Організація матеріально-технічного постачання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

 1. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ

1.2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖБИ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ Куйбишевської залізниці

1.3. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ОСНОВНИЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ

 1. ЗАЯВКИ СЛУЖБИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ

2.1. РІВЕНЬ ВАТ «РЖД»

2.2. РІВЕНЬ ДОРОГИ. КОНФІГУРАЦІЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ДОРОГИ

2.3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ НА ПОСТАЧАННЯ

2.3.1. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗАКУПІВЛІ П і НДРП

2.3.2. ЗАКУПІВЛІ У структурних підрозділах

2.3.3. ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

2.4. Організація складського господарства

 1. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЦІ

  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ КОНТРОЛЮ СТАНУ ЗАПАСІВ

 1. ПРОГРАМА РЕКОНСТРУКЦІЇ І МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ВАТ «РЖД» НА 2006-2008 рр..

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Для того щоб забезпечити підприємство (об'єднання) необхідними йому матеріалами відповідно до виявленої потребою, організується матеріально-технічне постачання підприємства. Його завдання полягає у визначенні потреби в матеріалах і технічних ресурсах, вишукуванні можливостей покриття цієї потреби, організації зберігання матеріалів і видачі в цехи, а також у проведенні контролю за правильним використанням матеріально-технічних ресурсів та сприяння в їх економії.

Вирішуючи цю задачу, працівники органів постачання повинні вивчати і враховувати попит та пропозиція на всі споживані підприємством матеріальні ресурси, рівень і зміна цін на них і на послуги посередницьких організацій, вибирати найбільш економічну форму руху товарів, оптимізувати запаси, знижувати транспортно-заготівельні і складські витрати.

Матеріальні ресурси являють собою частину оборотних фондів підприємства. Оборотні фонди - це ті засоби виробництва, які повністю споживаються в кожному виробничому циклі, цілком переносять свою вартість на готову продукцію і в процесі виробництва змінюють або втрачають свої споживчі властивості.

До складу оборотних фондів включаються: 1) основні і допоміжні матеріали, паливо, енергія і напівфабрикати, отримані зі сторони; 2) малоцінні і швидкозношувані інструменти та запасні частини для ремонту обладнання; 3) незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення; 4) тара.

Потрібно відзначити, що при розподілі коштів виробництва на основні та оборотні на практиці допускаються деякі цілком виправдані умовності. Інструмент і інвентар діляться на дві частини. У першу з них входять малоцінні та швидкозношувані (з терміном служби менше одного року) інструменти та інвентар. Вони відносяться до оборотних фондів. Інша ж частина, в яку включається весь інший інструмент та інвентар, належить до основних фондів.

Для безперебійного функціонування виробництва необхідно добре налагоджене матеріально-технічне забезпечення (МТЗ), яке на підприємствах здійснюється через органи матеріально-технічного постачання.

В умовах ринку в підприємств виникає право вибору постачальника, а значить, і право закупівлі більш ефективних матеріальних ресурсів. Це змушує постачальницьке персонал підприємства уважно вивчати якісні характеристики продукції, виготовленої різними постачальниками.

Сировина, матеріали, напівфабрикати, паливо й інші матеріальні цінності на заводах і фабриках зберігаються на складах. Склад, кількість та розміри останніх залежать від номенклатури та кількості споживаних матеріальних цінностей. На великих підприємствах кількість складів нерідко досягає декількох десятків.

Кількість, склад, ємність і спеціалізація складів утворять структуру складського господарства підприємства. Організація складів, їхнє технічне оснащення й розміщення на території заводу і фабрики мають істотне значення для роботи та економіки підприємства. Організація складського господарства впливає на пропускну здатність складів, трудомісткість і собівартість складських робіт, на величину внутрішньозаводських транспортних витрат і т. д.

Успіх економічного розвитку Росії і ефективність функціонування федерального транспорту залежать від гнучкого та оперативного реагування на складну економічну ситуацію. У зв'язку з цим необхідно підвищувати ефективність функціонування залізничного транспорту на основі забезпечення його стійкої, рентабельної роботи, запобігання кризових ситуацій і особливо - поліпшення стану його матеріально-виробничої бази.

Значна частина матеріальних цінностей, перш ніж потрапити на склад галузевого лінійного підприємства надходить на склади органів матеріально-технічного забезпечення залізниць. Так через головні матеріальні склади доріг і склади відділень здійснюється 80 - 82% всіх поставок матеріалів і виробів лінійним підприємствам. Більш того, збільшення транзитних норм поставок, необхідність підвищення ритмічності і комплектності постачання підприємств при мінімальних матеріальних запасах і витратах на їх утримання вимагають розширення обсягів поставок через матеріальні склади органів постачання. Практика показує, що зосередження матеріальних запасів на складах доріг та відділень забезпечує кращу маневреність при використанні матеріальних ресурсів, а розпорошення їх по підприємствам не створює цієї переваги і призводить до уповільнення оборотності матеріалів.

Вирішенню цього завдання сприяє така організація роботи з питань матеріально-технічного постачання Куйбишевської залізниці (МТС), при якій забезпечується висока оборотність оборотних коштів, прискорені переробка надходять матеріальних цінностей і доставка їх споживачам, зниження рівня перехідних залишків матеріальних цінностей на складі, усунення причин появи неходових , зайвих матеріалів, а також не допускаються нестачі, пересортиці, збитки від не збереження і т.д.

Важливе значення має постійне підвищення рівня кваліфікації працівників служби матеріально-технічного постачання, розвиток складського господарства скорочення малопродуктивної праці при виконанні вантажно-розвантажувальних та інших робіт, впровадження наукової організації праці, широке використання обчислювальної техніки і автоматизованих систем управління.

Метою дипломного проекту є підвищення ефективності матеріально-технічного забезпечення Куйбишевської залізниці.

Об'єктом дослідження є служба матеріально-технічного постачання Куйбишевської залізниці.

У роботі були вирішені наступні завдання:

 • показана характеристика виробничої діяльності служби матеріально-технічного постачання Куйбишевської залізниці;

 • Проведено аналіз і оцінка основної діяльності служби матеріально-технічного постачання Куйбишевської залізниці;

 • розроблені заході з підвищення ефективності матеріально-технічного постачання Куйбишевської залізниці.

Роль і значення матеріальних складів матеріально-технічного постачання залізничного транспорту все більш підвищуються у зв'язку з низкою об'єктивно діючих факторів. Безперервно зростаючий обсяг перевезень вантажів і пасажирів на залізницях супроводжується збільшенням споживання матеріальних цінностей на ремонт рухомого складу, виробництво запасних частин та інші, експлуатаційні і виробничі потреби. Зростання поставок матеріалів залізничному транспорту викликає збільшення товарообігу матеріальних складів і вимагає поліпшення організації їх роботи.

Практична цінність полягає в можливості використовувати дану роботу в якості рекомендацій матеріально-технічного постачання Куйбишевської залізниці з метою оптимізації матеріально-технічного забезпечення.

У роботі використані статистичні дані роботи служби матеріально-технічного постачання, методичні матеріали, вітчизняні літературні джерела, навчальна література для студентів економічних ВУЗів.

 1. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Для безперебійного функціонування виробництва необхідно добре налагоджене матеріально-технічне забезпечення (МТЗ), яке на підприємствах здійснюється через органи матеріально-технічного постачання.

Головним завданням органів забезпечення підприємства є своєчасне й оптимальне забезпечення виробництва необхідними матеріальними ресурсами відповідної комплектності і якості.

Вирішуючи цю задачу, працівники органів постачання повинні вивчати і враховувати попит та пропозиція на всі споживані підприємством матеріальні ресурси, рівень і зміна цін на них і на послуги посередницьких організацій, вибирати найбільш економічну форму руху товарів, оптимізувати запаси, знижувати транспортно-заготівельні і складські витрати.

Зміст функцій органів постачання підприємства включає три напрямки.

1. Планування, яке передбачає:

 • вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, а також ринку окремих товарів;

 • прогнозування і визначення потреби всіх видів матеріальних ресурсів, планування господарських оптимальних зв'язків;

 • оптимізацію виробничих запасів;

 • планування потреби матеріалів і встановлення їх ліміту на відпустку цехам;

 • оперативне планування постачання.

2. Організація, яка включає:

 • збір інформації про потрібної продукції, участь у ярмарках, виставках-продажах, аукціонах тощо;

 • аналіз всіх джерел задоволення потреби в матеріальних ресурсах з метою вибору найбільш оптимального;

 • висновок з постачальниками господарських договорів на поставку продукції;

 • одержання й організацію завезення реальних ресурсів;

 • організацію складського господарства, що до складу органів постачання;

 • забезпечення цехів, дільниць, робочих місць необхідними матеріальними ресурсами;

3. Контроль і координація роботи, до складу яких входять:

 • контроль за виконанням договірних зобов'язань постачальників, виконання ними термінів постачання продукції;

 • контроль за витрачанням матеріальних ресурсів у виробництві;

 • вхідний контроль за якістю і комплектністю надходять матеріальних ресурсів;

 • контроль за виробничими запасами;

 • висування претензій постачальникам і транспортним організаціям;

 • аналіз дієвості постачальницької служби, розробка заходів щодо координації постачальницької діяльністю і підвищення її ефективності.

В умовах ринку в підприємств виникає право вибору постачальника, а значить, і право закупівлі більш ефективних матеріальних ресурсів. Це змушує постачальницьке персонал підприємства уважно вивчати якісні характеристики продукції, виготовленої різними постачальниками.

Критеріями вибору постачальника можуть бути надійність постачання, можливість вибору способу доставки, час на здійснення замовлення, можливість надання кредиту, рівень сервісу та інших Причому співвідношення значимості окремих критеріїв із плином часом може мінятися.

Організаційна побудова, характер і методи роботи служб постачання на підприємствах відзначаються своєрідністю. У залежності від обсягів, типів і спеціалізації виробництва, матеріалоємності продукції, і територіального розміщення підприємства складаються різні умови, що вимагають відповідного розмежування функцій і вибору типу структури органів постачання. На невеликих підприємствах, які споживають малі обсяги матеріальних ресурсів в обмеженій номенклатурі, функції постачання покладаються на невеликі групи або окремих працівників господарського відділу підприємства.

На більшості середніх і великих підприємств цю функцію виконують спеціальні відділи матеріально-технічного постачання (ВМТП), які побудовані по функціональній чи матеріальною ознакою. У першому випадку кожна функція постачання (планування, заготівля, зберігання, відпуск матеріалів) виконується окремою групою працівників. При побудові постачальницьких органів за матеріальною ознакою певні групи працівників виконують всі функції постачання по конкретному виді матеріалів.

Характерний тип структури служби постачання - змішаний (мал. 1.1), коли товарні відділи, групи, бюро спеціалізовані на постачанні конкретними видами сировини, матеріалів, обладнання. Однак поряд з товарними до складу відділу постачання входять функціональні підрозділи: планове, диспетчерське.

Змішаний тип структури відділу постачання - найбільш раціональний метод будівлі, що сприяє підвищенню відповідальності працівників, поліпшенню матеріально-технічне забезпечення виробництва.

Планове бюро (група) виконує функції по аналізу навколишнього середовища і ринкових досліджень, визначення потреби в матеріальних ресурсах, оптимізації ринкового поводження по найбільш вигідному забезпеченню, формуванню нормативної бази, розробці планів постачання та аналізу їх виконання, контролю за виконанням постачальниками договірних зобов'язань.

Товарне бюро (група) виконує комплекс планово-оперативних функцій по забезпеченню виробництва конкретними видами матеріальних ресурсів: планування, обліку, завезення, зберігання та відпуску матеріалу у виробництво, тобто регулює роботу матеріальних складів.

Товарні групи (бюро)

Планове за видами продукції Диспетчерське

бюро (група) бюро (група)

А Б В


Склад Склад Склад

1 № 2 № 3

Рис. 1.1. Організаційна структура відділу матеріально-технічного постачання (змішаний тип)

Диспетчерське бюро (група) виконує оперативне регулювання і контроль за виконанням плану постачання підприємства і цехів сировиною і матеріалами; усуває неполадки, що виникають у ході постачання виробництва; контролює і регулює хід поставок матеріалів на підприємство.

На підприємствах машинобудування служба постачання крім відділу матеріально-технічного постачання включає і відділ зовнішньої кооперації (чи бюро, групу), який може входити до складу відділу матеріально-технічного постачання.

