Основи бухгалтерського обліку 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Поняття про БО. Його роль і значення в системі управління
Бух. облік - система безперервного суцільного і взаємопов'язаного спостереження і контролю за господарською діяльністю підприємства.
Бух. облік - це строго документований облік. Жоден запис тут не проводитися без точного оформлення документа. Бух. облік не допускає вибірковості ні в часі, ні в пр-ве. Дані бух. обліку ісп. для спостереження і контролю за госп. деят. підприємства.
Госп. деят підприємства напр. на осущ. пр-ва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ необхід. суспільству.
Управляти госп. діяльністю підприємства можна тільки за наявності інформації про кількість і кач-ве відбуваються на підприємстві економ. процесів. Первинні дані про факти госп. деят. отраж. в бух. обліку-це сприяє систематизації роз'єднаних даних в узагальнену характеристику опред. явищ госп. деят. підприємства, а також формуванню економ. показників.
На відміну від інших видів обліку бух. облік є системним. У ньому відбивається кожна виконана госп. операція в натур., праця. і ден. виразах. Економ. процеси узагальнюються в бух. обліку як рух вартості. Це дозволяє отримати інформацію про знов створеної вартості, і розподілів і перерозподілів.
Інформація про прибуток підприємства породжується шляхом зіставлення в системі бух обліку доходів і витрат підприємства. При інших видах обліку цю інформацію отримати не можна.
БО грає важливу роль в оцінці об'єктів обліку і визначенні їх собівартості (калькулювання). В даний час в умовах інтенсифікації суспільного виробництва потрібно вдосконалення господарського механізму і перш за все госпрозрахункових відносин, економічного стимулювання, контролю рублем за пр-вом й роз-ем. У цих умовах знач. інформації бухобліку в управлінні пр-ем ще більше вік.
2. Користувачі даних БО
Внутрішні:
1. Справжні власники фірми (рівень прибутку)
2. Працівники підприємства (ЗП)
Зовнішні:
1. Майбутні власники (рівень прибутку)
2. Кредитори (платоспроможність)
3. Клієнти і покупці (ціни)
4. Держ. служби (доходи і рівень% відрахувань)
5. Громадськість (екологія ...)
3. Фінансовий і управлінський облік
Бух Облік представляє собою сист., Кіт. вимірює, обробляє і передає инф-цию для прийняття рішень.
Розрізняють управлінський і фінансовий облік.
Управлінський облік охоплює всі види облікової інформації, яка вимірюється, обробляється і передається для внутрішнього використання керівництвом підприємства.
Основна функція - визначення з-сти. Інформація управлінського обліку повинна бути:
1) корисною для управління і відносно недорогий;
2) належить до тієї частини підпр., Яка ним керує;
3) включати планування на перспективу.
Фінансовий облік охоплює облікову інформацію, яка крім використання її всередині підприємства повідомляється тим, хто знаходиться поза організації. Ведеться відповідно до законодавства та встановленими стандартами. З його допомогою опред. всі, окрім з-сті, а саме: - амортизація; - розрахунки з інших підприємств, - облік цен.бум, - облік фондів; - ЗП, - облік банківських операцій і ін
Фінансовий облік ставиться до всього підприємству. Користувачі фін.учета:
1) власники підприємств, компаній (справжні і майбутні). Їх інтереси: чи є достатній рівень прибутку на підприємстві.
2) кредитори - їх цікавить в термін підприємство розрахується з боргами.
3) працівник підприємства - зарплата.
4) клієнти - ціни підприємства.
5) держ. служба - дохід підприємства.
6) громадськість - чи не призведе діяльність підприємства до екологічної катастрофи, забруднення. окр. Середовища.
4. Хар-ка бухгалтерської професії
Бух Облік породив цікаву, творчу (!) І добре оплачувану професію.
Як правило бухгалтер спеціалізується по наступних областей:
- Управлінський облік (забезпечити керівництво підприємство необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень. Для посилення ефективності діяльності підприємства і запобігання розкрадань бухгалтер зобов'язаний створювати систему внутрішнього контролю. Він бере участь у плануванні прибутку підприємства, у складанні кошторисів та контролю за витратами);
- Бухгалтерська діяльність (контроль за документообігом, правильністю док-ов, підготовка звітності, соблюд. Податкового зак-ва.);
- Аудиторська діяльність (Висновок про правдивість фінансового звіту, установка достовірності резултате інвентаризації, перевірка внутрішньої системи контролю, реальної деб. Заборгованості, первинної док-ції, відповідності організації обліку на фірмі з загальноприйнятою);
- Оподаткування (дотримання податкового зак-ва, підготовка податкової декларації та розробка рекомендацій щодо скорочення податкових відрахувань на буд. Період).
5. Роль бухгалтера в управлінні підприємством
Бухгалтер з управлінського обліку має великий вплив на прийняття управлінських рішень. Основне завдання бухгалтера - забезпечити керівництво підприємство необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень. Для посилення ефективності діяльності підприємства і запобігання розкрадань бухгалтер зобов'язаний створювати систему внутрішнього контролю. Він бере участь у плануванні прибутку підприємства, у складанні кошторисів та контролю за витратами.
В обов'язок бухгалтера входить: контроль за правильністю сост. документів і документообігів, підготовка відповідних фін. звітів, дотримання перед-їм податкового законодавства і держ. регулювання.
Найважливішою відмінною функцією бухгалтерів є проведення аудиторських перевірок, які складаються у перевірці та дослідженні фін. звітів. Основне завдання аудитора - надання професійного висновку про правдивість фін. звіту. Аудитор в процесі своєї аудит. діяльності повинен перевірити первинну документацію, залишки грошових коштів підприємства, встановити достовірність проведеної на підприємстві інвентаризації матеріальних 6ценностей, перевірити реальність дебіторської заборгованості та ефективність системи внутрішньогосподарського контролю. Аудитор зобов'язаний перевірити організації обліку на підприємстві загальноприйнятій практиці відповідно до Положення з БО та звітності.
У сфері оподаткування бухгалтер допомагає підприємству підготувати податкову декларацію, а також розробити рекомендації для скорочення податків в майбутньому.
6. Предмет БО
Бух Облік використовується для спостереження і контролю за господарською діяльністю підприємства, виробничої та невиробничої сфери.
До виробничій сфері належать підприємства, які виробляють матеріальні блага: промислові, будівельні, сільськогосподарські. Виробничі підприємства зайняті просуванням матеріальних благ від виробників до споживачів.
Непроізводств. пр-я надають послуги населенню. До них відноситься: охорона здоров'я, освіта і т.д.
Основне завдання виробничої діяльності підприємства - відтворення суспільного продукту, яка складається з окремих взаємопов'язаних моментів: виробництво, розподіл, обмін і споживання. Головну роль у відтворенні належить виробництву необхідних матеріальних благ.
БО на підприємствах сфери мат. про-ва відображає стан і використання коштів підприємства в процесі виробництва. У організ. і уста. непроізводствю сфери БО відображає наявність і витрачання коштів при виконанні ними своїх функцій.
Т.ч. предметом БО явл стан і використання засобів підприємства (организ., уста.) у процесі відтворення.
8. Класифікація майна підприємства за функціональною ролі і джерелам утворення
Здійснюючи госп. діяльність, підприємство має в своєму розпорядженні різними видами майна: будівлі, устаткування, м / о, матеріали та інструменти, ден. ср-ва і т.д.
Для правильної організації БО все майно підприємства класифікується за двома ознаками:
1. з функціональної ролі
2. за джерелами утворення і призначення
Классіфікаціяімущества з функціональної ролі
Майно підпр. і організацій класифікується на:
1. необоротні активи, кіт. поділяються на
- Власні
- Орендовані
До них відносяться: будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини і устаткування, виробничий і госп. інвентар, робочий і продуктивна худоба, багаторічні насадження (земля при приватній власності).
2. оборотні активи
- Предмети праці: запаси сировини, матеріали, паливо, (МБП), запасні частини, тара.
- Предмети звернення: незавершене виробництво, готова продукція, товари відвантажені, витрати майбутніх періодів.
3. фінансові активи
- Грошові кошти: каса, р / р, валютний рахунок, поточний рахунок.
