Організація і методика проведення аудиту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України
Донбаська державна машинобудівна академія
Економіко-гуманітарний факультет
Кафедра "Облік і аудит"
Контрольна робота
з дисципліни "Організація і методика проведення аудиту"
Краматорськ 2002

ЗМІСТ
  1. Цілі, завдання та нормативне регулювання аудиту фінансового стану підприємства і результатів його діяльності. 3
2. Нормативно-правова база, що регулює проведення аудиторської перевірки фінансового стану підприємства і результатів його діяльності. 5
3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансового стану годин-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет" і результатів його діяльності. 6
3.1. Планування аудиторської перевірки фінансового стану Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет" і результатів його діяльності. 6
3.2. Аналіз фінансової звітності Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет" 9
2. Оцінка фінансового стану Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет" 24
2.1. Оцінка ліквідності та платоспроможності Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет". 24
2.2. Оцінка фінансової стійкості Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет" 27
3. Оцінка і аналіз результативності фінансово-господарської діяльності Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет". 30
3.1. Оцінка ділової активності Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет" 30
3.2. Аналіз рентабельності Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет". 33

1. Цілі, завдання та нормативне регулювання аудиту фінансового стану підприємства і результатів його діяльності

Найважливішим напрямом сучасного аудиту є аналіз фінансового стану підприємства і результатів його господарської діяльності. Фінансовий аналіз діяльності підприємства являє собою комплексне вивчення фінансового стану підприємства з метою оцінки результатів його діяльності, який проводиться за допомогою методів статистичного, економічного та фінансового аналізу за даними трьох потоків інформації: нормативною, плановою і фактичною, відображеної в бухгалтерській (фінансової) звітності підприємства. Фінансовий стан підприємства визначається сукупністю показників, які відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, його реальні й потенційні можливості.
Інформація про фінансовий стан і результати діяльності підприємства є предметом уваги різного роду користувачів з певним інтересом. Джерелом цієї інформації є фінансова (бухгалтерська) звітність підприємства. Практично всі користувачі фінансової звітності використовують результати її аналізу для оптимізації своїх рішень. У фінансовій звітності міститься величезний аналітичний потенціал, який може бути використаний у процесі прийняття управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру, повна інформація про фінансовий стан підприємства на сьогоднішній день, стійкості його положення як суб'єкта підприємницької діяльності і можливих перспектив господарювання.
Перед безпосереднім проведенням аналізу аудитор повинен визначити його мету і завдання, потім розробити програму аналізу:
· Вибір методу аналізу, який буде оптимальним для досягнення поставлених цілей і завдань;
· Визначення інформаційної бази аналізу;
· Встановлення критерію для прийняття рішень у випадку виявлення незвичайних відхилень.
Аудит фінансового стану підприємства передбачає оцінку облікової та іншої економічної інформації шляхом вивчення реально існуючих зв'язків і взаємозв'язків між показниками. Метою аудиту фінансового стану підприємства і результатів його діяльності є:
· Отримання об'єктивної оцінки платоспроможності, фінансової стійкості та ефективності діяльності підприємства;
· Визначення сутності та змісту ділової активності;
· Виявлення зон можливих навмисних помилок у звітності;
· Оцінка фінансово-господарських перспектив підприємства і його функціонування в майбутньому;
· Оцінка стану бізнесу підприємства в цілому.
У ході перевірки фінансового стану підприємства основними завданнями аудиту є:
· Виявлення змін показників фінансового стану;
· Визначення факторів, що впливають на фінансовий стан підприємства;
· Оцінка кількісних і якісних змін фінансового стану;
· Оцінка фінансового стану підприємства на певну дату;
· Визначення тенденцій зміни фінансового стану підприємства.
Тільки на основі фінансового аналізу, виявлення сильних і слабких сторін у фінансовому стані підприємства можна намітити заходи щодо його зміцнення або виходу зі складної фінансової ситуації.

2. Нормативно-правова база, що регулює проведення аудиторської перевірки фінансового стану підприємства і результатів його діяльності

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV;
Закон України "Про аудиторську діяльність", затверджений постановою ВР України від 22.04.93г.;
Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів / Аудиторська палата України. Повна текст Національніх норматівів аудиту. Затверджено АПУ № 73 від 18.12.98р. к.: 1999 р.;
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс";
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати";
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів";
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал";
Рекомендації Щодо оцінкі банками кредітоспроможності та фінансової стабільності позичальника, відані НБУ від 02.06.94р. № 23011/79;
Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затверджене наказом МФУ та ФДМУ від 26.01. 2001 р. № 49/121;
Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства, затверджені наказом Мінекономіки України від 17.01. 2001 р. № 10;

3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансового стану Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет" і результатів його діяльності

3.1. Планування аудиторської перевірки фінансового стану Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет" і результатів його діяльності

