Організація управлінської праці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕФЕРАТ
Організація управлінської праці

ЗМІСТ
1. Управління як процес перетворення інформації
2. Зміст і особливості управлінської праці
3. Техніка управління та автоматизації управлінської праці
4. Культура і етика управлінської праці
5. Проведення ділових нарад, зустрічей та переговорів.

1. Управління як процес перетворення інформації
Інформація - осмислені впорядковані дані, відомості про певний подію, факт, явище чи ситуації. Управління можна розглядати як сприйняття, перетворення і передачу інформації, де вихідна інформація перетворюється на кінцевий продукт, управлінське рішення чи командну інформацію. До управлінської (командного) інформації пред'являється наступну інформацію: 1) цінність та корисність, тобто не потрібна надмірна і даремна інформація; 2) достовірність і об'єктивність - висловлює точність і відповідність даних реальним фактам, 3) своєчасність інформації - означає, що вона повинна бути отримана і реалізована тоді, коли це необхідно для управління; 4) повнота інформації визначається її достовірністю для прийняття обгрунтованих управлінських рішень; 5) правова коректність інформації. На основі отриманої інформації керуюча система (апарат управління) виробляє команди управління і передає їх на керовану систему (колектив працівників) для виконання.
Інформація, яка функціонує на підприємстві може бути класифікована за такими ознаками: 1) за призначенням (економічна, технічна та організаційна), 2) за роллю в процесі управління (аналітична, звітна, нормативна, планова), 3) за видом носія (друкований текст або машинний носій), 4) за часом надходження (періодична, постійна, випадкова), 5) за ступенем перетворення (вихідна, похідна, узагальнена); 6) за часом використання (умовно-постійна, змінна). Умовно-постійна інформація - змінюється порівняно рідко і вона використовується багаторазово (норми, ціни, тарифні ставки, посадові оклади, планові показники). Змінна інформація відображає динамізм процесу виробничої та господарської діяльності.
Організація інформаційного забезпечення менеджменту включає: 1) формування документообігу; 2) організація процесу збору, зберігання, оновлення, переробки і передачі інформації; 3) вибір складу технічних засобів з переробки інформації. Документ - це матеріальний об'єкт, що містить інформацію в зафіксованому виді, оформлений в установленому порядку і має відповідно до законодавства правовий статус. Розробляються документи повинні відповідати вимогам єдиної системи державного діловодства (ЕСГД), уніфікованої системи організації розпорядчих документів (УСОРД) і типових інструкцій з діловодства та інших нормативних актів, які є на даному підприємстві.
2. Зміст і особливості управлінської праці
Управлінська праця - вид суспільної праці, спрямований на забезпечення скоординованої діяльності, як окремих учасників спільної праці, так і колективу в цілому. Зміст управлінської праці залежить від об'єкта управління і визначається структурою управлінських процесів, його технічним оснащенням, а також взаємовідносинами людей у ​​процесі управління управлінських функцій. Управлінська праця має свої особливості: 1) носить в основному інформаційний, аналітичний та розумовий характер; 2) бере участь у створенні матеріальних благ не прямо, а послідовно через групи інших осіб, 3) в якості предмета управлінської праці виступає інформація і люди, що беруть участь в управлінському процесі; 4) результатом праці є управлінські рішення; 5) засобами праці служить організаційна та обчислювальна техніка. В основі раціональної організації управлінської праці лежать наступні принципи: а) принцип комплексності передбачає, що організація управлінської праці здійснюється не за одним напрямком, а за їх сукупності і стосується не одного працівника, а всі колективу; б) принцип регламентації - передбачає встановлення і суворе дотримання певних правил, положень, вказівок, інструкцій та інших нормативних документів у системі управління; в) принцип спеціалізації полягає у закріпленні за кожним підрозділом певних функцій і робіт з покладанням на них повної відповідальності за кінцеві результати їх діяльності; г) принцип економічності полягає в досягненні найкращих результатів при найменших затратах часу та коштів; д) принцип науковості - полягає в удосконаленні організації управлінської праці на науковій основі.
До основних напрями удосконалення організації і управлінської праці відносяться: 1) вдосконалення форм розподілу і кооперації праці, 2) вдосконалення системи оплати і стимулювання праці управлінських працівників, 3) раціональна планування і оснащення робочих місць оргтехнікою, технічними засобами зв'язку та обслуговування, 4) поліпшення санітарно -гігієнічних та психо-фізіологічних умов праці (створення температурного режиму, рівень шуму, зручність меблів), 5) впровадження передових прийомів і методів управлінської праці.
3. Техніка управління та автоматизації управлінської праці
Матеріальною базою управлінської праці є організаційна й обчислювальна техніка, офісні меблі, електронні засоби збору, реєстрації, обробки, передачі інформації. Сучасні інформаційні технології включають: 1) автоматизовану обробку інформації за допомогою персональних ЕОМ; 2) локальні розподільчі мережі ЕОМ; 3) машиночитаних носії інформації; 4) пристрої для швидкого виготовлення, копіювання і розмноження документів (ксерокси, принтери). Нові інформаційні технології дозволяють 1) застосовувати електронну пошту, дають можливість направляти письмові повідомлення будь-якій людині в організації та за її межами; 2) проводити відеоконференції керівників і фахівців, що знаходяться в різних місцях; 3) забезпечити доступність документів через електронні засоби зв'язку. На підприємствах, для встановлення межмашинного обміну інформацією створюються мережі ЕОМ будь-якої конфігурації і спряженості, які включають в себе автоматизовані робочі місця (АРМ) керівників і фахівців з управління виробництвом. (АРМ) являє собою комплекс технічних, програмних та інформаційних засобів для вирішення завдань з управління виробництвом безпосередньо на робочому місці в режимі діалогу з ЕОМ. Мережа АРМ охоплює всі виробничі та допоміжні цехи, функціональні підрозділи і пов'язані з обчислювальним центром підприємства. АРМ включає як правило персональну ЕОМ, до якої підключаються периферійні пристрої різного функціонального призначення, а також пристрої зв'язку з автоматикою технологічного обладнання. Принципова схема автоматизованого управління виробництвом за допомогою АРМ має наступний вигляд:
Обчислювальний центр
АРМ головного диспетчера
Виробничо-диспетчерський відділ
Генеральний директор
АРМ генерального директора
Підпис: Рівень управління підприємством


