Організація і методика проведення аудиту 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державна освітня установа вищої професійної освіти

«Читинської ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

(ЧітГУ)

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Контрольна робота

з дисципліни: «Аудит»Зміст

1. Кваліфіковані вимоги до аудиторів

2. Аудит оборотних коштів

3. Аудит фінансових капітальних вкладень і капіталу

Список використаних джерел

Додаток1. Кваліфіковані вимоги до аудиторів

1. Кваліфікаційний атестат аудитора видається за умови, що особа, яка претендує на його отримання (далі - претендент):

1) здало кваліфікаційний іспит;

2) має до дня оголошення результатів кваліфікаційного іспиту стаж роботи, пов'язаної із здійсненням аудиторської діяльності або веденням бухгалтерського обліку і складанням бухгалтерської (фінансової) звітності, не менше трьох років. Не менше двох років з останніх трьох років зазначеного стажу роботи повинні доводитися на роботу в аудиторській організації.

Частина 2 статті 11 набирає чинності з 1 січня 2011 року.

2. Перевірка кваліфікації претендента здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту. Порядок проведення кваліфікаційного іспиту, що передбачає в тому числі порядок участі претендента в кваліфікаційному іспиті, коло питань, пропонованих претендентові, а також порядок визначення результатів кваліфікаційного іспиту, встановлюється уповноваженим федеральним органом.

Частина 3 статті 11 набирає чинності з 1 січня 2011 року.

3. До кваліфікаційного іспиту допускається претендент, який отримав вищу освіту в що має державну акредитацію освітній установі вищої професійної освіти.

Частина 4 статті 11 набирає чинності з 1 січня 2011 року.

4. Кваліфікаційний іспит проводиться єдиної атестаційною комісією, яка створюється спільно всіма саморегульовані організації аудиторів в порядку, встановленому уповноваженим федеральним органом. Установчі документи єдиної атестаційної комісії, а також вносяться до них зміни до їх затвердження узгоджуються з уповноваженим федеральним органом. Діяльність єдиної атестаційної комісії грунтується на принципах незалежності, об'єктивності, відкритості та прозорості, самофінансування.

Частина 5 статті 11 набирає чинності з 1 січня 2011 року.

5. За прийом кваліфікаційного іспиту з претендента стягується плата, розмір та порядок справляння якої встановлюється єдиної атестаційною комісією.

Частина 6 статті 11 набирає чинності з 1 січня 2011 року.

6. Рішення про відмову у видачі кваліфікаційного атестата аудитора приймається у разі, якщо:

1) претендент не відповідає вимогам частини 1 цієї статті;

2) після складання кваліфікаційного іспиту виявляється невідповідність претендента вимогу частини 3 цієї статті.

Частина 7 статті 11 набирає чинності з 1 січня 2011 року.

7. Кваліфікаційний атестат аудитора видається без обмеження терміну його дії. Порядок видачі кваліфікаційного атестата аудитора та його форма затверджуються уповноваженим федеральним органом.

Частина 8 статті 11 набирає чинності з 1 січня 2011 року.

8. Рішення про відмову у видачі кваліфікаційного атестата аудитора може бути оскаржено в суді.

Частина 9 статті 11 набирає чинності з 1 січня 2010 року.

9. Аудитор зобов'язаний протягом кожного календарного року починаючи з року, наступного за роком отримання кваліфікаційного атестата аудитора, проходити навчання за програмами підвищення кваліфікації, який затверджується саморегулюючої організацією аудиторів, членом якої він є. Мінімальна тривалість такого навчання встановлюється саморегулюючої організацією аудиторів для своїх членів і не може бути менше 120 годин за три послідовні календарні роки, але не менше 20 годин на кожен рік.

2. Аудит оборотних коштів. Класифікація оборотних коштів

Діяльність підприємства може ефективно здійснюватися при раціональному використанні оборотних коштів, прирівняних до них коштів і позикових коштів. Тому найважливішим завданням аудиту є активізація оборотності засобів підприємства на всіх стадіях суспільного виробництва.

