Основи фінансового планування на підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні основи фінансового планування на підприємстві

1.1 Сутність, значення, принципи фінансового планування на підприємстві

1.2 Види фінансових планів і їх роль в управлінні підприємством

1.3 Зміст основних методів сучасного фінансового планування

Глава 2. Аналіз системи фінансового планування ТОВ «Кошик»

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2 Аналіз фінансового стану ТОВ «Кошик»

2.3 Оцінка існуючої системи фінансового планування ТОВ «Кошик»

Глава 3. Рекомендації щодо вдосконалення ефективності процесу фінансового планування в ТОВ «Кошик»

3.1 Основні напрямки удосконалення фінансового планування на підприємстві

3.2 Фінансове планування на 2008 рік

3.3 Застосування інформаційних технологій з метою вдосконалення системи фінансового планування

Висновок

Список використаних джерел

Введення

В умовах формування ринкової економіки в нашій країні найважливішим цільовим параметром в конкурентному середовищі стає забезпечення фінансової стійкості організації на основі оптимізації формування і використання ресурсів. У цій ситуації істотно актуалізується роль ефективного управління та планування саме фінансових ресурсів. Від того наскільки ефективно і доцільно вони трансформуються в основні та оборотні кошти, а також в засоби стимулювання робочої сили, залежить фінансове благополуччя організації в цілому, її власників і працівників.

З розвитком ринкових відносин фінанси стають основним видом ресурсів, саме їх обмеженість починає лімітувати виробництво. У зв'язку з цим в значній мірі зростає роль фінансового планування, змінюється його зміст як на підприємствах, так і в рамках всієї фінансової системи країни.

Фінансове планування в сучасних умовах покликане забезпечити відтворювальний процес відповідними за обсягом і за структурою фінансовими ресурсами і вибрати оптимальні напрями їх розподілу на базі фінансового аналізу, що представляє собою метод оцінки і прогнозування фінансового стану організації. Перехід російської економіки до ринкових відносин об'єктивно зумовив необхідність та актуальність вивчення форм і методів планування фінансових ресурсів організацій, ставлячи перед російською економічною наукою завдання розробки широкого кола питань теоретичного і прикладного характеру, пов'язаних з плануванням фінансових ресурсів.

Тема дипломної роботи є досить актуальною на сьогоднішній день у зв'язку з тим, що в ринковій економіці підприємці не можуть домогтися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію, як про стан цільових ринків, становища на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості.

Метою роботи є дослідження ролі фінансового планування в загальній системі управління фінансовими ресурсами організації, а також виявити напрями його вдосконалення.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

розглянути його сутність і значення фінансового планування;

вивчити принципи, склад і методи фінансового планування на підприємстві;

проаналізувати систему перспективного, поточного, оперативного фінансового планування діяльності в ТОВ «Кошик»;

виявити недоліки та розробити пропозиції щодо вдосконалення фінансового планування на ТОВ «Кошик»;

Об'єктом дослідження виступає товариство з обмеженою відповідальністю «Кошик», основний напрямок діяльності якого роздрібна торгівля продуктами і товарами повсякденного попиту.

Предметом дослідження є процес складання, виконання та аналізу фінансових планів ТОВ «Кошик».

Період дослідження включає в себе 3 роки (2005-2007 р.).

Теоретичною та методологічною основою роботи з'явилися наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, присвячені теорії та практиці дослідження фінансів організацій, управління фінансовими ресурсами. В основу покладені праці Алексєєва М.М., Балабанова І.Т., Бланка І.А., Бочарова В.В., Ковальової А.М., Ковальова В.В., Шеремета А.Т та ін і дані фінансової звітності ТОВ «Кошик».

Робота складається з вступу, трьох розділів, дев'яти параграфів, висновків, списку літератури та додатків.

Результати дипломної роботи можуть бути використані керівництвом ТОВ «Кошик» для вдосконалення існуючої системи фінансового планування, з метою підвищення ефективності комерційної діяльності організації.

Глава 1. Теоретичні основи фінансового планування на підприємстві

1.1 Сутність, значення, принципи фінансового планування на підприємстві

Фінансове планування - (англ, financial planning) - вид управлінської діяльності, пов'язаний з визначенням фінансових умов роботи підприємства для ефективного виконання ним планових завдань. Різні автори дають такі визначення поняттю фінансове планування (табл.1).

Таблиця 1

Визначення фінансового планування

Автор

Визначення

1

2

Лихачова О.Н

Фінансове планування - це процес аналізу фінансової та інвестиційної політики, прогнозування їх результатів і впливу на економічне оточення підприємства; процес прийняття рішень про допустимий рівень ризику і виборі остаточних варіантів фінансових планів

Ревінскій І.А., Романова Л.С

Фінансове планування являє собою процес розробки заходів щодо забезпечення організації необхідними ресурсами, підвищенню ефективності її діяльності в майбутньому.

Балабанов А.І., Балабанов І.Т.

Фінансове планування - процес вироблення планових завдань, складання графіка їх виконання, розробка фінансових планів і фінансових програм (фінансове прогнозування), забезпечення їх необхідними ресурсами і робочою силою, контроль за їх виконанням.

Павлова Л.М.

Фінансове планування це не що інше, як планування фінансових ресурсів і фондів грошових коштів

Лапуста М.Г.,

Нікольський П.С

Фінансове планування - процес розробки системи фінансових планів з окремих аспектів фінансової діяльності, що забезпечують реалізацію фінансової стратегії підприємства в майбутньому періоді

Узагальнивши все вищесказане, фінансове планування представляє собою процес розробки і контролю системи фінансових планів, що охоплює всі сторони діяльності організації та забезпечує реалізацію фінансової стратегії і тактики на певний період часу.

Мета фінансового планування - забезпечення фінансовими ресурсами (за обсягом, напрямками використання, об'єктам і в часі) відтворювальних процесів у відповідності з плановими завданнями і кон'юнктурою ринку. Фінансове планування на підприємстві взаємопов'язане з плануванням господарської діяльності і будується на основі бізнес-плану. Фінансове планування являє собою систему довгострокових, поточних і оперативних планів. У довгостроковому плані визначають основні фінансові показники, дають фінансову оцінку змін стратегічного порядку в діяльності підприємства. У поточному плані забезпечують ув'язку всіх розділів плану підприємства з фінансами. При цьому фінансове планування має відігравати активну роль, не зводячись до обрахунку інших показників у грошовому вираженні. Перш за все, організують вплив фінансового планування на виробничо-збутову сферу з метою розробки плану виробництва і продажу продукції, що забезпечує для підприємства найкращі фінансові результати.

В умовах ринку підприємства самі зацікавлені в тому, щоб реально уявляти своє фінансове становище сьогодні і на перспективу. Це необхідно, по-перше, для того, щоб досягти успіху в господарській діяльності, а по-друге, щоб своєчасно виконувати зобов'язання перед бюджетом, позабюджетними фондами, банками, та іншими кредиторами і тим самим захищати себе від фінансових санкцій [5, с.216 ].

Фінансове планування є важливим елементом корпоративного планового процесу. Кожен менеджер, незалежно від своїх функціональних інтересів, повинен бути знайомий з механікою і сенсом виконання та контролю фінансових планів, принаймні настільки, наскільки це стосується його діяльності [2, с. 69].

Значення фінансового планування полягає в наступному:

намічені стратегічні цілі підприємства переломлюються у фінансово-економічних показниках - обсяг реалізації, собівартості, прибутку, інвестицій, грошових потоках і ін;

встановлюються стандарти для упорядкування фінансової інформації у вигляді фінансових планів і звітів про їх виконання;

визначаються прийнятні обсяги фінансових ресурсів, необхідні для реалізації довгострокових та оперативних планів підприємства;

оперативні фінансові плани створюють базу для розробки та коригування загальнофірмової фінансової стратегії.

Розробка фінансових планів займає важливе місце у системі заходів щодо стабілізації грошового господарства підприємства.

Основними завданнями фінансового планування є:

забезпечення нормального кругообігу грошових коштів підприємства, включаючи їх вкладення в реальні, фінансові, інтелектуальні інвестиції, приріст оборотних коштів, соціальний розвиток;

виявлення резервів та мобілізація ресурсів з метою ефективного використання різноманітних доходів підприємства;

дотримання інтересів акціонерів та інвесторів;

визначення взаємовідносин з бюджетом, позабюджетними фондами і вищестоящими організаціями; працівниками підприємства;

оптимізація податкового навантаження та структури капіталу;

контроль за фінансовим станом підприємства, доцільність планованих операцій і ситуацій;

забезпечення реальної збалансованості планованих витрат і доходів підприємства на принципах самоокупності та самофінансування [10, с.113].

Фінансове планування охоплює найважливіші сторони фінансово - господарської діяльності підприємства, забезпечує необхідний контроль за утворенням і використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів, створює умови для зміцнення фінансового стану підприємства.

Найважливіші об'єкти фінансового планування (малюнок 1): розрахунок виручки від продажу продукції (робіт, послуг) для складання достовірного балансу доходів і витрат, формування і розподілу прибутку, поточного та перспективного обсягу оборотних активів; визначення джерел приросту нормативу власних оборотних активів і покриття їх нестачі ; розрахунок амортизаційних відрахувань; розрахунок ремонтного фонду; формування і розподіл соціальних фондів підприємства; мобілізація внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві; взаємини з бюджетом і позабюджетними фондами. Спираючись на розрахунки і встановлені норми і нормативи, у процесі фінансового планування визначають можливі обсяги власних фінансових ресурсів на планований період.


Рис.1. Об'єкти фінансового планування

Виходячи з цілей, що стоять перед фінансовим плануванням на підприємстві, можна відзначити, що це - складний, багатоетапний процес. Фінансове планування охоплює ряд взаємопов'язаних етапів (обов'язкових умов (компонентів), необхідних для успішної організації фінансового планування) [27, с.191]:

аналіз фінансового стану підприємства;

прогнозування фінансових умов господарювання в планованому періоді;

визначення фінансових завдань;

розробку варіантів, показників фінансового плану і вибір оптимального варіанту;

коригування окремих фінансових показників в ув'язці з іншими завданнями плану підприємства

виробництво, програма, капітальне будівництво, технічний розвиток тощо);

доведення завдань плану до підрозділів і відповідальних виконавців; організацію обліку та контроль за виконанням плану.

Фінансовий план господарюючого суб'єкта - це документ, що відображає обсяг надходження і витрачання грошових коштів, що фіксує баланс доходів і напрямків витрат підприємства, включаючи платежі в бюджет на планований період. Фінансовий план необхідний підприємству для того, щоб заздалегідь знати фінансові результати своєї діяльності та організувати раціональне рух фінансових ресурсів відповідно до обраної фінансової стратегії. Головна мета складання фінансового плану полягає в узгодженні намічуваних витрат по виробничому і соціальному розвитку трудових колективів з фінансовими можливостями підприємства [4, с.64].

Фінансовий план підприємства використовуються в наступних цілях: з його допомогою виробляються стратегія бізнесу та напрямки розвитку підприємства, за допомогою планових розрахунків доводиться фінансова стійкість підприємства, платоспроможність при залученні позикових коштів і потенційних партнерів, за допомогою розрахованих фінансових коефіцієнтів визначається фінансовий стан та здійснюється контроль за діяльністю підприємства, фінансовий план може бути використаний при рекламі свого підприємства.

Фінансове планування базується на пізнанні та використанні об'єктивно чинних законів і закономірностей, сформульованих економічною теорією.

Сформулюємо основні технологічні принципи фінансового планування (малюнок 2).

Принцип відповідності полягає в тому, що придбання поточних активів (оборотних коштів) слід планувати переважно за рахунок короткострокових джерел. Іншими словами, якщо підприємство планує закупівлю партії товарів, вдаватися для фінансування цієї угоди до емісії облігацій не слід. Необхідно скористатися короткостроковій банківської позичкою або комерційним кредитом постачальника. У той же час, для проведення модернізації парку обладнання слід залучати довгострокові джерела фінансування.


Рис. 2. Принципи фінансового планування

Принцип постійної потреби в робочому капіталі (власних оборотних коштах) зводиться до того, що у прогнозованому балансі підприємства сума оборотних коштів підприємства повинна перевищувати суму його короткострокових заборгованостей, тобто не можна планувати "слабо ліквідний" баланс підприємства. Даний принцип має яскраво виражений прагматичний сенс - певна частина оборотних коштів підприємства повинна фінансуватися з довгострокових джерел (довгострокової заборгованості та власного капіталу). У цьому випадку підприємство має менший ризик відчути дефіцит оборотних коштів.

Принцип надлишку грошових коштів передбачає в процесі планування "не обнуляти" грошовий рахунок, а мати певний запас грошей для забезпечення надійної платіжної дисципліни в тих випадках, коли який-небудь з платників прострочить в порівнянні з планом свій платіж.

При цьому економічні закони відображають сувору залежність, причинно-наслідковий обумовленість між економічними явищами. Закономірності виступають у вигляді тенденцій, виявлених ступеня і тісноти взаємозв'язків. Вимоги законів обумовлюють необхідність дотримання відповідних принципів, тобто вихідних, основних положень і правил. Усвідомлене застосування закономірностей і принципів сприяє отриманню нових знань у галузі фінансового планування [10, с.144].

Під принципом планування слід розуміти об'єктивну категорію науки планування, яка виступає в якості відправного основоположного поняття, що виражає сукупну дію низки законів розвитку, як об'єкта планування, так і самої практики планування, і визначає завдання, напрями та характер складання, можливості виконання планових завдань, а також перевірки їх виконання. Значний внесок у визначення принципів планування вніс Р. Акофф, який виділив три основних принципи планування. Це - принцип участі, принцип безперервності і принцип холізму.

Принцип участі грунтується на тому, що найважливішим продуктом планування є сам процес, тому головні вигоди дає участь у ньому. Саме завдяки участі у плануванні члени організації можуть розвивати себе. Крім того, участь дозволяє їм придбати розуміння організації і служити її цілям більш ефективно. Це в свою чергу полегшує розвиток організації.

Принцип безперервності розглядає процес планування як триває в часі, безперервність переходу від однієї стадії планування до іншої, від минулого до сьогодення та майбуття. Принцип безперервності, що означає поєднання перспективного і поточного планування, наступності планів, коригування планових показників при зміні умов. Процес планування повинен бути безперервним виходячи з наступних важливих передумов: - невизначеність зовнішнього середовища та наявність непередбачених змін роблять необхідною постійну коригування очікувань організації та внесення відповідних виправлень і уточнень до планів; - змінюються не лише фактичні передумови, але і подання організації про свої внутрішні цінності та можливостях [4, с.92].

Принцип холізму складається з двох частин: принципу координації та принципу інтеграції. Принцип координації встановлює, що діяльність жодної частини організації не можна планувати ефективно, якщо робити це незалежно від інших одиниць даного рівня. Следовательно, деятельность единиц одного уровня следует планировать одновременно и во взаимозависимости. Принцип интеграции устанавливает, что планирование, осуществляемое независимо на каждом уровне, не может быть столь же эффективным, как планирование во взаимозависимости на всех уровнях. Сочетание принципов координации и интеграции дает нам принцип холизма, согласно которому, чем больше элементов и уровней в системе, тем выгоднее планирование одновременно и во взаимозависимости. Так как финансовое планирование является элементом общей системы планирования, для него применимы общие принципы планирования. В то же время финансовому планированию присущи частные принципы планирования.

Рассмотрим основные этапы финансового планирования (рисунок 3).

На первом анализируются финансовые показатели за предыдущий период. Для этого используют основные финансовые документы предприятий – бухгалтерский баланс, отчёты о прибылях и убытках, отчёты о движении денежных средств [9, с. 236].

Они имеют важное значение для финансового планирования, так как содержат данные для анализа и расчёта финансовых показателей деятельности предприятия, а также служат основой для составления прогноза этих документов. Причём, сложная аналитическая работа на этом этапе несколько облегчается тем, что форма финансовой отчётности и планируемые финансовые таблицы одинаковы по содержанию.

Баланс предприятия входит в состав документов финансового планирования, а отчётный бухгалтерский баланс является исходной базой на первой стадии планирования [4, с.178].


Рис. 3. Основные этапы финансового планирования на предприятии

Второй этап включает формирование общей финансовой стратегии на среднесрочную перспективу. Этот этап предусматривает составление основных прогнозных документов, таких как прогноз баланса, отчёта о прибылях и убытках, движения денежных средств (движение наличности), которые относятся к перспективным финансовым планам и включаются в структуру научно-обоснованного бизнес-плана предприятия.

На третьем этапе уточняются и конкретизируются показатели прогнозных финансовых документов посредством составления текущих финансовых планов. В данном случае на большинстве предприятий это сводиться к процессу составления бюджетов, рассчитанных на один календарный год.

На четвёртом этапе осуществляется оперативное финансовое планирование, путем составления кредитного плана, кассового плана и платежных календарей.

Завершается процесс финансового планирования практическим внедрением планов и контролем за их выполнением [5, с.318].

В процессе составления финансового плана осуществляется следующее:

определяются источники и объем собственных финансовых ресурсов предприятия (прибыль, амортизация, устойчивые пассивы и др.);

изучается возможность и целесообразность привлечения финансовых ресурсов за счет выпуска цененных бумаг, получения кредитов, займов, благотворительных взносов и т.д.;

выбираются оптимальные для конкретной ситуации формы образования и использования фондов денежных средств, взаимоотношений с бюджетом, банками, вышестоящими органами, своими работниками;

устанавливаются рациональные пропорции распределения финансовых ресурсов на внутрихозяйственные нужды (расширение и перевооружение производства, материальное стимулирование, удовлетворение социальных потребностей членов трудового коллектива) или вложение их в дела других предприятий и организаций (долевое участие в формировании уставных капиталов, покупка ценных бумаг и другие операции на финансовом рынке);

определяются целесообразность и экономическая эффективность планируемых капиталовложений; выявляются внутренние резервы производства и повышения его рентабельности на базе имеющихся материальных и трудовых ресурсов, производственных мощностей, а также перспективы внедрения достижений научно-технического прогресса и совершенствования производства.

Планирование в странах с развитой рыночной экономикой осуществляется по различным схемам: «снизу вверх» (децентрализовано); «сверху вниз» (централизованно) и «интерактивно» (во взаимодействии). Если планирование ведется в двух разрезах, то, как правило, долгосрочные стратегические планы разрабатываются на уровне корпорации, а среднесрочные на уровне структурных подразделений. Эти схемы планирования используются в российских условиях.

При децентрализованном планировании «снизу вверх» цели, стратегии планирования, производственные планы – все инициируются оперативными подразделениями предприятия. Задачами планового отдела в таких корпорациях являются установление форм плановых документов и координация плановой деятельности. Однако это не исключает, что стратегические идеи могут быть выдвинуты высшим руководством. Планирование «снизу вверх» указывает лишь на иерархическую ступень составления планов, но никоим образом не умаляет их качества.

Централизованная модель планирования – «сверху вниз» означает более важную роль планового отдела предприятия. В Японии довольно часто, особенно в специализированных компаниях, планы разрабатываются плановым отделом штаб-квартиры при определенном участии структурных подразделений и отдела труда корпорации. При интерактивном планировании идеи формируются и стратегии вырабатываются в процессе взаимодействия по вертикали. Плановый отдел накапливает информацию, получаемую от подразделений, и ставит вопросы перед высшим руководством. Рыночные, финансовые стратегии могут вырабатываться плановыми службами корпорации и осуществляться на уровне корпорации в целом.

Итак, финансовое планирование базируется на познании и использовании объективно действующих законов и закономерностей, формулируемых экономической теорией, оно может осуществляться централизованно и децентрализованно. Финансовое планирование - это процесс разработки и контроля системы финансовых планов, охватывающий все стороны деятельности организации и обеспечивающий реализацию финансовой стратегии и тактики на определенный период времени.