АРМ диспетчера цеху
АРМ диспетчера ділянки
Виробнича дільниця
Служба цеху
Виробництві. диспетчерське бюро
Директор з виробництва
Начальник цеху
Обчислювальний центр цеху
Обчислювальний комплекс ділянки
Диспетчер ділянки
АРМ начальника дільниці
АРМ начальника служб
АРМ начальника цеху
АРМ директора з виробництва

Рівень управління цехом
Рівень управління ділянкою
Підпис: Рівень управління цехом
Підпис: Рівень управління ділянкою


- Лінійно-функціональні зв'язки
- Інформаційні зв'язки

4. Культура і етика управлінської праці
Культура виробництва - сукупність традицій і норм, якими повинен керуватися менеджер у своїй діяльності.
В основі: юридичні норми, які відображені в державно-правових та нормативних актах; організаційні норми, які встановлюють структуру організації, склад та порядок діяльності функціональних підрозділів, правила внутрішнього трудового розпорядку; економічні норми - регулюють економічну діяльність організації; моральні норми - регулюють поведінку менеджера в області моральності та моралі. Етичну культуру менеджера визначають його вміння вирішувати практичні питання з урахуванням вимог моралі і моральності з дотриманням правил етикету. Управлінський етикет - це сукупність норм і правил поведінки менеджера у взаєминах з людьми, які включають: 1) відповідальність у ділових відносинах; 2) ясність висловлювання думок; 3) чесність і порядність; 4) висока вимогливість до себе і до інших; 5) ввічливість , тактовність і скромність. Особиста культура менеджера проявляється: а) у зовнішності - підкреслена акуратність, вміння одягатися просто, строго з урахуванням індивідуальності, б) в розмові - висока культура мови, естетичність жестів і інтонацій, володіння прийомами ораторського мистецтва, в) зміст робочого місця і службових приміщень - порядок, чистота, естетичність інтер'єру, освітленість, кондиціювання, наочна інформація, р) у роботі з документами - грамотне оформлення, реєстрація, контроль за виконанням; д) в організації прийому відвідувачів з особистих і службових справах; е) підтримання здорового способу життя і хороших сімейних відносин.

