Організація санітарно-епідеміологічного контролю в аеропорту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Міністерство транспорту Російської Федерації

Санкт-Петербурзький державний університет цивільної авіації

Контрольна робота:

Державний контроль на повітряному транспорті

Тема:

Організація санітарно-епідеміологічного нагляду в аеропорту

Виконав: Сацик М.В.

Студент КФ СНТ

186 група

Санкт-Петербург 2010

Зміст

Організація санітарно-карантинного нагляду в міжнародному аеропорту

Вимоги ветеринарного і фітосанітарного контролю в аеропорту

Ветеринарний контроль

Ветеринарні супровідні документи

Санітарія та гігієна (загальні положення)

Організація санітарно-карантинного нагляду в міжнародному аеропорту

П орядок і у слів про существленія з анітарной про зберігаючи тер іторіі Р Російським Ф едераціі, а т акже м еропріятія постановляє санітар-н ої охорони т ерріторіі Р Російським Ф едераціі, у станавливаются ф едеральнимі з аконіт, з анітарнимі п Равілем і і ними норм ативно п равовимі а ектами Р Російським Ф едераціі. М еропріятія п о о беспеченію з анітарной про зберігаючи г раніци РФ здійснюються з анітарно-епідеміологічними з танцями під керівництвом Міністрів Ук рства з дравоохраненія РФ. (ФЗ-2001р З анітарная про Охорона т ерріторіі Р Ф)

Санітарно-епідеміологічний контроль у міжнародному аеропорту полягає в перевірці у пасажирів наявності медичних сертифікатів, необхідних для в'їзду в країну призначення, трансферу або транзиту.

При поїздці в країни, неблагополучні з точки зору того або іншого захворювання, пасажирам необхідно зробити відповідні щеплення і отримати медичний сертифікат, що підтверджує вакцинацію. (Certi f icate o f vaccination - i mmunisation).

Вакцинація і до онтроль, із а е е в иполненіем п роізводятся в з оответствіі з т ребованіямі м іжнародний з анітарних п Равіль, п рінятих "Всесвітньої про рганізаціі з дравоохраненія" (WHO - w orld h ealth: o rganization).

Ч ленами е. тієї про рганізаціі я вляются б олее 150 г осударств, в т ому год Ісле і РФ. Г осударства, які вступили у ВООЗ, д алі про бязательство добро вільно і про Офіційні з ледовать м іжнародний п Равілем в області охорони здоров'я в про тношенія з д ругімі г осударствамі, і що ці п равіла н а т ерріторіях з оответствующіх г осударств б Удут мати силу з Закону.

Органи санітарно-карантинного контролю в аеропорту

Конвенція про м іжнародний г ражданской а віаціі предусматр ает, що до аждое г осударство - год льон І КАО д олжен п ринимает ефект івние м єри п п редотвращенію р аспространенія п осредством пов вушного т ранспорта: ж елтой л іхорадкі, ч уми, х Олера , тифу, віспи, малярії, з ібірской я зви, бруцельоз, я щура, меліодози, б ешенство, гепатиту "А" та інших з аразних хвороб. В основному ці хвороби поширені в країнах Африки, Південної Америки, Південно-Східної Азії.

Вони п ублікуются в буклеті (b ooklet) "М іжнародний п оездкі і здоров'я "(lnterna0onal T ravel a nd H ealth), в до оторий публікується з писок з тран, м де і меют "Зони і нфекціі", а т акже в "TIM" (Travel i nformation m anual).

З т окуляри з ренію р аспространенія до арантінних б олезней територія зем ного ш ара р Розділ Всесвітньої про рганізаціей з дравоохраненія на сім р Айон: Північна А Меріков, Південна Америка, Європа, Африка, Азія, Про Кеану, А встралія. При п еремещеніі г породжує і із про дного району в д Вказати п ріменяются м єри, п редупреждающіе п еренос до арантінних б олезней.

Згідно з російським законодавством існує перелік країн, відвідування яких вимагає обов'язкового щеплення проти жовтої лихоманки; рекомендуються, хоча і не є обов'язковими, щеплення від вірусного гепатиту "А" і черевного тифу.

