Організація діяльності ВАТ Альфа-Банк

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст.
ВСТУП
РОЗДІЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
І АНАЛІЗ ГАЛУЗІ
1.1. Характеристика ВАТ «Альфа-банк»
1.2. Організаційне пристрій комерційного банку (ВАТ «Альфа-банк»)
1.3. Аналіз положення банківської галузі
РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ ВАТ «АЛЬФА-БАНК» І ДІАГНОСТИКА РИЗИКУ БАНКРУТСТВА
2.1. Аналіз майнового стану ВАТ «Альфа-Банк»
2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ «Альфа-Банк»
2.3. Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Альфа-Банк»
2.4. Оцінка ділової активності
РОЗДІЛ III. ДІЯЛЬНІСТЬ ВАТ «АЛЬФА-БАНК»
3.1. Послуги і продукти ВАТ «Альфа-Банк», що надаються для клієнтів фізичних осіб
3.2. Аналіз трудових ресурсів
3.3. Переваги ВАТ «Альфа-Банк»
Розділ IV. ПРОЕКТ МЕРОПРЯТІЙ ПО ВИХОДУ З КРИЗИ
4.1. Необхідність антикризового підходу до банківської системи
і застосування закордонного досвіду
4.2. Необхідність збереження та вдосконалення «Альфа-Банком» своїх позицій
ВИСНОВОК
Список використаної літератури
ДОДАТКИ
ВСТУП.
Розвиток російської економіки безпосередньо залежить від стану банківської системи, фінансування та обслуговування підприємств комерційними банками. Необхідної для цього передумовою є забезпечення сталого положення самих банків.
Російська банківська система поки що не повною мірою відповідає вимогам розвивається, і потребує зміцнення. Розвиток економіки Росії стримується нерозвиненістю і нестійкістю банківського сектора, а також його обмеженою здатністю акумулювати кошти підприємств і населення, такі необхідні для кредитування інвестицій та оновлення основних фондів матеріального виробництва.
Практично з самого свого заснування російські банки функціонували в критичних економічних умовах на стихійно розвивається фінансовому ринку. З іншого боку швидкий розвиток російського фінансового ринку на тлі глобалізації та інтернаціоналізації фінансових ринків робить його все більш цивілізованим і подібним сучасним західним фінансовим ринкам, яким притаманні інші ризики і кризові ситуації, досвіду, подолання яких російські банки поки не накопичили внаслідок свого порівняно нетривалого існування.
Таким чином, має місце протиріччя між необхідністю антикризового підходу до управління комерційними банками та відсутністю комплексних і сучасних методик профілактики та подолання кризових явищ.
Проблема антикризового управління порівняно нова для російських банків, які вперше зіткнулися з кризою ліквідності на міжбанківському ринку в серпні 1995 р., в результаті якого сотні банків позбулися ліцензій. Найбільший імпульс до вивчення даної проблеми був даний кризою серпня 1998 р., що спричинило хвилю банкрутств банків, у тому числі найбільших, після якого з'явився ряд вітчизняних досліджень, присвячених реструктуризації банківської системи, аналізу стійкості комерційних банків. Законодавчими зборами та Банком Росії була розроблена і прийнята нормативна база з питань банкрутства, реструктуризації та фінансового оздоровлення кредитних організацій, створено Агентство з реструктуризації кредитних організацій.
Метою написання даної роботи є звіт з виробничої практики, опис місця проходження практики, аналіз його цілей, функціонування, економічних результатів і т.д.
Метою проходження практики є:
· Закріплення і поглиблення теоретичних знань з прослуханих за час навчання в університеті дисциплін;
· Знайомство з реальною практичною роботою підприємства;
· Набуття навичок практичної роботи.
Завданнями практики є:
· Вивчення організаційної структури бази практики, особливостей функціонування об'єкта, уявлення організаційних структур у вигляді схем;
· Аналіз функцій підприємства;
· Вивчення конкретної фінансової, виробничої та іншої ділової документації;
· Знайомство з питаннями техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.
При написанні даної роботи я користувалася різними джерелами, такими як конкретна фінансова, виробнича та інша ділова документація, засоби масової інформації, Інтернет та власні спостереження в ході практики.
РОЗДІЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ ГАЛУЗІ.
1.1. Характеристика ВАТ «Альфа-банк».
Альфа-Банк заснований в 1990 році. Альфа-Банк є універсальним банком, що здійснює всі основні види банківських операцій, представлених на ринку фінансових послуг, включаючи обслуговування приватних і корпоративних клієнтів, інвестиційний банківський бізнес, торговельне фінансування та управління активами.
Альфа-Банк є одним з найбільших банків Росії за величиною активів і власного капіталу. За даними аудованої фінансової звітності (МСФЗ) за 2006 рік, активи групи «Альфа-Банк», куди входять ВАТ «Альфа-Банк», дочірні банки та фінансові компанії, склали 15,2 млрд. доларів США, сукупний капітал - 1,3 млрд. доларів США, кредитний портфель за вирахуванням резервів - 9,5 млрд. доларів США. Чистий прибуток за підсумками за 2006 року склала 190,3 млн. доларів США (за підсумками 2005 року - 180,6 млн.).
В Альфа-Банку обслуговується понад 45 тис. корпоративних клієнтів і понад 2,4 млн. фізичних осіб. Кредитування - один з найбільш важливих продуктів, пропонованих Банком корпоративним клієнтам. Кредитна діяльність Альфа-Банку включає торгове кредитування, кредитування оборотного капіталу і капітальних вкладень, торгове і проектне фінансування. Серед клієнтів Банку є великі підприємства, при цьому основні позичальники - підприємства середнього бізнесу. Альфа-Банк диверсифікує свій кредитний портфель, послідовно знижуючи його концентрацію.
Стратегічний напрямок діяльності Альфа-Банку - роздрібний бізнес. Сьогодні в Москві відкрито понад 30 відділень Альфа-Банку. У 2004 році Банк вийшов на ринок споживчого кредитування.
Успішно розвивається інвестиційний бізнес Альфа-Банку. Банк ефективно працює на ринках капіталу, цінних паперів з фіксованою прибутковістю, валютному і грошовому ринках, у сфері операцій з деривативами. Банк стабільно утримує позицію одного з провідних операторів і маркет-мейкерів на зовнішньому ринку суверенних російських облігацій і боргових інструментів російського корпоративного сектора.
Альфа-Банк створив розгалужену філіальну мережу - найважливіший канал розповсюдження послуг і продуктів. У Москві, регіонах Росії та за кордоном відкрито 229 відділень та філій банку, в тому числі дочірні банки в Казахстані і Нідерландах і фінансова дочірня компанія в США.
Альфа-Банк - один з небагатьох російських банків, де проводиться міжнародна аудиторська перевірка з 1993 року (PriceWaterhouseCoopers).
Підтримка національного мистецтва - одне з пріоритетних напрямів культурно-просвітницької діяльності Альфа-Банку. За сприяння Альфа-Банку Росії відвідали багато всесвітньо відомі зарубіжні музиканти. За підтримки Альфа-Банку в регіонах Росії щорічно проходять театральні фестивалі за участю лауреатів національної премії «Золота Маска», концерти артистів Великого театру, балетної трупи Маріїнського театру, камерного ансамблю «Солісти Москви» під керівництвом Ю. Башмета, кращих джазових колективів країни, численні виставки.
Альфа-Банк є членом Корпоративної клубу WWF Росії, продовжує реалізацію освітньої програми для російських школярів «Альфа-Шанс», надає фінансову підтримку благодійній програмі порятунку тяжкохворих дітей «Лінія життя».
У 2005 році Альфа-Банк впровадив нову систему управління в своїх регіональних підрозділах: у філіях утворено три блоки - Дирекція корпоративного бізнесу, Дирекція роздрібного бізнесу та Адміністративна дирекція, до функцій якої входять рішення адміністративних питань і обслуговування бізнесу.
Кожен блок очолює окремий керівник, який відповідає за свій напрямок, виконує свій бізнес-план і безпосередньо підпорядковується профільної структурі в центральному офісі банку в Москві. Головою Кредитного комітету філії є Адміністративний директор, який також володіє правом вето.
