Організації бухгалтерського обліку за спрощеною формою обліку на підприємствах малого та середнього

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РОСЖЕЛДОР

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

«Ростовський державний університет шляхів сполучення»

Міжнародний інститут підприємництва та права

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Бухгалтерський фінансовий облік»

на тему: Організації бухгалтерського обліку за спрощеною формою обліку на підприємствах малого та середнього бізнесу

Виконав

ст. гр. Еак-3-235

Гончарова К.С.

Перевірив

Тернікова Є.В.

Ростов-на-Дону

2007р

План

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 3

Глава 1Теорітіческіе основи організації бухгалтерського обліку за спрощеною формою обліку на підприємствах малого та середнього бізнесу .... ... .. 5

  1. Мале підприємство ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 5

1.1.1.Крітеріі віднесення підприємства до категорії малого ... ... ... ... .... ... ... .5

1.1.2.Особенності ведення обліку на малому підприємстві ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

1.2.Упрощенная система оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

1.2.1.Сущность спрощеної системи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... 9

1.2.2. Організація та ведення обліку при спрощеній системі ... ... ... ... ... ... 16

1.2.3. Звітність та сплата єдиного податку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24

Глава 2 Розробка організації бухгалтерського обліку на підприємстві «ODEON» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ... ... ... ... 27

2.2. Звітність ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 32

Глава 3.

3.Меропріятіі щодо вдосконалення спрощеної системи оподаткування.

3.1. Спосіб занизити дохід у магазині «ODEON» при спрощеній системі оподаткування. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36

3.2. Експеримент зі зміною об'єкта оподаткування та співвідношення доходів і витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .. 41

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 48

Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 50

Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 52

Введення.

В даний час Росія стоїть на шляху створення і розвитку ринкової економіки. Це неможливо без розвитку малого бізнесу в країні.

Малий бізнес - це підприємницька діяльність, здійснювана суб'єктами ринкової економіки при певних, встановлених законом, державними органами та іншими представницькими організаціями критеріях (показниках), конституциирующих сутність даного поняття.

Отже, як показує досвід країн з високорозвиненою економікою, малий бізнес - це базова складова ринкового господарства.

Особливостями малого бізнесу є: діяльність у господарській сфері з метою отримання прибутку, економічна свобода, інноваційний характер, реалізація товарів і послуг на ринку, гнучкість.

Малий бізнес складається із сукупності малих підприємств. Форми їх організації вельми різноманітні. Вони розрізняються за формою власності, організаційно-правовій формі, розмірам, територіальної приналежності, відношенню до закону, використовуваним технологіям, галузям. Основним критерієм виділення малого підприємства в нашій країні є чисельність працівників у галузевому розрізі, тобто від 30 до 100 осіб.

Важлива роль малого бізнесу полягає в тому, що він забезпечує значну кількість нових робочих місць, насичує ринок новими товарами і послугами, задовольняє численні потреби великих підприємств, випускає спеціальні товари і послуги.

Актуальність моєї теми полягає в тому, що в Росії сьогодні налічується близько 1 млн. малих підприємств. Але основна їх кількість зосереджена в Москві і Санкт-Петербурзі - відповідно 22 і 11%. 40% малих підприємств працює у сфері громадського харчування та роздрібної торгівлі, 16% - у будівництві, 15% - у промисловості. Створена правова основа малого бізнесу - ряд законів, указів, статей кодексів, документів міністерств. З 1996р. існує Фонд підтримки малого підприємництва.

Метою мого курсового проекту є розгляд теоретичної основи організації бухгалтерського обліку за спрощеною формою обліку на підприємствах малого та середнього бізнесу, особливостей оподаткування та ведення бухгалтерського обліку в магазині «ODEON». Також постаралася висловити пропозиції заходів щодо вдосконалення спрощеної системи оподаткування в магазині «ODEON».

РОЗДІЛ 1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ за спрощеною формою ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ.

1.1.Малое підприємство

1.1.1 Критерії віднесення підприємства до категорії малих підприємств.

За російським законодавством до 14 червня 1995 малими в різних ситуаціях могли вважатися підприємства з різними характеристиками.

Остаточне юридичне визначення поняття «малі, підприємства» надано у Федеральному законі. Відповідно до цього закону під суб'єктами малого підприємництва (малими підприємствами) розуміються комерційні організації, у статутному капіталі яких частка участі Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, громадських та релігійних організацій або об'єднань, благодійних чи інших фондів не перевищує 25%, частка, що належить одному або кільком юридичним особам, які не є суб'єктами малого підприємництва, не перевищує 25% і в яких середня чисельність працівників за звітний період не перевищує таких граничних рівнів:

у промисловості, будівництві та на транспорті - 100 осіб;

в сільському господарстві та науково-технічній сфері - 60 осіб;

в оптовій торгівлі - 50 осіб;

у роздрібній торгівлі та побутовому обслуговуванні населення - 30 осіб;

в інших галузях і при здійсненні інших видів діяльності -50 осіб.

Таким чином, відповідно до зазначеного Закону для віднесення підприємства до малого потрібно брати до уваги два

1. «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації». Федеральний закон від 14.06.95г. № 88-Ф3.крітерія: чисельність працівників та участь інших організацій у статутному капіталі підприємства.

Під суб'єктами малого підприємництва розуміються також фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи.

Малі підприємства, що здійснюють кілька видів діяльності відносяться до таких за критеріями того виду діяльності, частка якого є найбільшої у річному обсязі обороту чи річному обсязі прибутку.

Середня чисельність працівників малого підприємства визначається по новому Закону з урахуванням усіх його працівників, в тому числі працюючих за договорами цивільно-правового характеру і за сумісництвом з урахуванням реально відпрацьованого часу, а також працівників представництв, філій та інших відокремлених підрозділів зазначеного юридичної особи.

У разі перевищення встановленої чисельності мале підприємство позбавляється пільг, передбачених чинним законодавством, на період, протягом якого було допущено перевищення чисельності працівників, і на наступні три місяці.

Федеральним законом визначено, що порядок оподаткування, відстрочення та розстрочення сплати податків встановлюється податковим законодавством. Тим самим Закон підтверджує податкові пільги малим підприємствам.

Зазначений Закон дещо змінив порядок нарахування прискореної амортизації на малих підприємствах. Вони мають право застосовувати прискорену амортизацію основних виробничих фондів з віднесенням витрат на витрати виробництва, в 2 рази

2. «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації». Федеральний закон від 14.06.95г. № 88-Ф3. перевищують норми, які встановлені для відповідних видів основних засобів.

Поряд з прискореною амортизацією малі підприємства мають право додатково списувати в якості амортизаційних відрахувань до 50% від первісної вартості основних фондів з терміном служби більше трьох років.

Відповідно до Закону кредитування малих підприємств здійснюється на пільгових умовах з повною або частковою компенсацією кредитним організаціям відповідної різниці за рахунок фондів підтримки малого підприємництва.

Законом передбачено, що статистична та бухгалтерська звітність подається малими підприємствами в затвердженому Урядом Російської Федерації порядку, який передбачає спрощення процедури і форм звітності. Вони повинні містити в основному інформацію, необхідну для оподаткування.

1.1.2 Особливості ведення обліку на малому підприємстві

З метою одноманітності ведення бухгалтерського обліку суб'єктами Російської Федерації Міністерство фінансів Російської Федерації розробив типовий План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств від 01.11.91 р. № 56 з доповненнями та змінами від 28.12.94 р. № 173, від 28.07.95г. № 81 та від 17.02.97г. № 15.

Підприємствам малого бізнесу дозволяється перехід на спрощену систему обліку, що підтверджено наказом Міністерство фінансів Російської Федерації від 22.12.95г. № 131 «Вказівки з ведення бухгалтерського обліку і звітності і застосуванню регістрів бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва» і Федеральним законом РФ від 29.12.95р. № 222-ФЗ «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва».

Вказівки розроблені відповідно до Федерального закону «Про державну підтримку малого підприємництва в РФ» та на виконання розпорядження Уряду РФ від 09.10.95 р. № 1389 і призначені для всіх суб'єктів малого підприємництва, які є юридичними особами, незалежно від предмета і цілей діяльності, організаційно -правових форм та форм власності.

Малі підприємства з простим технологічним процесом виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, які мають незначну кількість господарських операцій (яким рекомендовано застосовувати спрощену форму бухгалтерського обліку), самостійно визначають систему бухгалтерського обліку, що складається з Робочого плану рахунків бухгалтерського обліку, регістрів бухгалтерського обліку (форми рахівництва ), застосовуваних форм первинних документів, системи документообігу та інших облікових процедур, необхідних для організації бухгалтерського обліку на підприємстві, яка затверджується наказом про облікову політику малого підприємства.