Для до онтроль п Проведена в акцінаціі про формляется м іжнародний сертифікат в акцінаціі (International c ertificates o f v accinations), в до я ий у висловлював після послідовно д ень, м есяц (літерами), м од вакцинації:

п ротів ж елтой л іхорадкі (уеllow f ever);

п ротів х Олер (c holera) і д ІНШІ і нфекціонних захворювань.

Сертифікат - і індивідуальне д ОКУМЕНТА, н а р ебенка про формляют про тдельний сертифікат. Воно повинно бути розбірливо заповнене на мові що видала його країни, а також обов'язково англійською або французькою мовою. Прізвище власника посвідчення повинна бути написана латинськими літерами точно так само, як і в інших документах для його виїзду за кордон. На кожному свідоцтві повинні бути печатка компетентного органу і підпис власника. Сертифікат підписується кваліфікованим лікарем власноручно, ніякої штамп або печатка підписи не замінюють.

Відповідно до т ребованіямі У ОЗ (WНО) б ольшінство з тран в водять певні обмеження в про тношенія п ассажіра і п еревозчіка:

У відношенні пасажира:

1. До онтроль і н аблюденіе (surveillance), тобто п ассажір м ожет перебувати п од медичним н аблюденіем н а п еріод і нкубаціі (incubation), з читаючи з о дня відправлення, у випадку п Отеро і чи н едействітельності з ертіфіката.

2. П омещеніе в до арантін (quarantine) у з лучае х Олер н а 5 д ній з о д ня вильоту з і нфекціонной зони, а в з лучае ж елтой л іхорадкі - н а 6 д ній.

У відношенні перевізників:

Якщо н а В С б ил з променя х Олер і чи ж елтой л іхорадкі, В С м ожет б ить з адержано (mау b e d etained) на к короткому п еріод (very brief period) д ля д езінфекціі (disinfection) .

За п Равілем м іжнародний про рганізаціі з дравоохраненія (WHO) м іжнародний п ассажіру н е може б ить про тказано в о в'езде в з тран, про н н е м ожет б ить про штрафував (fined), п реследоваться і чи примушувати п Проведена в акцінаціі (крім і ммігрантов, з езонность р абочіх і п аломніков).

Перевізника н е д олжни з ілой п рінуждать до д епортаціі п ассажіра із а із чіт п еревозчіка і платити ш траф, про днако і ногда д епортаціі з лучан.

Додаткова і Інформація про вакцинації:

про тказ о т в акцінаціі п п ротівопоказаніям (contraindicated), в п ісьменном в иде з у казані причин д олжен б ить п рінят в о увагу (ta k е i nto a ccount);

п ри про тказе о т в акцінаціі п о р елігіозним і м едіцінскім п річінам п ассажіри м огут б ить в певних з променя п одчінени до онтроль і чи і золяціі (isolation);

н еякі а віакомпаніі п ри про тсутствіі і чи н ьогодні з ертіфіката п ринимает до У П п ассажіра н а у словиях, ч то п ассажір п одпішет "Гарантійний б ланк" (Form of i ndemnity). Е то про тносітся і до т ем, до то й меет м едіцінскіе п надання (on m edical g rounds);

п еріод д ействие в акцінаціі (н е з читаючи д ня п рівівкі) х Олера - 6 м есяцев, н ачіная з 6 д ній о т першого у кола; ж елтая л іхорадка - 1 0 л ет, н ачіная о т 1 0 д ня п ервого у кола.

Медичні свідоцтва потрібні і на деяких внутрішніх лініях, наприклад при поїздках в певну пору року в окремі райони Сибіру і Далекого Сходу. Зокрема, робочим геологічних партій, що прямують в такі райони, пропонується пройти вакцинацію проти енцефалітного кліща, який виявляє високу активність у травні-червні.