Ключовим завданням Альфа-Банку є досягнення високих міжнародних стандартів у корпоративному управлінні і діловій етиці. Процеси і процедури управління в Банку структуровані таким чином, щоб забезпечити дотримання всіх законів, норм і правил, і створити оптимальні умови для прийняття далекоглядних і відповідальних рішень. У найближчій і середньостроковій перспективі нашими пріоритетами є введення незалежних членів до складу Ради директорів, підвищення рівня ефективності корпоративного управління шляхом створення Комітетів при Раді директорів на додаток до існуючого Аудиторського комітету, отримання рейтингу корпоративного управління від міжнародного рейтингового агентства та подальше забезпечення прозорості бізнесу Альфа-Банку .
Поряд з підвищенням рівня корпоративного управління життєво важлива роль в Банку приділяється розвитку корпоративної культури. Саме корпоративна культура, що задається керівництвом і підтримувана на належному рівні всіма працівниками Банку, визначає корпоративну етику. Неухильне дотримання етичних норм і вірність основним цінностям служать формуванню і збереженню корпоративної культури в Альфа-Банку.
Альфа-Банк прищеплює своїм співробітникам культуру відкритості й довіри, в рамках якої заохочується здорова боротьба думок. Колектив Альфа-Банку вірний цим принципам, так як вони є запорукою довіри суспільства до нашої організації.
Основними конкурентами Альфа-Банку є такі банки як Сітібанк, ВТБ 24, Ощадбанк, Райфайзен.

1.2. Організаційне пристрій комерційного банку (ВАТ «Альфа-банк»).

Вищим органом комерційного банку є загальні збори акціонерів, що повинні проходити не рідше одного разу на рік. На ньому присутні представники всіх акціонерів банку на підставі доручення. Загальні збори правомочні вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в засіданні бере участь не менше трьох чвертей акціонерів банку.
Загальне керівництво діяльністю банку здійснює рада банку. На нього покладаються також спостереження і контроль за роботою правління банку. Склад ради, порядок і терміни виборів його членів визначає загальні напрямки діяльності банку, розглядає проекти кредитних і інших планів банку, затверджує, плани доходів і витрат і прибутків банку, розглядає питання про відкриття і закриття філій банку та інші питання, пов'язані з діяльністю банку, його взаєминами з клієнтами і перспективами розвитку.
Безпосередньо діяльністю комерційного банку керує правління. Воно несе відповідальність перед загальними зборами акціонерів і радою банку. Правління складається з голови правління (президента), його заступників (віце-президентів) і інших членів.
Засідання правління банку проводяться регулярно. Рішення приймаються більшістю голосів. При рівності голосів голос голови є вирішальним. Рішення правління проводяться в життя наказом голови правління банку. При правлінні банку звичайно створюються кредитний комітет і ревізійна комісія.
У функції кредитного комітету входять: розробка кредитної політики банку, структури залучених засобів і їхнього розміщення; розробка висновків по наданню найбільш великих позик (що перевищують встановлені ліміти); розгляд питань, пов'язаних з інвестуванням, веденням трастових операцій.
Ревізійна комісія обирається загальними зборами учасників і підзвітна раді банку. До складу ревізійної комісії не можуть бути обрані члени ради і правління комерційного банку. Правління банку надає в розпорядження ревізійної комісії всі необхідні для проведення ревізії матеріали. Результати проведених перевірок комісія направляє правлінню банку.
З метою забезпечення гласності в роботі банків і доступності інформації про їхнє фінансове положення їхні річні баланси, затверджені загальними зборами акціонерів, а також звіт про прибутки і збитки повинні публікуватися в пресі (після підтвердження вірогідності представлених у них зведень аудиторською організацією).
З метою оперативного кредитно-розрахункового обслуговування підприємств і організацій - клієнтів банку, територіально віддалених від місця розташування банку, він може організовувати філії і представництва. При цьому питання про відкриття філії або представництва банку повинний бути погоджений з Управлінням НБУ по місцю відкриття філії або представництва.
До складу ВАТ «Альфа-Банк» входять такі основні підрозділи:
1) управління активно-пасивними операціями, до яких входять такі основні відділи:
- Кредитний;
- Відділ ЦБ;
- Валютний;
- Відділ по роботі з населенням, яке містить сектор по роботі з пластиковими картками.
2) управління обліку, звітності та касових операцій. Відділи:
- Операційний;
- Відділ касових операцій;
- Відділ зведеної звітності та економічного аналізу;
- Бухгалтерія;
- Відділ обліку валютних операцій.
Цей підрозділ банку відповідає за бухгалтерське відображення всіх банківських операцій
3) адміністративно-господарське управління. Відділи:
- Відділ автоматизації та інформаційно-технічного забезпечення;
- Юридичний;
- Служба безпеки, в яку входять відділ інкасації та перевезення цінностей;
- Відділ кадрів;
- Відділ розвитку і роботи з клієнтами (маркетингова служба);
- Господарський відділ.
Крім основних підрозділів існують і інші підрозділи банку:
Кредитний комітет - складається з усіх членів правління банку та начальників кредитного, юридичного та відділу служби безпеки. Кредитний комітет існує для колективного розгляду усіх факторів "за" і "проти" при прийнятті рішення щодо того чи іншого клієнта.
Кадрова комісія - це консультативний орган при Правлінні банку. Завдання комісії - проведення конкурсів на заміщення вакансій і проведення атестації співробітників банку один раз на рік. Її висновки мають лише рекомендаційний характер.
Відділ аудиту - це основний контрольний підрозділ банку, який виконує такі функції:
1) контроль відповідності всіх банківських операцій чинному законодавству;
2) координація відносин банку з податковими органами;
3) рішення всіх бухгалтерських та юридичних дискусій у межах банку;
4) перевірка достовірності інформації, яка надається керівництву банку;
5) управління ризиками.
1.3. Аналіз положення банківської галузі.
Російський банківський сектор є одним з найбільш динамічно розвиваються секторів економіки. Бум роздрібного кредитування, збільшення інвестицій у галузь і посилення консолідації є ключовими процесам в секторі. Зростаючі доходи населення ведуть до прогресуючого зростання автокредитування, іпотечного та споживчого кредитування. Можливості, що відкриваються на ринку привертають увагу міжнародних фінансових інститутів, в результаті чого останнім часом ми спостерігали ряд угод злиття-поглинання за участю іноземного капіталу. Російські гравці також не стоять осторонь від консолідаційних процесів: банки федерального значення активно розвивають свій бізнес у регіонах, в тому числі і за рахунок поглинання регіональних банків. Найбільші гравці також виходять на ринки сусідніх держав, таких як Україна, Казахстан і країни Балтії, набуваючи фінансові інститути цих країн.
Бурхливе зростання роздрібного кредитування веде до посилення кредитного ризику у російських банків. Згідно з останнім опитуванням PricewaterhouseCoopers, проведеним весною 2006 року, саме кредитний ризик сприймається російськими банками як ключовий. Створення систем управління ризиками, що дозволяють комплексно і ефективно управляти кредитними, операційними і ринковими ризиками, є актуальним завданням для російських банків. Для успішної конкуренції на ринку банки повинні мати чітку стратегію свого розвитку, прозору структуру управління та своєчасну і об'єктивну управлінську звітність для інвесторів та інших зацікавлених сторін. Розвинені інформаційні системи, широкий продуктовий ряд і налагоджені процеси роботи з клієнтами також є важливими складовими успіху.

РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «АЛЬФА-БАНК» І ДІАГНОСТИКА РИЗИКУ БАНКРУТСТВА.
2.1. Аналіз майнового стану ВАТ «Альфа-Банк».
З усіх форм бухгалтерської звітності найважливішою є баланс.
Дані балансу необхідні: власникам - для контролю над вкладеним капіталом, керівництву організації - при аналізі і плануванні, банкам та іншим кредиторам - для оцінки фінансової стійкості.
Бухгалтерський баланс складається з двох рівновеликих частин: активу і пасиву.
Бухгалтерський баланс характеризує в грошовій формі фінансове становище підприємства станом на звітну дату. По балансу характеризується стан матеріальних запасів, розрахунків, наявність грошових коштів, інвестицій.
Аналіз динаміки валюти балансу, структури активів і пасивів підприємства дозволяє зробити ряд найважливіших висновків, необхідних як для здійснення поточної фінансово-господарської діяльності, так і для прийняття управлінських рішень на перспективу.
Послідовність аналізу бухгалтерського балансу можна представити таким чином.
