Освіта і суспільство

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН
АЛМАТИНСКИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗВ'ЯЗКУ
Кафедра Соціальних Дисциплін
Семестрова робота № 2
З дисципліни Актуальні Соціально-Політичні Проблеми ХХ I ст.
на тему:
«ОСВІТА І СУСПІЛЬСТВО»
ПЕРЕВІРИВ: Проф.каф.соц.дісц.
Абдулліна З.А.
ВИКОНАВ: _______________
Алмати 2007

ЗМІСТ
1. ВСТУП ................................................. .................................................. ... 3
2. ВЧЕННЯ - СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ДІЯЛЬНІСТЬ ... ... ... ... ... ... ... ... 4-5
3. ОСВІТА І СОЦІАЛІЗАЦІЯ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5-8
4. СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ, ЦІЛІ ОСВІТИ. ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ................................. .8-10
5. ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .11
6. Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 12

ВСТУП
В останні кілька століть прогрес у розвитку суспільного виробництва і цивілізації був пов'язаний з досягненнями науки і освіти. Освіта виступає не тільки одним з важливих факторів соціалізації та соціокультурної інтеграції людини, але також і ефективним засобом розвитку соціального капіталу особистості, підвищення рівня її соціально-економічної мобільності. Важливим чинником генезису освіти в наш час стала рефлексія цілей його розвитку: вдосконалення вітчизняної освіти, інтеграція у світовий освітній простір, обмін знаннями, прийомами і методами різних шкіл, напрямків, формування єдиних поглядів на світ, його збереження і перевлаштування. Тому соціологічний аналіз сучасного освітнього простору, соціальних аспектів освітнього процесу, соціокультурних механізмів трансформації сфери освіти, соціального відношення до нього актуальний на будь-якому етапі розвитку людського суспільства.
Навряд чи хто засумнівається в тому, що за значимістю змін, що сталися з людиною і суспільством, ніякої століття не зрівняється з йдуть. А в ХХI столітті, нам, схоже, доведеться жити в новому - інформаційному - суспільстві. Зумовили цю воістину глобальну зміну два основні чинники - освіта і наука, які напередодні зміни тисячоліть самі помітно змінюються.

ВЧЕННЯ - СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ДІЯЛЬНІСТЬ
Вчення означає основне внутрішній зміст освіти.
Поки вчення не буде розглядатися як безпосередня
предметна область соціології освіти, поки дана наука не зможе проникнути в суть процесу навчання (висловити його як основну форму життєдіяльності суб'єктів у сфері освіти), до тих пір судження соціологів, їх інструментальний апарат будуть залишатися поверхневими і непродуктивними. Звичайно, вивчення процесу навчання - щось нове для вітчизняної соціології освіти. Засоби соціологічного дослідження - опитування, анкетування, пілотаж, моніторинг і т.д. - Універсальні і застосовні в принципі до будь-якого соціального явища, що попадає в поле наукового або практичного уваги. Але вчення як процес має деякою специфікою, що змушує поставитися до нього з обережністю в даному випадку.
Взяти хоча б індивідуальний характер цього процесу, про що багато говорилося останнім часом. Словом, варто задуматися перш ніж йти далі.
Потрібно звернути увагу на культурні цінності, з приводу освоєння яких «складається процес навчання як вид соціокультурної діяльності», і розглянути соціологію освіти як підгалузь соціології культури. Відповідно принципи, умови та теоретичні висновки останньої стають для соціології освіти обов'язковими. Разом з тим соціологія освіти стає частиною соціології виховання. Таким чином, соціологія освіти як галузевої соціології отримує прив'язку ще до двох галузеві соціології.
Але все ж як бути з процесом навчання? На перший погляд, вивчення законів, принципів, механізмів і технологій навчання більше личить педагогіці і психології, а, може бути, філософії. Ці галузі знання не закриті для соціолога, який бажає серйозно поставитися до свого дослідження. Така задача повинна простежуватися при розгляді структури соціології освіти з точки зору аналізу вчення. Проте, заглянувши у відповідний розділ, виявляєш, що структура соціології освіти трактується настільки широко, що фактично розчиняється безслідно. Пропонуються міркування з приводу наукової форми закону, комплексності, системності застосування методів, різноманітності культурно-історичних підходів і т.п.
