Організація обороту роздрібної торгівлі на підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

1 Товарообіг ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

  1. Сутність і склад роздрібного товарообігу

  2. Класифікація роздрібного товарообігу підприємства та характеристика його основних видів

  3. Основні фактори, що впливають на обсяг структуру роздрібного товарообороту

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ОБІГУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

2.1 Планування загального обсягу роздрібної торгівлі

2.2 Планування товарообігу роздрібного підприємства по кварталах і місяцях

3 РОЗРАХУНОК ОБІГУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «Імпульс»

3.1 Розрахунок товарообігу по підприємству, по кварталах

3.2 Розрахунок товарообігу по товарних групах

3.3 Розрахунок нормативу товарних запасів по підприємству

3.4 Розрахунок товарного забезпечення

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Оборот роздрібної торгівлі належить до числа найважливіших показників в економіці. Він відображає економічні та соціально-економічні процеси, що відбуваються в житті країни. Оборот роздрібної торгівлі тісно пов'язаний з багатьма показниками розвитку народного господарства, з державним бюджетом, грошовим обігом.

У сфері товарного обігу оборот роздрібної торгівлі впливає на інші показники торгівлі, зокрема на товарні запаси та їх оборотність праці в торгівлі і т.д. Разом з тим він сам відчуває відоме вплив товарних запасів, трудових і грошових витрат, стану матеріальної бази торгівлі і т. п.

Оборот роздрібної торгівлі - складний і багатогранний показник. Він характеризує обсяг товарної маси, яка перейшла зі сфери товарного обігу в сферу особистого споживання.

Рівень і якість планування обороту роздрібної торгівлі визначаються наступними найважливішими умовами: компетентністю керівництва організації на всіх рівнях управління; кваліфікацією фахівців, що працюють в функціональних підрозділах; наявністю інформаційної бази та забезпеченістю комп'ютерною технікою.

Планування обороту роздрібної торгівлі передбачає обгрунтований вибір цілей, визначення політики, розробку заходів та заходів, методи досягнення цілей, забезпечення основи для ухвалення подальших довгострокових рішень. Планування закінчується перед початком дій з реалізації плану.

Актуальність теми курсової роботи обумовлена ​​важливою роллю обороту роздрібної торгівлі в торгівлі підприємства. Правильне планування товарообігу і доцільна організація торгової діяльності є головним елементом всієї фінансово-господарської діяльності підприємства. Оптимально спланований товарообіг дуже впливає на отримання підприємством прибутку.

Мета даної курсової роботи - вивчити планування обороту роздрібної торгівлі. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

 • проаналізувати і узагальнити наукову літературу з даного питання;

 • дати характеристику товарообороту як економічної категорії;

 • проаналізувати організацію планування обороту роздрібної торгівлі;

 • провести розрахунок обороту роздрібної торгівлі умовного підприємства.

Курсова робота складається з вступу, теоретичної частини, практичної частини, висновків і списку використаних джерел.

1 Товарообіг ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

1.1 Сутність та склад роздрібного товарообігу

Головна мета торгівлі споживчими товарами - задоволення потреб населення в товарах і послугах. Досягнення цієї мети характеризується загальним обсягом реалізації товарів населенню. При реалізації товарів споживачу вироблений продукт знаходить своє вираження в суспільному визнанні. Товарообіг характеризує обсяг споживання матеріальних благ, виражений економічними відносинами, що виникають в процесі руху товарів з сфери виробництва та обігу в сферу особистого споживання. Сутність товарообігу проявляється в економічних відносинах, пов'язаних з обміном товарів і послуг на ринку в процесі купівлі-продажу.

Товарообіг характеризує процеси, що розвиваються в сфері товарного обігу, і фактори, що впливають на формування попиту і пропозиції, і відображає економічні відносини між виробниками та споживачами.

Товарообіг дозволяє визначити умови, за яких розвивається співвідношення між попитом і пропозицією на ринку. Це дозволяє встановити, як реалізуються на конкретному ринку відносини між виробниками і споживачами товарів, які умови визначають тенденції формування та розвитку попиту та пропозиції в наступний період і на перспективу.

Товарообіг є макроекономічним показником. Держава веде збір і обробку даних про товарообіг на різних рівнях управління з метою виявлення загальних закономірностей і тенденцій, виявлення місця окремих субринков, аналізує міжрегіональний обмін і соціальні та регіональні відмінності душового рівня товарообігу.

Товарообіг торговельного підприємства здійснюється в різних видах і формах (рис. 1). Перш за все, він відображає два рівня продажу товарів: роздрібний та оптовий товарооборот.

Роздрібний


Оптовий

З організаційних форм продажу

По складу кінцевих споживачів

По термінах розрахунку за реалізовані товари

За формами грошових розрахунків

По складу кінцевих споживачів

За формами товароруху

За формами грошових розрахунків

Продаж товарів

в роздрібній торговельній мережі


Продаж

товарів

крім

роздрібної

торгової

мережі

Продаж

товарів

безпосередньо населенню

Продаж

товарів

з роздрібної

торгової

мережі підприємствам

для особистого

споживання

Продаж

товарів

з негайне ної їх

оплатою


Продаж

товарів

населенню

в кредит

Продаж

товарів за

готівковий

розрахунок


Продаж

товарів

за безготівковим

розрахунком

Продаж

оптовим

підприєм тиям

Продаж

товарів

роздрібної мережі

Продаж

товарів

промисловим

підприєм тиям

СкладськийТранзитний

За готівковий

розрахунокЗа безготівковим

розрахунком

Рисунок 1 - Види товарообігу торговельних підприємств

Роздрібний товарообіг є кінцевою стадією руху товарів від виробництва до споживача. Роздрібна торгівля завершує процес обігу товарів: товар зі сфери обігу переходить у сферу споживання. Роздрібний товарооборот - це кількісний показник, що характеризує обсяг продажів.

Роздрібний товарообіг характеризує обсяг продажу товарів населенню для особистого, сімейного, домашнього використання; він означає завершення процесу обігу товарів на споживчому ринку і перехід товарів у приватне або колективне користування. Його величина враховується в роздрібних цінах, тобто у цінах фактичної реалізації, включаючи всі податки, що входять до складу роздрібної ціни.

Економічна сутність роздрібного товарообігу проявляється в обміні грошових доходів споживачів на товари і послуги в процесі купівлі-продажу і в економічних відносинах, пов'язаних з цим обміном.