Аналіз бухгалтерського балансу (форми 1)
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Загальна оцінка структури активів та їх джерел
Аналіз ліквідності балансу
Аналіз платоспроможності підприємства
Аналіз ймовірності банкрутства
Аналіз фінансової стійкості
Класифікація фінансового стану підприємства за зведеними критеріям оцінки бухгалтерського балансу

Рис. 1. Етапи аналізу бухгалтерського балансу.
Дослідження структури пасиву балансу дозволяє встановити одну з можливих причин фінансової нестійкості підприємства.
Аналіз безпосередньо за балансом - справа досить трудомістка й неефективне, тому що занадто велика кількість розрахункових показників не дозволяє виділити головні тенденції у фінансовому стані організації.
Порівняльний аналітичний баланс можна одержати з вихідного балансу шляхом ущільнення окремих статей і доповнення його показниками структури, а також розрахунками динаміки.
Аналітичний баланс корисний тим, що зводить воєдино і систематизує ті розрахунки, які зазвичай здійснює аналітик при ознайомленні з балансом.
Безпосередньо з аналітичного балансу можна отримати ряд найважливіших характеристик фінансового стану організації. У число досліджуваних показників обов'язково потрібно включати наступні:
1. Загальну вартість активів організації, що дорівнює сумі розділів I і II балансу (рядок 190 + рядок 290).
2004 рік - 450 315 + 786 242 = 123 557 тис. руб.
2005 рік - 500 609 + 850 777 = 1351386 тис. крб.
2006 рік - 559 646 + вісімсот двадцять одна тисяча двісті тридцять дві = 1380878 тис. крб.
2. Вартість іммобілізованих (тобто необоротних) коштів (активів) або нерухомих активів, рівну підсумку розділу I балансу (рядок 190).
2004 рік - 450315тис. руб.
2005 рік - 500609 тис. руб.
2006 рік - 559646 тис. руб.
3. Вартість мобільних (оборотних) коштів, рівну підсумку розділу II балансу (рядок 290).
2004 рік - 786242 тис. руб.
2005 рік - 850777 тис. руб.
2006 рік - 821232 тис. руб.
4. Вартість матеріальних оборотних коштів (рядок 210 + 220).
2004 рік - 117 296 + 9078 = 126374 тис. руб.
2005 рік - 178 480 + 10 496 = 188 976 тис. руб.
2006 рік - 326 328 + 30 693 = 357 027 тис. руб.
5. Величину власного капіталу організації, рівну підсумку розділу III балансу (рядок 490).
2004 рік - 699583 тис. руб.
2005 рік - 741353 тис. руб.
2006 рік - 860782 тис. руб.
6. Величину позикового капіталу, що дорівнює сумі підсумків розділів IV та V балансу (рядок 590 + рядок 690).
2004 рік - 25 570 + 511 404 = 536 974 тис. руб.
2005 рік - 28 200 + +581833 = 610033 тис. руб.
2006 рік - 29 345 + 490 751 = 520 096 тис. руб.
7. Величину власних коштів в обороті, що дорівнює різниці підсумків розділів III і I балансу (рядок 490 - рядок 190).
2004 рік - 699583 - 450315 = 249268 тис. руб.
2005 рік - 741353 - 500609 = 240744 тис. руб.
2006 рік - 860 782 -559 646 = 301136 тис. руб.
8. Робочий капітал, що дорівнює різниці між оборотними активами і короткостроковими зобов'язаннями (підсумок розділу II рядок 290 мінус підсумок розділу V рядок 690).
2004 рік - 786242 - 511404 = 274838 тис. руб.
2005 рік - 850777 - 581 833 = 268 944 тис. руб.
2006 рік - 821232 - 1380878 = -559646 тис. руб.
Аналізуючи порівняльний баланс, можна зробити висновок, що у ВАТ «Альфа-Банк» стабільна фінансова стійкість, так як в динаміці за 3 роки частка власного капіталу збільшилася з 699583 тис. руб. у 2004 році до 860782 тис. руб. у 2006 році; темпи зростання власного капіталу вище темпів росту позикового капіталу (2004 рік - 699583 тис. руб.> 536974 тис. крб.; 2005 рік - 741353 тис. руб.> 610033 тис. крб.; 2006 рік - 860782 тис. руб.> 520096 тис. крб.).
2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ «Альфа-Банк».
Завдання аналізу ліквідності балансу виникає в зв'язку з необхідністю давати оцінку платоспроможності організації, тобто її здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів.
У залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, активи підприємства поділяються на такі групи.
А1. Найбільш ліквідні активи - до них відносяться всі статті грошових коштів підприємства та короткострокові фінансові вкладення (цінні папери). Дана група розраховується наступним чином:
А1 = Грошові кошти + Короткострокові фінансові вкладення
(Рядок 250 + рядок 260)
2004 рік - 88 360 + 74 425 = 162 785 тис. руб.
2005 рік - 92 986 + 149 062 = 242 048 тис. руб.
2006 рік - 19 440 + 135 115 = 154 555 тис. руб.
А2. Швидко реалізовані активи - дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати.
А2 = Короткострокова дебіторська заборгованість (рядок 240).
2004 рік - 409334 тис. руб.
2005 рік - 316825 тис. руб.
2006 -295007 тис. руб.
А3. Повільно реалізовані активи - статті розділу II активу балансу, які включають запаси, податок на додану вартість, дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати) та інші оборотні активи.
А3 = Запаси + Довгострокова дебіторська заборгованість + ПДВ + Інші оборотні активи (рядок 210 + рядок 220 + рядок 230 + рядок 270).
2004 рік - 117296 + 9087 + 87743 = 214126 тис. руб.
2005 рік - 178480 + 10496 + 102928 = 291904 тис. руб.
2006 рік - 326328 + 30693 + 14649 = 371670 тис. руб.
А4. Важко реалізовані активи - статті розділу I активу балансу - необоротні активи.
А4 = Необоротні активи (рядок 190).
2004 рік - 450315тис. руб.
2005 рік - 500609 тис. руб.
2006 рік - 559646 тис. руб.
Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати.
П1. Найбільш термінові зобов'язання - до них відноситься кредиторська заборгованість.
П1 = кредиторська заборгованість (рядок 620).
2004 -145225 тис. руб.
2005 рік - 132443 тис. руб.
2006 рік - 282306 тис. руб.
П2. Короткострокові пасиви - це короткострокові позикові кошти, заборгованість учасникам по виплаті доходів, інші короткострокові пасиви.
П2 = Короткострокові позикові кошти + Заборгованість учасникам з виплати доходів + Інші короткострокові зобов'язання (рядки: 610 + 630 + 660).
Ні в 2004, ні 2005, ні в 2006 році не було.
П3. Довгострокові пасиви - це статті балансу, пов'язані з розділів IV і V, тобто довгострокові кредити і позикові кошти, а також доходи майбутніх періодів, резерви майбутніх витрат і платежів.
П3 = Довгострокові зобов'язання + Доходи майбутніх періодів + Резерви майбутніх витрат і платежів (рядки: 590 + 640 + 650).
2004 рік - 25570 + 175089 + 191090 = 391749 тис. руб.
2005 рік - 28200 + 198066 + 242252 = 468518 тис. руб.
2006 рік - 29345 + 4964 + 202410 = 236719 тис. руб.
П4. Постійні пасиви або стійкі - це статті розділу III балансу «Капітал і резерви».
П4 = Капітал і резерви (власний капітал організації) або рядок 490.
2004 рік - 699583 тис. руб.
2005 рік - 741353 тис. руб.
2006 рік - 860782 тис. руб.
Зіставимо підсумки по активу і пасиву:
2004 рік - А1 (162 785 тис. руб.)> П1 (145225 тис. крб.)
А2 (409334 тис. крб.)> П2
А3 (391 749 тис. руб.) = П3 (391 749 тис. руб.)
А4 (450315тис. руб.) <П4 (699583 тис. крб.)
2005 рік - А1 (242 048 тис. руб.)> П1 (132443 тис. крб.)
А2 (316825 тис. крб.)> П2
А3 (291 904 тис. руб.) <П3 (468518 тис. крб.)
А4 (500 609 тис. руб.) <П4 (сімсот сорок одна тисяча триста п'ятьдесят три тис. руб.)
2006 рік - А1 (154 555 тис. руб.) <П1 (282306 тис. крб.)
