Організація обліку готової продукції робіт послуг та розрахунків з покупа

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Організація обліку готової продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями і замовниками

ЗМІСТ
Введення
Глава 1. Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку готової продукції та розрахунків з покупцями і замовниками
1.1 Поняття готової продукції та її оцінка
1.2 Аналітичний та синтетичний облік готової продукції
1.3 Облік розрахунків з покупцями і замовниками
1.4 Розкриття інформації про готову продукцію в бухгалтерській звітності
Глава 2. Організація обліку готової продукції та розрахунків з покупцями і замовниками ТОВ «Лесторг»
2.1 Коротка економічна характеристика ТОВ «Лесторг»
2.2 Документальне оформлення та облік випуску готової продукції на складах і в бухгалтерії в ТОВ «Лесторг»
2.3 Синтетичний облік готової продукції ТОВ «Лесторг»
2.4 Облік продажу готової продукції ТОВ «Лесторг»
Висновок
Список використаних джерел
Програми

Введення
Випуск готової продукції для організацій сфери матеріального виробництва є необхідною умовою ефективної підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку. Правильна постановка та організація бухгалтерського обліку готової продукції необхідна для формування інформації, на базі якої будуть прийматися управлінські рішення.
Інформація про стан та рух готової продукції необхідна для обчислення податкової бази при реалізації готової продукції (ПДВ, акцизи тощо). Правильність визначення фінансових результатів, розміру прибутку, що залишається в розпорядженні організації, податку на прибуток, визначеного за даними податкового обліку залежить від того, наскільки точно відображені в бухгалтерському обліку та звітності операції з реалізації готової продукції, наскільки точно визначено її собівартість. В даний час дана проблема особливо актуальна, тому що спостерігається нестабільне положення на ринку, постійні зміни в законодавчій базі, високі податки і рівень інфляції, недостатня підтримка з боку держави деяких життєво важливих галузей економіки.
Основна мета, визначена автором при вивченні цієї теми, полягає в тому, щоб на основі теоретичного матеріалу освоїти методики і технології обліку готової продукції та розрахунків з покупцями і замовниками та здійснити дослідження організації обліку на прикладі конкретної організації.
З поставленої мети можна сформулювати наступні завдання:
- Визначити поняття та розкрити сутність готової продукції;
- Розглянути організацію синтетичного та аналітичного обліку готової продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями і замовниками;
- Розглянути організацію бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками;
- Висвітлити питання про розкриття інформації про готову продукцію в бухгалтерській звітності;
- Дати коротку економічну характеристику розглянутого підприємству;
- Розглянути організацію обліку готової продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями і замовниками на прикладі конкретної організації.
Предметом дослідження даної роботи виступають існуючі підходи до організації бухгалтерського обліку готової продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями і замовникам.
Об'єктом курсової роботи є Товариство з обмеженою відповідальністю «Лесторг».
У теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути характеристику обліку готової продукції та розрахунків з покупцями і замовниками, нормативні документи, які регламентують облік по темі, методологічне та методичне висвітлення даної теми в літературі.
У практичній частині необхідно представити коротку економічну характеристику ТОВ «Лесторг», проаналізувати організацію обліку готової продукції та розрахунків з покупцями і замовниками, вивчити застосовуваний в організації документообіг і послідовність обробки документів, висвітлити організація первинного, аналітичного і синтетичного обліку по даній темі.
Теоретичної та методичної курсової роботи є: нормативно-правові акти, навчальні посібники та публікації в економічній періодиці сучасних вітчизняних вчених-економістів і фінансистів: Я.В. Соколова, Ю.А. Бабаєва, І.М. Багатою, М.М. Хахоновой, В.Т. Чаю, І. Макаліна та інших, які дозволили найбільш повно, достовірно і актуально показати необхідність вивчення даної теми.Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань використовуються такі методи дослідження: аналітичні методи, загальноекономічні методи (порівняння та узагальнення, класифікації, групування та ін ).

Глава 1. Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку готової продукції та розрахунків з покупцями і замовниками
1.1 Поняття готової продукції та її оцінка
Готова продукція (як вид активів, призначених для продажу) відноситься до категорії матеріально-виробничих запасів. У ПБУ 5 / 01 дано таке визначення: «Готова продукція відноситься до частини матеріально-виробничих запасів, призначених для продажу, будучи кінцевим результатом виробничого циклу, а також закінченими обробкою (комплектацією), активами, технічні та якісні характеристики яких відповідають умовам договору або вимогам інших документів у випадках, встановлених законодавством »[2].
При оцінці готової продукції слід враховувати особливості, характерні даного виду активів. На відміну від матеріалів та товарів (інших видів матеріально-виробничих запасів) готова продукція не може бути придбана за плату, оскільки являє собою кінцевий результат виробничого циклу.
Для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції використовується рахунок 43 «Готова продукція». Готову продукцію можна враховувати одним із двох способів:
1) за фактичною виробничою собівартістю;
2) за обліковими цінами (нормативною (плановою) собівартістю):
- З використанням рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг);
- Без використання рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг). Обраний спосіб обліку готової продукції повинен бути закріплений в обліковій політиці організації.
Методичними вказівками з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів, затверджених Наказом Мінфіну Росії від 28.12.2001 N 119н, в п. 203 передбачено, що:
«Готова продукція обліковується за фактичними витратами, пов'язаними з її виготовленням (за фактичною виробничою собівартістю)» [7].
При цьому залишки готової продукції на складі (інших місцях зберігання) на кінець (початок) звітного періоду можуть оцінюватися в аналітичному і синтетичному бухгалтерському обліку організацій за фактичною виробничою собівартістю або за нормативною собівартістю, що включає витрати, пов'язані з використанням у процесі виробництва основних засобів, сировини , матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів та інших витрат на виробництво продукції. Нормативна собівартість залишків готової продукції також може визначатися за прямими статтями витрат ».
В аналітичному бухгалтерському обліку та місцях зберігання готової продукції дозволяється застосовувати облікові ціни, в якості яких можуть застосовуватися:
- Фактична виробнича собівартість;
- Нормативна собівартість;
- Договірні ціни;
- Інші види цін.
