Організація праці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Елементи організації праці
1.1 Поняття і економічне значення організації праці
1.2 Наукова організація праці
1.3 Оснащення робочого місця та його обслуговування
1.4 Оплата праці працівників установ соціального захисту населення
2. Організація праці в центрі "Червона гвоздика"
Список літератури

Введення

Праця як поняття означає доцільну діяльність людини по виробництву продукції або надання послуг і завжди пов'язується з фізичними та психологічними витратами енергії.
Праця, будучи джерелом вироблених продуктів, послуг сам є товаром, який продається на ринку праці. Отже, на ринку праці продається процес з'єднання енергії людини (його здібностей, умінь і речовини природи, в тому числі і має духовне походження), а ціна праці в цьому випадку виступає у вигляді грошового еквівалента - заробітна плата.
Організація праці - складова частина економіки праці - це організація праці людей в процесі виробництва. Вона сприяє раціональному з'єднанню техніки і персоналу, оптимізує ефективне використання живої праці, забезпечує збереження здоров'я працівників і підвищення задоволеності працею за рахунок зміни його змісту. Під організацією праці розуміють діяльність по впровадженню рекомендацій науки з метою раціоналізації процесу праці.
Нормування праці - це частина організації праці в установі. Під нормуванням праці розуміють процес встановлення науково-обгрунтованих норм витрат праці на виконання робіт. Науково-обгрунтовані норми передбачають врахування технічних і технологічних можливостей виробництва, облік особливостей застосовуваних предметів праці, його фізіологічно виправдану інтенсивність, нормальні умови праці.
Оплата праці або заробітна плата - це частина фонду індивідуального споживання населення. Вона розподіляється між найманими працівниками, які беруть участь в суспільно корисній праці і управлінні, за кількістю і якістю їхньої праці.
Метою дослідження в даній роботі є висвітлення теоретичних і практичних засад організації праці.

1. Елементи організації праці

1.1 Поняття і економічне значення організації праці

Організація праці або організаційні відносини - це форма, в якій реалізуються економічні результати трудової діяльності. Тому організація праці розглядається як складова частина економіки праці. В умовах ринкової економіки зростає значення різних факторів, які впливають на ефективність виробництва послуг, що надаються, тому що чинності відроджується конкуренції результативність діяльності стає вирішальною передумовою існування та розвитку установ. Серед факторів ефективності істотне місце займає організація праці. Так, навіть найсучасніше устаткування і високопродуктивна техніка не дадуть бажаного результату при низькій організації їх обслуговування і навпаки, при науковій організації праці можна отримати від відповідного технічного оснащення виробництва максимальний результат.
Що ж розуміється під організацією праці? Для відповіді на це питання необхідно знати, що термін "організація" має кілька значень.
В одному випадку під організацією розуміють будову, пристрій чого-небудь, його структуру, внутрішню впорядкованість, взаємне розташування частин якого-небудь цілого явища і т.д. У цьому сенсі організація позначає деяку систему, щось встановлене, продумане, має певні властивості. Визначення, що розкриває поняття "організація праці" у зазначеному вище сенсі, називають атрибутивним (від слова "атрибут" суттєва ознака, невід'ємне властивість чого-небудь), т.к таке визначення має характеризувати істотне властивість даного явища. У цьому сенсі організація праці - це система виробничих взаємозв'язків працівників із засобами виробництва й один з одним, що утворює певний порядок здійснення трудового процесу. Істотною властивістю організації праці є порядок трудового процесу на відміну від безладу, як ознаки відсутності організації праці.
В іншому випадку під організацією праці розуміють функцію управління, пов'язану з встановленням, зміною або упорядкуванням чого-небудь. Це так званий функціональний зміст терміна "організація".
У цьому значенні організація праці - це дії щодо встановлення або зміни порядку здійснення трудового процесу і пов'язаних з ним виробничих взаємодій працівників із засобами виробництва й один з одним.
Після розкриття сутності організації праці необхідно встановити її зміст, тобто показати, з яких складових частин або елементів складається той самий порядок трудового процесу, про який йшла мова вище.
Для цього зазначимо, що порядок здійснення трудового процесу передбачає:
Встановлення мети діяльності. Керуючись технологією виробництва, встановлення переліку виробничих операцій та їх послідовність. Поділ всіх видів робіт між працівниками і встановлення між ними системи взаємодії, тобто певної кооперації праці. Пристосування робочих місць для зручності роботи. Організацію обслуговування робочих місць різного роду допоміжними роботами. Розробку раціональних прийомів і методів праці. Встановлення норм праці і системи його сплати.
Для забезпечення відповідної організації праці необхідні також створення в установі безпечних і здорових умов праці, планування і облік праці, виховання дисципліни праці, підбір і підготовка кадрів.
Рішення перерахованих завдань становить зміст організації праці, а її елементами будуть:
Підбір, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників. Поділ праці, тобто розстановка працівників по робочих місцях і закріплення за ними певних обов'язків. Кооперація праці, тобто встановлення системи виробничої взаємозв'язку між працівниками. Організація робочих місць. Організація обслуговування робочих місць. Розробка раціональних прийомів і методів праці. Встановлення обгрунтованих норм праці. Створення безпечних і здорових умов праці. Організація оплати і матеріального стимулювання праці. Планування і облік праці. Виховання дисципліни праці.
Виходячи зі сказаного, організація праці - це, з одного боку, система виробничих взаємозв'язків працівників із засобами виробництва й один з одним, що утворює певний порядок трудового процесу, який складається з поділу праці та її кооперації між працівниками, організації робочих місць та організації їх обслуговування, раціональних прийомів і методів праці, обгрунтованих норм праці, її оплати та матеріального стимулювання, планування та обліку праці, який забезпечується підбором, підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів, створенням безпечних для здоров'я умов праці, а також вихованням дисципліни праці. Організація праці з іншого боку - це дії по встановленню, впорядкуванню або зміни порядку здійснення трудового процесу і пов'язаних з ним виробничих взаємодій працівників із засобами виробництва й один з одним.

