Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві ЗАТ Черемша

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП
1. ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси»
1.1 Коротка характеристика підприємства
1.2 Аналіз основних техніко-економічних показників ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси» за 2002-2004 роки
2. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1 Загальні правила організації бухгалтерського обліку
2.2 Облікова політика підприємства
2.3 Функції і структура бухгалтерського апарату
3. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси»
3.1 Облікова політика ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси» на 2005 р.
3.2 Первинні облікові документи, документообіг та зберігання документів ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси»
3.3 Рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку
4. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Побудова облікового процесу, повністю задовольняє потреби організації, її власників і зовнішніх користувачів інформації, неможливо без раціональної його організації. Під організацією бухгалтерського обліку прийнято розуміти систему умов та елементів (доданків) облікового процесу, що включає первинний облік та документування операцій (первинну облікову документацію та документообіг), план рахунків бухгалтерського обліку, форми бухгалтерського обліку, форми організації обліково-обчислювальних робіт, обсяг і зміст звітності , - систему, що грунтується на притаманних бухгалтерському обліку правилах.
Підприємствам надано право розробляти свою облікову політику, самостійно визначати конкретні методики, форми, техніку ведення та організації бухгалтерського обліку виходячи з встановлених правил і особливостей господарювання.
При цьому відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник господарюючого суб'єкта. Він зобов'язаний створювати необхідні умови для правильного його ведення, забезпечити неухильне дотримання всіма підрозділами та службами, працівниками, які мають відношення до обліку, порядку оформлення та подання первинних облікових документів, інших джерел інформації для відображення в обліку містяться в них даних.
Керівник самостійно встановлює організаційну форму бухгалтерського роботи виходячи з виду організації, обсягу облікової роботи конкретних умов господарювання.
Основними завданнями бухгалтерського обліку є:
1) формування повної і достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємства;
2) забезпечення контролю над наявністю і рухом майна, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм і кошторисами;
3) своєчасні попередження негативних моментів господарсько-фінансової діяльності.
Актуальність теми курсової роботи обумовлюється винятковою роллю бухгалтерського обліку в економічному житті суспільства.
У вітчизняній економічній літературі дуже багато публікації з бухгалтерського обліку та звітності. Розглядаються основні принципи та базові загальноприйняті правила ведення бухгалтерського обліку, обробки та підготовки інформації фінансового характеру, що дозволяє використовувати систему облікової інформації в процесі прийняття управлінських рішень для планування та організації бізнесу. Ці питання аналізуються і розглядаються в роботах: Козлової Є.П., Безруких П.С., Краснової Л.П..
Метою даної роботи є розкрити основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.
Досягнення зазначеної мети вимагало постановки та вирішення наступних завдань:
-Розглянути загальні правила організації бухгалтерського обліку;
-Дати загальну характеристику формам бухгалтерської обліку;
-Визначити права, обов'язки і відповідальність головного бухгалтера.
Предметом дослідження є бухгалтерський обліку підприємства.

1. ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси»
1.1 Коротка характеристика підприємства
Закрите акціонерне товариство «Черемшанська МСО-Тапси» створено шляхом злиття відкритого акціонерного товариства «Черемшанська МСО», зареєстроване Державної Реєстраційної палатою при Міністерстві Юстиції Республіки Татарстан, свідоцтво про державну реєстрацію № 1637 / к (41) від 13 серпня 1999 р., та відкритого акціонерного товариства «СІТАПС», зареєстроване Міжрайонною інспекцією Міністерства Російської Федерації з податків і зборів № 14 по Республіці Татарстан, за основним державним номером 1021602826376 від 12 серпня 2002
Товариство займається будівельно-монтажними роботами.
Місце знаходження Товариства: Республіка Татарстан, с. Черемшан, вул. Титова д. 9.
Поштова адреса Товариства: 423100, Республіка Татарстан, с. Черемшан, вул. Титова д. 9.
Товариство є юридичною особою - комерційної організації - з моменту його державної реєстрації і має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
Статутний капітал Товариства на момент його установи встановлений у розмірі 15220000 (П'ятнадцять мільйонів двісті двадцять тисяч) рублів і розділений на 15 220 (П'ятнадцять тисяч двісті двадцять) звичайних іменних акцій номінальною вартістю 1 000 (Одна тисяча) рублів кожна. При установі суспільства всі його акції розміщені серед його засновників.
Акції розподіляються наступним чином:
-Відкрите акціонерне товариство «СІТАПС» отримує-8 355 (Вісім тисяч триста п'ятдесят п'ять) акцій, на суму 8355000 (Вісім мільйонів триста п'ятьдесят п'ять тисяч) рублів, що становить 54,9% участі в ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси» .
- Відкрите акціонерне товариство «Черемшанська МСО» отримує - 6 865 (Шість тисяч вісімсот шістдесят п'ять) акцій, на суму 6865000 (Шість мільйонів вісімсот шістьдесят п'ять тисяч) рублів, що состовляет45, 1% участі в ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси» .
1.2 Аналіз основних техніко-економічних показників ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси» за 2002-2004 роки
Для того щоб отримати повну картину про діяльність організації, про його можливості, реальне положення справ на підприємстві, проводиться оцінка основних техніко-економічних показників.
Таблиця 1 - Аналіз основних техніко-економічних показників ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси» за 2002-2004 роки

Показники

2002
2003
2004

Сума

Абсол. измение
Темп росту,%
Сума
Абсол. измение
Темп росту,%
Виручка від реалізації, тис. крб.
20744
24804
4060
119,57
300000
5196
120,95
Собівартість реалізованої продукції, тис. руб.
18673
20103
1430
107,66
26315
6212
130,9
Прибуток від реалізації, тис. крб.
3179
3741
562
117,68
4500
759
120,29
Чистий прибуток, тис. руб.
1389
2760
1371
198,7
4160
1400
150,72
Середньорічна вартість основних засобів, тис. руб.
15513
17857
2344
115,11
19764
1907
110,68
Фондовіддача
1,34
1,39
0,05
103,73
1,52
0,13
109,35
Фондомісткість
0,75
0,72
-0,03
96
0,66
-0,06
92
Фондоозброєність, тис. руб.
112,41
127,55
15,14
113,47
139,18
11,63
109,12
Амортизація, тис. руб.
16328
18395
2067
112,66
19250
855
104,65
Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. руб.
3870
4850
980
125,32
5139
289
105,96
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, про.
5,36
5,11
-0,25
95,34
5,84
0,73
114,29
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
138
140
2
101,45
142
2
101,43
Продуктивність праці, тис. руб.
150,63
177,29
26,66
117,7
211,55
34,26
119,32
Фонд оплати праці, тис. руб.
5935
6212
277
104,67
8553
2341
137,69
Середня заробітна плата, тис. руб.
3,580
4,761
1,181
132,99
5,863
1,102
123,15
Економічна рентабельність,%
7,44
13,73
6,29
184,54
15,81
2,08
115,15
Вантажообіг вантажних автомобілів, т. км.
1250394
1500025
249631
119,96
1617970
117945
107,86
ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси» є рентабельним. Його виручка від реалізації за 2002-2003 р. збільшилася на 4060 тис. руб., Відповідно темп зростання склав 119,57%, а за 2003-2004 р. збільшилася на 5196 тис. руб. і темп росту 120,95%. Так що всі показники взаємопов'язані, то збільшення виручки від реалізації веде за собою і збільшення заробітної плати, так за 2002-2003 р. заробітна плата збільшилася на 1181 тис. крб., А за 2003-2004 р. на 1102 тис. руб .. Чистий прибуток за 2003 рік відносно 2002 року збільшилася в 1,9 рази, а за 2004 рік відносно 2003 року в 1,5 рази.
Зростання виручки від продажів за досліджуваний період обумовлений зростанням продуктивності праці, зростанням запасів на складах, розширенням торгової мережі, скороченням часу обслуговування.
Чисельність працівників за 2002-2003 р. збільшилася на 2 чоловік і за 2003-2004 р. на 2 людини. Зростання числа працівників обумовлений зокрема із збільшенням потреби в обслуговуючому і виробничому персоналі.

2. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Відповідно до Цивільного кодексу РФ юридичною особою визнається організація, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.
Ми розглядаємо організацію бухгалтерського обліку комерційними фірмами, тобто такими, які переслідують отримання прибутку як основну мету своєї діяльності.
Не залежно від організаційно-правової форми всі комерційні організації здійснюють свою діяльність відповідно до статуту організації. Управління організацією також здійснюється відповідно до її статуту або установчим договором [7].
У процесі діяльності організацій здійснюється велика кількість простих і складних господарських операцій. Із придбаних у встановленому порядку різноманітних предметів праці організації за допомогою засобів праці, якими вони мають у своєму розпорядженні, і затраченої праці, працівників виробляють продукцію виконують роботи та надають послуги, реалізуючи їх покупцям і замовникам відповідно до укладених договорів купівлі-продажу. При цьому на всіх стадіях виробничого процесу і кругообігу господарських засобів в організації виникають об'єкти бухгалтерського обліку.
Всі об'єкти бухгалтерського обліку можна умовно розділити на кілька груп. До першої належать майно, яке перебуває у власності організації або яким власник наділяє організацію, передаючи його їй в оперативне управління або господарське відання (державні і муніципальні унітарні підприємства). До другої групи об'єктів обліку слід віднести процеси, що відбуваються в організації: процес придбання (заготівлі) матеріально-виробничих запасів (сировини, матеріалів, та інших предметів праці), процес виробництва продукції (товару), її випуску та реалізації. В окрему групу виділяють розрахункові операції з постачальниками матеріалів, покупцями виготовленої продукції, з працівниками по оплаті праці і т.д. Самостійну групу утворюють об'єкти обліку, що відображають кінцеві фінансові результати діяльності організації. Крім того, об'єктами обліку є джерела засобів і ресурсів організації (статутний капітал, додатковий капітал, резервний капітал, фонди спеціального призначення тощо) і їх рух. Отже, в бухгалтерському обліку знаходять відображення як сам процес виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), так і кругообіг капіталу [8].
2.1 Загальні правила організації бухгалтерського обліку
Бухгалтерського обліку як функції управління властиві такі основи його організації:
- Нормативне регулювання бухгалтерського обліку. Держава в особі законодавчої і виконавчої влади у відповідних законах (Федеральному законі «Про бухгалтерський облік» та ін) та інших актах законодавства встановлює єдині правові і методологічні основи організації та ведення бухгалтерського обліку, правила публікації звітності та здійснює заходи, що забезпечують достовірність бухгалтерської інформації.
- Постійне підвищення ролі бухгалтерського обліку в забезпеченні користувачів бухгалтерською інформацією, необхідної їм для прийняття правильних рішень. До такої інформації можна, наприклад, віднести інформацію про фінансовий стан, прибутки, конкурентоспроможності, рентабельності;
- Динамічність бухгалтерського обліку, постійне вдосконалення облікового процесу, методології і техніки бухгалтерського обліку на основі комп'ютеризації, оптимізації витрат на ведення бухгалтерського обліку;
- Використання в бухгалтерському обліку загальних принципів управління, включаючи системний підхід, економіко-математичні методи і моделі, принципи програмно-цільового управління, наукову організацію праці та інші методи і моделі [13].
Крім основних принципів при відображенні інформації в системі бухгалтерського обліку повинні дотримуватися такі правила його побудови:
- Суцільна, безперервна, документально обгрунтована та взаємопов'язана реєстрація всіх скоєних в організації господарських операцій.
- Облік повинен будуватися на основі відображення фактів господарської діяльності в тому звітному періоді, в якому вони мали місце (допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності);
- Оцінка майна та зобов'язань. Це правило передбачає оцінку основних засобів, матеріально - виробничих запасів, незавершеного виробництва, фінансових вкладень і зобов'язань за фактично сформованим у момент здійснення операції витрат (за первісною або історичною собівартістю).
- Визначення господарського суб'єкта, зобов'язаного вести бухгалтерський облік і складати бухгалтерську звітність. Це правило відноситься до діючого юридичній особі, що продовжує свою господарську та іншу комерційну діяльність у доступному для огляду майбутньому [9].
Документування операцій і документообіг
Характерна особливість бухгалтерського обліку полягає в тому, що він заснований на суворому документуванні господарських операцій (фактів господарської діяльності).
Всі документи, що служать підставою для записів у бухгалтерському обліку, повинні представлятися в бухгалтерію організації в установленому порядку до певного терміну для перевірки з точки зору законності відображених у них операцій, правильності оформлення (повнота реквізитів, наявність підписів відповідальних осіб і т.д.) і для подальшої обробки та групування.
Рух документів від моменту складання в даній організації або отримання від інших організацій до здачі в архів після обробки та систематизації називається документообігом. Розклад строків складання, подання та обробки первинних документів, реєстрації та групування облікових даних, продовження інших стадій облікового процесу прийнято називати графіком в обліку [10].
Графік зазвичай включає перелік і терміни облікових робіт виконуваних оперативними, інженерно-технічними і бухгалтерськими працівниками, з додатком форм документів та інструкцій з їх складання. По кожному документу в графіку вказують виконавця (укладача), адресат (служб, куди надходить документ), строки подання та обробки. Графіки зазвичай мають форму таблиць, діаграм і ін
План рахунків бухгалтерського обліку
Планом рахунків бухгалтерського обліку називають перелік синтетичних рахунків, що відображає систематизовану угруповання необхідної інформації про всебічну господарської діяльності господарюючого суб'єкта та визначає таку організацію бухгалтерського обліку, яка дозволяє отримувати цю інформацію для оперативного керівництва та управління, повсякденного контролю в інтересах власників, інших зацікавлених осіб, органів державної і виконавчої влади.
Виходячи із завдань системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку, Міністерством фінансів Російської Федерації визначено використовувати на всій території країни єдиний план рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств незалежно від їх відомчої підпорядкованості, форм власності та організаційно-правових форм (крім кредитних і бюджетних організацій) і Інструкцію щодо його застосування.
Господарюючі суб'єкти на основі єдиного Плану рахунків повинні складати робочі плани рахунків бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності. Їм надано право в робочих планах рахунків встановлювати кількість рахунків, уточнювати зміст субрахунків, а також вводити додаткові, виключати або об'єднувати окремі субрахунки [5].
Облікові регістри
У бухгалтерії всі записи ведуться в таблицях спеціальної форми, або облікових регістрах. Облікові регістри можуть мати форму книг (журналів), карток, відомостей, машинограм або машинних носіїв інформації. Технічно реєстрація даних може здійснюватися ручним способом або бути частково або повністю автоматизованої. Облікові регістри можуть класифікуватися за різними ознаками.
- За характером записів виділяють: хронологічні регістри, в яких реєстрація бухгалтерських документів ведеться в послідовності їх надходження, систематичні регістри, на яких записи групуються за рахунками, і комбіновані регістри, що поєднують хронологічну і систематичну запису.
-За обсягом змісту регістри поділяються на синтетичні та аналітичні.
-З побудови регістри можуть бути односторонніми (наприклад, картки, на яких колонки приходу і витрати - дебету і кредиту - розташовані на одній стороні), двосторонніми (наприклад, записи в книгах на розвороті сторінок - зліва по дебеті, а справа-по кредиту) , многоколонном (коли показники групуються за додатковими ознаками, наприклад, при обліку загальновиробничих витрат за статтями калькуляції), лінійними (наприклад, аналітичний облік з постачальниками ведеться позиційно, окремим рядком, за кожним постачальником), шаховими (запис по дебету і кредит проводиться одноразово) .
- За зовнішнім виглядом - це вже згадані бухгалтерські книги, картки, відомості і машинні носії даних. У сучасних умовах все більш широке застосування в бухгалтерському обліку знаходять машинні носії інформації, наприклад, магнітні стрічки та диски. При їх використанні повинна бути передбачена можливість їх виведення на паперові носії інформації.
Форми регістрів бухгалтерського обліку розробляються і рекомендуються Міністерством фінансів РФ та іншими органами, які законодавчо надано право регулювання бухгалтерського обліку [2].
Форми бухгалтерського обліку
Регістри бухгалтерського обліку створюють основу форми бухгалтерського обліку. Під формою бухгалтерського обліку прийнято розуміти певне поєднання побудови та взаємозв'язку регістрів, а також порядок і способи реєстрації та групування в них облікової інформації. На практиці одержали поширення кілька форм бухгалтерського обліку - ручних (меморіально-ордерна, журнально-ордерна) і машиноорієнтованого (таблично-автоматизована, комп'ютерна та ін) [5].
При меморіально-ордерній формі всі бухгалтерські проводки заносяться в меморіальні ордери, до яких додаються первинні виправдувальні документи або накопичувальні і групувальні відомості, що служать підставою облікових записів.
До достоїнств меморіально-ордерної форми обліку слід віднести строгу послідовність облікових процедур, простоту і доступність облікової техніки, можливість поділу облікової інформації між співробітниками, що володіють різною кваліфікацією.
Недоліки меморіально-ордерної форми складаються в її значної трудомісткості.
Для журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку характерне використання в якості основних регістрів журналів-ордерів і допоміжних до них накопичувальних відомостей.
У цілому облікові регістри журнально-ордерної форми зручні для контролю, аналізу та складання звітів. У той же час ця форма бухгалтерського обліку має недоліки, до яких відносять складну і громіздку структуру журналів-ордерів, які заповнюються вручну [5].
Відмінною особливістю машиноорієнтованого форм бухгалтерського обліку є можливість складання на основі комп'ютерних програм в автоматичному режимі регістрів, узагальнюючих облікову інформацію в розрізах, необхідних для управління, контролю, аналізу та складання установленої бухгалтерської звітності.
Одним з обов'язкових умов автоматизації обліково-обчислювальних робіт є програми реєстрації та обробки бухгалтерських даних. Вони включають розробку технологій автоматизованого отримання та обробки облікової інформації, в тому числі: первинні документи, пристосовані до автоматизованої обробки; документообіг, розрахований на обробку облікових даних на комп'ютерах; коди; звітні розробки, одержувані автоматично; програми робіт обчислювальної техніки; технологічні та інструкційні карти , формалізують порядок виконання робіт на всіх етапах технологічного процесу автоматизованої машинної обробки облікової інформації, включаючи роботу облікового персоналу та персоналу інших функціональних служб організації зі збору та передачі первинної облікової інформації на обробку і щодо використання отриманих звітних розробок.
