Організація роботи з документами

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Санкт-Петербурзький державний університет сервісу та економіки
Інститут міжнародного туризму і менеджменту
Кафедра «Управління підприємницькою діяльністю»
Перевірив: __________________________________

 

 

Реферат

Тема: «Організація роботи з документами»
Предмет: «Документальне забезпечення управління»

Виконала: Пархачева Людмила Олексіївна
Спеціальність 061100
Шифр у.о. 06-133

Сиктивкар 2006

Зміст
1. Введення
2. Реєстрація та облік документів
2.1 Порядок обробки документів, що надходять.
2.2 Порядок обробки відправляються документів
2.3 Передача документів усередині організації
2.4 Облік кількості документів
2.5 Інформаційно-пошукова система (ІПС) для роботи з документами організації
2.6 Правила реєстрації й індексування документів
3. Організація контролю за виконанням документів
4. Зберігання документів, складання номенклатури справ
5. Приблизний трудовий договір
6. Орієнтовна посадова інструкція
7. Примірний протокол
8. Примірне лист
9. Примірне положення про структурний підрозділ
10. Приблизний АКТ
11. Примірне штатний розклад
12. Примірний наказ
13. Література

1. Введення
Діловодство становить повний цикл обробки і руху документів з моменту їх створення (або одержання) до завершення виконання і відправлення.
Документи закріплюють виробничі відносини, як усередині підприємства, так і з іншими організаціями і нерідко служать письмовим доказом при виникненні майнових, трудових та інших спорів, які розглядаються цивільними, арбітражними і третейськими судами.

2. Реєстрація та облік документів
Рух документів з моменту їх отримання або створення до завершення виконання рішень по них, відправлення або здачі в справу утворюють документообіг організації. Порядок руху документів в організації закріплюється в схемах проходження документів, які розробляються службою документаційного забезпечення і затверджуються керівництвом організації. При функціонуванні системи автоматизованої обробки, інформації в схеми повинні бути включені обчислювальні центри і всі пункти обробки документів за допомогою засобів обчислювальної техніки.
Організація документообігу в умовах застосування засобів обчислювальної техніки повинна забезпечувати сумісність ручної й автоматизованої обробки документів.
2.1 Порядок обробки документів, що надходять.
Документи, що надходять в організацію, у тому числі створені за допомогою засобів обчислювальної техніки, проходять первинну обробку, попередній розгляд, реєстрацію, розгляду керівництвом і доставляються виконавцям.
На отриманому документі проставляється реєстраційний штамп.
Документи з грифом «особисто» або адресовані громадським організаціям в експедиції не розкриваються, а передаються по призначенню.
Попередній розгляд документів проводиться з метою розподілу документів, що надійшли на потребують обов'язкового розгляду керівництвом і направляються безпосередньо в структурні підрозділи та відповідальними виконавцями. Попередній розгляд не здійснюється, виходячи з оцінки змісту документів, на підставі встановленого в організації розподілу обов'язків. Без попереднього розгляду передаються по призначенню документи, адресовані безпосередньо в структурні підрозділи або посадовим особам.
Пропозиції, заяви і скарги громадян передаються в підрозділи по розгляду листів громадян.
Документи, адресовані керівництву організації або не мають вказівки конкретної посадової особи або структурного підрозділу, попередньо розглядаються в службі документаційного забезпечення.
На розгляд керівництва передаються документи, отримані з урядових і вищих органів, що містять інформацію з принципових питань діяльності організації і потребують рішення керівництва. Інші документи після попереднього розгляду службою документаційного забезпечення направляються виконавцям.
Обробка і передача документів виконавцям повинні здійснюватися в день надходження документів у службу документаційного забезпечення або в перший робочий день при їх надходженні в неробочий час.
Документи, рішення по яких виконуються декількома структурними підрозділами, передаються їм по черзі або одночасно в копіях. Оригінал передається відповідальному виконавцю, названому в резолюції першим. Необхідність розмноження документів і кількість копій визначається особою, що організує виконання.
При необхідності невідкладного рішення по надійшов документом допускається ознайомлення виконавця з його змістом до розгляду документа керівництвом організації.

