Організація обліку праці та заробітної плати

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

1. організація обліку праці та заробітної плати

1.1. Облік чисельності працівників

1.2. Облік робочого часу та виробітку

1.3. Форми і системи оплати праці

1.4. Види заробітної плати

1.5. Розрахунок заробітку працівників

1.6. Розрахунок утримань із заробітної плати

1.7. Синтетичний облік оплати праці

1.8. Облік оплати відпусток і резерву на їх оплату

1.9. Облік відрахувань на соціальне страхування та забезпечення працівників

1.10. Синтетичний облік розрахунків з оплати праці

2. Практична частина

2.1. Залишки по рахунках на 01.10.200Х р.

2.2. Журнал господарських операцій

2.3. Первинна документація

2.4. Відображення на рахунках

2.5. Оборотно-сальдова відомість за жовтень 200Х р.

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

ВСТУП

В умовах системи ринкового господарювання істотно змінилася політика у сфері оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників. Багато функцій держави по реалізації цієї політики передані безпосередньо підприємствам, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання його результатів. Поняття «заробітна плата» наповнилося новим змістом і охоплює всі види заробітків (а також різних премій, доплат, надбавок і соціальних пільг), нарахованих у грошовій і натуральній формах, включаючи грошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства за опрацьованим час (щорічну відпустку , святкові дні та ін.)

Ринкові відносини викликали до життя нові джерела отримання грошових доходів у вигляді сум, нарахованих до виплати по акціях і внесках членів трудового колективу в майно підприємства (дивіденди, відсотки).

Отже, трудові доходи кожного працівника визначається за особистим вкладах, з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства, регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються.

Статутний юридичної форми регулювання трудових відносин, у тому числі і у сфері оплати праці працівників, стає колективний договір підприємства, в якому фіксуються всі умови оплати праці, що входять до компетенції підприємства.

Заробітна плата - це один і найважливіших ділянок обліку в кожній організації. Це проблема пов'язана не тільки з інтересами працівників, але і з оподаткуванням. Адже при неправильному розрахунку зарплати зміниться база, з якої сплачуються єдиний соціальний податок і податок на доходи фізичних осіб. А значить, зарплата співробітників багато в чому визначає собівартість продукції.

Облік праці і заробітної плати повинен забезпечити оперативний контроль за кількістю і якістю праці, за використанням коштів, що включаються до фонду заробітної плати і виплати соціального характеру.

Метою даної роботи є вивчення організації обліку праці та заробітної плати.

Для реалізації мети поставлені наступні завдання:

 1. розглянути питання правового забезпечення праці та заробітної плати, формування облікової політики підприємства;

 2. дати економічну характеристику підприємства;

 3. розглянути основні форми і системи оплати праці, привести практичні приклади нарахування заробітної плати працівникам при різних системах оплати праці на підприємстві, показати існуючі доплати до зарплати і нарахування виплат за опрацьованим час;

 4. розглянути специфіку утримань із заробітної плати, на конкретних прикладах розрахувати утримання із заробітної плати, відобразити здійснюються бухгалтером операції відповідними проводками;

 5. розглянути аналітичний і синтетичний облік заробітної плати;

 6. провести рішення практичного завдання.

1. організація обліку праці та заробітної плати

1.1 Облік чисельності працівників

Праця працівників - це найважливіший елемент процесу виробництва. У виробництві праця відіграє провідну роль, вартість праці входить у собівартість виробленої продукції. У той же час праця є основним джерелом задоволення матеріальних потреб кожного працівника. Черга оплату праці здійснюється контроль за мірою праці і споживання.

Витрати праці необхідно враховувати як витрати виробництва і як заробіток кожного працівника.

Для нарахування заробітку працівникам необхідно вести облік їх чисельності, опрацьованого і не відпрацьованого часу, виконаної або невиконаної роботи і вироблення. В основному ці завдання вирішують оперативно-технічний облік і статистика. Облік чисельності працівників ведеться кадровою службою підприємства, робочий час працівників враховується табельника або керівниками цехів (відділів) підприємства. Складаються при цьому облікові документи використовуються бухгалтерією для нарахування заробітної плати.

Облік персоналу підприємства та оплати праці ведеться за встановленими групами працівників. У залежності від того, де використовується праця працівників, виділяються промислово-виробничий персонал (працівники цехів і відділів, які беруть участь у виробництві, що обслуговують його і керуючі їм) і непромисловий персонал (працівники житлово-комунальних служб, їдалень, медичних та навчальних закладів підприємства).

По виконуваних функцій промислово-виробничий персонал поділяється на 6 категорій - робітники, учні, фахівці, службовці, молодший обслуговуючий персонал та охорона. Кого слід відносити до відповідних категорій визначають довідники, що розробляються Міністерством праці та органами статистики. Крім того, всі працівники діляться за професіями (токарі, слюсарі, економісти і т.д.), а також за кваліфікацією (розрядам), стажу роботи та іншими ознаками. Класифікаційні розряди присвоюються робочим в установленому порядку кваліфікаційною комісією підприємства.

Загальна чисельність працівників, які перебувають у штаті підприємства, становить Облікова чисельність. Особи, які працюють на підприємстві за трудовими угодами, складають позаспискового склад.

Облік працівників підприємства веде відділ кадрів. Прийом на роботу, переведення на інше місце роботи, звільнення оформляється документами типової форми і наказом по підприємству. Копії наказів передаються в бухгалтерію і служать підставою для нарахування заробітку. У відділі кадрів на кожного працівника заповнюється особова картка, що надходить на роботу вперше виписується трудова книжка. Прийнятому на роботу присвоюється табельний номер, який вказується в подальшому на всіх документах, що відносяться до цього працівникові.

1.2 Облік робочого часу та виробітку

Для розрахунку заробітку перш за все треба знати кількість часу, відпрацьований кожним працівником. Облік робочого часу ведеться в табелі типової форми. По кожному цеху або відділу підприємства складається окремий табель. У табелі записуються всі працівники за категоріями і табельною номерами. Щодня в кожному працівникові робляться записи проробленим і опрацьованим часу, особливо виділяються понаднормові години, години нічної зміни, пільгові години підлітків. Невихід на роботу відзначаються встановленими в табелі літерними позначеннями (В - неробочі та святкові дні, О - чергові відпустки, Б - хвороба). Крім табеля для обліку відпрацьованого часу складаються списки працюючих понаднормово, в нічну зміну, листки про простої. Час виконання державних і громадських обов'язків підтверджується довідками. Табель в кінці місяця передається до бухгалтерії.

