Організація оформлення та облік депозитарних операцій у банках 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Санкт-Петербурзький промислово-економічний коледж
КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА
ПО ДИСЦИПЛІН
«БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»
«ОБЛІК В БАНКАХ»
на тему: ОРГАНІЗАЦІЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІК депозитарні операції в БАНКАХ.
Студентка гр. 6152 Куранхой Д.Р.
Викладач: Зарецька І.В.
Викладач: Круглова Л.Г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2008

РЕЦЕНЗІЯ НА КОМПЛЕКСНУ КУРСОВУ РОБОТУ
З дисциплін: БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ; ОБЛІК В БАНКАХ.
Куранхой Діана Рудики. 6152 групи денного відділення СПЕК, спеціальність 080108
На тему: Організація, оформлення і облік депозитарних операцій в банках.
Позитивним слід відзначити:
З дисципліни «Банківські операції»
_____________________________________________________________
З дисципліни «Облік у банках»
_____________________________________________________________
Разом з тим, в роботі є низка недоліків, основними з яких є:
З дисципліни «Банківські операції»
_____________________________________________________________
З дисципліни «Облік у банках»
_____________________________________________________________
Представлена ​​на рецензування курсова робота в основному:
З дисципліни «Банківські операції »_________________________
З дисципліни «Облік у банках»
висунутим вимогам.
(Відповідає / не відповідає)
Висновок:
З урахуванням вищевикладеного курсова робота заслуговує оцінки:
З дисципліни «Банківські операції» __________________________
З дисципліни «Облік у банках» __________________
Загальна оцінка: _________________
Рецензенти: викладач ____________________ (ПІБ рецензента)
викладач _____________________________ (ПІБ рецензента)
Дата: _______________________________________
Додаток 1.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Цикловою комісією
«____»____________ 2008
Председатель___________________

ЗАВДАННЯ
Для комплексної курсової роботи з дисциплін:
Облік у банках; Банківські операції.
Студенту Куранхой Діані Рудики «3» курсу «6152» групи
Промислово-економічний коледж «Банківська справа»
Тема завданні: ОРГАНІЗАЦІЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІК депозитарні операції в БАНКАХ.
Курсова робота на вказану тему виконується студентом у такому обсязі:
1. Теоретична частина:
Нормативно-правова база депозитарної діяльності банків. Порядок відкриття депозитарію. Види рахунків ДЕПО. Договір на депозитарне обслуговування. Порядок здійснення депозитарних операцій. Облік депозитарних операцій на рахунках групи ДЕПО. Характеристика синтетичних рахунків ДЕПО. Аналітичний облік цінних паперів при депозитарних операціях. Порядок виконання депозитарних операцій. Депозитарний облік на організованому ринку цінних паперів. Головний депозитарій і субдепозитарий. Емісійний рахунок ДЕПО. Кореспондентський рахунок ДЕПО. Рахунки депо власника. Звітність по депозитарним операціям на ОРЦБ.
2. Практична частина:
Заповнити: Бухгалтерський журнал за господарськими операціями. На його підставі особові рахунки. На підставі особових рахунків оборотну відомість.
Додатки:
Заповнити: Бланк первинних документів застосовуються для оформлення операцій, відображених у бухгалтерському журналі. Договір рахунку ДЕПО.
Дата видачі: 15 січня 2008

ЗМІСТ.
Введення.
1. ОРГАНІЗАЦІЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІК депозитарні операції в БАНКАХ ----------------------------------------- --------------------------
1.1. Нормативно-правова база депозитарної діяльності банків ---------------
1.2. Порядок відкриття депозитарію ----------------------------------------------- -------
1.3. Види рахунків ДЕПО ----------------------------------------------- ----------------------
1.4. Договір на депозитарне обслуговування -------------------------------------------
1.5. Порядок здійснення депозитарних операцій --------------------------------
1.6. Загальні принципи обліку депозитарних операцій з цінними паперами -----
1.7. Облік депозитарних операцій на рахунках групи ДЕПО -------------------------
1.8. Характеристика синтетичних рахунків ДЕПО ------------------------------------
1.9. Аналітичний облік цінних паперів при депозитарних операціях -----------
1.10. Порядок виконання депозитарних операцій -----------------------------------
1.11. Депозитарний облік на організованому ринку цінних паперів ---------------
1.12. Головний депозитарій і субдепозитарий ----------------------------------------
1.13. Емісійний рахунок ДЕПО ----------------------------------------------- -------------
1.14. Кореспондентський рахунок ДЕПО ----------------------------------------------- -----
1.15. Рахунки депо власника ----------------------------------------------- ------------------
1.16. Звітність по депозитарним операціям на ОРЦБ -----------------------------
2. Практична частина:
2.1. Таблиця № 1 ----------------------------------------------- --------------------------------
2.2. Таблиця № 2 ----------------------------------------------- --------------------------------
2.3. Таблиця № 3 ----------------------------------------------- --------------------------------
Додаток № 1 ----------------------------------------------- -------------------------------
Додаток № 2 ----------------------------------------------- -------------------------------
3. Список літератури ------------------------------------------------ ------------------------

Депозитарною діяльністю визнається надання послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів або обліку і переходу прав на цінні папери.
Професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює депозитарну діяльність, іменується депозитарієм. Депозитарієм може бути тільки юридична особа.
Особа, яка користується послугами депозитарію зі зберігання цінних паперів або обліку прав на цінні папери, іменується депонентом.
Договір між депозитарієм і депонентом, регулюючий їх відносини в процесі депозитарної діяльності, іменується депозитарним договором (договором про рахунок депо). Депозитарний договір має бути укладений у письмовій формі. Депозитарій зобов'язаний затвердити умови здійснення ним депозитарної діяльності, які є невід'ємною складовою частиною укладеного депозитарного договору.
Висновок депозитарного договору не тягне за собою перехід до депозитарію права власності на цінні папери депонента. Депозитарій не має права розпоряджатися цінними паперами депонента, управляти ними або здійснювати від імені депонента будь-які дії з цінними паперами, крім здійснюваних за дорученням депонента у випадках, передбачених депозитарним договором . Депозитарій не має права обумовлювати висновок депозитарного договору з депонентом відмовою останнього хоча б від одного з прав, закріплених цінними паперами. Депозитарій несе цивільно-правову відповідальність за збереження депонованих у нього сертифікатів цінних паперів.
На цінні папери депонентів не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями депозитарію.
Депозитарій має право на підставі угод з іншими депозитаріями залучати їх до виконання своїх обов'язків із зберігання сертифікатів цінних паперів або обліку прав на цінні папери депонентів (тобто ставати депонентом іншого депозитарію або приймати як депонента інший депозитарій), якщо це прямо не заборонено депозитарним договором .
Якщо депонентом одного депозитарію є інший депозитарій, то депозитарний договір між ними повинен передбачати процедуру отримання у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, інформації про власників цінних паперів, облік яких ведеться в депозитарії-депонента, а також у його депозитаріях-депонента.
Депозитарний договір повинен містити такі істотні умови:
а) однозначне визначення предмета договору: надання послуг зі зберігання сертифікатів цінних паперів або обліку прав на цінні папери;
б) порядок передачі депонентом депозитарію інформації про розпорядження депонованими в депозитарії цінними паперами депонента;
в) термін дії договору;
г) розмір та порядок оплати послуг депозитарію, передбачених договором;
д) форму і періодичність звітності депозитарію перед депонентом;
е) обов'язки депозитарію.
В обов'язки депозитарію входять:
1. Реєстрація фактів обтяження цінних паперів депонента зобов'язаннями;
2. Ведення окремого від інших рахунку депо депонента із зазначенням дати і підстави кожної операції за рахунком;
3. Передача депоненту всієї інформації про цінні папери, отриманої депозитарієм від емітента або власника реєстру власників цінних паперів.
Депозитарій має право реєструватися в системі ведення реєстру власників цінних паперів або в іншого депозитарію як номінального утримувача у відповідності з депозитарним договором.
Депозитарій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків з обліку прав на цінні папери, у тому числі за повноту і правильність записів за рахунками депо.
Депозитарій може надавати депоненту послуги, пов'язані з отриманням доходів з цінних паперів та інших належних власникам цінних паперів виплат.
Депозитарні операції - операції, що проводяться кредитною організацією в рамках здійснення депозитарної діяльності. При виконанні депозитарної операції депозитарієм здійснюються дії з операційними записами рахунків депо, анкетами рахунків депо та іншими довідниками, які ведуться в депозитарії, а також з зберігаються в депозитарії документами, що засвідчують цінні папери.
Депозитарні операції поділяються на:
Інвентарні операції - депозитарні операції, які змінюють залишки цінних паперів на рахунках-депо в депозитарії. До інвентарним операцій відносяться:
· Прийом цінних паперів на облік та зберігання (зарахування),
· Зняття цінних паперів з обліку і зберігання (списання),
· Переведення цінних паперів,
· Переміщення цінних паперів.
Адміністративні операції - депозитарні операції, що призводять до змін анкет рахунків-депо, а також вмісту інших облікових регістрів депозитарію, за винятком залишків цінних паперів на рахунках-депо. До адміністративних операцій відносяться:
· Відкриття рахунку депо,
· Закриття рахунку депо,
· Відкриття розділу (підрозділу) рахунку депо,
· Закриття розділу (підрозділу) рахунку депо,
· Зміна анкетних даних депонента,
· Призначення піклувальника рахунку,
· Скасування повноважень піклувальника рахунку,
· Призначення оператора рахунку (розділу рахунку),
· Скасування повноважень оператора рахунку (розділу рахунку),
· Призначення розпорядника рахунку,
· Скасування повноважень розпорядника рахунку.
Інформаційні операції - депозитарні операції, пов'язані зі складанням звітів і виписок про стан рахунків-депо і інших облікових регістрів депозитарію, або про виконання депозитарних операцій. До інформаційних операцій належать:
· Формування виписки про стан рахунку депо,
· Формування звіту про операції по рахунку депо депонента за певний період.
· Формування звіту про здійснені операції по рахунку депо депонента,
формування інформації про власників цінних паперів, депонента Депозитарію.
Комплексні операції - депозитарні операції, що включають в себе в якості складових елементів депозитарні операції різних класів: Інвентарні, Адміністративні, Інформаційні. До комплексних операцій відносяться:
· Блокування цінних паперів,
· Зняття блокування цінних паперів,
· Обтяження прав за цінними паперами зобов'язаннями,
· Припинення обтяження прав за цінними паперами зобов'язаннями.
Глобальні операції - депозитарні операції, які змінюють стан усіх або значної частини облікових регістрів депозитарію, пов'язаних з даним випуском цінних паперів. До глобальних операцій відносяться:
· Конвертація цінних паперів,
· Анулювання (погашення) цінних паперів,
· Дроблення або консолідація цінних паперів,
· Виплата доходів цінними паперами,
· Об'єднання додаткових випусків емісійних цінних паперів,
· Анулювання індивідуальних номерів (кодів) додаткових випусків емісійних цінних паперів.
Доручення - документ, що містить вказівки депозитарію на вчинення однієї або декількох депозитарних операцій.
Ініціатори депозитарних операцій - особи, уповноважені подавати доручення на виконання депозитарних операцій. В якості ініціаторів депозитарних операцій можуть виступати: Клієнти (піклувальники, оператори або розпорядники рахунків-депо); Уповноважені співробітники; уповноважені державні органи; організатори торгів або клірингові організації (для розрахункових депозитаріїв), а також інші особи, визначені цими умовами та чинним законодавством.
Довіреність - письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами. Депозитарій приймає доручення іншої форми, у разі, якщо така довіреність містить необхідний обсяг повноважень, відповідно до цілей надання даної довіреності.
Депозитарна діяльність - надання послуг зі зберігання сертифікатів цінних паперів або обліку і переходу прав на цінні папери.
Депонування - передача фізичною або юридичною особою фінансових коштів або інших цінностей на зберігання в банк. Банк тільки зберігає цінності, але не використовує їх як капіталовкладень клієнта.
Депозитарій - професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює депозитарну діяльність.
Депонент - юридична або фізична особа, що уклала з депозитарієм депозитарний, міждепозитарного договір або договір довірчого керуючого.
Емітент - юридична особа, органи виконавчої влади, або органи місцевого самоврядування, що несуть від свого імені зобов'язання перед Власниками Цінних паперів по здійсненню прав, закріплених цінними паперами.
Сторонній Депозитарій - юридична особа, яка здійснює на підставі ліцензії Депозитарну діяльність, в якому у депозитарію відкритий міждепозитарного рахунок.
Місце зберігання - сховище Компанії, зовнішнє сховище, сторонній депозитарій або реєстроутримувач, де знаходяться сертифікати документарних цінних паперів (рішення про випуск цінних паперів), що засвідчують обсяг прав за цінними паперами, або враховуються права на цінні папери.
Власник Цінних паперів - особа, якій цінні папери належать на праві власності або іншому речовому праві.
Номінальний утримувач - особа, зареєстрована в системі ведення реєстру власників цінних паперів або в сторонньому депозитарії, і не є власником цінних паперів.
Випуск Цінних паперів - сукупність цінних паперів одного емітента, що забезпечують однаковий обсяг прав власникам і мають однакові умови емісії (первинного розміщення). Всі цінні папери одного випуску повинні мати один державний реєстраційний номер.
Облікові регістри - матеріали депозитарного обліку, призначені для фіксації в депозитарії поточних значень реквізитів об'єктів депозитарного обліку та дій Депозитарію з виконання депозитарних операцій.
1. ОРГАНІЗАЦІЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІК депозитарні операції в БАНКАХ
1.1. Нормативно-правова база депозитарної діяльності банків.
Глава Д призначена для обліку депозитарних операцій. Облік ведеться у відповідності з нормативними актами Банку Росії.
Нормативно-правова база для депозитарних операції представлено федеральним законодавством «Про ринок цінних паперів» і Положення «Про депозитарної діяльності.
Депонент - юридична або фізична особа, що уклала з депозитарієм депозитарний, міждепозитарного договір або договір довірчого керуючого.
Депонентом може бути Власник, Депозитарій-Депонент, Заставодержатель, Довірчий керуючий, Емітент.
Власник - фізична або юридична особа, якій цінні папери належать на праві власності або іншому речовому праві, і користується на підставі депозитарного договору послугами депозитарію щодо здійснення депозитарної діяльності. Власником також може бути компанія або її філія (підрозділ), що враховує цінні папери, що належать компанії на праві власності, іншому речовому праві.
Депозитарій-Депонент - юридична особа, яка є професійним учасником ринку цінних паперів, що здійснює депозитарну діяльність, користується на підставі міждепозитарного договору послугами депозитарію щодо здійснення депозитарної діяльності і виступає як номінальний утримувач цінних паперів своїх депонентів.
Емітент (Особа, що випустило Цінну папір) - юридична особа, або органи виконавчої влади, або органи місцевого самоврядування, що несуть від свого імені зобов'язання перед власниками цінних паперів по здійсненню прав, закріплених ними.
Довірчий керуючий - професійний учасник ринку Цінних паперів, здійснює довірче управління цінними паперами, переданими йому у володіння на певний термін і належать іншій особі, в інтересах цієї особи або вказаних цією особою третіх осіб на підставі ліцензії на здійснення діяльності з управління цінними паперами та / або ліцензії на здійснення діяльності з управління інвестиційними фондами, пайовими інвестиційними фондами та недержавними пенсійними фондами. Довірчим керуючим також може бути компанія або її філія (підрозділ), що враховує цінні папери, передані компанії в довірче управління або для здійснення інших операцій.
Заставодержатель - юридична або фізична особа, якій у порядку, передбаченому цими умовами, в якості забезпечення будь-яких зобов'язань за договором застави або іншим договором передаються цінні папери. Заставодержателем також може бути компанія або її філія (підрозділ), що враховує цінні папери, передані Компанії в якості забезпечення будь-яких зобов'язань за договором.
Уповноважена особа - особа, яка має право представляти інтереси, а так само подавати і підписувати документи, які ініціюють депозитарні операції, на підставі і в рамках цього доручення, виданої йому депонентом.
Піклувальник Рахунки-депо - особа, якій депонентом, на підставі договору депонента з піклувальником Рахунки-депо (яка у подальшому «Клієнтський піклувальна договір») і довіреності, передані повноваження по розпорядженню цінними паперами та здійснення прав з цінних паперів, які зберігаються та / або права на які враховуються в депозитарії. Як піклувальників Рахунків-депо можуть виступати тільки особи, що мають ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів. Піклувальник Рахунки-депо зобов'язаний укласти з депозитарієм договір депозитарію з піклувальником Рахунки-депо (іменований надалі «Опікунська договір»).
Оператор Рахунки-депо (Розділу Рахунки-депо) - юридична особа, яка не є власником Рахунки-депо, але має право на підставі повноважень, отриманих від депонента, віддавати розпорядження депозитарію на виконання депозитарних операцій по Рахунку-депо (Розділу Рахунки-депо) депонента в рамках повноважень, встановлених депонентом і депозитарним договором.
Розпорядник Рахунки-депо (Розділу Рахунки-депо) - фізична особа, що діє від імені депонента, піклувальника Рахунки-депо або оператора Рахунки-депо (Розділу Рахунки-депо) і уповноважена на підставі статуту або, у разі, якщо розпорядник Рахунки-депо ( Розділу Рахунки-депо) не має право діяти без довіреності, на підставі довіреності, підписувати документи, які ініціюють проведення депозитарних операцій по Рахунку-депо депонента.
1.2. Порядок відкриття депозитарію
Депозитарій відкриває наступні типи рахунків-депо депонентів:
- Рахунок-депо власника;
- Рахунок-депо заставодержателя;
- Рахунок-депо довірчого керуючого;
- Емісійний рахунок-депо;
- Міждепозитарного рахунок-депо (рахунок-депо ЛОРО).
Депозитарій має право відкривати та вести рахунки-депо депонентів інших типів.
Депоненту в депозитарії відкривається окремий рахунок-депо. Для організації обліку цінних паперів у рамках рахунку-депо відкриваються розділи рахунку-депо, а в рамках розділу рахунку-депо відкриваються особові рахунки-депо. Особовий рахунок-депо є мінімальною неподільної структурною одиницею депозитарного обліку. Особові рахунки-депо, депозитарні операції з яких регламентовані одним документом, можуть об'єднуватися визначених розділом рахунку-депо.
Відкриття розділу рахунку-депо виробляється всередині рахунку-депо на підставі документа, що регламентує допустимі депозитарні операції по особових рахунках-депо даного розділу рахунку-депо. Таким документом може бути:
- Договір (угода) між депозитарієм (компанією) і депонентом;
- Договір між депонентом і третьою особою, засвідчений депозитарієм;
- Договір між депозитарієм і піклувальником рахунку-депо;
- Розпорядження керівництва депозитарію;
- Інші документи на розсуд депозитарію.
1.3. Види рахунків ДЕПО
Рахунок-депо - Об'єднана загальною ознакою сукупність записів у регістрах Депозитарію, призначена для обліку та фіксації прав на цінні папери. Рахунки-депо поділяються на рахунки-депо клієнтів та рахунки-депо місця зберігання.
Рахунок-депо Депонентів - рахунок-депо, що відкривається в системі обліку депозитарію і призначений для обліку цінних паперів у розрізі депонентів.
Рахунок-депо місця зберігання - рахунок-депо, що відкривається в системі обліку Депозитарію і призначений для обліку цінних паперів депонентів у розрізі місць зберігання (поміщених на зберігання в депозитарій, на зберігання або облік на міждепозитарного рахунку-депо депозитарію в сторонньому депозитарії, або враховуються у реєстроутримувача на особовому рахунку депозитарію, як номінального утримувача).
По виду Депонентів Рахунки-депо Депонентів поділяються на:
Рахунок депо Власника - рахунок-депо, призначений для обліку та фіксації прав на цінні папери, що належать клієнту на праві власності або іншому речовому праві.
Рахунок-депо Заставодержателя - рахунок-депо, призначений для обліку та фіксації прав на цінні папери, передані за договором застави заставодержателю і не є власністю заставодержателя.
Рахунок-депо Трастового керуючого - рахунок-депо, призначений для обліку та фіксації прав на цінні папери, передані за договором довірчого керуючого і не є власністю довірчого керуючого.
Міждепозитарного Рахунок-депо - рахунок-депо, призначений для обліку та фіксації прав на цінні папери депозитарію-депонента, передані Депозитарію-депоненту його клієнтами відповідно до депозитарним договором і не є власністю депозитарія-депонента.
Емісійний рахунок депо - рахунок-депо, що відкривається емітенту для обліку цінних паперів, що підлягають розміщенню, погашених або викуплених з метою погашення емітентом.
Особовий Рахунок-депо - сукупність записів, призначена для обліку цінних паперів одного випуску, що знаходяться на одному рахунку-депо і володіють однаковим набором допустимих депозитарних операцій.
Розділ Рахунки-депо - обліковий регістр рахунку-депо, що є сукупністю Особових Рахунків-депо, операції з якими регламентовані одним документом або комплексом взаємопов'язаних документів.