2.2 Порядок обробки відправляються документів.
Документи, що відправляються організацією, у тому числі створені за допомогою засобів обчислювальної техніки, сортуються, упаковуються, оформляються як поштове відправлення і здаються у відділення зв'язку. Обробка і відправлення документів здійснюється централізовано експедицією або співробітниками служби документаційного забезпечення відповідно до Поштових правил.
2.3 Передача документів усередині організації.
Передача документів між структурними підрозділами провадиться через інспекторів (секретарів) структурних підрозділів або осіб, відповідальних за документаційне забезпечення. Документи передаються з відповідною оцінкою в реєстраційній формі.
Передача документів на ОЦ для обробки, а також отримання документів (машинограм) з ОЦ здійснюється через секретаря структурного підрозділу або особа, відповідальна за документаційне забезпечення.
2.4 Облік кількості документів
Облік повинен провадиться в комплексі з іншими заходами щодо вдосконалення роботи з документами.
Здійснюється як повний, так і вибірковий облік документів організації (по структурних підрозділах або групам документів). Окремо враховуються пропозиції, заяви і скарги громадян. При підрахунку кількості документів за одиницю обліку приймається кожен екземпляр, у тому числі розмножений і машинописний.
У службах оперативного розмноження і машинописних бюро проводиться облік створюваних копій документів.
Підрахунок кількості машинозчитуваних здійснюється за обліковими картках і журналам обліку роботи обчислювального центру. Результати обліку документів узагальнюються службою документаційного забезпечення і представляються керівництву організації для вибірки заходів щодо вдосконалення роботи з документами.
2.5 Інформаційно-пошукова система (ІПС) для роботи з документами організації
В організаціях створюються ІПС ручного типу, механізовані, автоматизовані. ІПС включає реєстрацію й індексування, створення на їх основі інформаційно-пошукових масивів (картотек, масивів на машинних носіях) і оперативне збереження документів.
Для досягнення інформаційної сумісності пошукових масивів організації галузі необхідна централізована розробка класифікаторів: типової номенклатури справ, класифікатора кореспондентів, класифікатора структурних підрозділів (за наявності типових структур), класифікатора назв видів документів, класифікатора аспектів діяльності організації, класифікатора питань, що містяться в пропозиціях, заявах і скаргах громадян, і ін

