Основи управління грошовими потоками на підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками на підприємстві

1.1 Поняття, сутність грошових потоків

1.2 Принципи управління грошовими потоками підприємстві

1.3 Основи аналізу грошових потоків

Глава 2. Аналіз управління грошовими потоками на підприємстві Гагарінське райпо

2.1 Загальна характеристика підприємства

Глава 3. Управління грошовими потоками в Гагарінському райпо

3.1 Аналіз управління грошовими потоками на підприємстві Гагарінське райпо

3.2 Аналіз динаміки і факторів зміни обсягів грошових потоків

3.3 Аналіз відносних показників грошових потоків

Висновок

Бібліографія

Введення

Серед головних проблем російської економіки багато економістів виділяють дефіцит грошових коштів на підприємствах для здійснення ними своєї поточної та інвестиційної діяльності. Однак при найближчому розгляді даної проблеми з'ясовується, що однією з причин цього дефіциту є, як правило, низька ефективність залучення та використання грошових ресурсів, обмеженість застосовуваних при цьому фінансових інструментів, технологій і механізмів. Оскільки фінансові інструменти та технології завжди спираються на розробки фінансової науки та практики, то їх застосування особливо актуально при нестачі фінансових ресурсів.

З іншого боку, управління грошовими потоками входить до складу фінансового менеджменту і здійснюється в рамках фінансової політики підприємства, що розуміється як загальна фінансова ідеологія, якої дотримується підприємство для досягнення загальноекономічної мети його діяльності. Завданням фінансової політики є побудова ефективної системи управління фінансами, що забезпечує досягнення стратегічних і тактичних цілей діяльності підприємства.

Раціональне формування грошових потоків сприяє ритмічності операційного циклу підприємства і забезпечує зростання обсягів виробництва і реалізації продукції. При цьому будь-яке порушення платіжної дисципліни негативно позначається на формуванні виробничих запасів сировини і матеріалів, рівні продуктивності праці, реалізації готової продукції, становище підприємства на ринку і т.п. Навіть у підприємств, які успішно працюють на ринку і генеруючих достатню суму прибутку, неплатоспроможність може виникати як наслідок незбалансованості різних видів грошових потоків у часі.

Управління грошовими потоками є важливим чинником прискорення обороту капіталу підприємства. Це відбувається за рахунок скорочення тривалості операційного циклу, більш економного використання власних і зменшення потреби в позикових джерелах грошових коштів. Отже, ефективність роботи підприємства повністю залежить від організації системи управління грошовими потоками. Дана система створюється для забезпечення виконання короткострокових і стратегічних планів підприємства, збереження платоспроможності і фінансової стійкості, більш раціонального використання його активів та джерел фінансування, а також мінімізації витрат на фінансування господарської діяльності.

Мета дипломної роботи є аналіз та удосконалення управління грошовими потоками підприємства.

Для досягнення даної мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Розглянути теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства;

2. Проаналізувати управління грошовими потоками на Гагарінському райпо;

3. Розробити рекомендації щодо вдосконалення управління грошовими потоками підприємства.

Предметом дослідження є грошові потоки підприємства.

Об'єктом дослідження виступає підсистема фінансового управління Гагарінське райпо.

Структура роботи відповідає поставленим цілям і включає в себе: вступ, три розділи, висновок і список використаних джерел.

Досягнення цілей роботи здійснюється за допомогою методів побудови систем показників, побудови систем аналітичних таблиць; традиційних методів економічної статистики: середніх і відносних величин, групування, спостереження, порівняння; вертикального і горизонтального аналізу, функціонального аналізу.

Глава 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками на підприємстві

1.1 Поняття, сутність грошових потоків

Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю.

Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається такими основними положеннями:

1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Образно грошовий потік можна представити як систему «фінансового кровообігу» господарського організму підприємства. Ефективно організовані грошові потоки підприємства є найважливішим симптомом його «фінансового здоров'я», передумовою досягнення високих кінцевих результатів його господарської діяльності в цілому.

2. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків грошових коштів синхронізовані між собою за обсягами і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує суттєве прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.

3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства. Будь-який збій у здійсненні платежів негативно позначається на формуванні виробничих запасів сировини і матеріалів, рівні продуктивності праці, реалізації готової продукції і т.п. У той же час ефективно організовані грошові потоки підприємства, підвищуючи ритмічність здійснення операційного процесу, забезпечують зростання обсягу виробництва і реалізації його продукції.

4. Ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потребу підприємства в позиковому капіталі. Активно управляючи грошовими потоками, можна забезпечити більш раціональне і економне використання власних фінансових ресурсів, сформованих із внутрішніх джерел, знизити залежність темпів розвитку підприємства від залучених кредитів. Особливої ​​актуальності цей аспект управління грошовими потоками набуває для підприємств, що знаходяться на ранніх стадіях свого життєвого циклу, доступ яких до зовнішніх джерел фінансування досить обмежений.

5. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства. Цьому сприяє скорочення тривалості виробничого та фінансового циклів, що досягається в процесі результативного управління грошовими потоками, а також зниження потреби в капіталі, що обслуговує господарську діяльність підприємства. Прискорюючи за рахунок ефективного управління грошовими потоками оборот капіталу, підприємство забезпечує зростання суми генерується в часі прибутку.

6. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. Навіть у підприємств, успішно здійснюють господарську діяльність і генеруючих достатню суму прибутку, неплатоспроможність може виникати як наслідок незбалансованості різних видів грошових потоків у часі. Синхронізація надходження і виплат грошових коштів, що досягається в процесі управління грошовими потоками підприємства, дозволяє усунути цей фактор виникнення його неплатоспроможності.

7. Активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток, що генерується безпосередньо його грошовими активами. Мова йде в першу чергу про ефективне використання тимчасово вільних залишків грошових коштів у складі оборотних активів, а також накопичуються інвестиційних ресурсів у здійсненні фінансових інвестицій. Високий рівень синхронізації надходжень і виплат грошових коштів за обсягом і в часі дозволяє знижувати реальну потребу підприємства в поточному та страховому залишках грошових активів, що обслуговують операційний процес, а також резерв інвестиційних ресурсів, що формується в процесі здійснення реального інвестування. Таким чином, ефективне управління грошовими потоками підприємства сприяє формуванню додаткових інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій, які є джерелом прибутку.

Поняття «грошовий потік підприємства» є агрегованим, що включає до свого складу численні види цих потоків, що обслуговують господарську діяльність. З метою забезпечення ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками вони потребують певної класифікації. Таку класифікацію грошових потоків пропонується здійснювати за такими основними ознаками:

1. За масштабами обслуговування господарського процесу виділяються такі види грошових потоків:

- Грошовий потік по підприємству в ціпом. Це найбільш агрегований вид грошового потоку, який акумулює всі види грошових потоків, що обслуговують господарський процес підприємства в цілому;

- Грошовий потік по окремих структурних підрозділах (центрам відповідальності) підприємства. Така диференціація грошового потоку підприємства визначає його як самостійний об'єкт управління в системі організаційно-господарського побудови підприємства;

- Грошовий потік по окремих господарських операціях. У системі господарського процесу підприємства такий вид грошового потоку слід розглядати як первинний об'єкт самостійного управління.

2. За видами господарської діяльності відповідно до міжнародних стандартів обліку виділяють наступні види грошових потоків:

- Грошовий потік по операційній діяльності. Він характеризується грошовими виплатами постачальникам сировини і матеріалів; стороннім виконавцям окремих видів послуг, що забезпечують операційну діяльність: заробітної плати персоналу, зайнятого в операційному процесі, а також здійснює управління цим процесом; податкових платежів підприємства до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди; іншими виплатами, пов'язаними із здійсненням операційного процесу. Одночасно цей вид грошового потоку відображає надходження грошових коштів від покупців продукції; від податкових органів в порядку здійснення перерахунку зайво сплачених сум та деякі інші платежі, передбачені міжнародними стандартами обліку;

- Грошовий потік по інвестиційній діяльності. Він характеризує платежі і надходження грошових коштів, пов'язані із здійсненням реального і фінансового інвестування, продажем вибувають основних засобів і нематеріальних активів, ротацією довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля та інші аналогічні потоки грошових коштів, які обслуговують інвестиційну діяльність підприємства;

- Грошовий потік по фінансовій діяльності. Він характеризує надходження і виплати грошових коштів, пов'язані з залученням додаткового акціонерного або пайового капіталу, одержанням довгострокових і короткострокових кредитів і позик, сплатою у грошовій формі дивідендів і відсотків за вкладами власників і деякі інші грошові потоки, пов'язані із здійсненням зовнішнього фінансування господарської діяльності підприємства.

3. По спрямованості руху грошових коштів виділяють два основних види грошових потоків:

- Позитивний грошовий потік, що характеризує сукупність надходжень грошових коштів на підприємство від всіх видів господарських операцій (як аналог цього терміна використовується термін «приплив грошових коштів»);

- Негативний грошовий потік, що характеризує сукупність виплат грошових коштів підприємством в процесі здійснення всіх видів його господарських операцій (як аналог цього терміна використовується термін «відтік грошових коштів»).

Характеризуючи ці види грошових потоків, слід звернути увагу на високий ступінь їх взаємозв'язку. Недостатність обсягів в часі одного з цих потоків обумовлює подальше скорочення обсягів іншого виду цих потоків. Тому в системі управління грошовими потоками підприємства обидва ці види грошових потоків представляють собою єдиний (комплексний) об'єкт фінансового менеджменту.

4. За методом обчислення обсягу виділяють наступні види грошових потоків підприємства:

- Валовий грошовий потік. Він характеризує всю сукупність надходжень або витрачання грошових коштів в аналізованому періоді часу в розрізі окремих його інтервалів;

- Чистий грошовий потік. Він характеризує різницю між позитивним і негативним грошовими потоками (між надходженням і витрачанням грошових коштів) у розглянутому періоді часу в розрізі окремих його інтервалів. Чистий грошовий потік є найважливішим результатом фінансової діяльності підприємства, багато в чому визначальним фінансову рівновагу і темпи зростання його ринкової вартості.

Розрахунок чистого грошового потоку по підприємству в цілому, окремим структурним підрозділам його (центрам відповідальності), різних видів господарської діяльності або окремих господарських операціях здійснюється за наступною формулою:

ЧДП = ПДП-ОДП, (1)

де ЧДП - сума чистого грошового потоку в аналізованому періоді часу;

ПДП - сума позитивного грошового потоку (надходжень грошових коштів) у розглянутому періоді часу;

ОДП - сума негативного грошового потоку (витрачання грошових коштів) у розглянутому періоді часу.

Як видно з цієї формули, в залежності від співвідношення обсягів позитивного і негативного потоків сума чистого грошового потоку може характеризуватися як позитивною, так і негативною величинами, що визначають кінцевий результат відповідної господарської діяльності підприємства і впливають в кінцевому підсумку на формування та динаміку розміру залишку його грошових активів .

5. За рівнем достатності обсягу виділяють наступні види грошових потоків підприємства:

- Надлишковий грошовий потік. Він характеризує такий грошовий потік, при якому надходження грошових коштів суттєво перевищують реальну потребу підприємства в цілеспрямованому їх витрачанні. Свідченням надлишкового грошового потоку є висока позитивна величина чистого грошового потоку, що не використовується в процесі здійснення господарської діяльності підприємства;

- Дефіцитний грошовий потік. Він характеризує такий грошовий потік, при якому надходження грошових коштів суттєво нижче реальних потреб підприємства в цілеспрямованому їх витрачанні. Навіть при позитивному значенні суми чистого грошового потоку він може характеризуватися як дефіцитний, якщо ця сума не забезпечує планову потребу у витрачанні грошових коштів за всіма передбаченими напрямами господарської діяльності підприємства. Негативне ж значення суми чистого грошового потоку автоматично робить цей потік дефіцитним.

6. За методом оцінки в часі виділяють наступні види грошового потоку:

- Справжній грошовий потік. Він характеризує грошовий потік підприємства як єдину зіставну його величину, наведену за вартістю до поточного моменту часу;

- Майбутній грошовий потік. Він характеризує грошовий потік підприємства як єдину зіставну його величину, наведену за вартістю до конкретного майбутнього моменту часу. Поняття майбутній грошовий потік може використовуватися і як номінальна ідентифікована його величина в майбутньому моменті часу (чи розрізі інтервалів майбутнього періоду), яка служить базою дисконтування з метою приведення до теперішньої вартості.

Розглянуті види грошового потоку підприємства відображають зміст концепції оцінки вартості грошей у часі стосовно до господарських операцій підприємства.