5. Проведення ділових нарад, зустрічей та переговорів.
Мета ділових нарад - розгляд і прийняття рішень з проблем, які вимагають колективного обговорення. На нарадах співробітники вчаться працювати в колективі, комплексно підходити до вирішення загальних завдань, досягати компромісів. Ділове нарада має бути ретельно підготовлено, а саме: 1) сформульована порядок денний, 2) визначено склад учасників, компетентних у питаннях порядку денного, 3) призначити день, час і місце проведення наради, 4) завчасне ознайомлення учасників з порядком денним і матеріалами наради . В організації та проведенні наради повинні дотримуватися таких правил: нарада має починатися в точно визначений час; повинні дотримуватися порядок денний і встановлений регламент; нарада має проводитися в атмосфері творчої активності, невимушеності, вільного висловлювання думки, а результати наради мають бути оформлені протоколом із прийняттям рішення. Від того, наскільки учасникам наради вдалося включити свої ідеї та міркування в загальне обговорення, залежить його ефективність. Результати наради мають бути доведені до учасників - виконавців завдань і організований контроль за виконанням прийнятих рішень. Керівник повинен вміти вести ділові переговори з представниками держав зовнішніх організацій для досягнення своїх цілей. Переговори - це кошти, де за допомогою взаємного обміну думками досягається угода, що відповідає інтересам обох сторін. Організацію і проведення ділових переговорів можна розділити на 4 етапи: 1) підготовка; 2) проведення переговорів; 3) завершення переговорів і прийняття рішення; 4) аналіз підсумків переговорів. На етапі підготовки ділових переговорів виконуються наступні роботи: 1) з'ясовується організаційна структура фірми, положення і компетентність перебувають на переговори представників; 2) складається приблизна програма, сценарій ходу переговорів і можливе відхилення; 3) визначаються моменти своєї непоступливості, а також питання, де можна поступитися партнерові; 4) визначаються компроміси з питань, де може відбуватися гостра дискусія. Проведення ділових переговорів можна розділити на наступні стадії: 1) зустріч і входження в контакт, обмін візитними картками за столом переговорів, 2) початок ділової частини переговорів має за мету привернути увагу учасників, спонукати зацікавленість щодо запропонованих проблем; 3) передача інформації, де викладається корисність і вигідність для партнера висунуті пропозиції; 4) детальне обгрунтування пропозицій, де наводяться схеми, макети виробів та інші візуальні засоби, що підкріплюють висловлене; 5) спростування доводів співрозмовника, усунення сумнівів, перетворення інтересів партнерів в остаточне рішення, де виключається використання компромісів.
Завершення переговорів - у ході переговорів виробляється спільне рішення, засноване на вільній згоді обох сторін. Якщо хід переговорів буде позитивним, то на завершальній стадії необхідно коротко резюмувати основні положення, за якими досягнута згода сторін. При негативному результаті переговорів необхідно зберегти ділові контакти з партнером, а також можливість продовження переговорів у майбутньому.
Аналіз підсумків ділових переговорів - переговори можна вважати завершеними, якщо ретельно проаналізовано їх результати, вжиті необхідні заходи щодо їх реалізації, зроблені певні висновки для підготовки наступних переговорів.

Література:
1. Виханский О.С. Менеджмент М. 2000
2. Галенко В.П. Менеджмент М.2003
3. Грачова Є.Л. Менеджмент М.2002
4. Ільєнкова С.Д. Основи менеджменту М.2000
5. Хабушкін Н.І. Основи менеджменту М.1999
6. Менеджмент організації під ред. Румянцевої З.П. 2000
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Реферат
37.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація управлінської праці на прикладі ВАТ Тираспольський молочний комбінат
Автоматизація обліку праці та її оплати Засоби автоматизації управлінської праці
Удосконалення управлінської праці
Удосконалення організації управлінської праці
Комп`ютеризація та механізація управлінської праці на підприємстві
Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
Наукова організація праці Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві
Державне управління охороною праці та організація охорони праці
© Усі права захищені
написати до нас