1.2 Класифікація роздрібного товарообігу підприємства та характеристика його основних видів

Оборот роздрібної торгівлі при аналізі можна класифікувати наступним чином (рис. 2).


Рисунок 2 - Класифікація обороту роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі являє вартість проданих населенню споживчих товарів за готівковий розрахунок або сплачених за кредитними картками, за розрахунковими чеками банків, за перерахуванням з рахунків вкладників, що також враховується як продаж за готівку.

В обіг роздрібної торгівлі поряд з вартістю товарів, проданих населенню за готівковий розрахунок, також включає вартість:

а) проданих товарів поштою з оплатою за безготівковим розрахунком (по моменту здачі посилки відділенню зв'язку);

б) товарів, проданих у кредит (по моменту відпуску товарів покупцеві), в обсязі повної вартості товару;

в) товарів, проданих у порядку комісійної торгівлі (за договором комісії), у розмірі повної вартості по моменту продажу товарів;

г) проданих за зразками товарів тривалого користування (за часом виписки рахунку-фактури і доставки покупцеві, незалежно від часу фактичної оплати товару покупцем);

д) товарів, проданих окремим категоріям населення із знижкою (лікарських засобів, палива і т. п.), у повному обсязі;

е) проданих за передплатою друкованих видань (по моменту виписки рахунку без урахування вартості доставки);

ж) упаковки, що має продажну ціну, що не входить в ціну товару;

з) проданої порожньої тари.

В обіг роздрібної торгівлі включається вартість скляного посуду, проданої населенню з товаром, за вирахуванням вартості повернутої населенням порожньої скляного посуду, а також вартість склопосуду, прийнятої від населення в обмін на товар.

Вартість товарів, відпущених населенню через роздрібну торгову мережу або через торговельні підрозділи неторгових організацій в рахунок заборгованості по заробітній платі, пенсіях з наступною оплатою організаціям торгівлі організаціями (юридичними особами), органами соціального забезпечення та іншими, включається в роздрібний товарооборот.

Не включається в оборот роздрібної торгівлі вартість:

 • проданих товарів, що не витримали гарантійних строків служби;

 • проданих квитків, талонів на всі види транспорту, лотерейних квитків.

Вартість товарів, відпущених через роздрібну торгову мережу юридичним та фізичним особам (у тому числі і організаціям соціальної сфери, спец.потребітелям і т.п.), з оплатою за безготівковим розрахунком, в оборот роздрібної торгівлі не включається.

Оборот роздрібної торгівлі наводиться в роздрібних цінах - фактичних продажних цінах, що включають торговельну надбавку, податок на додану вартість і податок з продажів.

Обов'язковою ознакою операції, відносять до роздрібної торгівлі, є наявність касового чека (документів суворої звітності, прирівнюваних до чеками).

Основними завданнями обороту роздрібної торгівлі є:

 1. перевірка ступеня виконання прогнозних продажів за обсягом і структурою, задоволення попиту покупців на окремі товари;

 2. виявлення тенденції і закономірностей його розвитку в динаміці і змін, що відбуваються в них;

 1. визначення чинників, що впливають на його зміну (кількісний вимір і узагальнення впливу факторів на виконання прогнозних показників і динаміку роздрібного товарообігу);

 2. оцінка впровадження прогресивних методів торгівлі та їх ефективності;

 3. виявлення резервів, шляхів і можливостей зростання обсягу продажів і поліпшення обслуговування покупців;

 4. розробка заходів щодо усунення недоліків та підвищення ефективності господарсько-фінансової діяльності.

У процесі роздрібної реалізації товари повністю переходять зі сфери обігу в сферу споживання. Як продавців виступають, як правило, організації роздрібної торгівлі: магазини, аптеки, намети, павільйони, кіоски, бензозаправні станції, розвізну і разносная торговельна мережа. Однак місце, де відбувається купівля-продаж товарів, не є важливим моментом у економічній характеристиці роздрібного товарообігу. Продаж споживчих товарів для особистого споживання може проводитися також на продовольчих і непродовольчих ринках, зі складів підприємств-виробників та оптових підприємств, на аукціонах, у майстернях, аптеках, кіосках, на борту літака, у пасажирських поїздах і т.п. Крім перерахованих це можуть бути організації інших галузей, якщо вони здійснюють продаж придбаних на стороні споживчих товарів або споживчих товарів власного виробництва населенню через свою торговельну мережу або з оплатою через свою касу.

Ознака, що характеризує статус продавця, - не головний або єдиний при віднесенні реалізації до роздрібного товарообігу. Головними є мети придбання товарів - для особистого чи виробничого споживання. Тому останнім часом до складу роздрібного товарообороту включається також продаж товарів організаціям, через які здійснюється спільне споживання товарів. До цих організацій належать: санаторії і будинки відпочинку, лікарні, дитячі садки і ясла, будинки для престарілих.

За своєю сутністю роздрібний товарообіг - показник синтетичний, оскільки він складається з окремих актів купівлі-продажу, продажів окремих товарів, товарообігу всіх фірм або всіх регіонів. Товарообіг є валовим показником реалізації вартості товарів, він залежить від загальної кількості проданих товарів і ціни одиниці товарів. Загальний обсяг роздрібного товарообігу дорівнює добутку реалізованого кількості товарів кожного найменування на ціну за одиницю товару.

Як економічний показник роздрібний товарообіг має ряд недоліків, його зростання не завжди означає дійсне задоволення попиту. Це пов'язано з тим, що величина обсягу товарообігу може значно змінюватися під впливом цінових та структурних змін. Наприклад, при зростанні обсягу реалізації у вартісних показниках може спостерігатися його зниження в натуральному вираженні.

Роздрібний товарообіг належить до найважливіших показників економічного розвитку країни. У ньому проявляються основні народногосподарські пропорції, структура валового внутрішнього продукту, розподіл національного доходу і т.д. Обсяг роздрібного продажу товарів має великий вплив на грошовий обіг у країні, так як виручка торговельних організацій становить важливу частину готівково-грошового обігу. В результаті продажу товарів населенню відшкодовуються зроблені витрати і реалізується новостворена вартість, що дає можливість для подальшого зростання виробництва.

Структура та обсяг роздрібного товарообігу характеризують рівень споживання товарів населенням, зростання або зниження добробуту народу. За допомогою роздрібного продажу виявляється постійний вплив на розвиток обсягу і структури виробництва товарів народного споживання: збільшення виробництва відсутніх товарів або скорочення виробництва тих товарів, які не користуються попитом у покупців.