У процесі контролю фінансового стану підприємства, перш за все, перевіряється достовірність даних про наявність коштів підприємства, відображених у бухгалтерському балансі на звітну дату (квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік), які приймаються в розрахунок обігу коштів. Для цього використовуються Федеральний Закон від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» (з наступними змінами та доповненнями), Федеральний Закон від 7 серпня 2001 року № 119-ФЗ у чинній редакції, а так само інші нормативні акти з питань обліку та звітності.

У звітному балансі підприємства в розділі I «Основні засоби та інші необоротні активи" відображаються такі показники наявності активів, які приймаються аудитором при дослідженні використання оборотних коштів: основні засоби, нематеріальні активи, незавершені капітальні вкладення, обладнання, довгострокові фінансові вкладення, розрахунки з учасниками, майно в оренді, інші необоротні активи.

Основні засоби відображаються в балансі за фактичними витратами на їх придбання, спорудження, що становить їх первісну вартість, але вона коригується на знос основних засобів, показаний в активі окремою статтею. Швидкозношувані та малоцінні предмети, а також спеціальні інструменти і пристосування показують в балансі за первісною вартістю, яка так само коригується на знос, який відображається окремою статтею активу балансу; сировину, матеріали, напівфабрикати і комплектуючі вироби - за фактичною вартістю придбання; незавершене виробництво і готова продукція - за фактичною собівартістю.

Нематеріальні активи - це придбані підприємством права користування землею. Водою, іншими природними ресурсами, промисловими зразками, товарними знаками, об'єктами промислової та інтелектуальної власності та інші аналогічні майнові права. Нематеріальні активи відображають у балансі в сумі витрат на придбання і доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання за призначенням. Вартість нематеріальних активів погашається списанням на витрати виробництва та обігу відрахувань за нормами, визначеними відповідно до терміну їх використання. Кінцевий результат діяльності підприємства в балансі показується прибутком або збитком, який підтверджується даними аналітичного і синтетичного обліку на рахунку «Прибутки та збитки».

У розділі I «Джерела власних і прирівняних до них коштів» пасиву звітного балансу підприємства аудитор досліджує такі дані: статутний фонд, додатковий капітал, резервний фонд, фінансування капітальних вкладень, розрахунки за майно, спеціальні фонди і цільове фінансування, амортизаційний фонд на повне відновлення, розрахунки з учасниками, доходи майбутніх періодів, резерви наступних витрат і платежів, реструктуризований борг. Для аудиту використання оборотних коштів вивчають такі джерела інформації: баланс (ф. № 1), звіт про фінансові результати та їх використання (ф. № 2), звіт про фінансово-майновий стан підприємства (ф. № 3). Спочатку за даними пасиву балансу за розділом I «Джерела власних і прирівняних до них коштів» і даними активу балансу за розділом I «Основні засоби та інші необоротні активи» аудитор визначає наявність власних оборотних коштів і прирівняних до них коштів підприємства, віднімаючи з першого підсумку другий . Потім перевіряє виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати обігу на залишок товарів, інші запаси і витрати. По кожному з названих ресурсів у балансі, представляють їх фактичну наявність, яке зіставляють з розрахунками нормативів, розроблених підприємством при складанні плану економічного і соціального розвитку на календарний рік. Аудит встановлює відхилення від нормативу по кожному ресурсу, з'ясовує причини і господарську необхідність заморожування оборотних коштів у наднормативні виробничі запаси.

Аудит використання оборотних коштів буде неповним, якщо не досліджувати їх. Швидкість обертання оборотних коштів має велике значення, оскільки цей показник є комплексним вимірником ефективності всіх організаційно-технічних заходів на підприємстві за досліджуваний період. Прискорення обігу оборотних засобів підвищує ефективність використання товарно-матеріальних цінностей, покращує фінансовий стан підприємства і зміцнює його становище на ринку. Швидкість переміщення оборотних коштів за окремими фазами кругообігу в процесі створення продукту і національного доходу називається зверненням оборотних коштів. Чим швидше відбувається перехід оборотних коштів з однієї форми кругообігу в іншу, чим менше вони затримуються у сфері виробництва та обігу, тим менша сума оборотних коштів необхідна підприємству для виробництва продукції, робіт і послуг. Отже, прискорення обігу є найважливішою умовою економії і раціонального використання оборотних коштів.