1.2 Наукова організація праці

Зміни техніки і технології виробництва вимагають відповідної зміни або вдосконалення організації праці. Крім того, наука про організацію праці збагачується новими даними, виникає передовий досвід нових організаційних рішень.
Якщо виробництво чуйно реагує на все нове, що з'являється в області організації праці, і систематично впроваджує його в свою практику, то ми маємо право говорити про наукову організацію праці (НОП).
Аналіз впливу НОП на виробництво дозволяє виділити наступні її функції.
Ресурсозберігаюча, в тому числі трудосберегающий, спрямована на економію робочого часу, ефективне використання сировини, матеріалів, енергії, тобто ресурсів. Крім того, економія праці включає в себе не тільки економію засобів виробництва, але і усунення різного марного праці. Це досягається раціональним поділом і кооперацією праці, застосуванням раціональних прийомів і методів праці, чіткою організацією робочих місць і добре налагодженою системою їх обслуговування. Економії ресурсів слугує і спрямованість НОП на підвищення якості продукції: краща якість рівносильна більшій кількості. Ресурсозбереження - один з головних важелів інтенсифікації виробництва. У сучасних умовах приріст потреби в паливі, енергії, металі та інших матеріалах повинен бути на 75-80% задоволений за рахунок їх економії. На це необхідно націлити не тільки технологію, але й організацію праці. Отже, одним з критеріїв науковості організації праці стає її здатність забезпечувати всебічну економію витрат живої і минулої праці.
Оптимізує функція проявляється в забезпеченні повної відповідності рівня організації праці прогресивному рівню технічного озброєння виробництва, в досягненні наукової обгрунтованості норм праці й інтенсивності праці, у забезпеченні відповідності рівня оплати праці його кінцевих результатів. Оптимізація в сучасних умовах - центральний напрям у пошуку шляхів вирішення різних завдань в області організації праці.
Функція формування ефективного працівника. Це здійснення на науковій основі професійної орієнтації та професійного відбору працівників, їх навчання, систематичного підвищення кваліфікації. Вимоги до якості добору працівників і до їх професійній майстерності в умовах переходу до ринкових відносин істотно зростають. Збільшення складності використовуваної техніки веде до зростання відповідальності виконавців за своєчасні та правильні рішення і дії. Науковий підхід до формування кадрів і до їх підготовки - таке веління часу, і це стає важливою функцією НОТ.
Трудощадящая функція проявляється у створенні сприятливих, безпечних і здорових умов праці, у встановленні раціонального режиму праці та відпочинку, у використанні режиму гнучкого робочого часу, в полегшенні важкої праці до фізіологічно нормальної величини.
Турбота суспільства про охорону та зміцнення здоров'я людей - справа першорядної важливості. Проблеми здоров'я людей значною мірою визначаються виробничими умовами. Одна з функцій НОТ в тому і полягає, щоб сприяти збереженню здоров'я працівників на виробництві.
Функція піднесення праці. Це надзвичайно важлива функція організації суспільної праці в цивілізованій державі. Не можна говорити про НОТ, як би економічний ні була праця, якщо при цьому забувають про саму людину, з його соціальними запитами і прагненням до високо змістовному, престижного праці. Підносить працю створення на виробництві умов для гармонійного розвитку людини, підвищення змістовності та привабливості праці, викорінювання рутинних і примітивних трудових процесів, забезпечення розмаїття праці та його гуманізації.
Виховна і активізує функції спрямовані на вироблення дисципліни праці, розвиток трудової активності та творчої ініціативи. Високий рівень організації праці сприяє формуванню цих якостей працівника, а чим вище якість виконавців, тим вище і рівень організації праці.
Розуміння функцій НОТ дозволяє забезпечити всебічний, комплексний підхід до вирішення проблем організації праці, більш чітко представити механізм впливу НЗП на працівника і саме виробництво. Функції НОТ - це її властивості і ознаки. Для наукової організації праці має бути характерним єдність зазначених функцій.