Для нарахування заробітку відрядникам необхідно знати, крім відпрацьованого часу, і вироблення. Вироблення може враховуватися за кількістю виконаних операцій, по кінцевій операції, по кількості зробленої продукції. Спосіб обліку вироблення залежить від особливостей виробництва. Ці ж особливості визначають і порядок документального оформлення виробки. Найбільш широко застосовуються такі типові первинні документи з обліку виробітку:

 • Наряд на відрядну роботу застосовується в індивідуальних і дрібносерійних виробництвах, на ремонтних і разових роботах, що мають спеціальні завдання, роботи, які практично не повторюються. Наряд може бути індивідуальним (одному працівнику) і бригадним (виписується бригаді). Другий відрізняється від першого, оскільки на зворотному боці бригадного наряду ведеться облік відпрацьованих кожним працівником годин по числах місяця, на який виписано наряд, і проводиться розрахунок заробітку кожного члена бригади.

 • Маршрутний лист виписується на кожну партію деталей, переданих на обробку. У ньому вказується кількість деталей, запущених у виробництво, результат приймання їх після кожної виконаної операції (кількість придатних і шлюбу), а також нараховується заробіток. Маршрутний лист застосовується в серійному виробництві і може доповнюватися змінним рапортом, у якому вказується вироблення групи робітників за зміну.

 • Відомість вироблення застосовується в масових виробництвах, коли оплата бригаді проводиться за придатну продукцію на кінцевій операції за всі операції, закріплені за бригадою. Відомість застосовується і на потокових лініях, де за кожним робочим закріплена конкретна операція і враховується його індивідуальна вироблення.

 • Документи, пристосовані для машинної обробки (перфокарти), що виконують одночасно роль первинного документа і технічного носія облікової інформації. Вони містять ті ж відомості, що і попередні документи про вироблення, але наносяться на документ технічним способом (пробивкой, зачеркиванием потрібних цифр).

Крім перерахованих документів для розрахунку заробітку використовується й інша документація по доплаті, наприклад, листки на доплату за відступи від нормальних умов роботи, листки про просте, списки на понаднормові, нічні, пільгові години і т.д.

1.3 Форми і системи оплати праці

В даний час застосовуються погодинна і відрядна форми оплати праці. При погодинній оплаті проводиться оплата за відпрацьований час (незалежно від виробітку), а при відрядній - за вироблення (незалежно від відпрацьованого часу).

Форма оплати включає різні системи. Так, погодинна форма може бути простою (оплачується відпрацьований час за встановленою розцінці), почасово-премійованої (оплачується відпрацьований час і виплачується премія за кількісні і якісні показники). Відрядна форма також може бути простою (вся кількість виробленої продукції оплачується за єдиною розцінці), відрядно-прогресивної (коли крім оплати за відрядними розцінками виплачується премія за перевиконання норм та інші показники), відрядно-непрямої (оплата праці деяких груп робочих проводиться в певному відсотку від заробітку основних робітників, яких вони обслуговують), акордна (оплата здійснюється за певний обсяг виконаних робіт), колективна (заробіток нараховується за результатами роботи всієї бригади).

При будь-якій системі оплати праці кількість відпрацьованого часу або вироблення множиться на певні розцінки за одиницю часу або продукції. Тому застосування обгрунтованих розцінок є найважливішим елементом будь-якої системи оплати праці. Рівень розцінок повинен враховувати якість праці, кваліфікацію працівника. Основою для визначення розцінок служать тарифно-кваліфікаційні довідники, тарифні сітки і тарифні ставки.

Тарифно-кваліфікаційний довідник містить опис конкретних робіт, виконуваних працівниками різних професій, характеристику складності і розряд роботи. На підставі виконання робочим роботи певної складності йому присвоюється кваліфікаційний розряд. Аналогічно для службовців.

Тарифна сітка - таблиця застосовуваних розрядів кваліфікації робітників, тарифних коефіцієнтів, погодинної і денної тарифної ставки для кожного розряду. Для службовців встановлюються місячні посадові оклади. Розмір окладу залежить від особливостей підприємства і категорії працівника за результатами професійної атестації і виконуваної роботи.

Підприємствам в Росії надано право самостійно визначати порядок і рівень оплати праці, але підприємство зобов'язане виходити з встановленого державою мінімального розміру оплати праці.

1.4 Види заробітної плати

За особливостями виплат розрізняють основну і додаткову оплату праці. Основна заробітна плата нараховується за явочное на підприємство час, коли працівник був присутній на підприємстві. Тому до основної ставиться оплата відпрацьованого часу за тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками, доплати за понаднормовий робочий час, простої не з вини робітників, премії з постійно діючих систем преміювання і т.д. До додаткової заробітної плати належить оплата праці за час, не пророблена на підприємстві, коли працівник на підприємство не був, але у встановлених законом випадках отримає заробітну плату за цей час (відпустку, відсутність по хворобі та інше).

Загальна сума коштів, призначена на оплату праці за певний період часу всім працівникам підприємства, становить плановий фонд оплати праці, а фактичні нарахування - фактичний фонд оплати праці працівників. Оплата праці, нарахована в іноземній валюті, перераховується за курсом Центрального Банку РФ і включається до фонду оплати праці в рублях. При натуральній оплаті праці вона визначається за ринковими цінами.

1.5 Розрахунок заробітку працівників

Порядок розрахунку заробітку за розрахунковий період залежить від форми оплати праці.

При погодинній формі оплата розраховується на основі табеля обліку робочого часу. При оплаті за посадовим окладом працівникові, який пропрацював всі дні за графіком, нараховується встановлений оклад за місяць. Якщо він протягом місяця відпрацював не всі робочі дні, оплата праці нараховується пропорційно кількості відпрацьованих днів:

розмір оплати праці = оклад за місяць * кількість опрацьованих днів / кількість робочих днів у місяці

При погодинній оплаті годинна тарифна ставка множиться на кількість робочих годин.

Відрядна оплата праці підраховується множенням кількості виробленої продукції на встановлені розцінки. Заробіток визначається за документами на вироблення кожного робітника. Якщо вироблення обліковується на бригаду в цілому, загальний заробіток розподіляється між членами бригади непрямим шляхом робочим.

Відрядний заробіток може коригуватися на коефіцієнт трудової участі, встановлюваний кожному працівникові радою трудового колективу (тарифний заробіток множиться на встановлений йому коефіцієнт).

Деякі види відпрацьованого часу оплачуються в особливому порядку. Наприклад, понаднормова робота повременщика - перші 2 години в полуторному розмірі, всі наступні - в подвійному розмірі; відрядника - перші 2 години 50%, наступні - 100% тарифної ставки почасового. При багатозмінному режимі проводиться доплата за вечірню зміну - 20%, в нічну зміну - 40% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи. Робота в святкові дні оплачується в подвійному розмірі. Час простоїв не з вини робітника оплачується в розмірі 50% тарифної ставки почасового відповідного розряду. Частковий брак не з вини робітника оплачується за ступенем придатності виробу, остаточний шлюб - у розмірі 2 / 3 ставки почасового відповідного розряду. На кожний вид таких оплат складається встановлений документ (списки працюючих понаднормово, в нічну зміну, у святкові дні, акти про шлюб).

