Організація бухгалтерського уч та у військовій частині

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Загальне поняття про бухгалтерський облік
1.1 Поняття про господарський облік
1.2 Види обліку
1.3 Принципи (правила) і завдання бухгалтерського обліку
1.4 Користувачі бухгалтерської інформації
2. Бухгалтерська облік організації
2.1 Предмет і методи бухгалтерського обліку
2.2 Класифікація господарських засобів організації
2.3 Форми організації бухгалтерського обліку
2.4 Характеристика активних, пасивних і активно-пасивних рахунків
3. Бухгалтерський облік у військовій частині
3.1 Специфіка роботи фінансової частини військової частини
3.2 Бюджетний облік у військовій частині
3.3 Надходження, облік і списання матеріалів і продуктів харчування
3.4 Інвентаризація майна і зобов'язань

Висновок

Глосарій
Список використаних джерел

Програми


Введення
Актуальність обраної теми випускної кваліфікаційної роботи зумовлена ​​тим, що в результаті своєї діяльності будь-яке підприємство здійснює будь-які господарські операції, приймає ті чи інші рішення. Практично кожну таку дію знаходить відображення в бухгалтерському обліку.
Життя людського суспільства складається з безлічі щодня відбуваються подій і фактів, які можуть стосуватися різних сторін діяльності суспільства - політичних, господарських, соціальних та інших. Оскільки, кожна людина в суспільстві порівнює свою поведінку, роботу і життя з оточуючими його подіями і фактами, то, чим більше він буде знати про те, що відбувається навколо нього, тим ефективніше і безпечніше будуть його вчинки і діяльність. Отже, людина повинна приймати до уваги і враховувати що відбуваються навколо нього факти і події, знати стан дійсності, яка його оточує. У цьому полягає сутність обліку в загальних його рисах.
Бухгалтерська звітність являє собою сукупність даних, що характеризують результати фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, отриманий з даних бухгалтерського та інших видів обліку. [1] Вона являє собою засіб управління підприємством і одночасно метод узагальнення та подання інформації про господарську діяльність.
Звітність виконує важливу функціональну роль у системі економічної інформації. Вона інтегрує інформацію всіх видів обліку і подається у вигляді таблиць, зручних для сприйняття інформації об'єктами господарювання.
Методологічно і організаційно звітність є невід'ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку і виступає завершальним етапом облікового процесу, що зумовлює органічну єдність формуються в ній показників з первинною документацією та обліковими регістрами.
Інформація про господарські операції, вироблених економічним суб'єктом за певний період часу, узагальнюється у відповідних облікових регістрах і з них переноситься у згрупованому вигляді до бухгалтерської звітності. Така процедура узагальнення облікової інформації необхідна в першу чергу самому підприємству і пов'язана з необхідністю уточнення, а в ряді випадків і коригування подальшого курсу фінансово-господарської діяльності конкретного підприємства.
Тому бухгалтерська звітність повинна виявляти будь-які факти, зміст яких може вплинути на оцінку користувачами інформації про стан власності, фінансової ситуації, прибутків і збитків. Користувачами такої інформації є керівники, засновники, учасники і власники майна підприємства.
Зміст звітності про діяльність підприємства, майновий стан та ступеня фінансової стійкості становить інтерес для потенційних інвесторів, зацікавлених у вкладенні капіталу.
Теоретично можливо вести бухоблік, вносячи зміни до балансу після кожної господарської операції. Але на практиці це надзвичайно складно, тому що внести в таблицю балансу кілька тисяч змін, тобто за кількістю операцій за місяць, неможливо. Також неможливо буде наочно уявити, осмислити і зрозуміти ці зміни, отримати за ним окремі показники, узагальнити їх, зробити певні висновки і т. д. Тому, на додаток до балансу, в бухобліку застосовують систему рахунків та подвійного запису.
У ринковій економіці актуальним питанням є контроль за фінансовими, майновими та іншими матеріальними цінностями організації.
Необхідні наукові підходи при оцінці надійності будь-якої фірми. Але думка стороннього експерта не завжди дасть вичерпну інформацію для прийняття рішення. Тому, будь-який сучасний бізнесмен зобов'язаний володіти методами фінансового аналізу та вміти скласти та подати фінансову звітність (ФО) свого підприємства.
Фінансова звітність є по суті «обличчям» фірми. Вона являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства.
Сьогодні минув той час, коли про добробут бізнесмена і його фірми судили по шикарному автомобілю, офісу в центрі міста, мобільному телефону.
Дані фінансової звітності є основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану (ФС) підприємства. Адже для прийняття рішення необхідно проаналізувати забезпеченість фінансовими ресурсами, доцільність і ефективність їхнього розміщення й використання, платоспроможність підприємства, його фінансові взаємовідносини з партнерами. Оцінка цих показників, потрібна для ефективного управління фірмою. З їх допомогою керівники здійснюють планування, контроль, покращують і вдосконалюють напрямок своєї діяльності.
Основними завданнями аналізу фінансового стану підприємства є: [2]
- Загальна оцінка фінансового стану і факторів його зміни;
- Вивчення відповідності між засобами й джерелами, раціональність їх розміщення та ефективності їх використання;
- Визначення ліквідності та фінансової стійкості підприємства;
- Дотримання фінансової, розрахункової і кредитної дисципліни.
При написанні дипломної роботи були використані нормативно-правові акти, а також праці і роботи Палій В.., Соколова Я.. («Теорія бухгалтерського обліку»), Астахова В.. («Теорія бухгалтерського обліку»), Ростовцева А.., Холоденко Є.. («Складання бухгалтерських проводок за новим Планом рахунків») та інших авторів.

1. Загальні поняття про бухгалтерський облік
1.1 Поняття про господарський облік
Основним документом, що регулює ведення бухгалтерського обліку в Російській Федерації, є Федеральний закон № 129-ФЗ від 21.11.1996 «Про бухгалтерський облік». [3]
Господарський облік виник з виникненням матеріального виробництва. Сучасне виробництво включає в себе дві взаємопов'язані і доповнюють один одного сфери: [4]
а) матеріальне виробництво, яке є основою життя будь-якого суспільства. Тут створюються майнові блага (в галузях промисловості, будівництва, сільського господарства та інших), а також виробляються матеріальні послуги (транспорт, торгівля, комунальне господарство, побутове обслуговування);
б) нематеріальне виробництво. Ця сфера зайнята формуванням духовних, моральних та інших цінностей і наданням аналогічних послуг (охорона здоров'я, освіта, наукове консультування тощо)
Для отримання необхідних відомостей про хід господарських процесів організується господарський облік. Він виник з потреб в управлінні матеріальним виробництвом. Господарський облік є повне кількісне відображення і якісну характеристику, що враховуються.
Господарський облік ведуть шляхом спостереження, вимірювання та реєстрації. Основними етапами облікового процесу є: обробка інформації і передача її користувачам.
В обліку застосовується 3 види вимірників: [5]
1) натуральні вимірники (м, см, м, кг, т, л, штуки і т. д.);
2) грошові вимірники (рублі);
3) трудові вимірники (осіб / годину, чол / день і т. д.).
Натуральні вимірники використовують для обліку всіх видів матеріалів, палива, запчастин для машин і устаткування. Вони потрібні для контролю за збереженням майна, вимірювання обсягів заготовлених і використаних засобів виробництва, для характеристики однорідних предметів.
Грошовий вимірник - це універсальний узагальнюючий обліковий вимірювач. Він дозволяє підсумувати наявність всіх господарських засобів, джерел їх утворення, обсягів виконаних робіт і наданих послуг, реалізованої продукції. [6]
Трудові вимірники - це різновид натуральних вимірників. Вони використовуються для обчислення кількості витрат робочого часу, вираженого в певних одиницях часу, для підрахунку заробітної плати працівників організації, для обчислення продуктивності праці.

1.2 Види обліку

У Російській Федерації діє система господарського обліку, в якій виділяють чотири взаємопов'язаних види обліку (див. табл. А.1 дод. А [7]).
1. Оперативний облік є системою поточного спостереження, контролю над окремими господарськими операціями і управління ними в ході їх здійснення. Він обмежується рамками організації, ведеться на місцях здійснення господарських операцій (цех, склад, магазин, каса).
Цей вид обліку є простим за технікою виконання (в порівнянні з іншими видами обліку) і здійснюється в міру необхідності. Його дані не обов'язково фіксуються в документах, вони можуть бути отримані в усній бесіді або за допомогою технічних засобів і пристроїв. Оперативна інформація використовується управлінським персоналом для повсякденного, поточного керівництва діяльністю організації.
2. Статистичний облік (статистика) являє собою систему реєстрації, узагальнення і вивчення масових, якісно однорідних соціально-еко-ких явищ (у масштабі підприємства, галузі, економічного регіону, країни).
На основі статистичної систематизації та обробки даних оперативного та бухгалтерського обліку, а також суцільних і вибіркових спостережень вивчають і аналізують виникають закономірності розвитку процесів і явищ, характер економічних потоків і тенденцій, дають кількісні та якісні характеристики різних сторін виробничо-господарської діяльності підприємства. Для цього застосовуються різні статистичні методи: групування, динамічні ряди, середні величини, економічні індекси, кореляція.
Статистика збирає і готує інформацію, яка використовується органами влади і управління для прийняття управлінських рішень на державному та регіональному рівнях.
Для статистичної інформації характерні приблизні обчислення, порівняльні величини і розгляд явищ у динаміці, документально оформляється не завжди.
3. Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій. Для нього характерне застосування особливих прийомів і способів обробки економічної інформації: рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис господарських операцій, бухгалтерський баланс.
Бухгалтерський облік має свої особливості, що відрізняють його від інших видів обліку, а саме: [8]
- Є документально-обгрунтованим урахуванням;
- Безперервний у часі і суцільний за охопленням всіх змін, що відбуваються у фінансово-господарської діяльності підприємства;
- Застосовує особливі, тільки йому притаманні способи обробки даних;
- Є вартісним обліком.
Бухгалтерський облік поділяється на теорію, фінансовий облік і управлінський облік.
Теорія бухгалтерського обліку - це теоретичні, методологічні та практичні засади організації системи бухгалтерського обліку. [9]
Фінансовий облік являє собою процес підготовки облікової інформації, яка використовується як внутрішніми, так і зовнішніми її користувачами. [10] Фінансовий облік заснований на загальноприйнятих міжнародних стандартах і принципах. Правила його ведення і порядок складання бухгалтерської (фінансової) звітності регламентуються державою. Ведення фінансового обліку є обов'язковим для всіх організацій. Фінансовий облік відображає «історичну» інформацію про виробничо-комерційної діяльності організації, його інформація носить об'єктивний характер і піддається перевірці.
Управлінський облік являє собою процес ідентифікації, вимірювання, збору, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі управлінському персоналу інформації, необхідної для планування, контролю поточної виробничо-комерційної діяльності та управління організацією. [11] Інформація управлінського обліку є внутрішньою, вона використовується менеджерами організації для прийняття управлінських рішень. На відміну від фінансового обліку ведення управлінського обліку не є обов'язковим, воно залежить від рішення адміністрації організації. Сторонні органи не можуть впливати на систему управлінського обліку.
4. Податковий облік - це система узагальнення інформації для визначення податкової бази по податку на основі даних первинних документів, згрупованих відповідно до порядку, передбаченого Податковим кодексом.
Податковий облік здійснюється з метою формування повної та достовірної інформації про порядок обліку для цілей оподаткування господарських операцій, здійснених платником податку протягом звітного (податкового) періоду, а також забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів для контролю над правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю обчислення і сплати до бюджету податку.
Система податкового обліку організується платником податку самостійно, виходячи з принципу послідовності застосування норм і правил податкового обліку, тобто застосовується послідовно від одного податкового періоду до іншого.
Порядок ведення податкового обліку встановлюється платником податків в обліковій політиці для цілей оподаткування, затверджуваною відповідним наказом (розпорядженням) керівника. Якщо порядок угруповання та обліку об'єктів і господарських операцій для цілей оподаткування відповідає порядку угруповання і відображення в бухгалтерському обліку, то регістри бухгалтерського обліку можуть бути заявлені платником податків як регістри податкового обліку.
1.3 Принципи (правила) і завдання бухгалтерського обліку
Основні правила ведення бухгалтерського обліку визначено Федеральним законом «Про бухгалтерський облік» і Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації [12]. Ці правила наступні.
1. Обов'язковість подвійного запису господарських операцій на рахунках робочого плану рахунків, що складається на основі Плану рахунків, затвердженого Мінфіном РФ.
2. Облік об'єктів обліку здійснюється у валюті Російської Федерації, тобто в рублях і російською мовою. Первинні облікові документи, складені на інших мовах, повинні мати порядковий переклад на російську мову.
3. У бухгалтерському обліку поточні витрати на виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг здійснюються окремо від витрат, пов'язаних з капітальними і фінансовими вкладеннями.
4. Обов'язковість документування господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені в момент здійснення господарської операції або відразу після її завершення. Вони повинні містити обов'язкові реквізити і складатися за типовими формами або формами, затвердженими керівником організації. Керівник стверджує також правила документообігу організації і технологію обробки облікової інформації.
5. Для систематизації та накопичення інформації, що міститься в облікових документах, використовуються облікові регістри, форми яких розробляються Мінфіном РФ, органами, яким надано право регулювання бухгалтерського обліку, федеральними органами виконавчої влади або самою організацією при дотриманні ними загальних методичних принципів бухгалтерського обліку. Зміст регістрів бухгалтерського обліку та внутрішньої бухгалтерської звітності є комерційною таємницею організації.
6. Об'єкти обліку підлягають оцінці в грошовому вираженні.
7. Обов'язковість проведення інвентаризації майна та зобов'язань. Порядок проведення інвентаризації визначається керівником організації, за винятком випадків обов'язкового проведення інвентаризації, встановлених чинними законодавчими та нормативними актами з бухгалтерського обліку.
8. Для ведення бухгалтерського обліку в організації формується облікова політика у відповідності до встановлених допущеннями та вимогами.
Поняття «допущення» і «вимоги» також є правилами ведення бухгалтерського обліку.
Допущення:
1) допущення майнової відокремленості означає, що майно і зобов'язання організації існують окремо від майна і зобов'язань власників цієї організації та майна інших юридичних осіб, що знаходиться у даної організації;
2) допущення безперервності діяльності означає, що організація буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому, у неї відсутній намір і необхідність ліквідації або суттєвого скорочення діяльності, отже, зобов'язання будуть погашатися у встановленому порядку;
3) допущення послідовності застосування облікової політики означає, що прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно від одного звітного року до іншого;
4) допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності означає, що всі факти господарської діяльності організації відносяться до того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами.
Вимоги:
1) вимога повноти означає необхідність відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності;
2) вимога своєчасності означає необхідність своєчасного відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку та бухгалтерської звітності;
3) вимога обачності (обережності, в західній практиці консерватизму) означає більшу готовність до визнання в бухгалтерському обліку витрат і зобов'язань, ніж можливих доходів і активів, не допускаючи створення прихованих резервів;
4) вимога пріоритету змісту перед формою означає, що в бухгалтерському обліку факти господарської діяльності повинні відображатися виходячи не тільки з їх правової форми, а й з економічного змісту фактів і умов господарювання;
5) вимога несуперечливості означає необхідність рівності даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на останній календарний день кожного місяця, показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку, а також показників звітності на початок і кінець періоду;
6) вимога раціональності означає раціональне і економне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов господарської діяльності і величини організації.
Основними завданнями бухгалтерського обліку є: [13]
1) формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності, - керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім - інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності;
2) забезпечення інформацією зовнішніх і внутрішніх користувачів бухгалтерської звітності для контролю над дотриманням законодавства Російської Федерації при здійсненні організацією господарських операцій і їх доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням трудових, фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами, кошторисами;
3) запобігання негативних результатів господарської діяльності і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.
1.4 Користувачі бухгалтерської інформації
Користувачів бухгалтерської інформації можна розділити на дві групи: внутрішніх і зовнішніх (див. схему. Б.1 дод. 1 [14]).
Внутрішні користувачі - особи, зайняті в апараті управління, власники, менеджери, яким необхідна облікова інформація для здійснення планування, контролю і оцінки ділових операцій.
Щодо інформації для внутрішніх користувачів слід враховувати, що її склад для кожного представника адміністрації визначається в залежності від займаної посади і функцій, виконуваних ним. Для менеджерів найбільш важливою є інформація про суму прибутку, достатності грошових коштів, рентабельності. Власників і співвласників найбільше цікавлять прибутковість і ліквідність організації. Працівників організації цікавить стабільність і здатність організації гарантувати оплату праці та збереження робочих місць.
Керівництво організації зацікавлене в інформації, наданої зовнішнім користувачам, і в різноманітній інформації, необхідної для планування, аналізу та контролю.
Зовнішні користувачі - сторонні споживачі інформації з прямим або непрямим фінансовим інтересом. Вони поділяються на такі групи:
- Особи, які не працюють в організації, але прямо зацікавлені в успішній її діяльності (акціонери, інвестори, кредитори, покупці і ін);
- Особи, безпосередньо не беруть участі в роботі організації, але мають непрямий фінансовий інтерес: податкова служба, державні органи управління, різні фінансові інститути та учасники фондового ринку (страхові компанії, біржі, дилери, брокери і ін);
- Особи, які не мають фінансового інтересу, крім ділового співробітництва: аудиторські фірми, органи статистики, арбітраж та ін