Наднормативне накопичення матеріальних цінностей, затримка реалізації продукції, робіт і послуг призводять до уповільнення обігу обігових коштів. Використання оборотних коштів характеризується коефіцієнтом звернення, тривалістю одного обороту й коефіцієнтом завантаження засобів в обігу. Коефіцієнтом звернення називається число оборотів, здійснюване оборотними коштами протягом певного часу. Тривалість одного обороту - це число днів, протягом яких оборотні засоби проходять всі стадії кругообігу. Коефіцієнтом завантаження засобів в обороті називається величина оборотних коштів, яка припадає на 1 карбованець реалізованої продукції, робіт і послуг.

Коефіцієнт обігу визначається діленням суми доходів, отриманих від реалізації продукції в контрольованому періоді, на середній залишок оборотних коштів, які беруть участь у зверненні.

Тривалість одного обороту в днях дорівнює добутку середнього залишку оборотних коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, на число днів в періоді, за який обчислюється звернення, поділеній на суму доходів, отриманих від реалізації продукції.

Коефіцієнт завантаження засобів в обороті визначається як відношення середнього залишку оборотних коштів до суми доходів, отриманих від реалізації продукції.

Середній фактичний залишок оборотних коштів за місяць визначається як сума їх на початок і кінець місяця, поділена на 2; середньоквартальний залишки обчислюють діленням суми чотирьох середньоквартальний залишків на 4.

Звернення всіх оборотних коштів, які беруть участь в обороті, обчислюється, виходячи із середніх залишків і ненормованих оборотних засобів.

Визначаючи показники звернення всіх оборотних коштів, включає також обігові кошти, що знаходяться у сфері обігу (кошти в розрахунках, розрахункові документи, передані в банк на інкасо, і інші активи, що знаходяться в обігу). У суму середніх залишків оборотних коштів не включаються кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку підприємства в банку. При перевірці показники щодо фактичного обігу всіх оборотних коштів і окремо нормованих можна порівняти з фактичним зверненням за відповідні періоди минулого року і за попередній період поточного року. Разом з аналізом звернення нормованих оборотних коштів у цілому на всіх статтях необхідно також обчислити швидкість обігу на окремих статтях нормованих коштів.

Контроль використання оборотних коштів у сфері виробництва та обігу готового продукту здійснюється із застосуванням розрахунково-аналітичних методичних прийомів, насамперед економічного аналізу.

Оборотні кошти можна класифікувати за такими ознаками:

- По місцю і ролі в процесі відтворення розрізняють оборотні кошти у сфері виробництва та сфері обігу.

Розгляд складу і структури оборотних коштів дозволяє торкнутися такої важливої ​​проблеми організації оборотних коштів, як раціональне розміщення їх між сферами виробництва і обігу.

Встановлення оптимального співвідношення оборотних коштів у виробництві і обігу має важливе значення для забезпечення коштами виконання виробничої програми, а також є одним з основних факторів ефективності використання оборотних коштів.

- За ступенем планування оборотні кошти поділяються на нормовані і ненормовані.

Вітчизняна практика припускає нормування, тобто встановлення планових норм запасу і нормативів по елементах оборотних коштів, за винятком товарів відвантажених, грошових коштів і коштів у розрахунках. Розмір ненормованих оборотних коштів визначається в оперативному порядку.

- По джерелах нормування оборотні кошти поділяються на власні, позикові та залучені.

У сучасних економічних умовах підприємствам надані широкі права в розпорядженні оборотними коштами. Оборотні кошти знаходяться в розпорядженні підприємства і вилученню не підлягають. Підприємства можуть продавати їх і передавати їх іншим підприємствам, організаціям, установам, громадянам, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування (за винятком тих, які не знаходяться у власності чи використанні підприємств).