У Росії з 1995 р. діють правила, згідно з якими всі іноземні громадяни, які бажають в'їхати в країну на термін більше 3 міс., Повинні представити в дипломатичні представництва або консульські установи РФ, що видають візи, сертифікат, що підтверджує відсутність у них ВІЛ-інфекції (AIDS ).

У ряді ситуацій (подібних до тієї, яка мала місце навесні-влітку 2003 р. з причини поширення атипової пневмонії) санітарний контроль може проводитися шляхом візуального виявлення пасажирів, підозрюваних у зараженні тією чи іншою хворобою. При цьому такий пасажир по прильоту до пункту призначення за розпорядженням санітарного лікаря, який зустрічає літак, може бути ізольований у примусовому порядку, а в разі необхідності карантину можуть бути піддані і всі інші пасажири і члени екіпажу, що знаходяться на даному рейсі.

Крім цього, існують і інші способи проведення санітарного контролю, що здійснюються через служби видачі віз шляхом вимагання довідок від бажаючих в'їхати в країну про відсутність у них тих чи інших захворювань.

Для т ранзітних п ассажіров р азние з тран у становили р азние п равіла:

по-перше, нек я ий з тран т ребуют п ред'явленія свідоцтв про в акцінаціі д аже у т ех п ассажіров, до я их продовжуй політ н а т ому ж е з амолете, н а до я ий прибутку

в про-втор и х, м ноги е з тран н е т ребуют з ертіфіката про вакцинації у п ассажіров, до я их д РОБЛЯТЬ п ересадку н а інший р Ейс і н е п окідают т ерріторію аеропорту.

Санітарний до онтроль і з оответствующіе м єри з ащіти распростра няются і н а в оздушние з уда. Т ак, про м ногіх країнах, в визначено ні п еріоди г ода, п ріменяют про присківаніе з алона з амолета, з метою знищення м ух і до омарів, які я вляются переносниками деяких видів б олезней. З амолет м ожет б ить затриманий н а н еопределенний з рок для цілей: д езінфекціі, е сли про н п рівез н о б Орту з променя хол єри, про спи або ж елтой л іхорадкі з реді е го пасажирів.

Санітарний контроль передбачено не тільки по відношенню до людей, а й у ставленні до тварин і рослин. Так, перевезення пасажирами домашніх собак і кішок дозволяється тільки при наявності ветеринарного свідоцтва або ветеринарного сертифікату.

Вимоги ветеринарного і фітосанітарного контролю в аеропорту

У санітарну охорону кордонів входять також заходи з попередження проникнення і розповсюдження найнебезпечніших шкідників, хвороб і бур'янів сільськогосподарських культур. Відповідний контроль спрямований на захист рослинних ресурсів країни.

У завдання карантинної служби входять перевірка рослин, насіння, посадкового матеріалу, зернопродуктів, плодів, овочів і т.д. на виявлення небезпечних шкідників, збудників хвороб рослин і карантинних бур'янів у великих товарних партіях, посилках, бандеролях, ручної поклажі і багажу пасажирів, що прибувають з інших держав.

Вивезення рослин і продукції рослинного походження (насіння, зерна, свіжих плодів і овочів та інших) з Росії здійснюється відповідно до фітосанітарними умовами, передбаченими міжнародними конвенціями і угодами з карантину та захисту рослин. (Росія, в 1956 році приєдналася до міжнародної Римської конвенції з карантину і захисту рослин, в 1957 році вступив в Європейську і Средіноземноморскую організацію із захисту рослин).

Він проводиться в супроводі фітосанітарних сертифікатів за формою, передбаченої міжнародною концепцією ФЛО (Продовольчої і сільськогосподарської організацією при ООН). Ввезення в Росію з-за кордону товарів, підконтрольних фітосанітарної і карантинної служби, здійснюється за наявності імпортних карантинних дозволів та фітосанітарних сертифікатів. Фізичні особи, що провозять підкарантинні матеріали (борошно, крупу, сушені та свіжі овочі і фрукти, родзинки, спеції, горіхи, прянощі тощо), звільняються від надання зазначених вище документів, якщо маса цих продуктів не перевищує 5 кг. Категорично заборонено ввозити насіння і землю. Зрізані квіти допускається провозити при відсутності у них коренів.

