Організація оформлення та облік лізингових операцій в кредитних орган

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії)
Освітній заклад
Хабаровська банківська школа (коледж)
Курсова робота
з предмету «Облік в банках» і «Банківські операції»
на тему: «Організація, оформлення і облік лізингових операцій в кредитних організаціях»
Студентка:
Курс 5 Група 511
Спеціальність: 080108 «Банківська справа»
Предметна комісія спеціальних дисциплін
Керівники: ____________
____________
Хабаровськ
2008

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1. Теоретичні аспекти лізингу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.1. Сутність лізингу, його предмет, суб'єкти та об'єкти ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.2. Функції лізингу та його види ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.3. Основні переваги та недоліки лізингу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
2. Облік лізингових операцій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20
2.1. Характеристика рахунків для обліку лізингових операцій ... ... ... ... ... ... ... 20
2.2. Облік та оформлення лізингових операцій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 26
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35

Введення
В даний час більшість російських підприємств стикається з проблемою оновлення основних фондів. При цьому найчастіше через брак оборотних коштів вони змушені брати кредити під заставу цінних паперів, партій товару, нерухомості. З іншого боку, багато підприємств - постачальників устаткування - мають труднощі з реалізацією своєї продукції. У місці з тим існує шлях, поки ще не одержав широкого поширення, але здатний вирішити ці проблеми. Мова в даному випадку йде про лізинг - новою формою фінансування підприємств. Російські банки, відповідно до світової практики, поряд з кредитними операціями, все більше уваги приділяють лізингу. У перекладі з англійської цей термін означає оренду. Але це оренда особливого роду, коли лізингодавець за пропозицією майбутнього користувача набуває вибраного останнім обладнання у власність і потім здає його даній особі в оренду.
З господарської точки зору лізинг служить засобом активізації інвестиційної діяльності, розвитку та технічного переозброєння виробництва, реалізації продукції, впровадження науково-технічного прогресу, створення нових робочих місць.
У Росії лізинг поки знаходиться на початковій стадії становлення, однак найближчим часом варто очікувати його бурхливого розвитку, причому не тільки в силу властивих йому можливостей, а й державної підтримки. Лізинг дозволяє фінансовим інститутам, банкам більш плавно реструктуризувати свою діяльність, зміщуючи акценти у бік кредитування інвестиційних проектів з більш високими гарантіями, оскільки здається в лізинг майно, як правило, високоліквідне, а головне, воно залишається у власності лізингодавця до закінчення строку фінансового лізингу.
Фахівці ринку інвестицій, експерти російського уряду прогнозують найближчим часом «лізинговий бум» в Росії, незважаючи на те, що цей вид підприємницької діяльності вважається у нас відносно новим. Справа в тому, що при активному впровадженні лізинг з властивих йому можливостей може стати потужним імпульсом не тільки технічного переозброєння виробництва, але і структурної перебудови російської економіки. Лізинг в Росії поступово приймає все більш чіткі організаційні та правові форми. Формуються необхідні законодавчі та нормативні передумови для правового регулювання діяльності учасників лізингових операцій. Ринок лізингових операцій в Росії оцінюється як надзвичайно ємний, здатний принести значні доходи всім учасникам.

Дана міждисциплінарна курсова робота присвячена розгляду організації, оформленні лізингових операцій комерційному банку, а так само відображенню їх в обліку. При виконанні роботи були використані нормативні матеріали з Цивільного Кодексу Російської Федерації, Положення Банку Росії № 302 - П «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВИЛАХ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ, РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ», Федерального закону від 29.01.2002 № 10 - ФЗ. «Про фінансову оренду (лізингу)» і Федерального закону "Про бухгалтерський облік" від 21.11.1996 N 129-ФЗ, гл. II.