Відділи (бюро, групи) зовнішньої кооперації забезпечують виробництво напівфабрикатами (заготовками, деталями, вузлами). Вони також можуть будуватися по функціональній чи товарній ознаці.

Для здійснення технічного переозброєння та реконструкції виробництва підприємство створює відділи обладнання, які зазвичай входять до складу капітального будівництва.

Для великих підприємств (об'єднань), які з ряду філій, найбільш прийнятний тип структури, представлений на рис. 1.2.

Особливістю цього типу структури є те, що підрозділи мають свої служби постачання з функціями по плануванню й оперативному регулюванню постачання виробничих цехів і ділянок матеріальними ресурсами, а також по контролю за їх виконанням.

Формування нормативної бази, прогнозування і розробка планів матеріально-технічного постачання, встановлення господарських зв'язків, і координація роботи служб постачання, що входять у підприємство, сконцентровані на базі служби постачання підприємства. Взаємодія підрозділів служби постачання підприємства здійснюється на основі функціональних зв'язків, а не адміністративного підпорядкування.

Одним з ланок організації матеріально-технічного постачання є складське господарство, основне завдання якого полягає в прийомі і зберіганні матеріалів, їх підготовці до виробничого споживання, безпосередньому постачанні цехів необхідними матеріальними ресурсами. Склади в залежності від зв'язку з виробничим процесом підрозділяються на: матеріальні, виробничі, збутові.


Заступник директора підприємства (об'діненія)Керівництво Начальник Начальник

ВМТП цеху № 1 цеху № 2
Планновое бю-

ро (група)

Товарне бюро (група) за ві-дам продукції

Діспет-Печерської бюро (група)

Бюро (групи) організації складського господарства

Бюро (група) постачання

Товарні групи по видах продукції

Бюро (група) постачання

Виконавці за видами продукції


Адміністративне підпорядкування

Функціональне підпорядкування Склади Склади

Рис. 1.2. Схема організаційної структури служби постачання

Прийняті матеріали зберігаються на складах по номенклатурних групах; сортам, розмірам. Стелажі нумеруються з вказівкою індексів матеріалів.

Завезення матеріалів і робота складів організуються на основі оперативно-заготівельних планів.

Поставки матеріальних ресурсів на підприємство здійснюються через господарські зв'язки. Господарські зв'язки являють собою сукупність економічних, організаційних і правових взаємовідносин, які виникають між постачальниками і споживачами засобів виробництва. Раціональна система господарських зв'язків передбачає мінімізацію витрат виробництва та обігу, повну відповідальність кількості, якості та асортименту продукції, що поставляється потребам виробництва, своєчасність і комплектність її надходження.

Господарські зв'язки між підприємствами можуть бути прямими і опосередкованими (непрямими), тривалими, і короткостроковими.

Прямі є зв'язку, при яких відношення по поставках продукції встановлюється між підприємством-виробником і підприємствами-постачальниками прямо, безпосередньо.

Опосередкованими вважаються зв'язку, коли між цими підприємствами є хоча б один посередник. Поставки продукції споживачеві можуть здійснюватися змішаним шляхом, тобто як безпосередньо, так і через посередників (дистриб'юторів, джоберів, агентів, брокерів) (рис. 1.3.).

Виробник Споживач Прямий зв'язок


Виробник Посередник Споживач опосередковано

зв'язок

Посередник

Змішана

(Гнучка) зв'язок

Виробник Споживач

Рис. 1.3. Схеми господарських зв'язків матеріально-технічного

постачання

Дистриб'ютори та джобери - це фірми, які здійснюють збут на основі оптових закупівель у великих промислових підприємств - виробників готової продукції. Дистриб'ютори на відміну від джоберів - відносно великі фірми, що володіють власними складами і встановлюють тривалі контрактні відносини з промисловими підприємствами. Джоббери, навпаки, скуповують окремі великі партії товарів для швидкого перепродажу.

Агенти і брокери - це фірми або окремі підприємці, що здійснюють збут продукції промислового підприємства на основі комісійної винагороди.

Прямі господарські зв'язки для підприємств є найбільш економічними і прогресивними в порівнянні з непрямими, так як вони, виключаючи посередників, зменшують витрати обігу, документообіг, зміцнюють стосунки між постачальниками і споживачами. Поставки продукції стають більш регулярними і стабільними.

Опосередковані господарські зв'язки менш економічні. Вони вимагають додаткових витрат на покриття витрат діяльності посередників між підприємствами-споживачами і підприємствами-виробниками.

Потреба в непрямих зв'язках пояснюється тим, що прямі зв'язки вигідні і доцільні в умовах споживання матеріальних ресурсів у великих масштабах. Якщо ж підприємства споживають сировину і матеріали в незначних кількостях, не досягають транзитної форми відвантаження, то, щоб не створювати на підприємствах зайві запаси матеріальних цінностей, доцільні зв'язку і через послуги посередників.

Як прямі, так і непрямі зв'язки можуть носити тривалий і короткостроковий характер. Господарські тривалі зв'язки - прогресивна форма матеріально-технічного постачання. У цьому випадку підприємства мають можливість розвивати на довгостроковій основі співробітництво з удосконалення своєї продукції, зниження її матеріаломісткості, доведення до світових стандартів.

З класифікацією зв'язків на прямі і непрямі тісно пов'язаний розподіл їх за формами організації поставок продукції. З цієї точки зору розрізняють транзитну та складську форми постачань.

При транзитній формі постачання матеріальні ресурси переміщуються від постачальника до споживача прямо, минаючи проміжні бази та склади посередницьких організацій. Крім того, підприємство, отримуючи матеріал безпосередньо від постачальника, прискорює доставку і скорочує транспортно-заготівельні витрати. Проте її використання обмежене транзитними нормами відпустки, менше яких постачальник не приймає до виконання. Використання цієї форми постачання для матеріалів з ​​низькою потребою призводить до збільшення запасів і зв'язаних з цим витрат.

При складській формі матеріальні ресурси завозяться на склади і бази посередницьких організацій, а потім з них відвантажуються безпосередньо споживачам.

Транзитну форму доцільно застосовувати в тих випадках, коли споживачам необхідні матеріальні ресурси у великих кількостях, що дає можливість відвантажувати їх полногрузнимі вагонами або іншими засобами транспорту.

При транзитній формі завезення значно знижуються витрати, і підвищується швидкість обігу, поліпшується використання транспортних засобів.

Складська форма постачання відіграє велику роль у забезпеченні дрібних споживачів. Вона дозволяє їм замовляти необхідні матеріали в кількостях менше встановленої транзитної норми, під якою розуміється мінімальна допустима загальна кількість продукції, що відвантажується підприємством виробником споживачеві за одним замовленням. При складській формі постачання продукція зі складів посередницьких організацій може завозитися малими партіями і з більшою частотою, що сприяє скороченню запасів матеріальних ресурсів у споживачів. Однак у цьому випадку останні несуть додаткові витрати за складську переробку, зберігання та транспортування з баз посередницьких організацій. Тому в кожному конкретному випадку потрібно економічного обгрунтування вибору форм постачання.

Для техніко-економічного обгрунтування вибору форми постачання використовується формула:

Р max K (П тр - П скл) / (З скл - З тр), де

Р max - максимальна кількість матеріалу, що економічно доцільно отримати від складських організацій, натур, од. вимірювання;

К - коефіцієнт використання виробничих фондів і утримання виробничих запасів,%;

П тр і П скл - середня величина партії поставки відповідно при транзитній і складській формах постачання, натур, од. вимірювання;

З тр і С скл - величина витрат з доставки і збереження матеріалів відповідно при транзитній і складській формах постачання,% до ціни.

Важливі етапи в організації матеріально-технічного постачання промисловості - специфікування ресурсів і укладення господарських договорів на постачання продукції.

Під специфицированием ресурсів розуміється розшифровка укрупненої номенклатури по конкретних видах, марках, профілів, сортам, типами, розмірами та іншими ознаками. Від того, наскільки правильно складена специфікація матеріальних ресурсів, багато в чому залежить матеріальне забезпечення виробництва. Якщо в специфікації допущена неточність, то це може призвести до того, що фактичні поставки не будуть відповідати дійсної потреби. Тим самим підприємство буде поставлено під загрозу невиконання виробничої програми і збуту своєї продукції. Поставляється продукція за договорами, які є документом, що визначає права та обов'язки сторін.

У договорах вказуються найменування продукції, кількість, асортимент, комплектність, якість і сортність продукції із зазначенням стандартів і технічних умов, вимоги до упаковки і тарі, терміни поставки продукції, загальний термін дії договору, ціна на продукцію, що поставляється і загальна її вартість, умови оплати, передбачається відповідальність сторін за дотримання умов договорів. Після укладення договорів відділи постачання підприємств повинні забезпечити своєчасне і комплектне отримання матеріалів, їх кількісну та якісну прийомку, правильне зберігання на складах підприємства. Оперативна робота по завезенню матеріалів здійснюється на основі місячних планів, в яких вказуються календарні терміни та обсяги постачань по найважливіших видах матеріальних ресурсів. Копії таких планів передаються на відповідні склади і використовуються ними для організації підготовчих робіт.

Існує два варіанти організації завезення матеріальних ресурсів: самовивіз і централізована доставка.

Самовивіз характеризується відсутністю єдиного органу, який забезпечує оптимальне використання транспорту. Підприємство самостійно домовляється з транспортними організаціями, не пред'являє жорстких вимог до типів використовуваного транспорту - головне вивезти матеріальні ресурси. При цьому застосовуються історично сформовані технологічні процеси вантажопереробки, як правило, не узгоджені між собою. Відсутня необхідність використання суворо визначених видів тари, часто відсутні умови для безперешкодного під'їзду транспорту, швидкої розвантаження і приймання матеріальних ресурсів.

При централізованій доставці підприємство-постачальник та підприємство-одержувач створюють єдиний орган, мета якого оптимізувати сукупний матеріальний потік. Для цього розробляються схеми завезення продукції, визначаються раціональні розміри партій постачання і частота завозу; розробляються оптимальні маршрути і графіки завезення продукції; створюється парк спеціалізованих автомобілів і виконується ряд інших заходів.

Таким чином, централізована доставка дозволяє:

 • підвищити ступінь використання транспорту і складських площ;

 • оптимізувати товарні запаси, як у виробника, так і у споживача продукції;

 • підвищити якість і рівень матеріально-технічного забезпечення виробництва;

 • оптимізувати розміри партії поставок продукції.

Забезпечення матеріальними ресурсами виробничих цехів, дільниць та інших підрозділів підприємства передбачає виконання таких функцій:

 • встановлення кількісних і якісних завдань з постачання (лімітування);

 • підготовка матеріальних ресурсів до виробничого споживання;

 • відпустку і доставку матеріальних ресурсів зі складу служби постачання на місце її безпосереднього споживання або на склад цеху, ділянки;

 • оперативне регулювання постачання;

 • облік та контроль за використанням матеріальних ресурсів в підрозділах підприємства.

Постачання цехів матеріалами здійснюється у повній відповідності з встановленими лімітами і конкретними особливостями виробництва. Останні враховуються при розробці графіків подач, на основі яких матеріали доставляються в цехи. Ліміт встановлюється виходячи з виробничої програми цеху та специфікованих норм витрат.

Розрахунок ліміту здійснюється за формулою:

Л = Р Р нз. п + Н з - О, де

Л - ліміт даної номенклатури продукції;

Р - потреба цеху в матеріалах для виконання виробничої програми;

Р нз п - потреба цеху в матеріалах для зміни незавершеного виробництва (+ збільшення, - зменшення);

Н з - норматив цехового запасу даної продукції;

О - розрахунковий очікуваний залишок цієї продукції в цеху початку планового періоду.

Розрахунок виконується в натуральних показниках. Потреба в матеріалах для виконання виробничого завдання визначається шляхом множення програми виробництва на норми витрат по відповідним виробам. Таким же чином розраховується потреба в матеріалах для зміни незавершеного виробництва, тобто шляхом множення виробничих норм витрати зміну програми незавершеного виробництва в плановому періоді.

Цеховий запас визначається в необхідних випадках і залежить від величини партії продукції, що доставляється в цех, середньодобового її витрати, а також від циклічності виробництва.