2. Бухгалтерський облік організації
Підприємство (організація), виробляючи продукцію, виконуючи роботи або надаючи послуги, здійснює величезну кількість господарських операцій. Ці господарські операції в сукупності складають господарські процеси, які поділяються на:
- Процес постачання;
- Процес виробництва;
- Процес реалізації - продаж.
У результаті виробничої діяльності господарські засоби перебувають у постійному кругообігу.
Кругообіг господарських засобів збігається з господарськими процесами (див. схему В.2 дод. 3 [15]).
На першій стадії кругообігу (процесі постачання) грошові кошти підприємства перетворюються в необхідні матеріальні цінності (сировина), необхідні для процесу виробництва.
На другій стадії кругообігу (процесі виробництва) відбувається перетворення господарських засобів (матеріальних цінностей), які з'єднуються з робочою силою, в новий товар, в нову продукцію підприємства, яка відрізняється за своїм зовнішнім виглядом, призначенням і вартості.
На третій стадії (процесі реалізації - продажу) продукція підприємства перетворюється в грошові кошти, але більшого розміру, ніж їх спочатку витратили.
2.1 Предмет і методи бухгалтерського обліку
Предметом бухгалтерського обліку є господарча діяльність організації. Об'єктами або складовими частинами предмета є: майно (господарські засоби, активи організації); капітал і зобов'язання організації (джерела формування майна); господарські операції, що викликають зміну майна і джерел його формування.
За джерелами утворення і цільовим призначенням майно організації поділяють на власні і позикові.
Кожен окремий вид засобів і джерел називається об'єктом обліку.
Метод бухгалтерського обліку - це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких пізнається предмет (об'єкти) бухгалтерського обліку. Він дозволяє вивчити явища в русі, зміні, взаємозв'язку і взаємодії. Метод бухгалтерського обліку залежить від предмета обліку, від відображаються і контрольованих об'єктів, а також від поставлених перед обліком завдань і що пред'являються до нього вимог.
Основними елементами методу бухгалтерського обліку є документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність, оцінка і калькуляція.
1. Документація - це спосіб суцільного та безперервного відображення руху об'єктів обліку з метою отримання необхідної інформації та ведення поточного бухгалтерського обліку.
Документ - це будь-який матеріальний носій даних, який дозволяє юридично доказово підтвердити господарські факти і право на їх вчинення.
Документування - оформлення господарських явищ документами.
Кожна господарська операція, яка підлягає відображенню в бухгалтерському обліку, повинна бути оформлена документами, в яких відображається зміст операції, її точний кількісний вираз і грошова оцінка. Правильність відомостей, що наведені в документі, підтверджується підписами осіб, що склали документ і відповідальних за здійснення операції. Всі записи в регістрах бухгалтерського обліку виконуються на підставі первинних облікових документів, що пройшли перевірку правильності та об'єктивності їх оформлення, а також законності здійснених операцій.
Перевірка документів складається з:
- Формальної перевірки (на наявність реквізитів);
- Арифметичної перевірки (на правильність арифметичних дій);
- Перевірки «по суті» (на законність здійснених операцій).
При виявленні помилок у документах вони повертаються виконавцям для виправлення. Документи, що свідчать про незаконні операції, затримуються з метою з'ясування обставин та прийняття необхідних заходів.
Обробка перевірених і прийнятих бухгалтерією документів складається з трьох етапів:
1) таксування, тобто оцінка операції у вартісному вимірі;
2) угрупування, тобто сортування по однорідних операціях;
3) контирування, тобто вказівка ​​кореспонденції рахунків.
Документообіг - це організована система створення, перевірки та обробки всіх бухгалтерських документів з моменту їх складання до здачі в архів. Графік документообігу оформлюється у вигляді схеми, або у вигляді переліку робіт з формування, перевірки та обробки документів, що заповнюються кожним підрозділом. Контроль над дотриманням графіка документообігу здійснює головний бухгалтер.
Для виконання всіх властивих бухгалтерським документам функцій, вони повинні містити всі необхідні відомості (реквізити). Реквізити (від лат. Необхідні, необхідні) є складовими елементами документа і можуть бути обов'язковими і специфічними.
Усі облікові документи приймаються до бухгалтерського обліку, якщо вони складені за формою, яка містить в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації. Якщо форма документів не передбачена в таких альбомах, то вона повинна бути затверджена керівником і містити такі обов'язкові реквізити:
- Найменування документа;
- Номер документа;
- Дата складання, що необхідно, перш за все, для виключення повторного використання документа;
- Назва організації та її адреса, що забезпечує доказовість;
- Зміст і кількісна характеристика господарської операції;
- Вимірювачі в натуральному та вартісному виразі;
- Підписи осіб, відповідальних за здійснення операції та правильне оформлення.
Керівник організації за погодженням з головним бухгалтером затверджує перелік осіб, які мають право підпису первинних облікових документів.
2. Інвентаризація - це регламентна процедура періодичної перевірки та документального підтвердження наявності, стану та оцінки майна та зобов'язань організації, що проводиться для підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності (див. табл. Г.2 дод. Г [16]).
Основними цілями інвентаризації є [17]:
- Виявлення фактичної наявності майна підприємства;
- Зіставлення фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку;
- Виявлення некондиційних матеріальних ресурсів, формування обгрунтованих висновків із залученням необхідних спеціалістів та спеціальних організацій, а також підготовка документів для їх уцінки або списання (утилізації);
- Визначення винних осіб у разі виявлення нестач, надлишків, псування матеріальних цінностей;
- Перевірка повноти відображення зобов'язань в обліку, дотримання виконавцями термінів і зобов'язань за укладеними договорами, вжиття заходів зі стягнення дебіторської і погашення кредиторської заборгованостей, списання в установленому порядку зобов'язань після закінчення строків позовної давності. Порядок проведення інвентаризації визначається керівником організації, за винятком випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.
Проведення інвентаризації є обов'язковим:
1) при передачі майна організації;
2) перед складанням річної бухгалтерської звітності;
3) при зміні матеріально-відповідальних осіб;
4) при встановленні фактів розкрадання чи зловживання, псування цінностей;
5) у разі форс-мажорних обставин;
6) при ліквідації організації та ін випадках, передбачених законодавством
3. Рахунки - спосіб групування і поточного обліку однорідних господарських операцій, а також інформації про стан і зміну об'єктів бухгалтерського обліку з метою поточного контролю. На кожний вид господарських засобів і їх джерел відкривається окремий бухгалтерський рахунок.
4. Подвійна запис - спосіб реєстрації господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Особливість подвійного запису полягає в тому, що сума кожної господарської операції записується у двох рахунках - за дебетом одного і кредитом іншого рахунку. Подвійний запис забезпечує можливість контролю над правильністю відображення в обліку господарських операцій.
5. Бухгалтерський баланс - спосіб узагальнення і групування господарських засобів організації (за видами і розміщенню, джерелами формування і цільовим призначенням) у грошовому вимірнику на певний момент часу. Він містить інформацію про майновий та фінансовий стан організації.
Бухгалтерський баланс повинен відповідати наступним вимогам: правдивість, реальність, єдність, наступність, ясність. Умова правдивості балансу - обгрунтування його показників документами, записами на бухгалтерських рахунках, бухгалтерськими розрахунками і інвентаризацією.
Під реальністю балансу розуміють відповідність оцінок його статей об'єктивної дійсності. Єдність балансу полягає в побудові його на єдиних принципах обліку та оцінки. Це означає застосування у всіх структурних підрозділах підприємства єдиної номенклатури рахунків бухгалтерського балансу, однаковий зміст рахунків, їх кореспонденції і т. п. Наступність балансу на підприємстві, існуючому кілька років, виражається в тому, що кожний наступний баланс повинен випливати з балансу попереднього.
6. Бухгалтерська звітність - сукупність показників обліку, відображених у формі певних таблиць і характеризують рух майна, зобов'язань і фінансове становище організації за звітний період.
Річна бухгалтерська звітність російських організацій (за винятком бюджетних і громадських організацій, які не здійснюють підприємницької діяльності), як єдина система даних про їх майновий та фінансовий стан і результати господарської діяльності формується на основі даних бухгалтерського обліку і складається з наступних звітних:
- Бухгалтерського балансу (форма № 1);
- Звіту про прибутки і збитки (форма № 2);
- Звіту про зміни капіталу (форма № 3);
- Звіту про рух грошових коштів (форма № 4);
- Додатку до бухгалтерського балансу (форма № 5);
- Звіту про цільове використання коштів (форма № 6);
- Пояснювальної записки
- Аудиторського висновку, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона відповідно до федеральних законів підлягає обов'язковому аудиту.
Стандартний складу бухгалтерської звітності в Росії збігається зі складом фінансової звітності за МСФЗ. Відмінності полягають у наповненні форм звітними показниками і поясненнями і в методиці формування окремих показників.
Звітним роком для всіх організацій є календарний рік - з 1 січня по 31 грудня включно. Першим звітним роком для новостворених організацій вважається період з дати їх державної реєстрації по 31 грудня відповідного року, а для організацій, створених після 1 жовтня, - по 31 грудня наступного року. Дані про господарські операції, проведені до державної реєстрації організацій, включаються до їх бухгалтерську звітність за перший звітний рік. Місячна і квартальна звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
Організації зобов'язані представляти квартальну бухгалтерську звітність протягом 30 днів після закінчення кварталу, а річну - протягом 90 днів після закінчення року, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації.
Бухгалтерська звітність повинна давати достовірне і повне уявлення про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі. При формуванні бухгалтерської звітності організацією повинна бути забезпечена нейтральність інформації, що міститься в ній. По кожному числовому показнику бухгалтерської звітності, крім звіту, що складається за перший звітний період, повинні бути приведені дані мінімум за два роки - звітний і попередній звітному.
При складанні бухгалтерської звітності необхідно керуватися наступними вимогами до неї: [18]
- Дотримання протягом звітного періоду незмінною затвердженої облікової політики організації;
- Повнота відображення в обліку за звітний період усіх здійснених господарських операцій та результатів інвентаризацій;
- Правильне віднесення доходів і витрат до суміжних звітних періодів;
- Розмежування в обліку поточних і капітальних витрат;
- Тотожність відповідних даних аналітичного і синтетичного обліку.
Якісними характеристиками бухгалтерської звітності є:
а) доречність (значимість, своєчасність і цінність міститься інформації);
б) достовірність, надійність (правдивість, переважання змісту над формою, нейтральність, обачність, можливість перевірки та порівнянність міститься в звітах інформації);
в) публічність (опублікування у пресі, доступною користувачам).
7. Оцінка - спосіб, за допомогою якого господарські кошти отримують грошове вираження.
Бухгалтерський облік повинен забезпечити узагальнене відображення стану і руху майна в грошовому вимірі. Це досягається шляхом використання такого елемента методу бухгалтерського обліку, як оцінка.
Основними принципами оцінки майна організації є реальність і єдність оцінки. Єдність оцінки досягається тим, що всі організації в обов'язковому порядку здійснюють оцінку своїх засобів на основі єдиних правил. Оцінка майна, придбаного за плату, визначається шляхом підсумовування фактично проведених витрат на його покупку; майна, отриманого безоплатно - за ринковою вартістю на дату оприбуткування; майна, виробленого в самій організації - за вартістю його виготовлення.
8. Калькуляція - спосіб угруповання витрат і визначення собівартості придбаних матеріальних цінностей, виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Калькулювання - це обчислення собівартості одиниці продукції, робіт, послуг у грошовому вираженні, тобто розрахунок собівартості продукції.
Розрізняють фактичну, планову та нормативну калькуляцію. Вимоги, що пред'являються до калькулювання: реальність угруповання витрат; точність підрахунку витрат на калькульованих об'єкт; обгрунтованість вибору методу розподілу непрямих витрат. Складність калькулювання полягає в необхідності розмежування витрат між закінченими і незакінченими об'єктами, в оцінці шлюбу, побічної продукції та відходів виробництва, угрупованню витрат по місцях виникнення і т. п. В якості об'єкта калькулювання можуть бути представлені група або один виріб, комплекс продуктів, частина виробу , вид робіт і послуг.
У калькулюванні розрізняються угруповання витрат по:
- Економічними елементами (матеріальні, трудові витрати, амортизація відрахування і податки, інші витрати), які укрупнено відображають величину витрат організації без урахування їх направлення у виробничому процесі;
- Статтями калькуляції в собівартості, які є деталізацією, відображають призначення та зв'язок витрат з об'єктами калькулювання.
Крім визначення витрат за статтями витрат, що відносяться до кожного калькульованих об'єкту, калькулювання включає в себе і такі трудомісткі роботи, як розмежування витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом, визначення витрат на брак у виробництві, оцінку відходів виробництва та побічної продукції.