Організації самостійно вибирають регістри, форми і методи бухгалтерського обліку виходячи з обсягу облікових робіт, наявність обчислювальної техніки та інших умов. Вони можуть не тільки використовувати рекомендовані форми, але й розробляти свої оригінальні, дотримуючись при цьому загальні методологічні принципи, встановлені в централізованому порядку, а також технологію обробки облікових даних [15].
2.2 Облікова політика підприємства
Одним з перших стандартів з ведення бухгалтерського обліку є ПБУ 1 / 98 «Облікова політика організацій». Цей документ внутрішнього користування, встановлює межі вживаних організацією правил ведення бухгалтерського обліку, якщо вони мають багатоваріантний склад.
Під обліковою політикою організації розуміється обрана нею сукупність способів ведення бухгалтерського обліку: первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської (статутної та іншої) діяльності.
До способів ведення бухгалтерського обліку належать методи групування та оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів, прийоми організації документообігу, інвентаризації, способи застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи регістрів бухгалтерського обліку, обробки інформації та інші відповідні способи і прийоми.
Облікова політика організації формується головним бухгалтером і затверджується керівником організації.
При цьому затверджуються:
1) робочий план рахунків бухгалтерського обліку;
2) форми первинних облікових документів;
3) методи оцінки активів і зобов'язань;
4) порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань;
5) правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;
6) порядок контролю за господарськими операціями, а також інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.
Серед елементів облікової політики необхідно також вказати встановлені в операції методи контролю за здійсненням господарських операцій, їх оформленням співробітниками організації, форми і способи контролю за їх діями. До таких можна віднести поділ функцій співробітників, складання форм внутрішньої звітності окремими підрозділами, проведення періодичних перевірок професійних якостей співробітників, створення служби внутрішнього аудиту або залучення аудиторських форм не тільки для підтвердження річної звітності, але і для проведення перевірки правильності здійснюваних операцій як з юридичних, так і фінансової точок зору незалежним аудитором з ініціативи організації [11].
Як відомо, облікова політика організації приймається на ряд років і не повинна щорічно змінюватися. Зміни до облікової політики можуть вноситися у випадках:
- Зміни законодавств Російської Федерації чи нормативних актів, що впливають на постановку бухгалтерського обліку;
- Розробки організацією нових способів бухгалтерського облік, застосування яких дозволить більш достовірно відображати факти господарської діяльності або зменшити трудомісткість облікового процесу;
- Істотної зміни умов діяльності, що може бути пов'язано з реорганізацією, зміною власників, зміною видів діяльності і т.п.
Зміни облікової політики має бути обгрунтованим і оформлятися в порядку, передбаченому в ПБУ 1 / 98. Вони повинні вводитися з 1 січня року, наступного за роком затвердження відповідного організаційно-розпорядчого документа. Це зміни облікової політики оголошується в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності організації [6].
2.3 Функції і структура бухгалтерського апарату
Організацією (акціонерним товариством, іншим господарюючим суб'єктом, державним унітарним або муніципальним підприємством і т. д.) керує директор (рада директорів, управляючий), який призначається засновниками, власником, або сам власник. Оперативне керівництво адміністративно-господарської, комерційної діяльністю здійснюється, як правило, через апарат управління, який організовує всю роботу, координує і контролює діяльність внутрішніх ланок організації, веде бухгалтерський облік, складає встановлену звітність і представляє її відповідним органам.
При наявності у складі апарату управління організації самостійного облікового апарату - бухгалтерії, очолюваної головним бухгалтером, на неї покладаються ведення своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку, формування повної і достовірної інформації про її діяльність і майновий стан, необхідної також для контролю за дотриманням чинного законодавства, за раціональним і економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів (відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами), запобігання негативних явищ в діяльності організації, здійснення режиму економії.
Обліковий апарат тісно пов'язаний з усіма структурними підрозділами організації, зі службами і відділами апарату управління і окремими виконавцями. Подані в бухгалтерію всіма підрозділами та службами організації необхідні для обліку та контролю документи, звітні відомості, а також планові, кошторисні і нормативні дані обробляються і групуються за певними ознаками, і на їх основі готується інформація про діяльність окремих підрозділів та організації в цілому. Практична цінність цієї інформації полягає в тому, що вона дозволяє глибоко аналізувати економічні показники роботи, систематично контролювати господарські процеси і явища, робити на їх основі потрібні висновки і вживати заходів щодо поліпшення роботи організацій, її підрозділів і служб.
Особливу увагу бухгалтерського апарату має бути звернено на функції контролю навіть за наявності в організації служби внутрішнього аудиту. Контроль, здійснюваний бухгалтерським апаратом, можна підрозділити на попередній, поточний і наступний.
При наявності в організації бухгалтерської служби велика увага зазвичай приділяється структурі бухгалтерського апарату. Під структурою бухгалтерського апарату прийнято розуміти його підрозділ на складові частини на основі принципів поділу праці, тобто спеціалізації працівників бухгалтерії і кооперації їх спільних зусиль [5].
Структура бухгалтерії, як правило, складається з:
- Розрахункової групи, працівники який на підставі первинних документів виконують всі розрахунки по заробітній платі та утримань з неї, здійснюють контроль за використанням фонду оплати праці, ведуть облік розрахунків по відрахуваннях у позабюджетні фонди та ін;
- Виробничо-калькуляційної групи, працівники якої ведуть облік витрат на всі види виробництв, калькулюють фактичну собівартість продукції, що випускається і складають звітність; визначають склад витрат на незавершене виробництво;
- Загальне групи, працівники якої здійснюють облік решти операцій, ведуть Головну книгу і складають бухгалтерську звітність.
У великих організаціях виділяється фінансова група, працівники якої ведуть облік грошових коштів і розрахунків з дебіторами кредиторами, юридичними та фізичними особами;
Матеріальна група, працівники якої ведуть облік придбання матеріальних цінностей, розрахунків з постачальниками матеріалів, надходження і витрачання матеріалів у розрізі місць їх зберігання та використання коштів і т. д.
Бухгалтерія представляє систематичну інформацію про роботу організації та окремих його підрозділів керівництву та раді директорів (правлінню) організації [3].
Права, обов'язки і відповідальність головного бухгалтера
Права і обов'язки керівника бухгалтерської служби організації визначені законодавчими актами Російської Федерації, в першу чергу Федеральним законом «Про бухгалтерський облік».
Головний бухгалтер безпосередньо підкорятимуться керівнику організації, яким він призначається і звільняється з посади. Керівник зобов'язаний забезпечити всі необхідні умови для належної організації роботи бухгалтерії, а також для виконання всіма працівниками підприємства вимог головного бухгалтера щодо оформлення та подання необхідних для бухгалтерського обліку документів та інших зведенні.
Головний бухгалтер відповідає за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне складання повної і достовірної бухгалтерської звітності. Він повинен стежити за дотриманням встановлених принципів, норм та правил обліку при відображенні здійснюваних підприємством господарських операцій, а також за їх відповідністю чинному законодавству. Головний бухгалтер контролює рух майна та виконання зобов'язань. Практично бухгалтер організовує всю роботу бухгалтерії, розподіляє обов'язки між працівниками бухгалтерського апарату і контролює виконання ними цих обов'язків. Дуже велика роль головного бухгалтера у налагодженні інформаційних зв'язків між всіма підрозділами підприємства шляхом складання і чіткого дотримання графіка обороту облікової документації. Повинен бути забезпечений порядок зберігання документів та недопущення до їх використання сторонніх осіб. Існують певні правила архівного зберігання документів. Нормативно мінімальний термін зберігання первинних бухгалтерських документів, регістрів і звітів визначено в 5 років; деякі документи зберігаються довше, наприклад, термін зберігання особових рахунків працівників - 75 років.
Грошові та розрахункові документи, фінансові і кредитні зобов'язання повинні мати підпис головного бухгалтера, без цього підпису документи вважаються недійсним і не повинні прийматися до використання. У разі відсутності головного бухгалтера тривалий час (наприклад, якщо він знаходиться у відпустці або у відрядженні) керівник повинен письмово розпорядитися про подання права підпису іншій особі.
Бухгалтер не повинен оформляти і виконувати документи по операціях, які суперечать законодавчим нормам і порушують договірну і фінансову дисципліну. Якщо у головного бухгалтера і керівника виникли розбіжності по суті проведених операцій і їх законності, то бухгалтер приймає документи до виконання, але тільки на підставі письмового розпорядження керівника, який і несе всю повноту відповідальності за наслідки здійснення таких операцій [12].
З головним бухгалтером погоджується призначення або зміна матеріально-відповідальних осіб - касирів, комірників і ін Як правило, головний бухгалтер не може виконувати обов'язки, пов'язані з матеріальною відповідальністю, тому функції касира покладаються на окрему особу. Якщо в штаті підприємстві така посада відсутня (таке положення характерно для малих підприємств), то обов'язки касира за письмовим розпорядженням керівника підприємства можуть виконуватися головним бухгалтером чи іншими працівниками.
У сучасних умовах у функції головного бухгалтера входить не лише контроль за організаційно-технічним станом обліку, а й економічний аналіз облікових і звітних даних. Головний бухгалтер та інші облікові працівники повинні добре знати економіку та особливості виробничо-технологічного циклу тієї галузі, до якої належить їхнє підприємство, бути компетентним у питаннях фінансів і кредитування, у цивільному і трудовому законодавстві. Бухгалтер повинен вміти планувати і контролювати поточні грошові потоки, брати активну участь у складанні бізнес-планів, в яких дається техніко-економічне обгрунтування проектів розвитку підприємства [2].
Системою нормативного регулювання бухгалтерського обліку та звітності регламентовані і інші правила головного бухгалтера. До них відносяться підпорядкованість головному бухгалтеру всіх працівників, зайнятих бухгалтерським обліковому формуванням звітності (у бухгалтерії, на обчислювальній установці, в інших підрозділах). Цим досягається консолідація всього облікового апарату під керівництвом головного бухгалтера. Він встановлює службові обов'язки всіх працівників обліку з тим, щоб кожен знав коло виконуваних ним робіт і ніс за них відповідальність [5].

3. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси»
3.1 Облікова політика ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси» на 2005 р.
Порядок введення обліку на підприємстві
- Бухгалтерський і податковий облік на підприємстві ведеться в бухгалтерією.
- Організація веде облік з використанням комп'ютерної техніки, бухгалтерської програми, меморіальних ордерів.
- Організація використовує робочий план рахунків (додаток № 1 до цього наказу), розроблений наказом Мінфіну Росії від 31 грудня 2000 р. № 94 н.
Облікові документи і регістри
- Господарські операції в бухгалтерському обліку оформляються типовими первинними документами, які затверджені законодавчо.
- Податковий облік ведеться в регістрах, розроблених організацією самостійно і затверджених цим наказом.
- Облікові документи зберігаються на підприємстві протягом п'яти років.
Порядок проведення інвентаризації
Інвентаризація матеріалів, товарних запасів і розрахунків проводиться один раз на початок року, а також у випадках, передбачливих законодавством. Інвентаризація основних засобів проводиться один раз на три роки.
Облік основних засобів
- Амортизація основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку нараховується лінійним методом відповідно до гл. 25 НК РФ «Податок на прибуток».
- Вартість об'єктів основних засобів вартістю до 10 тис. руб. за одиницю списувати на собівартість продукції (робіт, послуг) у момент введення в експлуатацію. З метою забезпечення збереження таких об'єктів основних засобів організувати аналітичний облік протягом всього терміну корисної в експлуатації об'єктів.
Облік нематеріальних активів
- Нематеріальні активи в бухгалтерському і податковому обліку амортизуються лінійним методом (п.15 ПБУ 14/2000).
- Амортизація нематеріальних активів в бухобліку відряджає на окремому рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів».
Списання матеріально-виробничих запасів
При відпуску матеріально-виробничих запасів у виробництві та іншому вибутті їх оцінка в бухгалтерському та податковому обліку здійснюється за собівартістю.
Облік витрат майбутніх періодів
Витрати майбутніх періодів списуються рівномірно протягом періоду, до якого відноситься (п.1 ст. 272 ​​НК РФ)
Облік загальногосподарських витрат
Загальногосподарські витрати списуються в дебет 20 рахунку «Основне виробництво»
Облік виручки в обчислення податку на додану вартість
Визнавати реалізацію з метою обчислення податку на додану вартість відповідно до п. 1 ст.167 НК РФ у міру оплати (надходження грошових коштів, в інших видів оплати).
Облік виручки з метою нарахування податку на прибуток
Для обліку доходів і витрат із метою числень податку на прибуток застосовувати метод нарахування відповідно до статей 272 і 273НК РФ
Авансові платежі з податку на прибуток
Щомісячні авансові платежі з податку на прибуток розраховуються виходячи з фактично сплаченого податку на прибуток за минулий квартал
Облік готової продукції
Готову продукцію оцінюють за фактичною виробничою собівартістю.
Облік незавершеного виробництва
Незавершене виробництво оцінюється за фактичною виробничою собівартістю.
Облік орендної плати
Надійшла орендну плату від здачі в оренду майна вважати доходом від звичайних видів діяльності.
Розрахунок податку на видобуток корисних копалин
Кількість видобутої корисної копалини визначається прямим методом. Ст.339 НК РФ.
3.2 Первинні облікові документи, документообіг та зберігання документів ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси»
Всі господарські операції, що проводяться організацією, повинні оформлятися виправдувальними документами. Ці документи є первинними обліковими документами, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік.
Рух матеріальної маси - це в основному надходження і вибуття. Надходження матеріалу супроводжується вхідними документами - це накладні та рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні та інші документи, що оформляються постачальником матеріалу. Вибуття (переміщення) матеріалу супроводжується вихідними документами.
Картка руху матеріалу - заводиться для матеріалів з однаковим номенклатурним номером. Містить у собі повний опис параметрів даної матеріальної позиції. Сам номенклатурний номер, назву, одиницю виміру, облікову ціну, сорт, бухгалтерський рахунок на якому обліковується даний матеріал і т.п. Крім цього, як випливає з назви, в ній простежується всі рухи даної матеріальної позиції - прихід, витрата, залишок. За записами у картці ведення обліку з даного матеріалу (інвентарній картці) легко побачити, скільки відпущено і, скільки залишилося, не вдаючись до інвентаризації. Інвентаризації, в цьому випадку, потрібна тільки для звірки даних обліку з фактичними залишками.
Оборотна відомість - містить сумарну інформацію по руху матеріальної маси. Для кожного номенклатурного номера в оборотній відомості повинна бути інформація в кількісному і сумовому вимірах на початок періоду, прихід, витрату і залишки на кінець періоду.
Накладна на переміщення - використовується для оформлення операцій по переміщенню матеріалів з одного підрозділу в інший.
Акт на списання - використовується для оформлення вибуття матеріалу не пов'язаного з його використанням в процесі виробництва - псування, втрата споживчих властивостей, пропажа і т.п.
Зберігання документів Товариства
Товариство зобов'язане зберігати наступні документи:
- Договір про створення товариства;
- Статут товариства, зміни доповнення, внесені до статуту товариства, зареєстровані в установленому порядку, рішення про створення товариства, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;
- Документи, що підтверджують права товариства на майно, що знаходяться на його балансі;
- Внутрішні документи товариства;
- Положення про філію або представництво товариства;
- Річні звіти;
- Документи бухгалтерського обліку;
- Документи бухгалтерської звітності;
- Протоколи загальних зборів акціонерів (рішення акціонера, що є власником всіх голосуючих акцій товариства), засідань ради директорів (наглядової ради) товариства, ревізійної комісії (ревізора) товариства та виконавчого колегіального органу товариства (правління, дирекції);
- Бюлетені для голосування, а також довіреності (копії доручень) на участь у загальних зборах акціонерів;
- Звіти незалежних оцінювачів;
- Списки афіновані осіб товариства;
- Списки осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, що мають право на отримання дивідендів, а також інші списки, що складаються суспільством для реалізації акціонерами своїх прав відповідно до вимог Федерального закону;
- Висновки ревізора товариства, аудитора товариства, державних і муніципальних органів фінансового контролю;
- Проспекти емісії, щоквартальні звіти емітента та інші документи, що містять інформацію, яка підлягає опублікуванню чи розкриття іншим способом відповідно до Федеральним законом і іншими федеральними законами;
- Інші документи, передбачені Федеральним законом, статутом товариства, внутрішніми документами товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, органів управління товариства, а також документи, передбачені правовими актами Російської Федерації.
Товариство зберігає документи, перераховані вище, за місцем знаходження його виконавчого органу в порядку і протягом термінів, які встановлені федеральним органом виконавчої влади по ринку цінних паперів.
Інформація про суспільство надається їм відповідно до вимог Федерального закону та інших правових актів Російської Федерації.
Товариство зобов'язане забезпечити акціонерам доступ до документів, перераховані вище. До документів бухгалтерського обліку мають право доступу акціонери (акціонер), які мають у сукупності не менше 25 відсотків голосуючих акцій товариства.
Документи, перераховані вище, повинні бути представлені суспільством протягом семи днів з дня пред'явлення відповідної вимоги для ознайомлення в приміщенні виконавчого органу товариства. Товариство зобов'язане на вимогу осіб, які мають право доступу до документів, надати копії зазначених документів. Плата, що стягується суспільством за надання даних копій, не може перевищувати витрати на їх виготовлення.
3.3 Рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку в ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси»
Бухгалтерський облік носить загальногосподарський характер і тому притаманний і необхідний будь-якому суспільству. У Росії так само, як і в інших країнах, розроблена і діє своя національна система бухгалтерського обліку, яка більш повно і точно враховує специфіку економічних відносин і традицій держави.
Зміни та нововведення в галузі бухгалтерського обліку пов'язані з формуванням системи відповідної і складається у нас сьогодні моделі господарювання з урахуванням нових вимог ринкової економіки. Остання викликана розвитком ринкових відносин, взаємозв'язків і взаємозалежностей в роботі з іноземними інвесторами та інвестиціями, із збільшенням обсягу товарних і розрахункових відносин з ними і з їх банками. У зв'язку з цим бухгалтерська інформація повинна бути орієнтована на міжнародні стандарти, тобто вона повинна бути достатньою, доречною, необхідною і зрозумілою іноземним користувачам для аналізу, контролю і управління з їх боку своїми вкладеннями.
До одного з основних напрямків удосконалення бухгалтерського обліку відноситься підвищення рівня автоматизації обліково-обчислювальної робіт. Особливо важливо в даний час розташовувати комп'ютерами, що дозволяють створювати автоматизовані робочі місця бухгалтерів.
Обов'язковою умовою є розробка програм автоматизації реєстрації та обробки бухгалтерських даних.
Необхідні також сучасні ваговимірювальні прилади та інші засоби реєстрації інформації, що дозволить механізувати й автоматизувати процес збору інформації, включаючи складання первинних документів.
Для оптимізації обробки облікової інформації в ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси» була розроблена індивідуальна програма «Інтеграл». За допомогою цієї програми розраховуються прихід-витрата грошових коштів матеріалів, складаються касовий і авансовий звіти, оборотні відомості по рахунках розрахунків, використовується для складання зведень і проводок і звіту ЄСП, а також для нарахування заробітної плати.
Бухгалтера ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси» по ходу оновлення програм обліку проходять атестацію.

4. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Завдання 1
Відобразити в журналі реєстрації такі операції (Таблиця 1):
2) засновник вніс як паю в статутний капітал автомобіль вартістю 220 000 рублів.
8) засновник вніс як паю в статутний фонд право на користування землею вартістю 16 000 рублів.
10) списаний металорізальний верстат первісною вартістю 590 000 рублів. Нараховано амортизацію на день списання 590 000 рублів. Оприбутковано запчастин на суму 20 200 рублів. Нараховано зарплату за демонтаж 2 000 рублів. Зробити розрахунок за Додатка 3.
Таблиця 2 - Журнал реєстрації господарських операцій
№ опер.
Найменування документа
Зміст операції
Сума
Д-т
К-т
Тип
1
Договір передачі; акт приймання-здачі
Засновник вніс як паю автомобіль вартістю 220000рублей.
Нараховано ПДВ
Введення в експлуата-цію
220000
220000
33559
220000
75 / 1
08
19
01
80
75 / 1
68
08
II
III
III
I
2
Договір передачі; акт приймання.
Засновник вніс як паю в статутний фонд право на користування землею.
16000
16000
08
04
75 / 1
08
I
I
3
Акт списання,
Розрахунок бухгалтерії
Накладна
Розрахунково-платіжна відомість відрахувань ЕСН
Списаний металорізальний верстат. Нараховано амортизацію на день списання. Оприбутковано запчастин. Нараховано зарплату за демонтаж. Відрахування ЕСН від нарахованої з / п 26%. Фінансовий результат від Списання верстата: прибуток.
590000
590000
20200
2000
520
17680
01 / 1
02
10
91
91
91
01
01 / 1
91
70
69
99
I
IV
III
III
III
III