Основним документом, що засвідчує факт досягнення принципової домовленості між замовником та аудитором (аудиторською фірмою) про проведення аудиторської перевірки є договір на аудиторське обслуговування. Даний документ, що має юридичну силу, відображає і фіксує всі істотні аспекти взаємин між аудитором і замовником, щоб уникнути неправильного розуміння сторонами взятих на себе зобов'язань, умов їх виконання та прийнятого розміру відповідальності. Структура договору може бути різною, проте його форма в цілому повинна відповідати загальноприйнятій в Україні формі складання договорів.
Комерційний успіх аудитора, зростання його суспільного авторитету і розширення кола клієнтів безпосередньо залежить від рівня його професіоналізму, правильності застосування методології і методики аудиту, використання передового досвіду. Оскільки кожна аудиторська перевірка обмежена в часі і вартість її надання визначається з урахуванням обсягу і складності робіт, а також кон'юнктури ринку таких послуг, то аудитору завжди важливо чітко визначити мету перевірки, безпомилково вибрати досліджувані об'єкти, грамотно спланувати свої дії і застосувати ефективні аудиторські процедури, зібравши необхідні докази для формулювання об'єктивного висновку. Тобто аудитор повинен оптимально поєднувати витрати з результатами аудиторської перевірки.
У залежності від поставленої в договорі мети аудиту результати перевірки можуть оформлятися висновком, звітом або довідкою. Ці дані носять конфіденційний характер, і відповідальність за їх розголошення аудитором також передбачається договором.
Після прийняття рішення та підписання договору аудитор приступає до планування аудиту і складання загального плану і програми аудиту. Порядок планування аудиту в Україні закріплений Національним нормативом аудиту № 9 "Планування аудиту", згідно з яким планування являє собою вироблення головної стратегії і конкретних підходів до характеру, періоду, а також часу проведення аудиту. Процес планування можна розділити на наступні етапи:
· Попереднє планування;
· Складання загального плану аудиту;
· Складання програми аудиту.
На етапі попереднього планування аудитором оцінюється можливість проведення аудиту та отримання інформацію про зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на господарську діяльність підприємства, які пов'язані з його індивідуальними особливостями; видах діяльності, технологічних особливостях; порядку розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, і системі внутрішнього контролю .
Загальний план аудиту являє собою логічне опис передбачуваного обсягу та характеру проведення аудиту, особливостей бізнесу клієнта і, відповідно до цього, специфіки передбачуваної аудиторської перевірки, а також використовуються в процесі аудиту методів і технічних прийомів.
Загальний план аудиту є підставою для складання програми аудиту - сукупності методів і прийомів аудиту, оформленої документально у встановленій формі. Вона включає в себе перелік аудиторських процедур, які застосовуються в даній перевірці, їх характер, терміни, обсяг і конкретних виконавців, тобто є детальним переліком аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації плану.
Висновки аудитора по кожному розділу аудиторської програми, документально відбиті в робочих документах, є фактичним матеріалом для складання аудиторського звіту і аудиторського висновку, а також підставою для формування об'єктивної думки аудитора про об'єкт перевірки.
Між приватним підприємцем Бобок А.І., що діє на підставі чинного законодавства, і Часів-Ярським районним управлінням державного виробничого підприємства по зовнішньому централізованому водопостачанню "Укрпромводчормет", в особі директора Корчевського А.С., що діє на підставі Статуту, укладено договір на проведення аудиторської перевірки фінансового стану Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет" і результатів його діяльності за 2001 рік. Відповідно до поставленої в договорі метою аудиту, розроблений план і програма аудиту фінансового стану підприємства і результатів його діяльності (Додаток 1).
Інформаційною базою при плануванні та проведенні аудиту фінансового стану Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет" є наступні документи:
Положення "Про Часів-Ярському РУ ДВП" Укрпромводчормет ";
локальні акти підприємства, що носять нормативний характер для його структурних підрозділів відповідно до вимог Статуту;
Статут Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет";
Наказ про облікову політику № 69, 122;
Документи планування економічної діяльності;
Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, яка узагальнює результати контролю;
Форма № 1 Баланс (річна та квартальна);
Форма № 2 Звіт про фінансові результати (річна та квартальна);
Форма № 3 Звіт про рух грошових коштів;
Форма № 4 Звіт про власний капітал;
Форма № 5 Примітки до річної фінансової звітності.
Проведення аудиту фінансового стану підприємства і результатів його господарської діяльності умовно можна розділити на три етапи.
На першому етапі бухгалтерська звітність контролюється за формальними ознаками і по суті, тобто перевіряється комплектність бухгалтерського звіту, належне заповнення звітних форм, наявність відповідних підписів, правильність проміжних підсумків і контрольних співвідношень.
На другому етапі відбувається знайомство з пояснювальною запискою до річного звіту, оцінюються умови, в яких функціонувало підприємство в звітному періоді; визначаються тенденції основних показників діяльності, якісні зміни в майновому і фінансовому становищі підприємства.
На третьому (основному) етапі виконується розрахунок і проводиться контроль динаміки ряду аналітичних коефіцієнтів. Сукупність цих показників характеризує просторово-часову діяльність підприємства в порівняннях. Економічний потенціал підприємства може бути охарактеризований подвійно: з позиції майнового стану підприємства і з позиції його фінансового становища. Обидві ці сторони взаємопов'язані, а показники повинні розглядатися в динаміці з урахуванням темпів зміни.