- ЦБ: акції, векселі, облігація, сертифікати.
- Кошти в розрахунках є майном підприємства: п / особи, інші дебітори, покупці (підприємства, перет. Продукцію), аванс виданий.
- Фінансові вкладення: довгострокове - більше 1 року короткострокове - менше 1 року
4. нематеріальні активи
Право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, право на інтелектуальну власність, патенти, ліцензії та інших
Класифікація за джерелами утворення і призначенням:
1. джерела власних коштів
- Капітал: статутний, додатковий, резервний
- Фонди: спец. призначення (нагромадження і споживання), резервний фонд, амортизаційний фонд
- Бюджетних. финансир. - Цільове финансир.
- Резерви: резерв майбутніх витрат і платежів, резерв по сумнівних боргах, гарантійний резерв.
- Прибуток: прибуток отчетн. року, нераспред. прибуток звітного року та минулих років, доходи майбутніх періодів.
9. Метод БО
Метод - спосіб пізнання того чи іншого явища.
Метод бухгалтерського обліку ¾ це сукупність способів і прийомів, що дозволяють отримати всебічну характеристику господарської діяльності підприємства. Метод обумовлений предметом обліку, основними завданнями, що стоять перед ним, і що висуваються до обліку вимогами. Він являє собою суцільне документально обгрунтоване відображення об'єктів бухгалтерського обліку та економічне узагальнення їх у грошовій оцінці за якісно однорідним, внутрішньо пов'язаних між собою ознаками для отримання результатів господарської діяльності підприємства.
До основних доданком (елементів) методу бухгалтерського обліку належать: способи первинного спостереження за об'єктами обліку (документація і інвентаризація); способи вартісного вимірювання об'єктів обліку (оцінка і калькуляція); способи поточного угрупування даних про об'єкти обліку (система рахунків і подвійний запис); способи підсумкового узагальнення даних обліку (баланс і звітність).
Всі господарські процеси, що вивчаються бухгалтерським обліком, узагальнюються в їх єдності, взаємозв'язку і взаємозалежності шляхом грошового вираження.
2. джерела позикових коштів
- Кредити банку (довгострокові, короткострокові)
- Позикові ср-ва (короткострокові, довгострокові)
- Кредиторська заборгованість - зобов'язання перед постачальниками, перед іншими кредиторами, орендні зобов'язання
- Зобов'язання по розподілу суспіль. продукту (перед працівниками по оплаті праці, по соціальному страхуванню, перед бюджетом, з майна і особистого страхування і т.д.)
10. Елементи методу БО
Документація та інвентаризація.
Документація - письмове свідоцтво про досконалої госп. операції. Документація надає юридичну силу даними бух. обліку. Госп. операції не оформлені документально мають незаконний характер і караються юридично і адміністративно.
У бух. обліку здійснюються тільки ті госп. операції, які правильно документально оформлені і мають реквізити, передбачені стандартом.
Не всі госп. операції можна оформити документально у момент їх вчинення. Такі операції, як правило, відображаються в результаті проведення інвентаризації.
Інвентаризація - перевірка наявності та збереження майна.
До таких госп. операцій відносяться: нестача майна, надлишки майна, псування і втрата з різних причин.
Рахунки і подвійний запис.
Рахунки бух.обліку призначені для узагальненої угруповання і поточного обліку всіх госп. операцій. На кожний вид майна підприємства відкривається окремий рахунок, госп. операції на рахунках відображаються двічі (подвійний запис). Подвійна запис забезпечує контроль за рухом госп. майна підприємства.
Оцінка і калькуляція.
Всі види майна підприємства та джерела їх утворення відображаються в обліку в грошовій оцінці. У кінці звітного періоду на підприємстві обов'язково визначається собівартість продукції, що виготовляється, виконаних робіт або наданих послуг. Розрахунок собівартості називається калькулюванням.
Баланс та звітність.
У кінці звітного періоду відбувається узагальнення й угруповання в грошовій оцінці усіх видів майна підприємства та джерел їх утворення. Спосіб такий узагальненої угруповання називається балансом. Крім балансу складається також звітність, яка характеризує фінансову діяльність підприємства.
Складання звітності - завершальний етап ведення бух. обліку.
11. Бух. баланс і його будова
Найважливішим елементом БО є бух. баланс.
Баланс це спосіб узагальненої угруповання і поточного обліку майна підприємства за функціональної ролі та джерел його утворення в грошовій оцінці на певну дату. Це таблиця, яка складається з двох частин.
Актив
Пасив
Майно за видами і функціональної ролі.
Майно за джерелами утворення і призначення.
Активи: оборот., Необоротних., Фін., Нематер.
Джерела власних, позикових коштів.
Разом:
Разом:
Показники в балансі називаються статтями балансу. Підсумки в балансі називаються валютою балансу. Особливістю балансу є те, що валюта активу балансу = валюті пасиву балансу. Баланс складається на 1 число звітного періоду в 1000-ах рублів.
Актив і пасив балансу складається з окремих розділів і статей.
Структура та зміст активу балансу.
Актив складається з 3 розділів.
1) Основні засоби та інші необоротні активи: - нематеріальні активи; - основні засоби; - незавершені капвкладення; - довгострокові фінансові вкладення; - розрахунки з засновниками та ін
2) Запаси і витрати: - виробничі запаси; - МШП;
- Незавершене виробництво; - витрати майбутніх періодів; - готова продукція та ін
3) Ден. кошти, розрахунки та ін активи: - товари відвантажені; - розрахунки з дебіторами; - аванси видані; - грошові кошти та ін
Пасив балансу.
1) Джерела власних коштів: - статутний капітал; - додатковий капітал; - резервний капітал; - фонд накопичення; - резервний фонд; - цільове фінансування; - прибуток звітного року; - прибуток нерозподілений звітного року; - нерозподілений прибуток минулих років.
2) Розрахунки та інші пасиви (джерела позикових коштів): - довгострокове кредити банків; - довгострокові позики; - короткострокові позики; - розрахунки з кредиторами за зобов'язаннями з розподілу; - розрахунки із засновниками; - доходи майбутніх періодів; - фонди споживання; - резерви майбутніх витрат і платежів; - резерви по сумнівних боргах.
12. Види балансу
Залежно від призначення, змісту і порядку складання розрізняють кілька видів балансів:
1) сальдовий 2) оборотний 3) вступний 4) заключний 5) ліквідаційний 6) провізорний 7) зведений (консолідарний) 8) брутто 9) нетто
1) Сальдовий - характеризує в грошовій оцінці майно підприємства та джерела їх утворення на певну дату. Сальдовий баланс складається бухгалтерією підприємства шляхом підрахунку залишків по рахунках.
2) Оборотний. У цьому балансі, крім залишків майна та джерел їх утворення на початок і кінець звітного періоду містяться також дані про рух майна.
Актив
Сума
Майно
Залишок
Оборот
Залишок
на 1.01.95
Пост.
Виб.
на 1.04.95
Пасив
Сума
Джерела
Залишок
Оборот
Залишок
освіти
на 1.01.95
Пост.
Виб.
на 1.04.95
3) Вступний - найперший баланс, який складається на підприємстві. Характеризує стан майна підприємства на початок його господарської діяльності. В активі його відбивається склад майна новоствореного підприємства, а в пасиві - джерело його утворення. Вступний баланс, як правило, містить менше статей, ніж всі наступні баланси, тому що в ньому немає статей, які характеризують господарську діяльність підприємства.
4) Заключний баланс - це звітний документ щодо виробничої діяльності підприємства за певний період часу (квартал, рік). Складається на основі перевірених бухгалтерських записів.
5) Ліквідаційний баланс - це останній баланс в житті підприємства. Він складається для аналізу стану майна підприємства, що ліквідується, наприклад, підприємства-банкрута.
6) провізорний баланс (у Росії не складається) - це попередній баланс. Він складається заздалегідь на кінець року. Мета його складання - заздалегідь визначити фінансовий стан підприємства, в якому воно може опинитися в кінці року. Він складається виходячи з фактичних даних і очікуваних змін на подальший період.
7) Зведений містить узагальнені показники діяльності ряду підприємств, які входять до складу фірми, міністерства, асоціації та ін структурних підрозділів. Його складають також і підприємства, які мають групу підсобних підрозділів.