1. Теоретичні аспекти лізингу
1.1. Сутність лізингу, його предмет, суб'єкти та об'єкти.
Традиційне уявлення про лізинг як про довгострокову і примітивної оренді нерухомості: будівель, споруд, земельних ділянок, деяких видів технологічного обладнання та різних верстатів, машин і т.д. вже застаріло.
У широкому значенні під лізингом слід розуміти весь комплекс майново-фінансових відносин, пов'язаних з передачею майна у тимчасове користування на основі його придбання і подальшої здачі в довгострокову оренду. Саме в такому трактуванні лізинг увійшов у побут і використовується в даний час у вітчизняній зарубіжній практиці.
Лізинг - це вид підприємницької діяльності, спрямованої на інвестування тимчасово вільних або залучених фінансових коштів, коли за договором фінансової оренди (лізингу) орендодавець (лізингодавець) зобов'язується придбати у власність обумовлене договором майно у певного продавця і надати це майно орендарю (лізингоотримувачу) за плату у тимчасове користування для підприємницьких цілей.
Зміст і роль економічної сутності лізингу в теорії і на практиці трактуються по-різному. Одні вважають лізинг як своєрідний і перспективний спосіб кредитування виробництва і підприємницької діяльності, інші автори ототожнюють його з фінансовою орендою або довгостроковій, яка зводиться до найманих, підрядним, прокатним відносин, треті автори відзначають лізинг завуальованим способом купівлі - продажу засобів виробництва чи права користування чужим майном , а четверті інтерпретують лізинг як дії за чужий рахунок, тобто управління чужим майном за дорученням довірителя.
Однак при такому різночитанні сучасне поняття лізингу спирається на багатовікові класичні принципи про розмежування понять "власник" і "користувач" майна. Існування цих понять полягає в можливості поділу власності на дві важливі правочинності - користування майном (використання його з метою отримання доходу та інших вигод), і саме право власності (правове панування особи над об'єктом власності).
Виходячи з цього, лізинг можна трактувати як спосіб реалізації відносин власності, що визначає стан продуктивних сил і виробничих відносин у взаємозв'язку.
Визначення лізингу наводиться також у Федеральному Законі «Про лізинг». Згідно зі ст. 2 цього Закону, «лізинг» - вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його в лізинг на підставі договору, відповідно до якого орендодавець (лізингодавець) зобов'язується придбати у власність вказане орендарем (лізингоотримувачем) майно у визначеного ним продавця і надати лізингоодержувачу це майно за плату в тимчасове володіння і користування.
Згідно з Федеральним законом «Про лізинг», предметом лізингу можуть бути будь-які неспоживна речі, в тому числі підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та ін рухоме і нерухоме майно, яке може використовуватися для підприємницької діяльності.
Природно, предметом лізингу не можуть бути земельні ділянки та інші природні об'єкти, а так само майно, яке федеральними законами заборонено для вільного обігу або для якого встановлений особливий порядок звернення.
Суб'єктами лізингової угоди в залежності від виду лізингу можуть бути від двох і більше сторін. Обов'язковою ділянкою лізингових операцій є лізингодавець, у якості якого можуть виступати підприємства - виробники об'єктів лізингу, лізингові фірми, банки, при цьому банки контролюють і незалежні лізингові компанії, надаючи їм кредити (як свідчить зарубіжний досвід, за рахунок цього джерела формується до 75% ресурсів лізингових компаній). Надаючи ресурси та беручи участь в капіталі лізингових компаній, банки побічно беруть участь у лізингових операціях. Комерційні банки можуть і безпосередньо брати участь у лізингових операціях, для цього вони утворюють у своєму складі лізингові служби. Впровадження банків на ринок лізингових послуг пов'язано, по-перше, з тим, що лізинг є капіталомістким видом бізнесу, а банки є основними власниками грошових ресурсів. По-друге, лізингові послуги тісно пов'язані з банківським кредитуванням. Іншим обов'язковим ділянкою лізингової угоди є лізингоодержувач - підприємство, що потребує лізинговому майні.
Таким чином, лізингодавець - фізична або юридична особа, яка за рахунок залучених та (або) власних засобів набуває в ході реалізації договору лізингу у власність майно і надає його як предмет лізингу лізингоодержувачу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і в користування з переходом або без переходу до лізингоодержувача права власності на предмет лізингу.
Лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка відповідно до договору лізингу зобов'язана прийняти предмет лізингу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і в користування відповідно до договору лізингу.
Продавець - фізична або юридична особа, яка відповідно до договору купівлі продажу з лізингодавцем продає лізингодавцю в обумовлений термін майно, що є предметом лізингу. Продавець зобов'язаний передати предмет лізингу лізингодавцю чи лізингоодержувачу відповідно до умов договору купівлі - продажу. Продавець може одночасно виступати в якості лізингоодержувача.
Суб'єктів лізингової угоди можна підрозділяють на прямих і непрямих.
До прямих учасників лізингової угоди відносять:
- Лізингові фірми, компанії та банки, що виступають як лізингодавці;
- Виробничі, торгові і транспортні підприємства та населення (лізингоодержувачі);
- Постачальники об'єктів угоди - промислові та торговельні компанії.
Непрямими учасниками лізингової угоди є:
- Комерційні та інвестиційні банки, що кредитують лізингодавця і виступають гарантом угод;
- Страхові компанії;
- Брокерські та інші посередницькі фірми.
У класичній лізинговій операції взаємини між суб'єктами будуються за такою схемою: майбутній лізингоотримувач, що потребує певних видах майна, самостійно підбирає має в своєму розпорядженні цим майном постачальника. У силу відсутності власних коштів і доступу до позикових коштів для придбання майна у власність він звертається до майбутнього лізингодавцю, має необхідні кошти, з проханням про його участь в операції. Це участь лізингодавця виражається в покупці їм майна у постачальника у власність та подальшої його передачі лізингоодержувачу в тимчасове користування на обумовлених у лізинговому угоді умовах.
Рис.1. Схема лізингових операцій.