Оплата за опрацьованим час (у встановлених законом випадках) проводиться за тарифними ставками або за середнім заробітком. Середній заробіток підраховується для працівників, які отримують твердий оклад, шляхом ділення окладу за встановлений період і премій на кількість відпрацьованих у цьому місяці днів, а для робітників, які отримують відрядну оплату праці шляхом ділення заробітку за встановлений період на кількість відпрацьованих днів за ці місяці. Порядок розрахунку середнього заробітку та складу виплат, з яких він розраховується, щорічно встановлюється Міністерством праці РФ і публікується в пресі.

Оплата відпустки здійснюється за середнім денному заробітку за 3 місяці, що передують відпустці (середній заробіток ділиться на 25,25 - середньомісячна кількість робочих днів або на 26,6 - середньомісячна кількість календарних днів). Обчислений таким чином середньоденний заробіток множиться на кількість днів відпустки.

За середнім заробітком проводиться виплата працівникові за невикористану відпустку при звільненні. Кількість днів невикористаної відпустки визначає відділ кадрів пропорційно кількості відпрацьованих місяців з моменту останньої відпустки.

При звільненні працівника у зв'язку з призовом до армії, скороченням штатів і в інших встановлених законом випадках працівникові виплачується вихідна допомога. Сума вихідної допомоги розраховується за двотижневого заробітку: для почасових - по середньоденного заробітку того місяця, в якому звільняється працівник, для відрядників - за середньоденного заробітку двох попередніх місяців роботи.

1.6 Розрахунок утримань із заробітної плати

Нарахований заробіток видається на руки працівникам не повністю, а за вирахуванням утримань, встановлених законом. Так утримуються прибутковий податок з фізичних осіб, аванси, видані працівникам, суми за виконавчими документами на користь різних організацій та осіб, відрахування за допущений працівником шлюб, а так само у відшкодування матеріального збитку.

Прибутковий податок. За чинним законом об'єктом обкладення прибутковим податком є сукупний дохід, отриманий працівником у календарному році. Враховуються доходи, отримані в грошовій і натуральній формі. Доходи у натуральній формі перераховуються за ринковими цінами. До сукупного доходу не включається допомогу по соціальному страхуванню. Сукупний оподатковуваний дохід обчислюється щомісяця наростаючим підсумком з початку року. З нього виключається сума неоподатковуваного мінімуму за той же період часу. Таке виключення робиться, якщо працівник належить одній з наступних категорій: Герої РФ, учасники та інваліди ВВВ; батьки та дружини військовослужбовців, які загинули при виконанні військових обов'язків; батьки, які мають дітей до вісімнадцяти років, студентів, учнів на денній формі навчання. Також існує стандартний відрахування (400 рублів), який враховується до досягнення сукупним доходом суми в 20000 рублів. Ставка прибуткового податку складає 13%. За прострочення сплати податку до бюджету слід платити пені (1 / 300 діючої ставки рефінансування ЦБ РФ).

Всі організації зобов'язані надавати в податкові органи відомості про доходи громадян.

Аванси видаються робочим зазвичай за першу половину місяця в рахунок заробітної плати. Можуть бути й інші види авансів (на витрати на відрядження). Аванси, не повернуті робітникам, утримуються із заробітної плати за місяць.

Утримання на користь різних організацій і осіб виробляються за чинним законодавством і за угодами з працівниками (профспілки, за угодою - оплата кварт. Плати, комунальних послуг).

Утримання за виконавчими документами судів (аліменти на неповнолітніх дітей, за матеріальний збиток, заподіяний підприємствам та особам) здійснюється в установленому законодавством порядку. Наприклад, аліменти на неповнолітніх дітей утримуються: на одну дитину в розмірі 1 / 4, на двох-1 / 3, на трьох і більше дітей-1 / 2 заробітку відповідача. Утримання виробляються з усіх виплат, включаючи допомоги по соціальному страхуванню, пенсії, стипендії, одержувані відповідачем. За остаточний брак з вини робітника з нього стягується вартість зіпсованого матеріалу (за вирахуванням брухту за ціною можливого використання) та заробітна плата, виплачена на попередніх операціях.

Загальний розмір утримань із заробітку обмежено законом. Він не повинен перевищувати 50% сум, належних до виплати. Однак незалежно від цього підприємство має право утримати аванс, виданий в рахунок заробітної плати, виплати внаслідок лічильних помилок, не повернуті в строк підзвітні суми. Щоб зібрати всі види нарахованої оплати праці за розрахунковий період з різних документів, на кожного працюючого бухгалтерія заповнює накопичувальну картку (особовий рахунок). У них заповнюється дата, документ, відпрацьований час / кількість виготовлених деталей, розцінки, нарахований заробіток. Записи проводяться у картках по кожному розрахунковим документом. З накопичувальних карток дані про нарахований заробіток переносять в розрахунково-платіжну відомість або розрахункові листки на кожного працюючого на підприємстві. Розрахунково-платіжні відомості складаються по цехах і відділам підприємства. Виплата заробітної плати проводиться тільки після того, як відомість буде підписана керівником і головним бухгалтером підприємства. У розрахункових листках, відомостях, а іноді і в накопичувальних картках, заробіток визначається тільки за місяць. Для накопичення даних про заробіток працівника за поточний рік бухгалтерія веде на нього особовий рахунок. Для запису даних про нарахування оплати праці та утримань на рахунках бухгалтерського обліку складається звід заробітної плати за місяць, у якому записується інформація з розрахунково-платіжних відомостей кожного цеху (відділу) підприємства окремим рядком.