13. Зміни в балансі під впливом госп. операцій
Всі госп. опер, що є первинним об'єктом БО, оформляються документально, потім вони обліковуються на рахунках БО, а на підставі облікових даних складається баланс. Так ББ органічно пов'язаний з рахунками поточного обліку. При цьому кожна, відображена операція вносить опред. зміни в ББ. Всі госп. операції за ознакою їх впливу на ББ зводяться до 4 типів:
1. Надійшли гроші в касу з розрахункового рахунку для виплати зарплати вразмере 10000 уе
1 тип змін в балансі - зміни відбуваються в активі балансу; одна стаття збільшується, друга зменшується на цю ж суму. Валюта балансу не змінюється, рівність зберігається
А + Х1-Х2 = П.
2. Частина прибутку приєднується до фонду накопичення: 3000 уе
2 тип змін в балансі - зміни в пасиві балансу: одна стаття в пасиві балансу збільшується, інша зменшується. Валюта балансу не змінюється, рівність зберігається:
А = П + Х3-Х4.
3. Надійшли матеріали від постачальників на суму 5000 уе
А + Х1 = П + Х3
3 тип: Стаття в активі балансу збільшується, в пасиві стаття збільшується на цю ж сумму.Валюта збільшується, рівність зберігається
4. Видана зарплата робітникам з каси підприємства в розмірі 5000 у.о.
4 тип: Зменшується стаття в активі балансу, на цю ж суму зменшується стаття в пассіве.Валюта балансу зменшується, рівність зберігається.
А-Х2 = П-Х4
8) За способом очищення баланси поділяються на баланс брутто і баланс нетто.
Баланс брутто - це баланс, який включає регулюючі статті.
Регулюючими називаються статті, суми за якими при визначенні фактичної собівартості віднімаються з суми інших статей. Наприклад, раніше для розрахунку залишкової вартості основних засобів зі статті активу балансу "Основні засоби" вичитали статтю пасиву балансу "Знос основних засобів", і отримували залишкову вартість.
Баланс нетто - це баланс з якого виключені регулюючі статті. Виняток з нього регулюючих статей називається його очищенням. Баланс нетто, як правило, складається при аналізі фінансового стану підприємства.
У міжнародній практиці поділяється також баланс за способом побудови на вертикальний та горизонтальний.
Горизонтальний баланс - активи розташовуються на рівні з пасивами.
Вертикальний баланс: спочатку розміщують актив балансу, потім підраховують валюти активу балансу; нижче розташовують статті пасиву балансу і підраховується валюта пасиву балансу.
Особливості балансу, який складається на підприємстві з капіталістичним способом виробництва:
Актив = Пасив + Капітал
14. Рахунки БО, їх будова та призначення
Найважливіший елемент методу бух. обліку - рахунки. У процесі фін. і госп. діяльності здійснюється велика кількість госп. операцій, в яких бере участь майно підприємства та джерела його утворення. Для контролю за наявністю цих видів майна і поточного обліку їх руху необхідно всі види майна групувати за певними ознаками.
З цією метою в бух. обліку застосовуються рахунки. Рахунок - це спосіб узагальненої групировки і поточного обліку однорідних коштів підприємства. Рахунок являє собою таблицю.
Рахунки поділяються на активні і пасивні.
Активними називають рахунки, які призначені для обліку майна відповідно до класифікації по функціональній ролі. Відповідає активу балансу.
Пасивними називають рахунки, які призначені для обліку майна відповідно до классіфікаціеей за джерелами утворення. Відповідає пасиву ББ.
Структура активних і пасссівних рахунків:
Оборот - сума всіх операцій.
Активний рахунок: Кінцеве сальдо = поч. залишок по Д. + обороти по Д. - обороти за К.
Пасісвний рахунок: Кінцеве сальдо = поч. залишок за К. + обороти за К - обороти по Д.
Крім активних рахунків сущ. активно-пасивні рахунки, у яких залишок може бути як за дебетом, так і по кредету, а також одночасно по дебету і по кредиту - розгорнуте сальдо. Щоб отримати згорнуте сальдо, потрібно з більшого залишку відняти менший і записати на місце більшого.
Кількість рахунків відповідає кількості угруповань майна та джерел їх утворення. Прикладом активно-пасивного рахунку може бути рахунок "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"; рахунок "Прибуток і збитки"; рахунок "Розрахунки з підзвітними особами" і ін
15. Подвійний запис операцій на рахунках
У результаті кругообігу госп. коштів відбувається подвійна зміна у складі майна підприємства. Відображення госп. операції двічі однієї і тієї ж сумою по Дт одного рахунку і по Кт ін рахунку - подвійний запис.
1) "Надійшли гроші в касу з р / р" У результаті госп. опер. збільшуються ден. кошти в касі і зменшуються на р / с. Облік грошових коштів у касі ведеться на рахунку 50 "Каса", цей рахунок активний і збільшення відображається по Дт. У свою чергу облік ден. коштів на р / р ведеться на рахунку 51 "Р / р" а тому що рахунок активний, то зменшення засобів відображається по Кт.
16. Кореспонденція рахунків
Подвійна запис називається також кореспонденцією рахунків. Кореспонденція буває проста і складна.
Простий називається кореспонденція, коли госп. операція відображається по 2 рахунках (дебетом одного і кредитом іншого).
Складною називається кореспонденція, при якій дебет одного рахунку кореспондує з кредитом декількох рахунків або кредиту одного кореспондує з дебетом декількох рахунків.

17. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку. Їх призначення і взаємозв'язок
Всі рахунки бух. обліку поділяються на синтетичні та аналітичні.
Синтетичні рахунки призначені для узагальненої угруповання майна підприємства. Облік на синтетичних рахунках ведеться тільки у вартісних вимірниках. Наприклад, синтетичні рахунки: Основні засоби, Матеріали, Нематеріальні активи, Каса, Розрахунковий рахунок, Розрахунки з підзвітними особами, Розрахунки з постачальниками і підрядниками, Розрахунки з персоналом з оплати праці.
Аналітичні рахунки призначені для деталізованої угруповання майна підприємства. Вони відкриваються в розвитку синтетичних рахунків. Облік на аналітичних рахунках ведеться в натуральному та вартісному вираженні, за окремими рахунками у кількісно-сумовому вираженні.
Наприклад, аналітичні рахунки в розвиток синтетичних рахунків: Розрахунки з персоналом з оплати праці відкриваються аналітичні рахунки: рахунок Іванов, Петров, Сидоров і т.д. У розвитку синтетичних рахунків розрахунки з постачальниками і підрядниками відкриваються аналітичні рахунки: завод Електромаш, завод "Серп і молот" і т.д.
Між аналитич. і синтетичні. рахунками сущ. зв'язок:
1) Початковий залишок синтетичні. рахунку дорівнює сумі поч. залишків аналитич. рахунків.
2) Обороти за дебетом синтетичні. рахунку дорівнюють сумі оборотів за дебетом аналитич. рахунків.
3) Обороти по кредету синтетичні. рахунку дорівнюють сумі оборотів по кредиту аналитич. рахунків.
4) Кінцевий залишок синт. рахунку дорівнює сумі кінцевих залишків аналіт. рахунок
5) Запис операцій з сінтеітч. рахунку і аналитич. рахунках ведеться в одну й ту ж саму сторону.
6) аналитич. відкривають у розвиток синтетичних.
18. Субрахунки
Крім аналитич. і синтетичні. рахунків сущ. субрахунки. Субрахунки - це проміжна ланка між синт. і аналіт. рахунками. З їх допомогою осуществл. доп угруповання даних аналіт. обліку з метою узагальнення відомостей про окремі об'єкти всередині даного синтетичні. рахунку.
перелік субрахунків явл. єдиним і обов'язковим для всіх. Він вказує напрямки, в кіт. повинна здійснюватись угруповання даних аналітичного обліку. Завдяки цьому можна одержувати показники загальні для даної галузі тощо.
