Організації та ведення бухгалтерського обліку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1.Теоретические частина
1.1 Бухгалтерський облік витрат звичайної діяльності
1.2 Облік розрахунків із засновниками
2.1 Вихідні дані
2.2 Журнал реєстрацій госп. операцій
2.3 Синтетичні рахунки та відомості
2.4 Розрахунок відрахувань від фонду оплати праці
Розрахунок утримань із заробітної плати
2.5 Аналітичні рахунки
2.6 Оборотно-сальдова відомість
Висновок
Список літератури
Програми

Введення
Бухгалтерський облік є спеціальною дисципліною, яка розкриває теоретичні засади та практичні питання організації, принципи і методи ведення облікової роботи
Метою виконання даної курсової роботи є закріплення і поглиблення знань, отриманих у процесі вивчення теоретичного матеріалу з курсу «Бухгалтерський облік».
Курсова робота побудована за принципом комплексної наскрізної задачі, що охоплює розділи: «Облік основних засобів», «Облік виробничих запасів», «Облік витрат на оплату праці», «Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції» »,« Облік готової продукції та її реалізації »,« Облік фінансових результатів »,« Фінансова звітність ». У процесі виконання курсової роботи закріплюють практичні навички облік ної роботи та складання фінансової звітності відповідно до національних стандартів обліку.
Курсова робота складається з двох частин:
а) теоретичні положення по даній темі.
б) комплексна наскрізна задача по складанню бухгалтерського звіту промислового підприємства.

1.Теоретические частина
1.1 Бухгалтерський облік витрат операційної діяльності
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку ін формації про витрати підприємств усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ) та її розкриття у фінансовій звітності регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".
Відповідно до п. 6 Положення витратами звітного періоду визнається зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Основними критеріями, якими слід керуватися при відображенні витрат в обліку і визнанні їх витратами певного періоду, є:
- Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань (п. 5 Положення);
- Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені (п. 7 Положення).
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходами певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в до тором вони були здійснені.
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними • періодами.
Не визнаються витратами і не включаються до звіту про фінансові ре зультатів:
- Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;
- Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;
- Погашення отриманих позик;
- Інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, не відпові чающие ознакам, наведеним у визначенні терміна "витрати";
- Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Важливим завданням обліку витрат на виробництво є економічно обгрунтоване визначення величини витрат, пов'язаних з виготовленням продукції (виконанням робіт, наданням послуг), а також забезпечення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Виходячи з цього, витрати виробництва групують за двома ознаками: за економічними елементами і за статтями витрат.
Елементи витрат - це економічно однорідні за своїм змістом витрати, незалежно від того, на які види виробів і на якій ділянці вони використані.
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" встановлена ​​угруповання витрат операційної діяльності підприємства за такими елементами:
- Матеріальні витрати;
- Витрати на оплату праці;
- Відрахування на соціальні заходи;
- Амортизація;
- Інші операційні витрати.
До складу елемента "Матеріальні затрати" включається вартість використаних у виробництві (крім продукту власного виробництва):
- Сировини й основних матеріалів;
- Покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів;
- Палива й енергії;
- Будівельних матеріалів;
- Запасних частин;
- Тари й тарних матеріалів.
До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються: заробітна плата за окладами і тарифами, премії та заохочення; компенсаційні виплати; оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу; інші витрати на оплату праці.
До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.
До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів,
До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються інші витрати операційної діяльності (витрати на відрядження, на послуги зв'язку, на виплату матеріальної допомоги, на оплату послуг банку за розрахунково-касове обслуговування та ін.)
Угрупування витрат за економічними елементами використовується для планування витрат виробництва (обігу), виявлення резервів їх зниження, нормування оборотних коштів і контролю за їх обігом; для розрахунку економічних показників, що характеризують ефективність діяльності підприємства (матеріалоємність, трудомісткість тощо), а також для складання звіту про фінансові результати (розділ II "Елементи операційних витрат").
За цільовим призначенням витрати виробництва поділяються на основні і накладні. До основних відносяться витрати, які безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції і становлять її речову основу (сировина, матеріали, комплектуючі вироби, технологічне паливо, заробітну плату робітників та ін.)
До накладних належать витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва і управлінням (загальновиробничі витрати).
За способом включення до собівартості продукції (робіт, послуг) витрати виробництва поділяються на прямі і непрямі (непрямі). Прямі витрати безпосередньо пов'язані з виробництвом певних виробів (робіт, послуг), а тому в їх собівартість включаються прямо на підставі первинних документів (матеріали, заробітна штату робітників та ін.) Непрямі витрати пов'язані з обслуговуванням і управлінням виробництвом (наприклад, загальновиробничі витрати), а тому між об'єктами обліку витрат (продукцією, роботами, послугами) розподіляються пропорційно встановленому базису (заробітній платі робітників, матеріальним, прямим витратам тощо).
Відповідно до п. 8 Положення (стандарту) 16 до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
- Прямі матеріальні витрати;
- Прямі витрати на оплату праці;
- Інші прямі витрати;
- Загальновиробничі витрати.
Перелік і склад статей калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюється підприємством.