7. За безперервності формування в аналізованому періоді розрізняють такі види грошових потоків підприємства:

- Регулярний грошовий потік. Він характеризує потік надходження або витрачання грошових коштів за окремими господарськими операціями (грошових потоків одного виду), який в даному періоді часу здійснюється постійно по окремих інтервалах цього періоду. Характер регулярного носять більшість видів грошових потоків, що генеруються операційною діяльністю підприємства: потоки, пов'язані з обслуговуванням фінансового кредиту у всіх його формах; грошові потоки, що забезпечують реалізацію довгострокових реальних інвестиційних проектів тощо;

- Дискретний грошовий потік. Він характеризує надходження або витрачання грошових коштів, пов'язана із здійсненням одиничних господарських операцій підприємства в розглянутому періоді часу. Характер дискретного грошового потоку носить одноразове витрачання грошових коштів, пов'язана з придбанням підприємством цілісного майнового комплексу; купівлею ліцензії франчайзингу; надходженням фінансових коштів у порядку безоплатної допомоги і т.п.

Розглядаючи ці види грошових потоків підприємства, слід звернути увагу на те, що вони розрізняються лише в рамках конкретного часового інтервалу. При певному мінімальному часовому інтервалі всі грошові потоки підприємства можуть розглядатися як дискретні. І навпаки - в рамках життєвого циклу підприємства переважна частина його грошових потоків носить регулярний характер.

8. По стабільності тимчасових інтервалів формування регулярні грошові потоки характеризуються такими видами:

- Регулярний грошовий потік з рівномірними Тимчасовими інтервалами У рамках розглянутого періоду. Такий грошовий потік надходження або витрачання грошових коштів носить характер ануїтету;

- Регулярний грошовий потік з нерівномірними часовими інтервалами У рамках розглянутого періоду. Прикладом такого грошового потоку може служити графік лізингових платежів за орендоване майно до узгоджених сторонами нерівномірними інтервалами часу їх здійснення протягом періоду лизингования активу.

Розглянута класифікація дозволяє більш цілеспрямовано здійснювати облік, аналіз і планування грошових потоків різних видів на підприємстві.

1.2 Принципи управління грошовими потоками підприємства

Управління грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні завдання фінансового менеджменту і підпорядковано його головної мети.

Об'єктом управління в системі управління грошовими потоками виступають грошові потоки підприємства, пов'язані із здійсненням різних господарських і фінансових операцій, а суб'єктом управління є фінансова служба, склад і чисельність якої залежить від розміру, структури підприємства, кількості операцій, напрямків діяльності та інших факторів:

1) у малих підприємствах головний бухгалтер часто суміщає функції начальника фінансового та планового відділів;

2) у середніх - виділяються бухгалтерія, відділ фінансового планування та оперативного управління;

3) у великих компаніях структура фінансової служби суттєво розширюється - під загальним керівництвом фінансового директора знаходяться бухгалтерія, відділи фінансового планування та оперативного управління, а також аналітичний відділ, відділ цінних паперів і валют.

До елементів системи управління грошовими потоками слід віднести фінансові методи та інструменти, нормативно-правове, інформаційне та програмне забезпечення:

 • серед фінансових методів, які надають безпосередній вплив на організацію, динаміку і структуру грошових потоків підприємства, можна виділити систему розрахунків з дебіторами і кредиторами; взаємини з засновниками (акціонерами), контрагентами, державними органами; кредитування; фінансування; фондообразованіе; інвестування; страхування; оподаткування; факторинг і ін;

 • фінансові інструменти об'єднують гроші, кредити, податки, форми розрахунків, інвестиції, ціни, векселі та інші інструменти фондового ринку, норми амортизації, дивіденди, депозити та інші інструменти, склад яких визначається особливостями організації фінансів на підприємстві;

 • нормативно-правове забезпечення підприємства складається з системи державних законодавчо-нормативних актів, встановлених норм і нормативів, статуту господарюючого суб'єкта, внутрішніх наказів та розпоряджень, договірної бази.

 • в сучасних умовах необхідною умовою успіху бізнесу є своєчасне отримання інформації та оперативне реагування на неї, тому важливим елементом управління грошовими потоками підприємства є внутрішньофірмова інформація.

 • використання прикладних бухгалтерських програм забезпечує фінансового менеджера облікової та часто аналітичною інформацією, тому до вибору таких програм потрібно підходити обережно, вибираючи такий програмний продукт, який найбільш повно задовольняв би вимогам надійності, достовірності та прозорості інформації, гнучкості у налаштуваннях під особливості бізнесу підприємства, а також відповідав б чинному законодавству.

Таким чином, система управління грошовими потоками на підприємстві - це сукупність методів, інструментів і специфічних прийомів цілеспрямованого, безперервного впливу з боку фінансової служби підприємства на рух грошових коштів для досягнення поставленої мети.

Ефективне управління грошовими потоками підвищує ступінь фінансової і виробничої гнучкості компанії, оскільки призводить до:

 • поліпшення оперативного управління, особливо з точки зору збалансованості надходжень і витрачання грошових коштів;

 • збільшення обсягів продажів та оптимізації витрат за рахунок великих можливостей маневрування ресурсами компанії;

 • підвищення ефективності управління борговими зобов'язаннями і вартістю їх обслуговування, поліпшення умов переговорів з кредиторами та постачальниками;

 • створення надійної бази для оцінки ефективності роботи кожного з підрозділів компанії, її фінансового стану в цілому;

 • підвищення ліквідності компанії.

У результаті високий рівень синхронізації надходжень і витрачання грошових коштів за обсягом і в часі дозволяє знизити реальну потребу підприємства в поточному та страховому залишках грошових активів, які обслуговують основну діяльність, а також резерв інвестиційних ресурсів для здійснення реального інвестування.

Основною метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом балансування обсягів надходження і витрачання грошових коштів та їх синхронізації в часі.

Основою управління є наявність оперативної і достовірної облікової інформації, що формується на базі бухгалтерського та управлінського обліку. Склад такої інформації дуже різноманітний: рух коштів на рахунках і в касі підприємства, дебіторська та кредиторська заборгованість підприємства, бюджети податкових платежів, графіки видачі та погашення кредитів, сплати відсотків, бюджети майбутніх закупівель, потребують попередньої оплати, і багато іншого. Сама ж інформація надходить з різних джерел, її збір та систематизація повинні бути налагоджені з особливою ретельністю, оскільки запізнення і помилки при наданні інформації можуть призвести до серйозних наслідків для всієї компанії в цілому. При цьому кожне підприємство самостійно визначає формат надання, періодичність збору інформації, схему документообігу.

Але головна роль в управлінні грошовими потоками відводиться забезпечення їх збалансованості за видами, обсягами, тимчасових інтервалах і іншим істотним характеристикам. Щоб успішно вирішити цю задачу, потрібно впровадити на підприємстві системи планування, обліку, аналізу та контролю. Адже планування господарської діяльності підприємства в цілому і руху грошових потоків зокрема істотно підвищує ефективність управління грошовими потоками, що призводить до:

 • скорочення поточних потреб підприємства в них на основі збільшення оборотності грошових активів та дебіторської заборгованості, а також вибору раціональної структури грошових потоків;

 • ефективному використанню тимчасово вільних грошових коштів (у тому числі страхових залишків) шляхом здійснення фінансових інвестицій підприємства.

 • забезпечення профіциту грошових коштів і необхідної платоспроможності підприємства в поточному періоді шляхом синхронізації позитивного і негативного грошового потоку в розрізі кожного часового інтервалу.

Таким чином, управління грошовими потоками - найважливіший елемент фінансової політики підприємства, воно пронизує всю систему управління підприємства. Важливість і значення управління грошовими потоками на підприємстві важко переоцінити, оскільки від його якості та ефективності залежить не тільки стійкість підприємства в конкретний період часу, а й здатність до подальшого розвитку, досягнення фінансового успіху на довгу перспективу.

1.3 Основи аналізу грошових потоків

Основне джерело інформації для аналізу грошових потоків - Звіт про рух грошових коштів (далі - ЗРГК). Аналіз звіту про рух грошових коштів дозволяє істотно поглибити і скоригувати висновки щодо ліквідності та платоспроможності організації, її майбутнього фінансового потенціалу, отримані попередньо на основі статичних показників у ході традиційного фінансового аналізу.

Грошові потоки - це приплив і відтік грошових коштів та їх еквівалентів.

Поточна діяльність - основна, що приносить дохід, та інша діяльність, крім інвестиційної та фінансової.

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація довгострокових активів та інших інвестицій, що не відносяться до грошових еквівалентів.

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін у розмірі та складі власного і позикового капіталу організації (без урахування овердрафтного кредитування).

В даний час існують два основних підходи до визначення величини чистого грошового потоку від поточної діяльності (далі - ЧДТП). У зарубіжній практиці даний показник отримав широку популярність як Cash Flow from Operation - або, скорочено, CFfO. Перший з них полягає в розрахунку ЧДПТ з облікових записів організації, коли використовуються дані про обіг на рахунках грошових коштів і не залучаються дані фінансових форм звітності (балансу і звіту про прибутки і збитки). Другий підхід полягає, навпаки, в залученні для розрахунку ЧДПТ таких фінансових форм. Отже, в першому випадку доречно говорити про первинний характер розрахунку ЧДПТ, а в другому - про похідний (вторинному). Разом з тим у практиці аналізу грошових потоків використовуються два основних алгоритму розрахунку ЧДПТ - на базі балансу і звіту про прибутки та збитки. Відповідно до першого величина ЧДПТ визначається шляхом коригування статей звіту про прибутки та збитки, в тому числі продажів і собівартості продажів з урахуванням змін протягом періоду в запасах, короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованостей, а також інших не грошових статей. Отже, такий метод слід назвати похідним прямим [1, c.   139].

Згідно з другим алгоритмом при розрахунку ЧДПТ величина чистого прибутку (збитку) коригується на суму операцій негрошового характеру, пов'язаних з вибуттям довгострокових активів, і на величину зміни оборотних активів і поточних пасивів. Цей метод прийнято вважати похідним непрямим. Таким чином, сьогодні існують три основних методи розрахунку чистого грошового потоку від поточної діяльності (ЧДПТ): первинний прямий, похідний прямий і похідний непрямий. Однак застосування похідного прямого методу в Росії важко, так як у звіті про прибутки та збитки відбивається нетто-виручка (очищена від ПДВ), У той час як в балансі дебіторська заборгованість контрагентів включає належну до сплати від покупців ПДВ.

З урахуванням цього на практиці найбільшого поширення набули два методи: прямий (первинний) і непрямий.

Чисті грошові потоки від інвестиційної та фінансової діяльності розраховуються лише прямим методом.

ЗРГК дозволяє фінансовому аналітику отримати інформацію про:

- Здатності організації отримати приріст грошових коштів у ході своєї діяльності;

- Здатності організації зараз і в перспективі відповідати за своїми фінансовими зобов'язаннями, платити дивіденди і залишатися кредитоспроможною;

- Можливих розбіжностях між величиною річного чистого прибутку / збитку і: реальним чистим грошовим потоком по основній (поточної) господарської діяльності і причини цієї невідповідності;

- Вплив на фінансовий стан організації її інвестиційних та фінансових операцій, пов'язаних і не пов'язаних з рухом грошових коштів;

- Впливі на майбутнє фінансовий стан організації прийнятих в минулі періоди рішень в області інвестицій і фінансування;

- Величиною передбачуваної потреби в зовнішньому фінансуванні. Незважаючи на корисність структуризації грошових потоків по трьох областях діяльності (поточної, інвестиційної та фінансової), не менший інтерес для аналізу грошових потоків представляє інформація про внутрішні та зовнішні джерела фінансування організації і напрями використання її фінансових засобів.

Зовнішні джерела фінансування - збільшення величини власного капіталу (в першу чергу статутного) і позикового (перш за все загальної суми кредитів і позик). Зниження ж величини власного і позикового капіталу можна, відповідно, вважати зовнішнім використанням грошових коштів.

До внутрішніх фінансових джерел відносяться грошові кошти на початок звітного періоду, виручка від продажу (тобто дезінвестиції) необоротних активів і чистий грошовий потік від поточної діяльності (ЧДПТ). Останній є основним джерелом самофінансування організації і тому повинен становити суттєву частку в структурі внутрішнього фінансування будь-якого господарюючого суб'єкта [7, c.   475].

Розраховуючи ЧДПТ непрямим методом, можна виділити дві його складові: активну самофінансування і приховане фінансування.

Під активним самофінансуванням розуміється використання перш за все власних коштів (чистого прибутку та амортизаційних відрахувань), а під прихованими фінансовими джерелами - ті, які можуть бути на певному відрізку часу прирівняні до власних, наприклад зміна величини власного оборотного капіталу, доходи майбутніх періодів.

Зміна величини власного оборотного капіталу як основного прихованого фінансового джерела можна розрахувати як сумарну величину зміни розміру оборотних активів і кредиторської заборгованості.

Зростання величини оборотних активів (матеріальних оборотних активів та дебіторської заборгованості) вважають інвестиційними вкладеннями (інвестиціями), а її зниження - навпаки, дезінвестицій.

Збільшення кредиторської заборгованості, в тому числі авансів отриманих, прийнято називати фінансуванням, а її зниження відповідно дефінансірованіем.

