Основи та методологія правознавства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Теорія держави і права як наука і її роль у правознавстві

2. Методологія теорії держави і права

3. Розвиток і сучасний стан теорії держави і права

4. Держава як елемент політичної системи суспільства

5. Державна влада, її властивості і форми здійснення

6. Право як нормативний регулятор суспільних відносин

7. Право і мораль

8. Співвідношення права та економіки

9. Проблема співвідношення держави і права

10. Держава і громадянське суспільство

11. Держава та особистість: теоретико-правовий аспект взаємодії

12. Право і права людини

13. Міжнародно-правові акти про права і свободи людини і громадянина

14. Захист прав і свобод людини і громадянина в російській державі

15. Походження держави

16. Походження права

17. Сутність держави

18. Сучасне бачення співвідношення класового і загальносоціального в державі

19. Типологія держав

20. Соціалістичний тип держави: модель і дійсність

21. Тоталітарна держава

22. Функції держави

23. Форми державного правління

24. Форми державного устрою

25. Політичний режим як елемент форми держави

26. Механізм держави

27. Система правоохоронних органів

28. Поняття правової держави

29. Формування правової держави в Росії

30. Поділ влади в правовій державі

31. Виникнення і розвиток ідеї правової державності

32. Типологія права

33. Правосвідомість

34. Правова культура

35. Правове виховання

36. Поняття держави

37. Проблема поняття права та шляхи її вирішення

38. Право в системі нормативного регулювання суспільних відносин

39. Право як міра свободи особи в суспільстві

40. Поняття і сутність права в радянській літературі

41. Типологія права

42. Принципи права

43. Право і закон

44. Поняття і структура правосвідомості

45. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм

46. Поняття норм права та їх структура

47. Класифікація норм права

48. Система права

49. Система російського права: сучасний стан та перспективи розвитку

50. Проблеми теорії процесуального права

51. Публічне і приватне право

52. Становлення приватного права в Росії

53. Форми (джерела) права

54. Поняття та види нормативно-правових актів

55. Закон: поняття, ознаки, види

56. Поняття законодавства та його системи

57. Ієрархія законів в Російській Федерації

58. Підзаконні акти в Російській Федерації

60. Система нормативно-правових актів Іркутської області

61. Нормативний договір як джерело права

62. Юридичний прецедент як джерело права

63. Правовий звичай як джерело права

64. Юридична доктрина та її роль у правовому регулюванні життя суспільства

65. Межі дії нормативно-правових актів

66. Правотворчість

67. Законотворчий процес і його стадії

69. Систематизація нормативно-правових актів

70. Проблеми систематизації російського законодавства

71. Законодавча техніка

72. Правові презумпції та аксіоми

73. Правові фікції

74. Структура нормативно-правових актів та їх статей

76. Юридичні документи та їх види

77. Поняття правовідносин та їх види

78. Суб'єкти правовідносин

79. Об'єкти правовідносин

80. Юридичні факти

1. Теорія держави і права як наука і її роль у правознавстві

До складу сучасного правознавства входять декілька груп юридичних наук:

Тільки послідовне вивчення цих груп юридичних наук дозволяє сформувати мислення, достатнє для здійснення професійної юридичної діяльності.

Теорія держави і права - фундаментальна наука правознавства, яка вивчає сутність, зміст і форми державно-правової системи суспільства, основні закономірності її функціонування і розвитку.

Теорія держави і права як юридична наука, що входить до складу правознавства, вивчає державно-правові явища суспільства. На відміну від інших юридичних наук, вона вивчає їх як системне ціле, що має особливу структуру і суттєві закономірності.

У силу предмета теорія держави і права відіграє у правознавстві роль фундаментальної, основоположною науки. Поняття, що виробляються теорією держави і права, складають основу для галузевих юридичних наук, що входять до складу правознавства (конституційного права, цивільного права, сімейного права, трудового права, адміністративного права, кримінального права та інших). З теорії держави і права логічно починається вивчення правознавства.

Теорія держави і права складається з двох основних частин: теорії держави та теорії права. Вивчення державних і правових явищ у рамках однієї науки зумовлено тим, що в реальному житті вони взаємно визначають і доповнюють один одного, утворюючи єдину державно-правову систему суспільства.

Державно-правові явища входять до складу товариства, з'єднані з іншими соціальними явищами закономірними зв'язками, мають з ними спільні риси й особливості. Тому поняття суспільства виступає вихідним, відправним у розумінні суті, змісту та форми держави і права.

Теорія права і держави існує і розвивається як один з найважливіших компонентів складної та цілісної системи знань про суспільство. Єдність матеріального і духовного світу обумовлює і єдність наук. Між суспільними, природними і точними (технічними) науками існує тісна взаємодія. Прийнятий курс на формування основ правового суспільства і держави не може бути обмежений областю суто юридичних уявлень. Корінний питання суспільного життя - питання про державу, про право. Право регулює суспільні відносини в самих різних областях людської діяльності, самих різних суб'єктів права, з найрізноманітніших фактичним підставах, в самих різних обставинах.

2. Методологія теорії держави і права

Під методологією теорії держави і права розуміють застосування обумовленої філософським світоглядом сукупності певних теоретичних принципів, логічних прийомів і спеціальних способів і методів дослідження основних загальних закономірностей виникнення та розвитку державно-правових явищ.

Під методом даної науки розуміється сукупність прийомів і способів вивчення реальної дійсності, загальні принципи, на яких базується дана наука.

При всьому різноманітті методів теорії держави і права їх можна умовно розділити на наступні групи.

Загальні методи - це філософські, світоглядні підходи, які виражають найбільш універсальні принципи мислення. Серед них можна виділити метафізику (яка розглядає державу і право як вічні і незмінні інститути, глибоко не пов'язані один з одним і з іншими суспільними явищами) і діалектику - матеріалістичну та ідеалістичну. При цьому остання може виступати як об'єктивний, так і суб'єктивний ідеалізм. Матеріалістична ж діалектика державно-правові явища розглядає в розвитку, в конкретній історичній обстановці та у взаємозв'язку з іншими явищами. Говорячи про даний метод, слід зазначити, що останнім часом багато вчених висловлюють думку про те, що для розвитку теорії держави і права більш прийнятний методологічний плюралізм, тобто різноманітність філософських підходів.

Загальнонаукові методи - це такі способи і прийоми наукового пізнання, які використовуються не тільки теорією держави і права, а й іншими науками.

До даної групи можна віднести наступні методи:

 • системний метод, тобто спосіб пізнання, який спрямований на розкриття цілісності об'єкта і виявлення різних типів зв'язку в досліджуваному об'єкті (наприклад, при вивченні функцій державного апарату, політичної системи, норм права, правопорушення та ін);

 • функціональний метод - це такий спосіб пізнання, за допомогою якого з'ясовується співвідношення функцій одних соціальних явищ по відношенню до інших (наприклад, при вивченні функцій держави і права, юридичної відповідальності та інших державно-правових явищ);

 • загальні логічні прийоми, такі як: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, які використовуються для більш точного визначення правових понять і послідовної аргументації ряду теоретичних положень.

Частнонаучние (спеціальні) методи - це прийоми, способи пізнання, які розробляються в рамках окремих наук, а потім у подальшому використовуються для вивчення державно-правових явищ. До даних методів належать:

 • конкретно-соціологічний (дозволяє за допомогою опитування, спостереження, інтерв'ювання та інших прийомів виробити обгрунтовані рекомендації щодо вдосконалення законодавства, поліпшення правозастосовчої практики та ін);

 • статистичний (дозволяє отримати кількісні показники і об'єктивні характеристики того чи іншого державно-правового явища);

 • кібернетичний (дозволяє використовуючи систему понять, законів і технічних засобів кібернетики найбільш повно пізнати державно-правові явища).

Крім того, слід зазначити, що в науковій літературі серед частнонаучних методів, виділяють приватноправові методи, до яких можна віднести:

 • формально - юридичний (дозволяє визначити юридичні поняття, категорії, виявити їх ознаки, тлумачити зміст правових приписів і т.п.);

 • порівняльно-правовий (дозволяє зіставити різні правові системи або їх окремі елементи (закони, юридичну практику і т.д.) з метою виявлення їх загальних і особливих властивостей);

 • метод тлумачення (дозволяє усвідомити і роз'яснити смисловий зміст юридичних норм шляхом виходу за рамки їх буквального сенсу);

 • системно-структурний вивчає державу і право як політичний інститут і процес та інших

3. Розвиток і сучасний стан теорії держави і права

Ідея правової державності як найбільш справедливого устрою суспільства вперше склалося у стародавніх греків у вигляді уявного образу реального поліса, який має представляти собою об'єднання людей, що підкоряються єдиного і справедливим законом.

За свідченням дослідників, не раніше XVII століття утвориться особлива наука - філософія права.

На філософію права зробило сильний вплив одна важлива обставина - це історичне роз'єднання між філософією права і юридичними науками. Юристи займалися систематизуванням і тлумаченням норм права. У свою чергу філософія права розроблялася науковцями, переважно не причетними до правознавства. Юристи вивчали право в його фактичний стан, а філософи конструювали концепцію створення ідеального права.

Така роз'єднаність у підході до визначення змісту досліджуваного питання спостерігається і в наш час. Без загальної філософії, математики, інформатики, кібернетики, природознавства та інших наук немислима сучасна практична юриспруденція. Сучасна юриспруденція в тій чи іншій мірі пов'язана з усіма галузями знання, перш за все тому, що наукова діяльність і результати її практичного втілення в реальні суспільні відносини в кінцевому рахунку набувають форму правовідносин, що охороняються державою.

Філософія права є методологічною базою юриспруденції. Загальна філософія та філософія права співвідносяться як ціле і частина. Як складова частина філософії філософія права не відрізняється від цілого ні за своїми функціями, ні за своїми методами. По відношенню до юридичних наук філософія права вирішує ті ж загальнонаукові проблеми, що і філософія щодо всіх галузей людського знання. Загальнотеоретична завдання філософії права, як вважають багато вчених і практики, полягає в дослідженні глобальних державно-правових категорій, які лежать в основі всіх юридичних наук. При цьому вважається, що основою і вищої наукової категорією юриспруденції є «право», яке становить явище «громадської» а потім «державної» життя суспільства. Тому його наукове поняття може з'ясуватися тільки на тлі «держави», яке, у свою чергу, припускає поняття про «суспільстві».

У російської юридичної думки переважає теза про те, що філософія права займається виробленням загального світогляду на підставі висновків окремих наук. Але при сучасному розвитку людського знання філософія не в змозі дослідити закономірності кожної спеціальної науки, в тому числі численних юридичних наук, що охоплюють практично все людське гуртожиток в його державно-правовій сфері. Функції філософії права покладаються тому на теорію права, яка концентрує свою увагу на дослідженні основних загальних закономірностей даної сфери суспільного життя, не пориваючи своїх природних зв'язків з «прародителькою».

Загальна теорія права як наука з самого початку і остаточно сформувалася в Росії в працях Гамбарова, Гессена, Коркунова, Шершеневича та ін Російські автори у своїх дослідженнях спиралися на твори німецьких юристів, філософів, соціологів, політологів: Гегеля, Глюка, Майера, Шеллінга, Канта, та ін - створюючи струнку систему загальнотеоретичних знань про державу і право з урахуванням умов російського громадського життя. Багато теоретичні висновки представників російської дореволюційної юридичної думки актуальні й донині.

Загальна теорія права ставить своїм завданням вивчення права як родового явища, тобто найбільш загальних родових ознак, властивих всім правовим явищам: праву державному, цивільному, кримінальному і всім іншим галузям права.

Головне завдання загальної теорії права Сорокін формулює наступним чином:

 1. визначити правове явище;

 2. описати його основні ознаки;

 3. класифікувати види права;

 4. закономірності походження і розвитку права;

 5. дослідити основні закони;

 6. вивчити основні суспільні функції права і його соціальну роль.

Різночитання в загальнотеоретичних поглядах на державу і право у вітчизняній та зарубіжній науці незначні і по суті, і за формальними ознаками. Вони єдині в основному: і держава, і право - це соціальні інструменти, покликані забезпечувати благополуччя людини в усіх сферах його життєдіяльності.

Право без держави беззахисно, а в сучасних умовах майже нездійсненне без його владного забезпечення.

4. Держава як елемент політичної системи суспільства

Говорячи про роль і місце держави в політичній системі суспільства, слід зазначити, що розгляд даної проблеми в сучасних умовах має величезну теоретичну і практичну значущість, оскільки дані питання тісно пов'язані з визначенням співвідношення політичної системи суспільства і держави, виявленням економічних і соціально-політичних чинників, впливають на визначення його місця та ролі в політичній системі суспільства.

Разом з тим хотілося б відзначити, що державу не можна ототожнювати з політичною системою, його слід розглядати в якості важливої ​​складової частини політичної системи, що входить до неї не як сукупність розрізнених органів, а як цілісний політичний інститут.

Слід також зазначити, що у вітчизняній та зарубіжній літературі дослідженню питань, що стосуються різних сторін внутрішньої організації і діяльності держави, приділяється значна увага. Цей обумовлено наступними обставинами:

 • держава виступає як особлива ланка в структурі політичного суспільства;

 • роль і місце держави в цій системі не ототожнюється з роллю і місцем, з одного боку, правлячої партії, а з іншого - іншими ланками цієї системи;

 • держава не просто наймасовіше політичне об'єднання громадян, а об'єднання всіх членів суспільства, що знаходяться в політико-правовому зв'язку з державою, незалежно від класової, вікової, професійної та іншої приналежності;

 • держава є виразник їхніх загальних інтересів і світогляду;

 • з діяльністю держави, зі здійсненням державного управління пов'язані реальні і самі широкі можливості громадян брати участь у політичному житті суспільства;

 • конкретну участь кожного громадянина у справах держави, відповідальність кожної особистості за долю держави і суспільства в цілому знайшли своє юридичне закріплення в Конституції РФ, а також в інших законах і підзаконних нормативно-правових актах.

Таким чином, зазначені вище обставини дозволяють зробити висновок про те, що держава - основний елемент політичної системи суспільства.

Крім того, основне місце і роль держави в політичній системі суспільства зумовлені низкою особливостей:

 1. держава виступає в якості єдиного офіційного представника всього народу, об'єднаного в межах його територіальних кордонів за ознакою громадянства;

 2. воно є єдиним носієм суверенітету, основним джерелом реалізації політичної влади;

 3. володіє спеціальним апаратом (публічною владою), призначеним для управління суспільством;

 1. володіє «силовими» структурами (збройними силами, міліцією, службою безпеки і т.п.);

 2. володіє специфічним набором матеріальних цінностей (державна власність, бюджет, валюта і т.п.);

 3. володіє монополією на правотворчість;

 4. володіє системою юридичних засобів впливу на суспільні відносини.

Слід також зазначити, що, займаючи особливе місце в політичній системі суспільства, держава може підмінити цю систему, що, власне, і відбувається в державах з тоталітарним і фашистським режимом. Тому надмірне втручання держави в політичне життя суспільства може призвести до беззаконня і сваволі. У цьому зв'язку важливо конституційно встановити і реально забезпечити межі діяльності держави, вивести зі сфери його впливу ті політичні відносини, які повинні бути вільні від державного регулювання і втручання.

Зауважимо, що нормальне функціонування політичної системи забезпечується правовим регулюванням діяльності політичних партій і громадських організацій, яке виражається в тому, що:

 • ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яку партію чи громадську організацію;

 • партії та громадські об'єднання вільно створюються на основі статутних документів та реєстрації в установленому законом порядку;

 • діяльність партій і громадських об'єднань не повинна ущемляти основні права і свободи громадян;

 • вирішення політичних партій не мають обов'язкової сили для органів держави;

 • створення організаційних структур політичних партій не допускається в державних органах;

 • дію державних органів і посадових осіб, які ведуть до незаконного обмеження діяльності партій, заборонені законом;

 • не допускається діяльність партій і громадських об'єднань, які закликають до повалення конституційного ладу або проповідують національну, соціальну і релігійну ворожнечу.

Таким чином, політична партія, будучи найбільш послідовним виразником прагнення певного класу, являє собою добровільну спільність людей, об'єднаних ідеологічно та організаційно, що мають на меті завоювати, утримувати та використовувати державну владу для реалізації своїх основних інтересів.

5. Державна влада, її властивості і форми здійснення

Говорячи про владу, як соціальне явище, слід зазначити, що будь-яке людське суспільство на різних етапах його розвитку завжди передбачає владне керівництво ним, тому що воно є головною умовою функціонування, соціальної системи, а також регулятором суспільних відносин, що виникають у будь-якому організованому суспільстві.

У юридичній літературі родову громаду виділяють як історично першу форму організації до державного суспільства. Влада носила суспільний характер, її вищим органом було народне зібрання, рішення якого були обов'язковими і чинні для всіх дорослих членів роду, племені, союз племен. Крім того, суспільні відносини у первісному суспільстві регулювалися за допомогою звичаїв - історично сформовані правила поведінки, які увійшли в звичку в результаті багаторазового повторення і здійснення одних і тих же дій і вчинків.

Крім звичаїв, діяли такі суспільні норми як традиції, моралі, ритуали, обряди, релігійні норми та інших Особливістю первісного суспільства була відсутність у ньому спеціальних органів влади (апарату примусу, що характерно лише для державно-організованого суспільства).

Таким чином, з розкладанням первіснообщинного ладу і виникненням держави, виникає зовсім інша організація - державна (політична) влада, яка характеризується майновими та соціальною нерівністю (поява імущих і незаможних класів), спирається на силу державного примусу, використовуючи при цьому спеціальний апарат і установи ( суд, тюрми, правоохоронні органи та інші державні установи й організації).

Сказане вище дозволяє дати таке визначення: влада - це здатність і можливість однієї людини, групи, організації, держави в цілому нав'язувати свою волю іншій особі, групі і т.д. всупереч їх опору.

Основними ознаками державної влади, що відрізняє її від інших видів влади, є:

 • публічний характер;

 • суверенітет;

 • легітимність;

 • легальність;

 • єдність;

 • поділ влади;

 • законність і ін

У юридичній літературі, в залежності від способу організації, виділяють наступні види органів державної влади:

 • глава держави (монарх або президент);

 • законодавчі (представницькі) органи державної влади;

 • виконавчі органи державної влади;

 • судові органи державної влади.

Кожен їх перерахованих вище органів державної влади не підміняє інші органи влади, а виконує суворо покладені на них функції, відповідно до наданих повноважень. Основними формами здійснення верховної державної влади є:

 • монархія - влада, належить монарху або іншій особі;

 • аристократія - влада певної групи людей - аристократів;

 • демократія - така форма, при якій влада належить всьому народу.

Діяльність органів державної влади заснована на наступних принципах:

 • єдність влади;

 • неподільність;

 • суверенність;

 • необмеженість влади.

6. Право як нормативний регулятор суспільних відносин

Право як система загальнообов'язкових, формально певних юридичних норм, виражають суспільне і класову волю, встановлюваних і забезпечуваних державою, безпосередньо направлено на регулювання суспільних відносин. Держава офіційно встановлює право, забезпечує його виконання. Для цього існує спеціальний апарат нагляду і контролю, припинення порушень, судового розгляду спорів. Право як нормативний вираз державної волі безпосередньо регулює суспільні відносини у класових чи загальносоціальних інтересах. Право служить інструментом політики держави, засобом організації управлінської та іншої діяльності, здійснення його завдань і функцій. Право має загальнообов'язковий характер, що дозволяє йому виступати в якості соціального регулятора суспільних відносин. На відміну від інших соціальних норм специфіка регулятивної ролі права пов'язана з предоставительно-зобов'язуючим змістом більшості складових його норм. «Система нормативного регулювання - це сукупність соціальних норм, регулюючих поведінку людей в суспільстві, відносини їх між собою в рамках об'єднань, колективів, і соціально-технічних, що регламентують їх взаємовідносини з природою».

Будучи найважливішим елементом нормативного регулювання суспільних відносин, право займає особливе місце в системі соціальних норм. Як формально-визначені, правові норми є єдиними з соціальних норм, які санкціонуються і забезпечуються державою.

Система соціальних норм складається з різних груп норм, що діють у взаємозв'язках один з одним. «Соціальні норми - це зв'язані з волею і свідомістю людей правила взаємодії в суспільстві, що у процесі її історичного розвитку, що відповідають певному типу культури і спрямовані на організацію суспільних відносин». До соціальних норм відносяться економічні, політичні, правові, моральні, релігійні, естетичні та ін У процесі регулювання суспільних відносин активна роль однієї групи норм доповнюється, конкретизується іншими соціальними нормами. Соціальні норми по своїй природі означають визначений стандарт поводження.

7. Право і мораль

У регулюванні суспільних відносин право взаємодіє з мораллю. Застосування норм права вимагає проникнення в моральну основу людських відносин. У порівнянні з іншими соціальними нормами у моралі найбільш широка сфера дії. Але сфери дії права і моралі значною мірою перетинаються. Мораль є особливий тип нормативного регулювання, представлений сукупністю норм і принципів, що поширюють вплив на все суспільство. Загальнолюдське зміст моралі втілюється і в правових нормах. Мораль поєднує в собі абсолютні цінності, у силу чого моральні норми і оцінки є вищим критерієм правомірної поведінки. Як форма суспільної свідомості, комплекс відносин і норм мораль зародилася раніше політичної й правової форм свідомості. Принципи моралі - це основні початки, вихідні вимоги, що охоплюють суспільне й особисте життя людини. Основні права людини - юридичне вираження його волі та гідності. Право і мораль входять в культуру суспільства і служать спільної мети - узгодження інтересів особистості і суспільства. Право в цілому відповідає моральним цінностям. М.М. Марченко відзначає, що мораль і право мають спільні сфери розповсюдження та регулювання, при цьому в порівнянні з нормами права норми моралі мають більш широкий характер правового регулювання. «Відносини дружби, любові, багато сімейних та інші відносини можуть регулюватися лише нормами моралі чи іншими соціальними нормами, але не нормами права».

У теорії держави і права співвідношення права і моралі розглядається з позицій їх єдності, відмінності і взаємодії. Єдність права і моралі характеризується:

 • нормативністю права і моралі, що полягає в сукупності певних норм, які є еталоном і критерієм оцінки поведінки;

 • універсальністю права і моралі, яка проявляється в тому, що вони поширюються на всі суспільні відносини, тобто є найбільш універсальними регуляторами в системі соціальних норм;

 • спільністю права і моралі, яка виражається в однаковій оцінці ними економічного базису, ідеології, політики та інших сфер людської життєдіяльності.

Різниця між нормами права і моралі:

 • за походженням: норми права встановлюються і санкціонуються державою, норми моралі формуються суспільством. Норми моралі виникли раніше правових норм, що сформувалися тільки після утворення держави і права;

 • за сферою дії: норми права регулюють ті відносини, які державою зведені до закону, забезпечуються та охороняються його примусової силою, в той час як норми моралі роблять вплив не тільки на правові відносини, але і на сукупність суспільних відносин, не врегульованих правом;

 • за структурою: правові норми складаються звичайно з трьох елементів - гіпотези, диспозиції, санкції, в результаті чого дуже детально формулюються дозволи, заборони або розпорядження. Норми моралі виступають у вигляді узагальнених правил поведінки та принципів;

 • за способом забезпечення: реалізація норм права підтримується примусовою силою держави, мораль звертається до совісті індивіда. У разі порушення норм права до винного можуть бути застосовані види покарання, передбачені нормами права, в разі порушення моральних норм застосовується лише суспільний осуд.

Взаємодія права і моралі проявляється в їх взаємопроникненні і взаємовпливі: моральні принципи справедливості, рівності, гуманізму стали основоположними положеннями чинного законодавства. Право підтримує вимоги моралі юридичними санкціями, захищаючи мінімум моральності. Мораль робить активний вплив на правосвідомість і тим самим сприяє реалізації норм права.

8. Співвідношення права та економіки

Слово «економіка» грецького походження і буквально означає мистецтво ведення домашнього господарства. У даному ж випадку під економікою слід розуміти певну соціальну сферу, а саме - діалектичне поєднання соціальних відносин та соціальної діяльності, пов'язаних з виробництвом, обміном і розподілом матеріальних благ. Визначальну роль у сфері економіки грають відносини власності.

Наприклад, в марксистській теорії співвідношення права і економіки трактується виходячи із загальних закономірностей зв'язку базису - економічної структури суспільства («економічного ладу»), яка складається незалежно від волі і свідомості людей, і надбудови - ідеологічних відносин та інститутів, які не можуть виникнути без опосередкування суспільною свідомістю. Економіка як явище базисного порядку має визначальне значення по відношенню до права як до частини надбудови. Базис суспільства, по-перше, обумовлює необхідність правового регулювання в цілому, тобто існування права як такого, по-друге, визначає той або інший тип права, а також, по-третє, визначає конкретні риси права тієї або іншої країни в даний історичний період. Маркс зазначав, що «право ніколи не може бути вище, ніж економічний лад і обумовлене ним культурний розвиток суспільства».

У той же час Маркс і Енгельс не розглядали визначальне значення економіки по відношенню до права прямолінійно, не спрощували його: враховувався вплив на право інших чинників, інших частин надбудови («культурного розвитку суспільства») і підкреслювалося, що базис впливає на право лише у кінцевому рахунку.

Слід зазначити, що питання співвідношення права і економіки є спірними в юридичній науці. Відповідно до одного підходу втручання держави в економіку не повинно бути, економіка повинна розвиватися за своїми внутрішніми законами. Згідно з іншим походу, право, навпаки, має регулювати детально економіку. Держава втручалася в усі економічні відносини, намагаючись ними управляти на всіх рівнях (планова економіка). Жорстке вплив держави на економіку охоплювало і виробництво, і звернення, і споживання. Економічна діяльність при даній моделі управління жорстко детермінована державою, в тому числі за допомогою правових актів. Ліберальна школа економіки (Хайєк, Фрідмен) вважали, що право, закони повинні створювати своєрідну регулятивне середовище для забезпечення економіки необхідними правовими засобами нормальної економічної конкуренції. Роль держави при цьому обмежується лише створенням правових умов. Сфера дозволений, диспозитивних відносин розширюється.

В даний час в Росії сформульовані основні напрями використання правової форми для забезпечення реалізації моделі правової держави, що припускає ринкову модель економіки. Цілі економічного розвитку при цьому формулюються в законодавстві, чітко визначається коло суб'єктів економічних відносин, регламентується порядок вирішення спорів про право, встановлюються правові форми здійснення комерційної діяльності, антимонопольне законодавство і способи, види юридичної відповідальності договору, з заподіяння шкоди та ін.)

9. Проблема співвідношення держави і права

У науці з питання про співвідношення держави і права розрізняють два підходи. Перший виходить з пріоритету держави над правом, а право розглядається як продукт державної діяльності. Такий підхід мав широке поширення у вітчизняній юридичній науці. Вважалося, що право знаходиться в підлеглому по відношенню до держави положенні. Така точка зору служила політичній практиці, схильної бачити у праві якийсь придаток держави. Теоретичною передумовою було формально догматичне ставлення до права як сукупності норм, видаваних державою.

Інший погляд на співвідношення держави і права утвердився в руслі природно-правових поглядів. Прихильники школи природного права, виводили поняття держави з суспільного договору, виходили з обмеження держави правом, що випливало з непорушності природного закону і невідчужуваності заснованих на ньому суб'єктивних публічних прав громадян. З такої позиції праву належить пріоритет у порівнянні з державою, оскільки право виникає до утворення держави, і жодна держава і жодна влада не є первинний джерело права. Такий підхід є філософською платформою для утвердження в політичній практиці ідеї панування права.

Існує і третя точка зору на дану проблему, яка дозволяє об'єднати погляди прихильників зазначених позицій і уникнути крайнощів в питанні про співвідношення і зв'язки держави і права. Відповідно до цієї точки зору зв'язок між державою і правом не має такого однозначного причинно-наслідкового характеру: держава породжує право або з права народжується держава.

Зв'язок бачиться більш складною і носить характер двосторонньої залежності - держава і право не можуть один без одного існувати, а отже, між ними є функціональний зв'язок. Вона представляється такою: держава не породжує право, а є підлеглою йому силою, а з іншого боку - засобом, що підсилює міць і силу права. Держава використовує право як засіб управління суспільними процесами, але лише в тій мірі, в якій саме право це дозволяє. Найбільш відчутно вплив держави на право у сфері правотворчості і реалізації права. Причини виникнення як держави, так і права лежать у матеріальному способі виробництва, характері економічного розвитку, історичних традиціях і т.п. Поза і крім держави здійснення правових установлень неможливо, як і здійснення державою своїх функцій поза і крім права.

Єдність держави і права виявляється в тому, що вони виникають і розвиваються спільно, мають однакові підходи до сутності та типології, виступають засобами і інструментами влади. Відмінності між державою і правом полягають у тому, що держава є особливою організацією політичної влади, а право виступає у ролі соціального регулятора. Держава при цьому виражає силу, а право волю. Якщо первинним елементом системи права є норма права, то первинним елементом держави - ​​державний орган. Вплив держави на право полягає в тому, що держава формує, змінює, скасовує право в результаті правотворчості, а також реалізує його в процесі правозастосування. З іншого боку, право впливає на державу, впорядковуючи діяльність державного апарату і компетенцію його органів.

10. Держава і громадянське суспільство

Сучасне розуміння громадянського суспільства передбачає наявність у нього комплексу суттєвих ознак. Громадянське суспільство - це спільнота вільних індивідів. В економічному плані це означає, що кожен індивід є власником. Він реально володіє тими засобами, які необхідні людині для її нормального існування. Він вільний у виборі форм власності, визначенні професії і виду праці, розпорядженні результатами своєї праці. У політичному житті свобода громадянина є незалежність від держави, тобто в можливості, наприклад, бути членом політичної партії або об'єднання, які виступають з критикою існуючої державної влади, має право брати участь чи не брати участь у виборах органів державної влади та місцевого самоврядування. У громадянському суспільстві людина може захистити свою свободу використовуючи певні механізми (суд і т.д.), а також може обмежувати свавілля державних чи інших структур щодо себе.