До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини, основних матеріалів, що утворюють основу виготовленої продукції, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
До складу прямих витрат на оплату праці включаються: заробітна плата та інші виплати працівникам, зайнятим у виробництві продукції, виконання робіт або надання послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема, відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних та майнових паїв, амортизація тощо
Аналітичний облік до рахунку 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв, видів або груп продукції (робіт) і статтями витрат.
На великих підприємствах аналітичний облік витрат може здійснюватися за підрозділами, центрами витрат і відповідальності.
За дебетом рахунка 23 "Виробництво" і його аналітичних рахунках протягом звітного періоду відображають прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати в кореспонденції з кредитом рахунків:
20 "Виробничі запаси" (на вартість витрачених у виробництві матеріалів, покупних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, технологічного палива тощо);
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (на вартість використаних у виробництві малоцінних інструментів, пристосувань тощо);
66 "Розрахунки з оплати праці" (на суму основної і додаткової заробітної плати та інших виплат, нарахованих працівникам, зайнятим виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, які можуть бути прямо віднесені на конкретні об'єкти витрат);
65 "Розрахунки за страхуванням" (на суму відрахувань на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне страхування на випадок безробіття та інші соціальні заходи);
685 "Розрахунки з різними кредиторами" (на вартість послуг, наданих сторонніми організаціями для виробничих потреб) та ін
У кінці місяця на дебет рахунку 23 "Виробництво" з кредиту рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" списуються загальновиробничі витрати в сумі, обчисленої у встановленому порядку, яка підлягає включенню до собівартості продукції (робіт, послуг).
Таким чином, на дебеті рахунку 23 "Виробництво" і його аналітичних рахунків наприкінці місяця отримують відображення всі виробничі витрати - як основні, так і накладні.
З кредиту рахунку 23 "Виробництво" списують вартість поворотних відходів (у кореспонденції з дебетом рахунка 209 "Інші матеріали"), виробничого невиправного браку, якщо він мав місце (на дебет рахунку 24 "Брак у виробництві"), і виробничу собівартість готової продукції ( на дебет рахунку 26 "Готова продукція").
Сальдо (дебетове) рахунка 23 "Виробництво" відображає витрати в незавершене виробництво (тобто залишки деталей, напівфабрикатів, виробів, що знаходяться в процесі виробництва). Для визначення витрат у незавершене виробництво в кінці місяця проводиться його інвентаризація, визначається ступінь готовності виробів, а потім проводиться їх оцінка виходячи з фактичних матеріальних і трудових витрат.
При обчисленні фактичної виробничої собівартості випущеної з виробництва готової продукції (виконаних робіт) до витрат у незавершене виробництво на початок місяця додають витрати за місяць (зменшені на вартість поворотних відходів) і віднімають затрати у незавершене виробництво на кінець місяця.
На фактичну собівартість випущеної з виробництва готової продукції (виконаних робіт) у бухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка 23 "Виробництво" і дебету рахунків:
26 "Готова продукція" (на виробничу собівартість готової продукції);
1990 "Собівартість реалізації" (на виробничу собівартість зданих замовникам робіт, послуг).
При цьому слід звернути увагу, що оскільки фактичну собівартість продукції обчислюють тільки наприкінці місяця (після відображення всіх прямих затрат і розподілу непрямих витрат), то протягом місяця одержану з виробництва готову продукцію оприбутковують за прийнятими на підприємстві обліковими цінами, як правило, за плановою собівартості. Це забезпечує можливість відображати рух готової продукції в міру здійснення господарських операцій. Після складання звітної калькуляції планову собівартість готової продукції коригують до фактичної собівартості її виготовлення: на суму економії роблять негативну запис (способом "червоного сторно"), на суму перевитрати - додаткову запис.
Крім того, побудова Плану рахунків забезпечує можливість використання одночасно рахунків класу 8 "Витрати за елементами" і класу 9 "Витрати діяльності". Це дає можливість системним шляхом одержати інформацію про витрати за елементами, а потім перегрупувати ці витрати за центрами відповідальності та видами діяльності.
Основні бухгалтерські проведення з обліку витрат на виробництво і випуску продукції
Зміст господарської операції
Дебет рахунку (субрахунки)
Кредит рахунку (субрахунки)
1
2
3
Відображення витрат на виробництво продукції (робіт, послуг): - прямі матеріальні витрати
23 "Виробництво"
20 "Виробничі запаси" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 25 "Напівфабрикати"
- Прямі витрати на оплату праці
23 "Виробництво"
66 "Розрахунки з оплати праці"
- Прямі витрати на соціальні заходи
23 "Виробництво"
65 "Розрахунки за страхуванням"
- Невідшкодовані втрати від браку
23 "Виробництво"
24 "Брак у виробництві"
- Загальновиробничі витрати (розподіляються між об'єктом витрат)
23 "Виробництво"
91 "Загальновиробничі витрати"
Витрати на виробництво підприємств, що використовують рахунки класу 8 "Витрати за елементами" (з використанням рахунку 23 "Виробництво") писання елементів виробничих витрат: - матеріальні витрати на виробництво
23 "Виробництво"
80 "Матеріальні витрати"
- Витрати на оплату праці працівників
23 "Виробництво"
81 "Витрати на оплату праці"
- Відрахування на соціальні заходи
23 "Виробництво"
82 "Відрахування на соціальні заходи"
- Амортизація виробничих необоротних активів
23 "Виробництво"
83 "Амортизація"
- Інші виробничі операційні витрати
23 "Виробництво"
84 "Інші операційні витрати"
Оприбуткування отриманих з виробництва: - виробничих відходів
209 "Інші матеріали"
23 "Виробництво"
- Напівфабрикатів
25 "Напівфабрикати"
23 "Виробництво"
- Готової продукції
26 "Готова продукція"
23 "Виробництво"
Списання виробничої собівартості виконаних і зданих замовникам робіт (послуг)
903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"
23 "Виробництво"
1.2 Облік розрахунків із засновниками
Статутний капітал являє собою сукупність вкладень (у грошовому вираженні) учасників (власників) у майно при створенні підприємства для забезпечення його статутної діяльності, визначеної установчими документами (статутом).