У свою чергу, використання непрямого методу розрахунку ЧДПТ дозволяє показати, за рахунок яких негрошових статей величина чистого прибутку (збитку), заявленої організацією в звіті про прибутки та збитки, відрізняється від величини ЧДПТ. Загальна форма аналітичного звіту представлена ​​в Додатку 2. Нерідко трапляється, що підприємство в умовах використання методу нарахування має істотний прибуток і разом з тим низьку платоспроможність.

Аналіз грошових потоків підприємства включає в себе наступні етапи.

1-й етап. Підготовка звіту про рух грошових коштів до економічного читання.

Мета першого етапу - оцінити «якість» вихідних даних і перш за все звіту про рух грошових коштів за такими позиціями:

- Визначення зовнішніх і внутрішніх користувачів звітності;

- Аналіз структури звіту про рух грошових коштів;

- Визначення складу і величини грошових активів, для яких у ЗРГК розраховуються грошові потоки;

- Перевірка повноти обліку витрат і доходів, не пов'язаних з грошовими потоками;

- Розподіл за видами діяльності неоднозначно класифікуються потоків (наприклад, пов'язаних з виплатою і отриманням відсотків, дивідендів і податків).

2-й етап. Економічне читання звіту про рух грошових коштів у взаємозв'язку з іншими формами бухгалтерської звітності.

Мета другого етапу - економічне читання форм фінансової звітності для подальшого аналізу.

3-й етап. Аналіз інформації.

Мета третього етапу - всебічна оцінка ліквідності та фінансової рівноваги організації, виявлення резервів підвищення ефективності використання її фінансових ресурсів. Даний етап включає горизонтальний і вертикальний аналіз звіту про рух грошових коштів (з подальшою інтерпретацією розрахованих фінансових показників), оцінку «якості» чистого грошового потоку від поточної діяльності - ЧДПТ; розрахунок фінансових показників. Класифікація фінансових показників на цьому етапі проводиться виходячи з задачі задоволення запитів кожної групи користувачів подібної інформації (інвесторів, кредиторів, держави тощо):

1. Показники для оцінки «якості» ЧДПТ. Дозволяють оцінити можливість помилкових висновків при використанні величини ЧДПТ в системі фінансових показників.

2. Показники ліквідності. Характеризують рівень платоспроможності організації.

Коефіцієнт платоспроможності (1) = (ДСНП + Приплив ДС за період) / Відтік ДС за період.

Коефіцієнт платоспроможності (2) = Приплив ДС за період / Відтік ДС за період.

Коефіцієнт платоспроможності (1) дає можливість визначити, чи зможе організація забезпечити за певний період виплати грошових коштів за рахунок залишку грошових коштів на рахунках, в касі та їх приток за той же період. Цей коефіцієнт повинен бути більше 1.

Інтервал самофінансування (1) = (ДС + Короткострокові фінансові вкладення + Короткострокова дебіторська заборгованість) / Середньоденний витрата ДС.

Середньоденні витрати = (Собівартість продажів + комерційні витрати + управлінські витрати - Амортизація) / n,

де n = 30 днів, якщо період - місяць;

n = 90 днів, якщо період - квартал;

n = 360 днів, якщо період - рік.

Інтервал самофінансування (2) = (ДС + Короткострокові фінансові вкладення) / Середньоденний витрата ДС.

Коефіцієнт Бівера = (Чистий прибуток + Амортизація) / Довгострокові і короткострокові зобов'язання.

Даний показник вважається досить представницьким показником платоспроможності. Для благополучних компаній цей показник знаходиться в межах 0,4-0,45.

Коефіцієнт покриття короткострокових зобов'язань припливом грошових коштів = (Чистий прибуток + Амортизація) / короткострокові зобов'язання.

Покриття відсотка = ЧДПТ перед виплатою відсотків і податків / / Сума виплачуваних відсотків.

Цей коефіцієнт дозволяє зрозуміти, скільки можна здійснити виплат відсотків за рахунок ЧДПТ без шкоди виконання зобов'язань перед контрагентом з виплати відсотків за використання його коштів. Нерідко прибуток за формою № 2 річної звітності перевищує розмір відсотків по кредиту в кілька разів, але негативний ЧДПТ не дозволяє, тим не менш, за рахунок власних джерел покрити фінансові витрати із залучення позикових коштів.

Потенціал самофінансування = ЧДПТ / Довгострокова кредиторська заборгованість

Для того щоб отримати уявлення про те, якою мірою підприємство здатне відповідати за своїми зобов'язаннями перед власниками капіталу щодо виплати дивідендів виходячи з досягнутого фінансово-господарського результату щодо поточної діяльності, розраховують коефіцієнт покриття дивідендів I за всіма видами акцій:

Коефіцієнт покриття дивідендів I = ЧДПТ перед виплатою дивідендів і після сплати податків та відсотків / Загальна сума дивідендів до виплати.

Цей показник, який отримує особливе значення для власників капіталу підприємства, може бути розрахований як для загальної суми виплачуваних дивідендів, так і для дивідендів за определеннимкатегоріям акцій, наприклад для звичайних:

Коефіцієнт покриття дивідендів II = ЧДПТ перед виплатою дивідендів і після сплати податків та відсотків / сума дивідендів до виплати по звичайних акціях.

Показники покриття дивідендів розраховують на основі ЧДПТ, визначеного за даними річного звіту підприємства. Якщо його дивідендна політика стабільна, для розрахунку цих показників можна використовувати поточні дані про виплачуються дивіденди. В іншому випадку потрібно виходити з прогнозованих даних про майбутні виплати дивідендів.

У цілому динаміка грошових показників ліквідності виявила фінансову залежність даної організації від зовнішніх джерел фінансування та необхідність відстеження показників потенційних термінів погашення її боргів. При відсутності простроченої заборгованості та неухильному зростанні протягом господарського року ЧДПТ можна припустити, що у аналізованої організації не знизяться можливості для самофінансування і вона буде здатна вчасно здійснювати поточні платежі.

3. Інвестиційні показники. Характеризують здатність організації покрити свої інвестиційні вкладення без залучення джерел зовнішнього фінансування, тобто ступінь внутрішнього самофінансування.

Динаміка інвестиційних показників особливо важлива, оскільки інтенсивність капітальних вкладень розрізняється рік від року.

Особливий інтерес представляє показник, що характеризує ступінь участі ЧДПТ в покритті дефіцитного чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності (ЧДПІ):

Коефіцієнт реінвестування грошових коштів = ЧДПІ / ЧДПТ.

Якщо ЧДПІ> 0, то це означає, що всі інвестиційні вкладення у необоротні активи організація здійснила за рахунок дезінвестицій. У цьому випадку розрахунок коефіцієнта реінвестування грошових коштів не проводиться.

У звітному періоді розрахунок коефіцієнта показує, що має місце 100%-е реінвестування ЧДПТ.

Багаторазове перевищення дефіцитного ЧДПІ над ЧДПТ говорить про те, що при повному використанні (реінвестування) коштів від поточної діяльності покриття відтоку грошових коштів від інвестиційної діяльності здійснював вісь в основному за рахунок зовнішнього фінансування.

Здатність підприємства здійснювати інвестиції, не залучаючи зовнішніх джерел фінансування, відображає показник ступеня покриття інвестиційних вкладень:

Ступінь покриття інвестиційних вкладень = ЧДПТ / Загальна сума інвестицій.

Коли для оцінки можливостей фінансування інвестиційних вкладень використовується приплив грошових коштів від скорочення колишніх інвестицій, тобто дезінвестиції (наприклад, від продажу обладнання), то можна розрахувати ступінь покриття чистих інвестицій (інвестицій-нетто):

Ступінь покриття чистих інвестицій (інвестиції-нетто) = ЧДПТ / / Інвестиції нетто

Щоб визначити величину скорочення інвестиційних вкладень як джерела фінансування нових інвестиційних проектів, треба протиставити відтокам грошових коштів у зв'язку з новими інвестиціями притоки грошових коштів від скорочення колишніх інвестиційних вкладень:

Ступінь фінансування інвестицій-нетто = Відтік грошових коштів у зв'язку з новими інвестиційними вкладеннями / Притоки у зв'язку зі скороченням колишніх інвестиційних вкладень.

4. Показники фінансової політики. За рахунок протиставлення відображених у ЗРГК джерел фінансування можна отримати уявлення про фінансову політику та про відносне значення кожного такого джерела для організації. Аналізуючи обсяг і часовий аспект використовуваних джерел фінансування, суб'єкт аналізу робить висновок про становище даної організації на ринку капіталу.

Якщо в ході аналізу зіставити відображені в ЗРГК внутрішні і зовнішні джерела фінансування, то можна отримати уявлення про фінансову політику та про відносне значення кожного такого джерела для організації:

Співвідношення величини внутрішнього і зовнішнього фінансування = ЧДПТ (або всі внутрішні фінансові джерела) / Загальна величина зовнішнього фінансування.

Під загальною величиною зовнішнього фінансування розуміється сумарний приплив грошових коштів у результаті росту позикового капіталу і власного капіталу, наприклад шляхом додаткової емісії акцій.

Проаналізувавши обсяг і часовий аспект використовуваних джерел фінансування, можна зробити висновок про становище даної організації на ринку капіталу.

Крім всіх джерел фінансових коштів аналітик може проаналізувати окремо структуру зовнішнього фінансування. Для цього розраховують один з наступних показників:

Частка власного джерела зовнішнього фінансування в загальній сумі зовнішнього фінансування = Приплив грошових коштів за рахунок зростання власного капіталу / загальна величина зовнішнього фінансування.

Частка позикового джерела зовнішнього фінансування в загальній сумі зовнішнього фінансування = Приплив грошових коштів за рахунок росту позикового капіталу / загальна величина зовнішнього фінансування.


Співвідношення власних і позикових джерел фінансування = Приплив грошових коштів за рахунок зростання власного капіталу / Приплив грошових коштів за рахунок росту позикового капіталу.

5. Показники рентабельності. Відображають ефективність використання капіталу організації.

Традиційний аналіз рентабельності доцільно доповнити розрахунком «грошових» показників рентабельності всього капіталу і власного капіталу. Для цього в чисельнику величина доходу у вигляді отриманого прибутку коригується на негрошові статті. У знаменнику таких показників нами використовувалися середньоарифметичні величини окремих видів активів і пасивів; в чисельнику - розмір ЧДПТ.

Рентабельність всього капіталу = ЧДПТ ∙ 100 / Вартість всіх активів.

Особливий інтерес для аналітика представляє показник рентабельності власного капіталу, що характеризує, скільки відсотків власного капіталу сформувало підприємство за аналізований період за рахунок чистого припливу грошових коштів від поточної діяльності:

Рентабельність власного капіталу = ЧДПТ ∙ 100 / Власний капітал.

6. Оцінка «якості» виручки від продажу дозволяє виявити ступінь розбіжності величини «грошової» виручки (за оплатою) і отриманої за даними бухгалтерського обліку.

Показник «якості» виручки від продажу товарів (робіт, послуг) = Притоки грошових коштів у вигляді виручки від продажу товарів / Виручка від продажу товарів, включаючи ПДВ.

Такий показник можливо розрахувати тільки по ЗРГК, складеним прямим методом, і володіючи інформацією про виручку від продажу товарів, включаючи ПДВ.

Розглянута система показників дозволяє розширити традиційний набір фінансових коефіцієнтів, зробивши акцент при цьому на аналіз грошових потоків організації [4, c. 219].

Зробимо деякі висновки.

Грошові потоки - це приплив і відтік грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові потоки підприємства класифікуються в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Поточна діяльність - основна, що приносить дохід, та інша діяльність, крім інвестиційної та фінансової.

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація довгострокових активів та інших інвестицій, що не відносяться до грошових еквівалентів.

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін у розмірі та складі власного і позикового капіталу організації (без урахування овердрафтного кредитування).

Основне джерело інформації для аналізу грошових потоків - Звіт про рух грошових коштів.

На практиці найбільше поширення одержали два методи аналізу чистих грошових потоків від поточної діяльності: прямий (первинний) і непрямий. Чисті грошові потоки від інвестиційної та фінансової діяльності розраховуються лише прямим методом.

Як зовнішній, так і внутрішній аналіз грошових потоків можна провести наступним чином.

1-й етап. Підготовка звіту про рух грошових коштів до економічного читання.

2-й етап. Економічне читання звіту про рух грошових коштів у взаємозв'язку з іншими формами бухгалтерської звітності.

3-й етап. Аналіз інформації.

Глава 2. Характеристика підприємства

2.1 Загальна характеристика Гагарінського районного споживчого товариства

Підприємство Гагарінське райпо розташоване у північно-західній частині Гагарінського району. Відстань до обласного центру 270 кілометрів, до найближчої залізниці 500 метрів.

Основне виробниче напрям - торгово-збутовий, підприємство має 218 населених пунктів, 60 роздрібних підприємств.

Гагарінське райпо (районне споживче товариство), зареєстроване адміністрацією м. Гагаріна 11 листопада 1973 року, знаходиться за адресою: м. Гагарін. вул. Гагаріна. будинок 8. Гагарінське райпо є самостійним господарюючим суб'єктом, створеним для виробництва продукції, торгівлі, виконання робіт і надання послуг і отримання прибутку.