1.2 Виды финансовых планов и их роль в управлении предприятием

В зависимости от прогнозируемого периода движения финансовых ресурсов финансовые планы делятся на перспективные, стратегические (составляемые на три, пять и более лет); среднесрочные, годовые; оперативные (разрабатываемые на месяц, 15 дней, декаду, пятидневку) (рисунок 4). Сроки разрабатываемых планов определяют сферы планирования.

Финансовое планирование на предприятии включает в себя три основные подсистемы: перспективное финансовое планирование; текущее финансовое планирование; оперативное финансовое планирование.

Рис. 4. Подсистемы финансового планирования

Каждой из этих подсистем присущи определенные формы разрабатываемых финансовых планов и четкие границы периода, на который эти планы разрабатываются. Все подсистемы финансового планирования находятся во взаимосвязи и осуществляются в определенной последовательности. Исходным этапом планирования является прогнозирование основных направлений финансовой деятельности предприятия, осуществляемое в процессе перспективного планирования. На этом этапе определяются задачи и параметры текущего финансового планирования. В свою очередь база для разработки оперативных финансовых планов формируется именно на стадии текущего финансового планирования.

Перспективное финансовое планирование определяет важнейшие показатели, пропорции и темпы расширенного воспроизводства, оно является главной формой реализации целей предприятия. Перспективное финансовое планирование в современных условиях охватывает период от 1 года до 3 (редко – до 5) лет. Однако такой временной интервал носит условный характер, поскольку зависит от экономической стабильности в стране деятельности, возможности прогнозирования объемов финансовых ресурсов и направления их использования [10, с.291].

Перспективное планирование включает разработку финансовой стратегии предприятия и прогнозирование финансовой деятельности. Разработка финансовой стратегии представляет собой особую область финансового планирования, так как, являясь составной частью общей стратегии экономического развития предприятия, она должна согласовываться с целями и направлениями, сформулированными общей стратегией. Вместе с тем финансовая стратегия сама оказывает значительное влияние на формирование общей стратегии экономического развития предприятия. Происходит это в силу того, что изменение ситуации на финансовом рынке влечет за собой корректировку финансовой, а затем, как правило, и общей стратегии развития предприятия. В целом финансовая стратегия представляет собой определение долгосрочных целей финансовой деятельности предприятия и выбор наиболее эффективных способов и путей их достижения. Процесс формирования финансовой стратегии предприятия включает в себя следующие основные этапы: определение периода реализации стратегии; анализ факторов внешней финансовой среды предприятия; формирование стратегических целей финансовой деятельности; разработка финансовой политики предприятия; разработка системы мероприятий по обеспечению реализации финансовой стратегии; оценка разработанной финансовой стратегии. Процесс планирования можно представить в виде модели, которая включает 5 стадий. Отметим основные задачи каждой из них (рисунок 5).

Стадия 1 – предпосылки. Собирается информация и составляется прогноз будущего положения предприятия. Выявляются как возможности, так и угрожающие факторы. На первом этапе анализируются финансовые показатели деятельности предприятия за предыдущий период на основе важнейших финансовых документов – бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств. Основное внимание уделяется таким показателям, как объем реализации, затраты, размер полученной прибыли. Проведенный анализ дает возможность оценить финансовые результаты деятельности предприятия и определить проблемы, стоящие перед ней.

Рис. 5. Процесс финансового планирования

Стадия 2 – постановка и уточнение проблем. Определяются уровни притязаний (например, темп роста производства должен быть не меньше 5% в год). Затем исходя из текущей политики предприятия прогнозируются результаты (получили, например, темп роста 1% в год). Полученные результаты сравниваются с уровнем притязаний и выявляются разрывы (в нашем примере 4%). Далее осуществляется поиск стратегий, позволяющих ликвидировать обозначившиеся разрывы.

Второй этап – это разработка финансовой стратегии и финансовой политики по основным направлениям финансовой деятельности предприятия. На этом этапе составляются основные прогнозные документы, которые относятся к перспективным финансовым планам и включаются в структуру бизнес-плана в том случае, если он разрабатывается на предприятии.

Стадия 3 – долгосрочная стратегия. Для ликвидации разрывов между желаемыми и прогнозными значениями показателей разрабатываются новые стратегии «продукт-рынок». Например, определяются возможности развития новых производств, создания зарубежных филиалов, совместных инициатив, вертикальной интеграции. Изучаются возможности расширения производства, снижения издержек. Здесь может использоваться матрица «рост-доля рынка». Эта стадия планирования является наиболее важной.

Стадия 4 – среднесрочные планы. Они разрабатываются на базе принятой долгосрочной стратегии. Намечаются среднесрочные проекты и их хронологическая последовательность. В свою очередь на их основе определяются стратегические цели и разрабатываются планы отделений компаний. Затем составляются сводные среднесрочные планы, в том числе и финансовый.

Стадия 5 – краткосрочное планирование. Основные задачи – конкретизация показателей среднесрочных планов на текущий год и оценка выполнения относительно долгосрочных планов и текущего, краткосрочного плана [23, с.348].

Значение финансового планирования для предприятия состоит в том, что оно: воплощает выработанные стратегические цели в форму конкретных финансовых показателей; предоставляет возможности определения жизнеспособности финансовых проектов; служит инструментом получения внешнего финансирования. Важным моментом при разработке финансовой стратегии предприятия является определение периода ее реализации. Продолжительность этого периода зависит в первую очередь от продолжительности периода формирования общей стратегии развития предприятия. Кроме этого, на него воздействуют и другие факторы, такие, как: динамика макроэкономических процессов; изменения, происходящие на финансовом рынке; отраслевая принадлежность и специфика производственной деятельности предприятия.

Достаточно важное внимание в процессе формирования финансовой стратегии отводится анализу факторов внешней среды путем изучения экономико-правовых условий финансовой деятельности предприятия, кроме этого, особое внимание отводится учету факторов риска. В результате разработки системы мероприятий, обеспечивающих реализацию финансовой стратегии, на предприятии формируются «центры ответственности», определяются права, обязанности и меры ответственности их руководителей за результаты реализации финансовой стратегии предприятия. В заключении разработки финансовой стратегии предприятия является оценка эффективности разработанной стратегии, которая осуществляется по нескольким параметрам.

Во-первых, оценивается, насколько разработанная финансовая стратегия согласовывается с общей стратегией предприятия, путем выявления степени согласованности целей, направлений и этапов реализации этих стратегий.

Во-вторых, оценивается согласованность финансовой стратегии предприятия с прогнозируемыми изменениями во внешней предпринимательской среде.

В-третьих, оценивается реализуемость разработанной финансовой стратегии, т.е. рассматриваются возможности предприятия в формировании собственных и привлечении внешних финансовых ресурсов. В заключение оценивается результативность финансовой стратегии. Такая оценка может быть основана на прогнозных расчетах различных финансовых показателей, а также на основе прогноза динамики нефинансовых результатов реализации разработанной стратегии, таких, как рост деловой репутации предприятия, повышение уровня управляемости финансовой деятельностью его структурных подразделений [5, с.401].

Основу перспективного планирования составляет прогнозирование, которое является воплощением стратегии предприятия на рынке. Прогнозирование состоит в изучении возможного финансового состояния предприятия на длительную перспективу. Прогнозирование базируется на обобщении и анализе имеющейся информации с последующим моделированием возможных вариантов развития ситуаций и финансовых показателей. Важный момент при осуществлении прогнозирования – признание факта стабильности изменения показателей деятельности предприятия от одного отчетного периода к другому.

Система текущего планирования финансовой деятельности предприятия основывается на разработанной финансовой стратегии и финансовой политике по отдельным аспектам финансовой деятельности. Данный вид финансового планирования заключается в разработке конкретных видов текущих финансовых планов, которые дают возможность предприятию определить на предстоящий период все источники финансирования ее развития, сформировать структуру ее доходов и затрат, обеспечить ее постоянную платежеспособность, а также определить структуру активов и капитала предприятия на конец планируемого периода.

Результатом текущего финансового разработка трех основных документов: плана движения денежных средств; плана отчета о прибылях и убытках; плана бухгалтерского баланса. Основной целью построения этих документов является оценка финансового положения предприятия на конец планируемого периода. Текущий финансовый план составляется на период, равный одному году, с разбивкой по кварталам, так как такая периодизация соответствует законодательным требованиям к отчетности. Текущие финансовые планы предпринимательской деятельности предприятия разрабатываются на основе данных, которые характеризуют: финансовую стратегию предприятия; результаты финансового анализа за предшествующий период; планируемые объемы производства и реализации продукции, а также другие экономические показатели операционной деятельности предприятия; систему разработанных на предприятии норм и нормативов затрат отдельных ресурсов; действующую систему налогообложения; действующую систему норм амортизационных отчислений; средние ставки кредитного и депозитного процентов на финансовом рынке и т.п. Для составления финансовых документов в процессе осуществления текущего финансового планирования важно правильно определить объем будущих продаж (объем реализованной продукции). Это необходимо для организации производственного процесса, эффективного распределения средств. Как правило, прогнозы объемов продаж составляются на три года, годовой прогноз разбивается на кварталы и месяцы, при этом, чем короче период прогноза, тем точнее и конкретнее содержащаяся в нем информация. В целях контроля за поступлением фактической выручки на расчетный счет и расходованием наличных финансовых ресурсов предприятию необходимо оперативное планирование, которое дополняет текущее. Это связано с тем, что финансирование плановых мероприятий должно осуществляться за счет заработанных предприятием средств, что требует эффективного контроля за формированием и использованием финансовых ресурсов [23, с.265].

Система оперативного планирования финансовой деятельности заключается в разработке комплекса краткосрочных плановых заданий по финансовому обеспечению основных направлений хозяйственной деятельности предприятия.

Оперативное финансовое планирование включает составление и исполнение платежного календаря, кассового плана и расчет потребности в краткосрочном кредите. В процессе составления платежного календаря решаются главная задача - организация учета временной стыковки денежных поступлений и предстоящих расходов предприятия.

В то же время следует осознавать, что финансовый план – это, в конечном итоге, набор финансовых показателей, которые необходимо рассчитывать и прогнозировать с помощью специальных технологий. В качестве конечного результата финансового плана обычно используются прогнозные баланс предприятия, отчет о прибыли и отчет о движении денежных средств.

1.3 Содержание основных методов современного финансового планирования

При разработке финансовых планов предприятий могут использоваться методы: процента от реализации, экстраполяции, или расчетно-аналитический, нормативно-расчетный, бюджетный; оптимизации плановых решений; математического моделирования, основанный на нулевом базисе; балансовый (или количественных отношений), целевых программ (рис. 6).

Они могут применяться одновременно при составлении финансового плана, а могут использоваться отдельно в зависимости от наличия информации, целей планирования, сроков плана и прогноза.

Рис. 6. Методы финансового планирования.

Рассмотрим каждый из этих методов. Метод экстраполяции основан на анализе статистических данных за предыдущие годы и коэффициентов прироста (или снижения) на будущее [10, с.265].

Этого метод применяется в случаях, когда отсутствуют технико-экономические нормативы, а взаимосвязь между показателями может быть установлена косвенно на основе анализа их динамики и фактора. Основу этого метода составляют анализ и экспертные оценок отчетных данных за предыдущие годы, расчеты перспектив развития предприятия в будущем. Схематично этот метод можно показать так. Сначала анализируются данные предыдущих лет, выявляются факторы, влияющие на показатели работы, затем дается экспертная оценка динамики прошлых лет и возможности для сохранения или изменения динамики в будущем, а потом рассчитываются конкретные показатели.

Нормативно-расчетный метод предполагает использование норм и нормативов, объемов производства и реализации продукции, он дает один вариант плана. Такими нормативами могут быть ставки налогов, тарифных взносов и сборов, нормы амортизационных отчислений, нормативы потребности в оборотных средствах [5, с.310].

Метод оптимизации состоит в разработке нескольких вариантов плановых расчетов для того, чтобы выбрать из них оптимальный по принятому критерию, например, минимум затрат и максимум прибыли.

Математическое моделирование - наиболее трудоемкий метод, так как имитирует реальные экономические ситуации, дает характеристику взаимосвязей между финансовыми показателями и определяющими их факторами. Экономико-математическая модель дает математическое описание экономического процесса через корреляционную и регрессионную зависимости. Это позволяет разработать несколько вариантов плановых показателей, с тем чтобы выбрать оптимальный. В модель включают только основные показатели и факторы, чтобы установить прогноз.

Метод на основе нулевого базиса предполагает определение минимального объема производства, затрат и прибыли на этот минимум. Затем рассчитываются возможные приросты выпуска продукции и доходы на них. Это дает информацию для определения приоритетов, оптимизации прибыли

Балансовый метод предполагает согласование ресурсов с источниками их формирования, увязку разделов плана и показателей между собой. Применяется этот метод при формировании и распределении балансовой прибыли, финансовых ресурсов [15, с.254].

Метод целевых программ ориентирован на определенный конечный результат. Здесь делается группировка подразделений и видов деятельности по реализации взятой программы и для них составляется общий бюджет.

Сущность метода процента от реализации заключается в решении двуединой задачи: на основе запланированного роста объема продаж на предстоящий хозяйственный год, выраженного в процентах, определить будущие расходы, активы и обязательства в виде процента от продаж; на основе полученных финансовых параметров составить сбалансированные форматы прогнозной информации: прогнозного отчета о прибылях и убытках (плана доходов и расходов); прогнозного баланса; прогнозного отчета о движении денежных средств; сметы наличности (календарного плана).

В последние годы наибольшее распространение на практике получили три метода финансового планирования: метод процента от реализации; расчетно-аналитический метод; бюджетное планирование.

Использование метода процента от реализации не вызывает особых затруднений и выполняется в следующей последовательности: увеличение всех связанных активов из отчетного баланса на процент от продаж; определение объема нераспределенной прибыли. Нераспределенная прибыль планового года равна нераспределенной прибыли на конец отчетного периода плюс чистая прибыль планового года за вычетом прибыли на потребление; определение суммы долга; вычисление дефицита источников финансирования как разности между приростом активов и суммой изменения источников (долга и нераспеделеной прибыли). Главное достоинство этого метода – простота и ясность [6, с.217].

Основные недостатки планирования методом процента от продаж: сомнительное предположение, что предприятие постоянно работает на полную мощность, все связанные ресурсы сбалансированы, а для роста объема продаж нужны лишь капитальные вложения.

Нормативный цикл потока денежных средств предприятия открывает путь другому методу финансового планирования – расчетно-аналитическому. В методе процента от продаж корректировка отдельных элементов связанных ресурсов осуществляется простым умножением их фактической величины из отчетного баланса на рост объема выручки в плановом периоде. Отсюда возникает масса погрешностей в расчетах.

Расчетно-аналитический метод финансового планирования на базе матричного баланса всегда вызывал наибольший интерес у российских специалистов. Алгоритм финансового планирования данным методом предполагает: подбор источников финансирования в прогнозном матричном балансе с одновременным их отражением в прогнозе денежного потока; подбор недостающих источников финансирования и обоснование их содержания в ходе формирования третьего раздела прогноза денежного потока, предназначенного для завершения окончательной балансировки всех параметров финансового плана, (поэтому прогнозный баланс выполняется до завершения прогноза денежного потока).

В отличие от первого метода, как видим, этот метод более требователен к объему, содержанию, структуре информации, используемой для планирования. И, тем не менее, сама технология финансового планирования основана на хорошо известном в России методе планирования от достигнутого, успешно используемом на Западе не только по отношению прогнозирования прибыли и убытков, но и прогнозирования изменений в активах и пассивах предприятия [23, с.415].

В основном на предприятиях целесообразно вводить краткосрочные бюджеты, и иметь дело с плановым периодом, равным одном году. Это объясняется тем, что за период такой протяженности, как можно предположить, происходят все типичные для жизни предприятия события, поскольку за этот срок выравниваются сезонные колебания конъюнктуры.

Метод бюджетного планирования, получивший широкое распространение в западной практике, обеспечивает приемлемую точность финансовых прогнозов, оснащен огромным количеством методической литературы и набором прикладных программ, что во многом облегчает его практическое применение. Несмотря на глубокую проработку метода бюджетного планирования, он до сих пор недооценивается в российских компаниях, здесь сказывается «советская наследственность». Конечная цель метода бюджетного планирования – выявление потребностей предприятия в финансировании на момент, отраженный в прогнозном балансе, определением величины дисбаланса между активами и пассивами прогнозного баланса, вызванного отражением в нем всего спектра финансовых решений на предстоящий год.

Бюджетирование, это управленческий инструмент распределения (планирования) ресурсов , охарактеризованных в денежных и натуральных показателях для достижения стратегических целей бизнеса. Бюджетирование также можно представить как процесс анализа ранее принятых решений ( контроль ), через который предприятие оценивает целесообразность фактического использования активов предприятия, "добротности и качества используемых источников".

Операционный и финансовый бюджет образуют генеральный бюджет предприятия (рис.7). Существуют и другие взаимосвязи; в частности, бюджет потребностей в материалах влияет на план денежных потоков, но эта зависимость на схеме не показана. Поскольку основой для разработки финансовых планов являются бюджеты текущей деятельности, рассмотрим далее принципы и особенности составления текущих бюджетов.

В бюджете продаж или реализации указывается прогноз сбыта по видам продукции в натуральном и стоимостном выражении. Этот бюджет представляет собой прогноз будущих доходов и является основой для всех остальных бюджетов: в конечном итоге расходы зависят от объема выпуска, а объем выпуска устанавливается на основе объема реализации.

Затем составляют бюджет производства и бюджет переходящих запасов. Переходящие запасы включают в себя запасы готовой и незавершенной продукции. Запасы необходимы предприятию для бесперебойного функционирования. На основе бюджета производства и бюджета переходящих запасов составляют бюджет потребностей в материалах.

Рис. 7. Структура генерального бюджета предприятия

Его цель – определение количества материалов, необходимых для производства запланированного объема продукции и количества материалов, которые необходимо закупить в течение планируемого периода [13, с.82].

При этом предварительно рассчитывают расход материалов по видам продукции. Исходя из стандартного размера партии, периодичности закупок и среднего срока оплаты составляется график оплаты кредиторской задолженности перед поставщиками материалов, так как это является важным для прогнозирования денежных потоков и составления финансового плана.

Бюджет прямых затрат на оплату труда также составляется на базе производственном программы предприятия. Затраты на оплату труда также рассчитывают по центрам затрат (видам работ, участкам), а затем сводят в единую форму. Важно, чтобы при этом сохранилось разделение на постоянные и переменные затраты.

Затем разрабатывают бюджет общепроизводственных расходов. Общепроизводственные расходы включают в себя цеховые затраты и расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. Эти затраты могут быть как переменными, так и постоянными. Затем планируется производственные затраты на производство продукции в целом по цеху [11, с.213].

Для определения затрат по сбыту продукции в процессе реализации составляют бюджет коммерческих расходов. В бюджет коммерческих расходов включают издержки текущего характера, связанные с реализацией продукции, маркетинговой деятельностью (исследование рынка, мероприятия по стимулированию сбыта, реклама, заключение договоров с потребителями и т.п.).

Бюджет общехозяйственных или административных расходов составляют по тому же принципу, что и бюджет общепроизводственных расходов. Основными статьями затрат общехозяйственных расходов предприятия являются: амортизация; фонд оплаты труда с отчислениями; представительские расходы; услуги сторонних организаций; налоги в составе себестоимости и прочие.