Зростання продажу товарів роздрібною торгівлею може бути зумовлений, з одного боку, безперервним зростанням виробництва товарів народного споживання і, з іншого - підвищенням купівельної спроможності населення. Її розвитку притаманні закономірності, в яких відображаються відбуваються в країні економічні та соціальні процеси, які взаємопов'язані. Так зниження інвестицій в реальний сектор економіки приводить до руйнування науково-виробничого потенціалу країни, втрати основних виробничих фондів та джерел їх відтворення, скорочення оборотного капіталу і до зменшення обсягу виробництва, що відбивається на розмірах роздрібного товарообігу. Зростання грошової маси в країні, девальвація рубля, інфляція, скорочення купівельної спроможності населення призводить до негативних змін в обсязі і структурі роздрібного товарообігу.

Таким чином, роздрібний товарообіг - найважливіший показник діяльності не тільки окремого торгового підприємства, а й усієї країни, що показує важливість його вивчення.

1.3 Основні фактори, що впливають на обсяг структуру роздрібного товарообороту

Основний із завдань аналізу товарообігу є вивчення, кількісний вимір і узагальнення впливу факторів на динаміку і зміна обсягу товарообігу. При використанні факторного методу спочатку вивчається вплив різних чинників на обсяг і структуру товарообігу, потім - зв'язки між факторами і відбираються найбільш значимі з них, які надають найбільший вплив на зміну обсягу реалізації. Ця інформація використовується при плануванні товарообороту.

На обсяг і структуру товарообігу впливають різні чинники, але, перш за все економічні, які впливають на величину попиту.

Ціни на товари зростають з різною швидкістю, тому дуже важливо проаналізувати вплив різних показників інфляції на різноманітні типи товарів, які продає підприємство. Наприклад, високий рівень інфляції на товари, ціна на які є визначальним фактором, що може привести до різкого скорочення обсягу продажів. Процентна ставка по позиках грає важливу роль для торгових підприємств. По-перше, її зміна значно впливає на вартість позик для торгівлі. По-друге, значне збільшення процентної ставки може надати гальмівний вплив на попит, особливо для торгових фірм, що спеціалізуються на товарах тривалого користування.

Тенденції розвитку економіки (стабілізація, зростання або спад) матимуть визначальний вплив на ринок, на якому працює підприємство.

Розвиток конкуренції, особливо в роздрібній торгівлі, призводить до того, що покупці стають все більш вибагливі при виборі магазину. Незважаючи на те що їх цікавлять передусім ціна і якість товарів, все більшу увагу покупці звертають на рівень і методи торговельного обслуговування, надані послуги, а також на стиль і дизайн торгових підприємств.

Політичні фактори тісно переплетені як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні. Особливо важливі для торгових підприємств податки, обмеження в ціноутворенні, перспективи житлового будівництва, комерційні, дорожньо-транспортні та інші проекти місцевих властей.

Успіх діяльності торговельного підприємства визначається тим, наскільки повно воно буде задовольняти потреби своїх покупців. Щоб швидко адаптуватися до ринку, необхідно вивчати вікову структуру населення та тенденції її зміни, економічну діяльність, географічний розподіл населення і ряд інших демографічних показників, які можуть істотно вплинути на товарообіг. В цілому люди стали більше споживати матеріальних благ, що сприяє розвитку товарообігу. Тому дуже важливо своєчасно визначати потреби та запити покупців.

Особливу увагу слід приділяти вивченню характеру зміни грошових доходів домашніх господарств, зони діяльності фірми і регіону. Зазвичай при збільшенні грошових доходів у середньому на одне домашнє господарство відбувається підвищення споживання непродовольчих товарів, а при їх зниженні ростуть витрати населення на купівлю продовольства.

Науково-технічний прогрес веде до виникнення нових ринків (приклад тому - ринок персональних комп'ютерів). Крім того, впровадження нових технологій може повністю змінити способи роботи торгових підприємств, як це сталося після винаходу штрихових кодів, що наносяться на товари та оброблюваних електронними касовими апаратами. Технічні новинки дозволяють збільшити пропускну спроможність магазину, удосконалювати методи продажу товарів, підвищити продуктивність праці торгових працівників, що, в свою чергу, призводить до зростання товарообігу.

Ряд чинників не робить однозначного впливу на товарообіг, але тим не менш, вони можуть відбитися на його розвитку. До них можна віднести природні, кліматичні, культурні, релігійні і т.п. Перш за все слід вивчати ті фактори, які найбільш помітно впливають на споживчий попит, беручи до уваги те, що для різних торгових підприємств зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі, можуть бути неоднозначними. Наприклад, те, що одне підприємство сприймає як економічну загрозу, інше сприймає як сприятливу можливість.

На товарообіг впливають і багато інших умови: місце розташування підприємства, інтенсивність купівельних потоків, організація товаропостачання, якість товарів, широта і глибина асортименту, реклама, кваліфікація персоналу, культура обслуговування, впровадження нових технологій.

Загальні умови діяльності торгових підприємств, стратегія поведінки на ринку, товарна і цінова політика, організаційна структура, фінансовий стан, наявність ресурсів і ефективність їх використання визначають внутрішні фактори, що впливають на товарообіг.

Співвідношення різних чинників постійно змінюється. Торгове підприємство повинно знати загальний стан ринку, величину існуючого попиту, темпи його зміни, рівень ринкових цін, вплив конкуренції і т.п., на які види і сегменти йому слід орієнтуватися при плануванні обсягу і структури товарообігу.

Аналіз роздрібного товарообігу виробляють як за загальним обсягом так і за окремими факторами, називаючи такий аналіз факторним. На виконання плану і динаміку роздрібного товарообігу впливають велика кількість факторів, які прийнято об'єднувати в три групи:

 1. фактори, пов'язані з товарними ресурсами;

 2. фактори, пов'язані з чисельністю працівників і ефективністю праці;

 3. фактори, пов'язані з ефективністю використання матеріально-технічної бази торговельного підприємства та режимом його роботи.

Основний фактор успішного розвитку товарообігу - забезпеченість торгового підприємства товарними ресурсами та їх раціональне використання. Обсяг роздрібного товарообігу залежить від періодичності надходження та вибуття товарів, стану товарних запасів. Ця залежність може бути виражена формулою:

Т = Зн + П - В - 3к (1)

де Т - обсяг роздрібного товарообігу;

3Н - запаси товарів на початок періоду;

П - надходження товарів;

В - вибуття товарів;

3к - запаси товарів на кінець періоду.