1.3 Оснащення робочого місця та його обслуговування

Необхідна частина організації праці - організація робочих місць.
Робоче місце - це первинна ланка виробництва, зона трудової діяльності працівників чи групи працівників (якщо робоче місце колективне), оснащена необхідними засобами для виконання виробничого завдання. Під організацією робочого місця розуміється система його оснащення і планування, підпорядкована цілям виробництва. Ці рішення, у свою чергу, залежать від характеру і спеціалізації робочого місця, від його виду і ролі у виробничому процесі.
Залежно від специфіки виробництва робочі місця можуть бути спеціалізованими і універсальними, індивідуальними і колективними, стаціонарними і рухомими, одностаночного і багатоверстатні, постійними і тимчасовими, а також робітниками місцями ручної роботи, механізованими, автоматизованими, апаратними, робочими місцями службовців та ін
Оснащення робочого місця складається із сукупності засобів, необхідних для здійснення виробничого процесу. До них відносяться: основне технологічне та допоміжне обладнання; технологічне оснащення - робочий і міряльний інструмент, пристосування, запасні частини; організаційна оснастка - засоби зв'язку та сигналізації, робочі меблі, тара; робоча документація; засоби комунікації для подачі на робоче місце сировини, матеріалів, енергії; господарський інвентар для підтримки чистоти і порядку та ін
Повне і комплектне оснащення робочого місця дозволяє найкращим чином організувати процес праці. Для цього необхідна раціональна планування засобів оснащення - розміщення їх на робочому місці так, щоб забезпечувалося зручність їх обслуговування, вільний доступ до механізмів і їх окремих вузлах, які вимагають регулювання і контролю, економія рухів і переміщень працівника, зручна робоча поза, хороший огляд робочої зони, безпеку праці, економія виробничої площі, наявність проходів, взаємозв'язок із суміжними робочими місцями і з місцем керівника.
Проведені атестації робочих місць дозволяють виявляти відступу від нормативних вимог до них та удосконалювати організацію робочих місць відповідно до вимог наукової організації праці. За результатами атестації малоефективні робочі місця можуть скасовуватися, при цьому з'являється можливість більш раціонального використання виробничих площ, встановлення сучасного обладнання та інтенсифікації виробничого процесу.
Рівень організації праці на робочому місці залежить також від досконалості системи його обслуговування
Організація обслуговування робочих місць передбачає:
своєчасне забезпечення робочих місць всім необхідним, включаючи технічне обслуговування;
ремонтне і межремонтное обслуговування;
забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами, інструментом;
подачу необхідних видів енергії - тепла, електроенергії, стисненого повітря;
міжопераційний і фінішний контроль якості продукції;
господарське обслуговування - прибирання, чищення обладнання; транспортне обслуговування і т.д.
Щоб організувати обслуговування робочих місць, необхідно вирішити наступні питання:
визначити, в яких видах обслуговування потребує кожне робоче місце;
по кожному виду обслуговування встановити його норму, тобто обгрунтувати обсяг обслуговування в зміну, місяць, рік;
встановити регламент обслуговування, тобто графік, періодичність і послідовність;
закріпити виконання обов'язків з обслуговування за строго визначеними виконавцями.
Ефективність обслуговування робочих місць може бути досягнута лише при дотриманні принципів:
запобігливості обслуговування, що передбачає виконання відповідних робіт до того, як процес виробництва перерветься з невчасного їх виконання;
оперативності обслуговування - швидкості реагування на можливі збої виробництва;
комплексності, що виражається у забезпеченні різнобічного обслуговування за всіма його видами;
плановості, що полягає у проведенні розрахунків потреби у видах, термінах і обсягах обслуговування кожного робочого місця.
Прогрес в системах обслуговування робочих місць полягає в переході від чергового обслуговування, тобто обслуговування за викликом з місця зупинки виробництва, до стандартного обслуговування, заснованому на розрахунках норм обслуговування та реалізації планово-попереджувального проведення обслуговуючих робіт.
Досягнення ефективних рішень з організації робочих місць і систем їх обслуговування полегшується використанням розроблених типових проектів організації праці для масових професій робітників і службовців. Типовий проект організації праці - це, як правило, осередок передового досвіду організації праці, в якому знаходять відображення всі принципові питання організації праці, в тому числі питання оснащення і планування робочих місць, організації їх обслуговування.