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку господарських операцій складається на основі типового Плану рахунків. Він дозволяє вести облік коштів і їх джерел у регістрах бухгалтерського обліку на основних (головних) рахунках і тим самим забезпечує контроль за наявністю і збереженням майна, виконанням зобов'язань і достовірністю даних бухгалтерського обліку.

У зв'язку з переходом на скорочений план рахунків малим підприємствам рекомендується внести ряд змін в загальноприйнятий порядок обліку виробничих ресурсів, витрат на виробництво продукції і фінансових результатів.

1.2.Упрощенная система оподаткування, звіту та звітності для суб'єктів малого підприємства

1.2.1 Сутність спрощеної системи

Спрощена система оподаткування застосовується поряд із загальною системою оподаткування, передбаченої законодавством РФ про податки і збори. Її застосування регулюється главою 26.2 «Спрощена система оподаткування» Податкового кодексу Російської Федерації.

У відповідність з пунктом 1 статті 346.11 Податкового кодексу Російської Федерації перехід на спрощену систему оподаткування або повернення до загальної системи (загального режиму) оподаткування індивідуальними підприємцями здійснюється добровільно у порядку, передбаченому главою 26.2 Податкового кодексу Російської Федерації.

Застосування спрощеної системи оподаткування індивідуальними підприємцями передбачає заміну цілого ряду податків єдиним податком, що обчислюється за результатами господарської діяльності за податковий період. Які ж податки не підлягають сплаті підприємцями, які перейшли на спрощену систему оподаткування? Відповідь на це питання міститься в пункті 3 статті 346.11 Податкового кодексу Російської Федерації.

Не сплачують податки індивідуальні підприємці

- Податок на доходи фізичних осіб (щодо доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності);

- Податок на майно фізичних осіб (щодо майна, отриманих від здійснення підприємницької діяльності);

-Єдиний соціальний податок з доходів, отриманих від підприємницької діяльності, а також з виплат і інших винагород, нарахованих ними на користь фізичних осіб.

Крім того індивідуальні підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, не визнаються платниками ПДВ. За винятком ПДВ, що підлягає сплаті відповідно до Податковим кодексом Російської Федерації при ввезенні товарів на митну територію РФ, а також при виконанні обов'язки податкового агента відповідно до статті 161 НК Російської Федерації. Крім того, для них зберігається діючої порядок подання статистичної звітності, ведення касових операцій.

Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності організаціями, які підпадають під дію цього Закону, передбачає заміну сплати встановлених законодавством Російської Федерації федеральних, регіональних і місцевих податків і зборів сплатою єдиного податку, що обчислюється за результатами господарської діяльності організацій за звітний період.

Враховуючи викладене та відповідно до Закону Російської Федерації від 27.12.91 N 2118-1 "Про основи податкової системи в Російській Федерації", малі підприємства, які сплачують єдиний податок, звільняються від: 1. Федеральних податків, до яких відносяться:

- Податок на додану вартість;

- Податок на операції з цінними паперами;

- Відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази, що зараховуються до спеціального позабюджетного фонду Російської Федерації;

- Платежі за користування природними ресурсами, що зараховуються у федеральний бюджет, в республіканський бюджет республіки у складі Російської Федерації, в крайові, обласні бюджети країв і областей, обласний бюджет автономної області, окружні бюджети автономних округів і районні бюджети районів у порядку і на умовах, передбачених законодавчими актами Російської Федерації;

- Прибутковий податок (податок на прибуток) з підприємств;

- Податки, службовці джерелами утворення дорожніх фондів, зараховуються до цих фондів у порядку, що визначається законодавчими актами про дорожніх фондах в Російській Федерації;

- Збір за використання найменувань "Росія", "Російська Федерація" і утворених на їх основі слів і словосполучень;

- Податок на купівлю іноземних грошових знаків і платіжних документів, виражених в іноземній валюті.

2. Регіональних податків, до яких належать такі податки:

- Податок на майно підприємств;

- Лісовий дохід;

- Плата за воду, що забирається промисловими підприємствами з водогосподарських систем;

Від місцевих податків, до яких, зокрема, відносяться:

- Податок з продажів;

- Податок на рекламу;

- Земельний податок;

- Податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери.

Не сплачуються малими підприємствами, які перейшли на спрощену систему оподаткування, податки, встановлені ст.9 Закону Російської Федерації від 27.12.91 N 2116-1 "Про податок на прибуток", з наступних видів доходів:

- Доходів у вигляді дивідендів, отриманих по акціях, що належить підприємству-акціонеру і задовольняє право власниками цих цінних паперів на участь у розподілі прибутку підприємства-емітента, а також доходів у вигляді відсотків, отриманих власниками державних цінних паперів Російської Федерації, державних цінних паперів суб'єктів Російської Федерації та обігу цінних паперів органів місцевого самоврядування;

- Доходів від пайової участі в інших підприємствах, створених на території Російської Федерації;

- Доходів з інших цінних паперів.

Це означає, що ці види доходів включаються до складу валової виручки малого підприємства та обкладаються єдиним податком у порядку, встановленому чинним законодавством.

Для організацій, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, зберігається діючий порядок сплати митних платежів, державних мит, ліцензійних зборів, ЕСН. Крім того, платники єдиного податку, зобов'язані вносити до бюджету орендну плату за землю і за майно, що знаходяться в державній власності. Дані обов'язкові платежі не включаються до переліку витрат при визначенні сукупного доходу суб'єкта спрощеної системи. Поняття "митні платежі" означає всі види платежів, контроль за справлянням яких покладено на митні органи, і включає податок на додану вартість по імпортних товарах і послугах, акцизи на імпортну підакцизну продукцію, ввізні і вивізні мита, всі інші обов'язкові збори, стягнуті митними органами.

Організаціям, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, надається право оформлення первинних документів бухгалтерської звітності та ведення книги обліку доходів і витрат за спрощеною формою, в тому числі без застосування способу подвійного запису, плану рахунків та дотримання інших вимог, передбачених діючим положенням про ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Спрощена форма первинних документів бухгалтерської звітності та ведення книги обліку доходів і витрат встановлюється Міністерством

фінансів Російської Федерації і є єдиною на всій території

Російської Федерації.

Для організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, зберігається діючий порядок ведення касових операцій і надання необхідної статистичної звітності.

Малі підприємства, що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і які не є платниками податку на додану вартість, рахунки - фактури оформляти не повинні.

Умовою переходу на спрощену систему є відповідність вимогам закону Російської Федерації № 222 від 29.12.95р., А саме:

1. Гранична чисельність до 15 осіб (середньооблікова чисельність працюючих, включаючи працівників за договорами цивільно-правового характеру і за сумісництвом, за звітний період не повинна перевищувати 14 осіб);

2. Сукупний розмір валової виручки не більше 100000 МРОТ

3.Не потрапляють під дію спрощеної системи організації, що виробляють підакцизну продукцію; організації, створені на базі ліквідованих структурних підрозділів діючих підприємств; кредитні організації; страховики, інвестиційні фонди; професійні учасники ринку цінних паперів; підприємства грального і розважального бізнесу; господарюючі суб'єкти інших категорій, для яких Міністерством фінансів РФ встановлено особливий порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності, а також некомерційні організації.

4. Отримання дозволу (патенту) регіональної ДПІ. Патент організаціям видається за умови, що

-Загальна кількість працівників не перевищує граничної чисельності;

-Організація не має простроченої заборгованості;

-Якщо здані всі декларації і бухгалтерська звітність.

Для переходу на спрощену систему, крім перерахованих вище умов, необхідно подати заяву на видачу патенту у встановленій формі не пізніше, ніж за один місяць до початку чергового кварталу, в той податковий орган, в якому організація або підприємець зареєстровані як платник податків. Патент видається на один календарний рік. При отриманні патенту організація або підприємець повинні також представити книгу обліку доходів і витрат, в якій зазначаються найменування організації (ПІБ підприємця), вид здійснюваної діяльності (тільки для підприємців), місцезнаходження, номери розрахункових та інших рахунків, відкритих у банках.

Відмова від застосування спрощеної системи і перехід до прийнятої раніше, може здійснюватися малими підприємствами та підприємцями, тільки з початку чергового календарного року, за умови подачі заяви до податкового органу, в строк не пізніше, ніж за 15 днів до завершення року.

Можна також перейти на звичайну систему обліку, якщо не подати заяву на видачу патенту на черговий календарний рік у встановлений законом термін, тоді суб'єкт малого підприємництва втрачає право на застосування спрощеної системи автоматично. І ще, якщо підприємство хоче відмовитися від спрощеної системи в середині року, то достатньо у звіті за черговий квартал показати середньоспискову чисельність співробітників у кількості 15 чоловік і більше (організацію позбавлять патенту).