1.4. Договір на депозитарне обслуговування
Депозитарій відкриває і веде окремий від інших Рахунок депо депонента відповідно до законодавства Росії, умовами цього договору і угодами до нього і правилами депозитарію, включаючи загальні умови здійснення депозитарної діяльності, затверджені депозитарієм є невід'ємною частиною цього договору.
Депозитарій веде Рахунок депо депонента з вказівкою дат і підстав кожної операції по ньому.
Прийом сертифікатів цінних паперів для зарахування їх на Рахунок депо Депонента оформляється Сторонами Актом прийому-передачі. Прийом цінних паперів, переданих депонентом у сховищі депозитарію, до обліку на Рахунку депо депонента здійснюється після перевірки депозитарієм їх справжності та платоспроможності.
При необхідності здійснення операції за Рахунком депо Депонент надає депозитарію доручення, оформлене відповідно до вимог депозитарію, а також інші документи необхідні для проведення операції. Порядок передачі та прийому до виконання доручень Депонента визначається за винятками, встановленими угодою сторін.
Спосіб обліку цінних паперів на рахунку депо депонента визначається відповідно до сторін.
Депозитарій здійснює операцію з Рахунку депо депонента протягом одного робочого дня з дати отримання всіх необхідних для її проведення документів, за винятком випадків передбачених цим договором, і передає (депоненту (уповноваженій особі) письмовий звіт про виконання операції.
Спосіб прийому доручень від депонента і передачі останньому звітів і повідомлень, а також спосіб виплати доходів за цінними паперами вказується депонентом в Анкеті депонента.
Депонент може в порядку, встановленому, передати повноваження щодо розпорядження цінними паперами іншій особі - піклувальнику рахунку. В якості піклувальника рахунку може виступати особа, яка має ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів і уклала відповідний договір з депозитарієм. При наявності піклувальника рахунку депонент не має права самостійно передавати в депозитарій доручення на проведення операцій з цінними паперами, переданими в розпорядження піклувальнику рахунку депо.
Депозитарій має право на підставі угод з іншими депозитаріями залучати їх до виконання своїх обов'язків за цим договором (тобто ставати депонентом іншого депозитарію або приймати як депонента інший депозитарій).
Депонент надає депозитарію право виступати номінальним утримувачем цінних паперів, депонованих на його рахунку, і згоден з внесенням відповідного запису у відношенні іменних цінних паперів у систему ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Передача Депонентом цінних паперів депозитарію як номінального утримувача по цьому договору проводиться на підставі передавальних розпоряджень та інших документів відповідно до вимог діючих нормативних актів Росії і конкретного реєстроутримувача (депозитарію).
Порядок прийому претензій по виконаним депозитарним операціями, порядок надання послуг, пов'язаних зі сприянням у здійсненні власниками прав з цінних паперів та інші умови, не визначені цим договором, визначаються відповідно до сторін.
1.5. Порядок здійснення депозитарних операцій
Всі депозитарні операції здійснюються на підставі доручень і завершуються формуванням і передачею не пізніше дня, наступного за днем ​​виконання операції, звіту про здійсненої операції ініціатору або іншим особам, зазначеним у п. 5 цих Умов.
Підставою для здійснення депозитарної операції є:
§ доручення, підписане ініціатором операції і передане в Депозитарій.
у разі переходу права на цінні папери не в результаті цивільно-правових угод - документи, що підтверджують перехід права на цінні папери відповідно до чинних законів і іншими нормативно-правовими актами.
У залежності від ініціатора операції різняться такі види доручень:
§ клієнтські - ініціатором є Депонент, Попечитель рахунку депо або уповноважені представники;
§ службові - ініціаторами є посадові особи;
§ офіційні - ініціатором є уповноважені державні органи;
глобальні - ініціатором, як правило, є емітент або реєстратор за дорученням емітента.
Доручення на виконання депозитарної операції повинно бути складено у письмовій формі на паперовому носієві з дотриманням вимог діючих нормативних правових актів РФ і цих умов. Прийом в якості доручень документів в електронній або іншій формі допускається у разі, якщо це передбачено депозитарним договором та / або Додатковою угодою.
Форми документів, які Депонент, Попечитель повинні оформляти і можуть отримувати, містяться в Додатках до цих Умов.
До доручення повинні бути включені супровідні документи, якщо це передбачено цими Умовами або чинними законодавством.
У випадках, встановлених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, Депозитарій зобов'язаний виконувати, оформлені належним чином, письмові рішення державних органів:
- Судів (арбітражних і загальної юрисдикції);
- Органів дізнання та попереднього слідства;
- Судових приставів - виконавців;
- Інших у відповідності з чинним законодавством.
Письмові рішення державних органів повинні супроводжуватися додатком відповідних документів (судових актів; виконавчих документів; постанов органів дізнання і попереднього слідства та інших документів відповідно до чинного законодавства).
1.6. Загальні принципи обліку депозитарних операцій з цінними
паперами
На рахунках депо відображаються депозитарні операції з емісійними цінними паперами будь-яких форм випуску, а також депозитарні операції з неемісійними цінними паперами, випущеними з дотриманням встановлених законодавством Російської Федерації форми і порядку.
На рахунках депо обліковуються цінні папери, передані кредитної організації її клієнтами:
для зберігання або обліку;
для здійснення довірчого управління;
для здійснення брокерських операцій;
для здійснення інших операцій;
а також цінні папери, що належать кредитної організації на праві власності або іншому речовому праві.
Основою депозитарного обліку є аналітичний облік цінних паперів. В аналітичному обліку ведуться аналітичні рахунки депо: рахунки депо депонентів - пасивні рахунки депо (обліковуються цінні папери конкретних власників) та рахунки депо місць зберігання - активні рахунки депо. Набір рахунків аналітичного обліку та порядок відображення на них депозитарних операцій визначаються депозитарієм самостійно, з урахуванням вимог нормативних актів Банку Росії.
Для організації обліку цінних паперів у рамках аналітичного рахунку депо відкриваються особові рахунки. Особовий рахунок депо є мінімальною неподільної структурною одиницею депозитарного обліку. На ньому обліковуються цінні папери одного випуску з однаковим набором допустимих депозитарних операцій.
Залишки на синтетичних рахунках депо (N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98035, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090) визначаються виходячи із залишків на аналітичних рахунках депо.
Для ведення синтетичного обліку депозитарій самостійно встановлює правила відповідності особових рахунків депо аналітичного обліку рахунках депо синтетичного обліку. Ці правила повинні бути узгоджені з призначенням синтетичних рахунків депо. Відображення в синтетичному обліку записів, що здійснюються депозитарієм за аналітичними рахунками при виконанні депозитарних операцій, має відповідати вимогам, що пред'являються до відбиття депозитарних операцій на синтетичних рахунках депо.
Облік цінних паперів на рахунках депо ведеться у штуках. Додатково до ведення депозитарного обліку цінних паперів у штуках допускається облік цінних паперів на рахунках депо в тих одиницях, в яких визначено номінал цінних паперів даного випуску.
Цінні папери на рахунках депо враховуються за принципом подвійного запису: по пасиву депо - у розрізі власників та по активу депо - у розрізі місць зберігання. Кожна цінний папір в аналітичному обліку має бути відображена двічі: один раз на пасивному рахунку депо - рахунку депонента і другий раз на активному рахунку депо - рахунку місця зберігання.
До інвентарним операціями депозитарію відносяться депозитарні операції, які змінюють залишки цінних паперів на особових рахунках депо. Інвентарна операція депозитарію може складатися з однієї або кількох записів. Кожна запис змінює залишки на двох особових рахунках депо: за дебетом одного і кредитом іншого. Записи поділяються на чотири типи:
Дебет одного активного (нового місця зберігання) і кредит іншого активного (старого місця зберігання) рахунку депо.
При такого запису сума балансу депо не змінюється. Цей запис оформляє операцію переміщення - зміна місця чи способу зберігання цінних паперів.
Дебет одного пасивного та кредит іншого пасивного особового рахунку депо.
При цьому записі сума балансу депо не змінюється. Такий запис оформляє операцію перекладу цінного папера на рахунок депо іншого власника або переведення цінного паперу на інший особовий рахунок депо в рамках одного і того ж рахунку депо депонента.
Дебет активного і кредит пасивного рахунку.
Сума балансу депо збільшується. Цей запис оформляє прибуткову операцію - прийом цінних паперів на зберігання в депозитарій.
Дебет пасивного та кредит активного рахунку.
Сума балансу депо зменшується. Цей запис оформляє видаткову операцію - зняття цінних паперів з зберігання в депозитарії.
Допускається здійснення складних записів, коли один кредитується рахунок кореспондує з кількома дебетуемого або один дебетуемого рахунок - з кількома кредитуються.
Особові рахунки депо можуть кореспондувати один з одним у межах одного синтетичного рахунку депо.
Аналітичний облік депозитарних операцій ведеться на особових рахунках, у розділах (облікових регістрах), журналах і картотеках.
Всі відкриваються рахунки депо реєструються в журналі реєстрації рахунків депо.
При відкритті особового рахунку на неї заповнюється реєстраційна картка особового рахунку, яка поміщається в картотеку особових рахунків рахунки депо.
Одночасно з особовим рахунком ведуться два журнали: операційний журнал особового рахунку і журнал обертів. Операційний журнал особового рахунку містить відомості про всі бухгалтерських операціях, відображених по особовому рахунку, та інформацію про кількість цінних паперів, які обліковуються на особовому рахунку. Журнал оборотів особового рахунку містить дані про залишки цінних паперів і обороти по особовому рахунку на кінець тих операційних днів, у протягом яких був рух за особовим рахунком.
Розділ (обліковий реєстр) рахунку депо утворюється сукупністю особових рахунків рахунки депо, депозитарні операції з яких регламентовані одним документом. При відкритті розділу рахунку на неї заповнюється реєстраційна картка розділу, яка поміщається в картотеку розділів рахунку депо.
По кожному випуску цінних паперів, які обліковуються в депозитарії, депозитарій зобов'язаний зберігати анкету випуску цінних паперів, яка зберігається в картотеці випусків цінних паперів.
Порядок прийому доручень, відображення операцій у депозитарному обліку, форми звітів про виконання депозитарних операцій, склад одержувачів звітів та інші особливості виконання депозитарних операцій включаються в операційний регламент депозитарію і визначаються депозитарієм самостійно, з урахуванням вимог нормативних актів Банку Росії.
Синтетичний облік депозитарних операцій ведеться на зведених картках випуску, в балансах депо і оборотних відомостях.
Зведені картки складаються на підставі журналів оборотів особових рахунків депо до початку наступного робочого дня і ведуться окремо по випусках цінних паперів, які обслуговує в депозитарії, в розрізі синтетичних рахунків депо всередині випуску.
За даними зведених карток щодня складається: короткий баланс депо, з виведенням сумарних підсумків по всіх випусках цінних паперів, що знаходяться на обслуговуванні в депозитарії. Складовою частиною короткого балансу депо є узагальнений баланс депо, який містить тільки підсумки по активу і по пасиву по всіх випусках цінних паперів. На перше число кожного місяця за даними зведених карток випусків за кожним випуском цінних паперів у розрізі синтетичних рахунків депо складається повний баланс депо.
Щокварталу за даними зведених карток за кожним випуском цінних паперів складаються оборотні відомості. Шляхом підсумовування показників відомостей складається сумарна оборотна відомість.
Рахунок N 98000 "Цінні папери на зберіганні в депозитарії"
Рахунок призначений для обліку цінних паперів, сертифікати яких знаходяться в сховищах депозитарію. Рахунок активний.
В якості сховищ депозитарію можна розглядати власні сховища депозитарію, сховища філій депозитарію та орендовані сховища. На цьому рахунку також слід відображати цінні папери, передані в інші організації на підставі договору зберігання або іншого договору, складовою частиною якого є договір зберігання. У цьому випадку відповідну організацію слід розглядати як зовнішнє сховище.
У головному депозитарії по даному випуску на цьому рахунку можуть обліковуватися цінні папери як документарних, так і бездокументарних випусків, а в інших депозитаріях - тільки документарних випусків. Якщо депозитарій є головним для обліку цінних паперів бездокументарного випуску, то роль сертифіката грає рішення про випуск.
За дебетом рахунка відображається загальна кількість цінних паперів, засвідчених сертифікатами чи іншими документами, переданими в сховища депозитарію, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98035, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
За кредитом рахунка відображається загальна кількість цінних паперів, засвідчених сертифікатами чи іншими документами, вилучається з сховищ депозитарію, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98035, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
Рахунок N 98010 "Цінні папери на зберіганні в провідному
депозитарії (НОСТРО депо базовий) "
Рахунок призначений для відображення цінних паперів, що належать самої кредитної організації, права на які враховуються в будь-якому іншому депозитарії або у реєстроутримувача. На цьому рахунку відображаються також цінні папери депонентів депозитарію, які обліковуються на рахунку номінального утримувача у реєстроутримувача або на кореспондентському рахунку в провідному депозитарії. Провідним депозитарієм по даному випуску цінних паперів є депозитарій, який делегував низовому депозитарію права з обслуговування цінних паперів даного випуску, уклавши відповідний договір. Рахунок активний.
На цьому рахунку також можуть відображатися цінні папери, передані для зберігання одним підрозділом кредитної організації в інший підрозділ (філією до головного підрозділ, головним підрозділом у філію, філією у філію). Такими можуть бути цінні папери, що перебувають на балансі підрозділу, або цінні папери, що належать депонентам відповідного підрозділу.
На рахунку можуть обліковуватися як документарні, так і бездокументарні цінні папери. Не передбачається облік на цьому рахунку пред'явничих цінних паперів депонентів.
В обліку провідного депозитарію рахунку N 98010 відповідають:
рахунок N 98060 для цінних паперів депонентів;
рахунок N 98040 для цінних паперів найбільшого депозитарію;
рахунок N 98050 для цінних паперів філії депозитарію.
За дебетом рахунка відображається зарахування цінних паперів в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
За кредитом рахунку відображається списання цінних паперів в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
Якщо на аналітичних рахунках за рахунком N 98010 обліковуються цінні папери депонентів, то їх слід відображати без розбивки по депонентам.
Рахунок N 98015 "Цінні папери на зберіганні в інших депозитаріях
(НОСТРО депо розрахунковий) "
Рахунок призначений для обліку належать депонентам документарних пред'явничих цінних паперів, поміщених на зберігання в інші депозитарії, за винятком цінних паперів, переданих на зберігання у провідні депозитарії або реєстроутримувачу. Рахунок використовується також при встановленні прямих кореспондентських відносин з метою прискорення розрахунків між двома депозитаріями, раніше приступившими до обслуговування даного випуску цінних паперів, якщо установка таких кореспондентських відносин допускається правилами обслуговування випуску цінних паперів. У цьому випадку не потрібно укладання договору про передачу інформації між депонентами та емітентом і про збір реєстру. При цьому враховуються документарні та бездокументарні цінні папери.
На рахунку обліковуються тільки цінні папери, що належать депонентам, і не обліковуються цінні папери, що належать самому депозитарію або його філіях. Рахунок активний.
За дебетом рахунка відображається зарахування цінних паперів на відкритий низовому депозитарію рахунок "ЛОРО депо розрахунковий" в депозитарії, що не є провідним по даному випуску цінних паперів, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98053 , 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
За кредитом рахунку відображається списання цінних паперів з відкритого низовому депозитарію рахунки "ЛОРО депо розрахунковий" в іншому депозитарії, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070 , 98080, 98090.
В обліку депозитарію-кореспондента рахунку N 98015 відповідає рахунок N 98065.
Цінні папери депонентів на аналітичних рахунках за рахунком N 98015 враховуються в розрізі випусків цінних паперів, без розбивки по депонентам.
Рахунок N 98020 "Цінні папери в дорозі, на перевірці, на
переоформлення "
Рахунок призначений для обліку цінних паперів, сертифікати яких зараз перебувають поза депозитарію і недоступні для проведення операцій переміщення. Рахунок активний.
Сертифікати можуть перебувати в процесі перевезення, на перевірці або на переоформлення в уповноважених організаціях. Цей рахунок слід використовувати для відображення цінних паперів, сертифікати яких передані
для погашення або знаходяться на погашенні купона, а також для обліку цінних паперів, сертифікати яких передані для реалізації. Допускається використання цього рахунку для обліку цінних паперів, сертифікати яких знаходяться поза депозитарію з інших причин.
Рахунок призначений для обліку цінних паперів документарних випусків. В окремих випадках він може бути також використаний в головному депозитарії для обліку цінних паперів бездокументарних випусків при переоформленні глобальних (чи інших) сертифікатів або рішень про випуск.
За дебетом рахунка відображається передача сертифікатів цінних паперів для транспортування, якщо відповідальність за неї лежить на депозитарії, на перевірку, переоформлення, для погашення, реалізації, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98035, 98040, 98050 , 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
За кредитом рахунку списуються сертифікати цінних паперів при завершенні транспортування, перевірки, переоформлення, погашення, реалізації, при недостачі сертифікатів цінних паперів, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98035, 98040, 98050, 98053 , 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
Рахунок N 98030 "Недостача цінних паперів"
Рахунок призначений для відображення недостачі цінних паперів, виявленої в результаті перевірок сховищ депозитарію чи інших місць зберігання, використовуваних депозитарієм, а також для відбиття невідповідності залишків на рахунках ЛОРО і НОСТРО до з'ясування причин такої невідповідності. Рахунок активний.
На рахунку можуть враховуватися документарні та бездокументарні цінні папери.
За дебетом рахунка відображаються виявлена ​​недостача сертифікатів у сховищах, втрата їх під час перевезення, перевірці, переоформлення або факти невідповідності рахунків ЛОРО і НОСТРО, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98035.
За кредитом рахунка відображаються відшкодування раніше виявленої недостачі сертифікатів, відновлення відповідності рахунків ЛОРО і НОСТРО, а також списання сертифікатів у разі прийняття рішення про те, що недостача цінних паперів не буде відшкодована цінними паперами, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
Рахунок N 98035 "Цінні папери, вилучені з депозитарію"
Рахунок призначений для обліку цінних паперів, сертифікати яких вилучено за рішенням судових та (або) правоохоронних органів. Рахунок активний.
Цінні папери, сертифікати яких обліковуються на цьому рахунку, не можуть використовуватися в активних операціях типу переміщення, однак виконання прав депонентів по цих цінних паперів та перекази відповідних цінних паперів не припиняються, якщо тільки одночасно не був накладений блокування на відповідний пасивний рахунок.
За винятком головного депозитарію рахунок призначений для обліку документарних цінних паперів. У головному депозитарії можуть бути вилучені документи, що засвідчують цінні папери без документарних випусків.
За дебетом рахунка відображаються вилучення сертифікатів зі сховищ депозитарію за розпорядженням судових та (або) правоохоронних органів, а також передача сертифікатів з одного органу до іншого органу, в кореспонденції з рахунками N 98000, 98020, 98035.
За кредитом рахунка відображаються повернення депозитарію сертифікатів, раніше вилучених за розпорядженням судових та (або) правоохоронних органів, а також брак сертифікатів, виявлена ​​при їх поверненні депозитарію (неповернення вилучених раніше сертифікатів), в кореспонденції з рахунками N 98000, 98020, 98030, 98035.
Рахунок N 98040 "Цінні папери власників"
Рахунок призначений для обліку цінних паперів, прийнятих на зберігання в депозитарій та належать депонентам на праві власності або іншому речовому праві. Рахунок пасивний.
За кредитом рахунка відображаються цінні папери, що зараховуються до депозитарій на рахунок власника, у кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
За дебетом рахунка відображаються цінні папери, що списуються в депозитарії з рахунку депо власника, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090 .
Рахунок N 98050 "Цінні папери, що належать депозитарію"
Рахунок призначений для обліку цінних паперів, що відображаються в основному бухгалтерському балансі депозитарію. На цьому рахунку можуть обліковуватися цінні папери, що перебувають на балансі філії депозитарію. Рахунок пасивний.
За кредитом рахунка відображаються цінні папери, що зараховуються на баланс депозитарію, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98020, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98090.
За дебетом рахунка відображаються цінні папери, що списуються з балансу депозитарію, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98090.
Рахунок N 98053 "Цінні папери клієнтів по брокерським договорами"
Рахунок призначений для обліку цінних паперів, переданих клієнтом депоненту для реалізації або куплених депонентом на користь свого клієнта на підставі договору комісії або договору доручення, а також цінних паперів, переданих депонентом для реалізації. Депонентом цього рахунку може бути як депозитарій, так і клієнт депозитарію. Рахунок призначений для тимчасового обліку цінних паперів, які потім повинні бути переведені на рахунки власників. Рахунок пасивний.
За кредитом рахунка відображаються цінні папери, передані клієнтом депоненту для реалізації і куплені депонентом на користь клієнта, а також цінні папери, передані депонентом для реалізації, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98040, 98050, 98053 , 98055, 98060, 98065, 98070.
За дебетом рахунка відображаються цінні папери, продані, зняті з реалізації, переказуються на рахунок власника, на користь якого вони були куплені депонентом, або на рахунок депонента, а також списання цінних паперів, у разі прийняття рішення про те, що недостача цінних паперів не буде відшкодована цінними паперами, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98090.
Рахунок N 98055 "Цінні папери в довірчому управлінні"
Рахунок призначений для обліку цінних паперів, що зберігаються в депозитарії і знаходяться в довірчому управлінні у депонента, а також цінних паперів, переданих депонентом в довірче управління. Депонентом цього рахунку може бути як депозитарій, так і клієнт депозитарію. Рахунок пасивний.
За кредитом рахунка відображаються цінні папери, які приймаються або передаються депонентом в довірче управління, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070.
За дебетом рахунка відображаються цінні папери, що вилучаються з довірчого управління, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98090.
Рахунок N 98060 "Цінні папери, прийняті на зберігання від низових
депозитаріїв (ЛОРО депо базовий) "
Рахунок призначений для обліку цінних паперів, що належать депонентам, прийнятих на зберігання від низового депозитарію (для якого низової депозитарій по даному випуску цінних паперів є провідним). Рахунок пасивний.
При відкритті рахунку ЛОРО депо базовий повинен бути укладений договір з низовим депозитарієм, що містить порядок передачі інформації через провідний депозитарій від емітента депонентам низового депозитарію і від депонентів низового депозитарію емітенту. У тому числі повинна бути обговорена процедура збору реєстру, що включає в себе передачу через провідний депозитарій емітенту (реєстроутримувачу) інформації про депонента низового депозитарію, які володіють відповідними цінними паперами.
На рахунку N 98060 "Цінні папери, прийняті на зберігання від низових депозитаріїв (ЛОРО депо базовий)" не підлягають відображенню цінні папери низового депозитарію, з яким він зареєстрований у реєстрі як номінального утримувача, а також цінні папери, що належать низовому депозитарію на праві власності . Рахунок не призначений для обліку документарних пред'явничих цінних паперів.
За кредитом рахунка відображаються цінні папери, прийняті на зберігання від низового депозитарію, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
За дебетом рахунка відображаються цінні папери, що списуються при міждепозитарного перекладі цінних паперів, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
Облік цінних паперів на відповідних аналітичних рахунках ведеться в розрізі випусків, без розбивки по депонентам.
В обліку низового депозитарію рахунку N 98060 відповідає рахунок N 98010.
Рахунок N 98065 "Цінні папери, прийняті на зберігання від інших
депозитаріїв (ЛОРО депо розрахунковий) "
Рахунок призначений для обліку цінних паперів, прийнятих на зберігання від іншого депозитарію, який не є низовим для даного випуску цінних паперів і за яким з цим депозитарієм встановлені розрахункові кореспондентські відносини. Рахунок пасивний.
Угода про порядок проведення операцій по рахунку "ЛОРО депо розрахунковий" має містити перелік випусків цінних паперів, за якими допускається проведення прямих міждепозитарного розрахунків.
На рахунку можуть відбиватися документарні представницькі цінні папери, а також бездокументарні цінні папери, за якими між депозитаріями встановлені розрахункові відносини. На рахунку не можуть відображатися цінні папери, що належать низовому депозитарію на праві власності.
В обліку низового депозитарію-кореспондента рахунку N 98065 відповідає рахунок N 98015.
За кредитом рахунка відображаються цінні папери, прийняті на зберігання від іншого депозитарію, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000,
98010, 98015, 98020, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
За дебетом рахунка відображаються цінні папери, що списуються при міждепозитарного перекладі цінних паперів, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
Рахунок N 98070 "Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями"
Рахунок призначений для обліку цінних паперів, що належать депонентам або самому депозитарію і обтяжених зобов'язаннями, тобто цінних паперів депонентів або депозитарію, на проведення операцій з якими накладено обмеження (блокованих, закладених, призначених до постачання, виставлених на торги). Рахунок пасивний.
За кредитом рахунка відображаються цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
За дебетом рахунка відображаються цінні папери, з яких знімається обтяження зобов'язаннями, а також списання цінних паперів, у разі прийняття рішення про те, що нестача не буде відшкодована цінними паперами, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.