Для позначення цього процесу використовується ряд термінів: вчення, навчання, научіння, освіта та ін Чим же вчення відрізняється від освіти, що в ньому такого, що робить його відносно самостійним? Концепції вчення тяжіють до трьох напрямків. Серед них засвоєння: 1) знань, 2) досвіду, 3) культури. Послідовний же соціокультурний підхід до аналізу вчення передбачає в якості провідної категорії «цінність», яку він визначає як основну категорію і соціології культури, і соціології освіти. «Категоріальний підхід» давно використовується як сильний аргумент на «темних» питаннях. Чи допомагає він у випадку з феноменом вчення? Чи потрібен він, щоб представити цей феномен як засвоєння суб'єктом цінностей культури або як вироблення механізмів їх культурного оволодіння? Складається враження, що потрібен він для більш простих речей. Приміром, укласти, що виховання - загальне, вчення - приватне. Однак це пом'якшує абстрактність попередніх міркувань: Вчення висловлює основний зміст освіти. У свою чергу освіту можна розглядати як певну систему навчальних форм діяльності. Воно інтегрує різні види навчальної діяльності в єдину соціальну систему, орієнтуючи їх на соціальне замовлення, на соціокультурні потреби суспільства ».
Що нового вносить «соціологічний» аналіз вчення стало вже традиційним розумінням освіти? Новим, мабуть, в даному випадку слід визнати спробу представити систему освіти як суму технологій процесу навчання. З цієї точки зору цілком доречне запитання про моделювання феномена освіти та її місця в системі суспільних потреб. Метод моделювання сам по собі не викликає заперечень, навряд чи моделювання освітніх процесів потребує виправдання. Ще древні конструктори і архітектори перш ніж приступити до будівництва різних механізмів, споруд, будівель, часто створювали їх зменшені моделі. Відомі й теоретичні моделі соціальних конструкцій.
ОСВІТА І СОЦІАЛІЗАЦІЯ
Глибокі зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, позначилися на всіх сферах життя, в тому числі на системі освіти, виховання та соціалізації. Під соціалізацією прийнято розуміти засвоєння людиною соціального досвіду та ціннісно-моральних орієнтацій, необхідних для виконання соціальних ролей у суспільстві. Система виховання впорядковує процес соціалізації і надає йому цілеспрямованість.
Особлива роль у сучасній соціалізації належить соціальному інституту - освіті та придбання професії.
Сучасна освіта - складне і багатогранне суспільне явище. Освіта є цілісна система навчальних, виховних форм педагогічної діяльності, орієнтованої на соціальне замовлення, соціальні потреби громадянського суспільства. Становлення, розвиток і функціонування громадянського суспільства неможливі без соціалізації освіти, тобто без рішення найбільш важливих завдань в соціокультурній сфері суспільства. Їх діапазон дуже широкий: засвоєння і переробка інформації, знань і соціального досвіду, дотримання духовно-моральної спадкоємності поколінь, соціалізація особистості, накопичення нею інтелектуального, фізичного і професійного потенціалу, працевлаштування випускників навчальних закладів, їх соціальний статус і т.д. Соціалізація освіти дозволяє долати роз'єднаність, поляризацію взаємопов'язаних компонентів культури: природничо-наукового, техніко-технологічного і соціально-гуманістичного. Однією з головних характеристик соціалізації освіти є оптимальне поєднання рівня потенційних здібностей у реалізації соціально визнаних цінностей і власних творчих сил при вирішенні конкретної навчально-виховної, виробничої або управлінської задачі. Очевидно і те, що при формуванні фахівця будь-якого профілю пріоритетним є не стільки набір спеціальних знань (хоча вони вкрай важливі), скільки глибока фундаментальна підготовка як "стартовий майданчик" і необхідна умова саморозвитку особистості професіонала, його творчої самореалізації.
Стає все більш актуальним, що науковий раціоналізм, утилітарний техніцизм, не здатні впоратися з виникаючими соціально-економічними, соціально-політичними та екологічними проблемами. В епіцентрі соціалізації освіти знаходиться антропоцентризм: прагнення допомогти людині знайти дійсно адекватне додаток душевних сил, особистісного, емоційного потенціалу, творчого початку. Ці параметри соціалізації виступають як категоричний імператив для будь-яких перспективних моделей і типів освіти. Даний принцип випливає не з "благих" або "злих" побажань, а з самої об'єктивної логіки розвитку громадянського суспільства. Це і є фундаментальний методологічний принцип соціалізації освіти, який необхідно обов'язково враховувати при проектуванні, програмуванні і прогнозуванні розвитку систем освіти від рівня окремого освітнього закладу до рівнів регіонів, федерації та глобального соціуму.