Таблиця 3 - Розрахунок фінансового результату від ліквідації об'єкта основних засобів

Показники
Розрахунок
Результат
1
Первісна вартість (грн.).
590000
2
Нарахована амортизація (грн.).
590000
3
Залишкова вартість
590000-590000
0
4
Вартість демонтажу (грн.):
- Заробітна плата
- Відрахування ЕСН
Разом
2000 * 26: 100
2000 +520
2000
520
2520
5
Оприбутковано запчастин (грн.).
20200
6
Фінансовий результат (+ прибуток, - збиток), (грн.).
590000-590000 -
-2520 +20200
+17680

Примітка: ЕСН 26% від фонду оплати праці.
Завдання 2А
Визначити суму амортизаційних відрахувань, скласти розрахунок за таблицею (Додаток 2). Скласти бухгалтерський запис з нарахування амортизації за місяць: Завдання 1. Підприємство придбало право на винахід вартістю 408 000 рублів. Термін використання 5 років.
Таблиця 4 - Розрахунок місячної амортизації нематеріальних активів

Показники
Розрахунок
Результат
1
Первісна оцінка, (грн.).
40800
2
Строк корисного використання, (років).
5
3
Місячна норма амортизації, в%.
[1 / (5 * 12)] * 100
1,67
4
Місячна сума амортизації, (грн.).
(40800 * 1,67) / 100
680
Бухгалтерська запис з нарахування амортизації за місяць:
Дебет рахунку 26 «Загальногосподарські витрати», Кредит рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів» - 680 рублів.
Завдання 2Б
Визначити суму амортизаційних відрахувань на 2 квітня 2005 лінійним і нелінійними способами, якщо:
Завдання 6. 2 грудня 1998р. отриманий безоплатно автокар первісною вартістю 120 000 рублів. Сума амортизації на день придбання 30 000 рублів. Строк корисного використання 5 років. Ліквідаційна вартість 1000 рублів.
Лінійний спосіб нарахування амортизації

Показники
Розрахунок
Результат
1
Первісна вартість, рублів. Нараховано амортизацію на день придбання, рублів.
120000-30000
90000
2
Місячна норма відрахування, у%.
[1 / (5 * 12)] * 100
1,67
3
Місячна норма амортизаційних відрахувань, рублів.
(90000 * 1,67) / 100
1500
4
Фактичний термін експлуатації, місяців.
6 * 12 +4
76
5
Загальна сума амортизаційних відрахувань, рублів.
1500 * 76
114000
6
Залишкова вартість, рублів.
90000-114000
-24000
Нелінійний спосіб
I. Спосіб зменшення залишку
Норма амортизації: К = (2 / 5) * 100% = 40%.
Період
Річна сума зносу, рублів.
Накопичена амортизація, рублів
Залишкова амортизація, рублів.
120000
30000
90000
Кінець 1 року
90000 * 0,4 = 36000
36000
54000
Кінець 2 роки
54000 * 0,4 = 21600
57600
32400
Кінець 3 роки
32400 * 0,4 = 12960
70560
19440
Кінець 4 роки
19440 * 0,4 = 7776
78336
11664
Кінець 5 року
11664-1000 = 10664
89000
1000
II. Спосіб списання вартості по сумі чисел років корисного використання
Сума чисел років експлуатації становитиме 1 +2 +3 +4 +5 = 15. У 1-й рік коефіцієнт співвідношення складе 5 / 15, в 2-й рік - 4 / 15, в 3-й - 3 / 15, в 4-й - 2 / 15 і в 1-й - 1 / 15.
Період
Річна сума зносу, рублів.
Накопичена амортизація, рублів
Залишкова амортизація, рублів.
120000
30000
90000
Кінець 1 року
90000 * 5 / 15 = 30000
30000
60000
Кінець 2 роки
90000 * 4 / 15 = 24000
54000
36000
Кінець 3 роки
90000 * 3 / 15 = 18000
72000
18000
Кінець 4 роки
90000 * 2 / 15 = 12000
84000
6000
Кінець 5 року
90000 * 1 / 15 = 6000
90000
0
Завдання 3
Розрахунок заробітної плати.
1. Табельний номер / Оклад:
1 - 5400
2 - 5200
5 - 2680
2. Табельний номер / Відпрацьовано днів у березні:
1 - 15
2 - 20
3 - 20
4 - 15
5 - 20
3. Табельний номер / Вироблено продукції, штук:
3 - 1000
4 - 800
4. Табельний номер / Розцінка за одиницю продукції, рублів:
3 - 4,9
4 - 5,1
5. Табельний номер / Заробітна плата за січень (за лютий - така ж):
1 - 5400
2 - 5200
3 - 5000
4 - 4800
5 - 3680
6. Табельний номер / Премія за підсумками минулого року в лютому:
1 - 14000
2 - 12000
3 - 8000
4 - 8000
5 - 6800
7. Табельний номер / Стаж роботи, років:
1 - 9
2 - 4
3 - 3
4 - 10
5 - 4
8. Табельний номер / Заробітна плата за березень - грудень минулого року:
1 - 48000
2 - 48500
3 - 46700
4 - 44900
5 - 36100.