Рахунок N 98080 "Цінні папери, власники яких не
встановлені "
Рахунок призначений для обліку цінних паперів, власник яких на даний момент не відомий депозитарію. Рахунок пасивний.
Такі цінні папери можуть утворитися в результаті безадресного міждепозитарного перекладу, через виявлення надлишків сертифікатів цінних паперів у сховищі, через те, що на рахунку НОСТРО числиться менше цінних паперів, ніж на відповідному йому рахунку ЛОРО, а також коли відомості про власника або неповні, або неточні і не дають можливості його однозначної ідентифікації.
За кредитом рахунка відображаються цінні папери, наявні відомості про власника яких не дозволяють його ідентифікувати, у кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98040, 98060, 98065, 98070, 98090.
За дебетом рахунка відображаються цінні папери, для яких вдалося визначити власника, а також списання недостачі цінних паперів, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98060, 98065, 98070, 98090.
Рахунок N 98090 "Цінні папери поза звернення"
Рахунок призначений для обліку цінних паперів нових випусків, емісія яких не завершена, цінних паперів, вилучених з обігу для погашення або конвертації, а також цінних паперів, викуплених емітентами. Рахунок пасивний.
За кредитом рахунка відображаються цінні папери до їх продажу першим власникам при емісії, цінні папери, вилучені для погашення або конвертації, а також цінні папери, викуплені емітентами, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98040, 98050 , 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
За дебетом рахунка відображаються цінні папери, продані першим власникам, цінні папери, погашені та знищені, а також продані цінні папери, які раніше були викуплені емітентами, а також списання недостачі цінних паперів, в кореспонденції з рахунками з обліку депо N 98000, 98010, 98015 , 98020, 98030, 98040, 98050, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
За рахунком ведуться аналітичні рахунки, що відкриваються на ім'я емітентів цінних паперів або їх агентів.
1.7. Облік депозитарних операцій на рахунках групи ДЕПО
Рахунки групи Д використовуються для обліку емісійних цінних паперів зберігаються в депозитарії банку: акцій, облігацій, опціонів. По кожному випуску цінних паперів, депозитарій зобов'язаний зберігати анкету випуску в картотеці випусків цінних паперів.
Аналітичний облік депозитарних операцій ведеться в особових рахунках депо.
Синтетичний облік ведеться у зведених картках випуску, в балансах депо і оборотних відомостях.
Зведені картки випуску складаються на підставі журналів оборотів особових рахунків депо і ведуться окремо по випусках цінних паперів, що обслуговуються в депозитарії, в розрізі синтетичних рахунків депо всередині випуску. За даними зведеним карток щодня складається короткий баланс депо з виведенням сумарних підсумків по всіх випусках цінних паперів перебувають на обслуговуванні в депозитарії. На перше число кожного місяця складається повний баланс депо в розрізі синтетичних рахунків. Щокварталу за даними зведених карток за кожним випуском цінних паперів складаються оборотні відомості.
Облік цінних паперів на рахунках депо ведеться у штуках.
Розглянемо відображення в обліку депозитарних операцій:
На прикладі брокерських операцій в банку брокера:
1. Купівля цінних паперів для клієнта:
1.1. Кількість придбаних для клієнта цінних паперів відображається по:
Д 98010 «Цінні папери на зберіганні в провідному депозитарії»
До 98053 «Цінні папери клієнтів по брокерським договорами»
1.2. Кількість переведених на рахунок власника цінних паперів відображається по:
Д 98053 «Цінні папери клієнтів по брокерським договорами»
До 98040 «Цінні папери власників»
2. Продаж цінних паперів клієнта:
2.1. Кількість цінних паперів виставлених на продаж відображається за:
Д 98040 «Цінні папери власників»
До 98053 «Цінні папери клієнтів по брокерським договорами»
2.2. Кількість проданих цінних паперів відображається по:
Д 98053 «Цінні папери клієнтів по брокерським договорами»
До 98010 «Цінні папери на зберіганні в провідному депозитарії»
Прийняття на зберігання цінних паперів від власників відображається за:
Д 98000 «Цінні папери на зберіганні в депозитарії»
До 98040 «Цінні папери власників»
Прийняття на облік цінних паперів, прийнятих від засновників у довірче управління відображається за:
1. Д 98000 «Цінні папери на зберіганні в депозитарії» До 98040 «Цінні папери власників»
2. Д 98040 «Цінні папери власників» До 98055 «Цінні папери в довірчому управлінні».
Видача цінних паперів із сховища для перевірки відображається по:
Д 98020 «Цінні папери в дорозі, на перевірці, переоформлення»
До 98000 «Цінні папери на зберіганні в депозитарії»
Вилучення за рішенням судового органу цінних паперів з депозитарію відображається за:
Д 98035 «Цінні папери, вилучені з депозитарію»
До 98000 «Цінні папери на зберіганні в депозитарії»
Видача власнику цінних паперів відображається по:
Д 98040 «Цінні папери власників»
До 98000 «Цінні папери на зберіганні в депозитарії»
Цінні папери втрачені під час перевезення відображаються за:
Д 98030 "недостача цінних паперів»
До 98020 «Цінні папери в дорозі, на перевірці, переоформлення».
1.8. Характеристика синтетичних рахунків ДЕПО
Під рахунком депо розуміється об'єднана загальною ознакою сукупність записів у регістрах депозитарію, призначена для обліку цінних паперів. Рахунки депо діляться на аналітичні та синтетичні.
Синтетичні рахунки депо призначені відображення в балансі депо цінних паперів, які обліковуються на аналітичних рахунках, загальною сумою без розбивки по конкретним власникам або місць зберігання.
Для ведення синтетичного обліку цінних паперів, що знаходяться на зберіганні
в депозитарії, у Плані рахунків бухгалтерського обліку в банках РФ відкривається глава: Рахунки депо. Рахунки депо поділяються на активні і пасивні.
До активних відносяться такі рахунки:
98000 Цінні папери на зберіганні в депозитарії.
98010 Цінні папери на зберіганні в головному депозитарії (НОСТРО депо
базовий).
98015 Цінні папери на зберіганні в інших депозитаріях (НОСТРО депо
розрахунковий).
98020 Цінні папери в дорозі, на перевірці, на переоформлення.
98030 Недостача цінні паперів.
98035 Цінні папери, вилучені з депозитарію.
До пасивних рахунках відносяться:
98040 Цінні папери власників.
98050 Цінні папери, що належать депозитарію.
98053 Цінні папери клієнтів по брокерським договорами.
98055 Цінні папери в довірчому управлінні.
98060 Цінні папери, прийняті на зберігання від низових депозитаріїв (ЛОРО депо базовий).
98065 Цінні папери, прийняті на зберігання від інших депозитаріїв (ЛОРО депо розрахунковий).
98070 Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями.
98080 Цінні папери, власники яких не встановлені.
98090 Цінні папери поза обігом.