Оборотні кошти класифікуються і за іншими ознаками. У залежності від ліквідності (швидкості перетворення в грошові кошти) оборотні кошти поділяються на абсолютно ліквідні кошти, швидко реалізовані оборотні кошти, повільно реалізовані оборотні кошти (додаток 1).

Важливою проблемою на підприємстві є забезпечення збереження оборотних коштів. У процесі фінансового планування важливо визначити можливу наявність надлишку чи недостачі оборотних коштів на початок планованого періоду. Для цього складається сума очікуваної (фактичної) наявності власних оборотних коштів підприємства на початок планованого періоду з його сукупною потребою в оборотних коштах. Якщо планова потреба перевищує суму власних оборотних коштів підприємства, виникає брак власних оборотних коштів. Підприємства, що допустили утворення недостачі оборотних коштів, можуть виконувати його за рахунок власних і тимчасово за рахунок позикових коштів.

Якщо співвідношення зворотне, виникає надлишок власних коштів, який може служити джерелом фінансування приросту оборотних коштів.

Недолік власних оборотних коштів може виникнути в наслідок ряду причин, що залежать і не залежать від діяльності підприємства. Підприємство може не забезпечити збереження наявних власних оборотних коштів, тобто втратити певну суму, допустивши надпланові збитки, незаконне відволікання оборотних коштів, наприклад, на потреби капітального будівництва, недоодержання прибутку.

Організація оборотних коштів підприємства обов'язково включає систематичний контроль за їх збереженням і ефективністю використання за допомогою ревізій і обстежень на основі статистичних даних, оперативної і бухгалтерської звітності.

Склад і структура оборотних коштів за ступенем ліквідності.

Група оборотних коштів

Склад включаються статей активу балансу

1. Найбільш ліквідні активи


2. Швидко реалізованих активи
3. Повільно реалізовані активи

4. Загальна сума оборотних коштів

1.1. Грошові кошти:

- Каса;

- Розрахунковий рахунок;

- Валютний рахунок;

- Інші грошові кошти

1.2. Короткострокові вкладення

2.1. Товари відвантажені

2.2. Короткострокова дебіторська

заборгованість

2.3. Інші оборотні активи

Запаси за мінусом витрат майбутніх періодів

п. 1 + п. 2 + п. 3

3. Аудит фінансових капітальних вкладень і капіталу

Процедури, необхідні для проведення аудиторської перевірки, визначаються з урахуванням федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності, внутрішніх правил аудиторської діяльності, а також федеральних законів, нормативно-правових актів, вимог до аудиторського висновку і т.д. При цьому аудитор несе відповідальність за висловлення думки про достовірність фінансової звітності, а керівництво аудируемого особи - за підготовку та надання зазначеної звітності

Фінансові вкладення - Це особлива форма існування капіталу, відмінна від його товарної, продуктивної, і грошової форм, яка може передаватися замість нього самого.

Суть її полягає в тому, що у власника сам капітал відсутній, але є всі права на нього, які й зафіксовані у формі цінного паперу або іншого документа. В умовах швидкоплинності, високого ступеня ризику господарських операцій, складності фінансового становища більшості суб'єктів господарювання існує об'єктивна необхідність в отриманні достовірної інформації про їх наявність у підприємства, їх рух, законності ведення операцій з ними. Помилки і перекручування при обліку операцій з фінансовими вкладеннями в разі їх суттєвості можуть значно вплинути на достовірність бухгалтерської звітності і завдати значних матеріальних збитків економічному суб'єкту.

Мета аудиту - висловлення думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності аудируемого особи і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству РФ у частині фінансових вкладень, визначення змісту аудиту операцій з фінансових вкладень, систематизація інформаційної бази аудиторської перевірки операцій з фінансових вкладень, встановлення складу та послідовності виконання процедур контролю.