Об'єктом оподаткування організацій у спрощеній системі є сукупний дохід, отриманий за звітний період (квартал), або виручка, отримана за звітний період.

Відповідно до п.3 ст.3 Федерального закону від 29.12.95 N 222-ФЗ валова виручка обчислюється як сума виручки, отриманої від реалізації товарів, (робіт, послуг), продажної ціни майна, реалізованого за звітний період, і позареалізаційних доходів.

Сукупний дохід обчислюється як різниця між валовою виручкою і суворо встановленими витратами (витратами). Перелік витрат, що виключаються при визначенні сукупного доходу організацій, які застосовують спрощену систему оподаткування, визначений п.2 ст.3 Федерального закону від 29.12.95 N 222-ФЗ "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва". Цей перелік видів витрат є вичерпним і зміні не підлягає.

Річна вартість патенту для підприємців встановлюється в залежності від виду діяльності в наступних розмірах:

- Викладацька, наукова, культурно-масова діяльність, здійснення виставок-продажів авторських художніх робіт (творів живопису, графіки, акварелі, бліц портретів) - 15 МРОТ

- Торгова, посередницька діяльність - 400 МРОТ

- Надання юридичних послуг - 300 МРОТ

- Рекламна, оформлювальна, аудиторська діяльність - 40 МРОТ

- Інші види діяльності - 50 МРОТ

Якщо в патенті зазначені види діяльності, що мають різний розмір річної вартості патенту, оплата патенту здійснюється з того виду діяльності, якому відповідає максимальна вартість. Виплата вартості патенту здійснюється щоквартально до 15 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним, у розмірі 25% від вартості патенту. Річна вартість патенту, сплачена підприємцем, повністю спрямовується до бюджету суб'єкта РФ.

Доходи підприємців, отримані від не зазначених у патенті видів діяльності, обкладаються прибутковим податком у встановленому порядку.

Для малих підприємств, що застосовують спрощену систему, Федеральним законом РФ № 222-ФЗ від 29.12.95р. встановлено такі ставки єдиного податку на сукупний дохід:

- 10% від сукупного доходу - до федерального бюджету

- Не більше 20% від сукупного доходу - у сумарному розмірі до бюджету суб'єкта Російської Федерації і місцевий бюджет.

У випадку, коли об'єктом оподаткування є валовий виторг, встановлюються такі ставки:

- 3,33% від валової виручки - у федеральний бюджет

- 6,67% від валової виручки - до бюджету суб'єкта Російської Федерації і місцевий бюджет.

1.2.2. Організація та ведення обліку при спрощеній системі.

Існують наступні вимоги щодо організації та ведення обліку, а також складання звітності при застосуванні спрощеної системи:

1. Підприємствам надається право оформлення первинних документів та ведення книги обліку доходів і витрат за спрощеною формою, в тому числі без застосування подвійного запису, плану рахунків та дотримання інших вимог до ведення бухгалтерського обліку та звітності.

2. Зберігається діючий порядок ведення касових операцій і надання необхідної статистичної звітності.

3. Мінфіном Російської Федерації встановлюються форма книги обліку доходів і витрат і порядок відображення в ній господарських операцій.

4. Зберігається діючий порядок сплати митних платежів, державних мит, податку на придбання автотранспортних засобів, ліцензійних зборів, відрахувань до державні соціальні позабюджетні фонди.

5. За підсумками діяльності за звітний період (квартал) організація надає в податковий орган у строк до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом:

- Розрахунок що підлягає сплаті єдиного податку з заліком вартості патенту

- Виписку з книги обліку доходів і витрат (за станом на останній робочий день звітного періоду) із зазначенням сукупного доходу (валової виручки), отриманого за звітний період

- При наданні зазначених документів організація пред'являє для перевірки патент, книгу обліку доходів і витрат, касову книгу, платіжні доручення про сплату єдиного податку (з відміткою банку про виконання платежу).

Форма книги доходів і витрат і порядок її ведення затверджено наказом Міністерство фінансів Російської Федерації № 18 від 22.02.96г. Відповідно до цього наказу книга повинна мати наступний вигляд:

Порядок відображення господарських операцій у Книзі обліку доходів і витрат організацій та індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування.

Організації та індивідуальні підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування (далі - платники податків), ведуть Книгу обліку доходів і витрат організацій та індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування (далі - Книга обліку доходів і витрат), в якій у хронологічній послідовності на основі первинних документів позиційним способом відображають всі господарські операції за звітний (податковий) період. Платники податків повинні забезпечувати повноту, безперервність і достовірність обліку показників своєї діяльності, необхідних для обчислення податкової бази та суми єдиного податку.

Ведення Книги обліку доходів і витрат, а також документування фактів підприємницької діяльності здійснюється російською мовою. Первинні облікові документи, складені іноземною мовою або мовами народів Російської Федерації, повинні мати порядковий переклад на російську мову.

Книга обліку доходів і витрат може вестися як на паперових носіях, так і в електронному вигляді. При веденні Книги обліку доходів і витрат в електронному вигляді платники податків зобов'язані після закінчення звітного (податкового) періоду вивести її на паперові носії.

Книга обліку доходів і витрат відкривається на один календарний рік і повинна бути прошнурована і пронумерована. На останній сторінці пронумерованій і прошнурованій платником податку Книги обліку доходів і витрат вказується кількість пронумерованих сторінок, що підтверджується підписом керівника організації (індивідуального підприємця) і печаткою організації (індивідуального підприємця - при її наявності), а також засвідчується підписом посадової особи податкового органу та скріплюється друком до початку її ведення. На останній сторінці пронумерованій і прошнурованій платником податку Книги обліку доходів і витрат, яка велася в електронному вигляді, та виведеної по закінченні податкового періоду на паперові носії, вказується кількість пронумерованих сторінок, що засвідчується підписом посадової особи податкового органу і скріплюється печаткою.

Виправлення помилок у Книзі обліку доходів і витрат повинно бути обгрунтовано і підтверджено підписом керівника організації (індивідуального підприємця) з зазначенням дати виправлення і печаткою організації (індивідуального підприємця - при її наявності).

Порядок заповнення розділу I "Доходи і витрати".

У графі 1 указується порядковий номер реєстрованої операції.

У графі 2 вказується дата і номер первинного документа, на підставі якого здійснено реєстрована операція.

У графі 3 вказується зміст реєстрованої операції.

У графі 4 організації відображають доходи від реалізації товарів (робіт, послуг), майна і майнових прав, які визначаються відповідно до статті 249 Податкового кодексу Російської Федерації (далі - Кодекс), і позареалізаційні доходи, які визначаються відповідно до статті 250 Кодексу.

Індивідуальні підприємці в цій графі вказують доходи, отримані від підприємницької діяльності.

У графі 5 платники податків відображають витрати, зазначені у статті 346.16 Кодексу та пункті 6 статті 346.18 Кодексу.

Графа 5 заповнюється тільки тими платниками податків, які обрали в якості об'єкта оподаткування доходи, зменшені на величину витрат.

Порядок заповнення розділу II "Розрахунок витрат на придбання основних засобів, прийнятих при розрахунку податкової бази за єдиним податком"

Розділ II Книги обліку доходів і витрат заповнюється тільки тими платниками податків, які обрали в якості об'єкта оподаткування доходи, зменшені на величину витрат.

У розділі II Книги обліку доходів і витрат платниками податків визначається розмір витрат на придбання основних засобів, прийнятих в порядку, встановленому пунктом 3 статті 346.16 Кодексу.

При заповненні даного розділу Книги обліку доходів і витрат платниками податків зазначається звітний (податковий) період, за який здійснюється розрахунок витрат на придбання основних засобів, прийнятих при розрахунку податкової бази по єдиному податку (I квартал, півріччя, 9 місяців, рік).

Дані по придбаних і оплаченим об'єктах основних засобів відображаються в розрахунку позиційним способом по кожному об'єкту окремо.

У графі 1 указується порядковий номер операції.

У графі 2 указується найменування об'єкта основних засобів у відповідності з технічним паспортом, інвентарними картками та іншими документами на основний засіб.

У графі 3 вказуються число, місяць, рік, а також найменування і номер документа, що підтверджує факт введення в експлуатацію об'єкта основних засобів.

У графі 4 вказуються число, місяць і рік оплати основних засобів на підставі первинних документів (платіжне доручення, квитанція до прибуткового касового ордеру, інші документи, що підтверджують факт оплати).

У графі 5 зазначається первісна вартість основного засобу, що визначається відповідно до положень пункту 1 статті 257 Кодексу.

