на 990 тис. руб.; Транспортні засоби на 4736 тис. руб. Отже, ми маємо справу з прогресивною зміною структури основних засобів.

2. Визначення річного випуску продукту

Розрахунок річного випуску продукції проводиться за такою формулою
У г = q факт * N раб * Т еф * К в, (2)
Де:
У г - річний випуск продукції, шт.
q факт - продуктивність ведучого обладнання, шт \ год
N раб - кількість обладнання, шт
Т еф - ефективний фонд часу роботи обладнання, год
К в - коефіцієнт виходу
Для розрахунку річного випуску продукції, нам буде потрібно наступні формули:
Ефективний фонд часу
Т еф = Т ном-Т рем, (3)
Де:
Т ном - номінальний час роботи, год
Т рем - час простою обладнання у всіх видах ремонтів, годину
Номінальний час роботи
Т ном = (Т кал-t вих. Празд) * t см * n см, (4)
Де:
Т кал - календарний час роботи, дн.
t вих. празд - кількість вихідних і святкових днів у році, дн.
t c м - тривалість зміни на добу, год
n зм - кількість змін на добу
Час знаходження в ремонті
Т рем = Т * Т ном / П до, (5)
Де:
П к - час пробігу між капітальними ремонтами, годину
Т - Час простою за міжремонтний цикл, годину.
Час простою за міжремонтний цикл
Т = T к * n к + t c * n c + t т * n т, (6)
Де:
t к, t c, t т - час простою в одному капітальному, середньому і поточному ремонтах, годину
n k, n с, n т - кількість капітальних, середніх і поточних ремонтів (n к = 1)
Кількість середніх і поточних ремонтів
n c = П к / П з-n к, (7)
Де:
П з - час пробігу між середніми ремонтами, годину
n т = П к / П т - n к - n с, (8)
Де:
П т - час пробігу між поточними ремонтами, годину
Для того щоб розрахувати річний випуск продукції скористаємося
формулами (2-8):
n з = 25920/4320-1 = 5
n т = 25920/720-1-5 = 30
Т кал = 360дн
Т ном = (360-116) * 8 * 3 = 5856ч
Т = 192 * 1 +72 * 5 +12 * 30 = 912ч
Т рем = 912 * 5856/25920 = 206ч
Т еф = 5856-206 = 5650ч
У г = 0,7 * 15 * 5650 * 0,5 = 29663 шт / рік
Розраховую планову продуктивність ведучого обладнання
q пл = 0,7 * 1,158 = 0,8106
Розраховую плановий обсяг випуску
В = 0,8106 * 15 * 5650 * 0,5 = 34349 шт / рік
Отже, обсяг випуску продукції зріс на 4686 шт / рік

3. Визначення чисельності промислово-виробничого персоналу (ППП) цеху

Трудові ресурси підприємства - це сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві і вхідних у його обліковий склад. У обліковий склад включається всі працівники, прийняті на роботу, пов'язану як з основною, так і не основною його діяльністю.
До промислово-виробничого персоналу належать працівники, які займаються безпосередньо виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг.
Непромисловий персонал - працівники, які обслуговують непромислові господарства та організації господарюючого суб'єкта.
Промислово-виробничий персонал в залежності від характеру виконуваних функцій у процесі виробництва ділиться на робітників (основних та допоміжних), службовців та інженерно-технічних працівників (спеціалістів і керівників)
До робітників відносять працівників, безпосередньо зайнятих створенням матеріальних цінностей і наданням виробничих і транспортних послуг. Робітники підрозділяються на основних і допоміжних. Їх співвідношення - аналітичний показник роботи господарюючого суб'єкта.
Основні робочі безпосередньо зайняті виготовленням продукції, наданням послуг і виконанням робіт.
Допоміжні робітники обслуговують технологічні процеси основного і допоміжного виробництва.
Службовці - працівники, які здійснюють функції лічильно-бухгалтерські, статистичні, діловодні, постачальницько-збутові та адміністративно-господарські.
Інженерно-технічні працівники виконують функції технічного, організаційного та економічного керівництва та управління.
Дуже корисно при аналізі виробничо - господарської діяльності підрозділяти персонал за наступними категоріями: керівники, фахівці, службовці, робітники.
Кількісна характеристика трудових ресурсів підприємства в першу чергу виміряється такими показниками, як облікова і явочна чисельність працівників.
Облікова чисельність працівників підприємства - це чисельність працівників облікового складу на визначене число чи дату з обліком прийнятих і вибулих за цей день працівників.
Явочна чисельність - це кількість працівників облікового складу, що з'явилися на роботу. Різниця між явочним і обліковим складом характеризує кількість добових простоїв.
Структура календарного фонду часу господарюючому суб'єкту в цілому, по окремих категоріях і групам працівників визначається шляхом складання балансу робочого часу. При визначенні ефективного фонду часу виходять з режиму роботи та середньої тривалості робочого дня. Ефективний фонд робочого часу одного працюючого характеризує середню кількість годин, яку повинен відпрацювати працівник протягом планового періоду.
Явочна чисельність робітників у зміну представляє собою необхідну кількість робітників для забезпечення нормального технологічного процесу.
Ч = N раб / Н обсл, (9)
Де:
N раб - кількість одиниць працюючого обладнання, шт;
Н обсл - кількість одиниць обладнання, яке може обслужити один робітник протягом зміни, од \ чол.
Чисельність явочна на добу розраховується наступним чином.
Ч = Ч см яв * n см, (10)
Де:
n зм - кількість змін на добу
Штатна чисельність розраховується для безперервних виробництв, коли потрібна додаткова бригада робітників для підміни у вихідні дні.
Чисельність подменной бригади дорівнює чисельності в зміну.
Ч шт = Ч + Ч подме, (11)
Де:
Ч підміна - кількість робітників для підміни, чол.
Облікова чисельність визначає всю кількість службовців прийнятих на роботу. Вона включає в себе штатну чисельність робітників, які забезпечують підміну планованих невиходів на роботу. Для розрахунку облікової чисельності використовується коефіцієнт переведення, який визначається на основі даних балансу робочого часу одного середньооблікового робітника.
Ч спис = Ч шт * До пер, (12)
Де:
До пер - коефіцієнт переведення, який розраховується на основі балансу робочого часу одного середньооблікового робітника.
До пер = , (13)
Де:
Т еф = Т ном-плановані невиходи.
Використовуючи вище наведені формули, знайдемо чисельність промислово-виробничого персоналу в звітному періоді.
Явочна чисельність.
1-а стадія Ч = = 26 (осіб)
2-я стадія Ч = = 20 (осіб)
3-я стадія Ч (Осіб)
4-я стадія Ч 15 (чол)
Явочна чисельність у зміну буде наступною:
Ч = 26 +20 +11 +15 = 72 (осіб)
Добова чисельність:
Ч = 72 * 3 = 216 (осіб)
Штатна чисельність:
Ч шт = 216 +72 = 288 (чол)
Знаходимо коефіцієнт перекладу:
Т ном = 360-116 = 244 (дн)
Т еф = 244-35 = 209 (дн)
До пер = 244/209 = 1,17
Облікова чисельність основних виробничих робітників (ОПР):
Ч спис = 288 * 1,17 = 337 (чол)
Розраховую чисельність допоміжних робітників
Ч = 17 * 3 = 51 (осіб)
Ч шт = 51 +17 = 68 (осіб)
Ч спис = 68 * 1,17 = 79 (осіб)
Ч = 13
Ч шт = 13 +13 = 26 (осіб)
Ч спис = 26 * 1,17 = 30 (осіб)
Ч = 30 +79 = 109 (осіб)
Ч сл = 50 (осіб)
Ч = 337 +109 +50 = 496 (чол)
У плановому році чисельність ОПР збільшується на 5%, це призведе до того, що чисельність основних робочих збільшиться на 19 осіб.
Ч = 72 * 5% = 76 (осіб)
Ч = 76 * 3 = 228 (чол)
Ч шт = 228 +76 = 304 (чол)
Ч спис = 304 * 1,17 = 356 (чол)
Ч = 356 +109 +50 = 515 (чол)