1.9. Аналітичний облік цінних паперів при депозитарних
операціях
Аналітичний рахунок депо - рахунок депо, що відкривається в депозитарії:
- Для обліку прав на цінні папери конкретного депонента - пасивний рахунок депо.
- Для обліку цінних паперів, що знаходяться в конкретному місці зберігання - активний рахунок депо.
Активні і пасивні рахунки депо. Всі рахунки депо діляться на активні і пасивні. До пасивних належать рахунки депо, призначені для обліку прав на цінні папери в розрізі їх власників. Активні рахунки депо призначений для обліку цінних паперів у розрізі місць їх зберігання. Кожна цінний папір, що зберігається в депозитарії, повинна враховуватися одночасно на одному пасивному і на одному активному аналітичному рахунку депо.
Особові рахунки депо і розділи рахунків депо. Особовий рахунок депо являє собою сукупність записів, призначених для обліку цінних паперів одного випуску, що знаходяться на одному аналітичному рахунку депо і володіють однаковим набором допустимих депозитарних операцій. Особовий рахунок депо є мінімальною структурної неподільної одиницею депозитарного обліку. Депозитарні операції, що застосовуються до цінних паперів, що враховуються на одному особовому рахунку, однакові для всіх таких цінних паперів. Для кожного особового рахунку депо відповідно до регламенту депозитарію і нормативними документами Банку Росії однозначно визначається синтетичний рахунок депо, на якому відображаються всі цінні папери, які обліковуються на даному особовому рахунку. Розділом рахунку депо називається обліковий реєстр аналітичного рахунку депо, що є сукупністю особових рахунків, операції з якими регламентовані одним документом. Типи документів, що формують розділи рахунків депо, і набір допустимих розділів рахунків депо визначаються регламентом депозитарію. Прикладами розділів рахунків депо можуть служити цінні папери, виставлені на торги, цінні папери, що перебувають у заставі, і т.п.
Рахунки депо ЛОРО і НОСТРО. Рахунок депо ЛОРО - це пасивний аналітичний рахунок депо, призначений для обліку цінних паперів, які не є власністю депозитарію та переданих їм на зберігання в інший депозитарій. Депозитарій, провідний рахунок ЛОРО, називається доміциліатом, а депозитарій, якому був відкритий рахунок ЛОРО - доміціліантом. Відкриття рахунку ЛОРО повинно супроводжуватися відкриттям відповідного рахунку НОСТРО у депозитарному обліку депозитарію - доміціліанта. Якщо депозитарій передає на зберігання або для врахування в інший депозитарій належні йому цінні папери, то такому депозитарію - депоненту відкривається звичайний рахунок депо. Рахунок депо НОСТРО представляє собою активний аналітичний рахунок депо, що відкривається в обліку депозитарію - доміціліанта. Цей рахунок призначений для обліку цінних паперів, поміщених в депозитарій - доміциліат, або враховуються у реєстроутримувача на рахунку номінального утримувача. Рахунок НОСТРО є відображенням відповідного рахунку ЛОРО депозитарію - доміциліата або реєстроутримувача.
1.10. Порядок виконання депозитарних операцій
Виконання депозитарних операцій поділяється на такі етапи:
· Прийом доручення та супроводжуючих документів від ініціатора операції;
· Перевірка повноважень ініціатора операції, повноти та правильності оформлення доручення та супроводжуючих документів;
· Повідомлення ініціатора операції про прийом доручення до виконання або про відмову у прийомі доручення;
· Перевірка можливості виконання доручення. У разі неможливості виконання - формування відмови у виконанні доручення із зазначенням причини;
· Виконання доручення;
· Формування звіту (ів);
· Передача звіту (або відмови) про виконання доручення ініціатору операції.
Прийом доручень.
· Доручення повинні бути представлені в депозитарій в письмовій (паперовій) формі, оформлені з урахуванням вимог, встановлених цими Правилами.
· Доручення можуть віддаватися також у бездокументарній формі (у вигляді документів в електронній формі, підготовлених з використанням обумовлених з депонентом систем захисту інформації та електронного підпису, а також доручень у вигляді SWIFT повідомлень), при наявності Договору про електронний документообіг між депозитарієм і ініціатором депозитарної операції .
· Доручення депо можуть бути представлені в депозитарій особисто депонентом, його уповноваженою особою, відправлені рекомендованим листом. В останньому випадку ризик за пересилання доручення та наслідки для його виконання несе депонент. В окремих випадках при домовленості з депонентом, доручення можуть пересилатися факсом з наступним наданням оригіналу доручення. Форма надання депонентом доручень вказується в анкеті власника рахунку депо.
· При віддачі доручень в паперовій формі необхідно представити два примірники доручення.
Депозитарій може повідомляти депонента про прийняття доручення на його рахунку депо, якщо це обумовлено депозитарним договором.
· Доручення може бути прийнято, якщо вона подана в депозитарій протягом строку зазначеного в дорученні. Термін дії доручення не може перевищувати 15 днів з дня його оформлення (день оформлення в розрахунок не приймається)
· При прийомі доручення після закриття операційного дня, доручення вважається прийнятим наступним операційним днем.
· Для окремих видів операцій депозитарій може встановити інший порядок прийняття доручень.
Перевірка правильності оформлення доручень:
1. При подачі доручення відповідальний співробітник депозитарію перевіряє правильність оформлення доручення, відповідність наданих документів встановленим цими Правилами та чинного законодавства вимогам.
2. Депозитарій не приймає доручення до виконання в наступних випадках:
· Доручення підписано обличчям, які мають відповідно до чинного законодавства та цими Правилами повноважень на здійснення даної депозитарної операції;
· Виникнення обгрунтованих сумнівів щодо справжності підпису або відбитка печатки ініціатора операції;
· Доручення оформлено з порушеннями вимог цих Правил; повнота або оформлення супровідних документів не невідповідають Правилам; в дорученні та / або супровідних документах недостатньо даних для виконання доручення або у них інформація суперечлива;
· Доручення оформлено з помарками, виправленнями та містить інформацію, не збігається з даними депозитарію.
· Доручення представлено в депозитарій пізніше 15-и робочих днів з дати його оформлення включно.
3. При виникненні обгрунтованих сумнівів у достовірності підпису або відбитка печатки депонента або його повноважного представника депозитарій має право вимагати надання додаткових документів, що засвідчують депонента або його повноважного представника.
4. Депозитарій має право вимагати від ініціатора депозитарної операції надання додаткових документів та відомостей, необхідних для виконання депозитарної операції відповідно до цими Правилами та чинним законодавством.
5. У разі прийому доручення до виконання відповідальний співробітник депозитарію проставляє на обох примірниках доручення з зазначенням дати та час прийому доручення, своє прізвище і підпис, які завіряються печаткою депозитарію. 2-й примірник доручення повертається ініціатору операції.
6. У разі відмови в прийомі доручення відповідальний співробітник депозитарію складає мотивовану письмову відмову, який повинен бути завірений печаткою депозитарію.
Виконання доручення.
1. Порядок виконання доручень встановлюється цими Правилами.
2. У разі неможливості виконання прийнятого до виконання доручення депоненту видається відмова у виконанні доручення з зазначенням причини відмови.
3. Депозитарій не виконує доручення у випадках:
· Якщо заблоковано проведення операцій за зазначеними у дорученні цінних паперів;
· Якщо заблоковано проведення операцій по вказаній в дорученні рахунку депо, розділу, особовому рахунку депо;
· Якщо для виконання даного доручення на відповідному рахунку (особовому рахунку) депо немає достатньої кількості цінних паперів;
· Для доручень, що вимагають надходження зустрічного доручення - відсутня зустрічну доручення;
· Для доручень, що вимагають надходження зустрічного доручення - не збігаються параметри, зазначені в зустрічному дорученні.
Звіт про виконання доручення.
· Після виконання доручення, депозитарій готує звіт про виконання доручення.
· Спосіб надання звіту ініціатору операції вказується в анкеті власника рахунку депо. Для окремих видів доручень спосіб надання звіту встановлюється відповідними угодами з ініціатором операції.
1.11. Депозитарний облік на організованому ринку цінних паперів
Особливості організованого ринку
Відмінними рисами системи обігу державних цінних паперів на організованому ринку є:
§ орієнтація на безготівковий обіг цінних паперів у рамках єдиного біржового простору,
§ початкове формування на єдиній технічній базі цілісного централізованого комплексу, що забезпечує торгівлю, грошові розрахунки і депозитарне обслуговування,
§ організація доступу учасників ринку до зазначеної інфраструктурі на основі подання ним єдиних програмно-технічних засобів, що дозволяють брати участь у торгах, проводити розрахунки по грошах і цінних паперів;
§ гарантія повного і безумовного виконання угод по державних цінних паперів завдяки функціонуванню системи, що дозволяє укладати угоди лише в межах попередньо за депонованих для участі в торгах цінних паперів та грошових коштів.
Специфіка депозитарної діяльності на організованому ринку
Зазначені вище особливості організованого ринку державних цінних паперів зумовили такі специфічні риси депозитарної діяльності на цьому ринку.
По-перше, всі учасники ринку, які отримують безпосередній доступ до торгової системи, укладають з головним депозитарієм типові договори, автоматично стаючи так званими депозитаріями другого рівня, тобто депозитаріями, юридично які здійснюють ведення рахунків своїх клієнтів у розрізі загального клієнтського рахунку в головному депозитарії першого рівня.
По-друге, коло депозитарних операцій, які можуть відбуватися на організованому ринку державних цінних паперів, а також порядок їх здійснення визначаються особливостями регулювання і технологічного устрою ринку, що не дозволяє учасникам довільно розширювати це коло і змінювати порядок здійснення операцій.
По-третє, більшість депозитарних операцій на організованому ринку цінних паперів (переказ цінних паперів на торговий рахунок біржі для забезпечення участі в торгах, зарахування або списання цінних паперів за підсумками торгів) відповідно до укладаються типовими депозитарними договорами здійснюється автоматично і не вимагає безпосередньої участі співробітників організації, що виконує депозитарні функції. Інформація про рух цінних паперів по рахунках в головному депозитарії (у тому числі і за рахунками клієнтів, які в довідкових цілях ведуться головний системою) може передаватися депозитаріям другого рівня у вигляді файлів, записаних на електронних магнітних носіях інформації. Зазначені обставини дозволяють досить легко автоматизувати депозитарну діяльність і звести до мінімуму на її здійснення.
По-четверте, виконання всіма безпосередніми учасниками ринку з мінімальними трудовитратами обмеженого кола однакових депозитарних функцій, в умовах їх жорсткої технологічної прив'язки до можливостей та інфраструктурі технічного комплексу головного депозитарію, а також сформовані звичаї зумовили відсутність практики стягування на організованому ринку державних цінних паперів комісійних винагород за здійснення депозитарної діяльності. Компенсація витрат на цю діяльність практично скрізь здійснюється за рахунок комісій від здійснення брокерських операцій.
1.12. Головний депозитарій і субдепозитарий
Депозитарії поділяються на Головний депозитарій і субдепозитарии (далі - депозитарії).
1. Головний депозитарій - організація, яка:
а) уклала договір емісійного рахунку "депо" з емітентом облігацій;
б) здійснює зберігання одного примірника глобального сертифіката випуску облігацій на підставі договору емісійного рахунку "депо";
в) враховує облігації, що належать субдепозитарии, за рахунками "депо" власника - субдепозитарий;
г) враховує в сукупності по кореспондентському рахунку "депо" субдепозитарий облігації всіх власників, що мають рахунок "депо" власника в даному субдепозитарии.
2. Субдепозитарий - організація, яка:
а) здійснює облік облігацій власників, які не є субдепозитарии, за рахунком "депо" власника;
б) уклала з Головним депозитарієм договір кореспондентського рахунку "депо" для обліку в сукупності облігацій, що враховуються в даному субдепозитарии;
в) не має права відкривати рахунки "депо" в інших субдепозитарии або для інших субдепозитариев.
Депонент - юридична або фізична особа, що відкрила в Головному депозитарії або субдепозитарии відповідно до договору рахунок "депо" і має право віддавати розпорядження на виконання операцій по своєму рахунку "депо".
Оператор розділу рахунки "депо" - юридична або фізична особа (далі - оператор розділу), яка не є депонентом по даному рахунку "депо", але має право віддавати розпорядження на виконання операцій по одному або більше розділам рахунки "депо" на підставі повноваження, отриманого від депонента, або на підставі закону.
Для одного розділу рахунки "депо" може бути вказаний тільки один оператор розділу.