Бюджет прибылей и убытков представляет собой прогноз отчета о прибылях и убытках, он аккумулирует в себе информацию из всех других бюджетов: сведения о выручке, переменных и постоянных затратах, а следовательно, позволяет проанализировать, какую прибыль предприятие получит в планируемом периоде. На основании бюджета прибылей и убытков проводят анализ и делают выводы об оптимальности представленной системы бюджетов и необходимости корректировок [12, с.110].

Затем разрабатывают финансовый бюджет, основной целью которого является составление прогнозного баланса предприятия, который является результатом финансовых и нефинансовых операций организации. Он составляется с использованием плана прибылей и убытков, бюджета капитальных вложений и прогноза движения денежных средств.

Бюджет капитальных вложений разрабатывается на основе определения направлений капитальных вложений и получения инвестиционных ресурсов для них является комплексной задачей всего управленческого учета. Информация, касающаяся долгосрочных капиталовложений, влияет на бюджет наличности, затрагивая вопросы выплаты процентов за кредиты, прогнозный отчет о прибыли и убытках, прогнозный баланс, изменяя сальдо на счетах основных средств и других долгосрочных активов. Следовательно, все решения по капитальным расходам должны планироваться и включаться в общий бюджет [13, с.149].

Для составления бюджета денежных средств необходимо проанализировать дебиторскую и кредиторскую задолженность. Условия погашения дебиторской задолженности: сколько процентов составляет поступление денежных средств от общего объема реализации текущего месяца; сколько процентов задолженности текущего месяца будет ликвидировано в следующем периоде; куда поступают средства в кассу или на расчетный счет предприятия.

Прогнозный баланс строится на основе баланса на начало периода с учетом предполагаемых изменений. Таким образом, система бюджетов позволяет заблаговременно оценивать последствия текущего положения дел на предприятии или фирме и реализуемой стратегии для финансового самочувствия этого предприятия.

Процесс бюджетирования представляет собой замкнутый контур финансового управления, включающий три последовательных этапа (рис. 8):

этап разработки и проекта сводного бюджета;

утверждение проекта бюджета и включение его в структуру научно обоснованного бизнес-плана организации;

анализ исполнения бюджета по итогам текущего года [19, с.176].

Бюджетний цикл включає період часу від початку першого етапу до завершення третього етапу.

Бюджетний процес повинен бути безперервним, тобто завершення аналізу виконання бюджету поточного року має збігатися в часі з розробкою бюджету наступного року.

То есть анализ исполнения бюджета – это одновременно и отправная, и завершающая стадия бюджетного цикла [17, c. 7].

Рис.8. Этапы бюджетного процесса предприятия

Перший етап (стадія розробки проекту зведеного бюджету) - складання попереднього проекту бюджету на черговий плановий рік.

Другий етап (стадія затвердження) зводиться до складання остаточного проекту бюджету і включення його в структуру науково обгрунтованого бізнес-плану підприємства. На малих підприємствах зведений бюджет, як правило, розробляється бухгалтерією і затверджується президентом організації.

Третій етап - аналіз виконання бюджету за підсумками минулого року. На цьому етапі робиться аналіз фінансового стану підприємства, на основі якого вносяться необхідні корективи у тактику і стратегію економічного розвитку організації. [28, c.45]

Подведем итоги первой главы. Фінансове планування є важливим елементом корпоративного планового процесу. В связи с этим система финансового планирования является необходимым условием в конкурентной борьбе. В процессе финансового планирования центральное место занимают планирование доходов и поступлений средств и планирование расходов и отчислений средств.

Финансовые планы делятся на перспективные, рассчитанные на несколько лет вперед, формирующие общую стратегию деятельности фирмы; текущие или краткосрочное, рассчитывается на один год, в основном носит форму годового бюджета; и оперативные, включающие в себя кредитный план, кассовый план и платежный календарь, рассчитанные на квартал месяц, неделю.

При разработке финансовых планов предприятий могут использоваться различные методы. В последние годы наибольшее распространение на практике получили три метода финансового планирования: метод процента от реализации; расчетно-аналитический метод; бюджетное планирование. Рассмотрев цели и сущность финансового планирования, можно сделать заключение, что финансовый план является неотъемлемой частью внутрифирменного планирования, одним из важнейших документов, разрабатываемых на предприятии.

Разработка финансовых планов должна проводиться на постоянной основе. В компании должны иметься варианты финансовых планов, предназначенные для различных адресатов в зависимости от целей, например, для банка, для совместной деятельности и пр.

Глава 2. Анализ системы финансового планирования ООО «Корзинка»

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

Универсам экономического класса «Корзинка» – это один из сети современных универсамов, находящихся в Липецкой области. Общество с ограниченной ответственностью «Корзинка», создано решением № 1 от 07 мая 2003 г. и с этого времени осуществляет свою деятельность. Товариство є юридичною особою і будує свою діяльність на підставі федерального закону РФ "Про товариства з обмеженою відповідальністю", іншого законодавства РФ та установчих документів. Товариство має відокремлене майно, веде самостійний баланс, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за боргами своїх учасників. У разі неспроможності (банкрутства) товариства з вини його учасників або інших осіб, які мають право давати обов'язкові для суспільства вказівки, або іншим чином визначати його дії, зазначені учасники чи інші особи у разі недостатності майна Товариства несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями.

Полное официальное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Корзинка». Юридический адрес общества: 399200, Россия, Липецкая область, г.Задонск, ул.Степанищева, 19.

Основными видами деятельности ООО «Корзинка» являются:

оптова та роздрібна торгівля, посередницькі, комерційні та обмінні операції, маркетинг з відкриттям власних підприємств торгівлі та громадського харчування, організація всіх видів торгівлі;

надання послуг населенню та юридичним особам;

оренда приміщень, будівель, споруд, обладнання та ін

прочие виды коммерческой деятельности, не запрещенные и не противоречащие действующему законодательству РФ.

Уставной капитал Общества определяется в сумме 144500 (сто сорок пять тысяч пятьсот) рублей. Збільшення статутного капіталу товариства допускається тільки після його повної оплати; воно може здійснюватися за рахунок майна товариства та (або) за рахунок додаткових внесків учасників товариства та (або) за рахунок внесків третіх осіб, прийнятих у суспільство. Товариство має право щоквартально, раз на півроку, або раз на рік приймати рішення про розподіл свого чистого прибутку між учасниками товариства. Частина прибутку товариства, призначена для розподілу між його учасниками, розподіляється пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі товариства.

Общая торговая площадь Магазина 260 кв. м., из них 232 кв. м. - площадь торгового зала. Состав помещений магазина: торговые (торговый зал); для приёмки, хранения, подготовки товаров к продаже; подсобные; административно-бытовые; технические.

В магазине существуют следующие отделы: «Мелкие бытовые товары», «Рыбные товары» (рыба мороженая, солёная, копчёная, рыбные консервы, морепродукты, масло растительное, замороженные полуфабрикаты); «Гастрономия» (все виды колбас, битая мороженая птица, мясопродукты, мясные консервы, сыры, маргариновая продукция); «Молоко, молочные товары» (молоко, молочнокислые товары, майонез, консервированные продукты молочные и плодово-овощные); «Бакалейные товары» (сахар, соль, крупы, специи, приправы, кондитерские товары); «Хлебобулочные изделия» (печение, торты, бараночные и сухарные изделия); «Кондитерские изделия» (мороженое весовое, конфеты в коробках, шоколад, соки, чай, кофе на розлив по просьбе покупателей, мучные, кремовые изделия); «Вино-водочный» отдел (ликеро-водочная продукция, табачные изделия, соки, минеральные воды, сопутствующая продукция).

На рисунке 9 представлена организационно-хозяйственная структура общества. Высшим органом управления Обществом является собрание участников, в котором имеют право принимать участие все участники общества как лично, так и через своих представителей; голосовать в соответствии с количеством голосов, пропорциональным его доле в уставном капитале общества в соответствии с законодательством РФ и уставом.

Рис. 9. Организационная структура ООО «Корзинка»

До виключної компетенції зборів учасників належить: визначення основних напрямів діяльності товариства і прийняття рішень про участь в асоціаціях та інших об'єднаннях комерційних організацій; зміна статуту товариства, у тому числі зміна розміру статутного капіталу товариства, внесення змін до установчого договору; призначення виконавчого органу товариства; обрання і дострокове припинення повноважень ревізійної комісії (ревізора) товариства, затвердження річних звітів та річних бухгалтерських балансів; прийняття рішення про розподіл чистого прибутку товариства між його учасниками; створення та визначення розмірів резервного та інших фондів товариства; затвердження внутрішніх документів товариства; прийняття рішення про розподіл суспільством облігацій та інших емісійних паперів; призначення аудиторської перевірки, затвердження аудитора і визначення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії і затвердження ліквідаційних балансів; прийняття рішень щодо здійснення великих операцій; вирішення інших питань, передбачених законом та установчими документами товариства.

Керівництво поточною діяльністю товариства здійснює одноосібний виконавчий орган - директор, який призначається засновником, або обирається загальними зборами учасників строком на п'ять років з підписанням контракту, в якому визначаються конкретні повноваження директора, порядок їх здійснення, а також інші умови праці директора.

Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в пределах своих полномочий, определенных контрактом; выдает доверенности на право представительства от имени общества, издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет другие полномочия, определяемые контрактом. Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Директор несе відповідальність перед суспільством за збитки, завдані Товариству його винними діями (бездіяльністю). З позовом про відшкодування збитків має право звернутися Товариство або його учасник.

За 2007 год среднесписочная численность предприятия составляет 47 человек. Из них: 1 директор универсама, 2 заместителя – это коммерческий директор и главный бухгалтер, 5 подсобно-транспортных рабочих, 4 шофера, 2 кладовщика, 4 уборщицы, 10 продавцов-кассиров, 10-продавцов консультантов, 4 – менеджера по продажам, 2 – экономиста-аналитика, 3 бухгалтера. Средняя заработная плата работников общества за 2007 г. составляет 7291 руб. Питома вага фонду оплати праці у виручці дорівнює 13,4%.

Середній вік працюючих становить 38 років.

Освітній рівень працівників і спеціалістів:

работники, имеющие высшее образование - 10,2 %

працівники, які мають середньо технічну освіту -39,8%.

працівники, які мають професійну освіту -40,2%.

Согласно функциональному разделению труда в магазине существуют следующие категории персонала:

Управленческий - управляет торгово-технологическим и трудовым процессом. Это директор магазина и коммерческий директор, планово-аналитический отдел и бухгалтерия. Директор универсама осуществляет общее управление, руководит планово - экономической работой, подбирает кадры, организует повышение их квалификации, обеспечивает охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность. Коммерческий директор руководит коммерческой деятельностью, вопросами организации технологических операций и хозяйственного обслуживания.

Основной – занят обслуживанием покупателей в торговом зале. Это продавцы и кассиры-контролёры, должности которых в магазине объединены в одну. Продавцы-кассиры готовят и убирают рабочее место, подготавливают товары к продаже, обслуживают покупателей, выполняют расчетные операции с покупателями и т. д. Продавцы – консультанты следят за постоянным наличием и достаточностью товаров в торговом зале.

Вспомогательный – обслуживает основной персонал, поддерживает магазин в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии. Это кладовщики, уборщицы, подсобно-транспортные рабочие, шофера. Структура управления – линейно - функциональная. Для улучшения организации труда работников и сокращения потерь рабочего времени устанавливают рациональный режим работы магазина, внедряют ленточные графики входа на работу и привлечения на работу на неполный рабочий день. Специализация магазина продовольственная. В свою очередь данный магазин (в зависимости от степени ограничения ассортимента товаров и его полноты) – по группе продовольственных товаров – можно подразделить на универсальное ООО «Корзинка» (включает большое число различных групп продовольственных товаров). Ежедневно с 7:00 до 22:00 Универсам предлагает широкий выбор продуктов питания и сопутствующих товаров высокого качества. Большой ассортимент (8000 наименований) и неизменное качество продуктов на любой вкус уже снискали добрую репутацию жителей Задонска. По-прежнему ассортимент приблизительно на 50% формируется за счет отечественных товаров и на 50% - за счет импортных. Доля отечественных товаров не снижается в течение нескольких лет.

На территории универсама еженедельно проводятся разнообразные акции для покупателей и проходят акции с участием промоутеров.

С целью организации бухгалтерского и налогового учёта в 2007 году приказом по ООО «Корзинка» утверждено положение «Учётная политика для целей бухгалтерского и налогового учёта в 2007 году», раскрывающее способы ведения бухгалтерского и налогового учёта. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерською службою організації, очолюваної головним бухгалтером, у відповідності з Федеральним законом від 21.11.96 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік», Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, затвердженим Наказом Мінфіну Росії від 29.07.98 № 34н, та Положеннями за ПБО № 1-19, затвердженими Мінфіном Росії.

Згідно облікової політики, прийнятої на підприємстві застосовуються такі методи бухгалтерського обліку:

метод визначення виручки в бухгалтерському обліку - за відвантаженням;

метод визначення виручки для цілей оподаткування прибутку - по нарахуванню, з поквартальною сплатою авансових платежів;

метод визначення виручки для цілей оподаткування - за оплатою;

готову продукцію оцінювати за нормативною виробничою собівартістю.

Первинний бухгалтерський облік вести за формами, передбаченими вказівками з ведення бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва. Податковий облік фінансово-господарської діяльності вести одночасно з бухгалтерським обліком, із застосуванням окремих регістрів, проміжних розрахунків, які будуть формуватися на підставі даних первинних бухгалтерських документів.

Система управления товарными запасами в исследуемом предприятии обосновывается коммерческим директором в виде планирования и прогнозирования спроса на отдельные виды товара, данные для текущего прогнозирования коммерческий директор выбирает в процессе ежедневного контроля за состоянием товарных запасов с использованием программы «1С-Торговля». Система помогает решать следующие проблемы: реально оценивать текущее состояние запасов; устанавливать необходимые сроки размещения заказов; определять объемы партии товаров, который заказывается; оценивать затраты по управлению запасами Работу по составлению графика документооборота в ООО «Корзинка» организует главный бухгалтер. График документооборота утверждается приказом руководителя ООО «Корзинка». Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. В заключении еще раз отметим, что формирование указанных выше документов в ООО «Корзинка» осуществляется с помощью бухгалтерской программы «1С-Торговля».

Розглянемо основні тенденції в розвитку суспільства за останні три роки. В таблице 2 представим основные финансовые показатели. По результатам работы за 2007 год в обществе была получена прибыль в размере 9724 тыс.руб., в прошлом же году было получено прибыли 12342 тыс.руб. У зв'язку з цим в даний момент суспільство знизило свою ділову активність, що незадовільно позначається на фінансовому становищі. Дана організації протягом останніх років має в своїй діяльності негативні тенденції і, не дивлячись на одержуваний прибуток, ділова активність падає. Так выручка за 2 года упала почти в 2 раза и за 2007 год составила 182903 тыс.руб. против 293590 тыс.руб. у 2005 році. Организации, однако, удается такими же темпами снижать себестоимость, что и обеспечивает приток прибыли.

Таблиця 2

Основные финансово-экономические показатели за 2005-2007 годы

Показник

Роки

Відхилення, (+,-)


2005

2006

2007

2006 р. до

2005

2007 до 2006 р.

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

293590

224094

182903

-69496

-41191

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

232390

184093

149362

-48297

-34731

Чистая прибыль (непокрытый убыток) организации

13141

12342

9724

-799

-2618

Коммерческие расходы организации за отчетный период

48246

26095

21607

-22151

-4488

Витрати на 1 карбованець обсягу продажу товарів, руб.

13,464

13,957

13,889

0,493

-0,068

Рентабельность реализованной продукции и товаров, %

4,48%

5,51%

5,32%

0,0103

-0,0019

Запаси, всього

77282

45067

21811

-32215

-23256

Дебиторская задолженность, всего

1190

136

833

-1054

697

Кредиторська заборгованість, всього

15708

3230

3298

-12478

68

Валюта балансу

152201

97920

68119

-54281

-29801

Прибыль хоть и сократилась, но не столь значительно и составила в 2007 году 9724 тыс.руб.. Произошло сокращение запасов готовой продукции и товаров для перепродажи более чем в три раза за последние 2 года.

Ситуация с расчетами достаточно стабильная – дебиторская задолженность фактически отсутствует, так как данная организация занимается в основном розничной торговлей. Кредиторская задолженность последние два года без изменений и составляет 3298 тыс.руб. и носит исключительно текущий характер. Рентабельность реализованной продукции и товаров составляет 5,32 %, при этом существенно в течении трех лет не изменялась. Валюта баланса за три года снизилась в два раза, что говорит о снижении деловой активности. Такое положение организации связано с ростом конкуренции, это в первую очередь с вводом в действие супермаркетов «Юбилейный», «Магнит», в которых более широкий ассортимент сочетается с низкими ценами. Рассмотрим более подробно изменения за три года в структуре активов и пассивов организации и представим в виде рис.10.

Рис. 10. Основные показатели активов и пассивов за 2005-2007 годы

На рис.10 видим, что основные средства за исследуемый период фактически не изменились, они уменьшаются ежегодно на сумму амортизации и составляют на 01.01.2008 г. 42262 тыс.руб.. Основой для розничной торговли являются оборотные средства – готовая продукция для перепродажи. Как видим ее сумма значительно уменьшилась за последние три года – если в 2005 году сумма составляла 79084 тыс.руб., то уже в 2007 году всего лишь 21811 тыс.руб., естественно это негативная тенденция. В пассивах преобладает заемный капитал 71 %, однако его сумма значительно снизилась за счет возврата долгосрочного кредита и в итоге сумма его составляет 47787 тыс.руб. Собственный капитал растет ежегодно на сумму нераспределенной прибыли, выплата дивидендов не производилась.

В завершении дадим обобщенную оценку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Корзинка» за отчетный период, используя данные формы №2 «Отчет о прибылях и убытках», в которой представлены наиболее важные показатели финансовых результатов деятельности предприятия: выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей); валовая прибыль; прибыль (убыток) от продаж; прибыль (убыток) до налогообложения; прибыль (убыток) от обычной деятельности; чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода).

Как следует из формы, общий финансовый результат деятельности предприятия складывается из прибыли (убытка) от продаж, прибыли (убытка) по операционной деятельности, прибыли (убытка) по внереализационной деятельности.

Таблиця 3

Показатели результатов коммерческой деятельности ООО «Корзинка» за период с 2005-2007 годы

Найменування показника

Роки

Відхилення, (+,-)


2005

2006

2007

2006 до 2005 р.

2007 до 2006 р.

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

293590

224094

182903

-69496

-41191

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

232390

184093

149362

-48297

-34731

Валовий прибуток

61200

40001

33541

-21199

-6460

Комерційні витрати

48246

26095

21607

-22151

-4488

Управлінські витрати

0

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від продажу

12954

13906

11934

952

-1972

Позареалізаційні доходи

6919

0

0

-6919

0

Позареалізаційні витрати

6545

1564

2210

-4981

646

Прибуток (збиток) до оподаткування

13328

12342

9724

-986

-2618

Поточний податок на прибуток

187

34

0

-153

-34

Пени по налогам

0

0

0

0

0

Чистая прибыль отчетного периода

13141

12342

9724

-799

-2618

По данным таблицы 3, в отчетном периоде превышение доходов организации, составивших 182903 тыс.руб., над ее расходами в сумме 149362 тыс.руб., способствовало получению чистой прибыли ООО «Корзинка» в размере 9724 тыс.руб., что несомненно является положительным. Указанный положительный финансовый результат финансово-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия, свидетельствует об удовлетворительной работе в 2007 году.

Итак, несмотря на негативные тенденции в деятельности организации и снижение деловой активности, ООО «Корзинка» находится в удовлетворительном финансовом положении и имеет возможности для его улучшения.