2.6 Правила реєстрації й індексування документів
Реєстрація документів - фіксація факту створення або надходження документа шляхом проставлення на ньому індексу [1] з наступним записом необхідних відомостей про документ у реєстраційних формах.
Індекс документа складається з порядкового номера в межах масиву документів, який, виходячи з завдань пошуку, доповнюється індексами по номенклатурі справ, класифікатором кореспондентів, виконавців і ін В індексі документа дотримується наступна (або зворотна) послідовність його складових частин: порядковий реєстраційний номер, індекс по номенклатурі справ, індекс по використовуваному класифікатором. Складові частини індексу відокремлюються друг від друга косою рискою.
Реєстрації підлягають всі документи, що вимагають обліку, виконання і використання в довідкових цілях (розпорядницькі, планові, звітні, обліково-статистичні, бухгалтерські, фінансові тощо), як створювані і використовувані усередині організації, так і направляються в інші організації і що надходять з вищестоящих , підвідомчих і інших організацій і приватних осіб. Реєстрації підлягають як традиційні машинописні (рукописні) документи, так і створювані засобами обчислювальної техніки (машиночитаних, машинограм).
Документи реєструються в організації один раз: що надходять - у день надходження, створювані - у день підписання або затвердження. При передачі зареєстрованого документа з одного підрозділу в інший воно повторно не реєструється.
Реєстрація документів провадиться в межах груп залежно від назви виду документа, його автора і змісту. Наприклад, окремо реєструються накази керівника по основній діяльності, накази керівника по кадрам, накази керівника вищестоящої організації по основній діяльності, рішення колегії вищестоящої організації, акти ревізії фінансово-господарської діяльності, бухгалтерські зведення, звіти підприємств, акти впровадження результатів наукових розробок, плани роботи підвідомчих організацій, заявки на матеріально-технічне постачання і т.д. Порядкові реєстраційні номери привласнюються документам у межах кожної групи.
Реєстрація вступників та створюваних документів проводиться в основному централізовано: у місцях створення і виконання документів. Наприклад, планова документація реєструється в плановому відділі, документи з постачання - у відділі постачання, протоколи і рішення колегії - у секретаріаті, розпорядницькі документи по основній діяльності, підписані керівником організації, документи, що надходять з вищестоящих організацій або їх їм, - у службі документаційного забезпечення і т.д. Місце реєстрації документа закріплюється в інструкції з документаційного забезпечення управління й у табелі документів організації.
Документи реєструються на картках. Щоб досягти інформаційної сумісності реєстраційних даних і створити умови для переходу до автоматизованої реєстрації, визначений обов'язковий склад реквізитів реєстрації: автор (кореспондент), назва виду документа, дата документа, індекс документа (дата й індекс надходження документа) [2], заголовок документа або його короткий зміст, резолюція (виконавець, зміст доручення, автор, дата), термін виконання, позначка про виконання (короткий запис вирішення питання по суті, дата фактичного виконання і індекс документа-відповіді, номер справи). Склад обов'язкових реквізитів у разі необхідності може бути доповнений наступними: виконавці, підпис виконавця, що засвідчує одержання документа, хід виконання, позначка про додатки й ін Порядок розташування реквізитів на реєстраційних формах і використання зворотного боку регістраційно-контрольних карток визначається самою організацією.
Кількість примірників реєстраційно-контрольних карток визначається числом довідкових і контрольних карток у структурних підрозділах, де документ буде виконуватись і контролюватися.
Реєстрація документів-відповідей здійснюється на реєстраційних формах ініціативних документів. Документу-відповіді привласнюється самостійний порядковий реєстраційний номер у межах відповідного реєстрованого масиву.
Пропозиції, заяви і скарги громадян реєструються на регістраційно-контрольних картках установленої форми.
Для реєстрації документів можуть використовуватися копіювально-розмножувальна і обчислювальна техніка.
В автоматизованій ІПС реєстрація документів здійснюється з використанням машиноорієнтованого реєстраційно-контрольної картки, побудованої на базі обов'язкових реквізитів реєстрації або шляхом прямого введення їх з документа.
Довідкові картотеки формуються з регістраційно-контрольних карток у залежності від завдань конкретних ІПС відповідно до використовуваних класифікаторів. Складаються наступні картотеки:
· Довідкові
· Контрольно-довідкові
· З географії документів, що надходять
· За пропозиціями, заявами і скаргами громадян
· Тематичні (накази, рішення) і ін
Інформаційно-пошукові масиви автоматизованих ІПС формуються на основі інформації про документи, зафіксованих на машинних носіях.
3. Організація контролю за виконанням документів
Контролю підлягають документи, що вимагають виконання. Контроль виконання включає постановку документа на контроль, перевірку своєчасного доведення документа до виконавця, облік і узагальнення результатів контролю виконання. Контроль здійснюють керівники, служба документаційного забезпечення і відповідальні виконавці. Контроль виконання організаційно-розпорядчих документів здійснюється за дорученням керівництва організації спеціальною службою, що входить до складу управління справами, канцелярії, загального відділу і т.п., чи спеціально призначеною особою. Контроль виконання документів інших систем документації (планової, по матеріально-технічному постачанню і т.д.) ведеться з доручення керівників у відповідних структурних підрозділах.
Терміни виконання документів обчислюються в календарних днях з дати підписання (затвердження) документа, а для документів, що надійшли з інших організацій - з дати їх надходження. Терміни виконання документів встановлені в Типовій інструкції з діловодства в міністерствах і відомствах Російської Федерації, затвердженої за розпорядженням Уряду РФ від 24.06.92 № 1118-р головою комітету у справах архівів. Індивідуальні терміни встановлюються керівниками. Кінцева дата виконання вказується в тексті документа чи в резолюції керівника.
Зміна терміну виконання провадиться тільки за вказівкою керівника в наступному порядку: типові терміни - прийняттям нового акту, індивідуальні - розпорядженням керівника, який їх установив.
Документ вважається виконаним і знімається з контролю після виконання завдань, запитів, повідомлення результатів зацікавленим організаціям і особам і або іншого документованого підтвердження виконання. Результати виконання відзначаються на документі, у регістраційно-контрольній картці і на екземплярі відповіді, що залишається в організації. При контролі виконання використовуються екземпляри РКК, заповнюваність при реєстрації документів.
Службою контролю здійснюються наступні операції:
· Формування картотеки контрольованих документів
· Напрямок картки контрольованого документа в підрозділ-виконавець
· З'ясування в структурному підрозділі прізвища, імені, по батькові і телефону конкретного виконавця
· Нагадування підрозділу-виконавцю про термін виконання
· Отримання інформації про хід і результати виконання
· Запис ходу і результатів виконання в картці контрольованого документа
· Регулярне інформування керівників про стан і результати виконання
· Повідомлення про хід та результат виконання документів на оперативних нарадах, засіданнях колегіальних органів
· Зняття документів з контролю за вказівкою керівників
· Формування картотеки виконаних документів
Картки контрольованих документів (контрольна картотека) систематизується по термінах виконання документів, за виконавцями, групами документів (накази міністра, рішення колегії та ін.)
Перевірка ходу виконання здійснюється на всіх етапах до закінчення терміну в наступному порядку:
1. Завдань наступних років - не рідше одного разу на рік
2. Завдань наступних місяців поточного року - не рідше одного разу на місяць
3. Завдань, доручень поточного місяця - кожні десять днів і за п'ять днів до закінчення терміну.
Якщо документ пересилається на виконання в підвідомчу організацію з наступним інформуванням про результати розгляду, разом з документом відправляється два екземпляри регістраційно-контрольної картки. Після виконання один екземпляр картки повертається з указівкою дати виконання і змісту відповідних заходів. У структурних підрозділах контроль виконання документів ведеться на загальних підставах.
Служба документаційного забезпечення чи особа, відповідальна за документацію, враховують і узагальнюють дані про хід і результати виконання документів у терміни, встановлені керівником, але не рідше одного разу на місяць.
Формування справ - угруповання виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ. Справи формуються в організаціях централізовано чи децентралізовано. Формуванням справ у структурних підрозділах займаються особи, відповідальні за документацію. Контроль за правильним формуванням справ в організації та її структурних підрозділах здійснюється службою документаційного забезпечення чи особою, відповідальною за документацію.
При формуванні справ необхідно дотримуватися наступні загальні правила:
· Поміщати в справу тільки виконані, правильно оформлені документи відповідно до заголовків справ по номенклатурі
· Поміщати разом усі документи, що відносяться до вирішення даного питання
· Відвідувати додатки разом з основними документами
· Групувати в справу документи одного календарного року, за винятком перехідних справ
· Роздільно групувати в справи документи постійного і тимчасового термінів зберігання
· Поміщати в справу машинограми на загальних підставах.
У справу не повинні міститися документи, що підлягають поверненню, зайві екземпляри, чернетки; справа не повинна перевищувати 250 аркушів.

