Основи філології

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Контрольна робота

Основи філології

Завдання 1. Перелічіть різновиди та функції засобів масової інформації

Розгляд і аналіз функцій будь-якої системи соціальної діяльності - найважливіший момент її теорії. Це пов'язано з тим, що процеси, що відбуваються в кожній системі соціальної діяльності, визначаються, в кінцевому рахунку, тим, що вона здійснює певну функцію в більш широкому цілому.

У ЗМІ величезна кількість функцій в абсолютно різних сферах. Їх поділяють на:

1. комунікативну - функцію спілкування, налагодження контакту, яку автор називає вихідної функцією журналістики;

2. безпосередньо-організаторську, в якій найбільш наочно проявляється роль журналістики як «четвертої влади» в суспільстві;

3. ідеологічну (соціально-ориентирующую), пов'язану з прагненням надати глибоке вплив на світоглядні основи та ціннісні орієнтації аудиторії, на самосвідомість людей, їх ідеали та прагнення, включаючи мотивацію поведінкових актів;

4. культурно-освітню, яка полягає, на думку автора, в тому, щоб, будучи одним з інститутів культури суспільства, брати участь у пропаганді та розповсюдженні в житті суспільства високих культурних цінностей, виховувати людей на зразках загальносвітової культури, тим самим сприяючи всебічному розвитку людини;

5. рекламно-довідкову, пов'язану із задоволенням утилітарних запитів у зв'язку зі світом захоплень різних верств аудиторії.

6. рекреативную (розваги, зняття напруги, отримання задоволення).

Але слід зазначити, що незрозуміло виділення автором безпосередньо - організаторської функції. Адже, оскільки журналістика є і четвертою владою в суспільстві, отже, вона впливає і на світогляд і погляди людей, мотивує їхню поведінку. Отже, цю функцію можна об'єднати з ідеологічною. Проте ЗМІ виявляють себе в абсолютно різних сферах,

в кожній з яких ЗМІ виконують свою певну функцію.

У кожній з цих сфер ЗМІ відіграють свої соціальні ролі:

- Виробничо-економічну,

- Регулюючу,

- Духовно-ідеологічну,

- Інформаційно-комунікативну.

Так, в економічній області вона стає елементом системи виробництва, набуває якості товару. У соціальному вимірі головним є збір, накопичення, зберігання, переробка та розповсюдження інформації.

Завдання 2. Розставте наголоси у словах

Квартал, каталог, красивіше, забезпечення, одночасно, мізерний, договір, дзвонить, маркетинг, нафтопровід, буряк, сир, асиметрія.

Відповідь.

Кварта л, катало г, краси вее, забезпе чення, які одноча сно, ми зерна, догово р, телефонуй т, марці тинг, нефтепрово д, све кла, тво ріг, ассіме трия.

Завдання 3. Розставте пунктуаційні знаки в реченнях

Сфінкс.

І_ж_лт_ сірий (з) верху пухкий і_п_днізу тве_рдий скр_пучій п_сок ... п_сок бе_к_нца куди н_ взглян_ш_! І на_ ет_й п_с_а__ой пустин_й на_ цим морем м_ртв_го праху вис_т_ся гр_мадная г_л_ва егіп__ского сфінкса.

Що х_тят ск_зать ці великі вип_ч___ие губи ці (не) п_двіжно ра_ш_р__ие в_дернутие ніздрі і ці очі ці дл__ие (напів) со__ие (напів) внімат_льние ГАЛАЗ під дв_йной дугою високих бр_вей.

А що то х_тят сказати вони Вони так (ж) г_в_рят але один ліш_ Едіп уме_т Ра_р_шіть зага_ку і п_нять їх бе_молвную реч_.

Ба Та я дізнаюся ці ч_рти в них вже немає ніч_го (е-Е) гіпе_ского. Білий ні_кій ло_видающ_ся вилиці ніс к_ро_кій і пр_мой кр_сівий (біл) _зубий рот мя_кій вус і б_ро_ка кучерява і ці ш_р_ко Ра__тавл_ие (не) б_льшіе очі ... а на г_л_ве шапка в_лос ра_еч_н_ая пр_б_ром .. Та це Карпо Сидор Сем_н (Я-я) р_славскій ( Р-р) _занскій муж_ч_к зі со_тіч_мой ру_кая к_ст_ч_ка

Давно (чи) п_пал ти в сфінкси

Або ти то (ж) що то хоч_ш_ сказати Та й ти то (ж) сфінск!