4. Розрахунок фонду оплати праці

Заробітна плата - це виражена в грошовій формі частина національного доходу, яка розподіляється за кількістю та якістю праці, витраченої кожним працівником, надходить у його особисте споживання. Заробітна плата - це винагорода за працю.
Оплата праці працівників - це ціна трудових ресурсів, задіяних у виробничому процесі.
У сучасних умовах на підприємствах застосовуються різні форми і системи оплати праці, але найбільше поширення отримали дві форми оплати праці: відрядна і погодинна.
Схема № 1 Форми і системи заробітної плати.
Відрядна оплата праці
Проста відрядна
Відрядно-преміальна
Побічно-відрядна
Акордна
Відрядно-прогресивна
Індивідуальна
Колективна підрядна
Проста погодинна
Почасово-преміальна
Погодинна
Потижнева
Помісячна


Тарифна система є сполучною ланкою між нормуванням праці і зарплатою. Тарифна система являє собою сукупність нормативів, за допомогою яких здійснюється диференціація і регулювання зарплати в залежності від складності, умов праці, його народногосподарської значущості та особливостей.
Тарифна система включає в себе:
тарифну сітку;
тарифну ставку;
тарифні коефіцієнти;
тарифно-кваліфікаційні довідники;
надбавки, доплати до тарифних ставок і окладів;
районні коефіцієнти.
Тарифна сітка являє собою сукупність тарифних розрядів і відповідних їм коефіцієнтів або співвідношення тарифних ставок по розрядах. Вона служить для встановлення співвідношення в оплаті праці залежно від рівня кваліфікації. Тарифна ставка визначає розмір оплати праці в одиницю робочого часу і залежить від форми оплати праці, умов, значущості та складності праці. Тарифні ставки по розрядах робітників, диференційовані за складністю виконуваних ними робіт (кваліфікації робітників) утворюють так звану горизонталь ставок, чи там тарифну сітку.
Таблиця № 2 - Тарифна сітка.
Тариф. розряд
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Тариф. Коеф.
1
1,088
1, 204
1,35
1,531
1,8
1,892
2
Фонд оплати праці (ФОП) представляє собою загальну суму витрат на оплату праці працівників та виплат соціального характеру.
ФОП розраховується за наступною формулою:
ФОП = ФОП опр + ФОП НД + ФОП сл, (14)
У нашій організації ставка першого розряду дорівнює 18 руб / год. Розрахунок Розрахунок ставки іншого розряду проводиться таким чином:
З т i = З т1 * К т i * До ут * До ит, (15)
Де:
З т i - тарифна ставка i-го розряду;
З т1 - тарифна ставка 1-го розряду;
До т i - тарифний коефіцієнт i-го розряду;
До ут - коефіцієнт умов праці;
До іт - коефіцієнт інтенсивності праці;
До т i = , (16)
Умови праці можуть бути:
нормальні (До ут = 1)
шкідливі (До ут = 1,12)
особливо шкідливі (До ут = 1,24)
Інтенсивність праці може бути:
у почасових (До ит = 1)
у відрядників (До ит = 1,07)
Заробітна плата почасових робочих знаходиться за формулою:
ЗП повре = З т i * Т факт * Т см, (17)
Де:
Т факт - чисельність робітників даного розряду, чол.;
Т зм - кількість змін, см / доб.
Розрахуємо тарифну ставку 3,4,5,6 розрядів для звітного періоду.
З Т6 = 18 * 1,12 * 1,8 = 36,288 (руб / год)
З Т5 = 18 * 1,12 * 1,531 = 30,865 (руб / год)
З Т4 = 18 * 1,12 * 1,35 = 27,216 (руб / год)
З т3 = 18 * 1,12 * 1, 204 = 24,273 (руб / год)
Визначимо ФОП основних виробничих робітників.
ЗП р6 = 36,288 * 122 * 8 = 35 417 (руб / см)
ЗП Р5 = 30,865 * 94 * 8 = 23210,48 (руб / см)
ЗП р4 = 27,216 * 51 * 8 = 11104,13 (руб / см)
ЗП р3 = 24,273 * 70 * 8 = 13592,88 (руб / см)
ФОП = (35417 +23210,48 +11104,13 +13592,88) * 209 * 1,6 = 27863,708 (тис. крб)
Визначимо ФОП службовців.
ФОП сл = 5000 * 12 * 50 = 3000 (тис. крб)
Визначимо ФОП допоміжних робітників.
До Т4, 5 = = 1,4405
З Т4, 5 = 18 * 1,4405 * 1,12 = 29,04 (руб / год)
ФОП доп = 29,04 * 109 * 8 * 209 * 1,6 = 8467,971 (тис. крб)
ФОП = 3000 +27863,708 +8467,971 = 39331,679 (тис. крб)
Розрахуємо ФОП для планового періоду, при цьому ми будемо користуватися тими ж формулами, що і при розрахунку звітного періоду.
Наше підприємство отримує додаткове обладнання, це призводить до збільшення основних виробничих робітників, значить чисельність збільшилася на 5%. ФОП збільшився в плановому періоді на 15%.
Визначимо ФОП основних виробничих робітників.
ЗП р6 = 36,288 * 128 * 8 * 209 * 1,6 = 12425,940 (тис. крб)
ЗП Р5 = 30,865 * 99 * 8 * 209 * 1,6 = 8174,435 (тис. крб)
ЗП р4 = 27,216 * 54 * 8 * 209 * 1,6 = 3931,645 (тис. крб)
ЗП р3 = 24,273 * 75 * 8 * 209 * 1,6 = 4870,135 (тис. крб)
ФОП = ((12425,940 +8174,435 +3931,645 +4870,135) * 15%) +29402,155 = 33812,47 (тис. крб)
Визначимо ФОП службовців.
ФОП = (3000 * 15%) * 3000 = 3450 (тис. крб)
Визначимо ФОП допоміжних робітників.
ФОП = (8467,971 * 15%) +8467,971 = 9738,167 (тис. крб)
ФОП = 33812,478 +9738,167 +3450 = 47000,645 (тис. крб)
ФОП = 47000,645 - 39331,679 = 7668,966 (тис. крб)
У плановому періоді відбулося збільшення ФОП ппп на 7668,966 тис. руб. або на 7669 тис. руб.
Зведемо отримані дані в таблицю № 3.
Таблиця № 3. Чисельність і ФОП працівників цеху.
Категорія працівника
Чисельність, чол.
ФОП рік, тис. руб.
Звітний період
Плановий період
Зміни,%
Звітний період
Плановий період
Зміни,%
ОПР
337
356
5
27863,708
33812,478
21
Допоміжні робітники
109
109
-
8467,971
9738,167
15
Службовці
50
50
-
3000
3450
15
Всього ППП
527
546
-
39331,679
47000,645
-