Субрахунки не ведуться на окремих бланках як рахунки, а представляють лише угруповання анал. даних. Не всі рахунки мають субрахунки. Наприклад, синтетичні. рахунок "Матеріали" має субрахунки "сировина та матеріали", "покупні", "напівфабрикати і комплект. вироби "," тара і тарні матеріали ", зап. частини "," інші матеріали "," матеріали ", перед. в переробку на сторону ", будує. матеріали "," паливо ".
19. Взаємозв'язок системи рахунків і балансу
Між рахунками та балансом існує тісний взаємозв'язок:
1) Активні рахунки сумісні активу балансу; пасивні рахунки - пасиву балансу.
2) Окремі назви статей балансу відповідають найменуванню рахунків.
3) Поч. залишок у балансі відповідає початковому залишку в рахунку.
Для того, щоб відкрити рахунок необхідно написати його найменування, відповідне найменуванню статті балансу, і суму з балансу записати в початковий залишок.
4) На підставі кінцевих залишків за рахунками складається баланс.
5) Залишок в балансі соотв початковому залишку в рахунку.
20. Узагальнення даних поточного БО
У поточному обліку майна підприємства застосовується велика кількість синтетичні. і аналитич. рахунків. У зв'язку з цим при подвійного запису операцій на рахунках можливі помилки. З метою контролю для прав-ти відображення операцій на рахунках необхідно узагальнення даних поточного учета.Для цього складається відомість:
1) Оборотна відомість по синтет. і аналитич. рахунками
2) сальдова відомість за аналітичними рахунками.
3) Шахова відомість.
Особливості оборотної відомості:
Найменування синтет. рахунки
Остат.
Оборот
Остат.
Д
До
Д
До
Д
До
Разом:
1) Нач. залишок від відомості по Д. повинен дорівнювати початковому залишку за К.
2) Підсумок оборотів по Д. дорівнює підсумку оборотів за К.
3) Підсумок кінцевого залишку під. дорівнює кін. залишку за К.
Підставою складання оборотної відомості є рахунки. Поч. залишок і обороти по Д. і за К. переписуються з рахунку; кінцевий залишок по кожному рахунку визначається розрахунковим шляхом. Після складання цієї відомості кінцевий залишок у облад. відомості звіряється з конеч. залишками по кожному соответствуещему рахунку.
Нед-ок облад. відомості за синтетичні. рахунках - відсутність в ній кореспонденції рахунків. З цією метою сост. шахова відомість.
за кредитом рахунків
Всі
Разом по
за дебетом рахунків
рахунки
дебетом
Матеріали
Осн в-во
ін
Готова прод.
Разом по кредиту
Сальдова відомість по аналитич. рахунками. Вона призначена для контролю за наявністю матер. цінностей при проведенні інвентаризації.
Особливість: облад. відомість за анал. рахунками звіряється з обор. відомий. по соотв. синт. рахунку.
Оборот. відомості, кіт. складаються за аналитич. рахунками "Розрахунки з персон з оплати праці", "розр. з постачальн. "і т. д. мають таку ж форму, як і обор. відомості за синт. рахунками.
22. Классиф. рахунків за їх призначенням та структурою
Всі рахунки бух. обліку для правильного їх застосування поділяються на дві групи:
1) рахунки призначені для обліку майна і джерел його формування
2) рахунки, призначені для обліку процесів та результатів
1) Перші поділяються на: 1. інвентарні 2. грошові 3. фондові 4. розрахункові 5. регулюючі
1. Інвентарні рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність та рух матеріальних цінностей на підприємстві. До них належать рахунки: "Матеріали", "МБП", "Готова продукція", "Основні засоби" та ін
Це активні рахунки; по Д - збільшення матеріальних цінностей, пов'язаних з надходженням на підприємство, за К-зменшення мат. цінностей, пов'язаних з витратою або вибуттям.
Сальдо за цими рахунками тільки дебетове і показує наявність майна на підприємстві.
2. Грошові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грош. ср-в на підприємстві. До них належать рахунки: "Каса", "Рас. рахунок "," Валютний рахунок "," Інші ден. активи ".
Це активні рахунки; по Д - збільшення ден. ср-в, пов'язаних з надходженням на підприємство, за К-зменшення ден. ср-в, пов'язаних з витратою
Сальдо тільки дебетове показує наявність грошових коштів на підприємстві.
3. Фондові призначені для узагальнення інформації про наявність і рух фондів на підприємстві: "Статутний капітал", "Резервний капітал", "Додатковий капітал", "Нерозподілений прибуток", субрахунок "Фонд накопичення" та субрахунок "Фонд потребл.".
Рахунки пасивні, Дебет - використання, Кредит - освіта
Сальдо кредитове, показ. наявність фондів (капіталу) на підприємстві.
4. РасчетниеПредназначени для узагальнення інформації про розрахунки підприємства з фізичними особами, організаціями, установами та ін підприємствами. Це рахунки: розділ 6 (рахунку зі слів: "Розрахунки ...)
Вони можуть бути активними, пасивними та активно-пасивними.
Активні рахунки "Розрахунки з одержувачами і замовниками" (за дебетом - відображає збільшення заборгованості покупців за придбану продукцію; по кредиту - зменшення заборгованості в результаті перерахування коштів підприємству). Сальдо - дебетове і показує наявність заборгованості покупців.
Розрахункові рахунки "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" та інші рахунки. За кредитом відображається заборгованість підприємства перед робітниками, постачальниками та іншими установами, за дебетом - погашення заборгованості підприємства. Сальдо кредитове показує наявність заборгованості.
Активно-пасивні: розрахунки з підзвітними особами, розрахунки з засновниками, розрахунки з кредиторами та дебіторами, розрахунки з бюджетом. Сальдо за ним може бути згорнутим і розгорнутим.
Розгорнуте дебетове сальдо показує наявність дебеторської заборгованості
Кредитове сальдо показує наявність кредиторської заборгованості.
5. Регулюючі. Ці рахунки не відносяться ні до активів, ні до пасивів. вони регулюють вартість майна і джерел його утворення. Рахунки: "Знос основних засобів", "Знос нематеріальних активів", "Знос МШП", "Використання прибутку".
2) Для обліків процесів і результатів. : 1. збірно-розподільчі 2. звітно-розподільні 3. калькуляційні 4. звітно-результативні 5. фінансово-результативні
1. Для збору та розподілу інформації (включення до собівартості продукції). "Загальновиробничі витрати", "Загальногосподарські витрати", "Комерційні витрати". Активні рахунки, за дебетом - протягом місяця збирають витрати, пов'язані з управлінням виробництвом і підприємством у цілому, пов'язані з відвантаженням і реалізацією продукції. Залишку не має.
2. призначається для узагальнення інформації про витрати (дох.), произвед., (получ.) у звітному періоді, але які відносяться на себ-ть і прибуток у майбутньому періоді.
До них належать рахунки: 1) "Витрати буд. періодів ", Це активний рахунок, Д - витрати, вироблені в звітному періоді, пов'язані з впровадженням нової техніки, технології, виконання готової продукції. За кредитом - списання в собівартість продукції. Сальдо дебетове показує наявність несписані расходов.2) "Доходи буд. періодів "(пасив). Дебет Списання доходів у рахунок прибутку в отч періоді. Кредит Доходи, отримані у звітному періоді в рахунок майбутнього прибутку.
3. Призначені для узагальнення інформації про витрати на виробництво. Рахунки: "Основне виробництво", "Допоміжне виробництво", "Брак у пр-ве". Це активні рахунки.
Основне в-во і допоміжне пр-во.
Брак у виробництві.
4. Звітно-результативні рахунки призначені для узагальнення інформації про процес реалізації продукції, товарів, виконаної роботи та послуг, основних ср-в і інших видів послуг. Рахунки: "Реалізація продукції (робіт послуг)" (Д - 1) фактична собівартість. реализ продукції, 2) комерційні витрати, 3) общехоз витрати 4) ПДВ; К - Виручка від реалі. продукції), "Реалізація та інші вибуття ОС" (Д - Первонач стоїмо ОС, ПДВ, К - Виручка від реалізації продукції, Існос ОС), "Реалізація інших активів".
5. Фінансово-результативні рахунки призначені для узагальнення інформації щодо формування кінцевих фінансових результатів. Рахунки: "Прибуток і збитки" (Д - збитки, використання прибутку, К - Прибуток отримана від реалізації продукції), "Використання прибутку" (К - прибуток, Д - збиток, отриманий з реалізації).