1.7 Синтетичний облік оплати праці

Нарахуванням оплати праці є запис на рахунках бухгалтерського обліку заборгованості підприємства перед персоналом з оплати праці за місяць. Оплата праці є одним з елементів витрат виробництва і записується проводкою Д 20,23,25,26,28-К 70. У зв'язку з цим виникає необхідність розподілу нарахованої оплати праці по рахунках виробничих витрат і визначення принципів повного розподілу. При розподілі заробітної плати по рахунках бухгалтерського обліку виходять з того, де працював працівник і яку роботу виконував. Відповідно до цього оплата праці розподіляється наступним чином:

 • Основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників основних цехів за виготовлення продукції - на 20 рахунок (прямі витрати в собівартість конкретних виробів);

 • Основна заробітна плата виробничих робітників основних цехів за простої - на 25 рахунок;

 • Основна заробітна плата виробничих робітників основних цехів за брак не з їх вини і за виправлення браку - на рахунок 23;

 • Основна і додаткова заробітна плата робітників по догляду за обладнанням (мастильники, наладчики), службовців цехів - на 25 рахунок;

 • Основна і додаткова заробітна плата службовців, робітників загальногосподарських служб - на рахунок 26;

 • Оплата відпусток - на рахунки 20,23,25,26 (по місцях використання працівників) або за рахунок резерву, якщо він створюється (рахунок 96) (Д 96-К 70);

 • Основна і додаткова заробітна плата всіх працівників непромислових виробництв і господарств - на рахунок 29;

 • Оплата праці робітників за навантаження, розвантаження та перевезення матеріальних цінностей на склад підприємства - на рахунок 10, 15; за роботи по упаковці своєї продукції на складі, відвантаження продукції покупцям - на рахунок 44 (витрати на продаж).

 • Преміальні виплати розподіляються аналогічно основної та додаткової заробітної плати, якщо премії виплачуються з фонду оплати праці. Якщо премії виплачуються за рахунок прибутку, то використовується проводка Д 84-К 70.

Для розподілу оплати праці по рахунках бухгалтерського обліку виробничий відділ бухгалтерії групує документи з нарахування заробітної плати і складає відомість її розподілу.

1.8 Облік оплати відпусток і резерву на їх оплату

За трудовим законодавством працівники підприємств РФ мають право на щорічну оплачувану відпустку (не менше 24 робочих днів у розрахунку на шестиденний робочий тиждень). Відпустка за 1 рік роботи надається після закінчення 11 місяців безперервної роботи на даному підприємстві, а за другий і наступні роки - в будь-який час року за графіком відпусток. Час відпустки оплачується за середнім заробітком працівника за встановлений законодавством період (за 3 календарних місяці, з першого по перше число, що передують місяцю відходу у відпустку). Заробіток за 3 місяці ділиться на 3, потім на 29,6 (якщо в календарних днях) або на 25,25 (якщо в робочих днях). Таким чином, отриманий середньоденний заробіток множиться на кількість днів відпустки.

При обчисленні середнього заробітку за відпустку враховуються такі виплати працівнику - основна і додаткова заробітна плата, оплата тимчасового заступництва, коефіцієнт надбавки (територіальна, за вислугу років), персональні надбавки, премії, які виплачуються з фонду заробітної плати, премії, що виплачуються з прибутку, допомоги по тимчасової непрацездатності.

У всіх випадках сума, нарахована працівникові за час відпустки, не може бути менше встановленого законом мінімального розміру, місячної оплати праці.

Суми, що виплачуються працівникам за відпустку, відносяться на витрати виробництва. Але порядок включення їх у витрати може бути різним. По-перше, суми, нараховані за відпустки, можуть включять у витрати на виробництво в тому місяці, в якому вони нараховані. Ці суми є додатковою заробітною платою і включаються у витрати на виробництво по місцях використання працівників: Д 20,23,25,26-К 70. Це найбільш простий порядок обліку відпусток. Однак економічно він не завжди виправданий, тому що при масовому відході робітників у відпустку в літньо-осінній період випуск продукції звичайно знижується, а питома вага оплати праці в собівартості продукції невиправдано зростає. Може виявитися також, що в цьому випадку у підприємства не буде необхідних коштів на оплату відпусток. Щоб запобігти ці наслідки, підприємство може створювати резерв коштів на оплату відпусток працівникам.

Резерв на оплату відпусток утворюється шляхом щомісячних відрахувань у розмірі планового відсотка від суми фактично нарахованої за місяць оплати праці, відрахувань на соціальне страхування з цих сум і виплат за листками непрацездатності за відповідний місяць. Плановий відсоток відрахувань у резерв на оплату відпусток визначається як відношення суми, необхідної на оплату відпусток працівникам у майбутньому році, та відрахувань з цих сум на соціальне страхування до планового фонду оплати праці цих працівників на майбутній рік і відрахувань на соціальне страхування з цієї суми. Створення (поповнення) резерву здійснюється проведенням Д 20, 23, 25, 26 - До 96. Нарахування сум в оплату відпустки здійснюється проведенням Д 96-К 70. При цьому йде у відпустку працівникам з каси виплачується відразу вся нарахована сума. А проводка робиться тільки на суму оплати відпустки, відноситься до днів відпустки в поточному місяці. Решта суми відображається в наступному місяці.

Після закінчення року проводиться перевірка (інвентаризація) нарахування резерву на оплату відпусток. Для цього складається розрахунок.

Така сума резерву повинна залишитися на перше січня наступного року за рахунком 96. Якщо резерв нарахований менше, ніж треба, проводиться його донарахування. Якщо нараховано більше, ніж потрібно, зайво нарахована сума сторнується тією самою проводкою.

1.9 Облік відрахувань на соціальне страхування та забезпечення працівників

З нарахуванням оплати праці пов'язані відрахування на соціальне страхування та забезпечення працівників підприємства. Джерелом коштів для формування соціальних фондів є відрахування підприємств на ці цілі, що включаються до витрат виробництва. Розмір відрахувань до соціальних фондів встановлює уряд РФ. Єдиний соціальний податок на даний момент складає 26,2%. Кошти на соціальне страхування надходять у розпорядження органів соціального страхування (профспілок). За їх дорученням за рахунок цих коштів підприємства виплачують своїм робітникам допомогу з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах, при народженні дитини, на санаторно-курортне обслуговування та інші цілі. Кошти на пенсійне забезпечення підприємства перераховують пенсійному фонду РФ. Всі підприємства, які є платниками відрахувань на соціальне страхування, проходять обов'язкову реєстрацію в органах страхування за місцем свого знаходження. Для розрахунку складаються спеціальні відомості, в яких указивет нарахована за місяць заробітна плата і відрахування з неї. Нарахування ЕСН проводиться проводкою Д 20,23,25,26 - До 69. Рахунок 69 містить субрахунки за видами відрахувань. Суми відрахувань повинні бути відображені у відомостях витрат цехів. Виплата допомоги здійснюється проведенням Д 69 - До 70. Розмір допомоги встановлюється таким чином. Допомоги по догляду за дитиною, на народження і виховання дітей встановлені в абсолютних сумах. Виплата допомоги з тимчасової непрацездатності вимагає спеціального розрахунку. Він визначається виходячи із середнього заробітку працівника. У суму заробітку для розрахунку середнього заробітку включаються всі види оплат, крім оплати за понаднормовий час, святкові дні, сумісництво, допомоги з тимчасової непрацездатності. Робітникам-відрядникам допомога нараховується виходячи з середнього денного заробітку за 2 останні календарні місяці, що передують місяцю непрацездатності. До заробітку кожного з місяців додається середньомісячна сума премій і винагород за минулий рік. З цих даних отримують середньомісячний заробіток, який множать на дні хвороби за табелем. Працівникам з місячною оплатою праці посібник розраховується виходячи з основного окладу, до якого додається Розрахункова частка премій за місяць (сума премій ділиться на кількість робочих днів за місяць непрацездатності і множиться на кількість днів роботи). Розмір допомоги залежить від безперервного стажу роботи працівника (до трьох років - 60%, від трьох до восьми років - 80%, понад вісім років - 100%). Незалежно від безперервного стажу роботи виплачується 100% працівникові за наявності трьох і більше дітей віком до 18 років, інвалідам війни, під час трудового каліцтво і професійного захворювання, по вагітності та пологах.