5. Складання калькуляції собівартості виготовленого продукту

Суб'єкти господарювання, які займаються виробничою діяльністю, визначає витрати виробництва, а здійснюють збутову, постачальницьку, торгово-посередницьку діяльність, - витрати обігу.
Загальна величина витрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією продукції, називається собівартістю, яка відображає величину поточних витрат, що забезпечують процес простого відтворення.
У загальному вигляді витрати підприємства можна розглядати як вартість використаних економічних ресурсів:
вартість витрачених виробничих запасів
амортизаційні відрахування
заробітна плата промислово-виробничого персоналу
всі види податків, зборів, відрахувань, передбачених законодавством
інші витрати.
Собівартість можна класифікувати за такими ознаками:
1. за методом визначення витрат складових собівартість, собівартість поділяється на:
нормативну
планову
фактичну
2. щодо порядку формування і за обсягом врахованих витрат собівартість поділяється на:
цехову
виробничу
повну
3. за кількістю підприємств, що беруть участь у розрахунку собівартість, собівартість поділяється на:
індивідуальну
середню
У залежності від переважання окремих витрат у собівартості продукції поділяється на:
матеріаломістких
енергоємну
трудомістку
капіталомістку
змішану.
Кошторис витрат на виробництво складається в тому випадку, якщо метою розрахунку є визначення суми витрат, витрати на здійснення діяльності. Угруповання здійснюється за економічними елементами.
Економічний елемент у кошторисі витрат - це однорідні витрати, за економічним змістом
Основними економічними елементами є:
1. Матеріальні витрати за вирахуванням зворотних відходів;
2. Оплата праці;
3. Відрахування на соціальні потреби;
4. Амортизація ОЗ;
5. Інші витрати.
До першого економічному елементу відносяться:
Сировина, покупні напівфабрикати і комплектуючі матеріали, поточні вироби, які входять до складу комплектуючого виробу.
Сировина, покупні напівфабрикати і комплектуючі матеріали, поточні вироби, які необхідні для виробничих та господарських послуг.
Паливо і енергія всіх видів, що витрачається як на технічні цілі, так і на інші виробничі та господарські потреби і т.д.
До другого економічному елементу відносяться:
витрати на оплату праці ППП
До третього економічного елементу відносяться:
виплати до пенсійного фонду;
виплати до фонду соціального страхування;
виплати на медичне страхування.
До четвертого економічному елементу відносяться:
Відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, як за ОС виробництва, так і невиробничого значення, але перебувають на балансі у підприємства.
До п'ятого економічному елементу відносяться:
Податки, збори, відрахування в спеціальні позабюджетні фонди, вироблені відповідно до законодавства;
Платежі за гранично допустимі викиди;
Обов'язкове страхування майна.
Калькуляція собівартості складається в тому випадку, коли необхідно визначити витрати на виготовлення кожного виду продукції, витрати групуються за статтями витрат.
Перша стаття - відображає кількість сировини, матеріалів, що витрачається на виготовлення одиниці продукції. Розраховується на основі норми витрат.
Друга стаття - відображає кількість палива, необхідного для виготовлення одиниці продукції.
Третя стаття - відображає кількість енергії, що витрачається на виготовлення одиниці продукції.
У статтях 1-3 обліковуються матеріали, паливо, енергія пов'язані з виготовленням продукції (технологічні витрати).
Четверта стаття - відображає всі витрати фірми на оплату праці основних виробничих робітників.
П'ята стаття - відображає витрати підприємства на соціальні страхування.
Шоста стаття - характеризує величину загальновиробничих витрат пов'язану з виробництвом окремого продукту тобто всі витрати, що стосуються обслуговування основних і допоміжних виробництв.
Сьома стаття - відображає величину загальновиробничих витрат пов'язаних з витратами на управління, що не стосуються безпосередньо процесу виробництва.
Восьма стаття - відображає витрати фірми пов'язані з реалізацією продукції.
У статті, складові калькуляцію, а отже і всі витрати за статтями, можна класифікувати на:
1. прості і комплексні. В основі цієї класифікації лежить складу статті витрат. Якщо стаття складається з одного економічного елемента - це проста стаття (сировина, матеріали, заробітна плата). Якщо стаття складається з кількох економічних елементів, то вона називається комплексною (загальногосподарські, загальновиробничі, комерційні витрати).
2. змінні і умовно-постійні. В основі цієї класифікації лежить відношення витрат за статтею до обсягу продукції, що випускається. Змінні витрати пропорційні обсягу випуску продукції. .
3. прямі і непрямі. В основі цієї класифікації лежить метод розподілу витрат і включення в собівартість. Прямі статті після розрахунку прямо включаються до собівартості (сировина, матеріали, паливо). Непрямі витрат: на початку визначається їх загальна величина, а потім вона розподіляється одним з непрямих методів по основних цехах (загальногосподарські витрати), а потім за видами продукції (загальновиробничі і загальногосподарські витрати). Основними методами розподілу непрямих витрат є розподіл пропорційно заробітній платі основних виробничих робітників і розподіл пропорційно вартості обробки сировини і матеріалів.
До складання калькуляції собівартості необхідно визначити потребу в матеріальних і енерговитратах, величину амортизації ОЗ і скласти кошторис загальновиробничих витрат.