Аудиторська перевірка фінансових вкладень проводиться для формування думки про достовірність бухгалтерської звітності за статтями:

- Код рядка 140 "Довгострокові фінансові вкладення" (форма № 1 «Бухгалтерський баланс»);

- Код рядка 250 «Короткострокові фінансові вкладення» (форма № 1 «Бухгалтерський баланс»);

- Код 080 «Доходи від участі в інших організаціях» до 2009 р. включно (форма № 2 «Звіт про фінансові результати»)

- Рахунки 58, 59 і кореспондуючі з ними рахунки (синтетичний та аналітичний облік за «Плану рахунків»).

Так само за підсумками перевірки формується думка про відповідність застосовуваної методики обліку та оподаткування з фінансових вкладень, які у РФ нормативних документів, а також з метою надання консультаційної допомоги економічному суб'єкту в плані правильності та ефективності ведення бухгалтерського та фінансового обліку, доцільності проведення операцій, пов'язаних з фінансовими вкладеннями, оптимізації фінансово-господарської діяльності.

Завдання, які ставить перед собою аудитор при перевірці операцій, пов'язаних з вкладеннями фінансових коштів, повинні бути спрямовані на необхідність оцінки системи внутрішнього контролю (використовуваних процедур контролю), адекватність планування та здійснення аудиторських процедур відносно фінансових вкладень. Перелік завдань у господарських операціях, пов'язаних з фінансовими вкладеннями і, таким, що підлягає аудиторській перевірці наведено в табл.1.

Таблиця 1

Завдання аудиту операцій, пов'язаних з фінансовими вкладеннями організації

п / п

Господарські операції, що підлягають аудиторській перевірці

1

2

1.

Перевірка операцій надходження фінансових вкладень

1.1.

Придбання паїв і акцій за договорами купівлі-продажу (операції РЕПО)

1.2.

Придбання паїв і акцій за договором купівлі-продажу для перепродажу

1.3

Придбання паїв і акцій за договором купівлі-продажу для інвестування

1.4.

Придбання боргових цінних паперів (облігації) за операціями РЕПО

1.5.

Придбання боргових цінних паперів (облігації) за договором купівлі-продажу для перепродажу

1.6.

Придбання боргових цінних паперів (облігації) за договором купівлі-продажу для інвестування

1.7.

Придбання боргових цінних паперів (векселі)

1.8.

Безоплатне надходження акцій

1.9.

Безоплатне надходження облігацій

1.10.

Безоплатне надходження векселів

1.11.

Інвестиції в КК інших сторонніх організацій

1.12.

Інвестиції в КК дочірніх і залежних господарюючих суб'єктів

1.13.

Внески за договором простого товариства

1.14.

Надані іншим організаціям позики і кредити

1.15.

Придбана з відступлення прав вимог дебіторська заборгованість (по цесії)

1.16.

Перерахування грошових коштів на депозитні вклади

1.17.

Надходження цінних паперів як платіжного засобу за виконані роботи

1.18.

Придбання фінансових вкладень за рахунок позикових коштів

2.

Перевірка операцій переоцінки фінансових вкладень

2.1.

Переоцінка котируються цінних паперів

2.2.

Переоцінка котируються цінних паперів

2.3.

Віднесення різниці між первинною та номінальною вартістю не котируються боргових цінних паперів на фінансові результати

2.4.

Оцінка вкладів до статутних капіталів сторонніх і залежних організацій і депозити, сплачених у грошовому і не грошовому вираженні.

3.

Перевірка операцій створення резервів під знецінення фінансових вкладень

4.

Перевірка операцій з обліку доходів від фінансових вкладень

4.1.

Доходи від операцій з цінними паперами

4.2.

Доходи від дивідендів по цінних паперах

4.3.

Доходи від участі в КК сторонніх, дочірніх і залежних організацій

4.4

Доходи за наданими іншим організаціям позиками і кредитами

4.5.

Доходи, отримані за договором простого товариства

4.6

Доходи від погашення дебіторської заборгованості

4.7

Доходи за депозитними вкладами

5.