Особливу роль у захисті та забезпеченні прав громадян грає правову державу, яка є невід'ємною частина громадянського суспільства Правова держава, по суті, є результатом розвитку громадянського суспільства та умовою його подальшого вдосконалення. Сучасному громадянському суспільству і правовій державі властиво те, що правова держава не протистоїть громадянському суспільству, а створює для його нормального функціонування та розвитку найбільш сприятливі умови. Громадянське суспільство - це вільне демократичне правове суспільство, оріен-тованої на конкретну людину, що створює атмосферу поваги до правових традицій і законам, общегуманістіческімі ідеалам, що забезпечує свободу творчої і підприємницької діяльності, що створює можливість досягнення благополуччя та реалізації прав людини і громадянина, що обмежує і контролює діяльністю держави. Правова держава, по суті, політичне ядро громадянського суспільства і без правової держави неможливо саме існування громадянського суспільства. Це два взаємопроникних поняття складають єдине ціле і не можуть існувати окремо, тому що громадянське суспільство припускає збалансоване взаімоогранічівающее співпраця державних і недержавних структур. Держава в цивільному суспільстві характеризується поділом влади на законодавчу, виконавчу і судову, пануванням права в усіх сферах державного життя, верховенством закону, а також соціальною спрямованістю державної політики, в основу якої поставлені, перш за все, інтереси громадянина. Тим самим правова держава в громадянському суспільстві надає широкі можливості для прояву творчої ініціативи громадянину в її діяльності на благо його самого і суспільства в цілому. Детально регламентуючи правовий статус особистості, правова система держави надає громадянину діяти за принципом "дозволено все, що не заборонено", що дозволяє особистості проявляти широку громадську активність. У той же час громадянське суспільство разом з правовою державою в максимально мірою забезпечує громадянинові правовий захист від зазіхань держави на його права і свободи. Це полягає в тому, що в правовій державі діє принцип для державних органів та їх службовців "дозволено те, що дозволено законом". Отже, особистість у громадянському суспільстві може проявити себе не тільки в тих рамках, які визначені законом, а й у суспільному житті.

11. Держава та особистість: теоретико-правовий аспект взаємодії

Взаємовідносини особистості і держави визначаються багато в чому відносинами особистості та громадянського суспільства. Структура громадянського суспільства включає в себе: громадські об'єднання, політичні партії та організації, сім'ю, церкву, соціально-економічні інститути та ін Громадянське суспільство виникає в результаті відділення держави від соціальних структур. Громадянське суспільство склалося в результаті ліквідації станових структур, роздержавлення суспільних відносин. Основною перешкодою для розвитку громадянського суспільства є домінування держави над суспільством. Поступове становлення громадянського суспільства пов'язане з встановленням загальнонаціональних представницьких установ парламентського типу. Формально-юридична рівноправність є основою для становлення громадянського суспільства як горизонтальної системи зв'язків і відносин громадян та їх об'єднань.

Особистість придбала стійкі права з появою категорії прав людини. Особистість - це стійка система соціально значущих властивостей людини, що характеризують індивіда як члена суспільства. Характер взаємин держави й особистості є найважливішим показником стану суспільства в цілому, перспектив його розвитку. Стійкий зв'язок особи і держави виражається в інституті громадянства (підданства). Цей зв'язок висловлює юридичну належність конкретної особи державі, наявність взаємних прав і обов'язків особи і держави. Держава не може штучно завищувати або занижувати обсяг прав і свобод: завищення робить права фікцією, а обмеження веде до розмивання основ її правового статусу. Відносини особи і держави, перш за все, опосередковуються інститутом громадянства. Загальні права, як правило, поділяються на права людини і права громадянина, що є багато в чому підсумком компромісу юридичного позитивізму і природно-правової теорії. Держави, які визнають цей поділ, виходять з посилки, що невід'ємні права повинні бути визнані і закріплені на рівні законодавства. Відносини особи і держави відображають права громадянина, які потребують гарантії їх здійснення з боку держави.

Проблема прав особистості та її відносин у державі з різними її інституціями та іншими суб'єктами політичної системи є центральною у науці теорії держави і права. У зміст політико-правового стану особистості входять наступні елементи: правосуб'єктність, правовий статус особистості, юридичні гарантії. Взаємна відповідальність держави й особистості є основним принципом взаємовідносин у правовій державі. Становище особистості знаходить вираження, насамперед, в її правовому статусі або в сукупності прав, свобод, обов'язків, законних інтересів. Будь-яка фізична особа (громадянин, іноземний громадянин, апатрид) свої суб'єктивні права реалізує у правовідносинах, в зв'язку з виникненням або припиненням громадянства. Отже, громадянський стан особи проявляється в наступних формах або станах: громадянин, іноземний громадянин, апатрид, особа, яка отримала політичний притулок. Громадянство виступає як різновид суб'єктивного права. Правовий статус конкретних особистостей визначається насамперед відносинами громадянства.

Нормативною формою взаємодії індивідів є права людини, які нормативно концентрують у собі умови взаємовідносин суб'єктів права в суспільстві. Зміст прав людини є конкретно-історичним, закріпленим у міжнародно-правових документах. Права людини засновані на формальній рівності і є головною цінністю сучасного демократичного суспільства, основою для становлення правової держави. Універсальні міжнародні стандарти в даний час складають, перш за все, зміст основних прав людини. Основні права людини закріплюються в конституціях держав і складають стрижень правового статусу особистості. У теорії прав людини прийнято виділяти покоління прав людини. Перше покоління складають традиційні ліберальні цінності: право на свободу думки, совісті, на рівність перед законом, на життя, свободу, безпеку та ін Дані права реалізують «негативну свободу», захищають приватне життя від втручання в неї з боку інших суб'єктів права. Друге покоління прав людини складають економічні, соціальні, культурні права, які іменуються також «позитивними». Вони стали результатом соціальних реформ. Тут акцент робиться не на невтручанні держави в приватну сферу, а, навпаки, на активній діяльності держави у сфері гарантованості цих прав. Третє покоління прав людини одержало розвиток після другої світової війни і пов'язане з так званими колективними правами. Це в основному права народів на самовизначення, на свободу від втручання в справи держав та ін Права людини належать будь-якому індивіду, вони можуть бути офіційно визнані державою і стати законами. Права людини можуть і повинні мати державний захист.

12. Право і права людини

Права людини є змістом правового статусу людини і громадянина, який позначає систему прав і обов'язків, закріплених законодавчо. Права громадянина охоплюють сферу відносин індивіда з державою. Беручи на себе зобов'язання щодо забезпечення прав людини, держава в свою чергу вимагає від індивіда поведінки, зафіксованого в системі обов'язків. Права і свободи можуть бути обмежені державою з метою захисту основ конституційного ладу, оборони і безпеки. Громадянство як особливий правовий статус передбачає юридичне визнання державної приналежності особи та наділення його у зв'язку з цим повним комплексом прав, обов'язків та відповідальністю за їх здійснення. У понятті громадянства враховуються особливі правові статуси: подвійне громадянство, багатогромадянства та безгромадянства.

Основні права людини є суб'єктивними. Це фундаментальні права, зафіксовані в конституціях держав і основних міжнародно-правових актах з прав людини, вони є базою для інших прав. Права індивіда поділяються в основному на особисті (громадянські), політичні, економічні, соціальні, культурні права. Особисті права включають в себе право на життя, гідність, свободу та особисту недоторканність, недоторканність приватного та сімейного життя, захист честі, доброго імені, персональних даних, недоторканність житла, право визначати свою національність, право на користування рідною мовою, право на свободу пересування, свободу совісті. Політичні права і свободи полягають у праві громадян на участь в управлінні справами держави, здійснювати виборчі права, користуватися свободою слова, зборів, мітингів, правом на об'єднання в громадські організації (свобода спілок та асоціацій), правом на звернення. Економічні права включають в себе право на працю, на захист від безробіття, на справедливі і сприятливі умови праці, право приватної власності на майно, свободу економічної діяльності. Соціальні права складаються з прав на соціальне забезпечення, достатній рівень життя, психічний і фізичний здоров'я, житло, охорону здоров'я та медичну допомогу. Культурні права становлять право на освіту, участь у культурному житті (свобода літературної, художньої, наукової та інших видів творчості) і ін

Необхідно постійно виявляти нові елементарні рівні в правах людини, щоб приводити у нове відповідність масштаб свободи по відношенню до розмірів і видів юридичної відповідальності. В умовах законного простору діяльності держави суб'єктивні приватні права рівні суб'єктивним публічним правам. Широке використання інформаційних технологій вимагає постановки проблеми захисту свободи особистості. Правова інформація виступає як основний об'єкт правового регулювання, яка також повинна бути захищена у правовій формі. Правова комунікація дозволяє особистості проявити перш за все свою свободу. Але ця свобода пов'язана з можливістю юридичної відповідальності.

Правові установки формують стан мотивації правомірної поведінки, результатом якого є поведінкова реакція. Оцінка особистості у системі її свободи та юридичної відповідальності інваріантна. Проблема управління особистістю пов'язана з її невідчужуваними правами. Держава повинна забезпечити особистості вільна дія в цій системі. Актуальною стає проблема подальшої демократизації правової дійсності і державного управління. Але зростаючий обсяг прав особистості потрібно врівноважити основними, непорушними принципами діяльності держави. Паритет полягає в збереженні постійної рівноваги приватних і публічних прав.

Становлення культури прав людини є змістом історичних етапів розвитку свободи особистості. Визнання правосуб'єктності особистості з боку держави надає практичне розуміння прав людини. Відображенням цього визнання є зміст принципу формально-юридичної рівності. В даний час права людини концептуально відображають баланс ідей природно-правової та позитивістської шкіл права. Універсальність природних прав становить головний зміст сучасних конституцій. Проблема природного права полягає в його мінливому змісті. Але тільки позитивне право надає системі природних прав особливі гарантії.

13. Міжнародно-правові акти про права і свободи людини і громадянина

Права людини як загальновизнаний міжнародний правовий стандарт є передумовою для становлення в кожній державі національних інститутів захисту прав людини. Систему міжнародних стандартів з прав людини правомірно пов'язувати з діяльністю ООН, яка виробила Білль про права людини. Білль про права людини включає в себе наступні угоди: Загальну декларацію прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, другий Факультативний протокол.

Права людини виступають базовою галуззю сучасного міжнародного права. В основі міжнародних угод у цій сфері знаходяться такі загальновизнані принципи як повага суверенітету держав, самовизначення націй, рівноправність всіх людей і захист їх від дискримінації, рівність прав чоловіка і жінки, дотримання прав людини в умовах збройних конфліктів та ін Норми з прав людини формуються в результаті багатосторонніх міжнародних договорів. Визначальний положення при цьому займає ООН.

В даний час всю систему міжнародних угод з прав людини прийнято поділяти на три групи: першу групу складають акти, що регулюють права людини в мирних умовах (Загальна декларація прав людини, Пакти про права людини), другу групу складають акти, що захищають людину в умовах збройних конфліктів (Гаазькі і Женевські конвенції про закони, звичаї війни, захист жертв війни та ін), в третю групу входять міжнародні документи, що встановлюють відповідальність за злочини проти прав людини, як у мирний, так і у воєнний час (Конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за нього, Конвенція про припинення злочину апартеїду та покарання за нього, Статут Міжнародного Кримінального Суду).

У міжнародній системі захисту прав людини безпосереднє значення має діяльність головних і допоміжних органів ООН. Головну відповідальність за дотримання прав людини несе Генеральна Асамблея ООН, її Економічна і соціальна рада (ЕКОСОР). Важливе значення має також діяльність Комісії ООН з прав людини, яка працює з законодавством з прав людини, звертає увагу на способи та процедури захисту меншин та запобігання дискримінації та ін Особливу діяльність Комісії виконують її спеціальні органи з проведення конкретних розслідувань систематичних порушень прав людини, застосування апартеїду, тортур та інших

Поширеною формою роботи Комісії ООН з прав людини є створення тематичних механізмів (розгляд порушень прав людини у певній сфері), які дозволяють вести діалог з державами, де порушуються права людини або рекомендувати необхідність втручання ООН із застосуванням щодо держав системи санкцій. При ООН також створено Управління Верховного комісара з прав людини, який координує діяльність ООН у зазначеній сфері. ООН може приймати рішення про збройні заходи захисту прав людини, але тільки на підставі рішення Ради Безпеки. Рішення Ради Безпеки про застосування санкцій для припинення злочинів у цій сфері є обов'язковими для всіх членів ООН. Поряд з Комітетом з прав людини функції контролю в цій галузі здійснюють також Комітет з прав дитини, Комітет проти тортур, Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок та ін

Крім ООН створені і регіональні організації в області захисту прав людини. В даний час однієї з ефективних регіональних систем є Європейська система захисту прав людини. Серед організацій даної системи, які виконують важливі функції, можна назвати Рада Європи, Європейську комісію з прав людини, Європейський Суд з прав людини. Будь-яка держава, що вступає до Ради Європи має приєднатися до Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод і привести у відповідність з нею своє внутрішнє законодавство. Поряд з Радою Європи велику увагу захисту прав людини приділяється в діяльності Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Склалася певна система міжнародного гуманітарного права, дія норм якого поширюється на всі держави. Згідно з Конституцією РФ загальноприйняті принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором РФ передбачено інші правила, ніж передбачені законом, то діють правила міжнародного договору.

14. Захист прав і свобод людини і громадянина в російській державі

У діючій Конституції, заснованої на новій концепції прав людини, перелік прав і свобод встановлено в такій послідовності. Спочатку вказані особисті, потім - політичні, а за ними - соціально-економічні права і свободи особистості. Саме така послідовність притаманна Загальної Декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році. У російському законодавстві вона вперше була відтворена в Декларації прав і свобод людини і громадянина, прийнятої Верховною Радою Російської Федерації 22 листопада 1991 року, а потім відображена в Конституції Російської Федерації 1993 року.

Всі права і свободи невіддільні одне від одного і взаємопов'язані. Тому такий поділ носить суто умовний характер.

У статті 20 Основного Закону проголошено право на життя, згідно з яким ніхто не може бути безпідставно позбавлений життя. Зафіксовано положення про прагнення держави до повного скасування смертної кари, яка надалі може застосовуватися лише як виняткової міри покарання за особливо тяжкі злочини проти особистості. З 1998 року Росія, будучи членом Ради Європи, оголосила мораторій на смертну кару. Право на життя поєднує в собі дії зі створення і підтримання безпечних соціального і природного середовища існування, умов життя.

До сфери особистих прав людини відноситься право на охорону державою гідності особистості. Ніщо не може бути підставою для його приниження (ст.20 Конституції РФ). Гідність перетворює людину з об'єкта впливу на активного суб'єкта правової держави. Тому метою держави є забезпечення охорони людської гідності. Ця конституційна норма є правовою обов'язком посадових осіб і всіх працівників державних структур. На жаль, цей принцип в даний час практично є декларативним.

Право на свободу включає в себе можливість здійснювати будь-які правомірні дії (тобто не суперечать закону). Недоторканність особистості, як і особиста свобода, полягає в тому, що ніхто не має права насильно обмежувати свободу людини. Він може розпоряджатися в рамках закону своїми діями і вчинками, користуватися свободою пересування. У Конституції Російської Федерації право на свободу та особисту недоторканність доповнено істотною гарантією, яка забороняє піддавати людини катуванням, насильству, іншому жорстокому або такому, що принижує людську гідність, поводженню чи покаранню. Без його письмової згоди заборонено піддавати медичним, науковим та іншим дослідам (на цю норму, закріплену в Конституції РФ, вплинули міжнародні норми, що регулюють забезпечення прав і свобод особи). Введено гарантії від безпідставного арешту, взяття під варту. Згідно ст.22 ч.2 Конституції РФ таке обмеження свободи можливе тільки у зв'язку з рішенням суду. Без пред'явлення звинувачення особа може піддатися взяттю під варту на строк не більше 48 годин.

Обмеження в правах (відповідно ст.55 ч. З Конституції РФ) можливе тільки на підставі федерального закону і лише в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави.

Стаття 23 ч.1 Конституції України говорить: «Кожен має право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист честі і доброго імені». Приватної життям можна назвати ті сторони життя особистості, які він в силу своєї волі не бажає робити надбанням інших. Вперше в Конституції закріплено право людини на захист честі і доброго імені. У законодавстві визначено порядок судового захисту, що включає право на відшкодування моральної шкоди.

Єдина форма, не перетерпіла смислових і редакційних змін, - стаття про право на житло і гарантії його реалізації. У ній зазначено, що ніхто не має права проникати в житло проти волі що у ньому осіб, за винятком випадків, передбачених федеральним законом або на підставі судового рішення (ст.25). Правом на охорону житла мають особи, які є його власниками, законними орендарями або які проживають за договором найму.

Комплекс прав, пов'язаних з національною приналежністю, відображає специфіку багатонаціональної Росії. Згідно зі ст. 26 Конституції «кожен має право визначати свою національну приналежність». Додатковою правовою гарантією рівноправності незалежно від національності є конституційна норма про те, що «ніхто не може бути примушений до визначення і вказівкою своєї національної приналежності». Раніше мало місце обов'язкове зазначення свій національності в певних документах. Зараз практично не допускається постановка питання про національну приналежність.

У Конституції знайшло відображення положення, передбачене міжнародними правовими нормами, про свободу пересування, вибору місця проживання і перебування. Стаття 27 говорить, що таким правом володіє кожен громадянин, законно перебуває на території Російської Федерації.

Свобода совісті та віросповідання полягає у свободі прийняття або неприйняття релігійних вірувань, сповідувати індивідуально, а також спільно з іншими особами будь-яку релігію або не сповідувати ніякої (ст. 28). Жодна релігія не може встановлюватися в якості державної чи обов'язкової.

У Російській Конституції відтворено встановлення, що міститься в ст. 19 Загальної декларації прав людини, про право громадян шукати, одержувати і вільно поширювати інформацію. Їм доповнено статтю, що закріплює право громадян на свободу думки, слова, а також на безперешкодне висловлювання думок і переконань (ст. 29). Конституція, визнаючи такі свободи, встановлює, що ніхто не може бути примушений до вираження своїх думок і переконань і відмови від них. В умовах СРСР, не допускалося інакомислення, тому такі права і свободи були ущемлені.

В даний час обмеження свободи слова застосовується для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я і моральності населення. Не допускаються пропаганда або агітація, збудлива соціальну, расову, національну чи релігійну ненависть і ворожнечу.

15. Походження держави

Говорячи про основні теоріях походження держави, слід зазначити, що вони стали виникати разом з останнім, відображаючи певний рівень розвитку економічного ладу і суспільної свідомості.

У юридичній літературі вченими-юристами розглядаються такі основні теорії походження держави.

Теологічна чи божественна теорія (Аквінський, Марітен, Мерсьє та ін) сходить своїми витоками до стародавнього світу. Її прихильники вважали, що держава є продукт божественної волі, у зв'язку з чим державна влада вічна і залежить, головним чином, від релігійних організацій та діячів.

Основний зміст даної теорії полягає в тому, щоб утвердити верховенство церковної влади над світською (державою) і довести, що немає держави і права «поза Богом».

Патріархальна теорія (Платон, Аристотель, Фільмер, Михайлівський та ін.) Вони вважали, що держава походить з родини, є результатом розростання сім'ї. У зв'язку з цим держава є не тільки продуктом природного розвитку, але і вищою формою людського спілкування.

Договірна (природно-правова) теорія (Гоббс, Руссо, Радищев та ін.) Вона пояснює походження держави укладанням суспільного договору як результату розумної волі народу, на основі якого відбулося добровільне об'єднання людей для кращого забезпечення їх свободи і взаємних інтересів. Теорія насильства (Гумплович, Дюрінг, Каутський та ін.) Представники даної теорії вважали, що держава виникає в результаті насильства і завоювання, а тому виникнення приватної власності, класів і держави є результатом внутрішнього і зовнішнього насильства, тобто шляхом прямої політичної дії.

Психологічна теорія (Петражицький, Фрейд, Фромм та ін.) Її прихильники вважали, що держава і суспільство є сума психічних взаємодій людей і їхніх різних об'єднань. Сутність даної теорії полягала у твердженні психологічної потреби людини жити в рамках організованого співтовариства, а також у почутті необхідності колективної взаємодії.

Расова теорія (Гобіно, Ніцше та ін.) Зміст даної теорії складали постійно розвиваючі тези про фізичну і психологічну нерівноцінність людських рас, положення про вирішальний вплив расових відмінностей на історію, культуру, державний і суспільний лад, про розподіл людей на вищу расу (її представниками були творці цивілізації, які були покликані здійснювати панування в суспільстві і державі) і нижчу расу (тобто таку, яка була нездатна не тільки до створення, але і до засвоєння сформованої цивілізації).

Органічна теорія (Платон, Спенсер, Вормс, Прейс та ін.) Її прихильники уявлення про державу порівнювали з людським організмом. Наприклад, Платон порівнював структуру і функції держави зі здатністю і сторонами людської душі. Спенсер вважав, що «держава є деякий суспільний організм, що складається з окремих людей, подібно до того, як живий організм складається з клітин.

Матеріалістична (класова) теорія (Маркс, Енгельс, Ленін). Її прихильники вважали, що держава виникла, перш за все, в силу економічних причин: суспільного поділу праці, появи додаткового продукту і приватної власності, а потім розколу суспільства на класи з протилежними економічними інтересами.

Вчення про державу Гегеля. Представник німецької класичної філософії Г.В. Гегель стверджував, що в основі всіх явищ природи і суспільства, а, отже, держави і права, лежить абсолютне духовне і розумне початок - «абсолютна ідея». У зв'язку з цим Гегель виводив державу і право з абсолютної ідеї, з вимог розуму. Він вважав, що «держава є вища форма реалізації моральності, вона не служить, а панує, воно не засіб, а вища з усіх цілей. Держава має вище право у відношенні особистості, а вища обов'язок особистості - бути гідним членом держави ».

Іригаційна (гідравлічна) теорія (К. А. Віттфогель). У своїй роботі «Східний деспотизм» виникнення держав, їх перші деспотичні форми він пов'язує з необхідністю будівництва гігантських іригаційних споруд в східних аграрних областях. Ця необхідність призводить до утворення «менеджментної-бюрократичного класу», порабощающего суспільство.

Патримоніальної теорія походження держави (Гаммер). Він вважав, що держава походить від права власності на землю (патрімоніум). У цьому зв'язку з права володіння землею влада автоматично поширюється на всіх людей, що проживають на даній землі.

Демографічна теорія. Сутність даної теорії полягає в тому, що практично всі суспільні процеси, в ​​тому числі і утворення держави, завжди зумовлено зростанням населення, яке проживає на певній території, яким потрібно керувати.

Соціально-економічна теорія походження держави. Біля витоків цієї теорії - погляди Платона, обгрунтовано причини походження держави обставинами поділу праці та відокремленням діяльності по керівництву суспільством. Згодом англійські економісти (перш за все, Сен-Сімон) і представники марксизму «добудували» цю теорію, надавши їй у XIX ст. завершений характер.

16. Походження права

Говорячи про основні теоріях виникнення права, слід зазначити, що основні вчення про походження права зазвичай тісно пов'язані з концепціями походження держави, хоча в їх утриманні чимало специфічного. Нерідко проблеми правотворення розглядаються в єдності з проблемами його природи, сутності, призначення права та правового регулювання. Коротко розглянемо деякі теорії походження права.

 1. Теологічна теорія виходить з божественного походження права як вічного, що виражає Божу волю і вищий розум явищ. Разом з тим вона не заперечує наявність у праві природних і людських (гуманістичних) почав. Багато релігійні мислителі стверджували, що право - Богом дане мистецтво добра і справедливості. Теологічна теорія одна з перших зв'язала право з добром і справедливістю. У цьому її безперечна гідність. Ця теорія спирається не на наукові докази, а на віру.

 2. Теорія природного права відрізняється великим плюралізмом думок її творців з питання походження права. Прихильники цієї теорії вважають, що паралельно існує як позитивне право, створене державою шляхом законодавства, так і природне право. При цьому, якщо позитивне право виникає з волі людей, держави, то причини появи природного права були інші. Природне право людьми не створюється, а виникає саме по собі, спонтанно; люди якимось чином лише пізнають його як певний ідеал, еталон загальної справедливості. У природно-правовій теорії домінує антропологічне пояснення права і причин його виникнення. Якщо право народжене незмінною природою людини, то воно вічне і незмінне, поки існує людина. Однак такий висновок не можна назвати науково обгрунтованим.

 3. Творець нормативистское теорії права Г. Кельзен виводив право з самого права. Право, стверджував він, не підпорядковане принципу причинності і черпає силу і дієвість у самому собі. Для Кельзена проблеми причин виникнення права взагалі не існувало.

 4. Психологічна теорія права (Л. Петражицький) вбачає причини правотворення в психіці людей. Право - це «особливого роду складні емоційно-інтелектуальні психічні процеси, що відбуваються у сфері психіки індивіда». Заперечувати вплив психологічного чинника на виникнення і функціонування права немає підстав, проте ще менше немає підстав вважати психічні переживання людей його першопричиною.

 1. Марксистська концепція походження права є послідовно матеріалістичної. Марксизм переконливо довів, що коріння права лежать в економіці, в базисі суспільства. Тому право не може бути вище економіки. У цьому і полягає безсумнівна перевага даної теорії.

17. Сутність держави

У юридичній літературі існує безліч визначень поняття держави. Це пов'язано з тим, що ніяка інша організація не може конкурувати з державою, при виконанні завдань і функцій, пов'язаних з життєдіяльністю суспільства. Крім того, держава є дуже складне і внутрішньо суперечливе суспільно-політичне явище, яке прямо і безпосередньо зачіпає інтереси різних верств, класів суспільства, політичних партій і рухів. У зв'язку з цим вирішити зазначені вище проблеми, можливо лише при вивченні держави в конкретно-історичних умовах, в різних його взаємозв'язках з економічної, соціально-політичної і духовним життям суспільства, максимально використовуючи при цьому минулі і справжні наукові досягнення. У цьому зв'язку можна запропонувати деякі науково-обгрунтовані визначення поняття держави.

 1. Держава є історично явище, що розвивається, тобто його роль і значення розглядалися стосовно до конкретно-історичного періоду його розвитку, з використанням тих об'єктивних чинників, які характерні для даного періоду.

 2. Держава є продукт суспільного розвитку, тобто, стосовно до державно-організованого суспільства, воно є головною керуючою системою.

Існують й інші визначення поняття держави, але всіх їх об'єднує те обставина, що будь-яка держава має розглядатися в його історичній дійсності і в усіх його історичних проявах.

Слід зазначити, що в юридичній літературі виділяють наступні основні ознаки держави, що відрізняють його від інших видів соціальної влади.

 1. Наявність особливої ​​публічної влади, тобто органів, які видають від імені держави закони та нормативно-правові акти, що володіють особливим апаратом управління і державного примусу.

 2. Поділ населення за територіальним принципом, тобто наявність чітко визначених зовнішніх кордонів і внутрішнього територіального поділу населення, при захисті його інтересів, незалежно від приналежності до будь-якого роду, племені, релігії або класу.

 3. Справляння податків з фізичних та юридичних осіб для утримання публічної влади.

 4. Державний суверенітет, тобто верховенство державної влади всередині країни, а також незалежність у зовнішньополітичній середовищі.

 5. Правотворча діяльність органів держави, тобто видання нормативно-правових актів (законів, указів, постанов, розпоряджень та ін) обов'язкових для виконання кожним членом суспільства.

Перераховані вище ознаки дозволяють визначити державу як особливу форму організації політичної влади в суспільстві на певному історичному етапі його розвитку, що володіє суверенітетом і здійснює управління суспільством на основі права за допомогою спеціального механізму (апарату).

Говорячи про сутність держави та існуючих в науковій літературі підходів у її розумінні, слід зазначити, що держава може розглядатися як «об'єднання людей, підпорядкованих праву, інтереси яких висловлюють владні органи», або як «система інститутів публічної влади, апарат управління, відокремлений від суспільства і виражає його інтереси або інтереси будь-яких груп.

Таким чином, в залежності від різних наукових розумінь (підходів) по суті держави можна виділити два підходи:

 1. здатність висловлювати загальнозначущі інтереси більшості (загальносоціальна сутність);

 2. здатність представляти інтереси економічно панівного класу, або окремих соціальних груп (класова сутність).

Крім того, кажучи про сутність держави, слід зазначити, що її внутрішній зміст також становлять перераховані ознаки, які відрізняють державу від недержавних інститутів і громадських організацій.

18. Сучасне бачення співвідношення класового і загальносоціального в державі

Сутність держави визначається соціальним призначенням, природою держави.

Будь-якій державі як соціальному інституту властива подвійна природа. З одного боку, держава реалізує і захищає інтереси панівної еліти, з іншого - довготривалі інтереси всього населення. Таким чином, з одного боку сутність держави обумовлена ​​класової природою, а з іншого - загальносоціальної.

Розглянемо класову природу держави. Державна влада для правлячої еліти є потужним засобом реалізації та захисту своїх власних інтересів, часом через придушення всіх інших верств населення. Останнє може здійснюватися у формі прямого насильства або пропагандистського нав'язування своєї волі більшості населення через засоби масової інформації (ЗМІ). Недарма сьогодні все частіше ЗМІ називають четвертою владою.

В якості правлячої еліти можуть виступати клас, династія, політична партія, одноосібний деспот з наближеними (С. Хусейн, М. Каддафі та ін.) Класовий характер найбільшою мірою притаманний деспотичним, тоталітарним державам. Демократичні держави також не можуть уникнути класового елемента в своїй природі. Проте демократія припускає наявність механізмів, що дозволяють обмежувати і контролювати узкоегоістіческіх домагання правлячої еліти.

Розглянемо общесоциальную природу держави. Будь-якому, особливо демократичного, державі притаманний надкласовий характер. Тому держава в тій чи іншій мірі здійснює і захищає спільні, корінні, довготривалі інтереси всього населення.

Будучи головним управлінським центром суспільства, офіційно об'єднуючи і представляючи все населення, держава виконує функцію управління найбільш важливими сферами життя суспільства, виражає загальнонаціональні інтереси. Держава є соціальною арбітром, засобом соціального компромісу між правлячими і керованими. Його завдання - подолання соціальних протиріч, конфліктів, розбіжностей, облік і координація інтересів різних груп населення.

