Основні теорії мислення в західній та вітчизняній психології

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ВИДИ МИСЛЕННЯ

2. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ МИСЛЕННЯ У ЗАХІДНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

3. ТЕОРІЇ МИСЛЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕТАТУРИ

ВСТУП

Мислення - процес пізнання, який пов'язаний з відкриттям суб'єктивно нового знання, рішенням завдань, з творчим перетворенням дійсності. Тому в психології мислення розглядається і вивчається як психічний процес і як процес вирішення завдань. Мислення включено в усі види діяльності людини (праця, пізнання, спілкування, гру) і пов'язане з усіма особистостей особливостями людини (мотивацією, емоціями, волею, здібностями та ін.) Мислення вважається вищим пізнавальним процесом.

Мислення як психічний процес здійснюється в розумових (розумових) діях і операціях.

Протягом XX століття багато видатні психологи зверталися до теми психологічного дослідження мислення, кожен в обраній ним теоретичної моделі. Серед них - Дж. Уотсон, Ж. Піаже, Вертгеймер, О. Зельц, З. Фрейд та ін Серед вітчизняних науковців можна назвати С. Л. Рубінштейна, Л. С. Виготського, П. Я. Гальперіна, А. Н. Леонтьєва, Л. В. та ін

Дослідженнями мислення в даний час зайняті представники різних наук: психології, біології, медицини, генетики, кібернетики, логіки і ряду інших. У кожній з цих наук є свої питання, в силу яких вони звертаються до проблем мислення, своя система понять і, відповідно, свої теорії мислення. Але всі ці науки, разом узяті, розширюють наші знання про мислення людини, взаємно доповнюють один одного, дозволяють глибше заглянути в це, одне з найважливіших і загадкових явищ людської психології.

Існують різні погляди на природу і механізми функціонування цього психічного процесу. На роботи ми розглянемо основні з них.

Об'єктом нашої курсової роботи є мислення.

Предметом дослідження є різні психологічні теорії мислення.

Мета роботи розгляд природи людського мислення, його розуміння і пояснення в різних психологічних теоріях.

Завдання дослідження:

 1. Проаналізувати теоретичну літературу з проблеми дослідження, ознайомитися з історією виникнення психології мислення.

 2. Дати поняття мислення та його види в сучасній психології.

 3. Дослідити основні психологічні теорії мислення.

Практична значимість курсового дослідження полягає в можливості використання матеріалу в курсах теорії та практики психології.

1. ВИДИ МИСЛЕННЯ

Активні дослідження мислення проводяться з XVII ст. Для початкового періоду досліджень мислення характерне те, що мислення фактично ототожнювалося з логікою, а як єдиний його виду, що підлягає вивченню, розглядалося понятійне теоретичне мислення. Сама ж здатність до мислення вважалася природженою і тому, як правило, розглядалася поза проблеми розвитку психіки людини. До числа інтелектуальних здібностей в той час ставилися споглядання (як певний аналог абстрактного мислення), логічне міркування і рефлексія. Операціями мислення вважалися узагальнення, синтез, порівняння і класифікація.

Мислення - психічний процес узагальненого та опосередкованого відображення дійсності. На відміну від безпосереднього відображення у відчуттях та сприйманні мислення опосередковано системою різних знаків, вироблених людством. Засобом опосередкування та узагальнення є мова. Мислення грає важливу роль в спробах людини адаптуватися до реального життя. Результатом мислення виступає думка, ідея, поняття.

Пізнавальна психічна діяльність людини складна й різноманітна. Пізнання починається з того, що аналізатори доставляють нам різноманітні відчуття, комплекс окремих відчуттів складається в цілісне сприйняття; увагу служить фільтром, які відбирали для нас найбільш важливі сигнали; отримана таким чином первинна інформація надходить в сховища довгострокової і короткочасної пам'яті, а потім настає черга мислення. Однією з основних завдань мислення виступає виявлення зв'язків, прийняття рішення і прогнозування. У результаті мислення виникає нове знання, яке не може бути отримано з безпосереднього досвіду. Таким чином, мислення тісно пов'язане з іншими психічними процесами: воно спирається на пам'ять, користуючись її продуктами для виконання своїх функцій; воно не може бути продуктивним без уваги і творчим без уяви. Воно немислиме поза мови, його символічного ладу, що дозволяє мисленню реалізовувати одну зі своїх функцій пізнання реальності за допомогою символічних засобів.