1.13. Емісійний рахунок ДЕПО
Емісійний рахунок "депо" - рахунок "депо", що відкривається тільки емітенту в Головному депозитарії і призначений для переведення на нього облігацій до розміщення, при погашенні, а також для обліку прав на викуплені емітентом облігації.
Емітент іменується депонентом емісійного рахунку "депо".
Емісійний рахунок "депо" включає наступні розділи: "в розміщенні", "викуплено", "погашено".
Розділ "у розміщенні" - розділ емісійного рахунку "депо", характеризується наступними обмеженнями:
- Облігації можуть бути переведені на цей розділ тільки для постановки їх на депозитарний облік;
- Облігації можуть бути переведені на цей розділ тільки після передачі Головному депозитарію зазначених у п. 1.5 цього Положення глобального або одиничних (сумарних) сертифікатів і тільки відповідно до кількості, встановленими глобальним сертифікатом;
- Раніше розміщені облігації не можуть бути переведені на цей розділ.
Розділ "викуплено" - розділ емісійного рахунку "депо", призначений для обліку облігацій, викуплених емітентом у період їх обігу, щодо якого не встановлюється обмежень на здійснення переказів облігацій.
Розділ "погашено" - розділ емісійного рахунку "депо", характеризується наступними обмеженнями:
- Облігації підлягають переведенню на цей розділ при їх погашенні у відповідності з кількістю облігацій, які обліковуються на рахунках "депо" власників;
- Облігації можуть бути списані з цього розділу тільки для зняття їх з депозитарного обліку або при видачі облігацій.
1.14. Кореспондентський рахунок ДЕПО
Кореспондентський рахунок "депо" - рахунок "депо", призначений для обліку в сукупності облігацій власників, яким в субдепозитарии відкриті рахунки "депо". Кореспондентський рахунок "депо" відкривається тільки субдепозитарий тільки в Головному депозитарії.
Субдепозитарий, якому відкрито кореспондентський рахунок "депо" в Головному депозитарії, іменується депонентом цього кореспондентського рахунку "депо".
Кореспондентський рахунок "депо" включає розділ "основний", щодо якого встановлено наступні обмеження на здійснення переказів облігацій:
- Субдепозитарий зобов'язаний давати доручення "депо" до свого кореспондентському рахунку "депо" в Головному депозитарії у випадку і тільки на підставі доручення "депо" власника до рахунку "депо" останнього в даному субдепозитарии.
- Записи по сету "депо" власника в субдепозитарии і / або запису по кореспондентському рахунку субдепозитарий в Головному депозитарії, вчинені без дотримання вищезазначеного вимоги, не тягнуть за собою переходу прав на облігації.
Рахунок депо "в довірчому управлінні" - рахунок депо, призначений для обліку цінних паперів, що входять у майновий комплекс, що знаходиться в довірчому управлінні. Рахунок депо "в довірчому управлінні" відкривається особі, яка є довірчим керуючим і здійснює діяльність з управління майном відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації, іншими нормативними актами Російської Федерації. Довірчий керуючий іменується депонентом рахунку "в довірчому управлінні". Довірчого керуючого в одному субдепозитарии може бути відкрито декілька рахунків депо "в довірчому управлінні". Для обліку цінних паперів, що входять в один і той же майновий комплекс, може бути відкритий лише один рахунок депо "в довірчому управлінні".
1.15. Рахунки депо власника
Рахунок "депо" власника - рахунок "депо", призначений для обліку облігацій, що належать власникам.
До власників з метою цього Положення відносяться: власник, володар іншого речового права, а також заставодержатель.
Власник облігацій іменується депонентом рахунку "депо" власника.
У разі здійснення записів за рахунком "депо":
а) право власності, інше речове право на облігації виникають (переходять) з моменту прибуткового запису по рахунку "депо" набувача, а право застави - з моменту прибуткового запису по відповідному розділу рахунки "депо" заставодержателя (при укладанні договорів застави з передачею облігацій заставодержателю ) або з відповідного розділу рахунки "депо" заставодавця (при укладанні договорів застави із залишенням облігацій у заставодавця);
б) у кожний момент часу кожна облігація може враховуватися тільки на одному рахунку "депо" власника;
в) на записи за рахунками "депо" поширюються правила про цінні папери, встановлені законодавством. При цьому переказ облігацій за рахунком "депо" в цілях цього Положення прирівнюється до передачі облігацій у вигляді документів;
г) у кожний момент часу кількість облігацій, оформлених глобальним, поодинокими або сумарними сертифікатами, що знаходяться на зберіганні в Головному депозитарії, повинно відповідати в сукупності кількості облігацій, які обліковуються на рахунках "депо" власників і на емісійному рахунку "депо".
Рахунок "депо" власника може бути відкритий таким особам:
а) субдепозитарий - власнику облігацій тільки в Головному депозитарії;
б) власнику облігацій, яка не є субдепозитариев, тільки в субдепозитарии. При цьому власникові може бути відкритий в одному субдепозитарии (для власників, які є субдепозитарии, - в Головному депозитарії) тільки один рахунок "депо" власника.
Власнику облігацій, яка не є субдепозитариев, можуть бути відкриті рахунки "депо" власника в декількох субдепозитарии.
Рахунок "депо" власника включає наступні розділи: "основний" і "блоковано".
У свою чергу розділ "блоковано" включає наступні розділи: "блоковано в заставі", "блоковано прийняте в заставу", "блоковано з арешту" і інші розділи "блоковано".
Розділ "основний" - розділ рахунки "депо" власника, щодо якого не встановлюється обмежень на здійснення переказів облігацій.
Розділ "блоковано" - розділ рахунки "депо" власника, призначений для обліку обмежень прав на облігації, заснованих на законі або договорі, і характеризується наступними обмеженнями:
- Облігації можуть бути переведені з цього розділу тільки відповідно до умов, передбачених договором рахунки "депо" власника для здійснення зазначених переказів.
Розділ "блоковано в заставі" - розділ рахунки "депо" власника, що відкривається на рахунку "депо" заставодавця (при укладенні договору застави, передбачає знаходження майна у заставника) для обліку заставних обтяжень прав на цінні папери:
- Облігації можуть бути переведені з цього розділу тільки відповідно до умов, передбачених договором рахунки "депо" власника для здійснення зазначених переказів;
- Облік за цим розділом заставних обтяжень облігацій, які виникають на підставі різних договорів, ведеться окремо за кожним договором.
Розділ "блоковано прийняте в заставу" - розділ рахунки "депо" власника, що відкривається на рахунку "депо" заставодержателя (при укладенні договору, що передбачає передачу предмета застави заставодержателю) для обліку заставних обтяжень прав на цінні папери і характеризується наступними обмеженнями:
- Облігації можуть бути переведені з цього розділу тільки відповідно до умов, передбачених договором рахунки "депо" власника для здійснення зазначених переказів;
- Облік за цим розділом заставних обтяжень облігацій, які виникають на підставі різних договорів, ведеться окремо за кожним договором.
Розділ "блоковано з арешту" - розділ рахунки "депо" власника, який характеризується наступними обмеженнями:
- Облігації можуть бути переведені на цей розділ лише на підставі доручення "депо", складеного самим депозитарієм за розпорядженням уповноважених органів, заснованому на законі, без згоди депонента;
- Облігації можуть бути переведені з цього розділу тільки за наявності дозволу відповідних органів, а також при погашенні облігацій;
- Переклад облігацій на розділ "заарештовано" повинен бути здійснений у день отримання документів, які є підставою для арешту облігацій, але після виконання всіх доручень "депо" до даного рахунку з поточною датою виконання.