2.2 Класифікація господарських засобів організації

I. Класифікація господарських засобів підприємства за джерелами утворення (пасив, зобов'язання).

За складом і характером використання все майно підприємства поділяють на дві групи: необоротні активи (основний капітал) та оборотні активи (оборотний капітал).
1. Необоротні активи включають в себе основні засоби, обладнання до установки, нематеріальні активи, незавершені капітальні вкладення, довгострокові фінансові вкладення та деякі інші.
Основні засоби - це майно з терміном корисного використання більше одного року (засоби праці). Їх використовують в різних сферах прикладання суспільної праці: матеріального виробництва, товарного обігу та невиробничої. Основні засоби беруть участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму. Їх вартість переноситься на створювану продукцію не відразу, а поступово, частинами, у міру амортизації (зносу).
Нематеріальні активи - це об'єкти довгострокового користування, що не мають фізичної основи, але мають вартісну оцінку і приносять дохід (виключне право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисну модель, виключне авторське право на програми ЕОМ, бази даних, виключне виключне право власника на товарний знак , знак обслуговування тощо). Як і основні засоби, нематеріальні активи переносять свою вартість на створюваний продукт не відразу, а поступово, частинами, у міру нарахування амортизації.
До складу капітальних вкладень включають витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання обладнання, інструменту, проектно-вишукувальні та інші капітальні роботи і витрати.
До фінансових вкладень відносять інвестиції організації у державні цінні папери (облігації та інші боргові зобов'язання), цінні папери та статутні капітали інших організацій, надані іншим організаціям позики. В склад необоротних активів включають тільки довгострокові фінансові вкладення (на термін більше одного року).
2. Оборотні активи складаються з матеріальних оборотних засобів, грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і коштів у поточних розрахунках.
До складу матеріальних оборотних засобів входять сировину і матеріали, паливо, напівфабрикати, незавершене виробництво, тварини на вирощуванні та відгодівлі, витрати майбутніх періодів, готова продукція, призначена для реалізації, тобто на складі і відвантажена покупцям.
Грошові кошти складаються із залишків готівки в касі організації, на розрахунковому та інших рахунках у банках.
Кошти в розрахунках включають різні види дебіторської заборгованості, під якою розуміються борги інших юридичних і фізичних осіб даної організації. Боржники називаються дебіторами. Дебіторська заборгованість складається з заборгованості покупців за продану їм продукцію, підзвітних осіб за видані їм під звіт кошти і пр.
II. Класифікація господарських засобів підприємства за джерелами утворення (пасив, зобов'язання).
За джерелами утворення і цільовим призначенням майно організацій поділяють на власне (власний капітал) та кредитне (створене за рахунок зобов'язань).
1. Власний капітал - це чиста вартість майна, що визначається як різниця між вартістю активів (майна) організації та її зобов'язаннями.
Власний капітал може складатися із статутного, додаткового і резервного капіталу, фондів спеціального призначення, накопичень нерозподіленого прибутку, цільових фінансувань і надходжень.
Величина статутного капіталу, зареєстрованого в установчих документах, являє собою сукупність вкладів засновників (учасників) організації, тобто їх часток, акцій, пайових внесків;
Додатковий капітал збільшує розмір джерел власних коштів. Він утворюється завдяки емісійному доходу акціонерного товариства (продажу акцій понад номінальну вартість), приросту вартості майна за результатами переоцінки (дооцінки) у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.
У числі джерел коштів може бути також резервний капітал, що створюється як додатковий фінансовий ресурс для покриття збитків, відшкодування втрат від несприятливо кон'юнктури, що склалася, виплати дивідендів за облігаціями (при нестачі прибутку) і ін Він створюється за рахунок прибутку відповідно до чинного законодавства і в випадку, коли його освіту передбачено установчими документами.
Важливим джерелом власних коштів є прибуток, тобто позитивний фінансовий результат, який утворюється при перевищенні доходів над видатками організації.
Цільове фінансування і надходження - це кошти, отримані з бюджету, галузевих і міжгалузевих фондів спеціального призначення, від інших організацій і фізичних осіб для здійснення заходів цільового призначення.
Зобов'язаннями організацій є короткострокові та довгострокові кредити банку, кредиторська заборгованість, позики і зобов'язання за розподілом.
Банківський кредит - це видані банком організаціям та фізичним особам грошові кошти на певний термін і на певні цілі, на поворотній основі і зазвичай зі сплатою відсотків. Короткостроковий кредит видається на потреби поточної діяльності організацій і надається, як правило, на строк до одного року. Довгостроковий кредит використовується на цілі виробничого і соціального розвитку організації і видається на термін понад один рік. Умови кредитування передбачаються в кредитному договорі.
2. Позики (комерційні кредити) надаються одними організаціями іншим зазвичай у вигляді відстрочки сплати грошових коштів за продані товари, виконані роботи або надані послуги. Предметом договору позики крім грошей можуть бути речі та інші цінності.
Зобов'язання за розподілом включать заборгованості працівникам організації по заробітній платі, органам соціального страхування і податковим органам по платежах до бюджету. Вони з'являються у зв'язку з тим, що момент виникнення боргу не збігається з часом його сплати. Зобов'язання за розподілом за своїм економічним змістом істотно відрізняються від інших залучених коштів, так як вони не надходять з боку, а утворюються шляхом нарахування.
2.3 Форми організації бухгалтерського обліку
Облікова політика організації - це прийнята сукупність способів ведення бухгалтерського обліку (первинне спостереження, вартісне вимірювання, поточна угруповання і підсумкове узагальнення фактів господарської діяльності).
Облікова політика організації формується головним бухгалтером (бухгалтером) організації і затверджується керівником організації:
- Робочий план рахунків бухгалтерського обліку;
- Форми первинних облікових документів;
- Порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань організації;
- Методи оцінки активів і зобов'язань;
- Правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;
- Порядок контролю за господарськими операціями;
При формуванні облікової політики організації по конкретному напрямку ведення та організації бухгалтерського обліку здійснюється вибір одного способу з декількох, що допускаються законодавством і нормативними актами з бухгалтерського обліку.
Прийнята організацією облікова політика підлягає оформленню відповідної організаційно-розпорядчою документацією (наказами, розпорядженнями і т. п.) організації.
Способи ведення бухгалтерського обліку, обрані організацією при формуванні облікової політики, застосовуються з першого січня року, наступного за роком затвердження відповідного організаційно-розпорядчого документа.
Новостворена організація оформляє обрану облікову політику до першої публікації бухгалтерської звітності, але не пізніше 90 днів з дня державної реєстрації. Прийнята такою організацією облікова політика вважається застосовуваної з дня набуття прав юридичної особи (державної реєстрації).
До способів ведення бухгалтерського обліку належать способи групування та оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів, організації документообігу, інвентаризації, способи застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи регістрів бухгалтерського обліку, обробки інформації та інші відповідні способи і прийоми.
Облікова політика формується виходячи з встановлених ПБУ 1 / 98 припущень і вимог.
Основи формування і розкриття облікової політики організації встановлені Положенням по бухгалтерському обліку «Облікова політика організації», яке розповсюджується:
- В частині формування облікової політики - на всі організації незалежно від організаційно-правових форм;
- У частині розкриття облікової політики - на організації, що публікують свою бухгалтерську звітність повністю або частково відповідно до законодавства Російської Федерації, установчих документів або за власною ініціативою.
Розробка робочого плану рахунків. Організація самостійно розробляє робочий план рахунків на основі затвердженого плану. Вона має право з усієї сукупності синтетичних рахунків вибрати дійсно необхідні для себе, вводити (з дозволу Міністерства фінансів Російської. Федерації) нові синтетичні рахунки, використовуючи вільні коди рахунків.
На основі системи субрахунків, передбаченої затвердженим Планом рахунків та Інструкцією про застосування Плану рахунків, організації визначають перелік використовуваних субрахунків, при необхідності об'єднуючи, виключаючи або додаючи нові субрахунки, а також повну номенклатуру аналітичних рахунків і їх кодові позначення.
Вибір форми бухгалтерського обліку. Організація самостійно обирає форму обліку (журнально-ордерна, меморіально-ордерна, спрощена, машинно-орієнтована), перелік застосовуваних облікових регістрів, їх побудова, послідовність і способи запису в них.
Організація бухгалтерського обліку. Організація самостійно обирає організаційну побудову бухгалтерії. Крім того, бухгалтерський облік і звітність можуть здійснюватись спеціалізованою організацією або відповідним спеціалістом на договірних засадах. Організація може виділити на окремий баланс свої виробництва і господарства, а також філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що входять, до складу підприємства.
В організаціях малого бізнесу, що не мають в штаті касира, його обов'язки можуть виконуватися головним бухгалтером або іншим працівником за письмовим розпорядженням керівника організації.
Визначення кількості та термінів проведення інвентаризації майна та зобов'язань. При проведенні обов'язкових інвентаризацій для складання річної звітності організаціям надано право проводити інвентаризацію основних засобів один раз на три роки, бібліотечних фондів - один раз на п'ять років.
У районах, розташованих на Крайній Півночі і прирівняних до них місцевостях, інвентаризація товарів, сировини і матеріалів може проводитися в період їх найменших залишків. Кількість не обов'язкових для інвентаризації у звітному році основних засобів, дати проведення інвентаризацій, перелік майна і зобов'язань, що перевіряються при кожній з них, встановлюються самою організацією.
Система внутрішньовиробничого обліку, звітності та контролю.
Організації самостійно розробляють систему внутрішньовиробничого обліку, функціонування та контролю, виходячи з особливостей функціонування та вимог управління виробництвом і реалізацією продукції.
Організація повинна розкривати обрані при формуванні облікової політики способи ведення бухгалтерського обліку, які суттєво впливають на оцінку і прийняття рішення користувачів бухгалтерської звітності.
Істотними визнаються способи ведення бухгалтерського обліку, без знання про застосування яких зацікавленими користувачами бухгалтерської звітності неможлива достовірна оцінка фінансового стану, руху грошових коштів або фінансових результатів діяльності організації.
До способів ведення бухгалтерського обліку, прийнятих при формуванні облікової політики організації і підлягає розкриттю в бухгалтерській звітності, відносяться способи амортизації основних засобів, нематеріальних та інших активів, оцінки виробничих запасів, товарів, незавершеного виробництва і готової продукції, визнання прибутку від продажу продукції, товарів, робіт, послуг та інші істотні способи.
У випадку публікації бухгалтерської звітності не в повному обсязі інформація про облікову політику підлягає розкриттю як мінімум в частині, безпосередньо відноситься до опублікованих матеріалів.
Якщо облікова політика організації сформована виходячи з припущень, передбачених ПБУ № 1 / 98, то ці припущення можуть не розкриватися в бухгалтерській звітності.
Істотні способи ведення бухгалтерського обліку підлягають розкриттю у пояснювальній записці, що входить до складу бухгалтерської звітності організації за звітний рік.
Проміжна бухгалтерська звітність може не містити інформацію про облікову політику організації, якщо в останній не відбулося змін з часу складання річної бухгалтерської звітності за попередній рік, розкрила облікову політику.
Зміни облікової політики, що зробили або здатні суттєво вплинути на фінансове становище, рух грошових коштів чи фінансові результати організації, підлягають відокремленому розкриттю в бухгалтерській звітності.