1.10 Синтетичний облік розрахунків з оплати праці

Оплата праці працівників здійснюється в терміни, узгоджені між підприємством і банком, який його обслуговує. Зазвичай за першу половину місяця видається в аванс (у розмірі до 40% заробітку за місяць), а після закінчення місяця проводиться виплата в остаточний розрахунок. Готівкові гроші касир отримує за чеком з розрахункового рахунку. При отриманні грошей підприємство представляє в банк платіжні доручення за перерахування прибуткового податку з працівників до бюджету, відрахувань на соціальне страхування. Оплата праці видається за платіжною відомістю протягом трьох робочих днів. Потім касир підраховує суму виданої та неотриманої заробітної плати. На місці підпису не отримав заробітну плату ставиться відмітка "депоновано". Далі складається реєстр депонованої заробітної плати. На суму виданої заробітної плати складається видатковий касовий ордер і робиться проводка Д 70 - До 50. Депоновані суми вносяться на розрахунковий рахунок проводками Д 51 - До 50, Д 70 - До 76. Аналітичний облік депонованих сум ведеться у книзі депонентів або на депонентних картках по кожній сумі окремо. Депоненти можна отримати у встановлені бухгалтерією дні місяця. Якщо вони не виплачені протягом трьох років, їх списують на рахунок підприємства проводкою Д 76 - До 99.

2. Практична частина

2.1 Залишки по рахунках на 01.10.200Х р.

рахунку

Найменування рахунку

Варіант 6

01

Основні засоби

1 778 000

02

Амортизація основних засобів

513 000

07

Обладнання до установки

94 000

08

Вкладення у необоротні активи

510 000

10

Матеріали- За обліковими цінами

128 500


- Транспортно-заготівельні витрати

17 Вересень 2000


разом по рахунку 10

146 Квітень 2000

19

ПДВ по придбаних матеріальних цінностей

2 69 0

20

Основне виробництво

80 500

43

Готова продукція- За обліковими цінами

246 5 00


- Відхилення фактичної виробничої собівартості від облікової вартості


+9 7 00


всього по фактичної виробничої собівартості

256 2 00

50

Каса

24 вересня 2000

51

Розрахунковий рахунок

317 8 00

60

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

20 липня 1950

68

Розрахунки по податках і зборам

34 0 00

69

Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню

30 000

70

Розрахунки з персоналом з оплати праці

2 5 0 000

73

Розрахунки з персоналом за іншими операціями

Червень 2000

76.01

Розрахунки з різними дебіторами

6 500

76.02

Розрахунки з іншими кредиторами

8 950

80

Статутний капітал

1 2 00 000

82

Резервний капітал

30 0 000

83

Додатковий капітал

4 06 000

84

Нерозподілений прибуток непокритий збиток

250 9 00

96

Резерви майбутніх витрат

3 290

99

Прибутки та збитки звітного періоду

200 700

2.2 Журнал господарських операцій

п / п

Документація та короткий зміст операції

Кор-я рахунків

Сума, руб.Д-т

К-т


1.

Акцептований рахунок-фактура ТОВ «Прометей» за токарний санок, що вимагає монтажу:

- Первісна вартість

- ПДВ, 18%

Разом:07

1960

60110 000

19 800

129 800

2.

Акцептований рахунок-фактура ТОВ «Трансавто» за доставку верстата:

- Вартість послуг без ПДВ

- ПДВ, 18%

Разом:


07

19


60

60


5 200

936

6 136

3.

Віддається в монтаж обладнання придбане в минулому місяці


08.04


07


94 000

4.

Акцептований рахунок ТОВ «Монтажник» за монтаж устаткування

- Вартість послуг без ПДВ

- ПДВ, 18%

Разом:08.04

1960

607 000

1 260

8 260

5.

Обладнання передано в експлуатацію за первісною вартістю


01


08.04


101 000

6.

На підставі акту виконаних робіт та рахунки-фактури ВАТ «Будівельник» прийнято до обліку побудована будівля складу готової продукції

- Вартість послуг без ПДВ

- ПДВ, 18%

Разом:
08.03

19
60

60
510 000

91 800

601 800

7.

Згідно авансового звіту інженера Петрова І.Л., прийнятий до оплати рахунок Госрегістратури за державну реєстрацію об'єкта нерухомості (будівля складу)08.03765 800

8.

Введено в експлуатацію знову поостренное будівля складу готової продукції за первісною вартістю


01


08.03


515 800

9.

Передано школі № 24 безоплатно верстат для токарних робіт, що був у вжитку

- Первісна вартість

- Сума нарахованої амортизації

- Залишкова вартість

- Фінансовий результат від безоплатної передачі верстата01.02

02

91.02

9901.01

01.02

01.02

91.0974 500

24 300

50 200

50 200

10.

У наслідок фізичного зносу вибув з експлуатації шліфувальний верстат:

- Первісна вартість

- Сума нарахованої амортизації01.02

0201.01

01.0261 000

61 000

11.

Оприбутковані на склад запасні частини, отримані від розбирання верстата


10.01


91.01


3 800

12.

Нарахована заробітна плата робітникам за демонтаж верстата

91.02

70

3 900

13.

Зроблено відрахування ЕСН від нарахованої заробітної плати робітникам за демонтаж верстата:

- До Фонду соціального страхування (2,9%)

- У Федеральний бюджет (20%)

- До Фонду обов'язкового медичного страхування (3,1%)

- До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (0,7%)

Разом:91.02

91.02


91.02


91.0269.01

69.02


69.03


69.11113

780


121


27

1041

14.

Визначено фінансовий результат від ліквідації верстата

99

91.09

1 141

15.

Нараховано амортизацію основних засобів за звітний період:

- Виробничого обладнання, будівель, цехів

- Будівель заводоуправління


25

26


02

02


43 920

10 920

16.