2.2 Анализ финансовго состояния ООО «Корзинка»

О финансовом положении организации свидетельствуют состав и структура ее активов (имущества), капитала и обязательств по состоянию на начало и конец отчетного периода; изменения в размещении средств и источниках их формирования (покрытия) на конец года по сравнению с началом года; приращении собственного и заемного капитала.

Данная оценка начинается с ознакомления общей картины финансового состояния организации, то есть с общей оценки структуры средств хозяйствующего субъекта и источников их формирования, изменения ее на конец года в сравнении с началом по данным баланса.

В таблице 4 и 5 приведен состав, структура активов и пассивов организации. По ее данным за последний год структура активов не претерпела значительных изменений, так внеоборотные активы составили 66,73 %, что на 12 % больше чем на начало года, это связано с ростом доли незавершенного строительства с 0,94 % до 3,75% и основных средств с 52,88% до 62,04%.

Оборотные активы наоборот снизились на 12,91%. Этот снижение обусловлено падением деловой активности организации за прошедший год.

Наибольший удельный вес занимают запасы готовой продукции и товары для перепродажи – 32,02 % в структуре активов.

Их сумма составляет – 21811 тыс.руб. на конец года, однако снижение составило 23256 тыс.руб. Дебиторская задолженность незначительна и носит краткосрочный характер, и фактически не влияет на экономическое состоянии организации.

Таблиця 4

Динамика активов и пассивов ООО «Корзинка» за 2005-2007 годы

Показник


Роки

Відхилення, (+,-)


2005

2006

2007

2006 до 2005 р.

2007 до 2006 р.

Необоротні активи, тис. руб.

53856

52700

45458

-1156

-7242

Основные средства, тыс. руб.

53856

51782

42262

-2074

-9520

Не завершенное строительство, тыс. руб.

-

918

3196

918

2278

Оборотные активы, тыс. руб.

98345

45220

22661

-53125

-22559

Запасы, тыс. руб.

79084

45067

21811

-34017

-23256

Дебиторская задолженность краткосрочная, тыс. руб.

1190

136

833

-1054

697

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. руб.

629

17

17

-612

0

Итого активов , тыс. руб.

152201

97920

68119

-54281

-29801

Капитал и резервы, тыс. руб.

153

10489

20332

10336

9843

Уставной капитал, тыс. руб.

153

153

153

0

0

Нераспределенная прибыль прошлых лет, тыс. руб.

0

10336

20179

10336

9843

Обязательства, тыс. руб.

152048

87431

47787

-64617

-39644

Довгострокові зобов'язання, тис. руб.

85799

34153

0

-51646

-34153

Кредиты и займы, тыс. руб.

50541

50048

44489

-493

-5559

Кредиторська заборгованість, тис. руб.

15708

3230

3298

-12478

68

Поставщики и подрядчики, тыс. руб.

12835

2142

1921

-10693

-221

Задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.

391

0

340

-391

340

Задолженность перед бюджетом, тыс. руб.

34

51

51

17

0

Задолженность по налогам и сборам, тыс. руб.

1258

918

986

-340

68

Прочие кредиторы, тыс. руб.

1156

119

0

-1037

-119

Итого пассивов, тыс. руб.

152201

97920

68119

-54281

-29801

Денежные средства незначительны и остаются на одном уровне. В структуре пассивов произошли изменения, так собственные источники составили 29,85% что выше показателя прошлого года на 19,14 %. При этом хотя при этом фактический их рост составил 9843 тыс.руб., за счет роста нераспределенной прибыли прошлых лет, уставный и резервный капитал остались без изменений. Обязательства организации имели тенденции к снижению, в связи с чем в структуре пассивов их доля составила 70,15%, что на 19,14 % ниже прошлого года. Наибольший удельный вес на конец года составили внешние заимствования в виде кредитов и займов на сумму 44489 тыс.руб., что составило 65,31 % от всех источников.

Таблиця 5

Структура активов и пассивов ООО «Корзинка» за 2005-2007 годы

Показник

Роки

Відхилення, (+,-)


2005

2006

2007

2006 до 2005 р.

2007 до 2006 р.

Внеоборотные активы- всего

35,4

53,8

66,7

18,4

12,9

Основні засоби

35,4

52,9

62,0

17,5

9,2

Не завершенное строительство

-

0,9

4,7

0,9

3,8

Оборотні активи

64,6

46,2

33,3

-18,4

-12,9

Запаси

52,0

46,0

32,0

-5,9

-14,0

Дебиторская задолженность краткосрочная

0,8

0,1

1,2

-0,6

1,1

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,4

0,0

0,0

-0,4

0,0

Разом активів

100

100,0

100,0

0,0

0,0

Капітал і резерви, усього

0,1

10,7

29,8

10,6

19,1

Статутний капітал

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

Нерозподілений прибуток минулих років

-

10,6

29,6

10,6

19,1

Обязательства - всего

99,9

89,3

70,2

-10,6

-19,1

Довгострокові зобов'язання

56,4

34,9

0,0

-21,5

-34,9

Кредити та позики

33,2

51,1

65,3

17,9

14,2

Кредиторська заборгованість

10,3

3,3

4,8

-7,0

1,5

Постачальники і підрядчики

8,4

2,2

2,8

-6,2

0,6

Заборгованість перед персоналом організації

0,3

0,0

0,5

-0,3

0,5

Заборгованість перед бюджетом

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Заборгованість з податків і зборів

0,8

0,9

1,4

0,1

0,5

Інші кредитори

0,8

0,1

0,0

-0,6

-0,1

Всього пасивів

100

100,0

100,0

0,0

0,0

В данном случае можно сделать вывод о наиболее грамотном проведении финансовой политики, связанной с привлечением дополнительных ресурсов для осуществления деятельности. Кредиторская задолженность незначительна, что говорит о соблюдении платежной дисциплины.

Задолженность перед бюджетов и персоналом организации незначительна и при этом эти суммы фактически не увеличились, что несомненно положительно характеризует данную организацию.

Тепер зробимо угруповання активів за їх ліквідності (найбільш ліквідні, швидко реалізовані, повільно реалізовані, важкореалізовані активи) і пасивів по терміновості їх оплати (найбільш термінові зобов'язання, короткострокові зобов'язання, довгострокові зобов'язання, постійні пасиви).

Всі активи підприємства, в залежності від ступеня ліквідності, можна умовно поділити на такі групи: найбільш ліквідні активи (А1), швидко реалізованих активи (А2), повільно реалізованих активів (А3) і важкореалізовані активи (А4).

Пасиви балансу по мірі зростання строків погашення зобов'язань групуються наступним чином: найбільш термінові зобов'язання (П1), короткострокові зобов'язання (П2), довгострокові зобов'язання (П3) та власний капітал та інші постійні пасиви (П4). Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови: А1> П1, А2> П2, А3> П3, А4 <П4.

Таблиця 6

Группировка активов по уровню их ликвидности и обязательств по срочности их оплаты в ООО «Корзинка» за 2005-2007 годы

Группировка активов (А)

Роки

Угруповання пасивів (П)

Роки


2005

2006

2007


2005

2006

2007

A1

Наиболее ликвидные активы, тыс. руб.

629

17

153

П1

Найбільш термінові зобов'язання, тис. руб.

34

10

92

A2

Быстрореализуемые активы, тыс. руб.

77282

45203

22508

П2

Краткосрочные обязательства, тыс. руб.

65858

53268

47695

A3

Медленнореализуемые активы, тыс. руб.

20434

35445

27353

ПЗ

Долгосрочные обязательства, тыс. руб.

85799

34153

0

A4

Труднореализуемые активы, тыс. руб.

53856

17255

18105

П4

Власний капітал, тис. руб.

153

10489

20332

Как следует из таблице 6, на конец отчетного периода у ООО «Корзинка» сложились следующие соотношения: А1>П1, А2<П2, А3>П3, А4<П4, что свидетельствует о том, что бухгалтерский баланс общества является абсолютно ликвидным.

Во-первых, в анализируемой организации в связи с тем, что нет просроченной кредиторской задолженности, денежных средств достаточно, что бы своевременно ее погасить если она возникнет.

Во-вторых, ООО «Корзинка» к настоящему моменту не испытывает недостатка в собственных оборотных средствах для пополнения текущих активов, что выражается превышением суммы собственного капитала и других постоянных пассивов (П4=20332 тыс.руб.) над суммой труднореализуемых активов (А4=18105 тыс.руб.)

В третьих, не смотря на то, что сумма быстрореализуемых активов достаточно большая, однако размеры краткосрочных обязательств не могут быть ими перекрыты без реализации части имущества, в связи с чем стоит уделять особое внимание контролю за обязательствами, чтобы исключить риск потери контроля.

Одной из важнейших характеристик финансового состояния организации является стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою організації, ступенем її залежності від зовнішніх кредиторів і інвесторів, і представлена ​​таким поняттям як фінансова стійкість.

Фінансова стійкість формується в процесі всієї виробничо-господарської діяльності економічного суб'єкта, і є головним компонентом його загальної стійкості. Экономический анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет выяснить, насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития организации, поскольку «недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности хозяйствующего субъекта и отсутствию у него средств для развития производства, а избыточная – препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами». Таким чином, сутність фінансової стійкості визначається ефективним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів.

Обобщающими показателями оценки финансовой устойчивости организации являются аналитические коэффициенты, представленные в таблица 7, где – соответственно - СК – собственный капитал организации (III раздел баланса), А – общая сумма ее активов (итог валюты баланса), ВА – внеоборотные активы (I раздел баланса), ОА – оборотные активы (II раздел баланса), ЗК – заемный капитал (IV и V разделы баланса), ДП – долгосрочные пассивы (IV раздел баланса).

Рассчитанные фактические значения коэффициентов за отчетный период сравним с нормой и их значениями на начало года, и выявим реальное финансовое состояние ООО «Корзинка».

Таблиця 7

Динамика показателей оценки финансовой устойчивости ООО «Корзинка за 2005-2007 годы

Показник

Оптимальне значення


Роки

Відхилення, (+,-)2005

2006

2007

2006 до 2005 р.

2007 до 2006 р.

1 .Коэффициент автономии (финансовой независимости) СК/А

> 0,5

0,12

0,11

0,3

-0,01

0,19

2. Коефіцієнт фінансової стійкості: (СК + ДП) / А

> 0,7

0,32

0,45

0,3

0,13

-0,15

3. Коефіцієнт фінансової залежності: ЗК / А

<0,5

0,76

0,89

0,7

0,13

-0,19

4. Коефіцієнт фінансування: СК / ЗК

> 1

0,24

0,12

0,43

-0,12

0,31

Коэффициент автономии (финансовой независимости или концентрации собственного капитала) характеризует долю собственного капитала в формировании активов организации. Згідно табличних даних, за аналізований період показники змінилася, але все ж таки поки перебувають у не оптимальних межах, зростання склало 0,19 (0,30 при оптимальному значенні більше 0,5).

В связи с тем, что организация в текущем году привлекала кредиты, коэффициент финансовой устойчивости снизился(при оптимальном значении более 0,7, он составил всего 0,30). Каже про зростання залежності від зовнішніх джерел.

Величина коэффициента финансовой зависимости показывает долю заемного капитала в формировании активов предприятия. Его снижение за последний год, не привело достижению оптимального значения, что является свидетельством зависимости общества от внешних источников финансирования, что обуславливает нестабильное развитие и присутствие риска потери самостоятельности.

Коэффициент финансирования собственным капиталом заемного капитала на конец отчетного периода составил 0,43, то есть значительно ниже рекомендуемого значения.

У загальному вигляді, економічний ефект, або позитивний кінцевий результат фінансово-господарської діяльності підприємства, оцінюється сумою прибутку, отриманого ним у звітному періоді. Ставлення позитивного результату до витрат, що визначив цей результат, є відносним показником ефективності і визначається рентабельністю (прибутковістю, прибутковістю).

Фінансове становище економічного суб'єкта знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. У даному випадку мова йде про показник оборотності, що характеризує ефективність використання оборотних коштів.

Під оборотністю коштів розуміється тривалість проходження ними окремих стадій виробництва і обігу. Прискорення оборотності оборотних коштів зменшує потребу в них: менше потрібно запасів сировини, матеріалів, палива, заділів незавершеного виробництва, і, отже, веде до зниження рівня витрат на їх зберігання, що сприяє, в кінцевому рахунку, підвищення рентабельності і поліпшенню фінансового стану підприємства. Уповільнення часу обороту призводить до збільшення необхідної кількості оборотних коштів і додаткових витрат, а, значить, до погіршення фінансового стану підприємства.

Скорость оборачиваемости оборотных активов предприятия оценивается по таким показателям, как коэффициент оборачиваемости, длительность 1 оборота в днях, коэффициент закрепления оборотных средств.

Сведем показатели оборачиваемости оборотных средств ООО «Корзинка» в отдельную аналитическую таблицу.

Таблиця 8

Показатели оборачиваемости оборотных активов ООО «Корзинка» за

2005-2007 годы

Показник

Роки

Відхилення, (+,-)


2005

2006

2007

2006 до 2005 р.

2007 до 2006 р.

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис. руб.

293590

224094

182903

-69496

-41191

Среднегодовые остатки оборотных активов, тыс. руб.

98345

71791

33949

-26554

-37842

Коэффициент оборачиваемости, оборотов

2,99

3,12

5,39

0,13469

2,27

Длительность одного оборота, дней

120,591

115,32

66,8

-5,2706

-48,52

Коэффициент закрепления оборотных средств (п.2:п.1)

0,335

0,32

0,19

-0,015

-0,13

Сумма высвобождения (-), привлечения (+) оборотных активов в результате изменения оборачиваемости

-

-2369

1153

-

3522

Исходя из данных таблицы 7, коэффициент оборачиваемости оборотных средств предприятия за 2007 год составил 5,39, против 3,12 предыдущего года, что свидетельствует о повышении эффективности использования оборотных средств. Указанное ускорение оборачиваемости привело к сокращению длительности одного оборота со 115,32 до 66,80 дня за анализируемый период, - соответственно коэффициент закрепления оборотных средств упал с 0,32 до 0,19. Таким образом, все показатели оборачиваемости оборотных средств ООО «Корзинка» в анализируемом периоде имели положительные тенденции.

Ускорение оборачиваемости оборотных средств исследуемого предприятия 2007 году привело к высвобождению из оборота 1153 тыс.руб.

Проведем оценку оборачиваемости основных финансовых показателей деятельности ООО «Корзинка».

Таблиця 9

Расчет показателей оборачиваемости ООО «Корзинка» за 2005-2007 г.

Показники

Роки

Темп зростання, (%)


2005

2006

2007

2006 до 2005 р.

2007 до 2006 р.

Чистий прибуток, тис. грн.

13328

12342

9724

92,6

78,8

Прибыль от реализации товаров, тыс.руб.

12954

13906

11934

107,3

85,8

Валовий прибуток, тис. грн.

61200

40001

33541

65,4

83,9

Выручка от реализации товаров, тыс.руб.

293590

118592

131886

40,4

111,2

Средняя величина совокупных активов, тыс.руб.

152201

97920

68119

64,3

69,6

Средняя величина оборотных активов, тыс.руб.

45220

71783

33941

158,7

47,3

Краткосрочные текущие обязательства, тыс.руб.

66249

50048

44489

75,5

88,9

Власний капітал, тис. грн.

153

10489

20332

-

193,8

Рентабельність сукупних активів,%

8,8

0,1

0,1

1,4

113,5

Рентабельность текущих активов, %

29,5

0,2

0,3

0,6

166,9

Рентабельность инвестиций, %

10,6

0,1

0,1

1,0

113,5

Рентабельність по прибутку від продажів,%

4,4

0,1

0,1

2,7

76,9

Рентабельність по чистому прибутку,%

4,5

0,1

0,1

2,3

71,2

Рентабельность по валовой прибыли, %

20,8

0,3

0,3

1,6

75,4

По данным таблице 9 показатели оборачиваемости в текущем году заметно снизились, особенно коэффициент оборачиваемости собственного капитала. Также снизилась оборачиваемость товарных запасов, что для торговой организации значительное деловой активности.

Для оценки результатов деятельности используются показатели прибыли и рентабельности. Оценим рентабельность объема продаж и факторов, влияющих на ее состояние.

В общем виде, рентабельность объема продаж определяется соотношением прибыли от продаж к выручке от продаж и общем виде выглядит так:

D R VP = PR:V P . (1)

Для целей факторного анализа видоизменим эту формулу:

D R VP = PR:V P =(V P -S)/V P , (2)

где S – себестоимость проданных работ и услуг, включающая коммерческие и управленческие расходы; и составим аналитическую таблицу.

Таблиця 10

Расчет и оценка рентабельности объема продаж ООО «Корзинка» за период с 2005-2007 годы

Показник

Роки

Відхилення, (+,-)


2005

2006

2007

2006 до 2005 р.

2007 до 2006 р.

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис. руб.

293590

224094

182903

-69496

-41191

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг (включаючи комерційні та управлінські витрати), тис. руб.

232390

184093

149362

-48297

-34731

Прибуток (збиток) від продажу, тис. руб.

13141

40001

33541

26860

-6460

Рентабельность объема продаж, %

4,48

17,85

18,34

13,3741

0,48804

Как следует из данных таблицы 10, рентабельность объема продаж ООО «Корзинка» за отчетный период повысилась на 0,49%, и составила в 2007 году 18,34 %, что несомненно, является положительной тенденцией.

Показники прибутку необхідні для оцінки виробничої і фінансово-господарської діяльності організації. Вони характеризують ступінь ділової активності та фінансового благополуччя. За прибутком визначається рівень віддачі авансованих коштів та дохідність вкладень в оборотні активи даної організації. Для анализа динамики и состава финансовых результатов ООО «Корзинка» использовались данные приложения (табл.11).

Таблиця 11

Анализ состава и динамики финансовых результатов

Показник

Роки

Відхилення, (+,-)


2005

2006

2007

2006 до 2005 р.

2007 до 2006 р.

Выручка от продаж товаров, тыс. руб.

293590

224094

182903

-69496

-41191

Себестоимость товаров, тыс.руб.

232390

184093

149362

-48297

-34731

Валовий прибуток, тис. руб.

61200

40001

33541

-21199

-6460

Комерційні витрати, тис. руб.

48246

26095

21607

-22151

-4488

Інші доходи, тис. руб.

6919

1564

2210

-5355

646

Чистая прибыль организации, тыс. руб.

13141

12342

9724

-799

-2618

У ході аналізу формування прибутку 2007 року торгової організації видно, що у звітному році спостерігається зниження фінансового доходу від усієї господарської діяльності. Такое снижение обусловлено, в первую очередь, снижением выручки от реализации товаров на 41191 тыс.руб., и, соответственно, прибыли от реализации на 6460 тыс.руб.

Сформовані обставини вимагають більш детального підходу до вивчення окремих статей формування фінансових результатів. Одной из основных причин такого положения является значительное повышение конкуренции. В связи с этим снизились объемы коммерческих расходов, но не так значительно, соответственно эффективность данных затрат достаточно низкая.

Рентабельність торговельної організації відображає ступінь прибутковості її діяльності. Показатели рентабельности показывают прибыль на рубль либо активов, либо реализации. Следовательно, рост показателей означает эффективное ведение хозяйства. Их величина варьируется в зависимости от сферы деятельности организации. Объясняется это различием в скорости оборота средств, связанным с различиями в размерах используемого капитала, необходимого для осуществления хозяйственных операций, в сроках кредитования, величине складских запасов товаров и т.д. Длительный оборот капитала делает необходимым получение большей прибыли с целью достижения удовлетворительных результатов. Более быстрый оборот капитала те же результаты приносит и при меньшей величине прибыли в расчете на объем реализованной продукции.