Ветеринарний контроль

В о бласти у етерінаріі з анітарний до онтроль дозволяє Попереджув едіть поширення інфекційних б олезней ж ивотного. ветери арно-санітарна про Охорона г раніц р егламентіруется Законом РФ від 14 травня 1993 р. N 4979-1 "Про ветеринарії" (зі змінами від 30 грудня 2001, 29 червня, 22 серпня 2004 р) і здійснюється ється п обмеженістю до онтрольном в етерінарнимі п ункту аеропорту.

Ветеринарне свідоцтво - внутрішній російський документ встановленого зразка, який видається ветеринарним лікарем державної ветеринарної служби Російської Федерації для транспортування тварини по території Росії. Даний документ засвідчує той факт, що тварина здорово, тому отримати його необхідно за 2 - 3 дні до початку перевезення.

Для міжнародного перевезення тварини необхідно мати ветеринарний сертифікат, виданий в прикордонному контрольному ветеринарному пункті аеропорту в обмін на ветеринарне свідоцтво, та довідку, що підтверджує вакцинацію тварини проти сказу (у багатьох країнах існують вимоги, щеплення було зроблено не менше ніж за 3 міс. До від'їзд a ) термін придатності міжнародного документа становить 24 год

Ветеринарні свідоцтва та сертифікати потрібні і під час перевезення тваринницької продукції та живих тварин, що транспортуються в якості вантажу. Ветеринарні документи видаються на всі види тварин, включаючи птахів, хутрових звірів, лабораторних, домашніх і зоопаркових тварин, морських звірів бджіл, риб та ін

Ветеринарний і фітосанітарний види контролю проводяться, як правило, одночасно з митним оглядом.

Ветеринарні супровідні документи

Порядок видачі ветеринарних супровідних документів визначений, на виконання Закону РФ "Про ветеринарії" від 14.05.93 р. та "Положення про державний ветеринарний нагляд в РФ", затвердженого Постановою Уряду РФ від 19.06.94 р. № 706, Інструкцією, введеної Наказом заступника Міністра сільського господарства і продовольства РФ від 13.04.97 р. № 13-7-2/871, зміненої і доповненої Наказом керівника Департаменту ветеринарії від 21.08.98 р. № 28 (але СНД - Інструкцією, затвердженою Міжурядовим Радою по співробітництву в галузі ветеринарії від 22.1 1.98 г,).

Ветеринарні супровідні документи включають в себе:

Ветеринарні свідоцтва (форми 1, 2 і З);

Ветеринарна довідка - форма 4;

Ветеринарний сертифікат - форма 5 (а, Ь, с, d, e).

Ветеринарні свідоцтва форм № 1, 2, 3 супроводжують вантажі, що вивозяться за межі району (міста) при транспортуванні по території РФ та країн СНД.

Форма № 1 видасться на всі види тварин, включаючи птахів, хутрових звірів, лабораторних, домашніх і зоопаркових тварин, морських звірів, бджіл, риб, інших гідробіонов. ембріони і сперму тварин, запліднену ікру, інкубаційне яйце.

Форма № 2 видається на молоко і молочні продукти (вершки, казеїн), м'ясо та м'ясопродукти (ковбасні вироби і копченості, тваринні жири, субпродукти, желатин, кров сушена і консервована, альбумін харчової, рибу, морепродукти нерибні та інші продукти, що виробляються з них , включаючи рибу живу (для використання на харчові цілі), охолоджену, морожену, солону, пряну, китовий і риб'ячий жир, продовольчі яйцепродукти (включаючи яйце), продукти бджільництва (мед) і всі вила продовольчої сировини і харчових продуктів тваринного походження непромислової виробітку.

Форма № 3 видається на шкури, вовна, хутро, пух, пір'я, ендокринна та кишкова сировина, кров, кістки, продукти бджільництва (крім меду), корми для тварин, колекції та предмети колекціонування із зоології, анатомії, палеонтології тварин та інші види сировини .