Розрахунковий очікуваний залишок матеріальних ресурсів в цеху визначається за результатами роботи цеху в періоді, що передує плановому:

О = Про ф + В ф - (Р О.П + Р е.н + Р нз. П + Р бр), де

Про ф - фактичний залишок на перше число за даними інвентаризації або бухгалтерського обліку;

У ф - кількість відпущених цеху матеріалів за весь період;

Р О.П - фактичні витрати на основне виробництво;

Р е.н - фактичні витрати на ремонтно-експлуатаційні потреби;

Р нз. п - фактичні витрати на зміну незавершеного виробництва;

Р бр - витрата на шлюб (оформлений актом списання).

Фактичні витрати на основне виробництво та ремонтно-експлуатаційні потреби розраховується шляхом множення фактичних обсягів робіт на які в даному періоді норми витрат матеріальних ресурсів.

Встановлений ліміт фіксується в планкарте, лімітної карті, лімітної або забірної відомості, які йдуть складу і цеху-споживачу.

Планкарта зазвичай застосовується в масовому і великосерійному виробництві, тобто в умовах стабільної потреби і чіткої регламентації виробництва. У ній вказуються встановлений цеху ліміт по кожному виду матеріалів, строки і величина подачі партії. Відповідно до планкартами склад своїми транспортними засобами доставляє партії матеріалів кожному цеху у встановлені терміни. Відпустка їх оформляється приймально-здавальними накладними. У бланку планкарте ведеться поточний облік виконання плану поставок.

Лімітна карта використовується в тих випадках, коли жорстка регламентація поставок всередині місяці за термінами та обсягами скрутна (серійне та індивідуальне виробництво). У лімітної карті вказуються місячна потреба в матеріалі, величина запасу і місячний ліміт витрати.

У випадках появи необхідності прийняття рішень щодо зміни ліміту службою постачання оформляється разове вимога або вимога на заміну, яке погоджується з службою і підписується відповідальною особою (головним інженером, головним конструктором, головним механіком і т.д.).

У лімітну відомість включаються зазвичай група однорідних матеріалів або всі одержувані з даного складу матеріали.

Забірні відомості (карти) вводяться при лімітуванні витрати допоміжних матеріалів, зазвичай у випадках, коли потреба в них нерівномірна і відсутні досить точні норми витрат. Відпустку матеріалів по забірними картками (відомостями) регламентуються заздалегідь встановленими термінами (зазвичай раз на місяць або квартал). У забірної карті вказуються кількість матеріалу, який може витрачати цех, і терміни його отримання.

Служба постачання відповідає за своєчасну і якісну підготовку матеріальних ресурсів до виробничого споживання, для чого виконує роботи з розпакуванню, розконсервації, комплектування, які узгоджуються з технологічною службою підприємства.

Цілеспрямований і економна витрата матеріальних ресурсів у цехах перебуває під постійним контролем служби постачання і періодично перевіряється шляхом ревізії матеріального обліку. За результатами перевірки вживаються конкретні заходи щодо усунення виявлених недоліків.

Робота органів матеріально-технічного забезпечення прямо або побічно впливає на рівень основних техніко-економічних показників підприємства.

До числа показників матеріально-технічного забезпечення відносяться кількісні та якісні показники плану завезення матеріальних ресурсів (номенклатура, кількість і вартість матеріальних ресурсів); транспортно-заготівельні витрати (вартість перевезення матеріалів до станції примикання - витрати на доставку матеріалів до складу підприємства; націнки постачальницьких і збутових організацій; витрати на тару і т.п.); витрати на зберігання, видачу у виробництво і відвантаження споживачеві матеріальних ресурсів; адміністративно-господарські витрати (витрати на утримання апарату відділу матеріально-технічного забезпечення) і т.п.

Підставою для позитивної оцінки діяльності органів матеріально-технічного забезпечення служать: відсутність перебоїв у постачанні виробництва, наднормативних запасів та неліквідів, своєчасне укладання договорів, зниження постачальницьких витрат і т.д.

Своєчасне забезпечення виробництва матеріальними ресурсами залежить від величини і комплектності виробничих запасів на складах підприємства.

Виробничі запаси - це засоби виробництва, що надійшли на склади підприємства, але ще не залучені у виробничий процес. Створення таких запасів дозволяє забезпечувати відпуск матеріалів в цехи і на робочі місця у відповідності до вимог технологічного процесу. Слід зазначити, що на створення запасів відволікається значна кількість матеріальних ресурсів.

Зменшення запасів скорочує витрати на їх утримання, знижує витрати, прискорює оборотність оборотних коштів, що, в кінцевому рахунку, підвищує прибуток і рентабельність виробництва. Тому дуже важливо оптимізувати величину запасів.

Управління виробничими запасами на підприємстві передбачає виконання таких функцій:

 • розробку норм запасів по всій номенклатурі споживаних підприємством матеріалів;

 • правильне розміщення запасів на складах підприємства;

 • організацію дієвого оперативного контролю за рівнем запасів і прийняття необхідних заходів для підтримки нормального їх стану;

 • створення необхідної матеріальної бази для розміщення запасів і забезпечення кількісної та якісної їх збереження.

Нормування виробничих запасів - це визначення їх мінімального розміру по видах матеріальних ресурсів для безперебійного забезпечення виробництва. При нормуванні виробничих запасів спочатку визначаються норми виробничих запасів в днях, а потім в натуральному і грошовому вираженні.

Норма запасу в днях встановлюється на основі наступних даних.

1. Знаходження матеріалів в дорозі (транспортний запас Н тр). Визначається як різниця між часом пробігу вантажу від постачальника до споживача і часом обороту платіжних документів.

2. Приймання, розвантаження, складування і аналіз якості вступників матеріалів (підготовчий запас Н п). Визначається на основі розрахункового або фактичного часу за звітний період, скоректованого з урахуванням організаційно-технічних заходів щодо механізації вантажно-розвантажувальних робіт.

3. Технологічна підготовка матеріалів до виробництва (технологічний запас Н т). Утворюється в тому випадку, якщо до початку виробництва необхідна попередня обробка матеріалів (сушіння деревини на меблевих фабриках). Визначається на основі нормативів часу для даних операцій.

4. Перебування матеріалів на складі (поточний запас Н тек). Задовольняє поточної потреби виробництва, забезпечує ритмічну роботу між черговими поставками матеріалів. Визначається множенням середньодобової норми споживання матеріалу на плановий кратний інтервал між двома черговими поставками.

5. Резерв на випадок перебоїв у постачанні і збільшення випуску продукції (страховий або гарантійний запас Н с). Характеризується щодо постійною величиною і відновлюється після отримання чергової партії матеріалів. Норматив страхового запасу матеріалів визначається по інтервалу відставання поставок або за фактичними даними про надходження матеріалів.

Загальна норма виробничих запасів за видами матеріальних ресурсів у днях визначається підсумовуванням зазначених видів запасів:

Н дн = Н тр + Н п + Н т + Н тек + Н с.

Норматив виробничих запасів в натуральному вираженні за кожним видом матеріальних ресурсів Н нат визначає твір нормативу в днях на їх одноденний витрата М дн в натуральному вираженні:

Н нат = Н дн. М дн

Норматив в грошовому вираженні Н ст, тобто норматив власних оборотних коштів на сировину, основні матеріали, покупні напівфабрикати, визначається твором вартості одноденного витрати сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів (С м) на норматив в днях.

Н ст = Н дн. С м = Н дн. М дн. Ц

Вартість одноденного витрати З м визначається шляхом множення середньоденного витрати в натуральному виразі на ціну матеріальних ресурсів, включаючи заготівельні витрати і вартість відходів Ц по плановим нормам.

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ

1.2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЖБИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ Куйбишевської залізниці

Служба матеріально-технічного постачання Куйбишевської залізниці - філії ВАТ «Російські залізниці» (далі Служба) є підрозділом органу управління Куйбишевської залізниці - філії ВАТ «Російські залізниці».

У своїй діяльності Служба матеріально-технічного постачання Куйбишевської залізниці (МТС) керується Конституцією Російської Федерації, Федеральними законами, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації, статутом ВАТ «Російські залізниці», наказами та іншими нормативними документами ВАТ «Російські залізниці», а також цим положенням.

Служба має печатку, штампи та інші реквізити зі своїм найменуванням.

Предметом діяльності служби є:

 • постачання підприємств і організацій, дороги матеріально-технічними ресурсами шляхом централізованого постачання, здійснюваних службою матеріально-технічного постачання дороги і за прямими договорами з іншими постачальниками;

 • складська переробка матеріально-технічних ресурсів, зберігання і комплектування;

 • зберігання, облік і оновлення матеріально-технічної продукції державного запасу;

 • створення поточного страхового запасу товарно-матеріальних цінностей для безперебійного постачання дороги;

 • контроль за зберіганням і використанням матеріально-технічних ресурсів на матеріальних складах всіх підприємств і організацій дороги;

 • види діяльності, що вимагають спеціального дозволу (ліцензування) можуть бути реалізовані тільки за наявності таких дозволів (ліцензій).

Розпорядження майном, що перебуває в користуванні Служби, здійснюється в порядку, встановленому ВАТ «РЖД» та відповідно до законодавства Російської Федерації.

Служба матеріально-технічного постачання організовує і забезпечує безперебійне матеріально-технічне постачання всіх підрозділів і підприємств Куйбишевської залізниці.

Основними завданнями і функціями матеріально-технічного постачання є:

 • створення умов для безперебійного постачання і організація забезпечення матеріально-технічних ресурсів (МТР) діяльності залізниці та за наявності економічної доцільності, функціональних філій ВАТ «РЖД», розташованих у межах кордонів залізниці;

 • організація та здійснення заходів щодо зниження витрат на закупівлю споживаних матеріально-технічних ресурсів та утримання інфраструктури складського господарства;

 • координація діяльності структурних підрозділів залізниці з питань матеріально-технічного постачання;

 • організація роботи з управління якістю матеріально-технічного постачання залізної дороги;

 • забезпечення лінійних підприємств організацій структурних підрозділів відділень Куйбишевської залізниці обладнанням, матеріалами, запасними частинами та іншими виробами за встановленою номенклатурою;

 • своєчасна і повна реалізація виділених фондів, як з головного матеріального складу, так і від підприємств промисловості та постачальницьких організацій;

 • визначення загальної та специфіковану потреб підприємств структурних підрозділів відділень Куйбишевської залізниці в матеріалах, обладнанні, запасних частинах, розробка техніко-економічних розрахунків і обгрунтувань цієї потреби, прийом і розгляд заявок;

 • розгляд складених специфікацій на матеріали, устаткування і запасні частини по виділених підприємствам структурних підрозділів відділень Куйбишевської залізниці;

 • розробка річних завдань з розподілом по кварталах планів товарообігу із заготівлі і завезення матеріалів у підрозділі для підприємств і організацій підрозділів відділень Куйбишевської залізниці;

 • розробка нормативів перехідних запасів матеріалів та обладнання, запасних частин і виробів у підрозділі;

 • складська переробка товарно-матеріальних цінностей, організація та здійснення кількісної та якісної приймання, зберігання, відпуску та обліку матеріалів, обладнання, запасних частин і виробів, що надходять у підрозділ, забезпечення збереження матеріальних цінностей;

 • збір балансів доходів і витрат підрозділів, планів капітального;

 • контроль за станом обліку, правильним використанням і зберіганням матеріальних ресурсів, своєчасної та якісної розробкою диференційованих норм витрати матеріалів і запасних частин по відділеннях;

 • виявлення наднормативних залишків матеріалів, обладнання та запасних частин на складах підрозділів Куйбишевської залізниці та перерозподіл їх між підприємствами Куйбишевської залізниці та реалізації зайвих і непотрібних матеріалів у встановленому порядку;

 • затвердження розрахунків щодо визначення розмірів складських націнок на товарно-матеріальні цінності;

 • розробка і здійснення заходів щодо поліпшення складського господарства, впровадження технічно обгрунтованих норм. Забезпечення техніки безпеки та охорони праці працюючих, протипожежної безпеки та охорони підрозділу;

 • організація і проведення відділом кадрів матеріально-технічного постачання роботу щодо підвищення технічної кваліфікації працівників підрозділу та вивченню ними нової техніки і технологій, впроваджуваних на залізничному транспорті, а також підбір і правильне використання трудових ресурсів;

 • проведення ефективної економічної політики, що підвищує рентабельність роботи і конкурентоспроможність залізниці;

 • надання комерційних, посередницьких послуг, посередницька діяльність зі складування, зберігання, транспортування, експедирування товарно-матеріальних цінностей;

 • забезпечення мобілізаційної готовності підрозділи;

 • забезпечення режиму секретності і своєчасне здійснення необхідних заходів щодо захисту секретних і службових відомостей від розголошення.