Основні відмінності мислення від інших вищих психічних процесів складаються, зокрема, в тому, що:

воно породжує результат, якого або в дійсності, або в самого суб'єкта до цього не існувало;

воно майже завжди пов'язане з наявністю проблемної ситуації;

мислення виходить за межі чуттєвого пізнання;

воно виявляє зв'язки між предметами і явищами, які не дані людині безпосередньо;

воно присутнє у всіх вищих психічних процесах, і рівень розвитку кожного з них визначається ступенем включеності в нього мислення.

Мислення як особливий психічний процес має ряд специфічних характеристик і ознак. Мислення як особливий психічний процес має ряд специфічних характеристик і ознак. Першим такою ознакою є узагальнене відображення дійсності, оскільки мислення є відображення загального в предметах і явищах реального світу і застосування узагальнень до одиничних предметів і явищ.

Другим, не менш важливим, ознакою мислення є опосередковане пізнання об'єктивної реальності. Суть опосередкованого пізнання полягає в тому, що ми в змозі виносити судження про властивості або характеристики предметів і явищ без безпосереднього контакту з ними, а шляхом аналізу непрямої інформації.

Наступною найважливішою характерною особливістю мислення є те, що мислення завжди пов'язане з рішенням того чи іншого завдання, що виникла в процесі пізнання або в практичній діяльності. Процес мислення починає найбільш яскраво проявлятися лише тоді, коли виникає проблемна ситуація, яку необхідно вирішити. Мислення завжди починається з питання, відповідь на який є метою мислення. Причому відповідь на це питання знаходиться не відразу, а з допомогою певних розумових операцій, у процесі яких відбувається видозміна і перетворення наявної інформації.

Винятково важлива особливість мислення - це нерозривний зв'язок з мовою. Тісний зв'язок мислення і мови знаходить своє вираження насамперед у тому, Що думки завжди вдягаються в мовну форму, навіть у тих випадках, коли мова не має звуковий форми, наприклад у випадку з глухонімими людьми. Ми завжди думаємо словами, тобто ми не можемо мислити, не вимовляючи слова.

Незважаючи на тісну взаємодію мислення й мови, ці два феномени - не одне і те ж. Мислити - це не значить говорити вголос або про себе. Свідченням цьому може служити можливість висловлювання однієї і тієї ж думки різними словами, а також те, що ми не завжди знаходимо потрібні слова, щоб висловити свою думку. Незважаючи на те, що виникла у нас думка нам самим зрозуміла, часто для її вираження ми не можемо знайти підходящу словесну форму.

Як і будь-який психічний процес, мислення є функцією мозку. Фізіологічною основою мислення є мозкові процеси більш високого рівня, ніж ті, які служать основою для більш елементарних психічних процесів, наприклад відчуття. Проте в даний час немає єдиної думки про значимість і порядок взаємодії всіх фізіологічних структур, які забезпечують процес мислення. Безперечним є те, що лобові частки мозку відіграють важливу роль в розумовій діяльності як одному з варіантів цілеспрямованої діяльності. Крім цього, не викликає сумніву значення тих зон кори головного мозку, які забезпечують гностичні (пізнавальні) функції мислення. Не викликає сумніву й те, що мовні центри кори головного мозку також беруть участь у забезпеченні розумового процесу.

Мислення присутня у всіх інших пізнавальних психічних процесах, в тому числі в сприйнятті, увазі, уяві, пам'яті, мови. Усі вищі форми цих процесів в певній мірі, в залежності від рівня свого розвитку, пов'язані з мисленням. Мислення - це особливого роду діяльність, яка має свою структуру і види.

Частіше за все мислення поділяють на теоретичне і практичне. При цьому в теоретичному мисленні виділяють понятійне і образне мислення, а в практичному наочно-дієве, наочно-образне і словесно-логічне мислення.

Понятійне мислення - це таке мислення, в якому використовуються певні поняття. При цьому, вирішуючи ті чи інші розумові завдання, ми не звертаємося до пошуку за допомогою спеціальних методів якої-небудь нової інформації, а користуємося готовими знаннями, отриманими іншими людьми і вираженими у формі понять, суджень умовиводів.

Образне мислення - це вид розумового процесу, в якому використовуються образи. Ці образи витягуються безпосередньо з пам'яті чи відтворюються уявою. У результаті рішення розумових завдань відповідні образи подумки перетворюються так, що в результаті маніпулювання ними ми можемо знайти рішення цікавить нас завдання. Найчастіше такий вид мислення переважає у людей, діяльність яких пов'язана з яким-небудь видом творчості.

Слід зазначити, що понятійний і образне мислення, будучи різновидами теоретичного мислення, на практиці перебувають у постійній взаємодії. Вони доповнюють один одного, розкриваючи перед нами різні сторони буття. Понятійне мислення дає найбільш точне і узагальнене віддзеркалення дійсності, але це відображення абстрактно. У свою чергу, образне мислення дозволяє отримати конкретне суб'єктивне відображення навколишній нас дійсності. Таким чином, понятійне та образне мислення доповнюють один одного і забезпечують глибоке і різностороннє відображення дійсності.