3.2. Аналіз фінансової звітності Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет"

АНАЛІЗ ФОРМИ № 1 "БАЛАНС"
1. Характеристика майнового стану підприємства та джерел його формування на підставі аналізу балансу.
Стабільність фінансового положення підприємства залежить від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів з активи, тому для його оцінки необхідно передусім вивчити структуру майна та джерела його формування, причини зміни складових майна і його джерел. Особливу увагу при цьому приділяється вивченню причин, що негативно впливають на фінансовий стан підприємства.
Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства починається з оцінки його фінансового стану за даними балансу. Баланс в системі фінансової (бухгалтерської) звітності займає центральне місце. Він є найбільш важливим джерелом інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату і дає можливість визначити склад і структуру майна підприємства, а також джерел його формування, ліквідність і оборотність оборотних коштів, платоспроможність, стан та динаміку дебіторської та кредиторської заборгованостей.
Дослідження структури і динаміки фінансового стану підприємства проводиться за допомогою складання порівняльного аналітичного балансу шляхом агрегування деяких однорідних по складу елементів балансових статей. Порівняльний аналітичний баланс цінний тим, що він зводить воєдино і систематизує ті розрахунки, які виробляє аналітик при ознайомленні з балансом.
Подальший аналіз балансу проводиться за допомогою:
· Горизонтального аналізу;
· Вертикального аналізу;
· Аналізу з використанням коефіцієнтів.
Дані види аналізу використовуються також і при інтерпретації інших форм звітності.
Горизонтальний аналіз є найпростішим із прийомів аналізу, проте з його допомогою можна отримати цінну інформацію про фінансовий стан підприємства. Він передбачає порівняння показників декількох аналізованих періодів у динаміці і дозволяє виявити тенденції зміни окремих статей або їх груп, що входять до складу бухгалтерської звітності.
Вертикальний аналіз балансу показує структуру засобів підприємства і їх джерел, а також частку в групі або підгрупі конкретної статті та її вплив на діяльність підприємства. Основною причиною, що обумовлює необхідність і доцільність проведення вертикального аналізу, є перехід до відносних величин, який дозволяє проводити міжгосподарські порівняння результатів діяльності підприємств.
При проведенні аналізу з використанням коефіцієнтів суб'єкт фінансового аналізу може не тільки оцінювати поточний фінансовий стан організації, але і передбачати реакції кредиторів і користувачів фінансової звітності.
Після складання порівняльного аналітичного балансу Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет" і проведення необхідних розрахунків представлений ряд найважливіших характеристик, що описують фінансово-майновий стан підприємства.
На початок звітного періоду валюта балансу Часів-Ярського РУ складала 60039,9 тис. грн. Загальна вартість майна підприємства протягом звітного року збільшилася на 2729,4 тис. грн. і на кінець періоду склала 62769,3 тис. грн. Збільшення валюти балансу порівняно з попереднім періодом на 4,55% свідчить про розширення підприємством господарського обороту, а, отже, і збільшення майна підприємства, що в свою чергу викликано підвищенням попиту на продукцію даного підприємства.
Для дослідження структурних змін необхідно визначити питому вагу кожного виду майна та джерела його формування в загальній валюті балансу, виявити значні відхилення та визначити причини зміни структури майна та його джерел.
У структурі сукупних активів підприємства найбільшу питому вагу займають необоротні активи, питома вага яких на початок звітного періоду склав 54,76%, на кінець періоду - 51,74%. Виходячи з цього можна зробити висновок про те, що підприємство має "важку" структуру активів, тому що частка необоротних активів у сукупній структурі майна підприємства протягом аналізованого періоду становить більше 40%. Це свідчить про значні накладні витрати підприємства і високої чутливості до зміни виручки.
При цьому також слід зазначити, що в порівнянні з попереднім звітним періодом вартість необоротних активів у майні підприємства знизилася на 1,22% або 399,8 тис. грн. Це більшою мірою відбулися за рахунок зменшення на 112,9 тис. грн. (82,59%) вартості незавершеного будівництва. Такі зміни сприяють прискоренню оборотності.
Протягом аналізованого періоду в Часів-Ярському РУ вироблялося впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку з використанням автоматизованих робочих місць бухгалтера на базі сучасних засобів обчислювальної техніки. Для цього у ТОВ "Компьютеруправленіе ЛТД" був закуплений мережевий програмний продукт, призначений для автоматизації всіх сторін діяльності підприємства. Тому нематеріальні активи підприємства збільшилися на 8 тис. грн. (200%) і на кінець досліджуваного періоду склали 1,2 тис. грн. Наявність у складі активів підприємства нематеріальних активів характеризує обрану підприємством стратегію як інноваційну, так як воно вкладає свої кошти в інтелектуальну власність.
Проаналізувати зміну окремих статей необоротних активів за звітний період можна за допомогою порівняльного аналітичного балансу, представленого в таблиці.
Таблиця - Аналіз динаміки і структури необоротних активів підприємства
АКТИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Відхилення (+; - -)
Частка (%) до підсумку
Примітки
тис. грн
%
Початок періоду
Кінець періоду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залішкова ВАРТІСТЬ
10
0,4
1,2
0,8
200,00
0,001
0,004
Первісна ВАРТІСТЬ
11
0,7
1,6
0,9
128,57
0,002
0,005
знос
12
0,3
0,4
0,1
33,33
0,001
0,001
Незавершене Будівництво
20
136,7
23,8
-112,9
-82,59
0,416
0,073
Основні засоби:
злішкова ВАРТІСТЬ
30
32741,7
32454,0
-287,7
-0,88
99,583
99,923
Первісна ВАРТІСТЬ
31
118301,7
118998,4
696,7
0,59
359,811
366,386
знос
32
85560,0
86544,0
984,0
1,15
260,228
266,461
Усього за розділом I
80
32878,8
32479,0
-399,8
-1,22
100,00
100,00
Найбільшу питому вагу в структурі необоротних активів займають основні засоби підприємства, питома вага яких на початок звітного періоду склала 99,6%, на кінець періоду - 99,9%. Аналізуючи майновий стан підприємства, необхідно також оцінити і стан використовуваних основних засобів. Для цих цілей розраховуються такі показники:
· Коефіцієнт зносу основних засобів;
· Коефіцієнт оновлення основних засобів;
· Коефіцієнт вибуття основних засобів.
· Коефіцієнт зносу основних засобів