А2 (295007 тис. крб.)> П2
А3 (371 670 тис. руб.)> П3 (236719 тис. крб.)
А4 (559 646 тис. руб.) <П4 (860782 тис. крб.)
Так як баланс є абсолютно ліквідним, якщо мають місце значення: А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4, то можна зробити висновок, що абсолютно ліквідним баланс був тільки в 2004 році. Якщо дивитися в динаміці, то кожен рік підприємство відчуває певні проблеми: у 2005 році довгострокові пасиви перевищують повільно реалізовані активи на 176614 тис. крб.; В 2006 році кредиторська заборгованість перевищує найбільш ліквідні активи на 127751 тис. руб.
Зіставлення ліквідних коштів і зобов'язань дозволяє обчислити поточну ліквідність:
ТЛ = (А1 + А2) - (П1 + П2).
2004 рік - ТЛ = (162785 тис. руб. + 409 334 тис. руб.) - 145225 тис. руб. =
= 426894 тис. руб.
2005 рік - ТЛ = (242048 тис. руб. + 316 825 тис. руб.) - 132443 тис. руб. =
= 426430 тис. руб.
2006 рік - ТЛ = (154555 тис. руб. + 295 007 тис. руб.) - 282306 тис. руб. =
= 167256 тис. руб.
Позитивні результати поточної ліквідності свідчать про платоспроможність ВАТ «Альфа-Банк», проте до 2006 року показник значно зменшився, що не може гарантувати стабільність.
2.3. Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Альфа-Банк».
Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка ступеня незалежності від позикових джерел фінансування. Це необхідно, щоб відповісти на питання: наскільки організація незалежна з фінансової точки зору, росте чи знижується рівень цієї незалежності і чи відповідає стан його активів і пасивів завданням її фінансово-господарської діяльності. Показники, які характеризують незалежність по кожному елементу активів і по майну в цілому, дають можливість виміряти, чи достатньо стійка аналізована організація у фінансовому відношенні.
На практиці слід дотримувати наступне співвідношення:
Оборотні активи <Власний капітал ∙ 2 - Необоротні активи.
2004 рік - 786242 <948851
2005 рік - 850777 <982097
2006 рік - 821232 <1161918
У ВАТ «Альфа-Банк» показники в динаміці задовольняють вимогам.
2.4. Оцінка ділової активності.
 
Ділова активність у фінансовому аспекті проявляється, перш за все, у швидкості обороту коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів - показників оборотності.
Оборотність можна обчислити по всіх оборотних коштах за формулою: d 1 =   виручка від продажу (рядок 010 форми № 2) / середньорічна вартість активів (рядок 190 + 290 форми № 1)
2004 рік - d 1 = 1296134 / 123557 = 10,5 оборотів
2005 рік - d 1 = 1041232 / 1351386 = 0,8 оборотів
2006 рік - d 1 =   15185520 / 1380878 = 11 оборотів
Коефіцієнт загальної оборотності капіталу відображає швидкість обороту всього капіталу підприємства. Зростання означає прискорення коштів підприємства. У нашому випадку видно скачки коефіцієнта оборотності, що говорить про нестійкість ділової активності.

РОЗДІЛ III. ДІЯЛЬНІСТЬ ВАТ «Альфа-Банк».
3.1. Послуги і продукти ВАТ «Альфа-Банк», що надаються для клієнтів фізичних осіб.
Альфа-банк здійснює всі види основних банківських операцій, допомагаючи клієнтам краще орієнтуватися у світі фінансів, ефективно розпоряджатися грошима і забезпечуючи зручність банківського обслуговування.
Таблиця 1. Продукти Альфа-Банку для фізичних осіб.
Продукти Альфа-Банку для фізичних осіб
Основні
Додаткові
Розрахункові продукти
Ощадні продукти
Кредитні продукти
Поточний рахунок
Рахунок «Мій Сейф»
Дозволений овердрафт по поточному рахунку
Віддалені канали доступу
Міжнародні пластикові картки
Рахунок «Мій Сейф НТ»
Кредитна Карта
Перекази Western Union
Ощадний рахунок
Персональний Кредит
Visa Travel Money Cash Passport
Депозити
Пайові інвестиційні фонди
Індивідуальні банківські сейфи
Розглянемо деякі з основних видів продуктів.
В Альфа-Банку існують тарифні плани в рамках лінійки «Альфа-Життя». Тарифні плани «Альфа-Життя» - це пакет сучасних банківських послуг для людей з активним стилем життя. Вони надають максимум зручності для управління грошима клієнта:
- Поточні рахунки і пластикові карти для щоденних розрахунків.
- Накопичувальний рахунок «Мій сейф» для заощаджень.
- Короткостроковий кредит для непередбачених витрат.
Що дає тарифний план Альфа-Банку?
- До трьох поточних рахунків у різних валютах - гривнях, доларах США і євро.
- До трьох накопичувальних рахунків «Мій сейф» у різних валютах - гривнях, доларах США і євро.
- Неперсоніфікований карту Visa Instant Issue і віртуальні картки MasterCard Virtual.
- До чотирьох міжнародних пластикових карт (як на ваше ім'я, так і на ім'я ваших близьких).
- Можливість здійснювати платежі та отримати доступ до ваших рахунках по різних каналах.
По кожному з чотирьох тарифних планів Альфа-Банку можна відкрити до чотирьох карт різних категорій.
Чому це зручно?
-Щомісячний платіж за тарифний план, а не за кожний рахунок, отримуючи більше можливостей за менші гроші.
-Клієнт сам вибирає основний рахунок - той, з якого буде оплачуватися тарифний план.
- Клієнт може змінювати рахунок, до якого прив'язана карта, в залежності від країни, в якій він знаходиться. Економія часу, тому що не потрібно буде випускати нову карту в потрібній валюті. Щоб поміняти рахунок карти, достатньо зателефонувати до Телефонний Центр «Альфа-Консультант».
- Можна знімати готівку або поповнювати всі рахунки через банкомати Альфа-Банку з будь-якої з карт, тобто кожна карта дає доступ до будь-якого рахунку.
-Економія часу, здійснюючи операції з рахунками і картами за допомогою інтернет-банку «Альфа-Клік», Телефонного Центру «Альфа-Консультант» та послуги «Альфа-Чек».
-Можна встановлювати індивідуальні ліміти на додаткові карти, керуючи витратами коштів за картками, випущеними на ім'я близьких.
- Будь-яка пластикова карта, відкрита за тарифним планом, є пропуском у світ знижок і привілеїв. Чим вище тарифний план, тим більші знижки.
Поточний рахунок фізичної особи.
Поточний рахунок - це електронний гаманець клієнта, тобто рахунок, який дозволить клієнту завжди мати при собі безпечно зберігаються гроші і використовувати їх у міру необхідності: проводити максимально повний набір різних операцій, наприклад, знімати і вносити готівку, оплачувати покупки, послуги, обмінювати валюту і т.д.
Призначення поточного рахунку:
· Зберігання власних (заробітна плата, премії, гонорари тощо) і позикових коштів (короткостроковий і персональний кредит).
· Зняття готівки.
· Оплата товарів і послуг з міжнародних пластикових карт.
· Безготівкові платежі.
· Додаткові послуги, партнерські програми (знижки, бонуси, спеціальні пропозиції).
Поточний рахунок відкривається на умовах «до запитання», тобто термін його дії не обмежений. Клієнт може ним користуватися за необхідності.
Поточний рахунок може бути відкритий у різних валютах: гривнях, доларах, євро. Якщо клієнту необхідно кілька рахунків, то він може відкрити 3 рахунку по одному в кожній валюті.
До поточного рахунку можна оформити короткостроковий і персональний кредит.
· Дозволений Овердрафт - короткостроковий кредит, що оформляється до поточного рахунку на невідкладні потреби. Побачивши привабливу річ, клієнт зможе придбати її, навіть якщо власних коштів на рахунку недостатньо. Банк «додасть» необхідну суму коштів при здійсненні покупки.
· Якщо клієнт обслуговується в банку або тільки збирається стати клієнтом, він може оформити «Персональний кредит». Кредит оформляється на будь-які цілі і на вигідних умовах.
Процедурні властивості продукту Поточний рахунок:
1. Відкривається фізичним особам з 14 років.
2. Можливість відкриття новим і існуючим клієнтом, а також довіреною особою.