Перевірка операцій по сплаті податків

5.1.

Нарахування податку на прибуток по фінансових вкладеннях

6.

Перевірка операцій з вибуття фінансових вкладень

3.1.

Вибуття котируються фінансових вкладень (цінних паперів)

3.2.

Вибуття не котирувані фінансових вкладень

Аудит власного капіталу

Величина балансу підприємства і його динаміка є основним індикатором ефективності його діяльності. Капітал ж служить ще і головним показником ринкової вартості підприємства. Основною складовою цього показника є власний капітал, який визначає розмір чистих активів, тому аудит власного капіталу організації є досить важливим не тільки для зовнішніх користувачів звітності, але і безпосередньо для керівника фірми.

Метою аудиторської перевірки капіталу є підтвердження правильності його формування і змін, відповідності ведення бухгалтерського обліку з чинним законодавством, а також достовірності відповідних показників в бухгалтерській (фінансової) звітності.

Аудит капіталу організації

Аудит капіталу організації має кілька основних напрямків, у числі яких:

Перевірка може проводитися як по кожному напрямку в окремо, так і в сукупності по кількох напрямках, що стосуються діяльності підприємства в частині капіталу. Аудиторська перевірка проводиться спеціально створеною комісією, що складається з професійних аудиторів.

При перевірці статутного капіталу організації аналізуються наступні документи: Статут, протоколи зборів засновників (акціонерів), установчий договір, свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, рішення ради директорів, накази та ін Також ведеться перевірка за рахунком 80 "Статутний капітал", який призначений для узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу (фонду) підприємства. Особлива увага приділяється тому, щоб всілякі зміни були суворо зафіксовані, відповідні документи оформлені з наявністю всіх необхідних підписів і печаток.

При аудиті статутного капіталу враховуються особливості діяльності компанії, і на підставі цього перевіряються ті чи інші операції з розрахунків із засновниками (акціонерами), формування та змін статутного капіталу, руху і станом інших видів капіталу і резервів.

Аудит формування статутного капіталу, розрахунків із засновниками, інших видів капіталу та резервів в основному здійснюється суцільним способом, тобто перевіряються всі документи і операції, що стосуються даного розділу.

Аудит додаткового капіталу

У процесі перевірки формування та використання додаткового капіталу встановлюється його відповідність статуту і облікову політику, правильність використання коштів, ведення синтетичного і аналітичного обліку, де зафіксована інформація про додатковий капітал організації (приріст вартості необоротних активів в результаті їх переоцінки, сума різниці між продажною і номінальною вартістю акцій і т.д.).

Аналогічно перевіряється і резервний капітал, який включає перевірку законності його формування, розрахунку сум відрахувань, ведення обліку. Перевіряються суми резервного фонду, що направляються на покриття збитку підприємства за звітний рік, суми, що направляються на погашення облігацій акціонерного товариства тощо

Приміщення капіталу з метою отримання прибутку є інвестиційною діяльністю. Інвестиції в основний капітал називаються капітальними вкладеннями. Аудиторська перевірка капітальних вкладень також важлива процедура для компанії і своєї підсумкової метою ставить виявлення і використання резервів підвищення їх економічної ефективності.

Перевірка за статтею "Власні акції (борги)" ведеться на підставі інформації про наявність та рух акцій, викуплених акціонерним товариством у акціонерів для їх наступного перепродажу або анулювання.Список використаних джерел

1. Бородіна Є.І. «Фінанси підприємств» - М.: Перспектива, 2001р.

2. Овсійчук М.Ф. «Аудит. Організація. Методика проведення »- М.:« Інтех », 2006 р.

3. Рівентолу Л.М. «Економіка фірми» - СПб.: Проспект, 2002

4. Довідник з аудиту / Под ред. проф. Уткіна Е.А. - М.: ЕКМОС, 1999 р.

5. Терехов А.А. «Аудит» - М.: Фінанси і статистика, 2004 р.

6. Економіка організацій (підприємств): учеб. / під ред. І.В. Сергєєва. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2007 р.