1.16. Звітність по депозитарним операціям на ОРЦБ
Підстави для здійснення операцій по кошторисах "депо"
1. Під депозитарної операцією розуміються не суперечать цьому Положенню дії депозитарієм, із записами по рахунках депо та іншими даними зберігаються в депозитаріях.
2. Підставою для здійснення операцій за рахунками "депо",
пов'язаних з переведенням цінних паперів, є документ (доручення "депо), що оформляється відповідно до Додатку N 1к справжньому
Положення. У випадках здійснення операцій за рахунком "депо", не пов'язаних з переведенням цінних паперів, форма і реквізити доручень депо встановлюються договором про відповідному рахунку депо.
3. Депозитарії зобов'язані здійснювати перекази за відповідними рахунками "депо" (розділів рахунку депо) в день, який вказаний в дорученні "депо". Не приймаються до виконання доручення "депо", в яких зазначена більш рання дата виконання, ніж день отримання депозитаріями доручення "депо".
4. Підставою для переказу облігацій на емісійний рахунок "депо" при їх розміщенні крім доручення "депо" є також передача зазначених у п. 1.5. цього Положення глобального або одиничних (сумарних) сертифікатів Головному депозитарію;
Підставою для зняття з зберігання і чи обліку облігацій в Головному депозитарії при погашенні облігацій крім доручення "депо" є
також повернення Головним депозитарієм емітенту даного випуску зазначених
в п.1.5. цього Положення глобального або одиничних (сумарних) сертифікатів.
5. Доручення "депо" підписуються розпорядником рахунку депо (розділу рахунку депо). Розпорядник рахунку - фізична особа (співробітник депонента або оператора), яка має право підписувати документи, що є підставою для здійснення операцій за рахунком "депо".
При виконанні доручень з рахунку "депо" депозитарії зобов'язані
перевіряти відповідність підписів в дорученні депо картці із зразками
підписів розпорядника рахунку депо, форма якої встановлюється відповідно до договорів.
Звітність при здійсненні депозитарного обліку.
Депозитарії зобов'язані видавати документи, що свідчать про права на облігації в порядку, передбаченому цим пунктом.
1. Депозитарії зобов'язані звітувати перед депонентом про вчинені за рахунком "депо" (або розділів всередині рахунки "депо) операціях шляхом видачі виписок за рахунками" депо "у строки, встановлені правилами обігу облігацій та договорами рахунки" депо ".
Виписка по рахунку "депо" - звітний документ депозитаріїв, що свідчить про операції з переказу облігацій між рахунками "депо" (між розділами одного рахунку "депо").
Виписка по рахунку депо, видавана депозитаріями, є підставою для відображення на рахунках бухгалтерського обліку, що ведеться власниками облігацій, операцій по приходу і витраті облігацій.
Форма та реквізити виписки по рахунку "депо" встановлені в Додатку N 2 до цього Положення.
У разі, якщо протягом одного операційного дня депозитаріїв останні здійснюють дві або більше операції по рахунку "депо", виписка за рахунком "депо" може надаватися шляхом складання єдиного звітного документа за формою Додатка N 3 до цього Положення.
2. На вимогу депонента депозитарії зобов'язані надати останньому звіти по рахунку "депо" на умовах, визначених договором.
Для цілей цього положення звіти діляться на звіт про залишки облігацій на рахунку "депо" станом на певну дату і звіти про
здійснених операцій по рахунку "депо" (або по розділам одного рахунку "депо") за певний період.
Форма та реквізити звітів встановлені в Додатках NN 4 і 5 до
цього Положення.
Контроль за здійсненням депозитарного обліку.
1. Депозитарії зобов'язані надавати звітність Банку Росії відповідно до правил обігу облігацій.
Депозитарії, є кредитними організаціями, зобов'язані також надавати Банку Росії звітність відповідно до правил з ведення банками депозитарних операцій.
2. Порядок і правила відображення в бухгалтерському обліку облігацій, прийнятих на зберігання та / або врахування від інших осіб або переданих на зберігання та / або врахування іншим особам, встановлюються для субдепозитариев, є кредитними організаціями - Банком Росії, для інших субдепозитариев - іншими уповноваженими державними органами.

2. Практична частина:
Таблиця № 1
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ЖУРНАЛ ВАТ «Балтійський банк» за 22. 01. 08.
№ п \ п
Найменування та № документа
Зміст операції
Кількість (шт.)
Д
До
1
М / В № 1
Відображені в обліку виставлені на продаж облігації за брокерському договором.
70
98040
98053
2
М / Про № 2
Списується кількість проданих облігацій.
270
98053
98010
3
М / В № 3
Видані акції зі сховища для перевірки.
150
98020
98000
4
М / Про № 4
Прийняті на зберігання облігації від власників.
200
98000
98040
5
М / Про № 5
Вилучено за рішенням суду акції з депозитарію
100
98035
98000
6
М / Про № 6
Придбано опціони по брокерським договором.
186
98010
98053
7
М / Про № 7
Видано власникам облігації
10
98040
98000
8
М / Про № 8
Прийнято на облік акції в довірче управління.
90
98040
98055
9
М / Про № 9
Списуються втрачені під час перевезення акції.
3
98030
98020
10
М / Про № 10
Видано власникам акції по брокерським договорами.
10
98040
98053
11
М / Про № 11
Нараховується кількість облігації в іншому депозитарію.
60
98000
98015
12
М / Про № 12
Прийнято облігації на зберігання від другова депозитарію.
10
98040
98065
13
М / Про № 13
Списується нестача облігації належать депозитарію.
3
98030
98050
14
М / Про № 14
Нараховується недостача облігації належать депозитарію.
6
98050
98030
15
М / Про № 15
Придбано власником акції по брокерським договорами.
10
98040
98053
РАЗОМ
1178

Таблиця № 2
ЛИЦЬОВІ РАХУНКИ:
Найменування рахунку: Цінні папери на зберіганні в депозитарії. № 98000
Вхідний залишок: 0
Вид операції
Номер документа
Кор. рахунок
Дебет
Кредит
09
3
98020
0
150
09
4
98040
200
0
09
5
98035
0
100
09
7
98040
0
10
09
11
98015
60
0
Разом:
260
260
Вихідний залишок: 0 + 260 - 260 = 0
Найменування рахунку: Цінні папери на зберіганні в провідному депозитарії. № 98010
Вхідний залишок: 100
Вид операції
Номер документа
Кор. рахунок
Дебет
Кредит
09
2
98053
0
270
09
6
98053
186
0
Разом:
186
270
Вихідний залишок: 100 + 186 -270 = 16
Найменування рахунку: Цінні папери на зберіганні в інших депозитаріях. № 98015
Вид операції
Номер документа
Кор. рахунок
Дебет
Кредит
09
11
98000
0
60
Разом:
0
60
Вхідний залишок: 120
Вихідний залишок: 120 + 0 -60 = 60

Найменування рахунку: Цінні папери в дорозі, на перевірці, на переоформлення. № 98020 Вхідний залишок: 0
Вид операції
Номер документа
Кор. рахунок
Дебет
Кредит
09
3
98000
150
0
09
9
98030
0
3
Разом:
150
3
Вихідний залишок: 0 + 150 - 3 = 147
Найменування рахунку: Недостача цінних паперів. № 98030
Вхідний залишок: 20
Вид операції
Номер документа
Кор. рахунок
Дебет
Кредит
09
9
98020
3
0
09
13
98050
3
0
09
14
98050
0
6
Разом:
6
6
Вихідний залишок: 20 + 6 - 6 = 20
Найменування рахунку: Цінні папери, вилучені з депозитарію. № 98035
Вид операції
Номер документа
Кор. рахунок
Дебет
Кредит
09
5
98000
100
0
Разом:
100
9
Вхідний залишок: 120
Вихідний залишок: 120 + 100 -0 = 220

Найменування рахунку: Цінні папери власників. № 98040
Вхідний залишок: 100
Вид операції
Номер документа
Кор. рахунок
Дебет
Кредит
09
1
98053
70
0
09
4
98000
0
200
09
7
98000
10
0
09
8
98055
90
0
09
10
98053
10
0
09
12
98065
10
0
09
15
98053
10
0
Разом:
200
200
Вихідний залишок: 100 + 200 -200 = 100
Найменування рахунку: Цінні папери, що належать депозитарію. № 98050
Вхідний залишок: 20
Вид операції
Номер документа
Кор. рахунок
Дебет
Кредит
09
13
98030
0
3
09
14
98030
6
0
Разом:
6
3
Вихідний залишок: 20 + 3 - 6 = 17
Найменування рахунку: Цінні папери клієнтів по брокерським договорами. № 98053
Вхідний залишок: 20
Вид операції
Номер документа
Кор. рахунок
Дебет
Кредит
09
1
98040
0
70
09
2
98010
270
0
09
6
98010
0
186
09
10
98040
0
10
09
15
98040
0
10
Разом:
270
276
Вихідний залишок: 20 + 276 - 270 = 26
Найменування рахунку: Цінні папери в довірчому управлінні. № 98055
Вхідний залишок: 100
Вид операції
Номер документа
Кор. рахунок
Дебет
Кредит
09
8
98040
0
90
Разом:
0
90
Вихідний залишок: 100 + 90 - 190
Найменування рахунку: Цінні папери, прийняті на зберігання від інших депозитаріїв. № 98065
Вхідний залишок: 120
Вид операції
Номер документа
Кор. рахунок
Дебет
Кредит
09
12
98040
0
10
Разом:
0
10
Вихідний залишок: 120 + 10 -0 = 130

Таблиця № 3
ЗВОРОТНИЙ ВІДОМІСТЬ СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ ВАТ Балтійський банк за 22.01.08.
№ рахунку 2 порядки
Вхідний залишок
Д
До
Вихідний залишок
АКТИВ
98000
98010
98015
98020
98030
98035
0
100
120
0
20
120
260
186
0
150
6
100
260
270
60
3
6
0
0
16
60
147
20
220
РАЗОМ по активу
360
702
599
463
ПАСИВ
98040
98050
98053
98055
98065
100
20
20
100
120
200
6
270
0
0
200
3
276
90
10
100
17
26
190
130
РАЗОМ по пасиву
360
476
579
463
РАЗОМ за відомістю
1178
1178

Додаток № 1
Меморіальний ордер № 1 22.01.08
Дата Вид платежу
Сума
прописом
Сімдесят штук
ІПН
Цінні папери власників.
Платник
Сума
70 =
Рах. №
98040810800000000075
044711063
30101810800000000063
ВАТ Балтійський банк.
Банк платника
БИК
Рах. №
ВАТ Балтійський банк.
Банк одержувача
БИК
044711063
30101810800000000063
98053810800000000875
Рах. №
ІПН
Цінні папери клієнтів по брокерським договорами.
Одержувач
Рах. №
Вид оп.
09
Термін плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. полі
Призначення платежу: Облігації з брокерського договору № 1 від 21.01.08
Підпис

Меморіальний ордер № 2 22.01.08
Дата Вид платежу
Сума
прописом
Двісті сімдесят штук
ІПН
Цінні папери клієнтів по брокерським договорами
Платник
Сума
270 =
Рах. №
98053810800000000008
044711063
30101810800000000063
ВАТ Балтійський банк
Банк платника
БИК
Рах. №
ВАТ Балтійський банк
Банк одержувача
БИК
044711063
30101810800000000063
98010810800000000007
Рах. №
ІПН
Цінні папери на зберіганні в провідному депозитарії.
Одержувач
Рах. №
Вид оп.
09
Термін плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. полі
Призначення платежу: Списані кількість проданих облігації за договором № 2 від 21.01.08
Підпис