Акцептовані рахунки-фактури металургійного комбінату «Стальпрокат» за матеріали (сталь):

- За договірними цінами

- ПДВ, 18%

Разом:10.01

1960

60161 000

28 980

189 980

17.

Акцептовані рахунки-фактури заводу «Компрес» за лиття:

- За договірними цінами

- ПДВ, 18%

Разом:10.01

1960

6096 000

17 280

113 280

18.

Оприбутковано лаки і фарби від хімзаводу: «Лакокраска»:

- За договірними цінами

- Ж / д тариф

- ПДВ, 18%

Разом:10.01

10.02

1960

60

60120 000

5 600

22 608

148 208

19.

Акцептовані рахунки-фактури ТОВ «Трансавто» за доставку матеріалів:

- Вартість послуг без ПДВ

- ПДВ, 18%

Разом:10.02

1960

606 000

1 080

7 080

20.

Відпущені зі складу матеріали:

а) в основне виробництво для виготовлення продукції

б) на утримання обладнання цехів

в) на поточний ремонт будівлі заводоуправління

Разом:20

25

2610.01

10.01

10.01174 300

11 400

6 100

191 800

21.

Передано зі складу в експлуатацію господарський інвентар для потреб:

а) основного виробництва

б) заводоуправління

Разом:20

2610.01

10.017 800

3 900

11 700

22.

Списані транспортно-заготівельний витрати, пов'язані з витраченим матеріалами

а) на основне виробництво

б) на утримання обладнання цехів

в) потреби і ремонт будівель заводоуправління

Разом:20

25

2610.02

10.02

10.0210 548

660

579

11 787

23.

Згідно зведеної розрахункової відомості нарахована заробітна плата:

а) робітникам основного виробництва

б) обслуговуючому персоналу цеху

- Робітником по ремонту обладнання

в) персоналу апарату управління

д) допомога з тимчасової непрацездатності персоналу заводоуправління:

- За рахунок роботодавця

- За рахунок коштів фонду соціально страхування

Разом:20

25

96

2626

6970

70

70

7070

70129 300

14 000

4 000

27 000730

2 100

177 130

24.

Зроблено відрахування на соціальне страхування та забезпечення від нарахованої заробітної плати

а) робітників основного виробництва

- У Федеральний бюджет (20%)

- До Фонду соціального страхування (2,9%)

- До Фонду обов'язкового медичного страхування (3,1%)

- До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (0,7%)

б) обслуговуючого персоналу цеху

- У Федеральний бюджет (20%)

- До Фонду соціального страхування (2,9%)

- До Фонду обов'язкового медичного страхування (3,1%)

- До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (0,7%)

в) робітників з ремонту устаткування

- У Федеральний бюджет (20%)

- До Фонду соціального страхування (2,9%)

- До Фонду обов'язкового медичного страхування (3,1%)

- До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (0,7%)

г) персоналу апарату управління

- У Федеральний бюджет (20%)

- До Фонду соціального страхування (2,9%)

- До Фонду обов'язкового медичного страхування (3,1%)

- До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (0,7%)

Разом:
20

20


20


20


25

25


25


25


96

96


96


96


26

26


26


26
69.01

69.02


69.03


69.11


69.01

69.02


69.03


69.11


69.01

69.02


69.03


69


69.01

69.02


69.03


69
25 860

3 750


4 008


905


2 800

406


434


98


800

116


124


28


5 400

783


837


189

46 538

25.

Утримано із заробітної плати працівників

а) податок на доходи фізичних осіб

б) на відшкодування недостачі матеріалів, виявленої при інвентаризації


70


70


68


73


18 600


600

26.

Акцептовані рахунки ВАТ «Енергозбут» за електроенергію, теплову енергію, витрачену:

а) на обслуговування обладнання цехів

б) на освітлення цехів

в) на обслуговування будівель заводоуправління

ПДВ, 18%

Разом:
25

25

26

19
60

60

60

60
90 600

27 000

35 000

27 468

180 068

27.

Списані:

а) загальновиробничі витрати

б) загальногосподарські витрати


20

20


25

26


191 318

91 438

28.

Згідно відомості випуску готової продукції випущено з виробництва готової продукції за обліковими цінами


43.01


20


940 000

29.

Списуються відхилення фактичної собівартості від вартості за обліковими цінами


43.02


20


-311 173

30.

Відображено виручка від реалізації готової продукції за продажними цінами, включаючи ПДВ


62


90.01


1 266 500

31.

Згідно відомості відвантаження протягом місяця реалізовано покупцям готової продукції за обліковими цінами


90.02


43.01


830 000

32.

Списуються відхилення фактичної собівартості реалізованої готової продукції від облікової вартості


90.02


43.02


-210 903

33.

Нараховано ПДВ до бюджету з реалізованої продукції

90.03

68

193 195

34.

Визначено та списано фінансовий результат від реалізації продукції (закриття рахунку 90 «Продажі»)


90.09


99


454 208

35.

Відповідно до виписки банку оплачені рахунки:

а) за придбаний верстат ТОВ «Прометей»

б) за доставку верстата ТОВ «Трансавто»

в) металургійного комбінату «Стальпрокат» за матеріали

г) заводу «Компрес» за матеріали

д) хімзаводу «Лакокраска» за матеріали

е) ВАТ «Енергозбут» за послуги

ж) ВАТ «Будівельник» за будівельні роботи

Разом:


60

60


60

60

60

60

60


51

51


51

51

51

51

51


129 800

6 136


161 000

113 280

148 208

180 068

601 800

1 340 292

36.

Списано з розрахункового рахунку

а) за чеком на виплату

- Заробітної плати

- Відрядження та господарських витрат

б) за платіжним дорученням платежі на соціальне страхування та забезпечення

в) за платіжним дорученням платежі до бюджету з податків і зборів50

50


69


6851

51


51


51250 000

22 000


30 000


34 000

37.

Відповідно до виписки з розрахункового рахунку

а) зарахована виручка за реалізовану продукцію

б) зараховані платежі від різних дебіторів

в) зарахована короткострокова позика банку

г) зараховані аванси від покупців за поставку готової продукції


51

51

51


51


62

76

66


62


1 266 500

12 000

110 000


47 800

38.

Виплачено з каси

а) заробітна плата працівникам підприємства

б) підзвітним особам


70

71


50

50


241 500

22 000

39.

Депонована невиплачена заробітна плата працівникам

70

76

8 500

40.

Здано на розрахунковий рахунок депонована заробітна плата

51

50

8 500

41.

З каси на розрахунковий рахунок зданий наднормативний залишок грошових коштів


51


50


14 900

42.