І очі ТВ_і ці бе_цветние але глибокі очі г_в_рят то (ж) ... І так бе_молвни і загад_чни їхні промови.

Відповідь.

І жовтий, сірий, зверху пухкий і з-під низу твердий, скрипучий пісок без кінця, куди не глянеш! І на цій піщаною пустелею, над цим морем мертвого праху височіє величезна голова єгипетського сфінкса.

Що хочуть сказати ці великі випнуті губи, ці нерухомо розширені кирпаті ніздрі і ці очі, ці довгі напівсонні, підлозі уважні очі під подвійною дугою високих брів?

А щось хочуть сказати вони .... Вони навіть говорять, але один лише Едіп умів розв'язати цю загадку і зрозуміти їх мовчазну промову.

Ба! Та я дізнаюся ці риси, в ​​них вже немає нічого єгипетського. Білий низький лоб, видатні скули, ніс короткий і прямий, красивий білозубий рот, м'який вус і борідка кучерява, і ці широко розставлені невеликі очі ... а на голові шапка волосся, розсічена проділом. Та це Карпо Сидор Семен Ярославський, рязанський мужичок.

Чи давно ти потрапив в сфінкси?

Або ти теж хочеш щось сказати? Та й ти теж сфінкс!

Завдання 4. Перелічіть функціональні стилі мовлення

Відповідь.

Науковий стиль.

Офіційно - діловий.

Публіцистичний

Розмовний.

Художній.

Завдання 9.

Перелічіть жанри наукового стилю.

Відповідь.

Наукова стаття,

Навчальна література,

Монографія,

Шкільний твір.

Завдання 5. Підберіть синоніми до наступних словами: номалія, електорат, безпрецедентний, кілер, легітимний, ексклюзивний, тінейджер, дилема, тюнінг, бренд

Відповідь.

Аномалія - неправильність, відступ, ухилення, потворність, дивина.

Електорат - ні синоніма

Безпрецедентний - небувалий, незвичайний, надзвичайний, незвичайний.

Кілер - вбивця.

Легітимний - нема синонімів.

Ексклюзивний - одиничний, унікальний.

Тінейджер - підліток, недоросток.

Дилема - проблема, двоякість.

Тюнінг - пробіг.

Бренд - марка, клеймо, знак.

Завдання 6. Підберіть антоніми до виділених слів у наступних словосполученнях: Аристократичні манери, прогресивні погляди, гармонійна мелодія, горизонтальна зв'язок, ощадливий чоловік.

Відповідь.

Аристократичні манери - дворові манери.

прогресивні погляди - консервативні погляди.

Горизонтальна зв'язок - вертикальна зв'язок.

Ощадливе людина - кутя чоловік.

Завдання 7. Від даних іменників утворіть форми І.П. мн.ч., відповідно літературно - мовній нормі

Крейсер, офіцер, табель, прожектор, тренер, ректор, бухгалтер, аптекар, орден, хутро, диспетчер, торт, порт.

Відповідь.

Крейсер - крейсери

Офіцер - офіцери

Табель - табелі

Прожектор - прожектори

Тренер - тренери

Ректор - ректори

Бухгалтер - бухгалтери

Аптекар - аптекарі

Орден - ордена

Хутро - хутра

Диспетчер - диспетчери

Торт - торти

Порт - порти

Завдання 8. Від даних іменників утворіть форми Р.п. мн.ч., вкажіть випадки, де можливі варіанти закінчень

Баклажани, банани, яблука, шкарпетки, туфлі, грами, вірмени, грузини.

Відповідь.

Баклажани - баклажановий.

Банани - банановий.

Яблука - яблучний.

Шкарпетки - шкарпеткових.

Туфлі - туфельний.

Грами - грамовий.

Вірмени - вірменська.

Грузини-грузинський.

Завдання 9. Розставте і запам'ятайте місце наголосу в наступних словах, в скрутному випадку зверніться до словника

Алфавіт, балувати, віросповідання, каталог, договір, дозвілля, запломбувати, інакше, квартал, красивіше, маневр, мислення, полегшити, кошти, експерт, митниця, клопотати, забезпечення, сир, генезис.

Відповідь.

Алфавіт т, балів ть, вероіспове даніе, катало г, догово р, досу г, запломбі ровать, ина че, кварта л, краси вее, мане вр, Перемишль ня, полегши ть, со ба, експе рт, тамо жня, ходу тайствовать, забезпе чення, тво ріг, гені зис.