5.1 Визначення потреби в сировині та матеріалах

Потреба в сировині і матеріалах визначається наступним чином.
П = Н р * У г, (18)
Де:
Н р - кількість сировини, матеріалів, палива, енергії, що витрачається на виробництво одиниці продукції;
У г - річний випуск продукції, шт \ рік.
Використовуючи формулу 18 обчислимо потреба підприємства в сировині та матеріалах, паливі та енергії.
Н ра = 84,5, Н РБ = 35,1, Н рв = 13, Н ртопл = 1,43 Н рен = 16,12.
П = 84,5 * 29663 = 2506523,5 (кг)
П = 35,1 * 29663 = 1041171,3 (кг)
П = 13 * 29 663 = 385 619 (кг)
П = 1,43 * 29663 = 42418,09 (т)
П = 16,12 * 29663 = 478167,56 (кВт)
Розрахуємо потреба в сировині та матеріалах, паливі та енергії за плановий період.
Н ра = 84,5 - (84,5 * 3%) = 81,965 (кг)
Н РБ = 35,1 - (35,1 * 3%) = 34,047 (кг)
Н рв = 13 - (13 * 3%) = 12,61 (кг)
Н р палив = 1,43 - (1,43 * 1%) = 1,4157 (т)
Н р ен = 16,12 - (16,12 * 2%) = 15,7976 (кВт)
П = 81,965 * 34349 = 2815415,7 (кг)
П = 34,047 * 34349 = 1169480,4 (кг)
П = 12,61 * 34349 = 433140,89 (кг)
П = 1,4157 * 34349 = 48627,88 (т)
П = 15,7976 * 34349 = 542631,76 (кВт)
У результаті змін в плановому році потреба в сировині на матеріали А, Б, В зросла на 484723,1 кг., Відповідно на енергію - 64464,2 кВт., На паливо - 6209,79 т.
Таблиця № 4. Потреба в матеріальних і енергоресурсах
Найменування ресурсу
Од. ізм.
Звітний період
Плановий період
Норма витрати од / шт
Річна потреба од / рік
Змін. норми%
Норма витрати од / шт
Річна потреба од / рік
1. Сировина і матеріали
1.1 Матер. А
кг
84,5
2506523,5
3
81,965
2815415,7
1.2 Матер. Б
кг
35,1
1041171,3
-3
34,047
1169480,4
1.3 Матер. У
кг
13
385619
-3
12,61
433140,89
2. Енерговитрат
2.1 Паливо
т
1,43
42418,09
-1
1,4157
48627,88
2.2 Електроен.
кВт / год
16,12
478167,56
-2
15,7976
542631,76

5.2. Визначення суми амортизаційних відрахувань

Амортизація основних засобів - це спосіб погашення вартості ОС шляхом включення річної суми амортизаційних відрахувань у собівартість річного випуску продукції, що виготовляється.
При реалізації виготовленої продукції амортизаційні відрахування накопичуються, створюючи амортизаційний фонд, який забезпечує просте відтворення ОС.
Існують ОС по яких амортизація не нараховується до них належить:
ОС, отримані безоплатно;
Житловий фонд;
Об'єкти зовнішнього благоустрій;
Об'єкти лісового, дорожнього господарства;
За продуктивної худоби, багаторічних насаджень;
Бібліотечних фондів;
Ос, що знаходяться на консервації.
Лінійний метод. При цьому методі річна сума амортизаційних відрахувань визначається за нормою амортизації від первісної вартості ОЗ.
Метод зменшуваного залишку. При методі річна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи із залишку вартості, заснованої на початок цього року і збільшеною норми амортизації, що застосовується при першому методі. Коефіцієнт збільшення може коливатися від 1 до 3.
Метод дігрессівной амортизації - спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання. Річна сума амортизації обчислюється виходячи з первісної вартості і норми, рівної співвідношенню в чисельнику якого числа років, що залишилися до закінчення строку корисного використання, в знаменнику - сума чисел років терміну корисного використання.
Метод списання вартості пропорційного обсягу виробленої продукції. Специфікою даної методу є та обставина, що купується обладнання має за термін корисного використання виготовити певний заздалегідь відомий обсяг продукції. При цьому методі розраховується величина амортизації на одиницю продукції, що випускається.
У роботі амортизація нараховується лінійним методом. Він полягає в тому, що за 100% приймається первісна вартість. Річна сума амортизації розраховується на підставі діючих норм амортизації.
А г = Н а * Ф н / 100%, (19)
Де:
Н а - річний відсоток погашення вартості,%;
Ф н - первісна вартість основних засобів, тис. руб. .
Основу для розрахунку Н а становить час експлуатації ОЗ.
Згідно формулою 19 амортизація ОЗ знаходиться наступним чином.
А = 2 * 133400/100% = 2668 (тис. крб)
А = 12 * 434100/100% = 52 092 (тис. крб)
А = 18 * 7500/100% = 1350 (тис. крб)
А = 15 * 59200/100% = 8880 (тис. крб)
А = 10 * 2500/100% = 2500 (тис. крб)
Обчислимо амортизацію ОС в плановому періоді.
А = 2 * 135267/100% = 2705 (тис. крб)
А = 12 * 463184/100% = 55 582 (тис. крб)
А = 18 * 8490/100% = 1528 (тис. крб)
А = 15 * 63936/100% = 9590 (тис. крб)
А = 10 * 25000/100% = 2500 (тис. крб)

Таблиця № 5. Амортизація ОС.
Найменування групи ОС
Норма амортизації
%
Звітний період тис. руб
Плановий період тис. руб.
Порівнюючи. вартість
Річна амортизації.
Порівнюючи. вартість
Річна амортизація
Машини та обладнання
12
434100
52092
463185
55582
КВП ІХТ
18
7500
1350
8490
1528
Транспортні засоби
15
59200
8880
63936
9590
Разом по активної частини
500800
62322
535611
66700
Будинки і споруди
2
133400
2668
135268
2705
Інші ОС
10
25000
2500
25000
2500
Разом з пасивної частини
158400
5168
160268
5205