Ветеринарні свідоцтва підписуються головним госветінспектором району (міста) або уповноважений ним лікар, при перевезеннях у країни СНД - додатково головним госветінспектором суб'єкта РФ, при експорті в інші країни в графі "Особливі відмітки" вказується номер і дата дозволу Департаменту ветеринарії (головного госветінспектора суб'єкта РФ за підконтрольним йому вантажів). Підпис засвідчується печаткою ветінспекціі.

При перевезеннях повітряним, залізничним і річковим транспортом ветеринарні свідоцтва видаються у двох примірниках під одним номером. На примірнику, переданому проводчіку або супроводжуючому вантаж, у правому верхньому кутку робиться напис "Дублікат".

Ветеринарна довідка - форма 4 супроводжує вантажі, що перевозяться в межах району (міста).

Ветеринарними сертифікатами (міжнародними) форма 5 (а, Ь, с. D. e) супроводжуються вантажі при експорті.

Перелік тваринницької продукції, на яку видається Ветеринарний сертифікат певної форми (a. b, c; d, с), наведено в його заголовку.

Ветеринарні сертифікати при експорті видаються я необмеженими контрольними ветеринарними пунктами на підставі ветеринарних свідоцтв. У ветеринарних свідоцтвах, що видаються для отримання Ветеринарного сертифіката, повинна бути Наведена інформація про виконання вимозі країни, в яку здійснюється експорт.

Ветеринарні сертифікати інших країн, при перевезенні вантажів на територію РФ, підлягають заміні на ветеринарні свідоцтва, які видаються прикордонними контрольними пунктами ветеринарними на підставі сертифікатів країн - експортерів.

Ветеринарні супровідні документи, заповнені різним чорнилом, шрифтами, почерками, що мають виправлення, неясний відбиток печатки, без печатки, без підпису, без повного найменування посади, без зазначення прізвища, ініціалів фахівця, який підписав документ, без зазначення всіх необхідних відомостей, в тому числі дати видачі, а також копії документів, вважаються недійсними.

Ветеринарні супровідні документи дійсні:

Ветеринарні свідоцтва та ветеринарна довідка - протягом трьох днів з моменту видачі і до початку транспортування, реалізації, зберігання;

Ветеринарні сертифікати, видані на території РФ на спортивних, циркових та інших тварин і птахів - при поверненні їх до Росії протягом 90 днів з моменту видачі, за умови що тварини знаходилися в благополучних щодо заразних захворювань країнах і це підтверджується державною ветеринарною службою цих країн.

Санітарія та гігієна (загальні положення)

Після доставки живих тварин в аеропорт призначення, контейнер перевізників повинен бути ретельно вичищений і вимитий до повернення і продезінфікований перед повторним використанням відповідно до вимог експортують, транзитних і імпортують країн.

Рекомендується, щоб ніяке обладнання, що перебувало в безпосередньому контакті з тваринами, не переносилося в повітряне судно до дезинфікування та миття чистою водою, щоб прибрати будь-які сліди дезинфікуючої речовини, яке могло б викликати пошкодження конструкцій повітряного судна.

По можливості необхідно організувати, ветеринарне обстеження, для поранених тварин або тих, які захворіли під час перевезення.

По можливості організуйте видалення хворих або мертвих тварин з контейнерів. Подібні дії повинні проводитися тільки при консультації з експертом і оформлятися короткою запискою. Коли з яких-небудь причин такі дії не можуть бути виконані, слід проінформувати наступні аеропорти за маршрутом і пункт призначення.

Після вивантаження контейнерів відповідні відсіки повітряного судна повинні бути перевірені і вичищені у випадку протікання або намокання.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Митна система | Контрольна робота
39.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м Чернігів
Організація податкового контролю
Наукова організація контролю
Організація і методика податкового контролю
Організація фінансового контролю на підприємстві
Організація контролю у відділі мерчендайзинга
Організація фінансового контролю в Україні
Якість продукції та організація технічного контролю
Організація контролю за діяльністю підлеглих на підприємствах
© Усі права захищені
написати до нас