Управління запасами матеріально-технічними ресурсами залізниці.

Служба відповідно до покладених на неї завдань здійснює такі функції:

 • здійснює оперативно-технічне управління і організацію роботи матеріальних баз та Головного матеріального складу, що входять до складу залізниці як структурних підрозділів і знаходяться у віданні Служби (підрозділи перебувають у віданні Служби), з метою постачання залізної дороги необхідним обсягом матеріально-технічних ресурсів;

 • організує приймання і обробку що надходять від структурних підрозділів залізниці заявок на матеріально-технічні ресурси;

 • визначає загальну потребу залізниці в матеріально-технічних ресурсах;

 • передає відомості про загальної потреби в матеріально-технічних ресурсах, з виділенням централізованих і децентралізованих поставок в Росжелдорснаб ВАТ «РЖД»;

 • веде моніторинг ринку матеріально-технічних ресурсів, здійснює за погодженням з Росжелдорснабом закупівлі матеріально-технічних ресурсів, а також представляє на конкурсну комісію залізниць необхідні матеріали для проведення конкурсних торгів в частині закупівель матеріально-технічних ресурсів;

 • здійснює взаємодію з юридичними особами з питань придбання матеріально-технічних ресурсів;

 • бере участь у підготовці бюджету запасів і закупівель матеріально-технічних ресурсів;

 • формує плани закупівель матеріально-технічних ресурсів для залізниць;

 • здійснює планування, організацію збору, відвантаження та реалізації брухту чорних кольорових і дорогоцінних металів, а також облік і звітність по руху брухту на залізниці. Здійснює планування для підрозділів знаходяться у віданні Служби показників за нормами виробничих запасів експлуатаційних витрат, контингенту, темпу зростання продуктивності праці, за доходами від інших видів діяльності, використання складів і контролює їх виконання;

 • здійснює аналіз претензій за якістю і ритмічності поставок матеріально-технічних ресурсів, передає інформацію в Росжелдорснаб, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень у постачанні;

 • готує для керівництва ВАТ «РЖД» статистичні дані та управлінські звіти, а також аналітичні матеріали по витраті матеріально-технічних ресурсів, витрат на матеріально-технічне постачання;

 • забезпечує створення запасів матеріально-технічних ресурсів. Організовує роботу з дотримання встановлених ВАТ «РЖД» для залізниць норм і нормативів по запасах матеріально-технічних ресурсів, бюджету та лімітів фінансування по централізованим і децентралізованим закупівель матеріально-технічних ресурсів;

 • бере участь у реалізації заходів щодо скорочення експлуатаційних витрат і вдосконалення системи управління діяльністю залізниць;

 • організовує підготовки та перепідготовку працівників Служби та підрозділів, що знаходяться у віданні Служби з підвищення кваліфікації (інститути, різного роду навчання курси);

 • здійснює контроль за платежами закуповуваних МТР у межах та в порядку, встановленому нормативними документами ВАТ «РЖД»;

 • організовує роботу з упровадження інформаційних технологій та автоматизованих систем управління в частині обліку руху матеріальних ресурсів;

 • здійснює щоквартальну звірку та підписання акту звірки з централізованого постачання матеріально-технічних ресурсів через Росжелдорснаб;

 • організовує контроль за проведення робіт із забезпечення безпечних умов і охорони праці працівників Служби та підрозділів, що знаходяться у віданні Служби;

 • забезпечує ведення діловодства та зберігання документів з дотриманням встановленого на залізниці порядку;

 • Служба має право запитувати і одержувати від підрозділів органу управління залізниці відділень та інших структурних підрозділів залізниці статистичні та інші дані документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на службу завдань і функцій.

  1. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ОСНОВНИЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ

Служба матеріально-технічного постачання дороги

 1. Об'ємні показники

 2. Якісні показники

 3. Економічні показники, в тому числі:

  • ліміти на утримання штату;

  • фонд оплати праці;

  • експлуатаційні витрати, включаючи витрати на капітальний ремонт основних фондів;

  • контрольні цифри по продуктивності праці;

  • завдання за темпом зростання продуктивності праці.

Фінансування Підрозділи проводиться згідно затвердженого платіжного балансу.

Техніко-економічні показники характеризують зміст і обсяг роботи матеріального складу, його пропускну здатність, озброєність основними фондами, якість роботи складу та ефективність використання технічних засобів і т.д. Вони застосовуються на всіх стадіях управління матеріальних складом: при розробці плану показники виступають як розрахункові, при встановленні завдань - як планові, при оцінці виконання плану - як звітні, при визначенні напрямів розвитку складського господарства на тривалу перспективу - як прогнозовані. Всі ці показники можуть бути виражені в вартісних, натуральних або в змішаних одиницях виміру. Наприклад, складської товарообіг виражається в рублях, вантажообіг - в тоннах, тривалість зберігання запасів - в днях, використання складської площі - в тоннах на квадратний метр, витрати - у рублях на тонну товарообігу.

За техніко-економічними показниками проводиться аналіз та оцінка експлуатаційної роботи складів, а також вибір найбільш вигідного варіанту при проектуванні будівництва нових і реконструкція діючих складів. З урахуванням цього техніко-економічні показники можна розділити на дві великі групи: показники, що характеризують ефективність експлуатації складів, і показники, що характеризують проектні рішення будівництва нових і реконструкції існуючих об'єктів складського господарства. Від досконалості цих показників та їх обгрунтованості залежить ефективність прийнятих рішень щодо будівництва складів та оцінка їх експлуатації.

До основних показників першої групи належать: обсяг складського товарообороту, величина запасу і оборотність матеріалів на складі, продуктивність праці працівників, собівартість переробки 1 т. вантажу, витрати обігу складу, забезпечення збереження матеріальних цінностей, простій рухомого складу та інших транспортних засобів під вантажними операціями і т.д.

Основними показниками другої групи є: коефіцієнт використання складських приміщень, місткість складів, пропускна здатність або потужність, ефективність капітальних вкладень, скорочення робочої сили за рахунок впровадження механізації та ін

Планування та аналіз роботи матеріальних складів здійснюються за техніко-економічними показниками, які характеризують експлуатаційну роботу. Планування складської роботи має бути спрямоване на забезпечення своєчасного і безперебійного матеріально-технічного постачання підприємств залізниць. При цьому витрати звернення не повинні бути високими. Показники виконання вантажно-розвантажувальних робіт представлені в таблиці 1.2.1.

Таблиця 1.2.1.

Виконання вантажно-розвантажувальних робіт

Підрозділи

2003р.

Кількість вагонів відправлений. на адресу НОДХ

2004р.

Кількість вагонів відправлений. на адресу НОДХ

2005р.

Кількість вагонів відправлений. на адресу НОДХ

НОДХ-1

(Пенза)

171196,9

105

219330,5

121

} 360467

215

НОДХ-2

(Рузаєвка)

114455,6

73

131137,4

89НОДХ-4

(Дема)

321952

202

482427

230

487422

232

НОДХ-5

(Ульяновськ)

149305,4

96

213585,4

124

218535

130

НОДХ-6

(Сизрань)

156018,1

103

253734,7

127

273534

136

НОДХСМ

(Абдулино)

26973

21

19210

22

27693

24

Всього

939901

600

1319425

713

1367651

737

У цілому по Службі матеріально-технічного постачання вантажообіг у 2005 році збільшився на 4% в порівнянні з 2004 роком і збільшився на 31% у порівнянні з 2003 роком.

Вантажно-розвантажувальні роботи в основному виконуються механізованим способом.

Загальний обсяг переробленого вантажу за 2005 рік становить 1367651 тонн, тобто на 48226 тонн більше попереднього року. Збільшення обсягу вантажних робіт пов'язано з централізованими поставками матеріально-технічних ресурсів відповідно до прийнятих заявками служби матеріально-технічного постачання.

У цілому навантаження збільшилася за 2003-2005 роки.

Динаміка навантажувальних робіт представлена ​​на малюнку 1.2.1.

Рис. 1.2.1. Динаміка навантажувальних робіт

НОДХ - 1 - Пенза

НОДХ - 2 - Рузаєвка

НОДХ - 4 - Дема

НОДХ - 5 - Ульяновськ

НОДХ - 6 - Сизрань

НОДХСМ - Абдулино

Виконання основних виробничо-фінансових показників представлено в таблиці 1.2.2.

Таблиця 1.2.2.

Основні виробничо-фінансові показники Служби матеріально-технічного постачання

п / п

Показники

Од. ізм.

2003

рік

2004

рік

2005

рік

1

2

3

4

5

6

1

Завезення матеріалів, всього

УРАХУВАННЯМ

3428048

4894466

5051196

2

У т.ч. від постачальників

УРАХУВАННЯМ

1391535

1957153

1793018

3

Транзит

УРАХУВАННЯМ

2036513

2937313

3258178

4

Відпустка матеріалу, всього

УРАХУВАННЯМ

3438507

4888166

5058340

5

У т.ч. міським організаціям

УРАХУВАННЯМ

2858

1040

179

6

Ж / д. організаціям без націнки

УРАХУВАННЯМ

456597

630388

619093

7

Транзит стороннім організаціям

УРАХУВАННЯМ

08

Транзит ж / д. організаціям

УРАХУВАННЯМ

1857548

2730924

3058971

9

Транзит НОДХ

УРАХУВАННЯМ

178965

206389

199207

10

Підприємствам не основної діяльності

УРАХУВАННЯМ

2638

0

0

11

НОДХ

УРАХУВАННЯМ

939901

1319425

1180890

12

Видатки, всього

УРАХУВАННЯМ

26916

30597

30039

13

У т.ч. з / плата

УРАХУВАННЯМ

14113

15480

12976

14

Відрахування у позабюджетні фонди

УРАХУВАННЯМ

4653

5021

3271

15

Матеріали

УРАХУВАННЯМ

854

1847

2085

16

Паливо

т.р / тн.

216/25, 4

419

410

17

Ел / енергія

УРАХУВАННЯМ

1049

647

526

18

Амортизація

УРАХУВАННЯМ

2541

3667

4772

19

Кап. ремонт

УРАХУВАННЯМ

1735

1159

321

20

Інші

УРАХУВАННЯМ

1755

2357

5999

21

Прибуток від ПВД

УРАХУВАННЯМ

312

275

-73

22

Оборотність

дн

16

11

14

23

Контингент

чол

109

105

104

24

Середньомісячна з / плата

тис. руб

6823

8889

9722

25

Продуктивність праці

тн

1034,5

1357,2

1140,3

26


тис. руб

31546

46554

48638

27

Дебіторська заборгованість 01.01.03г.-01.01.04г.-01.01.05г.-01.01.06р.

УРАХУВАННЯМ

24293

16738

13143

28

Кредиторська задолженность01.01.03г.-01.01.04г.-01.01.05г.-01.01.06р.

УРАХУВАННЯМ

88166

91816

20561

29

Залишки на 01.01.03г.-01.01.04г.-01.01.05г.-01.01.06р.

УРАХУВАННЯМ

47881

51337

43338

Темпи зростання продуктивності праці можна визначити по діаграмі 1.2.1.

Діаграма 1.2.1. Темпи зростання продуктивності праці

Зростання продуктивності праці 2005 року склав 104,5%, середньомісячної зарплати - 109,4% по відношенню до 2004 року. З даних показників видно, що випереджаюче темп зростання продуктивності праці до середньомісячної зарплати склав 4,9%.

Динаміка основних виробничо-фінансових показників по матеріально-технічному постачанню показана на графіку 1.2.1.

Графік 1.2.1. Динаміка основних виробничо-фінансових

показників

 1. ЗАЯВКИ СЛУЖБИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО

ПОСТАЧАННЯ

2.1. РІВЕНЬ ВАТ «РЖД»

Існує ряд договорів, які використовуються на дорозі, наприклад: договір на виконання робіт, договір на надання послуг, договір на постачання за графіком з транспортними послугами, договір на постачання за графіком без транспортних послуг. Для укладення договору з дорогою необхідні документи «перелік документів для укладання договору» (форми всіх договорів і перелік документів для укладання договору додаються в файлах)

Це Положення визначає порядок розміщення замовлень, в т.ч. шляхом організації та проведення конкурсних торгів (процедури з розміщення замовлень) на закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг (продукція) для забезпечення основних видів діяльності ВАТ «РЖД».