5.3 Складання "Кошториси загальновиробничих витрат" по цеху підприємства

Розрахунок витрат за статтями кошторису в плановому періоді проводиться на підставі сформованих норм витрат за цими статтями у звітному періоді (Н з i о. П):
З i о. п. * 100
Н з i о. п. = БВ о. п.; (20)
Де:
З i о. п і З i п. п - сума витрат по i-й статті кошторису у звітному і плановому періодах, тис. руб.
БВ о. п. і БВ п. п. - значення базової величини для розрахунку витрат по i-й статті кошторису, тис. руб.
Н з i о. п. * БВ п. п.
З i п. п. = 100 (21)
При розрахунку "Інших витрат" за базову величину береться сума витрат з попереднім статтям відповідних розділів кошторису.
Активна частина.
Ф (Актив) = 434100 +7500 +59200 = 500800 (тис. крб)
Ф (Актив) = 463185 +8490 +63936 = 535611 (тис. крб)
Н сод і експл = 100 * 42400/500800 = 8,47
Р = 8,47 * 535611/100 = 45366 (тис. крб)
Н рем = 100 * 68700/500800 = 13,72
Р = 13,72 * 535611/100 = 73486 (тис. крб)
Н пер гр = 100 * 2580/153681 = 1,68
Р = 1,68 * 177961/100 = 2990 (тис. крб)
Н а = 100 * 62322/500800 = 12,44
Р а = 66700 (тис. крб)
Н пр расх = 100 * 20500 / (42400 +68700 +2580 +62322) = 11,65
Р = 11,65 * (45366 +73486 +2990 +66700) / 100 = 21965 (тис. крб)
Пасивна частина.
Ф (Пасив) = 133400 +25000 = 158400 (тис. крб)
Ф (Пасив) = 135268 +25000 = 160268 (тис. крб)
Н охр. тр = 100 * 4920/39331, 679 = 12,51
Р = 12,51 * 47000,645 / 100 = 5880 (тис. крб)
Н сод і експл = 100 * 8250/158400 = 5,21
Р = 5,21 * 160268/100 = 8350 (тис. крб.)
Н рем = 100 * 12800/158400 = 8,08
Р = 8,08 * 160268/100 = 12950 (тис. крб)
Н пр расх = 100 * 2540 / (3000 +5168 +780 +8250 +12800 +4920) = 7,27
Р = 7,27 * (3450 +897 +5205 +5880 +12950) / 100 = 2670 (тис. крб)
Розмістимо всі отримані дані в таблиці 6.
Таблиця № 6. Кошторис загальновиробничих витрат.
Статті витрат
Базові величини, р
Норма витрат,%
Сума за статтями, тис. руб.
Звітний рік
Плановий рік
1. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання
1.1 Зміст і експлуатація транспортних засобів
500800
8,47
42400
45366
1.2 Ремонт обладнання і транспортних засобів
500800
13,72
68700
73486
1.3 Амортизація. обладнання та транспортних засобів
500800
-
62322
66700
1.4 переміщений. вантажів
153861
1,68
2580
2990
1.5 Інші витрати
176002
11,65
20500
21965
Разом по п.1
196502
210507
2. Цехові витрати
2.1 Заробітна плата службовців цеху
3000
3450
2.2 Відрахування на соціальні потреби
3000
780
897
2.3 Зміст і експлуатація будівель і споруд
158400
5,21
8250
8350
2.4 Ремонт будівель і споруд
158400
8,08
12800
12950
2.5 Амортизація. Будівель та споруд
158400
5168
5205
2.6 Витрати з охорони праці та техніки бехопасності
39331,679
12,51
4920
5880
2.7 Інші витрати
34918
7,27
2540
2670
Разом по п.2
37458
39402
Всього общепроізвод-дарських витрат
233960
249909
Таблиця № 7. Калькуляція собівартості в звітному періоді.
Статті витрат
Од. ізм.
Ціна за од ізм., Руб.
На одиницю
На річний випуск
Кількість
Сума, руб.
Кількість
Сума, руб.
1. сировину і основні матеріали
1.1Матеріал А
кг
107,9
84,5
9117,55
2506523,5
270453885,6
1.2Матеріал Б
кг
187,2
35,1
6570,72
1041171,3
194907267,3
1.3Матеріал У
кг
516,1
13
6709,3
385619
199017965,9
Разом по статті 1
2. Напівфабрикати власного виробництва
-
-
-
-
-
-
3. Допоміжні матеріали
-
-
-
-
-
-
4. Зворотні відходи
-
-
-
-
-
-
5. Паливо
т
6500
1,43
9295
42418,09
275717585
6. Енергія
кВт
130
16,12
2095,6
478167,56
62161782,8
7. ЗП ОПР
281,80268
8359113
8. ЄСП
73,268695
2173369,3
9. Загальновиробничі витрати
9.1 Витрати на утримання і експлуатацію
1,9873445
58950,6
9.2 Цехові витрати
0,3788355
11237,4
Разом: цехова собівартість
34145,61
1012861157
10. Загальногосподарські витрати
225,4421
6687290,4
Разом виробнича собівартість
34371,05
1019548447
Комерційні витрати
859,2762
25488711, 19
Разом: повна собівартість
35230,33
1045037159
Таблиця № 8. Калькуляція собівартості в плановому періоді.
Статті витрат
Од. ізм.
Ціна за од ізм., Руб.
На одиницю
На річний випуск
Кількість
Сума, руб.
Кількість
Сума, руб.
1. сировину і основні матеріали
1.1Матеріал А
кг
113,3
81,965
9286,63
2815415,7
310986598,8
1.2Матеріал Б
кг
196,56
34,047
6692,28
1169480,4
229873067,4
1.3Матеріал У
кг
541,91
12,61
6833,49
433140,89
234723379,6
Разом по статті 1
2. Напівфабрикати власного виробництва
-
-
-
-
-
-
3. Допоміжні матеріали
-
-
-
-
-
-
4. Зворотні відходи
-
-
-
-
-
-
5. Паливо
т
7150
1,4157
10122,23
48627,88
347689342
6. Енергія
кВт
156
15,7976
2464,43
542631,76
84650554,56
7. ЗП ОПР
295,3141
10143744
8. ЄСП
76,78167
2637373,44
9. Загальновиробничі витрати
9.1 Витрати на утримання і експлуатацію
1,838543
63152,1
9.2 Цехові витрати
0,344132
11820,6
Разом: цехова собівартість
35773,36
1228779033
10. Загальногосподарські витрати
236,2513
8114995,2
Разом виробнича собівартість
36009,61
1236894028
Комерційні витрати
900,2402
24737880,56
Разом: повна собівартість
36909,85
1261631908
Собівартість продукції в плановому періоді вище по відношенню до звітного періоду на 1679,52 руб. Це пов'язано з тим, що збільшилися витрати, амортизація, витрати матеріалів і енергоресурсів.