Меморіальний ордер № 3 22.01.08
Дата Вид платежу
Сума
прописом
Сто п'ятдесят штук
ІПН
Цінні папери в дорозі, на перевірці, на переоформлення
Платник
Сума
150 =
Рах. №
98020810800000000008
044711063
30101810800000000063
ВАТ Балтійський банк
Банк платника
БИК
Рах. №
ВАТ Балтійський банк
Банк одержувача
БИК
044711063
30101810800000000063
98000810800000000007
Рах. №
ІПН
Цінні папери на зберіганні в депозитарії
Одержувач
Рах. №
Вид оп.
09
Термін плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. полі
Призначення платежу: Видані акції зі сховища для перевірки за договором № 3 від 21.01.08.
Підпис

Меморіальний ордер № 4 22.01.08.
Дата Вид платежу
Сума
прописом
Двісті штук
ІПН
Цінні папери на зберіганні в депозитарії
Платник
Сума
200 =
Рах. №
98000810800000000008
044711063
30101810800000000063
ВАТ Балтійський банк
Банк платника
БИК
Рах. №
ВАТ Балтійський банк
Банк одержувача
БИК
044711063
30101810800000000063
98040810800000000007
Рах. №
ІПН
Цінні папери власників.
Одержувач
Рах. №
Вид оп.
09
Термін плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. полі
Призначення платежу: Ухвалено на зберігання облігації від власника за договором № 4 від 21.01.08.
Підпис

Меморіальний ордер № 5 22.01.08.
Дата Вид платежу
Сума
прописом
Сто штук
ІПН
Цінні папери, вилучені з депозитарію.
Платник
Сума
100 =
Рах. №
98035810800000000008
044711063
30101810800000000063
ВАТ Балтійський банк
Банк платника
БИК
Рах. №
ВАТ Балтійський банк
Банк одержувача
БИК
044711063
30101810800000000063
98000810800000000007
Рах. №
ІПН
Цінні папери на зберіганні в депозитарії
Одержувач
Рах. №
Вид оп.
09
Термін плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. полі
Призначення платежу: Вилучено за рішенням суду акції з депозитарію за договором № 5 від 21.01.08.
Підпис

Меморіальний ордер № 6 22.01.08
Дата Вид платежу
Сума
прописом
Сто вісімдесят шість штук
ІПН
Цінні папери на зберіганні в провідному депозитарії.
Платник
Сума
186 =
Рах. №
98010810800000000008
044711063
30101810800000000063
ВАТ Балтійський банк
Банк платника
БИК
Рах. №
ВАТ Балтійський банк
Банк одержувача
БИК
044711063
30101810800000000063
98053810800000000007
Рах. №
ІПН
Цінні папери клієнтів по брокерським договорами.
Одержувач
Рах. №
Вид оп.
09
Термін плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. полі
Призначення платежу: придбані опціони по брокерським договором № 6 від 21.01.08.
Підпис

Меморіальний ордер № 7 22.01.08
Дата Вид платежу
Сума
прописом
Десять штук
ІПН
Цінні папери власників
Платник
Сума
10 =
Рах. №
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063
ВАТ Балтійський банк
Банк платника
БИК
Рах. №
ВАТ Балтійський банк
Банк одержувача
БИК
044711063
30101810800000000063
98000810800000000007
Рах. №
ІПН
Цінні папери на зберіганні в депозитарії
Одержувач
Рах. №
Вид оп.
09
Термін плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. полі
Призначення платежу: видані власникам облігації за договором № 7 від 21.01.08.
Підпис

Меморіальний ордер № 8 22.01.08
Дата Вид платежу
Сума
прописом
Дев'яносто штук
ІПН
Цінні папери власників
Платник
Сума
90 =
Рах. №
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063
ВАТ Балтійський банк
Банк платника
БИК
Рах. №
ВАТ Балтійський банк
Банк одержувача
БИК
044711063
30101810800000000063
98055810800000000007
Рах. №
ІПН
Цінні папери в довірчому управлінні
Одержувач
Рах. №
Вид оп.
09
Термін плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. полі
Призначення платежу: взято на облік акції в довірче управління за договором № 8 від 21.01.08
Підпис

Меморіальний ордер № 9 22.01.08
Дата Вид платежу
Сума
прописом
Три штук
ІПН
Недостача цінних паперів
Платник
Сума
3 =
Рах. №
98030810800000000008
044711063
30101810800000000063
ВАТ Балтійський банк
Банк платника
БИК
Рах. №
ВАТ Балтійський банк
Банк одержувача
БИК
044711063
30101810800000000063
98020810800000000007
Рах. №
ІПН
Цінні папери в дорозі, на перевірці, на переоформлення
Одержувач
Рах. №
Вид оп.
09
Термін плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. полі
Призначення платежу: Списуються втрачені під час перевезення акції за договором № 9 від 21.01.08.
Підпис

Меморіальний ордер № 10 22.01.08
Дата Вид платежу
Сума
прописом
Десять штук
ІПН
Цінні папери власників
Платник
Сума
10 =
Рах. №
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063
ВАТ Балтійський банк
Банк платника
БИК
Рах. №
ВАТ Балтійський банк
Банк одержувача
БИК
044711063
30101810800000000063
98053810800000000007
Рах. №
ІПН
Цінні папери клієнтів по брокерським договорами
Одержувач
Рах. №
Вид оп.
09
Термін плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. полі
Призначення платежу: Видано власникам акції по брокерським договорами № 10 від 21.01.08.
Підпис

Меморіальний ордер № 11 22.01.08
Дата Вид платежу
Сума
прописом
Шість десять штук
ІПН
Цінні папери на зберіганні в депозитарії
Платник
Сума
60 =
Рах. №
98000810800000000008
044711063
30101810800000000063
ВАТ Балтійський банк
Банк платника
БИК
Рах. №
ВАТ Балтійський банк
Банк одержувача
БИК
044711063
30101810800000000063
98015810800000000007
Рах. №
ІПН
Цінні папери на зберіганні в інших депозитаріях
Одержувач
Рах. №
Вид оп.
09
Термін плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. полі
Призначення платежу: Нараховується кількість облігації в іншому депозитарію за договором № 11 від 21.01.08.
Підпис

Меморіальний ордер № 12 22.01.08
Дата Вид платежу
Сума
прописом
Десять штук
ІПН
Цінні папери власників
Платник
Сума
10 =
Рах. №
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063
ВАТ Балтійський банк
Банк платника
БИК
Рах. №
ВАТ Балтійський банк
Банк одержувача
БИК
044711063
30101810800000000063
98065810800000000007
Рах. №
ІПН
Цінні папери, прийняті на зберігання від інших депозитаріїв
Одержувач
Рах. №
Вид оп.
09
Термін плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. полі
Призначення платежу: Ухвалено облігації на зберігання від другова депозитарію за договором № 12 від 21.01.08.
Підпис

Меморіальний ордер № 13 22.01.08
Дата Вид платежу
Сума
прописом
Три штук
ІПН
Недостача цінних паперів
Платник
Сума
3 =
Рах. №
98030810800000000008
044711063
30101810800000000063
ВАТ Балтійський банк
Банк платника
БИК
Рах. №
ВАТ Балтійський банк
Банк одержувача
БИК
044711063
30101810800000000063
98050810800000000007
Рах. №
ІПН
Цінні папери, що належать депозитарію
Одержувач
Рах. №
Вид оп.
09
Термін плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. полі
Призначення платежу: Списується нестача облігації належать депозитарію за договором № 13 від 21.01.08.
Підпис

Меморіальний ордер № 14 22.01.08
Дата Вид платежу
Сума
прописом
Шість штук
ІПН
Цінні папери, що належать депозитарію
Платник
Сума
6 =
Рах. №
98050810800000000008
044711063
30101810800000000063
ВАТ Балтійський банк
Банк платника
БИК
Рах. №
ВАТ Балтійський банк
Банк одержувача
БИК
044711063
30101810800000000063
98030810800000000007
Рах. №
ІПН
Недостача цінних паперів
Одержувач
Рах. №
Вид оп.
09
Термін плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. полі
Призначення платежу: Нараховується недостача облігації належать депозитарію за договором № 14 від 21.01.08.
Підпис

Меморіальний ордер № 15 22.01.08
Дата Вид платежу
Сума
прописом
Десять штук
ІПН
Цінні папери власників
Платник
Сума
10 =
Рах. №
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063
ВАТ Балтійський банк
Банк платника
БИК
Рах. №
ВАТ Балтійський банк
Банк одержувача
БИК
044711063
30101810800000000063
98053810800000000007
Рах. №
ІПН
Цінні папери клієнтів по брокерським договорами
Одержувач
Рах. №
Вид оп.
09
Термін плат.
06
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. полі
Призначення платежу: Придбано власником акції по брокерським договорами № 15 від 21.01.08.
Підпис

Додаток № 2
ДОГОВІР РАХУНКУ ДЕПО № ______
м. Санкт-Петербург "___"____________ 200__ р.
Акціонерний комерційний Ощадний Банк Російської Федерації ВАТ, (Ощадбанк Росії), іменований надалі "Депозитарій", в особі ________________________________________________________________________________________________, діє на підставі Статуту, Положення та Довіреності № ____ від ____________г., З одного боку, і ______________________________________________________________
________________________________________, Названий у подальшому "Депонент", в особі __________________________________________________________________
діє на підставі _________________________________________________________________ з іншого боку, уклали цей договір про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Депозитарій зобов'язується за дорученням Депонента відкрити йому рахунок депо і надавати послуги із зберігання цінних паперів та обліку прав на цінні папери Депонента відповідно до умов депозитарного обслуговування, встановленими для конкретного виду цінних паперів і оформленими в якості Додатки до цього договору та є його невід'ємною частиною ( далі за текстом умови депозитарного обслуговування), реєструвати операції з цінними паперами Депонента, враховувати і засвідчувати передачу та обмеження прав, закріплених цінними паперами Депонента у відповідності з чинним законодавством Російської Федерації, а також забезпечувати реалізацію прав за цінними паперами Депонента у відповідності з умовами звернення випусків цінних паперів і чинним законодавством України.
1.2. Депонент зобов'язується сплачувати послуги Депозитарію за тарифом Депозитарію та відповідно до умови депозитарного обслуговування.
2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Обов'язки Депозитарію:

2.1.1. Відкрити рахунок депо Депоненту, після відповідної оплати, і направити Депоненту відповідне Повідомлення про відкриття рахунку депо, протягом 3-х днів з моменту відкриття рахунку. Вести рахунок депо Депонента окремо від рахунків інших Депонентів із зазначенням дати і підстави кожної операції зарахування та списання цінних паперів з рахунку.
2.1.2. Зберігати цінні папери Депонента окремо від цінних паперів інших депонентів.
2.1.3. Здійснювати депозитарні операції з цінними паперами Депонента у відповідності з умови депозитарного обслуговування, які є невід'ємною частиною даного Договору.
2.1.4. Вести облік обтяження цінних паперів Депонента зобов'язаннями.
2.1.5.Прінімать до виконання належним чином оформлені доручення, розпорядження Депонента і виробляти у відповідності з ними операції по рахунку депо Депонента.
2.1.6. Складати звіти про депозитарних операціях з цінними паперами та стан рахунку депо Депонента:
· Підтверджувати шляхом видачі виписок з рахунку депо Депонента зміни кількості цінних паперів на рахунку в міру виконання доручень Депонента;
· За запитом Депонента надавати йому інші відомості про проведені операції з цінними паперами Депонента і записах по його рахунку депо.
Виписки передаються Депоненту або уповноваженим особам, зазначеним у довіреності на отримання виписок.
2.1.7. Зберігати депозитарну таємницю. Не представляти третім особам, крім випадків, визначених законодавством, будь-яку інформацію про Депонента та його рахунку.
2.1.8. Передавати Депоненту інформацію про цінні папери, які обліковуються на рахунку депо, що стосується інтересів Депонента і отриману Депозитарієм від емітента або власника реєстру власників іменних цінних паперів.
2.1.9. Виробляти погашення цінних паперів та / або купонів цінних паперів, розміщених на рахунку депо Депонента або здійснювати облік погашення цінних паперів або купонів на рахунку депо Депонента, у разі якщо погашення здійснює емітент або базовий депозитарій. При цьому Депозитарій зобов'язаний, у разі наявності Договору з емітентом або базовим Депозитарієм, зробити перерахування грошових коштів від емітента Депоненту на платіжні реквізити, зазначені в анкеті Депонента, не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) банківських днів після отримання даних грошових коштів від емітента .
2.1.10. Виконувати розпорядження Депонента про переведення третім особам, які мають рахунки депо в Депозитарії, цінні папери Депонента відповідно до чинного законодавства та нормативними документами, що регулюють ринок цінних паперів та умовами депозитарного обслуговування.
2.1.11. У разі припинення дії цього Договору, в тому числі й через ліквідації Депозитарію, повернути Депоненту належні йому цінні папери або за його письмовим дорученням перерахувати їх на рахунок депо в іншому депозитарії (у разі наявності кореспондентських відносин між депозитаріями).
2.1.12. Протягом 10 робочих днів повідомити Депонента про зміну адреси, платіжних реквізитів Депозитарію.
2.1.13. Депозитарій не є власником депонованих Депонентом цінних паперів. Депозитарій не може закладати їх, передавати їх в позику, здійснювати з ними інші операції крім тих, які прямо застережені в договорі рахунку депо з Депонентом.
2.1.14. Ознайомити Депонента з умовами депозитарного обслуговування, прийнятих на депозитарне обслуговування цінних паперів, до моменту підписання цього Договору.
2.1.15. У разі накладення арешту на цінні папери Депонента компетентними органами в той же день повідомити про це Депонента.
2.2. Депозитарій має право:
2.2.1. Перевірити справжність цінних паперів, переданих Депонентом на зберігання.
2.2.2. Відмовити Депоненту у прийомі цінних паперів на депозитарне обслуговування в разі:
· Відсутності підписаного Депонентом відповідних умов депозитарного обслуговування цінних паперів;
· Якщо в процесі перевірки на справжність Депозитарієм будуть виявлені цінні папери, що не відповідають встановленим вимогам;
· Якщо виникають сумніви в достовірності рукописних написів в реквізитах цінного паперу, дат і підписів, а також при виявленні інших обставин, що вказують на підробку цінних паперів;
· Наявність істотних пошкоджень на бланку цінного паперу;
· Несплати Депонентом послуг Депозитарію;
· Подання Депонентом Доручення з порушеннями вимог, встановлених в умовах депозитарного обслуговування цінних паперів.
2.2.3. Передовіряти зберігання цінних паперів Депонента іншим депозитаріям.
2.2.4. Здійснювати від свого імені всі операції, пов'язані з виконанням цього договору.
2.2.5. В односторонньому порядку змінювати тарифи та умови депозитарного обслуговування цінних паперів, які приймаються на депозитарне обслуговування, з повідомленням Депонента про зміни в термін не менше, ніж за десять днів до вступу в дію нових тарифів і умови депозитарного обслуговування цінних паперів.
2.2.6. Депозитарій має право призупинити операції з цінними паперами по рахунку депо Депонента і стягувати плату за свої послуги за рахунок будь-яких видів доходів по цих цінних паперів до моменту оплати Депонентом послуг Депозитарію та нарахованої неустойки. Якщо доходів з цінних паперів недостатньо для оплати послуг і неустойки, то Депозитарій має право списати їх з розрахункового (их) рахунку (ів) Депонента в безакцептному порядку. Депонент надає Депозитарію таке право шляхом укладення додаткової угоди до договору банківського рахунку, в якому знаходиться даний рахунок.
2.3. Обов'язки Депонента:
2.3.1. Надати Депозитарію для відкриття рахунку депо, наступні документи:
· Нотаріально завірені копії Статуту, свідоцтва про реєстрацію;
· Документ, що підтверджує призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
· Нотаріально засвідчену копію банківської картки зі зразками підписів і відбитка печатки;
· Доручення на відкриття рахунку депо (Додаток № 2);
· Анкету власника рахунку депо (Додаток № 3);
· Довіреність на уповноважених осіб, які мають право отримувати від Депозитарію виписки по рахунку депо, рахунки на оплату депозитарних послуг, подавати доручення (Додаток № 4);
· Картка розпорядника рахунку депо (Додаток № 5) та картку із зразками підписів розпорядників рахунку депо (Додаток № 6), засвідчену нотаріально.
2.3.2. Своєчасно повідомляти Банк про зміну своїх анкетних даних і представляти Депозитарію інформацію про такі зміни.
Для внесення змін у реквізити рахунку депо Депонент передає наступні документи:
· Доручення на зміну реквізитів рахунку депо (Додаток № 7);
· Анкету власника рахунку депо з уточненими реквізитами (Додаток № 3).
2.3.3. Подавати Доручення по рахунку депо на операції з цінними паперами в суворій відповідності кількості цінних паперів, які обліковуються на особовому рахунку з кількістю цінних паперів, зазначених у Дорученні.
2.3.4. Надавати Депозитарію документи, необхідні для здійснення депозитарних операцій, оформлені в порядку, передбаченому цим Договором та умовами депозитарного обслуговування цінних паперів.
2.3.5. Реєструвати в Депозитарії осіб, уповноважених ініціювати депозитарні операції від імені Депонента в порядку, встановленому цим Договором та умовами депозитарного обслуговування цінних паперів.
2.3.6. При передачі іменних цінних паперів, що належать Депоненту, в номінальне утримування Депозитарію зробити зі свого боку всі дії, необхідні для забезпечення перереєстрації цінних паперів Депонента на ім'я Депозитарію в реєстрі власників іменних цінних паперів.
2.3.7. Вимагати від Депозитарію видачі документарних цінних паперів тільки відповідно до їх кількістю, рівним залишку рахунку депо на день видачі.
2.3.8. Одержувати в Депозитарії особисто, або через свого представника виписки, повідомлення, звіти. Датою отримання виписок, повідомлень, звітів вважається день вручення відповідного документа Депоненту. У разі неявки Депонента або явки її після закінчення 3-х робочих днів з дати складання відповідного документа Депозитарієм, датою вручення вважається 4-й робочий день з дати, складання відповідного документа Депозитарієм за винятком випадку згідно п.3.4.
2.3.9. Оплачувати послуги Депозитарію за тарифами Депозитарію.