Расчет показателей рентабельности ООО «Корзинка» приведен на основании информационных данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (табл.12).

Таблиця 12

Расчет показателей рентабельности ООО «Корзинка»

Показники

Роки

Відхилення, (+,-)


2005

2006

2007

2006 до 2005 р.

2007 до 2006 р.

Чистий прибуток, тис. грн.

13328

12342

9724

-986

-2618

Прибыль от реализации товаров, тыс.руб.

12954

13906

11934

952

-1972

Валовий прибуток, тис. грн.

61200

40001

33541

-21199

-6460

Выручка от реализации товаров, тыс.руб.

293590

118592

131886

-174998

13294

Средняя величина совокупных активов, тыс.руб.

152201

97920

68119

-54281

-29801

Средняя величина оборотных активов, тыс.руб.

45220

71783

33941

26563

-37842

Краткосрочные текущие обязательства, тыс.руб.

66249

50048

44489

-16201

-5559

Собственный капитал организации, тыс.руб.

153

10489

20332

10336

9843

Рентабельність сукупних активів,%

8,8

0,1

0,1

-8,6

0,0

Рентабельность текущих активов, %

29,5

0,2

0,3

-29,3

0,1

Рентабельность инвестиций, %

10,6

0,1

0,1

-10,5

0,0

Рентабельность по прибыли

от продаж, %

4,4

0,1

0,1

-4,3

0,0

Рентабельність по чистому прибутку,%

4,5

0,1

0,1

-4,4

0,0

Рентабельность по валовой прибыли, %

20,8

0,3

0,3

-20,5

-0,1

Как видно по данным таблицы, за отчетный период наблюдается некоторое улучшение в использовании имущества предприятия. Підприємство отримало в звітному періоді з кожної гривні коштів, вкладених в активи більше, ніж у минулому періоді на 1,67%. Рентабельність сукупних активів становить 14.3%. Оборотные активы характеризуются рентабельностью в 28,7 %, то есть увеличением на 11,46 %.

Рентабельность продаж остается довольно высокой при увеличении на 9 %, а по уровню валовой прибыли снижение на 8%, однако показатель составляет 25 %, что довольно высоко. Основные причины увеличения рентабельности скрываются в рациональном использовании ресурсов и оптимальном формировании активов.

Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик оценки финансового состояния предприятия. Соотношение стоимости материальных оборотных средств и величиной собственных и заемных источников их формирования является сущностью финансовой устойчивости, а платежеспособность выступает ее внешним проявлением. Выделяют 4 типа финансовой устойчивости (рассчитывается по балансу):

1 тип - абсолютная финансовая устойчивость;

2 тип - нормальная финансовая устойчивость;

3 тип - неустойчивая финансовая устойчивость;

4 тип - кризисная финансовая устойчивость.

Для анализа устойчивости финансового положения организации необходимо рассчитать показатели оценки платежеспособности и ликвидности.

При оценке ликвидности организации используются 3 относительных показа-геля, которые различаются набором ликвидных активов, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств:

коефіцієнт поточної ліквідності;

коэффициент критической ликвидности;

коэффициент абсолютной ликвидности.

Основополагающим показателем для оценки финансовой состоятельности организации служит коэффициент текущей ликвидности, который характеризует степень покрытия всеми оборотными активами (А1+А2+А3) краткосрочных обязательств (П1+П2):

К Т.Л. =(А1+А2+А3)/(П1+П2). (3)

Нормативное значение этого коэффициента должно находиться в пределах от 1 до 2.

Исходя из данных таблица 13, не все показатели ликвидности имеют положительные тенденции и находятся в оптимальных пределах, при том что на начало года они были хоть и высокими, но оптимальными. Это создает условия для не устойчивого развития организации.

Таблиця 13

Динамика показателей ликвидности оборотных активов за 2005-2007 г.

Показник

Роки

Відхилення, (+,-)


2005

2006

2007

2006 до 2005 р.

2007 до 2006 р.

Коэффициент текущей ликвидности, оптимально 1,0-2,0

1,53

1,51

1,05

-0,02

-0,46

Коэффициент быстрой ликвидности, оптимально 0,5-1,0

0,86

0,85

0,47

-0,01

-0,38

Коэффициент абсолютной ликвидности, оптимально 0,05-0,2

0,0023

0,0003

0,0004

-0,002

0,0001

Коэффициент текущей ликвидности за отчетный период снизился по сравнению с 2006 годом с 1,51 до 1,05, это в пределах оптимального значения.

Коэффициент быстрой ликвидности показывает платежные возможности экономического субъекта с учетом своевременного проведения расчетов с дебиторами и рассчитывается следующим образом:

К Б.Л. =(А1+А2)/(П1+П2). (4)

Его нормативное значение составляет от 0,5 до 1. Как видно из Таблицы 8, фактическое значение этого показателя за отчетный период снизилось по сравнению с 2006 годом с 0,85 до 0,47, что привело к выходу за рамки оптимальных значений.

Наиболее жестким показателем ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий долю краткосрочных обязательств, которая может быть погашена предприятием немедленно. Він визначається за формулою:

К А.Л. =(А1)/(П1+П2). (5)

Он должен находиться в пределах от 0,05 до 0,2. У анализируемого общества этот коэффициент составил на конец 2007 года 0,0004, что гораздо ниже оптимального значения. Фактические значения всех показателей ликвидности исследуемой организации на конец отчетного периода ниже нормативных значений и не оптимальны, из чего следует вывод о достаточно не высокой степени ликвидности и платежеспособности ООО «Корзинка» в настоящее время и соответствует третьему типу – «неустойчивая финансовая устойчивость».

2.3 Оценка существующей системы финансового планирования ООО «Корзинка»

Система финансового планирования ООО «Корзинка» изначально формировалась на основе современных методов управленческого учета. Руководит системой финансового планирования данной организации коммерческий директор. Непосредственными исполнителями являются работники планово-аналитического отдела. В их обязанности входит осуществление текущего и оперативного финансового планирования. Для разработки стратегических финансовых планов привлекаются сторонние организации, занимающиеся непосредственно маркетинговыми исследованиями. На рисунке 11 представлена схема финансового планирования применяемая в данной организации.

Рис.11. Схема финансового планирования применяемая ООО «Корзинка»

Сфера деятельности исследуемой организации это розничная торговля продовольственными товарами. Уровень конкуренции на момент создания организации фактически отсутствовал. Единственным конкурентом выступал супермаркет «Калинка» однако, если «Калинка» изначально ориентировался на людей со средним и высоким уровнем дохода, являясь как бы элитным, то «Корзинка» был задуман как универсам экономического класса, направленный на розничную торговлю доступными товарами для всех слоев населения. В этом секторе основная конкуренция со стороны мелких торговых точек и небольших магазинов.

В связи с этим был разработан стратегический (перспективный) финансовый план. В его основу лег разработанный бизнес-план рассчитанный на пять лет, который должен был обеспечивать достижение высокой эффективности хозяйствования, что проявляется в росте финансовых ресурсов и доходов, рациональном их использовании, укреплении финансового состояния хозяйствующего субъекта.

Разработанный бизнес-план определил основные направления деятельности на ближайшие 5 лет. Были изучены емкость и перспективы будущего рынка сбыта. Проведена оценка затрат, необходимых реализации проекта по созданию современного универмага. Определены те показатели, по которым можно будет регулярно оценивать состояние дел.

Бизнес-план состоит из ряда разделов: характеристика направления деятельности, оценка рынка сбыта и уровня конкуренции; ассортиментная политика; стратегия маркетинга; плановый объем реализации; организационный план; юридический план; оценка риска и страхование; финансовый план; стратегия финансирования; резюме. Финансовый аспект бизнес-плана представлен в разделе «Финансовый план» и разделе «Стратегия финансирования».

Финансовый план обобщает в стоимостной форме материал предыдущих разделов. Он включает прогноз объема реализации; баланс денежных расходов и поступлений; таблицу доходов и затрат; сводный баланс активов и пассивов предприятия; график достижения безубыточности.

Стратегия финансирования отражает план получения средств для создания или развития предприятия: общий объем средств для реализации данного проекта, их источники, окупаемость проекта и получение дохода инвестора на вложенный капитал. В таблицы 14 приведем основные параметры бизнес-плана ООО «Корзинка». По данным таблицы можно сделать вывод, что в современных условиях сложно говорить о стратегическом финансовом планировании на предприятиях, речь скорее может идти о финансовом прогнозировании, т. е. разработке вероятного представления о предельных и желательных состояниях объекта в будущем.

Таблиця 14

Основные показатели перспективного финансового планирования ООО «Корзинка» на период 2005-2007 гг.

Найменування показника

Роки


2005

2006

2007


План

факт

План

факт

План

факт

Объем продаж, тыс.руб.

200000

293590

220000

224094

250000

182903

Себестоимость продукции и товаров, тыс.руб.

170000

232390

187000

184093

212500

149362

Комерційні витрати

20000

48246

22000

26095

25000

21607

Прибыль от основной деятельности

10000

12954

11000

13906

12500

11934

Рентабельність продажів

5,00%

4,41%

5,00%

6,21%

5,00%

6,52%

Объем капитальных затрат (инвестиции)

10000

9254

-

-

-

-

Размер оборотного капитала

26000

79084

30000

45067

35000

21811

Коэффициент оборачиваемости

7,7

3,7

7,3

5,0

7,1

8,4

Объем долгосрочного кредитования

10000

10000

-

-

-

-

Объем краткосрочного кредитования

36000

90000

41000

60000

47500

35000

Это может быть прогнозирование финансового положения предприятия, отдельных показателей – прибыли, коммерческих расходов. В связи с этим если в первые два года реализации бизнес-плана плановые показатели не имели значительных отклонений, а если и имели, то только положительные (рост объемов реализации на 26872 в 2004 году, рентабельности на 2,92 %). Данные положительные тенденции дали возможность проводить капитальные вложения и получение для этих целей долгосрочных кредитов. Однако начиная с 2005 года имели место значительные отклонения от планируемых показателей.

Однако эффективность перспективного планирования очевидна, организация придерживается планируемых показателей рентабельности и объемов прибыли. Бизнес-план был рассчитан на достаточно значительный срок, а условиях постоянно меняющееся конъюнктуры рынка, особенно если на нем присутствует высокая конкуренция, данный вид финансового планирования носит в большинстве абстрактный характер.

Перейдем к следующему виду финансового планирования, применяемому на ООО «Корзинка». Текущее финансовое планирование осуществляется непосредственно планово-аналитическим отделом и сводиться к составлению годовых плановых заданий в виде бюджетов.

Процесс бюджетирования включает шесть основных этапов:

анализ исполнения бюджета прошлого года;

анализ корпоративной информации и информации о внешнем окружении;

определение основных направлений деятельности и формирование бюджетов;

согласование и утверждение сводного бюджета организации;

исполнение бюджета и учет фактического исполнения;

контроль за исполнением бюджета, внесение уточнений.

В связи с высокой конкуренцией специалисты ООО «Корзинка» вынуждены планировать "от продаж", поэтому основой составления всех бюджетов является бюджет продаж. Бюджет продаж является ключевым и одним из самых важных и сложных бюджетов. Качественное планирование цен и объемов продаж влияет на все последующие бюджеты. Продажи, как правило, представляют собой план в натуральных и стоимостных показателях с годовым горизонтом планирования и месячной разбивкой, бюджет продаж имеет аналитику по группам товаров.

Рассмотрим основные параметры бюджета продаж за последние 2 года в таблице 15. По данным таблицы видим, что планирование объемов реализации в основном сводиться к умножению на плановый прирост объема реализации, в связи с чем возникают значительные отклонения в фактических данных от запланированных в бюджете.

Если в 2006 году зафиксированы незначительные отклонения 5-10%, и в итоге за счет изменения в структуре товарооборота общий план по организации был выполнен на 97 %, то в 2007 году отклонения достаточно большие. Так по вино-водочной продукции и напиткам план был выполнен лишь на 52 %. Однако нельзя не отметить значительный рост объемов реализации над плановыми показателями по кондитерской и молочной продукцией (36,2-47,7%). Этот факт говорит о том, что при планировании структуры товарооборота исходят из сложившейся ситуации прошлого года, без оценки внешних факторов конкурентной среды. В итоге эти упущения привели к выполнению плана лишь на 74,2%.

Таблиця 15

Исполнение бюджета продаж ООО «Корзинка» за 2005-2007 г.

Группы товаров

Роки

Исполнение, (%)


2005

2006

2007

Роки


План

Факт

План

Факт

План

Факт

2005

2006

2007

Кондитерські вироби, тис. грн.

7452

9265

8544

7072

7779

11492

124,3

82,8

147,7

Хлебобулочные изделия, тыс.руб.

27250

35323

31245

26962

29658

33405

129,6

86,3

112,6

Молочная продукция, тыс.руб.

5931

8887

6800

6783

7461

10166

149,8

99,8

136,3

Вино-водочная продукция, тыс.руб.

47310

79199

54245

60452

66497

37519

167,4

111,4

56,4

Пиво, тыс.руб.

61446

85948

70454

65603

72163

40001

139,9

93,1

55,4

Мясоколбасная продукция, тыс.руб.

30089

48019

34500

36652

40317

33456

159,6

106,2

83,0

Консервы, тыс.руб.

3360

5657

3852

4318

4750

5440

168,4

112,1

114,5

Морепродукты и рыба, тыс.руб.

4731

6771

5425

5168

5685

4998

143,1

95,3

87,9

Газированные напитки и соки, тыс.руб.

12432

14521

14254

11084

12192

6426

116,8

77,8

52,7

Итого, тыс.руб.

200000

293590

229319

224094

246503

182903

146,8

97,7

74,2

Непосредственное влияние бюджет продаж оказывает на Бюджет закупки и бюджет коммерческих расходов. Составление бюджета закупок имеет прямые связи с планом продаж. Основными измерениями бюджета закупок, как правило являются объем товарооборота, оборачиваемость товара, объемы торгового зала. Так как складские помещения исходя из специфики универмага фактически отсутствуют (70% товаров находиться непосредственно в торговом зале), то значительное влияние на бюджет закупки оказывают сроки хранения по группам товаров. Приведем в таблице 16 данные по срокам хранения. Эти данные имеют значение точного контроля качества продуктов, поэтому учет ведется не только по количеству, но и по срокам реализации.

Таблиця 16

Оценка сроков и мест хранения ООО «Корзинка» на 2007 год

Группы товаров

Сроки хранения

Необходимое оборудование

Ступінь ризику

Структура, % 2007 г.

Кондитерські вироби

7 днів

Холодильник

висока

2,03%

Хлебобулочные изделия

2 дня

немає

висока

2,18%

Молочная продукция

5-14 дней

Холодильник

висока

3,59%

Вино-водочная продукция

1 год и более

немає

низька

22,45%

Пиво

3-6 місяців

немає

низька

27,28%

Мясоколбасная продукция

14 днів

Холодильник

висока

24,63%

Консервы

1 год и более

немає

низька

4,75%

Морепродукты и рыба

30 дней и более

Морозильник

висока

3,82%

Газированные напитки и соки

1 год и более

немає

низька

9,28%

В таблице 16 видим, что наиболее требовательными к хранению являются молочная продукция и морепродукты, небольшой срок хранения сочетается в обеспечении холодильным оборудованием. В связи с этим планируемая структура товаров должна обеспечивать минимальный риск потерь, в связи с чем в структуре товарной продукции данной организации преобладают товары с низкой степенью риска, что указывает на грамотное управление составом закупок.

Здесь можно отметить, что например группа товаров «пиво» имеет значительный срок хранения, пользуется постоянным спросом и не требует дополнительного оборудования для хранения, однако для ускорения реализации и увеличения объемов реализации напитки, как пиво, так и газированные напитки должны быть обязательно охлажденными, то есть в перспективе следует предусматривать закупку необходимого оборудования.

В связи с изложенными особенностями бюджет закупки планируется с поквартальной разбивкой. Планирование также осуществляется по группам товаров. Рассмотрим исполнение бюджета закупки за 2007 год.

Таблиця 17

Плановые и фактические показатели бюджета закупки за 2007 год

Групи

товарів

План

Факт


1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Кондитерські вироби, тис. грн.

607

581

858

317

204

493

408

442

Хлібобулочні вироби, тис.руб.

370

396

502

343

374

527

612

476

Молочна продукція, тис. грн.

528

594

713

607

663

867

1088

782

Вино-горілчана продукція, тис. грн.

26233

20147

15737

12806

7038

18870

4692

4896

Пиво, тис.руб.

7446

8080

9400

7908

6902

5372

4641

5950

М'ясоковбасної продукція, тис. грн.

12041

10773

6813

8159

4862

6936

6460

5372

Консерви, тис.руб.

1479

1333

1175

885

1105

748

986

1037

Морепродукти та риба, тис.руб.

1624

1254

1215

1003

867

1105

1207

833

Газовані напої і соки, тис.руб.

7063

6073

8582

2971

4624

7225

6766

2023

Разом, тис.руб.

57392

49232

44994

35000

26639

42143

26860

21811

Как видно из таблицы 17 основой планирования является предыдущий год, при этом оцениваются тенденции именно прошлого года, без учета и оценки внешней ситуации, в связи с чем имеются значительные отклонения плановых данных от фактических. Особенно это прослеживается по первому и третьему кварталам, когда план был выполнен лишь на половину. Другими словами темпы снижения объемов реализации и соответственно закупки товаров были спрогнозированы не вер, что в свою очередь привело к затариванию и отвлечению из оборота значительных средств,

В таблице 18 показан процент исполнения бюджета закупки, где наглядно видно просчеты в текущем финансовом планировании. Как видим из таблицы имеют значительные отклонения фактических данных от плановых. Наиболее значительные отклонения произошли по молочной продукции (рост составил 25-50%) и хлебобулочной продукции (рост 22-33%), по виноводочной продукции, напиткам и пиву план фактически выполнен был лишь на 40-64 %.При этом отметим, организация смогла сохранить при этом структуру товаров фактически без изменений, что говорит о высокой степени контроля за сроками реализации товаров.

Таблиця 18

Исполнение бюджета закупки за 2007 год

Группы товаров

Исполнение бюджета, %

Структура закупок,%


1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

план

факт

Кондитерські вироби, тис. грн.

33,6

84,9

47,5

139,5

0,91

2

Хлебобулочные изделия, тыс.руб.

101,2

133,1

122

138,7

0,98

2,2

Молочная продукция, тыс.руб.

125,5

145,9

152,6

128,8

1,74

3,6

Вино-водочная продукция, тыс.руб.

26,8

93,7

29,8

38,2

36,59

22,4

Пиво, тыс.руб.

92,7

66,5

49,4

75,2

22,6

27,3

Мясоколбасная продукция, тыс.руб.

40,4

64,4

94,8

65,8

23,31

24,6

Консервы, тыс.руб.

74,7

56,1

83,9

117,2

2,53

4,8

Морепродукты и рыба, тыс.руб.

53,4

88,1

99,4

83

2,87

3,8

Газированные напитки и соки, тыс.руб.

65,5

119

78,8

68,1

8,49

9,3

Итого, тыс.руб.