Гагарінське райпо - юридична особа, яка є некомерційною організацією має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банку.

Основною метою Гагарінського районного споживчого товариства є - задоволення потреб населення в товарах повсякденного попиту.

Для виконання зазначеної мети товариство здійснює оптову та роздрібну торгівлю, у тому числі створення торгових баз, комерційних центрів, ларків.

Режим роботи адміністративно управлінського апарату: з 8 до 17 годин. Перерва з 13 до 14 годин. Вихідні дні: магазини працюють з 8 до 14 годин, а деякі - за змінним графіком. У залежності від чисельності населення для магазинів постановою затверджуються свої режими роботи два рази на рік на весняно - літні та осінньо - зимові періоди.

Так само є дві хлібопекарні, які працюють цілодобово вони розташовані в селищах Карманово і Пречисте. Працівники виходять на роботу в залежності від графіка роботи. Таким чином, режим праці та відпочинку в Гагарінському райпо відповідає вимогам Трудового Кодексу РФ.

Залучення працівників від 16 до 18 років регулюється трудовим законодавством РФ.

Трудові відносини в суспільстві регулюються законодавством РФ «Про працю», Законом України «Про споживчу кооперацію».

Працівники Гагарінського районного споживчого товариства винні у порушенні трудового законодавства та інших нормативно-правових актів, що містять норма трудового права, притягуються до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності в порядку, встановленому Федеральним Законодавством.

Організація здійснює ефективні заходи щодо створення умов праці, відповідних вимогу санітарно-житлових норм і правил. Проводяться якісно всі види інструктажів з техніки безпеки. Здійснюються заходи спрямовані на зниження захворюваності та травматизму, оплачуються щорічні медичні огляди працівників.

У Гагарінському райпо проводяться наступні види інструктажів:

 1. При прийомі на роботу - вступний інструктаж проводять з усіма прийнятими особами не залежно від освіти досвіду роботи і займаної посади. Вступний інструктаж проводиться з тимчасовими працівниками та учнями студентами, що знаходяться на виробничому навчанні.

 2. При допуску до роботи і переведення на іншу роботу або зміні технологічного процесу - інструктаж на робочому місці;

 3. Повторний інструктаж - проводять з усіма працівниками не залежно від їх кваліфікації, досвіду роботи і характеру виконання робіт. Даний вид інструктажу проводиться не рідше 1 разу у півріччі.

 4. Цільовий інструктаж - проходять працівники організації при виконанні разових робіт, при ліквідації наслідків аварій, і при виробництві робіт на яких оформляються допуски до дозволу.

 5. Курсове навчання - комплексне навчання працівника техніки безпеки.

  Запис про проведення кожного виду інструктажу робиться в журналі реєстрацій інструктажу з техніки безпеки.

  Для відображення своїх операцій Гагарінське райпо використовує журнально-ордерну форму бухгалтерського обліку.

  Дане підприємство створене у формі споживчої кооперації. Згідно зі статтею 116 ГКРФ організаційно-правовою формою суспільства є споживчий кооператив, засновниками, якого є громадяни та юридичні особи. Споживче товариство створюється за рахунок вступних і пайових внесків. Пайовиків, засновників. У споживчому суспільстві пайовиками можуть бути громадяни, які досягли 16 років, а також суспільства і юридичні особи.

  У Гагарінському райпо солідарна субсидіарну відповідальність сторін у межах невнесеної частини додаткового внеску кожного з членів кооперативу.

  Гагарінське райпо є споживчим товариством, тому управління суспільством здійснюється загальними зборами споживчого товариства, радою та правлінням споживчого товариства, вищим органом, який має виняткову компетенцію. - Це прийняття Статуту, визначення основних напрямів діяльності товариства, визначення розміру та порядок кооперативних виплат, розміри пайових внесків, обраних представників в союз споживчого товариства. Затвердження положень про ревізійну комісію, затвердження річних програм, річного звіту та балансу. Визначення порядку покриття збитку, реорганізації та ліквідації товариства, виключення пайовиків з товариства.

  У період між загальними зборами управління в споживчому товаристві здійснюється рада, яка є споживчої організацією.

  Вищий орган споживчого товариства так само володіє виключною компетенцією - це прийом пайовиків у суспільство, ведення організаційної роботи з пайовиками, створення кооперативу, ділянок, органів, виконання наказів пайовиків, проведення зборів призначених прав, призначення правління.

  Виконання органів споживчого товариства є правління. Компетенція правління визначає положення, яке свідчить про те, що правління несе відповідальність за господарську діяльність підприємства.

  Контроль за дотриманням статуту товариства, його фінансової та господарської діяльності здійснює ревізійна комісія.

  Установчим документом гагарінського райпо є статут, затверджений загальними зборами споживчого товариства, протокол № 1 від 25 березня 1998 року.

  Він включає такі статті:

  1. Загальні положення.

  2. Мета і предмет діяльності товариства.

  3. Пайовики в суспільстві.

  4. Правомочності споживчого товариства.

  5. Основа економічної діяльності.

  6. Структура організації управління і контролю суспільства.

  7. Правомочності кооперативного ділянки суспільства.

  8. Загальні збори уповноваженого суспільства.

  9. Рада споживчого товариства.

  10. Правління суспільством.

  11. Органи контролю.

  12. Облік і звітність, документи товариства.

  13. Трудові відносини.

  14. Реорганізація і ліквідація товариства.

  Керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом товариства - директором.

  Зручне розташування Гагарінського районного споживчого товариства і велика мережа роздрібно-торгових підприємств свідчить про ефективну діяльність даного підприємства.

  Оцінка технології виробництва основних видів продукції Гагарінського районного споживчого товариства

  Основний вид діяльності Гагарінського районного споживчого товариства - торгово-збутової.

  Одним з основних видів виробництва Гагарінським райпо є випуск і реалізація хлібобулочних і ковбасних виробів, технологію виробництва ковбасних виробів розглянемо на прикладі технології виробництва варених ковбас.

  Технологія виробництва хлібобулочних виробів

  Технологічна схема виробництва хлібобулочних виробів включає наступні етапи.

  Перший етап охоплює прийом, переміщення в складські приміщення і ємкості і подальше зберігання всіх видів сировини.

  Уся сировина, що застосовується в хлібопекарському виробництві, підрозділяється на основний і додатковий. Основна сировина є необхідною складовою частиною хлібобулочних виробів. До нього належать: борошно, дріжджі, сіль і вода. Додаткове сировина - це сировина, що застосовується за рецептурою для підвищення харчової цінності, забезпечення специфічних органолептичних та фізико-хімімческіх показників якості хлібобулочних виробів. До нього відносяться: молоко і молочні продукти. Яйця і яєчні продукти, жири та олії, цукор і цукровмісні продукти, солод, горіхи, прянощі, плодово-ягідні та овочеві продукти, харчові добавки.

  Сировина надходить на підприємство партіями. Під партією розуміють певну кількість сировини одного виду і сорту, однієї дати вироблення, призначених до одночасної здачі-приймання за однією накладною. Кожна партія сировини повинна супроводжуватися спеціальним посвідченням чи іншим документом, що характеризує його якість. Сировина надходить на підприємство тарним і безтарним способом.

  Сировина, як основний, так і додаткове, доставляється в тарі, підлягає обов'язковому огляду. Ретельно оглядають упаковку та маркування сировини і перевіряють її відповідність нормативної документації.

  Другий етап включає операції по підготовці сировини до пуску у виробництво.

  Це такі операції як просіювання борошна - видалення із сировини сміття і сторонні предмети, здійснюється на мукопросеівательних апаратах; магнітна очищення - видалення металевої стружки, здійснюється магнетроном.

  Третій етап включає технологічні операції з приготування тіста.

  Приготування тесту - це найважливіший і найбільш тривалий етап технологічного процесу виробництва хліба. Він включає наступні операції: дозування сировини, заміс напівфабрикатів і тіста, бродіння напівфабрикатів і тіста, обминання.

  Приготування тесту ведуть відповідно до технологічного плану, розробленим на підприємстві для кожного сорту вироби. У технологічному плані вказуються характеристика обладнання, виробнича рецептура, розрахунки витрат сировини, показники технологічного процесу виробництва.

  Тісто - це напівфабрикат хлібопекарського виробництва, отриманий шляхом замісу з борошна, води, дріжджів, опари або закваски та додаткової сировини відповідно до рецептури і технологічним режимом, службовець для приготування хлібобулочних виробів.

  До напівфабрикатів хлібопекарського виробництва відносять всі продукти, що передують готовим виробам, тобто потребують подальшої обробки для перетворення на готові вироби. Це - різні заварки, рідкі дріжджі, закваски (рясні, рідкі, сухі), опари (густі, великі густі, рідкі, рідкі солоні), тісто. Крім того, до напівфабрикатів хлібопекарського виробництва відносять тестові заготівлі, оздоблювальні напівфабрикати, хлібну і сухарний крихту.

  Четвертий етап - оброблення тесту включає такі технологічні операції: поділ тіста на шматки (здійснюється на тістоділительні машинах з метою отримання тестових заготівель заданої маси), округлення шматків тесту (здійснюється на тестоокруглітельних машинах з метою поліпшення структури і надання форми), попередня розстойка тестових заготівель ( здійснюється в умовах цеху на транспортерах, столах, у шафах з метою додання шматках тіста властивостей, оптимальних для формування), формування тестових заготівель (здійснюється на закочувальних машинах або вручну з метою додання тестовим заготівлях певної форми), остаточна розстойка тестових заготівель (здійснюється у спеціальних розстойною шафах при температурі 35-40 0 С і відносній вологості 80-85%; тривалість розстойки від 20 до 120 хвилин). Мета остаточної розстойки - приведення тістової заготовки в стан, оптимальне для випічки за обсягом заготівлі та вмістом у ній речовин, необхідних для одержання хліба найкращої якості.

  П'ятий етап - випічка включає операції надрезкі тестових заготівель і випічки. Надрезка тестових заготовок здійснюється з метою надання виробам спеціального виду, необхідного ГОСТом і виключення освіти підривів тріщин на поверхні кірки при випічці.

  Випічка тестових заготовок здійснюється в хлібопекарських печах з метою перетворення тестової заготовки у хліб. Температура випічки - від 220 до 240 0 С; тривалість випічки залежить від маси і форми заготовок і становить 15-60 хв.

  Зберігання випечених виробів до відпустки в торговельну мережу є останньою стадією процесу виробництва хліба і здійснюється в Охолоджувальна відділенні підприємства.

  У Охолоджувальна відділенні здійснюються обліку виробленої продукції, сортування і органолептична оцінка. Після випічки хліб і хлібобулочні вироби поміщаються для остигання на лотки, вкладання проводиться в один ряд на бічну або нижню кірки. Для укладання виробів великої маси використовуються Трехбортний лотки з гратчастим дном, а для дрібноштучних булочних і здобних виробів - четирехбортние із суцільним дном. Готову продукцію перевозять автомобільним транспортом у місця реалізації.

  Технологія виробництва варених ковбас

  Для виготовлення ковбас необхідно свіже м'ясо, причому шпик не повинен бути прогірклим і пожовклим, Гагарінське райпо закуповує його у сторонніх постачальників. М'ясо в тушах або напівтушах, визнана у результаті ветсанекспертизи придатним, надходить у відділення цеху, де проводиться перша операція технологічного процесу - обвалка.

  Під обвалкой розуміється відділення м'ясної м'якоті від кісток. Цю операцію проводять досвідчені фахівці - обвальщик. М'ясна м'якоть, відокремлена від кісток, надходить на наступну операцію, яка називається Жиловкою. Жилівка має на меті видалити самим ретельним чином з м'яса жир, сухожилля, фасції, кровоносні і лімфатичні судини, лімфатичні вузли і хрящі. Жилівка має важливе значення, так як з погано отжиловано м'яса не можна отримати ковбасу хорошої якості. Отжиловано і нарізане шматками вагою 400 г. м'ясо піддається наступній черговій операції - попередньому подрібненню послові.

  Роздрібнення м'яса відбувається в спеціальних машинах - дзиги, що представляють собою великі м'ясорубки. Отвори решітки дзиги, через які пропускають м'ясо при подрібненні, мають у діаметрі 16-25 мм. Таке крупноподрібнені м'ясо називають шротованним м'ясом, або шротом. Отриманий шрот засолюють. Засолений шрот направляють потім в приміщення, де температура 3-40, і витримують його там від 48 до 72 годин. Так роблять з м'ясом охолодженим і розмороженим. Якщо ж користуються гарячо-парним м'ясом, то його після жиловки пропускають через вовчок з гратами в 2-3 мм. і, крім того, додатково подрібнюють на іншій машині - куттере, що обертається металевої чаші з ножами. Потім додають холодну воду або подрібнений лід, і подрібнене м'ясо витримують протягом 24 годин при температурі в приміщенні 2-40.