Нараховано до бюджету податок на майно організацій

91.02

68

9 690

43.

Нараховано відсотки за короткостроковим кредитом

91.02

66

3 300

44.

Вироблено закриття рахунку 91 «Інші доходи і витрати»

99

91.09

12 990

45.

Нараховано податок на прибуток

99

68

19 000

46.

Нараховано пені за несвоєчасну сплату до бюджету ПДВ

99

68

1 800

47.

Віднесено на зменшення розрахунків з бюджетом сума ПДВ по придбаних матеріальних цінностей, робіт і послуг


68


19


211 212

2.3 Первинна документація

Відомість № 10

Відомість руху матеріалів і розподілу ТЗВ

Показники розрахунку

Матеріали

Всього


за обліковими цінами

ТЗВ


1. Залишки на початок місяця

128 500

17 900

146 400

2. Надійшло матеріалів і відображено витрат з придбання у звітному періоді

380 800

11 600

392 400

3. Разом (р. 1 + р. 2)

509 300

29 500

538 800

4. Середній% ТЗВ

5,79%

х

5. Витрачено матеріалів за місяць

203 500

-

203 500

6. Сума ТЗВ, що відноситься до витрачених матеріалами

-

11 787

11 787

7. Залишки на кінець місяця

305 800

17 713

323 513

Журнал-ордер № 10 Витрати виробництва

З кредиту

рахунків


У дебет

рахунків

10 "Матеріали"

02 "Амортизація основних засобів"

25 "ОПР"

26 "ВОХР"

69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню"

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

З інших журналів-ордерів

Всього

20 "Основне виробництво"

192648

191318

91438

34523

129300


639227

25 "ОПР"

12060

43920

3738

14000

117600

191318

26 "ВОХР"

10579

10920

7209

27730

35000

91438

Розрахунок собівартості товарної продукції

Показники розрахунку

Сума, руб.

1. Витрати за дебетом рах. 20

639 227

2. Виключається:

а) вартість цінних відходів

-

б) витрати виробництва, пов'язані з невиправним браком

-

3. Залишки незавершеного виробництва

а) на початок місяця (+)

80 500

б) на кінець місяця (-)

90 900

4. Фактична виробнича собівартість випущеної продукції

628 827

Розрахунок відхилень фактичної виробничої собівартості

від облікової вартості готової продукції

Показники розрахунку

Облікова вартість

Відхилення від фактичної собівартості

Фактична собівартість

1. Залишок готових виробів на початок місяця

246 500

+9 700

256 200

2. Випущено з виробництва

940 000

-311 173

628 827

3. Середній відсоток відхилень

25,41%

4. Відвантажено готової продукції за місяць

830 000

-210 903

619 097

5. Залишок готових виробів на кінець місяця

356 500

-90 570

265 930

2.4 Відображення на рахунках

01
02
07
Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сп

1778000

9

24300

9

24300

Сп

513000

Сп

94000

3

94000

5

101000

9

50200

10

61000

15

43920

1

110000

8

515800

10

61000


15

10920

2

5200


Про.

616800

Про.

135500

Про.

85300

Про.

54840

Про.

115200

Про.

94000

Ск

2259300


Ск

482540

Ск

115200

08
10
10.01Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сп

510000

5

101000

Сп

146400

20

191800

Сп

128500

20

174300

3

94000

8

515800

11

3800

21

11700

11

3800

20

11400

4

7000

16

161000

22

11787

16

161000

20

6100

6

510000

17

96000

17

96000

21

7800

7

5800

18

125600

18

120000

21

3900


19

6000


Про.

616800

Про.

616800

Про.

392400

Про.

215287

Про.

380800

Про.

203500

Ск

510000

Ск

323513

Ск

305800

10.0219
20
Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сп

17900

22

10548

Сп

2690

47

211212

Сп

80500

28

940000

18

5600

22

660

1

19800

20

174300

29

-311173

19

6000

22

579

2

936

21

7800


4

1260

22

10548


6

91800

23

129300


16

28980

24

34523


17

17280

27

191318


18

22608

27

91438


19

108026

27468


Про.

11600

Про.

11787

Про.

211212

Про.

211212

Про.

639227

Про.

628827

Ск

17713

Ск

2690

Ск

90900

25
26
43
Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

15

43920

27

191318

15

10920

27

91438

Сп

256200

31

830000

20

11400


20

6100


28

940000

32

-210903

22

660

21

3900

29

-311173

23

14000

22

579


24

3738

23

27000


26

90600

23

730


26

27000

24

720926

35000
Про.

191318

Про.

191318

Про.

91438

Про.

91438

Про.

628827

Про.

619097Ск

265930

43.0143.0250
Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сп

246500

31

830000

Сп

+9700

32

-210903

Сп

24900

38

241500

28

940000

29

-311173

36

250000

38

2200036

22000

40

8500
41

14900Про.

940000

Про.

830000

Про.

-301473

Про.

-210903

Про.

272000

Про.

286900

Ск

356500

Ск

-90570

Ск

10000

51
60
62
Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сп

317800

35

1340292

35

129800

Сп

20750

30

1266500

37

1266500

37

1266500

36

250000

35

6136

1

129800


37

47800

37

12000

36

22000

35

161000

2

6136


37

110000

36

30000

35

113280

4

8260


37

47800

36

34000

35

148208

6

601800


40

8500

35

180068

16

189980


41

14900

35

601800

17

113280
18

148208
19

7080
26

180068


Про.

1459700

Про.

1676292

Про.

1340292

Про.

1384612

Про.

1266500

Про.

1266500

Ск

101208Ск

65070


Ск

47800


66
68
69
Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т37

110000

36

34000

Сп

34000

23

2100

Сп

30000
47

211212

25

18600

36

30000

13

1041


43

3300


33

193195


24

4653842

9690
45

19000
46

1800


Про.

0

Про.

113300

Про.

245212

Про.

242285

Про.

32100

Про.

47579


Ск

113300


Ск

31073


Ск

45479

70
71
73
Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

25

18600

Сп

250000

38

22000


Сп

600

25

600

25

600

12

3900
38

241500

23

17713039

8500


Про.

269200

Про.

181030

Про.

22000

Про.

0

Про.

0

Про.

600


Ск

161830

Ск

22000

Ск

0

76.0176.0280
Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Сп

6500

37

12000


Сп

8950


Сп

12000007

5800

39

8500Про.

0

Про.

12000

Про.

0

Про.

14300

Про.

0

Про.

0

Ск

-5400


Ск

23250


Ск

1200000

82
83
84
Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т


Сп

300000


Сп

406000


Сп

250900Про.

0

Про.

0

Про.

0

Про.

0

Про.

0

Про.