1.2. Функції лізингу та його види
Лізинг як складне соціально-економічне явище виконує дуже важливі функції з формування багатоукладної економіки та активізації виробничої діяльності.
З численних функцій лізингу можна виділити основні чотири: фінансову, виробничу, збутову та використання податкових пільг.
Фінансова функція виражається у звільненні товаровиробника від одноразової оплати повної вартості необхідних засобів виробництва і як би в наданні йому довгострокового кредиту.
Виробнича функція лізингу полягає у вирішенні проблем виробництва за рахунок тимчасового використання майна, що є досить ефектним способом матеріально - технічного постачання і виробництва нової техніки, супроводжуваної різноманітним сервісом.
Збутова функція лізингу включає коло споживачів та освоєння нових ринків збуту.
Функція використання податкових пільг і амортизуються пільг має такі особливості:
- Майно по лізингу обліковується на балансі лізингодавця або лізингоодержувача за погодженням між ними;
- Лізингові платежі відносяться на собівартість виробленої продукції (послуг), що зменшує оподатковуваний прибуток;
- Прискорена амортизація, обрахована що вказані у контракті строком, зменшує оподатковуваний прибуток та прискорює оновлення матеріально технічної бази.
Для організації цілеспрямованої практичної роботи з освоєння лізингових відносин важливе значення має правильне визначення можливих видів, форм і способів їх реалізації, тим більше що світова практика виробила численні варіанти лізингових відносин.
Сучасний ринок лізингових послуг характеризується різноманіттям форм лізингу, моделей лізингових контрактів і юридичних норм, що регулюють лізингові операції. Існуючі форми лізингу можна об'єднати у два основних види - оперативний та фінансовий лізинги.
1. Оперативний лізинг - це орендні відносини, за яких витрати лізингодавця, пов'язані з придбанням та утриманням що здаються в оренду, не покриваються орендними платежами протягом одного лізингового контракту.
Для оперативного лізингу характерні такі основні ознаки:
- Лізингодавець не розраховує відшкодувати всі свої витрати за рахунок надходження лізингових платежів від одного лізингоодержувача;
- Лізинговий договір укладається, як правило, на 2 - 5 років, що значно менше, ніж терміни фізичного зносу обладнання, і може бути розірваний лізингоодержувачем у будь-який час;
- Ризик псування або втрати об'єкта лежить в основному на лізингодавці. У лізинговому договорі може передбачатися певна відповідальність лізингоодержувача за псування переданого йому майна, але її розмір значно менше первісної ціни майна;
- Ставка лізингових платежів зазвичай вища, ніж при фінансовому лізингу. Це викликано тим, що лізингодавець, не маючи повної гарантії окупності витрат, змушений враховувати різні комерційні ризики (ризик не знайти орендаря на весь обсяг наявного обладнання, ризик поломки об'єкта угоди, ризик дострокового розірвання договору) шляхом підвищення ціни на свої послуги;
- Об'єктом угоди є найбільш популярні види машин і устаткування.
При оперативному лізингу лізингова компанія купує устаткування заздалегідь, не знаючи конкретного орендаря. Тому фірми, що займаються оперативним лізингом, повинні добре знати кон'юнктуру ринку інвестиційних товарів як нових, так і колишніх уже був у вжитку. Лізингові компанії при цьому виді лізингу самі страхують майно, що здається в оренду, та забезпечують його технічне обслуговування та ремонт.
Після закінчення терміну лізингового договору лізингоодержувач має право:
- Продовжити термін договору на більш вигідних умовах;
- Повернути обладнання лізингодавцю;
- Купити обладнання у лізингодавця при наявності угоди на купівлю за справедливою ринковою вартістю. Оскільки при укладанні договору заздалегідь не можна досить точно визначити залишкову ринкову вартість об'єкта угоди, то це положення вимагає від лізингових фірм гарного знання кон'юнктури ринку обладнання.
Лізингоодержувач за допомогою оперативного лізингу прагне уникнути ризиків, пов'язаних з володінням майном, наприклад, з моральним старінням, зниженням рентабельності у зв'язку зі зміною попиту на вироблену продукцію, поломкою обладнання, збільшенням прямих і непрямих непродуктивних витрат, викликаних ремонтом і простоєм устаткування, і т. д. Тому лізингоодержувач надає перевагу оперативний лізинг у випадках, коли:
- Передбачувані доходи від використання орендованого обладнання не окупають його початкової ціни;
- Обладнання потрібно на невеликий термін (сезонні роботи або разове використання);
- Для обладнання необхідне спеціальне технічне обслуговування;
- Об'єктом угоди виступає нове, неперевірене обладнання.
Перераховані особливості оперативного лізингу визначили його розповсюдження у таких галузях, як сільське господарство, транспорт, гірничодобувна промисловість, будівництво, електронна обробка інформації.
2. Фінансовий лізинг - це угода, що передбачає протягом періоду своєї дії виплату лізингових платежів, що покривають повну вартість амортизації обладнання або більшу його частину, додаткові витрати і прибуток лізингодавця.
Фінансовий лізинг характеризується такими основними рисами:
- Участь третьої сторони (виробника чи постачальника об'єкта угоди);
- Неможливість розірвання договору протягом так званого основного терміну оренди, тобто терміну, необхідного для відшкодування витрат орендодавця. Однак на практиці це іноді відбувається, що обумовлюється в угоді про лізинг, але в цьому випадку вартість операції значно зростає;
- Більш тривалий термін лізингової угоди (звичайно близький терміну служби об'єкта угоди);
- Об'єкти угод, як правило, відрізняються високою вартістю.
Після завершення терміну контракту лізингоодержувач може:
- Купити об'єкт угоди, але за залишковою вартістю;
- Укласти новий договір на менший термін і за пільговою ставкою;
- Повернути об'єкт угоди лізинговій компанії.
Про свій вибір лізингоодержувач повідомляє лізингодавцю за 6 місяців або в інший період до закінчення терміну договору. Якщо в договорі передбачається погодження (опціон) на купівлю предмета угоди, то сторони заздалегідь визначають залишкову вартість об'єкта. Зазвичай вона становить від 1 до 10% початкової вартості, що дає право лізингодавцю нараховувати амортизацію на всю вартість обладнання.
Оскільки фінансовий лізинг за економічними ознаками схожий з довгостроковим банківським кредитуванням капітальних вкладень, то особливе місце на ринку фінансового лізингу займають банки, фінансові компанії та спеціалізовані компанії, тісно пов'язані з банками.
У світовій практиці при виділенні видів лізингу виходять перш
всього з ознак їх класифікації, які характеризують:
- Відношення до орендованого майна;
- Тип лізингового майна;
- Склад учасників лізингової угоди;
- Тип переданого в лізинг майна;
- Ступінь окупності лізингового майна;
- Сектор ринку, де проводяться лізингові операції;
- Відношення до податкових, митних та амортизаційних пільг;
- Порядок лізингових платежів;
- Ступінь ризику для лізингодавця.
У залежності від складу учасників угоди і техніки проведення операції розрізняють наступні види лізингу:
- Прямий лізинг, при якому власник майна (постачальник) самостійно здає об'єкт в лізинг (двостороння угода). При цьому різновиді лізингу робота без посередників не тільки значно спрощує механізм угоди і знижує витрати на її проведення, але і дозволяє самому товаровиробнику отримувати всі економічні переваги від лізингу;
- Непрямий лізинг, коли передача майна в лізинг відбувається через посередника. В основі більшості лізингових угод лежить непрямий лізинг, який схожий на продаж товару в розстрочку. Ця угода схожа на класичну лізингову операцію, так як в ній учувствуют постачальник, лізингодавець і лізингоодержувач;
- «Леведж - лізинг» (leveraged lease), або роздільний лізинг-лізинг із залученням позикових коштів від інвестора, що передбачає участь декількох компаній, що надають фінансування. Власником майна стає основною лізингодавець з усіма витікаючими з цього наслідками, але право на отримання лізингових платежів вона може надати своїм кредиторам. Такий лізинг називається ще груповим чи акціонерним (big - ticket).