У графі б вказується залишкова вартість основного засобу, придбаного і сплаченого протягом періоду застосування загального режиму оподаткування, а також придбаного в період застосування загального режиму оподаткування та оплаченого у період застосування спрощеної системи оподаткування.

При цьому залишкова вартість основних засобів, придбаних і оплачених у період застосування загального режиму оподаткування, визначається і відображається в Розрахунку на дату переходу на спрощену систему оподаткування, а вартість основних засобів, придбаних в період застосування загального режиму оподаткування, але сплачених у період застосування спрощеної системи оподаткування, визначається на дату переходу на спрощену систему оподаткування і відображається в Розрахунку починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому була здійснена оплата такого об'єкта основного засобу.

За основним засобу, придбаного і введеному в експлуатацію в період застосування спрощеної системи оподаткування, графа 6 не заповнюється.

У графі 7 вказується строк корисного використання основного засобу.

У графі 8 указується кількість кварталів експлуатації у звітному (податковому) періоді застосування спрощеної системи оподаткування оплаченого і введеного в експлуатацію основного засобу. При цьому якщо основний засіб придбано в період застосування загального режиму оподаткування, а оплачено в одному з місяців, крім останнього, кварталу в період застосування спрощеної системи оподаткування, то цей квартал є першим кварталом експлуатації основного засобу. Якщо ж основний засіб сплачено в останньому місяці кварталу, то першим кварталом експлуатації основного засобу буде квартал, наступний за місяцем оплати основного засобу

За основним засобу, придбаного і введеному в експлуатацію в період застосування спрощеної системи оподаткування, графа 8 не заповнюється.

У графі 9 указується кількість кварталів експлуатації в податковому періоді застосування спрощеної системи оподаткування оплаченого і введеного в експлуатацію основного засобу. При цьому якщо основний засіб сплачено в одному з місяців кварталу, то цей квартал враховується як повний квартал експлуатації основного засобу.

За основним засобу, придбаного і введеному в експлуатацію в період застосування спрощеної системи оподаткування, графа 9 не заповнюється.

У графі 10 указується частка вартості основного засобу, придбаного платником податку до переходу на спрощену систему оподаткування, яка набуває чинності витрати на придбання основного засобу, відповідно до підпункту 2 пункту 3 статті 346.16 Кодексу, за податковий період.

За основним засобу, придбаного і введеному в експлуатацію в період застосування спрощеної системи оподаткування, графа 10 не заповнюється.

У графі 11 указується частка вартості основного засобу, придбаного платником податку до переходу на спрощену систему оподаткування, яка набуває чинності витрати на придбання основного засобу, за кожний квартал податкового періоду, що визначається як відношення даних графи 10 до даних графи 9.

Значення частки вартості основного засобу, що приймається до витрат на придбання основного засобу за кожний квартал податкового періоду, округляється до 4 знаки після коми.

За основним засобу, придбаного і введеному в експлуатацію в період застосування спрощеної системи оподаткування, графа 11 не заповнюється.

У графі 12 відображається сума витрат на придбання основного засобу, що підлягає включенню до складу витрат, які приймаються при обчисленні податкової бази за єдиним податком за звітний (податковий) період. Дана сума відображається наростаючим підсумком, відповідно, за I квартал, півріччя, 9 місяців, рік і визначається наступним чином:

 • по основному засобу, придбаного і оплаченим протягом періоду застосування загального режиму оподаткування, а також по основному засобу, придбаного в період застосування загального режиму оподаткування, але оплаченого після переходу на спрощену систему оподаткування, - твір даних граф 6,8 і 11, поділений на 100 ;

 • по основному засобу, придбаного і введеному в експлуатацію в період застосування спрощеної системи оподаткування, вказуються дані графи 5.

У графі 13 відображається сума витрат на придбання основного засобу, що підлягає включенню до складу витрат, які приймаються при обчисленні податкової бази, за останній квартал звітного (податкового) періоду.

Дана сума витрат визначається як різниця між значенням, зазначеним графі 12 Розрахунку витрат на придбання основних засобів, що приймаються при Розрахунку податкової бази за єдиним податком за звітний (податковий) період (далі - Розрахунок), і значенням, зазначеним у графі 12 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період.

Підсумкова сума витрат по даній графі за звітний (податковий) період відображається у графі 5 розділу I Книги обліку доходів і витрат за відповідний квартал звітного (податкового) періоду.

У графі 14 відображається сума витрат, на придбання основного засобу включена до складу витрат, прийнятих при визначенні податкової бази по єдиному податку за попередні податкові періоди.

Дана сума витрат визначається як сума значень граф 12 Розрахунків за попередні податкові періоди застосування спрощеної системи оподаткування по основному засобу.

За основним засобу, придбаного і введеному в експлуатацію в період застосування спрощеної системи оподаткування, графа 14 не заповнюється.

У графі 15 відображається сума залишку витрат на придбання основного засобу, що підлягає списанню в наступні звітні (податкові) періоди, яка визначається наступним чином:

 • по основному засобу, придбаного і оплаченим протягом періоду застосування загального режиму оподаткування, а також по основному засобу, придбаного в період загального режиму оподаткування, але оплаченого після переходу на спрощену систему оподаткування, - різниця між значеннями, зазначеними в графах 6,12 і 14;

 • по основному засобу, придбаного і введеному в експлуатацію в період застосування спрощеної системи оподаткування, - різниця між значеннями, зазначеними в графах 5 і 12 (нульове значення в графі 15) У графі 16 вказуються число, місяць і рік вибуття з експлуатації об'єкта основних засобів, а також найменування, номер і дата документа, що підтверджує факт вибуття з експлуатації об'єкта основних засобів.

За підсумковому рядку даного розділу Книги обліку доходів і витрат відображається сума значень, зазначених у графах 5-6,12-15.

Порядок заповнення розділу III "Розрахунок податкової бази за єдиним податком"

По рядку 010 цього розділу Книги обліку доходів і витрат платником податку відображається сума отриманих ним доходів за звітний (податковий) період (значення графи 4 розділу I).

По рядку 020 відображається сума проведених платником податку витрат за звітний (податковий) період (значення графи 5 розділу I).

Платники податків, вибрали як об'єкт оподаткування доходи, даний рядок не заповнюють.

По рядку 030 відображається сума доходів, зменшених на величину витрат, що визначається як різниця між значеннями, зазначеними в рядках 010 і 020.

Платники податків, вибрали як об'єкт оподаткування доходи, даний рядок не заповнюють.

За рядку 031 відображається сума перевищення витрат над доходами, що визначається як різниця між значеннями, вказаними у рядках 020 і 010.

Платники податків, вибрали як об'єкт оподаткування доходи, даний рядок не заповнюють.

1.2.3 Звітність та порядок сплати єдиного податку.

Малі підприємства з чисельністю до 15 осіб, які потрапляють під дію Федерального закону № 222-ФЗ (прийнятого 29.12.95 р.), можуть застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, яка передбачає заміну сплати встановлених законодавством Російської Федерації федеральних регіональних та місцевих податків і зборів сплатою єдиного податку, що обчислюється за результатами господарської діяльності організацій за звітний період.

Спрощена форма первинних документів бухгалтерської звітності та ведення книги обліку доходів і витрат встановлюється Міністерством фінансів Російської Федерації і є єдиною на всій території Російської Федерації.

Первинні облікові документиКнига обліку доходів і витрат

Розділ 2

Розрахунок витрат по основних засобів


Розділ 1

Доходи і витрати


Розділ 3

Розрахунок податкової бази


Дані обліку сплачених страхових внесків до ПФР, сплачених за свій рахунок "лікарняних листів"(Об'єкт-доходи)

Податкова декларація за поточний період


Сума стерпного збитку до декларації за наступний податковий період


Сума стерпного збитку з декларації за попередній податковий період

Податковий облік покликаний забезпечити формування необхідних для цілей обчислення єдиного податку показників і схематично може бути представлений у вигляді:

Книга обліку доходів і витрат пред'являється до податкового органу. У ній зазначаються найменування організації (прізвище, ім'я, по батькові індивідуального підприємця), вид здійснюваної діяльності (тільки для індивідуальних підприємців), місцезнаходження, номери розрахункових та інших рахунків, відкритих в установах банків.

Запис у книгу виробляється в хронологічній послідовності господарських операцій на основі первинних документів. Приклад заповнення Книги обліку доходів і витрат наведено нижче:

Доходи і витрати.