1.4 Оплата праці працівників установ соціального захисту населення

Питання оплати і матеріального стимулювання працівників представляються також складовою частиною організації праці.
В даний час оплата праці працівників державних і муніципальних бюджетних установ, в т. ч. працівників установ соціального захисту населення, здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки (ETC), затвердженої постановою Уряду РФ від 14.10 1992 № 785 "Про диференціації в рівнях оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки ".
За допомогою ETC в залежності від кваліфікації працівників і складності виконуваних робіт встановлені співвідношення в розмірах тарифних ставок (окладів) по 18 розрядів ETC. Робітничі професії і посади службовців розподілені за розрядами ETC з урахуванням результатів міжгалузевого зіставлення відмінностей у складності трудових функцій і кваліфікації різних груп і категорій персоналу, конкретних посадових обов'язків працівників бюджетних галузей.
Відповідно до загальних для всіх галузей бюджетної сфери принципами оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки працівники, які виконують однакову роботу, незалежно від галузевої приналежності відносяться до розрядів оплати праці ETC за єдиними умовами. Розмір заробітної плати працівників установ бюджетної сфери визначається виходячи з наданого їм розряду оплати праці ETC, підвищень до нього, надбавок, доплат та компенсацій, передбачених чинними нормативно-правовими актами. Розмір тарифної ставки (окладу) встановлюється Урядом РФ.
Відповідність фактично виконуваних обов'язків і кваліфікації працівників вимогам посадових характеристик визначається атестаційною комісією.
Атестація працівників закладів соціального захисту населення здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення атестації працівників установ, організацій і підприємств системи соціального захисту населення Російської Федерації, що знаходяться на бюджетному фінансуванні, затвердженим наказом Міністерства соціального захисту Росії від 07.12.92 № 265.
Всі категорії службовців (керівники, фахівці і технічні виконавці), що перебувають у штаті установи соціального обслуговування, підлягають атестації. Вона здійснюється за допомогою об'єктивної оцінки діяльності працівника виходячи з конкретних умов і вимог, пропонованих до нього по займаній посаді.
За результатами її проведення атестаційна комісія виносить рекомендацію про відповідність працівника певної посади і про віднесення її до того чи іншого розряду оплати праці. У трудовій книжці працівника робиться відповідний запис із зазначенням розряду оплати за Єдиною тарифною сіткою (без вказівки ставки).
Розряди оплати праці ETC керівникам установ соціального обслуговування населення встановлюються в залежності від групи установи з оплати праці керівника. Віднесення установ до груп з оплати праці проводиться вищестоящим органом соціального захисту населення за підпорядкованістю.
Крім того, бюджетним організаціям, які застосовують ETC, у т. ч. організаціям соціального захисту населення, відповідно до п.5 постанови Уряду РФ від 14.10 1992 № 785 "Про диференціації в рівнях оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки" надано право в межах виділених асигнувань самостійно визначати види і розміри надбавок (за високі досягнення у праці, виконання особливо відповідальних робіт), доплат за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, премій і інших виплат стимулюючого характеру, маючи на увазі, що кваліфікація працівників і складність виконуваних ними робіт враховані в розмірах ставок і окладів, визначених на основі Єдиної тарифної сітки.
Розміри стимулюючих виплат працівникам установ соціального обслуговування визначаються Положенням про оплату праці працівників установи, що затверджується керівником установи за погодженням з виборним профспілковим органом, і встановлюються наказом керівника установи залежно від особистого внеску кожного працівника в підвищення якості роботи або обсягу виконуваних робіт. Стимулюючі виплати максимальними розмірами не обмежуються і можуть зменшуватися або скасовуватися при погіршенні якості роботи.
Преміювання працівників здійснюється наказом керівника установи. Преміювання керівника закладу здійснюється за результатами оцінки діяльності установи в цілому наказом вищестоящої організації.
З урахуванням того, що фінансування установ соціального захисту населення, що знаходяться у веденні суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування, здійснюється за рахунок коштів відповідних регіональних бюджетів, Указом Президента РФ від 20.04.93 № 468 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення здоров'я населення Російської федерації" органам виконавчої влади суб'єктів РФ рекомендовано збільшити асигнування установам охорони здоров'я та соціального захисту населення, що фінансуються за рахунок відповідних бюджетів, на 25% від коштів, що спрямовуються на оплату праці.