46,4

85,6

59,7

62,3

100

100

Исходя из вышесказанного планирование закупок товаров имеет недостатки и требует совершенствования. Следующим этапом бюджетного планирования является составление бюджет коммерческих расходов, значительное влияние на него оказывает бюджет продаж. В этом бюджете увязывается объем продаж с финансирования мероприятий, направленных на стимулирование сбыта. В основном затраты на поддержание сбыта планируется в процентном отношении к объему продаж, исключение составляют арендные платежи за складские помещения. Коммерческие расходы планируются по статьям затрат в целом по организации. Значительную часть коммерческих расходов составляют расходы на рекламу, поэтому необходимо четко определить где, когда и как должна быть проведена, сколько необходимо на нее потратить, чтобы получить максимальную прибыль при минимальных затратах. При составлении бюджета коммерческих расходов выделяют затраты на упаковку, транспортировку, страхование, хранение, складирование и прочее.

Таблиця 19

Исполнение бюджета коммерческих расходов за 2005-2007 годы


Статті витрат

Роки

Исполнение, (%)


2005

2006

2007

Роки


План

Факт.

План

Факт.

План

Факт.

2005

2006

2007

Тара и упаковка, тыс.руб.

613

1162

456

632,2

200

180,4

189,7

138,6

90,2

Инвентарь, тыс.руб.

285

473

212

257,2

180

120,5

166,0

121,3

66,9

Спецодежда, тыс.руб.

21

30

15,3

16,1

40

15,3

143,9

105,2

38,3

Запчасти, тыс.руб.

93

135

69,4

73,3

19,3

21,2

144,5

105,6

109,8

Автотранспорт, тыс.руб.

32088

35585

23877

19356

24455

16201

110,9

81,1

66,2

Амортизация, тыс.руб.

753

1067

560

580,5

730

880

141,8

103,7

120,5

Основная зарплата, тыс.руб.

1273

1412

947

768

860

1020

110,9

81,1

118,6

Дополнит. Зарплата, тыс.руб.

879

846

654

460

256

256

96,2

70,3

100

Отчисления, тыс.руб.

489

493

364

268

340

331,8

100,7

73,6

97,6

Реклама, тыс.руб.

4239

4602

3154

2503,1

2854

2520

108,6

79,4

88,3

Затраты на ремонт, тыс.руб.

1297

1901

965

1034,2

24,8

36,6

146,6

107,2

147,6

Прочие расходы, тыс.руб.

489

541

364

294,2

24

24,2

110,6

80,8

100,8

Разом, тис.руб.

42518

48246

31637

26243

29983

21607

113,5

83

72,1

По данным таблицы 19 можно сделать вывод о том, что бюджет коммерческих расходов выполнялся лишь на 72-83 %, в данном случае отрицательное влияние оказал именно спад объема продаж. Значительных отклонений другими факторами не прослеживается, кроме перерасхода по заработной плате на 20 % и запасным частям на 9 %. Но экономии значительная экономия по другим статьям компенсировала эти расходы.

В соответствии с параметрами разработанных бюджетов разрабатываются бюджет административных расходов и бюджет трудовых затрат. Бюджет заработной платы основных рабочих зависит от многочисленных факторов, таких как объемов сдельной и повременной заработной платы, структура штатного расписания, применения стимулирующих надбавок, влияния объема продаж.

Таблиця 20

Исполнения бюджета по общим и административным расходам и зарплате за период 2005-2007 годы

(Тис.руб.)

Статті витрат

Роки

Исполнение, (%)


2005

2006

2007

Роки


План

Факт.

План

Факт.

План

Факт.

2005

2006

2007

Основная зарплата

44538

40680

47789

38207

39254

41003

91,3

79,9

104,5

Доповнить. Зарплата

11134

12096

11947

11361

9458

10251

108,6

95,1

108,4

Начисления

14861

13326

15946

12516

11546

13326

89,7

78,5

115,4

Командировки

928

978

996

919

854

714

105,4

92,3

83,6

Содержание охраны

3248

3037

3485

2852

2990

2990

93,5

81,8

100,0

Телефонные расходы

1856

1475

1991

1385

1708

1300

79,5

69,6

76,1

Расходы объединения

20877

20618

22401

19365

19220

19220

98,8

86,4

100,0

Амортизація

3711

3022

3982

2838

3417

3417

81,4

71,3

100,0

Подготовка кадров

928

886

996

832

854

865

95,4

83,5

101,3

Охорона праці

2320

931

2489

874

2136

1661

40,1

35,1

77,8

Затраты на ремонт

6186

13401

6637

12586

5695

1068

216,6

189,6

18,8

Материалы, запчасти

5026

3803

5393

3572

4627

2176

75,7

66,2

47,0

Собствен. Транспорт

18558

17073

19912

16035

17085

13556

92,0

80,5

79,3

Паливо

5413

1869

5808

1755

4983

2940

34,5

30,2

59,0

Енергія

3248

1611

3485

1513

2990

2990

49,6

43,4

100,0

Вода

232

176

249

165

214

214

75,7

66,3

100,0

Сторонние услуги

2474

4044

2655

3798

2278

1993

163,4

143,1

87,5

Вывоз мусора

1160

1041

1245

978

1068

1068

89,7

78,6

100,0

Реклама

2320

1359

2489

1276

2136

1661

58,6

51,3

77,8

Інвентар

3248

3342

3485

3139

2990

1851

102,9

90,1

61,9

Страхування

232

167

249

157

214

214

72,0

63,1

100,0

Будущие расходы

1856

231

1991

217

1708

712

12,5

10,9

41,7

Компьютерн. послуги

774

381

830

358

712

712

49,3

43,1

100,0

Податки

1355

1331

1454

1250

1726

1661

98,2

86,0

96,2

Інші витрати

1546

1890

1659

1775

1424

712

122,2

107,0

50,0

Разом

154586

148695

165869

139656

142314

128254

96,2

84,2

90,1

В связи с этим бюджет заработной платы имеет связи с бюджетами нижнего уровня такими как бюджет продаж. Он оказывает влияние на бюджеты прибылей и убытков, а так же бюджета движения денежных средств. Бюджет общепроизводственных расходов на данном предприятии планируется из расчета потребности в обеспечении всего хозяйственного процесса.

Приведем в таблице 20 сводные данные по бюджету заработной платы и общепроизводственным затратам за 2006 и 2007 год.

Как видим данные бюджеты также не были выполнены как в 2006 году так и в 2007 году. Отметим некоторые особенности исполнения данных бюджетов. Так бюджет по заработной плате в 2006 году был выполнении только на 79,9 %, при том что объем реализации также снизился, а в 2007 году отмечен перерасход денежных средств, при еще большем снижении объема реализации. В связи с этим вызывает сомнение обоснованность перерасхода средств. По остальным статьям расходов необоснованных отклонений не отмечено.

Бюджет прибылей и убытков – первый из документов так называемых финансовых бюджетов. Данный бюджет составляется автоматически – в него заносятся данные ранее рассчитанных бюджетов. Представим в таблице параметры бюджета прибылей и убытков по ООО «Корзинка» за 2006-2007 год.

По данным таблицы 21 можно сделать вывод, о том что сокращение объемов реализации привело к отклонениям от плана по получению чистой выручки (план выполнен только на 67%, по 2007 году). Заключительным этапом финансового планирования является составление бюджета движения денежных средств. В отличии от бюджета прибылей и убытков - бюджет движения денежных средств является структурой, которая показывает "реальное" движение денег и их эквивалентов в классификации план-факт-отклонение. Прогноз баланса является отражение финансовой политики предприятия относительно структуры активов и источников. Другими словами баланс демонстрирует степень рискованности политики в отношении дебиторов и кредиторов. На данном предприятии его составление не играет важной роли и носит общий характер.

Таблиця 21

Основные показатели исполнения бюджета прибылей и убытков за 2005-2007 годы

(Тис.руб.)


Показник

Роки

Исполнение, (%)


2005

2006

2007

Роки


План

Факт.

План

Факт.

План

Факт.

2005

2006

2007

Выручка от продаж товаров

256544

293590

220000

224094

230000

182903

114,4

101,9

79,5

Себестоимость товаров

205066

232390

175869

184093

187314

149362

113,3

104,7

79,7

Валовий прибуток

51478

61200

44131

40001

42686

33541

118,9

90,6

78,6

Комерційні витрати

42518

48246

31638

26095

29983

21607

113,5

82,5

72,1

Інші доходи

5468

6919

1642

1564

1754

2210

126,5

95,2

126,0

Чистий прибуток

10965

13141

14135

12342

14457

9724

119,8

87,3

67,3

Бюджетування без зворотного зв'язку - це дарма витрачений час. Будь-яка система є життєздатною, якщо має в своєму складі елементи зворотного зв'язку, які передбачають аналіз того, що зробила система, і поточну коригування поведінки системи в міру надходження сигналів про її стан.

Планирование бюджета движения денежных средств – один из самых важных и сложных шагов в бюджетировании. Этот бюджет является той точкой, в которой в наиболее активной форме согласовываются интересы предприятия.

Бюджетування - це теж система, досить серйозна і відповідальна система фінансового планування бізнесу, і вона повинна передбачати відповідну зворотний зв'язок.

Роль зворотного зв'язку в даному випадку відіграє контроль виконання бюджету. Система контролю виконання бюджету на підприємстві є своєрідним моніторингом фінансового стану підприємства. Важливість цієї системи не викликає сумнівів.

Таблиця 22

Исполнение бюджета движения денежных средств

(Тис.руб.)

Найменування

Роки

Исполнение, (%)


2005

2006

2007

Роки


Факт.

План

Факт.

План

Факт.

2006

2007

Залишок грошових коштів

на початок періоду

314

365

629

35

17

172,3

48,6

Поток денежных средств по основной деятельности
ПОСТУПЛЕНИЯ

281735

275156

244988

249508

215283

89,0

86,3

- Поступления от реализации продукции, работ и услуг

271245

265456

236454

241452

206458

89,1

85,5

-Авансы, полученные от покупателей

2944

2855

1584

2111

1654

55,5

78,4

-Прочие поступления

7546

6845

6950

5945

7171

101,5

120,6

РАСХОД

313420

315756

304342

296908

250113

96,4

84,2

-Оплата за товары

220124

210345

217794

205947

156550

103,5

76,0

- Заработная плата рабочих и служащих

63590

75683

62084

60259

64580

82,0

107,2

- Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды

16452

17564

13564

16548

13365

77,2

80,8

- Прочие расходы

13254

12564

11546

14254

15788

91,9

110,8

Поток денежных средств по инвестиционной деятельности
ПОСТУПЛЕНИЯ
РАСХОД
Поток денежных средств по финансовой деятельности
ПОСТУПЛЕНИЯ
- Поступление кредитов и займов

32000

41000

60000

47500

35000

146,3

73,7

РАСХОД
Залишок грошових коштів на кінець періоду

629

35

17

65

153

48,6

235,4

На данном предприятии проводиться п ростой анализ отклонений в соответствии со схемой, помещенной на рисунке 12. Суть подхода состоит в том, что система контролирует состояние выполнения бюджета путем сопоставления бюджетных показателей и их фактических значений. Если отклонение носит существенный характер, то финансовый менеджер принимает решение о необходимости вносить соответствующие коррективы в бюджет последующего периода.

В противном случае никакие корректирующие действия не производятся. Используя конечные итоговые бюджетные показатели, например, величину суммарного денежного потока, имея соответствующую компьютерную программу, финансовый менеджер рассчитывает последствия конкретного отклонения фактических показателей от плановых значений на величину суммарного денежного потока.

Рис. 12. Схема анализа отклонений, применяемая ООО «Корзинка»

На основании отклонения фактического суммарного денежного потока от планового значения делается вывод о необходимости производить корректировку плана следующего периода. Однако на основании проведенной оценки системы бюджетов применяемый метод контроля бюджета не является эффективным.

Разработанная и утвержденная система текущего финансового планирования является основой оперативного финансового планирования, которое необходимо в целях контроля за поступлением фактической выручки на расчетный счет и расходованием наличных финансовых ресурсов. Это связано с тем, что финансирование плановых мероприятий должно осуществляться за счет заработанных предприятием средств, что требует повседневного эффективного контроля за формированием и использованием финансовых ресурсов.

Оперативное финансовое планирование включает составление и исполнение платежного календаря, кассового плана и расчет потребности в краткосрочном кредите. Оперативный план необходим для обеспечения финансового успеха предприятия. Поэтому при его составлении необходимо использовать объективную информацию о тенденциях экономического развития в сфере деятельности предприятия, инфляции, возможных изменениях технологии и организации процесса производства.

Таблица 23

Платежный календарь по расчетному счету на январь 2007 год

Показники

Сума, тис. грн.

Витрати


Неотложные нужды

1315

Заработная плата и приравненные к ней платежи

5381

Податки

1113

Оплата счетов продавцов за товарно-материальные ценности

13045

Погашение ссуд банка

3456

Уплата процентов за кредит

213

Інші витрати

614

РАЗОМ видатків

25137

Надходження грошових коштів

От реализации продукции, работ, услуг

17204

От реализации ненужных товарно-материальных ценностей

68

Поступления дебиторской задолженности

4

Інші надходження

3141

ИТОГО поступлений

20417

Балансирующие статьи

Превышение поступлений над расходами

4720

Превышение расходов над поступлениями

Платежный календарь – основной оперативный финансовый план. Он является самым эффективным и надежным инструментом управления денежными потоками предприятия. Основной целью разработки платежного календаря является установление конкретных сроков поступления денежных средств и платежей предприятия и их доведение до исполнителей в форме плановых заданий. Период планирования определяется на данном предприятии равным одному месяцу в понедельной разбивке.

В таблице 23 мы видим что реальный дефицит денежных средств составляет 4720 тыс.руб., в связи с чем на январь месяц в целях сбалансирования доходов и расходов потребуется внесение в кредитный план суммы 5000 тыс.руб. Помимо платежного календаря на предприятиях может составляться кассовый план.

Кассовый план – это план оборота наличных денежных средств, определяющих поступления и выплаты наличных денег через кассу предприятия. Планово-аналитическая служба ООО «Корзинка» осуществляет контроль за движением наличных денег, соблюдением кассовой дисциплины. Кассовый план предоставляется обслуживающиму банку для согласовывания вопросов инкассации наличных средств. Кассовый план составляется на квартал.

Заключительным этапом финансового планирования является составление сводной аналитической записки.

В ней даётся характеристика основных показателей годового финансового плана: величина и структура доходов, расходов, взаимоотношений с бюджетом, коммерческими банками, порядок распределения прибыли. Завершая аналитическую записку, даются выводы о плановой обеспеченности предприятия финансовыми ресурсами и структуре источников их формирования.

Обобщая все вышесказанное система финансового планирования на данном предприятии охватывает все стороны финансового планирования деятельности организации, однако существенные отклонения фактических показателей от плановых говорят о том, что данная система нуждается в совершенствовании. Поэтому следует сформулировать рекомендации по совершенствованию процесса финансового планирования и провести расчет основных плановых показателей деятельности.

Глава 3. Рекомендации по совершенствованию эффективности процесса финансового планирования в ООО «Корзинка»

3.1 Основные направления совершенствования финансового планирования на предприятии

Несмотря на очевидность необходимости финансового планирования, в процессе его реализации предприятие столкнулось с рядом факторов, ограничивающих его использование. У першу чергу це, звичайно, висока нестабільність зовнішнього середовища. К числу внутренних факторов следует отнести: дефицит времени в связи с давлением, приоритетом текущих дел; убежденность в том, что главный фактор успеха фирмы - предпринимательский талант руководителей, интуиция и деловые связи; недостаточная квалификация служащих; негативное отношение к планированию, ассоциируемое с советской плановой экономикой др.

Знадобилося проведення величезної роботи з подолання впливу цих факторів. Не дивлячись на недовгий час використання системи бюджетування, вона вже дає конкретні результати. По-перше, складання бюджетів робить прозорим витрачання коштів для керівників підрозділів, і вони можуть коригувати свої витрати на ті чи інші цілі. По-друге, начальники підрозділів відчувають відповідальність за дотримання планових показників, які закладені у них в бюджетах. По-третє, вже почали виявлятися деякі внутрішні ресурси суспільства, які можна використовувати з набагато більшою вигодою. Незважаючи на важливу роботу вже виконану в цій області, існує ряд ще недостатньо розроблених питань. Они касаются, в частности систематизации теоретических подходов к сущности бюджетов и бюджетирования; специфических принципов бюджетирования; применения сценарного подхода; разработки системы информации для бюджетирования и механизма анализа отклонений.

У зв'язку з посиленням конкуренції на ринку, ці проблеми набувають особливої ​​значущості. Основними напрямками їх рішення надаються:

исследование и адаптация зарубежных методик составления бюджета к современным условиям функционирования организации, в том числе к существующей системе учета и контроля его исполнения;

разработка собственных методик бюджетирования, наиболее полно учитывающих специфические особенности данного предприятия; использование и совершенствование современных информационных технологий поддержки управленческих решений в этой области.

Использование бюджетирования привело к несомненным выгодам и для собственников, и для менеджеров, и для персонала ООО «Корзинка»:

собственник получил не только полный и эффективный контроль за финансовыми потоками собственного предприятия, но и емкую, информативную и простую в понимании отчетность (ранее имелся дефицит релевантной информации финансового характера, в связи с ориентацией учета на внешних, а не внутренних пользователей информации);

керівники всіх рівнів придбали ефективний інструмент управління фінансовими потоками, недопущення касових розривів, оперативну та достовірну комплексну інформацію та звітність про напрями та суми витрат, джерелах і статтях надходжень фінансів;

персонал отримав чіткі інструкції до щоденних дій, чіткий розподіл повноважень, відповідальності і обов'язків, а також ефективний контроль роботи.

Однако основными проблемами отмеченными во второй главе является наличие значительных отклонений фактических данных от плановых, корректировка бюджетов в течении года не производиться, в связи с чем оперативное финансовое планирование теряет свою направленность, соответственно нарушается связь с текущим планированием. Другими словами корректировка плановых заданий должна проводить как в системе текущего, так и перспективного планирования.

Основными путями совершенствования на ООО «Корзинка» системы финансового планирования является внедрение более точных методик анализа отклонений. При этом данный анализ должен проводиться по возможности с применением различных методов, как бы в комплексе.

Так а нализ отклонений, ориентированный на последующие управленческие решения , предполагает более детальный факторный анализ влияния различных отклонений параметров бизнеса на денежный поток. По существу, производится декомпозиция влияния всех, вместе взятых, отклонений на величину итогового денежного потока. Технология проведения такого контроля выглядит следующим образом.

Крок 1. Встановлення всіх факторів, які впливають на величину грошового потоку.

Крок 2. Визначення сумарного відхилення грошового потоку від бюджетного значення.

Крок 3. Визначення відхилення річного грошового потоку в результаті відхилення кожного окремого фактора.

Крок 4. Складання таблиці пріоритетів впливу, яка має в своєму розпорядженні всі фактори по порядку, починаючи з більш значущих.

Крок 5. Складання остаточних висновків і рекомендацій у частини управлінських рішень, спрямованих на виконання бюджету.

Это вызывает необходимость произвести факторный анализ отклонений. Технология проведения этого анализа достаточна проста. Основная идея состоит в ответе на вопрос: какое отклонение имел бы годовой денежный поток, если бы каждый фактор действовал отдельно. Это означает, что необходимо сделать многократный пересчет бюджета для каждого отдельно действующего фактора при условии, что этот параметр принял значение, наблюдаемое по факту выполнения бюджета. Разумеется, что для проведения такого анализа должна использоваться компьютерная программа, позволяющая оперативно пересчитывать бюджеты.