Наочно-дієве мислення - це особливий вид мислення, суть якого полягає в практичній перетворювальної діяльності, яка здійснюється з реальними предметами. Цей вид мислення широко представлений у людей, зайнятих продуктивною працею, результатом якого є створення будь-якого матеріального продукту.

Наочно-образне мислення - це вид розумового процесу, який здійснюється безпосередньо при сприйнятті оточуючої дійсності і без цього здійснюватися не може. Мислячи наочно-образно, ми прив'язані до дійсності, а необхідні образи представлені в короткочасною і оперативної пам'яті. Дана форма мислення є домінуючою у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Словесно-логічне мислення - вид мислення, здійснюваний за допомогою логічних операцій з поняттями. Воно формується протягом тривалого періоду (з 7-8 до 18-20 років) у процесі засвоєння понять і логічних операцій в ході навчання.

Також поділяють інтуїтивне й аналітичне (логічне) мислення. При цьому зазвичай грунтуються на трьох ознаках: тимчасовому (час протікання процесу), структурному (членування на етапи), рівні протікання (усвідомленість або неусвідомленість). Аналітичне мислення розгорнене в часі, має чітко виражені етапи, представлене в свідомості людини. Інтуїтивне мислення характеризується швидкістю протікання, відсутністю чітко виражених етапів, є мінімально усвідомленим.

Розрізняють також реалістичне і аутістіческое, продуктивне і репродуктивне мислення.

Реалістичне мислення спрямоване в основному на зовнішній світ, регулюється логічними законами, а аутістіческое пов'язано з реалізацією бажань людини (хто з нас не видавав бажане за дійсність). Іноді застосовують термін егоцентричне мислення, воно характеризується неможливістю прийняти точку зору іншої людини.

Важливим є розрізнення продуктивного і репродуктивного мислення, заснованого на ступені новизни одержуваного результату розумової діяльності.

Необхідно також виокремлювати мимовільні й довільні розумові процеси: мимовільні трансформації образів сновидіння і цілеспрямоване рішення розумових завдань.

Слід зазначити, що всі ці види мислення можуть розглядатися і як рівні його розвитку. Теоретичне мислення вважається більш досконалим, ніж практичне, а понятійний представляє собою більш високий рівень розвитку, ніж образне.

У сучасній науці існують різні підходи до розуміння онтогенезі розвитку мислення. Найбільш відомі дві концепції - Ж. Піаже та П.Я. Гальперіна. У операциональной теорії Піаже виділяє чотири стадії розвитку мислення:

1) сенсомоторного інтелекту (1-2 роки). Стадія розвитку здатності сприймати предмети реального світу, які оточують дитину, пізнавати й осмислювати їх властивості та ознаки. До кінця стадії дитина починає виділяти себе з навколишнього світу і пізнавати себе;

2) операціонального мислення (2-7 років). Тут відбувається розвиток мови і наочних уявлень. У цій стадії з'являється ряд особливостей мислення: хибні класифікації предметів за випадковим і другорядними ознаками, труднощі прийняття позиції іншої людини (егоцентризм) і ін

Егоцентризм (лат. ego і centrum - центр кола) - риса особистості, що виявляється в перебільшеному підкресленні свого «Я», крайньому егоїзмі, нездатність індивіда змінити свою позицію по відношенню до чужої думки, встати на чужу точку зору навіть перед обличчям суперечить його думку інформації . Ця риса властива дітям на певному етапі розвитку мислення (2-7 років);

3) конкретних операцій (7-8 - 11-12 років). Розумові операції стають оборотними. Діти тепер можуть логічно пояснювати свої дії і судження, переходити з однієї точки зору на іншу, інтуїтивно розуміти основні логічні закони (якщо: А = В і В = С, то А = С; і А + В = В + А). Тут з'являється здатність об'єднувати предмети в класи і виділяти підкласи, а також здатності ранжувати предмети з якого-небудь вимірюваному ознакою (сериации).

Сериации - об'єднання об'єктів в ряд у послідовному порядку.

4) формальних операцій (11-12 - 14-15 років). Формуються здатності виконувати операції в розумі, міркувати.