4. Зберігання документів, складання номенклатури справ
Номенклатура справ - це систематизований перелік заводяться в організації справ із зазначенням термінів їх зберігання, оформлений в установленому порядку. Номенклатура справ складається з метою обгрунтованого розподілу документів і формування справ, забезпечення пошуку документів і обліку справ. Вона є класифікаційним довідником і використовується при побудові інформаційно-пошукової системи. Розрізняють три види номенклатури справ: типову, зразкову і номенклатуру для організації.
Типова номенклатура справ складається для однорідних за характером діяльності і структурі організацій. Вона встановлює типовий склад справ з єдиною системою індексації в галузі і є нормативним документом.
Приблизна номенклатура справ встановлює зразковий склад справ для однорідних за характером діяльності, але різних за структурою організацій із зазначенням їх індексу і носить рекомендаційний характер.
Типові і зразкові номенклатури справ розробляються службами документаційного забезпечення міністерств і відомств РФ, затверджуються їх керівниками. Перед затвердженням типові і зразкові номенклатури узгоджуються з Центральною експертною комісією (ЦЕК, ЕК) міністерства (відомства) чи організації, що мають підвідомчу мережу, на яку поширюється типова (зразкова) номенклатура справ. Потім вони підлягають узгодженню з організаціями державної архівної служби.
Номенклатура для організації складається службою документаційного забезпечення на основі номенклатури справ структурних підрозділів. Номенклатура справ організації, попередньо узгоджена з ЦЕК (ЕК) організації, узгоджується з експертно-перевірочною комісією (ЕПК) державного архіву, куди документи надходять на державне зберігання, і затверджуються керівником організації. Організації, що не здають документи на державне зберігання номенклатуру справ погоджують з ЦЕК або ЕК вищестоящої організації або з її керівником.
При складанні номенклатури справ організації слід керуватися типовими і зразковими номенклатурами справ, типовими і відомчими переліками із зазначеними в них термінами зберігання.
У номенклатуру справ включаються заголовки справ, що відображають всі документовані ділянки роботи організації. У тому числі вказуються довідкові та контрольні картотеки, особисті справи. [3] Кожна справа, включена до номенклатури, повинна мати індекс. Індекс справи складається з індексу структурного підрозділу (за класифікатором структурних підрозділів) та порядкового номера справи в межах розподілу. За наявності у справі кількох томів (частин), індекс проставляється на кожному томі з додаванням «т. 1 »,« т. 2 »і т.д.
Номенклатуру справ в організації складають за встановленими нормами, друкують у необхідній кількості примірників. Перший примірник номенклатури справ організації зберігається в службі документаційного забезпечення управління (ДОП), другий використовується в службі ДОП в якості робочого, третій використовується у відомчому архіві, з яким узгоджувалася номенклатура справ і куди документи надходять на постійне зберігання.
Номенклатура справ складається і узгоджується заново у випадку корінних змін функцій і структури організації, але не рідше одного разу на п'ять років. Щорічно уточнюється, затверджується керівництвом організації і вводиться в дію з 1 січня наступного року.
Протягом року в затверджену номенклатуру справ вносяться відомості про заклад справ, про включення нових справ і т.д. По закінченню року в неї вносяться підсумкові відомості про категорії та кількість заведених справ. Підсумковий запис номенклатури справ організації складається на основі підсумкових записів номенклатур справ структурних підрозділів.
Справи організації підлягають оформленню при їх закладі і по завершенні року. Оформлення справ включає комплекс робіт з їх технічної обробки і проводиться співробітниками відповідних структурних підрозділів за методичної допомоги і під контролем відомчого архіву.
Правильно оформлені документи у справах допоможуть у створенні гарного архівного фонду області, краю, регіону. У деяких регіонах видані закони про архівний фонд.
У залежності від термінів зберігання проводиться повне або часткове оформлення справ. Справи постійного, довготривалого зберігання і з особового складу підлягають повному оформленню, яке передбачає підшивку чи палітурку справи, нумерацію аркушів у справі, складання листа - завірителя справи, складання в необхідних випадках внутрішнього опису документів, оформлення реквізитів обкладинки справи. Справи тимчасового (до 10 років включно) зберігання не підшиваються, аркуші в них не нумеруються, документи в них зберігаються в швидкозшивачах.
Обкладинка справ постійного і довготривалого зберігання оформляється за встановленою формою. Після закінчення року в написі на обкладинках справ постійного і довготривалого зберігання вносяться уточнення: перевіряється відповідність заголовків справ на обкладинці змісту підшитих документів, у необхідних випадках в заголовок справи вносяться додаткові відомості (проставляються номери наказів, протоколів, види і форми звітності тощо ). Дата на обкладинці має відповідати року заведення і закінчення справи. У справі, що містить документи за більш ранні роки, ніж рік утворення справи, під датою вноситься запис: «Є документи за ... роки». На обкладинках справ, що складаються з декількох томів (частин), проставляються крайні дати документів кожного тому (частини). При позначенні точної календарної дати вказуються число, місяць і рік, або рік, місяць і число. Число і рік позначаються арабськими цифрами, назва місяця пишеться словами. При позначенні календарної дати допускається скорочена цифрове написання, у тому випадку якщо це буде приводити до неоднозначності тлумачення дати.
На обкладинці може проставлятися олівцем за погодженням з відомчим архівом номер справи за описом, номер опису і фонду.