Використовуючи спосіб різниць, або спосіб ланцюгової підстановки, можна визначити вплив кожного та зазначених показників на обсяг роздрібного товарообігу торговельного підприємства. Значний вплив на обсяг роздрібного товарообігу надає забезпеченість торгового підприємства трудовими ресурсами та ефективність їх використання. Ця залежність виражається формулою:

Т = П · Ч, (2)

де Т - обсяг роздрібного товарообігу, руб.;

Ч - середньооблікова чисельність працівників, чол.;

П - продуктивність праці одного працівника, руб.

Використовуючи інтегральний спосіб аналізу, можна визначити вплив даних показників на зміну обсягу товарообігу:

Δ Тч = Пп · Δ Ч + Ч · Δ П): 2, (3)

де Δ Тч - зміна обсягу товарообігу за рахунок зміни середньооблікової чисельності працівників, руб.;

Δ Ч - зміна середньооблікової чисельності працівників у звітному році в порівнянні з попереднім роком, чол.;

Пп - продуктивність праці одного працівника з попереднім роком, руб.;

Δ П - зміна продуктивності праці одного працівника у звітному році в порівнянні з попереднім роком, руб.

Зміна обсягу товарообігу за рахунок зміни продуктивності праці одного працівника:

Δ Тп = Чп · Δ П + Ч · Δ П): 2, (4)

де Δ Тп - зміна обсягу товарообігу за рахунок зміни продуктивності праці, руб.;

Чп - середньооблікова чисельність працівників у попередньому році, чол.;

Δ П - зміна продуктивності праці одного працівника у звітному році в порівнянні з попереднім роком, руб.;

Δ Ч - зміна середньооблікової чисельності працівників у звітному році в порівнянні з попереднім роком, чол.

Великий вплив на динаміку роздрібного товарообігу надають стан, розвиток та ефективність використання основних фондів торговельного підприємства, а також режим його роботи. Обсяг роздрібного товарообігу торговельного підприємства може бути визначений за такою формулою:

Т = S · Ксм · Д · Bs (5)

де Т - обсяг роздрібного товарообігу, руб.;

S - площа торгового залу підприємства, м 2;

Кcм - коефіцієнт змінності роботи підприємства;

Д - кількість днів роботи підприємства;

У s - товарообіг на 1 м 2 площі торгового залу в зміну, руб.

Послідовно замінюючи у наведеній формулі показники попереднього року на дані звітного року і віднімаючи з отриманого результату попередній, можна визначити вплив на обсяг товарообігу зміни факторів, пов'язаних з ефективністю використання матеріально-технічної бази торговельного підприємства та режимом його роботи. Цей спосіб розрахунку називається методом ланцюгової підстановки.

Аналітична робота завершується складанням плану заходів щодо використання виявлених резервів збільшення обсягу роздрібного товарообігу торговельного підприємства. Аналіз роздрібного товарообігу допомагає керівникам підприємства вчасно виявити недоліки в структурі товарообігу за групами, залежність товарообігу від руху і наявності запасів, чисельності працівників та їх продуктивності, зміни цін, врахувати все це в своїй роботі і прогнозувати діяльність підприємства в найближчому майбутньому.

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ОБІГУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

2.1 Планування загального обсягу роздрібної торгівлі

Прогноз загального обсягу товарообігу магазину розраховується як сума продажів окремих товарних груп. Базою для такого розрахунку є маркетингові дослідження, засновані на глибокому вивченні відбуваються соціально-економічних змін, аналізі товарообігу за минулі роки, ретельному обліку перспектив розвитку всіх галузей народного господарства, змін у попиті населення на різні товари. При цьому враховують комплексний вплив безлічі чинників, основними з яких є наступні:

1) Сформований рівень споживання та реалізації товарів і його залежність від купівельних фондів населення.

Аналіз цих даних дозволяє виявити тенденції в попиті населення на окремі товарні групи. По тих товарах, на які попит населення задовольняється повністю, фактичний продаж у певній мірі характеризує розмір платоспроможного попиту. Враховуються зміни, які відбуваються в структурі товарообігу під впливом зростання матеріального добробуту населення. Так, при збільшенні продажу м'яса знижується споживання хліба; при розрахунку реалізації цукру враховується зростання продажу кондитерських виробів. Чим вище рівень споживання окремих товарів та ступінь задоволення потреб в них населення, тим менше зміниться реалізація цих товарів у майбутньому навіть при значному зростанні купівельних фондов.Для оцінки попиту по товарах, яких у продажу бракує, доводиться визначати приблизну величину незадоволеного попиту.

2) Рівень виробництва окремих предметів споживання і відповідно зміна обсягу і структури товарних ресурсів.

3) Співвідношення товарного і нетоварного споживання.

На обсяг роздрібного товарообігу по продуктах харчування впливає обсяг продукції особистого підсобного господарства, інші джерела задоволення потреби в таких продуктах, як м'ясо, молоко, картоплю, овочі. При цьому враховуються виявлені тенденції розвитку підсобних господарств.

4) Норми споживання харчових продуктів і найважливіших непродовольчих товарів в зіставленні з фактичним рівнем споживання.

5) Зміни житлово-побутових умов населення, що обслуговується. У зв'язку з розширенням житлового будівництва різко збільшується попит на меблі, зростає продаж індивідуальним забудовникам різних будівельних матеріалів.

Методика прогнозування і планування роздрібного товарообороту різна в залежності від особливостей окремих груп товарів. Що стосується кожної товарної групи використовують диференційовані методи розрахунку обсягу продажу з урахуванням тих економічних чинників, які роблять на нього вирішальний вплив.

Відповідно до цього можуть бути виділені такі групи товарів:

 • продукти харчування, частину потреб в яких задовольняється за рахунок нетоварних джерел споживання (м'ясо, картопля тощо);

 • продовольчі товари, вся потреба в яких задовольняється за рахунок покупок у торгівлі (ковбасні вироби, сіль, чай і т.п.);

 • непродовольчі товари;

 • товари тривалого користування, попит на які залежить від ступеня забезпеченості населення цими товарами (швейні машини, радіоприймачі, годинники, велосипеди і т.п.), тому слід враховувати наявність у населення, що обслуговується предметів тривалого користування в розрахунку на 100 сімей.

Методи прогнозування і планування структури роздрібного товарообігу залежать значною мірою від змісту та обсягу економічної інформації, якою володіють для розрахунків роздрібні торговельні підприємства. При плануванні загального обсягу роздрібного товарообігу торговельного підприємства можуть бути використані наступні методи:

 • дослідно-статистичний;

 • економіко-статистичний;

 • економіко-математичного моделювання;

 • комплексної ув'язки основних показників господарської діяльності торговельного підприємства.