2.4 Характеристика активних, пасивних і активно-пасивних рахунків
Факти та події, що відбуваються в житті суспільства, пов'язані з господарської діяльності товариства, відображаються в господарському обліку.
Під господарським обліком розуміється відображення фактів господарської діяльності, яку здійснюють підприємства, організації та установи; наприклад, операції купівлі-продажу, виробництва продукції, здійснення розрахунків через банк, нарахування та виплата заробітної плати і т. д. [19]
Одним з основних видів господарського обліку є бухгалтерський облік.
Бухгалтерський облік являє собою систему, що забезпечує отримання бухгалтерської інформації про господарську діяльність підприємства шляхом безперервної і суцільний фіксації фактів господарського життя в документах, подальшої їх угрупованні та узагальненні отриманої інформації своїми способами. [20] Крім інформаційної функції, бухгалтерський облік виконує функцію контролю дотримання чинного законодавства , нормативних документів урядових органів, а також ефективності використання належних підприємству коштів.
Слід зазначити, що останніх два елементи бухобліку, з вище перерахованих (рахунки і подвійний запис; складання бухгалтерського балансу та інших форм звітності) є специфічними прийомами, властивими лише йому.
Бухгалтерський баланс являє собою заключний засіб обліку, який дозволяє в узагальненому вартісному вигляді подати дані про предмет обліку - майно підприємства, що знаходиться в його розпорядженні на певну дату, як правило, на перше число кожного місяця (квартал, року). [21]
Простіше кажучи, баланс - це як би моментальна фотографія стану, розташування засобів у вартісному виразі на певний момент часу. Однак кожна наступна операція господарського процесу викличе зміни в склад і суму будь-яких засобів і (або) їх джерел, що спричинить за собою зміни в балансі підприємства.
Предметом бухгалтерського обліку є кошти підприємств та установ, залучені до їх господарський оборот і мають вартісну оцінку.
Об'єктами бухгалтерського обліку (далі - бухобліку) є окремі складові господарських засобів, процеси, пов'язані з кругообігом коштів, і їх результати.
Кошти підприємств та установ (далі - госпорганів) класифікуються:
- За складом і розміщення (які кошти і як вони розміщені);
- За джерелами утворення і цільовим призначенням (хто є власником цих коштів і для чого вони призначені).
Двоїста характеристика об'єктів обліку забезпечує їх порівняння і одержання на цій основі нової інформації. Відмінності в складі і характеристиці господарських засобів викликають необхідність об'єднання їх в однорідні групи та організації обліку по кожній такій групі. Рух господарських коштів відбувається у вигляді численних господарських операцій (далі - госпоперацій): фактів і подій, що змінюють склад і розміщення засобів та їх джерел.
У бухобліку відображаються всі операції в економічному житті госпорганів, які мають вартісну оцінку. Виникає необхідність відображати в бухобліку кожен господарський факт у взаємному зв'язку із змінними під їх впливом господарськими засобами, групувати і зводити ці дані в узагальнюючі показники про господарську діяльність підприємства.
Систему прийомів, що забезпечує суцільне, безперервне, взаємопов'язане відображення і узагальнення у грошовому виразі об'єктів бухобліку з метою отримання вимагається бухгалтерської інформації, називають методом бухобліку. Склад системи прийомів (елементів методу) розглянуто в табл. Д.3 (додаток Д).
- Первинне спостереження;
- Вартісне вимір;
- Поточна угруповання результатів господарської діяльності;
- Підсумкове узагальнення облікової інформації.
Первинне спостереження і вартісне вимір забезпечують тільки реєстрацію розрізнених фактів. Їх потрібно класифікувати, узагальнити і порівняти, тобто одержати узагальнюючі показники, що характеризують стан та рух об'єктів бухобліку.
Це передбачає застосування взаємопов'язаних інформаційних елементів - рахунків, які служать для отримання показників бухобліку, є ознаками класифікації інформації в його системі, з їх допомогою здійснюється поточна угруповання всієї інформації.
Прийом двоїстого відображення інформації (подвійний запис) забезпечує дотримання послідовної системності у відображенні інформації бухобліку.
Застосування рахунків є одним із специфічних прийомів бухобліку. В економічній літературі бухгалтерські рахунки зазвичай визначають як спосіб угруповання, поточного контролю і відображення у грошовій оцінці руху коштів, їх джерел та господарських процесів. Це визначення не цілком відображає характеристику рахунків бухобліку. При визначенні характеристики рахунків необхідно бачити різницю між системою рахунків і окремим рахунком як елементом цієї системи. Незалежно від техніки реєстрації та відображення даних рахунку бухобліку є способом класифікації, відображення і порівняння показників про господарську діяльність.
За формою рахунок можна представити як аркуш паперу або таблицю, до заголовної частини якої заносять назва однієї зі статей активу або пасиву балансу. Відповідно це і буде назва рахунку.
У кожному рахунку відображаються дані про господарські факти, характерні позитивним чи негативним впливом на величину загального показника даного рахунку. У зв'язку цим таблицю рахунку ділять на дві частини, з яких одна призначена для відображення збільшення, а інша - зменшення. Ці частини рахунки називають: ліву - дебет (від лат. Debet - бути належним); праву - кредит (від лат. Credit - надавати довіру, вірити).
Дані про госпоперацій, що відображаються на рахунку, являють собою вектор числових показників зі знаками плюс або мінус, які і визначають в якій частині рахунки (дебет - кредит) вони будуть зафіксовані. Якщо на дебеті рахунка відображаються господарські факти, що характеризують збільшення того об'єкта обліку, для якого відкрито цей рахунок, то на його кредиті - факти, що зменшують цей об'єкт. Або, навпаки, на дебеті - зменшення, а на кредиті - збільшення об'єкта обліку.
Будь-який господарський факт отримує відображення за дебетом одного і кредитом іншого рахунку в однаковій сумі. Двоїсте відображення інформації, як і балансовий метод її узагальнення, є універсальним прийомом, що дозволяє будувати інформаційну систему. Підрахунок всіх даних, зареєстрованих за рахунком, називається його обігом. Оборот відображає рух господарських засобів та їх джерел. Підсумок записів за дебетом рахунка - дебетовий оборот, підсумок по кредиту - кредитовий оборот.
Різниця між сумами, проставленими на одній стороні рахунка, і сумами, зазначеними на другому його боці, називається залишок по рахунку або сальдо. Ця сума відображає величину залишку, наявності певного виду засобів або джерела на дату складання балансу, зазвичай на перше число місяця. Сальдо на початок звітного місяця називають початковим сальдо, а на кінець - кінцевим, отриманими за даний відрізок часу. Сальдо може бути дебетовим, або кредитовим, або нульовим. Рахунок, який не має сальдо (воно дорівнює нулю), називається закритим рахунком.
Відкрити рахунок - значить відобразити на ньому дані хоча б про одну госпоперації, закрити рахунок - звести його сальдо до нуля.
Внутрішня будова рахунки бухобліку представлено на схемі Е.3 (див. дод. Е). Тут показані всі три рівня відображення даних та алгоритм визначення сальдо за рахунком. Бухгалтерські проводки об'єднуються в групи по кореспондуючих рахунках, з яких потім отримують оборот за рахунком. На практиці іноді не отримують оборотів по окремих кореспондуючих рахунках і тим самим знижують аналітичну цінність створюваної на рахунку інформації.
Відображення кількісних даних на всіх інформаційних рівнях передбачає наявність двох матриць: один - за дебетом, інший - по кредиту (див. таблицю Ж.4 дод. Ж). У цих матрицях накопичуються дані по кожній проводці, виявляються обороти по кореспондуючих рахунках і в цілому по дебету і кредиту рахунку, визначається результат порівняння оборотів - сальдо по рахунку. Тут показані ті ж проводки і кореспондуючі рахунки, що і на схемі «Внутрішня будова рахунки бухобліку».
Рахунки бухобліку діляться на активні і пасивні.
Активні рахунки призначені для відображення коштів підприємств, які показуються в активі балансу. Вони дають показники про наявність, склад і розміщення коштів. Пасивні рахунки - для відображення джерел власних і позикових коштів, які відображаються у пасиві балансу. [22]
На рахунку переносять не тільки назви певного виду засобів або джерела, взятих з відповідної статті балансу, але й суму, яка відображає величину залишку, наявності певного виду засобів або джерела на дату складання балансу. В активних рахунках сальдо на початок місяця береться з відповідної статті активу балансу і відображається за дебетом рахунка, а в пасивних рахунках - з пасиву балансу, відображається по кредиту рахунку.
В активних рахунках операції по збільшенню об'єкта обліку відображаються за дебетом, під початковим сальдо, яке, як правило, відокремлюється від іншої частини рахунки рисою, а операції по зменшенню - на кредиті рахунку. У пасивних рахунках, навпаки, операції по збільшенню об'єкта обліку відображаються на кредиті, а операції по зменшенню - на дебеті.
Можна зробити узагальнення відображення різних операцій на рахунках: якщо госпоперацій викликає збільшення будь-якого виду засобів або джерела, то суму цієї операції слід відображати на відповідному рахунку, на тій його стороні, де записано початкове сальдо; якщо операція викликає зменшення будь-якого виду засобів або джерела, то суму цієї операції слід відображати на відповідному рахунку на стороні, яка протилежна тій, на якій відображено початкове сальдо.
Застосування системи рахунків спрощує ведення бухобліку, тому що вимагає тільки правильного і послідовного відображення сум операцій на відповідних рахунках за дебетом або кредитом рахунка. Після рознесення всіх госпоперацій за звітний місяць за рахунками, підбиваються підсумки записів сум змін по дебету і кредиту кожного рахунку, тобто розраховуються дебетові та кредитові обороти. Кінцеве сальдо за активними та пасивними рахунками виводять на основі наступного правила: до сальдо на початок місяця додати оборот, розташований під сальдо (тобто на тій же стороні рахунка), відняти оборот, розташований на протилежній стороні. Результат буде сальдо на кінець звітного місяця і, одночасно, сальдо на початок наступного звітного місяця. Це можна узагальнити розрахункової формулою (1):
Ск = Сп ± (Д - К), (1)
де Ск - сальдо кінцеве;
Сп - сальдо початкове;
Д - обороти за дебетом;
К - обороти по кредиту.
При використанні цієї формули необхідно враховувати наступне правило: якщо рахунок активний, то перед дужкою зберігається позитивний знак; якщо рахунок пасивний, то знак перед дужкою міняють на негативний.
Однак слід зазначити, що поряд з активними і пасивними рахунками, існує група активно-пасивних рахунків, які призначені в основному для розрахунків з різними дебіторами і кредиторами. Залежно від стану цих розрахунків може бути три випадки:
1. Або нашому підприємству повинні інші підприємства, тобто є нашими дебіторами, - у цьому випадку сальдо по таких рахунках буде дебетовим, буде відбиватися в активі балансу, сам рахунок відповідно буде виступати активним.
2. Або наше підприємство є боржником якого-небудь іншого підприємства, яке буде нашим кредитором, - у цьому випадку сальдо буде кредитовим, відобразиться в пасиві балансу, сам рахунок відповідно буде виступати пасивним.
3. На практиці найчастіше зустрічається наступна ситуація, коли нашому підприємству повинні інші господарчі органи, і наше підприємство є боржником будь-яких госпорганів, - у цьому випадку сальдо буде одночасно дебетовим і кредитовим (розгорнуте сальдо), відіб'ється і в активі, і в пасиві балансу.
Для того щоб визначити кінцеве сальдо за активно-пасивному рахунку використовують наступне правило: до початкового сальдо додають місячний оборот по тій стороні рахунка, де відображено початкове сальдо, і віднімають місячний оборот по протилежній стороні рахунка.
Позитивна різниця складе кінцеве сальдо, яке буде відображено на тій же стороні рахунка, де і початкова; а негативна різниця - що сальдо перейде на протилежний бік рахунку по відношенню до початкового.
Якщо за активно-пасивному рахунку немає початкового сальдо, то кінцеве сальдо визначається порівнянням місячних оборотів і відображається на тій стороні рахунка, де оборот більше. Необхідно відзначити, що розгорнуте сальдо в активно-пасивних рахунках у звичайному порядку вивести неможливо. Воно визначається за даними аналітичного обліку.
Аналітичний облік дає інформацію про стан розрахунків з кожним дебітором і кредитором, а також про загальну суму дебіторської та кредиторської заборгованості. [23]
Сукупність усіх даних про госпоперацій, відображена на рахунку, може бути представлена ​​вектором позитивних і негативних чисел, що відбивають їх вплив на сальдо цього рахунку. Якщо встановити, що дебетові обороти і сальдо за будь-яких рахунках відображаються тільки позитивними числами, а кредитові обороти і сальдо - негативними, то вийде єдина процедура визначення сальдо за рахунками. Для наочності завжди можна відокремити дебетові показники від кредитових, якщо виділити негативні величини в самостійний вектор із зворотними знаками. Єдина процедура визначення кінцевого сальдо по будь-яким рахунком бухобліку зводиться до обчислень за формулою (2):
Ск = Д - До ± Сн (2)
Знак при показнику початкового сальдо визначається в залежності від його належності до дебетової (+) або кредитової (-) частини рахунку. Розглянемо умовний приклад. У таблиці З.5 (додаток З) дано початкове сальдо і обороти по деяких рахунках.
У графі «Розрахунок» початкове сальдо по рахунках показано як єдиний вектор: 300 - 250 - 100 + 245 - 195 = 0, кінцеве сальдо отримано за формулою (2) у вигляді вектора: 230 - 290 + 25 + 75 - 40 = 0.
Розгорнуте кінцеве сальдо отримано шляхом перенесення негативних показників в графу «К» з протилежним знаком, позитивні показники залишені в графі «Д». Таким чином, порядок визначення кінцевого сальдо зведений до єдиної процедури для активних і пасивних рахунків. Особливо наочно це видно на прикладі рахунку Ж. Початкове сальдо за цим рахунком було кредитовим, а кінцеве стало дебетовим. Причому, отримано воно за тією ж формулою, що за всіма іншими рахунками. Для розрахунку сальдо можна не розділяти всі рахунки на дві підмножини (активні і пасивні), а розглядати їх як єдину систему. Такий порядок забезпечує математичну коректність розрахунками за визначенням кінцевого сальдо.
Синтетичний та аналітичний облік на рахунках.
Структура інформації бухобліку підрозділяється на два розрізи: горизонтальний і вертикальний. Горизонтальні зв'язки проявляються через кореспонденцію рахунків, викликану подвійним записом даних про господарську діяльність. Вертикальні зв'язки виражені в супідрядності інформаційних рівнів - синтетичного і аналітичного обліку, синтетичних і аналітичних рахунків.
Синтетичний облік - облік, який дає узагальнені показники в грошовому вираженні. Такі показники містяться в рахунках синтетичного обліку і необхідні для загального уявлення про наявність та рух коштів та їх джерел.
Синтетичні (об'єднуючі) рахунки є спосіб класифікації та систематизації інформації за стадіями кругообігу коштів і фондів. Вони утворюють пов'язану подвійним записом інформаційну систему, яка відображатиме динаміку руху всіх об'єктів бухобліку в узагальнених вартісних показниках (горизонтальні зв'язки).
Синтетичні рахунки є рахунками 1-го порядку або головними рахунками.
Синтетичні рахунки можуть бути простими (коли об'єкт обліку не підлягає подальшій деталізації) і складними (коли об'єкт обліку, що відображаються на даному синтетичному рахунку, підлягає подальшій деталізації на окремих рахунках, званих аналітичними).
Показники складних рахунків, коли це необхідно, знаходять свою деталізацію в аналітичному обліку. Перелік синтетичних рахунків міститься в плані рахунків. Кожен синтетичний рахунок має свій номер. У плані рахунків бухобліку за деякими складним рахунками передбачаються субрахунки.
Субрахунок - спосіб групування даних аналітичного обліку.
Субрахунки називають рахунками 2-го порядку. Вони використовуються для отримання узагальнених показників на додаток до даних синтетичних рахунків. Субрахунки мають не всі синтетичні рахунки, а тільки ті, показники яких необхідно відповідним чином згрупувати. Перелік субрахунків вказується в плані рахунків, однак підприємства та організації можуть самостійно виділяти окремі субрахунки.
Субрахунки показують, в якій послідовності (угрупованню) потрібно відкривати рахунки аналітичного обліку, і є проміжною ланкою між синтетичним рахунком і відкриваються до нього аналітичними рахунками. При цьому по одному субрахунку може бути відкритий один або кілька аналітичних рахунків залежно від необхідної деталізації показників обліку.
Аналітичний облік - облік, який дає деталізовані показники в грошовому, а в необхідних випадках і в натуральному вираженні, з метою отримання більшого обсягу інформації для контролю та аналізу господарської діяльності. Для ведення аналітичного обліку застосовуються аналітичні рахунки.
Аналітичні (деталізують рахунки) є способом узагальнення і групування даних, що об'єднуються синтетичним рахунком (вертикальні зв'язки).
Аналітичні рахунки відкривають тільки до складних рахунками синтетичного обліку. Система аналітичних рахунків узагальнює і в той же час деталізує госпоперації за змістом, а також у натуральних чи трудовому вимірниках, в той час як у синтетичному рахунку ці операції об'єднуються та узагальнюються в єдиному грошовому вимірнику. При цьому підсумки оборотів і сальдо (у грошовому вираженні за всі аналітичними рахунками повинні відповідати оборотами і сальдо того синтетичного рахунку, в розвитку якого відкриті аналітичні рахунки.