Вибір конкретного варіанту облікової ціни належить організації.
Фактична собівартість готової продукції при виготовленні в самій організації визначається виходячи з фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом даної продукції. Облік і формування витрат на виробництво продукції здійснюється організацією в порядку, встановленому для визначення собівартості відповідних видів продукції [11, с.389-391].

1.2 Аналітичний та синтетичний облік готової продукції
Аналітичний облік готової продукції являє собою натуральний і вартісний облік на складі і в бухгалтерії. Він ведеться за найменуваннями, сортами, типами, розмірами і місцями зберігання продукції. Мета аналітичного обліку полягає в отриманні інформації про наявність, надходження і витрати продукції, а також забезпечення контролю за її збереженням з боку матеріально відповідальних осіб. Найважливішою умовою правильної організації аналітичного обліку є хороший стан складського господарства. Складські приміщення повинні відповідати вимогам збереження продукції. Вони повинні бути ізольованими, обладнані охоронною та пожежною сигналізацією, мати ваговимірювальні прилади. Продукція повинна розташовуватися в заздалегідь встановлених місцях, до яких прикріплюються ярлики з вказівкою на них найменування продукції, одиниць виміру, норм запасу, фактичної наявності і т.д. З матеріально відповідальними особами (завідувачами складами, комірниками) повинні бути укладені договори про матеріальну відповідальність, на підприємстві повинні бути створені всі умови для повного збереження матеріальних цінностей на складі. Складський облік ведеться матеріально-відповідальними особами на картках обліку продукції. У картках обліку продукції відображаються наявність і рух готової продукції в натуральних одиницях виміру (штуках, метрах, кілограмах тощо). Після закінчення місяця завідуючий складом (комірник) передає до бухгалтерії відомості про продукцію в натуральних одиницях виміру. У бухгалтерії дані про наявність та рух готової продукції на складі узагальнюються у відомості № 16 «Рух готових виробів, їх відвантаження і продаж». Залишки продукції на початок і кінець звітного періоду, продукція, що надійшла з виробництва і відвантажена в порядку продажів, відображаються у відомості в розрізі груп продукції за обліковими цінами і фактичної собівартості [10, с.160-161].
На підприємствах, які використовують обчислювальну техніку, облік готової продукції на складі і в бухгалтерії ведеться на комп'ютерах, за допомогою яких на основі даних прибутково-видаткових документів складаються: картки складського обліку в натуральних одиницях виміру; оборотні відомості руху готової продукції в натуральному вираженні; оборотні відомості кількісно-сумового обліку готової продукції на складі; оборотні відомості по синтетичному рахунку "13« Готова продукція »з підрозділом дебетового і кредитового обороту по кореспондуючих рахунках і субрахунках. Для узагальнення інформації про випущеної продукції, зданих замовникам роботах і наданих послуг за звітний період, а також виявлення відхилень фактичної виробничої собівартості цієї продукції, робіт, послуг від нормативної (планової) собівартості призначений рахунок 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)». На цьому рахунку відображається готова продукція (виконані роботи, надані послуги) за нормативною або плановою собівартістю. Рахунок використовується, як правило, при масовому (серійному) виробництві або великій номенклатурі продукції, що випускається. Готова продукція відображається на рахунку 43 «Готова продукція» за нормативною (плановою) собівартістю. По дебету рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» враховується фактична виробнича собівартість випущеної з виробництва продукції [11, с. 399].
Нормативна собівартість продукції (робіт, послуг) розраховується організацією самостійно на підставі норм витрати матеріалів, палива і т.д., необхідних для випуску продукції (виконання робіт, надання послуг).
Планова собівартість продукції (робіт, послуг) встановлюється організацією самостійно. За планову собівартість може бути прийнята собівартість продукції (робіт, послуг) за даними попереднього періоду, або за даними бюджетів, розроблених в рамках управлінського обліку.

Таблиця 1.1
Типові проводки при формуванні даних про собівартість продукції, робіт (послуг)
№ п / п
Зміст операцій
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1
Оприбуткування готової продукції за нормативною (плановою) собівартістю
43
40
2
Відображено виручка від продажу готової продукції, робіт, послуг
62
90-1
3
Списання нормативної (планової) собівартості готової продукції, робіт, послуг
90-2
43
4
Нарахування ПДВ з виручки від продажу продукції, виконання робіт, надання послуг
90-3
68
5
Відображено фактична собівартість продукції, випущеної основним виробництвом, собівартість виконаних робіт (наданих послуг)
40
20
6
Відображено фактична собівартість продукції, випущеної допоміжним виробництвом (обслуговуючим господарством)
40
23, 29
7
Щомісячне списання перевищення фактичної собівартості випущеної продукції, виконаних робіт (наданих послуг) над її нормативної (планової) собівартістю (перевитрата)
90-2
40
8
Щомісячне сторнування перевищення нормативної (планової) собівартості випущеної продукції, виконаних робіт (наданих послуг) над її фактичною собівартістю (економія)
90-2 сторно
40 сторно
9
Відображено фінансовий результат від продажу продукції, виконання робіт, надання послуг: - прибуток;
- Збиток
90-9
99
99
90-9
У результаті цього на рахунку 40 «Випуск продукції (робіт послуг)» виникає дебетове або кредитове сальдо. Дебетове сальдо - це перевищення фактичної собівартості над її нормативної чи планової (перевитрата), кредитове - перевищення нормативної чи планової собівартості над фактичною (економія). Рахунок 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» закривається щомісяця і сальдо на звітну дату не має.
Якщо організація на кінець місяця продала не всю випущену продукцію, то її залишок на складі відображається в балансі за нормативною (плановою) собівартістю. Згідно п. 28 Методичних рекомендацій про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації, затверджених Наказом Мінфіну Росії від 28.06.2000 р. № 60н, проведення коригування на суму відхилення нормативної (планової) собівартості від фактичної не передбачено. При заповненні звіту про прибутки і збитки (ф. № 2) сума перевищення фактичної виробничої собівартості випущеної з виробництва продукції над нормативною (плановою) собівартістю включається до рядка «Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг» на підставі п. 65 Методичних рекомендацій. Навпаки, у разі перевищення нормативної (планової) собівартості над фактичною виробничою собівартістю сума даного відхилення зменшує дані по цьому рядку [9, с. 330].