Однак при використанні кожного з методів слід мати на увазі, що складання плану товарообігу починається в той момент, коли ще немає даних про фактичне товарооборот за весь звітний (передпланових) період. Тому при плануванні спочатку визначається очікуваний товарооборот, під яким слід розуміти найбільш ймовірну реально здійсниму величину.

Важливою умовою при плануванні товарообороту є забезпечення порівнянності його обсягу з точки зору змін у матеріально-технічній базі торгового підприємства (відкриття або закриття філій, палаток, ларьків, інших структурних підрозділів). Дослідно-статистичний метод дозволяє визначити плановий обсяг товарообігу торгового підприємства на майбутній рік виходячи з порівнянного обсягу товарообігу за звітний рік і середньорічного темпу зміни товарообігу за 3 - 5 років, що передують планованому році.

Одним з методів розрахунку загального обсягу роздрібного товарообігу торговельного підприємства є економіко-статистичний метод, заснований на згладжуванні даних про приріст товарообігу за ряд років, що передують планованому році.

При плануванні загального обсягу товарообігу роздрібного торговельного підприємства можуть бути використані різні економіко-математичні моделі.

Товарообіг формується в результаті сукупного впливу безлічі тривало і короткочасно діючих факторів. Зміна умов розвитку товарообігу призводить до варіації обороту в часі. Проте в результаті довготривалих чинників розвиток товарообігу в певній мірі має інерційний характер, що проявляється по-перше, як інерційність взаємозв'язку, тобто збереження механізму формування товарообігу, по-друге, як інерційність у розвитку окремих сторін цього процесу, тобто збереження темпів і напрямів зміни товарообігу.

Наявність інерційності дає можливість судити про майбутній розвиток товарообігу (хоча з недостатнім ступенем точності), виходячи з аналізу минулого, виявлення закономірностей минулого періоду, тобто про тенденції товарообігу, яку можна охарактеризувати як деякою функції - тренда. При цьому передбачається, що через певний час можна виразити вплив усіх основних факторів, причому механізм їх впливу у явному вигляді не враховується.

Для виявлення основної тенденції розвитку товарообігу використовується метод аналітичного вирівнювання (трендовий метод). Розраховується обсяг роздрібного товарообігу може бути уточнений після визначення необхідної торговельному підприємству на планований рік суми прибутку. Таке уточнення здійснюється шляхом комплексної ув'язки основних показників господарської діяльності торговельного підприємства: прибутку, витрат обігу, валового доходу, обсягу товарообігу.

Планування обсягу товарообороту підприємств громадського харчування та оптової торгівлі може здійснюватися тими ж методами, що і підприємств роздрібної торгівлі.

2.2 Планування товарообігу роздрібного підприємства по кварталах і місяцях

Динаміка квартальних і місячних товарообігів торгового підприємства істотно відрізняється від річних. Це проявляється насамперед у тому, що розвиток річних обсягів товарообігу носить більш-менш монотонний характер, у той час як зміни квартальних і місячних обсягів обороту тих же товарів в рамках року характеризується, як правило, більшою нерівномірністю, різко вираженими коливаннями.

Складне соціально-економічне явище є серйозність в торгівлі. Вона безперервно змінюється: зміщуються періоди збільшення та зменшення реалізації, змінюється ступінь коливання сезонної хвилі. Для науково обгрунтованого розрахунку товарообігу по кварталах і місяцях необхідно вивчати умови формування сезонності в торгівлі і вміти її прогнозувати.

В даний час існує багато різних методів, за допомогою яких здійснюються аналіз і прогнозування квартальних і місячних обсягів товарообігу. Найбільш простим і досить надійним є метод відносної середньої. При цьому методі допустима порівнянність товарообігу тільки всередині року. Для розрахунку необхідно використовувати дані про квартальний (місячному) обороті не менше ніж за 3 роки. При цьому не важливо, в яких цінах (порівнянних або фактичних) ведуться розрахунки, тому що при даній методиці вплив індексу цін нівелюється.

Складання прогнозу роздрібного товарообороту по періодах року (кварталах і місяцях) вимагає комплексного врахування цілого ряду факторів. Основними факторами є:

1) Купівельна спроможність населення в різні періоди року, що визначається на основі примірних розрахунків грошових доходів населення.

Внутрігодічние коливання купівельних фондів, або грошових доходів, не збігаються з відповідними показниками роздрібного товарообігу, так як доходи, отримані населенням в одному періоді, можуть бути витрачені на покупку товарів в інший час. Проте використання даних про динаміку грошових доходів населення по кварталах і місяцях, про темпи їх зростання на планований період поряд з глибоким економічним аналізом роздрібного товарообігу за минулі роки дозволяє підвищити обгрунтованість внутрігодічних прогнозів товарообігу.

2) Особливості купівельного попиту населення в окремі періоди (весняно-літній та осінньо-зимовий сезони, передсвяткові та святкові дні, в період підготовки до навчального року тощо).

Вони відображаються на показниках внутрігодічного товарообігу. Для аналізу цих показників розраховується питома вага кожного кварталу в річному товарообороті і відповідно частка кожного місяця в квартальному обороті. При цьому враховується сезонність у виробництві та споживанні окремих груп товарів, кліматичні особливості кожного періоду, що впливають на попит населення, і інші фактори. В цілому по магазину в річному і в квартальному оборотах є деяка стабільність. Однак при плануванні товарообороту можна механічно переносити в план склалися в минулому пропорції. Треба критично проаналізувати результати і виявити, під впливом яких чинників склалися внутрігодічние коливання роздрібного товарообігу і яка ступінь впливу цих факторів у плановому періоді з урахуванням змін, що відбуваються в економіці району торгівлі.

3) Рівномірність завезення товарів за періодами року.

Дослідження внутрігодічного товарообігу показують, що він коливається по місяцях в значній мірі залежно від надходження товарів. Зміна внутрігодічних обертів під впливом купівельних фондів населення та особливостей попиту - нормальне явище, а коливання обороту внаслідок нерівномірного завезення товарів свідчать про незадовільну роботу комерційного відділу і недоліки в організації торгівлі. Тому при плануванні внутрігодічном передбачаються заходи щодо забезпечення більш ритмічного завезення товарів відповідно до особливостей купівельного попиту населення в окремі періоди року. Надходження товарів протягом року має бути підпорядковане завданню найкращого задоволення потреб населення, так як це є основою збільшення товарообігу.