3. Бухгалтерський облік у військовій частині
3.1 Специфіка роботи фінансової частини військової частини
Фінансова частина військової частини складається:
1. Начальник фінансової частини - головний бухгалтер.
2. Заступник головного бухгалтера
3. Бухгалтер по касових операціях.
4. Бухгалтер-розраховувач.
5. Бухгалтер матеріально-технічного відділення.
Фінансова частина надає керівникам обслуговуваних установ необхідні їм відомості про виконання кошторисів доходів і витрат у терміни, встановлені головним бухгалтером за погодженням з керівниками цих установ.
В обов'язки фінансової частини входить:
- Ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог чинного законодавства РФ, Інструкції з бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів;
- Нарахування та виплата у встановлені строки заробітної злати працівникам, грошового забезпечення військовослужбовцям.
- Контроль за використанням виданих довіреностей на отримання майново-матеріальних та інших цінностей;
- Участь у проведення інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, своєчасне і правильне визначення результатів інвентаризації та відображення їх в обліку;
-Проведення інструктажу матеріально відповідальних осіб з питань обліку і збереження матеріальних цінностей, що знаходяться на їх відповідальному зберіганні;
- Складання та надання в установленому порядку і в передбачені терміни бухгалтерської звітності;
- Зберігання первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку, звітності, кошторисів доходів і видатків та розрахунків до них як на паперових, так і на машинних носіях інформації відповідно до Правил організації державного архівної справи.
Головний бухгалтер
Головний бухгалтер призначається та звільняється від займаної посади командиром частини. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо командиру частини, несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку, а також своєчасне надання повної і достовірної бухгалтерської звітності. У разі розбіжностей між командиром частини і головним бухгалтером щодо здійснення окремих господарських операцій первинні облікові документи з ним може бути прийнятий до виконання з письмового дозволу командира частини, який несе всю повноту відповідальності за наслідки таких операцій і включе6нія даних про них в бухгалтерський облік та звітність.
Головний бухгалтер затверджує посадові інструкції для працівників бухгалтерії. Розподіл службових обов'язків здійснюється за функціональною ознакою, тобто за кожним окремим працівником, залежно від обсягу робіт.
Всі структурні підрозділи, що входять до складу частини, зобов'язані своєчасно надавати та передавати в фінансову частину необхідні для бухгалтерського обліку та контролю документи - виписки з наказів і розпоряджень, договори, акти виконаних робіт і т. д. Вимоги головного бухгалтера в частині порядку оформлення та подання в бухгалтерію необхідних документів і відомостей є обов'язковими для всіх працівників військової частини.
При звільнення головного бухгалтера проводиться здача справ новопризначеному головному бухгалтеру, а за відсутності - працівникові, призначеному наказом командира частини, в процесі якої перевіряється стан бухгалтерського обліку і достовірність звітних даних і складається відповідний акт, затверджений командиром частини.
Крім перерахованих вище функцій, здійснюваних спільно головним бухгалтером і командиром частини, останній виконує ряд додаткових функцій:
- Визначає порядок проведення інвентаризації (кількість інвентаризацій в звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов'язань, що перевіряються при кожному з них тощо), за винятком випадків, передбачених законодавством, коли проведення інвентаризації обов'язково; затверджується наказом обов'язково; затверджується наказом склад інвентаризаційної комісії;
- Призначає посадових осіб, на відповідальному зберігання яких повинні знаходиться основні засоби та матеріальні запаси. З зазначеними особами укладається договір про повну матеріальну відповідальність. При зміні матеріально відповідальних осіб повинна проводитися інвентаризація товарно-матеріальних цінностей з упорядкуванням прийому - здавальних актів, затверджених командиром частини;
- Контролюється відпустку і списання матеріальних запасів і малоцінних предметів: затверджує документи на видачу матеріалів зі складу і на списання матеріалів у витрату, затверджує акти на списання малоцінних предметів;
здійснює контроль за правильністю нарахування та виплати заробітної плати: видає наказ про зарахування, звільнення і переміщення співробітників і встановлення посадових окладів відповідно до Єдиної тарифної сіткою, затвердженими штатами і ставками заробітної плати; дозволяє виплату заробітної плати у відповідності до розрахунково-платіжними та платіжними відомостями ;
- Здійснює контроль за рух готівкових грошових коштів та грошових документів;
- Віддає розпорядження на видачу авансових сум під звіт, стверджує авансові звіти підзвітних осіб.
3.2 Бюджетний облік у військовій частині
Фінансова частина військової частини поряд з безготівковими розрахунками здійснюють операції з готівкою - видачу заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовцям, допомоги по тимчасовій непрацездатності, видача авансів підзвітним особам на відрядження та господарські витрати та ін Операції, вироблені організаціями грошима т пов'язаних з прийомом готівкових грошей і видачею їх з каси, називаються касовими операціями.
Перед працівниками фінансової частини стоять наступні завдання з обліку касових операцій:
- Своєчасність і повнота оприбуткування готівки в касу;
- Постійний контроль за схоронність готівки в касі;
- Своєчасність і повнота повернення готівкових грошових коштів в установу банку.
Усі касові операції веде касир, призначеного на цю посаду наказом командира частини. Касир дає зобов'язання про повну матеріальну відповідальність. Усі готівкові грошові кошти та цінні папери зберігатися в касі, у вогнетривкій шафі. Приміщення ізольовано і оснащено сигналізацією.
Касові операції оформляються відповідними касовими документами. До них відносяться прибуткові та видаткові касові ордери, квитанції на приплив грошей, платіжні відомості на виплату заробітної плати, грошового забезпечення та інші документи, що служать підставу для прийому і видачі готівки з каси.
Готівкові гроші з установи банку отримують за чеками, які виписуються касиром або особи, що виконує його обов'язки. Надходження грошей в касу оформляється прибутковим касовим ордером за підписом головного бухгалтера, а по виконанні - касира. Особі, яка здала гроші в касу, видається квитанція до прибуткового касового ордеру, що підтверджує факт здачі грошей. Квитанція містить ті ж дані, що і прибутковий касовий ордер.
Видача готівкових грошей оформляється видатковим касовим ордером. Заробітна плата, грошове забезпечення, премії видаються за платіжними відомостями, які містять розпорядчу напис про оплату у триденний термін. Після закінчення цього терміну фактично виплачені суми відображають по витраті каси. Видаткові документи підписує командир частини, головний бухгалтер, а по виконанні - касир.
Після здійснення операцій прибуткові та видаткові документи погашаються штампами «отримано» і «оплачено». Прийом і видача грошей за касовими ордерами може проводитися тільки в день здійснення операцій. При отриманні прибуткових і витратних ордерів касир ретельно перевіряє правильність заповнення реквізитів, наявності відповідних підписів і перерахованих у Додатку документів.
Прибуткові та видаткові касові документи є підставою для обліку касових операцій в касовій книзі. Записи в касову книгу проводиться під копіювальний папір у двох примірниках. Касир наприкінці робочого дня підраховує підсумки операцій за день, виводить залишок грошей у касі на наступний день. Перший примірник залишається в касовій книзі, а другий - відривається і з прикладеними касовими документами передається до бухгалтерії як звіт касира. Записи в касову книгу робляться, як правило, щоденно.
З метою контролю за збереженням і використанням грошових коштів здійснюватися раптова ревізія каси. Терміни проведення ревізії визначається командиром частини. Крім того, раптові ревізії проводять ревізори при проведення перевірок або ревізій фінансово-господарської діяльності.
Для проведення інвентаризації каси розпорядженням командира частини призначається інвентаризаційна комісія. До її складу входять ревізор, головний бухгалтер, касир, представники громадськості. Порядок проведення інвентаризації наступний.
1. Касир на дату ревізії в присутності членів комісії складає звіт про касові операції в останній день, виводить залишок грошей по касовій книзі і дає розписку про те, що всі прибуткові і витратні касові документи включені до складений ним касовий звіт і на момент інвентаризації неоприбуткованих і несписані грошових сум не є.
2. Звіт підписується головним бухгалтером.
3. Відбувається перерахунок грошей та інших цінностей, що знаходяться в касі. Вони перераховуються двічі - спочатку касиром, а потім бухгалтером або іншим членом комісії. Під час інвентаризації, а касі можуть перебувати частково оплачені платіжні відомості на видачу зарплати. Виплати по частково сплаченим платіжними відомостями ревізор приймає до заліку, про що робиться відмітка в акті інвентаризації каси. Різного роду розписки, не оформлені належним чином, у виправдання недостачі грошових коштів в касі не приймаються.
4. Після закінчення перерахунку грошей та цінностей отримана сума порівнюється з даними про їх залишки, зафіксовані в бухгалтерському обліку.
5. Комісія оформляє результати інвентаризації актом, який підписують усі члени комісії. Акт складається у день ревізії каси в трьох примірниках і підписується ревізійною комісією та матеріально відповідальною особою. Один примірник передається до бухгалтерії військової частини, другий - ревізору, а третій - матеріально відповідальній особі. Крім того, комісія вимагає від касира письмове пояснення про причини виявлених нестачі або надлишку (якщо вони є).
Нарахування заробітної плати
1. Заробітна плата цивільного персоналу.
Оплата праці працівників регулюється нормативними актами, серед яких основне значення мають:
- Федеральний закон Російської Федерації «Про мінімальний розмір оплати праці» [24], що визначає мінімальний розділ оплати праці;
- Постанова Уряду Російської Федерації від 14.10.92 р. № 785 «Про диференціації в рівнях оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки» [25], що встановлює розряди тарифної сітки та відповідні їм розміри тарифних коефіцієнтів.
Нарахування заробітної плати та допомог проводиться один раз на місяць, і відображаються в обліку в останній день місяця. Документами для нарахування заробітної плати є накази командира частини про зарахування, звільнення і переміщення співробітників відповідно до затверджених штатами і ставками заробітної плати, табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати.
Табель ведеться щомісячно за встановленою формою особами, призначеними наказом по установі в цілому або в розрізі структурних підрозділів (відділів, відділень).
В кінці місяця за табелем визначається кількість відпрацьованих днів (годин) і виробляється розрахунки щодо їх оплати. Заповнений табель та інші документи, оформлені відповідними підписами, у встановлені терміни здаються в бухгалтерію для нарахування заробітної плати.
Нарахування заробітної плати за місяць проводиться за розрахунково-платіжної відомості. У розрахунково-платіжної відомості записуються табельні номери, прізвища та ініціали працівників, суми нарахованої заробітної плати та допомог, затверджених податків та інших сум.
Розрахунково-платіжні відомості підписуються працівниками, які складали і перевірили ці відомості. Дозвіл на виплату заробітної плати підписується командиром частини і головним бухгалтером. Після закінчення терміну виплати в платіжному та розрахунково-платіжної відомості проти прізвища осіб, у яких заробітна плата залишилася неодержаної, касир зобов'язаний поставити штамп або зробити відмітку від руки «Депоновано» і скласти реєстр депонованих сум.
У кінці відомості касир повинен зробити напис про фактично виплачену суму і неодержаної сумі заробітної плати, звірити ці суми із загальним підсумком за платіжною або розрахунково-платіжної відомості і скріпити напис своїм підписом. Після ретельної перевірки відміток, зроблених касиром у платіжних відомостях, і підрахунку виданих і депонованих сум на видані суми заробітної плати складається видатковий касовий ордер, який оформляється в установленому порядку і реєструється в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів. Депоновані суми на наступний день після обчислення строку заробітної плати здаються на рахунок.
Лікарняні листки (листки непрацездатності) підшиваються в окрему папку і нумеруються хронологічному порядку з початку року, На кожному листку проставляється номер розрахунково-платіжної відомості, в якій він включений для нарахування.
2. Грошове утримання військовослужбовцям за контрактом.
Грошове утримання (так називається заробітна плата військовослужбовця) є основним джерелом забезпечення військовослужбовців і складається з місячних окладів по військової посади і за військовим званням, які складають оклад грошового утримання, щомісячних та інших підвищень, надбавок та інших додаткових грошових виплат.
До додаткових грошових виплат відносяться:
- Надбавка за складність напруженість і спеціальний режим військової служби;
- За роботу з відомостями, що становлять державну таємницю;
- Процентна надбавка за вислугу років;
- Щомісячне грошове заохочення;
- Грошову винагороду за класну кваліфікацію;
- Грошові виплати за особливі умови служби військовослужбовцям, які несуть бойове чергування та інші.
Грошові надбавки (виплати) виплачуються з дня набрання виконання обов'язків по військової посади і до дня звільнення від виконання обов'язків по заминається військової посади. Виплати надбавок здійснюється на підставі наказів командира частини.
Надбавки виплачуються одночасно з виплатою окладів грошового утримання за поточною місяць та відображаються в розрахунково-платіжної відомості в окремих графах.
Виплата надбавок не припиняється в період перебування військовослужбовців у відпустках, у відрядженнях, на лікування, на навчанні.
Військовослужбовцю, який не забезпечений житлом (знімає жиле приміщення), виплачують грошову компенсацію за піднайом житла. Так само виплачується грошова компенсація за продовольчий пайок тим військовослужбовцям, які не стоять на продовольчому забезпеченні у військовій або госпітальної їдальні.
Всі перераховані вище надбавки можна віднести як до місячних додаткових виплат. Але крім місячних додаткових виплат існує така виплата як квартальна премія, виплачувана раз на квартал.
Один раз на рік військовослужбовцю за контрактом виплачується матеріальна допомога на вимогу і грошову компенсацію на санаторно-курортне лікування при йди у чергову відпустку на нього та членів його сім'ї.
У відповідності з Федеральним законом Російської Федерації «Про статус військовослужбовців» розміри окладів за військовими посадами і військовим званням, підвищень надбавок і виплат визначаються Урядом РФ за поданням МО РФ.
Прядок забезпечення військовослужбовців грошовим постачанням визначається Міністерством оборони РФ. Термін виплати грошового забезпечення з 13 по 20 число в поточному місяці за поточною місяць.
3. Грошове утримання військовослужбовців за призовом.
Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, оклади за військовими посадами виплачуються в розмірах, встановлених Урядом РФ за поданням МО РФ, в залежності від тарифних розрядів, встановлених за займаним військових посад.
Військовослужбовцям, призваним на військову службу, з дня вибуття з військового комісаріату суб'єкта РФ до місця проходження військової служби і до призначення на військову посаду за місцем військової служби виплачуються оклади за військової посади за мінімальним розряду.