6. Розрахунок відпускної ціни

Собівартість продукції є параметром діяльності будь-якої фірми. Собівартість показує витрати конкретної фірми, пов'язані з випуском продукції.
В даний час ціна не розраховується, вона складається на ринку виходячи з сукупної пропозиції на дану продукцію. Кожне підприємство, виходячи зі своєї собівартості на дану продукцію, розраховує рівень рентабельності.
R прод = Ц-С і. / З повн * 100%,
Де:
Ц - ціна на продукцію, руб.;
З повн - повна собівартість продукції, руб.
R прод характеризує прибутковість випуску даної продукції, скільки прибутку отримує фірма на карбованець поточних витрат.
Ціна - це грошове вираження вартості.
Питання ціноутворення дуже складний так як на ціну впливає:
економічні;
соціальні;
політичні та інші фактори.
Розрізняють 3 види цін
Оптова ціна підприємства.
Ц отп = С і. од. + П р + А, (22)
Де:
З повн. од. - собівартість одиниці продукції, грн.;
П р - прибуток, крб.
А - величина акцизу.
За оптовою ціною підприємства відбувається реалізація продукції між окремими фірмами, сільському господарству і постачальницьким організаціям. Якщо фірма випускає підакцизний товар, то в оптову ціну включається сума акцизу. Ставка акцизу і перелік підакцизних товарів встановлюються урядом. При визначенні величини акцизу за 100% приймається відпускна ціна підприємства.
2. Оптова ціна промисловості.
Ц опт. пром. = Ц опт підпр. + Н сб, (23)
Де:
Н сб - націнка збутовим організаціям.
Націнка збутових організаціям представляє собою певну суму, яка повинна компенсувати витрати збутових організацій і забезпечити їм певний розмір прибутку.
3. Роздрібна ціна.
Ц розн. = Ц отп пром. + Н торг., (24)
Де:
Н торг. - Націнка торгуючим організаціям.
Націнка торгуючим організаціям складається з витрат і суми їх прибутку. За даною ціною торгові організації реалізують продукцію населенню.
Відпускна ціна підприємства складається з повної собівартості, прибутку та податку на додану вартість (ПДВ). Ставка податку на додану вартість дорівнює 18%.
Знаходжу суму прибутку від реалізації:
П р = R прод. / 100% * З повн (25)
Пр од отч = 28,1 / 100 * 35230,33 = 9899,72 (руб)
Пр об. отч = 28,1 / 100 * 1045037159 = 293655442 (руб)
Пр од. пл = 28,1 / 100 * 36909,85 = 10371,67 (руб)
Пр об. пл. = 28,1 / 100 * 1261631908 = 354518566 (руб)
Знаходжу суму ПДВ:
ПДВ од. отч. = (35230,33 +9899,72) * 18% = 8123,41 (руб)
ПДВ об. отч. = (1045037159 +293655442) * 18% = 240 964 668 (руб)
ПДВ од. пл. = (36909,85 +10371,67) * 18% = 8510,67 (руб)
ПДВ об. пл. = (1261631908 +354518566) * 18% = 290907085,4 (руб)
Знаходжу відпускну ціну:
Ц од отч = 45130,05 +8123,41 = 53253,46 (руб)
Ц про отч. = 1338692600 +240964668 = 1579657268 (руб)
Ц од. пл. = 47281,52 +8510,67 = 55792,19 (руб)
Ц об. пл. = 1616150475 +290907085,4 = +1907057560,4 (руб)
У плановому періоді відбулося збільшення відпускної ціни на 2538,73 руб.

7. Розрахунок прибутку від реалізації

Прибуток відображає позитивний фінансовий результат.д.ля виявлення фінансового результату необхідно зіставити виторг із витратами на виробництво.
Показники прибутку:
П р = В-С, (26)
Де:
П р - прибуток від реалізації
В - виручка;
С - собівартість реалізованих послуг;
П ч = У-Р, (27)
Де:
П ч - прибуток чиста;
В - виручка;
Р - всі витрати.
Податкова ставка податку на прибуток встановлюється в розмірі 24%. При цьому: сума податку, обчислена за податковою ставкою у розмірі 6,5%, зараховується до федерального бюджету; сума податку, обчислена за податковою ставкою у розмірі 17,5%, зараховується до бюджетів суб'єктів Російської Федерації.
Розраховуємо податок на прибуток:
ПОДАТОК од = 25 * 24% = 6 (тис. крб)
ПОДАТОК об. отч. = 913187 * 24% = 219 165 (тис. крб)
ПОДАТОК об. отч. = 1106711 * 24% = 265 611 (тис. крб)
Знайдемо чистий прибуток підприємства:
П ч = 25-6 = 19 (тис. крб)
П ч отч. = 913187-219165 = 694022 (тис. крб)
П ч пл. = 1106711-265611 = 841100 (тис. крб)
Таблиця № 9. Прибуток від реалізації продукції і чистий прибуток.
Найменування продукції цеху
Звітний період
Плановий період
У г, шт / рік
Пр, тис. р.. / Шт
Пр р, тис. р.. / Рік
У г, шт / рік
Пр, тис. р.. / Шт
Пр р, тис. р.. / Рік
Продукт 1
28250
6
165998
32814
6
207586
Продукт 2
29663
10
293655
34349
10
354519
Продукт 3
40680
3
135333
47107
3
164178
Продукт 4
55088
6
318201
63791
6
386628
Разом по цеху
-
25
913187
-
25
1106711
Податок на прибуток
-
6
219165
-
6
265611
Чистий прибуток
-
19
694022
-
19
841100
З даних таблиці 9 видно, що незважаючи на зростання витрат, прибуток збільшився. Цьому сприяло зростання обсягу випуску продажів.