3 РОЗРАХУНОК ОБІГУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «Імпульс»

3.1 Розрахунок товарообігу по підприємству, по кварталах

Основним видом діяльності ТОВ «Імпульс» є роздрібна торгівля. Розвиток роздрібної реалізації товарів підприємства за останні три роки характеризується такими даними, представленими в таблиці 1.

Таблиця 1 - Динаміка роздрібного товарообігу ТОВ «Імпульс» за 2007 - 2009 р.р.


Роки

Фактичний роздрібний товарообіг (тис. крб.)

Ланцюгові темпи зростання товарообігу,%

Базисні темпи зростання товарообігу,%


У діючих цінах

У порівнянних цінах

У діючих цінах

У зіставимо мих цінах

У діючих цінах

У порівнянних цінах

2007

2141,5

2141,5

100,0

100,0

100,0

100,0

2008

2620,7

2176,6

122,4

101,7

122,4

101,7

2009

3105.2

2227,5

118,5

102,3

145,0

104,0

Дані таблиці показують, що за останні три роки темпи зростання роздрібного товарообігу знижуються: у 2008 році зростання товарообігу склав 122,4%, а в 2009 році - 118,5%. Це пояснюється тим, що ціни на товари, що реалізуються в підприємстві, зросли в 2009 році порівняно з 2008 роком, але менше, ніж у 2008 році порівняно з 2007 роком (середній індекс цін в 2008 році - 1,204 чи 120,4%, в 2009 році - 1,158 чи 115,8%). Кількість реалізованих товарів збільшилася в 2008 році на 1,7%, в 2009 році на 2,3%. Темпи зростання фізичного обсягу товарообігу (кількості товарів) невисокі, але тенденція намічається позитивна.

За три роки роздрібний товарообіг підприємства зріс на 45,0% (у діючих цінах) або на 963,7 тис. руб. (3105,2 -141,5). Цей приріст відбувся за рахунок збільшення кількості реалізованих товарів (фізичного обсягу роздрібного товарообігу) на 4,0%, що склало 86,0 тис. руб. (2227,5 - 2141,5), і у зв'язку зі збільшенням роздрібних цін на товари - на 877,7 тис. руб. (3105,2 - 2227,5).

За даними цих розрахунків можна сказати, що понад 90% приросту товарообігу отримано за рахунок зростання цін. Втрати покупцями грошових коштів від підвищення роздрібних цін (у зв'язку з придбанням товарів за вищими цінами в підприємстві) склали 877,7 тис. руб.

За 2007-2009 рр.. середньорічний темп зростання товарообігу підприємства у діючих цінах склав 120,4%, в порівняних цінах 102,0%.

По кварталах роздрібний товарообіг підприємства розподілявся нерівномірно. Найбільшу питому вагу в річному товарообороті.

По кварталах роздрібний товарообіг підприємства розподілявся нерівномірно. Найбільшу питому вагу в річному товарообороті займає оборот четвертого кварталу - понад 27,0%, а найменша питома вага в річному обороті доводиться на перший квартал - понад 23,0%. І розподіл обороту по кварталах року продовжує змінюватися.

Ритмічність розвитку роздрібного товарообігу підприємства по кварталах розглянемо на основі даних таблиці 2.

Таблиця 2 - Роздрібний товарообіг ТОВ «Імпульс» по кварталах року

Квартали

2008

2009


Відхилення в сумі (+,-)

2009 р. у% до 2008 р.


сума, тис. руб.

питома вага,%

сума, тис. руб.

питома вага,%1

610,8

23,3

714,0

23,0

+103,2

116,9

2

655.2

25,0

770,5

24,8

+115,3

11 7,6

3

647,3

24,7

770.1

24,8

+122,8

119,0

4

707,4

27,0

850,6

27,4

+143,2

120,2

Усього за рік

2620,7

100,0

3105,2

100,0

+484,5

118,5

Дані таблиці свідчать про неритмічного розвитку товарообігу підприємства по кварталах: найбільш напруженим був четвертий квартал, а найменш напруженим - перший. Найнижчий темп зростання товарообігу досягнуто в першому кварталі (116,9%), а найвищий - у третьому і четвертому кварталах (119,0% та 120,0%). Неритмічне розвиток роздрібного товарообігу по кварталах призвело до зміни питомої ваги обороту кожного кварталу в річному обсязі товарообігу. Так, знизилася питома вага оборотів першого кварталу на 0,3% і другого кварталу - на 0,2% в порівнянні з 2008 роком, тому що в цих кварталах темпи зростання обороту нижче, ніж в цілому за рік (118,5%).

Частка обороту третього кварталу зросла з 24,7% у 2008 році до 24,8% в 2009 році (темп росту обороту в цьому кварталі 119,0%), а частка обороту четвертого кварталу склала в 2009 році 27,4% і зросла за порівняно з 2008 роком на 0,4% (темп росту товарообігу -119,6%).

Таким чином, товарообіг підприємства по кварталах року розподілявся нерівномірно і розвивався неритмічно.

3.2 Розрахунок товарообігу по товарних групах

Роздрібний товарообіг у діючих цінах зріс за всіма товарними трупам (табл. 3). Особливо значне зростання досягнуто по реалізації м'яса і птиці, риби і рибопродуктів, яєць, цукру, кондитерських виробів, лікеро-горілчаних виробів та інших продовольчих товарів.

Таблиця 3 - Роздрібний товарообіг підприємства за товарними групами.

Товарні групи

2008

2009

2009р. у% до 2008р.


сума млн. руб.

питома ний

вага,%

у діючих цінах


в порівняних цінах

в ВВПЗ

стави мих

цінах

в деїст

чих цінахсума тис. руб.

питома ний вага,%

сума тис.

руб.