Таким чином, держава покликана одночасно виконувати як суто класові завдання, так і загальні справи, що випливають з природи будь-якого суспільства.

Одним з показників прогресу цивілізації є історичний рух від класової до загальносоціальної природі держави.

Сутність держави обумовлюється об'єктивною закономірністю: при розбіжності, суперечливості поточних, приватних інтересів у суспільстві існує єдність корінних, довгострокових інтересів всіх членів суспільства. Це так зване загальне благо, яке покликане висловити і реалізувати держава. Спільне благо визначається в результаті узгодження індивідуальних і колективних інтересів всього населення з корінних питань життєдіяльності суспільства і держави. Спільне благо, сформульоване і реалізоване на загальносвітовому рівні, в масштабах людської цивілізації, визначається категорією «загальнолюдські цінності», яка сьогодні в розвинених державах вийшла на перше місце.

19. Типологія держав

У багатовіковій історії людства існувало й існує зараз, змінюючи один одного, величезна кількість держав. У зв'язку з цим виникла величезна проблема їх наукової кваліфікації.

Вперше така спроба була зроблена Аристотелем і Полібієм. Так, Аристотель вважав, що основними критеріями розмежування держав на тому чи іншому історичному етапі їх розвитку є:

 • кількість пануючих в державі (в цьому зв'язку він розрізняв правління одного, небагатьох або правління більшості);

 • здійснювана державою мета (за даним критерієм всі держави ділилися на правильні, тобто досягалися загальні для всіх блага і неправильні - досягалися приватні цілі окремих індивідів).

При цьому Аристотель основну увагу звертав на місце і роль людини, яке він займає в державі та захист його права і свободи.

Дещо інший позиції дотримується Полібій, відзначаючи, що розвиток держави, зміна його типів - природний процес, який визначається природою, який включає в себе фазу зародження, становлення, розквіту, занепаду і зникнення. Головне він бачив в тих змінах, які були пов'язані з відносинами державної влади і людини, при цьому держава виступала б головним інструментом встановлення соціальної справедливості в суспільстві.

Із зазначених вище наукових положень виходила і сучасна політико-правова думка при розгляді питань, пов'язаних з типологією держав.

Говорячи про типологію держав, слід зазначити що вона сприяє більш глибокому виявлення та вивчення ознак, властивостей, сутності держави, дозволяє простежити закономірності їх розвитку, сутність відбуваються в них структурних змін. Таким чином, типологія являє собою один з видів класифікації і, разом з тим, її вищу форму, тому що в її основі лежить угруповання держав по одному з найбільших і вищих кваліфікаційних критеріїв - типу держави. Крім того, типологія держав базується на узагальненні великого фактичного, історичного, соціологічного, правового та іншого матеріалу, на виявленні об'єктивних процесів і зв'язків, що існують у конкретному суспільстві, а також на основі аналізу особливостей функціонування державно-правових явищ і систем.

У зв'язку з цим типологію держав можна розглядати як певну угруповання по різних типах.

Марксистська типологія заснована на суспільно-економічної формації, під якою розуміють історичний тип суспільства, заснований на певному способі виробництва. Останній висловлює єдність класової сутності всіх держав, що володіють загальною економічною основою, зумовленої пануванням даного типу власності на засоби виробництва. Таким чином, тип держави характеризується економічним базисом, який захищає ця держава та інтересам будь панівного класу воно служить.

Незважаючи на безліч визначень типу держави, що містяться у науковій та навчальній літературі пропонується наступна дефініція даного визначення. Історичний тип держави є сукупність класової сутності всіх держав, що володіють загальною економічною основою, зумовленої пануванням даного типу власності на засоби виробництва. Таким чином, історичний тип держави завжди пов'язаний з встановленням закономірної залежності класової сутності держави і права від економічних відносин, які панують в класовому суспільстві на певному етапі його розвитку.

20. Соціалістичний тип держави: модель і дійсність

Теоретичні основи соціалістичної держави і права були закладені в працях основоположників наукового комунізму К. Маркса і Ф. Енгельса і розвинуті в творах В. І. Леніна, а також у документах комуністичних партій і наукових дослідженнях вчених, що стоять на марксистсько-ленінських позиціях

Марксистське вчення про соціалістичну державу і право на відміну від інших вчень і доктрин практично не було повністю реалізовано ні в одному з раніше існуючих або нині існуючих держав. В СРСР і в багатьох інших країнах, які називали себе соціалістичними, робилися спроби реалізації ідеї соціалістичної держави і права. Проте в силу багатьох об'єктивних і суб'єктивних причин вони виявилися безуспішними. Замість соціалістичної держави і права, якими вони представлялися в марксистській доктрині, були створені їх сурогати, псевдомарксистської інститути держави і права.

Однак, незалежно від оцінок і підходів до вивчення марксистського вчення про соціалістичну державу і право, основні його постулати і початкові покладена я залишаються такими.

1. Соціалістична держава і право, відповідно до марксистської теорії, виникають не еволюційним шляхом, шляхом поступового переростання буржуазної держави в соціалістичне, а шляхом здійснення соціалістичної революції. У роботах класиків марксизму-ленінізму докладно розроблена теорія соціалістичної революції - її цілі, форми здійснення, основні напрямки, методи. Ще в ранніх творах К. Маркса і Ф. Енгельса розвивалися, наприклад, ідеї про необхідність дотримання послідовності і безперервності соціалістичної революції.

2. Важливою закономірністю і водночас передумовою становлення та розвитку соціалістичної держави і права, відповідно до марксистської доктрини, є злам старої державної машини, знищення буржуазного державного апарату

Третій. Сутністю нової держави, функціонуючого в перехідний від капіталізму до соціалізму період, є диктатура пролетаріату. Даному положенню в марксистській теорії надається настільки важливе, принципове значення, що з ним безпосередньо пов'язують приналежність до марксизму чи опортунізму.

4. У своєму становленні і розвитку соціалістичну державу, а разом з ним і право, відповідно до марксистської теорії, проходить кілька етапів або ступенів еволюційної зміни

Перемогла і набула достатньо широкого поширення, а потім і офіційно закріпилася в СРСР точка зору, згідно з якою знову створюване після здійснення соціалістичної революції держава проходить наступні етапи у своєму розвитку: етап існування держави диктатури пролетаріату, етап функціонування власне соціалістичної держави і, нарешті, етап розвитку загальнонародної держави

5. Формою правління соціалістичної держави, згідно з марксистського світогляду, є республіка.

Розвинуте соціалістичне суспільство оголошувалося "закономірним етапом" на шляху побудови безкласового суспільства, а загальнонародна держава і право, згідно з марксистським теоретичним розробкам, вважалися важливими віхами на шляху відмирання держави і права.

Це була теорія, що розвивалася в нашій країні та інших, які називали себе соціалістичними, країнах протягом ряду десятиліть. Однак найчастіше практика була іншою. Закріплюючи, наприклад, в Конституції СРСР 1936 р. за радянськими громадянами широке коло прав і свобод, надаючи їх громадянам теоретично, державна влада діяла абсолютно по-іншому, практично. Політичні репресії кінця 30-х рр.., Посилання, незаконні засудження тисяч безневинних людей свідчать про глибоку суперечності в цей період соціалістичної державно-правової теорії та практики.

Настільки ж далекою від марксистської теорії була проводилася в нашій країні та інших країнах в наступні роки практика державно-правового будівництва по ряду вельми важливих напрямків. Вона стосувалася, наприклад, природи і характеру загальнонародної держави і права, які теоретично оголошувалися інститутами всіх верств і класів суспільства, а практично знаходилися в руках правлячих кіл; державного устрою Радянського держави, яка теоретично вважалося федеративною державою, а на ділі завжди залишалося унітарною, і ін

21. Тоталітарна держава

Термін тоталітаризм (введений Б. Муссоліні) походить від латинського totalis - повний. Спочатку цей режим дійсно розуміли як повну протилежність демократичного, а авторитарний розташовували між ними, ближче до тоталітарного. Одним словом, відмінності між тоталітарним і авторитарним режимами розумілися суто кількісними, як ступінь не демократичності режиму.

У п'ятдесятих роках на основі аналізу тоталітарних режимів у Радянському Союзі, фашистській Італії і націонал соціалістичної Німеччини була створена теорія тоталітаризму. К. Фрідріх та З. Бржезінські сформулювали основні ознаки тоталітаризму як режиму і суспільного устрою: 1) панування однієї масової партії на чолі з харизматичним лідером, ядро якої безроздільно віддане ідеології; 2) унітарна ідеологія; 3) монополія масової інформації, 3) терористичний поліцейський контроль суспільства, в тому числі і особливо партії, включаючи масові репресії; 4) Контроль держави над усіма ефективними засобами збройної боротьби; 5) централізований контроль економіки і громадських організацій.

У наслідку ця набір характеристик став основою теорії тоталітаризму. У нього вносилися зміни, і в першу чергу пов'язані з невиразним пунктом про засоби збройної боротьби.

Авторитарний державний режим характеризувався, таким набором ознак: 1) заснований на примусі відносинами держави і особистості, прагненням використовувати тільки силу у вирішенні конфліктів, 2) відсутність тотального контролю над суспільством з боку держави, держава не намагається контролювати думки людей; 3) можливість існування опозиції , і одночасним прагненням влади виключити її з процедури прийняття рішень; 4) відсутністю тоталітарної ідеології в еліти, яка характеризується відносною закритістю, разопщенность цієї еліти наявність у ній різних угруповань, що борються за владу (швидше за сфери впливу); 5) відсутність у режиму підтримки мас (маються на увазі політично не грамотні верстви населення, курсив мій С.А); 6) Придушення основних громадянських прав.

Влада в авторитарній державі відносно слабко пов'язана з суспільством, і, незважаючи на прагнення до розширення, не здатна підпорядкувати суспільство всеосяжного контролю.

Авторитарне держава - це політична система, «в умовах якої лідер або зазначена група здійснює владу в нечітко визначених, але цілком передбачуваних межах».

Таким чином, прийшло розуміння тоталітарного режиму як якісно відрізняється від авторитарного, хоча як уже зазначалося є і схожі моменти і існують перехідні режими, які не можна чітко віднести ні до авторитарного ні до тоталітарного.

Таким чином, тоталітарним є держава, абсолютна влада в якому належить групі людей (тоталітарної еліті), об'єднаної тоталітарною ідеологією. Тоталітаризм - завжди идеократия. Цю групу людей, що володіє владою і організовану в ієрархічну структуру можна назвати партією.

Тоталітаризм - це в тому числі і певний настрій мас, який можна охарактеризувати як ідеологічну і військову істерію. Підтримання цього настрою є однією з головних завдань тоталітарного режиму, оскільки саме при такому стані населення, що мобілізують функції тоталітарного режиму дають найбільший результат.

Тоталітарна держава специфічно діє у сфері зовнішньої політики. По-перше, тоталітарна держава прагнути до самоізоляції, щоб виключити контакт своїх громадян з іншими ідеологіями і взагалі не офіційною інформацією. По-друге, тоталітарна держава, якщо вона досить сильно в військовому відношенні, звичайно проводить агресивну зовнішню політику, прагнучи поширити свою ідеологію на весь світ. По-третє, тоталітарна держава негативно впливає на демократичні країни. Що автоматично призводить до стану холодної або безпосередньо до війни між тоталітарними та демократичними державами.

22. Функції держави

У юридичній літературі під функціями держави розуміють головні (основні) напрямки діяльності держави за рішенням стоять перед ним завдань, зумовлених його сутністю і соціальним призначенням. При цьому слід зазначити, що функції і діяльність держави поняття не тотожні, про що буде докладно сказано в наступних темах цього курсу.

Ознаки функцій держави:

 • носять об'єктивний, систематичний і постійний характер;

 • виникають і розвиваються відповідно до цілей і завдань, що стоять перед державою;

 • виражають сутність і соціальне призначення держави;

 • реалізують саму діяльність держави;

 • здійснюються державою в цілому, а також державними органами, відповідно до їх місцем і призначенням у механізмі держави і в політичній системі суспільства;

 • мають певні форми і методи.

У юридичній літературі в залежності від сфери діяльності виділяють дві групи функцій держави.

 1. Внутрішні функції - це основні напрями діяльності держави щодо виконання поставлених перед ним завдань усередині країни. До них можна віднести: забезпечення народовладдя; економічну функцію; фінансовий контроль; соціально-культурну функцію; охорону прав і свобод громадян, забезпечення правопорядку і громадської безпеки громадян; екологічну функцію, функцію боротьби з різними стихійними лихами (епідеміями та ін) катастрофами; функцію оподаткування та справляння податків та ін

 2. Зовнішні функції представляють собою основні напрямки діяльності, безпосередньо пов'язані з вирішенням стоять перед державою завдань і цілей на міжнародній арені. До них можна віднести: забезпечення оборони і безпеки; інтеграції у світову економіку; зовнішньоекономічне партнерство і державну підтримку іноземних інвестицій, підтримання світового порядку; боротьбу з міжнародним тероризмом, наркобізнесом і наркомафією; співпрацю з іншими державами у вирішенні глобальних проблем сучасності (екологічної, сировинної, енергетичної, демографічної тощо); участь в охороні навколишнього природного середовища та ін

Слід зазначити, що розподіл функцій на внутрішні і зовнішні є досить умовним. Крім них виділяють також основні, не основні, постійні, тимчасові, загальносоціальні і спеціальні та ін

Розглянемо основні форми державних функцій.

 1. Правові, які поділяються на такі форми:

  • правотворчу (правоустановчих);

  • правозастосовчу;

  • правоохоронну.

 2. Організаційні носять допоміжний характер (наприклад: статистика, бухгалтерський облік, діяльність лічильних комісій та ін.)

  Серед методів (способів впливу на поведінку людей) здійснення функцій держави можна виділити такі як переконання, примус, заохочення; централізований, децентралізований, рекомендаційний, заохочувальний методи та ін

  23. Форми державного правління

  Форма правління - це спосіб організації верховної державної влади і порядок її утворення. У юридичній літературі в залежності від того, кому належить влада (одній особі, або колективним виборному органу) розрізняють дві основні форми правління: монархія і республіка, кожна з яких має свої форми прояву.

  Монархія - форма правління, при якій верховна державна влада належить одній особі (монарху) і передається, як правило, у спадщину.

  У літературі виділяють наступні види монархічної форми правління:

  • древневосточную (перша в історії людства форма правління); давньоримська (Римська імперія);

  • феодальну (включає в себе: раннефеодальную, станово-представницьку і абсолютну монархії);

  • конституційну, що включає в себе парламентарну і дуалістичну монархії.

  Республіка - форма правління, при якій влада належить органам державної влади, що обирається населенням на певний термін.

  У залежності від того, хто формує уряд, кому воно підзвітне та підконтрольне, в літературі розрізняють парламентські, президентські та змішані республіки.

  24. Форми державного устрою

  Форма державного устрою - це внутрішня будова держави, спосіб його адміністративно-територіального поділу, який зумовлює певні взаємовідносини органів всієї держави з органами його складових частин.

  У науковій літературі традиційно виділяють 3 форми державного устрою.

  Унітарна держава - це таке єдине державне утворення, на території якого діють єдині вищі органи державної влади та управління, збройні сили, конституція, єдине законодавство, судова система і єдине громадянство.

  Унітарні держави можуть бути централізованими, децентралізованими, національними (Естонія, Японія) і багатонаціональними (Китай, Афганістан).

  Федеративна держава - це така держава, яка складається з ряду держав або державних утворень, на території якого діють федеральні та республіканські (суб'єктів федерації) органи влади.

  У науковій літературі виділяють два види федерації: адміністративні (США, Мексика) та національні (Югославія).

  Конфедерація - це тимчасовий союз суверенних держав, який утворюється для спільного вирішення політичних, економічних або військових завдань, що не має, як правило, єдиних органів влади і управління, єдиного бюджету та громадянства.

  Різновидами конфедерації є міждержавні союзи, співтовариства та спільноти держав. Разом з тим слід відрізняти конфедерації від коаліцій, які представляють собою тимчасові політичні чи військові союзи двох і більше держав, створених для наступальних і оборонних цілей при наявності спільного супротивника.

  25. Політичний режим як елемент форми держави

  Державно-політичний режим - це елемент форми держави, що характеризує сукупність прийомів, методів, способів і засобів здійснення державної влади.

  У науковій літературі більшість авторів виділяють два види політичного режиму: демократичний і антидемократичний. Останній, у свою чергу, підрозділяється на тоталітарний, авторитарний, фашистський і ін

  Основними ознаками демократичного режиму є:

  • панування закону;

  • поділ влади;

  • наявність у громадян реальних політичних і соціальних прав і свобод та їх юридична захищеність та гарантованість;

  • виборність і змінюваність центральних і місцевих органів державної влади, їх підзвітність перед виборцями, гласність;

  • наявність вільно формованих політичних партій;

  • існування опозиції, плюралізм та ін

  Для антидемократичного режиму характерно:

  • панування беззаконня і терору;

  • відсутність політичного плюралізму;

  • заборона діяльності опозиційних партій;

  • відсутність демократичних прав і свобод громадян;

  • відсутність демократичних виборів при формуванні органів влади та ін

  Тоталітарний режим представлений в особі диктатора або хунти, що вдаються до систематичного насильства з метою збереження свого панування. Для нього характерна відсутність для всіх єдиної обов'язкової ідеології, однієї панівної партії, масовий терор.

  Основою фашистського режиму є ідеологія нацизму та ярого антисемітизму, теорія поневолення або повного знищення народів «нижчої» раси.

  Відмінними рисами фашизму є поєднання репресивних методів правління з використанням широкої демагогії з приводу захисту прав незаможних з метою введення в оману широких верств населення, опора влади на армію, поліцію та інші репресивні органи.

  Крім того, у науковій літературі, крім зазначених вище, виділяють і такі режими, як деспотичний; тиранічний; ліберально-демократичний; власне-демократичний та ін

  26. Механізм держави

  Механізм (апарат) держави - ​​це система спеціальних органів, за допомогою яких держава здійснює покладені на нього завдання і функції. Структурними елементами механізму держави є державний апарат під яким розуміється система державних органів, наділених владними повноваженнями для здійснення державної влади, а також державні установи, підприємства та державні службовці. Основними ознаками механізму держави є наступні:

  • механізм держави - ​​це цілісна система державних органів, заснована на єдності принципів його організації та діяльності;

  • механізм держави складається з особливої ​​групи людей, професійно підготовлених і здійснюють управління суспільством на постійній основі;

  • органи держави при виконанні покладених на них функцій і завдань тісно взаємодіють між собою;

  • кожен елемент механізму (органи держави) забезпечує ефективне функціонування держави в цілому;

  • для здійснення завдань і функцій держави органи держави володіють необхідними матеріальними, інформаційними, організаційними засобами, включаючи і застосування заходів державного примусу.

  Основними принципами механізму держави є:

  1. Принцип поділу влади;

  2. Принцип гласності та відкритості в діяльності державного апарату;

  3. Принцип представництва інтересів громадян в усіх ланках державного апарату;

  4. Високий професіоналізм і компетентність державних органів, здатних на високому науковому рівні вирішувати основні питання державного життя в інтересах населення країни:

   • принцип демократизму у формуванні та діяльності державних органів;

   • принцип законності, науковості, правових засад в діяльності всіх складових частин механізму держави.

  27. Система правоохоронних органів

  Різні джерела наукової та навчальної літератури не сходяться в єдиній переліку правоохоронних органів. Для одних правоохоронними є тільки ті органи, що безпосередньо ведуть боротьбу зі злочинністю, для інших - ті, які викорінюють злочину і інші посягання, для третіх - ті, які підтримують порядок у громадських місцях, суд і т.д. Тому кількість правоохоронних органів в переліках різних авторів коливається в разючому діапазоні від 5 до 16. Однією з причин кількісного різноманіття є питання включення або не включення судових органів до правоохоронних. На це в теорії склалися такі думки. Більша частина дослідників відносить судові органи до правоохоронних - і не тільки автори навчальної та наукової літератури з предмету правоохоронні органи, а й з конституційного права.

  З урахуванням даного вище визначення правоохоронної діяльності та характеристики її функцій (напрямів) до правоохоронних органів можна віднести:

  - Суди (Конституційний Суд РФ, федеральні суди загальної юрисдикції та арбітражні суди, а також суди суб'єктів Російської Федерації);

  - Органи, що здійснюють організаційне забезпечення діяльності судів (Судовий департамент при Верховному Суді РФ і його місцеві установи, Служба судових приставів Міністерства юстиції РФ і інші служби цього Міністерства);

  - Прокуратуру;

  - Деякі з органів, покликаних виявляти і розслідувати злочини. Їх налічується більше десятка, до них відносяться:

  • слідчі апарати прокуратури, органів внутрішніх справ, федеральної служби безпеки і податкової поліції;

  • установи та посадові особи, які мають право вести дізнання у кримінальних справах (міліція, командири військових частин, підрозділи та посадові особи протипожежної, митної та прикордонних служб, служби безпеки, податкової поліції, капітани кораблів, що перебувають у плаванні, та ін);

  • органи, уповноважені вести оперативно-розшукову діяльність (наприклад, посадові особи оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, федеральних служб безпеки, податкової поліції, зовнішньої розвідки, державної охорони, митної служби).

  - Адвокатуру та інші організації, які надають юридичну допомогу (нотаріат та ін.)

  Існує й інша класифікація - в ​​до правоохоронних відносяться сім державних органів:

  - Судові;

  - Прокуратура;

  - Органи безпеки;

  - Органи внутрішніх справ;

  - Органи з контролю за обігом наркотиків;

  - Митні органи;

  - Органи юстиції.

  Всі інші державні і недержавні органи, займаються скоріше не правоохоронних, а правозастосуванням. Правозастосовні органи (сприяють правоохоронних) поділяються на дві підгрупи: державні та недержавні. До перших належать податкові та інші фінансові органи, судово-експертні установи, нотаріальні органи, органи реєстрації актів громадянського стану. До других - органи суддівського співтовариства. Третейські суди, товариські суди, адвокатура, приватний нотаріат, приватні детективні та охоронні служби, недержавні судово-експертні установи.

  Система органів внутрішніх справ може розумітися як один з правоохоронних органів (система органів внутрішніх справ у вузькому сенсі) або як що знаходиться поза межами системи правоохоронних органів (система органів внутрішніх справ у широкому сенсі). У систему органів внутрішніх справ у вузькому сенсі слова (тобто як елемент правоохоронних органів) включаються два елементи: міліція і внутрішні війська. Тому обивательське уявлення, що «органи внутрішніх справ» це виключно «міліція» - невірно. І міліція, і внутрішні війська у свою чергу можуть розглядатися в якості самостійних підсистем.

  28. Поняття правової держави

  Правова держава - це демократична держава, де забезпечується панування права, верховенство закону, рівність усіх перед законом і незалежним судом, де признаються і гарантуються права і свободи людини, і де в основу організації державної влади покладений принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову.

  Основними ознаками (рисами) правової держави є наступні.

  1. Верховенство закону - це означає, що всі громадяни РФ повинні строго дотримуватися законів і підзаконні нормативно-правові акти, при цьому останні повинні прийматися на основі та на виконання Основного закону - Конституції РФ і не суперечити їй.

  2. Реальне панування закону в усіх сферах життя суспільства, розширення сфери його прямого, безпосереднього впливу на суспільні відносини.

  3. Повна гарантованість і непорушність закону в умовах існування прав і свобод громадян, а також встановлення і підтримання принципу взаємної відповідальності громадянина і держави (в розділі 2 Конституції РФ міститься повний перелік економічних, політичних, юридичних і соціально-культурних гарантій забезпечення основних прав і свобод громадян) .

  4. Реалізація принципу поділу влади. Суть даного принципу полягає в тому, що для забезпечення процесу нормального функціонування держави в ньому повинні існувати відносно незалежні одна від одної гілки влади: законодавча належить Парламенту, виконавча - Уряду і судова - суду, при цьому важливо не допустити зосередження влади в руках однієї особи або невеликої групи осіб і тим самим запобігти можливості її використання одними класами чи групами людей на шкоду іншим.

  5. Підтримка у суспільстві режиму демократії, законності і конституційності, запобігання спробам узурпації влади, зосередження її в одних або декількох руках.

  6. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, тобто створення механізму їх повної гарантованості і всебічної захищеності; послідовного проведення в життя принципу оптимального поєднання прав і свобод громадян з їх конституційними обов'язками і ін

  Можна позначити умови (передумови) формування і функціонування правової держави в сучасній Росії.

  1. Необхідність досягнення високого рівня політичної і правової свідомості людей, з виробленням у них для активної участі у політичному та суспільному житті загальнолюдської культури.

  2. Вироблення в широких верств трудящих мас навичок, потреб і досить високого рівня компетентності для свідомої участі їх в управлінні державними і громадськими справами.

  3. Наявність в суспільстві міцного правопорядку, законності і конституційності, утвердження принципу плюралізму думок і суджень у всіх сферах життя суспільства і держави.

  4. Розвиток системи самоврядування народу в центрі і на місцях; послідовне розширення і поглиблення в сфері економіки, політики, культури, науки, в соціальній сфері життя суспільства принципів реальної демократії.

  5. Створення внутрішньо єдиного, несуперечливого законодавства.

  6. Наявність в країні громадянського суспільства, оскільки останнє розглядається не тільки як гарант послідовного і безперервного розвитку цивілізації, але і як найважливіша умова, гарант існування і розвитку самого правової демократичної держави в сучасних умовах.

  29. Формування правової держави в Росії

  Конституціоналізм як ідея і реалія в історії Росії пройшов довгий і суперечливий шлях розвитку. Підготовка перших конституційних проектів почалася ще в XVIII ст., Була офіційно продовжена при Олександрі I, а потім неофіційно декабристами. При Олександрі II був підготовлений проект російської конституції, але не був прийнятий через його вбивства 1 березня 1881 По суті справи першою конституцією Росії можна вважати в сукупності Маніфест про вдосконалення державного порядку від 17 жовтня 1905 р. і Основні державні закони від 23 Квітень 1906

  Після Жовтневої революції 1917 р. і закінчення громадянської війни, коли розпочався період деякої стабілізації суспільних відносин і були прийняті перші радянські конституції, ідеї правової держави знову стали опановувати умами юристів. Багато хто вважав, що соціалістичні ідеї про соціальну рівність і справедливості не тільки співзвучні принципам правової державності, але й можуть стати реальністю саме в таких умовах. Ще до революційних бур визначні теоретики права Б. О. Кістяківський та П. І. Новгородцев говорили про можливе з'єднанні ідей правової держави з соціалістичною організацією суспільства. Історія показала, наскільки нежиттєвими виявилися їхні прогнози. Вже з кінця 20-х рр.. в країні почала складатися тоталітарна політична система, право було перетворено на інструмент держави карально-наказного характеру, теорія правової держави була оголошена буржуазно-апологетической і шкідливою для соціалізму.

  Процес повернення в Росію ідей правової державності почався в 60-і рр.. та інтенсивний розвиток отримав в останнє десятиліття. Цьому сприяв цілий ряд факторів: процес роздержавлення власності, ліквідація однопартійної системи, реформування судових органів і т.д. Прийняття 12 грудня 1993 р. Конституції Російської Федерації свідчить про завершення підготовчого періоду і знаменує собою новий етап розвитку та реалізації ідей правової державності. Процес характеризується одночасно і новизною, і наступністю.

  Новизна його перебуваєте тому, що: а) прийнята Конституція зовсім нової суверенної держави, відмінного від царської Росії, колишніх СРСР і УРСР; б) Конституція прийнята шляхом референдуму, що дозволяє говорити про її демократичний і легітимному характер; в) вона вперше в історії проголошує Росію як правової і соціальної держави.

  Для Росії шлях до правової держави не був і ніколи не буде простим і швидким. Причин тому багато.

  1. громадянське суспільство в нашій країні ще тільки формується, його структура аморфна, нестабільність суспільних відносин породжує у населення байдужість до вирішення відповідних проблем. Процедура переходу від сформованої соціальної структури до нової болюча і потребує часу, до того ж у багатьох в даний час відсутня чітка соціальна самоідентифікація.

  2. відсутність середнього класу власників, зростання люмпенізованого прошарку населення, поляризацію доходів соціальних груп і прошарків населення, уповільнений вихід до ринкових відносин і т.д.

  3. низький рівень політичної культури населення в цілому і можновладців зокрема.

  4. до цих пір вимагають свого вирішення суто правові питання. Причому наявність суперечливого законодавства. Більш складними є питання розуміння і засвоєння права широкими верствами населення, впровадження у позитивні закони природно-правових засад, формування стійких правових традицій в масовій свідомості, стимулювання правової самосвідомості.

  30. Поділ влади в правовій державі

  У сучасному світі поділ влади - характерна риса, визнаний атрибут правової демократичної держави. Сама ж теорія поділу влади - підсумок багатовікового розвитку державності, пошуку найбільш дієвих механізмів, що оберігають суспільство від деспотизму.

  Основні положення теорії поділу влади наступні:

  1. поділ влади закріплюється конституцією;

  2. згідно з конституцією законодавча, виконавча і судова влади надаються різним людям і органам;

  3. всі влади рівні і автономні, жодна з них не може бути усунена будь-який інший;

  4. ніяка влада не може користуватися правами, наданими конституцією іншої влади;

  5. судова влада діє незалежно від політичного впливу, судді користуються правом тривалого перебування на посаді. Судова влада може оголосити закон недійсним, якщо він суперечить конституції.

  Теорія поділу влади в державі покликана обгрунтувати таке устрій держави, що виключало б можливість узурпації влади ким би то не було взагалі, а найближчим чином - будь-яким органом держави. Спочатку вона була спрямована на обгрунтування обмеження влади короля, а потім стала використовуватися як теоретична та ідеологічна база боротьби проти будь-яких форм диктатури, небезпека якої - постійна суспільна реальність.

  Принцип поділу влади сприйнятий теорією і практикою всіх демократичних держав. Як один із принципів організації державної влади в сучасній Росії, він був проголошений Декларацією «Про державний суверенітет Російської Федерації» 12 червня 1990 р., а потім отримав законодавче закріплення в ст. 10 Конституції РФ, яка говорить: «Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні ».