Реєстрація

Сума

п / п

Дата і номер первинного документа

Зміст операції

Доходи (всього)

У т.ч. доходи, що враховуються при розрахунку єдиного податку

Витрати (всього)

У т.ч. витрати, що враховуються при розрахунку єдиного податку

1

2

3

4

5

6

7

1

12.01.07 № 3 авансовий звіт

Ремонт автомобіля

3500

3500

-

3500

2

17.01.07 авансовий звіт

ПДВ за ремонт автомобіля

700

700

-

700

3

18.01.07 розрахункова відомість

Нараховано заробітна плата "

6000

6000

-

6000

II. Розрахунок сукупного доходу

Найменування показника

Код рядка

2006

Рік

1

2

3

4

5

6

Валова виручка

100

-

-

80000

Витрати

110

59400

Сукупний дохід

120

20600

Спрощена система оподаткування передбачає заміну сплати встановлених законодавством Російської Федерації федеральних, регіональних і місцевих податків і зборів сплатою єдиного податку, що обчислюється за результатами господарської діяльності організації за звітний період.

Об'єктом оподаткування єдиним податком організації є валова виручка, отримана за звітний період.

Валова виручка організації обчислюється як сума виручки, отримана від реалізації товарів (робіт, послуг) і майна, а також позареалізаційних доходів.

Відповідно до статті 346.23 Податкового Кодексу РФ, Наказом МНС Росії № БГ - 3-22/647 від 12.11.2002г. "Про затвердження форми податкової декларації з єдиного податку, що сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, та Порядку її заповнення" організації подають податкові декларації з єдиного податку, що сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, в податкові органи за місцем свого знаходження, а індивідуальні підприємці - за місцем свого проживання.

Декларації за підсумками звітного періоду (квартальні декларації) подаються не пізніше 25 днів з дня закінчення відповідного звітного періоду. Платники податків - організації подають податкові декларації за наслідками податкового періоду (річні декларації) не пізніше 31 березня року, наступного за минулим податковим періодом. Платники податків - індивідуальні підприємці подають річні декларації не пізніше 30 квітня року, наступного за минулим податковим періодом.

У разі порушення терміну подання декларації з платника податків та його посадових осіб може бути стягнуто штраф.

Глава 2 Розробка організації бухгалтерського на підприємстві «ODEON».

2.1 Організаційно - економічна характеристика підприємства «ODEON».

Розглянута організація є об'єктом малого бізнесу, організаційно - правова форма - індивідуальний підприємець. Магазин «ODEON» заснований одним фізичною особою без юридичної освіти. Сфера діяльності - торгівля.

Поточне керівництво здійснюється директором магазину «ODEON». До складу організації входить 30 осіб. Підприємець здійснює наступні види діяльності: торгово-закупівельна, продаж, встановлення, обслуговування та ремонт сантехніки і аксесуарів. Причому, основним видом діяльності є торгівля.

Організаційну та управлінську структуру підприємства можна зобразити у схемі:

Генеральний директор

-Керує роботою складу з приймання, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей, по їх розміщенню з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентарю тощо, посадова інструкція завідуючого складом представлена ​​в додатку 1;
-Забезпечує збереження складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання, правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів;

-Забезпечує збір, зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту;

-Бере участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей;

-Контролює ведення обліку складських операцій, встановленої звітності;

-Приймає участь у розробці та здійсненні заходів щодо підвищення ефективності роботи складського господарства, скорочення витрат на транспортування і зберігання товарно-матеріальних цінностей, впровадженню в організацію складського господарства сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

У штатний склад бухгалтерії, як видно зі схеми, входить 2 людини. Це головний бухгалтер та його помічник.

Головний бухгалтер:

-Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності підприємства, посадова інструкція головного бухгалтера представлена ​​у додатку 2;

-Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і видатки, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни;

-Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства;

-Проводить нарахування і перерахування податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, стразового внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати робітників і службовців, інших виплат і платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.
Головному бухгалтерові для забезпечення його діяльності предоставленно право підпису організаційно-розпорядчих документів з питань, що входять в його функціональні обов'язки, а також платіжних та інших фінансових документів.

Заступник головного бухгалтера підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру організації. На час відсутності головного бухгалтера (відпустка, хвороба, тощо) його обов'язки виконує заступник головного бухгалтера, який набуває відповідних прав і несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього обов'язків.

У межах своєї компетенції заступник головного бухгалтера повідомляє головному бухгалтеру про всі виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення. Також запитує особисто або за дорученням головного бухгалтера у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

На підприємстві розроблена облікова політика, в якій розкриваються варіанти бухгалтерського обліку (Додаток 3).

Організаційно - технічні аспекти вказують, що бухгалтерський облік здійснюється головним бухгалтером. Так як організація працює за спрощеною системою оподаткування. У зв'язку з цим бухгалтерський облік ведеться без застосування плану рахунків і способу подвійного запису. Весь бухгалтерський облік автоматизовано, обробка інформації передбачає використання програми 1С: Підприємство і торгівля. У зв'язку з цим всі документи зберігаються на підприємстві в електронному вигляді протягом 5 років. Господарські операції оформляються первинними документами бухгалтерської звітності, передбачених діючим положенням про ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Облік матеріально-виробничих запасів відображається за фактичною собівартістю, і списуються відповідно по кожній одиниці. Списання товарів відбувається щомісячно сумарним способом.

Методи обліку доходів. Для спрощеної системи оподаткування визнання доходів відбувається касовим методом.

Облік кредитів і позик. Відсотки по кредитах і позиках списуються на витрати підприємства в тому звітному періоді, в якому вони були зроблені.

Чистий прибуток розподіляється і використовується відповідно до установчих документів.

Підзвітні особи, звітують протягом 10 робочих днів, наступних за місяцем, в якому були видані гроші під авансовий звіт. У виняткових випадках, підзвітні особи можуть використовувати особисті грошові кошти, на купівлю товару.

2.2 Звітність.

Застосування спрощеної системи оподаткування передбачає заміну цілого ряду податків єдиним податком, що обчислюється за результатами господарської діяльності за податковий період.

Не дивлячись на це в магазині зберігається діючий порядок ведення касових операцій і надання необхідної статистичної звітності.

У зв'язку із застосуванням спрощеної системи рахунку - фактури не оформляються.

Об'єктом оподаткування є дохід, отриманий за звітний період (квартал). Розраховується він дуже просто. Треба взяти загальну суму доходу за квартал і помножити на 6%. Наприклад:

Виручка магазина склала 500000 крб. сума єдиного податку дорівнює:

500000 руб. × 6% = 30000 руб.

За підсумками господарської діяльності за звітний період (квартал) магазин «ODEON» подає до податкового органу у термін до 20-го числа місяця (тобто не пізніше 19-го), наступного за звітним періодом, розрахунок що підлягає сплаті єдиного податку, а також виписку з книги доходів і витрат (за станом на останній робочий день звітного періоду) із зазначенням сукупного доходу (валової виручки), отриманого за звітний період.

Книга обліку доходів і витрат (Додаток 4) відкрита магазином «ODEON» на один календарний рік, вона прошита і пронумерована. На останній сторінці записано кількість пронумерованих сторінок, яке завірене підписом керівника магазину і відбитком печатки податкового органу.

Книга обліку доходів і витрат ведеться у хронологічній послідовності, в ній на основі первинних документів позиційним способом відображаються господарські операції, здійснені у звітному періоді.

Усі надходження виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг), відображаються в графі 4 "Доходи (усього)" Книги.

При розрахунку єдиного податку в графі 5 "У тому числі доходи, що враховуються при розрахунку єдиного податку" Книги відображаються доходи, які не повинні враховуватися при розрахунку бази оподаткування.

У графі 6 цієї Книги відображається сума всіх витрат, проведених за звітний період, як враховуються, так і не враховуються при обчисленні єдиного податку.

Так, витрати з придбання товарів, не реалізованих на звітну дату, для цілей оподаткування з валової виручки магазину не виключаються, а відображаються за графою 7 Книги обліку доходів і витрат.

У графі 7 показуються доходи, що враховуються при розрахунку єдиного податку.

Доходами визнаються всі надходження виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг).

Надходження, які не є виручкою (доходами), не враховуємо при розрахунку бази оподаткування. До таких надходжень, відноситься, отримані суми авансів і передоплат. Наприклад:

Таблиця 1.

Реєстрація

Сума

п / п

Дата і номер первинного документа

Зміст операції

Доходи (всього)

У т.ч. доходи, що враховуються при розрахунку єдиного податку

Витрати (всього)

У т.ч. витрати, що враховуються при розрахунку єдиного податку

1

2

3

4

5

6

7

1

12.01.07 № 3 п / п

За ТМЦ від ТОВ "Стройгазсервіс"

76737

76737

-

76737

2

17.01.07 № 2 п / п

За ТМЦ від ТОВ "Югстройзаказчік"

76835

76835

-

76835

3

18.01.07 № 450 п / п

За ТМЦ від ТОВ "Віста"

4860

4860

-

4860

Податкова декларація (Додаток 5) за єдиним податком, сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування.