3. Можливість відкриття резидентом і нерезидентом.
4. Для оформлення першого поточного рахунку достатньо Дула (документа, що засвідчує особу).
5. Можливість відкриття рахунку через віддалені канали доступу: ЕБ-тб «Альфа-Консультант» або в ОРП (відділенні роздрібних продажів).
6. Рахунок відкривається протягом 15 хвилин в будь-якому ОРП і через УКД.
Міжнародні пластикові картки.
До будь-якого тарифного плану можливе відкриття до чотирьох міжнародних пластикових карт, як на ім'я клієнта, так і на ім'я його близьких.
Рахунком карти є Поточний рахунок або Рахунок з обліку операцій з Кредитною карті. Поточний рахунок карти можна міняти. Валюта картки відповідає валюті рахунку, до якого вона прив'язана. Валюта операції з міжнародного пластиковій картці не залежить від валюти рахунку, тобто кліет може оплачувати покупки та знімати готівку по всьому світу в тій валюті, якої потребує проведення конкретної операції. Необхідна сума грошових коштів у on-line режимі автоматично конвертується у відповідну валюту.
Існує кілька класифікацій міжнародних пластикових карт:
· За схемою розрахунків.
· За міжнародним платіжним системам.
· За режимам списання.
· За категоріями карт.
Рахунок «Мій Сейф».
У рамках тарифного плану може бути відкритий рахунок «Мій Сейф». Може бути відкрито 3 рахунки «Мій Сейф", по одному в кожній з валют (рублі, долари, євро).
Рахунок «Мій Сейф» - рахунок по вкладу до запитання, що відкривається банком клієнту, на умовах, викладених у договорі та додатках до договору, призначений для отримання підвищених відсотків на фактичний мінімальний залишок коштів на рахунку.
Чому це зручно?
-Дохід буде більше, ніж по поточному рахунку, тому що на кошти, що знаходяться на накопичувальному рахунку «Мій сейф» весь місяць (тобто на мінімальний залишок за місяць) нараховуються підвищені відсотки.
-Буде постійний доступ до грошей, коли б вони не знадобилися.
- «Мій сейф» обслуговується безкоштовно.
-Можна поповнювати рахунок у будь-який час за допомогою. Банкоматів з функцією прийому готівки або за допомогою співробітника в будь-якому відділенні Альфа-Банку.
- Якщо ви отримуєте зарплату на свій поточний рахунок, частину грошей може автоматично переводитися на рахунок «Мій сейф» - достатньо оформити тривалий доручення на переказ в будь-якому відділенні Альфа-Банку.
-Можна в будь-який момент зняти свої кошти з рахунку «Мій Сейф» через банкомат.
Відсоткова ставка залежить від валюти рахунку, від величини мінімального фактичного залишку на рахунку за календарний місяць та тарифного плану.
Рахунок «Мій Сейф НТ».
Рахунок «Мій Сейф НТ» - рахунок по вкладу до запитання, що відкривається банком клієнтам, у яких немає тарифних планів, на умовах, викладених у договорі та додатках до договору, призначений для отримання підвищених відсотків на фактичний мінімальний залишок коштів на рахунку.
Процентна ставка за рахунком «Мій Сейф НТ» трохи нижче, ніж за рахунком «Мій Сейф» і залежить від валюти рахунку, від величини мінімального фактичного залишку на рахунку за календарний місяць.
Кредитна карта.
Кредитна карта - карта, для якої застосовується така схема розрахунків: клієнт, крім можливості використання залишку на рахунку отримує від банку певний кредитний ліміт. Кредит погашається частинами у визначені терміни, встановлені в договорі. Повне погашення кредиту здійснюється тільки при розірванні договірних відносин (хоча клієнт може погасити повністю заборгованість у будь-який час). На використовувані позикові кошти банк нараховує певний відсоток.
Основні вимоги до суб'єктів кредитування - фізичним особам:
· Резидент РФ.
· Громадянство РФ.
· Наявність постійної реєстрації в місті / області знаходження додаткового офісу / кредитно-касового офісу / філії / додаткового офісу філії Банку.
· Вік: не менше 21 року.
· Наявність постійного джерела доходу.
· Наявність домашнього телефону за місцем фактичного проживання.
· Відсутність у позичальника інших кредитних продуктів ВАТ «Альфа-Банк».
· Наявність безперервного трудового стажу на останнім місці роботи не менше трьох місяців.
· Заявлений в анкеті-заяві постійний щомісячний дохід позичальника не менше 9000 рублів РФ.
Ви можете використовувати кредитну карту для оплати повсякденних витрат із коштів банку і без сплати відсотків протягом безпроцентного періоду, який становить 60 днів.
Процентна ставка по кредиту в Альфа-Банку складає 18,99% річних по валютній карті і 20,99% річних по рублевої карті. Зазначені процентні ставки діють при пред'явленні довідки 2 ПДФО. Без пред'явлення довідки 2 ПДФО процентна ставка по кредиту в Альфа-Банку складає 22,99% річних по валютній карті і 25,99% річних по рублевої карті. Сума кредитного ліміту може становити до 300% вашого щомісячного доходу.
Вашою кредитною карткою може стати будь-яка з міжнародних пластикових карт, пропонованих Альфа-Банком: Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum; MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum. Чим вище ліміт вашого кредиту, тим вище категорія карти, яка буде вам оформлена. Точний ліміт вашого кредиту буде встановлено Банком за результатами індивідуального кредитного аналізу.
Термін розгляду заявки - 3-5 робочих днів.
Повсякденні операції, здійснювані ВАТ «Альфа-Банк»:
· Зняття готівки.
· Поповнення рахунку.
· Комунальні платежі.
· Оплата товарів і послуг.
· Грошові перекази.
· Конвертація валют.
Поповнення рахунку можна зробити в будь-якому відділенні Альфа-Банку і в будь-який зручний для вас час. Для цього в залі цілодобового обслуговування кожного відділення встановлено банкомат з функцією внесення готівки.
Зняття готівки з вашого рахунку в Альфа-Банку також не викличе у вас ніяких труднощів. Просто зверніться до операціоністу будь-якого нашого відділення або скористайтеся банкоматом у зоні цілодобового обслуговування.
Оплата товарів і послуг з використанням пластикових карток Альфа-Банку економить ваш час. Багато покупки ви зможете оплатити на відстані, не виходячи з дому або не залишаючи робочого місця.
Конвертація валют дозволить вам розплачуватися по карті і знімати готівку в банкоматах у будь-якій зручній для вас валюті. При цьому не має значення, в якій валюті оформлений ваш рахунок в Альфа-Банку.
Комунальні платежі більше не доставлять вам ніяких турбот, якщо ви довірите їх Альфа-Банку. Всі регулярні платежі (за квартиру, за світло, за телефон) будуть проводитися акуратно і точно.
Грошові перекази між своїми рахунками в Альфа-Банку, а також переклади зі свого рахунку на рахунки в інші банки можна проводити, використовуючи канали самообслуговування.
3.2. Аналіз трудових ресурсів.
Однією з головних складових у роботі ВАТ «Альфа-Банк» є склад працівників окремих додаткових відділень, рівень їх знань та навичок роботи, стаж роботи, злагодженість колективу і багато іншого.
У місці проходження мною виробничої практики, а саме ДО «Ризький» стандартний набір співробітників, як і в більшості відділень, що працюють з фізичними особами:
· Керуючий відділенням.
· Заступник Керуючого відділенням.
· Старший операційно-касовий працівник (Зменш).
· Менеджер-консультант.
· Фахівці.
· Сервіс-адміністратор.
· Інвестиційний консультант.
Розглянемо, що входить в обов'язки кожного із співробітників.
Сервіс-адміністратор:
· Зустріч клієнта
· Виявлення первинних потреб клієнта
· Робота з чергою
· Передача клієнта фахівцеві або менеджеру-консультанту
· Направлення клієнта до банкоматів і допомогу в роботі з ними
· Допомога в заповненні анкети та бланка переказу Western Union
Фахівці діляться на:
1. Фахівець, який працює з клієнтами за паспортом, у яких або немає дебетової або кредитної картки, або клієнт її забув, або забув пін-код до карти або ще з якихось причин.
2. Фахівець, який працює з клієнтами з пластикових карт.
В обов'язки спеціаліста входить: проведення різних операцій з рахунками клієнта, видача міжнародних пластикових карт, надання різних виписок за рахунками, продажу продуктів, перекази Western Union і т.д.