  Витяг подрібненого м'яса протягом зазначеного строку має дуже важливе значення, оскільки під час цієї витримки м'ясо набуває всі необхідні якості: клейкість, ніжність і специфічний смак, крім того, воно стає вологоємним, що забезпечує високий вихід ковбаси та її соковитість.

  Приготування фаршу. Витримане, дозріле м'ясо піддається вторинному подрібненню - з нього готують фарш. Приготування фаршу є важливою і вирішальною завданням, тому що від якості фаршу залежить якість ковбаси - її смак і колір. Фарш готують шляхом пропускання м'яса через дзига з гратами в 2-3 мм. Після цієї обробки м'ясний фарш обов'язково піддають більш ретельному подрібненню на куттере. При цій операції необхідно додавати до фаршу 5-6% льоду або холодну воду. Лід або холодну воду додають з метою зниження температури фаршу, тому що при зниженні температури збільшується здатність м'яса до поглинання води - набухання.

  Приготовлений фарш змішують з іншими складовими частинами, які входять в ковбасу за рецептом. Однією з таких складових частин ковбаси є шпиг, який заздалегідь, на шпігорезке або вручну, нарізають на шматочки певної величини і форми. Крім шпигу, до фаршу додають різні спеції, прянощі, які надають ковбасі аромат і смак. Змішування складових частин фаршу має таке призначення: отримати однорідну масу за своїм складом суміш; змішати частки м'яса з водою; розподілити рівномірно в м'ясному фарші шматочки шпигу. Змішування всіх частин ковбасного фаршу проводиться у мішалках. Мішалка представляє собою конусоподібну ванну, в якій обертаються 1-2 валу з лопатями, які і перемішують всю масу. Процес змішування триває зазвичай 10-15 хвилин. Після закінчення змішування мішалку перевертають, і фарш викидають в підставлені візки. Візки із фаршем подаються в шпріцовочном відділення.

  Ретельно перемішана маса, що складається з різних складових частин, набивається в оболонку - кишки або штучну оболонку різних діаметрів. Ця операція носить назву шпріцовкі. Шпріцовка виробляється за допомогою машини-шприци. Шприц являє собою циліндр з рухомим в ньому поршнем. У верхній частині збоку циліндра є отвір, поєднане з трубкою, на яку надівається один кінець оболонки. Циліндр наповнюється фаршем і щільно закривається кришкою. Приводиться в рух поршень, який, рухаючись знизу вгору, тисне на масу фаршу, видавлюючи його в отвір, і фарш надходить в надіти на трубку оболонку. Наповнена фаршем оболонка передається на стіл до робітницям, які виробляють зав'язування оболонки. Зав'язані ковбасні батони навішують на круглі дерев'яні стержні, розміщені на рамках, і надсилає на чергову операцію - осадку на 2-4 години.

  Після осідання батони піддають обжарке. Призначення обжарювання наступне: обсушування оболонки, надання оболонки коричневого кольору, Обжарка ковбас проводиться в обжарочних камерах. У нижній частині камери розкладається вогонь, а над вогнем розташовують на рамах батони ковбас. Висихання оболонки та фарбування фаршу в рожевий колір означає закінчення обсмажування. Температура в центрі батонів після обжарювання не повинна перевищувати 400.

  Після обжарювання батони ковбаси без зволікання направляють на останню операцію з виготовлення ковбаси - варіння. Від правильного проведення варіння залежить якість і стійкість ковбаси. Варка ковбаси проводиться парою або в воді при температурі 75-850. При варінні ковбаси занурюють у ванни з гарячою водою. Батони ковбас підвішені на палицях, довжина яких трохи більше ширини ванн, внаслідок чого кінці палиць лежать на бортах ванн. Найкращим способом варіння ковбаси є варіння в парових камерах, куди батони надходять підвішеними на рамах.

  Після варіння виробляють охолодження ковбас, для чого їх поміщають під душ холодної води, або охолодження проводять протягом 10-12 годин в приміщеннях, температура повітря в яких 10-120.

  Готову ковбасу транспортують в магазини для реалізації.

  Оцінка основних фінансових показників Гагарінського районного споживчого товариства.

  Таблиця 2.1

  Результати роботи Гагарінського районного споживчого товариства

  Показники

  2008р.

  2009р.

  1

  Товарообіг по всіх галузях. тис. руб.

  57943

  96441

  2

  Валовий дохід, тис. руб.

  13640

  24418

  3

  Прибуток від реалізації продукції, тис. руб.

  1876

  2642

  Висновок: в 2009 році прибуток від реалізації продукції збільшилася на 125,6% на 678 тис. руб., В порівнянні з даними 2008 року, що викликано збільшенням в 2009 році валового доходу на 115,1% або на 3691 тис. крб., А так само збільшенням вартості товарної продукції на 104,4% або на 4295 тис. руб. в порівнянні з даними 2008 року. Зростання цих показників свідчить про стабільну комерційної діяльності організації.

  Таблиця 2.2

  Потреба Гагарінського районного споживчого товариства в матеріально-технічних засобах 2009р.

  п / п

  Вид матеріально-технічних засобів

  план

  факт

  Відхилення + / -

  1.

  Будинки

  23637

  23748

  +111

  2.

  Споруди (склади)

  152

  243

  + 91

  3.

  Обладнання та машини

  4553

  4164

  -411

  Висновок: Фактично будівель і споруд більше, ніж за планом, значить, потреба задоволена, але фактично обладнання і машин менше, ніж по - плану, отже, підприємство відчуває нестачу в машинах і обладнанні.

  Таблиця 2.3

  Оцінка потреби підприємства в матеріальних оборотних коштах

  п / п

  Види матеріальних оборотних коштів

  План

  Факт

  Відхилення (+,-)

  1

  Запаси

  23941

  35883

  +11942


  У т.ч. сировину, матеріали та ін

  4100

  4159

  +59

  2

  Витрати в незавершеному виробництві

  4

  10

  +6

  3

  Товарна продукція і товари для перепродажу

  16500

  19934

  +3434

  4

  Витрати майбутніх періодів

  3337

  2399

  -938

  5

  Дебіторська заборгованість

  1286

  1356

  +70

  6

  Грошові кошти

  1245

  1012

  -233

  7

  Всього оборотних коштів

  27235

  34674

  +7439

  Висновок: у 2009 році підприємство досить добре забезпечене матеріальними оборотними засобами, не дивлячись на те, що витрати майбутніх періодів зменшилася на 938 тис. руб., Але запаси виявилися більше на 11942 тис. крб., Витрати в незавершеному виробництві на 6 тис. руб ., товарна продукція і товари для перепродажу на 3434 тис. руб., дебіторська заборгованість на 70 тис. руб., грошові кошти на 7439 тис. руб. Загалом, сума оборотних коштів виявилася більше на 7439 тис. руб.

  Таблиця 2.4

  Розмір і структура торгової продукції Гагарінського районного споживчого товариства.

  п / п


  Найменування продукції

  Розмір грошової виручки, тис. руб.

  Структура грошової виручки, у% до підсумку  2008р.

  2009р.

  2008р.

  2009р.

  1.

  Хліб і хлібобулочні вироби

  9847,1

  10245,9

  12,6

  10,6

  2.

  Кондитерські вироби

  367,6

  558,4

  0,5

  0,6

  3.

  Макаронні вироби

  491,2

  1444,5

  0,6

  1,5

  4.

  Ковбасні вироби

  356,8

  454,2

  0,5

  0,5

  5.

  Безалкогольні напої

  68,4

  150,9

  0,1

  0,2

  6.

  Риба солона

  730,6

  743,1

  0,9

  0,7

  7.

  Товари сторонніх організацій

  66216,3

  82844

  84,8

  85,9

  8.

  У цілому по організації

  78078

  96441

  100,0

  100,0

  9.

  Коефіцієнт спеціалізації

  -

  -

  0,689

  0,682

  Висновок: Найбільша питома вага 85,9% у структурі товарної продукції займає реалізація товарів сторонніх організацій, значить основним видом діяльності є - збутова. При цьому протягом аналізованого періоду цей питома вага збільшилася на 1,1%. А згідно значенням коефіцієнтів спеціалізації випливає, що Гагарінське райпо має високий рівень спеціалізації.

  Таблиця 2.5

  Витрати на реалізацію продукції в Гагарінському райпо

  п / п

  Вид продукції, робіт, послуг

  Виробнича собівартість

  Витрати на реалізацію од. продукції  2008/2007г.

  2009р.

  2008р.

  2009р.

  1.

  Промислова діяльність

  11108

  12674

  11863

  13567

  2.

  Хліб і хлібобулочні вироби

  9227

  9473

  9845

  10246

  3.

  Ковбасна продукція

  384

  482

  387

  484

  4.

  Кондитерські вироби

  347

  555

  368

  558

  5.

  Інші

  1180

  2184

  1290

  2309

  Висновок: витрати на реалізацію одиниці продукції по всіх видах продукції, робіт і послуг збільшилася, тому що витрати на виробництво продукції зростають зі збільшенням обсягів випущеної продукції, собівартість продукції безпосередньо пов'язана з купівлею і доставкою сировини, їх ціною, витратами на придбання обладнання, поточний ремонт, заробітними платами робітників і службовців, фінансуванням за рахунок прибутку підприємства, його рентабельності за видами випущеної продукції .

  Таблиця 2.6

  Рівень цін на реалізовану продукцію в Гагарінському райпо

  п / п

  Види реалізованої продукції

  Ціна за од. продукції

  У тому числі по каналах реалізації  2008р.

  2009р.


  1.

  Хліб

  9.14

  11.90

  У власні магазини, у роздрібно збутову мережу

  2.

  Кондитерські вироби

  23

  36.30


  3.

  Ковбасні вироби

  85

  92


  Висновок: рівень цін на дану продукцію в 2009 році збільшився. У 2009 році ціна на хліб збільшилася на 2.76 руб., На кондитерські виробі ціна збільшилася на 13.3 руб., На ковбасні вироби ціна збільшилася на 7 крб. Це пов'язано в зв'язку зі збільшенням цін на основну сировину для отримання продукції

  Таблиця 2.7

  Розмір Гагарінського районного споживчого товариства

  п / п

  Показники

  2007р.

  2009р.

  2009р. до 2007р.

  тис. руб.

  %

  1

  2

  3

  5

  6 = (5-3)

  7 = (5 / 3) х100

  1

  Вартість валової продукції, тис. руб.

  10217

  11861

  +1644

  116,0

  2

  Вартість реалізованої продукції, тис. руб.

  57943

  96441

  +38498

  166,4

  3

  Середньорічна вартість основних засобів, тис. руб.

  27131

  31740

  +4609

  116,9

  4

  Середньорічна чисельність працівників, людина.

  280

  287

  +7

  102,5

  5

  Наявність енергетичних потужностей, л.сіл

  18019

  18118

  +99

  100,5

  6

  Площа виробничих приміщень, м.2

  1701,9

  1701,9

  -

  -

  7

  Площа торгових приміщень, м.2

  3450

  3367

  -83

  97,5

  8

  Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. руб.

  6834

  11089

  +4255

  162,2

  Висновок: у 2009 році вартість валової продукції виявилася вище на 16% або 1644 тисячі рублів. Вартість товарної продукції збільшилася в 2009 році на 64,4% або на 38498 тисяч рублів. За аналізований період середньорічна вартість основних засобів виробництва зросла на 16,9% або на 4609 тисяч рублів. А середньорічна вартість оборотних коштів зросла на 62,2%, або на 4255 тисяч рублів. Також відбулося збільшення середньорічної чисельності працівників на 7 чоловік, або 2,5%.

  У 2009 році енергетичних потужностей виявилося більше на 0,5% або на 99 кінських сил. А площа торгових приміщень зменшилася на 2,5% або на 83 м.2.

  Таблиця 2.8

  Показники забезпеченості основними засобами Гагарінського районного споживчого товариства

  п / п

  Показники

  На 100 м2 виробничих приміщень

  На 1 середньорічного працівника.  2008р.

  2009р.

  2008р.

  2009р.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Основні кошти всього, тис. руб.

  17,197

  18,649

  103,059

  221,184

   

  в т.ч. виробничі

  -

  -

  -

  -

   

  невиробничі

  -

  -

  -

  -

  2

  Енергетичні потужності, Лош. сил.

  10,582

  10,645

  60,844

  63,128

   

  використано електроенергії на виробничі потреби, тис., кВт, / год.

  -

  -

  -

  -

  Висновок: У 2009 році в розрахунку на 100 м2 виробничих приміщень основних засобів виробництва виявилося більше на 8,4% або на 1452 рубля, а в розрахунку на 1 середньорічного працівника основних засобів виробництва в 2009 році виявилося більше в 2,1 разів або на 118125 рублів у порівнянні зданими 2008 року, що викликано збільшенням середньорічної вартості основних засобів на 8,4% або на 2471 тисячі рублів.

  Збільшення даних показників свідчить про зростання озброєності та забезпеченості організації основними фондами, що сприяє більш ефективній роботі підприємства.