0


Ск

300000


Ск

406000


Ск

2509400

90
91
96
Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

31

830000

30

1266500

9

50200

9

50200

23

4000

Сп

3290

32

-210903

12

3900

11

3800

24

1068


33

193195

13

1041

14

1141


34

454208

42

9690

44

1299043

3300Про.

1266500

Про.

1266500

Про.

68131

Про.

68131

Про.

5068

Про.

0
Ск

-1778

99
Д-т

К-т

9

50200

Сп

20070014

1141

34

454208

44

12990

45

1900046

1800


Про.

85131

Про.

454208


Ск

5697772.5 Оборотно-сальдова відомість за жовтень 200Х р.

Шифр рахунків

Сальдо на 01.10.200Х

Оборот за жовтень 200Х

Сальдо на 01.11.200Х


Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

1778000

616800

135500

2259300

2

513000

85300

54840

482540

7

94000

115200

94000

115200

8

510000

616800

616800

510000

10

146400

392400

215287

323513

19

2690

211212

211212

2690

20

80500

639227

628827

90900

25

191318

191318

26

91438

91438

43

256200

628827

619097

265930

50

24900

272000

286900

10000

51

317800

1459700

1676292

101208

60

20750

1340292

1384612

65070

62

1266500

1314300

47800

66

113300

113300

68

34000

245212

242285

31073

69

30000

32100

47579

45479

70

250000

269200

181030

161830

71

22000

22000

73

600

600

76

6500

8950

26300

28750

80

1200000

1200000

82

300000

300000

83

406000

406000

84

250900

250900

90

1266500

1266500

91

68131

68131

96

3290

5068

1778

99

200700

85131

454208

569777

Разом:

3217590

3217590

9920356

9920356

3702519

3702519

ВИСНОВОК

Заробітна плата - це один і найважливіших ділянок обліку в кожній організації. Це проблема пов'язана не тільки з інтересами працівників, але і з оподаткуванням. Адже при неправильному розрахунку зарплати зміниться база, з якої сплачуються єдиний соціальний податок і податок на доходи фізичних осіб. А значить, зарплата співробітників багато в чому визначає собівартість продукції.

Метою даної роботи є організація заробітної плати та аналіз витрат на оплату праці на прикладі даних підприємства ВАТ «Кіровський комбінат».

Для реалізації мети даної роботи були розглянуті основні системи оплати праці, застосовувані на підприємстві, наведені практичні приклади нарахування заробітної плати працівникам при різних системах оплати праці, проведено аналіз витрат на оплату праці на підприємстві.

Облік праці та заробітної плати на підприємстві має основним завданням правильне визначення витрат праці та заробітної плати на виробництво продукції і покликаний сприяти підвищенню продуктивності праці. Правильне нарахування заробітної плати веде до правильного включенню в собівартість продукції або витрати виробництва.

У зв'язку з цим найважливішими завданнями підприємства з оплати праці є:

 • визначення загальної суми звітного фонду заробітної плати і фондів матеріального заохочення;

 • вивчення рівнів, динаміки і диференціації середньої заробітної плати;

 • перевірка та аналіз виконання плану по витрачанню фондів заробітної плати;

 • вивчення впливу різних факторів на економію (або перевитрата) фонду заробітної плати;

 • вивчення розподілу доходів і оплати праці робітників і службовців.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ.

 2. Цивільний кодекс Російської Федерації, частина 1 і 2.

 3. Трудовий кодекс Російської Федерації. - М.: ТОВ "ВІТРЕМ", 2002.

 4. Податковий кодекс Російської Федерації.

 5. Положення з бухгалтерського обліку Облікова політика підприємства, затверджена наказом МФ РФ від 09/12/98 року № 60 (ПБУ 1 / 98).

 6. Становище ведення бухгалтерського обліку та звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Мінфіну РФ № 34н від 29.07.1998 р., в редакції змін і доповнень, внесених наказом Мінфіну РФ № 107 від 30.12.1999

 7. План рахунків бухгалтерського обліку. - М.: ИНФРА-М, 2001.

 8. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» (ПБУ 10/99), затверджене наказом Мінфіну РФ від 06.05.99 № 33н (зі змінами та доповненнями).

 9. З. О. Александрова та ін Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації - М.: МЦФЕР, 2002г.Александрова З.О. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації - М.: МЦФЕР, 2002р.

 10. Бабаєв Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - М.: ЮНИТИ, 2001.

 11. Багата І.М., Хахонова М.М. Бухгалтерський облік. Ростов н / Д: Фенікс, 2002.

 12. Воробйова Є.В. Заробітна плата в 2001 році з урахуванням вимог податкових органів. - М. 2001.

 13. Захар'їн В.Р. Бухгалтерський облік в будівництві. 3000 проводок. Кореспонденція рахунків. М.: Еліт, 2003.

 14. Іванов, журнал "Практична бухгалтерія". Дата створення 30.07.2002.

 15. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2000.

 16. МакДональд М. Стратегічне планування праці і заробітної плати. - СПб.: Пітер, 2000.

 17. Проніна О.О. Облік та оподаткування в будівництві / / Бібліотека журналу Бухгалтерський облік, 2004.

 18. Романова Т.В., соколів П.А. Типові порушення бухгалтерського обліку та податкового законодавства в організаціях, осуществляяющіх будівельну діяльність. / / Глав. бух. -2001.

 19. Рощина Т.І. Облік і формування показників будівельних робіт / / бухгалтерки облік.

 20. Савицька Г.В. «Аналіз господарської діяльності підприємства» - Мінськ ТОВ «Нове знання», 2000.

 21. Середа К.Н. Бухгалтерський облік у будівництві / / Фенікс, 2004.

 22. Стенлі Б., Кемпбелл Л. Економікс.

 23. Трофімова Л. Економічні показники, що використовуються для оцінки ефективності діяльності підприємства / / -2000 - № 9

 24. Фролова Є., Попова Т. Розрахунок середнього заробітку в 2003 році. / / Консультант Черноземья. Інформаційно-аналітична газета.

37


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
348.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація обліку праці і заробітної плати на МУП ТВЗ Первомайське
Організація і ведення бухгалтерського обліку праці і заробітної плати на підприємстві на прикладі
Основи бухгалтерського обліку праці та заробітної плати
Удосконалення обліку праці та заробітної плати в умовах застосування
Види утримань із заробітної плати та організація їх обліку
Дослідження організації та методики обліку і аналізу праці та заробітної плати
Організація праці і заробітної плати працівників автотранспортних підприємств
Облік праці заробітної плати та розрахунків з персоналом з оплати праці
Порядок виплати заробітної плати правова охорона Утримання із заробітної плати та її розмір
© Усі права захищені
написати до нас