Менеджер-консультант:
· Презентація та продажу продуктів ВАТ «Альфа-Банк»
· Консультації (за кредитами, за тарифними планами і т.д.)
· Укладання угод
· Допомога в заповненні анкет на відкриття тарифних планів, на кредит
І т.д.
Інвестиційний консультант:
· Консультації з депозитами, вкладами, пайовим інвестиційним фондам (ПІФам) і т.д.
· Презентації
· Укладання угод і т.д.
Зменш виконує всі операційно-касові роботи, веде звіт та видає електронні та міжнародні пластикові карти, може виконувати роботу спеціаліста.
Заступник керуючого відділенням контролює і координує роботу всього колективу (крім керуючого), проводить щодня ранкові лінійки, допомагає співробітникам, може виконувати всі види робіт співробітників, вирішує конфліктні і спірні ситуації і т.д. Коли немає керуючого - виконує його обов'язки.
Керуючий відділенням - це головна людина у відділенні, контролює і координує роботу всіх співробітників, може виконувати всі види робіт, приймає всі рішення, пов'язані з роботою відділення і т.д.
Від роботи кожного із співробітників окремо залежить успішна робота всього відділення в цілому. Також важливим фактором є злагодженість колективу, допомогу один одному, відповідальність не тільки за себе, але і за своїх колег.
Плинність додаткових відділень ВАТ «Альфа-Банк» у 2005 і 2006 роках.
Таблиця 2. Плинність ДО «Альфа-Банк» у 2005 році.
Підрозділ
Звільнені у%
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
«Старий Арбат»
12,9
13,3
7,4
7,7
7,7
13,8
«Охотний ряд»
8,0
8,0
7,7
8,0
«Братиславський»
10,5
9,1
9,1
9,1
9,5
«Людмила»
7,1
7,1
7,4
8,0
«Олексіївський»
13,8
7,1
6,3
12,9
6,9
«Сокільники»
8,7
7,7
7,4
7,4
7,7
«Медведково»
6,9
6,5
6,5
13,3
6,9
«Олімпійський»
8,7
8,7
«Петровський»
10,5
21,1
11,1
«Пресненський Вал»
18,2
8,3
8,7
«Нікітський»
8,3
19,0
Третьяковській »
6,1
12,1
6,1
«Земляний Вал»
9,1
19,0
«Кузнецький Міст»
7,7
6,5
6,5
«Балтійський»
7,7
6,3
6,3
6,1
6,3
«Тверська-Ямська»
9,1
9,5
11,8
«Новослобідський»
7,4
7,7
7,4
«Ризький»
17,4
9,5
«Даниловський»
7,7
6,1
5,9
«Велика Полянка»
8,0
7,7
8,7
«Маяковський»
9,1
9,5
«Кузьменко»
8,0
«Красносельський»
7,4
«Кутузовський проспект»
6,3
«Сухаревський»
9,5
«Варварка»
8,7
«Ломоносовський»
8,7
«Тверська»
8,7
«М'ясницький»
Разом:
0,9
3,0
2,4
2,0
2,8
2,9
1,1
2,8
2,3
2,8
0,8
1,9
Таблиця 3. Плинність ДО «Альфа-Банк» у 2006 році.
Підрозділ
Звільнені у%
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
«Старий Арбат»
7
7
«Охотний ряд»
15
8
8
22
40
«Братиславський»
7
6
7
13
«Людмила»
14
7
7
15
«Олексіївський»
5
5
10
5
«Сокільники»
7
7
«Медведково»
6
6
6
5
«Олімпійський»
8
9
9
8
«Петровський»
8
7
«Пресненський Вал»
7
6
«Нікітський»
9
9
Третьяковській »
6
6
11
5
6
«Земляний Вал»
8
6
7
«Кузнецький Міст»
8
7
6
7
6
«Балтійський»
5
5
5
5
9
«Тверська-Ямська»
11
11
«Новослобідський»
7
7
7
7
«Ризький»
7
6
6
6
«Даниловський»
6
5
5
6
6
6
«Велика Полянка»
8
«Маяковський»
«Кузьменко»
7
11
«Красносельський»
7
6
12
6
«Кутузовський проспект»
5
20
5
5
5
«Сухаревський»
«Варварка»
7
6
«Ломоносовський»
6
6
«Тверська»
6
6
6
5
«М'ясницький»
Разом:
1,8
0,8
2,3
2,6
2,7
1,9
2,4
2,4
1,3
1
1,1
3,9
Роблячи висновок про плинність в підрозділах ВАТ «Альфа-Банк», можна сказати, що у 2006 році загальна кількість звільнених менше, ніж у 2005 році, цей показник знизився з 26,6% у 2006 році до 21,8% у 2005 році. Відмінний показник у додаткового офісу «м'ясницький», в якому ні у 2005, ні в 2006 році не було звільнено жодної людини. У 2006 році ще у двох офісів: «Сухаревський» і «Маяковський» такий показник. Це говорить про зростання професіоналізму співробітників, а також про їх задоволеності працею.
3.3. Переваги ВАТ «Альфа-Банк».
Альфа-Банк займає одне з лідируючих положень серед російських банків. З кожним роком він все більше зміцнює свої позиції на російському фінансовому ринку, реалізуючи ключові проекти і забезпечуючи зростання в усіх сегментах свого бізнесу.
У рейтингу роздрібних банків за рівнем клієнтського обслуговування, складеному журналом The Retail Finance у 2007 році, Альфа-Банк посів перше місце за якістю роботи відділень. За методикою складання рейтингу Альфа-Банк набрав 37 балів з 38 можливих, випередивши за цим показником всі найбільші російські роздрібні банки.
Оцінка роботи банківських відділень проводилася агентами видавництва «Роздрібні фінанси» в Москві під виглядом клієнтів. У кожного банку агенти побували у двох відділеннях (у Москві та одному з регіональних міст) в середині робочого буднього дня. Відділення вибиралися випадковим чином: у людних місцях, на великих магістралях і вулицях. Банківські відділеннях оцінювалися за такими показниками: наявність зони самообслуговування; наявність співробітника, який зустрічає клієнтів; привітність персоналу; зовнішній вигляд співробітників відділення; компетентність персоналу, наявність рекламних матеріалів, інформації про продукти; очікування обслуговування; управління чергою; обладнання для інвалідів; зручність організації простору.
Злиття, поглинання і корпоративний консалтинг.
Управління злиттів і поглинань та корпоративного консалтингу Альфа-Банку є одним з лідерів російського ринку з організації угод з продажу, злиття та дружньому придбання компаній. Управління також надає клієнтам консультаційні послуги щодо вдосконалення корпоративної та фінансової структури компаній, необхідному як для поліпшення їх конкурентної позиції, так і для можливого продажу або виходу на IPO.
Управління було створене в 1998 році і з тих пір виступило консультантом в більш ніж 50 успішно організованих, структурованих і завершених угодах в різних галузях як в Росії, так і за кордоном. Загальний обсяг завершених угод склав більше $ 12 млрд. дол США.
Конкурентними перевагами Управління є не тільки високий професіоналізм його співробітників, але і можливість використання всіх ресурсів Альфа-Банку для цілей наших клієнтів.
Надані послуги:
Злиття та поглинання
- Організація операцій продажу, злиття або придбання компаній на всіх етапах угоди від пошуку потенційних цілей, партнерів або інвесторів до організації фінансування та закриття угоди.
- Розробка тактики продажу, злиття або придбання компаній, проведення переговорів від імені продавця або покупця.
- Оцінка вартості компанії та перспектив збільшення вартості об'єднаної компанії.
- Структурування угоди та підготовка всієї необхідної юридичної та корпоративної документації.
- Пошук та залучення російських і зарубіжних стратегічних інвесторів з розробкою та узгодженням договірної бази для подальшої співпраці з інвестором.
Пошук і залучення фінансових інвесторів
- Залучення фондів прямих інвестицій, приватного капіталу та інших інвесторів для придбання міноритарного пакету в капіталі компанії Клієнта з метою фінансування розвитку бізнесу або перед IPO.
Консультаційні послуги з максимізації вартості компанії
- Оцінка вартості компанії або проекту на основі побудови фінансових прогнозів діяльності.