Однією з форм прямого лізингу слід визнати зворотний лізинг. Цей вид лізингу характеризується тим, що власник майна спочатку продає його майбутньому лізингодавцю, а потім сам же орендує цей об'єкт у покупця. Таким чином, в обмін на відмову від права власності колишній власник обладнання отримує кошти для фінансування інших своїх потреб. Крім того, орендар має можливість скоротити податкові виплати, пов'язані з вартістю орендованого майна.
За ступенем окупності майна лізинг поділяється:
- На лізинг з повною окупністю, коли протягом терміну дії лізингового договору відбувається повна чи близька до повної амортизації майна і, відповідно, виплата лізингодавцю вартості майна;
- На лізинг з неповною окупністю, при якому протягом дії одного лізингового договору відбувається часткова амортизація майна і окупається лише частина його.
У відношенні до орендованого майна (чи по об'єму обслуговування) лізинг поділяється на чистий і генеральний.
Чистий (нетто) лізинг має місце в тих випадках, коли всі витрати з експлуатації, ремонту і страхуванню майна приймає на себе лізингоодержувач, і вони не включаються в лізингові платежі, які таким чином відчищаються від всіх супутніх витрат і надходять лізингодавцю в чистому вигляді.
«Мокрий» лізинг передбачає обов'язкове технічне обслуговування устаткування, його ремонт, страхування та інші операції, які лежать на лізингодавці. Залежно від широти спектру та комплексності послуг, які виконуються в процесі «мокрого» лізингу виділяють повний і частковий лізинг.
До повного лізингу належать угоди, що передбачають комплексну систему технічного обслуговування, ремонту, страхування, а також підготовки персоналу, служб маркетингу та реклами. Лізингодавець, зберігаючи право власності на майно, сплачує податок на нього протягом усього періоду. Така форма лізингу сприяє поліпшенню експлуатаційних можливостей використовуваного майна, збільшення вироблення продукції, підвищенню її конкурентоспроможності.
Частковий лізинг (з неповним набором послуг) передбачає заздалегідь узгоджене поділ функцій з технічного обслуговування майна між сторонами договору.
Генеральний лізинг (lease-line) дозволяє лізингоодержувачу доповнити список орендованого устаткування на основі лізингової лінії без укладання нових контрактів. Це дуже важливо для підприємств з безперервним виробничим циклом.
За типом майна [об'єкту угод] розрізняють:
- Лізинг рухомого майна (устаткування, техніка, автомобілі тощо), в тому числі нової і вживаної (second hand);
- Лізинг нерухомості (будівлі, споруди, судна, літаки).
У залежності від сектора ринку, де проводяться лізингові операції, поділяють:
- Внутрішній лізинг - при його здійсненні лізингодавець і лізингоодержувач є резидентами Російської Федерації (п.1 ст.7 Федерального закону «Про лізинг»);
- Зовнішній (міжнародний) лізинг. До нього відносяться угоди, в яких хоча б одна із сторін належить до різних країн, або хто - то з сторін має спільний капітал із зарубіжною фірмою.
Зовнішній лізинг підрозділяється на імпортний, коли іноземною стороною є лізингодавець, і експортний, коли іноземною стороною є лізингоодержувач.
По відношенню до податкових, амортизаційних пільг розрізняють лізинг:
- З використанням пільг по оподаткуванню майна, прибутку, ПДВ, різних зборів, прискореної амортизації і т.п.;
- Без використання пільг.
По складу лізингового платежу на практиці розрізняють грошовий, компенсаційний і змішаний лізинг.
Грошовий лізинг має місце, коли всі платежі здійснюються в грошовій формі.
Компенсаційний лізинг передбачає платежі у формі поставки товарів, вироблених на використовуване устаткування, або у формі надання зустрічних послуг.
Змішаний лізинг заснований на поєднанні грошових і компенсаційних платежів.
За розміром лізингових угод на практиці розрізняють дрібний, стандартний (середній) і великий лізинг.
Дрібний лізинг (до 100-200 тис. руб.) Широко поширений в багатьох країнах. Предметом угод зазвичай є невиробниче майно - комп'ютери, оргтехніка і т.д. Лізингові компанії, як правило, не займаються такими угодами, оскільки обсяг роботи з оформлення та виконання такої угоди майже не відрізняється від обсягу за середньою угоді, але прибуток набагато менше.
Середній лізинг (від 200 тис. руб. До 2,5 млн. крб.) Відповідає найбільш популярних видів майна міні - заводів, технологічного обладнання та ін
Великі лізингові угоди (більше 20 млн. руб.) Орієнтовані на таке майно, як літаки, судна, енергетичне обладнання і т.д. Робота в цьому секторі вимагає наявності великих фінансових ресурсів та професійних фахівців.
1.3. Основні переваги та недоліки лізингу.
Жоден з видів діяльності не знайде широкого застосування, якщо він не буде приносити вигод всім учасникам договірних відносин. Які ж переваги дає лізинг всім учасникам угоди, що роблять його дуже привабливим.
1. Інвестування у формі майна на відміну від грошового кредиту знижує ризик не повернення коштів, так як за лізингодавцем зберігаються права власності на передане майно.
2. Лізинг передбачає 100-відсоткове кредитування і не вимагає негайного початку платежів, що дозволяє без різкого фінансового напруження оновлювати виробничі фонди, придбавати коштовне майно. При використанні звичайного кредиту підприємство повинно було частину вартості покупки оплатити за рахунок власних коштів.
3. Дуже часто підприємству легше отримати майно по лізингу, ніж позику на його придбання, тому що лізингове майно виступає в якості застави. За кордоном деякі лізингові компанії не вимагають від лізингоодержувача ніяких додаткових гарантій.
4. Лізингова угода гнучкіше, ніж позика, оскільки надає можливість обом сторонам виробити зручну схему виплат. За взаємною домовленістю сторін лізингові платежі можуть здійснюватися після отримання виручки від реалізації товарів, вироблених на взятому в лізинг обладнанні. Ставки платежів можуть бути фіксованими і плаваючими.
5. Для лізингоодержувача зменшується ризик морального і фізичного старіння майна, тому що майно не купується у власність, а береться в тимчасове користування.
6. Лізингове майно не враховується у лізингоодержувача на його балансі, що не збільшує його активи і звільняє від сплати податку на це майно.
7. Лізингові платежі відносяться на витрати виробництва (собівартість) лізингоодержувача і відповідно знижують оподатковуваний прибуток.
8. Наявність податкових та амортизаційних пільг для лізингодавця, якими він може "поділитися" з лізингоодержувачем шляхом зменшення розміру лізингових платежів.
9. Виробник майна отримує додаткові можливості збуту своєї продукції.
10. Лізинг дозволяє оперативно реагувати на зміну кон'юнктури ринку.
11. Для дрібних і середніх фірм через дорожнечу кредитів, тяганини при оцінці їх кредитоспроможності, довгих пошуків прийнятних застав і поручительств лізинг часто виявляється єдиним засобом фінансування виробничої діяльності. Також допомагає уникнути труднощів, пов'язаних зі страхуванням майна.
Для об'єктивності викладу слід зазначити ряд недоліків властивих лізингу.
1) Якщо обладнання взято у фінансовий лізинг і воно з плином часу застаріло до закінчення дії лізингового договору, то лізингоодержувач продовжує платити орендні платежі до кінця контракту.
2) При оперативному лізингу ризик застарілого устаткування лягає на орендодавця, який змушений брати за це велику плату з лізингоодержувача.
3) Ще одним недоліком фінансового лізингу є те, що у випадку виходу обладнання з ладу, платежі проводяться у встановлені терміни, незалежно від стану устаткування.
4) Якщо об'єктом лізингового договору є крупний і унікальний об'єкт, то у зв'язку з великою різноманітністю умов орендних угод підготовка договорів про їх лізинг вимагає значного часу та коштів.
Особливість лізингу можна вважати той факт, що недолік для однієї сторони - суб'єкта лізингової угоди може з'явитися позитивним моментом для іншої сторони.