1.3 Облік розрахунків з покупцями і замовниками
Розрахунки з покупцями і постачальниками відбуваються за платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, у вигляді товарообмінних операцій (бартерні угоди), в порядку відступлення права вимоги, договору міни інкасовими дорученнями, акредитивами, векселями, чекамі.Порядок обліку розрахунку з покупцями і замовниками залежить від обраного методу обліку реалізації продукції.
Якщо за момент реалізації продукції приймається момент оплати раніше відвантаженої продукції, то дебіторська заборгованість враховується за виробничою собівартістю за Дебету 45 «Товари відвантажені» (з Кредиту 43 «Готова продукція»). У міру оплати відвантаженої продукції (Дебет 51, 52 і інших рахунків Кредит 90 «Продажі») її списують з кредиту 45 в дебет 90. Одночасно нараховується ПДВ з реалізованої продукції (Дебет 90 Кредит 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»).
Якщо за момент реалізації продукції приймається момент її відвантаження, то дебіторська заборгованість відображається за ціною реалізації продукції на рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». До цього рахунку можуть бути відкриті субрахунки:
1. «Розрахунки е порядку інкасо».
2. «Розрахунки плановими платежами».
3. «Векселі одержані" та інші.
На субрахунку 62-1 «Розрахунки в порядку інкасо» враховуються розрахунки за пред'явленими покупцям і замовникам і прийнятим банком до оплати розрахунковим документом за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги.
На субрахунку 62-2 «Розрахунки плановими платежами» враховують розрахунки з покупцями і замовниками при тривалих господарських зв'язках з ними, коли розрахунки носять постійний характер і не завершуються надходженням оплати за окремим розрахунковим документом.
На субрахунку 62-3 «Векселі одержані" враховуються розрахунки з покупцями і замовниками, забезпечені одержаними векселями.
На суми оплати за відвантажену продукцію, виконані роботи та надані послуги підприємство пред'являє розрахункові документи покупцю або замовнику і виробляє наступну бухгалтерський запис:
Дебет 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
Кредит 90 «Продажі».
Оскільки відвантажена продукція вважається реалізованою, то з її вартості нараховується ПДВ (Дебет 90 Кредит 68 «Розрахунки з податків і зборів») при погашенні покупцями і замовниками своєї заборгованості вона списується з кредиту рахунку 62 в дебет рахунків грошових коштів.
Якщо за отриманим векселем передбачено стягнення відсотка від суми векселя, то на величину відсотка дебетують грошові рахунки і кредитують рахунок 91 «Інші доходи і витрати».
Відповідно до укладених договорів підприємство може отримувати аванси на поставку матеріальних цінностей під виконання робіт або при оплаті продукції і робіт з частковою їх готовності. Для обліку отриманих від покупця (замовника) авансів (попередньої оплати) використовується субрахунок рахунку 62 «Розрахунки за авансами одержаними».
Суми, отримані підприємством авансом (попередньої оплати), відображаються на рахунку 62 окремо у вигляді кредиторської заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів (Дебет 51 Кредит 62 «Розрахунки за авансами одержаними»).
Одночасно проводиться нарахування податку на додану вартість, що підлягає внеску до бюджету з суми отриманого авансу (попередньої оплати) за встановленою ставкою. На суму нарахованого податку зменшується сума авансу (попередньої оплати) на рахунку 62 «Аванси отримані» і збільшується заборгованість бюджету:
Дебет 62 «Розрахунки за авансами одержаними» Кредит 68 ПДВ.
При подальшій відвантаження продукції, виконання робіт (послуг) сума нарахованого податку на додану вартість за авансом сторнується (Дебет 62 Кредит 68 - сторно), а потім відбиваються всі операції, пов'язані з реалізацією продукції у загальновстановленому порядку з використанням рахунку 90 «Продажі».
Залік отриманих авансів (попередніх оплат) проводиться внутрішньої записом за субрахунками рахунку 62 записом:
Дебет 62 «Розрахунки за авансами одержаними» Кредит 62.
Таблиця 2.1.
Типові бухгалтерські проводки за рахунком 62
№ п / п
Зміст операцій
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1
Отримано аванс від покупця під відвантаження продукції
51
62-а
2
Нараховано ПДВ з авансу
62-а
68
3
Відображено заборгованість покупця за продані товари
62
90-1
4
Відновлений ПДВ за сумою авансу
62-а
68
5
Зроблено залік авансу
62
62-а
6
Надходження грошових коштів від покупця в остаточний розрахунок
51
62
7
Відображено заборгованість покупця на суму вартості реалізованого іншого майна
62
91-1
8
Відображено отримання векселя від покупця
62
62-3
9
Списання несплаченої заборгованості за рахунок резерву по сумнівних боргах
63
62
10
Списання несплаченої заборгованості покупця при відсутності резерву по сумнівних боргах
91
62
Аналітичний облік за рахунком 62 ведуть за кожним пред'явленим покупцем або замовником рахунку, а при розрахунках у порядку планових платежів - за кожним покупцем або замовнику. Побудова аналітичного обліку повинна забезпечити отримання даних про заборгованість, забезпеченої: векселями, термін надходження грошових коштів по яких не настав; векселями, дисконтованими (врахованими) у банках; векселями, за якими грошові кошти не надійшли в строк [11, с.530].
1.4 Розкриття інформації про готову продукцію в бухгалтерській звітності
У бухгалтерській звітності показуються тільки загальні дані про стан і рух готової продукції.
У бухгалтерському балансі по рядку 214 «Готова продукція і товари для перепродажу" показується фактична виробнича собівартість (або в іншій оцінці, передбаченої Положенням про бухгалтерський облік) залишку закінчених виробництвом виробів, що пройшли випробування і приймання, укомплектованих усіма частинами згідно з умовами договорів із замовниками і відповідним технічним умовам і стандартам.