2.4. Депонент має право:
2.4.1. Користуватися послугами Депозитарію відповідно до цього договору та умовами депозитарного обслуговування.
2.4.2. Отримувати інформацію, отриману Депозитарієм від емітента або власника реєстру власників іменних цінних паперів у процесі виконання цього договору.
2.4.3. У разі згоди Депозитарію, доручати йому, представляти Депонента на загальних зборах акціонерів.
2.4.4. У разі незгоди з виписками по рахунку депо, рахунками за оплату депозитарних послуг письмово висловити свої претензії протягом 10 днів з моменту отримання вказаних виписок, рахунків.
2.4.5. У разі незгоди з новими тарифами Депозитарію протягом 10 днів з дня отримання повідомлення про зміну тарифів закрити рахунок депо і отримати документарні цінні папери або доручити в письмовій формі депозитарію перерахувати цінні папери Депонента на рахунок депо в іншій Депозитарій (у разі наявності кореспондентських відносин між депозитаріями ). Якщо протягом 2-х тижнів з дня одержання повідомлення рахунок депо не буде закритий, нові тарифи вважаються прийнятими Депонентом.
3. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
3.1. Депонент оплачує послуги Депозитарію в розмірах, встановлених тарифами Ощадбанку Росії за надані послуги, і зазначеними в Додатку № 1 до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.
3.2. Депозитарій здійснює розрахунок плати за Депозитарне обслуговування, зазначеної в іноземній валюті за курсом ЦБ на дату складання рахунку.
3.3. Оплата послуг операцій згідно з рахунком, який Депозитарій щомісяця до 7 числа місяця, наступного за звітним, складає й подає Депоненту.
Оплата відкриття рахунку проводиться Депонентом протягом 3 днів з дати підписання цього Договору.
3.4. Депозитарій видає Депоненту або його уповноваженому представнику рахунок, або направляє рахунок поштою, листом з повідомленням про вручення, за адресою, вказаною в анкеті рахунку депо.
3.5. Депонент зобов'язаний протягом 2 (двох) банківських днів, наступних за днем ​​отримання відповідного рахунку оплатити послуги Депозитарію за минулий місяць згідно з діючими тарифами, або при незгоді з розрахунком, виставити претензію.
3.6. Копія документа, що підтверджує оплату депозитарних послуг, передається в Депозитарій протягом 10 днів з дати оплати.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Депозитарій несе відповідальність за:
* Помилки, допущені при виконанні доручень Депонента;
* Збереження записів на рахунках депо.
* Несвоєчасність передачі інформації, розпоряджень і доручень емітенту або власникові реєстру власників іменних цінних паперів при своєчасному отриманні їх від Депонента;
* Несвоєчасність передачі інформації Депоненту при своєчасному отриманні її від Емітента або власника реєстру власників іменних цінних паперів;
* За збереження прийнятих на зберігання цінних паперів Депонента, у розмірі вартості необхідної для відновлення прав за цінними паперами, в порядку встановленим чинним законодавством для даного виду цінних паперів.
4.2. При порушенні строку перерахування доходів, зазначених у п.2.1.9. цього Договору Депозитарій зобов'язаний виплатити Депоненту пеню в розмірі 0.2% (Нуль цілих дві десятих), включаючи ПДВ, від суми доходів за кожний день прострочення платежу за умови своєчасного виконання депонентом п. 2.3.2 ..
4.3. За невиконання своїх зобов'язань по зарахуванню або списанню цінних паперів з рахунку (на рахунок) депо Депонента Депозитарій сплачує Депоненту пеню в розмірі 0,2% (Нуль цілих дві десятих) від номінальної вартості зазначених цінних паперів за кожен день прострочення.
. 4.4. Депозитарій сплачує Депоненту пені за невиконання зобов'язань по п.2.1.11 в розмірі 0,2% (Нуль цілих дві десятих) від номінальної вартості неповернених вчасно цінних паперів за кожен день прострочення.
4.5. Депозитарій не несе відповідальності перед Депонентом за:
* Дія або бездіяльність емітента або власника реєстру власників іменних цінних паперів;
* Точність і повноту переданої йому емітентом або власником реєстру власників іменних цінних паперів інформації, а також за прямі або непрямі збитки, які можуть виникнути в результаті використання Депонентом цієї інформації;
* Неможливість реалізації прав, закріплених цінними паперами, якщо інформація про реалізацію прав не була своєчасно представлена ​​Депозитарію емітентом або власником реєстру власників іменних цінних паперів або самим Депонентом.
4.6. Депонент несе відповідальність за:
* Достовірність будь-якої інформації, що надається нею Депозитарію;
* Власні операції з цінними паперами та самостійно стежить за дотриманням норм чинного законодавства, що регулює ці операції;
* Збереження завірених копій Депозитарієм віддаються Депоненту доручень, виписок з рахунків та інших одержуваних від Депозитарію документів. Тільки зазначені документи можуть служити підставою для пред'явлення претензій по недобросовісному виконанню Депозитарієм своїх обов'язків.
4.7. У разі затримки оплати послуг Депозитарію за цим Договором Депонент зобов'язаний виплатити Депозитарію пеню в розмірі 0.2% (Нуль цілих дві десятих), включаючи ПДВ, від суми оплати за кожний день прострочення платежу. Виплата пені не звільняє Депонента від зобов'язань за цим Договором.
4.8. Депозитарій керується чинним законодавством РФ у всіх питаннях, пов'язаних з виникненням прав третіх осіб на цінні папери Депонента і на доступ третіх осіб до інформації про дії Депонента.
4.9. Сторони не нестимуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, що випливають із умов цього Договору, у разі виникнення обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань. Під обставинами непереборної сили в цьому Договорі розуміються обставини, які Сторони не могли передбачити або запобігти, і виникли після укладення цього Договору.
5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
5.1. Сторони домовилися вживати всіх заходів до вирішення розбіжностей між ними шляхом двосторонніх переговорів.
5.2. Усі спори між сторонами розглядаються згідно з чинним законодавством РФ в арбітражному суді, крім випадків, обумовлених взаємно підписаними документами.
6. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. Договір може бути розірваний за письмовою заявою Депонента. Договір втрачає свою силу після врегулювання взаємних розрахунків по ньому протягом двох тижнів після отримання заяви про розірвання Договору. При розірванні Договору з причини незгоди Депонента з новими тарифами на надавані послуги, до моменту розірвання Договору для нього діють старі тарифи.
6.2. З моменту отримання Депозитарієм від Депонента заяви про розірвання Договору Депозитарій продовжує операції за дорученнями Депонента протягом двох тижнів. Послуги Депозитарію протягом цього терміну оплачуються Депонентом.
6.3. У разі розірвання Договору Депозитарій зобов'язаний забезпечити права Депонента на належні йому цінні папери. У цьому випадку Депозитарій забезпечує видачу та / або перереєстрацію зазначених цінних паперів на ім'я Депонента і отримання для нього (у випадку, якщо це передбачено правилами випуску цінних паперів) відповідних сертифікатів.
6.4. Всі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками сторін.
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання і діє до "_____"_______________ 200__ року або моменту розірвання відповідно до п.6.1 Договору.
8. Інші положення
8.1. Цей договір складений у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
8.2. Цей Договір є підставою для відкриття Депоненту рахунку депо.
9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Депонент:
Юридична адреса: __________________________________________________________________
Поштова адреса: __________________________________________________________________
Банківські реквізити: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон / факс: __________________________________________________
ДЕПОЗИТАРІЙ:
Ощадного Банку Російської Федерації, ВАТ (Ощадбанк Росії)
Юридична адреса: 355108, м. Санкт-Петербург, вул. Богатирський, будинок 41
Поштова адреса: 355108, м. Санкт-Петербург, вул. Богатирський, будинок 41
Банківські реквізити: Ощадбанку Росії ІНН: 7707083893,
р. / с 70102810812602990402, БІК 044707644, к / с 30101810800000000644
в РКЦ ГУ ЦБ РФ м. Санкт-Петербурзі
Телефон: (812) 230-80-57
Від імені Депозитарію
Від імені Депонента

М.П. М.П.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Цивільний Кодекс РФ.
2. Федеральний закон «Про ринок ЦП» від 22.04.1996 № 48 - ФЗ.
3. Федеральний закон від 2.12.90 № 395-1 «Про банки і банківську діяльність» із змінами і доповненнями
4. Федеральний закон від 22.04.96 № 39-ФЗ «Про ринок цінних паперів» з доповненнями та змінами Федеральний закон від 21.11.96 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» з доповненнями та змінами
5. Інструкція Банку Росії від 17.09.96 № 8 «Про правила випуску і реєстрації цінних паперів кредитними організаціями на території РФ» зі змінами та доповненнями.
7. Положення ЦБ РФ «про правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території РФ» від 26.03.2007 № 302-П.
8. Положення про депозитарну діяльність у РФ. Від 16.10.97 № 36.
9. Положення Банку Росії від 5.12.02 № 205-П «Про правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території РФ» зі змінами та доповненнями.
10. Положення Банку Росії від 28.02.96 № 35 «Про порядок депозитарного обліку на організованому ринку цінних паперів».
11. Положення Банку Росії від 28.08.97 № 509 «ПРО організації внутрішнього контролю в банках» зі змінами та доповненнями.
12. Козлова Е.П., Галаніна Є.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках. - М: Фінанси і статистика, 2000.
13. Кроливецкой Л.П. Бухгалтерський облік в комерційних банках: типові проводки. - М: Фінанси і статистика, 2000.
14. Мартинова О.І. Операції комерційних банків з цінними паперами. Бухгалтерський і депозитарний облік. - М: Консалтбанкір, 2000
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
518.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація оформлення та облік депозитарних операцій у банках
Облік депозитарних операцій
Організація оформлення та облік лізингових операцій в кредитних орган
Організація оформлення та облік лізингових операцій в кредитних організаціях
Облік та оформлення операцій з формування статутного капіталу Облік операцій по руху основних
Облік операцій у банках
Облік та оформлення операцій з формування статутного капіталу Облік
Облік і аналіз операцій з грошовими коштами в касах і на рахунках у банках
Бухгалтерський облік і документальне оформлення касових операцій
© Усі права захищені
написати до нас