  У свою чергу в 2009 році в розрахунку на 100 м2 виробничих приміщень енергетичних потужностей виявилося більше на 0,6% або на 63 Лош. сил, а в розрахунку на 1 середньорічного працівника енергетичних потужностей виявилося більше на 3,7% або на 2284 л.сіл. в порівнянні з даними минулого року.

  Глава 3. Управління грошовими потоками в Гагарінському райпо

  3.1 Аналіз управління грошовими потоками на підприємстві Гагарінське райпо

  Проведемо аналіз фінансового стану підприємства в 2007-2009 рр.. на основі даних його бухгалтерської звітності.

  У таблиці 1 подано агрегований баланс підприємства за 2007-2009 рр..

  Таблиця 3.1.1. Агрегований баланс Гагарінського районного споживчого товариства за 2007-2009 рр.., Тис. руб.


  2007

  2008

  2009

  Зміна 2008 до 2007

  Зміна 2009 до 2008

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  I Необоротні активи
  Основні засоби

  30

  19

  10

  -11

  -37

  -9

  -47

  Незавершене будівництво

  0

  0

  447

  0

  0

  447


  Разом у розділі I

  30

  19

  457

  -11

  -37

  438

  2305

  II Оборотні активи
  Запаси

  27

  28

  189

  1

  4

  161

  575

  ПДВ

  575

  4

  4

  -571

  -99

  0

  0

  Короткострокова дебіторська заборгованість

  в т.ч.

  3362

  1776

  2886

  2676

  20

  1110

  63

  сировину, матеріали та ін

  6

  11

  178

  5

  83

  167

  1509

  витрати майбутніх періодів

  21

  17

  13

  -4

  -19

  -4

  -23

  Короткострокові фінансові вкладення

  0

  1500

  0

  1500


  -1500

  -100

  Грошові кошти

  0

  1340

  1671

  858

  178

  -669

  -50

  Разом по розділу II

  3964

  4648

  4750

  1955

  50

  102

  2

  Актив

  3994

  4667

  5207

  1994

  49

  540

  12

  III Капітал і резерви
  Статутний капітал

  10

  10

  10

  0

  0

  0

  0

  Нерозподілений прибуток

  325

  427

  605

  102

  23

  178

  29

  Разом у розділі III

  335

  437

  615

  102

  23

  178

  28

  IV Довгострокові зобов'язання
  Довгострокові кредити і позики

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Разом у розділі IV

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  V Короткострокові зобов'язання
  Кредити та позики

  1000

  1500

  1242

  500

  50

  -258

  -17

  Кредиторська заборгованість, в т.ч.

  2659

  2730

  3350

  71

  3

  620

  23

  постачальники та підрядники

  2001

  2413

  2808

  412

  21

  395

  16

  заборгованість перед персоналом

  33

  133

  62

  100

  303

  -71

  -53

  заборгованість перед позабюджетними фондами

  19

  39

  101

  20

  105

  62

  159

  заборгованість з податків і зборів

  100

  136

  379

  36

  36

  243

  179

  інші кредитори

  506

  9

  0

  Разом у розділі V

  3659

  4230

  4592

  571

  16

  362

  9

  Пасив

  3994

  4667

  5207

  1994

  49

  540

  12

  В цілому слід відзначити збільшення величини майна підприємства на 540 тис. руб., Або на 11,5% в 2009 р. в порівнянні з 2008 р. Збільшення відбулося за рахунок збільшення величини оборотних активів на 102 тис. руб., Або на 2, 2%, при цьому внеобротние активи зросли на 438 тис. руб. або на 230,5%, що призвело до зміни структури активи балансу.

  У структурі активу зросла частка необоротних активів з 0,4% в 2008 р. до 8,8% в 2009 р. і скоротилася частка оборотних активів з 99,6% до 91,2%.

  У структурі необоротних активів в 2009 р. зросла частка незавершеного будівництва до 97,8%, скоротилася частка основних засобів до 2,2%. (Див. рис. 1).

  У структурі оборотних активів відбулися наступні зміни (див. рис. 2):

  - Скоротилася частка короткострокової дебіторської заборгованості до 60,8%;

  - Зросла частка грошових коштів до 35,2%;

  - Скоротилася частка ПДВ до 0,08%;

  - Частка запасів зросла до 4,0%.

  2007 2008 2009

  Рис. 1. Динаміка структури необоротних активів підприємства

  2007 2008 2009

  Рис. 2. Структура оборотних активів підприємства в 2007-2009 рр..

  Величина джерел формування коштів підприємства зросла на 540 тис. руб., Або на 11,5% в 2009 р. в порівнянні з 2008 р. Збільшення відбулося за рахунок зростання нерозподіленого прибутку підприємства на 178 тис. руб. або на 29,4%, а також за рахунок зростання короткострокових зобов'язань на 362 тис. руб. або на 8,6%.

  Зростання короткострокових зобов'язань був обумовлений зростанням кредиторської заборгованість на 620 тис. руб. або на 22,7%, короткострокові кредити і позики скоротилися на 258 тис. руб. або на 17,2%. В результаті даних змін відбулися зміни в структурі пасиву і кредиторської заборгованості (див. рис. 3 та рис. 4).

  Рис. 3. Структура пасиву балансу в 2007-2009 рр..

  Рис. 4. Структура кредиторської заборгованості у 2007-2009 рр..

  У структурі кредиторської заборгованості у 2009 р. відбулися наступні зміни:

  - Зросла частка заборгованості постачальникам і підрядникам до 83,8%;

  - Скоротилася частка заборгованості перед персоналом до 1,9%;

  - Збільшилася частка заборгованості перед позабюджетними фондами до 3,0%;

  - Збільшилася частка заборгованості з податків і зборів до 11,3%;

  - Частка іншої кредиторської заборгованості скоротилася до 0%.

  Зростання частка кредиторської заборгованості є негативною тенденцією в діяльності підприємства.

  3.2 Аналіз динаміки і факторів зміни обсягів грошових потоків

  Проведемо аналіз грошових потоків Гагарінського районного споживчого товариства, використовуючи дані форми № 4. Результати аналізу представимо у вигляді табл. 2. Враховуючи, що операції з позаоборотних активів відображаються в інвестиційній галузі діяльності, грошовий приплив у вигляді виручки від продажу основних засобів відобразимо в графі 4 табл. 2.

  Кредити та позики отримані відносяться до фінансової діяльності, оскільки призводять до зростання позикового капіталу. Відповідні грошові притоки відобразимо у графі 5.

  Відтік грошових коштів на оплату праці та у вигляді відрахувань у державні позабюджетні фонди представляє собою поточні виплати. Тому розмістимо їх у графі 3 табл. 2.

  Повернення основної суми кредитів та позик відображається як грошові відтоки від фінансової діяльності. Суми погашених кредитів і позик відобразимо в графі 5 таблиці 3.1.2.

  Проведемо вертикальний та горизонтальний ретроспективний аналіз підготовленого звіту про рух грошових коштів.

  Показники горизонтального аналізу наводяться у графах 7, 8, 9 (табл. 3.1.2). За звітний період сума які поступили коштів склала 18791 тис. руб. (100%). При цьому 97,36% загального валового грошового припливу припадає на поточну діяльність (18286 тис. крб.), Менше одного відсотка (9 тис. руб.) - На інвестиційну і 2,66% (758 тис. крб.) - На фінансову .

  Дані вертикального аналізу (графи 10,11,12) дозволяють зробити висновок про те, що 99,9% валового припливу грошових коштів від поточної діяльності забезпечено виручкою від продажу товарів (робіт, послуг), 0,04% складає виручка від продажу іншого майна , 0,1% - інші надходження. Суттєва частка надходження грошових коштів у вигляді виручки від продажу товарів (робіт, послуг) свідчить про те, що аналізоване підприємство отримує дохід, як це і повинно бути, в першу чергу від своєї основної діяльності.

  100% припливу грошових коштів від інвестиційної діяльності забезпечено у вигляді виручки від продажу необоротних активів.

  Позитивний грошовий потік у фінансовій області на 100% обумовлений зростанням позикового капіталу - отриманням кредитів. Інші надходження грошових коштів складають в цілому незначну частину (0,1%), тому не потребують більш детального аналізу.

  Відтік грошових коштів з усіх видів діяльності складає за звітний рік 18460 тис. руб. (100%). З них на поточні виплати припадає найбільша частка - 95,89% (17702 тис. крб.), На фінансову діяльність - 4,11% (758 тис. крб.).

  Вертикальний аналіз показав, що 86,28% всіх відтоків грошових коштів у ході поточної діяльності - оплата придбаних товарів (робіт, послуг), 10,12% - оплата праці, включаючи відрахування в державні позабюджетні фонди, 3,26% - розрахунки з бюджетом , 0,34% - інші виплати. Повернення кредитів і позик складає 100% негативного грошового потоку у фінансовій діяльності. Загалом валовий грошовий приплив перевищує відтік, що зумовило приріст грошових коштів за звітний період на суму 331 тис. руб.

  З метою отримання детальної інформації про грошові потоки складемо розгорнутий аналітичний звіт про рух грошових коштів таким чином, як це було показано вище. Результати оформимо у вигляді таблиці 3.

  Таблиця 3.2.1. Аналітичний звіт про рух грошових коштів Гагарінського районного споживчого товариства за 2009 р. (прямий метод)

  п / п

  Показники

  Джерела та напрями використання коштів

  Приплив грошових коштів

  Відтік грошових коштів

  Грошові потоки з поточної діяльності

  1

  а) основні види приток грошових коштів (надходження виручки від продажу, аванси отримані, отримані відсотки, дивіденди тощо)

  б) Інші надходження в ході звичайної поточної діяльності


  18266
  20


  2

  а) Основні види відтоків грошових коштів (виплати по рахунках постачальників і підрядників, аванси видані, виплата зарплата, виплачені відсотки тощо)

  б) Інші виплата в ході звичайної поточної діяльності  (17065)

  (60)

  3

  Податкові платежі до бюджету  (577)

  4

  Величина валового грошового потоку (ВДП) звичайною поточної діяльності


  18286

  (17702)

  5

  Величина чистого грошового потоку (ЧДП) звичайною поточної діяльності


  584


  6

  ЧДП з поточної діяльності


  584

  -

  Грошові потоки з інвестиційної діяльності

  7

  Внутрішні джерела грошових коштів (дезінвестиції),

  У тому числі:

  5  8

  а) Виручка від реалізації активів довгострокового характеру використання

  б) Інше


  5
  9

  Внутрішнє фінансування організації

  1929  10

  Величина валового грошового потоку за звичайною інвестиційної діяльності


  5


  11

  Величина чистого грошового потоку з інвестиційної діяльності


  5


  12

  Сумарний чистий грошовий потік по поточної та інвестиційної діяльності


  589

  _

  Грошові потоки за фінансової діяльності

  13

  Зменшення величини позикового капітал (повернення кредитів і позик)  (758)

  14

  Зовнішнє фінансування організації

  500  15

  Зростання позикового капіталу


  500


  16

  Величина валового грошового потоку за звичайною фінансової діяльності  (758)

  17

  Величина чистого грошового потоку по фінансовій діяльності  (258)

  Грошові потоки в цілому по організації

  18

  Величина валового грошового потоку по всіх видах діяльності


  18791

  (18460)

  19

  Величина чистого грошового потоку по всіх видах діяльності


  331


  20

  Грошові кошти на початок періоду

  1340  21

  Грошові кошти на кінець періоду

  1671  Виконаємо розрахунок чистого прибутку (збитку) у чистих грошовий потік по поточній діяльності (ЧДПТ) непрямим методом (табл. 3.2.2.). Результати аналізу представимо у вигляді рис. 5.

  Дані таблиць свідчать про те, що збільшення за рік грошових коштів на 331 тис. руб. відбулося за рахунок позитивного чистого грошового потоку від поточної діяльності в розмірі 584 тис. руб., позитивного чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності - на суму 4 тис. руб. і негативного чистого грошового потоку від фінансової діяльності - у розмірі 258 тис. руб. Структуру валових грошових потоків по кожному виду діяльності ми розглянули вище.

  Таблиця 3.2.3. Аналітичний звіт про рух грошових коштів Гагарінського районного споживчого товариства за 2009 р. (непрямий метод) (тис. крб.)