Продукція, яка не відповідає зазначеним вимогам, і нездані роботи вважаються незавершеними і показуються в складі незавершеного виробництва.
По цій статті відображається вартість готових виробів, придбаних організацією для комплектації своєї готової продукції і не включаються до її вартості відповідно до умов договору з замовниками.
При використанні для обліку витрат на виробництво рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» готова продукція відображається за цією статтею за нормативною (плановою) собівартістю.
У розділі «Оборотні активи» за відповідними статтями групи статей «Запаси» (рядок 210) показуються залишки матеріально-виробничих запасів, призначених для використання при виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг, управлінських потреб організації (сировина, матеріали та інші аналогічні цінності) , для продажу чи перепродажу (готова продукція, товари), а також інших матеріальних цінностей (тварини на вирощуванні та відгодівлі). За вказаною групі статей підлягають відображенню за відповідними статтями витрати організації, які значаться у незавершеному виробництві (витратах звернення), витрати майбутніх періодів.
У Звіті про прибутки та збитки:
- За статтею «Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)» (рядок 010) показується виручка від продажу продукції і товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт і наданням послуг, здійсненням господарських операцій (надходження, пов'язані з окремими фактами господарської діяльності), які є доходами від звичайних видів діяльності, визнані організацією в бухгалтерському обліку відповідно до умов, визначених для її визнання у ПБО 9 / 99 [3], і в сумі, обчисленої в грошовому виразі відповідно до правил зазначеного Положення, включаючи умови договорів з продажу продукції (з урахуванням сумових різниць, змін умов договору, розрахунків негрошовими засобами тощо);
- За статтею "Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг" відображаються враховані витрати на виробництво продукції в частці, що відноситься до проданої в звітному періоді продукції.
Якщо організація використовує для обліку витрат на виробництво рахунок 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)», сума перевищення фактичної виробничої собівартості випущеної з виробництва продукції, зданих робіт і наданих послуг над нормативною (плановою) їх собівартістю включається в статтю «Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг »(рядок 020). У випадку, коли фактична виробнича собівартість нижче нормативної (планової) собівартості, сума даного відхилення зменшує дані за вказаною статтею.
При визначенні собівартості проданої продукції слід керуватися вимогами ПБУ 10/99 [4], галузевими інструкціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції.

Глава 2. Організація обліку готової продукції та розрахунків з покупцями і замовниками в ТОВ «Лесторг»
2.1 Коротка економічна характеристика ТОВ «Лесторг»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Лесторг» створено відповідно до Цивільного Кодексу Російської Федерації, Федеральним законом Російської Федерації «Про товариства з обмеженою відповідальністю», іншими законодавчими актами Російської Федерації.
Юридична адреса підприємства: 658030 Алтайський край, Тальменскій район, р.п. Тальменка, вул. Мехзаводская, 23. Головний офіс ТОВ «Лесторг» знаходиться в г.Барнаула за адресою: вул. Попова, 256.
Цілями діяльності ТОВ «Лесторг» є розширення ринку товарів і послуг, а також отримання прибутку.
Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені законом. Предметом діяльності Товариства є:
- Заготовка, а також глибока переробка деревини, переробка деревних відходів і дров;
- Заготівля лісу та виробництво ділової деревини;
- Первинна переробка лісоматеріалів хвойних і листяних порід;
- Розкряжування хлистів на сортименти;
- Виробництво деревної тріски;
- Розпилювання та стругальне виробництво; просочування деревини, в тому числі: сушіння деревини, розпилювання, стругання та інші види механічної обробки деревини, в тому числі профілювання пиломатеріалів по кромці або по пласті, виробництво дерев'яних залізничних шпал та іншої продукції шпалопіленія, виробництво ненаборних дерев'яних покриттів для підлоги, виробництво деревної вовни, деревної муки, тріски та стружки, просочення і хімічна обробка деревини консервантами чи іншими речовинами;
- Виробництво гонту, дранки, дерев'яних плінтусів, наличників і аналогічних фігурних профільованих виробів;
- Виробництво, листів для клеєної фанери;
- Виробництво пиломатеріалів, виробництво непросочених залізничних і трамвайних шпал з деревини;
- Виробництво шпону, фанери, плит, панелей, у тому числі: виробництво клеєної фанери, виробництво фанерних плит, виробництво деревно - стружкових плит, виробництво деревно - волокнистих плит;
- Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій, включаючи збірні дерев'яні будівлі, та столярних виробів;
- Виробництво збірних дерев'яних будівель, у тому числі виробництво збірних дерев'яних будівель різного призначення: житлових будинків, робочих побутівок, хозблок, лазень, контор, гаражів, теплиць, навісів і тому подібних;
- Виробництво дерев'яної тари;
- Виробництво інших виробів з дерева;
- Роздрібна торгівля виробами з дерева, пробки і плетеними виробами;
- Роздрібна торгівля лісоматеріалами;
- Здійснення інших видів господарської діяльності, які суперечать законодавству Російської Федерації.
Відповідно до Статуту вищим органом управління «Лесторга» є загальні збори учасників. Одноосібним виконавчим органом є директор. Організаційна схема управління ТОВ «Лесторг» представлена ​​у додатку 1.
Структура «Лесторга» визначається складом і співвідношенням його внутрішніх ланок: відділів, підрозділів і окремих функціональних посадових позицій, що складають єдиний господарський об'єкт.
У таблиці 2.1 представлені основні показники діяльності товариства.
Таблиця 2.1
Показники діяльності ТОВ «Лесторг»
Показники
2006
2007
2008
А
1
2
3
Середньооблікова чисельність працівників (чол.)
158
144
150
Виручка
(Тис.руб.)
38336
48240
53989
Прибуток від продажів (тис.руб.)
4370
6327
3426
Чистий прибуток (тис. грн.)
2303
2590
2202
Середньорічна вартість оборотних активів (тис. грн.)