2. Організація праці в центрі "Червона гвоздика"

Автономна некомерційна організація "Обласний геронтологічний Центр" Червона гвоздика "надає соціально-медичне обслуговування громадянам, у т. ч. громадянам старших вікових груп. Основною метою діяльності Центру є продовження активного довголіття і збереження задовільного життєвого потенціалу, зміцнення здоров'я і підвищення фізичної активності проживаючих.
Робота Центру організована відповідно до законодавства РФ, Тюменської області, наказами департаменту соціального розвитку.
Фахівці Центру працюють за такими напрямками:
Надання соціальних послуг громадянам (організація харчування, в т.ч. дієтичного; заходи дозвіллєвого характеру; догляд за проживаючими інвалідами та особами старечого віку).
Реабілітація (соціальна, медична, психологічна, професійна).
Впровадження результатів наукових досліджень у галузі соціальної геронтології та геріатрії в практику Установи.
Взаємодія з органами і організаціями, у т. ч. науково-дослідними, установами соціального обслуговування населення з питань надання соціально-оздоровчої та лікувально-профілактичної допомоги громадянам та координацію їх діяльності в цьому напрямку.
Організаційно-методична, науково-методична робота.
Проведення регіональних і міжрегіональних заходів для інвалідів, ветеранів, учасників збройних конфліктів (фестивалів, конкурсів, спартакіад).
Залучення різних державних, муніципальних та недержавних структур до вирішення питань Установи.
Участь у реалізації програм соціально-медичної експертизи, добровільного медичного страхування, обов'язкового медичного страхування.
Соціально-оздоровча допомогу.
У Центрі діють соціально-реабілітаційне та соціально-медичне відділення.
Для відпочиваючих в Центрі "Червона гвоздика" проводять консультації лікарі вищої та першої категорії: терапевт, невролог, кардіолог, фізіотерапевт, стоматолог. Організовано первинний, повторний і заключні прийоми лікарів.
Фахівці Центру проводять водні процедури і теплолікування, заняття в спортивному та тренажерному залах, уроки рукоділля у творчій майстерні. Організовано роботу бібліотеки, літературно-музичного салону і т.д.
У Центрі використовується форма поділу праці з елементами професійних та кваліфікаційних форм поділу праці, тобто в залежності від характеру виконуваних працівниками функцій та участі їх у виробничому процесі, працівники діляться на службовців, медичний і обслуговуючий персонал, робітників, сторожову і пожежну охорони. Також працівники діляться за професіями і кваліфікаціями.
Найважливішими напрямами підвищення якості надаваних послуг є суміщення професій та розширення зон обслуговування.
Трудові відносини при вступі на роботу до Установи оформляються укладанням трудового договору, в якому передбачено низку певних умов.
Нормальна тривалість робочого часу не перевищує 40 годин на тиждень. Режим роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку, затвердженими загальними зборами трудового колективу з урахуванням специфіки роботи і додержанням установленої тривалості робочого тижня.
У Установу застосовуються графіки змінності, що забезпечують безперервну роботу персоналу змінами рівної тривалості.
Загальним вихідним днем ​​для працівників є неділя. При п'ятиденному робочому тижні другим вихідним днем ​​є субота.
Щорічно до 15 грудня керівництво з урахуванням думки працівників затверджує і доводить до відома працівників черговість надання відпусток на наступний рік. Крім того, за рахунок економії фонду оплати праці надаються додаткові відпустки: за роботу з ненормованим робочим днем; за роботу протягом року без лікарняного листа; працівникам, зайнятих на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці. Також працівники мають право на отримання короткострокової відпустки без збереження заробітної плати.