Результаты анализа в комплексе позволяют установить приоритеты влияния каждого фактора. В ООО «Корзинка» отклонение объема продаж играет наиболее существенную роль, так как его фактическое отклонение от плана создает отклонение денежного потока. Влияние остальных факторов сравнительно менее существенно. Выводы, сделанные в отношении приоритетов влияния факторов, предопределяют управленческие решения, которые могут быть рекомендованы соответствующим функциональным подразделениям предприятия. Основной центр ответственности за невыполнение бюджета – это планово-аналитический отдел ООО «Корзинка». Очевидно, что нужно обратить особое внимание на неэффективность работы этого подразделения: усилить контроль выполнения текущих заказов потребителей, улучшить систему прогнозирования объемов продаж, проводить более сдержанную политику ценовых скидок и т.д. Разумеется, в рамках стратегического подхода по-прежнему остается необходимость корректировать объемы и, возможно, цены продаж будущих периодов. Однако в отличие от простого анализа отклонений, это перепланирование делается на фоне новых управленческих решений.

На ряду с данным методом может применяться анализ отклонений в условиях неопределенности, который рассматривает несколько другую схему принятия решений в отношении существенности отклонений. Согласно этой схеме все параметры бизнеса (цены, объемы, расходные коэффициенты и т.д.) признаются по своей сути неопределенными значениями и задаются не в виде отдельных чисел, а в виде интервалов неопределенности. Так, в рамках предыдущего метода цена задается в виде интервала, а не в виде числа. Такое же предположение делается в отношении всех параметров бизнеса, подверженных отклонениям.

Неопределенность в отношении параметров бизнеса порождает неопределенность результирующего годового денежного потока и/или прибыли, если последняя также является предметом анализа. Оценить неопределенность денежного потока можно с помощью имитационного моделирования. Для этого следует воспользоваться какой-либо стандартной программой, например, Crystal Ball. Данная программа позволяет производить многократное статистическое моделирование всего множества неопределенных параметров бизнеса (в соответствии с заданными интервалами неопределенности) и построить интервал неопределенности для годового денежного потока или прибыли. Финансовый менеджер определяет интервал значений годового денежного потока и чистой прибыли, которые содержат достаточно большое количество “фактических” (на самом деле, имитированных) значений результирующих параметров. Контроль, в данном случае, выполнения бюджета производится следующим образом. Если фактическое значение результирующего параметра попало в интервал неопределенности, полученный в результате имитационного моделирования, то выполнение бюджета считается успешным. В противном случае необходимо произвести дополнительный анализ, направленный на уменьшение неопределенности параметров бизнеса. Это в свою очередь вызовет необходимость принятия соответствующих управленческих решений.

Применение с тратегического подхода к анализу отклонений базируется на убеждении, что оценка результатов деятельности предприятия, в частности, выполнения бюджета, должна осуществляться с учетом стратегии, которой следует предприятие. Данный подход не предлагает какую-либо вычислительную технологию контроля. Он устанавливает отправную точку процедуры контроля бюджета. Другими словами, проанализировав стратегию предприятия, финансовый менеджер выбирает соответствующую этой стратегии вычислительную процедуру контроля.

Одной из важнейшей проблемой области финансового планирования ООО «Корзинка» является реальность формируемых финансовых планов. Действительно, реальное и эффективное управление компанией возможно лишь при наличии обоснованного плана на достаточно длительный промежуток времени – год, квартал. В итоге, полученные ценой значительных усилий, планы не являются реальным инструментом управления, которое осуществляется по-прежнему – путем субъективного распределения оборотных средств по различным текущим статьям.

Второй важнейшей проблемой является оперативность составления планов. Даже хорошо проработанный план становиться ненужным, если опаздывает к заданному времени. Так месячный план, утверждаемый к концу второй недели, с самого начала вызывает сомнения в своей практической пользе. Причины низкой оперативности хорошо известны управленцам, это: отсутствие четкой системы подготовки и передачи плановой информации из отдела в планово-аналитический отдел, необходимость долгих процедур итерационного согласования планов, недостаток и недостоверность информации. Очень часто, процедуры формирования финансового плана строятся на недокументированных взаимоотношениях между отделами, телефонных звонках, нестандартных документах и проч.

Эти две проблемы неизбежно вызывают третью – прозрачность планов для руководства. Це природний наслідок відсутності чітких внутрішніх стандартів формування фінансових планів.

Отсутствие последовательности операций, проходящей через все отделы и имеющей своей целью удовлетворении потребностей руководства в инструменте управления – финансовом плане, приводит к отрыву долгосрочных финансовых планов (например, на 1 год) от краткосрочных (месяц, неделя). Краткосрочные планы формируются по своим законам, и имеют целью распределение дефицитных оборотных средств предприятия по направлениям и проектам. Для ООО «Корзинка данная проблема является достаточно актуальной.

Отметим еще две проблемы – реализуемость планов и их комплексность. Під товарність планів розуміється їх здійснимість з точки зору забезпечення необхідними фінансовими та матеріальними ресурсами, відсутність дефіцитів. Практика работы ООО «Корзинка» показывает, что очень часто принимаются к исполнению сбалансированные финансовые планы, одна фактические исполнение характеризуется значительными отклонениями. Комплексність планів означає, що крім улюбленого всіма співробітниками фінансових відділів плану по доходах і видатках, необхідні ще реальні плани про прибутки та збитки, зміни заборгованості, плановий баланс. Всі ці плани повинні формуватися у формі, зручній для керівників. Крім того, доцільно використовувати інструменти факторного аналізу, щоб оцінити можливі варіанти розвитку подій при зміні ключових планових показників (виручка, ціна, вартість сировини тощо).

Дополнительно следует отметить, что для ООО «Корзинка» основными параметрами при составлении годового плана являются выручка, товарооборот и прибыль. Конечно, это ключевые показатели деятельности любого торгового предприятия. Однак, в той же час, не вважаються і не аналізуються такі показники, як: рентабельність власного капіталу, рентабельність активів, оборотність активів, запас фінансової міцності, темп економічного зростання компанії. Очень часто, на ООО «Корзинка» не формируется плановый баланс и не анализируется его структура, не прогнозируется динамика изменения финансовой устойчивости и ликвидности. Відсутність такого аналізу на етапі довгострокового планування істотно знижує його ефективність, як інструменту управління підприємством.

3.2 Финансовое планирование на 2008 год

Финансовый план только тогда будет являться реальным инструментом управления компанией, когда его выполнение можно оперативно контролировать. Для цього потрібна фактична інформація. Ось тут нам і необхідно звернутися до проблем управлінського обліку, так само гостро стоїть перед підприємствами.

Обобщая все вышесказанное ООО «Корзинка» следует скорректировать стратегическое планирование, обеспечив тем самым неразрывную связь с текущим финансовым планам – бюджетами. В свою очередь бюджеты требуют более детальную разбивку (квартал, месяц), что значительной степени облегчит оперативное финансовое планирование. Применение в совокупности различных систем анализа отклонений, поможет ООО «Корзинка» конкретизировать свои стратегические цели, позволить своевременно вносить уточнения как в бюджеты, так и оперативные планы. Основными путями совершенствования процесса планирования может стать внедрение информационных технологий в процесс составления, исполнения и анализа финансовых планов по средством установки специализированного программного обеспечения. Как отмечалось ранее конкуренция в торгово-закупочной деятельности в настоящее время достаточно жесткая.

Таблиця 24

Сравнительный анализ ООО «Корзинка» с ближайшими конкурентами

Найменування показника

ООО «Корзинка»

Супермаркет «Магнит»

Универсам «Юбилейный»

Способ обслуживания

Самообслуговування

Самообслуговування

Самообслуговування

Наличие средств автоматизации

ККМ, Персональные компьютеры, сканеры штрихкода,

ККМ, Персональные компьютеры, сканеры штрихкода, системы генерации и печати штрихкода

ККМ, Персональные компьютеры, сканеры штрихкода, системы генерации и печати штрихкода

Количество касс обслуживания

4

6

5

Использование безналичных расчетов по кредитным картам

немає

Терминалы Альфабанка и Сбербанк.

Терминал Сбербанка

Наличие банкоматов и системы приема платежей

немає

Банкомат, экспресс оплата услуг сотовой связи

Банкомат, экспресс оплата услуг сотовой связи

Наличие системы скидок и дисконтных карт

немає

немає

Є

Ассортимент товаров повседневного спроса(товарные группы)

Продукты, виноводочная продукция

Продукты, вино-водочная продукция,бытовая химия, Товары для активного отдыха, сувениры, посуда

Продукты, вино-водочная продукция

Ассортимент товаров

Стандартний

Расширенный (экономкласса)

Расширенный (от эконом до элиткласса)

Режим роботи

С 8.00 до 22.00

С 8.00 до 23.00

С 8.00 до 20.00

Структура персонала

Продавец-кассир – 40 %, продавец консультант– 20 % менеджеры - 10 %, управление – 10 %

Продавец-кассир – 20 %, Продавец консультант 30 %, менеджеры - 30 %, фасовщицы – 10%, управление – 10 %

Продавец-кассир – 40 %, Продавец консультант 10 %, менеджеры - 30 %, фасовщицы – 5 %, управление – 15 %

Служба доставки

немає

немає

немає

У першу чергу це наявність великих супермаркетів на території мікрорайону і великих магазинів з цілодобовим режимом роботи. ООО «Корзинка» располагаются в центральной части города. Данный районе расположены значительное количество офисов, районная и городская администрация, непосредственной близости расположены множество торговых центров не продовольственной направленности. У безпосередній близькості менше 1 км конкуренцію становлять кілька невеликих магазинів. Рыночная доля ООО «Корзинка» составляет около 70 %. При цьому в даному районі відсутні практично торгові точки з цілодобовим режимом роботи. Також лише в незначній мірі розвинена торгівля товарами побутової спрямованості.

Ближайшие конкуренты – супермаркет «Магнит» и универсам «Юбилейный» располагаются на расстоянии 950 м и 1300 м соответственно, что бы попасть туда нужно проехать минимум три остановки.Все это говорит, о том что ООО «Корзинка» обладает значительным преимуществом перед конкурентами. Однако качество обслуживания и ассортимент товаров не может удовлетворить потенциальных покупателей. Если в 2005 году ассортимент данной организации был значительным по сравнению с конкурентами, то сейчас они обладают огромным ассортиментом.

В таблице 24 мы видим, что по сравнению с ближайшими конкурентами ООО «Корзинка» проигрывает по многим позициям, что подводит данную организацию на путь коренного реформирования. Однако следует сразу заметить ООО «Корзинка» является достаточно мелкой организацией по сравнению с приведенными основными конкурентами, однако фактор местоположения здесь играет определяющую роль. В таблице 25 представим основные мероприятия которые необходимо реализовать для достижения рыночной доли в районе по продуктам питания и товарам повседневного спроса до 80 %, бытовой химии до 40 %. В первую очередь проведение мероприятий по автоматизации процессов торговли - внедрение системы печати штрихкодов, это позволит значительно облегчить учет товаров и ускорит реализацию, позволит значительно расшить ассортимент, сократит трудоемкость операций по фасовке, сократит отходы.

Внедрение всех применяемых систем безналичных расчетов является приоритетным направлением, которое сочетает в себе быстроту обслуживания и удобство для покупателя.

Таблиця 25

Основные мероприятия по реформированию ООО «Корзинка»

Найменування

Срок проведения

Відповідальний виконавець

Сумма затрат, тыс.руб.

Внедрение программных средств по финансовому планированию

Січень 2008

Менеджер з продажу

484

Расширение торгового зала за свет ликвидации складских помещений и проведение косметического ремонта

Січень 2008

Директор

400

Установка дополнительных терминалов пластиковых карточек

Февраль 2008 года

Банківські співробітники

-

Установка банкоматов ведущих банков г.Липецка, а также систем приема электронных платежей

Березень 2008

Банківські співробітники

-

Впровадження системи дисконтних карт (зниження ціни для постійних покупців)

Лютий-березень 2008 року

Комерційний директор

15

Переоборудование складских помещений под торговые залы с учетом оборудования

Січень 2008

Директор

330

Внедрение авансовых платежей в виде, с учетом дисконта

Січень 2008

Комерційний директор


Проведення робіт з розширення асортименту товарів

Постійно

Комерційний директор

-

Режим роботи

Цілодобовий

Директор

17400

Перепідготовка та навчання персоналу

Січень-лютий 2008 року

Менеджер по кадров

300

Створення на базі основного магазину служби доставки (цілодобово)

Квітень 2008

Комерційний директор

1204

Разом витрат на реформування

х

х

20133

При цьому впроваджувана система дисконтних карт взаємопов'язана з системою оплати платежів.

Установка банкомату і систем оплати платежів дозволить залучити в магазини додаткове число покупців, а цілодобовий доступ до цих послуг буде сприяти збільшенню числа клієнтів. При цьому якщо автоматизації обійдеться як мінімум в 484 тис.руб., То установка терміналів пластикових карток, банкомату і системи прийому платежів безкоштовна, слід лише довести банківським співробітникам доцільність цих витрат.

Наступним напрямком є ​​переобладнання складських приміщень під торговельні зали. Складские помещения являются смежными с торговым залом, поэтому затраты по их переоборудованию включат лишь проведение косметического ремонта. Крім цього в ці приміщення необхідно встановити стелажі і полиці для товарів. Специфика торговли супермаркетов заключается в том, что сам магазин является и складом и торговым помещением, соответственно экономия торговой площади позволяет значительно расширить ассортимент, а система автоматизации установить жесткий контроль за оборачиваемостью товаров.

На роботи з розширення асортименту буде входити також укладення договорів поставок з використанням плану поставок. Даний план повинен складатися з перспективою роботи на квартал, при цьому постачання тижні піддаються коригування на підставі аналізу оборотності. У договорах слід обумовити жорстко терміни поставки і штрафні санкції за їх порушення. Это необходимо для того что бы снизить риск потерь, так как в результате реформирование товарные запасы по группам товаров будут минимальны и любое нарушение графика поставки приведет к потерям не только прибыли, но к потере потенциальных покупателей.

Переход на круглосуточный режим работы является наиболее затратным . Так фактически фонд заработной платы придется увеличить в полтора раза, однако это повысит значительно объем реализации и будет способствовать увеличению постоянных покупателей.

Все эти мероприятия не мыслимы без использования грамотного и опытного персонала, поэтому организации необходимо провести обучение сотрудников.

Найбільш перспективним і затребуваним може стати згодом служба доставки. Для начала ее реализации необходима закупка 5 автомобилей «Ока» и установка многоканального телефона, прием на работу диспетчера и курьеров. Затраты составят 1204 тыс.руб., но это даст возможность обслуживать не только близлежащие дома, но и доставлять продукты и товары по всей территории г.Липецк. При этом отметим что службу доставки имеет только супермаркет «Калинка».

Сумма требуемая на реформирование ООО «Корзинка» составит 20133 тыс.руб.. Провести ці заходи планується за допомогою кредитних ресурсів.

Как отмечалось во второй главе исследуемая организация является торговой, поэтому наибольший удельный вес в оборотных активах занимают товары для перепродажи. План реформирования ООО «Корзинка» на 2008 год коренным образом изменяет не только состав и структуру, но и объем товаров для перепродажи.

Таблиця 26

Прогноз состава и структуры товарооборота в ООО «Корзинка» на 2008 год

Группы товаров

Роки

Структура,%


2007

2008

Роки
2007

2008

Кондитерські вироби, тис. грн.

442

595

2,03

1,41

Хлебобулочные изделия, тыс.руб.

476

510

2,18

1,20

Молочна продукція, тис. грн.

782

1105

3,59

2,61

Вино-горілчана продукція, тис. грн.

4896

8925

22,45

21,08

Пиво, тис.руб.

5950

7650

27,28

18,07

М'ясоковбасної продукція, тис. грн.

5372

4862

24,63

11,48

Консерви, тис.руб.

1037

1870

4,75

4,42

Морепродукти та риба, тис.руб.

833

2295

3,82

5,42

Газовані напої і соки, тис.руб.

2023

6120

9,28

14,45

Сувеніри та дитячі іграшки, тис.руб.

0

850


2,0

Товари для активного відпочинку, тис.руб.

0

765


1,81

Побутова хімія, тис.руб.

0

4420


10,44

Посуд, тис.руб.

0

1530


3,61

Журнали та газети, тис.руб.

0

340


0,80

DVD диски, тыс.руб.

0

510


1,20

Разом, тис.руб.

21811

42347

100

100

Рассмотрим в таблицы 26 планируемую структуры различных групп товаров на 2008 год. Як бачимо в 2008 році відбудуться значні зміни в складі товарних груп - додається 6 груп. Найбільшу питому вагу в нових групах займає побутова хімія. У структурі нові групи займають 16%, що не суттєво, але приваблює покупців і дає їм можливість задовольнити свої потреби в одному місці. Наибольший удельный вес будет занимать вино-водочная продукция 21 % и пиво 18%, при этом значительно расширяется ассортимент в каждой группе.

Рассмотрим бюджет доходов и расходов на 2008 год (табл. 27).

Таблиця 27

Бюджет доходов и расходов ООО «Корзинка» на 2008 год

Найменування показника

Роки

Відхилення, (+,-)

Темп зростання, (%)


2007

2008Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис.руб.

182903

454444

271541

248,5

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, тис.руб.

149362

386987

237625

259,1

Валовий прибуток, тис. грн.

33541

67457

33916

201,1

Комерційні витрати, тис. грн.

21607

44572

22965

206,3

Управлінські витрати, тис. грн.

-

-

-

-

Прибуток (збиток) від продажу, тис. грн.

11934

22885

10951

191,8

Прочие доходы и расходы, тыс.руб.

-

-

-

-

Проценты к получению, тыс.руб.

-

-

-

-

Проценты к уплате, тыс.руб.

-

-

-

-

Доходы от участия в других организациях, тыс.руб.

-

-

-

-

Прочие операционные доходы, тыс.руб.

-

-

-

-

Прочие операционные расходы, тыс.руб.

-

-

-

-

Внереализационные доходы, тыс.руб.

-

-

-

-

Внереализационные расходы, тыс.руб.

2210

10880

8670

492,3

Прибуток (збиток) до оподаткування, тис. грн.

9724

12005

2281

123,5

Поточний податок на прибуток, тис. грн.

-

-

-

-

Пені за податками, тис.руб.

-

-

-

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс.руб.

9724

12005

2281

123,5

В таблице 27 видим что выручка увеличивается более чем в три раза, при этом себестоимость товаров имеет темп роста более низкий чем выручка, соответственно это дает дополнительный прирост прибыли. Валовая прибыль должна вырасти в 2 раза, в итоге прибыль от продаж составит 22885 тыс.руб. а чистая прибыль 12007 тыс.руб.. Чистый прирост прибыли является результатом проведенных мероприятий - 2281 тыс.руб.

С учетом того что рост оборотных активов составит 20586 тыс.руб., расходы по проведению мероприятий составят 20143 тыс.руб. сумма необходимая для привлечения в виде кредита банка составит не менее 40000 тыс.руб.. И при том объеме реализации, который планируется в 2008 году данные затраты могут быть окуплены в течении ближайших трех лет.

На рисунке 14 видим, что наибольшая выручка от реализации приходиться на вино-водочные изделия – 26 % и пиво – 18 %. Значительный вклад в выручку внесет группа мясоколбасной продукции.

Рис.14. Планируемая структура выручки от реализации на 2008 г.

Из новых групп товаров наибольшая прибыль приходиться на бытовую химию – 9 % в структуре.

Однако наличие выручки и даже ее большой объем говорит о деловой активности, оценка же эффективности состоит в рассмотрении рентабельности товарных групп. Представим в виде рисунке 15 показатели рентабельности товарных групп.

Наибольшая рентабельность по прогнозам будет у DVD дисков и у журналов и газет, однако исходя объем этих источников не велик и общая сумма прибыли привносимая ими не столь существенна. А из крупных групп выделить виноводочную продукцию и морепродукты соответственно рентабельность по ним составит 10 % и 9 %. Остальные группы фактически имеют рентабельность 4-6 %. Даже невысокая рентабельность по некоторым группам товаров способна значительно повысить прибыльность организации.