При зміні назви організації (її структурного підрозділу) протягом періоду, охоплюваного документами справи, або при передачі справи до іншої організації (структурний підрозділ) на обкладинці дописується нова назва цієї організації (структурного підрозділу).
Написи на обкладинках справ постійного і довготривалого зберігання треба провести чітко чорними світлостійким чорнилом або тушшю.
На завершення справи постійного, довготривалого зберігання і справи по особовому складу, які пройшли експертизу цінності і оформлення відповідно до наведених вище вимог, щорічно складаються описи. На справи тимчасового зберігання описи не складаються. Описи справ структурних підрозділів складають працівники, відповідальні за документацію, під безпосереднім методичним керівництвом відомчого архіву.
Описи складаються окремо на справи постійного зберігання, на справи тривалого зберігання, на справи з особового складу та інші однотипні справи (наукові звіти по темах, судові та слідчі справи, раціоналізаторські пропозиції і т.п.).
В організаціях, що мають великий обсяг документів по кожному структурному підрозділу, описи на справи постійного зберігання складаються щорічно кожним підрозділом під безпосереднім методичним керівництвом відомчого архіву. Описи, підготовлені структурними підрозділами, служать основою для підготовки зведеного опису організації, яку готує відомчий архів і за якою він здає справи на державне зберігання. В організаціях з невеликим обсягом щорічно утворюються справ допускається включати в опис справи за кілька років. Описи справ з особового (особистих справ) можуть складатися за кілька років з суцільною нумерацією справ.
Описи справ складаються за встановленою формою у двох або трьох примірниках. При передачі справ із структурного підрозділу у відомчий архів на всіх примірниках опису проти кожної справи, включеної в неї, робиться відмітка про наявність справи. У кінці кожного примірника опису вказуються цифрами і прописом кількість фактично переданих (прийнятих) справ, проставляються підписи співробітників, що здійснюють прийом-передачу чисел, вказується дата. При передачі особливо цінних справ перевіряється кількість аркушів у справах.
Разом зі справами з структурних підрозділів у відомчий архів передаються реєстраційно-контрольні картки на документи, реєстраційні журнали та інші реєстраційні форми, які включаються в опис як окремі одиниці зберігання.
Трудовий договір.
1.09.2004г. Сиктивкар № 156
1. Товариство з обмеженою відповідальністю (організація) Фірма «Олена»
в особі генерального директора Іванової Олени Альбертівни
іменоване надалі ТОВ, і Пархачева Людмила Олексіївна
іменований надалі «Працівник», уклали цей договір про наступне:
2. Працівник Пархачева Людмила Олексіївна
приймається на роботу в швейний цех
по професії, посади Модельєр-конструктор
Кваліфікації Дизайнер одягу, кравець 5 розряд
3. Договір є: договором по основній роботі
договором за сумісництвом
4. Вид договору:
- На невизначений термін (безстроковий)
- На певний срок_______________________________________
Вказати причину укладання строкового договору
- На час виконання певної работи_____________________
Вказати, який
5. Термін дії договору: початок роботи 1.09.2005
закінчення роботи _____________
6. Строк випробування:
а) без випробування
б) 1 міс.
7. Працівник повинен виконувати такі обов'язки:
Розробляти моделі верхнього жіночого одягу, у відповідності з напрямком моди і вимогою груп населення; проводити соц.опроси з виявлення потреб населення; надавати ескізи моделей на худ.совет; розробляти конструкції затверджених моделей; виготовляти лекала на типові фігури і кроїти за ним пробні моделі; проводити примірки пробних моделей, стежити за правильністю технологічного пошиття; надавати колекції відшитих моделей на худ.совет; здійснювати технічну градацію лекал затверджених моделей; пояснювати штату закрійників і кравців особливості крою і технологій обробок даних моделей; підбирати тканини і фурнітуру для моделей; стежити за виробництвом ; здійснювати замовлення бажаних тканин і фурнітури; надавати колекції на худ.совет раз на 2 місяці ..
8. ТОВ зобов'язане організувати працю працівника, створити умови для безпечного і ефективного праці, обладнати робоче місце відповідно до правил охорони праці і техніки безпеки, своєчасно виплачувати обумовлену контрактом заробітну плату.
Надається особистий кабінет, інвентар необхідний для нормальних умов праці, комп'ютер з виходом в Інтернет, журнали і каталоги модного одягу. Раз на рік пропонується підвищення кваліфікації, навчання в Москві.
9. Обов'язки ТОВ щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за важкі, особливо важкі роботи і роботи із шкідливими, особливо шкідливими або небезпечними умовами труда_________________________________________________________
_________________________________________________________
10. Гарантії згідно ТК РФ________________________________
11. Особливості режиму робочого часу:
- Повний робочий день____________ 9.5ч ______________________
- Повна робоча неделя__________ 5 днів ______________________
11. Працівникові встановлюється:
- Посадовий оклад (тарифна ставка )______ 4000 ______________руб.
на місяць або _____________руб. за 1 годину роботи;
- Надбавка (доплата та інші виплати) 20% від розцінки за кожну модель, і 40% від власного крою.
12. Працівникові встановлюється щорічна відпустка тривалістю:
- Основний ______44_________ робочих днів
- Додатковий (навчальний) ____40______ робочих днів
13. Інші умови договору, пов'язані зі специфікою праці
____________________________________________________________________________________________________________________________
14. Види й умови соціального страхування: страховий медичний полюс
15. Юридичні адреси та підписи сторін
Підприємство: ТОВ Фірма «Олена» Адреса: Першотравнева 92
Телефон 42-24-06
М.п
Овал: м.п Директор: Іванова Олена Альбертівна
Працівник Пархачева Л.А
Адреса Тентюковская 115-101
Паспорт: серія8703 № 874685
Телефон 22-45-12


ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник:
ТОВ фірма «Олена» ______________Іванова Є.А.
Найменування організації Підпис
Дата: 1.10.2005
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ Технологія швейних ЦЕХУ
1. Загальні положення
Призначення посади
Контроль якості виробів, складання плану для закрійного цеху
Структура взаємодії
Підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства.
Керує роботою працівників швейного цеху: кравців, комірника, механіка. Взаємодіє з працівниками закрійного цеху: модельєром конструктором, закрійниками, вишивальниці.
Нормативні документи
У своїй діяльності керується ГОСТами
Призначення та звільнення
Призначається і звільняється з посади в порядку, встановленому в організації відповідно до чинного законодавства, що регулює трудові відносини.
2. Обов'язки
2.1. Забезпечує організацію і координує роботу працівників швейного цеху, розробляє їх посадові обов'язки, визначає ступінь відповідальності.
2.2. Бере участь у розробці технологічних обробок, для нових моделей, вносить пропозиції щодо його вдосконалення моделей на худ.советах.
2.3. Організовує масові свята, для співробітників
2.4. Взаємодіє з директором магазину по збуту продукції, визначає план роботи
2.5 Організовує навчання нових кравців
2.6. Забезпечує своєчасне виконання плану
2.7. Здійснює контроль за своєчасним інформуванням керівників про проблеми виникають в організації
2.8. Здійснює інструктаж з техніки безпеки;
2.9. Надає першу медичну допомогу, при необхідності
3. Права
Має право:
3.1. Звертатися до керівника, його заступникам, начальникам відділів з питань, що належать до виробництва, і плану.
3.2. Отримувати від керівника, його заступників інформацію, необхідну для виконання посадових обов'язків і разових завдань.
3.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення методів роботи швейного цеху
3.5. Вносити пропозиції з питань:
• зміни штатного розкладу швейного цеху;
• заохочення працівників швейного цеху;
3.6. Запитувати інформацію від структурних підрозділів організації, що відноситься до сфери діяльності.
3.7. Проходити підготовку і підвищення кваліфікації за рахунок коштів організації.
3.8. Знайомитися з матеріалами своєї особової справи та відгуками про свою роботу.
4. Відповідальність
За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, несе відповідальність згідно з КЗпП РФ.
5. Професійні якості та знання
Знання
1. Технологія швейного виробництва
2. Конструювання жіночого одягу
3. Ремонт швейного обладнання
4. Користування ПЕОМ
5. перша медична допомога
6. Положення, статут організації.
7. Правила внутрішнього розпорядку.
8. Правила експлуатації устаткування.
Уміння та якості
1. Представницькі якості.
2. Відповідальність.
3. Наполегливість.
4. Ініціативність.
5. Вміння оперативно приймати рішення.
6. Наявність досвіду керівної роботи.
7. Організаторські здібності
8. Уміння створювати конструктивну робочу обстановку в колективі.
9. Емоційна стійкість.
6. Кваліфікаційні вимоги
Освіта - Середньо-спеціальна (швейне). Крім того, підвищення кваліфікації не менше одного разу на п'ять років за фахом «Технолог швейного виробництва»
Керівник ______________ Іванова О.А.
підпис
Дата 1.10.2005
З посадовою інструкцією ознайомлений (а) ___________ Перкова Т.А.
підпис
Герб ТОВ фірма «Олена»
ПРОТОКОЛ
Засідання художньої ради
Голова - Іванова О.А.
Секретар - Перкова Т.В.
Були присутні: 5 людей
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про модні тенденції
Доповідь Іванова Е.А
Слухали: Бугримова Є.М., Пархачева Л.А., Оплесніна.А.М
Перкова Т.А.
Іванова О.А. - «У нинішньому сезоні популярні соковиті відтінки берюзового, пісочного, кольору хакі, силуети полуприлегающие, тканини хвилясті, шовкові і легкі, актуальні східний і етно-стилі ....»
2. Про розробку нової колекції весна-літо 2006
Доповідь Пархачева Л.А.
Слухали: Бугримова Є.М., Іванова О.А. , Оплесніна.А.М,
Перкова Т.А.
Пархачева Л.А. - «Я уявляю ескізи колекції весна-літо 2006, у відповідності з напрямком моди, моя колекція витримана у відтінках блакитного і рожевого кольорів в етноческом стилі, я пропоную поєднання тканин оксамиту і натурального шовку ... ..»
Висновок: Колекція затверджена голосуванням (4-за, 1-проти)
Голова _________________ Іванова О.А.
підпис
Секретар ________________     Перкова Т.А.
підпис