  Поділ влади в Росії полягає в тому, що законодавча діяльність здійснюється Федеральними Зборами: федеральні закони приймаються Державної Думою (ст. 105 Конституції), а з питань, перерахованих у ст. 106, - Державною Думою з обов'язковим подальшим розглядом в Раді Федерації; виконавчу владу здійснює Уряд РФ (ст. 110 Конституції); органами судової влади є суди, які утворюють єдину систему, очолювану Конституційним Судом РФ, Верховним Судом РФ та Вищим Арбітражним Судом РФ. Узгоджене функціонування і взаємодію всіх гілок і органів державної влади забезпечується Президентом РФ (ч. 2 ст. 80 Конституції).

  Однак практичне втілення принципу поділу влади в Росії йде з великими труднощами. Як відзначається в літературі, всі готові визнати окреме існування кожної із трьох влади, але ніяк не їх рівність, самостійність і незалежність. Це частково пояснюється тривалим періодом тоталітарного правління. В історії Росії не було накопичено якого б то не було досвіду поділу влади; тут ще живучі традиції самодержавства і єдиновладдя. Адже саме по собі конституційне поділ влади (на законодавчу, виконавчу і судову) не призводить автоматично до порядку в державі, а боротьба за лідерство в цій тріаді прирікає суспільство на політичний хаос. Безумовно, розбалансованість механізму стримувань і противаг - лише перехідний етап у процесі становлення державності.

  Марксизм в оцінці класичного вчення про поділ влади виходив лише з ідеологічного підгрунтя його виникнення в епоху перших буржуазних революцій. Такий підгрунтям можна вважати компроміс класових сил, досягнутий на певному етапі боротьби буржуазії за політичне панування. Виходячи з цього, Маркс і Енгельс ототожнили вчення про поділ влади з виразом в політичній свідомості спору між королівською владою, аристократією і буржуазією через панування. Радянська доктрина абсолютизувала цей аспект і протиставила теорії поділу влади теорію повновладдя Рад, повновладдя народу і т. п. Насправді ж, це було лише теоретичним прикриттям узурпації державної влади, тоталітарної суті режиму.

  Сенс класичного вчення про поділ влади (у тому вигляді, в якому воно було розроблено Монтеск'є і підтримано Кантом) не слід зводити ні до вираження компромісу класово-політичних сил, ні до розподілу праці у сфері державної влади, виражає народний суверенітет, ні до механізму « стримувань і противаг », що склався в розвинених державно-правових системах. Розподіл влади - це перш за все правова форма демократії.

  31. Виникнення і розвиток ідеї правової державності

  Уявлення про державу як організацію, що здійснює свою діяльність на основі закону, почали формуватися вже на ранніх етапах розвитку людської цивілізації. Мислителі античності (Сократ, Демокріт, Платон, Аристотель, Полібій, Цицерон) намагалися виявити такі зв'язки і взаємодії між правом і державною владою, які б забезпечували гармонійне функціонування суспільства тієї епохи. Вчені давнини вважали, що найбільш розумна і справедлива лише та політична форма спільного життя людей, при якій закон загальнообов'язковий як для громадян, так і для самої держави.

  У період розпаду феодалізму ідеї правової державності з позицій історизму виклали прогресивні мислителі того часу Н. Макіавеллі і Ж. Боден. У своїй теорії Макіавеллі на основі багатовікового досвіду існування держав минулого і сьогодення зробив спробу пояснити принципи політики, осмислити рушійні сили розвитку політичного життя з тим, щоб накидати контури ідеальної держави, що щонайкраще відповідає потребам його часу. Ланцюг держави він бачив у можливості вільного користування майном і забезпечення безпеки для кожного. При розгляді питання про державних формах перевага віддавалася республіці, оскільки саме республіка в більшій мірі відповідає вимогам рівності і свободи. Боден визначає державу як правове керування багатьма сімействами і тим, що їм належить. Завдання держави полягає в тому, щоб забезпечити права і свободи.

  У період ранніх буржуазних революцій у розробці концепції правової державності значний внесок внесли прогресивні мислителі Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтеск 'є, Д. Дідро, П. Гольбах, Т. Джефферсон і інші. Гроцій був першим видатним теоретиком школи природного права. Відповідно до його теорії існує право природне і право волеустановленное. Джерелом природного права є природа людини, людський розум. До приписами природного права він відносить утримання від чужого майна, обов'язку дотримання обіцянок, відшкодування винного шкоди, а також "відплата" людям заслуженого покарання. Спіноза одним із перших дав теоретичне обгрунтування демократичної держави, яка, будучи, пов'язане законами, забезпечує дійсні права і свободи людини. Гоббс, захисник абсолютної монархії в Англії, розробив проте ряд прогресивних положень про панування права в громадському житті, які згодом були розвинуті революційними буржуазними мислителями. До їх числа відносяться обгрунтування формальної рівності перед законом, непорушність договорів. Монтеск'є установлення правової державності пояснював необхідністю політичної свободи в цивільному суспільстві. Ідея політичної свободи пов'язана у нього з ідеєю громадянської свободи, яка полягає в безпеці громадян держави. Дідро правові засади державної влади обгрунтовує її суверенністю, побудованої на суспільному договорі. Державна влада, на його думку, виникає як продукт суспільного договору, який надає суспільству організовану політичну форму. Люди лише частково передають державі свою природну незалежність з метою забезпечення інтересів і об'єднання волі і сили всіх.

  Кант обгрунтував і детально розробив філософську основу теорії правової держави, центральне місце в якій займає людина, особистість. Найважливішим принципом публічного права філософ вважав прерогативу народу вимагати своєї участі у встановленні правопорядку шляхом прийняття конституції, що виражає його волю. Філософська концепція правової держави по Канту зробила значний вплив на подальший розвиток політико-правової думки і практику державно-правового будівництва цивілізованого суспільства.

  Ідеї ​​правової держави знайшли широке відображення і в російській політико-правової думки. Вони викладалися в працях Д. І. Писарєва, А. І. Герцена, Н. Г. Чернишевського, А. І. Радіщева, П. І. Пестеля, М. М. Муравйова та інших мислителів, що піддавали обгрунтованій критиці беззаконня феодалізму.

  Теоретичну завершеність російська концепція правової держави отримала в творах видних правознавців і філософів переджовтневого періоду: Н. М. Коркунова, С. А. Котляревського, П. І. Новгородцева, С. А. Муромцева, В. М. Гессена, Г. Ф. Шершеневича, Б. Н. Чичеріна, Н. А. Бердяєва і інших. Їх державно-правові погляди - предмет вивчення історії політичних і правових вчень. Нижче коротко розглядаються лише ті концепції, в яких узагальнено викладаються головні ідеї і принципи правової держави з точки зору російського правознавства.

  У післяжовтневий період в нашій країні в силу ряду об'єктивних і суб'єктивних чинників ідеї правової держави спочатку були поглинені вимогами революційної правосвідомості, а потім повністю виключені з реального життя. Правовий нігілізм при зосередженні реальної влади в руках партійно-державного апарату, відрив цієї влади від народу привели до повного заперечення в теорії і на практиці правової організації суспільного життя на засадах справедливості і в кінцевому рахунку, до встановлення тоталітарної державності.

  Радянська державно-правова наука в період тоталітаризму не сприймала ідею правової держави, вважаючи її буржуазною, діаметрально протилежною класовій концепції держави. Інерція владного заперечення і наукового невизнання багатовікового досвіду теорії і практики правової державності породила серйозні соціально-економічні культурно-духовні і національні конфлікти в житті суспільства.

  В останні роки в руслі реформаторських процесів, що проходять в країні, сталися серйозні зміни в наукових поглядах на державу і право, чітко визначилися нові підходи до оцінки їх ролі в політичній системі суспільства. Використовуючи науковий арсенал минулого і сьогодення, практичний досвід побудови і функціонування правової державності в сучасних цивілізованих країнах, вітчизняне правознавство, філософська, економічна і політична думка намітили реальні контури майбутньої правової держави в нашому суспільстві. Концептуальні положення і шляхи формування правової держави з урахуванням конкретних умов розвитку країни викладаються в працях С. С. Алексєєва, А. В. Венгерова, В. Е. Гулієва, Н. Н. Дєєва. В. Д. Зорькін, В. Н. Кудрявцева, Б. М. Лазарєва, Р. 3. Лівшиця, В. С. Нерсесянца, М. І. Піскотіна, Ю. А. Тихомирова, Б. І. Топорніна, Р. А. Халфіна, 3. М. Чернідовского, В. А. Четверніна та інших.

  32. Типологія права

  Типологія права - це його специфічна класифікація, що проводиться в основному з позицій формаційного і цивілізаційного підходів. У рамках формаційного підходу головним критерієм типу права є соціально-економічні ознаки. Базис (тип виробничих відносин) є фактором суспільного розвитку, який визначає тип надбудовних елементів: держави і права. Залежно від типів економічного базису виділяють рабовласницький, феодальний, буржуазний і соціалістичний типи права. Тут продуктивна сама ідея - ділити право на основі соціально-економічних чинників, які суттєво впливають на суспільство. Але формаційний підхід не дає можливості належним чином враховувати культурно-національну та спеціально-юридичну специфіку права.

  У рамках цивілізаційного підходу типологія права виводиться на основі конкретно-географічних, національно-історичних, релігійних, спеціально-юридичних та інших ознак цивілізації. Відповідно до цих критеріїв виділяють такі типи права як національні правові системи (конкретно-історичні сукупності права, юридичної практики і правової ідеології держави) і правові сім'ї (сукупності правових систем, які виділяються на основі спільності правових джерел, структури права та історичних способів формування права) . Відрізняються такі правові сім'ї: англосаксонська, романо-германська, слов'янська, мусульманська, індуська та ін

  33. Правосвідомість

  Правосвідомість - це сукупність уявлень і почуттів, що виражають ставлення людей до права і правових явищ у суспільному житті. Правосвідомість є джерелом права, що відображає об'єктивні потреби розвитку суспільства, одним з обов'язкових інструментів реалізації права, засобом оцінки відповідності поведінки нормам права. Як джерело права, правосвідомість знаходить своє вираження в правових актах, впливає на процес і результати правотворчості. Правові норми, у свою чергу, впливають на розвиток правової свідомості громадян, формування правильних уявлень про правові принципах і нормах, правовідносинах і відповідальності. Л.І. Спиридонов відзначає, що «суспільна правосвідомість - відображення в колективній свідомості юридичної дійсності, яка сприймається крізь призму належного, відображення, опосередковане нормами культури, економічним, політичним, моральним та іншими формами суспільної свідомості. Воно являє собою психологічне ставлення до права, закону, правопорушення, вироком, злочинцеві, виражене в поняттях, ідеях, поглядах, емоціях і т.п. ».

  Правосвідомість - складне структурне утворення, в якому виділяють як мінімум два компоненти: правову ідеологію (раціональний) і правову психологію (емоційний). Крім того, в структурі правосвідомості прийнято виділяти і інші елементи: правову онтологію (знання того, що є право), аксіологія (оцінку права), праксіологія (вольовий елемент, пов'язаний з вибором варіанта поведінки).

  Правова ідеологія - це система поглядів і уявлень, які в теоретичній формі відбивають правові явища суспільного життя.

  Правова ідеологія формується як процес виявлення теоретичного усвідомлення, координації і узгодження різних суспільних інтересів через досягнення соціального компромісу. Вона обгрунтовує і оцінює існуючі й виникаючі правові відносини, законність і правопорядок. У розробці правової ідеології беруть участь юристи, політологи, економісти, враховуючи конкретно-історичні умови життєдіяльності суспільства, рівень суспільної свідомості, соціальну психологію, громадські інтереси. Теоретичний рівень правосвідомості постає у вигляді ідеології.

  Особливою значущістю в правовій ідеології має юридична наука. Крім того, наукові доктрини можуть виступати як джерела права. Освоєння правової теорії, раціональне осмислення ролі права в житті суспільства є важливими і необхідними елементами юридичної освіти, формування юридичної професіоналізму.

  Правова психологія - це сукупність почуттів, звичок, настроїв, традицій, в яких виражається ставлення різних соціальних груп, професійних колективів, окремих індивідів до права, системі правових явищ, що існують у суспільстві.

  Правова психологія є найбільш безпосереднім відображенням життєвих відносин членів суспільства, які складають націю, різних груп і верств населення. Через правову психологію реалізуються притаманні правовій культурі звичаї і традиції, самооцінка особистості, тобто вміння критично оцінити свою поведінку з точки зору права. Від рівня підготовки особистості залежить можливість контролю її над емоціями та почуттями, що говорить про зв'язок правової ідеології та правової психології як структурних елементів правосвідомості. «Перш ніж суспільну свідомість проникне в психіку окремих громадян, воно стає колективною свідомістю соціальних груп».

  Як елемент правової культури, правова свідомість являє собою механізм, що впливає на право і правова поведінка.

  Відповідно до теоретичної концепції, основні функції правосвідомості - пізнавальна, оцінна і регулятивна. Пізнавальна функція правосвідомості припускає певну суму юридичних знань, які є результатом розумової діяльності (правова підготовка). Оцінна функція викликає певне емоційне ставлення особистості до явищ правового життя на основі юридичного досвіду. Це відношення виражається у визначенні значимості отриманих знань з точки зору індивіда або суспільства. У зміст правосвідомості входять такі основні види оціночних відносин: до права і законодавства, до правового поведінки оточуючих і до об'єктів діяльності, до правоохоронних органів, до своїм правовим поведінки (самооцінка).

  У результаті практичної реалізації ціннісного ставлення з участю волі людини, виникає нове утворення - емоційно-інтелектуально-вольовий, іменоване правової установкою. У своїй сукупності установки організуються в систему ціннісних орієнтацій, заснованих на системі переконань. Домінуючі установки визначають напрям поведінки особистості, її життєву позицію і характеризують змістовний бік ціннісних орієнтацій. Правова орієнтація виступає як сукупність правових установок індивіда або певної колективної спільності, формують їхні програми діяльності в юридично значимих ситуаціях.

  Регулятивна функція правосвідомості здійснюється за допомогою правових установок і ціннісно-правових орієнтацій. Результат цієї регуляції - поведінкова реакція у вигляді правомірного чи протиправної поведінки.

  34. Правова культура

  Найважливішою ознакою держави є високий рівень правової культури населення, професійної правової культури працівників правоохоронних органів та інших посадових осіб. Під правовою культурою розуміється «обумовлене всім соціальним, духовним, політичним та економічним ладом якісний стан правового життя суспільства, що виражається у досягнутому рівні розвитку правової діяльності, юридичних актів, правосвідомості і загалом у рівні правого розвитку суб'єкта (людини, різних груп, всього населення) , а також у ступені гарантованості державою і громадянським суспільством прав і свобод людини ».

  Правова культура особистості - це знання і розуміння права, а також дії відповідно до нього. Правова культура особистості тісно пов'язана з правосвідомістю, спирається на нього. Але вона ширше правосвідомості, тому що включає в себе не тільки психологічні та ідеологічні його елементи, а й юридично значиме поводження.

  Структура правової культури особистості складається з наступних елементів: правова ідеологія, правова психологія, юридично значиме поводження.

  Правова культура суспільства - це рівень правосвідомості і правової активності суспільства, ступінь прогресивності юридичних норм і юридичної діяльності.

  Таким чином, правова культура включає в себе такі рівні:

  • правосвідомості і правової активності суспільства,

  • прогресивності юридичних норм (рівень розвитку права, культура юридичних текстів),

  • ступінь прогресивності юридичної діяльності (культура правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності).

  Правова культура суспільства є частиною його загальної культури і характеризується наступними чинниками: станом законності і правопорядку в країні, реальною потребою у праві, ступенем розвиненості в суспільстві юридичної науки і юридичної освіти.

  Отже, в теорії держави і права поняття правової культури розглядається в широкому і вузькому розумінні. У широкому розумінні правова культура є різновидом загальної культури суспільства, що охоплює всі правові цінності, в тому числі закони, правову науку, розвинене юридичну освіту, досконалу юридичну техніку і стабільний правопорядок. У вузькому розумінні правова культура - це різновид загальної культури окремої особи, яка включає в себе певний рівень правосвідомості, якісне оволодіння вміннями і навичками правомірної поведінки.

  Правова культура являє собою різновид загальної культури. Вона не тільки результат, але і спосіб діяльності (норми і стандарти поведінки). Як і правосвідомість, правова культура поділяється на правову культуру суспільства, групи (колективу) та індивідуальну правову культуру. Вищий рівень правової культури індивіда - це правова активність. Вона проявляється в готовності до активних дій, у законності діяльності. Особливий різновид групової та індивідуальної правової культури складає професійно-правова культура юристів.

  Соціально-правову активність необхідно відрізняти від правомірної поведінки. Не всяке правомірне поведінку можна вважати здійсненням такої активності. Критеріями розмежування тут служать мету, засоби її досягнення і суспільно значимий результат.

  Правова активність має три рівні: пасивний, евристичний і творчий. Залежно від рівня виділяють три види правової культури: буденну, професійну і доктринальну. Буденний рівень правової культури характеризується відсутністю системних правових знань та юридичного досвіду. Професійний рівень складається у практикуючих юристів, які виробляють високий рівень правових знань у сфері своєї діяльності, якісно опановують правовими вміннями і навичками і професійно застосовують їх в юридичній діяльності. Доктринальний рівень спирається на знання всього механізму правового регулювання, а не окремих його напрямків і виробляється колективними зусиллями вчених, представляючи собою ідейно-теоретичне джерело права.

  Правова культура виконує три основні функції: пізнавальну, регулятивну, нормативно-аксіологічних. Правова культура особистості означає правову освіченість людини, включаючи правосвідомість, вміння і навички користуватися правом, підпорядкування своєї поведінки вимогам юридичних норм.

  35. Правове виховання

  Формування правосвідомості особистості означає створення таких умов, при яких у громадян з'являється позитивне ставлення до права. Одним із засобів непрямого впливу на формування правосвідомості є правове виховання, тобто цілеспрямована діяльність з передачі правового досвіду, правових ідеалів та механізмів розв'язання конфліктів у суспільстві від одного покоління до іншого. Правове виховання покликане формувати у громадян високий рівень правосвідомості та правової культури.

  Правове виховання включає в себе наступні складові частини: суб'єкти виховання, об'єкти виховання, зміст виховання, методи виховання, форми виховання (правове навчання, правова пропаганда, юридична практика, самовиховання).

  Правове виховання не можна зводити тільки до правової обізнаності громадян. Це складний процес, пов'язаний з усвідомленням прав і свобод людини і громадянина, положень основних діючих законів. Важливо ознайомлення громадян із зразками та ідеалами, правовим досвідом та традиціями тих країн, де рівень правової захищеності особистості, а, отже, і рівень правової культури, знаходиться на високому рівні.

  36. Поняття держави

  Вихідними рисами держави є те, що воно є:

  а) явище суспільне;

  б) явище політичне;

  в) представляє собою систему, тобто цілісність, яка має свій склад і свою структуру і орієнтовану на вирішення певних завдань.

  У цілому ж понятійну характеристику держави слід проводити за двома напрямками:

  а) «по вертикалі» - відзнаку держави від органів влади общинно-родового ладу;

  б) «по горизонталі» - відзнаку держави від інших політичних організацій суспільства.

  Від органів влади первісного суспільства держава відрізняє наступне:

  1. ознака «публічною» влади. Взагалі-то публічної, тобто суспільної, є будь-яка влада, але в даному випадку в цей термін вкладається специфічний сенс, а саме те, що держава як суб'єкт, носій влади функціонально відокремлена від свого об'єкта (суспільства), відчужене від нього (влада організована за принципом «суб'єкт - об'єкт»). Цей момент знаходить прояв у існуванні професійного державного апарату;

  2. у родовому суспільстві люди керувалися, можна сказати, безпосередньо, будучи об'єднані за ознакою кровної спорідненості. У державно-організованому ж суспільстві безпосередньо управляються і організовуються соціальні процеси, що відбуваються на певній (державної) території;

  3. ознаку державної скарбниці, з існуванням якої пов'язані такі явища як податки (засновані публічною владою побори з населення, що стягуються примусово у встановлених розмірах і в заздалегідь визначені терміни), внутрішні та зовнішні позики, державні кредити, борги держави, тобто все те, що характеризує економічну діяльність держави і забезпечує його функціонування.

   Від інших політичних організацій держава відрізняє перш за все його суверенність. Суверенітет держави являє собою єдність двох сторін:

   а) незалежності держави зовні;

   б) верховенства держави всередині країни.

   Незалежність держави зовні обмежується суверенітетом інших держав (точно так само, як свобода однієї людини обмежується свободою іншого).

   З суверенітету держави (верховенства державної влади) випливають і інші ознаки держави, що відрізняють його від інших політичних організацій:

   1. держава поширює свою владу на всю територію країни, позначену державним кордоном;

   2. держава має стійку юридичний зв'язок з населенням (у вигляді підданства або громадянства), поширює на нього свою владу і забезпечує захист як всередині країни, так і за її межами;

   3. тільки держава має право видавати владні загальнообов'язкові веління (юридичні норми). При цьому воно має право скасувати, визнати недійсним будь-який прояв усякої іншої суспільної влади;

   4. тільки держава володіє монополією на легальне застосування сили (в тому числі і фізичного примусу) у ставленні населення;

   5. у держави є такі засоби впливу, якими ніяка інша політична організація не має (армія, поліція, органи безпеки, в'язниці і т. п.).

   З точки зору сучасних уявлень, держава повинна виступати як владна система, що організує суспільство в інтересах людини.

   І, як і всяка система, держава повинна бути цілісним: як у владно-організаційному плані, так і в територіальному. Держава є «оболонка», яка зберігає цілісність тієї чи іншої соціальної спільності.

   Складність держави як соціального явища зумовлює і різноманіття його визначень. У навчальній літературі останніх років держава визначається, наприклад, як «форма організації політичної влади в суспільстві, володіє суверенітетом і здійснює управління суспільством на основі права за допомогою спеціального механізму» (А. Іванов). Або: «держава є публічно-правова і суверенна організація влади, що забезпечує загальні інтереси всього населення і виступає гарантом прав і свобод людини і громадянина» (В. І. Гойман-Червонюк).

   37. Проблема поняття права та шляхи її вирішення

   Праворозуміння в юридичній науці називається юридична категорія, яка відображає процес і результат цілеспрямованої розумової діяльності людини, що включає в себе пізнання права, його сприйняття (оцінку) і відношення до нього як до цілісного соціального явища. Суб'єктом праворозуміння завжди виступає конкретна людина, тому праворозуміння завжди суб'єктивно, оригінально і може не співпадати у людини, групи осіб або у цілих класів. Об'єктом праворозуміння є право як соціальне явище, як результат життєдіяльності людини, як право конкретного суспільства, взяте у сукупності окремих елементів системи права (норм права, правових інститутів і галузей права). Знання про окремих структурних і змістовних аспектах права переносяться на право в цілому. Змістом праворозуміння є знання суб'єкта про його права й обов'язки, конкретних і загальних правових заборонах, дозволениях і оцінка їх як справедливих або несправедливих. Якщо «поняття права - це стисла юридична теорія, то юридична теорія - це розгорнуте поняття права. Адже тільки юридична наука в цілому (як сукупне понятійно-теоретичне знання про право) і є систематичне і повне розкриття поняття права у вигляді певної теорії ». У залежності від вибору предмета вивчення праворозуміння може бути правильним або спотвореним, позитивним чи негативним, повним або неповним.

   Всі існуючі вчення про право в своїй основі формують певний вид праворозуміння, і називаються вченнями про право чи видами праворозуміння. Це пов'язано з тим, що однозначної вчення про право, яке б удовлеворяло всіх, не існує. Сучасний рівень розвитку науки дозволяє систематизувати різні види праворозуміння. Так виділені ідеалістичний і матеріалістичний підходи до вивчення права, сформувалися певні наукові школи права - нормативистская, природно-правова, позитивістська, психологічна, соціологічна та ін Необхідно при цьому враховувати історичні умови функціонування права, їх відповідність певним цінностям, стійкість і здатність адаптуватися до мінливих суспільним відносинам.

   Природно-правова концепція. Вона придбала завершеної форми в період буржуазних революцій XVII-XVIII ст. Представниками цього напрямку були Гоббс, Локк, Монтеск'є, Радищев та ін Основна теза цього вчення полягає в тому, що поряд з правовими нормами, встановленими державою, право складається також із сукупності невідчужуваних прав, що належать людині від народження. У цій теорії вірно вказується на те, що закони можуть суперечити праву і бути не правовими, а тому вони повинні приводитися у відповідність з правом.

   Історична школа права. Найбільший розвиток отримала в кінці XVIII-початку XIX ст. у працях представників німецької історичної школи права (Гуго, Савіньї, Пухта та ін.) Представники цього напряму розглядають право як історичне явище, яке розвивається поступово, стихійно з «надр національного Духу».

   Нормативистская теорія права. Дана теорія набула поширення в XX ст. Представниками даного напрямку були Новгородцев, Штаммлер, Кельзен та ін У рамках даного навчання держава можна ототожнювати з правом, з правовою формою, з результатом дії права. Саме право являло собою сукупність загальнообов'язкових норм, що містять правила належної поведінки.

   Марксистська теорія права. Ця теорія набула завішені форму в XIX-XX ст. в працях Маркса, Енгельса, Леніна і ін Право тут розглядалося як зведена в закон воля пануючого класу. Право, як і держава, трактуються як надбудовні освіти по відношенню до економічної структурі суспільства. Під змістом права розуміється насамперед його класова сутність.

   Психологічна теорія права. Дана теорія набула поширення в XX ст. Представниками цієї школи є Росс, Рейснер, Петражицький та ін Право тут розглядається як сукупність елементів суб'єктивної людської психіки.

   Соціологічна теорія права. Ця теорія набула найбільшого поширення в XX ст. в працях Ерліха, Жені, Муромцева, Котляревського, Ковалевського та ін Під правом тут розуміються, перш за все, юридичні дії, юридична практика, застосування права, правопорядок. Таким чином, право виступає як порядок суспільних відносин, виражений у діяльності суб'єктів правовідносин.

   Сучасне праворозуміння пов'язане передусім з двома поширеними підходами до розуміння права: у широкому (філософському) і вузькому (вузьконормативного) сенсах. У рамках вузьконормативного підходу право розглядається як система формально-визначених, загальнообов'язкових норм, санкціонованих державою і забезпечуються його примусовою силою. Прихильники «широкого» розуміння права виходять з того, що право не тотожне законодавству, даний підхід, перш за все, спрямований на пізнання сутнісної (філософсько-ціннісної) основи права, на вивчення змісту права, загальноправових засад і принципів. Право тут розглядається як форма свободи, наприклад, в лібертарної теорії права: право як форма свободи, формальна свобода. Обидва підходи сходяться в розумінні права, як сукупності норм, встановлених і охоронюваних державою.

   38. Право в системі нормативного регулювання суспільних відносин

   Товариство являє собою систему взаємопов'язаних соціальних суспільних відносин. Ці відносини численні і різноманітні. Не всі з них врегульовані правом. Поза правового регулювання знаходяться багато відносини приватного життя людей - у сфері кохання, дружби, дозвілля, споживання і т. п. Хоча політичні, публічні взаємодії здебільшого носять правовий характер, і вони крім права регулюються іншими соціальними нормами. Таким чином, право не володіє монополією на соціальне регулювання. Правові норми охоплюють лише стратегічні, суспільно значимі аспекти відносин у суспільстві. Поряд з правом великий обсяг регулюючих функцій у суспільстві виконують найрізноманітніші соціальні норми.

   Соціальна норма - це правило загального характеру, що регулює однорідні, масові, типові суспільні відносини.

   Крім права до соціальних норм відносяться мораль, релігія, корпоративні правила, звичаї, мода та ін Право - це тільки одна з підсистем соціальних норм, що володіє своєю особливою специфікою.

   Загальне призначення соціальних норм полягає в упорядкуванні спільного існування людей, забезпеченні та погодження їх соціальної взаємодії, надання останнім стабільного, гарантованого характеру. Соціальні норми обмежують індивідуальну свободу індивідів, встановлюючи межі можливого, належного і забороненої поведінки.

   Розглянемо загальні ознаки соціальних норм.

   Соціальний (суспільний) характер. Соціальні норми регулюють відносини між людьми. Соціальні норми будуються за типом Суб'єкт-Суб'єкт.

   Загальний характер. Соціальні норми є не конкретні вказівки - коли, кому і що робити або не робити, а загальні моделі, зразки, стандарти людської поведінки. Предмет регулювання соціальних норм - стандартні, типові, широко поширені відносини.

   Об'єктивно-суб'єктивний характер. У соціальних нормах одночасно поєднуються і суб'єктивні, і об'єктивні чинники. З одного боку, вони створюються людьми і носять свідомо-вольовий характер, а з іншого - обумовлені дією об'єктивних закономірностей, що не залежать від людини.

   Системний характер. Щоб виконувати функції соціального регулювання всі норми повинні бути узгоджені між собою, взаємодіяти, доповнювати один одного, не суперечити. Для соціальних норм характерні два види системних взаємодій - внутрішні - всередині окремо взятої системи норм і зовнішні - між різними системами соціальних норм, наприклад між правом і мораллю, правом і традиціями.

   Підзаконний характер. Серед усіх соціальних норм право володіє безумовним пріоритетом. І мораль, і традиції, і корпоративні правила повинні відповідати законодавству. У разі будь-яких суперечностей діє саме правова норма.

   Забезпечений характер. Норма ніщо без відповідного забезпечення. Кожне правило - моральне, релігійне, корпоративне або правове - повинно мати специфічні гарантії. Порушення норми тягне за собою застосування до порушника певних санкцій.

   Розглянемо види соціальних норм.

   Корпоративні норми - це правила, що регулюють поведінку людей в локальних спільнотах. Локальні спільноти - це стійкі, формалізовані організації - сім'я, політична партія, футбольний клуб, кооператив, профспілка, так і неформалізовані групи короткочасного характеру, наприклад колектив мисливців або гравців в карти. При цьому будь-яка спільна діяльність людей має на увазі наявність правил, її регулюють.