2. Облік лізингових операцій
2.1. Характеристика рахунків для обліку лізингових операцій
Бухгалтерський облік у банках представляє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні: про майно, зобов'язання кредитних організацій і їх рух шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх операцій.
Предметом бухгалтерського обліку в банках є об'єкти бухгалтерського обліку у вигляді активів і пасивів. До них відносяться: майно кредитних організацій, їх зобов'язання і операції, здійснювані банками в процесі діяльності.
Основні завдання бухгалтерського обліку в банку є:
- Формування детальної, достовірної та змістовної інформації про діяльність кредитної організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності;
- Ведення докладного, повного і достовірного бухгалтерського обліку всіх банківських операцій, наявності та руху вимог і зобов'язань, використання кредитної організацією матеріальних і фінансових ресурсів;
- Виявлення внутрішньогосподарських резервів для забезпечення фінансової стійкості кредитної організації, запобігання негативних результатів її діяльності;
- Використання бухгалтерського обліку для прийняття управлінських рішень.
Всі балансові рахунки поділяються на рахунки першого порядку - укрупнені, синтетичні рахунки - і рахунки другого порядку - деталізують, аналітичні рахунки. Рахунки першого порядку позначаються трьома цифрами від 102 до 705. Відповідно до планів рахунків номерів рахунки другого порядку складається з п'яти знаків і будуватися шляхом додавання праворуч до номера шляхом рахунку другого порядку.
Для відображення операцій, за якими сальдо може бути або дебетове, або кредитове, передбачається наявність 6 парних рахунків - активного і пасивного. На початку операційного дня операції починають відбиватися за рахунком, наявного сальдо на початок дня. Якщо в кінці дня на рахунку утворюється протилежне сальдо, то воно переноситися на відповідний парний рахунок.
Особові рахунки аналітичного обліку відкриваються в кожному балансовому і позабалансовому рахунку синтетичного обліку за видами врахованих засобів, цінностей, з підрозділом їх за призначенням і власникам. Видані позики враховуються в особових рахунках, відкритих за цільовим призначенням позик у відповідності з договорами кредитування і по позичальнику.
При відкритті особових рахунків вони реєструються в банку в спеціальній книзі, в якій для кожного балансового рахунку другого порядку відводяться окремі аркуші. Ця книга є класифікатором особових рахунків, відкритих у банку. У них реєструються відкриваються підприємствам, організаціям і установам розрахункові та поточні рахунки і субрахунки.
Позабалансові рахунки використовуються для обліку цінностей та документів, які не впливають на актив і пасив балансу, що надходять у банк на зберігання, інкасо або комісію, а так само для обліку бланків суворої звітності, бланків цінних паперів і т.д.
Позабалансові рахунки (так само як і балансові) умовно поділяються на активні і пасивні, а так само рахунки першого і другого порядку. Порядок побудови номера рахунку також аналогічний балансовими рахунками.
Під лізингом зазвичай розуміють довгострокову оренду рухомого та нерухомого майна або договір оренди машин і устаткування, куплених орендодавцем для орендатора з метою їх виробничого використання при збереженні права власності на них за орендодавцем на весь термін договору. Крім того, лізинг можна розглядати як специфічну форму фінансування вкладень в основні фонди при посередництві кредитної організації, яка набуває для третьої особи майно і віддає його в оренду на довгостроковий період. Таким чином, кредитна організація кредитує орендаря. Тому лізинг іноді називають «кредит-оренда», так як орендар зобов'язується погасити вартість цього майна в розстрочку протягом кількох років у міру внесення орендних платежів.
Після закінчення терміну дії договору лізингу орендар може завершити орендні платежі й повернути своє майно, він може також укласти новий договір лізингу або викупити майно за ціною, погодженою з орендодавцем.
Для відображення операцій в обліку клієнт повинен представити в кредитну організацію:
- Договір лізингу;
- Доручення кредитної організації на придбання обладнання;
- Розрахунок орендної плати;
- Графік платежів.
Облік операцій, пов'язаних з лізингом, ведеться на активному рахунку № 608 "Фінансова оренда (лізинг)". Призначення рахунку: облік орендарем (лізингоотримувачем) операцій, пов'язаних з отриманням майна за договором фінансової оренди (лізингу), а також його амортизації.
На рахунках другого порядку враховуються:
- На рахунку N 60804 "Майно, отримане у фінансову оренду (лізинг)" враховується лізингове майно, якщо за умовами договору фінансової оренди (лізингу) воно обліковується на балансі лізингоодержувача. Рахунок активний;
- На рахунку N 60805 "Амортизація основних засобів, отриманих у фінансову оренду (лізинг)" відображається нарахована орендарем (лізингоотримувачем) амортизація основних засобів, отриманих в лізинг, відповідно до прийнятого в обліковій політиці кредитної організації методом нарахування амортизації. Рахунок пасивний;
- На рахунку N 60806 "Орендні зобов'язання" враховуються зобов'язання кредитної організації-орендаря (лізингоотримувача), що підлягають сплаті за договором. Рахунок пасивний.
За дебетом рахунка N 60804 відображається вартість основних засобів, отриманих у фінансову оренду (лізинг), в кореспонденції з рахунком з обліку капітальних вкладень.
За кредитом цього рахунку вартість лізингового майна списується:
- При переході його у власність орендаря (лізингоотримувача) в кореспонденції з рахунками з обліку основних засобів;
- При його поверненні в установлених випадках орендодавцю (лізингодавцю) в кореспонденції з рахунками вибуття (реалізації) майна.
Аналітичний облік за рахунком N 60804 ведеться в розрізі договорів і інвентарних об'єктів.
За кредитом рахунку N 60805 відображається нарахована амортизація в кореспонденції з рахунком з обліку витрат.
За дебетом цього рахунку суми нарахованої амортизації списуються:
- По лізинговому майну, перекладному до складу власних основних засобів, в кореспонденції з рахунками обліку амортизації;
- У разі повернення майна у встановлених випадках орендодавцю (лізингодавцю) в кореспонденції з рахунками вибуття (реалізації) майна.
Аналітичний облік ведеться в розрізі договорів і інвентарних об'єктів, що враховуються на рахунку з обліку майна, отриманого у фінансову оренду (лізинг).
За кредитом рахунку N 60806 відображаються зобов'язання кредитної організації-орендаря (лізингоотримувача) в кореспонденції з рахунком з обліку капітальних вкладень в загальній сумі договору.
За дебетом цього рахунку списуються:
- Суми перерахованих орендних (лізингових) платежів у кореспонденції з рахунками з обліку грошових коштів;
- Невиплачуваних частина загальної суми договору, якщо це передбачено його умовами, при достроковому викупі лізингового майна в кореспонденції з рахунком з обліку майна, отриманого у фінансову оренду (лізинг).
Аналітичний облік ведеться в розрізі договорів.
Призначення рахунку № 477 «Операції фінансової оренди (лізингу)»: облік розміщених лізингодавцем грошових коштів (інвестиційних витрат) за договорами фінансової оренди (лізингу) (рахунок N 47701) та резервів на можливі втрати за цими операціями (рахунок N 47702). Рахунок N 47701 - активний, рахунок N 47702 - пасивний.
За дебетом рахунка N 47701 відображаються грошові кошти (інвестиційні витрати), пов'язані з придбанням предмету лізингу і виконання інших зобов'язань лізингодавця в ході реалізації лізингової угоди, в кореспонденції з рахунком з обліку вимог (зобов'язань) за іншими операціями або з рахунками обліку грошових коштів.
За кредитом рахунку N 47701 списуються суми грошових коштів (інвестиційних витрат):
- Відшкодування лізинговими платежами у встановлені договорами терміни, в кореспонденції з рахунками з обліку реалізації послуг фінансової оренди (лізингу);
- Не відшкодовані у встановлений термін у кореспонденції з рахунками з обліку простроченої заборгованості;
- При поверненні (вилучення) у встановлених випадках лізингового майна в кореспонденції з рахунком обліку капітальних вкладень.
Аналітичний облік ведеться в розрізі кожного договору.
Рахунки N 915 "Орендні і лізингові операції", N 91501 "Основні засоби, передані в оренду", N 91502 "Інше майно, передане в оренду" призначені для обліку основних засобів та іншого майна, що належать кредитної організації, переданих в оренду. Рахунки активні.
За дебетом відображається вартість майна, переданого в оренду на підставі укладених договорів оренди. Рахунки кореспондують з рахунком N 99999.
За кредитом проводиться вартість повертається з оренди майна, в кореспонденції з рахунком N 99999.
Аналітичний облік ведеться на особових рахунках, відкритих кожному орендареві, на кожен предмет і договір оренди.
Призначення рахунків N 91503 "Орендовані основні засоби", N 91504 "Орендоване інше майно": облік орендованого, що не належить кредитної організації майна. Рахунки активні.
За дебетом рахунків відображається вартість отриманих в оренду основних засобів та іншого майна в кореспонденції з рахунком N 99999.
За кредитом рахунків проводиться вартість майна, повернутого після закінчення строку дії договору оренди, в кореспонденції з рахунком N 99999.
Аналітичний облік ведеться на особових рахунках, відкритих кожному орендодавцю, по кожному предмету, договором.
Призначення рахунку N 91506 "Майно, передане на баланс лізингоодержувачів" - облік у кредитної організації - лизингодателе вартості предметів лізингу (у сумі інвестиційних витрат), якщо за умовами договору фінансової оренди (лізингу) вони обліковуються на балансі лізингоодержувача. Передача предметів лізингу здійснюється в порядку і на підставах, визначених договором. Рахунок активний.
За дебетом рахунка наростаючим підсумком відображається вартість предметів лізингу (включаючи додаткові послуги) по мірі їх прийняття лізингоодержувачем в кореспонденції з рахунком N 99999.