Частка зносу основних засобів підприємства на кінець звітного періоду склала 0,73. Даний коефіцієнт говорить про те, що вартість основних засобів у розмірі 73% в первісної їх вартості на кінець періоду списано на витрати в попередніх звітних періодах.
Доповненням цього показника є коефіцієнт придатності:


На підставі розрахованих показників можна зробити висновок про те, що стан основних засобів підприємства незадовільний, тому що вони зношені на 73%, що свідчить про тривалий функціонуванні аналізованого підприємства. Разом з тим придатність основних засобів підприємства становить 27%, що є небажаним для підприємства. Збільшення коефіцієнта зносу основних засобів і, відповідно, зниження коефіцієнта придатності свідчать про погіршення становища матеріально-технічної бази підприємства. Часів-Ярському РУ необхідно розглянути питання про технічний переозброєння виробництва, оскільки знос устаткування може привести до негативних наслідків для підприємства. У зв'язку з тим, що підприємство займається досить специфічним видом діяльності, такими є і використовуються для виробництва готової продукції основні засоби. Заміна застарілих трубопроводів, запірної арматури, устаткування для очищення води і насосних агрегатів вимагає від підприємства чималих коштів, тому цей процес здійснюється повільно.
Проте не можна не вказати і на деяку умовність цих показників. Причина тому - залежність коефіцієнта зносу і коефіцієнта придатності від обраного підприємством методу нарахування амортизації. Іншими словами, коефіцієнт зносу не відображає фактичної зношеності основних засобів, також як коефіцієнт придатності не дає точної оцінки їх поточного стану. У Часів-Ярському РУ застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації, тому його основні засоби досить зношені.
Коефіцієнт оновлення і вибуття.


Коефіцієнт оновлення показує, яку частину від наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби. З проведених розрахунків видно, що 1% (сота частина) від наявних на кінець аналізованого періоду основних засобів Часів-Ярського РУ становлять нові основні засоби.


Коефіцієнт вибуття показує, яка частина основних засобів, за якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з різних причин. На підставі проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що 0,02 основних засобів, за якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула в слідстві повного зношення або інших причин.
Питома вага оборотних активів у структурі сукупних активів підприємства становить 45,14% на початок звітного періоду та 48,12% - на кінець періоду. Вартість оборотних активів Часів-Ярського РУ зросла на 3103,9 тис. грн. або 11,45% і на кінець аналізованого періоду склала 30203,9 тис. грн. Це свідчить про розширення виробництва. Проаналізувати зміну окремих статей оборотних активів за звітний період можна за допомогою порівняльного аналітичного балансу, представленого в таблиці