Завдання 10. Провідміняйте за відмінками такі словосполучення:

П'ятдесят сім тисяч жителів, сорок четверту добу

Відповідь.

П'ятдесят сім тисяч жителів - п'ятдесятьма сімома мешканцями, п'ятдесяти семи жителів.

Сорок четверту добу - сорока четвертої доби, сорока четвертими цілодобово.

Завдання 11. Визначте рід наступних іменників

Авеню, бігуді, кенгуру, братик, розумниця, ханжа, РАН, ТАРС, МЗС, РОНО, ТЕЦ

Відповідь.

Авеню - жіночий рід.

Бігуді - Середній рід.

Кенгуру - Чоловічий рід.

Братик - Чоловічий рід.

Розумниця - Жіночий рід.

Ханжа - Жіночий рід.

РАН - Жіночий рід.

ТАРС - Жіночий рід

МЗС - Середній рід

РОНО - Чоловічий рід

ТЕЦ .- Жіночий рід

Завдання 12. Вимова. Параметри і вимоги

Відповідь.

Вимова означає:

- Особливості артикуляції звуків мови у кожній конкретній мові.

- Спосіб, образ, манера догани, засвоєна народами, племенами, місцевими жителями, різними верствами суспільства.

Правильну вимову - сукупність орфоепічних норм, властивих тій чи іншого різновиду мови.

Слово може бути вимовлене по-різному різними людьми або в середовищі різних соціальних, територіальних, професійних, вікових і т. д. груп.

Параметри вимови і вимоги до нього:

Паузація (виразність і значущість, що виникають від точного поділу мовлення на шматки, логічно виправданих пауз). Відпрацювання пауз в тренувальних вправах.

Артикуляція як робота над звуками мовлення (ясність і чіткість вимови; чи можна в переконуючої промови гаркавити і шепелявити?). Тренування артикуляції в спеціальних вправах з техніки мови.

Логічні наголоси (точність вираження думки і енергія емоційного впливу).

Інтонація як виразна краса і мелодика російської мови (чи можна її розвинути?). Тренування інтонації у вправах.

Ритм і темп: гармонія думки і слова, донесення думки і слухача. Боротьба з "кулеметні" промови. Чому відбувається прискорення мови (несвідомо - у молоді; свідомо - в рекламі)?

Тембр мови благоприятствия звучання ("інший голос подібний до тележное скрипу ..." - М. В. Ломоносов). Природний голос і прояв духовно-емоційного розвитку особистості в тембрі.

Гучність / тихость: переваги і недоліки ("тихий голос - прекрасна річ в жінці" - В. Шекспір).

Завдання 13. Культура цитування

Відповідь.

При використанні цитати (короткого фрагмента тексту) з будь-якого твору необхідно робити коректну посилання із зазначенням сторінок по одному з перерахованих нижче способів:

Спосіб 1. Посилання в тексті.

"Як правило, всі великі розробки робляться на основі прогнозу.

Після з'ясування генерального завдання починається збір даних з різних джерел: з літератури, Internet, консультацій, семінарів, спілкування зі співробітниками. Коли ми працювали над програмою "HeadLiner / Заголовщік" нам неодноразово радили: так навіщо ви збираєте заголовки - придумайте самі ... Так, ми вміємо придумувати заголовки. І багато років їх придумували. Але ми робили програму "Як придумувати заголовки", а не програму "Як придумує заголовки Викентьев". Методики не вигадуються, а створюються. Тільки при наближенні до двох тисяч відібраних заголовків ми почали "ловити" закономірності, характерні не для нас (як нам пропонували), а для російської мови. Природно, щоб відібрати ці 2000, нам довелося проаналізувати і відкинути багато тисяч слабких заголовків.

Спосіб 2. Посилання у виносці внизу сторінки.

"Як правило, всі великі розробки робляться на основі прогнозу.

Після з'ясування генерального завдання починається збір даних з різних джерел: з літератури, Internet, консультацій, семінарів, спілкування зі співробітниками. Коли ми працювали над програмою "HeadLiner / Заголовщік" нам неодноразово радили: так навіщо ви збираєте заголовки - придумайте самі ... Так, ми вміємо придумувати заголовки. І багато років їх придумували. Але ми робили програму "Як придумувати заголовки", а не програму "Як придумує заголовки Викентьев". Методики не вигадуються, а створюються. Тільки при наближенні до двох тисяч відібраних заголовків ми почали "ловити" закономірності, характерні не для нас (як нам пропонували), а для російської мови. Природно, щоб відібрати ці 2000, нам довелося проаналізувати і відкинути багато тисяч слабких заголовків.