7581
11218
13619
Середньорічна вартість основних засобів (тис.руб.)
1773
2417
2860
Рентабельність продажів,%
11,4
13,1
6,3
З представлених даних видно, що в 2007 році відбулося збільшення всіх показників, що свідчить про зростання добробуту організації, хоча в наступному 2008 році відбувається збільшення виручки і чисельності працівників, при цьому чистого прибутку було отримано на 388 тис. руб. менше в порівнянні з 2007 роком. Крім того, відбувається збільшення основних засобів і оборотних активів, що свідчить про розвиток організації. Бухгалтерський облік у ТОВ «Лесторг» здійснюється бухгалтерською службою, очолюваною головним бухгалтером.
З метою забезпечення ефективної роботи бухгалтерії в його організаційно-штатну структуру включені: головний бухгалтер, бухгалтер розрахункової групи, бухгалтер матеріальної групи, бухгалтер з виробництва, бухгалтер реалізації, бухгалтер-касир.
Структуру бухгалтерії можна представити наступною схемою:
SHAPE
Бухгалтер розрахункової групи
Бухгалтер з виробництва
Бухгалтер реалізації
Головний бухгалтер
Бухгалтер-касир
Бухгалтер матеріальної групи

Рис. 2.1. Організаційно-функціональна структура бухгалтерії ТОВ «Лесторг»
Бухгалтерський облік ведеться із застосуванням програми 1С: Підприємство 7.7. Є графік документообігу. Всі документи зберігаються в спеціально відведеному місці - архіві.
ТОВ «Лесторг» нарощує потужності з переробки лісоматеріалів, виробництву товарів народного споживання. Поетапно набувається дороге устаткування фінського і турецького виробництва, впроваджується проект з ефективного використання лісових ресурсів та глибокої переробки деревини, який дозволить не лише вивести ряд продукції, що випускається на якісно новий рівень, а й істотно збільшить обсяги. Це дозволило практично повністю виключити продаж деревини в круглому вигляді і переробляти весь обсяг на пиломатеріали. Довголітня і планомірна робота в цьому напрямку дозволила у 2006 році довести щомісячний випуск пиломатеріалів до 4250 м 3, у тому числі частка обрізних становить понад 90 відсотків. (У 1996 році річний обсяг випуску пиломатеріалів становив 4000 м 3, в основному - необрізної). Головним досягненням минулого року, безперечно, є початок будівництва нового деревообробного цеху з поглибленої переробки деревини. Одним з найважливіших пріоритетів підприємства є постійне вдосконалення технології і підвищення якості продукції.
ТОВ «Лесторг» представляє широкий асортимент будівельних матеріалів. Продукцію суспільства, яка зроблена з натуральних, екологічно чистих матеріалів, можна побачити не тільки в магазинах краю, але і в багатьох регіонах Росії, в країнах СНД і за кордоном.
Основними покупцями товарів є будівельні та деревопереробних підприємства м. Барнаула і Алтайського краю, а також фізичні особи. Здійснюється поставка товару в Афганістан, Узбекистан, Казахстан, Китай.
2.2 Документальне оформлення та облік випуску готової продукції на складах і в бухгалтерії в ТОВ «Лесторг»
Приймаючи від робочих покладену в штабель протягом дня лісопродукцію, майстер (Бракер) ділянки зобов'язаний обмірити кожен сортимент за відповідними таблицями, встановити його обсяг у кубатури, провести маркування (вказати сорт, діаметр). Дані заносяться у щоденник з обліку лісопродукції з вказівкою сорту, діаметра, кількості штук у 2-ух примірниках з підписами бригадира і майстри. Щодня в кінці робочого дня 1 примірник щоденника здається старшому майстрові або начальникові техдільниці.
Після закінчення звітного місяця на підставі даних щоденника, начальник техдільниці (старший майстер) складає наряд-акт на виконані роботи на підставі якого нараховується заробітна плата працівників, зайнятих на заготівлі, а так само списуються ПММ, запасні частини і матеріали.
Витрати на заготівлі деревини обліковуються на балансовому рахунку 20 «Лісозаготівля» в кореспонденції з рахунками 02, 10, 60, 69, 70. У кінці звітного місяця готова лісопродукція оприбутковується на балансовому рахунку 43 «Готова продукція» в розрізі підрозділів, підзвітних осіб і по сортименту (ділова, дров'яної), сортності, довжині за плановими цінами.
Майстер при відправленні лісопродукції на кожен рейс виписує ярлик на вивезення деревини в 3-ох примірниках, в якому зазначаються: порода, сортимент, сорт, діаметр, кількість штук в кубатурою. 1-й і 2-й примірники видаються водію (покупцеві), з яких 1-й примірник вручається працівнику кінцевого складу прийняв лісопродукцію, 2-й додається до подорожнього листа а 3-й залишається у відправника лісопродукції (майстра) і передається до підрозділу.
У кінці звітного місяця повинна бути проведена звірка між матеріально-відповідальними особами, які прийняли і відпустили лісопродукцію за фактурами або вимозі-накладними на внутрішнє переміщення лісопродукції.
У разі продажу лісопродукції безпосередньо покупцям після оплати покупцем товарною накладною, майстром (Бракер) проводила відпустку круглих лісоматеріалів виписує ярлик на вивезення деревини в 2-х примірниках. 1-й примірник видається покупцю, 2-й залишається у відправника лісопродукції (майстра) і передається до підрозділу.
Облік лісопродукції на ділянці ведеться в особовому рахунку, який открьюается в момент виписки лісорубного квитка. В особовому рахунку повинні бути зазначені: № лісорубного квитка, кількість дозволеної до заготівлі деревини, фактична заготівля в розрізі сортиментів і діаметрів, фактична реалізація або внутрішнє переміщення із зазначенням № документів на відпуск лісопродукції та найменування споживача. Особовий рахунок веде начальник техдільниці. До особовому рахунку повинні бути включені всі екземпляри щоденника обліку лісопродукції і ярликів. Особовий рахунок повинен бути закритий після повної вивезення деревини.