Таблиця - Аналіз динаміки і структури оборотних активів підприємства
АКТИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Відхилення (+; - -)
Частка (%) до підсумку
Примітки
тис. грн
%
Початок періоду
Кінець періоду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II. Оборотні активи
Запаси
віробнічі запаси
100
1311,5
1346,7
35,2
2,68
4,84
4,46
тварини на вірощуванні та відгодівлі
110
незавершене виробництво
120
172,8
172,8
0,57
готова продукція
130
товари
140
6,6
6,3
-0,3
-4,55
0,02
0,02
Векселі одержані
150
30,0
50,0
20,0
66,67
0,11
0,17
Продовження таблиці
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ
160
12197,5
11929,8
-267,7
-2, 19
45,01
39,50
Первісна ВАРТІСТЬ
161
12639,8
12437,7
-202,1
-1,60
46,64
41,18
резерв сумнівніх боргів
162
442,3
507,9
65,6
14,83
1,63
1,68
Дебіторська заборгованість за розрахунки:
з бюджетом
170
за виданий авансами
180
1,1
1,0
-0,1
-9,09
0,004
0,003
з нарахованих доходів
190
0,00
Із внутрішніх розрахунків
200
12459,3
15976,4
3517,1
28,23
45,98
52,90
Інша поточно дебіторська заборгованість
210
336,4
104,0
-232,4
-69,08
1,24
0,34
Поточні Фінансові Інвестиції
220
Грошові кошти та також їх Еквіваленті:
в Національній валюті
230
56,9
26,1
-30,8
-54,13
0,21
0,09
в іноземній валюті
240
ІншІ оборотні активи
250
700,7
590,8
-109,9
-15,68
2,59
1,96
Усього за розділом II
260
27100,0
30203,9
3103,9
11,45
100,000
100,000
Як видно з таблиці протягом досліджуваного періоду найбільший вплив при формуванні оборотних активів підприємства справила дебіторська заборгованість (Ф № 1 сума рядків 150-210). Вона склала 92,34% (25024,3 тис. грн.) Та 92,91% (28061,2 тис. грн) у загальній структурі оборотних активів підприємства відповідно на початок і кінець звітного періоду. Збільшення цієї статті оборотних активів протягом досліджуваного періоду на 3036,9 тис. грн. (14,53%) є негативним процесом в діяльності підприємства.
Грошові кошти та їх еквіваленти підприємства за досліджуваний період (Ф № 1 сума рядків 230-240) становлять незначну питому вагу в структурі оборотних активів підприємства: 0,21% і 0,09% на початок і кінець звітного періоду відповідно. Протягом аналізованого періоду вони зменшилися в абсолютній величині на 30,8 тис. грн. (54,13%).
На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що структура оборотних активів Часів-Ярського РУ з високою часткою дебіторської заборгованості і низькою часткою грошових коштів свідчить про переважно не грошовому характері розрахунків з водокористувачами за допомогою застосування в розрахунках взаємних заліків заборгованостей і простих векселів. Це обумовлюється специфікою функціонування підприємства і важливістю випускається їм продукції.
Реалізацією продукції завершується процес кругообігу оборотних коштів підприємства і створюється можливість відновити цикл виробництва, використовуючи виручку від реалізації продукції для придбання нових виробничих запасів, для оплати праці працівників, розрахунків з постачальниками та бюджетом по податках та інших платежах, органами соціального і пенсійного страхування і так далі . Наявність простроченої дебіторської заборгованості створює фінансові труднощі, оскільки підприємство буде відчувати нестачу фінансових ресурсів для поновлення циклу виробництва.
Необхідно відзначити, що протягом аналізованого періоду спостерігається тенденція збільшення резерву сумнівних боргів. За звітний період він збільшився на 65,6 тис. грн. (14,83%) і на кінець періоду склав 507,9 тис. грн., Що свідчить про зростання простроченої дебіторської заборгованості, а, отже, і вірогідність не повернення грошових коштів. Крім того, заморожування коштів, призводить до уповільнення оборотності капіталу, тому вищевказані зміни носять негативний характер, тому підприємству необхідно посилити контроль за платіжною дисципліною.
Великий вплив на фінансове становище підприємства робить стан виробничих запасів. З метою нормального ходу виробництва і реалізації готової продукції запаси повинні бути оптимальними. Накопичення великих запасів свідчить про спад активності підприємства, уповільнення оборотності оборотного капіталу. З іншого боку дефіцит запасів також негативно позначається на фінансовому становищі підприємства через скорочення виробництва готової продукції, а, отже, і зменшення прибутку підприємства від основної діяльності. Тобто будь-який (навіть незначний) зростання вартості запасів повинен супроводжуватися таким же (або великим) зростанням оборотності оборотного капіталу. У даному випадку вартість виробничих запасів за звітний період збільшилася на 35,2 тис. грн., Що складає 2,68%. При цьому необхідно відзначити, що частка виробничих запасів у структурі оборотних активів підприємства зменшилася на 0,38% і на кінець звітного періоду склала 4,46%. Дані зміни відбулися за рахунок появи в оборотних активах такої статті, як незавершене виробництво, в якій Часів-Ярське РУ відображає нереалізовану готову продукцію. Величина нереалізованої готової продукції на кінець аналізованого періоду склала 172,8 тис. грн., Що негативно позначиться на результатах діяльності підприємства.
Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і куди вони вкладені. Відомості, що наводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, звідки взялися кошти, спрямовані на формування майна підприємства, і які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу.
Детальний аналіз цього питання дозволяє встановити рівень, в межах якого підприємство може розраховувати на власні кошти, необхідну кількість позикових коштів, а також, на скільки ефективно використовуються власні і позикові кошти. Це дозволить керівництву підприємства визначити надійність джерел формування коштів, перспективу їх надходження, а також, на скільки напрямок використання наявних засобів відповідає стратегії підприємства. Отже, від того, на скільки оптимально співвідношення власного і позикового капіталу, багато в чому залежить фінансове становище підприємства. Вироблення правильної фінансової стратегії є одним з основних умов ефективної діяльності підприємства.