В основі ідей П.Я. Гальперіна лежить думка про генетичний зв'язок інтелектуальних операцій з практичними, предметними діями. Він теоретично та експериментально показав, що мислення формується поетапно, в процесі перетворення зовнішньої дії у внутрішній. Интериоризация включає п'ять етапів:

1-й етап - формування орієнтовної основи майбутньої дії;

2-й етап - предметного дії;

3-й етап - перенесення дії із зовнішнього плану у внутрішній з допомогою зовнішньої мови;

4-й етап - відмова від зовнішньої мови і освоєння дій при опорі на внутрішню мову;

5-й етап - дії у внутрішньому плані.

Кожна дія в ході проходження етапів перетворюється якісно, ​​змінюються міра узагальненості, повнота операцій, міра освоєності, рівень виконання.

Отже, мислення є найвищим пізнавальним психічним процесом. Суть його полягає в породженні нового знання на основі творчого відображення і перетворення людиною дійсності. Мислення нерозривно пов'язане з промовою.

2. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ МИСЛЕННЯ У ЗАХІДНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Мислення - один зі складних пізнавальних процесів, вивчення якого породило безліч різних теорій.

1. Асоціативна

Мислення в асоціативної емпіричної психології у всіх його проявах зводилося до асоціацій, зв'язків слідів минулого і вражень, отриманих від цього досвіду (Гартлі, Прістлі). Активність мислення, його творчий характер були основною проблемою, яку (як і вибірковість сприйняття і пам'яті) не змогла вирішити дана теорія. Тому її прихильникам не залишалося нічого іншого, як оголосити розумові здібності апріорними, не залежними від асоціацій з вродженими здібностями розуму [14, c. 314]. Таким чином, представники асоціативної теорії розглядали мислення як зв'язок (асоціації) ідей.

2. Вюрцбургська школа

Представники вюрцбургской школи, поклали поряд з А. Біне у Франції початок систематичному вивченню психології мислення, перш за все висунули положення, що мислення має свій специфічний зміст, не зводиться до наочно-образним змістом відчуттів і сприйняття.

На противагу суб'єктивізму асоціативної психології, для якої розумовий процес зводиться до простої асоціації суб'єктивних уявлень, Вюрцбургська школа, спираючись на яке від Ф. Брентано та Е. Гуссерля поняття інтенції, висунула положення про предметну спрямованість думки і підкреслила роль предмета у розумовому процесі.

Представники вюрцбургской школи підкреслили упорядкований, спрямований характер мислення і виявили значення завдання у розумовому процесі.

За час свого існування Вюрцбургська школа проробила значну еволюцію. Почавши з тверджень про потворне характері мислення (О. Кюльпе, X. Дж. Уатт, К. Бюлер в ранніх своїх роботах), представники вюрцбургской школи (той же К. Бюлер в пізніших своїх працях, О. Зельц) потім виявили і навіть спеціально підкреслили роль наочних компонентів у процесі мислення. Однак наочність була при цьому наскрізь інтелектуалізовані, наочні уявлення були перетворені в позбавлені самостійної чуттєвої основи пластичні знаряддя мислення; таким чином, принцип інтелектуалізації реалізувався в нових формах. Аналогічна еволюція відбулася і в поглядах вюрцбургской школи на взаємовідношення мислення й мови. Спочатку (у О. Кюльпе, наприклад) мислення розглядалося зовні, будучи вже готовим, незалежним від неї. Потім мислення та освіта понять (Н. Ах) було перетворено в результаті введення формально витлумаченого мовного знака у вирішення завдання. Ця остання позиція, що перетворює безглуздий знак у деміурга мислення, була при всій її видимої протилежності по суті лише зворотним боком все тієї ж первісної позиції, що розриває мислення і мова [14, c. 315-316].

3. Функціоналізм

Джон Дьюї вважав, що мислення виникає тоді, коли людина виявляє невідповідність між своїми очікуваннями і реальними подіями. Ця теорія носить назву конфліктної теорії. Тільки у випадку охарактеризованого вище конфлікту, на думку Дьюї, у процес розв'язання виниклої проблеми включається мислення. Якщо конфлікту немає - дії людини є автоматичними і процес мислення в них не включений.

4. Психоаналітична версія

З точки зору психоаналізу мислення людини, яка виступає атрибутом свідомості («Я»), знаходиться під прицілом різноспрямованих впливів: несвідомого («воно») і актуальних вимог культури, в якій живе людина («над-Я»). Ці обставини диктують мисленню абсолютно певну функцію. Мислення в цьому випадку має виступити процесом, спрямованим на те, щоб знайти спосіб реалізації несвідомих прагнень з урахуванням конкретної соціокультурної ситуації.