У державних підприємствах статутний капітал формується за рахунок виділеної їм державою частини національного майна (необоротних і оборотних активів) для виконання покладених на них статутних завдань і в подальшому збільшується за рахунок власного прибутку.
Майно підприємств з іноземними інвестиціями при створенні формується за рахунок внесків засновників у статутний капітал. Величина статутного капіталу таких підприємств під лежить реєстрації і не може бути змінена інакше, як за рішенням засновників.
У бухгалтерському обліку на суму внесків засновників у статутний капітал підприємства роблять запис по кредиту рахунка 40 "Статутний капітал" в кореспонденції з дебетом рахунків:
31 "Рахунки в банках" (на суму внесених грошових коштів у національній та іноземній валюті), 15 "Капітальні інвестиції" (на вартість внесених основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів в оцінці, узгодженої сторонами);
20 "Виробничі запаси", 28 "Товари" і ін (на вартість внесених оборотних матеріальних активів).
Після надходження останнього внеску і досягнення статутного капіталу розміру, зареєстрованого установчими документами, записи на рахунку 40 "Статутний капітал" можуть бути зроблені тільки за рішенням правління підприємства про збільшення (або зменшення) статутного капіталу, а отже - і частки прибутку кожного із засновників.
Статутний капітал може бути збільшений чи за рахунок додаткових внесків засновників у спільне підприємство, або відрахувань до нього частини прибутку; зменшення - при виході з підприємства одного або декількох учасників, а також при списанні за рішенням правління понесених збитків, які учасники не зможуть покрити майбутнім прибутком .
Зміни статутного капіталу підприємства у зв'язку з набуттям при основних засобів і нематеріальних активів, їх вибуттям (списанням) і нарахуванням зносу на рахунку 40 "Статутний капітал" не відображаються.
Принципы формирования уставного капитала акционерных обществ регламентируются Законом Украины "О хозяйственных обществах", в соответствии с которым акционерные общества могут создаваться в виде открытых акционерных обществ (имеющие уставный капитал, поделенный на определенное количество акций равной номинальной стоимости, которые могут распространяться открытой подпиской и куплей-продажей на фондовой бирже) и закрытых акционерных обществ (акции которых распределяются только между учредителями и не могут распространяться путем подписки и свободно продаваться или покупаться на фондовой бирже).
Для формирования уставного капитала акционерного общества могут быть привлечены: личные накопления денежных средств и ценных бумаг; собственное имущество, переданное акционерному обществу; приватизационные бумаги (подтверждающие право собственности на часть имущества, соответствующую номиналу приватизационной бумаги). Формирование уставного капитала акционерного общества учитывается на счете 40 "Уставный капитал" по субсчетам "Простые акции" и "Привилегированные акции". Величина уставного капитала за крытого акционерного общества устанавливается в сумме, предусмотренной учредительными документами; уставный капитал от крытого акционерного общества определяется в сумме произведенной подписки на акции в размере их номинальной стоимости (независимо от цены их фактической реализации).
Аналитический учет по счету 40 "Уставный капитал" и его субсчетам ведется по видам акций (простые, привилегированные) и учредителям (участникам) акционерного общества. Сальдо счета 40 "Уставный капитал" должно соответствовать размеру уставного капитала, зарегистрированного в учреди тельных документах акционерного общества, и должно быть равно номинальной стоимости выпущенных акций. Изменения этой суммы допускаются лишь в случаях увеличения или уменьшения уставного капитала, осуществляемых в установленном порядке, и внесения соответствующих изменений в реестр государственной регистрации.
После регистрации акционерного общества на сумму произведенной подписки на акции по их номинальной стоимости в бухгалтерском учете делают запись:
Д-т рах. 46 "Неоплаченный капитал";
К-т сч. 40 "Уставный капитал".
Если фактическая цена реализации акций превышает их номинальную стоимость, то сумма разницы зачисляется в эмиссионный доход записью по дебету счета 46 "Неоплаченный капитал" и кредиту счета 42 "Дополнительный капитал", субсчет 421 "Эмиссионный доход".