питома ний вага,%

цінах


М'ясо і птиця

372,1


14,2

447,0

14,4

376,2

14,0


120,1

101,2

Ковбасні вироби

340,8

13,0

403,4

13,0

342,7

12,8

118,4

100,6

Риба, оселедець

76.1

2,9

90,3

2,9

77,3

2,8

118,7

101.6

Масло тваринне

97.0

3,7

114,9

3,7

98,8

3,7

118.5

101,9

Молоці, сир і молочні продукти

214,8

8,2

248,7

8,0


212,2

7,9

115,8

98,8

Яйця

68,2

2,6

80,9

2,669,8

2,6118,6

102,3

Цукор

81.3

3,1

99,3

3,284,0

3,2122,1

103,3

Кондитерські вироби

157,3

6,0

186,8

6,0

160,5

5,9

118,8

102,0

Борошно, крупа і макаронні вироби

62,7

2,4

74,7

2,4


64,2

2.4

119,1

102,4

Горілка та лікеро-горілчані вироби

314,4

12,0

375,7

12,1

323,5

12,1

119,5

102,9

Вина, шампанське, коньяк

283,0

10,8

329,3

10,4

281,2

10,5

116,4

99,4

Інші продовольсгвенние товари

264,7

10,1

321,8

10,4

304,8

11,4

121,6

115,1

Непродовольчі товари

170,4

6,5

195,8

6,3

168,3

6,3

114,9

98,8

Всього товарів

2620,7

100,0

3105,2

100,0

2681,5

100,0

118,5

102,3

Незважаючи на значне зростання з реалізації ряду позицій, в порівняних цінах темпи зростання товарообігу по товарних групах значно нижче, що говорить про те, що великий заслуги підприємства у зростанні суми товарообігу немає, так як вона росте за рахунок збільшення цін. Спостерігається зниження фізичного обсягу товарообігу (кількість реалізованих товарів) за такими товарними групами, як молоко і молочна продукція - на 1,2%, хлібобулочні вироби - на 0,5%, непродовольчі товари - на 1,2%, вина, шампанське, коньяк - на 0,6%.

Нерівномірність розвитку роздрібного товарообігу в асортиментному розрізі призвела до зміни його структури. Зокрема, у порівнянні з 2008 роком у загальному обсязі товарообігу (в порівняних цінах) зросла частка продажу цукру, горілки і лікеро-горілчаних виробів, інших продовольчих товарів при: відносному зниженні реалізації м'яса і птиці, ковбасних виробів, молока і молочної продукції, кондитерських виробів, хлібобулочних виробів, вина, шампанського та коньяку, непродовольчих товарів. Це говорить про погіршення структури роздрібного товарообігу підприємства.

3.3 Розрахунок нормативу товарних запасів по підприємству

Розглянемо методику розрахунку товарних запасів в днях на прикладі. Дані наведені в таблиці 4.

Таблиця 4 - Товарообіг і товарні запаси облспоживспілки в III кварталі.

Показники

Сума

тис. руб.

План роздрібного товарообігу на III квартал.

У тому числі оборот комісійних магазинів.

228,0

3,0

Товарні запаси в роздрібній мережі на 1 липня.

У тому числі: запаси сезонного зберігання

товари в дорозі, враховані з бухгалтерського балансу

знижка на залишок товарів за балансом = 6%

298,6


35,3

11,0

Норматив запасів поточного зберігання на III квартал: у сумі

в днях

262,5

105

Виключивши з товарообігу III кварталу продаж товарів комісійними магазинами, отримав кредитований оборот:

228 - 3 = 225 тис. руб.

Тоді одноденний плановий кредитований оборот буде дорівнює:

Т пл = = 2,5 тис.руб.

Потім товари в дорозі перерахуємо в роздрібні ціни. Для цього по заданої торгової знижку у відсотках перелічив накидку:

= 6,4%

Отже, товарних запасів у дорозі в роздрібних цінах становитимуть:

= 11,7 тис.руб.

Далі визначаємо запаси поточного зберігання:

Σ З 1 = 298,6 - 35,3 + 11,7 = 275,0 тис. руб.

Отже, товарні запаси в днях товарообігу складуть:

ЗД = = 110 днів

Таким чином наявних запасів товарів вистачить на 110 днів торгівлі планового III кварталу.

Далі запаси поточного зберігання зіставляються з нормативом

275 - 262,5 = +12,5 тис. руб.

110 - 105 = +5 днів.

Таким чином, поточні товарні запаси облспоживспілки перевищують норматив на 12,5 тис. руб. або на 5 днів. Відхилення запасів від нормативу в днях можна було визначити також діленням суми відхилення запасів на плановий одноденний товарооборот:

12,5 / 2,5 = 5 днів

Слід пам'ятати, що при визначенні товарних запасів в днях по роздрібній торгівлі їх суму ділять на одноденний роздрібний товарообіг без дрібнооптової продажу зі складу, з оптової торгівлі на одноденний оптово-складської оборот, включаючи дрібнооптовий відпустку зі складу, в цілому по системі споживспілки на одноденний роздрібний оборот, включаючи дрібнооптовий оборот.

Потреба організацій в запасах залежить від швидкості їх оборотності. Оборотність запасів характеризується двома показниками: часу обігу та швидкості товарообігу.

Час звернення (В) показує число днів, за які був реалізований середній товарний запас в минулому періоді, і обчислюється за формулою:

В = , (6)

де Z - середній товарний запас;

Т - фактичний одноденний товарообіг цього ж періоду.

Швидкість товарообігу (С) показує число оборотів середнього товарного запасу і визначається за формулою:

С = , (7)

де О - обсяг товарообігу

Середні товарні запаси обчислюються залежно від наявності відомих даних:

а) якщо дані на дві дати, це використовують середню арифметичну просту:

Z = , (8)

де ДТ - товарні запаси на початок періоду;

ЗК - товарні запаси на кінець періоду.

б) якщо є дані на три дати і більше, то застосовується середня хронологічна.

Z = , (9)

де З 2, З 3 ... - запаси товарів на певні дати

n - кількість дат.

Обчислення показників оборотності по ланкам торгівлі виробляють з урахуванням таких особливостей: при визначенні їх у роздрібній торгівлі в розрахунках беруть роздрібний товарообіг без дрібнооптової продажу зі складу; в оптовій торгівлі - оптово-складський оборот, включаючи дрібнооптовий продаж зі складу; в цілому по системі споживспілки - роздрібний товарообіг, включаючи дрібнооптовий продаж зі складу. Розглянемо методику розрахунку показників оборотності товарних запасів на наступному прикладі.

Роздрібний товарообіг (тис. крб.) 2700

Оптовий товарообіг (тис. крб.) 1800

Дрібнооптовий продаж зі складу (тис. крб.) 140

Для розрахунку середніх товарних запасів застосуємо формулу середньої хронологічної (таблиця 5).

Таблиця 5 - Запаси товарів за I квартал, (тис. крб.)

Товарні запаси

01.01

01.02

01.03

01.04

Роздрібна мережа

560

582

594

610

Оптова база

430

460

472

500

Середні товарні запаси в роздрібній мережі:

Z р = = 587 тис. руб.