Таблиця 5 - Розрахунок суми неоподатковуваного доходу
Таб. №
П.І.Б.
Стандартні відрахування
Кількість дітей
Неоподатковувана сума
на працівника
на дитину
1
Захаров
400
600
1
1000
2
Сидоров
400
600
4
2800
3
Петров
400
600
3
2200
4
Миколаїв
400
600
3
2200
5
Іванов
400
600
1
1000
Таблиця 6 - Розрахунково-платіжна відомість за березень
Табельний №
П.І.Б.
Нараховано
Утримано
Сума до видачі
Підпис
Почасово
Відрядно
Допомога по ВН
Разом
ПДФО
За виконає. листу
Разом
1
Захаров
4050
-
1456
5506
638
-
638
4868
2
Сидоров
5200
-
-
5200
364
-
364
4836
3
Петров
-
4900
-
4900
403
1124
1527
3373
4
Миколаїв
-
4080
1250
5330
459
-
459
4871
5
Іванов
3680
-
-
3680
348
-
348
3332
РАЗОМ:
12930
8980
2706
24616
2212
1124
3336
21280
Примітка: У місяці умовно 20 робочих днів. Якщо працівник відпрацював не повністю, то на інші дні нарахувати допомогу з тимчасової непрацездатності. Табельної номером 3 утримати 25% за виконавчим листом.
Розрахунки:

Захаров

Січень.
1. Сукупний дохід = 5400
2. Стандартні відрахування = 400 + 600 = 1000
3. Оподатковуваний дохід = 5400 - 1000 = 4400
4. ПДФО = 4400 * 0,13 = 572
5. Чистий дохід = 5400 - 572 = 4828
Лютий.
1. Сукупний дохід = 5400 + 5400 +14000 = 24800
2. Стандартні відрахування = 1000 + 600 = 1600
3. Оподатковуваний дохід = 24800 - 1600 = 23200
4. ПДФО = 23200 * 0,13 = 3016
в т.ч. за лютий: 3016 - 572 = 2444
5. Чистий дохід = 24800 - 3016 = 21784
в т.ч. за лютий: 21784 - 4828 = 16956
Березень.
Заробітна плата = 5400 * 15: 20 = 4050
Допомога по ВН = [(5400 + 5400 + 14000 + 48000): 250 * 1] * 5 = 1456
1. Сукупний дохід = 5400 + 5400 + 14000 + 4050 + 1456 = 30306
2. Стандартні відрахування = 1000 + 600 + 600 = 2200
3. Оподатковуваний дохід = 30306 - 2200 = 28106
4. ПДФО = 28106 * 0,13 = 3654
в т.ч. за березень: 3654 - 3016 = 638
5. Чистий дохід = 30306 - 3654 = 26652
в т.ч. за березень: 26652 - 21 784 = 4868
Сидоров
Січень.
1. Сукупний дохід = 5200
2. Стандартні відрахування = 400 + 600 * 4 = 2800
3. Оподатковуваний дохід = 5200 - 2800 = 2400
4. ПДФО = 2400 * 0,13 = 312
5. Чистий дохід = 5200 - 312 = 4888
Лютий.
1. Сукупний дохід = 5200 + 5200 +12000 = 22400
2. Стандартні відрахування = 2800 + 600 * 4 = 5200
3. Оподатковуваний дохід = 22400 - 5200 = 17200
4. ПДФО = 17200 * 0,13 = 2236
в т.ч. за лютий: 2236 - 312 = +1924
5. Чистий дохід = 22400 - 2236 = 20164
в т.ч. за лютий: 20164 - 4888 = 15276
Березень.
1. Сукупний дохід = 5200 + 5200 + 12000 + 5200 = 27600
2. Стандартні відрахування = 2800 + 2400 + 600 * 4 = 7600
3. Оподатковуваний дохід = 27600 - 7600 = 20000
4. ПДФО = 20000 * 0,13 = 2600
в т.ч. за березень: 2600 - 2236 = 364
5. Чистий дохід = 27600 - 2600 = 25000
в т.ч. за березень: 25000 - 20164 = 4836
Петров
Січень.
1. Сукупний дохід = 5000
2. Стандартні відрахування = 400 + 600 * 3 = 2200
3. Оподатковуваний дохід = 5000 - 2200 = 2800
4. ПДФО = 2800 * 0,13 = 364
5. Чистий дохід = 5000 - 364 = 4636
Лютий.
1. Сукупний дохід = 5000 + 5000 +8000 = 18000
2. Стандартні відрахування = 2200 + 400 + 600 * 3 = 4400
3. Оподатковуваний дохід = 18000 - 4400 = 13600
4. ПДФО = 13600 * 0,13 = 1768
в т.ч. за лютий: 1768 - 364 = 1404
5. Чистий дохід = 18000 - 1768 = 16232
в т.ч. за лютий: 16232 - 4636 = 11596
Березень.
Заробітна плата = 1000 * 4,9 = 4900
1. Сукупний дохід = 5000 + 5000 + 8000 + 4900 = 22900
2. Стандартні відрахування = 2200 + 2200 + 600 * 3 = 6200
3. Оподатковуваний дохід = 22900 - 6200 = 16700
4. ПДФО = 16700 * 0,13 = 2171
в т.ч. за березень: 2171 - 1768 = 403
5. За виконавчим листом = (4900 - 403) * 0,25 = +1124
6. Чистий дохід = 22900 - 2171 - 1124 = 19605
в т.ч. за березень: 19605 - 16232 = 3373
Миколаїв
Січень.
1. Сукупний дохід = 4800
2. Стандартні відрахування = 400 + 600 * 3 = 2200
3. Оподатковуваний дохід = 4800 - 2200 = 2600
4. ПДФО = 2600 * 0,13 = 338
5. Чистий дохід = 4800 - 338 = 4462
Лютий.
1. Сукупний дохід = 4800 + 4800 +8000 = 17600
2. Стандартні відрахування = 2200 + 400 +600 * 3 = 4400
3. Оподатковуваний дохід = 17600 - 4400 = 13200
4. ПДФО = 13200 * 0,13 = 1716
в т.ч. за лютий: 1716 - 338 = 1378
5. Чистий дохід = 17600 - 1716 = 15884
в т.ч. за лютий: 15884 - 4462 = 11422
Березень.
Заробітна плата = 800 * 5,1 = 4080
Допомога по ВН = [(4800 + 4800 + 8000 + 44900): 250 * 1] * 5 = 1250
1. Сукупний дохід = 4800 + 4800 + 8000 + 4080 + 1250 = 22930
2. Стандартні відрахування = 2200 + 2200 +600 * 3 = 6200
3. Оподатковуваний дохід = 22930 - 6200 = 16730
4. ПДФО = 16730 * 0,13 = 2175
в т.ч. за березень: 2175 - 1716 = 459
5. Чистий дохід = 22930 - 2175 = 20755
в т.ч. за березень: 20755 - 15884 = 4871
Іванов
Січень.
1. Сукупний дохід = 3680
2. Стандартні відрахування = 400 + 600 = 1000
3. Оподатковуваний дохід = 3680 - 1000 = 2680
4. ПДФО = 2680 * 0,13 = 348
5. Чистий дохід = 3680 - 348 = 3332
Лютий.
1. Сукупний дохід = 3680 + 3680 + 6800 = 14160
2. Стандартні відрахування = 1000 + 400 + 600 = 2000
3. Оподатковуваний дохід = 14160 - 2000 = 12160
4. ПДФО = 12160 * 0,13 = 1581
в т.ч. за лютий: 1581 - 348 = 1233
5. Чистий дохід = 14160 - 1581 = 12579
в т.ч. за лютий: 12579 - 3332 = 9247
Березень.
1. Сукупний дохід = 3680 + 3680 + 6800 + 3680 = 17840
2. Стандартні відрахування = 1000 + 1000 + 400 + 600 = 3000
3. Оподатковуваний дохід = 17840 - 3000 = 14840
4. ПДФО = 14840 * 0,13 = 1929
в т.ч. за березень: 1929 - 1581 = 348
5. Чистий дохід = 17840 - 1929 = 15911
в т.ч. за березень: 15911 - 12579 = 3332