Фактически полученные взносы от акционеров в оплату акций отражаются записью:
Д-т рах. 31 "Счета в банках" (на сумму внесенных денежных средств);
Д-т рах. 15 "Капитальные инвестиции" (на стоимость
внесенных основных средств, других необоротных материальных активов, нематериальных активов в оценке, согласованной сторонами);
Д-т рах. 14 "Долгосрочные финансовые инвестиции" (на стоимость внесенных ценных бумаг (облигаций) других предприятий);
К-т сч. 46 "Неоплаченный капитал".
Уставный капитал, объявленный при регистрации акционерного общества, должен быть оплачен полностью в течение года. В случае если уставный капитал оплачен не полностью, его величина должна быть уменьшена (перерегистрирована) на сумму неразмещенных акций.
В отчете о результатах выпуска ценных бумаг эмитент делает распределение полученных от продажи акций средств: на уставный капитал — в сумме номинальной стоимости реализованных акций (в бухгалтерском учете делается запись по кредиту счета 40 "Уставный капитал") и дополнительные собственные средства – в сумме превышения фактической цены продажи акций над их номинальной стоимостью (в бухгалтерском учете делается запись по кредиту счета 42 "Дополнительный капитал", субсчет 421 "Эмиссионный доход").
Бланки акций учитываются и хранятся акционерным обществом как бланки строгого учета. Бухгалтерский учет бланков акций ведется на забалансовом счете 08 "Бланки строгого учета". По дебету этого счета отражается поступление бланков акций, а по кредиту – их списание при выдаче акционерам после полной оплаты их стоимости. Аналитический учет ведет ся по видам акций (именные, на предъявителя, привилегированные, простые) и материально ответственным лицам.
Порядок изменения уставного капитала акционерного общества регламентируется Законом Украины "О хозяйственных обществах", в соответствии с которым увеличение уставного капитала акционерного общества может быть осуществлено путем дополнительного выпуска акций, обмена акций на облигации или увеличения номинальной стоимости акций. При дополнительном выпуске акций записи в бухгалтерском учете делаются такие, как и при первичной эмиссии.
При увеличении номинальной стоимости акций делают запись по кредиту счета 40 "Уставный капитал" и дебету счетов по учету денежных средств (счет 30 "Касса", 31 "Счета в банках") или счета 443 "Прибыль, использованная в отчетном периоде" – в зависимости от источника увеличения: дополнительных денежных взносов акционеров или за счет прибыли акционерного общества.
Уменьшение уставного капитала акционерного общества может быть в результате уменьшения номинальной стоимости акций или уменьшения количества акций за счет выкупа части акций у их собственников с целью аннулирования этих акций, последующей перепродажи или распространения среди своих работников.
При уменьшении номинальной стоимости акций в бухгалтерском учете делают запись по дебету счета 40 "Уставный капитал" и кредиту счета 67 "Расчеты с участниками".
Стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров, в бухгалтерском учете отражается записью:
Д-т рах. 45 "Изъятый капитал", субсчет 451 "Изъятые акции";
К-т сч. 30 "Касса" (или 31 "Счета в банках").
При перепродаже или распространении среди своих работ ников выкупленных акций делают запись:
Д-т рах. 30 "Касса" (или 31 "Счета в банках");
К-т сч. 45 "Изъятый капитал", субсчет 451 "Изъятые акции" (на номинальную стоимость акций);
К-т сч. 42 "Дополнительный капитал", субсчет 421 "Эмиссионный доход" (на сумму, превышающую
номинальную стоимость акций).
В случае, если выкупленные акции были перепроданы по цене, ниже номинальной стоимости, разница между ценой выкупа и номинальной стоимостью списывается за счет эмиссионного дохода.
То есть операции по перепродаже акций, выкупленных у акционеров, не вызывают изменения уставного капитала акционерного общества.
Если же по решению собрания акционеров акции, выкупленные у их собственников подлежат аннулированию, то в этом случае уставный капитал на номинальную стоимость аннулированных акций уменьшается. В бухгалтерском учете при аннулировании акций делают запись:
Д-т рах. 40 "Уставный капитал" (на номинальную стоимость аннулированных акций);
Д-т рах. 42 "Дополнительный капитал", субсчет 421 "Эмиссионный доход" (на сумму, превышающую номинальную стоимость акций);
К-т сч. 45 "Изъятый капитал", субсчет 451 "Изъятые акции" (на фактическую сумму выкупленных акций).
При отсутствии эмиссионного дохода сумма, превышающая номинальную стоимость аннулированных акций, списывается за счет прочих доходов деятельности.
Увеличение уставного капитала акционерного общества в результате обмена акций на облигации отражается записью по дебету счета 52 "Долгосрочные обязательства по облигациям" и кредиту счета 40 "Уставный капитал".
Отражение операций по изменению уставного капитала акционерного общества осуществляется только после соответствующей регистрации изменения устава в органах, которыми он был зарегистрирован.
Резервный капитал создается в целях устранения возможных в будущем временных финансовых затруднений и обеспечения нормальной работы предприятия. Величина резервного капитала определяется учредительными документами как максимальный процент от размера уставного капитала. В частности, в акционерных обществах резервный капитал должен составлять не менее 25% величины уставного капитала. Он создается за счет ежегодных отчислений от прибыли в предусмотренном учредительными документами проценте (в акционерных обществах — не менее 5% чистой прибыли).