Декларація подається за підсумками звітного періоду - не пізніше 25 днів з дня закінчення відповідного звітного періоду;

Заповнення декларації:

а) сторінка 1:

1) заповнюється ІПН підприємця;

2) вид документа (1 - первинний, 3 - коригувальний);

3) звітний (податковий) період, за який подано декларацію і звітний рік;

4) повне найменування податкового органу, в який представляється декларація, і його код;

5) обраний об'єкт оподаткування - доходи

6) основний державний реєстраційний номер (ОГРН) для організації

7) основний державний реєстраційний номер (ОГРНІП)

8) вказується прізвище, ім'я, по батькові (повністю, без скорочень)

9) кількість сторінок, на яких складено декларація;

10) достовірність та повнота зведенні підтверджуються підписами керівника та головного бухгалтера.

б) сторінка 2.

1) у рядках 010 і 040 вказуємо код бюджетної класифікації

2) у рядках 020 і 050 вказуємо код Окатий

3) у рядку 030 вказуємо сума єдиного податку

4) у рядку 060 вказується сума єдиного податку до зменшення за звітний (податковий) період.

Потім всі підтверджуються підписами керівника та головного бухгалтера організації.

в) сторінка 3.

1) у рядку 010 вказуємо суму доходу.

2) у рядку 040 вказуємо загальна сума доходу.

3) у рядку 060 вказуємо податкову базу для обчислення єдиного податку.

4) у рядку 080 вказуємо сума обчисленого за звітний (податковий) період єдиного податку.

5) у рядку 11О вказується сума сплачуваних за звітний (податковий) період страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування.

Глава 3.Меропріятія щодо вдосконалення спрощеної податковій системі.

3.1 Спосіб занизити дохід у магазині «ODEON» при спрощеній системі оподаткування.

Домогтися того, щоб не платити єдиний податок або, принаймні, звести його виплати до влаштовує нас сумі, можна двома способами:

 • зменшувати оподатковувані доходи;

 • офіційно проводити всі наявні витрати.

Так як ми платимо єдиний податок (за ставкою 6%) з доходів, зменшити його можна тільки одним способом - зменшуючи сам дохід.

Перш ніж перейти до способів зменшення доходів, визначимо, що ж вважати власне доходом підприємця. У Податковому кодексі РФ на цей рахунок дано цілком чітке визначення - виручка і позареалізаційні доходи:

дохід = виторг + позареалізаційні доходи.

Зрозуміло, що включається до виручки. Це всі надходження від реалізації товарів, робіт і послуг.

Позареалізаційні доходи прямо перераховані в Податковому кодексі РФ. Це доходи:

 • від здачі майна оренду;

 • від пайової участі в інших організаціях;

 • у вигляді курсової різниці;

 • у вигляді визнаних боржником або підлягають сплаті боржником на підставі рішення суду, що вступило в законну силу, штрафів, пені та (або) інших санкцій за порушення договірних зобов'язань, а також сум відшкодування збитків або шкоди;

 • від надання в користування прав на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації (зокрема, від надання в користування прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інші види інтелектуальної власності);

 • у вигляді відсотків, отриманих за договорами позики, кредиту, банківського рахунку, банківського вкладу, а також з цінних паперів та інших боргових зобов'язаннях;

 • у вигляді безоплатно отриманого майна (робіт, послуг) або майнових прав. При отриманні майна безоплатно дохід приймається рівним ринкової вартості цього майна, але не нижче його залишкової вартості;

 • у вигляді доходу, що розподіляється на користь платника податків за його участі в простому товаристві;

 • у вигляді доходу минулих років, виявленого у звітному (податковому) періоді;

 • у вигляді сумовий різниці;

 • у вигляді вартості отриманих матеріалів або іншого майна при демонтажі або розбиранні при ліквідації виведених з експлуатації основних засобів;

 • у вигляді використаних не за цільовим призначенням майна (у тому числі грошових коштів), робіт, послуг, які отримані в рамках благодійної діяльності (в тому числі у вигляді благодійної допомоги, пожертвувань), цільових надходжень, цільового фінансування, за винятком бюджетних коштів;

 • у вигляді сум, на які у звітному (податковому) періоді відбулося зменшення статутного (складеного) капіталу (фонду) організації, якщо таке зменшення здійснено з одночасною відмовою від повернення вартості відповідної частини внесків (вкладів) акціонерам (учасникам) організації;

 • у вигляді сум повернення від некомерційної організації раніше сплачених внесків (вкладів) у разі, якщо такі внески (вклади раніше були враховані в складі витрат при формуванні податкової бази;

 • у вигляді сум кредиторської заборгованості (зобов'язання перед кредиторами), списаної у зв'язку із закінченням терміну позовної давності чи з інших підстав у вигляді доходів, отриманих від операцій за строковими угодами;

 • у вигляді вартості надлишків товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, які виявлені в результаті інвентаризації.

Як бачите, до позареалізаційних відносяться і доходи від дуже поширених операцій.

У тому числі від здачі майна в оренду. Виключити будь-які надходження зі списку позареалізаційних - а, отже, і оподатковуваних - доходів не можна.

Ще складніше зменшити величину виручки. Тому підприємства частенько зменшують податки незаконними способами. Значна частина підприємців, не вдаючись у тонкощі хитромудрих схем, зменшує виручку старим перевіреним способом: просто її не показує чи показує не всю. Так роблять і деякі організації, в тому числі і магазини, бухгалтери яких щодня перебивають касовий апарат.

Не забувайте про фіскальну пам'ять контрольно-касової машини. Зверніть увагу на небезпеки, які таїть подібний спосіб.

Перед тим як обнулити чеки, бухгалтер намагається відключити фіскальну пам'ять. Зробивши це, він порушує режим фіскалізації касового апарату.

За роботу з застосуванням контрольно-касової машини з порушеним фіскальним режимом Кодекс РФ про адміністративні правопорушення штрафів дійсно прямо не передбачає. Але Верховний суд РФ роз'яснив, що таке порушення прирівнюється до роботи без ККМ.

Інший поширений на практиці варіант приховування виручки - використання бланків суворої звітності. Підприємці та організації, що займаються наданням послуг, не відображають велику частину отриманої виручки. А для того щоб не витрачати зайвих грошей на покупку і обнулення касового апарату, використовують бланки суворої звітності.

Нагадую, що бланки суворої звітності має право використовувати лише ті організації та підприємці, які надають побутові послуги. Всі інші підприємства зобов'язані використовувати касовий апарат.

Надання ж послуг без використання бланків суворої звітності (чи з неправомірним їх використанням) прирівнюється до роботи без ККМ.

Спробую запропонувати наступне рішення проблеми.

Так як основну частину товарів магазин «ODEON» реалізує через посередників, то можна працювати як комісіонери. Що ж, тоді є чудова можливість взагалі не платити єдиний податок або хоча б звести його до мінімуму. Справа в тому, що посередники платять єдиний податок лише з суми своєї винагороди.

Для того щоб не сплачувати єдиний податок, магазину потрібно зареєструвати ще одну фірму. І продавати товар не безпосередньо, а через свою ж фірму, з якою у нього укладено договір комісії. До тих пір поки виручка буде зберігатися в касі комісіонера (або на його розрахунковому рахунку), податок не сплачується.

Наприклад:

Магазин «ODEON» продає сантехніку, але багато продає і через свого дилера «Енергія».

Для цього магазин «ODEON» уклав договір комісії з «Енергією».

Обидва підприємства працюють за спрощеною системою оподаткування і сплачують єдиний податок з виручки.

У травні магазин «ODEON» передало на комісію «Енергії» 10 наборів сантехніки.

Вартість кожного набору сантехніки - 10000 рублів. «Енергія» 8 з них реалізувала в тому ж місяці.

За договором комісіонер отримує винагороду у розмірі 1 відсотка від вартості реалізованих товарів.

З отриманих 80000 рублів за продані набори «Енергія» перерахувала магазину «ODEON» тільки 20000 рублів.

Таким чином, сума єдиного податку, яку повинен сплатити магазин «ODEON» склала:

20000 рублів × 6% = 1200 рублів.

Сума податку, яку повинен сплатити «Енергія» склала:

(80000 рублів × 1%) × 6% = 48 рублів.

Як видно з прикладу, економія очевидна. Але виникає інше питання. Рано чи пізно комісіонеру, все одно доведеться повернути гроші продавцю. Адже потрібно купувати матеріали, платити зарплату працівникам. І тоді податок доведеться сплатити в повній мірі.

Виходить, що магазин добився всього лише тимчасовою відстрочення?