7. Економіка підприємства / За ред. Проф. О.І. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 2000р.

8. Економіка підприємства: Підручник / Під ред.проф. Н.А. Сафронова .- М.: МАУП, 2003 р.Додаток

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

Форма № 2 по ОКУД

Дата (рік, місяць, число)

Коди

0710002


за 3 квартал 2009 р.


2006 | 09 | 30

Організація ВАТ "Чітаенерго" _ за ЄДРПОУ

00105710

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

5411100018

Вид діяльності Діяльність по забезпеченню працездатності електростанції, передача енергії за КОАТУУ

40.10.41, 40.10.2

Організаційно-правова форма / форма власності

47 I 16

ВАТ / спільна власність приватна і іноземна по ОКОПФ / ОКФС


Одиниця виміру: тис. руб.

по ОKЕІ

384

Найменування

За звітний

За аналогічний період

показника

код

період

попереднього року

1

2

3

4

Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом

податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів ).................................

010

14 034 008

11 429 695

в тому числі ............................................... ...

електроенергії ..............................................

011

8 954 930

7 606 725

теплоенергії ..........................

012

4 546 878

3 525 438

інша реалізація ............

013

532 200

297 532

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

020

(13653759)

(11 096 722)

в тому числі ............................................... .......

електроенергії внутрішнім споживачам

021

(8280 581)

(7 127 565)

теплоенергії .............

022

(5011 916)

(3 818 519)

інша реалізація .......................

023

(361 262)

(150 638)

Валовий прибуток (збиток )......................

029

380 249

332 973

Комерційні витрати ................

030

-

-

Управлінські витрати ......................

040

-

-

Прибуток (збиток) від продажу .....................

050

380 249

332 973

Інші доходи і витрати

Відсотки до отримання .....................

060

15 395

32 286

Відсотки до сплати ............

070

(131 254)

(181 270)

Доходи від участі в інших організаціях

080

47 716

9 834

Інші операційні доходи ... ... ... ....

090

540 585

3 552 844

Інші операційні витрати ... ... ... ..

100

(579 981)

(3 607 992)

Позареалізаційні доходи ... ... ... ... ..

120

191 934

127 282

Позареалізаційні витрати ...............

130

(439 102)

(404 880)

Прибуток (збиток) до оподаткування ..

140

25 542

(138 923)

Відкладені податкові активи ... ... ....

141

36 307

1 021

Відкладені податкові зобов'язання

142

(82 833)

(3 093)

Поточний податок на прибуток ...

150

(27 091)

(100 519)

Інші аналогічні платежі ..........

160

42 488

(2 075)

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду .....

190

(5 587)

(243 589)

ДОВІДКОВО.

Постійні податкові зобов'язання (активи ).....

200

67 487

135 932

Базовий прибуток (збиток) на акцію (грн.) ..

210

Разводнения прибуток (збиток) на акцію ...............

220

-

-

Розшифровка окремих прибутків і збитків

Найменування

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

показника

рядки

прибуток

збиток

прибуток

збиток

1

2

3

4

5

6

Штрафи, пені та неустойки, визнані або по яких отримані

рішення суду (арбітражного суду) про їх стягнення

230

42 134

2 028

29 464

2 283

Прибуток (збиток) минулих років

240

66 973

95 518

21 834

17 458

Відшкодування збитків, завданих невиконанням або

неналежним виконанням зобов'язань

250

339

443

799

7 343

Курсові різниці за операціями в іноземній валюті .....

260

4 404

1 127

11 040

34 415

Відрахування в оціночні резерви

270

Х

-

Х

-

Списання дебіторської та кредиторської заборгованості,

за якою минув строк позовної давності

280

162

406

828

53 682

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
123.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація і методика проведення аудиту
Організація і методика проведення аудиту касових операцій
Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності т
Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
Методика проведення аудиту
Методика проведення аудиту
Методика проведення аудиту грошових коштів
Організація і методика аудиту
Організація і методика аудиту доходів підприємства
© Усі права захищені
написати до нас