  рядка

  Показники

  Приплив грошових коштів

  Відтік грошових коштів

  1

  Чистий прибуток організації

  178


  2

  Нарахована амортизація по позаоборотних активів:

  а) основних засобів

  б) нематеріальних активів


  4


  3

  Прибуток (збиток) від реалізації необоротних активів, цінних паперів інших емітентів, інші коригування

  5


  4

  Інвестиції і дезінвестиції,

  в тому числі:

  Дезінвестиції

  Інвестиції  1285

  (1504)

  5

  Зміна суми виробничих запасів:

  а) збільшення

  б) зниження  167
  6

  Зміна витрат майбутніх періодів:

  а) збільшення

  б) зниження
  (4)

  7

  Зміна величини короткострокових фінансових вкладень:

  а) збільшення

  б) зниження

  (1500)

  8

  Зміна дебіторської заборгованості:

  а) збільшення

  б) зниження


  1118
  9

  Фінансування та дефінансірованіе

  Фінансування

  Дефінансірованіе

  10

  в тому числі:

  700

  (80)

  11

  Зміна величини кредиторської заборгованості,

  в тому числі:

  620


  12

  Зміна величини заборгованості перед постачальниками і підрядчиками:

  а) збільшення

  б) зниження  395


  13

  Зміна величини заборгованості з оплати праці:

  а) збільшення

  б) зниження
  (71)

  14

  Зміна величини заборгованості перед бюджетом:

  а) збільшення

  б) зниження  243


  15

  Зміна величини заборгованості перед позабюджетними фондами:

  а) збільшення

  б) зниження  62


  16

  Зміна суми іншої кредиторської заборгованості:

  а) збільшення

  б) зниження

  (9)

  17

  Зміна заборгованості за авансами отриманими:

  а) збільшення

  б) зниження  18

  Величина валового грошового потоку з поточної діяльності

  2168

  (15846)

  19

  Величина чистого грошового потоку за звичайною поточної діяльності

  584


  20

  Величина чистого грошового потоку з поточної діяльності

  584


  Аналіз Гагарінського районного споживчого товариства показав, що сформований у звітному році позитивний ЧДПТ в розмірі 584 тис. руб., Вже враховує інвестиції поточного періоду в оборотні активи, був частково спрямований на покриття дефіцитного чистого грошового потоку від фінансової діяльності. Сумарний чистий грошовий потік по поточної та інвестиційної діяльності - Free Cash F l ow (F З F), що представляє собою резерв для свободи дій організації при прийнятті в перспективі не тільки фінансових рішень, а й майбутніх інвестицій в оборотні та необоротні активи - склав позитивну величину 589 тис. руб.

  Дані таблиць дають можливість проаналізувати грошові потоки не тільки за видами діяльності: поточної, інвестиційної і фінансової, але і в розрізі зовнішніх і внутрішніх джерел і напрямків використання грошових коштів. В цілому це дозволяє в ході аналізу грошових потоків оцінити, з одного боку, здатність організації створювати грошові кошти та їх еквіваленти та, з іншого - її потреби в їх використанні.

  Загальний обсяг внутрішніх джерел фінансування за звітний період склав 1929 тис. руб. Структура внутрішніх джерел аналізованої організації свідчить про те, що одним джерелом для неї є чистий прибуток 29,7%.

  Частка чистого грошового потоку від поточної діяльності в аналізованому періоді склала 30,27%.

  При оцінці структури внутрішнього фінансування слід пам'ятати про те, що дезінвестиції (реалізація необоротних активів) не повинні домінувати в загальній сумі внутрішнього фінансування. Скорочення капвкладень знижує майбутній фінансово-виробничий потенціал будь-якої організації. Доцільна продаж тільки зайвих або морально і фізично застарілих довгострокових активів. Тому в динаміці частка дезінвестицій не повинна бути постійно високою і домінуючою. Ще 69,47% припадають на наявні грошові кошти. Безумовно, організації слід оцінити оптимальний залишок грошових коштів в касі і на банківських рахунках і приділити особливу увагу зростанню частки ЧДПТ у внутрішньому фінансуванні.

  За звітний рік величина грошових коштів та еквівалентів грошових коштів змінилася на 331 тис. руб. Дані показують, що в розрізі джерел фінансування це зміна була пов'язана з зростанням розміру внутрішніх джерел фінансування.

  Позитивним є те, що більша частина грошових приток за поточної діяльності у звітному році (97,3%) забезпечується надходженням виручки від продажу товарів (продукції, робіт, послуг). Якщо в динаміці питома вага цієї статті залишиться високим, а розмір дезінвестицій від продажу необоротних активів не буде складати значну частку у внутрішніх джерелах фінансування, то можна вважати, що в організації стабільне внутрішнє фінансування, що істотно підвищує її майбутню фінансову стійкість.

  3.3 Аналіз відносних показників грошових потоків

  Подальшим етапом аналізу грошових потоків є розрахунок і аналіз фінансових коефіцієнтів на базі величини чистого грошового потоку від поточної діяльності.

  Перш за все слід оцінити «якість» чистого грошового потоку від поточної діяльності.

  Оцінка «якості» ЧДПТ проводиться на базі аналізу його структури. Для цього чистий прибуток (збиток) перераховується у чистий грошовий потік від поточної діяльності.

  Значна частка прихованих фінансових джерел вимагає додаткового аналізу їх складу і структури. Поглиблений аналіз показує, що для часткового фінансування зростання поточних активів у розмірі 465 тис. руб. (Облік їх зміни за звітний період здійснюється при розрахунку безпосередньо ЧДПТ) організації знадобилося збільшити кредиторську заборгованість, не беручи до уваги короткострокові кредити і позики, на суму 395 тис. руб. У тому випадку, якщо кредиторська заборгованість не прострочена, не передбачає сплату штрафних санкцій і не веде до виникнення процедури банкрутства протягом заданого періоду, припустимо на певному відрізку часу прирівнювати її до внутрішніх (власних) джерел коштів організації. І так само, як у разі визначення коефіцієнта проміжного покриття і коефіцієнта покриття необхідний аналіз «якості» приймається в розрахунок дебіторської заборгованості, щоб усунути вплив сумнівних боргів, так і для оцінки «якості» ЧДПТ слід ретельно вивчити кредиторську заборгованість на предмет визначення термінів її стягнення і передбачених по ній штрафів і пені за несвоєчасну сплату.

  Структуру джерел активного самофінансування організації корисно вивчити за ряд звітних періодів, що дозволить коректніше оцінити «якість» ЧДПТ і, відповідно, перспективи подальшого розвитку організації. Вже попередній аналіз звіту про рух грошових коштів дозволяє виявити, що організація використовує перш за все джерела активного самофінансування, забезпечені на 97,8% (178 / 182 ∙ 100) чистим прибутком і на 2,2% (4 / 182 ∙ 100) - нарахованої амортизацією за позаоборотних активів.

  І, нарешті, для оцінки «якості» ЧДПТ розрахуємо і проаналізуємо показники «якості» прибутку і частки амортизаційних відрахувань у ЧДПТ:

  Показник «якості» прибутку = ЧДПТ / Чистий прибуток.

  Показник «якості» прибутку в 2009 дорівнює 584 / 178 = 3,28 виявляє істотну розбіжність величини чистого прибутку і ЧДПТ: на кожен рубль показаної у звіті про прибутки та збитки прибутку підприємство отримувало 3,28 руб. ЧДПТ.

  Частка амортизаційних відрахувань у ЧДПТ = Амортизаційні відрахування / ЧДПТ.

  За даними 2009 р., частка амортизаційних відрахувань у ЧДПТ дорівнює 4 / 584 = 0,01.

  Спільне розгляд двох вищевказаних показників свідчить про те, що не амортизаційні відрахування є головною причиною відмінності ЧДПТ від чистого прибутку.

  У табл. 3.3.1 фінансові показники, розраховані на базі грошових потоків, зведені за групами, і є можливість проаналізувати їх динаміку за дві господарські року.

  Структура ЗРГК для минулого року має наступний вигляд:

  - Грошові кошти на початок періоду = 0 тис. крб.;

  - Абсолютна зміна грошових коштів за період = 1340 тис. руб.; Величина ЧДПТ = (840) тис. руб.; Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності (ЧДПІ) = (0) тис. руб.; Чистий грошовий потік від фінансової діяльності ( ЧДПФ) = +500 тис. руб.;

  Таблиця 3.3.1 Фінансові показники, розраховані на базі грошових потоків

  Показники

  Минулий

  період

  Звітний

  період

  Зміна

  1. Показники ліквідності
  1.1. Коефіцієнт платоспроможності (1)

  1,004

  1,004

  0,0

  1.2. Коефіцієнт платоспроможності (2)

  1,001

  1,001

  0

  1.3. Інтервал самофінансування (1), дні

  33,28

  47,15

  +13,87

  1.4. Інтервал самофінансування (2), дні

  17,16

  24,41

  +7,25

  1.5. Коефіцієнт покриття зобов'язань припливом грошових коштів (коефіцієнт Бівера)

  0,911

  0,936

  0,025

  1.6. Коефіцієнт покриття короткострокових зобов'язань припливом грошових коштів

  0,415

  0,507

  -0,092

  1.7. Покриття відсотків *

  -

  23,6

  -

  1.8. Потенціал самофінансування *

  -

  0,19

  -

  2. Інвестиційні показники
  2.1. Коефіцієнт реінвестування грошових коштів,% *

  -

  100

  -

  2.2. Ступінь покриття інвестиційних вкладень

  -

  0,998

  -

  2.3. Ступінь покриття чистих інвестицій

  -

  0,997

  -

  2.4. Ступінь фінансування інвестицій-нетто

  -

  27,6

  -

  3. Показники фінансової політики підприємства
  3.1. а) Співвідношення величини внутрішнього і зовнішнього фінансування **

  -

  0,005

  -

  б) Співвідношення величини внутрішнього і зовнішнього фінансування ***

  -

  0,016

  -

  3.2. Частка власних джерел зовнішнього фінансування в загальній сумі зовнішнього фінансування,%

  -

  -

  -

  3.3. Частка позикових джерел зовнішнього фінансування в загальній сумі зовнішнього фінансування,%

  100

  100

  -

  3.4. Співвідношення власних і позикових джерел зовнішнього фінансування,%

  -

  -

  -

  4. Показник «якості» виручки від продажу товарів (робіт, послуг)

  0,7882

  0,8905

  +0,1023

  5. Показники рентабельності капіталу
  5.1. Рентабельність всього капіталу,%

  -

  0,8766

  -

  5.2. Рентабельність власного капіталу

  -

  1,67

  -

  - Грошові кошти на кінець минулого періоду = 0 тис. руб. Наведемо розрахунок і проаналізуємо послідовно виділені групи фінансових показників (табл. 3.3.1).

  1. Коефіцієнти ліквідності.

  Значення коефіцієнтів платоспроможності (1,004) свідчать про достатню кількість грошових коштів, щоб забезпечити необхідні виплати. Однак в організації немає можливості підвищити платежі навіть на 1%.

  Дані свідчать про те, що аналізована організація зможе безперебійно здійснювати поточну діяльність за рахунок надходження грошових коштів від раніше виконаних робіт. Такий період самофінансування (1) становив від 33,28 до 47,15 дня. Отже, організація протягом двох років була в змозі вести основну діяльність тільки за рахунок наявних грошових активів і за рахунок надходження грошових коштів за раніше відвантажені товари протягом від одного до півтора місяців.

  Коефіцієнт Бівера для аналізованої організації становив 0,911 - 0,9326. Таким чином, у звітному році припливом грошових коштів може бути покрито більше 90% загальної суми короткострокових і довгострокових зобов'язань.

  Організація має досить коштів для оплати відсотків (коефіцієнт покриття відсотків = 23,6).

  Потенціал самофінансування становить 0,19, отже, організація в звітному році могла погасити за рахунок внутрішнього джерела фінансування (ЧДПТ) 19 копійок з кожної гривні довгострокової кредиторської заборгованості.

  У цілому динаміка грошових показників ліквідності виявила фінансову залежність даної організації від зовнішніх джерел фінансування та необхідність відстеження показників потенційних термінів погашення її боргів.

  При відсутності простроченої заборгованості та неухильному зростанні протягом господарського року ЧДПТ можна припустити, що у аналізованої організації не знизяться можливості для самофінансування і вона буде здатна вчасно здійснювати поточні платежі.

  2. Інвестиційні показники

  У звітному періоді розрахунок коефіцієнта реінвестування грошових коштів показує, що має місце 100%-е реінвестування ЧДПТ.

  Багаторазове перевищення дефіцитного ЧДПТ над ЧДПІ говорить про те, що при повному використанні (реінвестування) коштів від поточної діяльності покриття відтоку грошових коштів від інвестиційної діяльності здійснювалося в основному за рахунок внутрішнього фінансування.

  Ступінь покриття інвестиційних вкладень становить 0,998. Таким чином, у звітному році лише 3,6% здійснених інвестицій у необоротні активи було профінансовано за рахунок ЧДПТ.

  3. Показники фінансової політики підприємства

  Співвідношення величини внутрішнього і зовнішнього фінансування одно 0,005, де у розрахунку бере участь як внутрішнє джерело фінансування лише ЧДПТ.

  Співвідношення величини внутрішнього і зовнішнього фінансування одно 0,016, де в розрахунку беруть участь всі внутрішні джерела фінансування, а не тільки ЧДПТ.

  Очевидно, що для підвищення фінансової стійкості організації розмір внутрішнього фінансування повинен перевищувати загальну суму зовнішніх фінансових джерел.

  З огляду на те, що в аналізованому періоді приплив грошових коштів за рахунок зростання власного капіталу був відсутній, розрахунки частки власного джерела зовнішнього фінансування в загальній сумі зовнішнього фінансування, частки позикового джерела зовнішнього фінансування в загальній сумі зовнішнього фінансування і співвідношення власних і позикових джерел фінансування не проводилися.