Зигмунд Фрейд вважав, що причиною появи мислення виступила необхідність задоволення біологічних потреб: коли в мозку людини з'являвся образ об'єктів, які можуть задовольнити що виникла у нього потреба, наприклад в їжі, мислення проявляло себе знаходженням способів втілення внутрішнього образу в дійсність. Іншими словами, мислення виступало механізмом управління діями, необхідними для досягнення мети.

5. Когнітивна

Жан Піаже міркував наступним чином: виникнення мислення обумовлено біологічними процесами адаптації до навколишнього середовища. Дитина в процесі свого розвитку удосконалює своє розуміння навколишнього світу, формує схеми (внутрішні подання). Це дозволяє йому вибудовувати свою поведінку підходящим для адаптації до навколишнього середовища способом і на цій основі формувати майбутні дії в нових ситуаціях. У міру накопичення досвіду ці схеми вдосконалюються двома можливими способами. Це асиміляція (упорядкування зовнішніх вражень і подій в суб'єктивну систему зв'язків) або акомодація (перетворення та налаштування суб'єктивних схем під впливом зовнішніх подій). Піаже виділив наступні вікові етапи когнітивного розвитку:

стадія сенсомоторного інтелекту: 0-2 роки - в цей період у дитини формується здатність збереження в пам'яті образів тих предметів, з якими він взаємодіяв. Це сенсомоторний період розвитку. Він характеризується в основному становленням і розвитком чутливих і рухових структур. Дитина активно слухає, пробує на смак, нюхає, зворушує, кидає різні предмети і, таким чином, до кінця періоду засвоює достатньо інформації, щоб мати можливість приступити до символічної діяльності;

стадія передопераційного мислення: 2-7 років - це вік входження дитини в соціокультурний простір, він освоює мову, формує і засвоює поняття, їх зміст і значення. Так і розвивається символічне мислення: за допомогою жестів, понять і мови;

стадія конкретних операцій з предметами: 7-11 років - у дитини формується здатність внутрішньо здійснювати ті операції, які він до цього робив зовнішнім образом. Таке мислення вже дозволяє дитині здійснювати порівняння, класифікацію, систематизацію, але тільки на конкретному матеріалі.

стадія формальних операцій: 11 - 14 років - формується здатність мислити абстрактно, абстрактно, математично, логічно. Велику роль у мисленні починають грати гіпотези і дедуктивні ув'язнення. Це вищий рівень мислення.

Джером Брунер, ще один видатний представник когнітівізма, стверджував, що пізнання людини носить перш за все чуттєвий і руховий характер. Ніщо, на думку Брунера, не може оформитися в думку до того, як пройде через людські почуття і через рухову активність, спрямовану у зовнішній світ. Розвиток мислення проходить у кілька етапів. До зазначеного вище сенсомоторному відображення дійсності додається іконічні відображення (запечатление світу в уявних образах), а пізніше символічне уявлення (світ образів доповнюється світом понять).

Стимулом для формування вищих проявів мислення, з точки зору когнитивистов, служить в основному мова. У процесі свого розвитку дитина навчається засвоювати і формувати поняття.

У розумової діяльності поняття виконують кілька важливих функцій:

Когнітивна економія. Когнітивна економія є поділ світу на одиниці, якими можна маніпулювати. Внаслідок цього ми звільняємося від необхідності позначати кожний предмет і явище окремим словом, а відносимо його до класу однаково названих предметів чи явищ («людина», «шафа», «точка»).

Вихід за межі даної інформації (прогноз). Віднесення об'єкта, дії або стану до деякого поняття автоматично означає, що цей об'єкт, дія або стан має низку властивостей, що пов'язуються цим поняттям. У їх число входять і властивості, які не сприймаються в даний момент. Ця функція поняття дозволяє нам передбачити ту інформацію, яка на перший погляд не видно. Так, поняття «черемха» включає в себе наші смерті про дереві листяної породи, квітучому навесні білими квітами, а влітку дає врожай терпких, солодких ягід зі специфічним смаком. Видимими властивостями (форма листя, квітів) ми можемо скористатися для категоризації об'єкту як «черемха» і зробити прогноз щодо поки невидимих ​​властивостей (майбутніх ягід) [8, c .163-165].

6. Бихевиористские концепції

Відповідно до гіпотези Джона Уотсона і думку, і мова породжуються однієї і тієї ж рухової активністю. Різниця полягає лише в тому, що думка - це внутрішній діалог, а мова - думка, яку казали вголос. Психологи-біхевіористи внутрішню розумову діяльність представляють як сукупність складних ланцюгів внутрішніх мовних навичок, що формуються за схемою «стимул-реакція». Свої побудови біхевіористи підкріплювали цікавими експериментами. До мови або нижній губі людини, що здійснював розумові операції (наприклад, перемножуються в думці якісь числа), приєднувалися електроди. Виявлялося, що чутливий прилад, з'єднаний з цими електродами, реєстрував виражені зміни електричного потенціалу. Аналогічні зміни потенціалу при уявному вирішенні завдань знімалися з кінчиків пальців глухого людини, спілкується за допомогою жестів. Висновок, який роблять біхевіористи, виглядає приблизно так: мислення завжди супроводжується руховою активністю. Справедливості заради треба відзначити, що думка все ж багатші мови і вона не завжди оформлена словом.