Росжелдорснаб ВАТ «РЖД» - філія відкритого акціонерного товариства «Російські залізниці» є відокремленим підрозділом відкритого акціонерного товариства «Російські залізниці».

Філія здійснює управлінську діяльність в галузі матеріально-технічного забезпечення та організації поставок матеріально-технічних ресурсів для потреб ВАТ «РЖД».

Філія в своїй діяльності керується Конституцією, Федеральними законами, актами Президента та Уряду Російської Федерації, актами Федерального органу виконавчої влади в галузі залізничного транспорту та іншими нормативними актами, міжнародними договорами Російської Федерації, внутрішніми документами ВАТ «РЖД». Філія здійснює свою діяльність від імені ВАТ «РЖД».

Росжелдорснаб ВАТ «РЖД» здійснює такі основні види діяльності, у тому числі:

  • формування політики ВАТ «РЖД» в області матеріально-технічного забезпечення (МТЗ);

  • забезпечення виробничої діяльності ВАТ «РЖД» матеріально-технічними ресурсами (МТР);

  • участь у заходах щодо зниження витрат на споживані матеріально-технічні ресурси і утримання інфраструктури складського господарства;

  • ведення комплексного вивчення ринку матеріально-технічних ресурсів.

  • організація та проведення конкурсних процедур з метою вибору оптимального постачальника матеріально-технічних ресурсів для потреб ВАТ "РЖД". Розробка та надання рекомендацій та методичних матеріалів щодо умов проведення конкурсних процедур на закупівлю матеріально-технічних ресурсів структурним підрозділом системи матеріально-технічного забезпечення.

  • організація робіт з технічного переозброєння та управління якістю в системі матеріально-технічного забезпечення ВАТ "РЖД".

  • організація зовнішньоекономічної діяльності в частині закупівель та реалізації матеріально-технічних ресурсів для потреб ВАТ "РЖД". Здійснення за дорученням ВАТ "РЖД" і самостійно зовнішньоекономічної діяльності.

  • здійснення функцій генерального замовника матеріально-технічних ресурсів для потреб ВАТ "РЖД":

  • нормування потреб ВАТ "РЖД" в матеріально-технічних ресурсах:

  • формування пропозицій і методичних рекомендацій щодо порядку проведення конкурсних процедур щодо постачання матеріально-технічних ресурсів.

  • збір та аналіз інформації про новоутворенні та освіті вторинних ресурсів.

  • розробка та реалізація програм щодо раціонального і ефективного використання утворюються вторинних ресурсів та їх поставок.

  • реалізація вторинних ресурсів, не задіяних у процесі відтворення матеріально-технічних ресурсів для потреб ВАТ "РЖД" через систему відкритих конкурсних торгів у формі аукціону.

  • надання послуг з реалізації брухту чорних і кольорових металів, а так само інших вторинних ресурсів.

  • аналіз витрат, аналіз продуктивності праці в сфері матеріально-технічного забезпечення.

  • здійснення функцій з придбання матеріально-технічних ресурсів для потреб ВАТ "РЖД":

Багаторічні зв'язки з підприємствами - постачальниками сировини, матеріалів і устаткування, у тому числі спеціального обладнання для залізничного транспорту дозволяють нам забезпечувати постачання якісної продукції більше 150 тис. найменувань безпосередньо від традиційних і перевірених постачальників.

Закупівля матеріально-технічних ресурсів ведеться на основі конкурсних процедур, таких як відкриті конкурсні торги, метод запиту котирувань, закупівля у єдиного джерела. Оголошення про конкурси, організованих Росжелдорснабом, публікуються в офіційному друкованому виданні «Конкурсні торги» і його версії в Інтернеті, а також в інших друкованих та електронних засобах масової інформації.

Росжелдорснаб прагне до налагодження довгострокових відносин з виробниками, співпрацюючи з цілою низкою холдингів і компаній. Це Северсталь, Череповецький сталепрокатний завод (ЧСПЗ) і Орловський сталепрокатний завод (ОСПАЗ), що входять до Северсталь-груп; підприємства Євраз-Холдингу - Західно-Сибірський металургійний комбінат (ЗСМК), Нижньотагільський металургійний комбінат (НТМК), Кузнецький металургійний комбінат (КМК) ; Магнітогорський калібрувальний завод (МКЗ) і Магнітогорський метизної-металургійний завод (МММЗ) у групі Магнітогорський металургійний комбінат (ММК); Чусовський і Виксунський металургійні заводи, що входять до Об'єднаної металургійну компанію (ОМК), а також Таганрозький металургійний завод (Тагмету), Сіверський і Синарський трубні заводи, що входять до Трубну металургійну компанію; підприємства Трансмашхолдингу - Бежицкого сталеливарний завод, Новочеркаський електровозобудівний завод (ЕВЗ), Брянський машинобудівний завод. Постачальниками РЖД є Чебоксарский «Промтрактор-Промлит», Первоуральский новотрубний завод і Новосибірський Металургійний завод (МОЗ) ім. Кузьміна та багато інших.

Організаційно до складу Росжелдорснаба ВАТ "РЖД" входять кілька структурних підрозділів, що надають послуги зі складської переробки вантажів, транспортної обробці рухомого складу:

 • Спеціалізоване управління з постачання залізничного транспорту запасних частин "Спецжелдорснаб", (Москва);

 • Північно-Західне управління з поставок продукції залізничного транспорту "Севзапжелдорснаб", (Санкт-Петербург);

 • Східно-Сибірське управління з постачання паливно-енергетичними ресурсами підприємств залізничного транспорту "Восттранстоп", (Іркутськ).

в тому числі склад тимчасового зберігання та митний склад у Москві, які надають повний комплекс складських послуг, включаючи перевалку з залізничного транспорту на автомобільний і назад, відправлення збірних вантажів.

Основна номенклатура поставляються матеріально-технічних ресурсів.

 • запасні частини для рухомого складу,

 • матеріали верхньої будови колії,

 • лісоматеріали,

 • будівельні та оздоблювальні матеріали,

 • прокат чорних і кольорових металів,

 • кабельна і електротехнічна продукція та обладнання,

 • транспортні засоби,

 • підйомно-транспортне обладнання,

 • дорожньо-будівельна техніка,

 • котли та котельно-допоміжне обладнання,

 • енергетичне вугілля, нафтопродукти,

 • Формений та спеціальний одяг та взуття, постільні приналежності.

Інші напрямки діяльності:

 • Імпорт обладнання, запасних частин і матеріалів для залізничного транспорту,

 • Експорт рухомого складу та запасних частин, обладнання, матеріалів, нафтопродуктів,

 • Збір і реалізація металобрухту,

 • Участь у розробці нових моделей одностроїв та спеціального одягу і взуття,

і багато іншого.

2.2. РІВЕНЬ ДОРОГИ. КОНФІГУРАЦІЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ДОРОГИ.

Закупівлі ж / д мають велику область: товарно-матеріальні цінності, паливо, масла й змащення, матеріали верхньої будови колії, будівельні матеріали, дороге обладнання і т.д. Закупівлі можуть виробляти служби, лінійні підприємства під виділені ліміти фінансування через конкурсну комісію Куйбишевської залізниці.

Служба матеріально-технічного постачання (далі НХ) складається з відділів: матеріалів, устаткування, запасних частин, паливного відділу.

Закупівлі служби НХ поділяються на централізовані і децентралізовані.

Централізовані закупівлі визначаються зазначенням Росжелдорснаба (РЖДС) № 501у 1.

Децентралізовані закупівлі все інше, але все ж ті і ці закупівлі визначаються остаточно при захисті заявки поквартально в РЖДС.

Децентралізовані закупівлі проводяться з суворим рівнем цін, які рекомендує РЖДС.

Однією з найважливіших завдань в системі матеріально-технічного забезпечення в умовах централізованих поставок продукції підрозділам залізничного транспорту, є забезпечення безпеки продукції - стану, при якому відсутня неприпустимий ризик, пов'язаний із заподіянням шкоди життю чи здоров'ю населення, навколишньому середовищу, майну фізичних осіб або юридичних осіб . Для здійснення поставлених завдань Росжелдорснаб організував заходи з управління якістю в системі матеріально-технічного забезпечення ВАТ «РЖД», і контролює відповідність продукції, що поставляється положенням законодавства і правових актів РФ, а також нормативним документам ВАТ «РЖД».

Традиційними проблемами у сфері закупівель є прозорість процедури та контроль якості продукції постачальників. У якійсь мірі вони є актуальними сьогодні для російських залізниць. Заходи, що вживаються для їх вирішення: контролювати якість і підвищувати прозорість закупівель Росжелдорснабу допомагають, як уже зазначалося, конкурсні процедури і централізовані закупівлі. Так, для участі в конкурсі всі претенденти повинні представити сертифікати на свою продукцію, а в ряді випадків і договір на супровід якості продукції з профільним інститутом, який проводить випробування матеріалу в процесі постачання, аналогічні сертифікаційним. Централізовані закупівлі, у свою чергу, дають додаткові важелі для впливу на постачальників в плані підвищення ними якості продукції та виконання ними своїх зобов'язань, зокрема - це жорсткі договору поставки з чіткими штрафними санкціями.

Крім цього, Росжелдорснаб приступив до здійснення трирічної програми реконструкції і модернізації нашої технічної бази - будує складські приміщення, системи охорони та автоматизованого керування, оновлює парк підйомно-транспортного устаткування. Ці заходи дозволять скоротити собівартість складської обробки вантажів, витрати на поточний і капітальний ремонт об'єктів, а також знизити можливі збитки і ризик втрати якості закупленої продукції від неналежного зберігання.

У цілому ж, процес проведення конкурсів уже досить налагоджений. Як правило, виникають проблеми носять в основному технічний характер і пов'язані з оформленням і подачею конкурсних пропозицій постачальниками. Дозволяються вони шляхом направлення запитів організатору. Але, як відомо, в будь-якому конкурсі є переможці і переможені, і тому ті, хто не виграв, як правило, висловлюють невдоволення результатами. Це природно, і Росжелдорснаб від цих учасників не відмахується. Всі претензії «Росжелдорснаб» обов'язково розглядає в установленому порядку, тобто протягом 30 днів з дня надходження запиту і за всіма пунктами даємо відповідь. Якщо учасник їм не задоволений, він може звернутися до Арбітражного суду. Проте хочу зауважити, за чотири роки не було жодного випадку, щоб підсумки конкурсу скасовувалися судом.

Існує перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації ССФЖТ, на таку продукцію інженери служби НХ повинні мати в наявності ці сертифікати, якщо дана продукція закуповується самостійно, то разом здачею лотів в ПРГ (постійно діючу групу) зобов'язані надавати сертифікати.

Так само є продукція, що підлягає звичайної сертифікації, тому на кожен вид продукції необхідно мати паспорт якості або сертифікат якості з відбитком ВТК.

Існують також гарантійні талони на продукцію того чи іншого виду.

У минулому році обсяг централізованих закупівель Росжелдорснаба склав 123 млрд. рублів. З цього обсягу приблизно 40% склало паливо, 15% - рейки і скріплення, 15% - залізничні колеса та бандажі, 30% коштів витрачено на інші матеріально-технічні ресурси. Це запчастини для локомотивів, електрообладнання, трансформатори, постільні приналежності, формений одяг, засоби індивідуального захисту та багато іншого. У натуральних показниках ВАТ «РЖД» щорічно закуповує близько 750 тис. тонн рейкового прокату, 200 тис. тонн залізничного кріплення, 300 тис. тонн суцільнокатаних коліс, 250 - 300 тис. тонн сортового металопрокату та продукції для подальшого переділу, 60 - 70 тис. тонн листового металопрокату, 30 тис. тонн трубного прокату. Загальний обсяг закупленої металопродукції становить більше 1,5 -1,6 млн. тонн на рік. Крім цього, Росжелдорснаб купує 3 млн. тонн дизельного палива (це майже 6% дизельного палива, що виробляється в країні), близько 4,5 млн. тонн вугілля, 880 тис. тонн мазуту, майже 170 тис. тонн бензину.

Постачальниками Росжелдорснаба є майже 100 відсотків того, що закуповує, виробляється вітчизняними підприємствами. Але до цих пір експлуатуються чеські локомотиви, тому відносно невеликий обсяг запчастин, виробництво яких до теперішнього часу не освоїла російська промисловість, Росжелдорснаб закуповує в Чехії. Крім того, у німецьких виробників закуповує в невеликих обсягах запчастини до вагонів виробництва НДР.