Таблиця 7 - Розрахунок суми доходу за січень, лютий, березень, що підлягає оподаткуванню
Табель. №
П.І.Б.
Зарплата за січень
Зарплата і премія за лютий
Зарплата за березень
Допомога по ВН
Разом
1
Захаров
5400
19400
4050
1456
30306
2
Сидоров
5200
17200
5200
-
27600
3
Петров
5000
13000
4900
-
22900
4
Миколаїв
4800
12800
4080
1250
22930
5
Іванов
3680
10480
3680
-
17840
РАЗОМ
24080
72880
21910
2706
121576
Таблиця 8 - Розрахунок ПДФО за січень, лютий, березень
Табель. №
П.І.Б.
Рад. дохід за січень., фев., березень.
Сума необлаг.
доходу
Сума неопод. доходу
Сума податку
в тому числі
Січень
Лютий
Березень
1
Захаров
30306
2200
28106
3654
572
2444
638
2
Сидоров
27600
7600
20000
2600
312
1924
364
3
Петров
22900
6200
16700
2171
364
1404
403
4
Миколаїв
22930
6200
16730
2175
338
1378
459
5
Іванов
17840
3000
14840
1929
348
1233
348
РАЗОМ
121576
25200
96376
12529
1934
8383
2212
Таблиця 9 - Розрахунок відрахувань і внесків у позабюджетні фонди від нарахованої суми оплати праці березня

Категорія працівників
Нараховано. Зарплата (ФОП)
Внески до пенсійного фонду
Відрахування до ФСС.
Відрахування до ФОМС
Разом відрахування до Пенсійного фонду. І внесків
1
Робітники основного виробництва
8980
1796
287
251
2334
2
Службовці
12930
2586
414
362
3362
РАЗОМ
21910
4382
701
613
5696

Примітка: Табельний номер 1 - директор
2 - бухгалтер
3 - робочий
4 - робочий
5 - диспетчер.
Розрахунки:
ФОП: - робочі основного виробництва = 4900 + 4080 = 8980 (грн.)
- Службовці = 4050 + 5200 +3680 = 12930 (грн.)
Відрахування і внески:
1) у пенсійний фонд:
- Робочі основного виробництва = 8980 * 20% / 100% = 1796 (грн.)
- Службовці = 12930 * 20% / 100% = 2586 (грн.).
2) до ФСС:
- Робочі основного виробництва = 8980 * 3,2% / 100% = 287 (грн.)
- Службовці = 12930 * 3,2% / 100% = 414 (грн.).
3) у ФОМС
- Робочі основного виробництва = 8980 * 2,8% / 100% = 251 (грн.)
- Службовці = 12930 * 2,8% / 100% = 362 (грн.).
Таблиця 10 - Господарські операції за березень

Зміст господарських операції
Сума
Дебет
Кредит
1
Нараховано зарплату за березень:
а) робітникам основного виробництва;
б) службовцям.
21910
8980
12930
-
20
26
-
70
70
2
Нараховано допомогу з ВН
2706
69
70
3
Нараховано відпускних
-
96
70
4
Нараховано премій
-
91
70
5
Всього
24616
-
-
6
Утримано із зарплати:
а) ПДФО;
б) за виконавчим листом.
3336
2212
1124
-
70
70
-
68
76
7
Зроблено відрахування і внески:
а) у пенсійний фонд;
б) до ФСС;
в) у ФОМС.
5696
4382
701
613
-
20
20
20
-
69 / 2
69 / 1
69 / 3
8
Отримано з розрахункового рахунку готівкою для виплати зарплати.
21280
50
51
9
Виплачено з каси за розрахунково-платіжної відомості за березень.
21280
70
50

ВИСНОВОК

Таким чином, мета даної курсової роботи досягнута і вирішені наступні завдання:
розглянуті загальні правила організації бухгалтерського обліку;
дана загальна характеристика форм бухгалтерського обліку;
визначені права та обов'язки головного бухгалтера.
У процесі діяльності організацій здійснюється велика кількість простих і складних операцій. При цьому на всіх стадіях виробничого процесу і кругообігу господарських засобів в організації виникають об'єкти бухгалтерського обліку.
Під організацій бухгалтерського обліку розуміють систему умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність організації та здійснення контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів і готової продукції.
Основними складовими системи організації бухгалтерського обліку є первинний облік і документообіг, План рахунків бухгалтерського обліку, форми бухгалтерського обліку, форми організації обліково-обчислювальних робіт.
Головний бухгалтер ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси» - Петрякова М.М., крім неї в бухгалтерії працюють ще чотири бухгалтера: бухгалтер по податках, розрахунковий бухгалтер, матеріал бухгалтер і касир.
Для оптимізації обробки облікової інформації в ЗАТ «Черемшанська МСО-Тапси» була розроблена комп'ютерна індивідуальна програма «Інтеграл».

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Положення з бухгалтерського обліку. - 4-е вид., Перераб. і доп .- П 52 М: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2004. - 184с.
2. Бухгалтерський облік в організаціях / Є.П. Козлова, Т.М. Бабченко, Є.М. Галаніна. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 752 с.
3. Бухгалтерський облік: Підручник / П.С. Безруких, В. Б. Івашкевич, Н.П. Кондраков та ін; Під ред. П.С. Безруких. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: бухгалтерський облік, 2000. - 624 с. (Бібліотека журналу «Бухгалтерський облік»).
4. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів / Під ред. проф. Ю.А. Бабаєва - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 476с.
5. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Облік активів і розрахункових операцій. Навчальний посібник / В.А. Пипко, В.І. Бережний, Л.М. Булавіна і др. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 416 с.: Іл.
6. Глушков І.Є. Бухгалтерський облік на сучасному підприємстві: Ефективне посібник з бухгалтерського обліку. М.: «КНОРУС»; Новосибірськ: «ЕКОР-КНИГА», 2002. - 808 С.
7. Краснова Л.П., Шалашова М.Т., Ярцева Н.М. Бухгалтерський облік: Підручник 2 вид., Зі змінами - МАУП. Москва, 2002. - 542 с.
8. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - 4 - е вид., Перераб. І доп. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 640 с. - (Серія «Вища освіта»).
9. Алексєєва І.В. Форми обліку / / Бухгалтерський облік. - 2004. - № 14 липень. - С.28-31.
10. Гусаковський І. Облікова політика підприємства / / Економічний аналіз. - 2004. - № 5. - С.2-7.
11. Загаров Г. Обов'язки головного бухгалтера / / Консультант. - 2004. - № 17 вересень - с. 48-56.
12. Каспін Р. Організація документообігу на підприємстві / / Економіка і життя. - 2003. - № 6 лютий - с. 6-7 (додаток).
13. Комарова А. Складання облікової політики в організації / / Економіка і життя. - 2005. - № 9 березень-с. 21-22 (додаток).
14. Новодворський В. Бухгалтерський облік на підприємстві / / Консультант. - 2003. - № 1 січень - с. 42-45.
15. Сотников О. Особливості бухгалтерського обліку / / Фінансова газета. - 2003. - № 45. листопад - с. 14-15.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
304.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві ЗАТ Черемшанська МСО-Тапси
Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Основи організації
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ЗАТ НВП Бетта
Основи бухгалтерського обліку на підприємстві 2
Основи бухгалтерського обліку на підприємстві
Стан організації первинного бухгалтерського обліку ЗАТ ххх і шляхи його вдосконалення
Основи організації бухгалтерського обліку
Основи організації бухгалтерського обліку 2
© Усі права захищені
написати до нас