7. Гештальтподход

Представники цього психологічного напрямку виходять з ідей підпорядкованості психічних процесів принципом освіти цілісних форм. Вони розуміють мислення в основному як безпосереднє усматривание шуканого рішення. Вони одними з перших почали систематичні дослідження процесу розв'язання задач. Едвард Лі Торндайк, вивчаючи поведінку голодних кішок, яким для отримання їжі необхідно було вибратися з клітки, натиснувши на певну педаль або потягнувши за петлю, зробив висновок про те, що їх научіння відбувається повільно через доступність їм лише методу проб і помилок. Однак пізніше Вольфганг Келер довів, що тварини здібніші в справі вирішення завдань. Вивчаючи мислення піддослідних мавп, він виявив явище, що отримало назву «інсайт» (здогад, осяяння). Наявність у тварин і у людини інсайту означало, що в результаті переструктурування завдання мислячій суб'єкту відкриваються в ній нові відносини і властивості. Своїми науковими експериментами гештальтпсихологи продемонстрували відмінності між продуктивним (при якому завдання реструктурується і може бути вирішена по-новому) і репродуктивним (при якому рішення нового завдання грунтується на минулому досвіді) мисленням. Роботами гештальтпсихологов (Келер, Майєр, Меткаф) було доведено, що концепція інсайту має певну наукову цінність. Вони довели також, що минулий досвід не завжди позитивно позначається на вирішенні завдань, більше того, процес знаходження рішення часто не може бути виведений з досвіду поведінки й настанови, з раніше накопичених асоціацій; він є «автохтонним», самопороджується процесом.

8. Інформаційно-кібернетична теорія

В останні кілька десятиліть на базі успіхів у розробці ідей кібернетики, інформатики, алгоритмічних мов високого рівня в математичному програмуванні з'явилася можливість побудови нової, інформаційно-кібернетичної теорії мислення. В її основі лежать поняття алгоритму, операції, циклу та інформації. Перше позначає послідовність дій, виконання яких веде до вирішення завдання; друге стосується окремої дії, його характеру, третє відноситься до багаторазового виконання одних і тих же дій до тих пір, поки не буде отриманий необхідний результат; четверте включає сукупність відомостей, переданих з однієї операції на іншу в процесі виконання завдання. Виявилося, що багато спеціальні операції, які застосовуються в програмах машинної обробки інформації та в процесі вирішення задач на ЕОМ, схожі на ті, якими в мисленні користується людина. Це відкриває можливість вивчення операцій людського мислення на ЕОМ і побудови машинних моделей інтелекту [11, c. 64-66].

3. ТЕОРІЇ МИСЛЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

У вітчизняній психологічній науці, заснованій на вченні про діяльнісної природу психіки людини, мислення отримало нове трактування. Його стали розуміти як особливий вид пізнавальної діяльності. Через введення в психологію мислення категорії діяльності було подолане протиставлення теоретичного і практичного інтелекту, суб'єкта та об'єкта пізнання. Тим самим для конкретного дослідження відкрилася нова раніше невидимий зв'язок, що існує між діяльністю і мисленням, а також між різними видами самого мислення. Вперше з'явилася можливість ставити і вирішувати питання про генезис мислення, про його формування і розвитку у дітей в результаті цілеспрямованого навчання. Мислення в теорії діяльності стали розуміти як прижиттєво формується здатність до вирішення різноманітних завдань і доцільному перетворення дійсності, поданого те, щоб відкривати приховані від безпосереднього спостереження її боку.

Психологи, що належать до даного напрямку (Сергій Леонідович Рубінштейн, Лев Семенович Виготський, Борис Михайлович Тепле, Петро Якович Гальперін, Олексій Миколайович Леонтьєв та ін), розглядають мислення як опосередковане узагальнене пізнання об'єктивної реальності. Вони пов'язують психічне життя людини з конкретною, зовнішньої, предметною діяльністю. А. Н. Леонтьєвим була запропонована концепція мислення, за якою між структурами зовнішньої (складової поведінка) і внутрішньої (складової мислення) діяльності існують аналогії. Внутрішня розумова діяльність є не тільки похідною від зовнішньої, практичної, але й має принципово те ж саме будову. У ній, як і в практичній діяльності, можуть бути виділені окремі дії та операції. При цьому внутрішні і зовнішні елементи діяльності є взаємозамінними. До складу розумової, теоретичної діяльності можуть входити зовнішні, практичні дії, і навпаки, в структуру практичній діяльності можуть включатися внутрішні, розумові операції і дії. Отже, мислення як вищий психічний процес формується в процесі діяльності.