8. Розрахунок показників використання ОС цеху

Основним призначенням ОС є забезпечення випуску продукції.
Кількість виробленої продукції залежить не тільки від маси ОС, але і від ступеня їх використання. Головними показниками використання ОС є: - показник фондовіддачі - показує скільки продукції в натуральному або вартісному вираженні виробляє на рік 1 рубль ОС.
Ф о = У г / Ф н (28)
Де:
В - річний випуск продукції, тис. крб.;
Ф н - первісна вартість ОЗ, тис. руб.
показник фондомісткості-величина зворотна фондовіддачі та характеризує вартість ОС, необхідну для забезпечення випуску одиниці продукції.
Ф ем = 1 / Ф про (29)
показник фондоозброєності праці - показує величину ОС на одного працівника.
Ф в = У г / Ч ппп (30)
За допомогою цих трьох показників можна визначити продуктивність праці - кількість продукції, що виробляє один робітник за одиницю часу.
ПТ = У г / Ч ппп (31)
Розрахунок показників використання ОС використовуючи формули 28-31:
Ф отч о = 4912292/659200 = 7,45 (руб / руб)
Ф пл о = 5953317/695879 = 8,56 (грн. / руб)
Ф отч ем = 1 / 7, 45 = 0,13 (грн. / руб)
Ф пл ем = 1 / 8, 56 = 0,12 (грн. / руб)
Ф отч в = 659200/496 = 1329,03 (тис. крб. / Чол)
Ф пл в = 695879/515 = 1351,22 (тис. крб. / Чол)
ПТ отч = 4912292/496 = 9903,81 (тис. крб. / Рік)
ПТ пл = 5953317/515 = 11559,84 (тис. крб. / Рік)
Підвищення фондовіддачі основних засобів призводить до зниження суми амортизаційних відрахувань, що припадають на 1 руб. готової продукції та сприяє підвищенню частки прибутку в ціні товару. Зниження фондомісткості в плановому періоді говорить про відносну економії коштів, вкладених в основні засоби. Збільшення продуктивності праці свідчить про зростання робочої сили. Продуктивність праці зростає швидше, ніж Ф в, то відбувається поліпшення використання ОС.

9. Складання калькуляції собівартості за скороченими витратами

У країнах з ринковою економікою, крім класичного методу калькулювання - калькулювання за повною номенклатурою статей витрат - застосовується калькулювання за скороченими витратами. У цьому випадку при розрахунку собівартості враховуються тільки прямі витрати. Даний метод калькулювання називається - "маржінал-кост". Так як в основному прямі та змінні витрати збігаються, то часто в літературі під методом "директ-кост" пропонують застосування прямих і змінних витрат.
Використання методу калькулювання за повними витратами в обліку, аналізі та ціноутворення не дозволяє виявити причини різної рентабельності продукції. Метод калькулювання за скороченими витрат застосовується як метод управління витратами. Його метою є знаходження найбільш рентабельного продукту і при наявності вільного ринку фірма може змінити структуру випуску продукції, віддавши перевагу більш рентабельного продукту. Рентабельність продукції характеризує кількість одержуваної підприємством прибутку від реалізації продукції на карбованець поточних витрат.
За даними попередніх розділів складемо калькуляцію собівартості за скороченими витратами.
Таблиця № 10. Калькуляція за скороченими витратами. Калькуляція собівартості за скороченими витратами продукції цеху
Найменування статті витрат
Сума за статтею, тис. руб / шт
Продукт № 1
Продукт № 2
Продукт № 3
Продукт № 4
1. Сировина і матеріали
13,498
22,812
7,559
14,006
2. Паливо
5,990
10,122
3,350
5,445
3. Енергія
1,458
2,464
0,816
1,317
4. ЗП ОПР
0, 207
0,295
0,179
0,133
5. ЄСП
0,054
0,077
0,047
0,034
Разом собівартість за скороченими витратами
21
36
12
21
Відпускна ціна
28
47
16
28
Рентабельність за скороченим витрат,%
33, 19
30,55
34,25
33, 19
Рентабельність продукції за скороченими витрат розраховується за формулою:
Ц отп - З с. з.
R с. з. = С с. з * 100% (32)
Де Ц отп - відпускна ціна без податку на додану вартість у плановому періоді, тис. р.. / Шт
З с. з. - собівартість продукту за скороченими витратами, тис. р.. / Шт.
R с. з1. = 28-21/21 * 100% = 33,19%
R с. З.2 = 47-36/36 * 100% = 30,55%
R с. З3 = 16-12/12 * 100% = 34,25%
R с. З4 = 28-21/21 * 100% = 33,19%
Метою розрахунку рентабельності є, як зазначалося вище, визначення тієї продукції, яка приносить велику прибутковість по відношенню до інших. У зв'язку з цим, при наявності такої можливості можна змінити структуру випуску продукції, віддавши перевагу високорентабельної продукції. Рентабельність є важливим чинником при виборі підприємством обсягу виробництва кожної продукції.
З калькуляції за скороченими витрат видно, що різниця у величині рентабельності продукції № 1 і № 4 відсутня. Найбільш рентабельною є продукція № 3, найменш рентабельною є продукція № 2.
На мій погляд бажано збільшити обсяг випуску продукції № 3, для отримання надприбутку, але перед збільшенням необхідно вивчити попит на дану продукцію.

10. Розрахунок ефективності капітальних вкладень

Інвестиції - це кошти (грошові кошти, цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права, що мають грошову оцінку), що вкладаються в об'єкти підприємницької та (або) іншої діяльності з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту.
Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, у тому числі витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, придбання машин, обладнання, інструменту, інвентарю та інші витрати
Показниками ефективності капітальних вкладень є термін окупності
ΔК
Т ок = ΔП (33)
і коефіцієнт ефективності
ΔП
Е = ΔК (34)
Де:
ΔК - додаткові капітальні вкладення в ОС в плановому періоді, рівні збільшення вартості ОЗ, тис. р..
ΔП - приріст чистого прибутку в плановому періоді, викликаний додатковими капітальними вкладеннями, тис. р..
Т ок = 36679/147078 = 0,25
Е = 147078/36679 = 4,01
Із знайдених показників видно, що термін окупності досить маленький. Прибуток з вкладень отримана, отже капітальні вкладення виявилися ефективними.