ТОВ фірма «Олена» директору ВАТ «Текстілпром»
Адреса: м. Сиктивкар р-ну Бордунова М.П.
Вул.Первомайського 92 тел. 195000 м.Москва
Тел.422406 вул. Смоленська 5
        
____________________________________________________________
Довідкові дані організації
10.10.2005 № 102
Дата
 
Про призначення точної дати поставки товару.
Сповіщаємо вас, що замовлена ​​продукція на суму 45000 рублів, проплачена і просимо сповістити про точну дату поставки.
Генеральний директор ТОВ «Олена» ___________ Іванова О.А.
підпис

ВАТ «Текстільпром»
Директор Бордунова М.П
Герб РФ
ТОВ фірма «Олена» ЗАТВЕРДЖУЮ
магазин «Олена» Генеральний директор
Посада
_______Іванова Є.А.
Підпис
12.05.2005
Положення про структурний підрозділ
12.05.2005 № 5
Дата
1. Загальні положення
1.1. Магазин є підрозділом фірми, що здійснює роздрібний продаж жіночого одягу на підставі цього положення
1.2. Магазин очолює завідуючий, безпосередньо підпорядкований директору фірми
1.3. У своїй діяльності торговельне підприємство керується законом у сфері торгівлі та обслуговування населення, нормативними актами та положеннями
2. Завдання
2.1. Організація роздрібної торгівлі і обслуговування населення
2.2.Техніческое і технологічне забезпечення з організації торгівлі та обслуговуванні населення.
3. Функції
3.1. Здійснює роботу з роздрібної торгівлі та обслуговування населення
3.2.Осуществляет прийом товару
3.3 Здійснює відправку товару
4. Права
Завідувач магазину має право
4.1. Вимагати від підлеглих сумлінного виконання посадових обов'язків
4.2. Вимагати від підлеглих виконання правил внутрішнього розпорядку, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки
5. Відповідальність
Завідувач магазину несе відповідальність за:
5.1. Несвоєчасне і неякісне виконання своїх посадових обов'язків
5.2. Втрату і псування ввірених йому документів, товару, устаткування
5.3 Розголошення комерційної таємниці
Завідувач магазину   Бугримова Е.А
Посада Підпис