При аналізі джерел формування майна підприємства необхідно визначити, які кошти є основним джерелом формування активів підприємства і яке напрямок зміни частки власного капіталу в структурі пасивів балансу за аналізований період.
Аналізуючи пасив балансу Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет" можна зробити висновок про те, що основним джерелом формування майна підприємства є його власний капітал. На початок звітного періоду його частка в загальній структурі пасивів становила 92,47% (55519,7 тис. грн.). Протягом аналізованого періоду власний капітал в абсолютній величині збільшився на 4087,3 тис. грн. (7,36%) і його частка на кінець періоду склала 94,96% (59607 тис. грн.). Позикові кошти підприємства у вигляді поточних зобов'язань у загальній структурі пасивів при цьому склали лише 7,53% і 5,04% на початок і кінець досліджуваного періоду відповідно.
Така структура джерел формування майна підприємства є ознакою високої фінансової стійкості з точки зору інвестора, так як висока частка власного капіталу в загальній структурі пасивів підприємства виключає фінансовий ризик. Довгострокові позикові кошти протягом аналізованого періоду не залучалися.
Представлене співвідношення власного і позикового капіталу пояснюється тим, що Часів-Ярське РУ не є юридичною особою, а лише виступає як структурний підрозділ державного виробничого підприємства "Укрпромводчормет". Воно не має право залучати позикові кошти у вигляді довгострокових або короткострокових кредитів банку. З цієї ж причини районне управління веде окремий незакінчений баланс, який є складовою частиною консолідованого балансу об'єднання.
Проаналізувати зміну окремих статей власного і позикового капіталу за звітний період можна за допомогою порівняльного аналітичного балансу, представленого в таблицях і
Таблиця - Аналіз динаміки і структури власного капіталу підприємства
ПАСИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Відхилення (+; - -)
Частка (%) до підсумку
Примітки
тис. грн
%
Початок періоду
Кінець періоду
1
2
3
5
7
8
7
8
9
I. Власний Капітал
Статутний Капітал
300
51253,1
51118,6
-134,5
-0,26
92,32
85,76
Пайових Капітал
310
Додатковий вкладень Капітал
320
Інший Додатковий Капітал
330
139,1
1583,3
1444,2
1038,25
0,25
2,66
Резервний Капітал
340
Нерозподіленій прибуток (непокрітій збіток)
350
4127,5
6905,1
2777,6
67,29
7,43
11,58
Неоплачений Капітал
360
()
Вилучення Капітал
370
()
Усього за розділом I
380
55519,7
59607,0
4087,3
7,36
100,00
100,00
Таблиця - Аналіз динаміки і структури позикового капіталу підприємства
ПАСИВ
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
Відхилення (+; - -)
Частка (%) до підсумку
Примітки
тис. грн
%
Початок періоду
Кінець періоду
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IV Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
Поточно заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510
Векселі відані
520
Кредиторської заборгованість за товари, роботи, послуги
530
2186,7
2090,2
-96,5
-4,41
48,38
66,10
Поточні зобов'язання за розрахунки:
з одержаних авансів
540
2,0
16,9
14,9
745,00
0,04
0,53
з бюджетом
550
48,3
49,4
1,1
2,28
1,07
1,56
з позабюджетних платежів
560
2,5
1,7
-0,8
-32,00
0,06
0,05
Зі страхування
570
57,5
46,8
-10,7
-18,61
1,27
1,48
з оплати праці
580
140,1
134,5
-5,6
-4,00
3,10
4,25
з учасниками
590
Із внутрішніх розрахунків
600
ІншІ Поточні зобов'язання
610
2083,1
822,8
-1260,3
-60,50
46,08
26,02
Усього за розділом IV
620
4520,2
3162,3
-1357,9
-30,04
100,00
100,00
Аналізуючи динаміку структури власного капіталу підприємства, можна зробити ряд висновків:
частка статутного капіталу в загальній структурі власного капіталу підприємства на початок досліджуваного періоду становить 92,32% (51253,1 тис. грн). Протягом звітного періоду статутний капітал зменшився на 134,5 тис. грн. (0,26%) і на кінець року його частка склала 85,76%. Зменшення статутного капіталу протягом звітного періоду відбулося внаслідок приватизації житлового фонду підприємства на суму 134,5 тис. грн.;
підприємство в аналізованому періоді справило дооцінку основних засобів на 1444,2 тис. грн., тому інший додатковий капітал підприємства збільшився на 1038,25%. Його частка у складі власного капіталу на кінець аналізованого періоду склала 2,66%, тоді як на початок періоду вона дорівнювала 0,25%;
за результатами господарської діяльності підприємства за звітний рік нерозподілений прибуток підприємства збільшився на 2777,6 тис. грн. (67,29%) і на кінець аналізованого періоду склала 6905,1 тис. грн. Її частка в порівнянні з початком періоду (7,43%) також зросла і на кінець звітного періоду склала 11,58%.
Представлені зміни, що відбулися у власному капіталі підприємства протягом аналізованого періоду, відображені у Ф № 4 Звіт про власний капітал. Зниження частки статутного капіталу з одночасним збільшенням частки іншого додаткового капіталу, а також нерозподіленого прибутку говорить про ефективну діяльність підприємства і розширеному типі виробництва.
Позиковий капітал підприємства в досліджуваному періоді повністю складається з поточних зобов'язань, що для аналізованого підприємства, внаслідок його специфіки функціонування та відомчої підпорядкованості, не є негативним фактором і не свідчить про високий ризик втрати фінансової стійкості. Частка позикового капіталу в структурі джерел формування майна підприємства складає на початок періоду 7,53% і 5,04% на кінець періоду. Дана зміна у поточних зобов'язаннях підприємства в аналізованому періоді відбулося за рахунок зменшення інших поточних зобов'язань підприємства на 1260,3 тис. грн. або 60,5%, які в загальній структурі позикового капіталу складають 46,08% і 26,02% на початок і кінець звітного періоду відповідно.
У складі поточних зобов'язань звітного періоду спостерігається незначне зниження (на 96,5 тис. грн. Або 4,41%) кредиторської заборгованості підприємства за отримані від сторонніх підприємств робіт і послуг. Вартість кредиторської заборгованості за роботи та послуги на кінець аналізованого періоду склала 2090,2 тис. грн. Значна питома вага кредиторської заборгованості підприємства є свідченням браку фінансових ресурсів для погашення своїх зобов'язань через значної дебіторської заборгованості.