Отчисления от прибыли в резервный капитал в бухгалтерском учете отражаются записью:
Д-т рах. 44 "Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)", субсчет 443 "Прибыль, использованная в отчетном периоде";
К-т сч. 43 "Резервный капитал".
Средства резервного капитала используются на дополни тельные затраты по производственному и социальному развитию, на пополнение оборотных средств предприятия, покрытие убытков, на выплату гарантированных дивидендов по привилегированным акциям (в случае недостаточности прибыли) и другие мероприятия, предусмотренные учредительными доку ментами.
Использование средств резервного капитала в бухгалтерском учете отражается записью по дебету счета 43 "Резервный капитал" и кредиту счетов:
40 "Уставный капитал" (на сумму, направленную на увеличение уставного капитала);
67 "Расчеты с участниками" (на сумму начисленных дивидендов по привилегированным акциям при недостаточности прибыли на эти цели);
44 "Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)", субсчет 442 "Непокрытые убытки" (на сумму списанных непокрытых убытков) и др.
Основные бухгалтерские проводки, используемые при учете собственного капитала
Зміст господарської операції
Дебет рахунку
Кредит рахунку
1
2
3
В предприятиях с иностранными инвестициями
Произведены взносы учредителей в уставный капитал предприятия:
- денежные средства в национальной и иностранной валюте
311, 312
40
- основные средства, другие необоротные материальные активы, нематериальные активы (по стоимости, согласованной сторонами)
15
40
- оборотные материальные активы
20, 22, 28 и др.
40
По решению правления предприятия на увеличение уставного капитала направлена часть нераспределенной прибыли отчетного периода
443
40
По решению правления понесенные убытки, которые участники не смогут покрыть будущей прибылью, спи саны в уменьшение уставного капитала предприятия
40
442
Уменьшен уставный капитал в результате возврата взносов учредителей при выходе из предприятия
40
30, 311, 312
В акционерных обществах
Оприходованы приобретенные бланки акций (как бланки строгого учета) по номинальной стоимости
08
Произведена подписка (заключено соглашение о подписке) на выпущенные акции по номинальной стоимости
46
40
Внесены акционерами в счет оплаты акций:
- Грошові кошти;
30, 31
46
- основные средства, другие необоротные материальные активы, нематериальные активы (в стоимости, согласованной сторонами)
15
46
- оборотные материальные активы
20, 22, 28 и др.
46
- ценные бумаги (облигации) других предприятий
14
46
Списаны бланки акций, выданные акционерам после полной оплаты их стоимости
-
08
Увеличен уставный капитал в результате увеличения номинальной стоимости акций
- за счет прибыли акционерного общества
433
40
- за счет дополнительных взносов акционеров
30, 31
40
Увеличен уставный капитал акционерного общества в результате обмена акций на облигации
52
40
Увеличен уставный капитал акционерного общества за счет средств резервного капитала
43
40
Уменьшен уставный капитал в результате уменьшения номинальной стоимости акций
40
67
Отражена стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров
451
30, 31
Отражена операция по перепродаже выкупленных акций:
- на номинальную стоимость;
30,31
451
- на сумму, превышающую номинальную стоимость акций
30, 31
421
Отражена операция по аннулированию выкупленных акций:
- на номинальную стоимость;
40
451
- на сумму, превышающую номинальную стоимость акций
421
451
Учет резервного капитала
Согласно учредительным документам произведены отчисления от при были отчетного периода в резервный капитал
443
43
Отражено использование средств резервного капитала:
- в сумме, направленной на увеличение уставного капитала предприятия;
43
40
- в сумме, использованной на покрытие убытков;
43
442
- в сумме, использованной на начисления дивидендов по привилегированным акциям – при недостаточности у акционерного общества прибыли на эти цели
43
67

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Вихідні дані
Таблица 1-Остатки по счетам на 01.03.2001 года
№ рахунку
Найменування
Сума, грн.
10
Основні засоби
370000
13
Износ необоротных активов
70000
201
Сировина і матеріали
13000
26
Готова продукція
20300
36
Розрахунки з покупцями і замовниками
1100
372
Розрахунки з підзвітними особами
200
30
Каса
400
31
Счета в банках
163000
63
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
4000
64
Расчеты по налогам и платежам
5000
65
Расчеты по страхованию
2100
661
Расчеты по заработной плате
23000
662
Расчеты с депонентами
2000
441
Прибыль нераспределенная
200
40
Статутний капітал
458300
60
Краткосрочные ссуды
3400
Таблица 2- Расшифровка остатков по счету 201 "Сырье и материалы"
Кількість
Сума, грн.
Материал А,т
20
11400
Материал Б,кг
11
1600
Итого по счету №201
13000

Таблиця 3
Исходные данные для распределения общепроизводственных затрат
Показник
Сума, грн.
1 База распределения по нормальной мощности (основная заработная плата производственных рабочих)
7500
2 Общепроизводственные затраты по нормальной мощности, в т.ч.