Облік на рахунку "Исполь прибутку" ведеться протягом року, і в кінці року списується на "Пр і збитки".
23. Классиф. рахунків за економіч. змісту
Аби орієнтуватися, які об'єкти обліку відображати на рахунках, використовують угруповання рахунків за різними ознаками. Класифікація рахунків за економічним змістом відповідає на питання, що враховується за кожною однорідною групі рахунків. Вона грунтується на класифікації об'єктів, що враховуються, сприяє правильній організації щоденного обліку на підприємстві.
1) Рахунки, призначені для обліку основних засобів та інших довгострокових вкладень:
01 ОС; 02 Знос ОС; 03 Довгострокові орендовані ОС; 04 Нематеріальні активи; 05 Амортизація нематеріальних активів; 06 Довгострокові фінансові вкладення; 07 Устаткування до установки; 08 Капітальні вкладення; 09 Орендні зобов'язання до надходження; 2) Рахунки, для обліку виробничих запасів:
10 Матеріали, 11 Тварини на вирощування та відгодівлю, 12 МШП; 13 Знос МШП, 14 Переоцінка матеріальних цінностей; 15 Заготівельні і придбання матеріалів; 16 Відхилення у вартості матеріалів, 17 ПДВ по придбаних цінностей;
3) Рахунки для обліку витрат на виробництво:
20 Основне виробництво; 21 Напівфабрикати власного проіззводства, 23 Допоміжне виробництво; 25 Загальновиробничі витрати; 26 Загальногосподарські витрати;
28 Брак у виробництві; 29 Обслуговування виробництва і господарства; 30 некапітальні роботи, 31 Витрати майбутніх періодів;
4) Сч. для обліку гот. про-ції, товарів та їх реалізації:
40 Готова продукція; 41 Товари, 42 Торгова націнка, 43 Комерційні витрати, 44 Витрати обігу; 45 Товари відвантажені, 46 а Реалізація продукції, робіт і послуг; 47 Реалізація і інше вибуття ОС; 48 Реалізація інших активів;
5) Рахунки, призначені для обліку грошових коштів:
50 каса; 51 Розрахунковий рахунок, 52 Валютний рахунок; 55 Спеціальні рахунки в банках; 56 Грошові документи; 57 Переклади в дорозі; 58 Короткострокові фінансові вкладення (облік цін. Паперів);
24. Позабалансові рахунки та їх призначення. Порядок відображення операцій
Для позабалансових рахунків присвоюється тризначний шифр.
001 Орендовані основні засоби.
002 Тов.-мат. цінності прийняті на відповід. зберігання.
003 Матеріал, прийняті в переробку.
004 Товари, прийняті на комісію.
005 Устаткування, прийняте для монтажу.
006 Бланки суворої звітності.
007 Списана у збиток заборгованість неплатіж. деб-рів.
008 Забезпечення зобов'язань і платежів отримані
009 Забезпечення зобов'язань і платежів видані і т.д.
ББ матиме однаковий відображати лише ті кошти, кіт. належать даному підприємству. Кошти, не належ., Але знаходяться у його обмеженому користуванні мають бути показані за підсумком ББ. Забав. рахунками називаються рахунки, в кіт. враховуються ср-ва, які не належать підпр., а що знаходяться у нього в обмеженому користуванні.
Види засобів: 1. Орендовані ОЗ 2. Сировина і мат-ли прийняті в переробку 3. Товари, прийняті на комісію 4. Товарні та ін цінності прийняті на відповідальне зберігання 5. Цінності, прийняті в заставу.
Джерела коштів: 1. Орендодавці 2. Замовники по сировині і мат-лам, переданим у переробку 3. особи, які склали т. на комісію 4. Депоненти 5. Заставники та ін
Облік на позабалансових рахунках ведеться за допомогою простого запису. По кожній госп. операції відкривається один позабалансовий рахунок. За дебетом - збільшення, за кредитом - зменшення. Вони не кореспондують ні між собою, ні з іншими рахунками. Частина їх має тільки Дт залишок, інша - Кт
25. План рахунків БО
Планом рахунків називається систематизований перелік рахунків, який відображає економічну угруповання інформації про господарську та фінансову діяльність підприємства. В даний час на всіх підприємствах застосовується єдиний план рахунків бух. обліку фін.-госп. діяльності підприємства, затверджений наказом міністерства фінансів РФ № 56 від 1 листопада 1991 року з урахуванням змін і доповнень. Для банків та бюджетних організацій є свій план рахунків.
План рахунків складається з 9 розділів, де розташовані балансові рахунки та окремий розділ позабалансових рахунків.
Угруповання балансових рахунків здійснюється відповідно до класифікації рахунків за економічним змістом.
1 розділ. Основні засоби та інші довгострокові вкладення. У цей розділ включаються рахунки відповідні угрупованню рахунків за економічним змістом. Крім рахунків в плані рахунків є шифр рахунків, призначений для впровадження автоматизації БО.
2 розділ. Проізводственниие запаси.
3 розділ. Запаси і витрати на пр-во.
4 розділ. Готова продукція, товари до реалізації.
5 розділ. Грошові кошти.
6 розділ. Розрахунки.
7 розділ. Фін. результати та використання прибутку.
8 розділ. Капітал і резерви.
9 розділ. Кредити та фінансування.
Позабалансові рахунки: шифр тризначний.
001 Орендовані основні засоби.
002 Товарно-матеріальні цінності прийняті на відповідальне зберігання.
003 Матеріал, прийняті в переробку.
004 Товари, прийняті на комісію.
005 Устаткування, прийняте для монтажу.
006 Бланки суворої звітності.
007 Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів.
008 Забезпечення зобов'язань і платежів отримані
009 Забезпечення зобов'язань і платежів видані. і т.д.
26. Первинний облік (первіч. документ). Реквізити, і т. д.
Особливість б / у - суцільне і безперервне відображення госп. операцій, що досягається за допомогою документації, яка є джерелом облікової інформації.
Первинний документ - це бухг. документ, состаленний в момент здійснення господарської операції і є свідченням того, що сталося факту. Первинний документ підтверджує юридичну силу операції, встановлює відповідальність виконавця. Не одна операція не може бути врахована, якщо вона не оформлена належним чином документом.
Облікові або бухгалтерські документи, які використовуються на підприємствах, складаються на типових бланках, відповідних затвердженими формами, які містять такі обов'язкові реквізити: назва документа, номер документа, підпис, дата, штамп організації, найменування операції, вимірювачі (к-ть, ціна, сума) , прізвище укладача і відповідального.
Первинний облік - організована система вимірювання та реєстрації кількості мат. цінностей, праці і фінансових ресурсів, що втягуються в госп. операції, а також відображення ознак і показників цих операцій в мат. носіях інформації або безпосередній. в обчислювальній системі.
Облікова обробка документовсостоіт з: таксування, або розцінки (кількість множиться на ціну, проводиться в тих випадках, коли вони при вступі містять натуральні кількісні показники); Угруповання (проводиться за певними ознаками. Результат - групувальні і накопичувальні зведені відомості, останні дозволяють робити облікову відомість загальними підсумками); контирування (форма розмітки кореспондуючих рахунків, на які зареєстрована в даному документі операція повинна бути врахована. контирування наводиться у первинному документі, і складається на бланку того документа, яким оформлена операція).
Після облікової обробки документів містяться в них дані записуються в системі рахунків бухгалтерського обліку.