На підставі особових рахунків робиться звіт про рух лісопродукції (Додаток № 3) з додатком первинних документів на заготівлю та реалізацію (наряди, ордери на відпустку).
Вивезена в цех лісопереробки деревина оприбутковується майстром лісопиляння на підставі фактур або вимоги-накладних (Додаток № 4) на внутрішнє переміщення і списується з балансового рахунку 43 «Готова продукція (напівфабрикат)» на підставі нарядів на проведення робіт з віднесенням витрат на балансовий рахунок 20 « лісопиляння »обліку витрат цеху лісопереробки. На цьому рахунку також відображаються прямі витрати з лесопилению - заробітна плата, ЄСП, внески на ОПВ, запчастини тощо, пов'язані безпосередньо до витрат цеху лісопиляння. При цьому робляться проводки Д 20 К 02 (10, 60, 69,70, 76).
Майстер лісопиляння в кінці робочої зміни повинен прийняти від бригадирів-рамника випущений пиломатеріал і занести дані в щоденник з обліку готової лісопродукції в розрізі сортиментів, товщин, сортності. У кінці місяця на підставі інформації зібраної в щоденниках складаються наряди на виконання робіт з розпилювання лісоматеріалів. У бухгалтерії при відображенні випуску продукції робиться проводка Дт 43 Кт 40 по планової собівартості.
Майстер (матеріально відповідальна особа) списує пиломатеріал при реалізації на підставі товарно-транспортної накладної за формою ТОРГ-12. При цьому в момент відвантаження та виписки документів на реалізацію.в бухгалтерському обліку сума виручки від продажу товарів, продукції відображається по кредиту рахунку 90.11 "Виручка від продажів, не оподатковуваних ЕНВД і дебетом рахунка 62.01" Розрахунки з покупцями і замовниками ". Одночасно собівартість реалізованої продукції списується з кредиту рахунків 43.00 "Готова продукція» в дебет рахунку 90.2.1 "Собівартість продажів, не оподатковуваних ЕНВД» за обліково-плановим цінами. Нараховується ПДВ на реалізовану продукцію до сплати в бюджет в дебет рахунку 90.03 «ПДВ» в кореспонденції з рахунком 68.02 «ПДВ з реалізації».
Готова продукція, призначена для подальшої переробки або використання передається в інший підрозділ за вимогами - накладними на внутрішнє переміщення.
За звітний місяць відхилення обліковується за дебетом рахунка 43 і кредитом рахунка 20. Сума відхилень, що відноситься до реалізованої готової продукції (визначається пропорційно її облікової вартості) відображається за кредитом рахунку 43 і дебетом рахунка 90.2.1, додаткової або сторнировочной записом, в залежності від того, представляють вони перевитрату чи економію. Майстер цеху приходует пиломатеріал і списує круглі лісоматеріали на готову продукцію відповідно до актів переробки складеного на підставі нарядів на виконання робіт.
2.3 Синтетичний облік готової продукції ТОВ «Лесторг»
В обліковій політиці ТОВ «Лесторг» закріплений спосіб обліку готової продукції за нормативною планової собівартості.
В обліку операції відображаються таким чином:
Д-т рах. 20 К-т рах. 10, 70, 69, 25, 26 - відбиті витрати поточного періоду;
Д-т рах. 40 К-т рах. 20 - відображена фактична виробнича собівартість готової продукції (наприкінці місяця):
Д-т рах. 43 К-т рах. 40 - прийнята до обліку готова продукція за планово обліковими цінами (протягом місяця);
Д-т рах. 90-2 К-т рах. 43 - списано на продаж собівартість продукції;
Д-т рах. 90-2 К-т рах. 40 - включена сума виявленого відхилення (перевитрата) в собівартість реалізованої продукції.
Залишок готової продукції па складі повинен відображатися за плановим цінами.
Розглянемо на конкретному прикладі відображення в обліку даних операцій. Нормативна (планова) собівартість залишку готової продукції, що знаходиться на складі на початок місяця, становить 60000 руб., Сума відхилень (економія) - 2000 руб. За звітний місяць організація виготовила продукцію, нормативна (планова) собівартість якої 800000 крб. Сума відхилень за надійшла за місяць на склад готової продукції становила 2000 руб. (Економія). Протягом місяця готова продукція відвантажена (продана) покупцям за нормативною планової собівартості на суму 600000 крб.
Готова продукція відображається на рахунку 43 "Готова продукція" за нормативною (плановою) собівартістю. За дебетом рахунка 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" враховується фактична виробнича собівартість випущеної з виробництва продукції в кореспонденції з рахунками обліку витрат. В обліку складається наступна бухгалтерська запис:
Д-т рах. 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)",
К-т рах. 20 "Основне виробництво", 23 "Допоміжні виробництва", 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства"
на вартість (фактичну собівартість) випущеної продукції.
За кредитом рахунка 40 відображається нормативна (планова) собівартість виробленої і зданої на склад готової продукції в кореспонденції з рахунком 43 "Готова продукція".
В кінці місяця дебетові та кредитові обороти рахунку 40 зіставляються, і виявляється відхилення фактичної виробничої собівартості випущеної продукції від нормативної (планової) собівартості. У разі перевищення нормативної (планової) собівартості над фактичною (економія) в обліку організації складається сторнировочная запис:
Д-т рах. 90-2 "Собівартість продажів",
К-т рах. 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" сторнується сума економії.
Якщо виявляється перевитрата, тобто перевищення фактичної собівартості над нормативною (плановою), то його сума списується наступній додаткової записом:
Д-т рах. 90-2 "Собівартість продажів",
К-т рах. 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" на суму перевитрати.
Такими заключними записами рахунок 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" у кінці місяця закривається, і сальдо на звітну дату відсутня. Це означає, що вся виявлена ​​сума відхилення фактичної собівартості готової продукції від нормативної списується незалежно від кількості проданої продукції.