46500
- переменные, грн
33500
- постоянные, грн
13000
2.2 Журнал регистрации хозяйственных операций
Таблица 4- Журнал регистрации хозяйственных операций за март

Зміст операції
Первинні документи
Кор.счета
Сума
Дебет
Кредит
1
Произведена предоплата поставщику за материал А
Счет;
виписка банку
371
311
45 000,00
2
Отражена сумма налогового кредита по НДС
Податкова
накладна
641
644
7 500,00
3
Произведена предоплата за транспортные услуги по материалу А
Счет;
виписка банку
371
311
2 800,00
4
Отражена сумма налогового кредита по НДС
Налоговая накладная
641
644
466,67
5
Оприходован на склад материал А: количество (т)
75,00
по первоначальной стоимости сумма (без НДС) (грн)
Накладна
201
631
39 833,33
6
Списана сумма налогового кредита по НДС
Налоговая накладная
644
631
7 500,00
7
Списана сумма НДС по транспортным расходам
Налоговая накладная
644
631
466,67
8
Произведен зачет задолженностей с поставщиком
Рахунок
631
371
45 000,00
9
Произведен зачет задолженностей c транспортной организацией
Рахунок
631
371
2 800,00
10
Получен на склад материал Б: количество (кг)
42,00
Сумма (без НДС)
Приходный ордер
201
631
6 000,00
11
Отражается сумма НДС по материалу Б
Налоговая накладная
641
631
1 200,00
12
Выдано из кассы под отчет Иванову И. И.
Расходный ордер
372
301
125,00
13
Оплачено из подотчетных сумм за доставку материала Б
Авансовий звіт
631
372
100,00
14
Отражена сумма налогового кредита по НДС
Налоговая накладная
641
631
17,00
15
Включена в первоначальную стоимость материала Б
сумма транспортных расходов
201
631
83,00
16
Оплачена задолженность поставщику за материал Б
Счет; выписка банка
631
311
7 200,00
17
Оприходован на склад материал А: количество (т)
12,00
Сумма (без НДС)
Накладна
201
631
8 000,00
18
Отражена сумма налогового кредита по НДС
Налоговая накладная
641
631
1 600,00
19
Ж/д тариф за доставку материала А с НДС
Рахунок
900,00
201
631
750,00
20
Отражена сумма налогового кредита по транспортировке материала А
Налоговая накладная
641
631
150,00
21
Оплачена стоимость материала А:
а) поставщику
Счет; выписка банка
631
311
9 600,00
б) ж/д тариф
Счет; выписка банка
631
311
900,00
22
Безвозмездно получены запасные части (справедливая стоимость)
Приходный ордер
207
745
2 200,00
23
Отражены доходы за полученные запчасти
745
79
2 200,00
Средневзвешенная себестоимость материала А (грн/т)
560,59
24
Отпущен материал А (по средневзвешенной с/с) на:
а) производство изделия №1 (т)
Лимитно-заборная карта; требование
23/1
201
56,00
на сумму (грн)
31 393,15
б) производство изделия № 2 (т)
23/2
201
19,00
на сумму (грн)
10 651,25
в) исправление брака (т)
24
201
2,00
на сумму (грн)
1 121,18
г) общепроизводственные нужды (т)
91
201
1,00
на сумму (грн)
560,59
д) общехозяйственные нужды (т)
92
201
0,50
на сумму (грн)
280,30
е) обеспечение сбыта продукции (т)
93
201
0,50
на сумму (грн)
280,30
25
Отпущенные запчасти на ремонт технологического оборудования
Лимитно-заборная карта; требование
91
207
1 700,00
Средневзвешенная себестоимость материала Б (грн/кг)
144,96
26
Списан материал Б на производство продукции
а) изделие №1 (кг)
Лимитно-заборная карта; требование
23/1
201
4,00
на сумму (грн)
579,85
б) изделие № 2 (кг)
23/2
201
15,00
на сумму (грн)
2 174,43
27
Отпущен материал Б:
а) на расходы по охране труда (кг)
3,00
на сумму (грн)
91
201
434,89
б) на обслуживание и эксплуатацию оборудования (кг)
5,00
на сумму (грн)
91
201
724,81
в) на содержание административных зданий (кг)
2,00
на сумму (грн)
92
201
289,92
28
Начислена заработная плата работникам, занятым производством продукции
а) изделия №1
Розрахунково-платіжна відомість
23/1
661
6 000,00
б) изделия № 2
23/2
661
3 000,00
29
Нараховано заробітну плату:
а) цеховому персоналу
91
661
2 000,00
б) рабочим по ремонту и эксплуатации оборудования
91
661
1 900,00
в) работникам административно-управленческого аппарата
92
661
2 800,00
г) работникам отдела сбыта
93
661
380,00
д) рабочим за исправления брака (изделия №2)
24/2
661
1 000,00
30
Произведены обязательные удержания из заработной платы работников:
а) подоходный налог, %
Розрахунково-платіжна відомість
661
641
3 416,00
б) сбор в пенсионный фонд, %
661
651
341,60
в) сбор на социальное страхование на случай безработицы, %
661
653
85,40
г) сбор на социальное стразование на случай временной нетрудоспособности, %
661
652
85,40
31
Начислены на фонд оплаты труда работников, указанных в пунктах 28, 29.