Праця працівників Установи оплачується на основі єдиної тарифної сітки. Також виплачуються премії, доплати і надбавки компенсаційного і стимулюючого характеру. Заробітна плата перераховується банком на персональні картки працівника не пізніше 10 числа кожного місяця.
Один раз на 3 роки працівники Установи проходять атестацію, яка проводиться з метою об'єктивної оцінки відповідності фактично виконуваних обов'язків і кваліфікації працівників вимогам посадових характеристик, а також стимулювання професійного зростання.
Центр "Червона гвоздика" є багатопрофільним лікувально-оздоровчим закладом, оснащеним сучасним медичним та тренажерним обладнанням, де працюють фахівці, що володіють новітніми методиками і технологіями лікування та оздоровлення.
У Установу забезпечена охорона та безпека праці на кожному робочому місці. Працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Проводиться навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, інструктаж з охорони праці, стажування на робочих місцях працівників і перевірка їх знань вимог охорони праці.
Проводяться обов'язкові попередні та періодичні медичні огляди працівників зі збереженням за ними місця роботи (посади) і середнього заробітку на час проходження зазначених медичних оглядів.
Всі працівники застраховані від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Для підвищення трудової та громадської активності працівників керівництво Установи:
забезпечує суворе дотримання положень Трудового кодексу РФ;
проводить планомірні заходи по культурно-виховної роботи, організації дозвілля і відпочинку працівників;
забезпечує за рахунок коштів Установи новорічними подарунками дітей співробітників, які не досягли віку 14 років;
виділяє кошти на купівлю цінних подарунків для привітання ювілярів і при виході працівника на пенсію;
виділяє путівку працівнику і близькому його родичу, один раз на рік для лікування в центрі за 50% від її вартості.
Даний підхід до організації праці в Центрі "Червона гвоздика" дозволяє найкращим чином з'єднати в процесі роботи техніку і людей, забезпечує найбільш ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження трудомісткості і зростання якості послуг, що надаються. Він спрямований на збереження здоров'я працівників, збагачення змісту їхньої праці.
Висновок
Таким чином, організація праці - досить трудомістке заняття, що вимагає спеціальних знань по нормуванню, кооперації та поділі праці.
Важливою ознакою організації праці є її спрямованість на вирішення взаємопов'язаних завдань:
економічних (економія ресурсів, підвищення якості послуг);
психофізіологічних (оздоровлення виробничого середовища, гармонізація психофізіологічних навантажень на людину, зниження тяжкості і нервово-психічної напруженості праці);
соціальних (підвищення розмаїтості праці, його змістовності, престижності, забезпечення повноцінної оплати праці).

Список літератури

1. Адамчук В.В. та ін Організація та нормування праці. М. 1999.
2. Базаров Т.Ю., Єрьомін Б.Л. Управління персоналом. М. 1998.
3. Генкін Б.М. Економіка і соціологія праці. М. 1998.
4. Костюков Н.І. та ін Організація, нормування та оплата праці. Р. - на-Д. 1993.
5. Охорона праці. Нормативні документи. М. 1999.
6. Генкін Б.М. Економіка і соціологія праці. Підручник для вузів. - М.: Видавнича група НОРМА-ИНФРА. М, 1999 - 384 с.
7. Довідник кадровика. Журнал керівника кадрової служби. № 10 2004.
8. Нормативно-правові документи АНО ОГЦ "Червона гвоздика"
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Реферат
60.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
Наукова організація праці Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві
Державне управління охороною праці та організація охорони праці
Організація оплати праці і стимулювання праці на підприємстві
Організація праці 4
Організація управлінської праці
Організація і нормування праці 3
Організація оплати праці 2
© Усі права захищені
написати до нас