2. Оцінка фінансового стану Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет"

2.1. Оцінка ліквідності та платоспроможності Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет"

Фінансове становище підприємства можна оцінювати з точки зору його короткострокової і довгострокової перспективи. У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства є його ліквідність і платоспроможність.
Ліквідність передбачає безперешкодне перетворення майна в гроші, тому ліквідність підприємства - це його здатність перетворити свої активи в гроші без втрати їх ринкової вартості для покриття всіх необхідних платежів у міру настання їх строку. Платоспроможність підприємства передбачає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів у кількості, достатній для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення.
Поняття платоспроможності та ліквідності дуже близькі, однак поняття ліквідності більш ємко. Від ступеня ліквідності балансу залежить його платоспроможність. Для оцінки ліквідності підприємства розраховуються наступні коефіцієнти:
1. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності).
Даний коефіцієнт показує, якою мірою наявні оборотні активи достатні для задоволення поточних зобов'язань:

* - Витрати майбутніх періодів, списані протягом дванадцяти місяців з дати балансу
На початок періоду:
На кінець періоду:
Логіка, що стоїть за розрахунком даного коефіцієнта, полягає в тому, що оборотні активи повинні бути повністю переведені в грошові кошти протягом одного року, а поточні зобов'язання також необхідно сплатити протягом року.
На підставі проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що на початок аналізованого періоду на 1 гривню поточних зобов'язань припадає 6 гривень поточних активів, а на кінець періоду - 9,6 гривень. Відповідно до загальноприйнятих стандартів, вважається, що цей коефіцієнт повинен знаходитися в межах від 1до 2. Перевищення короткострокових коштів над зобов'язаннями більш ніж в 2 і більше разів (як в даному випадку) вважається небажаним, оскільки може свідчити про порушення структури капіталу. Однак необхідно враховувати те, що Часів-Ярське РУ є структурним підрозділом об'єднання, тому порушення структури капіталу не є негативним фактором для підприємства. Значення коефіцієнта покриття на кінець звітного періоду збільшився на 3,6, що свідчить про наявність у підприємства значних обсягів вільних коштів.
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності.
Коефіцієнт швидкої ліквідності вважається більш жорстким тестом на ліквідність, тому що при його розрахунку не береться до уваги найменш ліквідна частина оборотних активів - запаси:

На початок періоду:
На кінець періоду:
На підставі отриманих у ході розрахунків даних можна зробити висновок про те, що на початок і кінець досліджуваного періоду на 1 гривню поточних зобов'язань припадає 5,72 грн. і 9,1 грн. найбільш ліквідних поточних активів. Високі значення даного коефіцієнта напряму пов'язані зі специфікою функціонування, а також зі зростанням дебіторської заборгованості, що свідчить про фінансові проблеми підприємства.
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Представлений коефіцієнт показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно:

На початок періоду:
На кінець періоду:
Зроблені розрахунки показали, що на початок аналізованого періоду 0,013 гривні поточних активів може бути погашена негайно, на кінець періоду - 0,008 гривні. Оптимальним значенням даного коефіцієнта визнається значення на рівні 0,2 - 0,35. Розрахункове значення коефіцієнта абсолютної ліквідності набагато нижче оптимального рівня, що свідчить про недостатність грошових коштів у підприємства для миттєвого погашення, у разі необхідності, своїх поточних зобов'язань.


2.2. Оцінка фінансової стійкості Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет"

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства - стабільність його діяльності з позиції довгострокової перспективи. Вона пов'язана насамперед із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Для оцінки фінансової стійкості підприємства необхідно проаналізувати взаємозв'язок між активом і пасивом балансу, тобто простежити напрямок використання коштів. Коефіцієнти, що використовуються для аналізу довгострокової платоспроможності підприємства:
1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу.
Коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує частку власних коштів підприємства (власного капіталу) у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства і характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим фінансово стійкіше, стабільніше і більш незалежно від зовнішніх кредиторів підприємство. Встановлено, що загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто загальна сума капіталу повинна бути хоча б на половину сформовано за рахунок власних коштів:

На початок періоду:
На кінець періоду:
Коефіцієнт концентрації власного капіталу показує, що на 1 гривню загальної суми коштів, вкладених у майно підприємства, на початок і кінець періоду припадає відповідно 0,92 грн. і 0,95 грн. власних коштів. Підвищення значення коефіцієнта на кінець аналізованого періоду на 0,03, свідчить про посилення фінансової стійкості підприємства, його стабільності та незалежності від інвесторів.
2. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу.
Даний коефіцієнт є доповненням до попереднього коефіцієнту - їх сума дорівнює 1 (або 100%). Коефіцієнт характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства:

На початок періоду:
На кінець періоду:
Даний коефіцієнт визначає частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства, тому він показує, що на 1 гривню загальної суми коштів, вкладених у майно підприємства, на початок і кінець періоду припадає відповідно 0,08 грн. і 0,05 грн. позикових коштів. Слід зазначити, що зниження даного коефіцієнта в динаміці на 0,03 свідчать про те, що власники повністю фінансують своє підприємство.
3. Співвідношення позикового і власного капіталу.
Співвідношення позикового і власного капіталу дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства:

На початок періоду:
На кінець періоду:
Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Він показує, скільки одиниць залучених коштів припадає на кожну одиницю власних. На підставі проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що на початок аналізованого періоду 0,08 грн., На кінець - 0,05 грн. залучених коштів припадає на 1 гривню власних коштів, вкладених у майно підприємства. Зниження показника в динаміці на 0,03 одиниці свідчить про зниження залежності підприємства від зовнішніх кредиторів, тобто про збільшення фінансової стійкості підприємства.

3. Оцінка і аналіз результативності фінансово-господарської діяльності Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет"

3.1. Оцінка ділової активності Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет"

У контексті аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства ділова активність означає поточну виробничу і комерційну діяльність підприємства. Вона проявляється в динамічності розвитку підприємства, досягненні поставлених цілей, ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту. Кількісна оцінка та аналіз ділової активності підприємства можуть бути здійснені за двома напрямками: ступеня виконання плану за основними показниками і рівнем ефективності використання ресурсів підприємства.
Для оцінки рівня ефективності використання ресурсів підприємства використовують різні показники оборотності, які мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки швидкість обороту коштів безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Найбільш часто використовувані показники ділової активності:
1. Коефіцієнт оборотності запасів.
Для характеристики ефективності управління запасами використовуються коефіцієнт оборотності запасів і показник тривалості обороту