   Релігійні норми - це правила, що регулюють поведінку віруючих у повсякденному житті. Всі релігії проголошують божественне походження природи і соціальних інститутів, включаючи релігійні канони, держава і право. Традиційно релігійні норми передаються людям як божественні одкровення через обраних пророків (Ісус, Магомет) і, як правило, формалізуються в освячених джерелах (Біблія, Коран та ін.) Як прояв волі Вищої істоти (Бога, Абсолютного Розуму) релігійні норми не вимагають логічного, раціонального обгрунтування. Їх основа - релігійна віра, переконання людей.

   Звичаї - це правила, що склалися стихійно в результаті багаторазового, тривалого, повсюдного використання у будь-якій сфері суспільного або приватного життя.

   Головна особливість звичайних норм полягає в повній відсутності їх матеріальної фіксації. Вони не закріплюються документально і забезпечуються силою звички. Звичай являє собою звичні для певної групи людей або суспільства в цілому дії. Причому ці правила можуть бути зовні не мотивовані, не містити логічного пояснення. Можливо, колись той чи інший звичай мав раціональне обгрунтування, але з часом воно втрачається.

   39. Право як міра свободи особи в суспільстві

   Будь-який індивід наділений певним ступенем свободи. Однак при реалізації своїх інтересів індивід повинен враховувати інтереси інших індивідів - таких же членів суспільства як і він. У цьому полягає обмеження свободи індивіда до певної міри. У даному випадку постає питання: як дотримати баланс інтересів всіх індивідів суспільства при оптимальному обмеженні ступеня свободи? Регулятором в даній сфері виступають соціальні норми, значну частку яких становлять норми права.

   Таким чином, ми бачимо, що право і свобода категорії співвідносні та взаємопов'язані. У цьому контексті ми їх розглянемо.

   Свобода - здатність і можливість свідомо-вольового вибору індивідом своєї поведінки. Вона припускає певну незалежність людини від зовнішніх умов і обставин. Однак свобода як властивість особистості не буває абсолютної і завжди носить відносний характер, тобто обмежується певними рамками.

   З позиції правознавства людина вільна, але в певних правових рамках.

   Як було сказано вище, правові норми визначають межі індивідуальної свободи. Право - офіційна міра свободи, що встановлюється державою для окремих індивідів, соціальних об'єднання, суспільства в цілому.

   Право - це завжди обмеження свободи особистості.

   Таким чином ми маємо правовий парадокс: право обмежує свободу людини, щоб цю свободу гарантувати.

   Індивідуальна міра свободи людини, її інтереси, потреби, права і свободи повинні обмежуватися правами, інтересами інших осіб, виконанням певних обов'язків перед суспільством. Таким чином, право одночасно і обмежує, і захищає свободу особистості. Право охороняє права і свободи людини від зазіхань будь-яких третіх осіб, включаючи державу.

   Отже, держава за допомогою права в інтересах як окремої особи, так і суспільства в цілому обмежує свободу кожного. До яких меж це можливо? Очевидно, що такі обмеження мають бути обгрунтованими і допустимими.

   За змістом частини 3 статті 55 Конституції РФ, свобода особистості може бути обмежена лише в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. Це відповідає загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права. Так, Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. у частині 2 статті 29 встановлює, що при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві. Чим більше свободи надають індивіду правові норми, тим демократичнішим і справедливішим даної держави. Таким чином, право висловлює певне уявлення суспільства про справедливість. Тому право - це офіційна міра свободи і справедливості.

   40. Поняття і сутність права в радянській літературі

   Якщо порівняти між собою визначення поняття права та підходи до його вивчення, характерні для радянського періоду з визначеннями поняття права і підходами до його пізнання в пострадянський період то неважко помітити, що найважливішою особливістю тих і інших є або категоричне визнання або настільки ж рішуче заперечення класового характеру права. Перші будуються на строго класових постулатах, на уявленні про державу і право як засобах, знаряддя в руках пануючого класу або класів. Тоді як другі, мовчазно відкидаючи класовість апелюють до "загальнолюдським" цінностям та інтересам або ж до "загальних і індивідуальних інтересів населення країни".

   Питання про розуміння сутності права в радянський період досліджувались сучасними науковцями досить мало. Тому існує необхідність провести аналіз деяких аспектів даного питання для вдосконалення теорії та історії держави і права.

   Відповідно до марксистської теорією сутність права виражається в його класовості. Право - класовий регулятор суспільних відносин, що володіє потужною класової силою. За своєю суттю, вона являє собою зведену в закон волю панівного класу, зміст якої визначається матеріальними умовами його життя. Саме так К. Маркс і Ф. Енгельс розкрили суть права в суспільстві з антагоністичними класами.

   Лише в соціалістичному суспільстві після знищення експлуататорських класів і перемоги соціалізму право перестало бути знаряддям класового панування. Але й воно зберегло функції класового регулятора суспільних відносин. Очевидно, наприклад, що кримінальна відповідальність за заняття забороненим промислом (ст. КК РРФСР) була встановлена ​​в соціалістичному суспільстві у зв'язку з вирішенням політичних, класових по своїй основі, завдань - охорони соціалістичної системи господарства, боротьби зі спробами отримання окремими особами нетрудових доходів.

   Класовість права проявляється не тільки в тому, що в суспільстві з антагоністичними класами воно використовується як знаряддя класового панування, а й у тому, що вона одночасно виступає як інструмент загальносоціального регулювання, як і держава, бере участь у здійсненні спільних справ, що випливають з природи всякого суспільства.

   Основні ідеї даної теорії:

   1. право розуміється як зведена в закон воля пануючого класу, тобто як класове явище;

    1. зміст що у праві класової волі в кінцевому рахунку визначається характером матеріальних виробничих відносин, носіями яких виступають класи власників основних засобів виробництва, які тримають у своїх руках державну владу;

    2. право являє собою соціальне явище, в якому класова воля отримує державно-нормативний вираз. Право - це такі норми, які встановлюються і охороняються державою.

   Необхідно погодитися з думкою професора В.А. Кучинського що після революції в Росії в 1917р. право хоча й стало розглядатися як система норм, в яких втілена воля робочого класу, потім всіх трудящих, всього народу, але фактично воно виражало волю партійно-державного апарату, чиновництва. Реалізація права забезпечувалася примусовою силою держави. Таке трактування права тісно пов'язувала його з державою, утвореному на класовій основі, і служила їх перетворення в єдине засіб класової боротьби, придушення класових противників.

   Що стосується класової трактування сутності права, то також можна погодитися з думкою професора В.А. Кучинського, що вона відповідала умовам промислового капіталізму, протистояння буржуазії і пролетаріату, який призвів до Жовтневої революції. Але після неї право, як наслідок його класової трактування, перетворилося на знаряддя тоталітарної держави.

   Історія показала, що догматичне тлумачення марксистського вчення про право як знаряддя класової диктатури в усі часи і для всіх народів помилково. Це стало усвідомлюватися і самим керівництвом компартії та держави в 80-ті роки, що знайшло відображення у визнанні необхідності побудови правової держави.

   41. Типологія права

   Типологія права - це його специфічна класифікація, що проводиться в основному з позицій формаційного і цивілізаційного підходів. У рамках формаційного підходу головним критерієм типу права є соціально-економічні ознаки. Базис (тип виробничих відносин) є фактором суспільного розвитку, який визначає тип надбудовних елементів: держави і права. Залежно від типів економічного базису виділяють рабовласницький, феодальний, буржуазний і соціалістичний типи права. Тут продуктивна сама ідея - ділити право на основі соціально-економічних чинників, які суттєво впливають на суспільство. Але формаційний підхід не дає можливості належним чином враховувати культурно-національну та спеціально-юридичну специфіку права.

   У рамках цивілізаційного підходу типологія права виводиться на основі конкретно-географічних, національно-історичних, релігійних, спеціально-юридичних та інших ознак цивілізації. Відповідно до цих критеріїв виділяють такі типи права як національні правові системи (конкретно-історичні сукупності права, юридичної практики і правової ідеології держави) і правові сім'ї (сукупності правових систем, які виділяються на основі спільності правових джерел, структури права та історичних способів формування права) . Відрізняються такі правові сім'ї: англосаксонська, романо-германська, слов'янська, мусульманська, індуська та ін

   42. Принципи права

   За сферою розповсюдження виділяють загальноправові, галузеві і міжгалузеві принципи.

   Загальні принципи права. Загальними принципами права виступають основні правові засади, що поширюються на всю систему права і визначають її характер, зміст, найбільш важливі особливості і риси. Загальні принципи розкривають, перш за все, зміст та особливості права в цілому як регулятора суспільних відносин. Цей вид принципів поширюється на всі правові норми і відносини, що існують в країні, з однаковою силою діють у всіх галузях права незалежно від характеру і специфіки регульованих відносин.

   Загальні принципи права також поділяються на норми-принципи, прямо закріплені в законодавстві та принципи, що виводяться з нього. До загальних принципів права належать такі: демократизм, рівноправність, законність, справедливість, гуманізм, єдність прав і обов'язків та інших

   Міжгалузеві принципи. Дані принципи характеризують найбільш суттєві риси кількох галузей права. Дані галузі є переважно суміжними, родинними: конституційне та адміністративне право, кримінально-процесуальне та цивільно-процесуальне право. До них відносяться: принцип невідворотності відповідальності, змагальності та гласності судочинства, колегіальності розгляду кримінальних та цивільних справ та ін На міжгалузеві принципи повністю «накладаються» та загальні правові принципи. У кожній окремій галузі права або в групі галузей вони набувають свою специфіку.

   Галузеві принципи права. Дані принципи діють тільки в рамках окремих галузей. Галузеві принципи права характеризують найбільш суттєві риси конкретної галузі права. Відповідно на їх основі створюються і реалізуються норми, які складають лише дану галузь права. Так, галузевими принципами для цивільного права є принцип свободи договору, принцип неприпустимості втручання у приватні справи, принцип необхідності безперешкодного здійснення цивільних прав, презумпція вини особи, що не виконав зобов'язання або власника джерела підвищеної небезпеки. Для земельного права Росії характерні такі принципи, як множинності і правової рівності форм власності на землю, принцип перебування землі у цивільному обороті, принцип самостійного господарювання на землі та рівності всіх суб'єктів землекористування, принцип цільового використання землі та ін Для цивільного процесуального права характерні такі принципи : принцип здійснення правосуддя тільки судом, поєднання одноособового і колегіального почав у розгляді та вирішенні цивільних справ, незалежності суддів і підпорядкування їх тільки законові, національної мови судочинства, диспозитивності, змагальності, процесуального рівноправ'я, усності, безпосередності та безперервності судового розгляду.

   Кожна галузь права, крім загальних і міжгалузевих принципів, будується на основі власних, притаманних лише їй правових принципів. Разом вони складають основу, на якій створюються та функціонують не тільки галузі права, але і все право.

   Принципи права беруть участь у регулюванні суспільних відносин, тому що вони не тільки визначають загальні напрямки правового впливу, але й можуть бути покладені в обгрунтування рішень по конкретній юридичній справі, особливо у випадках застосування аналогії права.

   Залежно від типу права принципи права можуть бути відповідати рабовласницькому, феодальному, капіталістичному і соціалістичному прав, права національних правових систем і правових сімей.

   У залежності від свого характеру принципи права поділяють на соціально-економічні, політичні, ідеологічні, етичні, релігійні та спеціально-юридичні. До останніх відносяться:

   • принцип загальнообов'язковості норм права;

   • принцип несуперечності норм, що складають чинне право, і пріоритету законів перед усіма іншими актами;

   • принцип підрозділи права на публічне і приватне, на самостійні галузі й інститути права;

   • принцип відповідності права і його здійснення, об'єктивного і суб'єктивного права;

   • принцип законності і юридичної гарантованості прав і свобод особистості;

   • принцип юридичної відповідальності тільки за наявності вини;

   • принцип неприпустимості зворотної сили законів та інших

   Принципи права також розрізняються за такими підставами: залежно від характеру нормативного джерела: конституційні та галузеві і від суб'єкта регулювання: судоустройственние (організаційні) і процесуальні (функціональні) і ін

   43. Право і закон

   Проблема співвідношення права і закону існувала практично завжди. Як і в питанні співвідношення права і держави тут переважають два основні підходи. Перший орієнтований на те, що держава є єдиним і виключним джерелом права. Те, що виходить від держави у формі його загальнообов'язкових велінь і є правом. Другий підхід до вирішення права і закону грунтується на тому, що право як регулятор суспільних відносин вважається відносно незалежним від держави явищем. Вважається навіть, що право передує закону в якості природного права. Право при цьому визначається як форма вираження свободи, як формальна свобода. Держава розглядається обмеженим у своїх діях правом.

   Намагаючись вирішити проблему співвідношення закону з правом, дослідники нерідко звертаються до різних моральним категоріям - справедливості, гуманізму і т.д. У цих же цілях використовується іноді поняття «правовий ідеал», який і складає зміст правових законів. Таким чином, всі інші закони, які не містять у собі «правового ідеалу», тобто не відповідають правовим принципам, не є правовими. Але прагнення підвести під закон жорстку моральну основу не завжди відповідає призначенню права. Право не завжди є нормативно закріпленої справедливістю. Введення поняття «правовий закон» також не сприяє вирішенню проблеми співвідношення права і закону, навіть ускладнює проблему. Хоча закони і можна визнати не правовими, в той же час необхідно відзначити, що «не може бути права до і поза своєї форми (закону). Правовий зміст, не зведена в закон, не має гарантії реалізації, а значить, не є правом у точному сенсі цього слова. Адже те, що називають «природним правом», насправді являє собою природно-соціальні засади, які повинні визначати зміст юридичних приписів, а правом (з точки зору сучасних уявлень про властивості права) не є ».

   В даний час доводиться констатувати невирішеність проблеми співвідношення права і закону, тому продовжують існування різні теорії праворозуміння. Крім того, необхідно враховувати, що в кожній країні існують свої підходи до даної проблеми. Наприклад, у Росії не існує в цілому проблеми протиборства права і закону, традиційно право розглядається в єдності з законом, важливим є не протиставлення природного права позитивному, а досягнення відповідності між змістом і формою позитивного права. Але на теоретичному рівні робляться значні зусилля для відмежування права від «неправового закону». Яким би не було суть спору, закон завжди повинен відповідати праву, закріпленому у вигляді основоположних принципів права, які грають роль орієнтирів, що визначають шляхи удосконалення правових норм та правового регулювання суспільних відносин.

   44. Поняття і структура правосвідомості

   Правосвідомість це форма суспільної свідомості, сукупність ідей та емоцій в яких виражається відносин людей до правових явищ - законам, правомірної поведінки, прав, обов'язків, правосуддя.

   Правова свідомість і правова культура займають самостійне місце в механізмі правового регулювання.

   Незаперечна роль правосвідомості як елемент механізму правового впливу. Правосвідомість є специфічною формою суспільної свідомості.

   Право і правосвідомість тісно пов'язані між собою. Вимоги суспільного життя проходять через волю і свідомість людей, що беруть участь у здійсненні правотворчої діяльності органів держави, і тільки після цього отримують вираження в якості юридичних норм. Однак правосвідомість не є загальнозначущим масштабом поведінки, яким є право. Регулююча роль правосвідомості практично зводиться до ідеологічного впливу. Правосвідомість тісно пов'язане з правом та мораллю, знаходиться як би на стику цих суспільних явищ. Правосвідомість родинно моралі, оскільки міститься в суспільній свідомості, представляючи собою систему оціночних суджень, за допомогою яких регулює поведінку членів суспільства таким же чином, як це поведінка регулюється нормами моралі.

   Правосвідомість як частина механізму правового впливу не характеризується специфічними юридичними, нормативно-регулюючими властивостями. Правосвідомість - це сполучна ланка між нормативними приписами, що виражають волю законодавця, і реальними суспільними відносинами.

   Правосвідомість чинить серйозний мотиваційний вплив на поведінку людей. При цьому правова свідомість впливає на поведінку людей як разом з нормами права, поряд з ними, так іноді і всупереч їм.

   Правосвідомість - це система поглядів, уявлень, почуттів, установок, що виражають ставлення людей до діючого або бажаного права, до інших правових явищ, до поведінки людей як правомірному чи протиправному.

   По суті правосвідомість являє собою всяке суб'єктивне ставлення людей до права.

   З точки зору змісту в рамках феномену правосвідомості можна виділити декілька компонентів:

   - Раціональний компонент (погляди, уявлення, ідеї про право);

   - Психологічний компонент (почуття, емоції, викликані правом і виражають певне ставлення до діючого або бажаного права);

   - Поведінковий компонент (установка на певну поведінку в правовій сфері, готовність діяти певним чином - у відповідність або всупереч праву).

   Традиційно в рамках правосвідомості виділяють два великих комплексу:

   • правову ідеологію

   • правову психологію.

   Правова ідеологія - це уявлення, погляди, поняття, переконання, теорії, концепції про правову дійсності. Ідеологічні елементи являють собою переважно систематизоване знання про конкретні правові явища, їх осмислення на досить високому, науковому рівні. Правова ідеологія не виникає спонтанно, вона виробляється фахівцями і засвоюється населенням в процесі правового виховання, при отриманні юридичної освіти, при знайомстві з юридичною літературою, нормативними актами.

   Правова психологія - це оцінки, почуття, емоції, настрої людей щодо правової дійсності. Психологічні елементи правосвідомості - це ставлення до знання про правові явища, їх емоційне сприйняття.

   Правову ідеологію і правову психологію досить важко відокремити один від одного, має місце їх переплетення і взаємопроникнення. Обидві сфери правосвідомості тісно пов'язані і взаємодіють між собою.

   45. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм

   Правовий (або юридичний) нігілізм представляє собою невизнання права як соціальної цінності і проявляється у негативно-негативне ставлення до права, законів, правопорядку, в невірі в необхідність права, його можливості, суспільну корисність.

   Проф. Н. І. Матузов виділяє наступні форми правового нігілізму:

   а) умисне порушення законів та інших нормативно-правових актів;

   б) масове недотримання і невиконання юридичних приписів;

   в) видання суперечливих правових актів;

   г) підміна законності доцільністю;

   д) конфронтація представницьких та виконавчих структур;

   е) порушення прав людини;

   ж) теоретична форма правового нігілізму (в науковій сфері, в роботах юристів, філософів та ін.)

   Проф. В. А. Туманов говорить, по-перше, щодо пасивної та активної формах правового нігілізму. Для пасивної форми характерне байдуже ставлення до права, явна недооцінка його ролі і значення. Активному юридичній нігілізму властиво свідомо вороже ставлення до права. Представники цього напряму вбачають, яку важливу роль відіграє або може грати право в житті суспільства, і саме тому виступають проти нього.

   По-друге, проф. В. А. Туманов розділяє правовий нігілізм:

   а) на високому поверсі суспільної свідомості (у вигляді ідеологічних течій і теоретичних доктрин);

   б) на рівні повсякденного, масового свідомості (у формі негативних установок, стійких упереджень і стереотипів);

   в) відомчий. Останній проявляється в тому, що нерідко підзаконні акти стають «надзаконнимі», юридичні норми не стикуються, виникають найгостріші колізії.

   Правовий нігілізм - це патологія правової свідомості, обумовлена ​​певним станом суспільства. Тому шляхи боротьби з ним повинні бути різноманітні. Це:

   а) реформи соціально-економічного характеру;

   б) зміна змісту правового регулювання, максимальне наближення юридичних норм до інтересів різних верств населення;

   в) піднесення авторитету правосуддя як за рахунок зміни характеру судової діяльності, так і шляхом виховання поваги до суду;

   г) поліпшення правозастосовчої практики;

   д) теоретична робота в цьому напрямку, та ін

   Все це, в принципі, є не що інше, як процес поліпшення стану правової культури суспільства, її збагачення.

   У літературі справедливо зазначається, що «від правового нігілізму треба відрізняти конструктивну критику права, з одного боку, а з іншого - прагнути уникати юридичної фетишизму, тобто зведення в абсолют ролі права та інших правових засобів» (Н. Л. Гранат).

   Правовий ідеалізм (юридичний фетишизм) - гіпертрофоване ставлення до юридичних засобів, переоцінка ролі права та його можливостей, переконаність, що за допомогою законів можна вирішити всі соціальні проблеми.

   Правовий ідеалізм є прямою протилежністю правового нігілізму, проте обидві ці категорії мають подібні за змістом наслідки негативного характеру.

   Представники правового ідеалізму впевнені, що прийняття хороших законів зможе змінити існуючий стан справ на краще. Тим не менш, дана позиція помилкова. Право, незважаючи на безліч регуляторів, не всесильне, а правові методи регулювання потребують відповідних умов для їх втілення та створення підготовленого грунту для їх дії.

   У Росії правової ідеалізм отримав особливий розвиток і поширення в правовій свідомості і на рівні державного апарату влади, і в широких народних масах, змагаючись з правовим нігілізмом.

   46. Поняття норм права та їх структура

   Норма права є різновидом соціальних норм, первинним елементом механізму правового регулювання. До основних формально-юридичними ознаками норми права відносяться: безпосередній зв'язок норм права з державою, вираз державної волі, сувора формальна визначеність, багаторазовість або тривалість дії правових норм, охорона їх державою. Нормам права притаманні всі загальні характеристики соціальних норм, але вони також мають специфічні властивості. У перекладі з латинської «норма» означає правило, розпорядження, зразок. Безпосереднім змістом норми є укладена в ній інформація про належну поведінку, норма права виступає комунікативним засобом передачі інформації про варіанти допустимого і разрешаемого поведінки. У своїй основі норма права є мікромоделлю механізму правового регулювання.

   Норма права - це загальнообов'язкове, формально визначене правило поведінки, встановлене і що забезпечує державою, спрямоване на врегулювання суспільних відносин. Норма права виступає в якості зразка можливого чи належного поведінки і є мірою свободи і відповідальності формально рівних суб'єктів суспільних відносин, вона забезпечується і охороняється примусовою силою державної влади.

   Структура юридичної норми - це впорядкована єдність необхідних елементів, які забезпечують її функціональну самостійність. Ця структура показує, з яких частин складається норма права і як ці частини між собою взаємопов'язані. М.М. Марченко визначає структуру норми права як «її внутрішню будову, її внутрішню форму, спосіб зв'язку і порядок розташування складових її структурних елементів». Норма права не тільки формулює правила поведінки учасників суспільних відносин, але і вказує на обставини, при наявності яких ці ​​правила підлягають реалізації, а також на наслідки їх недотримання. Відповідно до цього будь-яка норма права має певним будовою, організацією чи структурою. Структурними елементами правової норми є гіпотеза, диспозиція і санкція. Ці елементи формують логічний зміст норми, і лише їх єдність утворює норму права. Відсутність хоча б одного елемента говорить про те, що перед нами не норма права, а інша логічна конструкція. При цьому необхідно враховувати, що окремі відсутні елементи можуть міститися за допомогою відсилання в інших статтях того ж акта або в інших актах.

   Елементи структури юридичної норми можуть бути різних видів. Кожен з цих елементів має у структурі правової норми своє місце і відіграє особливу роль (без гіпотези норма безглузда, без диспозиції немислима, без санкції безсила). Проблема структури правової норми є дискусійною. Деякі автори вважають, що норма права складається не з трьох, а з двох частин - гіпотези і диспозиції або диспозиції і санкції. Елементи структури юридичної норми можуть виступати основою для класифікації норм права. «Норма права є взірцем (моделлю) типового суспільних відносин, що встановлюється державою. Вона визначає межі можливого чи належного поведінки людей, міру їхньої внутрішньої та зовнішньої свободи в конкретних взаєминах ».

   47. Класифікація норм права

   У силу різних підстав виділяють наступні основні види правових норм.

   За характером змісту виділяють:

   • норми-декларації (закріплюють правові принципи, цілі, завдання);

   • норми-дефініції (містять формулювання законодавчих визначень, правових понять. Дотримання цих норм в повній мірі забезпечується цілим комплексом заходів державного примусу, зафіксованих у різних галузях права);

   • норми-розпорядження (встановлюють строго певні варіанти поведінки, наприклад, для посадових осіб державних органів).

   За цільовим призначенням норми права поділяються на:

   • регулятивні - встановлюють суб'єктивні права і юридичні обов'язки суб'єктів, умови їх виникнення. Вони безпосередньо регулюють (нормують) свободу розпорядження суб'єктивними правами і обов'язками.

   • Охоронні - визначають умови застосування до суб'єкта заходів державно-примусового впливу, характер і зміст цих заходів. Ці норми виникають внаслідок порушення норм регулятивних. Охоронні норми регулюють відносини, пов'язані з юридичною відповідальністю.

   За способом впливу на суб'єктів права (за характером або складу пропонуються правил поведінки) норми поділяються на:

   • Зобов'язуючі норми покладають на суб'єкта обов'язок вчинення певних дій, тобто наказують зміст цих дій. Вони зустрічаються найчастіше в адміністративному, природоохоронного, кримінально-виконавче галузях права та ін

   • Заборонні норми встановлюють заборону на вчинення недозволених дій, наказують утримання від містяться в нормі. Вони формулюються як напівдиспозиції, так як прямо не встановлюють правил поведінки на відміну від зобов'язуючих і управомочивающих норм. Прямо виражені диспозиції часто відсутні, гіпотези звичайно зливаються з диспозиціями, наприклад, у кримінальному праві. Більшість забороняють норм встановлено в охоронних (каральних) галузях права.

   • Управомочивающие норми надають учасникам правовідносин можливість здійснення позитивних дій з метою задоволення своїх законних інтересів, тобто ці норми є дозвільних (цивільне, сімейне, трудове право).

   За ступенем обов'язковості (способам встановлення правил поведінки) норми права поділяються на:

   • Імперативні норми містять категоричні розпорядження, які не можуть бути змінені на розсуд суб'єктів права. Вони не допускають ніяких відступів від встановленого ними правила поведінки і можуть встановлювати заборони, зобов'язування і розпорядження.

   • Диспозитивні норми надають суб'єктам можливість самим визначати конкретний зміст прав та обов'язків. Вони встановлюють правила на той випадок, якщо суб'єкти самі своїми угодами не встановили умов своєї поведінки. Ці норми найбільш характерні для галузей приватного права.

   За сферою дії правові норми поділяються на:

   • Загальні норми застосовуються до всіх відносин даного роду. Вони поширюються на всіх осіб, що знаходяться на території держави. Як правило, вони притаманні загальній частині тієї чи іншої галузі права і поширюються на всі її інститути (наприклад, визначення злочину застосовно до всіх кримінально-правових відносин). Загальні норми зазвичай конкретизуються в інших нормах. Серед загальних норм провідне місце належить конституційним нормам.

   • Спеціальні норми регулюють не всі, а тільки певні відносини, відносяться до окремих інститутів галузі права. Наприклад, норми цивільного права, що регулюють відносини власності, застосовні тільки до них і не діють при орендних відносинах. Спеціальні норми діють також стосовно певної категорії осіб (укладених, військовослужбовців).

   • Виключні норми є доповненням до загальних і спеціальних нормах і встановлюють вилучення (виключення) з містяться в них правил. Наприклад, виселення з житлових приміщень проводиться тільки за судовим рішенням, але для осіб, які самовільно зайняли житлову площу, встановлено адміністративний порядок виселення.

   По колу суб'єктів норми також діляться на:

   • загальні;

   • спеціальні.

   За предметом правового регулювання (галузевої належності) розрізняють норми конституційного, адміністративного, цивільного та інших галузей права, які будуються всередині себе по інститутах, підгалузей права на основі специфіки предмета і методу правового регулювання.

   За специфікою правового регулювання галузеві норми поділяються на:

   • матеріальні;

   • процесуальні.

   За юридичною силою і в залежності від суб'єкта, який видав норми (за актами, в яких норми права містяться), вони поділяються на:

   • норми законів;

   • норми підзаконних актів.

   За час дії норми права діляться на:

   • постійні (діють до їх офіційного скасування);

   • тимчасові (діють тільки до певного самим законом періоду часу).

    За сферою поширення на певній території норми права класифікуються як:

    • федеральні;

    • регіональні;

    • місцеві.

    За ступенем спільності змісту норми права діляться на:

    • норми-принципи;

    • загальні норми;

    • конкретні норми.

    З технічних прийомів встановлення правил поведінки норми права діляться на:

    • певні;

    • відсильні;

    • бланкетні.

    48. Система права

    Право передбачає не тільки зовнішню форму (джерела права), але і внутрішню форму, під якою розуміється будова права. Системне пристрій права передбачає, що воно є цілісним утворенням, яке складається з безлічі елементів, що знаходяться між собою в певній взаємозв'язку.

    Система права - це внутрішня організація права, виражена в єдності та узгодженості юридичних норм, які зосереджені у відносно самостійних правових комплексах: галузях, підгалузях, інститутах права.

    Системна організація права має важливе значення як для правотворчої, так і для правозастосовної діяльності. Системність права впливає і на процес систематизації законодавства. Первинним елементом системи права виступають норми права, які об'єднуються послідовно в інститути, підгалузі і галузі права. Елементи системи права повинні бути внутрішнє узгодженими, надаючи їй цілісність і єдність. Система права - це результат історичного розвитку. Структурні зміни у праві є результатом суспільних змін. Головна особливість системи права полягає в тому, що входять до її складу галузі не дублюють, а, навпаки, взаємно виключають одне одного. Одна і та сама норма не може перебувати одночасно у двох структурних одиницях системи права. Система права має об'єктивний характер, залежить від усього комплексу відносин, що складаються в суспільстві, і не може створюватися за довільним розсуд. Л.І. Спиридонов відзначає, що «система права як конкретна юридична реальність - результат історичної еволюції. Будучи тільки стороною соціального цілого, право не розвивається ізольовано, саме по собі, і структурні зміни у ньому - лише наслідок змін суспільства ». Л.І. Спиридонов вказує, що спочатку юридичні норми об'єднуються у правові інститути, інститути утворюють галузі права, галузі права - правові спільності, а останні - систему права. Хоча, відзначає Л.І. Спиридонов, можливий і зворотний порядок: «система права диференціюється на спільності, спільності - на галузі, ті поділяються на правові інститути, а вони - на окремі юридичні норми».