Перш за все, навіть відстрочка сплати може допомогти вирішити багато проблем. Але можна зробити так, щоб взагалі не платити єдиний податок.

Наприклад, магазин «ODEON» може взяти у свого комісіонера гроші на час (така операція оформляється договором позики). Коли термін позики закінчиться, договір можна буде продовжити.

Комісіонер ж, як я показала в прикладі, заплатить податок лише з суми своєї винагороди.

Своєчасно враховуйте авансові платежі. Авансові платежі, отримані від покупців, податківці вважають виручкою і вимагають включати в дохід підприємств і підприємців. Отже, отримавши такий платіж, магазин включає його в базу оподаткування і обчислює з нього єдиний податок. При цьому можлива ситуація, коли отриманий від покупця аванс магазину доведеться повернути. А зменшити свій дохід на суму повернутого авансу податкова інспекція не дозволить. Свої дії податківці пояснюють тим, що такий вид витрат, як повернення авансів, не вказаний у переліку витрат, встановлених Податковим кодексом Російської Федерації.

Тому треба домовлятися з покупцем про аванс тільки в тому випадку, якщо впевнені, що магазин зможе виконати взяті на себе зобов'язання.

3.2 Експеримент зі зміною об'єкта оподаткування та співвідношення доходів і витрат.

Якщо б у першому кварталі 2004 року магазин «ODEON» як об'єкта оподаткування при спрощеній системі оподаткування були обрані доходи, зменшені на величину витрат, що призвело до такими показниками діяльності організації за квартал (дані наведені з Таблиці 4): величина доходу - 270 000 рублів, загальна величина витрат - 83880 рублів, величина витрат, що зменшують оподатковуваний дохід - 186 120 рублів, оподатковуваний база - 186 120 рублів, ставка податку - 15 відсотків, сума податку до сплати - 27 918 рублів.

Але так як магазин «ODEON» застосував об'єкт оподаткування у вигляді доходів, показники її діяльності виглядають наступним чином: величина доходів - 270 000 рублів (фактично отримані доходи, розраховані наростаючим підсумком з початку податкового періоду до закінчення першого кварталу, тобто з 1 січня 2004 року 31 березня 2004 року); загальна величина витрат - 186 120 рублів (фактично зроблені витрати, розраховані наростаючим підсумком з початку податкового періоду 1 січня 2003 року до закінчення першого кварталу 31 березня 2003); оподатковуваний база - 270 000 рублів (грошове вираження доходів ), ставка податку - 6 відсотків, відрахування з податку - 5 880 рублів (відповідно до п.3 ст.346.21 Податкового кодексу Російської Федерації сума податку, обчислена за звітний період, зменшується на суму страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, що сплачуються за цей період часу, але не більше, ніж на 50 відсотків);

сума податку до сплати - 10 320 рублів

(270 000 рублів * 6% = 16 200 рублів

16 200 рублів * 50% = 8 100 рублів

5880 рублів <8 100 рублів

16 200 рублів - 5 880 рублів = 10 320 рублів).

Порівняння суми податку, який би підлягав сплаті магазину «ODEON» за підсумками 1 кварталу 2004 року із застосуванням об'єкта оподаткування у вигляді доходу, зменшеного на величину витрат, і суми податку, яку магазин «ODEON» сплатив за цей же період, коли в якості об'єкту оподаткування доходи, свідчить про те, що магазин «ODEON» вибрав самий економічний варіант оподаткування.

При об'єкті оподаткування у вигляді доходу магазин «ODEON» заплатив єдиний податок на 12 288 рублів менше:

27 918 рублів - 10 320 рублів = 17 598 рублів

27 918 рублів: 10 320 рублів = 2,7

Таблиця 4: Співвідношення сум податків при зміні об'єкта оподаткування

Вихідні дані

Об'єкт оподаткування при спрощеній системі


дохід

дохід, зменшений на величину витрат

Показники, застосовувані в розрахунках

Аналізований період


1 квартал 2003р.

1 квартал 2003р.

Дохід (виручка)

270 000,00 р.

270 000,00 р.

Витрати

не приймаються

приймаються в частині:

Зарплата


42 000,00 р.

Внески на обов'язкове пенсійне страхування


Травень 880,00 р.

Оновлення баз даних


6 000,00 р.

Телефонні, поштові послуги


24 000,00 р.

Послуги банку


1 500,00 р.

ПММ


1 500,00 р.

Електрична енергія


1 500,00 р.

Канцелярські товари


1 500,00 р.

РАЗОМ витрати


83880,00

Розрахунок єдиного податку для спрощеної системи оподаткування

Оподатковуваний база

270 000,00 р.

186 120,00

Ставка оподаткування

6%

15%

Сума податку за ставкою

16 200,00 р.

27 918,00

Відрахування з податку

Травень 880,00 р.


Сума податку до сплати

10 320,00 р.

27 918,00.

З об'єктом оподаткування у вигляді доходу магазин «ODEON» заплатив би в 2,7 рази менше єдиного податку.

Експеримент зі зміною співвідношення витрат і доходів

У випадку, якщо б магазин «ODEON» застосовувало об'єкт оподаткування у вигляді доходів, зменшених на величину витрат, за результатами діяльності у першому кварталі 2004 року в магазин «ODEON» було отримано дохід у розмірі 270 000 рублів.

При цьому (дані з Таблиці 4): загальна величина витрат склала 84 330 рублів, величина витрат, що зменшують оподатковуваний дохід, - 185 670 рублів, оподатковуваний база - 185 670 рублів, ставка податку - 15 відсотків, сума податку до сплати - 27850,50 рублів.

При об'єкті оподаткування у вигляді доходів, при тих же показниках діяльності сума податку до сплати склала 10 320 рублів:

270 000 рублів * 6% = 16 200 рублів

16 200 рублів - 5 880 рублів (платежі до Пенсійного фонду) = 10 320 рублів).

Якщо припустити, що доходи магазин «ODEON» значно зросли при збереженні колишніх витрат, то при застосуванні спрощеної системи оподаткування магазин «ODEON» в аналізованому періоді заплатить такі податки:

Таблиця 5: Суми податків при збільшенні доходів з збереженням колишніх витрат


Вихідні дані

Досвід 1:

збільшено дохід

Об'єкт оподаткування

дохід, зменшений на величину витрат

дохід

дохід, зменшений на величину витрат

дохід

Дохід

270 000,00 р.

270 000,00 р.

500 000,00 р.

500 000,00 р.

Витрати


Не приймаючи-ютсяЗарплата

42 000,00 р.


42 000,00 р.

42 000,00 р.

Внески на обов'язкове пенсійне страхування

Травень 880,00 р.


Травень 880,00 р.

Травень 880,00 р.

Оновлення баз даних

6 000,00 р.


6 000,00 р.

6 000,00 р.

Телефонні, поштові послуги

24 000,00 р.


24 000,00 р.

24 000,00 р.

ПММ

3 000,00 р.


3 000,00 р.

3 000,00 р.

Електрична енергія

1 500,00 р.


1 500,00 р.

1 500,00 р.

Послуги банку

1 050,00 р.


1 050,00 р.

1 050,00 р.

Канцелярські товари

1 500,00 р.


1 500,00 р.

1 500,00 р.

РАЗОМ витрати

84 930,00 р.


84 930,00 р.

84 930,00 р.

Розрахунок єдиного податку для спрощеної системи оподаткування

Податко-оподатковувана база

185 070,00 р.

270 000,00 р.

415 070,00 р.

500 000,00 р.

Ставка оподаткування

15%

6%

15%

6%

Сума податку за ставкою

22 510,50 р.

16 200,00 р.

62 260,50 р.

30 000,00 р.

Відрахування з податку


Травень 880,00 р.


Травень 880,00 р.

Сума податку до сплати

27 850,50 р.

10 320,00 р.

60 100,50 р.

24 120,00 р.в 2 рази

менше


в 2,33 рази

менше

Експеримент показав, що при збільшенні доходів магазин «ODEON» зі збереженням колишніх витрат сума належного до сплати податку опиниться в 2,33 рази менше при об'єкті оподаткування у вигляді доходів, ніж у випадку, якщо магазин «ODEON» при тих же показниках обере в якості об'єкта оподаткування доходи, зменшені на величину витрат. Отже, на співвідношення сум податків при застосуванні різних об'єктів оподаткування не впливає зростання доходів платника податків.

Ступінь впливу на зазначене співвідношення при збільшенні витрат дозволить визначити наступний експеримент.