Рис.15. Планируемая рентабельность по группам товаров на 2008 год

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о достаточно высокой степени планируемой эффективности деятельности ООО «Корзинка» в 2008 году.

В заключении рассмотрим показатели консолидированниго бюджета на 2008 год в поквартальной разбивке (таблица 28).

Первое на что обращает внимание это отражение сезонных колебаний в объемах реализации, которые прежде игнорировались при расчете прогнозных показателей.

По данным таблицы 28 можно сделать вывод, что организация планирует значительно увеличить выручку от реализации при этом проводя достаточно жесткий контроль за расходованием средств. Объем продаж вырастет фактически в более чем в два раза. Наибольший объем выручки планируется на 4 квартал – 136353 тыс.руб..

Таблиця 28

Основные параметры стратегического и оперативного планирования ООО «Корзинка» на 2008 год

Найменування показника

Роки


2007

2008


План

факт

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

разом

Объем продаж, тыс.руб.

250000

182903

96574

115244

106273

136353

454444

Себестоимость продукции и товаров, тыс.руб.

212500

149362

84245

99459

91457

111826

386987

Комерційні витрати, тис. грн.

25000

21607

7457

9699

8351

19065

44572

Прибыль от основной деятельности, тыс.руб.

12500

11934

4872

6086

6465

5462

22885

Рентабельность продаж, тыс.руб.

5,00%

6,52%

5,04%

5,28%

6,08%

4,01%

5,04%

Объем капитальных затрат (инвестиции), тыс.руб.

-

-

15000

5133

-

-

20133

Размер оборотного капитала, тыс.руб.

35000

21811

27044

34551

37515

41254

42347

Коэффициент оборачиваемости, тыс.руб.

7,1

8,4

-

-

-

-

10,7

Объем долгосрочного кредитования, тыс.руб.

-

-

20000

-

-

-

20000

Объем краткосрочного кредитования, тыс.руб.

47500

35000

5000

10000

5000

-

20000

В данном случае учитывается сезонность товарооборота, отмеченная в предыдущих периодах. Себестоимость товаров также вырастет, при этом темп роста сравним с выручкой от продаж, соответственно рентабельность по сравнению с 2007 годом несколько снизиться и составит 5,04 %. Потребность в кредите составит не менее 40000 тыс.руб., что на 5000 тыс.руб. больше показателя прошлого года.

В итоге планируемого двукратного увеличения объемов реализации, прибыль составит рекордную сумму для данной организации сумму - 22885 тыс.руб. Другими словами в своих планах ООО «Корзинка придерживается пессимистичного подхода, хотя если удастся достигнуть задуманного уровня выручки и прибыли, то даже при более низкой рентабельности за счет более высокой оборачиваемости финансовое положение общества только улучшиться.

3.3 Применение информационных технологий в целях совершенствования системы финансового планирования

Применение методик финансового планирования и прогнозирования затруднено сложностью и трудоемкостью расчетов. Офисные пакеты хоть и помогают достигнуть относительно хороших результатов, но все же трудно применимы для построения современных систем финансового планирования, включающего все виды планирования, как стратегического, так и текущего и оперативного. Быстрое развитие информационных технологий и технических средств привело к бурному развитию программного обеспечения в том числе специализированного программного обеспечения управленческого учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций.

Как отмечалось выше для нужд текущего и оперативного планирования используются аналитические отчеты ПК «1С:Бухгалтерия» по остаткам и оборачиваемости товаров.

Готовое решение для бюджетирования и анализа финансовых потоков и структуры средств предприятия является программный комплекс "1С:Финансовое планирование" представляет собой базовую версию компоненты "Оперативный учет" системы "1С:Предприятие 7.7".

Документация, входящая в комплект поставки, содержит не только описание технических возможностей системы, но и методические указания по использованию конфигурации "Финансовое планирование" при постановке и ведении управленческого учета на предприятии.

Программа готова к использованию и не требует дополнительных компонент системы программ "1С:Предприятие 7.7". Входящая в состав программы типовая конфигурация "Финансовое планирование" может также использоваться с компонентой "Оперативный учет", входящей в состав программного продукта "1С:Торговля и Склад 7.7" и в Комплексную поставку системы "1С:Предприятие". В таком режиме конфигурация "Финансовое планирование" может быть настроена в полном соответствии с индивидуальными особенностями управления финансами на конкретном предприятии.

Рис. 16. Схема решаемых задач ПК «1С:Финансовое планирование»

Типовое решение "Финансовое планирование" - это единое приложение для:

стратегического и оперативного планирования (бюджетирования);

сбора данных о фактическом выполнении плана;

план-фактного анализа исполнения бюджета;

моделирования, анализа и прогнозирования финансового состояния организации.

Среди основных возможностей программы стоит отметить следующие.

1. Программа позволяет хранить неограниченное количество версий данных, описывающих один и тот же период деятельности предприятия. Это могут быть, например, различные варианты планов (оптимистический, пессимистический, средневзвешенный и т.д.), данные о фактической деятельности фирмы, данные по нескольким независимым предприятиям. Добавление новой версии не требует изменений в программе или структуре базы данных. Сравнение различных версий данных позволяет выбрать из нескольких вариантов развития ситуации наиболее подходящий для текущих целей фирмы, провести анализ отклонения фактических данных от запланированных, сравнить результаты, достигнутые различными фирмами. Версии также могут отличаться детализацией хранимой информации по учетным периодам от дня до года.

2. Бюджетирование и анализ информации возможны в разрезе центров финансовой ответственности и направлений деятельности фирмы. При этом поддерживается консолидация данных до уровня всей фирмы в целом, группы подразделений или проектов, отдельного ЦФО или направления деятельности.

3. Программа позволяет проводить мультивалютную консолидацию данных. Информация о различных финансовых потоках хранится в той валюте, в которой это удобно для каждой области деятельности фирмы. При формировании сводных отчетов данные могут быть приведены к любой выбранной валюте. Это позволяет, например, снизить влияние инфляции при планировании и анализе финансовой информации.

4. Данное программное обеспечение поддерживает возможность многопользовательской работы. Все данные хранятся в единой базе, поэтому изменения, сделанные одним пользователем, сразу же доступны для других. При многопользовательской работе все участники планово-учетного процесса оперируют одной системой ЦФО, направлений деятельности, финансовых показателей и бюджетных статей: таким образом, решается проблема стыковки данных, подготовленных разными отделами.

5. Средства разделения доступа к данным конфигурации "Финансовое планирование" позволяют для каждого пользователя индивидуально установить перечень объектов аналитического учета и интервалы времени, в рамках которых он может просматривать и изменять данные.

6. Средства конфигурации позволяют импортировать данные из других учетных систем, подготовленные и сгруппированные по аналитическим разрезам управленческого учета. В комплект поставки входят механизмы, позволяющие настроить отбор и выгрузку данных из любых (не обязательно типовых) конфигураций, использующих компоненты "Бухгалтерский учет" или "Оперативный учет" семейства программ "1С:Предприятие 7.7".

7. Имеется возможность консолидировать данные по нескольким предприятиям в один бюджет, проводить многомерный план-фактный анализ исполнения бюджетов, анализировать прибыльность, ликвидность и платежеспособность по фактическим данным;

Помимо основных функций существуют и сервисные возможности:

контроль ссылочной целостности (удаления используемых элементов справочников, документов и т.д.);

автоматический контроль последовательности проведения документов;

возможность вести на одном компьютере бюджетирование нескольких организаций.

Для осуществления функций непосредственно планирования средств предприятия и анализа финансовых потоков достаточно программного продукта "1С:Финансовое планирование 7.7". На исследуемой организации установка данного продукта значительно повысит эффективность планирования и его оперативность.

Таким образом, современные информационные технологии в значительной степени облегчают процесс финансового планирования и в связи с этим грамотное использование данных технологий становить достаточно весомым аргументом в конкурентной борьбе. Применение на ООО «Корзинка» данного программного комплекса реально может фактически исключить значительные отклонения фактических значений от плановых имевших место в 2006-2007 году. Используя рекомендации по совершенствованию финансового планирования отраженные в третьей главе ООО «Корзинка» в значительной мере повысит эффективность коммерческой деятельности.

Висновок

В данной работе была изучена тема «Финансовое планирования на предприятии» на примере ООО «Корзинка»

Основной целью работы, согласно ее названию, являлась разработка путей совершенствования процесса финансового планирования на предприятии.

В задачи работы, следуя ее цели, входило: рассмотрение понятий, целей, задач и роли финансового планирования на предприятии, оценка используемых технологий финансового планирования; проведение на примере ООО «Корзинка» оценки существующей системы финансового планирования и эффективности ее применения; на основе выявленных недостатков наметить пути совершенствования финансового планирования.

При решении задач работы, в первой главе, носящей общетеоретический характер, были рассмотрены сущность и значение финансового планирования, виды финансовых планов и их роль в управлении предприятием. Были изложены теоретические и методологические аспекты формирования стратегических, текущих и оперативных финансовых планов.

Вторая глава носит аналитический характер. Сначала была приведена общая экономическая характеристика объекта, на материалах которого дипломная работа, и определены особенности его коммерческой деятельности, рассмотрены основные показатели работы. Затем проведена оценка системы финансово планирования и особенности ее реализации на примере ООО «Корзинка». Были вскрыты недостатки как в системе стратегического, перспективного планирования, так и текущего. Также проведен анализ эффективности коммерческой деятельности организации.

В третьей главе были представлены меры и мероприятия по совершенствованию финансового планирования. Проведен расчет основных параметров финансового планирования на 2008 год. В заключении приведены рекомендации по автоматизации процесса составления, исполнении, контроля и анализа системы финансового анализа.

Подведем итоги проделанного исследования. На исследуемом предприятии функции финансового планирования возложены на планово-аналитический отдел. В ходе оценки стратегического, перспективного планирования выявлено, что оно представлено одним документом – бизнес-планом, который в основном носит абстрактный характер, при этом каких либо корректировок в него в течении пяти лет так и не вносилось. В связи с этим данный вид планирования характеризуется значительными отклонениями фактических данных от плановых.

Наиболее развитой является система текущего планирования, которая рассчитана на 1 календарный год и представляет собой совокупность бюджетов. Основой бюджетного планирования на ООО «Корзинка» является бюджет продаж. По его данным в 2006 году зафиксированы незначительные отклонения 5-10%, то в 2007 году отклонения достаточно большие, что привело к выполнению плана лишь на 74,2%. Следующим бюджетом является бюджет закупки, так же в исследуемом периоде имеет значительные отклонения фактических данных от плановых. При этом, организация смогла сохранить при этом структуру товаров фактически без изменений, что говорит о высокой степени контроля за сроками реализации товаров. Бюджет коммерческих расходов был выполнен лишь на 72 %, в данном случае отрицательное влияние оказал именно спад объема продаж. Значительных отклонений другими факторами не прослеживается, кроме перерасхода по заработной плате на 20 % и запасным частям на 9 %. Но значительная экономия по другим статьям компенсировала эти расходы. Сводные данные по бюджету заработной платы и общепроизводственным затратам за 2006 и 2007 год показывают также значительные отклонения. При этом по статье заработная плата выполнение составило 104 %, что плохо увязывается со значительным падением объемов реализации. Отклонения были компенсированы экономией по другим статьям.

План доходов и расходов является финансовым бюджетом. Он также имеет значительные отклонения – план по чистой прибыли был выполнен лишь на 67 %. Заключительным этапом финансового планирования является составление бюджета движения денежных средств и прогнозного баланса. В связи со снижением выручки от продаж плановые показатели выполнены на 87 % по расходам 84 % по доходам. Для контроля исполнения используется простой анализ отклонений.

В связи с вышесказанным данную систему финансового планирования нельзя назвать эффективной. В связи с этим были разработаны рекомендации направленные на совершенствование системы финансового планирования. Во первых стратегическое планирование в сегодняшних условиях следует осуществлять на срок не более трех лет. При этом следует обеспечить взаимосвязь перспективного планирования и текущего. В связи с чем, проводить ежегодные корректировки данного плана. В целях совершенствования текущего планирования следует боле детально прорабатывать бюджеты с поквартальной детализацией и ежеквартальной корректировкой, при этом учитывать влияние сезонности. Детализируя текущие планы, следует обеспечить их тесную взаимосвязь с оперативными планами. При разработке всех финансовых планов следует учитывать изменения во внешней среде предпринимательства, и своевременно реагировать на отклонения в результатах деятельности.

Для повышения объема реализации было предложено ряд мероприятий направленных на повышение эффективности деятельности организации. Основными стали – расширение торговой площади универмага, создание службы доставки, установка банковского оборудования, переход на круглосуточный режим работы. По оптимистическим прогнозам эти мероприятия почти в два раза повысят объем реализации, вырастет на треть чистая прибыль.

В заключении было предложено в целях совершенствования системы планирования, исполнения и анализа финансового планирования внедрение ПК «1С:Финансовое планирование», которое сочетает все звеньев финансового планирования и позволяет ежедневно отслеживать отклонения от плана и вносить соответствующие коррективы. Исходя из всего вышесказанного в данный момент ООО «Корзинка» имеет в своем арсенале значительные финансовые резервы для повышения эффективности деятельности.

Список використаних джерел

 1. Російська Федерація. Конституція РФ прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993

 2. Цивільний кодекс Російської Федерації. - М.: Изд. Группа НОРМА-ИНФРА-М. 2006. - 560 с.

 3. Закон РФ «Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) в Російській Федерації від 19.06.92 р. № 3085-1.

 4. Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» (ПБУ 6 / а).

 5. Про затвердження «Методичних вказівок по проведенню аналізу фінансового стану»: / Наказ Федеральної служби Росії з фінансового оздоровлення та банкрутства від 23 січня 2001 р. № 16.

 6. Абрютина М.С. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: навчально-практичний посібник. - М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2004. - 256 с.

 7. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 3-е изд., Перераб. - М: Фінанси і статистика, 2004. - 288 с.

 8. Балабанов І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта. - 2-е вид. доп. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 208с.

 9. Баришніков Н.П. Бухгалтерський облік, звітність і оподаткування / У 2т .- М: Інформаційний видавничий дім «Філін», 2005. - С.351.

 10. Беннет Р. Секрети ефективного управління = Effective management.: Пер. з англ. – М.: ЛОРИ, 2004. – 216с.

 11. Бланк І.А. Управління прибутком. - Київ: НікаЦентр, Ельга, 2005. - 544с.

 12. Брагин Л.А. Економіка торговельного підприємства: Торговельна справа. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 314 с.

 13. Борисов Л. Аналіз фінансового стану підприємства / / Економіка і життя, 2004 р., № 5. - С.12-18.

 14. Бороненкова С.А. Управлінський аналіз: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 384 с.

 15. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для вузів. / Под ред. проф. Ю.А. Бабаєва. - М.: Вузівський підручник, 2006. - 525 с.

 16. Бикадоров В.Л. Фінансово-економічний стан підприємства. - М.: «Видавництво ПРІОР», 2004. - 96 с.

 17. Грузинів В.П. Економіка підприємства. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 208с.

 18. Денисов А.Ю. Економічне управління підприємством і корпорацією. - М.: «Справа і Сервіс». 2006. - 416 с.

 19. Іванов Г.Г. Економіка торгівлі. - М.: Видавничий центр «Академія», 2004. - 144 с.

 20. Івашкін Б.М. Бухоблік торгівлі (оптової і роздрібної). Навчально-практичний курс. - М.: ІКЦ «ДІС», 2005. - 416 с.

 21. Керімов В.Е. Управлінський облік. - М.: Видавничо-книготорговий центр «Маркетинг», 2006. - 268 с.

 22. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. - М.: Нове знання, 2004. - 544 с.

 23. Крейнина М.М. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки. - М.: ІКЦ «ДНС», 2006.-224 с.

 24. Ковальов А.І. Аналіз фінансового стану підприємства. - М.: Центр економіки і маркетингу. 2004.-216 с.

 25. Ковальов В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності .- М.: Фінанси і статистика. 2006. - 512 с.

 26. Ковальова А.М. Финансы фирмы. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 412 с.

 27. Литвин М.І. Управление оборотным капиталом хозяйственной организации. - Липецьк, 2004 - 82 с.

 28. Любушин Н.П. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 471 с.

 29. Моляков Д.С. Теорія фінансів підприємства - М.: Фінанси і статистика. 2006 .- 346 с.

 30. Практикум з фінансів підприємств. / Под ред. П.І. Вахрін. - М.: Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркетинг», 2005. - 168с.

 31. Проданова Н.А. Фінансовий менеджмент. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 336с.

 32. Раицкий К.А. Економіка підприємства. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К 0», 2005. - 1012 с.

 33. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мн.: «Екоперспектіва». 2007.-688 с.

 34. Сергєєв І.В. Економіка підприємства. - М.: Фінанси і статистика. 2005. - 528 с.

 35. Сулименко Н.І. Фінанси підприємств. – Белгород: Кооперативное образование, 2004. - 135 с.

 36. Ткачук М.І. Осно фінансового менеджменту. - Мн.: Інтерпрессервіс, Екоперспектіва, 2005. - 416 с.

 37. Финансы, денежное обращение и кредит. - М.: Инфра-М, 2004 - 448 с.

 38. Фінанси підприємств. / Под ред. проф. Н. В. Колчина - 2-е вид., Перераб. І доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 447 с.

 39. Чернишова Ю.Г. Аналіз фінансово-господарської діяльності. - Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2005. - 284 с.

 40. Чернишова З.Д. Методика оцінки платоспроможності та фінансової стійкості підприємства - Білгород: Видавництво БУПК, 2004. - 45 с.

 41. Чечевицина О.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності - 352 с.

 42. Чорба П.М. Фінанси споживчої кооперації. - Белгород: Изд-во БУПК, 2005. - 185 с.

 43. Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу. - М.: Инфра - М., 2005 - 208с.

 44. Економіка торговельного підприємства: Торговельна справа / Під ред. Л.А. Брагіна. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 314 с.

 45. Економіка та організація діяльності торгового підприємства. / Под ред. А. Н. Соломатіна. - М.: Инфра-М, 2005. - 416 с.

 46. Економіка підприємств. / Под ред. проф В. Я. Горфінкеля, проф. В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 718 с.

 47. Ярних Е.А. Статистика финансов предприятия торговли. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 416 с.

 48. Астрінскій Д. Економічний аналіз фінансового стану підприємства / / Економіст, 2005 р., № 12. - С.55-59.

 49. Єфімова О.В. Аналіз оборотних активів організації. / / Бухгалтерський облік. 2004. №10. С. 47-52.

 50. Ілясов Г.Г. Як покращити фінансовий стан підприємства. / / Фінанси. - 2004. - № 10. - С. 70 - 73.

 51. Парушіна Н.В. Аналіз фінансових результатів за даними бухгалтерської звітності. / / Бух. облік. - 2004. - № 5. - С. 68 - 72.

 52. Пріжігалінская Т.М. Оцінка факторів економічного зростання в організаціях споживчої кооперації. / / Економічний аналіз: теорія і практика. - 2005. - № 10. - С. 61-63.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Диплом
  615.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Ціноутворення в системі фінансового планування та фінансового контролю на підприємстві
  Етапи фінансового планування на підприємстві
  Організація фінансового планування на підприємстві
  Методи фінансового планування на підприємстві
  Методи фінансового планування на підприємстві
  Фінансове планування на підприємстві Роль фінансового
  Форми і методи фінансового планування на підприємстві
  Заходи щодо вдосконалення фінансового планування на підприємстві
  Удосконалення фінансового планування на підприємстві на прикладі ВАТ Нафтоавтоматика
© Усі права захищені
написати до нас