    Крім галузей та інститутів у структурі права прийнято виділяти дві великі підсистеми права: приватне і публічне право. Публічне право є сукупністю норм, що регулюють владні відносини, захищає державні інтереси на основі імперативних приписів. Приватне право є сукупністю норм, що регулюють і охороняють відносини приватних осіб. Якщо приватне право є сферою вільного розсуду суб'єктів і приватної ініціативи, то публічне право є сферою влади і підпорядкування. Основними критеріями розмежування приватного та публічного права є:

    • інтереси (приватні або державні);

    • предмет правового регулювання (майнові чи немайнові відносини);

    • метод правового регулювання (координації або субординації);

    • суб'єктний склад (регулює відносини приватних осіб або відносини з державою та державними органами).

    Приватне право складається з галузей цивільного, сімейного, підприємницького права, а публічне - з галузей конституційного, адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого, фінансового права та ін

    Система права включає в себе, крім названих елементів, і інші великі блоки норм права, наприклад, внутрішньодержавного права, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Система права є в цілому складним, багаторівневим комплексом, «структурними елементами якого, існуючими та функціонують на різних рівнях, є галузі, інститути і норми».

    49. Система російського права: сучасний стан та перспективи розвитку

    Сучасна система російського права включає в себе в якості підсистем наступні галузі права.

    1. Конституційне (державне) право - сукупність правових норм, що закріплюють основи суспільного і державного ладу, правове становище особистості, порядок і діяльність вищих органів державної влади в країні, національно-державний устрій і т. п. Основним джерелом конституційного права Російської Федерації є Конституція РФ 1993 р.

    2. Адміністративне право - сукупність правових норм, що регулюють управлінські відносини, що складаються в сфері виконавчої влади (в діяльності органів державного управління). Найважливіший джерело адміністративного права - Кодекс про адміністративні правопорушення.

    3. Цивільне право - галузь права, що регулює майнові, а також деякі особисті немайнові відносини. Відносини у сфері цивільного права регулюються частинами першою і другою Цивільного кодексу Російської Федерації, Цивільним кодексом РРФСР (розділи IV-VIII), Житловим кодексом Російської Федерації, федеральним цивільним законодавством.

    4. Сімейне право - галузь права, що регулює майнові та особисті немайнові відносини у сфері шлюбно-сімейних відносин. В основі сімейного права Російської Федерації лежить Сімейний кодекс Російської Федерації.

    5. Трудове право - сукупність правових норм, що визначають умови виникнення, зміни та припинення трудових відносин, тривалість робочого часу і часу відпочинку, питання охорони праці і т. п. Особливістю трудового права є поєднання договірного, рекомендаційного й імперативного методів правового регулювання. Основним нормативно-правовим актом трудового права є Кодекс законів про працю Російської Федерації.

    6. Фінансове право - галузь права, яка регулює відносини, які виникають в процесі фінансової та бюджетної діяльності держави, діяльності банків та інших фінансових установ. Норми фінансового права містяться в Конституції РФ, законах про державний бюджет, податки і збори та інших нормативно-правових актах.

    7. Кримінальне право - сукупність юридичних норм, встановлених вищими органами державної влади і визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинними та які покарання за їх вчинення можуть бути призначені. Джерелом кримінального права є Кримінальний кодекс Російської Федерації.

    8. Земельне право - галузь права, регулююча суспільні відносини, об'єктом яких є земля, яка виступає одночасно як природний ресурс і як об'єкт господарювання. Найважливішим джерелом земельного права є Земельний кодекс Російської Федерації.

    Сучасний період розвитку російської системи права характеризується тим, що поряд з перерахованими вище традиційними галузями права спостерігається бурхливе формування і розвиток нових галузей, таких як екологічне право, торгове право, право соціального забезпечення, банківське право, предпрінімательное право та ін

    Всі зазначені вище галузі відносяться до галузей матеріального права, тому що містять правові норми, які безпосередньо регулюють поведінку суб'єктів права.

    Інститутом права називається відокремлений комплекс правових норм, які є специфічною частиною галузі права і регулюють певний вид суспільних відносин. На відміну від галузі права правовий інститут об'єднує норми, які регулюють лише частину відносин певного виду. Наприклад, у трудовому праві існують інститути робочого часу, часу відпочинку, заробітної плати та ін

    50. Проблеми теорії процесуального права

    Всебічність дослідження ролі і призначення процесуального права, його вдосконалення можливі лише на основі системно-функціонального підходу, суть якого полягає, по-перше, в необхідності досліджувати всі процесуальні правові явища, як, втім, і інші правові явища, в їх системному і нерозривному зв'язку , по-друге, в їх призначенні (ролі) відносно один одного і цілого. Одним з напрямків системно-функціонального підходу в праві є розробка поняття механізму правового регулювання.

    Механізм правового регулювання включає такі обов'язкові елементи: 1) норми права; 2) юридичні факти (фактичну систему); 3) правовідносини.

    Процесуально-правовий механізм (ППМ) - це елемент загального механізму правового регулювання, відносно самостійна підсистема правових засобів. Він вступає в дію на деяких етапах загального правового регулювання, у випадках виникнення перешкод нормальної реалізації правових норм і має охоронну спрямованість.

    Дана правова категорія дозволяє адекватно відобразити одну з найважливіших правових підсистем, повніше виявити особливості процесуальних явищ, бо вони найбільш чітко виражені в загальному механізмі їх дії; глибше зрозуміти природу юридичного процесу через вивчення його взаємозв'язків з іншими процесуальними явищами.

    Основними елементами процесуально-правового механізму виступають основний процес (процес - правовідносини), предпроцесс (процес - юридичний факт) і нормативна основа їх функціонування. Предпроцесс (процес - юридичний факт) - формується на базі норм процесуального права система процесуальних правовідносин - відрізняється від основного процесу своєю метою. Якщо призначення останнього полягає у встановленні дійсного існування охоронного правовідносини і його подальшої реалізації, то мета предпроцесса - встановити достатність підстав для виникнення основного процесу.

    Безпосередньою ж метою основного процесу є реалізація норм процесуального права у фактичному поводженні суб'єктів процесу. По-друге, метою предпроцесса (процесу - юридичного факту) є встановлення достатності підстав не тільки для виникнення, а й для розвитку основного процесу; або створення умов для реалізації норм процесуального права шляхом встановлення підстав виникнення, зміни та припинення процесуальних правовідносин.

    Процесуально-правовий механізм - це динамічна система правових засобів, за допомогою якої упорядковується охоронна діяльність уповноважених органів у галузі юрисдик-ційного правозастосування.

    Основними елементами ППМ, тобто явищами, в які процесуальне право «розгортається» щоразу, коли виникає потреба у вирішенні конкретної юридичної справи, є:

    1) норми процесуального права;

    2) юридичні факти, що опосередковують процесуальні правовідносини, або процесуальна фактична система;

    3) процесуальні правовідносини (юридичний процес).

    Всі зазначені елементи ППМ мають складну будову, зумовлену складністю самого процесуально-правового регулювання. Удосконалення основних елементів механізму процесуального регулювання для вчених - завдання номер один. Так, складним є його нормативне ланка. М. А. Гурвич писав про те, що процесуальне право застосовується по кожній справі, як правило, в повному обсязі і встановлює для процесу «цілісну абстрактну форму». Таким чином, найважливішим властивістю процесуально-правових норм є їх системність. Системність - загальна властивість правових норм. Але щодо процесуального права це якість проявляється найбільш яскраво, у своєму практично абсолютному варіанті.

    Дійсно, юридичний процес, що виникає по конкретній справі, обслуговується не окремими нормами, як це існує стосовно до правовідносин в матеріально-правових галузях, а по кожному випадку задіюється практично вся галузь процесуального права і створюється складна і цілісна нормативна основа функціонування даного юридичного процесу.

    Складним є і наступний елемент ППМ - процесуальна фактична система. Вона відноситься до типу великих закритих фактичних систем - це сукупність юридичних фактів, необхідних для виникнення і розвитку юридичного процесу при вирішенні конкретної юридичної справи, перелік яких встановлений у законодавстві вичерпно.

    Важливою особливістю механізму процесуального регулювання є релятивність (відносність) складових його елементів. На рівні процесуально-правового механізму в цілому вона проявляється в взаємоперетворення одних його елементів в інші. Так, у процесуальному механізмі юридичні факти і правовідносини можуть «мінятися місцями», правовідносини здатні виступати в ролі юридичних фактів. На рівні окремих елементів релятивність проявляється, зокрема, в тому, що процесуальна норма-припис, що розглядається в певному аспекті, може виступати як гіпотеза, диспозиція або як санкція. Процесуально-правовий механізм має ряд інших особливостей, дослідження яких є перспективним завданням правової науки.

    Представляється, що наукова розробка проблеми ППМ буде сприяти підвищенню ефективності процесуального регулювання суспільних відносин, зміцнення й розвитку механізму захисту прав і свобод громадян та організацій.

    51. Публічне і приватне право

    Дуже актуальним для життя сучасного російського суспільства є поділ системи права на галузі приватного права і публічного. Ще в Давньому Римі розрізнялося право приватне («jus privatum») та право публічне («jus publicum»). Таке розмежування зв'язується з ім'ям давньоримського юриста Ульпіана (170-228 рр..), Який обгрунтував його вперше. Він висловив думку, що публічне право є те, що відноситься до положення Римської держави, тоді як приватна відноситься до користі окремих осіб. Тобто предметом публічного права є сфера публічних інтересів (інтересів суспільства, держави в цілому), а предметом приватного права - сфера приватних справ та інтересів.

    Поділ права на приватне і публічне приділяли увагу Монтеск'є («Про дух законів»), Гоббс, Гегель, російські правознавці Д. Д. Грімм, К. Д. Кавелін, М. М. Коркунов, Д. І. Мейер, П. І . Новгородцев, Л. І. Петражицький, Г. Ф. Шершеневич.

    У сучасній вітчизняній юридичній літературі до галузей публічного права відносять державне, адміністративне, фінансове, кримінальне, галузі процесуального права, до галузей приватного права - цивільне, трудове, сімейне, а також такі комплексні галузі, як торгове, кооперативне, підприємницьке, банківське та ін

    Радянська правова доктрина відкидала концепцію приватного права як несумісну з природою соціалістичного ладу. У зв'язку з підготовкою першого радянського Цивільного кодексу Ленін в 1922 р. висловив свою позицію таким чином: «Ми нічого" приватного "не визнаємо, для нас усе в галузі господарства є публічно-правове, а не приватна». Початково така позиція обумовлена ​​тоталітарної природою соціалістичної держави, одержавленням громадського та приватного життя, відсутністю приватної власності і свободи приватного підприємництва. Таким чином, потрібно зауважити, що в Росії накопичений досвід регулювання соціальної сфери публічно-правовими методами, для яких характерні юридична централізація (регулювання «по вертикалі», з єдиного центру - держави) та імперативність, яка не залишає місця розсуд суб'єктів.

    Навпаки, сфера приватного права передбачає децентралізацію юридичного регулювання (коли юридично значущі рішення приймаються учасниками цивільного обороту самостійно) і диспозитивність (свободу вибору юридичних рішень).

    Таким чином, основний зміст розрізнення приватного та публічного права полягає у встановленні меж вторгнення держави у сферу майнових та інших інтересів індивідів та їх об'єднань. Держава в цій сфері має виступати лише в ролі арбітра і надійного захисника прав і законних інтересів учасників цивільного обороту.

    В даний час в Росії відбувається становлення ринкової економіки, і законодавчо закріплена приватна власність, у зв'язку з чим розвитку приватного права надається велике значення. У грудні 1991 р. розпорядженням Президента РФ створено Дослідницький центр приватного права. Прийнято новий Цивільний кодекс Російської Федерації, зміст якого пронизане ідеями приватного права.

    При всій важливості та принциповості розподілу права на приватне і публічне, критерії такого поділу неоднозначні, а межі досить умовні і розмиті. Російський цивіліст Михайло Михайлович Агарков (1890-1947 рр..) Зазначав, що можуть виникати комбінації публічно-правового і приватно-правового елементів, змішані публічно-правові та приватно-правові інститути. М. М. Агарков підкреслював, що публічне право є область влади і підпорядкування, приватне (цивільне) - область свободи і приватної ініціативи. Іноді критерієм віднесення відносин до публічно-правовим вважають участь в них в якості однієї зі сторін держави. Проте як держава в цілому, так і його органи, можуть виступати як юридичні особи учасниками приватно-правових відносин.

    52. Становлення приватного права в Росії

    Відродження і законодавче закріплення в Росії приватного права на зламі XX-XXI ст. є однією з головних рис нового правопорядку, сформованого в результаті соціально-економічних перетворень останнього десятиліття, а відновлення і зміцнення приватноправових почав має особливе значення для вітчизняної правової системи і всього соціально-економічного ладу.

    Закономірний «захід» соціалістичної системи господарювання і радянської організації державних і правових інститутів зумовили відродження ідеї приватного права в самому початку 90-х рр.. У якості найважливіших передумов (і не применшуючи значення всіх інших) подібного відродження, по всій видимості, слід вказати наступні дві - по-перше, об'єктивна потреба в науковому обгрунтуванні правового регулювання знову виникаючих економічних відносин, що грунтуються на вільній ініціативі господарюючих суб'єктів (дана обставина зумовила необхідність повернення наукової думки до ідеї ч. п.), і, по-друге, відмова держави від тотального ідеологічного контролю у сфері наукових досліджень (в першу чергу в галузі суспільних наук) та опублікування його результатів, що став логічним наслідком реалізації політики «гласності» (дане явище забезпечило можливість висловлення перед широкою аудиторією даної ідеї).

    У вітчизняній правовій системі приватне право завжди було представлено цивільним правом. За радянських часів, після відмови від поділу права на публічне і приватне, з цивільного права в якості самостійних правових галузей виділилися сімейне та трудове право, а «на стику» цивільного та адміністративного права виникли земельне та природоресурсове право. Були спроби відокремлення міжнародного приватного права, покликаного регулювати приватноправові відносини «з іноземним елементом» (тобто за участю іноземних громадян, юридичних осіб та осіб без громадянства). Всі ці правові освіти склали «сім'ю» цивилистических (по суті приватноправових) галузей нашого правопорядку.

    Повернення до класичних основ правової системи, що базується на принципову різницю публічного та приватного права, вимагало не тільки відмови від «нашарувань» одержавленої економіки в цивільно-правовій сфері, але і певної переоцінки правової природи цих «суміжних» з цивільним галузей права.
    В умовах становлення ринкової економіки відбувається відома коммерсалізація відносин, що раніше входили в публічно-правову сферу. Так, після відмови від виключної власності держави на землю та дозволи здійснення багатьох угод з деякими земельними ділянками (купівля-продаж, оренда, застава, передача в спадщину і т. п.) відповідні відносини стали предметом цивільного права (тобто приватноправового регулювання ) і вийшли з предмета земельного права.

    Остання зосереджується тепер не на регламентації чужорідного для цієї галузі обороту землі, а на визначенні публічно-правового режиму різних видів земельних ділянок, включаючи їх цільове призначення, вимоги природоохоронного характеру, кількісні обмеження і т. п. Інакше кажучи, земельне право виявляє свою публічно- правову природу. Сказане рівною мірою відноситься і до більш широкій сфері природоресурсового та природоохоронного (екологічного) права.

    Законодавче визнання можливості укладання шлюбних контрактів, що визначають з волі подружжя правовий режим їх майна, свідчить про зростання приватноправових почав і в сфері сімейних відносин. Сімейне право завжди характеризувалося переважанням немайнових елементів над майновими і принципом мінімального втручання держави в сімейні відносини (в основному з метою захисту інтересів неповнолітніх дітей, непрацездатних подружжя і т. п.), а також добровільним і рівноправним характером шлюбно-сімейних зв'язків. Враховуючи традиційне наявність у предметі цивільного права значного кола особистих немайнових відносин (захист честі, гідності та ділової репутації, відшкодування моральної шкоди, охорона різних немайнових прав громадян), можна говорити про частноправовой природі сімейного права (властивої, до речі, всім без винятку розвиненим правопорядку) .

    Що стосується трудового права, то його природу в даний час не можна визначити однозначно. На користь його приватноправового характеру свідчать багато правил про трудовий договір, що є основою цієї галузі та отримали тепер новий розвиток. Разом з тим основний напрямок правової регламентації тут як і раніше становить встановлення широкого кола спеціальних соціальних (тобто встановлених у громадських, публічно-правових інтересах) гарантій для учасників трудових відносин. Така регламентація характерна для публічно-правових галузей (до числа яких слід, зокрема, віднести і виділилося на цій основі з трудового права право соціального забезпечення) Разом з тим в континентальному європейському праві, перш за все в його німецької гілки, трудове право звичайно розглядається в як приватноправового освіти.

    Міжнародне приватне право за своїм основним юридичним ознакам (предмету і методу) ніколи не втрачало своєї частноправовой природи, загальновизнаної у розвинених правопорядках Більш того, в теорії воно іноді розглядається в якості складової частини (підгалузі) цивільного права.

    На базі цивільно-правових норм про юридичних осіб у розвинених зарубіжних правопорядках звичайно виділяються правила про статус комерційних організацій, що об'єднуються поняттями «права компаній» або корпоративного права. У вітчизняній правовій системі на цій основі раніше намагалися виділяти колгоспне, а потім кооперативне право. Дане правове освіту не можна вважати самостійним, бо воно існує в рамках приватного права як частина громадянського або також торгового права.

    Цивільне право, як уже зазначалося, становить основу приватного права. У вітчизняному правопорядок в загальну систему приватного права входять також сімейний і міжнародне приватне право, традиційно визнані тут, втім, самостійними по відношенню до цивільного права правовими галузями Ця обставина становить специфіку системи російського приватного права, оскільки в континентальному європейському праві вони зазвичай розглядаються в якості складових частин (підгалузей) цивільного права.

    53. Форми (джерела) права

    Джерело (форма) права - це зовнішній спосіб вираження державою норм права.

    Якщо змістом права є сукупність правил поведінки, а його внутрішньою формою виступають способи утворення кожної окремої норми права та об'єднання всіх норм права в єдину систему, то зовнішня форма, або джерело права є сукупність способів формування, своєрідного «документування» державної волі.

    Джерело права розрізняють в матеріальному сенсі (матеріальні умови життя суспільства і потреби людей), ідеологічному сенсі (доктрина, мораль, правосвідомість) і формально-юридичному сенсі (як спосіб зовнішнього вираження і закріплення правових норм).

    Джерел права притаманні такі риси, як обов'язковість, формальна визначеність і загальновідомість. Обов'язковість означає категоричність і не заперечність правових установок. Формальна визначеність передбачає конкретне і чітке оформлення правових приписів у різних формах права. Загальновідомість - якісний ознака форм права, пов'язаний з інформуванням про правила поведінки, межах їх дії. Г.Ф. Шершеневич вказував, що поняття джерела права є не цілком точним (джерело походження, існування, виготовлення, пізнання тощо), пропонуючи категорію «форма права», під якою розуміються «різні види права, що відрізняються за способом вироблення змісту норм». Правова форма як категорія позначає всю правову реальність на відміну від форми права. Під формою права розуміються «певні способи зовнішнього вираження права як одного з компонентів« юридичної форми », іншими словами, як більш вузького самостійного явища. Призначення цієї форми - порядок утримання, додати йому властивості державно-владного характеру ». При цьому в самій формі права розрізняється її внутрішня (структура права, тобто галузі, інститути, норми права) форма і зовнішня (система нормативно-правових актів чи система законодавства).

    Аналіз правових систем різних держав показує, що в кожній з них існують досить різноманітні форми права. Не всі види джерел права в конкретній державі мають однакову значимість і виконують однакову регулятивну роль. У конкретній системі права зазвичай визнається кілька джерел права, але їх значення в кожний історичний період може бути неоднаково. У ході історичного розвитку змінюються не тільки уявлення про джерела права, але і їх види.

    Отже, джерела права - це вихідні від держави або визнані ним офіційно документальні форми вираження і закріплення норм права, надання їм юридичної загальнообов'язкового значення. Серед джерел права найбільш відомими і значущими є правовий звичай, юридичний прецедент, нормативно-правовий акт та нормативний договір.

    54. Поняття та види нормативно-правових актів

    Нормативно-правовий акт - це письмовий документ, створений в результаті правотворчої діяльності компетентних державних органів або всього народу щодо встановлення або визнання норм права, що вводить, змінює або скасовує розпорядження загального характеру, що містить норми права і спрямований на врегулювання певних суспільних відносин, М. Н. Марченко відзначає, що всі нормативно-правові акти є державними за своїм характером, їх система визначається конституцією, вони містять загальні приписи на відміну від правозастосовних актів, в кожній державі є своя ієрархія, тобто «Система розташування, співпідпорядкованості нормативно-правових актів».

    Особливості цього джерела права полягають у наступному:

    • це акт нормативного характеру (містить нормативні приписи);

    • це правовий акт (містить лише норми права, на відміну від актів нормативного змісту, наприклад, інструкції з правил експлуатації техніки);

    • це акт, створюваний у результаті правотворчої діяльності держави або на референдумі (законодавча процедура, що передбачає проходження законопроекту в парламенті, погоджувальні процедури, «читання законів», промульгацію та ін);

    • це акт, що володіє загальнообов'язковістю (розрахований на невизначене коло осіб);

    • це акт, що оформляється у вигляді офіційного державного документа (з дотриманням необхідних реквізитів та зазначенням порядку вступу його в законну силу);

    • це акт, в якому норми права групуються по певним структурним утворенням (статті, глави, розділи).

    Нормативно-правовий акт є найбільш поширеним джерелом права, особливо для країн романо-германської (континентальної) системи права. У ньому закріплюється більшість соціально значущих норм, що регулюють найбільш важливі суспільні відносини. Інші джерела права общерегулірующей значимістю не володіють. Статті нормативно-правових актів чітко формулюють приписувані правила поведінки. На відміну від нормативно-правового акта юридичні прецеденти носять казуїстичний характер, а правові звичаї - невизначений характер. Нормативно-правові акти можуть піддаватися швидким змінам у порівнянні з іншими актами.

    Нормативно-правовий акт створюється в результаті правотворчої діяльності компетентних органів держави або всенародним волевиявленням (референдумом). Правом на видання нормативно-правових актів наділені органи, спеціально зазначені в законі.

    У Російській Федерації існує складна система нормативно-правових актів, що знаходяться між собою в певній співпідпорядкованості, спрямованих на регламентацію суспільних відносин. Системі законодавства будь-якої держави властиво, перш за все, поділ на закони і підзаконні акти (по юридичній силі). Підставами розподілу нормативних актів на види є: юридична сила, характер і обсяг дії, зміст, суб'єкти видання та ін Юридична сила нормативно-правових актів є найбільш суттєвою ознакою їх класифікації.

    Акти вищих правотворчих органів мають більшу юридичну силу порівняно з актами нижчестоящих органів, які повинні відповідати першим.

    Конституція має найвищу юридичну силу, є базою поточного законодавства. Її основні ідеї деталізуються в інших актах, які не повинні суперечити Конституції, в іншому випадку вони повинні бути скасовані.

    Закони приймаються вищими представницькими органами як Федерації, так і її суб'єктів, або референдумами. З цим пов'язано верховенство законів у системі нормативно-правових актів. Поділ на закони та підзаконні акти властиво законодавству будь-якої держави.

    55. Закон: поняття, ознаки, види

    Закон - це прийнятий в особливому порядку і має вищу юридичну силу нормативно-правовий акт, що виражає державну волю з основних питань суспільного життя. Закон містить правові норми і є основним джерелом права. Закон приймається тільки вищим представницьким органом або шляхом референдуму, має вищу юридичну силу і верховенством по відношенню до інших джерел права, відображає волю та інтереси всього суспільства, видається з найбільш важливих питань державного і суспільного життя, приймається, змінюється і доповнюється в особливому законодавчому порядку. У деяких державах закони можуть прийматися не тільки представницькими органами, а й вищими судовими інстанціями, в порядку делегованого правотворчості, на референдумах. Закони приймаються з істотних питань суспільного життя, в особливому законодавчому порядку, складають ядро всієї правової системи держави, зумовлюючи структуру всієї сукупності нормативно-правових актів країни.

    Ознаки закону:

    • Приймається парламентом або на референдумі.

    • Регулює основні, найбільш значущі суспільні відносини.

    • Завжди є нормативним за змістом.

    • Включає максимально загальні, узагальнюючі норми, які потім розвиваються, конкретизуються, доповнюються підзаконними нормативно-правовими актами.

    • Має особливі процедури прийняття, зміни та скасування (законодавчий процес).

    • Володіє верховенством у романо-германських правових системах.

    Жоден підзаконний акт не може вторгатися в сферу законодавчого регулювання. Таким чином, первинність законів, їх вища юридична сила і особливий порядок прийняття є найбільш суттєвими їх особливостями. Змінити або скасувати закон має право тільки той орган, який його прийняв.

    Класифікація законів може мати наступний вигляд:

    • за юридичною силою (конституція, федеральні конституційні й федеральні закони);

    • за сферою дії (федеральні і суб'єктів федерації);

    • по суб'єктах законотворчості (прийняті на референдумі або органами державної влади);

    • за галузевою належністю (конституційні, адміністративні, цивільні);

    • за зовнішньою формою вираження (конституція, кодекс, закон, статут);

    • за терміном дії (постійні і тимчасові);

    • по колу осіб (поширюють свою дію на іноземців, громадян, осіб без громадянства);

    • за часом вступу в силу (безпосередньо або з дати, зазначеної в законі).

    56. Поняття законодавства та його системи

    Категорію «законодавство» можна трактувати в різних варіантах:

    • Законодавство - система законодавчих актів, прийнятих законодавчим (представницьким) органом або безпосередньо населенням і діють на території країни. Законодавство Російської Федерації грунтується на Конституції Російської Федерації, включає загальновизнані принципи і норми міжнародного права, федеральні конституційні закони, федеральні закони (федеральне законодавство), конституції (статути) і закони суб'єктів Російської Федерації (законодавство суб'єктів Російської Федерації).

    • Законодавство в широкому розумінні - система нормативних правових актів, що діють в країні, включаючи не тільки законодавчі, а й підзаконні нормативні акти - укази Президента, постанови Уряду, нормативні акти федеральних органів виконавчої влади і т. п.

    • Законодавство - основна форма правотворчої діяльності. Передбачає суверенітет народу (реалізований вищим органом державної влади з прийняття законів).

    Система законодавства (а під «законодавством» в контексті даної проблеми слід розуміти всю сукупність нормативно-правових актів аж до інших офіційних форм вираження права) - результат спеціальної діяльності повноважних органів (мають «право на правотворчість»), і в цьому плані вона може бути досконаліша або менше. У теорії цей момент характеризується як залежність системи законодавства від суб'єктивного чинника.

    Якщо елементами системи права є норми, інститути, галузі, то елементи системи законодавства - нормативно-правові акти та їх складові елементи (розділи, глави, статті, пункти та ін.) Виділяють також галузі законодавства.

    Структура системи законодавства будується як «по вертикалі» (принцип субординації), так і «по горизонталі» (принцип координації). В основі ієрархії нормативно-правових актів (вертикальна структура) завжди лежить конституція. Горизонтальне будова характеризується наявністю розгалуженої системи законодавчих галузей.

    Своєрідністю відрізняються системи законодавства у федеративних державах. Прикладом тут може служити законодавство Росії, до складу якого входять як загальфедеральній законодавство, так і законодавчі підсистеми суб'єктів Федерації.

    57. Ієрархія законів в Російській Федерації

    У Росії прийнята наступна класифікація законів за юридичною силою:

    1. Міжнародні угоди, ратифіковані урядом РФ.

    (Жодне з прийнятих угод не повинно суперечити конституції РФ.) Питання про місце міжнародних угод є спірним та дискусійним, скоріше їх варто розглядати, як джерело права.

    2. Конституція (Основний закон).

    Усі прийняті в Росії закони повинні відповідати конституції. Крім того, вони не повинні суперечити міжнародним законам, оскільки в конституції стверджується примат міжнародного права (в частині, ратифікованої Росією) над російськими законами.

    3. Закон РФ про прийняття поправки до Конституції РФ

    Саме так, відповідно до Федерального Закону РФ «Про порядок прийняття і вступу в силу поправок до Конституції Російської Федерації» від 04.03.1998 називається закон, який содержется в собі поправки до глав 3-8 Конституції РФ.

    4. Федеральні конституційні закони

    Приймаються в розвиток Конституції і стосуються питань громадянства і державного устрою.

    5. Федеральні Закони (до 1991 - закони РРФСР, з 1991 по 1993 - закони РФ).

    Вживаються по всіх інших питань.

    Крім федерального законодавства, виділяється законодавство суб'єктів Російської Федерації, яке будується за тим же принципом, що і федеральний, і приймається з питань, віднесених конституцією до спільних предметів ведення РФ і її суб'єктів, а також до предметів виняткового ведення суб'єктів Російської Федерації.

    До законодавства суб'єктів РФ ставляться:

    • Основні закони (Конституції, або Статути) Суб'єктів РФ

    • Закони суб'єктів Російської Федерації

    58. Підзаконні акти в Російській Федерації

    Підзаконні нормативно-правові акти видаються в межах компетенції виконавчого органу державної влади, вони не повинні суперечити закону, але можуть його конкретизувати, розвивати, доповнювати. Підзаконні акти мають меншу юридичну силу, ніж закони, вони грунтуються на юридичній силі законів і не можуть суперечити їм. Підзаконні акти конкретизують принципові положення законів стосовно особливостей різних домінуючих інтересів у суспільстві. Всі підзаконні акти як правило є актами різних органів виконавчої влади. За суб'єктами видання та сферою розповсюдження вони поділяються на:

    • загальні;

    • місцеві;

    • відомчі;

    • внутрішньоорганізаційні.

    Загальні підзаконні акти - це нормативно-правові акти загальної компетенції, дія яких поширюється на всіх осіб певної держави. До них відносяться нормотворчі розпорядження вищих органів виконавчої влади (укази і розпорядження Президента Росії як акти первісного правотворчості, постанови і розпорядження Уряду РФ, які носять нормативний характер).

    Місцеві підзаконні нормативно-правові акти - це акти органів представницької та виконавчої влади на місцях. Вони видаються територіальними органами державної влади та управління або органами місцевого самоврядування (Конституції і статути суб'єктів, нормативні рішення або постанови рад, мерій, муніципалітетів, регламенти, положення, постанови, розпорядження).