- Максимізація вартості шляхом оптимізації корпоративної структури, стратегічних придбань, продажу непрофільних активів і вибору оптимальних інструментів фінансування.
Оголошуючи про своє рішення, представники журі заявили, що «Альфа-Банк є одним з провідних учасників російського ринку банківських послуг і здійснює всі основні види банківських операцій, включаючи обслуговування приватних і корпоративних клієнтів, інвестиційний банківський бізнес, торговельне фінансування та управління активами. Банк володіє обширною і добре розвиненою роздрібною мережею, що забезпечує клієнтам повсюдний доступ до банківських послуг і продуктів. Крім того, за останній час Альфа-Банк провів ряд великих угод на ринку цінних паперів, що також зміцнило його позиції на зовнішньому та внутрішньому фінансових ринках ».
Авторитетний фінансовий журнал Euromoney з 1992 р. присуджує нагороди компаніям за видатні досягнення у фінансовій сфері. Щорічно члени журі відбирають кращі фінансові установи за наступними критеріями: рівень обслуговування клієнтів, розмір прибутку, використання інноваційних технологій у бізнесі та ін
Раніше Альфа-Банк був удостоєний наступних нагород журналу Euromoney: Best Forex Bank in Russia 2006, Best M & A Deal in Russia 2004, Best M & A House in Russia 2004, Best Bank in Russia 2002 і Highly Recommended 2000.
У 2005 році Банк визнаний журналом Global Finance «Кращим провайдером послуг у сфері валютних операцій» в Росії. Також Альфа-Банк двічі - в 2004-2005 роках - отримав міжнародну нагороду The Operational Risk Achievement Award «За впровадження найкращої системи управління операційними ризиками в компанії, що працює на ринках, що розвиваються», що є безпрецедентним випадком у міжнародній практиці.
Довгострокові поточні рейтинги Альфа-Банку - Moody's («Ba1" зі стабільним прогнозом) і Standard & Poor's («BB» зі стабільним прогнозом).
У 2007 р. журнал Global Finance назвав Альфа-Банк кращим російським банком у сфері фінансування торгівлі
Система мобільного банкінгу «Альфа-Мобайл» стала лауреатом нагороди CNews AWARDS в номінації «Управління фінансами». У ході прямого електронного голосування серед учасників церемонії нагородження сервіс «Альфа-Мобайл» набрав найбільше число голосів (56), випередивши інших номінантів з банківської сфери.
Система мобільного банкінгу, створена в Альфа-Банку в 2005 році, стала першим яскравим досвідом інновацій в даній сфері. «Альфа-Мобайл» - це дистанційне управління своїми рахунками в будь-якому місці і в будь-який час. Сервіс дозволяє не тільки переглядати залишки та операції по рахунку через стільниковий телефон, але і здійснювати з мобільного телефону платежі - переказ грошей між рахунками, оплату мобільного зв'язку та Інтернету, а також погашення заборгованості за кредитом.
На сьогоднішній день мобільний ресурс Альфа-Банку налічує більше 15 тис. клієнтів. При цьому щотижневий приріст клієнтської бази становить 100-120 осіб. Найпопулярнішою операцією є оплата мобільного зв'язку (1300-1500 операцій на тиждень) з середньою сумою платежу 450-500 рублів. Через систему мобільного банку щотижня здійснюється близько 400 переказів між рахунками на загальну суму 70 млн. рублів.
Проблема багатьох ІТ-сервісів у банках - це складність настройок і незручність використання. Основна перевага послуги «Альфа-Мобайл» - простота. Інтерактивне додаток, створений російською компанією «Трафікленд», що використовує технологію GPRS, генерує набір необхідних налаштувань для того чи іншого телефону і доставляє їх абонентам у вигляді SMS спеціального формату. Далі клієнтові потрібно лише зберегти це повідомлення у телефоні та активувати прийшли налаштування. За рахунок подібних технологічних інновацій банк підвищує свою привабливість для клієнтів в умовах гострої конкуренції на банківському ринку.
Альфа-Банк активно розвиває дистанційні канали обслуговування клієнтів. На сьогоднішній день кількість клієнтів інтернет-банку «Альфа-Клік» перевищила 100 тисяч. А послугою SMS-банкінгу «Альфа-Чек» вже користуються більше 200 тисяч клієнтів банку.
Інтернет-банк «Альфа-Клік» був запущений в квітні 2006 року. В даний час щомісяця до системи підключається порядку 12-13 тисяч нових користувачів. Кожен день сторінку інтернет-банку «Альфа-Клік» відвідують 15-20 тисяч клієнтів, і в середньому відбувається 4000 операцій на день.
«На наш погляд, 100 тисяч клієнтів в інтернет-банку - вражаючий результат, який нам вдалося досягти менш ніж за рік роботи системи. Наші клієнти оцінили простоту та зручність дистанційних каналів обслуговування, і популярність цих послуг зростає з кожним днем. Ми будемо і далі працювати над впровадженням нових можливостей і сервісів, підвищенням безпеки і зручності пропонованих послуг, щоб відповідати вимогам та очікуванням наших клієнтів », - прокоментував начальник управління розвитку каналів самообслуговування Альфа-Банку Урбанський Володимир.
Альфа-Банк регулярно вдосконалює канали дистанційного обслуговування. Зокрема, для підвищення рівня безпеки в інтернет-банку «Альфа-Клік» були введені сеансові паролі і віртуальна клавіатура. Крім того, користувачі «Альфа-Кліка» отримали можливість купувати інвестиційні паї, а користувачі послуги «Альфа-Чек» - оплачувати мобільний зв'язок за допомогою простого SMS-повідомлення.
Інтернет-банк «Альфа-Клік» і послуга «Альфа-Чек» - це канали дистанційного банківського обслуговування фізичних осіб, що дозволяють клієнтам банку самостійно проводити операції зі своїми рахунками. Крім перевірки стану та управління рахунками, за допомогою послуги «Альфа-Клік» можна також оплатити послуги операторів стільникового зв'язку, інтернет-провайдерів, послуги комерційного телебачення, інвестиційні паї Управляючої компанії «Альфа-Капітал». «Альфа-Клік» доступний клієнтам цілодобово. Всі операції проходять в режимі реального часу. Служба SMS-повідомлень «Альфа-Чек» і мобільний банк «Альфа-Мобайл» регулярно використовуються клієнтами банку для контролю та оперативного управління своїми рахунками.
Альфа-Банк вдруге удостоєний нагороди «Супербренд» як одна із самих сильних і впізнаваних торгових марок сучасної Росії на ринку споживчих товарів. Урочиста церемонія вручення нагороди та презентація книг «супербренд» відбулася 1 лютого 2007 р. в Москві.
Оцінка брендів виробляється за оригінальною методикою з участю незалежних експертних рад компанії Superbrands International. Аналіз ринку споживчих товарів проводять партнери російського відділення Superbrands International - найбільші агентства з дослідження ринків КОМКОН і ACNielsen. Дані цих досліджень служать основою для складання шорт-листа, який пропонується на розгляд незалежних експертних рад «Супербренд», що складаються з авторитетних представників громадських і ділових кіл, провідних фахівців у сфері бізнес-аналітики, маркетингу, реклами та дизайну. Головою експертних рад є президент Державного університету - Вищої школи економіки Олександр Шохін.

Розділ IV. ПРОЕКТ МЕРОПРЯТІЙ ПО ВИХОДУ З КРИЗИ.
4.1. Необхідність антикризового підходу до банківської системи і застосування закордонного досвіду.
Російська банківська система поки що не повною мірою відповідає вимогам розвивається, і потребує зміцнення. Розвиток економіки Росії стримується нерозвиненістю і нестійкістю банківського сектора, а також його обмеженою здатністю акумулювати кошти підприємств і населення, такі необхідні для кредитування інвестицій та оновлення основних фондів матеріального виробництва.
На цьому фоні в даний час стала очевидною необхідність забезпечення сталого і безкризового функціонування російської банківської системи для того, щоб банки могли виконувати свої функції і сприяти розвитку економіки Росії. Нехтування питаннями запобігання банківських криз може призвести до різкого ослаблення банківської системи, фінансової бази економіки і підриву національної безпеки Росії. Забезпечення стабільності банківської системи та зміцнення економіки неможливо без стійкої роботи банків. У той же час до цих пір стан багатьох банків далеко від стійкого, і мають місце випадки банкрутства банків, причини яких вже не можна віднести на наслідки кризи серпня 1998 р., що свідчить про недоліки в практиці банківського управління і в особливості антикризового управління.