Якщо організація на кінець місяця продала не всю випущену продукцію, то її залишок на складі відображається в балансі за нормативною (плановою) собівартістю. Згідно п. 28 Методичних рекомендацій про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації, затверджених наказом Мінфіну Росії від 28.06.2000 N 60н, проведення коригування на суму відхилення нормативної (планової) собівартості від фактичної не передбачено. При заповненні звіту про прибутки і збитки (ф. № 2) сума перевищення фактичної виробничої собівартості випущеної з виробництва продукції над нормативною (плановою) собівартістю включається в рядок "Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг" на підставі п. 65 Методичних рекомендацій. Навпаки, у разі перевищення нормативної (планової) собівартості над фактичною виробничою собівартістю сума даного відхилення зменшує дані по цьому рядку.
Списання відвантаженої та проданої готової продукції відображається в обліку аналогічним записом, як і у випадку використання варіанти оцінки готової продукції без застосування рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)":
Д-т рах. 90-2 "Собівартість продажів",
К-т рах. 43 "Готова продукція" на суму нормативної (планової) собівартості проданої продукції.
Згідно з наказом про облікову політику ТОВ «Лесторг» організація веде облік витрат на виробництво готової продукції за нормативною собівартістю з використанням рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)".
В обліку організації складаються такі записи:
Д-т рах. 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)",
К-т рах. 20 "Основне виробництво"
798000 руб.на суму фактичної виробничої собівартості випущеної продукції;
Д-т рах. 43 "Готова продукція",
К-т рах. 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)"
800000 руб. на суму оприбуткованої на склад готової продукції за нормативною (плановою) собівартістю.
В кінці місяця зіставленням дебетового і кредитового оборотів рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" визначена сума перевищення (економії) нормативної (планової) собівартості над фактичною:
Д-т рах. 90-2 "Собівартість продажів",
К-т рах. 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)"
2000 руб. (798 000 руб. - 800000 крб.) На суму перевищення нормативної (планової) собівартості випущеної продукції над фактичною виробничою;
Д-т рах. 90-2 "Собівартість продажів",
К-т рах. 43 "Готова продукція"
600000 руб. на суму нормативної (планової) собівартості проданої продукції.
Залишок готової продукції, що зберігається на складі організації, відбитий за дебетом рахунка 43 "Готова продукція" за нормативною (плановою) собівартістю, на кінець місяця становив 260000 крб. (60000 руб. + 800000руб. - 600000 крб.).
2.4 Облік продажу готової продукції ТОВ «Лесторг»
Порядок організації синтетичного обліку продажу продукції залежить від обраного методу обліку продажу продукції. Організації вправі визначати виручку від продажу відвантаженої продукції для цілей оподаткування в міру відвантаження і пред'явлення покупцям розрахункових документів або в міру оплати. Причому, прийнятий платником податку метод продажу продукції повинен бути закріплений в його обліковій політиці.
Навпаки, в бухгалтерському обліку продаж готової продукції відображається тільки в міру її відвантаження, якщо інше не встановлено договором. При визнанні в обліку виручки від продажу готової продукції (право власності на готову продукцію переходить до покупця в момент її передачі) її вартість списується з кредиту рахунку 43 "Готова продукція" в дебет рахунку 90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів".
Облік розрахунків з покупцями за відвантажену (продану) готову продукцію здійснюють на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками". При цьому порядок обліку продажу готової продукції залежить від прийнятого в обліковій політиці моменту продажу продукції для цілей оподаткування і способу її оцінки з застосуванням та без застосування рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)".
Тому що облік готової продукції згідно з наказом про облікову політику в ТОВ «Лесторг» ведеться за нормативною (плановою) собівартістю з використанням рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)". Згідно з договором купівлі-продажу продукція, нормативна собівартість якої становить 600000 крб., Була продана за 960000 крб., В тому числі ПДВ 160000 крб. Виручка в ТОВ «Лесторг» з метою оподаткування визначається "по відвантаженню". В обліку складаються такі записи:
Д-т рах. 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками",
К-т рах. 90-1 "Виручка"
960000 руб. на суму визнаної в обліку виручки від продажу продукції;
Д-т рах. 90-3 "Податок на додану вартість",
К-т рах. 68 "Розрахунки з податків і зборів"
160000 руб. на суму нарахованого ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.
Д-т рах. 51 "Розрахункові рахунки",
К-т рах. 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
960000 руб. на суму отриманої оплати за продану продукцію;
Д-т рах. 90-9 "Прибуток / збиток від продажу",
К-т рах. 99 "Прибутки і збитки"
194000 руб. [960000 крб. - 160000 крб. - 600000 крб. - 8000 руб. - (-2000 Руб.)] На суму фінансового результату від продажу готової продукції (прибутку) за звітний місяць.
Нормативна (планова) собівартість залишку готової продукції на складі організації на початок звітного періоду склала 60000 руб., Сума відхилень у залишку готової продукції на складі на початок звітного періодаљ2000 руб. (Економія). За звітний період виготовлена ​​продукція, нормативна (планова) собівартість якої складає 800000 крб. Сума відхилень за надійшла за місяць на склад готової продукції становила 2000 руб. (Економія). Протягом звітного періоду готова продукція відвантажена (продана) покупцям за нормативною планової собівартості на суму 600000 крб., Сума відхилень за відвантаженої (проданої) продукції становила 2000 руб.
Таким чином, оборот за дебетом рахунка 43 "Готова продукція" з урахуванням початкового залишку становив 860000 крб. (60000 руб. + 800 000 руб.), А оборот по кредиту за звітний період - 600000 крб. Дебетовий залишок по рахунку 43 на кінець звітного періоду за нормативною (плановою) собівартістю склав 260000 крб. Ця сума повинна бути відображена в бухгалтерському балансі за стор. 214.

Висновок
Підсумком діяльності промислового підприємства є прибуток, а підсумком виробничого процесу - готова продукція.