За кредитом рахунку вартість предметів лізингу списується в кореспонденції з рахунком N 99999:
- При передачі у власність лізингоодержувачу;
- При поверненні майна лізингоодержувачем (у встановлених випадках).
Договори, укладені за кредитними, лізинговими, орендним операціям, зберігаються в порядку, встановленому керівництвом кредитної організації, при цьому забезпечуючи збереження документів.
2.2. Облік та оформлення лізингових операцій.
Окремим видом договору оренди є договір фінансової оренди (лізингу). Якщо за умовами договору фінансової оренди (лізингу) облік предмета лізингу ведеться на балансі лізингоодержувача, а укладення договору лізингодавця з лізингоотримувачем передує укладенню договору лізингодавця з продавцем (постачальником) або полягає одночасно.
Бухгалтерський облік у лізингодавця.
Облік інвестиційних витрат здійснюється лізингодавцем на балансовому рахунку з обліку вкладень в операції фінансової оренди (лізингу). Під інвестиційними витратами розуміються витрати і витрати лізингодавця, пов'язані з придбанням предмету лізингу, а також виконанням інших його зобов'язань, що випливають з договору лізингу.
Амортизація лізингодавцем по лізинговому майну не нараховується.
Предмети лізингу, передані лізингоодержувачу, обліковуються на позабалансовому рахунку з обліку майна, переданого на баланс лізингоодержувачів.
Облік операцій, пов'язаних з реалізацією послуг фінансової оренди (лізингу), та визначення фінансового результату від них здійснюється на рахунках з обліку реалізації послуг фінансової оренди (лізингу).
1. Перерахування лізингодавцем авансів продавцям (постачальникам) та іншим організаціям, що виконують роботи або надають послуги в ході реалізації лізингової угоди:
- Дебет рахунків з обліку вимог за іншими операціями
- Кредит рахунків з обліку грошових коштів.
2. Прийняття до оплати документів постачальників (продавців) та інших організацій, що підтверджують поставку продукції, виконання робіт, надання послуг:
- Дебет рахунку з обліку вкладень в операції фінансової оренди (лізингу)
- Кредит рахунків з обліку вимог / зобов 'язань за іншими операціями.
3. Залежно від умов договору прийом до оплати може здійснюватися безпосередньо лізингодавцем або при наявності акцепту лізингоодержувача.
Оплата поставок (робіт, послуг):
- Дебет рахунків з обліку вимог / зобов 'язань за іншими операціями
- Кредит рахунків з обліку грошових коштів.
Прийняті лізингоодержувачем у порядку, визначеному договором, предмети лізингу та додаткові послуги у лізингодавця відображаються на позабалансовому рахунку з обліку майна, переданого на баланс лізингоодержувачів в кореспонденції з рахунком N 99999.
4. Надходження лізингового платежу в обумовленій сумі і у встановлений договором строк:
- Дебет рахунків з обліку грошових коштів
- Кредит рахунку з обліку реалізації послуг фінансової оренди (лізингу).
5. Одночасно списуються інвестиційні витрати, що підлягають відшкодуванню отриманим платежем:
- Дебет рахунку з обліку реалізації послуг фінансової оренди (лізингу)
- Кредит рахунку з обліку вкладень в операції фінансової оренди (лізингу).
6. Цим же днем сума винагороди за отриманим лізинговому платежу підлягає віднесенню на рахунки з обліку доходів від проведення операцій фінансової оренди (лізингу):
- Дебет рахунку з обліку реалізації послуг фінансової оренди (лізингу)
- Кредит рахунку з обліку доходів.
При ненадходженні (частковому надходженні) у встановлений термін лізингового платежу в кінці робочого дня сума невідшкодованих інвестиційних витрат переноситься на рахунки з обліку простроченої заборгованості, як прострочена заборгованість по інших розміщених коштах.
При викупі лізингоодержувачем предметів лізингу його вартість на дату переходу права власності списується лізингодавцем з позабалансового рахунку з обліку майна, переданого на баланс лізингоодержувачів, в кореспонденції з рахунком N 99999.
7. Вилучення (повернення) у встановлених випадках лізингового майна:
- Дебет рахунку з обліку капітальних вкладень на суму залишку невідшкодованих інвестиційних витрат
- Кредит рахунку з обліку вкладень в операції фінансової оренди (лізингу) та / або
- Кредит рахунку з обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами та іншими розміщеними коштами.
Якщо за умовами договору витрати, пов'язані з вилученням (поверненням) лізингового майна (демонтаж, транспортні та ін витрати), здійснюються за рахунок лізингодавця, то вони також відображаються за дебетом рахунку капітальних вкладень в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів або рахунками обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками та покупцями.
8. Оприбуткування лізингодавцем невіддільних поліпшень лізингового майна, вироблених лізингоодержувачем:
А) отриманих безоплатно у порядку, встановленому для основних засобів, отриманих безоплатно:
- Дебет рахунків з обліку основних засобів, нематеріальних активів (якщо об'єкт придатний до експлуатації)
або рахунки з обліку капітальних вкладень (якщо об'єкт вимагає доведення до готовності)
- Кредит рахунку з обліку доходів.
Б) підлягають оплаті лізингодавцем:
- Дебет рахунку з обліку капітальних вкладень
- Кредит рахунку з обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками та покупцями.
Якщо за умовами договору фінансової оренди (лізингу) у складі винагороди лізингодавця виділяються відсотки за використання його власних коштів, спрямованих на придбання предмета лізингу, то в балансі лізингодавця і лізингоодержувача сума цих відсотків виділяється із загальної суми лізингового платежу, а бухгалтерський облік її ведеться в порядку , аналогічному встановленому Положенням Банку Росії від 26.06.98 N 39-П "Про порядок нарахування відсотків по операціях, пов'язаних із залученням і розміщенням коштів банками, і відображенням зазначених операцій за рахунками бухгалтерського обліку" (з урахуванням змін і доповнень), зареєстровані в Міністерстві юстиції Російської Федерації 23.07.1998 N 1565, 26.01.1999 N 1688 ("Вісник Банку Росії" від 06.08.98 N 53-54, від 28.08.98 N 61, від 04.02.99 N 7).
Бухгалтерський облік у лізингоодержувача.
Якщо відповідно до законодавства Російської Федерації за договором фінансової оренди (лізингу) майно передається на баланс орендаря (лізингоотримувача) до закінчення терміну договору, облік його орендарем (лізингоодержувачем) здійснюється у такому порядку:
1. Оприбуткування орендованого (лізингового) майна здійснюється в порядку, визначеному договором:
- Дебет рахунку з обліку капітальних вкладень
- Кредит рахунку з обліку орендних зобов'язань.
2. Облік витрат, пов'язаних з доставкою майна, а також інших витрат з доведення об'єкта до стану готовності, якщо за умовами договору вони здійснюються за рахунок орендаря (лізингоотримувача):
- Дебет рахунку з обліку капітальних вкладень
- Кредит рахунків з обліку грошових коштів; з обліку розрахунків з постачальниками, підрядниками та покупцями.
3. Введення орендарем (лізингоотримувачем) отриманого майна в експлуатацію:
- Дебет рахунку з обліку майна, отриманого у фінансову оренду (лізинг)
- Кредит рахунку з обліку капітальних вкладень.
4. Нарахування амортизації:
- Дебет рахунку з обліку витрат
- Кредит рахунку з обліку амортизації основних засобів, отриманих у фінансову оренду (лізинг).
5. Перерахування орендного (лізингового) платежу:
- Дебет рахунку з обліку орендних зобов'язань
- Кредит рахунку з обліку грошових коштів.
При неперерахуванні з яких-небудь причин лізингового платежу (повністю або частково) у встановлений термін неперерахування сума підлягає в кінці операційного дня перенесення на рахунки з обліку невиконаних зобов'язань за договорами на залучення коштів клієнтів якої простроченої заборгованості за отриманими міжбанківськими кредитами, депозитами та іншим залученими коштами .
У разі вилучення майна до закінчення терміну договору його вартість списується з балансу відповідно до розділу 10 Положення № 205-П.
6. Перехід майна у власність орендаря (лізингоотримувача) після закінчення строку фінансової оренди (лізингу) або до його закінчення за умови внесення всієї обумовленої договором суми:
- Дебет рахунку з обліку основних засобів
- Кредит рахунку з обліку майна, отриманого у фінансову оренду (лізинг).
- Дебет рахунку з обліку амортизації основних засобів, отриманих у фінансову оренду (лізинг)
- Кредит рахунку з обліку амортизації основних засобів.
Всі операції повинні оформлятися виправдувальними документами. Ці документи є первинними обліковими документами, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік. Оформлення первинних документів здійснюється у відповідності до вимог Федерального закону "Про бухгалтерський облік".
Первинні облікові документи приймаються до обліку, якщо вони складені за формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, а документи, форма яких не передбачена в цих альбомах, повинні містити такі обов'язкові реквізити:
а) найменування документа;
б) дату складання документа;
в) найменування організації, від імені якої складено документ;
г) зміст господарської операції;
д) вимірювачі господарської операції в натуральному і грошовому виразі;
е) найменування посад осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
ж) особисті підписи зазначених осіб.
Перелік осіб, які мають право підпису первинних облікових документів, стверджує керівник організації з узгодження з головним бухгалтером.
Документи, якими оформляються господарські операції з грошовими коштами, підписуються керівником організації та головним бухгалтером або уповноваженими ними на те особами.
Первинний обліковий документ повинен бути складений у момент здійснення операції, а якщо це не представляється можливим - безпосередньо після її закінчення.
Своєчасне і якісне оформлення первинних облікових документів, передачу їх у встановлені терміни для відображення у бухгалтерському обліку, а також достовірність які у них даних забезпечують особи, які склали і підписали ці документи.