Герб РФ
ЗАТВЕРДЖЕНО
ТОВ фірма «Олена» Наказ керівника
АКТ от27.12.2005 № 5
24.12.2005 № 5 Дата
                                                                         Ген.директор Іванова Е.А
Ініціали, прізвище
_______________
Підпис
27.12.2005
Про повернення грошових коштів покупцям
Тема акту
Підстава: Вироби продані з браком тканини, після чищення стала розходитися.
Найменування вироби
артикул
колір
Вартість руб.
число
блуза
1235899
синій
1200.00
2.12.2005
брюки
1235890
чорний
890.00
10.12.2005
Разом: 2090.00руб.
Відшкодувати грошові кошти покупцю Іванова Є. А_________
Підпис
Уніфікована форма № T -3
Затверджена постановою Держкомстату
Росії від 06.04.2001 № 26
Код
0301017

Форма по ОКУД
ТОВ фірма «Олена» за

ОКПО
найменування організації
ШТАТНИЙ РОЗКЛАД
на "1" февраля2005 Року
Номер документа
Дата
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом від «1» лютого 2005 року № 160
Штат у кількості 22 одиниць
з місячним фондом заробітної плати
275900 рублів
160
1.02.2005
Структурний підрозділ
Професія (посада)
Кількість штатних одиниць
Оклад (тарифна ставка), грн.
Надбавка, руб.
Місячний фонд заробітної плати, руб.
найменування
код
премія
Сівши коеф.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Закрійні цех
1
Закрійник
Конструктор
Вишивальниця
2
1
1
2500
4000
5000
500
1250
2000
2500
2000
4.800
12500
8800
7500
Швейний цех
2
Кравець
Технолог
Механік
Комірник
8
1
1
1
5000
3000
1000
3000
1000
2500
1500
500
1500
64000
7500
1500
4500
Магазин
3
Продавець
Директор
3
1
2000
5000
1000
2500
1000
2000
12000
9500
Управління
4
Ген.директор
Фін.діректор
Бухгалтер
1
1
1
5000
9000
9000
2500
4500
4500
113600
121100
13500
13500
Разом по документу
22
275900

Керівники структурних підрозділів Ген.директор Іванова О.А.

Фін.діректор Іванов В.В.

Головний бухгалтер Селеванова Л.І.
Типова форма № П-5
Затверджена постановою Держкомстату
Росії від 06.04.2001 № 26
ТОВ фірма «Олена»
найменування організації
НАКАЗ
(Розпорядження)
про переведення працівника на іншу роботу
Перевести на іншу роботу
Оплесніну Ганну Михайлівну
прізвище, ім'я, по батькові
тимчасово перевести
вид перекладу (постійно, тимчасово)
Відсутність прямих обов'язків (вишивки) і брак штатних одиниць закрійників
причина перекладу
нове місце роботи
Закрійні цех
закрійниця
оклад (тарифна ставка) 2500руб. 00коп.
надбавка 3750руб. 00коп.
Підстава:
зміна до трудового договору (контракту) від «1» августа2005 року № 30
Керівник організації Ген.директор _________Іванова Є.А.
посада підпис
«1» августа2005 року

5. Література
1. Кірсанова М.В., Аксьонов Ю.М. Курс діловодства: Документальне забезпечення управління: Навчальний посібник - 2 видавництва. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: НГАЕіУ, 1999.
2. Документи і діловодство: довідковий посібник. Сост. Лихачов М.Т.-М.: «Економіка», 1991.


[1] При реєстрації документів, що надходять у реєстраційному штампі проставляються дата й індекс надходження.
[2] Для надходять в організацію документів
[3] Особові справи вносяться в номенклатуру дав під загальним заголовком і єдиним індексом.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
116.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація роботи з документами на підприємстві документообіг
Технологія роботи з документами
Особливості роботи з розпорядчими документами
Технологія роботи з документами в недержавних організаціях н
Організація і робота з документами
Формування умінь роботи з історичними документами в I концентре школи
Технологія роботи з документами в недержавних організаціях на прикладі ЗАТ Будівельна
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Організація роботи
Організація роботи в бригаді
© Усі права захищені
написати до нас