П.Я. Гальперін розробив концепцію поетапного формування розумових дій. Вона грунтується на тому, що психічна діяльність є результат перенесення зовнішніх матеріальних дій до плану відображення - у план сприйняття, уявлень і понять, тобто у внутрішню структуру психічної діяльності. П.Я. Гальперін висунув свою гіпотезу на підставі розгляду сукупності наступних емпіричних фактів: зближення внутрішньої структури психічної діяльності з будовою відповідного зовнішнього дії, разючі зміни дії в процесі його скорочення, сходи поступового сходження від зовнішньої дії до внутрішнього. Вчений вважав, що перенесення зовнішнього дії всередину відбувається в строгому порядку, поетапно. При переході ззовні всередину дія повинна пройти наступні етапи формування розумових дій:

формування орієнтовної основи майбутньої дії: ознайомлення з істотою майбутньої дії в практичному плані;

виконання дії у зовнішній формі в практичному плані з реальними предметами або їх замінниками;

виконання дії без опори на зовнішні предмети; перенесення дії із зовнішнього плану в план гучної промови - «мовне виконання предметного дії» (Гальперін П.Я.);

перенесення громкоречевого дії у внутрішній план; обговорювання дії цілком «про себе»;

виконання дії в плані внутрішньої мови з необхідними перетвореннями і скороченнями; перехід дії зі сфери інтелектуального контролю на рівень інтелектуальних умінь і навичок.

Ця концепція отримала широку популярність і знайшла застосування в навчанні розумовим дій.

О.М. Леонтьєв, підкреслюючи довільний характер вищих форм людського мислення, їх похідної від культури і можливість розвитку під впливом соціального досвіду, писав, що мислення людини не існує поза суспільством, поза мови, поза накопичених людством знань і вироблених ним способів розумової діяльності: логічних, математичних і інших дій та операцій ... Окрема людина стає суб'єктом мислення, лише оволодівши мовою, поняттями, логікою. Їм була запропонована концепція мислення, за якою між структурами зовнішньої, складовою поведінку, і внутрішньої, складовою мислення, діяльності існують відносини аналогії. Внутрішня, розумова діяльність не тільки є похідною від зовнішньої, практичної, але має принципово те ж саме будову. У ній, як і в практичній діяльності, можуть бути виділені окремі дії, операції. При цьому зовнішні і внутрішні елементи діяльності є взаємозамінними. До складу розумової, теоретичної діяльності можуть входити зовнішні, практичні дії, і навпаки, в структуру практичній діяльності можуть включатися внутрішні, розумові операції і дії.

Діяльнісна теорія мислення сприяла вирішенню багатьох практичних завдань, пов'язаних з навчанням і розумовим розвитком дітей. На базі її були побудовані такі теорії навчання (їх же можна розглядати і як теорії розвитку мислення), як теорія П. Я. Гальперіна, теорія Л. В. Занкова, теорія В. В. Давидова.

Таким чином, теорії, що пояснюють процес мислення можна розділити на дві великі групи: ті, які виходять з гіпотези про наявність у людини природних, не змінюються під впливом життєвого досвіду інтелектуальних здібностей, і ті, в основу яких покладено уявлення про те, що розумові здібності людини в основному формуються і розвиваються прижиттєво.

ВИСНОВОК

Для початкового періоду досліджень мислення характерне те, що мислення фактично ототожнювалося з логікою, а як єдиний його виду, що підлягає вивченню, розглядалося понятійне теоретичне мислення. Сама ж здатність до мислення вважалася природженою і тому, як правило, розглядалася поза проблеми розвитку психіки людини. Операціями мислення вважалися узагальнення, синтез, порівняння і класифікація.

Пізніше, з поява асоціативної психології мислення зводилося у всіх його проявах до асоціацій. Як механізми мислення розглядався зв'язок слідів минулого досвіду і вражень, отриманих в цьому досвіді. Здатність до мислення розглядалася як вроджена.

Мислення широко досліджувався і в рамках біхевіоризму. При цьому мислення уявлялося як процес формування складних зв'язків між стимулами і реакціями. Безперечною заслугою біхевіоризму стало розгляд у рамках досліджуваної проблеми формування умінь і навичок у процесі вирішення завдань. Завдяки даному напрямку психології в сферу вивчення мислення увійшла проблема практичного мислення.