- Середня кількість днів, необхідних для одного
обороту запасів протягом періоду
На початок періоду:
дн.
На кінець періоду:
дн.
Коефіцієнт оборотності запасів визначає кількість оборотів, яке здійснили за рік запаси, тобто скільки разів вони перенесли свою вартість на готову продукцію. В аналізованому періоді запаси здійснили за рік 9 обертів і середня кількість часу, необхідного для одного обороту запасів протягом календарного року, становить 39 днів, у минулому періоді запаси здійснили за рік 10 оборотів і середня кількість часу, необхідного для одного обороту запасів протягом календарного року, склало 35 днів.
Відповідно до зробленими розрахунками даний коефіцієнт на кінець звітного періоду зменшився на 1,3 і, отже, період часу, протягом якого запаси перетворюються в реалізовані товари, збільшився на 4 дні. Це негативне зміна відбулася за рахунок появи в структурі оборотних активів у розмірі 172,8 тис. грн. нереалізованої продукції.
2 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

- Середня кількість днів повернення дебіторської заборгованості
На початок періоду:
На кінець періоду:
За цим коефіцієнтом судять, скільки разів у середньому протягом звітного періоду дебіторська заборгованість перетворюється в грошові кошти. На кінець звітного періоду даний коефіцієнт знизився на 0,14, що свідчить про недоотримання підприємством своїх коштів за реалізовану продукцію від дебіторів. Зниження коефіцієнта відбулося через збільшення резерву сумнівних боргів на 65,5 тис. грн., Що має на увазі перехід частини дебіторської заборгованості в категорію простроченої, порушення договірних зобов'язань, платіжної дисципліни тощо У цілому протягом аналізованого періоду спостерігається збільшення на 68 днів тривалості погашення кредиту, взятого кредиторами.
3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості.

- Середня кількість днів для оплати рахунків кредиторів
На початок періоду: дн.
На кінець періоду: дн.
Даний коефіцієнт доповнює попередній. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує, скільки оборотів необхідно підприємству для оплати наявної заборгованості. На підставі проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що на початок звітного періоду підприємству для оплати наявної заборгованості необхідно було 6 оборотів, на кінець - 7.
Протягом аналізованого періоду коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості збільшився на 0,5. Дана зміна говорить про прискорення оплати підприємством наявної перед кредиторами заборгованості. Порівняння коефіцієнтів оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості дозволило визначити, що умови комерційного кредитування, якими районне управління користується у інших підприємств набагато гірше, ніж умови кредитування, які підприємство надає іншим підприємствам. Таким чином, Часів-Ярське РУ порушує основний принцип успішності фінансової політики, оскільки допускає кредитування своїх дебіторів на більш вигідних умовах, ніж умови на яких саме отримує кредити.

3.2. Аналіз рентабельності Часів-Ярського РУ ДВП "Укрпромводчормет"

Рентабельність - це показник, що характеризує економічну ефективність, яка є відносним показником, і порівнює отриманий ефект з витратами або ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту. Існує безліч коефіцієнтів рентабельності, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.
1. Рентабельність продажів (коефіцієнт "прибуток / продажу")
Він показує, який прибуток з однієї гривні продажу отримало підприємство:
Рентабельність Чистий прибуток
продажів = - ----------------------------------------------- ---------------------
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
На початок періоду: Рп = 4042,8 / 19561,5 = 0,21
На кінець періоду: Рп = 2777,6 / 18690,7 = 0,15
На початок аналізованого періоду підприємство отримало 0,21 гривні прибутку з кожної грн продажу, а на кінець періоду - 0,15 грн.
2. Рентабельність активів (коефіцієнт ("прибуток / активи")
Даний коефіцієнт характеризує наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку, тобто показує, який прибуток приносить кожна грн, вкладена в активи підприємства:
Рентабельність
Чистий прибуток
активів = - ----------------------------------------------- -----------------------------
[Активи на початок періоду + Активи на кінець періоду] / 2
Ра = 18690,7 / (60039,9 +62769,3) / 2 = 18690,7 / 61404,6 = 0,3
Отримане в результаті розрахунків значення рентабельності активів показує, що кожна гривня, вкладена в активи підприємства, приносить прибуток дорівнює 30 коп.
3. Рентабельність капіталу (коефіцієнт "прибуток / капітал")
Представлений коефіцієнт характеризує ефективність використання підприємством власного капіталу:
Рентабельність
Чистий прибуток
капіталу = - ----------------------------------------------- -----------------------------
[Собст. кап-л на поч. періоду + Собст. кап-л на кін. періоду] / 2
Рк = 18690,7 / (55519,7 +59607) / 2 = 18690,7 / 57563,35 = 0,32
На підставі проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що кожна інвестована у власний капітал гривня приносить прибуток у розмірі 32 копійок.
4. Фондовіддача
Фондовіддача характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує основні фонди. Збільшення фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів. Цей показник порівнюється з середньогалузевими показниками:

Кфондоот. = 18690,7 / (32741,7 +32454) / 2 = 18690,7 / 32597,85 = 0,57.
ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Директору Часів-Ярського районного управління державного виробничого підприємства по зовнішньому централізованому водопостачанню "Укрпромводчормет" Корчевського А.С.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
295.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація і методика проведення аудиту 2
Організація і методика проведення аудиту касових операцій
Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності т
Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
Методика проведення аудиту
Методика проведення аудиту
Методика проведення аудиту грошових коштів
Організація і методика аудиту
Організація і методика аудиту доходів підприємства
© Усі права захищені
написати до нас