а) сбор в пенсионный фонд, 32%
Розрахунок бухгалтерії
изделие № 1
23/1
651
1 920,00
изделие № 2
23/2
651
960,00
исправление брака по изделию № 2
24/2
651
320,00
общепроизводственные затраты: цеховой персонал и работники по ремонту и эксплуатации оборудования
91
651
1 248,00
административно-управленческий аппарат
92
651
896,00
работникам отдела сбыта
93
651
121,60
б) сбор в фонд социального страхования, 2,9%
Розрахунок бухгалтерії
изделие № 1
23/1
652
174,00
изделие № 2
23/2
652
87,00
исправление брака по изделию № 2
24
652
29,00
общепроизводственные затраты: цеховой персонал и работники по ремонту и эксплуатации оборудования
91
652
113,10
административно-управленческий аппарат
92
652
81,20
работникам отдела сбыта
93
652
11,02
в) сбор в фонд социального страхования на случай
безработицы, 2,1%
Розрахунок бухгалтерії
изделие № 1
23/1
653
126,00
изделие № 2
23/2
653
63,00
исправление брака по изделию № 2
24/2
653
21,00
общепроизводственные затраты: цеховой персонал и работники по ремонту и эксплуатации оборудования
91
653
81,90
административно-управленческий аппарат
92
653
58,80
работникам отдела сбыта
93
653
7,98
г) сбор в фонд социального страхования на случай
несчастного случая,2 %
Розрахунок бухгалтерії
изделие № 1
23/1
656
120,00
изделие № 2
23/2
656
60,00
исправление брака по изделию № 2
24/2
656
20,00
общепроизводственные затраты: цеховой персонал и работники по ремонту и эксплуатации оборудования
91
656
78,00
административно-управленческий аппарат
92
656
56,00
работникам отдела сбыта
93
656
7,60
32
Нараховано амортизацію
а) основных средств общепроизводственного назначения
91
131
2 000,00
б) административные здания
92
131
1 000,00
в) технологического оборудования
91
131
4 000,00
г) складов готовой продукции
93
131
250,00
33
Получены денежные средства из кассы предприятия на командировочные расходы
Видатковий касовий ордер
372
301
275,00
34
Списані витрати на відрядження
Авансовий звіт
а) цехового персонала
91
372
28,00
б) административного персонала
92
372
70,00
в) работников отдела сбыта
93
372
175,00
35
Возвращены в кассу не использованные подотчетные суммы
Прибутковий касовий ордер
301
372
27,00
36
Списана фактическая себестоимость забракованной продукции
Акт о списании
а) по изделию № 1
24
23/1
900,00
б) по изделию №2
24
23/2
3 500,00
37
Отражены суммы, удержанные из заработной платы виновников брака в возмещение потерь от брака
Розрахунково-платіжна відомість
661
24
600,00
38
Списаны убытки от брака
91
24
6 311,18
39
Отображена стоимость работ и услуг сторонних организаций
а)услуги телефонной связи
Счет; выписка банка
92
311
1 800,00
б) расчетно-кассовое обслуживание учреждением банка
92
311
310,00
в) услуги по сертификации продукции
93
311
480,00
г) услуги по рекламе продукции
93
311
1 950,00
д) услуги по отоплению и освещению цехов
91
311
10 800,00
е) услуги по отоплению и освещению административных зданий
92
311
5 350,00
40
Между объектами производства распределены общепроизводственные расходы:
Розрахунок бухгалтерії
а) изделие №1:
23/1
91
16 224,00
б) изделие №2:
23/2
91
8 112,00
41
Списаны нераспределенные постоянные общепроизводственные расходы
901
91
7 644,48
79
901
7 644,48
42
Списана фактическая производственная себестоимость готовой продукции:
а) изделие №1
26
23/1
55 636,99
б) изделие №2
26
23/2
21 607,68
43
Отгружена продукция покупателям (с НДС)
Накладна
361
701
40 000,00
44
Отражено налоговое обязательство по НДС
Налоговая накладная
701
641
6 666,67
45
Списано собівартість реалізованої продукції
901
26
38 600,00
46
Сформирован финансовый результат от реализации продукции
а) списана себестоимость реализованной готовой продукции
79
901
38 600,00
б) списан доход от реализации готовой продукции
701
79
33 333,33
47
Получена на расчетный счет оплата за реализованную продукцию
Счет; выписка банка
311
361
40 000,00
48
Получена на расчетный счет предоплата за продукцию (с НДС)
Счет; выписка банка
311
681
45 000,00
49
Отражена сумма налоговых обязательств по НДС
Налоговая накладная
643
641
7 500,00
50
Отгружена продукция по предоплате
Транспортная накладная
361
701
45 000,00
51
Списана сумма налоговых обязательств по НДС
Налоговая накладная
701
643
7 500,00
52
Списана себестоимость реализованной готовой продукции
901
26
44 400,00
53
Сформирован финансовый результат от реализации продукции
а) списана себестоимость реализованной продукции