З одного боку, практично з самого свого заснування російські банки функціонували в критичних економічних умовах на стихійно розвивається фінансовому ринку. З іншого - швидкий розвиток російського фінансового ринку на тлі глобалізації та інтернаціоналізації фінансових ринків робить його все більш цивілізованим і подібним сучасним західним фінансовим ринкам, яким притаманні інші ризики і кризові ситуації, досвіду подолання яких російські банки поки не накопичили внаслідок свого порівняно нетривалого існування.
Таким чином, має місце протиріччя між необхідністю антикризового підходу до управління комерційними банками та відсутністю комплексних і сучасних методик профілактики та подолання кризових явищ.
Незважаючи на значне число причин, що призводять до погіршення фінансового стану банків, утруднення вітчизняних банків не є унікальними, найчастіше вони - лише повторення чужих помилок. Навіть у тому випадку, коли фінансові труднощі банків пов'язані з негативним зовнішнім впливом економіки і системними кризами, а не викликані некомпетентністю персоналу і поганою організацією функціонування, у процесі вирішення проблем вітчизняних комерційних банків можна використовувати накопичений досвід інших країн. У зв'язку з цим вимагає дослідження проблема застосування зарубіжного досвіду антикризового управління комерційними банками в специфічних російських умовах; необхідно форсованими темпами вивчати закордонний досвід антикризового управління з точки зору доцільності його використання у вітчизняних банках.
Важко переоцінити значимість забезпечення стабільного розвитку банківської системи та актуальність проблеми вдосконалення антикризового управління та запобігання банківських криз. У результаті вдосконалення методів антикризового управління та орієнтації банківських менеджерів на антикризове управлінське мислення може бути вирішена практична задача подолання та подальшого запобігання кризових явищ у банках, а також підвищення стабільності російської банківської системи в цілому.
Про актуальність даної проблеми свідчить також її включення до числа першочергових завдань Банку Росії, про що йдеться в Стратегії розвитку банківського сектора Російської Федерації, а також у напрямку роботи Державної Ради при президенті Росії. Дана проблема є також особливо актуальною на увазі необхідність підвищення стійкості та зміцнення конкурентного становища російських банків напередодні вступу Росії до СОТ і відкриття російського фінансового ринку для західних фінансових інститутів.
Проблема антикризового управління порівняно нова для російських банків, які вперше зіткнулися з кризою ліквідності на міжбанківському ринку в серпні 1995 р., в результаті якого сотні банків позбулися ліцензій. Найбільший імпульс до вивчення даної проблеми був даний кризою серпня 1998 р., що спричинило хвилю банкрутств банків, у тому числі найбільших, після якого з'явився ряд вітчизняних досліджень, присвячених реструктуризації банківської системи, аналізу стійкості комерційних банків. Законодавчими зборами та Банком Росії була розроблена і прийнята нормативна база з питань банкрутства, реструктуризації та фінансового оздоровлення кредитних організацій, створено Агентство з реструктуризації кредитних організацій.
Проте невирішеними залишилися питання широти поняття антикризового управління та його місця в загальному управлінні комерційними банками, співвідношення та взаємозв'язку антикризового управління в окремому банку і в банківській системі в цілому, запобігання та профілактики кризових явищ у банках, підвищення якості та ефективності управління, а також відповідальності керівництва за банкрутство банку.
Слід зробити спробу дослідити специфіку застосування зарубіжного досвіду антикризового управління для запобігання банківських криз, а також розглянути проблему забезпечення стійкості банківської системи за рахунок вдосконалення антикризового управління на рівні комерційного банку. При цьому антикризове управління комерційним банком слід розглядати з позиції банку відчуває труднощі, але навмисного продовжувати свою діяльність.
Концепція дослідження полягає в тому, що в силу специфіки банківського бізнесу, заснованого на довірі клієнтів, для міцного положення і довгострокового успіху банку важливо запобігти виникненню кризових ситуацій або подолати їх на ранньому етапі, ніж ніж шукати вихід з кризи, що наступила. У зв'язку з цим по відношенню до комерційних банків антикризове управління розуміється в широкому сенсі, як комплекс заходів, спрямованих на профілактику та недопущення кризи.

4.2. Необхідність збереження та вдосконалення «Альфа-Банком» своїх позицій.
На мій погляд, так як «Альфа-Банк» є одним з кращих банків, що досяг безліч результатів і нагород, йому слід утримувати свої позиції.
У рейтингу роздрібних банків за рівнем клієнтського обслуговування, складеному журналом The Retail Finance, Альфа-Банк посів перше місце за якістю роботи відділень. За методикою складання рейтингу Альфа-Банк набрав 37 балів з 38 можливих, випередивши за цим показником всі найбільші російські роздрібні банки. Також дуже розвинені віддалені канали обслуговування, такі як «Альфа-клік», «Альфа-чек», «Альфа-консультант», «Альфа-мобайл», а також унікальний проект - "Альфа-ТВ". "Альфа-ТВ" - це інтерактивний інноваційний сервіс, в рамках якого представлені пізнавальні програми про різні аспекти фінансового ринку та банківські послуги в легкій і доступній формі. Альфа-Банк створив і запропонував інтерактивний сервіс для зручності й користі поточних і майбутніх клієнтів.
«Альфа-Банк» не повинен стояти на місці, чекаючи розвитку своїх конкурентів у напрямках сервісу та віддалених каналів обслуговування, він повинен ще більше розвиватися, щоб стати безперечним лідером у цих напрямках.

ВИСНОВОК.
Роблячи висновок про особливості ВАТ "Альфа-Банк, можна відзначити високий рівень ризиків, властивий всій російській економіці та її банківському сектору, а також високу ступінь концентрації бізнесу банку на окремих контрагентах і підвищену частку позикових коштів у капіталізації. У числі позитивних характеристик Альфа-Банку - наявність досвідченого менеджменту, завдяки яким банк зайняв позиції, що дозволяють йому розвивати свій бізнес в умовах зростання національної економіки.
Слід очікувати, що зростання російської економіки і прогнозоване поліпшення макроекономічної стабільності сприятливим чином вплинуть на діяльність Альфа-Банку. За останній час банк розширив свою комерційну мережу, збільшив спектр пропонованих фінансових послуг і найняв новий персонал для роботи на таких ключових напрямках, як обслуговування фізичних осіб та інвестиційна діяльність, інформаційні технології та управління ризиками.
Альфа-Банк входить до п'ятірки найбільших російських банків. У той же час, подібно іншим банкам приватного сектору, він контролює відносно невелику (менше 5%) ринкову частку сукупних банківських активів в системі, де домінують державні банки, зокрема Ощадбанк. Активи та депозити банку відрізняються високим ступенем концентрації як в рамках спорідненої фінансово-промислової групи - консорціуму "Альфа-Груп" (каг), так і за її межами.
Відбулося зміцнення балансу банку, прибутковість основних видів діяльності підвищилася завдяки збільшенню обсягів позичкових операцій за більш вигідними ставками, зростанню комісійних доходів, а також сприятливих зовнішніх умов діяльності. Разом з тим стримуючий вплив на прибутковість надавали високі витрати на розширення філіальної мережі банку і вкладення в розвиток інформаційних технологій.

Список використаної літератури.
1. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. - Аналіз фінансової звітності, практикум, М.: «Справа і Сервіс», 2006 р.
2. Лаврушина О. І. Банківська справа. - Москва: Фінанси і статистика, 2002 р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Звіт з практики
374.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація діяльності ВАТ Альфа Банк
Аналіз діючої системи безготівкових розрахунків у ВАТ Дочірній Банк Альфа-Банк у Казахстані
Робота кредитного відділу ВАТ Альфа Банк
Робота кредитного відділу ВАТ Альфа-Банк
Кредитні операції банків на прикладі Ростовського філії ВАТ Альфа-банк
Кредитні операції банків (на прикладі Ростовського філії ВАТ Альфа-банк)
Аналіз фінансового стану ВАТ Альфа-банк і діагностика ризику банкрутства
Удосконалення системи протидії легалізації доходів на прикладі філії Ростовський ВАТ Альфа-Банк
Організація споживчого кредитування на прикладі ВАТ ВНЗ-Банк
© Усі права захищені
написати до нас