    Відомчі підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі законів Російської Федерації, указів Президента та постанов Уряду. Відповідно до них регулюють відносини, що знаходяться у веденні певної виконавчої структури. Але серед них є акти значною сфери дії (акти міністерства фінансів, міністерства внутрішніх справ, державної податкової інспекції та ін.) Крім того, у ряді країн певні структурні підрозділи урядових органів (міністерства, відомства) також наділяються правотворчими функціями (делеговане законодавство). Внутрішньовідомчі акти поширюються на обмежену сферу суспільних відносин, деякі виконавчі органи мають право видавати акти зовнішньої дії (МВС, МЗС). «Провідною формою відомчого акта є наказ, який може бути як нормативним, так і ненормативних за своїм змістом. Наказом опосередковується різна за своїм характером діяльність, їм затверджується, а тим самим і надається відповідна юридична сила іншим нормативним актам ... він має нормотворчу значення. Виступаючи актом деталізації постанови Уряду ».

    Внутрішньоорганізаційні підзаконні нормативно-правові (локальні) акти - це нормативно-правові акти, які видаються різними організаціями для регламентації своїх внутрішніх питань і поширюються на членів цих організацій (обмежене коло осіб).

    Локальні нормативно-правові акти приймаються в досить широких сферах суспільної діяльності (статути, положення, інструкції та ін.) Особливе значення вони набули в організаціях з регулювання відносин між роботодавцем та найманими працівниками. У ринкових економічних відносинах набувають великого регулятивне значення колективні договори, угоди з охорони праці та інші акти спільного нормотворчості. До локальних нормативних актів належать також накази роботодавця та адміністрації організацій, прийняті в межах їх компетенції.

    Локальні нормативно-правові акти відносяться до категорії підзаконних джерел права, що стоять на нижчому рівні юридичного регулювання. Вони мають обмежену сферу дії і не повинні суперечити законам та іншим підзаконним актам. Чинне трудове законодавство детально регламентує порядок розробки і прийняття локальних нормативних актів, які стає своєрідними «кодексами» в масштабі окремих організацій. Наприклад, локальні нормативні акти у трудових правовідносинах встановлюють максимальні норми тривалості робочого часу, основні положення про порядок та способи його розподілу в межах доби, іншого календарного періоду і ін Локальні акти можуть вводити пільги і заохочення для працівників конкретних організацій, але в них не повинні встановлюватися санкції, не передбачені законами про відповідальність.

    Якщо розташувати підзаконні нормативно-правові акти за юридичною силою, то система цих актів прийме наступний вигляд.

    1. Укази і розпорядження Президента РФ.

    2. Постанови та розпорядження Уряду РФ.

    3. Накази, інструкції, положення міністерств, відомств, державних комітетів.

    4. Рішення та ухвали місцевих органів державної влади.

    5. Рішення, розпорядження, постанови місцевих органів державного управління.

    6. Нормативні акти муніципальних (недержавних) органів.

    7. Локальні нормативні акти.

    60. Система нормативно-правових актів Іркутської області

    Нормативно-правову систему області утворюють Статут області, обласні закони та інші нормативні правові акти обласних органів державної влади та органів місцевого самоврядування області договори і угоди області.

    Нормативно-правова система області є частиною нормативно-правової системи Російської Федерації.

    Закони та інші обласні нормативні правові акти області видаються з питань спільного ведення Російської Федерації і області у відповідності і в розвиток федерального законодавства, прийнятого в межах повноважень Російської Федерації.

    Закони та інші обласні нормативні правові акти з питань виняткового ведення області приймаються обласними органами державної влади самостійно.

    Статут області, закони області та інші обласні нормативні правові акти, нормативні правові акти органів місцевого самоврядування підлягають державному захисту на території області відповідно до федеральним і обласним законодавством.

    Статут області є конституційним актом області, визначальним основи життєдіяльності та розвитку галузі.

    Закони області вживаються у відповідності і в розвиток Статуту області і регламентують найважливіші сфери життєдіяльності області.

    Порядок прийняття та оприлюднення Статуту області та законів області визначається федеральними законами, цим Статутом та законами області.

    Інші обласні нормативні правові акти, які видаються Законодавчими зборами, губернатором, адміністрацією області, іншими виконавчими органами державної влади області, входять в єдину нормативно-правову систему області та приймаються відповідно і в розвиток федерального і обласного законодавства.

    Інші обласні нормативні правові акти не повинні суперечити Статуту та законам області. У разі суперечності діють закони області.

    Види обласних нормативних правових актів встановлюються Статутом та Законом області.

    Нормативні правові акти місцевого самоврядування є складовою частиною єдиної нормативно-правової системи області. Нормативні правові акти органів місцевого самоврядування приймаються відповідно до Конституції Російської Федерації, федеральними та обласними законами.

    Підзаконні обласні нормативні правові акти приймаються нормотворческими органами області на підставі та на виконання федеральних законів, правових актів Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації, а також законів області.

    Особливим видом обласних нормативних правових актів є договори та угоди, укладені від імені області. Порядок і умови їх укладення, набуття чинності, виконання та припинення дії встановлюються законом області. У випадку колізії обласних нормативних правових актів, які мають рівної юридичної силою, діють положення акта прийнятого пізніше.

    61. Нормативний договір як джерело права

    Нормативно-правовий акт - це письмовий документ, створений в результаті правотворчої діяльності компетентних державних органів або всього народу щодо встановлення або визнання норм права, що вводить, змінює або скасовує розпорядження загального характеру, що містить норми права і спрямований на врегулювання певних суспільних відносин, М. Н. Марченко відзначає, що всі нормативно-правові акти є державними за своїм характером, їх система визначається конституцією, вони містять загальні приписи на відміну від правозастосовних актів, в кожній державі є своя ієрархія, тобто «Система розташування, співпідпорядкованості нормативно-правових актів».

    Особливості цього джерела права полягають у наступному:

    • це акт нормативного характеру (містить нормативні приписи);

    • це правовий акт (містить лише норми права, на відміну від актів нормативного змісту, наприклад, інструкції з правил експлуатації техніки);

    • це акт, створюваний у результаті правотворчої діяльності держави або на референдумі (законодавча процедура, що передбачає проходження законопроекту в парламенті, погоджувальні процедури, «читання законів», промульгацію та ін);

    • це акт, що володіє загальнообов'язковістю (розрахований на невизначене коло осіб);

    • це акт, що оформляється у вигляді офіційного державного документа (з дотриманням необхідних реквізитів та зазначенням порядку вступу його в законну силу);

    • це акт, в якому норми права групуються по певним структурним утворенням (статті, глави, розділи).

    Нормативно-правовий акт є найбільш поширеним джерелом права, особливо для країн романо-германської (континентальної) системи права. У ньому закріплюється більшість соціально значущих норм, що регулюють найбільш важливі суспільні відносини. Інші джерела права общерегулірующей значимістю не володіють. Статті нормативно-правових актів чітко формулюють приписувані правила поведінки. На відміну від нормативно-правового акта юридичні прецеденти носять казуїстичний характер, а правові звичаї - невизначений характер. Нормативно-правові акти можуть піддаватися швидким змінам у порівнянні з іншими актами.

    Нормативно-правовий акт створюється в результаті правотворчої діяльності компетентних органів держави або всенародним волевиявленням (референдумом). Правом на видання нормативно-правових актів наділені органи, спеціально зазначені в законі.

    62. Юридичний прецедент як джерело права

    Юридичним прецедентом є судове чи адміністративне рішення по конкретній юридичній справі, якій надається сила норми права при вирішенні аналогічних справ надалі. Юридичний прецедент є своєрідним еталоном, моделлю для вирішення конкретного спору. Він створюється не правотворческим органом, а безпосередньо судовими або адміністративними органами.

    Юридичний прецедент є переважним джерелом права в країнах загального права (Великобританія, США, Нова Зеландія, Канада). У сучасному світі відсутні правові системи, побудовані лише на юридичному прецеденті як на джерело права. Але закони, якими керуються судді у країнах загальної системи права, носять настільки узагальнений характер, що на їх основі часто буває важко вирішити конкретне юридична справа. У різних країнах навіть однієї правової сім'ї юридичний прецедент застосовується по-різному. У Великобританії, наприклад, практика застосування прецеденту пов'язана наступними правилами: рішення, винесені Палатою лордів, обов'язкові для всіх судів; рішення, прийняті апеляційним судом, обов'язкові для нього самого і для нижчих судів. Крім того, у Великобританії авторитет юридичного прецеденту тим вище, чим старше його вік.

    У США, в силу особливостей федеративного устрою країни, правило прецеденту не діє так суворо: Верховний Суд США та верховні суди штатів не зобов'язані слідувати власним рішенням; штати незалежні і кожен має власну судову систему і, відповідно, судову практику.

    Джерелом права може стати прецедент не будь-якого суду, а лише рішення по конкретних справах судів вищих судових інстанцій. У країнах романо-германської правової системи переважним джерелом права є нормативно-правовий акт. Але у випадках наявності колізій норм права у законах, для вирішення конкретної справи застосовується юридичний прецедент. У країнах романо-германської правової системи юридичний прецедент навіть володіє певним авторитетом. Але він розглядається як спосіб фіксації норм права лише у надзвичайних ситуаціях. В основному роль прецеденту в країнах романо-германської системи і Росії не виходить за рамки тлумачення права. Юридичний прецедент в Росії має форму Постанов Верховного Суду, в яких конкретизуються та деталізуються загальні норми закону.

    63. Правовий звичай як джерело права

    Правовий звичай - це санкціоноване й охоронюване державою правило поведінки, яке склалося в результаті його фактичного застосування протягом тривалого часу. Правовий звичай історично склався в певне правило поведінки і увійшов в звичку в результаті багаторазового застосування, що має юридичні наслідки. Звичаї пов'язані з потужною етнокультурою, навіть після зміцнення державності вони зберегли своє значення як джерела (форм) права. Спочатку звичайні норми не мали документального вираження, але на певному етапі історичного розвитку правової звичай почав письмово санкціонуватися, інкорпоруючи в нормативно-правові акти («Руська Правда»). Але не кожен звичай є правовим. Для того щоб звичай з джерела соціальної поведінки перетворився на джерело права, необхідна наявність таких умов:

    • визнання звичаю як правову суспільством і державою;

    • наявність певного терміну дії звичаю;

    • несуперечність звичаю публічно-правового порядку відносин.

    Використання правових звичаїв у сучасних умовах зведено до мінімуму. У міру вдосконалення діяльності правотворчих органів простір дії звичаю скорочується. Але таке положення характерно лише для держав з розвинутими системами права. Навпаки, в країнах Азії та Африки правовий звичай продовжує залишатися провідним джерелом права.

    Правовий звичай і в сучасних умовах залишається значущою і досить поширеною формою права в ряді держав сучасних демократій, наприклад, у Швеції, Великобританії, Іспанії та ін Правові звичаї зберігають значення джерел права не тільки в галузях приватного, але і в галузях публічного, особливо державного права.

    У сучасній Росії, незважаючи на те, що правовий звичай не є типовим джерелом права для вітчизняної правової системи, він зберігає своє значення в галузях приватного права, особливо цивільного. Відповідно до цивільного законодавства на території Росії визнаються як форми права звичаї ділового обороту, що не суперечать законодавству Росії.

    Особливе значення зберігає правовий звичай в галузі міжнародного права. Він стає джерелом міжнародного права, коли відносини між суб'єктами міжнародних відносин не врегульовані міжнародними договорами. Для цього правовий звичай повинен бути визнаний усіма державами, на територію яких він поширюватиметься. У ряді випадків правовий звичай є більш оптимальним і гнучким джерелом права в порівнянні з міжнародним договором, так як для виникнення наслідків за міжнародним договором потрібне узгодження воль багатьох членів міжнародного співтовариства. У ряді випадків може виникати ситуація, пов'язана з необхідністю в підпорядкуванні суб'єктів права нормам міжнародного договору в порядку правового звичаю, якщо договір ще не вступив в юридичну силу.

    64. Юридична доктрина та її роль у правовому регулюванні життя суспільства

    Загалом, доктрина права являє собою обгрунтування та розробку точних юридико-пізнавальних форм (принципи, поняття, терміни, конструкції, способи, засоби і т.д.), трактувань етимології, генези, сутності, поняття, системи, структури, розробки, дії , вдосконалення позитивного права, наслідків його порушення і т.д. Виникає необхідність встановлення фактів правової нормативні й регулятивні доктрин, можливості і доцільності їх існування в конкретних історичних умовах, в тому числі як джерела права.

    Доречно зазначити, що сутність і поняття юридичних доктрин у значенні джерел права в правознавстві традиційно розглядаються стосовно до класичного римського права і континентально-європейської (романо-германської) системі права кінця XVIII століття без з'ясування можливості і необхідності появи аналогічного феномена в правовій системі Росії як частини континентальної Європи. Між тим, в практиці правотворчості 1990-х рр.. в РФ та інших пострадянських республік мали місце неодноразові випадки трафаретного механічного запозичення неперевірених закордонних пропозицій для розробки в зазначених республіках законодавства про формування органів влади, ринкових інститутів, засобів масової інформації, інформаційних технологій і т.д. Такі пропозиції, відповідно, не вписувалися в існуючі в цих республіках політичні, економічні, демографічні та юридичні реалії.

    Розглянемо місце і роль доктрини.

    Традиційно в якості джерела міжнародного права виділяється доктрина - перш за все, вона може роз'яснити, витлумачити спірні місця в застосуванні різних норм права. Потім наука обробляє і очищає від непотрібних домішок звичаї і взагалі впливає на правосвідомість цивілізованого людства, вселяючи йому ті чи інші думки можна сказати, просвітлюючи його.

    Так, доктрина відіграла істотну роль у визнанні за міжнародним правом юридичної сили. Особливу роль у становленні міжнародного права в цілому відіграють праці відомих і авторитетних юристів. Ще в далекому минулому (VI ст. Н. Е..) У Стародавньому Римі Дигести Юстиніана представляли собою важливу правову доктрину. Саме в теоретичних працях правознавців вперше була висловлена ​​сама ідея міжнародного права. Це було зроблено Гуго Гроцием, Еммер де Ваттеля та ін Довгий час для міжнародного права роль нормативного факту виконували вислови Гроція, Ваттеля, Літтлетона, Бартолі, Оппенгейма та ін

    Тут доктрина відігравала особливу роль, як в обгрунтуванні самої ідеї такого права, так і в його розвитку.

    Домінуючим напрямом у доктрині стало змішане, що поєднує природно-правовий підхід з позитивно-правовим. У силу того що в практиці держав норми права затверджувалися з працею, в доктрині отримала розвиток тенденція видавати бажане за дійсне. З цієї причини доктрина часто випереджає норми, практику.

    В даний час також не можна недооцінювати значення юридичної доктрини, яка в деяких випадках сприяє з'ясуванню окремих правових положень, а також міжнародно-правових позицій держав (якщо знову ж таки звернутися до міжнародного права). Зокрема, сторони суперечки у своїх документах, що подаються в судові органи, використовують іноді думки фахівців з різних питань права.

    65. Межі дії нормативно-правових актів

    Будь-який нормативно-правовий акт має межі своєї дії. При цьому важливо усвідомити початковий і кінцевий моменти дії закону, вступ його в силу з дати прийняття або опублікування, або в порядку, визначеному самим нормативно-правовим актом, іншими актами, спеціально регулюють порядок введення їх в дію.

    Дія в часі передбачає необхідність урахування часу набрання актом чинності і втрату законної сили. Зазвичай акт набирає чинності з моменту його прийняття правотворческим органом або починає діяти після закінчення певного терміну після його опублікування. Федеральні конституційні закони, федеральні закони, акти палат Федеральних Зборів набирають чинності одночасно на всій території РФ після закінчення 10 днів після їх офіційного опублікування, якщо самими законами або актами палат не встановлено інший порядок набуття ними чинності. Опублікування цих законів виробляється в інформаційному бюлетені «Зібрання законодавства Російської Федерації». Федеральні закони публікуються у «Російській газеті» і передаються для внесення до еталонного банк правової інформації науково-технічного центру правової інформації «Система». Публікація нормативно-правових актів у названих виданнях є офіційною. Федеральні закони можуть бути також опубліковані в інших друкованих виданнях. Акти Президента РФ, якщо вони мають нормативний характер, набувають чинності на всій території Росії одночасно після закінчення 7 днів після їх опублікування в офіційних виданнях. Названі терміни вступу нормативно-правових актів у силу не застосовуються у випадках, коли при їх прийнятті встановлено інший строк введення їх у дію. Акти Уряду РФ набувають чинності з дня їх підписання Головою Уряду РФ.

    Особливий порядок набрання чинності встановлений для нормативних актів центральних органів державного управління Російської Федерації. Він багато в чому залежить від дотримання таких умов, як державна реєстрація в Міністерстві юстиції РФ, офіційне опублікування. Ці акти, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер і пройшли державну реєстрацію в Мін'юсті РФ, підлягають офіційному опублікуванню. Офіційне опублікування цих актів здійснюється не пізніше 10 днів після їх державної реєстрації.

    Акти, які не пройшли державну реєстрацію, а також зареєстровані, але не опубліковані в установленому порядку, не тягнуть за собою правових наслідків як не вступили в силу.

    Необхідно враховувати правило, згідно з яким закон зворотної сили не має, тобто він не поширюється на відносини, що існували до моменту прийняття нового закону (нової редакції). Додання закону зворотної сили можливе лише у випадках, які позначені в самому законі або, якщо закон пом'якшує або зовсім усуває відповідальність. Нормативно-правові акти у часі втрачають свою силу після закінчення терміну дії, у зв'язку з виданням нового акта, що замінює старий закон, на підставі прямої вказівки конкретного органу. Таким чином, нормативно-правові акти мають «певні часові, територіальні обмеження (межі) свого існування та дії, а також поширюються на певне коло осіб (суб'єктів права). За загальним правилом, нормативно-правові акти застосовуються до відносин, що мали місце в період від введення їх у дію до втрати ними сили ».

    Дія в просторі визначається територією розповсюдження владних повноважень органів, які видають акт. Територіальні межі дії нормативно-правових актів відображають суверенітет держави та її юрисдикцію. Відповідно до територією дії свій простір мають федеральні нормативні акти, акти суб'єктів Федерації і локальні нормативні акти. Федеральні закони мають однакову силу на території всіх суб'єктів РФ. Закони та інші нормативні акти суб'єктів діють лише на їх території. При розбіжності закону суб'єкта Федерації з федеральним законом діє закон РФ. Таким же чином має вирішуватися питання у випадках колізії інших одновидових нормативних актів.

    Окремі федеральні нормативно-правові акти і нормативні акти суб'єктів Федерації поширюються на певні місцевості, становлять частину їх території, не завжди збігається з територією суб'єктів Федерації (наприклад, акти про працю для працівників Крайньої Півночі, для працівників пустельних або високогірних районів та ін.) Нормативні акти РФ поширюються також на території посольств, представництв, військових, торговельних суден під прапором Росії та інші територіальні утворення РФ за кордоном. Окремі нормативні акти можуть поширюватися на російських громадян, що працюють за кордоном. Дія нормативно-правових актів з території регулюється також міжнародно-правовими актами і договорами.

    Міжнародними договорами також регулюється екстериторіальне дію правових актів РФ (поширення законодавства країни за її межами). Принцип територіального застосування НПА означає, що акти федеральних органів діють на всій території, акти суб'єктів федерації - на території даного суб'єкта, акти органів місцевого самоврядування - на території, керованої цим органом.

    Дія по колу осіб означає розповсюдження нормативних вимог на всіх адресатів у рамках територіальної дії того чи іншого акта. Проте є винятки із загального правила, коли дія НПА по колу осіб не збігається з дією по території (наприклад, по відношенню до іноземців, які користуються дипломатичним імунітетом, або щодо певного кола осіб, окресленого законом - військовослужбовців, прокурорів, міліції та ін.) В останньому випадку мова йде про спеціальні нормативних актах.

    66. Правотворчість

    Правотворчість - це діяльність державних органів щодо прийняття, зміни та скасування юридичних норм. Правотворчість є видом державної діяльності. Правотворча діяльність полягає в створенні норм права, у вдосконаленні та скасування застарілих правових норм. Правотворчість завершує процес формування права і означає зведення державної волі в закон. С.А. Комаров зазначає, що «правотворчість, або законотворчість, є однією з форм державного керівництва суспільством і здійснюється державою незалежно від його завдань, типу, форми здійснення та організації державної влади».

    Суб'єктами правотворчості виступають державні органи і структури, наділені відповідними повноваженнями на прийняття законів. Правотворча діяльність здійснюється в рамках встановлених процесуальних норм. Правотворчість є проявом активної державної діяльності, засобом його управління суспільством. У Російській Федерації нормативно-правові акти можуть видаватися лише представницькими та виконавчими органами влади. При цьому кожен орган має право видавати акти лише певного виду (закон, указ, постанова) і виключно з питань, що входять у його компетенцію. Юридична сила нормативних актів залежить від місця органу, що видав акт, у механізмі правового регулювання.

    Початковою стадією процесу правотворення є виникнення потреби у регулюванні певних суспільних відносин. Можливо видання безпосередньо державою нормативного акту, а також офіційне визнання конкретного суспільних відносин юридичним або офіційне визнання вже сформованого звичаю як юридичної норми і конкретного джерела суб'єктивних прав і обов'язків. Зміст правотворчості складається з послідовно здійснюваних організаційних дій. Таким чином, правотворчий процес представляє собою технологію створення нормативно-правових актів і доведення їх приписів до адресатів. У юридичній науці розрізняють три способи правотворчої діяльності повноважних державних органів:

    • безпосередня правовстановлювальних діяльність повноважних державних органів;

    • санкціонування державою норм, які сформувалися у формі звичаїв чи були вироблені недержавними організаціями;

    • безпосереднє правотворчість народу (референдуми).

    Правом прийняття нормативно-правових актів в Російській Федерації мають Державна Дума, Рада Федерації, представницькі органи суб'єктів федерації, органи місцевого самоврядування. До числа правотворчих органів відносяться також Президент РФ, Уряд РФ, міністерства та інші відомства, глави адміністрацій. Повноваження на правотворчість кожного органу детально регламентовані Конституцією і законодавством. Наприклад, Уряд РФ свої акти нормативного характеру видає у формі постанов, а міністерства та інші відомства видають накази й інструкції. У межах своїх повноважень нормативні акти видають органи законодавчої і виконавчої влади суб'єктів федерації. Органи місцевого самоврядування, забезпечуючи управління питаннями місцевого значення, видають нормативні акти, в основному, у вигляді рішень. Адміністрації об'єднань, підприємств, установ в межах своїх повноважень видають локальні нормативні акти.

    Правотворчості притаманні такі принципи:

    • науковість (вивчення потреб прийняття закону);

    • законність (створення нормативних актів на виконання Конституції і законів);

    • гласність (відкритість правотворчого процесу для громадськості);

    • демократизм (участь представників народу у законотворчості, демократичні процедури прийняття та саме демократичний зміст законів);

    • професіоналізм (робота з ухвалення законів повинна здійснюватися на постійній основі з залученням вчених та фахівців, з проведенням наукових експертиз законопроектів);

    • оперативність (своєчасність видання нормативних актів).

    Отже, принципи правотворчості - це керівні начала, вихідні положення діяльності, пов'язаної з прийняттям, скасуванням або заміною юридичних норм.

    67. Законотворчий процес і його стадії

    Законотворчий процес є основною частиною правотворчого процесу. Якщо результатом правотворчості в цілому є різні форми права - закони, підзаконні нормативно-правові акти, нормативні договори, юридичні прецеденти, то результатом законотворчості є тільки закони.

    Прийняття нормативно-правового акта процедурно жорстко визначено і включає в себе наступні стадії.

    Законодавча ініціатива - це процедура внесення проекту нормативно-правового акта зазвичай в нижню палату парламенту (у деяких державах можливе внесення проекту закону в будь-яку з палат парламенту). Суб'єкти права законодавчої ініціативи визначені Конституцією. Це право породжує у законодавчих органів обов'язок розглянути законопроект. Але попередньо відбувається його експертиза з точки зору актуальності предмета регулювання, завдань і цілей законотворчості на даному етапі, прораховується також економічна обгрунтованість прийняття акту.

    Обговорення законопроекту - це стадія законотворчого процесу, яка починається в Державній Думі із заслуховування доповіді ініціатора внесення законопроекту (суб'єкта права законодавчої ініціативи). Документ повинен придбати необхідну якість, повинні бути усунені прогалини і неточності. Зазвичай обговорення законопроекту передбачає два або більше його читань. У першому читанні обговорюється загальна концепція закону, у другому читанні вносяться до нього поправки. На стадії третього читання приймається законопроект як закон і неможливо внесення поправок.

    Прийняття закону досягається за допомогою голосування в третьому читанні простою чи кваліфікованою більшістю голосів. Федеральні конституційні закони приймаються абсолютною більшістю обох палат парламенту, федеральні закони приймаються певним числом голосів (більше половини від загального числа депутатів Державної Думи). Подальший хід процесу прийняття закону залежить від того, чи підлягає закон обов'язковому розгляду Радою Федерації чи ні. Якщо не підлягає, то вважається схваленим після закінчення чотирнадцяти днів і направляється на підписання Президенту. Якщо підлягає, то необхідно, щоб за нього проголосувало більше половини від загальної кількості членів цієї палати або не менше трьох чвертей голосів від загальної кількості членів Ради Федерації (для прийняття федерального конституційного закону). У разі розбіжності позицій Державної Думи і Ради Федерації з прийняття федерального закону можливо подолати вето верхньої палати, якщо за законопроект проголосує не менше двох третин депутатів нижньої палати парламенту.

    Підписання закону главою держави. Протягом чотирнадцяти днів Президент РФ підписує і оприлюднює схвалений закон (федеральний і федеральний конституційний). При використанні Президентом України права вето обидві палати парламенту можуть подолати його, прийнявши закон в колишній редакції абсолютною більшістю голосів. У цьому випадку Президент РФ зобов'язаний підписати закон протягом семи днів.

    Опублікування закону. Федеральні і федеральні конституційні закони підлягають підписанню главою держави і вступають в дію (набувають юридичну силу) після закінчення десяти днів з дня їх офіційного опублікування, якщо самими законами не встановлено інший порядок їх вступу в юридичну силу. Офіційними виданнями, в яких публікуються закони в Російській Федерації, є «Відомості Верховної Ради України» та «Російська газета». Неопубліковані закони відповідно до ст. 15 Конституції РФ не застосовуються.

    69. Систематизація нормативно-правових актів

    Для того, щоб система законодавства залишалася саме системою (володіла необхідною і достатньою сукупністю елементів, була внутрішньо узгоджена, несуперечлива), нормально функціонувала, а також удосконалювалася і розвивалася, вона має потребу в постійному впливі на неї спеціального процесу - систематизації.

    Систематизація - це діяльність з упорядкування та вдосконалення нормативного матеріалу шляхом його зовнішньої і внутрішньої обробки з метою підтримки системності законодавства і забезпечення суб'єктів права необхідної нормативно-правовою інформацією.

    Сучасна юриспруденція знає і використовує в основному три види (способи) систематизації - інкорпорацію, консолідацію та кодифікацію.

    Інкорпорація - це вид (спосіб) систематизації, при якому нормативно-правові акти піддаються тільки зовнішній обробці (або взагалі не піддаються) і розміщуються в певному порядку - алфавітному, хронологічному, систематичному (предметному) в єдиних збірниках та інших виданнях.

    Для інкорпорації характерні такі риси:

    1) вона може носити як офіційний, так і неофіційний характер;

    2) суб'єктами інкорпорації можуть бути як органи держави, так і громадські організації та приватні особи;

    3) інкорпорація не зачіпає нормативного змісту акта: норми права інкорпоруються в тому вигляді, в якому вони діють на момент систематизації;

    4) нормативні акти можуть інкорпоруватися як у тому вигляді, в якому вони були прийняті правотворческим органом, так і піддаватися зовнішній обробці;

    Консолідація - це вид (спосіб) систематизації, при якому кілька близьких за змістом нормативних актів зводяться в один, укрупнений нормативно-правовий акт з метою подолання множинності нормативних актів та забезпечення єдності правового регулювання.

    Для консолідації характерні такі риси:

    1) вона являє собою своєрідний правотворчий прийом (інкорпорація, навіть офіційна, відносини до правотворчості не має);

    2) проводиться тільки правотворчими органами, а також до тих прийнятих ними актів;

    3) при консолідації об'єднані акти втрачають чинність, а замість них діє новостворений нормативний акт, який має власні офіційні реквізити (найменування, дату прийняття, номер і підпис посадової особи).

    Консолідація за своєю природою займає проміжне положення між інкорпорацією та кодифікацією.

    Кодифікація - це такий вид систематизації, який має правотворчий характер і спрямований на створення нового зведеного нормативно-правового акта (основ законодавства, кодексу та ін) шляхом докорінної переробки чинного законодавства з метою забезпечення єдиного, внутрішньо узгодженого регулювання певної соціальної сфери.

    Для кодифікації характерні такі риси:

    1) вона являє собою найбільш складну і досконалу форму систематизації;

    2) по суті є видом правотворчості, оскільки об'єктом кодифікації виступають безпосередньо норми права;

    3) кодифікацію завжди здійснюють тільки компетентні державні органи на підставі конституційних або інших законних повноважень;

    4) на відміну від інкорпорації, яка має постійний характер, проводиться періодично, і її результати розраховані на тривалий термін;

    5) кодифікація завжди вносить елемент новизни у правове регулювання (це завжди якась «правова реформа») і часто пов'язана з великими соціальними перетвореннями;

    6) результатом кодифікації є кофікаційні акт, який відрізняє юридична та логічна цілісність, зведений характер (об'єднує не втратили свого значення нормативні приписи), значний обсяг і складну будову.