Висновок
Лізинг в Росії - порівняно новий вид діяльності. Для стимулювання інвестицій у виробничу сферу, для відновлення промислового потенціалу, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників нашій країні необхідно розвивати лізингові відносини. Але для цього потрібно створити відповідні умови. Як показує досвід інших передових країн світу, цьому приділяють пильну увагу: відповідне законодавство, податкові пільги і т.д.
Отже, проблеми вишукування джерел коштів для впровадження у виробництво нової техніки і прискорення темпів її оновлення, подолання бар'єру неплатежів та стимулювання збуту затоварені продукції можуть бути вирішені за рахунок використання лізингу. Лізинг має масу переваг і цікавий не тільки для клієнтів з обмеженими можливостями, але і для сильних у фінансовому відношенні підприємств, тому що за певних податкових умовах він забезпечує їм одержання економічних пільг.
Недостатня інвестиційна активність продовжує залишатися одним з основних перешкод на шляху стабілізації вітчизняної економіки. У той же час світовий досвід підтверджує пряму залежність між розвитком лізингу і залученням капіталовкладень. За наявними даними, до 25% загального обсягу інвестицій в США, Японії та інших розвинених країнах фінансується на умовах лізингу. При цьому в країнах, що розвиваються темпи зростання лізингових операцій сягають 50 і більше% на рік. Причини цього "буму" укладені у високій ефективності і надзвичайної гнучкості лізингу як інвестиційного інструменту.
До недавнього часу не було достатніх умов для розвитку лізингу в нашій країні і тим більше участі банків у лізингових відносинах. Зараз вже розроблені методики проведення основних видів лізингових угод у відповідності з останніми досягненнями світової банківської практики.
Сьогодні очевидно, що вихід країни з кризи неможливий без підвищення інвестиційної активності. Тому треба ініціювати розвиток лізингу в Росії і вирішувати якомога швидше виникли проблеми.