6) Рахунки, призначений. для обліку розрахунків між підприємствами, организац., установами та фізичними особами:
60 Розрахунки з постачальниками та підрядниками; 61 Розрахунки за авансами виданими; 62 Розрахунки з покупцями і замовниками; 63 Розрахунки за претензіями; 64 Розрахунки за авансами отриманими, 65 Розрахунки по майновому і особистому страхуванню; 67 Розрахунки з позабюджетних платежів; 68 Розрахунки з бюджетом; 69 Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню, 70 Розрахунки з персоналом з оплати праці; 71 Розрахунки з підзвітними особами; 73 Розрахунки з персоналом за іншими операціями, 75 Розрахунки з засновниками; 76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами; 78 Розрахунки з дочірніми (залежними) підприємствами; 79 Внутрішньогосподарські розрахунки;
7) Рахунки, для обліку фін. рез-ів та використання прибутку:
80 Прибутки і збитки; 81 Використання прибутку; 82 Оціночні резерви; 83 Доходи майбутніх періодів; 84 Нестачі і втрати від псування цінностей;
8) Рахунки, призначені для обліку капіталів і резервів:
85 Статутний капітал; 86 Резервний капітал; 87 Додатковий капітал; 88 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток); 89 Резерви майбутніх витрат і платежів;
9) Рахунки, для обліку кредитів і цільового фінансування
90 Короткострокові кредити банків; 92 Довгострокові кредити банків; 93 Кредити банків для працівників: 94 Короткострокові позики, 95 Довгострокові позики; 96 Цільові фінансування і надходження; 97 Орендні зобов'язання;
27. Класифікація документів
Залежно від місця складання:
1. Внутрішні
2. Зовнішні (надійшли зі сторони)
Внутрішні документи можна класифікувати за трьома ознаками:
1. за значенням
1) розпорядчі - містять розпорядження про виконання госп операції (Накази, чеки, домовленістю)
Основне призначення - переача вказівок керівником роботи безпосереднім виконавцям. Не містять в собі підтвердження фактів здійснення операцій, тому не можуть служити підставою для відображення операцій в обліку.
2) виправдувальні (виконавчі) - оформляють вже зроблені операції. Складаються у момент здійснення операцій, є першим етапом їх облікової реєстрації. (Прибутковий ордер, акт обліку здачі цінностей, накладні, рапорти про виконання роботи).
3) Документи бух оформлення - створюються апаратом бухгалтерії для підготовки облікових записів. (Розподільні й групувальні відомості, разли. Бух справкм). Використовуються тільки з відповідною. виправдувальними документами. Грають підсобну роль.
4) Комбіновані документи - поєднують ознаки кількох видів.
Служать одночасно і розпорядженням про виконання даної операції т виправданням її виконання, фіксують досконалу операцію і в той же час містять вказівки про порядок відображення її на рахунках. (Авансовий звіт, накладна відпуску матеріалів у переоаботку та ін)
2. по порядку складання
1) первинні - вперше відображають відбулися госп операції. Є формальним доказом того, що дані операції виконані. (Матеріальне вимога).
2) Зведені - складаються на основі первинних документів (авансовий рахунок, відомість розподілу витрат на утримання обладнання)
Служать для об'єднання даних первинних документів і для групування даних первинних документів.
3. за способом охоплення операцій
1) разові - відображають одну або одночасно декілька госп операцій. Відмітна риса - після складання вони можуть бути передані в Бухгалерія і використовуватися для бухг. записів.
(Прибуткові ордери, накладні, і т. д.)
2) накопичувальні документи - оформлення однорідних операцій, що здійснюються на підприємстві у різний час.
(Авансовий звіт)
28. Організація документообігу
Документообіг - рух документів від моменту їх виписки до здачі в архів на зберігання. Можна виділити кілька стадій руху документів або докуметооборота:
1. Фіксація госп. операцій на первинних документах,
2. Поступивши в бухгалтерію док-т перевіряється на: 1. законність операції 2. за формою (правильність оформлення) 3. правильність арифметичне. підрахунків і обчислень.
3. Обробка. Складається з: 1. Грошовою розцінки 2. Угруповання (в однорідні групи) 3. Контирування (вказівка ​​кореспонденції з даної операції на бланку) 4. Відбитки на синт. і аналіт. рахунках.
4. Зберігання, тобто можливість отримання в будь-який час
29. Інвентаризація та її види
Вона проводиться з метою забезпечення достовірності даних БО та звітності.
Інвентаризація - це перевірка наявності та стану мат. цінностей, ден. ср-в і розрахунків.
Інвент. забезпечує контроль за збереженням матер. цінностей, ден. ср-в, за роботою матер. відповідальних і посадових осіб.
Вона використовується для виявлення фактів, що не піддаються документування в момент їх вчинення.
Розрізняють слід. види инвент.:
1. повні та часткові, 2. поточні та перманентні, 3. планові і раптові.
Повна інвентаризація охоплює всі види майна підприємства. Вона проводиться один раз на рік перед складанням річного звіту, як правило, на 1.10 звітного року.
Часткова інвентаризація охоплює один або декілька видів майна або часьт майна на опред. ділянках.
Поточна інвентаризація проводиться для виявлення фактичного витрачання сировини і матеріалів в пр-ве.
Перманентна інв. полягає в тому, що інв. мат цінностей проводиться постійно в момент мінім. залишку мат. цінностей.
Планова - І. за планом.
Раптова - поза планом, з різних причин.
Інвентаризація проводиться:
1. при передачі майна організації в оренду, при пордаже і викуп майна; 2. перед складанням річного звіту не раніше 1.10 звітного року; 3. при зміні матеріально-відповідальних осіб; 4. при встановленні розкрадань або зловживань, 5. у разі стихійних лих; 6. при ліквідації підприємства.

30 Порядок проведення інвентаризації і відображення в обліку її результатів
Інвентаризація проводиться комісією, до складу якої входять представники бухгалтерії. Встановлення фактичної наявності матер., Ден. ср-в відбиває інвентаризації. опис. Потім за даними інвентаризації. опису і рахункових даних бухгалтерією підприємства складаються сличительная відомість, де виявляються результати інвентаризації: надлишок чи недоліки.
Виявлені надлишки оприбутковуються і відображаються в обліку по Д-10, Д-12, К-25, К-26. (К-25, якщо інв. Проводилася цехового майна, К-26 - якщо центральної).
При виявленні надлишків виявляються причини і винуватці, які караються в адміністративному і кримінальному порядку.
Недостача відображається в обліку слід. чином: Д-84 - К-10 або К-12. Потім виявляються причини і винуватці недостачі.
Недостача може бути 1) у межах норми і 2) понад норми природного убутку. В 1) - списується у витрати виробництва іотражается в обліку за Д25 або 26 і К84. 2) - списується за рахунок винних осіб і відображається за Д73 і К84.
Якщо сума недостачі невелика, то її утримують із з / п винної особи, а відображають за Д70 - К73, через суд Д76 - К73.
Якщо винуватець не встановлений, то нестача списується за рахунок витрат пр-ва і відображається в обліку за Д25 або 26 і К84.
При недостачі у разі вірш. лих списується за рахунок прибутку підприємства і відображається в обліку за Д80 - К84.

31. Форми БО (4 форми)
Форма - опред. система побудови і поєднання облікових регістрів, послідовності і способів запису в них
Особливості окремих форм БО характеризуються способами і технікою облікової реєстрації, характером хронологічній взаємозв'язку і системою обліку, аналіт і синт урахуванням, методами зберігання, пошуку та узагальнення облікових даних за допомогою ВТ з метою отримання підсумкових показників у діяльності підприємств, необхідних для прийняття управ. рішень.
Зараз найбільш поширеними є:
1) меморіально-ордерна,
2) журнально-ордерна,
3) автоматизована форма з використ. ВТ
4) спрощена форма
1. МОФ
Найбільшого поширення набула в нашій країні в 30-і роки. При МОФ всі госп операції відображалися у первинних документах. На підставі первинних документів складаються меморіали-ордери. Меморіал-ордер ведеться за кожним рахунком окремо: Д одного рахунку і К різних рахунків.
На основі меморіалів-ордерів складається реєстр. журнал, який призначений для контролю за збереженням меморіал-ордерів.
Кожному м-ордеру присвоюється власної. номер. На підставі м-ордерів ведуться картки анал обліку та головна книга. На підставі карток анал обліку складу. оборотна відомість по аналіт рахунками. На підставі м-ордерів составл. обор. відомий. по синт. рахунками.
На підставі облад. відомостей склад. баланс та звітність. Раніше МОФ застосовувалася в торгівлі.