Соціалізація освіти передбачає здійснення наступних конкретно-практичних дій в реалізації даного принципу:
першорядним для професорсько-викладацького корпусу є виховання культурної особистості, що володіє соціальними якостями, здатної до самоосвіти, самовиховання і саморозвитку. В "сухому залишку" освіти повинні бути не тільки суто професійні знання, уміння і навички, але й більш високий рівень соціальної зрілості, розуміння мотивів вчинків, самопізнання і самореалізація як один з вимірів особистісного розвитку громадянина. Прагнення бачити в людині не тільки навчають майбутнього фахівця, а насамперед особистість людини з його індивідуальністю, соціально зумовленими людськими якостями в усьому багатстві і різноманітті зв'язків, взаємодій з навколишнім світом на основі педагогіки співробітництва та соціального партнерства в системі взаємовідносин "викладач-студент"; уважний облік та аналіз специфіки складу студентів, тієї сфери діяльності, до якої вони готуються як майбутні фахівці, а також соціально-психологічних особливостей у розвитку особистісного, інтелектуальних, професійних факторів формування людини у віці від 17 до 27 (30) років, стимулюючи напруга його розумових здібностей, мотивацій та цінностей в емоційній, раціональної і вольовій сферах. Сполучення навчальної діяльності з розвиваючої, при якій проблемно-ситуаційний підхід до навчальної діяльності поєднується з трудовою, з розвитком потреб у творчості; формування цілісного, а не "часткового", "усіченого" людини і фахівця. Цілісний підхід виражається в залученості, включеності студента в усіх аспектах, напрямки діяльності, які складають основу загальної та професійної культури людини. Всебічна сутність, яка проявляється всебічним чином - ось кредо цілісності індивіда; розширення арсеналу і потенціалу засобів навчання і виховання, орієнтованих на становлення творчо і морально повноцінної особистості громадянина. Істотний розвиток повинні отримати нові технології освіти: перехід від монологічного (переважно лекційного типу) освіти до диалогично (головним чином проблемно-практичному); широке використання дискусійних форм занять, ділових імітаційних (квазі) і розвиваючих ігор і ситуацій; зміщення акценту в навчальному процесі в користь самостійно пошукової роботи, поєднання аудиторних і позааудиторних форм занять, бо головне завдання вузу - навчити студентів вчитися, правильно мислити і адекватно діяти. Нові технології повинні спиратися на нову навчальну базу: підручники та навчальні посібники, методичні розробки, набір технічних засобів, орієнтовані на активні і діяльні форми навчання.
Отже, всі ці дії, спрямовані на соціалізацію освіти, здатні якісно та соціально змінити стан суспільства. Ці дії розвивають уяву, творчу фантазію, розширюють межі у використанні інтелектуальних та образних засобів і в освіті і у вихованні. Така концепція соціально-гуманітарної підготовки передбачає введення індивіда в культурний світ цивілізаційних гуманістичних цінностей громадянського суспільства. Спеціаліст, професіонал не буде заради "миттєвої" виробничої та економічної вигоди ризикувати загальноприйнятими цінностями матеріальної і духовної культури, цивілізації. Своєрідний категоричний імператив, внутрішню заборону, неможливість переступити етико-правові норми сприятимуть утвердженню гуманних норм соціального життя, її стабільності і стійкості. Соціалізація освіти, в кінцевому підсумку означає перехід від розуміння освіти як інституту підготовки до професійної діяльності і життя до розуміння його як інституту організації, соціалізації самого життя і спрямованості до людських якостей, культурним универсалиям. Громадянське суспільство не тотожне свого минулого, посттоталітарного суспільства, воно характеризується наявністю динамічних тенденцій, постійною зміною сфер діяльності, ускладненням структур та відповідних форм свідомості і моральних алгоритмів. Разом з тим, воно перманентно: протиріччя між новими тенденціями соціального розвитку та культурними еталонами, зразками, що фіксують минулий досвід, постійно дестабілізують соціум, вносять перешкоди в його функціонування. Звідси нові вимоги до інститутів освіти: останні не можуть більше орієнтуватися тільки на передачу минулого досвіду, його стереотипів. Зміст, що передається в освітніх системах, має бути принципово іншим, тобто дозволяє підготувати людину до життя, діяльності в нових ситуаціях. Освітні системи повинні забезпечувати, з одного боку, підключення індивіда до сукупного людського техніко-технологічного досвіду, зафіксованого в культурно-технічних цінностях, а з іншого - підготовку до майбутньої техногенної, інформаційно обслуговуючої, соціокультурної діяльності, відмінною від минулого, формування здатності до передбачення майбутнього , творчій переробці традицій. Словом, соціалізація освіти означає здатність і можливість виробляти не тільки корисні речі, але перш за все, самого себе, свою сутність, бути суб'єктом власного розвитку в контексті сукупної соціальної діяльності.
СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ, ЦІЛІ ОСВІТИ.
ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ
Актуальність вивчення процесу соціалізації, факторів, на нього впливають, обумовлена, перш за все, значимістю його в еволюції людського суспільства. Розвиток соціуму опосередковано безперервною зміною поколінь. Специфічний для виду Homo sapiens механізм соціальної пам'яті забезпечує накопичення досвіду, службовця матеріалом вироблення програм вдосконалення всіх суспільних функцій. Однак це накопичення йде не механічно опосредуя наростаючим ускладненням самого суб'єкта пізнання світу. Зміна, стосовно до нового середовища, новим принципам її пізнання і перетворення, для індивіда обмежена цілісністю особистості при всій її гнучкості та потенційні можливості еволюції.
Звідси, в сучасних умовах зростає роль освіти як соціального інституту, основною функцією якого є соціалізація особистості до постійно змінюваних умов і вимог суспільства. Особливе значення у цьому процесі відіграє система загальної освіти, яка відрізняється масовістю включення в освітній процес усіх соціальних верств і груп на тому етапі життєвого шляху, коли формуються базові соціальні характеристики та ціннісно-мотиваційні структури особистості.
В умовах переходу до інформаційного суспільства найважливішою тенденцією стає підвищення ролі не просто масового, а якісної освіти, висунення його одним з головних ресурсів мобільності, набуття соціального капіталу особистості.
Сучасний стан проблеми якості освіти відображає посилення протиріччя між, з одного боку, зростаючими вимогами суспільства до моральності та інтелекту людини, її здатності до проектування, прогнозування та, з іншого боку, фактичним рівнем освіти та розвитку випускників освітніх установ. А він, цей фактичний рівень, часто виявляється нижче сучасних вимог, що підсилює тенденції зростання загальної та функціональної неграмотності населення, небезпека духовного та інтелектуального зубожіння суспільства.
Разом з тим, в даний час в оцінці якості результату освіти (розвиток особистості), освітньої діяльності педагогічних працівників і самої освіти адміністрації шкіл, працівники органів управління освітою часто орієнтуються на традиційні показники статистичної звітності, оскільки відсутні єдині вимоги і методики оцінки не тільки його змісту , але і якості.
У таких умовах зростає значення соціологічного аналізу проблеми, розробки методологічних основ і методик дослідження та оцінки якості освіти. Розгляд проблеми якості освіти найбільш оптимально в рамках соціологічного аналізу тому, що саме він дозволяє, в силу специфіки соціологічної науки, досліджувати якість освіти як соціальний феномен, включати його в систему соціальних процесів, зв'язків і відносин, що характеризують взаємодію освіти і суспільства, освіти та особистості .
Переваги соціологічного підходу до трактування якості освіти дозволяють, на наш погляд, здійснити комплексний аналіз соціальних факторів, його обумовлюють, виявити соціальну роль і значення якості освіти з урахуванням рівня соціалізованості випускників, сформованості соціальної компетентності учнів в єдності системи універсальних знань, умінь і навичок та досвіду самостійної діяльності та відповідальності учнів, відповідності його сучасним життєвим потребам розвитку країни.