Середні товарні запаси в оптовій мережі:

Z 0 = = 466 тис. руб.

Середні товарні запаси в цілому по організації:

Z = 587 + 466 = 1053 тис. руб.

Далі визначимо одноденний фактичний товарообіг за квартал:

а) у роздрібній мережі:

Тр = = 30 тис. руб.

б) в оптовій мережі:

Тр = = 20 тис. руб.

в) дрібним оптом зі складу:

Тр = = 1,6 тис. руб.

Визначимо час звернення запасів у днях:

а) у роздрібній мережі:

Вр = 16,6 дня.

б) в оптовій мережі:

Під = = 21,6 дня.

в) в цілому по організації:

В = = 33,3 дня.

Визначимо швидкість звернення (в разах):

а) у роздрібній мережі:

Ср = = 4,6 рази.

б) в оптовій мережі:

СО = = 4,2 рази.

в) в цілому по організації:

СО = = 2,7 рази.

3.4 Розрахунок товарного забезпечення

Забезпеченість товарообігу товарними запасами - показник, що відображає число днів торгівлі, на які вистачить товарних запасів до моменту їх повного виснаження.

Зо i = Зк i / m i, (10)

де Зо i - забезпеченість товарообігу i-го товару запасами цього товару;

m i - одноденний товарообіг i-го товару, що визначається за формулою

m i = O i / t, (11)

де t - кількість днів в аналізованому періоді.

Продовольчі товари

m прод = О прод / t = 35460/365 = 97,2

t = 365

Про прод = 35460

Зо прод = Зк прод / m прод = 1857/97, ​​2 = 19,1

Непродовольчі товари

m непрод = О непрод / t = 10600/365 = 29

t = 365

Про прод = 10600

Зо прод = Зк прод / m прод = 1181/29 = 40,7

З о = (40,7 * 29 + 19,1 * 97,2) / (29 + 97,2) = (1180,3 + 1856,52) / 126,2 = 24

Отримані результати свідчать про наступне: запасів продовольчих товарів, що перебувають на складі фірми при сформованих обсягах товарообігу за 2003 рік, вистачить на 19 днів торгівлі в 2004 році, а запасів непродовольчих товарів - на 41 день. Середній показник забезпеченості роботи фірми склав 24 дня. Таким чином, керівництву ТОВ «Імпульс», щоб уникнути перебоїв у торгівлі необхідно зробити замовлення на поповнення товарних запасів по всіх найменувань товарів.

ВИСНОВОК

Для ефективного функціонування та розвитку підприємства необхідно забезпечення стабільності надходження грошової виручки, достатньої для розплати з постачальниками, кредиторами, своїми працівниками, місцевими органами влади, державою. Зростання обороту, доходів і прибутку, що сприяє нарощуванню рентабельності, росту усталеності підприємства, зменшенню можливості його банкрутства, необхідний підприємству для успішної діяльності.

Роздрібний оборот є основним показником, що характеризує торгову діяльність торговельних підприємств. Він відображає одночасно вартість реалізованої покупцям торговельної маси, а також грошову виручку продавців і витрати покупців на споживання товарів.

Роздрібний товарообіг виступає як один з показників, що визначають потужність підприємства, оскільки за його величині можна судити про обсяг діяльності підприємства. Він характеризує ефективність використання ресурсів підприємства і загальної суми витрат на реалізацію товарів. Оскільки роздрібний товарообіг є економічним поняттям, що відбиває найважливіший кінцевий результат господарської діяльності торгового підприємства, то його зіставлення з обсягом витрачених ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових) дає уявлення про ефективність їх використання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Абрютина М.С. Економічний аналіз торговельної діяльності. - М.: Річ навіть і Сервіс, 2007 - 512 с.

 2. Баканов М.І. Теорія економічного аналізу. - М.: Фінанси і статистика, 2005 - 410 с.

 3. Богатко А.Н. Основи економічного аналізу господарюючого суб'єкта. - М.: Фінанси і статистика, 2008 - 324 с.

 4. Брагін Л.А. Торговельна справа: економіка, маркетинг, організація. - М.: ИНФРА-М, 2006 - 560 с.

 5. Булатов А.С. Економіка. - М.: БЕК, 2007 - 410 с.

 6. Волков О.І. Економіка підприємства (фірми). - М.: ИНФРА-М, 2006 - 601 с.

 7. Грузинів В.П. Економіка підприємств. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006 - 795с.

 8. Єрмолович Л.Л. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ: Екоперспектіва, 2006 - 576 с.

 9. Іванов Ю.М. Економічна статистика. - М.: ИНФРА-М, 2006 - 480 с.

 10. Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 - 352 с.

 11. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. - М.: Нове видання, 2007 - 544 с.

 12. Лебедєва С.М. Економіка торговельного підприємства. - М.: Нове знання, 2008 - 240 с.

 13. Любушин Н. П. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. - М.; ЮНИТИ-ДАНА, 2007 - 318 с.

 14. Пелих А.С. Економіка підприємства (фірми). - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2006 - 416 с.

 15. Раицкий К.А. Економіка організацій (підприємств). - М.: Дашков і К о, 2006 - 1012 с.

 16. Сергєєв І.В. Економіка підприємства. - М.: Фінанси і статистика, 2008 - 182 с.

 17. Сидорович А.В. Курс економічної теорії. - М.: ДІС, 2007 - 258 с.

 18. Соломатін А.Н. Економіка та організація діяльності торгового підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2007 - 295с.

 19. Тарушкін А.Б. Основи фінансового аналізу. - М.: Герда, 2006 - 516 с.

 20. Терещенко Н.М. Аналіз та планування товарообігу і товарних запасів роздрібного торгового підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2006 - 176 с.

 21. Щур Д.Л. Основи торгівлі. Роздрібна торгівля: настільна книга керівника, головного бухгалтера та юриста. - М.: Річ навіть і Сервіс, 2007 - 704 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
198.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Планування обороту роздрібної торгівлі
Аналіз обороту роздрібної торгівлі підприємства ТОВ Лідія
Переддипломна практика на підприємстві роздрібної торгівлі
Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі платника єд
Організація роздрібної торгівлі
Організація роздрібної торгівлі 2
Організація роздрібної торгівлі 3
Управління асортиментом і якістю хлібобулочних виробів на підприємстві роздрібної торгівлі
Управління запасами на підприємстві роздрібної торгівлі на прикладі приватного підприємця
© Усі права захищені
написати до нас