При призначення військовослужбовців на військову посаду оклади за посадою виплачуються з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому вони призначені на посаду, згідно з тарифними розрядами зазначеним у штатах військової частини.
Розрахунок з підзвітними особами
Бюджетні установи, у тому числі і військова частина, здійснюють витрати в готівковому порядку через підзвітних осіб. Підзвітними особами є працівники підприємств і організацій, яким видаються готівка у вигляді авансу на оплату операційних витрат і витрат, пов'язаних зі службовими відрядженнями.
Аванси під звіт видаються тільки особам, які працюють в даній організації. Передача виданих під звіт готівки однією особою іншій заборонена. Готівкові гроші за звіт видаються на господарсько-операційні витрати і витрати на відрядження. При цьому видача готівки за господарсько-операційних витрат проводиться в розмірах і на строки, що визначаються командиром частини, а з витрат на відрядження - у межах сум, належних відрядженим особам на цілі службового відрядження у відповідності з діючими нормативними актами.
Аванси під звіт видаються за розпорядженням командира частини на підставі письмової заяви (рапорту) одержувача з зазначенням призначення авансу. На заяві про виплату сум під звіт працівником бухгалтерії, а саме начальником фінансової частини - головним бухгалтером проставляється код за класифікацією витрат, на який повинен бути віднесений витрата. Крім того, на заяві бухгалтером робиться відмітка про відсутність за підзвітною особою заборгованості за попередніми авансами. В іншому випадку видача авансу забороняється. Видача готівки під звіт проводиться на підставу видаткового касового ордера.
Готівкові гроші, видані під звіт, можуть витрачатися тільки на ті цілі, які передбачені при їх видачі. Особи, одержавши гроші під звіт, зобов'язані не пізніше трьох робочих днів після закінчення терміну, на який вони видані, або з дня повернення з відрядження пред'явити в фінансову частину авансовий звіт про витрачені суми і зробити остаточний розрахунок по них.
До авансового звіту повинні бути прикладені посвідчення про відрядження, документи, що підтверджують фактичні витрати (квитанції, чеки контрольно-касових машин, транспортні документи, товарні чеки та ін.) На зворотному боці авансового звіту підзвітна особа вказує перелік документів, що підтверджують зроблені витрати, та суми витрат по них. Документи, додані до авансового звіту, повинні бути пронумеровані підзвітною особою в порядку їх запису в звіті.
Перед затвердженням авансового звіту командиром частини він підлягає перевірки бухгалтером з точки зору наявності первинних розрахунково-платіжних документів, правильності їх оформлення, обгрунтованості зроблених витрат. Авансові звіти в обов'язковому порядку затверджуються командиром частини. Після його затвердження бухгалтер виробляє бухгалтерські записи про списання підзвітних сум. У звіті зазначаються суми витрат, прийняті до обліку, кореспондуючі рахунки на ці суми, суми залишку або перевитрати, а також реквізити прибуткових і витратних документів, за якими готівкові гроші видаються або вносяться до каси.
Невикористаний залишок авансу повинен бути повернений підзвітною особою не пізніше трьох днів після здачі авансового звіту. Видача нових авансів підзвітній особі може бути проведена за умови погашення раніше виплаченого авансу. У випадках неподання в установлений строк авансових звітів про витрачання підзвітних сум або неповернення (невчасного повернення) в касу невитрачених авансів фінансова частина має право утримати цю заборгованість із заробітної плати осіб, які отримали аванси.
У тих випадках, коли сума виданого авансу під звіт виявилася меншою, ніж фактичні витрати, підзвітній особі відшкодовуються витрачені ним готівку в згідно з поданими документами.
Службовим відрядженням є поїздка працівника за розпорядженням на певний термін для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи.
Направлення працівників установи у відрядження здійснюється командиром частини. Напрямок оформляється наказом про відрядження працівників, в якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові та посаду відрядженого працівника, місце призначення (країна, місто, організація, куди відряджається працівник), термін відрядження, мета відрядження і підстава (службове завдання). На підставі наказу при направленні у відрядження виписується посвідчення про відрядження.
Перелік витрат, які зобов'язані відшкодувати направленому у відрядження працівникові, включає: витрати з проїзду, витрати по найму житлового приміщення, додаткові витрати, пов'язані з проживанням поза місцем постійного проживання (добові), інші витрати.
Фінансова частина зобов'язана забезпечити належний контроль за цільовим використанням підзвітних сум, своєчасним поданням звітів і поверненням підзвітними особами сум невикористаних авансів. Всі підзвітні особи зобов'язані подати до фінансову частину авансові звіти до 31 грудня, а залишки невикористаних авансових сум - у касу установи, на особовий рахунок в казначействі.
3.3 Надходження, облік і списання матеріалів і продуктів харчування
Бюджетні установи в процесі здійснення своєї діяльності систематично набувають різні матеріальні цінності: будівельні та господарські матеріали, продукти харчування, медикаменти, паливо, пальне і мастильні матеріали і т. д.
Основними завданнями обліку матеріалів є:
- Забезпечення збереження та контролю за рухом і правильним використанням матеріалів;
- Дотримання встановлених норм запасів і витрат;
- Отримання точних відомостей про залишки матеріалів, що знаходяться на складах.
Зберігання матеріалів проводитися у спеціально пристосованих приміщеннях (складу). При цьому місця зберігання матеріальних цінностей оснащені необхідному ваговим устаткуванням, вимірювальними приладами, мірною тарою та іншими контрольними пристосуваннями, що забезпечують точність підрахунку кількості прийнятих та відпущених матеріалів.
Відповідальність за приймання, зберігання та відпуск матеріальних цінностей покладається на матеріально відповідальних осіб, які призначаються наказом командира частини. З матеріально відповідальними особами укладено письмовий договір про повну індивідуальну відповідальності. У зв'язку з цим при зміні матеріально відповідальних осіб повинна проводитися інвентаризація матеріальних запасів на складах. Результати інвентаризації оформляються приймально-здавальні актами, які затверджуються командиром частини.
Облік матеріальних цінностей на складі ведеться матеріально відповідальною особою у книзі складського обліку матеріалів тільки за найменуваннями, сортами і кількостей. Записи в цій книзі робляться матеріально відповідальними особами на підставі первинних документів.
Видача матеріалів зі складу проводиться за наступними документами:
I. Накладна. Даний документ застосовується при видачі матеріалів зі складу і при переміщенні матеріалів всередині установи. Накладна виписується у двох примірниках.
II. Меню-вимога на видачу продуктів харчування. Застосовується для видачі продуктів харчування зі складу. Меню-вимога складається щодня на підставі норм розкладки продуктів харчування і даних про кількість задовольняються. Меню-вимога з розписками осіб про видачу та отриманні продуктів харчування передається в бухгалтерію в строки, не рідше трьох разів на місяць.
III. Шляховий лист. Застосовується для списання у витрату усіх видів палива. Паливо списується за фактичною витратою, але не вище норм витрати паливно-мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених у встановленому порядку. Реєстрація подорожніх листів проводитися в журналі обліку руху шляхових листів.
Бухгалтерія систематично здійснює контроль за надходженням і витрачанням матеріальних цінностей, що знаходяться на складі, а також проводиться звірення даних з обліку матеріалів із записами, які ведуться на складі.
Матеріальні запаси відображаються в обліку і звітності за фактичною вартістю.
Вибуття матеріалів та продуктів харчування може здійснюватися, насамперед, з різних причин. Вибуття матеріалів здійснюються в результаті їх використання за цільовим призначенням. Списання матеріалів та продуктів харчування проводиться за цінами їх придбання або середніми цінами, якщо аналогічні матеріали або продукти харчування купувалися за різними цінами. Списання матеріалів та продуктів харчування проводиться відповідно до затверджених у встановленому порядку норм витрат на підставі документів, що підтверджують їх кількісний витрата і затверджених командиром частини.
Облік витрат продуктів харчування ведеться у відомості по витраті продуктів харчування. Ця відомість складається матеріально відповідальною особою. Записи у відомості здійснюються на підставі меню-вимоги на видачу продуктів харчування та інших документів (накладних, актів природного убутку). Одночасно звіряється число задовольняються.
Іншою причиною вибуття матеріалів та продуктів харчування може служити їх списання у зв'язку з нестачею та втратою. Проте в даному випадку необхідно окремо виділяти природне списання матеріалів у межах встановлених норм природних втрат та списання матеріалів у результаті нестачі і розкрадання.
Облік малоцінних предметів на складі і в експлуатації
У військовій частині до складу малоцінних предметів включаються:
а) предмети з терміном корисного використання менше 12 місяців, незалежно від вартості;
б) предмети вартістю на дату придбання трохи більше 50-кратного мінімального розміру оплати праці, встановленого чинним законодавством за одиницю, незалежно від терміну використання;
в) спеціальний одяг, спеціальне взуття, постільні речі;
г) формений одяг, взуття, призначений для видачі працівникам у встановленому порядку.
Основними завданнями обліку малоцінних предметів є:
- Забезпечення контролю за наявністю і рухом малоцінних предметів;
- Правильна оцінка в балансі та звітності малоцінних предметів;
- Своєчасне і документальне відображення в обліку операцій, пов'язаних з надходженням і вибуттям малоцінних предметів;
- Контроль за збереженням малоцінних предметів за матеріально відповідальними особами і в місці їх експлуатації.
Облік малоцінних предметів, що знаходяться на складі, ведеться в книзі матеріально відповідальними особами за найменуванням предметів та кількістю.
Малоцінні предмети видаються зі складу в експлуатацію за накладною виписаної в двох примірниках. З метою забезпечення збереження в експлуатації організовано відповідний контроль за їх рухом. Малоцінні предмети в експлуатації повинні знаходитися на зберігання в осіб, відповідальних за правильну експлуатацію та збереження цих предметів.
Облік малоцінних предметів ведеться не тільки в місцях зберігання, але і в бухгалтерії.
Бухгалтерія здійснює систематичний контроль за рухом малоцінних предметів, а так само виробляє звірку даних з обліку матеріальних предметів із записами, які ведуться на складі.
Малоцінні предмети в регістри бухгалтерського обліку по приходу записуються на підставу первинних документів тим число, коли отримані матеріальні цінності.
Особливу групу малоцінних предметів складають білизну, постільні речі, одяг та взуття. Дані предмети обліковуються за їх найменувань, кількості та матеріально відповідальним особам у книзі з виділенням окремих груп:
- Білизна (сорочки, сорочки, халати і т. п.);
- Постільна білизна та приладдя (матраци, подушки, ковдра, простирадла, наволочки);
- Одяг і обмундирування (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, спідниці, куртки, брюки і т. п.);
- Взуття, включаючи спеціальну (черевики, чоботи, валянки і т. п.).
Зазначені предмети промарковані спеціальним штампом незмивною фарбою без псування зовнішнього вигляду предмета, із зазначенням найменування частини. При видачі предметів в експлуатацію додатково вказується рік і місяць видачі зі складу. Маркіровані штампи зберігаються та заступника командира з матеріально-технічного забезпечення (МТО). При отримання постільних речей зі складу матеріально відповідальна особа на всіх отриманих матеріальних цінностей має штамп з найменуванням частини і позначкою з позначенням року (місяця) видачі їх в експлуатацію.
Видача білизни зі складу проводиться за накладними. Накладна виписується у двох примірниках. Один примірник передається в бухгалтерію для списання з обліку білизни на складі і оприбуткувати його за матеріально відповідальною особою, другий примірник служить підставою для запису приходу в книзі у приймаючого під звіт білизну. Видача нового білизни, одягу, взуття виконується відповідно до встановлених норм і з урахуванням строків носіння.
Списання малоцінних предметів проводиться при повній їх зношеності на підставі актів про списання матеріальних предметів затверджених командиром частини.
Акт на списання які прийшли в непридатність малоцінних предметів складається спеціально призначеною комісією. Комісія проводить безпосередній огляд предметів, що підлягають списанню, непридатність їх до відновлення, а також визначається можливість використання або реалізації матеріалів, що залишаються від списання матеріалів.
Списання прийшли старіння і непридатність білизни, постільних речей, одягу та взуття виконується з урахуванням строків служби, затверджених у порядку, встановленому чинним наказом, на підставі затвердженого актом командиром частини акта про списання малоцінних предметів.
3.4 Інвентаризація майна і зобов'язань
Складання бухгалтерської звітності передує проведення річної інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, в ході якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.
Інвентаризація являє собою метод контролю за збереженням бюджетних коштів і коштів, отриманих за рахунок позабюджетних джерел, та достовірності даних бухгалтерського обліку.
Інвентаризації підлягає все майно організації.
Основними цілями інвентаризації є:
- Перевірка фактичної наявності матеріальних цінностей за місцями їх зберігання, грошових коштів і стан розрахунків;
- Звірення фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку;
- Перевірка повноти відображення в обліку зобов'язань.
Відповідно до чинних нормативно-правовими актами проведення інвентаризації обов'язково:
- При передачі майна в оренду, викуп, продажу;
- Перед складанням річної бухгалтерської звітності;
- При зміні матеріально відповідальних осіб;
- При виявлення фактів розкрадання, зловживання чи псування майна;
- При реалізації або ліквідації установи та інших випадках.
При проведенні інвентаризації наказом командира частини створюється комісія з числа працівників частини, за обов'язкової участі працівників фінансової частини підприємства.
До початку інвентаризації всі матеріально відповідальні особи дають розписки про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові і витратні на майно здано в бухгалтерію, і всі цінності, що надійшли під їх відповідальність, оприбутковані. Залишки товарно-матеріальних цінностей у натуральному вимірі перевіряються членами комісії у присутності матеріально відповідальних осіб. Наявність цінностей встановлюється шляхом їх обов'язкового підрахунку, зважування, обміру виходячи зі встановлених одиниць виміру.
Результати інвентаризації оформляються наступними документами:
- Інвентаризаційної описом (порівнювальної відомістю) з предметів малоцінного інвентарю, матеріальних запасів, готової продукції;
- Актом інвентаризації готівкових грошових коштів - за готівковими коштами;
- Інвентаризаційної описом бланків документів суворої звітності - за бланками документів суворої звітності;
- Актом про результати інвентаризації з доданою до нього відомістю розбіжностей за результатами інвентаризації.
Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю майна, і даними бухгалтерського обліку відображаються на відповідних субрахунках.
Надлишок майна оприбутковується за ринковою вартістю на дату проведення інвентаризації.
Недостача матеріальних запасів відображається в обліку по-різному:
- Недостача в межах норм природних втрат належить за балансовою вартістю на зменшення фінансування;
- Недостача понад норми природного убутку відноситься на винних осіб за ринковою вартістю.