  Співвідношення величини внутрішнього і зовнішнього фінансування можна розрахувати як по ЗРГК, так і за балансом руху майна і капіталу (табл. 6).

  Табл. 3.3.2 показує, що за рахунок чистого грошового потоку від поточної діяльності в розмірі 584 тис. руб. і в цілому внутрішніх джерел фінансування на суму 589 тис. руб. організація змогла погасити частину кредитів.

  Таблиця 3.3.2 Аналіз джерел коштів і їх використання

  Використання коштів

  Джерела коштів

  I. Внутрішнє

  -

  I. Внутрішні (фінансування з власних коштів підприємства)

  589

  1. Інвестиції у необоротні активи

  -

  1. Чистий грошовий потік від поточної діяльності

  584

  II. Зовнішнє

  758

  2. Продаж позаоборотних активів

  5

  Зменшення власного капіталу

  -

  II. Зовнішні (фінансування діяльності підприємства за рахунок залучення коштів з боку)

  500

  Зменшення позикового капіталу

  758

  1. Збільшення власного капіталу

  -

  III. Збільшення грошових коштів

  331

  2. Збільшення позикового капіталу

  500

  Таким чином, у фінансовій політиці організація переважно намагається вдаватися до власних коштів, а також до безкоштовного «кредитуванню» з боку своїх постачальників і підрядників.

  4. Показник «якості» виручки.

  У звітному році показник «якості» виручки від продажу товарів (робіт, послуг) він становив при продажу товару за ставкою ПДВ 18% 0,8905.

  Вивчення динаміки показника «якості» виручки від продажу характеризує порівняльну стабільність частки надходження грошових коштів у вигляді виручки до загальної її величині (в середньому близько 80%). Таким чином, на умовах комерційного кредиту організація продає не більше 20% свого товару, і ця частка знизилася за звітний рік на 10,23%.

  5. Показники рентабельності капіталу

  Для 2009 року показники склали:

  Рентабельність всього капіталу складає 0,8766. Рентабельність власного капіталу дорівнює 1,67, що є досить високим показником.

  Зробимо деякі висновки.

  Показники горизонтального аналізу грошових потоків підприємства показали, що за 2009 р. сума які поступили коштів склала 18791 тис. руб. При цьому 97,36% загального валового грошового припливу припадає на поточну діяльність, менше одного відсотка - на інвестиційну і 2,66% - на фінансову.

  Вертикальний аналіз показав, що 86,28% всіх відтоків грошових коштів у ході поточної діяльності - оплата придбаних товарів (робіт, послуг), 10,12% - оплата праці, включаючи відрахування в державні позабюджетні фонди, 3,26% - розрахунки з бюджетом , 0,34% - інші виплати. Повернення кредитів і позик складає 100% негативного грошового потоку у фінансовій діяльності. Загалом валовий грошовий приплив перевищує відтік, що зумовило приріст грошових коштів за звітний період на суму 331 тис. руб.

  Позитивним є те, що більша частина грошових приток за поточної діяльності у звітному році (97,3%) забезпечується надходженням виручки від продажу товарів (продукції, робіт, послуг).

  Поглиблений аналіз показав, що для часткового фінансування зростання поточних активів організації знадобилося збільшити кредиторську заборгованість. У тому випадку, якщо кредиторська заборгованість не прострочена, не передбачає сплату штрафних санкцій і не веде до виникнення процедури банкрутства протягом заданого періоду, припустимо на певному відрізку часу прирівнювати її до внутрішніх (власних) джерел коштів організації.

  Аналіз фінансових коефіцієнтів показав, що організація протягом двох років була в змозі вести основну діяльність тільки за рахунок наявних грошових активів і за рахунок надходження грошових коштів за раніше відвантажені товари протягом від одного до півтора місяців. У цілому динаміка грошових показників ліквідності виявила фінансову залежність даної організації від зовнішніх джерел фінансування та необхідність відстеження показників потенційних термінів погашення її боргів.

  Висновок

  Грошові потоки - це приплив і відтік грошових коштів та їх еквівалентів.

  Грошові потоки підприємства класифікуються в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності.

  Під грошовими коштами розуміють залишок грошових коштів та грошових еквівалентів на розрахункових, валютних та спеціальних банківських рахунках, в касі.

  Поточна діяльність - основна, що приносить дохід, та інша діяльність, крім інвестиційної та фінансової.

  Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація довгострокових активів та інших інвестицій, що не відносяться до грошових еквівалентів.

  Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін у розмірі та складі власного і позикового капіталу організації (без урахування овердрафтного кредитування).

  Основне джерело інформації для аналізу грошових потоків - Звіт про рух грошових коштів. Аналіз звіту про рух грошових коштів дозволяє істотно поглибити і скоригувати висновки щодо ліквідності та платоспроможності організації, її майбутнього фінансового потенціалу, отримані попередньо на основі статичних показників у ході традиційного фінансового аналізу.

  У роботі був проведений аналіз управління грошовими потоками на підприємстві Гагарінського районного споживчого товариства.

  В цілому слід відзначити збільшення величини майна підприємства на 11,5% в 2009 р. в порівнянні з 2008 р. Збільшення відбулося за рахунок збільшення величини оборотних активів на 2,2%, при цьому внеобротние активи зросли на 230,5%, що призвело до зміни структури активи балансу. Величина джерел формування коштів підприємства зросла на 11,5% в 2009 р. в порівнянні з 2008 р. Збільшення відбулося за рахунок зростання нерозподіленого прибутку підприємства на 29,4%, а також за рахунок зростання короткострокових зобов'язань на 8,6%.

  Показники горизонтального аналізу грошових потоків підприємства показали, що за 2009 р. сума які поступили коштів склала 18791 тис. руб. При цьому 97,36% загального валового грошового припливу припадає на поточну діяльність, менше одного відсотка - на інвестиційну і 2,66% - на фінансову. Дані вертикального аналізу дозволяють зробити висновок про те, що 99,9% валового припливу грошових коштів від поточної діяльності забезпечено виручкою від продажу товарів (робіт, послуг), 0,04% складає виручка від продажу іншого майна, 0,1% - інші надходження .

  Вертикальний аналіз показав, що 86,28% всіх відтоків грошових коштів у ході поточної діяльності - оплата придбаних товарів (робіт, послуг), 10,12% - оплата праці, включаючи відрахування в державні позабюджетні фонди, 3,26% - розрахунки з бюджетом , 0,34% - інші виплати. Повернення кредитів і позик складає 100% негативного грошового потоку у фінансовій діяльності. Загалом валовий грошовий приплив перевищує відтік, що зумовило приріст грошових коштів за звітний період на суму 331 тис. руб.

  Позитивним є те, що більша частина грошових приток за поточної діяльності у звітному році (97,3%) забезпечується надходженням виручки від продажу товарів (продукції, робіт, послуг). Якщо в динаміці питома вага цієї статті залишиться високим, а розмір дезінвестицій від продажу необоротних активів не буде складати значну частку у внутрішніх джерелах фінансування, то можна вважати, що в організації стабільне внутрішнє фінансування, що істотно підвищує її майбутню фінансову стійкість.

  Бібліографія:

  1. Методичні положення щодо оцінки фінансового стану підприємств і встановленню незадовільною структури балансу. Затверджено розпорядженням Федерального управління в справах про неспроможність (банкрутство) від 12.08.94 № 31-р. / / Комп'ютерна система «Консультант Плюс».

  2. Методичні рекомендації щодо виявлення неплатоспроможних підприємств, що потребують першочергової державної фінансової підтримки, а також за визначенням неплатоспроможних підприємств, що підлягають виведенню з числа діючих у зв'язку з неефективністю. Затверджено Розпорядженням Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство) від 24.10.94. № 70-р. / / Комп'ютерна система «Консультант Плюс».

  3. Методичні вказівки з проведення фінансового аналізу організацій. Затверджено наказом Федеральної служби Росії на фінансового оздоровлення та банкрутства від 23.01.01. № 16. / / Комп'ютерна система «Консультант Плюс».

  4. Методичні вказівки з реформи підприємств (організацій). Затверджені Наказом Мінекономіки Росії від 1 жовтня 1997 р. № 118. / / Комп'ютерна система «Консультант Плюс».

  5. Правила проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу. Затверджені постановою Уряду РФ від 25.06.03. № 367. / / Комп'ютерна система «Консультант Плюс».

  6. Абрамова М.А. Фінанси і кредит: Навчальний посібник. / М.А. Абрамова, Л.С. Александрова - М.: ІД Юриспруденція, 2003. - 448 с.

  7. Бабич А.М. Фінанси. / А.М. Бабич. - М.: ФБК-ПРЕС, 2000. - 759 с.

  8. Баканов М.І. Теорія економічного аналізу. / М.І. Баканов, А.Д. Шеремет - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 384 с.

  9. Балабанов І.Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта. / І.Т. Балабанов. - М.: Фінанси і статистика., 2000. - 208 с.

  10. Баранов В.В. Фінансовий менеджмент. Механізми фінансового управління підприємствами в традиційних і наукомістких галузях. / В.В. Баранов. - М.: Справа, - 2002. - 271 с.

  11. Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методологія економічного аналізу діяльності господарюючого суб'єкта / С.Б. Барнгольц, М.В. Мельник - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 396 с.

  12. Бланк І.А. Управління прибутком / І.А. Бланк - Київ: Ніка-Центр, 2007. - 544 с.

  13. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент. / І.А. Бланк. - Київ: Ніка-Центр, 2009. - 553 с.

  14. Вахрін П.І. Фінансовий аналіз в комерційних та некомерційних організаціях. / П.І. Вахрін. - М.: Маркетинг, 2001. - 320 с.

  15. Донцова Л.В. Аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова - М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2004. - 336 с.

  16. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. / О.В. Єфімова - М.: Изд-во «Бухгалтерський облік», 2002. - 528 с.

  17. Ковальов А.І. Аналіз фінансового стану підприємства. / А.І. Ковальов, В.П. Привалов. - М.: Центр економіки і маркетингу, 2000. - 245 с.

  18. Ковальов В.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. / В.В. Ковальов. - М.: Проспект, 2000. - 420 с.

  19. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. / В.В. Ковальов. - М.: Фінанси і статистика, 2009, - 768 с.

  20. Ковальов В.В. Управління фінансами. / В.В. Ковальов. - М.: ФБК Прес, 2001. - 171 с.

  21. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. / В.В. Ковальов. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 510 с.

  22. Ковальов В.В. Фінанси підприємств. / В.В. Ковальов. - М.: Проспект, 2003. - 352 с.

  23. Ковальова А.М. Фінанси фірми. / А.М. Ковальова, М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай - М.: ИНФРА-М, 2003. - 496 с.

  24. Сергєєв І.В. Економіка підприємства. / І.В. Економіка підприємства. - М.: Фінанси і статистика. 2001. - 303 с.

  25. Тютюкин Є.Б. Фінанси підприємств. / Є.Б. Тютюкин. - М.: Дашков і К, 2002. - 250 с.

  26. Фінанси підприємств / ред. Н.В. Колчин - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 368 с.

  27. Чечевіцина Л.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності. / Л.М. Чечевіцина. - М.: Маркетинг, 2001. - 352 с.

  28. Чернов В.А. Фінансова політика організації. / Под ред. М.І. Баканова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 247 с.

  29. Щіборщ К.В. Бюджетування діяльності промислових підприємств Росії / К.В. Щіборщ. - М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2008. - 592 с.

  30. Економіка підприємства / За ред. О.Н. Волкова. - М.: Инфра-М, 2001. - 518 с.

  31. Економіка підприємства / За ред. Н.А. Сафронов. - М.: МАУП, 2000.

  32. Бендик М.А. Удосконалення діагностики фінансового стану промислового підприємства. / М.А. Бендик, Є.В. Джамай. / / Менеджмент у Росії і за кордоном. - № 5. - 2007. - С. 80-95.

  33. Ігнатов А.В. Аналіз фінансового стану підприємства. / О.В. Ігнатов. / / Фінансовий менеджмент. - № 4. - 2008. - С. 3-20.

  34. Ілясов Т.Г. Як покращити фінансовий стан підприємства. / Т.Г. Ілясов. / / Фінанси. - № 10. - 2009. - С. 70-73.

  35. Шахова М.С. Як фінансувати бізнес / М.С. Шахова / / Фінанси. - 2008. - № 8. - С. 2-6.

   Додати в блог або на сайт

   Цей текст може містити помилки.

   Фінанси, гроші і податки | Диплом
   366.2кб. | скачати


   Схожі роботи:
   Управління вхідними і вихіними грошовими потоками їх характеристика Планування грошовими потоками
   Управління грошовими потоками на підприємстві
   Управління грошовими потоками на підприємстві 2
   Управління грошовими потоками на підприємстві 2 Фінансовий ринок
   Управління грошовими потоками на підприємстві його значення та принципи
   Управління грошовими потоками
   Управління грошовими потоками 2
   Антикризове управління грошовими потоками
   Методи управління грошовими потоками
  © Усі права захищені
  написати до нас