Спосіб 3. Посилання в кінці глави чи книги з вказівкою на список літератури

"Як правило, всі великі розробки робляться на основі прогнозу.

Після з'ясування генерального завдання починається збір даних з різних джерел: з літератури, Internet, консультацій, семінарів, спілкування зі співробітниками. Коли ми працювали над програмою "HeadLiner / Заголовщік", нам неодноразово радили: так навіщо ви збираєте заголовки - придумайте самі ... Так, ми вміємо придумувати заголовки. І багато років їх придумували. Але ми робили програму "Як придумувати заголовки", а не програму "Як придумує заголовки Викентьев". Методики не вигадуються, а створюються. Тільки при наближенні до двох тисяч відібраних заголовків ми почали "ловити" закономірності, характерні не для нас (як нам пропонували), а для російської мови. Природно, щоб відібрати ці 2000, нам довелося проаналізувати і відкинути багато тисяч слабких заголовків.

Наступні способи цитування є некоректними і не прийняті серед цивілізованих людей.

- Використання фрагментів чужих робіт без посилань і без лапок;

- Коротка згадка прізвища Автора використаної роботи лише у Вступі або Післямові.

Завдання 14. Підберіть антоніми з наступним словами: абсолютний, синтез, дедуктивний, завдяки, гармонія, яскравий.

Відповідь.

Абсолютний - відносний.

Синтез - аналіз

Дедуктивний - ні антоніма

Завдяки - всупереч

Гармонія - дисгармонія

Яскравий - блідий

Завдання 15. Перелічіть види лексики, які перебувають за рамками літературної мови

Відповідь.

Професіоналізми-жаргонізми побутують виключно в усному мовленні людей даної професії і не входять в літературну мову (наприклад, у друкарських працівників: шапка - «великий заголовок», марашка - «шлюб у вигляді квадратика»; в шоферів: бублик - «кермо», цегла - знак, що забороняє проїзд). Якщо професіоналізми включаються в словники, їх супроводжує вказівку на сферу вживання (у мові моряків, у мові рибалок та ін.)

До лексики обмеженого вживання стосуються також жаргонізми - слова, що вживаються людьми певних інтересів, занять, звичок. Слова, що входять в різні жаргони, утворюють интержаргон (чмо, прикол, крутий, тусовка).

Жаргонна і арготіческіх лексика знаходиться поза літературної мови і фіксується тільки в спеціальних словниках.

Список літератури

1. Бєлоусов В.М. Про основні тенденції вживання російської мови. / / Російська мова як державна. М., 2007. 254с.

2. Богоявленський Д.Н. Психологія засвоєння орфографії, - 2-е вид. перераб і доп. - М., 2006 .- с.250.

3. Бучкіна Б.З. «Правила російської орфографії і пунктуації», і орфографічна практика / / ІАНОЛЯ. 2004. т. 33 № 1

4. Гвоздьов О.М. Основи російської орфографії. - М.4-е вид. - М., 1954.291с.

5. Есаджанян Б.М. Російська мова в сучасному контексті. Єреван, 2005, № 1.

6. І.А Соболевський "Історія російської літературної мови", Ленінград, "Наука", 2008. 244с.

7. Кузьміна С.М. Про нову редакцію «Правил російської орфографії і пунктуації» / / «Російська словесність» № 2, 2005. 451с.

8. Панов М.В. Теорія листи. Ортрографія / / Сучасна російська мова / За ред. В.А. Бєлошапкова .- 2-е вид .- М., 2008. 259с.

9. Трубецькой 1990 - Трубецькой Н.С. Загальнослов'янський елемент у російській культурі / / Питання мовознавства, 2004, № 3, с. 127.

10. Челишев Є.П. Культура Російської мови в світовому контексті / / Образ Росії. Російська культура в світовому контексті. М., 2004. 247с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Контрольна робота
60.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Проблема слов`янської прабатьківщини за даними історії археології та філології
Предмет і значення дисципліни Основи екології Наукові основи раціонального природокористування
Основи аудиту 2 Правові основи
Основи C
Основи менеджменту 4
Основи соціології
Основи менеджменту 11
Основи інформатики 3
Основи інформатики 4
© Усі права захищені
написати до нас