Переваги: ​​метод дуже простий, при звірці даних синтетичного обліку з аналітичним дозволяє усувати помилки, перевірити правильність відображення господарських операцій. Може застосовуватися у всіх сферах народного господарства. Зараз застосовується в бюджетних організаціях і на деяких підприємствах у поєднанні з журнально-ордерною формою. Недоліки: багаторазовість записів однієї і тієї ж суми у різних регістрах, що збільшує обсяг робіт і ймовірність помилок; відрив і відставання аналітичного обліку від синтетичного; складність складання звітності, так як не всі регістри пристосовані до того, щоб їх можна було відразу перенести у звітність ; значних обсяг робіт припадає на кінець звітного періоду; трудомісткість в обліку; непристосованість до аналізу госп-фін деят фірми.
У зв'язку з цим необхідно використовувати нові форми, але незважаючи на недоліки, багато підприємств використовують МОФ.
32. Облікові регістри, їх види і форми
Всі бухгалтерські операції оформлюються документами, в яких бухгалтер перевіряє правильність їх заповнення, оформлення, після чого заносить ці дані в облікові регістри - таблиці певної форми, кіт. побудовані відповідно до економіч. угрупованням майна, в яких відображаються облікові дані.
Залежно від будови облікові регістри можуть бути:
- Хронологічні - інформація про господарські, операціях записується в послідовності їх вчинення
- Систематичні - окрім хронологічного ознаки господарські операції групуються за іншими встановленими ознаками
Систематичні регістри синтетичного обліку відображають господарські операції в узагальненому вигляді і тільки в грошовому вираженні. Пояснювальний текст, як правило, відсутня, записи ведуть по групі однорідних документів.
У систематичних регістрах аналітичного обліку господарські операції відображаються докладно, наводиться їх зміст. У регістрах, що характеризують рух матеріальних цінностей, дані фіксуються як у натуральному, так і в грошовому вираженні. Систематичні регістри аналітичного обліку ведуться у розвиток синтетичних рахунків. Прикладом можуть слугувати картки пооб'єктного обліку основних засобів, картки складського обліку матеріалів.
Уч регістри ведуться у формі книг, відомостей, карток, журналів-ордерів, головної книги, машинограма і відіограмми.
УР, їх взаємозв'язок, последоват-ть, способи запису в них госп. операцій определяютформу БО.
33. Порядок запису операцій в облікових регістрах
Уч регістри потрібні для відображення облікових даних.
Підставою для запису в уч регістри є первинні документи. Запис у уч регістри ведеться за їх призначенням у хронологічному порядку, починаючи з 1 го числа до закінчення місяця.
Листуються всі реквізити привчає. документів. В кінці місяця проводиться підрахунок по рядках і графів і проводиться перевірка даних. У разі виявлення помилок, виробляються виправлення методами червоного сторно (для анал обліку) або зворотним записом (для синт обліку).

34. Способи виправлення помилок
У зв'язку з великим обсягом економічної інформації, що застосовується в БУ, можливі різні помилки, які допускаються як у первинних документах, так і в облікових регістрах.
У зв'язку з цим існують різні способи виправлення помилок.
1 спосіб. Метод закреслення неправильного запису. При цьому методі неправильний запис закреслюють тонкою лінією (щоб було видно, що закреслюється). Зверху підписується правильний запис, а в кутку документа робиться запис "виправленому з ... на ... вірити "і підпис особи, кіт. провів виправлення.
Виправлення таким способом застосовується при виявленні помилок у привчає. документах.
2 спосіб. Метод Кросно сторно. При цьому методі червоними чорнилом додаткової рядком робиться запис, по якій виявлена ​​помилка.
Наст. рядком виробляється правильний запис.
Приклад: Надійшли від постачальників матеріали в кількості 100 шт. на суму 70 у.о. Надійшли від постачальників матеріали в кількості 100 шт. на суму 70 у.о. (70 червоним кольором)
Надійшли від постачальників матеріали в кількості 100 шт. на суму 100 у.о.
Такий спосіб виправлення помилок застосовується в регістрах аналитич. обліку.
3 спосіб. Виправлення помилок шляхом зворотного запису.
Приклад: Неправильний запис: Дт 20 Кт 70 - 500
Для ліквідації: Дт 70 Кт 20 - 500 І тепер правильний запис: Дп 25 Кт 70 - 500.
Такий спосіб исправ. помилок в регістрах синт. обліку.
У звітності виправлення помилок допускається. При виявленні неправильного запису, звітність переписується.
Виправлення помилок недопускається також при складанні документів (як первинних, так і УчРег) з нарахування з / п і за банківськими документами.
2. ЖОФ.
ЖОФ є більш досконалої (шестидесятих г), тому що в ній більш детально відображається рух майна підприємства, що дозволяє провести аналіз діяльності підприємства, виявити недоліки і резерви щодо її поліпшення.
Сутність ЖОФ складається в слід: всі госп операції в момент їх вчинення відображаються в первинних документах. При наявності значного кол-ва однорідних госп операцій на підставі первинних документів складаються накопичувальні відомості.
На підставі первинних документів ведуться картки аналіт обліку (відомості анал обліку). На підставі накопичить відомостей або привчає документів складаються журнали-ордери, де ведеться синт облік.
На підставі відомостей аналіт обліку або карток складається облад. відомість по анал обліку. На підставі журналів-ордерів - складається головна книга. Потім на підставі головної книги - баланс і звітність.
Спільним є те, що всі операції відображаються в привчає. докумет і на їх підставі ведеться головна книга.
Недоліки ЖОФ - ручна запис всіх операцій в УР, трудомісткість, + її аналітичність і можливість проводити аналіз діяльності фірми.
3. Автоматизована
Створення та впровадження в практику обліку ЕОМ привело до розробки нової форми БО - таблично-автоматизир-ий.
Основні риси:
1) Повна автоматизація збору, передачі, систематизації і обробки інф.
2) Використання магнітних носіїв (большаа ємність, надійність ...) поряд з бум.
3) Інтеграція БО на основі одноразового введення і многокр. використ. інф.
4) Осущ. програмної угруповання Дт і Кт оборотів на основі принципу подвійного запису
5) Автоматизація логічний. операцій БО
6) Режими (регламентні, поділу часу, діалоговий, Запитальний ....)
7) Отримання вихідних даних у вигляді друкованих регістрів і машинограм.
4. Спрощена
Ведеться на малих підприємствах, тому що мало відбувається госп операцій, і следоват. мало УР. (Всі витрати на 20 рахунок).
35. Організація БО, її правове та методичне забезпечення
Система БО на підприємстві і робота бухгалтера організується відповідно до Положення про БО та звітності від 20 березня 1992р., Виданому в 92 з послід зрад. і додат.
Це Положення встановлює єдині методологічні основи БО і звітності в РФ. Відповідно до Положення, кожне підприємство встановлює свій порядок ведення БО, а також складання та надання звітності нал. інспекції.
Підприємство незалежно від форм власності і технологічн. особливостей здійснює організацію Бу відповідно до цього Положення.
На підставі Положення про БО та звітності розробляються нормативні акти з ведення обліку окремих операцій.
При складанні Б.О. слід керуватися Положенням про БО та Звітності в РФ, Планом Рахунків БО фінансово-госп. діяльності підприємств та інструкцією по його застосуванню Мінфін РФ 9 червня 1992 "Про обсяг і формах річного Б звіту підприємств і організацій."
36. Положення про БО і звітності в РФ
Положення про БО та звітності складається з слід. розділів:
1. Загальні положення;
2. Основні правила ведення БО;
3. Організація БО;
4. Бух. звітність.
У 1 розділі цього Положення зазначено про обов'язки організацій, підприємств вести облік свого майна, зобов'язань, що виникають на підприємстві, на основі натуральних і вартісних вимірників, шляхом суцільного, безперервного, документованого і взаємопов'язаного обліку.
У цьому розділі перераховані головні завдання БО:
- Правильне встановлення организац. форм БО,
- Визначення форм і методів БО,
- Розробка системи внутрихоз контролю,
- Виділення діяльності підсобних підрозділів на окремих баланс.
У 2 розділі вказуються основні правила, що БУ на підприємстві ведеться на підставі плану рахунків БО способом подвійного запису операцій. На підставі первинних документів ведуться УР, відповідні тій або іншій формі БО. Правило оцінки майна, зобов'язань і госп операцій. Оцінка здійснюється в грошовому вираженні шляхом підсумовування фактично вироблених витрат. У цьому розділі також приділяється увага інвентаризації, де вказуються порядок проведення інвентаризації і відображення реультате інвентаризації в БО.