Для осмислення проблеми якості загальної освіти з позицій успішності соціалізації учнів істотне значення мають розробки проблем соціалізації особистості взагалі, здійснені в різних сферах наукового знання, в першу чергу в філософії, соціології, педагогіці, психології, а також дослідження міждисциплінарного характеру.
Проблема освіти - тема для науки і культури не нова. Вона десятиліттями обговорюється вченими, педагогами, письменниками, батьками, громадськими та державними діячами і з завидною постійністю залишається актуальною. Здавалося б, феномен освіти досліджено вже вздовж і впоперек, а тому знайомство з ним може йти тільки за уторованим доріжках. Проте дійсність переконує у зворотному: кожен новий крок у розвитку культури, соціально-політичної ситуації, наукової методології примушує поглянути на освіту свіжим поглядом і побачити в ньому те, що випадало або було недоступне іншим дослідникам. Той факт, що обсяг реєстрованих знань зростає, в той час як швидкість, з якою ці знання поглинаються і збагачуються однією людиною, залишається постійною, веде до подальшої спеціалізації і дробленню освіти. Чим більше обсяг знань, тим більша потреба в спеціалізації для поглинання цих знань і створення нових. Кожен дослідник прагне сконцентрувати свою енергію на все більш вузьких ділянках знання. Симбіоз між знаннями і спеціалізацією впливає не тільки на освіту, а й на структуру професій і, по суті на саме поняття професії. Зростання знань, особливо в галузях науки і техніки, відбувається за законом геометричної прогресії. За таким же законом розмножується живий організм, не зустрічає штучних перешкод.
Якщо б єдиною метою системи освіти було створення нових спеціалізованих знань, то її досягнення не становило б труднощів. Але прагнення до пошуку нових знань і обумовлена ​​цим фрагментація навчального процесу впливають на інші цілі освіти. У першу чергу це призводить до відповідного дробленню викладацької діяльності та скорочення можливостей застосування освіти для суспільних потреб.

ВИСНОВОК
Освічені, грамотні люди - це основна рушійна сила розвитку людства в XXI столітті. І ми, сьогоднішні студенти, які завтра будуть вченими і менеджерами компаній, повинні це дуже добре розуміти. Тому, хто не розвивається, не йде вперед, доведеться поступитися своїм місцем іншому, більш конкурентоспроможного фахівця.
Дослідження проблем структури освіти пов'язано з вивченням його соціальних функцій: передача накопичених знань, спадкоємність соціального досвіду і духовна спадкоємність поколінь, соціалізація особистості, її саморозвиток і самореалізація, накопичення нею духовного, інтелектуального, соціального потенціалу.
Освіта виступає історико-культурним феноменом менталітету суспільства, його свідомості. В освіті створюються передумови для виявлення та розвитку творчих здібностей суспільства, для послідовної передачі накопичених суспільством знань, умінь, культурної спадщини всіх поколінь.
Соціологія освіти розглядає вплив освіти на всі сторони життя общеста - економічну, соціальну, політичну, духовну.
Підводячи висновки по роботі, хотілося б відзначити що процес утворення взаємодіє з іншими соціальними процесами і є одним з найважливіших механізмів соціалізації людини, триваючим все його життя. Всі проблеми суспільства, як у дзеркалі, відбиваються в системі освіти. Від сьогоднішнього освіти залежить, якою буде людина завтра.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Нечаєв В.Я. Нові підходи в социологий освіти. / / Социс .- 1999. - № 11
2. Філіппов Ф.Р. Соціологія освіти. - М.1990.
3. Соціологія: Наука про суспільство: Навчальний посібник / / За заг. Ред. В.П. Андрущенко, Н.І. Горлач.-Харків, 1996.
4. Тощенко Ж.Т. Соціологія. - М., 1994.
5. А.М. Осипов, В.В. Тумалев. Соціологія освіти »Навчальний посібник / / Ростов-на-Дону: Фенікс, 2005. 320 с.
6. Шукліна В.А. Самоосвіта як галузь соціологічного знання / / Социс. - 1999. - № 4
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Соціологія і суспільствознавство | Диплом
45.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Російське освіта і російське суспільство розвиток у взаємодії
Традиційне суспільство і суспільство модерну
Суспільство
Суспільство 8
Громадянське суспільство
Культура і суспільство
Постіндустріальне суспільство
Природа і суспільство
Громадянське суспільство
© Усі права захищені
написати до нас