Звичайно, Росжелдорснаб зацікавлений в тому, щоб наша промисловість освоїла їх виробництво: це обходилося б дешевше. До того ж у Чехії багато заводів вже припинили випуск необхідних нам запасних частин. Росжелдорснаб програму імпорту заміщення пропонував усім російським заводам, але зацікавилися деякі - номенклатура дуже широка, а обсяг закупівель невеликий. Це не дуже велика проблема, але її треба вирішувати, поки не відбудеться заміна рухомого складу.

2.3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ НА

ПОСТАЧАННЯ

Перш ніж приступити до складання договору на постачання товарно-матеріальних цінностей необхідно вирішити з постачальником чи буде він виставляти транспортні накладні або залізничний тариф. Від цього обопільного рішення залежить, який вид договору буде у виконуючого інженера.

Після вибору договору оформляємо його, зі свого боку постачальник ставить друку, інженер робить аркуш обгрунтування до договору, де вказано номер протоколу рішення конкурсної комісії (він виграв лот) до договору готуватися специфікація, відповідна лоту (ціна, продукція, кількість), а також графік постачання на всю продукцію, зазначену в специфікації.

На аркуші обгрунтування необхідно погодити даний договір з начальниками: заст. начальника залізниці з економіки, заст. начальника залізниці з фінансів, головний бухгалтер дороги, відділ ціноутворення, відділ економічного захисту, юристи управління, головний інженер дороги. Після цього юрист управління дороги дає номер договору, і тільки після цього можна проводити оплату постачальнику. Але, перш за все оплата постачальнику проводитися тільки при наявності вантажу за фактом поставки. До підписання договору на постачання постачальник має право на завезення товарно-матеріальних цінностей споживачам згідно рішення конкурсної комісії, але оплата тільки за наявності номера договору.

2.3.1. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗАКУПІВЛІ П і НДРП.

Закупівлями матеріалів для верхньої будови шляху займаються служби П (Дистанція колії) та НДРП (Дирекція з ремонту колії).

Вони також укладають договори на поставку через конкурсну комісію тендерний комітет. Мають постачання, централізовану через Росжелдорснаб і децентралізовану за договорами, під виділені ліміти фінансування.

Служби самі займаються збором заявок від лінійних підприємств узагальнюють їх і надають у службу НХ, для того щоб, при здачі спільної заявки в Росжелдорснаб вона була повною, тобто в ній були присутні, повнота потреби Куйбишевської залізниці в яку входить: товарно-матеріальні цінності, паливо і МВСП (матеріали верхньої будови колії).

В іншому випадку Росжелдорснаб без хоча б однієї заявки не прийме загальну дорожню заявку.

Але всіма звітами за матеріалами верхньої будови колії (МВСП) займаються служби: Дистанція колії (П) та Дирекція з ремонту колії (НДРП), служба матеріально-технічного постачання (НХ) є в цьому випадку, що зв'язує ланкою по дорозі між товарно-матеріальними цінностями , паливом, і матеріалами верхньої будови колії (МВСП).

2.3.2. ЗАКУПІВЛІ У структурних підрозділах

Якщо мається на увазі лінійні підприємства, то вони мають право закуповувати продукцію, як, наприклад кисень, канцелярські товари, будівельні матеріали, або дрібний інструмент основну номенклатуру під всі види ремонту. Вони подають заявки в службу матеріально-технічного постачання - служба НХ, але вони повинні обов'язково враховувати свої ліміти (залишати ліміт на те, що вони хочуть закупити самостійно), тому що ліміт фінансування (попередній) дається планової економічною службою (НН) на всю продукцію , в якій вони потребують.

2.3.3. ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Спочатку Росжелдорснаб повідомляє дорогу про те, що необхідно здати заявку в строк до певного числа. Планова економічна служба НН спільно з фінансовою службою повідомляє попередні ліміти фінансування допустимо на 1 квартал певного року. Нашим економістам в службі НХ, а також усім службам і лінійним підприємствам.

У свою чергу лінійні підприємства, отримавши ліміти фінансування, починають складати заявку квартальну (або річну) згідно видів ремонту, норм, залишків та запасів. Заявка являє собою форму з обов'язковим зазначенням коду СКМТР (десятизначного) найменування, креслення, ГОСТУ, розміру, одиниці виміру, коду статті платіжного балансу, ціни (що діє на момент складання заявки), кількості 1 місяця, вартість 1 місяця і т.д. і загальної кварталу (або року).

Після в програмі R -3 кожне з лінійних підприємств створює на своєму рівні заявку набиваючи номенклатурні номери (код СКМТР) після того як вона повністю готова і відповідає виділеному ліміту фінансування, даному підприємству, підприємство ставить підтвердження того, що заявку він свою закінчив з урахуванням норм витрат, залишків та запасів.

Якщо це підприємство перебуває на чолі НОДХа (відділ матеріально-технічного постачання відділення дороги), то НОДХа починає перевірку цього підприємства, після чого якщо немає зауважень підтверджує на своєму рівні правильність складання заявки за всіма параметрами. Після чого НОДХ збирають склепіння по всіх своїм підприємствам, для того щоб показати службі НХ, що їх підрозділи готові до здачі заявки в НХ.

Після здачі на всіх рівнях заявки відкриваються в системі для розгляду їх у службі НХ, до кожного інженеру служби прив'язана номенклатура (група закупівель) кожен з інженерів перевіряє правильність заповнення, складання заявки переносить за вказівкою 501-р продукцію, що підлягає централізованого постачання через Росжелдорснаб.

Після чого збирається звід по дорозі по всій номенклатурі, додаємо заявку П і НДРП по МВСП і у встановленій формі відправляємо заявку в Росжелдорснаб.

Звичайно, після цього допускаються коригування, виправлення помилок до приїзду в Росжелдорснаб на захист заявки.

Функції підрозділів і структур у процесі закупівель.

Служба також перед здачею заявки від лінійного підприємства проводять перевірку правильності заявленої продукції в кількості за нормами чи заявлена, чи немає залишків, перевіряють ліміти фінансування і чи залишили підприємства для себе запас ліміту, який їм необхідний на самостійні закупівлі.

2.4. Організація складського господарства

Сировина, матеріали, напівфабрикати, паливо й інші матеріальні цінності на заводах і фабриках зберігаються на складах. Склад, кількість та розміри останніх залежать від номенклатури та кількості споживаних матеріальних цінностей. На великих підприємствах кількість складів нерідко досягає декількох десятків.

Види складів.

Фабрично-заводські склади поділяються на матеріальні, виробничі, збутові та ін Матеріальні, чи постачальницькі склади призначені для зберігання надходять ззовні сировини, матеріалів, палива і напівфабрикатів.

У виробничих складах зберігаються напівфабрикати власного виробництва, інструменти, запасні частини для обладнання.

Збутові склади призначені для зберігання готової продукції та відходів виробництва. Інші склади використовуються для зберігання резервного обладнання і для інших потреб.

Кількість, склад, ємність і спеціалізація складів утворять структуру складського господарства підприємства. Організація складів, їхнє технічне оснащення й розміщення на території заводу і фабрики мають істотне значення для роботи та економіки підприємства. Організація складського господарства впливає на пропускну здатність складів, трудомісткість і собівартість складських робіт, на величину внутрішньозаводських транспортних витрат і т. д.

По рівні спеціалізації матеріальні склади поділяються на спеціалізовані та універсальні. Зазвичай склади оснащуються стелажами, що розміщуються таким чином, щоб ефективно використовувати всю їх кубатуру. Матеріали зберігаються у стандартній тарі, яка зручно розміщується на стелажах і легко перевозиться за допомогою транспортерів і штабелеукладчиков.

Організація складських робіт.

Здійснювані на матеріальних складах роботи можна звести до наступних основних операцій: приймання матеріалів, розміщення, зберігання, підготовка до виробничого споживання, відпустка виробничим і іншим ділянкам підприємства й облік матеріальних цінностей.

Вступники на склад матеріали проходять кількісну та якісну прийомку. Кількісна приймання полягає в перевірці відповідності фактичної наявності матеріалів зазначеному в супровідних документах. Первісна перевірка вступників ззовні вантажів виробляється представником підприємства на залізничній станції. Тут перевіряється число прибулих місць, цілість упаковки, іноді вагу вантажу. Якщо встановлюється розбіжність між фактичною наявністю і тим, що зазначене в супровідних документах, то на залізничній станції складається так званої комерційний акт для пред'явлення претензій винуватцеві недостачі - постачальника чи транспортної організації.

Якщо ж кількість матеріалу, що надійшов по зовнішньому огляду не викликає сумніву, то вага його на станції прибуття звичайно не перевіряється. Такий матеріал вибірковим шляхом перевіряється на складі підприємства. При виявленні в результаті перевірки розбіжності між кількістю за документами і фактичним наявністю складається акт для пред'явлення його постачальнику.

Поряд з кількісною перевіркою на складах проводиться якісна приймання. Вона здійснюється органами технічного контролю із залученням у необхідних випадках лабораторій. Якісною перевіркою встановлюється відповідність отриманих матеріалів стандартам або технічним умовам. При невідповідності матеріалу стандарту або технічним умовам викликається представник постачальника і складається акт про непридатність матеріалу. Якщо ж партія непридатного матеріалу невелика або представник постачальника не може прибути, то акт про непридатність складається комісією підприємства із залученням представника незацікавленої організації. Акт надсилається постачальнику з одночасним запитом, як вчинити з забракованими матеріалом. Останній, до вказівки власника перебуває у споживача на відповідальному зберіганні в особливо відведеному місці. Як правило, якісна перевірка матеріалів і напівфабрикатів проводиться тільки по особливо відповідальним їх видами, так як величезна більшість постачальників саме перевіряє якість своєї продукції перед її відправленням.

Прийняті на склад матеріали розміщаються з дотриманням певних вимог обліку та зберігання. При цьому кожен матеріал повинен розміщуватися на складі з урахуванням того, щоб забезпечити збереження кількості і якості матеріалів. Матеріали однакового найменування розміщаються на одній ділянці, матеріали важкі та громіздкі повинні розміщуватися ближче до місця видачі.

На більшості промислових підприємств при матеріальних складах існують спеціальні ділянки підготовки матеріалів до виробництва. Так, у централізованому порядку на багатьох заводах і фабриках організований розкрій чорних металів, лісу та інших матеріалів. Це дає можливість більш економно використовувати матеріал, застосовуючи методи комбінованого розкрою, використовуючи відходи для виробництва більш дрібних деталей і т. д.

Одним з видів підготовки матеріалів до виробництва є комплектування матеріалів і напівфабрикатів перед відпусткою їх виробничим цехам. Відпустка матеріалу цехам здійснюється на підставі встановлених лімітів для кожного цеху. Залежно від типу виробництва і характеру матеріалів застосовується різний порядок відпустки матеріалів.

Основні матеріали у масовому і великосерійному виробництві відпускаються по планкартам. Планкарта представляє документ, що складається відділом постачання або планово-виробничим відділом, у якому вказується встановлений цеху місячний ліміт по кожному виду матеріалу, а також строки і партії подачі. Відповідно до планкартами склад своїми транспортними засобами доставляє кожному цеху у встановлені терміни партії матеріалів і напівфабрикатів. Відпуск матеріалів оформляється приймально-здавальними накладними.

На підприємствах серійного й одиничного виробництва основні й допоміжні матеріали, а також допоміжні матеріали в масовому і великосерійному виробництві відпускаються по разових вимог відповідно до лімітними картами і відомостями. Відпустка оформляється накладними або розписками одержувача в лімітних картах або відомостях.

Для забезпечення нормальної роботи підприємства дуже важливо організувати оперативне регулювання запасів. З цією метою встановлюється контроль за станом гарантійних запасів на складах. Якщо частина гарантійних запасів починає видаватися в цехи, то це служить сигналом того, що нормальний хід виробництва може бути порушений. Про це ставляться до відома органи матеріально-технічного постачання. Таку ж реакцію повинні викликати факти перевищення розмірів запасів, встановлених по категоріях матеріальних ресурсів. Таким чином, склади не тільки виконують функції зберігання й підготовки матеріалів до видачі їх у виробництво, але й допомагають оперативно регулювати їх споживання.