79
901
44 400,00
б) списан доход от реализации продукции
701
79
37 500,00
54
Проведен зачет задолженности с покупателями
Рахунки
681
361
45 000,00
55
Перечислено с текущего счета:
а) в пенсионный фонд
Выписка банка, платежное поручение
651
311
5 807,20
б) в фонд социального страхования
652
311
580,72
в) в фонд социального страхования на случай безработицы
653
311
444,08
г) в фонд социального страхования от несчастных случаев
656
311
341,60
д) подоходный налог
641
311
3 416,00
е) НДС
641
311
8 233,00
56
Получены денежные средства в кассу с текущего счета для выплаты заработной платы
Прибутковий касовий ордер
301
311
18 000,00
57
Выплачена заработная плата работникам за февраль
Розрахунково-платіжна відомість
661
301
17 200,00
58
Депонована заробітна плата
Розрахунково-платіжна відомість
661
662
800,00
59
Сумма депонированной заработной платы сдана в банк
Видатковий касовий ордер
311
301
800,00
60
Общая сумма сформированных административных затрат списывается на финансовые результаты операционной деятельности
79
92
12 992,22
61
Общая сумма сформированных затрат на сбыт списывается на финансовые результаты операционной деятельности
79
93
3 663,50
62
Получен на текущий счет краткосрочный кредит банка
Виписка банку
311
601
18 000,00
63
Начислены проценты за полученный кредит
951
601
520,00
64
Списана сумма начисленного процента за кредит
79
951
520,00
65
Начислен подоходный налог по данным бухгалтерского учета
79
641
0,00
66
Определен и списан финансовый результат по счету 79 (убыток)
442
79
34 786,86
Убыток списан за счет нераспределенной прибыли
441
442
34 786,86
67
Начислены дивиденды по итогам квартала
441
671
0,00
68
Создан резервный капитал в соответствии с учредительными документами за счет нераспределенной прибыли
441
43
0,00
2.3 Синтетические счета и ведомости
Счет №10 "Основные средства"
Дебет
Кредит
№ операції
Кор. рахунок
Сума, грн
№ операції
Кор. рахунок
Сума, грн
Сальдо начало
370 000,00
Сальдо начало
Оборот за дебетом
0,00
Оборот за кредитом
0,00
Сальдо на кінець
370 000,00
Сальдо на кінець
0,00
Остаток на счете
370 000,00

Счет №131 "Износ основных средств"
Дебет
Кредит
№ операції
Кор. рахунок
Сума, грн
№ операції
Кор. рахунок
Сума, грн
Сальдо начало
Сальдо начало
70 000,00
Оборот за дебетом
0,00
Оборот за кредитом
7 250,00
32а
91
2 000,00
32б
92
1 000,00
32в
91
4 000,00
32г
93
250,00
Сальдо на кінець
0,00
Сальдо на кінець
77 250,00
Остаток на счете
77 250,00
Счет №201 "Сырье и материалы"
Дебет
Кредит
№ операції
Кор. рахунок
Сума, грн
№ операції
Кор. рахунок
Сума, грн
Сальдо начало
13 000,00
Сальдо начало
Оборот за дебетом
54 666,33
Оборот за кредитом
48 490,67
5
631
39 833,33
24а
23/1
31 393,15
10
631
6 000,00
24б
23/2
10 651,25
15
631
83,00
24в
24
1 121,18
17
631
8 000,00
24г
91
560,59
19
631
750,00
24д
92
280,30
24е
93
280,30
26а
23/1
579,85
26б
23/2
2 174,43
27а
91
434,89
27б
91
724,81
27в
92
289,92
Сальдо на кінець
67 666,33
Сальдо на кінець
48 490,67
Остаток на счете
19 175,67
Счет №207 "Запасные части"
Дебет
Кредит
№ операції
Кор. рахунок
Сума, грн
№ операції
Кор. рахунок
Сума, грн
Сальдо начало
Сальдо начало
Оборот за дебетом
2 200,00
Оборот за кредитом
1 700,00
22
745
2 200,00
25
91
1 700,00
Сальдо на кінець
2 200,00
Сальдо на кінець
1 700,00
Остаток на счете
500,00
Счет №23 "Производство"
Дебет
Кредит
№ операції
Кор. рахунок
Сума, грн
№ операції
Кор. рахунок
Сума, грн
Сальдо начало
Сальдо начало
Оборот за дебетом
81 644,67
Оборот за кредитом
81 644,67
24а
201
31 393,15
36а
24
900,00
24б
201
10 651,25
36б
24
3 500,00
26а
201
579,85
42а
26
55 636,99
26б
201
2 174,43
42б
26
21 607,68
28а
661
6 000,00
28б
661
3 000,00
31а
651
1 920,00
31а
651
960,00
31б
652
174,00
31б
652
87,00
31в
653
126,00
31в
653
63,00
31г
656
120,00
31г
656
60,00
40а
91
16 224,00
40б
91
8 112,00
Сальдо на кінець
81 644,67
Сальдо на кінець
81 644,67
Остаток на счете
0,00
Ð
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
528.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку
Ведення бухгалтерського обліку
Принципи ведення бухгалтерського обліку
Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
Класична система ведення бухгалтерського обліку
Ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності РФ
Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку
Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас