Основи біржової торгівлі товарна біржа

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Саратовська державна академія має рацію
Поволзький регіональний юридичний інститут

Навчальна дисципліна - економіка

Контрольна робота

Тема 22
Основи біржової торгівлі, товарна біржа

Саратов - 2000


ПЛАН

Введення

3

1. Еволюція форм оптової торгівлі і поява товарних бірж

4

2. Роль біржової торгівлі в сучасній світовій економіці

7


3. Біржові операції з реальним товаром

16


Висновок

18

Список літератури

19


ВСТУП


В умовах переходу на ринкові відносини економіка країни в цілому, так само як і економіка суверенних республік, має зазнати кардинальні зміни. Фактично необхідно створити нову ринкову економічне середовище для нормального функціонування народного господарства. Весь світовий досвід довів життєвість і ефективність ринкової економіки. Властиві ринку механізми саморегулювання забезпечать збалансованість економіки за найкращої координації діяльності всіх виробників, раціональне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Ринок вимагає гнучкості виробництва, його сприйнятливості до економічних досягнень.
Ефективне функціонування виробництва неможливе без наявності адекватної йому сфери обігу. Заснована на розподільчих принципах сфера обігу адміністративно-командної економіки не має майбутнього, вона йде в минуле. На зміну їй приходить сфера обігу, побудована на ринкових принципах. Природно, що вона повинна мати відповідну інфраструктуру.
Одним з основних елементів сфери обігу ринкової економіки є товарні біржі. Отже, курс переведення економіки нашої країни на ринкові відносини висуває в якості однієї з першочергових завдань створення широкої мережі товарних бірж, включаючи регіональні, республіканські і міжреспубліканські. Завдання це непросте.
Товарні біржі сприяють забезпеченню безперервності процесу розширеного відтворення і прискорення кругообігу суспільного продукту. Скорочення часу обігу товарів підвищує ефективність використання основних фондів, трудових ресурсів, зменшує потребу в оборотних коштах, банківському кредиті й тим самим дозволяє збільшити ресурси, що направляються в інші галузі господарства.
У даній роботі відображені найважливіші проблеми, що стоять перед товарними біржами на сучасному етапі та в перспективі. Добре налагоджена робота товарних бірж повинна зробити істотний вплив на весь процес формування економіки ринкового типу і на ефективність народного господарства як всієї країни в цілому, так і окремих регіонів і республік.

1. ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПОЯВА ТОВАРНИХ БІРЖ

Товарна біржа як продукт розвитку ринку, ринкових відносин пройшла тривалий шлях. Форми біржової торгівлі, маючи ряд загальних організаційних рис, разом з тим постійно змінювалися, пристосовувалися до потреб економіки. З'являлися нові функції, перетворювався характер угод, відбувалася поступова трансформація економічної спрямованості біржі - стара організаційна форма наповнювалася новим економічним змістом.
Виникнення біржі в Європі як своєрідної, наділеною особливими рисами форми ринку відносять до XVI - XVII ст., Тобто до періоду початку швидкого розвитку ринку і подальшого становлення капіталістичних виробничих відносин.
Спочатку виникла адекватна домануфактурному виробництву форма оптової торгівлі - біржа реального товару. Її відмінними рисами, складовими одну з особливостей і сучасних бірж, були регулярність поновлення торгу, приуроченість торгівлі до певного місця і підпорядкованість заздалегідь установленим правилам. Найбільш характерні операції - операції з готівковим товаром.
Промислова революція викликала величезне розширення попиту на сировину і продовольство, призвела до збільшення як об'єму, так і номенклатури світової торгівлі, до підвищення вимог до однорідності якості товару і регулярності постачань. Поряд з наданням місця, організацією торгу і фіксацією торгових звичаїв до числа основних функцій товарної біржі стали ставитися: встановлення стандартів на товар, розробка типових контрактів, котирування цін, врегулювання суперечок (арбітраж) я інформаційна діяльність. Біржі все більше стали перетворюватися на центри міжнародної торгівлі. Провідну роль придбали угоди на термін з реальною продукцією, що гарантували постачання товару необхідного якості в потрібний термін за цінами, що забезпечувало можливість отримання прибутку, що дозволило фірмам заздалегідь визначати свої потенційні витрати виробництва. У результаті вивільнялася частина капіталу, не брав участь у продуктивній діяльності, а що був лише гарантованим. В умовах вільної конкуренції, коли на ринку безліч продавців і покупців, такий тип біржі сприяв просуванню величезних і все зростаючих товарних мас від виробника до споживача з найменшими суспільно Необхідними витратами праці і капіталу.
Більш того, угоди на термін з реальним товаром, залучаючи спекулятивні капітали, збільшували місткість ринку і створювали можливість для виробника і посередника швидше реалізовувати свій товар, скорочуючи період обігу. Найбільші біржі стали центрами торгівлі міжнародного значення, а складалися на них ціни, регулярно публікуються спеціальними комітетами, набули характеру світових.
Біржа реального товару у своїй вищій формі придбала такі відмітні риси, як: укладення угод на основі опису якості при відсутності самого товару; специфічний, властивий тільки біржі характер угод (зустрічні пропозиції покупців і продавців); торгівля масової, однорідною, якісно порівнянної продукцією, окремі партії якої внаслідок цього виявилися взаємозамінними; спекулятивність.
Важливим економічним умовою виникнення торгівлі на строк є те, що в умовах коливання цін виникає ризик непередбачених втрат і крім торгового прибутку залишається місце для прибутку від зміни цін або спекуляції. При цьому спекуляція носить не одиничний характер, а постійно присутній, пронизуючи будь-яку угоду. Економічною основою виникнення торгівлі на строк є сама природа ринку - стихійність, невизначеність, нестійкість.
У кінці XIX - початку XX ст. значення бірж реального товару стало падати. Але, з іншого боку, з'явився і став швидко розвиватися зовсім новий тип товарної біржі - ф'ючерсна. Процес переходу виявився розтягнутим по термінах і різним за формою в різних країнах, а біржова торгівля чавуном, вугіллям, спиртом, солодом, сіном та іншими товарами взагалі припинилася.
Товарні біржі в Росії виникли на рубежі XX століття в місцях найбільшої концентрації торгового попиту та пропозиції і розвивалися в залежності від цілого ряду географічних, економічних та історичних факторів. До революції товарні біржі були в 77 містах нашої країни.
Російські дореволюційні біржі багато в чому відрізнялися від західноєвропейських і американських. У їхньому розвитку переважали тенденції, чужі закордонній практиці, що викликало в той час значну критику за їх відсталість, архаїзм. Російські біржі, хоча і виробили поняття замінних товарів, але угод спеціально біржових не знали.
На 1 жовтня 1926 р. - апогей біржової торгівлі - в країні налічувалося 114 товарних бірж. Їх членами складалося 8514 торговельно-промислових підприємств і приватних осіб. Державні і кооперативні організації складали 67%, а приватні особи - 33% учасників.
Незважаючи на відносно широкий розвиток товарних бірж з комерційно-ринкової точки зору, вони вже для того часу являли собою досить застарілий тип організації торгівлі.
Надалі, в умовах згортання непу і курсу на жорстку централізацію в управлінні народним господарством, починає послідовно проводитися лінія на ліквідацію товарних бірж. У грудні 1926 р. прийнято рішення про скорочення їх числа до 14 і звуженні їх функцій, а в лютому 1930 - про ліквідацію.
Незалежно від нашого бажання, якщо ми дійсно хочемо вводити в економіку ринкові відносини, нам доведеться зробити третю спробу - після дореволюційного періоду і непу - введення товарних бірж в господарський механізм. Вона вимагає ретельної попередньої проробки, обліку всього наявного досвіду. [1]

2. РОЛЬ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Біржова торгівля організується торговцями для полегшення процесу торгівлі, для вироблення більш ефективного механізму, і згодом, хеджування (захист, страховка від несприятливої ​​зміни цін).
Біржова діяльність концентрується в місцях виробництва і споживання товарів; ведеться за специфічними видами товарів (так званим, біржовим товарам) великими партіями; ведеться у відсутності товару за зразками, описами; ведеться контрактами і договорами на їх постачання в майбутньому і правом на укладення таких договорів у майбутньому; проводиться регулярно, враховується концентрація попиту і пропозиції, а також покупців і продавців; відрізняється гласністю торгів, всі бажаючі можуть отримати інформацію про укладені угоди і ціни; вільне ціноутворення, ціни чутливі і дуже реагують на кон'юнктуру ринку; ведеться біржовими посередниками, які можуть виступати від імені виробників і споживачів товару, відсутність впливу прямого впливу держави на процес біржового торгу; виробляє два стандарти: за якістю і за цінами товарів.
Біржа - це класичний інститут ринкової економіки, який формує оптовий ринок товарів.
Біржа має:
- Організаційну основу;
- Економічну основу;
- Юридичну основу.
Біржа, з точки зору організаційної основи, це добре обладнане ринкове місце, надане брокерам і дилерам, тобто професіоналам біржової справи.
З економічної точки зору, це організований у певному місці регулярно діючий за встановленими правилами оптовий ринок, на якому відбувається торгівля цінних паперів, оптова торгівля за зразками і стандартами, за договорами і контрактами на їх поставку в майбутньому, а також продаж валюти і рідкісноземельних металів за цінами офіційно встановленим на основі попиту і пропозиції.
Біржа є юридичною особою, яка має відокремлене майно, може бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному суді (третейському суді).
Біржа - організує, системоутворююча частина ринкової структури. Завдання біржі - не постачання економіки сировиною, капіталом, валютою, а організація, упорядкування, уніфікація ринків сировини, капіталу та валюти. Функції біржі:
Організація ринку сировини з допомогою біржового механізму:
- Перш за все біржа забезпечує попит на сировину, який прямо не пов'язаний з його використанням. Специфічно біржовий попит і пропозиція здійснюють діячі біржі - біржові спекулянти. Біржова торгівля забезпечує можливість того, що при існуючих цінах не буде ні дефіциту, ні затоварення;
- На біржі звертається не сам товар, а титул власності на нього або ж контракт на поставку товару. Сучасна товарна біржа - це ринок контрактів на поставку товару при відносно невеликих розмірах його реальних постачань. Біржа, не пов'язуючи рух великих мас товарів, вирівнює попит і пропозицію.
Виявлення і регулювання біржових цін.
Біржа бере участь у виявленні і регулюванні цін на всі види біржових товарів концентрація попиту і пропозиції на біржі, укладання великої кількості угод виключає вплив неринкових факторів на ціну, роблять її максимально наближеною до реального попиту і пропозиції. Біржова ціна встановлюється в процесі її котирування, що розглядається як найбільш важлива функція біржі. Під котируванням розуміють фіксування цін на біржі протягом кожного дня її роботи, реєстрацію курсу валюти або цінних паперів, ціну біржових товарів. Котирування цін - це реєстрація біржових цін за біржовими правилами з їх після дующей публікацією.
Звідси видно ще один з компонентів організації ринку - стабілізація цін:
- Коливання ціни, викликані розбіжністю реального попиту та реальної пропозиції, слабко еластичні, не погашаються негайно, а скоріше мають кумулятивні - здатністю перетворюватися в різкі коливання ціни. Біржова спекуляція є механізмом не роздування цін, а їхньої стабілізації;
- Важливий чинник стабілізації цін є гласність укладання угоди, публічне встановлення цін на початок і кінець біржового дня (біржова котирування), обмеження денного коливання цін межами, встановленими біржовими правилами. З цим пов'язана інформаційна діяльність бірж.
Вироблення товарних стандартів, встановлення сортів, прийнятних для споживачів і тому володіють відносною ліквідністю, реєстрація марок фірм, допущених до біржової торгівлі. Останнє особливо важливо. Це свого роду ценз на якість продукції, виробленої фірмою. Важливою стороною діяльності біржі є стандартизація типових контрактів, свого роду встановлення традицій торгівлі.
Як і раніше біржі виконують свою товаропровідну функцію, тобто ту функцію, через яку вони спочатку і виникли - купівля і продаж реального товару.
Стабілізуючи ціни на обмежений список сировини і товарів, біржі стабілізують і витрати на виробництво інших, не тільки біржових товарів.
Стабілізація грошового обігу та полегшення кредиту. Біржа збільшує ємність грошового обігу, тому що вона являє собою сферу максимальної ліквідності товарів. Біржа - одна з найважливіших сфер докладання позичкового капіталу, оскільки вона надає надійне забезпечення позичок і зводить ризик до мінімуму.
Врегулювання всіляких суперечок і розбіжностей між сторонами - арбітражна діяльність. У процесі біржових торгів в силу різних причин (помилка, спроба обману і т. д.) можливі випадки виникнення спірних ситуацій між учасниками біржової торгівлі, які за своїм характером можуть бути дозволені безпосередньо тільки на біржі і її відповідним нейтральним органом. Зазвичай це третейський суд або арбітраж.
Формування і функціонування світового ринку. Сучасна товарна біржа в цьому моменті з'єднує функціонування товарної, фондової та валютних бірж.
Біржова страхування (хеджування) учасників біржової торгівлі від несприятливих для них коливань цін. Для цього на біржі використовуються спеціальні види угод і механізми їх укладання. Виконуючи завдання страхування учасників біржового торгу, біржа не стільки організує торгівлю, скільки її обслуговує. Біржа створює умови для того, що б покупці і продавці реального товару за своїм бажанням могли б одночасно брати участь у відповідних біржових торгах в якості клієнтів або учасників. Це підвищує довіру до біржі, залучає до неї ринкових спекулянтів, збільшуючи кількість торгуючих як безпосередньо, так і через посередників.
Організація біржових зборів для проведення гласних публічних торгів, а саме: - організація біржових торгів; - розробка правил біржової торгівлі; - матеріально-технічне забезпечення торгів; - кваліфікований апарат біржі. Для організації торгів біржа перш за все, повинна мати у своєму розпорядженні добре обладнані "ринковим місцем" (біржовим залом), яке могло б вміщати досить велика кількість продавців і покупців, провідних відкритий біржовий торг. Використання сучасних електронних засобів зв'язку не вимагає фізичної присутності торгуючих у залі, а дозволяє вести торгівлю через електронні комп'ютерні термінали. Але і в цьому випадку біржа покликана забезпечити високоефективну систему електронної торгівлі. Організація вимагає від біржі розробки і дотримання суворих правил торгівлі, тобто норм і правил поведінки учасників торгу в залі. Матеріально-технічне забезпечення торгів включає устаткування біржового залу робочих місць учасників торгу, комп'ютерне забезпечення і т. д.
Розробка біржових контрактів, яка включає: - стандартизацію вимог до якісних характеристик біржових торгів; - стандартизацію розмірів партій товарів; - вироблення єдиних вимог до розрахунків за біржовими угодами. Біржа встановлює жорсткі вимоги до тих товарів, які допускаються до біржових торгів. На основі цих вимог розробляються біржові стандарти, які враховуються виробниками і споживачами на товарних біржах.
Гарантування виконання угод досягається за допомогою біржових систем клірингу та розрахунків. Для цього біржа використовує систему безготівкових розрахунків шляхом заліку взаємних вимог і зобов'язань учасників торгів, а також організує їх виконання.
Інформаційна діяльність біржі.
Найважливішою функцією біржі є збір і реєстрація біржових цін з подальшим їх узагальненням і публікацією, надання клієнтам, різним іншим зацікавленим організаціям, на міжнародний ринок інформації про наявність товарів за зразками і пробами зазвичай на основі сформованих біржових стандартів, її публікація в газетах, журналах, інформаційних агентствах. [2]
Нині біржі реального товару збереглися лише в окремих країнах і мають порівняно невеликі обороти. Вони, як правило, служать однією з форм оптової торгівлі товарами місцевого значення, ринки яких відрізняються низькою концентрацією виробництва, збуту і споживання. Іноді вони організуються для захисту інтересів промисловості країни при експорті найважливіших товарів. Найбільш великі яз них діють в Індії, Індонезії, Малайзії.
У розвинених капіталістичних країнах бірж реального товару практично не залишилося. Але в окремі періоди і зараз вони відіграють помітну роль. Так, великі товарні обороти були в середині 70-х - початку 80-х років на нафтовій біржі в Лондоні з танкерними партіями на англійську нафту, в 70-ті роки з зерновими на біржі в Мілані і т.д. У той же час у всіх західноєвропейських країнах існують товарні біржі, що об'єднують торговців, маклерів, транспортні і переробні фірми. Вони співпрацюють в рамках об'єднання «Європейські товарні біржі». Збережені з часів розквіту строкової торгівлі реальним товаром, вони займаються в основному розробкою типових контрактів та інформаційною діяльністю. Торговельні операції на них практично не проводяться.
Однак інститут товарної біржі не втратив свого значення, а трансформувався в ринок прав на товар, або в так звану ф'ючерсну біржу. Саме вона є основою в комерції західних країн.
Ф'ючерсні біржі дозволяють швидше реалізовувати товар, зменшувати ризик втрат від несприятливих змін цін, прискорювати повернення авансованого капіталу в грошовій формі в кількості, максимально близькому спочатку авансованого капіталу, плюс відповідний прибуток. При цьому відбувається своєрідний поділ функцій: банк кредитує тільки ту частину товарної вартості, яка, на його думку, буде відшкодована незалежно від кон'юнктурних коливань, худа як біржа покриває різницю між банківським кредитом і ціною реалізації товару. Вона ж забезпечує здешевлення кредитування та економію резервних засобів, які фірма тримає на випадок несприятливої ​​кон'юнктури.
Основними ознаками ф'ючерсної торгівлі є: фіктивний характер угод, при якому купівля-продаж відбувається, але обмін товарів практично цілком відсутня. Метою угод є не споживча, а мінова вартість товару; переважно непрямий зв'язок з ринком реального товару через хеджування, а не через поставку товару; повна уніфікація споживної вартості товару, представником якого потенційно служить біржовий контракт, безпосередньо прирівнюваний до грошей і обмінюється на них у будь- момент. У разі поставки за ф'ючерсним контрактом продавець має право поставити товар будь-якої якості і походження в рамках, встановлених правилами біржі; повна уніфікація умов у відношенні кількості дозволеного до поставки товару, місця і строків поставки; знеособленість угод і заменимость контрагентів із них, так як вони полягають не між конкретним продавцем і покупцем, а між ними або навіть між їх брокери і розрахункової палатою - спеціальної організацією при біржі, яка бере на себе роль гаранта виконання зобов'язань сторін при купівлі чи продажу ними біржових контрактів. При цьому сама біржа не виступає в якості однієї зі сторін у контракті або на боці одного з партнерів.
У ф'ючерсних операціях збережена повну свободу сторін лише у відношенні ціни, а обмежена - щодо вибору терміну поставки товару. Всі інші умови суворо регламентовані і не залежать від волі що беруть участь в угоді сторін. У зв'язку з цим ф'ючерсну біржу іноді називають «ринком цін» (тобто мінових вартостей) на відміну від ринків товарів (сукупності і єдності споживчих і мінових вартостей), де покупець і продавець можуть узгодити між собою практично будь-які умови контракту. А еволюцію від угод з реальними товарами до угод з фіктивними порівнюють з прогресом грошової одиниці з реальною вартістю до паперово-грошового обігу.
Ф'ючерсна біржова торгівля - один з найбільш динамічно розвиваються секторів капіталістичного господарства. Особливо швидкими темпами вона зростала в післявоєнний період. Це знайшло своє відображення у збільшенні числа біржових товарів, ф'ючерсних бірж. Однак найбільш яскраво масштаби операцій висвітилися у зростанні середньорічних обсягів угод. За 1951 - 1983 рр.. число біржових товарів збільшилася з 49 до 54, а ф'ючерсних товарних ринків - зі 142 до 148. До 1988 рр.. число біржових товарів скоротилося до 51, а ф'ючерсні товарні ринки склали 149. А тепер про обсяги угод. Якщо в 1951 - 1955 рр.. обсяг угод з товарами на ф'ючерсних біржах становив у поточних цінах 54 млрд. дол за рік, то в 1981 - 1985 рр.. більше 2350 млрд. дол (більше 640 млрд. дол в цінах 1951 - 1955 рр..). Таким чином, в незмінних цінах обсяг біржового обігу збільшився майже в 12 разів, що значно вище темпів зростання більшості інших показників світової економіки.
В останні роки спостерігається тенденція до концентрації біржової торгівлі на ф'ючерсних ринках і в окремих країнах. В даний час вона зосереджена в основному в США, Японії і Великобританії.
Після гігантського стрибка в 70-і роки і до кінця 80-х років зростання біржових операцій відбувався за рахунок різних нетоварних активів і опціонних угод. Структурна криза в сільському господарстві капіталістичних країн надавав стримуючий вплив на розвиток біржової торгівлі сільськогосподарськими товарами. Ослаблення інфляційних тенденцій зумовило спад і в операціях з дорогоцінними металами.
Ще більш вражаючим порівняно з біржовою торгівлею товарами опинився в цей період зростання операцій з різними нетоварними цінностями. Ф'ючерсні угоди з валютою почали здійснюватися в США з 1972 р. Вже в 1976 - 1980 рр.. їх обсяг перевищив у середньому 117 млрд. дол, а в 1981 - 1985 рр.. - 549 млрд. дол Великих розмірів досягли опціонні угоди з валютою.
Операції з фінансовими інструментами (іпотекою, державними цінними паперами, банківськими депозитами і т.п.), базою для яких служать процентні ставки, почалися в США в 1975 р. У середньому за 1976 - 1980 рр.. обсяг угод з ними досяг 1440 млрд. дол, а в 1981 - 1985 рр.. -Перевищив 10800 млрд. дол Опціонні угоди були дозволені в 1984 р., а їхня оцінна вартість уже через рік перевищила 1,2 трлн. дол До кінця 80-х років ф'ючерсні та опціонні угоди з «фінансовими інструментами» укладалися на величезні суми на ф'ючерсних біржах багатьох європейських країн, Австралії, Канади, Бразилії, Японії, Сінгапуру, Новій Зеландії.
Біржові операції з контрактами, заснованими на індексах акцій або цін, почали проводитися з 1982 р. У 1985 р. їх оцінна вартість перевищила 1,8 трлн. дол, а з урахуванням опціонних угод - 1,9 трлн. дол До кінця десятиліття операції з біржовими контрактами, заснованими на індексах акцій або цін, проводилися майже на всіх провідних біржах світу.
У зв'язку з швидким поширенням операцій з нетоварними цінностями не тільки помітно зросла роль ф'ючерсних бірж у світовій економіці, але і відбулося певне скорочення питомої ваги, що падає на США. За деякими оцінками, на рубежі 80 - 90-х років відбулося зниження частки США в сукупному світовому біржовому обороті до двох третин проти 85 - 90% в середині 80-х років. Таким чином, можна з великою часткою імовірності пророчити, що при відносній стабільності розподілу біржової торгівлі товарами за країною перерозподіл сил буде відбуватися за рахунок нетоварних цінностей.
В останні десятиліття проявилася тенденція до зменшення кількості спеціалізованих бірж, до їх злиття. Разом з тим їх відома нетоварна спеціалізація зберігається. Так, найбільші біржі металів звичайно не займаються сільськогосподарською продукцією. Там, де ведеться торгівля харчовими товарами, зазвичай не відбуваються угоди з базисним продовольством або іншою сільськогосподарською продукцією. Правда, є біржі-гіганти, на яких торгують практично всіма товарами. Серед них провідні - американські.
Найбільшою товарною біржею світу є «Чикаго Борд оф Трейд». На ній здійснюються операції з пшеницею, кукурудзою, вівсом, соєвими бобами, маслом і шротом, сріблом і золотом, цінними паперами, контрактами, заснованими на індексах акцій. У 1989 р. число проданих ф'ючерсних контрактів досягла 112 млн. доларів, а скоєних опціонних угод - 26 млн. доларів.
Лише незначно їй поступається «Чикаго Меркентайл Ексчейндж», де ведеться торгівля великою рогатою худобою, свинями, беконом, пиломатеріалами, золотом, валютою, «фінансовими інструментами» і контрактами на базі індексів акцій. У 1988 р. на біржі було укладено 65 663 тис. ф'ючерсних і 12 349 тис. опціонних угод.
Інші універсальні біржі загального типу: у США - «Мід-америка коммодіті Ексчейндж» і «Нью-йоркська біржа бавовни», у Великобританії - «Болтик фьючерз Ексчейндж», в Японії - Токійська товарна біржа, в Австралії - Сіднейська біржа і т.д .
Серед спеціалізованих бірж широкого профілю слід виділити за масштабами операцій - Товарну біржу в Нью-Йорку (мідь, срібло, золото, алюміній) і Лондонську біржу металів (алюміній, мідь, олово, срібло, свинець, нікель, цинк), а також «Нью -Йорк Меркентайл Ексчейндж »(платина, паладій, дизельне паливо, бензин, пропан, нафта), Нью-Йоркську біржу кави, какао і цукру; Міжнародний ринок угод на термін у Франції (білий цукор, кава, какао) та ін
Найбільші сучасні ф'ючерсні біржі, як правило, міжнародні. Вони обслуговують потреби світового ринку відповідного товару, а встановлені валютний, торговельний і податковий режими не перешкоджають проведенню арбітражних угод з біржами інших країн, участі в торгівлі осіб і фірм, які не проживають і не розташованих у країні, вільному переведенню прибутків по операціям. [3]
Слід відразу зазначити, що створювані у нас в країні товарні біржі, будучи необхідним інфраструктурним елементом ринку, будуть еволюціонувати в тісному зв'язку з розвитком ринкової економіки, при цьому буде відбуватися відповідних змін у характері, цілі та організації біржової торгівлі. У своєму розвитку російська товарна біржа повинна неминуче пройти шлях, який пройшли товарні біржі в країнах з розвиненою ринковою економікою, - від біржі як оптового ринку, де угоди з купівлі-продажу здійснюються з наявними партіями товару, до біржі як сучасного ф'ючерсного ринку. Відповідно до вищевикладеного будуть трансформуватися і розширюватися функції товарних бірж.
На першому етапі формування це будуть біржі реального товару, причому не просто реального, але до того ж і готівкового.
Вже цього найпростішого типу товарної біржі притаманні основні риси, якими володіють і сучасні закордонні біржі: регулярність відновлення торгу, стабільність місця проведення біржової торгівлі і безумовна її підпорядкованість заздалегідь установленим правилам. При проведенні біржових угод з наявним товаром встановлюється лише зв'язок між виробником і споживачем, між оптовим посередником і виробником або споживачем.
Стосовно до наших умов до складу основних функцій товарної біржі крім надання місця торгівлі, організації біржового торгу і встановлення правил повинні входити такі функції, як розробка стандартів на реалізовану через біржу продукції, а також пакету типових контрактів по угодах купівлі-продажу, котирування цін, врегулювання (арбітраж) виникаючих суперечок і інформаційна діяльність.
Незважаючи на те що ринкові відносини в нашій економіці будуть «набирати обертів» практично з нуля, ефективне функціонування виробництва не може бути забезпечено на основі торгівлі (у тому числі і біржовий) тільки наявними партіями товару. У зв'язку з цим вже на початковому етапі становлення ринкових відносин в економіці повинні одержати широке поширення товарні біржі, на яких провідну роль у біржових операціях будуть грати угоди на термін з реальним товаром (форвардні угоди). "Такі угоди підвищують надійність поставок сировини для масового виробництва (це притому, що ціни на сировину схильні до значних коливань), а також з точки зору отримання середнього прибутку за капітал, в тому числі і вже витрачений на продукцію, що перебуває в стадії реалізації в товарній формі .
Такий тип біржі в порівнянні з біржею готівкового товару має значні переваги і з точки зору зниження суспільно необхідних витрат праці і капіталу на просування товарних мас від виробників до споживачів. При цьому можливе істотне зменшення витрат на транспортування товарів, їх перевантаження і перевірку якості, оскільки при укладенні біржових угод на строк передається не сам товар (він у цей момент може бути ще й не зроблено), а право на його отримання. Угоди на термін прискорюють оборот і тим самим економлять капітал, необхідний для торгівлі.
Біржа реального товару у своїй вищій формі буде мати такі відмітні риси, як: укладання угод купівлі-продажу на основі проспектів, каталогів та описів при фізичному відсутності на біржі самого товару; специфічний, властивий тільки біржі, характер угод, зустрічні пропозиції продавців і покупців, формують ціну товару; торгівля масовими, в значній мірі однорідними і якісно порівнянними товарами, окремі партії яких внаслідок цього взаємозамінні.
Однак на початковому етапі становлення ринкової економіки, а тим більше в період нестабільності грошової системи в країні для виникнення ф'ючерсних бірж немає умов. Тому протягом досить тривалого періоду часу будуть мати місце тільки біржі реального товару, на яких будуть здійснюватися операції з купівлі-продажу готівкового товару, а також угоди «на термін» (форвардні).
Більше того, потрібно мати на увазі, що протягом деякого періоду часу (до досягнення рублем достатнього рівня стабільності) значне місце у біржовій торгівлі будуть займати товарообмінні угоди.
При цьому будуть здійснюватися операції обміну різнойменної продукції виробничо-технічного призначення, однойменної продукції «на строк» ​​з різними термінами постачання або різними постачальниками, а також зміна промислової продукції на сільськогосподарську і т.п.
Таким чином, структура товарних бірж у нас в країні на початковому етапі їх становлення буде дещо примітивною, відповідаючи виконуваних біржами функцій і завдань. [4]

3. БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З РЕАЛЬНИМ ТОВАРОМ

Угоди за готівку товар: угоди на товар, що знаходиться під час торгу на території біржі в складах, що належать біржі; угоди товару, очікуваний до прибуття на біржу в день торгу чи до закінчення біржового торгу; угоди на товар, що знаходиться в дорозі.
Угоди з реальним товаром поділяються на:
- Угоди з негайною поставкою товару;
- Форвардні угоди з відстроченим терміном поставки, які діляться на угоди із заставою (на купівлю та на продаж) і угоди з премією: прості (на купівлю та на продаж), подвійні, складні, кратні;
- Бартерні угоди;
- Угоди з умовою.
Метою угод з негайною поставкою є фізичний перехід товару від продавця до покупця. Оплата може здійснюватися як в момент передачі товару, так і у відповідності з домовленістю (або передплата, або оплата після отримання товару). Виконання угоди починається з моменту її укладення. Це робить неможливим біржову гру на рух цін. Ці угоди вважаються найбільш надійними. За умовами договору негайна постачання - від 1 до 5 днів.
Форвардні угоди (чи термінові угоди). Це взаємна передача прав і обов'язків щодо реального товару з відстроченим терміном поставки. Відмінною рисою цих угод є те, що момент укладення зобов'язань угод не збігається з моментом їхнього виконання. Об'єктом таких угод може виступати як номінальний товар, так і товар, який буде проведений до встановленого терміну.
Різновидом форвардних угод є:
Угоди із заставою - це договір, в якому один контрагент виплачує іншому контрагенту в момент укладання договору суму, взаімоопределяемую договором між ними як гарантію виконання своїх зобов'язань. Застава має на меті забезпечити інтереси продавця і покупця. При угоді з заставою на покупку його платником є ​​покупець, у цьому випадку інтерес відбивається продавця. Розмір застави: від 1 до 100%.
Угоди з премією - це договір, при якому один з контрагентів на основі особливого заяви до певного дня за встановлений винагороду одержує право зажадати від свого контрагента або виконання зобов'язань за договором, або відмовитися від угоди.
Прості угоди з премією. При цих угодах сторона (платник) отримує право відступного, тобто контрагент за сплату раніше встановленої суми відступає від виконання договору. Цей вид угод у залежності від того, хто платник премії 2-х видів: угоди з умовним продажем і угоди з умовною покупкою.
Подвійні угоди з премією. Договори, в яких платник премії одержує право на вибір між позицією покупця і позицією продавця, а також право, якщо є угода контрагентів, відступити від угоди. Якщо права платника премії збільшуються при таких угодах, то величина збільшується вдвічі. Ця премія може враховуватися як величина окрема від суми угоди, чи включатися в суму угоди.
Складні угоди з премією. Це договори, які представляють собою з'єднання двох протилежних угод із преміями, укладені однієї і тієї ж брокерською фірмою з двома іншими учасниками біржової торгівлі.
Кратні операції з премією. Договори, при яких один з контрагентів одержує право за певну премію на користь іншої сторони збільшити в стільки-то разів кількість товару, що належить відповідно до істотою угоди до передачі або прийому товару: угоди з вибором покупця й угоди з вибором продавця.
Форвардні угоди мають ще один різновид:
Угоди з кредитом - це угода між брокером і клієнтом, за яким брокер зобов'язується в обмін на товар, запропонований клієнтом, надати йому цікавлячий клієнта товар. Брокер з цією угодою звертається в банк, де одержує кредит на здійснення угоди. Як правило, здобувається дефіцитний товар. Брокер самостійно продає товар на біржі і повертає кредит баку.
Угоди з умовою - це угода, при укладенні якого брокер повинен виконати доручення клієнта. Брокер має право відмовитися.
Бартерні угоди - це угоди на товарообмінні операції з передачею права власності на товар без платежу грошима. Бартерні угоди суперечать сутності біржової торгівлі. [5]

ВИСНОВОК

У сучасній економіці товарна біржа розглядається, по-пеpвих, як економічна категорія, що відображає складову частину ринку, специфікою якого є особлива оптова форма торгівлі товарами з певними характеристиками: масовість, стандартність, взаємозамінність. По-втоpой - господарське об'єднання продавців, покупців і торговців-посередників з метою створення умов для торгівлі полегшення, прискорення і здешевлення торгових угод і операцій. Такі суспільства організовуються для поліпшення торгівлі швидкого забезпечення товаровиробників необхідними товарами, прискорення обороту капіталу. Члени біржі, якими можуть бути, як посередницькі (брокерські, торговельні) фірми, так і банківські установи, інвестиційні компанії, окремі громадяни, у відповідність до встановлених біржових правил, укладають угоди купівлі-продажу товарів за цінами, що складається безпосередньо в ході торгівлі залежно від співвідношення попиту і їхньої пропозиції. Це свідчить про те, що біржа являє собою особливий ціноутворюючий механізм.
Різноманіття форм біржових операцій, постійне вдосконалення практики біржової торгівлі створюють основу для ефективного функціонування ринкового механізму, збалансування ринку, зниження витрат на придбання та реалізацію продукції. Навіть в умовах помітних коливань ринкових цін біржові операції дозволяють фірмам планувати свої витрати і прибуток на досить великі періоди, розробляти стратегію розвитку компаній з регульованим ризиком, гнучко сполучити різні форми інвестицій, знижувати свої витрати на фінансування торгових операцій.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Анурдцев О. Товарні біржі: від забуття до відродження / / Матеріально-технічне постачання, № 11, 1990 р.
2. Біржова діяльність. / Под ред. проф. Грязнова А.Г., проф. Корнєєвої Р.В., проф. Галанова В.А.. - М.: Фінанси і статистика, 1995.
3. Васильєв Г.А., Каменєва Н.Г. Товарні біржі. М.: Вища школа, 1991.
4. Тимчасове положення про діяльність товарних бірж в РРФСР. / / Ринок, № 8, 1991.
5. Корнєєв В., Кузьменко М., Кисельов В. Товарні біржі / / Матеріально-технічне постачання, № 6, 1991.
6. Ліпсіц І. Економіка без таємниць. М.: Справа, 1993.
7. Поплавський В. Д. Біржа - атрибут ринкової економіки / / Гроші і кредит, № 2, 1991.
8. Попов Д. Торги на біржах. / / Ринок, № 8, 1991.
9. Збірник інформаційних матеріалів по товарних бірж, М., 1990.
10. Столяров А. Товарна біржа - найважливіший елемент саморегулювання ринку / / Ринок, № 12, 1991.
11. Теняков А., Ковальов Д. Біржа - механізм для сміливих, підприємливих людей. / / Наука і життя, № 11, 1991.
12. Узун В. Я. Товарна біржа. М.: Економіка, 1991.


[1] Анурдцев О. Товарні біржі: від забуття до відродження. / / Матеріально-технічне постачання, № 11, 1990 р.
[2] Васильєв Г.А., Каменєва Н.Г. Товарні біржі. М.: Вища школа, 1991.
[3] Біржова діяльність. / Под ред. проф. А.Г. Грязнова, проф. Р.В. Корнєєвої, проф. В.А. Галанова. - М.: Фінанси і статистика, 1995.
[4] Збірник інформаційних матеріалів по товарних біржах. М., 1990
[5] Попов Д. Торги на біржах. / / Ринок, № 8, 1991.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
81.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Основи біржової торгівлі товарна біржа 2
Фондова біржа Організація фондової біржової діяльності
Товарна біржа 4
Товарна біржа Огляд
Товарна біржа структура та функції
Товарна біржа структура та функції
Товарна біржа як атрибут ринкової економіки
Товарна біржа Ринок цінних паперів
Товарна біржа в системі оптового ринку
© Усі права захищені
написати до нас