Служба матеріально-технічного постачання дороги в безпосередньому підпорядкуванні має Головний матеріальний склад Куйбишевської залізниці (див. ріс.2.4.1.), Який у свою чергу знаходиться на станції Самара і займає загальну площу завдовжки близько 5 км (див. рис. 2.4. 2.).

Рис. 2.4.2. Головний матеріальний склад

Найменування об'єктів:

1 - склад електрообладнання;

2 - склад металопрокату;

3 - склад спецодягу;

4 - склад лаки, фарби, хімреактиви;

5 - склад СЦБ, зв'язок;

6 - склад будматеріалів;

7 - склад запчастин;

8 - склад інструменту;

9 - склад обладнання;

10 - склад (новий корпус);

11 - гараж електронавантажувачів;

12 - гараж автотранспорту;

13 - адміністративний корпус;

14 - підсобне приміщення;

15 - майстерні;

16 - металлоплощадка;

17 - тросомоталка;

18 - трансформаторна підстанція;

19 - насосна пожежогасіння;

20 - червоний куточок;

21 - пост охорони;

22 - прохідна ГМС.

Комори НОДХ

Рис. 2.4.1. Організаційна структура органів матеріально-технічного забезпечення залізниці

Розглянемо відпустку товарно-матеріальних цінностей по скарбниць за 2005 рік таблиця 2.4.1.

Таблиця 2.4.1.

Відпуск товарно-матеріальних цінностей по скарбниць за 2005 рік

комори

Відпустка ТМЦ

У т.ч. НОДХ

Іншим

організаціям

% В заг.

обсязі

1

143703,4

95247

48456,4

8

2

89051

63595

25456

4,9

3

138158,9

102307

35851,9

7,7

4

105468

66647

38821

5,9

5

196378,4

134245

62133,4

10,9

6

85497

59466

26031

4,7

7

761100,5

529147

231953,5

42,3

8

280804,8

130236

150568,8

15,6

Всього

1800162

1180890

619272

100

Відпуск товарно-матеріальних цінностей по складу на адресу НОДХа становив 65,6% від загального обсягу відпуску товарно-матеріальних цінностей розглянемо гістограму 2.4.1.

Гістограма 2.4.1.

Відпуск товарно-матеріальних цінностей по складу на адресу НОДХа

З гістограми видно, що обороти товарно-матеріальних цінностей в 7 комори перевищують, в порівнянні з іншими коморами, так як у цієї комори знаходяться запчастини для локомотивів, пасажирських поїздів та іншого залізничного транспорту.

Розглянемо таблицю 2.4.2., Скільки було відпущено структурним підрозділам за 2005 рік

Таблиця 2.4.2.

Відпустка структурним підрозділам за 2005 рік

НОДХ

2004

2005

% В загальному обсязі реалізації в 2004 р.

% В загальному обсязі реалізації в 2005 р.

Кількість вагонів відправ. На адресу НОДХ з НХГ

1 (Пенза)

350467,9

344979

30,4

29,2

194

4 (Дема)

482427

444420

34,2

37,6

198

5 (Ульяновськ)

213585,4

177925

15,9

15,1

105

6 (Сизрань)

253734,7

213566

16,6

18,1

119

Абдулино

19210


2,9


24

Всього

1319425

1180890

100

100

640

З гістограми видно, що відпустка структурним підрозділом знизився в 2005 році в порівнянні з 2004 роком.

 1. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЦІ

  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ КОНТРОЛЮ СТАНУ ЗАПАСІВ

Поняття матеріального запасу є одним з ключових в логістиці.

Матеріальні запаси - це що знаходяться на різних стадіях виробництва і обігу продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання і інші товари, які очікують вступу в процес особистого чи виробничого і торгового процесу при мінімальних витратах на утримання запасів.

Види матеріальних запасів.

Управління запасами на кожній з ділянок має свою специфіку.

На шляху перетворення сировини в кінцевий виріб і подальшого руху цього виробу до кінцевого споживача створюються два основних види запасів:

  • Запаси виробничі;

  • Запаси товарні.

Кожен, з яких у свою чергу ділиться на три види:

 • Запаси поточні;

 • Запаси страхові;

 • Запаси сезонні.

Основні види запасів представлені на рис. 3.1.1.

Охарактеризуємо кожен з названих видів запасів. Запаси виробничі - запаси, що знаходяться на підприємствах усіх галузей, сфери матеріального виробництва, призначені для виробничого споживання. Мета створення виробничих запасів - забезпечити безперебійність виробничого процесу.

Запаси товарні - запаси готової продукції у підприємств виробників, а так само запаси на шляху проходження товару від виробника до споживача, тобто на підприємствах оптової, дрібнооптової та роздрібної торгівлі, в заготівельних організаціях і запаси в дорозі.


Рис. 3.1.1. Основні види запасів

Запаси товарні поділяються, у свою чергу, на запаси товарні засобів виробництва і запаси товарні предметів споживання. Наприклад, запаси готового металопрокату на складах служби матеріально-технічного постачання Куйбишевської залізниці відносяться до товарних запасах засобів виробництва. Як вже зазначалося, і виробничі, і товарні запаси ділять на поточні, страхові та сезонні.

Запаси поточні - основна частина виробничих і товарних запасів. Ця категорія запасів забезпечує безперервність виробничого або торгового процесу між черговими поставками. Величина поточних запасів постійно змінюється (запас як би «випливає», забезпечуючи потреби виробничого або торгового процесу).

Запаси страхові - призначені для безперервного забезпечення матеріалами або товарами виробничого або торгового процесу в разі непередбачених різних обставин, наприклад, таких, як:

 • відхилення в періодичності й величині партій постачань від передбачених договором;

 • у випадках можливих затримок матеріалів чи товарів в дорозі при доставці від постачальників;

 • у разі непередбаченого зростання попиту.

Страховий запас, таким чином, є своєрідним амортизатором, який дозволяє відчувати себе комфортно і не «набивати гуль на вибоїнах погано відрегульованих господарських відносин і точного прогнозу». Однак за комфорт покладено платити. При нормальному ході виробничого або торгового процесу величина страхового запасу, на відміну від поточного, не змінюється.

Запаси сезонні - утворюються при сезонному характері виробництва, споживання або транспортування. Прикладом сезонного характеру виробництва може служити виробництво сільськогосподарської продукції. Сезонний характер споживання має споживання бензину під час жнив. Сезонний характер транспортування обумовлений, як правило, відсутністю постійно функціонуючих доріг.

Управління запасами передбачає організацію контролю їх фактичного стану.

Контроль стану запасів - це вивчення і регулювання рівня запасів виробничо-технічного призначення, виробів народного споживання з метою виявлення відхилень від норм запасів і прийняття, оперативних заходів до ліквідації відхилень.

Необхідність контролю стану запасів обумовлена ​​підвищенням витрат у разі виходу фактичного розміру запасу за рамки, передбачені нормами запасу. Контроль стану запасу проводиться на основі даних обліку запасів і може здійснюватися безперервно, або через певний періоди.

Контроль стану запасів на підприємстві може здійснюватися за допомогою інформаційних технологій.

Орієнтовна класифікація систем контролю запасів представлена ​​на рис. 3.1.1.

Запас матеріалів на складі є змінною величиною. Її зростання або зниження залежить від обсягу надходження та відпуску матеріалів. Кожному матеріального складу встановлюється норма запасу, яка розраховується в грошовому і натуральному вираженні, а також в днях середнього терміну зберігання матеріалів на складі. Від величини запасу залежить потреба в складській площі та обладнання для зберігання і транспортування матеріалів. Запас матеріалів постійно повинен знаходиться в межах встановленого нормативу. В іншому випадку можуть утворитися наднормативні запаси або буде відчуватися нестача матеріалів і перебої в постачанні ними виробництва.

Таблиця 3.1.1.

Запаси товарно-матеріальних цінностей Куйбишевської залізниці

Запаси ТМЦ

Запаси на початок року


2004

2005рік

% Зростання, зниження

Матеріали

% До загальних запасах

1053828

61%

1003963

47,4%

95,3%

-13,6%

Паливо

% До загальних запасах

120453

7%

194956

9,2%

161,9%

2,2%

Мастило

% До загальних запасах

290401,7%

35405

2%

121,9%

0,3%

Матеріали верхньої будови шляхів сполучення (МВСП)

% До загальних запасах

524025


30,3%

883515


41,7%

168,6%


11,4%

Разом запаси

1727346

2117839

122,6%

У цілому по дорозі запаси товарно-матеріальних цінностей 2004 року зросли на 22,6% в порівнянні з попереднім роком. Зростання палива до загального обсягу 2004 року склав 2,2%, змащення - 0,3%, матеріали верхньої будови шляхів сполучення - 11,4% по відношенню до 2003 року. Зростання запасів пов'язані з накопиченням МВСП, які необхідні для проведення літніх колійних робіт.

Середній залишок матеріалів на складі обчислюють як середньоарифметичну величину за аналізований період часу місяці,

Про ср = О 1 + О 2 + О 3 + ... + О n

n; де

О 1 + О 2 + О 3 + ... + О n середні залишки матеріалів за відповідні місяці;

n - число місяців у періоді.

4. ПРОГРАМА РЕКОНСТРУКЦІЇ І МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ВАТ «РЖД» НА

2006-2008 рр.

За два роки реформування залізничної галузі ВАТ «РЖД» вдалося досягти значних успіхів у налагодженні системи матеріально-технічного постачання галузі, зазначає директор Росжелдорснаба - філії ВАТ «РЖД» А. А. Мерсіянов. До 2005 року завдяки укладеним довгостроковим контрактам та проведеної на промислових підприємствах модернізації виробництва Росжелдорснабу практично вдалося зняти дефіцит по основній номенклатурі запасних частин для ремонту вантажних вагонів та іншої техніки. Однак при цьому технічна база служб матеріально-технічного постачання (МТС) не отримувала коштів на оновлення з початку 90-х років і в даний час знаходиться в критичному стані, що негативно відбивається на ефективності їх роботи. Частина будівель знаходиться в аварійному стані, не відповідає нормам протипожежної безпеки, вимагає утеплення, оснащення засобами контролю за збереженням. Середній рівень зносу складських приміщень усіх служб матеріально-технічного постачання складав 66%. Знос вантажно-розвантажувальної техніки в середньому становив 78%, а по ряду доріг перевищував 90%. Експлуатація механізмів з такої зношеності призводить до частих простоїв і затримками, перевитрати грошових коштів у разі їх ремонту та залучення сторонньої вантажопідйомної техніки. Вартість запасних частин та ремонту в деяких випадках перевищує вартість нових механізмів. Ситуація, що склалася в сфері матеріально-технічного забезпечення залізниць вимагає оновлення і модернізації основних фондів, парку підйомно-транспортного устаткування, а також вдосконалення організації та використання автоматизованої системи управління матеріально-технічним постачанням залізниць.

Для приведення системи матеріально-технічного постачання Росжелдорснабом у відповідність з існуючими і перспективними вимогами була розроблена цільова інвестиційна програма з її реконструкції та модернізації.

Дана програма відповідає Стратегічної програми розвитку ВАТ «Російські залізниці», в якій в числі основних цілей позначені підвищення виробничо-економічної та фінансової ефективності діяльності. Так, програма передбачає приведення у відповідність потужностей та структури основних фондів масштабами бізнесу ВАТ «РЖД»; заміщення вибувають основних засобів на сучасні високоефективні аналоги із збільшенням їх фондовіддачі; зниження зносу основних фондів на основі нарощування обсягів капіталовкладень і підвищення ефективності проведеної інвестиційної політики. І це, зокрема, було ще раз підтверджено на недавній зустрічі глави ВАТ «РЖД» з президентом країни, в ході якої йшлося про підсумки роботи компанії в минулому році та завдання на майбутнє.

Серед цих завдань Президент ВАТ "РЖД" Володимир Якунін назвав однією з найважливіших саме зниження зносу основних засобів.

Відповідно до цільової програмою загальний обсяг планованих на 2006-2008 рр.. інвестицій складе 748,8 млн. рублів без урахування ПДВ, в тому числі по роках реалізації:

2006 - 230 млн. руб.

2007 - 250,8 млн. руб.

2008 - 268 млн. руб.