    70. Проблеми систематизації російського законодавства

    Нині в Росії темпи правотворчій і в першу чергу законодавчої діяльності як ніколи високі. Створюються сотні і тисячі нових нормативних актів, істотно змінюють характер і основні принципи правового регулювання. Однак якщо зараз не займатися упорядкуванням діючої нормативної бази, яка збільшується дуже швидкими темпами, в майбутньому виникнуть великі труднощі в знаходженні і використанні діючих норм права, хаос і плутанина в російському нормативному господарстві. Справа ускладнюється ще й тим, що зараз, коли створюється практично нова правова система в Російській Федерації, потрібно також терміново вирішити долю формально діючих нормативних актів Росії та їх частин, які повністю або частково суперечать новим нормативним рішень або просто безнадійно застаріли.

    Систематизація і, перш за все, кодифікація, законодавства проводиться, як правило, по галузях. У Росії майже всі базові галузі мають "свої" кодекси (цивільний, кримінальний, КЗпП, земельний, житловий, про адміністративні правопорушення, трудовий).

    Правова система Росії з самого початку повинна створюватися не як сукупність розрізнених актів з вузьким питанням, а як науково обгрунтована і взаимоувязанная система кодифікаційних актів, які повинні бути базою, основою системи законодавства країни. Кодифікація сприяє посиленню стабільності законодавства, створення чіткої, що базується на науковому фундаменті системи нормативних актів, забезпечує оптимальну скоординованість між чинними нормами, є основою для створення в законодавстві укрупнених нормативних блоків. Вона дозволяє вирішити два взаємопов'язані завдання - удосконалювати і зміст, і форму законодавства. У перспективі кодифікаційні акти покликані бути основою правотворчій і в першу чергу законодавчої діяльності. Множинність і фрагментарність законів, їх вузька тематика - це істотний недолік законодавства, і він буде ставати все більш очевидним в міру розвитку і ускладнення правової системи, поглиблення правового регулювання.

    Офіційна діюча електронна форма класифікації нормативних актів спрямована насамперед на систематизацію актів у цілому. При цьому, як правило, не враховується, що переважна більшість як законів, так і підзаконних актів носить комплексний характер і містить норми, що відносяться до різних галузей права.

    Необхідна система постійного моніторингу стану правової системи, яка при нинішньому розвитку систематизації і кодифікації законодавства практично нездійсненна.

    71. Законодавча техніка

    Законотворчість вимагає спеціальних знань. Законодавча техніка дозволяє чітко, виразно і логічно формулювати юридичні розпорядження. Вона являє собою систему правил і прийомів найбільш раціональної організації і логічно послідовного формулювання нормативно-правових актів відповідно до їх сутності і змістом. Законодавча техніка важлива в цілях забезпечення досконалості й ефективності законодавства.

    Законодавча (юридична) техніка своїм об'єктом має текст нормативно-правового акту. Структура закону, наприклад, складається з наступних частин:

    • найменування органу, що прийняв закон;

    • назву закону;

    • преамбула (вступна частина) закону;

    • нормативно-правовий зміст закону (загальна і особливі частини, розділи, глави, статті);

    • норми про відповідальність за недотримання закону;

    • перехідні положення або порядок вступу закону в юридичну силу, порядок скасування цим нормативно-правовим актом інших нормативних приписів;

    • підписання та опублікування закону.

    Правова норма і текст статті закону в конкретному випадку за елементами можуть не збігатися, тому існує відсильний і бланкетний способи викладення норми права. Зміст нормативного розпорядження повинно бути чітко сформульовано. Абстрактний спосіб викладу правових норм не повинен допускати довільного застосування нормативного припису до будь-якої ситуації. Особливе значення в законодавчій техніці має проблема термінології. Наприклад, не слід використовувати правові поняття в тих випадках, коли їх можна замінити не правовими, не спотворюючи при цьому сенс норми.

    Юридична техніка допомагає структурувати правовий матеріал, вдосконалювати мову правових актів, зробити його більш точним і зрозумілим. Рівень юридичної техніки свідчить також про рівень правової культури суспільства. До технічних засобів відносять, перш за все, юридичні терміни (словесне вираження юридичних понять) і юридичні конструкції (специфічна будова нормативного матеріалу, яке складається з певного поєднання суб'єктивних прав, пільг, заохочень, обов'язків, заборон та ін.) До технічних правилами відносять чіткість і доступність мови нормативно-правових актів, послідовність викладу юридичної інформації, взаємозв'язок і узгодженість нормативно-правового матеріалу. До технічних прийомів відносять способи, що фіксують офіційні реквізити (найменування правового акта, дата, місце його прийняття, підписи посадових осіб та ін), структурну організацію правового акту.

    Правова конструкція охоплює ряд однопорядкові правових понять нижчого рівня і виявляє істотне в цих поняттях. Сенс правових конструкцій полягає в тому, що відповідні поняття об'єднуються в єдине ціле, на основі якого з допомогою дедукції робляться логічні висновки, що застосовуються до понять нижчого порядку. При цьому необхідно точно і повно охоплювати правові норми, з яких виводиться правова конструкція, вона повинна максимально служити цілям законодавства. Визначення понять, освіта правових конструкцій доповнюються іншими прийомами законодавчої техніки з метою точного формулювання законів. Важливо при цьому дотримуватися логіку, стиль і мову закону.

    72. Правові презумпції та аксіоми

    Поняття презумпції присутня в різних правових інститутах. Дане поняття пов'язане з процесуальним покладанням тягаря доказування на яку-небудь сторону правовідносин, які регулюються тим чи іншим інститутом. Перш за все, в даному випадку необхідно згадати презумпцію невинуватості у кримінальному праві та в кримінально-процесуальному праві. Дані інститути безпосередньо зачіпають основні права і свободи людини. Тому саме цьому аспекту в роботі буде приділено найбільше уваги. У цивільному праві діє презумпція винності, тобто на сторонах лежить тягар доведення своєї невинності. Цей аспект також торкнеться в роботі.

    Презумпції поділяються на два види:

    юридичні презумпції:

    фактичні презумпції.

    Юридичні презумпції, у свою чергу, також діляться на два види:

    опровержімие презумпції;

    неспростовні презумпції.

    Опровержімие юридичні презумпції поділяються на два види:

    загальні опровержімие презумпції;

    спеціальні опровержімие презумпції.

    Неспростовні юридичні презумпції поділяються на два види:

    загальні неспростовні презумпції;

    спеціальні неспростовні презумпції.

    Фактичні презумпції поділяються на два види:

    пошукові фактичні презумпції:

    оціночні фактичні презумпції.

    Пошукові фактичні презумпції можуть мати різну ступінь ймовірності, тому вони поділяються на:

    високовірогідний;

    средневероятному;

    малоймовірні.

    Юридична презумпція - це твердження про конвенціональний-достовірному існування факту, пов'язаного ві синтетичних зв'язком з іншим (іншими), достовірно встановленим фактом чи фактами.

    Фактична презумпція - це твердження про ймовірне існування факту, пов'язаного необхідної нестійкою причинно-наслідковим зв'язком з іншим (іншими), достовірно встановленим фактом чи фактами.

    Пошукова фактична презумпції ия - це твердження про ймовірну наявність відношення до справи доказової інформації, якою може розташовувати конкретна людина чи група людей, об'єднаних деякими загальною ознакою або сукупністю ознак, а також інформації, яка може бути отримана в процесі дослідження властивостей конкретних чи визначених родовими ознаками предметів або сукупностей предметів.

    Оціночна фактична презумпція - це твердження про ймовірну наявність одного, кількох або всіх якостей належного докази (відносності, допустимості, достовірності, повноти, достатності для формулювання висновку) у сукупності доказової інформації, отриманої з дослідженого джерела доказів.

    Правова аксіома - самоочевидна істина, яка не потребує доказів, вони відображають уже встановлені і достовірні знання. Юридична наука спирається направовие аксіоми, як на вихідні, перевірені життям дані. У загальній теорії права аксіоматичних положень багато (хто живе по закону, той нікому не шкодить, не можна бути суддею у своїй власній справі; що не заборонено, те дозволено; всяке сумнів тлумачиться на користь обвинуваченого; люди народжуються вільними і рівними у правах; відповідальність може настати тільки за провину; закон зворотної сили не має; несправедливо карати двічі за одне й те саме правопорушення, нехай буде вислухана друга сторона та ін.)

    73. Правові фікції

    У теорії права є поняття "правовий фікції" як особливого прийому нормотворчості. Суть її полягає в тому, що певні юридичні наслідки закон пов'язує з завідомо неіснуючими фактами і сенс фікції виражається вступними словами "як би", "як якби", "допустимо". За допомогою такого прийому законодавець прагне подолати ним же встановлений режим правового регулювання.

    Правові фікції відомі різним галузям права, але, мабуть, найбільше їх в цивільному судочинстві. Це пов'язано з детальністю процесуального регулювання правосуддя у цивільних справах і відмовою від об'єктивної істини у змагальному процесі. При цьому процесуально-правові фікції - це завжди виняток із загальних правил провадження у справі, без яких не можна правильно і справедливо розглянути і вирішити цивільну справу.

    Правосуддя в цивільних справах здійснюється на засадах змагальності та рівноправності сторін.

    Суд, зберігаючи незалежність, об'єктивність і неупередженість, здійснює керівництво процесом, роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, попереджає про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій, надає особам, які беруть участь у справі, сприяння в реалізації їх прав, створює умови для всебічного і повного дослідження доказів, встановлення фактичних обставин і правильного застосування законодавства при розгляді та вирішенні цивільних справ.

    Застосування правових фікцій не сприяє встановленню судом об'єктивної істини у справі. Але вони доцільні в певній мірі, розумні і тому потрібні в системі цивільно-процесуальних засобів здійснення правосуддя.

    Всі фікції суть своєрідні норми, закріплені у ЦПК. Вони доповнюють звичайні процесуальні норми і призначені для подолання негативних наслідків процесуальної недисциплінованості осіб, які беруть участь у справі, являючи собою своєрідні юридичні санкції - цивільну процесуальну відповідальність щодо названих учасників судочинства, що відповідає положенням ст. 35 ЦПК РФ, і відповідає приписом п. 1 даної статті, який визначає, що особи, які беруть участь у справі, повинні сумлінно користуватися усіма належними їм процесуальними правами.

    До певної міри фікції спрощують провадження у справі, забезпечуючи облік судом позиції лише однієї сторони суперечки. Разом з тим застосування фікції ставить іншу сторону в привілейоване становище.

    Крім процесуальних фікцій, суд застосовує фікції інших галузей права.

    Процесуально-правові фікції реалізуються в основному судом першої інстанції і відображаються в протоколі судового засідання, визначеннях і рішенні. І хоча чинний ЦПК, постанови Пленумів Верховного Суду РФ не дають відповіді на те, як має бути оформлено судове застосування фіктивних норм, логіка цивільного процесуального регулювання правосуддя очевидна і полягає в наступному. Суддя зобов'язаний задокументувати використання фікції. З цією метою в ухвалі або рішенні він відзначає як сам факт застосування процесуальної норми, що містить фікцію, так і підстави її реалізації і обов'язково-юридичні наслідки. При цьому бажано точно відтворити формулу закону.

    74. Структура нормативно-правових актів та їх статей

    Нормативний правовий акт є джерелом права в усіх правових системах світу на увазі його систематизированности, точності, визначеності, мобільності, а також на те, що він забезпечений державним характером. У романо-германській правовій системі це основне джерело права. Його визначають як акт, який оформляє, встановлює, змінює чи скасовує норми права.

    Структура нормативно-правового акта представлена ​​його зовнішньої і внутрішньої структурою. Зовнішня структура визначається реквізитами самого акту:

    - Вказівка ​​на форму акта (закон, указ, постанова, наказ і т.д.);

    - Вказівка ​​на орган його видав (міністр, місцевий орган управління і т.д.);

    - Заголовок, що означає предмет регулювання ("Про молодіжну політику", "Про податки і збори" і т.д.);

    - Дата, місце прийняття акта, його реєстраційний номер;

    - Підписи осіб, уповноважених підписувати нормативні правові акти.

    Офіційно встановлених вимог з питання внутрішньої структури нормативних актів не існує. Відповідно до встановленої практики, основною структурною одиницею нормативно-правових актів є стаття, індивідуальних правових актів - пункт. Статті (пункти) при необхідності групуються в більш і (або) поділяються на менші елементи.

    Види (згідно з найбільш часто зустрічається ієрархії): частина, розділ, підрозділ, глава, параграф, стаття, частина статті, пункт, підпункт.

    Для ідентифікації ділянки тексту також іноді вдаються до вказівки на абзац, який є, строго кажучи, структурною одиницею документа, а не правового акту.

    76. Юридичні документи та їх види

    Документ - це матеріальний носій інформації. Документи можуть бути текстовими, графічними, фотографічними образотворчими, звуковими. Юридичні документи - це, як правило, документи текстові, на паперовому носії. Але з розвитком систем електронної інформації з'являються і документи на машинних носіях (диски, дискети, стрічки, пластикові магнітні карти і т. п.). Головне в тому, що юридичний документ - це документ, що містить правову інформацію.

    Юридичні документи супроводжують всіх стадій правового регулювання. Більш чіткому розумінню суті юридичних документів буде сприяти їх класифікація. У залежності від характеру правової інформації всі юридичні (правові) документи можна поділити на п'ять основних груп:

    а) Нормативні документи. До них відносяться всі нормативні правові акти, як джерела, форми права. Це акти, які містять такі ідеальні об'єкти як норми права. До числа цих документів слід віднести і інтерпретаційні акти загального характеру, що містять інтерпретаційні норми.

    б) Документи, що містять рішення індивідуального характеру, що мають владно-обов'язковий характер, що тягнуть правові наслідки, тобто встановлюють, змінюють і припиняють суб'єктивні права і юридичні обов'язки. Сюди відносяться індивідуальні рішення як державних органів (рішення вищих органів державної влади і управління; рішення, вироки, постанови судів, рішення арбітражних органів, накази міністрів, керівників підприємств та установ, рішення державних інспекцій, акти слідства та дізнання і т. д.), так і органів громадських організацій та окремих осіб, коли їх рішенням загалом або індивідуальному плані надається юридично обов'язкове значення (рішення комісій по трудових спорах профспілкових комітетів, третейського судді і т. д.).

    в) Документи, що фіксують юридичні факти. Це найбільш численна група юридичних документів. Якщо всього нормативних документів в країні близько 30-40 тисяч, то очевидно, що кількість документів другої групи має вимірюватися мільйонами, а третьою - мільярдами.

    г) Гроші та цінні папери. Цінні папери - це документи, що фіксують майнові права їх власників.

    д) Документи, які фіксують факти-докази, використовувані для обгрунтування (доведення) фактів, що мають юридичне значення (юридичних фактів).

    77. Поняття правовідносин та їх види

    Правовідносини - це суспільні відносини, врегульоване нормами права, учасники якого мають відповідні суб'єктивні права і юридичні обов'язки. Іншими словами, правовідношення - це різновид суспільних відносин, юридичний зв'язок між його учасниками, які взаємодіють за допомогою реалізації гарантованих законом прав і обов'язків.

    Поняття «правовідносини» представляє собою відношення між людьми, врегульоване правом. Правовідносини є юридичною формою взаємодії між їх учасниками, складаються на основі правових норм і в результаті свідомо-вольових дій. Правовідносини завжди породжується правом, але норма права впливає не на всі відносини, а лише на соціально значущі, які багаторазово повторюються і набувають властивість регулярності. Але правовідносини можуть виникати і з фактичних відносин, коли норма набуває спочатку прецедентну форму, тип зв'язків інституалізується, і лише потім держава визнає наявність у фактичного відносини властивостей - правового відношення. «Правовідносини має двосторонній характер і являє собою зв'язок управомоченной та зобов'язаної сторони. Двосторонній характер не вказує на кількість учасників правового відношення. Їх може бути не два, а набагато більше, проте всі учасники правовідносини обов'язково пов'язані один з одним взаємними правами та обов'язками, тобто завжди праву однієї відповідає обов'язок іншого суб'єкта правовідносин. Дуже часто кожна зі сторін є й управомоченной, та зобов'язаної ». У цілому, правовідносини носить предоставительно-зобов'язуючий характер. Проблема вивчення правовідносин полягає у розумінні способів і результатів впливу права на поведінку людей.

    Правовідносини класифікуються в залежності від:

    • предмета правового регулювання: конституційні, адміністративні, кримінальні, цивільні та ін;

    • характеру правового регулювання: матеріальні і процесуальні;

    • функціональної ролі: регулятивні (що визначають зміст прав і обов'язків) і охоронні (застосування санкцій);

    • природи юридичного обов'язку: пасивні та активні;

    • ступеня визначеності сторін (по суб'єктах): загальні (правовідносини виникають в силу закону), абсолютні (визначена лише управнена сторона) і відносні (конкретно визначені обидві сторони);

    • тривалості дії: на короткочасні і довготривалі;

    • складу учасників: на прості (які не діляться на складові частини, елементарні) і складні (які включають у себе систему елементарних правовідносин, наприклад, кримінально-виконавчі, виправно-трудові);

    • цілей правовідносини: статичні (закріплюють певний обсяг прав і обов'язків) і динамічні (стимулюючі позитивні зміни).

    Загальні правовідносини, на відміну від конкретних, висловлюють юридичні зв'язки більш високого рівня між державою і громадянами, а також останніх між собою з приводу гарантування і здійснення основних прав і свобод особистості, обов'язків. Ці правовідносини виникають на основі норм Конституції і є базовими для галузевих правовідносин. Загальні правовідносини іменуються також общерегулятівнимі. В абсолютних правовідносинах точно відома одна сторона - управнена, якій протистоїть коло зобов'язаних осіб (усі можливі суб'єкти, покликані утримуватися від порушень інтересів уповноваженої). У відносних правовідносинах конкретно визначені всі учасники (уповноважені і зобов'язані).

    78. Суб'єкти правовідносин

    Суб'єктами правовідносин є суб'єкти права, які можуть бути носіями юридичних прав і обов'язків. Суб'єкт права стає учасником правовідносини в результаті появи певних обставин, з якими право пов'язує виникнення та зміну правовідносин (юридичні факти). Юридичні факти приводять в дію юридичну норму, яка покладає на даних суб'єктів юридичні права і обов'язки, роблячи їх суб'єктами правовідносин. Суб'єкти правовідносин - це суб'єкти права, які наділені конкретними суб'єктивними правами та юридичними обов'язками. Будь-який суб'єкт правовідносини - це завжди суб'єкт права, але не кожен суб'єкт права є учасником конкретного правовідносини. Учасник правовідносини, якому належить право, є уповноваженою особою, а той, на якому лежить обов'язок - зобов'язаною особою.

    Суб'єкти правовідносин повинні володіти правоздатністю і дієздатністю. Правоздатність - це обумовлена ​​правом здатність особи мати суб'єктивні права і юридичні обов'язки. Правоздатність юридичних осіб виникає з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису в єдиний державний реєстр юридичних осіб. Правоздатність фізичних осіб не залежить від віку і стану психіки, вона виникає з народження і діє протягом усього життя людини.

    Змістом правоздатності є реальні правові можливості, якими володіють конкретні суб'єкти правовідносин. У юридичній практиці права, що випливають з правоздатності, можуть належати одній особі, а здійснювати їх можуть інші особи (законні представники, договірні представники, уповноважені державних органів і муніципальних утворень), але в інтересах цих осіб (неповнолітніх, недієздатних, частково дієздатних, обмежено дієздатних , інвалідів та ін.) Виділення правоздатності та дієздатності має сенс лише в рамках цивільного права. В інших галузях права можна використовувати поняття правосуб'єктності (єдність правоздатності та дієздатності), або можна стверджувати, що поняття правоздатності та дієздатності збігаються. «Правоздатність і дієздатність громадян зазвичай однакові за обсягом. Проте у ряді випадків за законом або рішенням суду особа обмежується у дієздатності ».

    Правда, в деяких випадках, перш за все у зв'язку з притягненням до відповідальності виділяють поняття деліктоздатності - здатності нести відповідальність за свої вчинки (так, особи від 14 до 18 років повністю або частково можуть відповідати за свої вчинки, не будучи дієздатними). ​​Деліктоздатність - це елемент дієздатності і у визначенні правосуб'єктності самостійно не вживається. Деліктоздатність не володіють недієздатні, малолітні і несамовиті особи.

    Дієздатність - це здатність особи своїми діями здійснювати права та обов'язки. Вона залежить від віку і стану психіки суб'єктів правовідносин. Виділяють такі види дієздатності: повну (з 18 років), часткову (з 14 до 18 років). Неповнолітній, що досяг 16 років, може бути оголошений повністю дієздатним, якщо він працює за трудовим договором, або за згодою законних представників займається підприємницькою діяльністю. Оголошення неповнолітнього повністю дієздатним відбувається за рішенням органу опіки та піклування і за згодою законних представників, за відсутності такої згоди - за рішенням суду (емансипація неповнолітнього).

    Правосуб'єктність підрозділяється на загальну (здатність бути суб'єктом права взагалі), галузеву (здатність бути суб'єктом правовідносин у тій чи іншій галузі права), спеціальну (здатність бути суб'єктом певних правовідносин, для осіб тут можуть встановлюватися спеціальні цензи - віковий, освітній та інші; спеціальною правосуб'єктністю мають також юридичні особи - громадянської правоздатністю).

    Виділяють такі види суб'єктів правовідносин: держава, фізичні особи, юридичні особи та організації, які не є юридичними особами.

    Держава у всіх правовідносинах виступає як політичний суб'єкт, що виявляє владні повноваження, як носій суверенітету. Держава регламентує статус учасників правовідносин, є суб'єктом міжнародних відносин. Держава вступає як у конституційно-правові відносини (з суб'єктами РФ), так і у відносини цивільно-правові (наприклад, при укладенні договору поставки для державних потреб, у відносинах з розпорядження державною власністю та ін), у відносинах, пов'язаних із залученням до відповідальності проявляється насамперед статус держави як уповноваженої особи.

    Фізичні особи - це громадяни, особи без громадянства, іноземці та особи з подвійним громадянством.

    Юридичні особи - це колективні суб'єкти права, які мають відокремлене майно, від свого імені виступають в обороті, що мають організаційну єдність, що несуть самостійну майнову відповідальність, що можуть бути позивачами і відповідачами в суді. Юридичними особами можуть бути комерційні (господарські товариства суспільства, виробничі кооперативи, державні та муніципальні унітарні підприємства) і некомерційні організації (споживчі кооперативи, фонди та установи, громадські та релігійні організації).

    Залежно від соціальних функцій, які виконують юридичні особи, вони поділяються на публічні та приватні. До публічних належать органи державної влади та управління, державні організації, які функціонують з метою реалізації публічних цілей на постійній (не виключаючи виборності) основі. Приватні - це суб'єкти оперативно-господарської діяльності (приватні організації), переслідують мету своїх засновників або учасників.

    79. Об'єкти правовідносин

    Об'єкти правовідносин - це те, на що впливають суб'єктивні права і обов'язки, що утворюють його зміст. Об'єктом правовідносини може бути свідомо-вольова поведінка людей (поведінка його учасників). Матеріальні, духовні та інші блага є предметом правовідносини. Щоб відрізнити юридичний об'єкт (відносини) від фактичного використовують поняття «матеріальний об'єкт» (речі, предмети споживання, цінні папери та ін.) При цьому необхідно мати на увазі, що в якості об'єкта правовідносини виступають не тільки матеріальні предмети в простому розумінні цього слова, а й продукти творчості, особисті нематеріальні блага (життя, здоров'я, честь, гідність та ін), результати дій учасників правовідносини, дії (бездіяльності). Якщо на юридичний об'єкт правовідношення впливає безпосередньо, то на матеріальний об'єкт - тільки через поведінку його суб'єктів. Необхідність відмінності предмета і об'єкта обумовлено тим, щоб різні правовідносини не мали б одним і тим же об'єктом.

    Серед численних точок зору на проблему «об'єкта» правовідносини можна виділити дві основні - моністичну і плюралістичну теорію. Моністична теорія визнає об'єктом правовідносини поведінка (дії) людей. Плюралістична теорія визнає множинність об'єктів правовідносини. Об'єкти правовідносини охороняються державою від посягань нормами про юридичну відповідальність у різних галузях права. Отже, об'єктом правовідносини виступають будь-які явища зовнішнього світу, здатні задовольняти інтерес уповноваженої особи, що виступають у вигляді речі, послуги, продукту духовної творчості або особистого матеріального блага, заради якого діють суб'єкти правовідносини в рамках своїх прав і обов'язків.

    80. Юридичні факти

    Юридичні факти - це конкретні життєві обставини, з якими норма права пов'язує виникнення, зміни та припинення правовідносин. Правовідносини породжується, змінюється і припиняється юридичним фактом на основі норм права. Саме існування юридичної норми конкретних правовідносин не виробляє. Щоб конкретне ставлення виникло, а який виник змінилося чи припинилося, необхідно настання суворо визначених обставин, які закріплюються в гіпотезах правових норм (події або дії). М.М. Марченко визначає юридичні факти як «сформульовані в гіпотезах правових норм життєві обставини, з якими закон пов'язує виникнення, існування, зміну або припинення правових відносин». При цьому вказується на те, що в залежності від характеру взаємовідносин з нормами права юридичні факти дії бувають правомірними чи неправомірними. Дані факти є юридичними, «оскільки передбачені в нормах права: прямо - у гіпотезі, опосередковано - в диспозиції, санкції». Юридичні наслідки часто пов'язані не з одним фактом, а з їх сукупністю (фактичним складом). Розрізняють такі фактичні склади - просту сукупність (за принципом незалежного накопичення елементів) і складну сукупність (за принципом послідовного накопичення елементів, коли юридичні наслідки настають лише у разі накопичення елементів складу в певному порядку). Правомірний юридичний склад утворює титул права, неправомірний - склад правопорушення.

    Юридичні факти мають такими ознаками:

    • вони викликають правові наслідки лише у взаємодії з правовими нормами;

    • виступають однією з передумов виникнення правовідносин;

    • юридичні факти опосередковує рух (виникнення, зміна та припинення) правовідносин;

    • виступають суспільно-юридичними явищами.

    Юридичні факти можуть бути класифіковані за такими підставами:

    • характером юридичних наслідків: правообразующіе (пов'язані з виникненням правовідносин), правозмінюючі (змінюють зміст правовідносин, тобто взаємні права та обов'язки, цілі, суб'єктно-об'єктний склад) і правоприпиняючі (пов'язані або з реалізацією прав і обов'язків, або в силу інших об'єктивних і суб'єктивних причин, наприклад, через неможливість правонаступництва, в силу рішення суду);

    • вольовому моменту: події (виникають незалежно від волі людей) і дії (виникають з волі осіб, колективних чи індивідуальних суб'єктів права; виділяють також юридично значимі стану - факти, які обумовлені фізіологічними процесами (вагітність, непрацездатність, неосудність);

    • юридичною природою дій: правомірні (індивідуальні юридичні акти і юридичні вчинки) і неправомірні (проступки та злочини, виражені у дії чи бездіяльності);

    • цільової спрямованості: юридичні вчинки (здійснюються без наміру викликати правові наслідки), угоди (правомірні дії в цивільному праві) і юридичні акти (рішення державних органів, спрямовані на виникнення, зміни та припинення правовідносин);

    • структурі: прості (елементарні) і складні (фактичні) склади;

    • характером впливу: позитивні (що сприяють виникненню правовідносин) і негативні (що перешкоджають виникненню правовідносин) юридичні факти.

    У деяких випадках в ролі юридичних фактів виступають презумпції (лат. - припущення, засноване на ймовірності). Правовий презумпцією називають припущення про існування юридичних фактів, що викликали настання певних юридичних наслідків. Потреба в презумпциях викликана необхідністю в теорії доказів встановлення фактів, від яких залежить виникнення, зміна та припинення правовідносин. В основі презумпції лежить соціальний досвід, багаторазово повторюване в практичному житті (в юридичній практиці) знання. Можна сказати, що юридична презумпція є «аксіомою», так як застосовується без доказів. «Презумпція - це правове положення, згідно з яким з урахуванням звичайного співвідношення фактів можна (за замовчуванням права) судити на підставі певного факту про існування іншого факту, не доведеного, а тільки передбачуваного».

    Презумпції класифікуються за таких підстав:

    • формі існування: легальні (закріплені нормами права) і фактичні (засновані життєвому досвіді, емпіричні);

    • сферою дії: загальноправові (діють у всіх галузях права) і галузеві (діють у межах однієї галузі права, наприклад, презумпція невинності);

    • юридичною силою: спростовувані (презумпція батьківства) і не спростовувані презумпції (презумпція невинності).

    Крім того, в юридичній практиці використовуються в ролі юридичних фактів такі положення, які не існують в дійсності - юридичні фікції. Вони використовуються для забезпечення формальної визначеності права, спрощують правові відносини. Наприклад, громадянин вважається несудимим, якщо судимість у встановленому законом порядку знято (за рішенням суду) або погашена (після закінчення певного терміну у залежності від тяжкості злочину). У законодавстві РФ юридичні фікції формально закріплені (легальні). Вони є неспростовними доказами, що допомагають подолати стан правової невизначеності. Фікції широко застосовуються в теорії права, де під фікціями розуміється особливий прийом нормотворчості. «Суть цього прийому полягає в тому, що певні юридичні наслідки закон пов'язує з завідомо неіснуючими фактами, а сенс фікції при цьому виражається вступними словами« як би »,« коли б »,« хоча б »і т.п. За допомогою такого прийому законодавець прагне подолати ним же встановлений режим правового регулювання ». Наприклад, особа вважається повідомлених про дату і місце судового розгляду, якщо місцезнаходження його не відомо, а порядок доставлена ​​за останнім, відомим місцем проживання, наприклад, визнання особи за рішенням суду безвісно відсутнім або померлим (особливе виробництво в цивільному процесі). Презумпції і фікції дозволяють у ряді випадків спростити і оптимізувати процес правового регулювання, допомагають вирішувати правові колізії.

    Додати в блог або на сайт

    Цей текст може містити помилки.

    Держава і право | Шпаргалка
    693.3кб. | скачати


    Схожі роботи:
    Основи правознавства 3
    Основи правознавства
    Основи правознавства 2
    Основи правознавства
    Основи правознавства 2
    Основи правознавства 2 Галузеві юридичні
    Відповіді на питання по курсу Основи правознавства
    Використання інформаційних технологій при вивченні курсу Основи правознавства
    Правова соціологія як складова правознавства
    © Усі права захищені
    написати до нас