У 3 розділі Положення ОБУ та звітності наводяться основні правила організації БО та звітності, відповідно до яких відповідальність за організацію БО і звітність несе керівник підприємства.
Так само встановлюються права і обов'язки головбуха і його відповідальність. Головбух призначається і звільняється з посади керівником. Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити всі умови для правильного ведення БО, тобто всі госп оперраціі бухгалтер повинен відображати в обліку (у первинних документах).
БО ведеться в бухгалтерії підприємства, на чолі якої стоїть головбух, якого він може залучати на постійну роботу, а й керівник має право залучати до ведення БО і звітності та позаштатних працівників.
37. Облікова політика підприємства
Відповідно з переходом нашої еконмікі на нові форми економіч. відносин, а також існування різних форм власної., виникла необх. переходу БО на междун. стандарти.
Це в свою чергу зажадало розробки облікової політики підприємства. Облікова політика підприємства - це сукупність конкретних форм і методів БО, основаних на загальноприйнятих принципах та особливостей підприємства.
Облік політика охоплює теорію., Методич., І техніч. форми організації БО.
Теорітіч. сторона включає правила, законоположення і наукові положення ведення БУ.
Метод. сторона - методи оцінки майна і зобов'язань і методи обчислення фін рез.
Технічна сторона - конкретна форма ведення БО (МОФ, ЖОФ, ...), заходи, що проводяться бух службою і взаємозв'язок бух служби з ін службами.
Облік політика складається на початку року і діє протягом усього року. Підприємство не має права змінювати уч. політику. У разі гострої необод. потрібно дозвіл Мінфіну.
Уч політика передбачає отримання інформ., Відкритою для зовнішніх користувачів. Відкритість досягається шляхом достовірного відображення її в фін отч підприємства.
38. Сутність звітності, її значення для управління підприємством
Завершальним етапом облікового процесу є бух. отч. У ній наростаючим підсумком відображаються показники, що характеризують майнове і фінансове становище підприємства, а також результтат госп. діяльності за звітний період.
Т.ч. звітність - це система показників фін .- госп. діяльності підприємства.
В умовах формування і розвитку риноних відносин зростає значення об'єктивної і достовірної бух. звітності. Аналіз показників звітності дозволяє визначити загальну вартість майна підприємства, величину власної. капіталу підприємства і позикових коштів.
Дані бух звітності дозволяють виявити фін. становище підприємства, його платоспроможність і прибутковість.
1 - Бух звітність дає можливість більш глибоко заглянути у внутрішні і зовнішні відносини госп суб'єкта і підприємства, оцінити його здатність своєчасно і повністю розраховувати за зобов'язаннями.
2 - Зовнішні користувачі бух інформації за даними звітності отримують можливість оцінити доцільність придбання майна того чи іншого підприємства, уникнути видачі кредитів ненадійним клієнтам, правильно побудувати стосунки з наявними замовниками, а також оцінити фін. становище потенційних партнерів.
3 - За даними звітності керівник підприємства звітує перед засновниками та іншими структурами управління і контролю. Ретельний аналіз звітності дозволяє розкрити причини недоліків у роботі підприємства, виявити резерви і намітити шляхи поліпшення його діяльності. Т.ч. значення отч велике.
Відповідальність за організацію БУ несуть як особи, провідні БО, залучені зі сторони. Керівник підприємства має право залучати до ведення БО інших осіб. Відповідальність за вчинення всіх госп операцій несе керівник і головбух.
У тому випадку, якщо госп операція є незаконною, то головбух не має права її відображати в БО. Однак за наявності письмової вказівки керівника підприємства, документ приймається до виконання. Відповідальний у даному випадку - тільки керівник.
Головбух, відповідно до Положення, має права та обов'язки:
1. право розпоряджатися фін. ресурсами підприємства
2. давати пропозиції щодо призначення та звільнення матер. відпові. осіб
3. право підписувати фін документи, а також звітність
4. право вносити пропозиції керівництву підприємства щодо поліпшення госп-фін діяльності, а також зниження оподаткування відповідно до законодавства
При звільненні головбуха проодітся здача справ.
Відповідно до Положення, посада головбуха можна поєднувати з посадою касира.
У 4 розділі є вказівки щодо складання бух отч, її перелік, порядок подання отч та терміни подання квартальної і річної звітності.
39. Склад звітності та вимоги до неї вимоги
Підприємства, які є юр. особами, незалежно від форм власності і підпорядкованості, складають бух отч, кіт відбиває склад майна і джерел його формування, включаючи майна виробництв, господарств та ін структурних підрозділів, а також філій, представництв, виділених на окремий баланс і не являющ. юр особами.
Бух отч розробляється і затверджується мінфіном РФ.
Для всіх галузей н / г встановлюються типові форми БО, єдині правила оцінки статей балансу, порядок подання та терміни складання звітів. Бух отч складається за оред. календарний період з наростаючим підсумком (квартал, півріччя, 9 міс., рік).
Звітність поділяється на квартальну і річну.
До складу увартальной отч входить:
1) баланс підприємства (форма № 1); 2) звіт про фін. результ. та їх ісплльзованіі (№ 2); 3) довідка до звіту про фін. рез. та їх использ; 4) розрахунки податків;
До складу річної отч включається: 1) баланс підприємства (№ 1); 2) звіт про фін. результ. та їх ісплльзованіі (№ 2); 3) довідка до звіту про фін. рез. та їх использ; 4) додаток до балансу (№ 5);
Звіт про фін рез складається на підставі даних синт і анал обліку.
Він складається з 2 розділів:
1. відображаються фін рез, отримані від реалізації продукції, від іншої реалізації, а також доходи і витрати від позареалізаційних операцій (ц / б).
2. відображаються показники, що характеризують напрями використання прибутку (платежі до бюджету, відрахування в рез. капітал і фонди, створення фонду накопичення, споживання, використання прибутку на доброчинний. та ін мети.)
Довідки до звіту про фін. рез. у цій довідці розшифровуються платежі до бюджету, вироблені підприємством за звітний період, а також витрати та витрати, кіт. враховуються при обчисленні пільг з податку на прибуток.
- Витрати на фінансування кап. вкладень вироб і не производст значення, на проведення НДДКР, на утримання об'єктів і закладів охорони здоров'я, нар. освіти, дитячих уста. і т. п. в межах норми, установленнмі місцевими органами влади
- На добро мети, в еколого-оздоровить фонди, товариств. фонди
- Рух ден. ср-в
40. Користувачі бух. звітності
Користувачами бух. отч. є власники відповідно до заснує. документами, держ. податок. інспекція за місцем розташування підприємства, кредитні установи, що обслуговують підприємство.
Підприємство надає бух отч (квартальну) протягом 30 днів після закінчення кварталу, а річну протягом 80 днів по закінченню року в податок. інспекцію.
Додаток до балансу
складається з 10 розділів
1. -Відображення руху власної. капіталу підприємства і фондів,-відображення руху інших фондів і резервів
2. рух позикових ср-в
3. рух деб-кред заборгованості
4. відбивається склад немат. активів на кінець року
5. відображається наявність і движ. ОЗ (у соотв. З їх классиф)
6. наявність фін влож. на долгоср. і краткоср.
7. використ. ср-в підприємства на соц потреби
8. движ. ср-в фінансую. кап. влож та ін фін влож.
9. довідка наявності цінностей, які обліковуються на забаланс. рахунках
10. вексельний обіг на підприємстві
Основними вимогами при складанні бух отч є:
- Достовірність даних
- Відповідність їх даними синт і анал обліку
- Простота і ясність показників
- Порівнянність показників звітного року з соотв. показ. предше року
- Виправлення в отч не допускаються
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Шпаргалка
163.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Основи бухгалтерського обліку 2 Порядок обліку
Основи бухгалтерського обліку 2 Особливості обліку
Основи бухгалтерського обліку
Основи бухгалтерського обліку 4
Основи бухгалтерського обліку
Основи організації бухгалтерського обліку
Основи бухгалтерського обліку на підприємстві 2
Основи бухгалтерського обліку підприємства
© Усі права захищені
написати до нас