При постановці бухгалтерського обліку в організаціях особливе місце займає облік готової продукції, її відвантаження та реалізації, так як він безпосередньо впливає на фінансові показники діяльності організації. У завдання бухгалтерського обліку готової продукції входять:
- Систематичний контроль за випуском готової продукції, станом її запасів і збереженням на складах; обсягом виконаних робіт і послуг;
- Своєчасне і правильне документальне оформлення відвантаженої і відпущеної продукції (робіт, послуг), чітка організація розрахунків з покупцями;
- Контроль за виконанням плану договорів-поставок за обсягом та асортиментом реалізованої продукції з метою оцінки роботи менеджера;
- Своєчасний і точний розрахунок сум за реалізовану продукцію, фактичних витрат на її виробництво і збут, розрахунок сум прибутку.
Перший розділ курсової роботи присвячена теоретичним питанням обліку готової продукції. Дано поняття готової продукції та вивчені види її оцінки, розглянуто аналітичний і синтетичний облік готової продукції, висвітлено порядок обліку та форми розрахунків з покупцями і замовниками, розглянуто питання розкриття інформації про готову продукцію в бухгалтерській звітності.
У другому розділі розглянуто організація обліку готової продукції та розрахунків з покупцями і замовниками в ТОВ «Лесторг». За підсумками вивчення бухгалтерського обліку готової продукції та розрахунків з покупцями і замовниками в ТОВ «Лесторг» необхідно зробити ряд висновків і узагальнень.
Бухгалтерський облік готової продукції та розрахунків покупцями і замовниками на підприємстві ТОВ «Лесторг» організовується відповідно до вимог Федерального закону від 21.11.96 р. N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" та Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в РФ, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 29.07.98 р. N 34н.
ТОВ «Лесторг» забезпечує відповідність даних регістрів синтетичного та аналітичного обліку готової продукції та правильність відображення її в бухгалтерській звітності (відповідно до вимог п. 46-54 Положення ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ).
Позитивно можна оцінити той факт, що на підприємстві облік готової продукції та розрахунків з покупцями і замовниками здійснюється за допомогою комп'ютерних програм, це скорочує час обробки та інформації і зменшує трудомісткість.
Як недолік в організації бухгалтерського обліку готової продукції можна відзначити відсутність постійного систематичного контролю за станом обліку. Інвентаризація матеріально-виробничих запасів здійснюється тільки 1 раз на рік. Даному підприємству можна порекомендувати проводити інвентаризацію готової продукції не рідше ніж раз на півріччя. Для організації дієвого контролю за збереженням готової продукції необхідно в обліковій політиці вказати перелік посад та робочих місць, робота на яких пов'язана з матеріальною відповідальністю. У розпорядчих документах необхідно вказати не лише посади, але і персональні дані матеріально-відповідальних осіб. При звільненні або переведенні працівників до розпорядчих документів необхідно внести зміни.
Таким чином, поставлені завдання виконані, мета курсової роботи досягнута.

Список використаних джерел
1. Про бухгалтерський облік: Федеральний закон від 21.11.1996г. № 129-ФЗ. (В ред. Від 03.11.2006) / / Довідково-правова система «Консультант Плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс». - Останнє оновлення 16.01.2009.
2. Про форми бухгалтерської звітності організацій: Наказ Міністерства фінансів Російської Федерації від 22.07.2003 № 67н (в ред. Від 18.09.2006) / / Довідково-правова система «Консультант Плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс». - Останнє оновлення 16.01.2009.
3. Про затвердження методичних вказівок з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів: Наказ Мінфіну РФ від 28.12.2001 № 119н (в ред. Від 26.03.2007) / / Довідково-правова система «Консультант Плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс ». - Останнє оновлення 16.01.2009.
4. Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ПБУ 5 / 01.: Утв. Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 09.06.2001 № 44н (в ред. Від 26.03.2007) / / Довідково-правова система «Консультант Плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс». - Останнє оновлення 16.01.2009.
5. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99.: Утв. наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 06.05.1999 № 32н (в ред. від 27.11.2006) / / Довідково-правова система «Консультант Плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс». - Останнє оновлення 16.01.2009.
6. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99.: Утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 06.05.1999 № 33н (в ред. від 27.11.2006) / / Довідково-правову система Консультант Плюс »: [Електронний ресурс] / Компанія Консультант Плюс». - Останнє оновлення 16.01.2009.
7. Положення з бухгалтерського обліку «Облік розрахунків з податку на прибуток» ПБУ 18/02.: Утв. наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 19.11.2002 № 114н / / Довідково-правова система «Консультант Плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс». - Останнє оновлення 16.01.2009.
8. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і інструкції по його застосуванню: Утв. Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 31.10.2000 № 94н (в ред. Від 18.09.2006) / / Довідково-правова система «Консультант Плюс»: [Електронний ресурс] / Компанія «Консультант Плюс». - Останнє оновлення 16.01.2009.
9. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для вузів / Під ред. проф. Ю.А. Бабаєва. - М.: Вузівський підручник, 2007. - 525 с.
10. Бухгалтерський облік: навч. / І.І. Бочкарьова [и др.]; під ред. Я.В. Соколова. - 2-е вид., Перераб і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во проспект, 2005. - 776с.
11. Багата І.М. Бухгалтерський облік / І.М. Багата, М.М. Хахонова. - 4-е вид., Перераб. І доп. -Ростов н / Д: Фенікс, 2007 .- 858 с.
12. Макалкін І., Готова продукція? Немає проблем / Макалкін І. / / Нова бухгалтерія. - 2008. № 4.
13. Чаю В.Т. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / В. Т. Чаю, О.В. Латинова. - М.: КНОРУС, 2007. - 528с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
138.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація обліку готової продукції робіт послуг та розрахунків з покупцями і замовниками
Організація обліку випуску готових виробів робіт послуг та розрахунків з покупцями
Облік реалізації продукції робіт послуг розрахунків з покупцями і замовниками
Облік реалізації продукції робіт послуг та розрахунків з покупцями та замовниками
Організація аналізу та обліку готової продукції
Організація обліку випуску і реалізації готової продукції
Застосування нормативного методу планування обліку і калькулювання собівартості продукції робіт послуг
Організація обліку випуску і руху готової продукції великої рогатої худоби
Організація обліку та контролю реалізації готової продукції і аналіз фінансових результатів від реалізації
© Усі права захищені
написати до нас