Основний обсяг виділених інвестицій буде спрямовано на фінансування придбання машин і устаткування (66% від загального обсягу) і будівельно-монтажні роботи (34% від загального обсягу). Реалізація програми дозволить скоротити собівартість складської обробки вантажів за рахунок економії експлуатаційних витрат. Модернізація технічної бази служб матеріально-технічного постачання дозволить понизити витрати в середньому на 16% в порівнянні з витратами на експлуатацію морально і фізично зношених фондів, скоротити витрати на поточний і капітальний ремонт об'єктів на 79%, скоротити можливі збитки від неналежного зберігання товарно-матеріальних цінностей , ліквідації наслідків пожеж, аварій.

Виконання інвестиційної програми було розпочато вже в 2005 році, зокрема, на закупівлю обладнання по дорогах було витрачено 170 млн. руб. У середньому, кожна служба матеріально-технічного постачання залізниці отримала обладнання на суму від 8 до 16 млн. крб.

Для служб матеріально-технічного забезпечення залізниць закуповувалася в основному вантажопідйомна техніка та автотранспорт. Зокрема, були закуплені 134 дизельних автонавантажувача вантажопідйомністю 1,5, 3 і 5 тонн; мостові, козлові і баштові крани, автокрани, всього 18 одиниць, 17 вантажних автомобілів КАМАЗ, 23 вантажних і легкових автомобілів ГАЗ.

Оснащення складських господарств сучасними навантажувальними механізмами дозволило збільшити швидкість вантажно-розвантажувальних робіт, прискорити оборот вагонів і вантажів, знизити експлуатаційні витрати, значно поліпшити умови праці робітників складів. При цьому централізована закупівля техніки дозволила знизити вартість придбання техніки до 20% за рахунок об'єднання замовлень всіх служб в один лот і уніфікації номенклатури закуповуваної техніки.

Близько 150 млн. руб. у 2005 році було спрямовано на будівництво та реконструкцію будівель і споруд. Основні об'єкти, введені в 2005 році - два склади на Забайкальської залізниці, реконструкція будівель адміністративно-побутового комплексу Північно-Кавказької і Південно-Уральської залізниць, головний матеріальний склад Свердловської залізниці. На ці об'єкти було спрямовано 100 млн. руб., На решту коштів було проведено опалення та пожежна сигналізація на склади служб матеріально-технічного постачання інших доріг.

Як відзначає служба Північної залізниці в результаті застосування нової техніки - козлового крана та восьми автонавантажувачів - час вантажно-розвантажувальних робіт на складах служби скоротилося на 13%, простій вагонів скоротився на 19%. Схожі результати відзначають і на інших дорогах, при цьому зношеність техніки і витрати на її ремонт знизилися в середньому на 12-15%.

Вже перший неповний рік роботи по централізованій програмі показав значне поліпшення економічних показників, при цьому слід враховувати, що здійснення ряду проектів, особливо в будівництві, вимагає більш тривалих циклів реалізації.

ВИСНОВОК

Процес виготовлення виробів для підприємства неможливий без надходження матеріалів та знарядь праці. Перебої в постачанні наводять, особливо в поточному виробництві, до порушення ритмічної роботи. Тому основними завданнями матеріально-технічного забезпечення є:

а) чітка організація комплексного постачання усіма матеріальними засобами підприємств;

б) раціональне використання засобів і предметів праці, контроль за дотримання встановлених норм;

в) раціональна організація складського зберігання всіх матеріальних цінностей.

Організація і планування матеріально-технічного забезпечення повинні сприяти виконанню завдань, що стоять перед ним. Тому необхідно:

а) визначити потребу підприємства в предметах матеріально-технічного забезпечення в планованому періоді;

б) мобілізувати внутрішні резерви, замінити дефіцитні і дорогі матеріали іншими (без погіршення якості продукції);

в) економно використовувати матеріальні ресурси;

г) забезпечити своєчасне надходження сировини, матеріалів і металів у виробництві;

д) сприяти впровадженню передових, прогресивних норм витрати коштів на одиницю продукції, заснованих на передовому досвіді та розробці плану організаційно-технічних заходів щодо впровадження цих прогресивних норм;

і) визначити розмір потрібних підприємству складських запасів товарно-матеріальних цінностей у планованому періоді.

Для складання плану матеріально-технічного постачання велике значення має своєчасне проведення підготовчих робіт, в тому числі виявлення номенклатури коштів, потрібних підприємству в планованому періоді; розробка планових цін (з урахуванням витрат по заготівлі і доставці) і цінників на предмети матеріально-технічного постачання; встановлення норм витрати вихідних матеріалів на одиницю готової продукції; аналіз звітних даних щодо матеріально-технічного постачання і розробка вихідного початкового варіанту плану організаційно-технічних заходів щодо підвищення ефективності виробництва, спрямованих на поліпшення використання коштів на підприємстві і раціональну організацію матеріально-технічного постачання.

Номенклатура матеріальних засобів, які необхідні підприємству для нормального функціонування і виконання виробничого завдання планованому періоді, залежить від номенклатури і асортименту продукції, що випускається та прийнятої методики її виробництва.

Асортимент і номенклатура продукції, що випускається, а також методика виробництва можуть змінюватися в різні відрізки планованого періоду під впливом тих чи інших організаційних і технічних заходів. Тому номенклатура предметів матеріально-технічного постачання на підприємствах може змінюватися і звичайно змінюється в окремі відрізки планованого періоду відповідно до зміни номенклатури і асортименту продукції, а також і технології її виробництва.

Перелік потрібних підприємству в планованому періоді в окремих його частинах коштів повинен бути точним і вичерпним, відображає можливість заміни одних матеріалів іншими.

З огляду на доцільність відокремленого зберігання, все потрібні для роботи матеріальні ресурси розбивають на такі групи: сировина і основні матеріали; допоміжні матеріали; паливо (тверде, рідке, газоподібне); запасні деталі машин, малоцінний інвентар та інструменти; тара і пакувальні матеріали; мастильні матеріали; конторські та господарські матеріали; спецодяг; ремонтно-будівельні матеріали.

Велике значення має розмежування всіх матеріалів у межах зазначених груп на фондованим, централізовано плановані, одержувані за попередніми заявками і придбані в порядку самозаготовок. Такий поділ дозволяє керівництву підприємства намітити план конкретних дій із забезпечення своєчасного надходження матеріалів на склади підприємства та організувати контроль роботи відділу постачання.

Розподіл всіх вихідних матеріалів на основні та допоміжні наведено в галузевих інструкціях, які й слід керуватися.

На підставі робіт, проведених в підготовчому періоді розробки плану матеріально-технічного постачання, складається проект контрольних показників по матеріально-технічному постачанню підприємства, представлений у господарську вищестоящу організацію.

Після проведення підготовчої роботи та отримання контрольних показників по матеріально-технічному постачанню приступають до складання плану постачання. Для цього визначають кількість матеріальних ресурсів, що має бути надано в розпорядження виробничих цехів у планованому періоді (видаткове кількість); розраховують очікувані залишки матеріальних цінностей на складах підприємства на початок, а що знаходяться в дорозі - на початок і кінець запланованого періоду визначають кількість коштів , що має бути заготовлено в планованому періоді (заготівельне кількість); складають остаточний варіант плану організаційно-технічних заходів, спрямованих на поліпшення організації постачання і використання матеріальних ресурсів на підприємстві.

Розрахунок витратного кількості основних матеріалів, необхідного для виконання виробничого завдання планованому періоді і забезпечення нормального перебігу виробничого процесу, є найбільш важливим етапом в плануванні матеріально-технічного постачання підприємства.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Адамова Н.А., Йохна В.А., Малова Т.Л., Пєнкін Т.Є. Організація і планування виробництва швейної промисловості, - Київ: "Вища школа", - 1994.

 2. Кім С.А., Пушкін П.С., Овчинников С.І. Організація і планування промислового виробництва, - Мінськ: "Вишейшая школа", - 1980.

 3. Кожекін Г. Я., Синиця Л. М. Організація виробництва, - Мінськ: ІП "Екоперспектіва", - 1998.

 4. Кокеткин П.П., Доможиров Ю.О., Нікітіна І.Г. Планування і управління на швейних підприємствах (Довідник), - Москва: Легпромбитіздат, - 1986.

 5. Організація і планування машинно-будівельного виробництва, - Під ред. М.І. Іпатова, В.І. Постнікова, М.К. Захарової, - Москва: "Вища школа", - 1988.

 6. Організація, планування і управління діяльністю промислових підприємств, - Під ред. С.Є. Каменіцер, Ф.Ф. Русинова, - Москва: "Вища школа", - 1984.

 7. Організація, планування і управління діяльністю промислових підприємств, - Під ред. С.Є. Каменіцер, - Москва: "Вища школа", - 1976.

 8. Сергєєв І.В. Економіка підприємства, - Москва: "Фінанси і статистика", - 1997.

1 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 501у. ПРО ПОРЯДОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАТ «РЖД».

З метою формування ефективної системи управління матеріально-технічним забезпеченням ВАТ «РЖД», скорочення витрат на придбання матеріально-технічних ресурсів (далі МТР) на основі укрупнених оптових закупівель:

1. підготувати та затвердити перелік матеріально-технічних ресурсів, що підлягають поставці за рахунок централізуемих грошових коштів через Росжелдорснаб - філія ВАТ «РЖД» і довести його до відома філій ВАТ «РЖД»,

2. забезпечити укладання договорів на закупівлю МТР на основі конкурсного відбору та їх поставку філіям ВАТ «РЖД» у заявлених ними обсягах і в рамках платіжного балансу, забезпечивши при цьому загальний рівень централізації не нижче 70%, а по закупівлях не нижче 100%,

3. при укладенні договорів поставки та здійсненні закупівель керуватися цінами, рекомендованими цінової комісією ВАТ «РЖД», а також, що склалися в ході проведення при укладенні договорів поставки та здійсненні закупівель керуватися цінами, рекомендованими цінової комісією ВАТ «РЖД», а також, що склалися в ході проведення конкурсних процедур,

4. не допускати без узгодження з Росжелдорснабом ВАТ «РЖД» випадків самостійної закупівлі МТР, що входять до переліку, зазначеного в пункті 1 цього розпорядження,

5. направляти щоквартально, не пізніше, ніж за 30 днів до початку планованого кварталу поставки, в Росжелдорснаб ВАТ «РЖД» за встановленою ним формою повну потребу в МТР закуповуються у централізованому порядку,

6. здійснювати децентралізовані закупівлі МТР тільки через служби матеріально-технічного забезпечення філій ВАТ «РЖД»,

7. надавати відомості про проведені децентралізованих закупівлі МТР надавати в Росжелдорснаб ВАТ «РЖД» щокварталу, не пізніше 15 числа місяця, наступного за останнім місяцем кожного кварталу,

8. при формуванні платіжного балансу філії планувати, узгоджувати з Росжелдорснабом ВАТ «РЖД» та подавати на затвердження в апарат управління ВАТ «РЖД» витрати на централізовану закупівлю МТР через Росжелдорснаб ВАТ «РЖД», а також кошти на відшкодування залізничного тарифу постачальникам МТР,

9. забезпечити контроль за виконанням пунктів 4 і 8 цього розпорядження структурними підрозділами філій,

10. надати в Росжелдорснаб ВАТ «РЖД» перелік номенклатури МТР, що поставляються філіями ВАТ «РЖД» для потреб ВАТ «РЖД» (внутрішньогалузева кооперація),

11. не допускати закупівлі МТР з порушенням порядку, передбаченого цим розпорядженням,

12. при формуванні платіжних балансів філій ВАТ «РЖД» передбачати окремим рядком кошти для оплати МТР, що закуповуються через Росжелдорснаб ВАТ «РЖД» за рахунок централізуемих ресурсів та відшкодування вартості залізничного тарифу постачальникам МТР,

13. з метою безперебійного централізованого забезпечення філій ВАТ «РЖД» МТР здійснювати своєчасне перерахування грошових коштів в обсягах, затверджених платіжними балансами філій ВАТ «РЖД».

14


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Диплом
301кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація матеріально технічного постачання
Ресурсне забезпечення Особливості прогнозування матеріально-технічного постачання в перехідний
Організація технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення машинно-тракторного
Організація постачання підприємств громадського харчування сировиною напівфабрикатами і матеріально
Організація матеріально-технічного забезпечення на ТОВ Витязь
Організація матеріально технічного забезпечення на ТОВ Витязь
Життєзабезпечення населення та організація матеріально-технічного забезпечення при затопленнях викликаних
План матеріально технічного забезпечення
Оптимізація матеріально технічного забезпечення підприємства
© Усі права захищені
написати до нас