Певний внесок у розвиток психології мислення вніс і психоаналіз, в якому велика увага приділялася проблемі несвідомих форм мислення, а також вивчення залежності мислення від мотивів і потреб людини. Саме завдяки пошуку несвідомих форм мислення в психоаналізі було сформовано поняття «захисних психологічних механізмів».

У вітчизняній психології проблема мислення розвивалася в рамках психологічної теорії діяльності. Розробка цієї проблеми пов'язана з іменами А. А. Смирнова, А. Н. Леонтьєва та ін Слід зазначити, що діяльнісна теорія мислення сприяла вирішенню багатьох практичних завдань, пов'язаних з навчанням і розумовим розвитком дітей. На її основі були побудовані відомі теорії навчання та розвитку, серед яких теорії П. Я. Гальперіна, Л. В. Занкова, В. В. Давидова. Проте останнім часом, з розвитком математики і кібернетики, з'явилася можливість створити нову інформаційно-кібернетічекую теорію мислення. Виявилося, що багато спеціальні операції, що застосовуються в програмах машинної обробки інформації, дуже схожі на операції мислення, якими користується людина. Тому з'явилася можливість вивчити операції людського мислення з використанням кібернетики і машинних моделей інтелекту. В даний час навіть сформульована ціла наукова проблема, що отримала назву проблеми «штучного інтелекту».

Слід зазначити, що, незважаючи на численні теоретичні пошуки та експериментальні дослідження, єдиної думки про структуру і природу мислення немає. Безперечним в даний час є те, що мислення - це один з вищих пізнавальних психічних процесів, який надає суттєвий вплив на всю діяльність людини, а також те, що в структурі мислення можна виділити певні розумові операції.

СПИСОК ЛІТЕТАТУРИ

 1. Акімова М.К., Козлова В.Т., Ференс Н.А. Теоретичні підходи до діагностики практичного мислення Питання психології. - 1999. - № 1. - С.21-30.

 2. Волков О.М. Основні моделі контролю свідомості (реформування мислення) Журнал практичного психолога. - 1996. - № 5. - С. 15-21.

 3. Виготський Л. С. Психологія. - М.: ЕКСМО - Прес, 2000. - 1008 с.

 4. Гальперін П.Я. Формування розумових дій Хрестоматія. Пізнавальні психічні процеси Сост. і заг. ред. А. Г. Маклакова. СПб.: Питер, 2001. - 451 с.

 5. Гамезо М. В., Герасимова В. С., Машурцева Д. А., Орлова Л. М. Загальна психологія: Навчально-методичний посібник. - М.: Ось-89, 2007. - 352 с.

 6. Ітельсон Л. Б. Лекції з загальної психології. - СПб.: Пітер, 2004. - 320с.

 7. Леонтьєв А. М. Лекції з загальної психології. - М.: Сенс; Вид. Центр «Академія», 2007. - 511 с.

 8. Лукацький М. А., Остренкова М. Є. Психологія. - М.: Ексмо, 2007. - 416 с

 9. Лурія А. Р. Лекції з загальної психології. - СПб.: Пітер, 2004. - 320 с.

 10. Маклаков А. Г. Загальна психологія: Підручник для вузів. - СПб.: Пітер, 2008. - 583 с.

 11. Загальна психологія: Підручник / За заг. Ред. А. В. Карпова. - М.: Гардаріки, 2002. - 232 с.

 12. Піаже Ж. Мова і мислення дитини. - СПб., 1997. - 256 с.

 13. Психологія. Підручник для гуманітарних вузів Під ред. В. Н. Дружиніна. СПб.: Пітер, 2002 .- 315 с.

 14. Рубінштейн С. Л. Основи загальної психології. - СПб.: Пітер, 2006. - 713

 15. Старовойтенко О. Б. Сучасна психологія: форми інтелектуального життя. - М.: Академічний проект, 2001. - 544 с.

 16. Столяренко Л. Д. Психологія: Підручник для вузів. - СПб.: Пітер, 2006. - 592.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Курсова
107.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Теорії інтелекту Інтелект і мислення в сучасній психології
Сімейне виховання у вітчизняній і західній культурі
Концепції особистості у вітчизняній психології
Концепції особистості у вітчизняній психології 2
Дослідження індивідуальності у вітчизняній психології
Етичні теорії в сучасній західній філософії
Сприйняття подання мислення в психології
Мислення Теорії мислення
Основні напрямки досліджень російського революційного тероризму в західній історіографії
© Усі права захищені
написати до нас