11. Складання зведеної таблиці техніко-економічних показників

У результаті зміни в плановому періоді відбулися зміни техніко-економічних показників.
Змін ос = 695879-659200/659200 * 100 = 5,56%
Змін в = 177961-153681/153681 * 100 = 15,79%
Змін в1 = 32714-28250/28250 * 100 = 15,8%
Змін в2 = 34349-29663/29663 * 100 = 15,79%
Змін в3 = 47107-40680/40680 * 100 = 15,79%
Змін В4 = 63791-55088/55088 * 100 = 15,79%
Змін ппп = 515-496/496 * 100 = 3,83%
Змін опр = 356-337/337 * 100 = 5,63%
Змін ФОП ППП = 47000,645-39331,679 / 39331,679 * 100 = 19,49%
Змін ФОП ОПР = 33812,478-27863,708 / 27863,708 * 100 = 21,34%
Змін ФОП ВСП = 9738,167-8467,971 / 8467,971 * 100 = 15%
Змін ФОП СЛ = 3450-3000/3000 * 100 = 15%
Змін з = 92781,52-88473,21 / 88473,21 * 100 = 4,86%
Змін з1 = 21906,08-20849,33 / 20849,33 * 100 = 5,06%
Змін с2 = 36909,85-35230,33 / 35230,33 * 100 = 4,76%
Змін с3 = 12396,7-11837,56 / 11837,56 * 100 = 4,72%
Змін с4 = 21568,89-20555,99 / 20555,99 * 100 = 4,92%
Змін отп. ц.1 = 33-32/32 * 100 = 3,12%
Змін отп. ц.2 = 56-53/53 * 100 = 5,66%
Змін отп. ц.3 = 19-18/18 * 100 = 5,55%
Змін отп. ц.4 = 33-31/31 * 100 = 6,45%
Змін Фо = 8,56-7,45 / 7,45 * 100 = 14,89%
Змін Фе = 0,12-0,13 / 0,13 * 100 =- 7,69%
Змін Фв = 1351,22-1329,03 / 1329,03 * 100 = 1,66%
Змін ПТ = 11559,84-9903,81 / 9903,81 * 100 = 16,72%
Змін П = 1106711-913187/913187 * 100 = 21,19%
Змін п1 = 201386-165998/165998 * 100 = 21,31%
Змін п2 = 354519-293655/293655 * 100 = 20,72%
Змін П3 = 164178-135333/135333 * 100 = 21,31%
Змін П4 = 386628-318201/318201 * 100 = 21,5%
Таблиця № 11. Техніко-економічні показники діяльності цеху підприємства.
Найменування показника
Од. ізм.
Умовне позначення
Величина показника
Зміна показника%
Звітний період
Плановий період
1. Вартість ОС
Тис. р
Ф н
659200
695879
5,56
2. Річний випуск продукту
Продукт № 1
Продукт № 2
Продукт № 3
Продукт № 4
Шт
У р
153681
28250
29663
40680
55088
177961
32714
34349
47107
63791
15,79
15,8
15,79
15,79
15,79
3. Числ. ППП
У т. ч.:
ОПР
Допом. робітники.
Службовці
Чол
Ч ППП
496
337
109
50
515
356
109
50
3,83
5,63
4. ФОП ППП
У т. ч.:
ОПР
Допом. роб.
Службовці
Тис. р
ФОП ППП
39331,679
27863,708
8467,971
3000
47000,645
33812,478
9738,167
3450
19,49
21,34
15
15
5. Собівартість. од. випуску
Продукт № 1
Продукт № 2
Продукт № 3
Продукт № 4
р / шт
З підлогу
88473,21
20849,33
35230,33
11837,56
20555,99
92781,52
21906,08
36909,85
12396,7
21568,89
4,86
5,06
4,76
4,72
4,92
6. Відпускна ціна
Продукт № 1
Продукт № 2
Продукт № 3
Продукт № 4
Тис. р / шт
Ц
32
53
18
31
33
56
19
33
3,12
5,66
5,55
6,45
7. Показники використання ОС
Фондовіддача
Тис. р / тис. р
Ф про
7,45
8,56
14,89
Фондомісткість
Тис. р / тис. р
Ф е
0,13
0,12
-7,69
Фондовооруж.
Тис. р / чол
Ф у
1329,03
1351,22
1,66
Виробниц. праці
Тис. р / чол
ПТ
9903,81
11559,84
16,72
8. Сума прибутку по цеху, в т. ч. від реаліз.
Продукт № 1
Продукт № 2
Продукт № 3
Продукт № 4
Тис. р
П
913187
165998
293655
135333
318201
1106711
201386
354519
164178
386628
21, 19
21,31
20,72
21,31
21,5
9. Собівартість. по сокращ. витратам
Продукт № 1
Продукт № 2
Продукт № 3
Продукт № 4
Тис. р / шт
З с. з.
21
36
12
21
10. Рентаб. продукції
Продукт № 1
Продукт № 2
Продукт № 3
Продукт № 4
%
R прод
33, 19
30,55
34,25
33, 19
11. ефект. кап. влож.
Термін окупаємо.
Рік
Т ок
4,01
0,25
12. Структура випуску продукції
Продукція № 1
Продукція № 2
Продукція № 3
Продукція № 4
%
18,44
19,44
26,14
35,98

Висновок

Розглядаючи діяльність підприємства, я розрахувала вартість і структуру ОС цеху, визначила річний випуск продукції, чисельність промислово-виробничого персоналу, фонд оплати праці, собівартість продукції, потреба в матеріальних і енерговитратах, амортизацію ОС, відпускну ціну продукції, прибуток від реалізації продукції цеху, показники використання ОС цеху, склала калькуляцію собівартості продукції за скороченими витратами, розрахувала ефективність капітальних вкладень.
У результаті реконструкції відбулися зміни техніко-економічних показників діяльності підприємства. У плановому періоді відбувається збільшення вартості основних засобів на 5,56%, збільшення річного випуску на 15,79%, збільшення фонду оплати праці на 19,49%, витрати на випуск одиниці продукції зросли на 4,86%.
Змінилися показники використання основних засобів, а саме фондовіддача збільшилася на 14,89%, фондоозброєність збільшилася на 1,66%, продуктивність праці зросла на 16,72%. Відбулося збільшення суми прибутку як від реалізації, так і чистий прибуток. Собівартість за скороченими витратами виявила, що найбільш рентабельним є продукт № 3, отже можна його кількість збільшити і отримати додатковий прибуток.
Роблячи висновок по вище наведених показників можна сказати, що вкладення додаткових грошових коштів виявилося вигідним.

Список використаної літератури

1. Стандарт ОТП ТДТУ 03-2000. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. Техн. Ун-ту, 2002.40с.
2. Економіка підприємства / За ред. Н.А. Сафронова. М.: Юрист, 2004.618с.
3. Економіка підприємства (фірми) / Под ред. О.Н. Волкова і О.В. Дев'ятники. М.: ИНФРА-М, 2004.601с.
4. Чуєв І.М., Чечевицина Л.М. Економіка підприємства: Підручник. М.: Видавничо-торгова корпорація "Дашков і К", 2004.416с.
5. Сергєєв І.В. Економіка підприємства. М.: Фінанси і статистика, 2001.304с.
6. Любушин Н.П. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник. - 2-е вид., Перераб. І доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 448с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
365.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні техніко-економічні показники цеху
Основні техніко-економічні показники підприємства
Техніко економічні показники косметичного салону
Техніко-економічні показники роботи підприємства
Техніко-економічні показники косметичного салону
Техніко-економічні показники роботи автотранспортного підприємства
Техніко економічні показники роботи підприємства ТОВ БМУ
Техніко-економічні показники Модуля УТ для пропорційної команди
Техніко економічні показники діяльності ремонтних служб, гірничо збагачувального
© Усі права захищені
написати до нас