Бібліографічний список
1. Цивільний Кодекс Російської Федерації (частини перша, друга і третя) станом на 1 грудня 2006 р.;
2. Федеральний закон від 29.01.2002 № 10 - ФЗ. «Про фінансову оренду (лізингу) (зі змінами на 29.01.2002г.);

3. Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" від 21.11.1996 N 129-ФЗ, гл. II.

4. Положення Банку Росії № 302 - П «Положення про правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації».
5. Банківські операції. Частина II. Обліково-позичкові операції й агентські послуги: Навчальний посібник / Під. ред. О.І. Лаврушина. - М.: Инфра-М, 1996. - 208 с.
6. Банківська справа: Довідковий посібник / М.Ю. Бабічев, Ю.А. Бабічева, О.В. Трохова та ін: Під ред. Ю.А. Бабичевій .- М.: Економіка, 1994. - 397 с.;

7. Балабанов І.Т. «Банки і банківська справа», Санкт-Петербург: «Пітер», 2000. - 378 с.;

8. Беппе І.Ю. Підвищення ефективності лізингових операцій. / / Фінанси. -2002. - 198 c.

9. Букатов В.І., Головін Ю.В., Львів Ю.І. «Банки і банківські операції в Росії», М.: Фінанси і статистика, 2001. - 465 с.;

10. Газман В.Д. «Ринок лізингових послуг». - М.: Фонд «Правова культура», 1999.-376с.

11. Ігоніна Л.Л. Інвестиції: Навчальний посібник / За редакцією д.е.н., проф. В. А. Слепова. - М.: МАУП, 2002 .- 480с.

12. Коршунов Н.М. «Лізинг. Економічні правові основи », М.: Юніті, 2001. - 254 с.;

13. Козлова Е.П., Галаніна Є.М. «Бухгалтерський облік в комерційних банках» .- М.: Фінанси і статистика, 2000.-640 с.;

14. Лаврушин О.І. «Банківська справа», М.: Фінанси і статистика, 2002. - 546 с.;

15. Лещенко М.І. «Основи лізингу», М.: Фінанси і статистика, 2000 - 425 с.;

16. Лізинг в питаннях і відповідях (Практичне керівництво по лізингу, для підприємців) / Силінг С.А., Михайлова Л.А. Тареева Ю.М., Захарьящева Є.В.-СПб.: ТОО Видавництво «Гіппократ», 1999.-140 с.;

17.Трушкевіч Є.В., Трушкевич С.В. «Лізинг». - М.: Алфея, 2001. - 345 с.;

18. Ерішвілі Н.Д. Банківське право: підручник для вузів .- 2-е вид., Перераб. і под.-М.: Юнити-Дана, Закон і право, 2001 .- 471 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
110.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація оформлення та облік лізингових операцій в кредитних організаціях
Організація оформлення та облік споживчого кредитування в кредитних організаціях
Облік та аудит кредитних операцій банку (на прикладі кредитних операцій з фізичними особами в ЗАТ
Облік та аудит кредитних операцій банку (на прикладі кредитних операцій з фізичними особами в ЗАТ
Облік та аудит кредитних операцій банку на прикладі кредитних операцій з фізичними особами в ЗАТ
Організація оформлення та облік депозитарних операцій у банках
Організація оформлення та облік депозитарних операцій у банках 2
Облік лізингових операцій 2
Облік лізингових операцій
© Усі права захищені
написати до нас