Якщо припустити, що доходи магазин «ODEON» залишилися колишніми, але зросли витрати, то при застосуванні спрощеної системи оподаткування магазин «ODEON» в аналізованому періоді заплатить такі податки:

Таблиця 6: Суми податків при збільшенні витрат зі збереженням колишніх доходів


Досвід 2:

збільшено видатки, крім зарплати

Досвід 3:

збільшено видатки по зарплаті

Об'єкт оподаткування

дохід, зменшений-ний на величину витрат

дохід

дохід, зменшений-ний на величину витрат

дохід

Дохід (виручка)

270 000,00 р.

270 000,00 р.

270 000,00 р.

270 000,00 р.

Витрати

Зарплата

42 000,00 р.

42 000,00 р.

100 000,00 р.

100 000,00 р.

Внески на обов'язкове пенсійне страхування

Травень 880,00 р.

Травень 880,00 р.

14 000,00 р.

14 000,00 р.

Оновлення баз даних

10 000,00 р.

10 000,00 р.

10 000,00 р.

10 000,00 р.

Телефонні, поштові послуги

30 000,00 р.

30 000,00 р.

30 000,00 р.

30 000,00 р.

ПММ

3 000,00 р.

3 000,00 р.

1 000,00 р.

1 000,00 р.

Електрична енергія

3 000,00 р.

3 000,00 р.

2 000,00 р.

2 000,00 р.

Послуги банку

2 500,00 р.

2 500,00 р.

2 500,00 р.

2 500,00 р.

Канцелярські товари

3 000,00 р.

3 000,00 р.

1 500,00 р.

15 000,00 р.

РАЗОМ витрати

99 380,00 р.

99 380,00 р.

165 500,00 р.

165 500,00 р.

Розрахунок єдиного податку для спрощеної системи оподаткування

Оподатковуваний база

170 620,00 р.

270 000,00 р.

104 500,00 р.

270 000,00 р.

Ставка оподаткування

15%

6%

15%

6%

Сума податку за ставкою

25 593,00 р.

16 200,00 р.

15675,00 р.

16 200,00 р.

Відрахування з податку


Травень 880,00 р.


14 000,00 р.

Сума податку до сплати

25 593,00 р.

10 320,00 р.

15 675,00 р.

2 200,00 р.в 2,47 рази

менше


в 7 рази

менше

При збільшенні деяких витрат, за винятком витрат по заробітній платі, при об'єкті оподаткування у вигляді доходів сума належного до сплати податку виявиться в 2,47 разів менше, ніж у випадку, якщо магазин «ODEON» при тих же показниках обере в якості об'єкта оподаткування доходи , зменшені на величину витрат.

Збільшення витрат по заробітній платі при об'єкті оподаткування у вигляді доходів призведе до того, що сума належного до сплати податку виявиться в 7 рази менше, ніж у випадку, якщо магазин «ODEON» при тих же показниках обере в якості об'єкта оподаткування доходи, зменшені на величину витрат.

З цього випливає, що при достатньо великих витратах по заробітній платі магазин «ODEON» при застосовується їм у даний час режимі оподаткування (об'єкт оподаткування у вигляді доходів) заплатить податку в сім разів менше, ніж якщо воно обрало в якості об'єкта оподаткування доходи, зменшені на витрати.

Збільшення інших витрат також призвело до результату, що підтверджує висновок про доцільність застосування магазин «ODEON» як об'єкта оподаткування доходи.

Висновок

Результатом проведеного в роботі дослідження спрощеної системи оподаткування є висновок про те, що введена з 1 січня 2003 року головою 26.2 Податкового кодексу Російської Федерації спрощена система оподаткування відрізняється від діючої раніше. Можна сказати, що чинна в даний момент спрощена система вдосконалена з урахуванням досвіду минулих.

Об'єднує і стару, і нову спрощені системи те, що вони застосовуються щодо суб'єктів малого підприємництва та створюють для зазначених платників податків більш пільговий режим оподаткування. В обох спрощених системах сплата єдиного податку замінює сплату кількох досить великих податків, спрощені облік і звітність, документообіг платника податків, який застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Діюча з 2003 року спрощена система надає платнику податку самостійний вибір об'єкта оподаткування, що робить можливим при прогнозі податкового тягаря врахувати специфіку діяльності організації або індивідуального підприємця.

Такі податкові прогнози дуже важливі при плануванні роботи суб'єкта підприємництва.

Даний висновок підтверджує вироблений у цій роботі аналіз індивідуального підприємця. У своєму курсовому проекті я показала, як магазин може поліпшити своє фінансове становище. Перше захід показав, як можна зменшити податок за допомогою зниження доходу.

Другий захід в магазині «ODEON» встановило, що для організації більш вигідно як об'єкта оподаткування визначати доходи. У випадку з магазином «ODEON» та аналіз, і проведений експеримент показали, що з об'єктом оподаткування у вигляді доходів організація заплатила б у два-сім разів менше податків, ніж з об'єктом оподаткування у вигляді доходів, зменшених на величину витрат.

Експерименти з істотним збільшенням доходів, із збільшенням окремих витрат і з збільшенням витрат по заробітній платі підтвердили результати експерименту зі зміною об'єкта оподаткування.

Так як пунктом 2 статті 346.14 Податкового кодексу Російської Федерації встановлено заборону на зміну платником податку об'єкта оподаткування протягом усього терміну застосування спрощеної системи оподаткування, організація, яка вибрала невдалий режим оподаткування, не може його змінити.

Це підтверджує важливість проведення дослідження ефективності застосування різних податкових режимів до початку застосування будь-якого з них.

На підставі проведеного в даній роботі дослідження застосовуваної в Російській Федерації спрощеної системи оподаткування можна говорити про те, що даний податковий режим поліпшує становище платника податків.

Список використаних джерел.

 1. Російська Федерація. Закони. Податковий кодекс Російської Федерації: Іспит. - М.: 2005

 2. Федеральний закон "Про введення в дію Частини другої Податкового кодексу Російської Федерації та внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації про податки" № 118-ФЗ від 05.08.2000г. - "Парламентська газета", № 151-152, 2000.

 3. Федеральний закон "Про внесення змін і доповнень до Частину другу податкового кодексу Російської Федерації і деякі інші акти законодавства Російської Федерації, а також про визнання такими, що втратили чинність окремих актів законодавства Російської Федерації про податки і збори" № 104-ФЗ від 24.07.2002г. (У редакції від 31.12.2002г.)-Електронна версія інформаційної правової системи "КонсультантПлюс: ВерсіяПроф".

 4. Лист Мінфіну Росії від 5 червня 2007 р. № 03-11-04/2/159

 5. Лист Мінфін Росії від 12 квітня 2007 р. № 03-11-04/2/100

 6. Наказ Міністерства фінансів РФ від З березня 2005 N9 Зон

 7. Положення з бухгалтерського обліку 1 / 98 «Облікова політика організації».

 8. Бєлікова, Т.М. Бухгалтерський облік і звітність від нуля до балансу. - СПб.: Питер, 2005

 9. Багата, І.М., Хахонова, М.М. Бухгалтерський облік: екзаменаційні відповіді. - 3-е вид. Серія «Здаємо іспити». - Ростов н / Д: Фенікс, 2005

 10. Захар'їн, В.Р. УСН і ЕНВД нове в оподаткуванні: спірні питання застосування .- 2-е вид. - М.: ОМЕГА - Л: 2006

 11. Мамруко, О.І. Податки й оподатковування: навчальний посібник. - 6-е вид. перероблене .- М.: ОМЕГА - Л: 2007

 12. Морозова, Т.В. Малі підприємства та індивідуальні підприємці: практичні рекомендації .- 3-тє вид. - М.: Юстіцінформ; 2006

 13. Оганесова, А.О. Малий бізнес: податки і звітність: універсальний довідник. - М.: 2006

 14. Полонський, Ю.Д. УСН: податковий практикум. - М.: 2006

 15. Семеніхіна, В. В. Оптова і роздрібна торгівля. Організація бухгалтерського і податкового обліку .- М.: ОМЕГА - Л: 2007

 16. Феоктистов, І.А. Як заповнити книгу обліку доходів і витрат при спрощеній системі оподаткування: податковий практикум. - М.: Гросс медіа Російський бухгалтер: 2007

 17. Електронна база даних «Консультант Плюс».

Посилання (links):
 • http://www.glavbukh.ru/doc/1458
 • http://www.glavbukh.ru/doc/1598
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Диплом
  237.1кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Організації бухгалтерського обліку за спрощеною формою обліку на підпр
  Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу
  Організація бухгалтерського обліку аналіз і аудит на підприємствах малого бізнесу
  Елементи організації бухгалтерського обліку на підприємстві малого бізнесу
  План рахунків бухгалтерського обліку основа системи організації обліку 2
  План Рахунків бухгалтерського обліку основа системи організації обліку
  Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
  Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
  Організація бухгалтерського обліку на підприємствах
  © Усі права захищені
  написати до нас