Висновок

Отже, бухгалтерська звітність - звід взаємопов'язаних показників, які подаються відповідним чином затверджених формах, підсумків роботи підприємства за минулий звітний період. [26]
Бухгалтерська звітність складається з взаємозалежних форм, що утворять за обсягом складових їх показників єдину систему інформації про фінансовий стан організації.
Значення бухгалтерської звітності визначається вимогами, що пред'являються до неї. Бухгалтерська звітність повинна відповідати наступним вимогам: достовірності, цілісності, своєчасності, простоті, можливості перевірки, порівнянності, економічності, дотриманні суворо встановлених процедур оформлення та публічності.
Бухгалтерська звітність - єдина система даних про майнове і фінансове становище організації й про результат її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами.
У зв'язку з великою різноманітністю застосовуваної звітності її вивчення доцільно будувати на основі різнобічної класифікації. Бухгалтерську звітність класифікують за такими основними ознаками: за видами; періодичності складання; ступеня узагальнення звітних даних; за призначенням.
За видами звітність ділиться на бухгалтерську, статистичну та оперативну.
Бухгалтерська звітність містить відомості про майно, зобов'язання і фінансові результати за вартісними показниками і складається на підставі даних бухгалтерського обліку.
Статистична звітність складається за даними статистичного, бухгалтерського та оперативного обліку та відображає відомості за окремими показниками господарської діяльності організації, як в натуральному, так і у вартісному вираженні.
Оперативна звітність складається на основі даних оперативного обліку, і містить інформацію про основним показниками за короткі проміжки часу - добу, п'ятиденку, тиждень, декаду, половину місяця.
За періодичністю складання розрізняють внутригодовую і річну звітність. Внутригодовая звітність включає звітність за день, п'ятиденку, декаду, половину місяці, місяць, квартал і півріччя. Внутригодовую статистичну звітність зазвичай називають поточної статистичної звітністю, а внутригодовую бухгалтерську - періодичної бухгалтерської звітністю. Річна звітність - це звіти за рік.
За ступенем узагальнення звітних даних розрізняють звіти первинні, складаються організаціями, і зведені, узагальнюючі звітність декількох організацій відповідної галузі або регіону. Різновидом зведеної звітності є консолідована звітність, узагальнююча звіт дочірніх підприємств у рамках материнської компанії.
За призначенням бухгалтерську звітність поділяють на зовнішню і внутрішню.
Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.
Об'єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх діяльності
У дипломній роботі розглянуті питання значення і ролі документації у бухгалтерському обліку; класифікації первинних облікових документів, їх правильного оформлення та перевірки, можливості повернення на виправлення та доповнення. Важливим моментом є особливості зберігання первинних документів.
Однією з основних складових частин бухгалтерського обліку є класифікація рахунків, а саме активні, пасивні та активно-пасивні рахунки, а також синтетичні та аналітичні рахунки. Тут же наводяться приклади цих рахунків, а також особливості їх оформлення.
Підводячи підсумок, потрібно зазначити, що документація та рахунки грають дуже важливу роль в бухгалтерському обліку. Тому правильне і грамотне заповнення первинної облікової документації, чіткий і відповідальний підхід до ведення паперів, безпомилкове складання рахунків є основою хорошої діяльності будь-якої організації. Все це вимагає від бухгалтера відповідального підходу, уважності й чіткості мислення, так як бухгалтерський облік не терпить недбалості та неточності.
Роблячи висновок про виконану роботу, хочеться ще раз наголосити на важливості найбільш повного і достовірного викладу в бухгалтерській звітності необхідної інформації. Недотримання цих вимог може призвести до дуже істотних негативних наслідків, як для самого підприємства, так і для зацікавлених осіб та організацій - кредиторів, акціонерів та ін

Глосарій
№ п / п
Найменування
поняття
Зміст
поняття
1
2
3
1
Аналітичний облік
Облік, що дає деталізовані показники в грошовому, а в необхідних випадках і в натуральному вираженні, з метою отримання більшого обсягу інформації для контролю та аналізу господарської діяльності.
2
Банківський кредит
Видані банком організаціям та фізичним особам грошові кошти на певний термін і на певні цілі, на поворотній основі і зазвичай зі сплатою відсотків.
3
Бухгалтерська
звітність
Сукупність даних, що характеризують результати фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, отриманий з даних бухгалтерського та інших видів обліку.
4
Бухгалтерська
звітність
Сукупність показників обліку, відображених у формі певних таблиць і характеризують рух майна, зобов'язань і фінансове становище організації за звітний період.
5
Бухгалтерський
баланс
Спосіб узагальнення і групування господарських засобів організації (за видами і розміщенню, джерелами формування і цільовим призначенням) у грошовому вимірнику на певний момент часу.
6
Бухгалтерський облік
Являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.
7
Зовнішні
користувачі
Сторонні споживачі інформації з прямим або непрямим фінансовим інтересом.
8
Внутрішні
користувачі
Особи, зайняті в апараті управління, власники, менеджери, яким необхідна облікова інформація для здійснення планування, контролю і оцінки ділових операцій.
9
Подвійна запис
Спосіб реєстрації господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
10
Грошовий
вимірювач
Універсальний узагальнюючий обліковий вимірювач. Він дозволяє підсумувати наявність всіх господарських засобів, джерел їх утворення, обсягів виконаних робіт і наданих послуг, реалізованої продукції.
11
Документ
Будь-який матеріальний носій даних, який дозволяє юридично доказово підтвердити господарські факти і право на їх вчинення.
12
Документація
Спосіб суцільного та безперервного відображення руху об'єктів обліку з метою отримання необхідної інформації та ведення поточного бухгалтерського обліку.
13
Документування
Оформлення господарських явищ документами
14
Документообіг
Організована система створення, перевірки та обробки всіх бухгалтерських документів з моменту їх складання до здачі в архів.
15
Інвентаризація
Регламентна процедура періодичної перевірки та документального підтвердження наявності, стану та оцінки майна та зобов'язань організації, що проводиться для підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності.
16
Калькулювання
Обчислення собівартості одиниці продукції, робіт, послуг у грошовому вираженні, тобто розрахунок собівартості продукції.
17
Калькуляція
Спосіб угруповання витрат і визначення собівартості придбаних матеріальних цінностей, виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.
18
Метод бухгалтерського обліку
Сукупність способів і прийомів, за допомогою яких пізнається предмет (об'єкти) бухгалтерського обліку.
19
Податковий облік
Система узагальнення інформації для визначення податкової бази по податку на основі даних первинних документів, згрупованих відповідно до порядку, передбаченого Податковим кодексом.
20
Нематеріальні
активи
Об'єкти довгострокового користування, що не мають фізичної основи, але мають вартісну оцінку і приносять дохід (виключне право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисну модель, виключне авторське право на програми ЕОМ, бази даних, виключне виключне право власника на товарний знак, знак обслуговування і т. д.).
21
Оперативний облік
Система поточного спостереження, контролю над окремими господарськими операціями і управління ними в ході їх здійснення.
22
Основні засоби
Майно з терміном корисного використання більше одного року (засоби праці).
23
Оцінка
Спосіб, за допомогою якого господарські кошти отримують грошове вираження.
24
Реальність балансу
Відповідність оцінок його статей об'єктивної дійсності.
25
Власний
капітал
Чиста вартість майна, що визначається як різниця між вартістю активів (майна) організації та її зобов'язаннями.
26
Способи ведення бухгалтерського
обліку
Способи групування та оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів, організації документообігу, інвентаризації, способи застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи регістрів бухгалтерського обліку, обробки інформації та інші відповідні способи і прийоми.
27
Статистичний облік (статистика)
Система реєстрації, узагальнення і вивчення масових, якісно однорідних соціально-еко-ких явищ (у масштабі підприємства, галузі, економічного регіону, країни).
28
Субрахунок
Спосіб групування даних аналітичного обліку.
29
Рахунки
Спосіб групування і поточного обліку однорідних господарських операцій, а також інформації про стан і зміну об'єктів бухгалтерського обліку з метою поточного контролю.
30
Трудові
вимірювачі
Різновид натуральних вимірників. Вони використовуються для обчислення кількості витрат робочого часу, вираженого в певних одиницях часу, для підрахунку заробітної плати працівників організації, для обчислення продуктивності праці
31
Теорія бухгалтерського обліку
Теоретичні, методологічні та практичні засади організації системи бухгалтерського обліку.
32
Управлінський
облік
Являє собою процес ідентифікації, вимірювання, збору, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі управлінському персоналу інформації, необхідної для планування, контролю поточної виробничо-комерційної діяльності та управління організацією.
33
Облікова політика організації
Прийнята сукупність способів ведення бухгалтерського обліку (первинне спостереження, вартісне вимірювання, поточна угруповання і підсумкове узагальнення фактів господарської діяльності).
34
Фінансовий облік
Являє собою процес підготовки облікової інформації, яка використовується як внутрішніми, так і зовнішніми її користувачами.
35
Цільове фінансування і надходження
Кошти, отримані з бюджету, галузевих і міжгалузевих фондів спеціального призначення, від інших організацій і фізичних осіб для здійснення заходів цільового призначення.

Список використаних джерел

Нормативні правові акти
1. Цивільний кодекс Російської Федерації частина перша від 30 листопада 1994 р. № 51-ФЗ, частина друга від 26 січня 1996 р. № 14-ФЗ, частина третя від 26 листопада 2001 р. № 146-ФЗ і частина четверта від 18 грудня 2006 р . № 230-ФЗ (зі змінами від 26 січня, 20 лютого, 12 серпня 1996 р., 24 жовтня 1997, 8 липня, 17 грудня 1999 р., 16 квітня, 15 травня, 26 листопада 2001 р., 21 березня , 14, 26 листопада 2002 р., 10 січня, 26 березня, 11 листопада, 23 грудня 2003, 29 червня, 29 липня, 2, 29, 30 грудня 2004 р., 21 березня, 9 травня, 2, 18, 21 липня 2005, 3, 10 січня, 2 лютого, 3, 30 червня, 27 липня, 3 листопада, 4, 18, 29, 30 грудня 2006 р., 26 січня, 5 лютого, 20 квітня, 26 червня 1919 , 24 липня, 2, 25 жовтня, 4, 29 листопада, 1, 6 грудня 2007 р., 24, 29 квітня, 13 травня, 30 червня, 14, 22, 23 липня, 8 листопада, 25, 30 грудня 2008 , 9 лютого, 9 квітня 2009 р.).
2. Податковий кодекс Російської Федерації частина перша від 31 липня 1998 р. № 146-ФЗ і частина друга від 5 серпня 2000 р. № 117-ФЗ (зі змінами від 30 березня, 9 липня 1999 р., 2 січня, 5 серпня, 29 грудня 2000, 24 березня, 30 травня, 6, 7, 8 серпня 1927, 29 листопада, 28, 29, 30, 31 грудня 2001 р., 29 травня 1924, 25 липня, 24, 27, 31 грудня 2002 р ., 6, 22, 28 травня, 6, 23, 30 червня, 7 липня, 11 листопада, 8, 23 грудня 2003, 5 квітня, 29, 30 червня, 20, 28, 29 липня, 18, 20, 22 Серпень, 4 жовтня, 2, 29 листопада, 28, 29, 30 грудня 2004 р., 18 травня, 3, 6, 18, 29, 30 червня, 1, 18, 21, 22 липня, 20 жовтня, 4 листопада, 5 , 6, 20, 31 грудня 2005 р., 10 січня, 2, 28 лютого, 13 березня, 3, 30 червня, 18, 26, 27 липня, 16 жовтня, 3, 10 листопада, 4, 5, 18, 29, 30 грудня 2006, 23 березня, 26 квітня, 16, 17 травня 1919, 24 липня, 30 жовтня, 4, 8, 29 листопада, 1, 4, 6 грудня 2007, 30 квітня, 26, 30 червня, 22, 23 липня, 13 жовтня, 24, 26 листопада, 1, 4, 22, 25, 30 грудня 2008 р., 14 березня, 28 квітня 2009 р.).
3. Федеральний закон Російської Федерації «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р. № 129-ФЗ (зі змінами, внесеними Федеральним законом (ФЗ) від 23.07.98 р. № 123-ФЗ; ФЗ від 28.03.02 р. № 32 - ФЗ; ФЗ від 31.12.02 р. № 187-ФЗ; ФЗ від 31.12.02 р. № 191-ФЗ; ФЗ від 10.01.03 р. № 8-ФЗ; Митним кодексом РФ від 28.05.03 р. № 61 - ФЗ; ФЗ від 30.06.03 р. № 86-ФЗ; ФЗ від 03.11.06 р. № 183-ФЗ).
4. Федеральний закон Російської Федерації «Про мінімальний розмір оплати праці» від 19.06.2000 р. № 82-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 29.04.2002 № 42-ФЗ, від 26.11.2002 № 152-ФЗ, від 01.10.2003 № 127-ФЗ, від 22.08.2004 № 122-ФЗ, від 29.12.2004 № 198-ФЗ, від 20.04.2007 № 54-ФЗ, від 24.06.2008 № 91-ФЗ, з ізм., внесеними Постановою Конституційного Суду РФ від 27.11.2008 № 11-П).
5. Федеральний закон Російської Федерації «Про статус військовослужбовців» від 27.05.98 р. № 76-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 31.12.1999 № 229-ФЗ, від 19.06.2000 № 82-ФЗ, від 07.08.2000 № 122 - ФЗ, від 26.07.2001 № 105-ФЗ, від 30.12.2001 № 196-ФЗ, від 07.05.2002 № 49-ФЗ, від 21.05.2002 № 56-ФЗ, від 28.06.2002 № 75-ФЗ, від 27.11. 2002 № 155-ФЗ, від 11.11.2003 № 141-ФЗ, від 26.04.2004 № 29-ФЗ, від 20.07.2004 № 71-ФЗ, від 22.08.2004 № 122-ФЗ, від 22.04.2005 № 37-ФЗ , від 27.12.2005 № 190-ФЗ, від 27.12.2005 № 191-ФЗ, від 02.02.2006 № 20-ФЗ, від 04.05.2006 № 61-ФЗ, від 08.05.2006 № 66-ФЗ, від 06.07.2006 № 104-ФЗ, від 27.07.2006 № 153-ФЗ, від 17.10.2006 № 163-ФЗ, від 04.12.2006 № 203-ФЗ, від 30.12.2006 № 278-ФЗ, від 06.01.2007 № 1-ФЗ, від 02.03.2007 № 24-ФЗ, від 16.03.2007 № 36-ФЗ, від 22.06.2007 № 113-ФЗ, від 22.06.2007 № 114-ФЗ, від 24.07.2007 № 214-ФЗ, від 04.11.2007 № 254-ФЗ, від 01.12.2007 № 311-ФЗ, від 04.12.2007 № 324-ФЗ, від 11.06.2008 № 86-ФЗ, від 14.07.2008 № 111-ФЗ, від 23.07.2008 № 160-ФЗ, від 27.10.2008 № 177-ФЗ, від 08.11.2008 № 203-ФЗ, від 01.12.2008 № 225-ФЗ, від 25.12.2008 № 280-ФЗ, від 14.03.2009 № 34-ФЗ, з ізм., внесеними ФЗ від 27.12.2000 № 150-ФЗ, від 30.12.2001 № 194-ФЗ (ред. 10.11.2004), від 24.12.2002 № 176-ФЗ (ред. 10.11.2004), від 23.12.2003 № 186-ФЗ ( ред. 10.11.2004), Ухвалою Конституційного Суду РФ від 05.04.2007 № 5-П, ФЗ від 09.02.2009 № 1-ФЗ).
6. Постанова Уряду Російської Федерації від 14.10.92 р. № 785 «Про диференціації в рівнях оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки» (в ред. Постанови Уряду РФ від 20.12.2003 р. № 767, зі зм., Внесеними Постановами Уряду РФ від 06.01.1993 р. № 14, від 27.02.1995 р. № 189, розпорядженням Уряду РФ від 06.02.2001 р. № 171-р).
7. Наказ Міністерства фінансів Російської Федерації від 10.02.06 р. № 25н "Про затвердження Інструкції по бюджетному обліку». Видання 2-е, перероб. - К.: Вид-во АМБ, 2006.
8. Наказ Міністерства фінансів СРСР від 01.11.91 р. № 56 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства та інструкція з його застосування». Рекомендовані для застосування на території управління Російської Федерації листом Міністерства економіки та Міністерства фінансів УРСР від 19.12.91 р. № 18-5, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 28.12.94 р. № 173, від 28.07.95 р. № 81 та від 17.02.97 р. № 15.
9. Наказ Міністерства фінансів Російської Федерації від 22.07.03 р. № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організацій» (із змінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів РФ від 31.12.2004 № 135н).
10. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій (затверджені наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 № 94н, із змінами від 07.05.2003 № 38н, від 18.09.2006 № 115н) .
11. Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань (затверджені наказом Мінфіну Росії від 13.06.1995 № 49).
12. Методичні вказівки з бухгалтерського обліку спеціального інструменту, спеціальних пристосувань, спеціального обладнання та спеціального одягу (затверджені наказом Мінфіну Росії від 26.12.2002 № 135н).
13. Методичні вказівки з бухгалтерського обліку основних засобів (затверджені наказом Мінфіну Росії від 13.10.2003 № 91н, від 27.11.2006 № 156н).
14. Вказівки про порядок складання та надання бухгалтерської звітності (затверджено наказом Мінфіну Росії від 22.07.2003 № 67н, зі змінами від 31.12.2000 № 135н, зі змінами від 18.09.2006 № 115н).
15. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації (затверджено наказом Мінфіну Росії від 29.07.1998 № 34н, в ред. Наказів Мінфіну РФ від 30.12.1999 № 107н, від 24.03.2000 № 31н, від 18.09.2006 № 116н, від 26.03.2007 № 26н).
16. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1 / 98 (затверджено наказом Мінфіну Росії від 09.12.1998 № 60н, зі змінами від 30.12.1999 № 107н).
17. Положення з бухгалтерського обліку «Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті» ПБУ 3 / 2006 (затверджено наказом Мінфіну Росії від 27.11.2006 № 154н).
18. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБУ 4 / 99) (затверджено наказом Мінфіну Росії від 06.07.1999 № 43н, зі змінами від 18.09.2006 № 115н).
19. Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ПБУ 5 / 01 (затверджено наказом Мінфіну Росії від 09.06.2001 № 44н, зі змінами від 27.11.2006 № 156н, від 26.03.2007 № 26н - дані зміни вступають в силу з 1 Січень 2008 р .).
20. Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» ПБУ 6 / 01 (затверджено наказом Мінфіну Росії від 30.03.2001 № 26н, зі змінами від 18.05.2002 № 45н, від 12.12.2005 № 147н, 18.09.2006 № 116н, від 27.11. 2006 № 156н).
21. Положення з бухгалтерського обліку «Події після звітної дати» ПБО 7 / 98 (затверджено наказом Мінфіну Росії від 25.11.1998 № 25н).
22. Положення з бухгалтерського обліку «Умовні факти господарської діяльності» ПБО 8 / 01 (затверджено наказом Мінфіну Росії від 28.11.2001 № 96н, зі змінами від 18.09.2006 № 116н).
23. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99 (затверджено наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 № 32н, зі змінами від 30.12.1999 № 107н, від 30.03.2001 № 27н, 18.09.2006 № 116н, від 27.11.2006 № 156н).
24. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99 (затверджено наказом Мінфіну Росії від 06.05.1999 № 33н, зі змінами від 30.12.1999 № 107н, від 30.03.2001 № 27н, 18.09.2006 № 116н, від 27.11.2006 № 156н).
25. Положення з бухгалтерського обліку «Облік державної допомоги» ПБУ 13/2000 (затверджено наказом Мінфіну Росії від 16.10.2000 № 92н, зі змінами від 18.09.2006 № 115н).
26. Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» ПБУ 14/2000 (затверджено наказом Мінфіну Росії від 16.10.2000 № 91н, зі змінами від 18.09.2006 № 115н, від 27.11.2006 № 155н).
27. Положення з бухгалтерського обліку «Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи» ПБУ 17/02 (затверджено наказом Мінфіну Росії від 19.11.2002 р. № 115н, зі змінами від 18.09.2006 р. № 116н).
28. Положення з бухгалтерського обліку «Облік розрахунків з податку на прибуток» ПБУ 18/02 (затверджено наказом Мінфіну Росії від 19.11.2002 р. № 114н).
29. «Про рекомендації по застосуванню облікових регістрів бухгалтерського обліку на підприємствах» (Лист Мінфіну Росії від 24.07.1992 р. № 59).
30. «Про Примірне положення про службу бухгалтерів-експертів у фінансових органах» (Лист Мінфіну Росії від 04.11.1994 р. № 149).
31. Класифікація основних фондів (прийнятий і введений в дію з 1 січня 1996 року постановою Держстандарту Росії від 26 грудня 1994 року № 359, в ред. Зміни 1 / 98, утв. Держстандартом РФ 14.04.98).
Наукова та оглядова література
32. Андрєєв, О.М. Порядок складання річної звітності [Текст] / О.М. Андрєєв / / Главбух. - 2006. - № 3. - С. 37-39. - ISSN 2140-7630.
33. Андросов, А.М. Бухгалтерський облік та звітність в Росії [Текст] / А.М. Андросов. - 2-е вид., Додатк. - М.: Менатеп-Інформ, 2004. - 309 с. - ISBN 5-81-352176-5.
34. Астахов, В.П. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / В.П. Астахов. - М.: Софіт, 2002. - 382 с. - ISBN 5-27-642856-3.
35. Бакаєв, А.С. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та інструкція по його застосуванню [Текст] / А.С. Бакаєв, Л.З. Шнейдман, О.М. Островський. - М.: Інформаційне агентство ІПБ-БІНФА, 2004. - 267 с. - ISBN 5-49-224586-8.
36. Банани, А.С. Коментар до Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в РФ [Текст] / А.С. Банани / / Бухгалтерський облік. - 2005. - № 1. - С. 12-14. - ISSN 1496-5914.
37. Безруких, П.С. Особливості бухгалтерського обліку [Текст] / П.С. Безруких / / Главбух. - 2004. - № 5. - С. 16-17. - ISSN 2140-7630.
38. Вороніна, Л.І. Основи бухгалтерського обліку та аудиту [Текст] / Л.І. Вороніна. - М.: Омега-Л, 2005. - 285 с. - ISBN 5-86-018216-7.
39. Вуд, Ф. Бухгалтерський облік для підприємців [Текст] / Ф. Вуд. - М.: АСПЕРА, 2006. - 421 с. - ISBN 5-23-747592-4.
40. Гонфінкель, В.Я. Економіка підприємства [Текст] / В. Я. Гонфінкель. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2001. - 394 с. - ISBN 5-58-453940-9.
41. Дамар, Р. Фінанси і підприємництво [Текст] / Р. Дамар. - Ярославль: Періодика, 2003. - 368 с. - ISBN 5-67-168405-1.
42. Завгородній, В.П. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку [Текст] / В.П. Завгородній, В.Я. Савченко. - Київ: Бліц-Інформ, 2006. - 452 с.
43. Зайцев, М.О. Економіка промислового підприємства [Текст]: Підручник / Н.А. Зайцев. - М.: Инфра-М, 2006. - 516 с. - ISBN 5-50-737108-5.
44. Зуділін, А.П. Бухгалтерський облік на підприємствах [Текст] / А.П. Зуділін. - М.: Изд-во РУДН, 2007. - 363 с. - ISBN 5-50-121975-6.
45. Коментар до нового плану рахунків бухгалтерського обліку [Текст] / Під. ред. д.е.н. Є. О. Мизиковский - М.: Сучасна економіка і право, 2005. - 267 с. - ISBN 5-41-350294-1.
46. Кондраков, Н.П. Бухгалтерський облік [Текст]: Підручник для вузів / Н.П. Кондраков. - М.: Инфра-М, 2007. - 628 с. - ISBN 5-80-421930-7.
47. Костюк, П.А. Словник бухгалтера [Текст] / П. А. Костюк. - 3-е изд., Перераб. і доп. - СПб.: Лань, 2006. - 281 с. - ISBN 5-85-515097-5.
48. Мюллер, Г. Облік: міжнародна перспектива [Текст] / Г. Мюллер, Х. Гернон, Г. Мінк. - Пер. з англ. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 329 с. - ISBN 5-57-045038-9.
49. Палій, В.Ф. Фінансовий облік [Текст]: Підручник / В.Ф. Палій, В.В. Палій. - 2-е вид., Додатк. і перераб. - М.: Союзаудіт, 2006. - 671 с. - ISBN 5-85-052190-7.
50. Палій, В.Ф. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / В. Ф. Палій, Я. В. Соколов. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 492 с. - ISBN 5-51-094056-4.
51. Ростовцев, О.М. Складання бухгалтерських проводок за новим Планом рахунків [Текст] / О.М. Ростовцев, Є.В. Холоденко. - М.: Економіка-Прес, 2006. - 284 с. - ISBN 5-52-084021-9.
52. Снітко, М.А. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / М. А. Снітко. - Мн.: Місанта, 2005. - 329 с. - ISBN 5-58-012953-4.
53. Соловйова, О.В. Зарубіжні стандарти обліку і звітності [Текст] / О. В. Соловйова. - М.: Аналітика-Прес, 2006. - 276 с. - ISBN 5-70-852017-3.
54. Уткін, Е.А. Фінансовий менеджмент [Текст]: Підручник для вузів / Е.А. Уткін. - М.: Зерцало, 2006. - 647 с. - ISBN 5-20-815368-1.
55. Філіпенко, Л.М. Бухгалтерський облік [Текст]: Підручник у 3-х частинах, Частина 1. / Л.М. Філіпенко. - М.: Норма, 2002. - 372 с. - ISBN 5-84-090218-6.

Додаток А
Таблиця А.1. Система господарського обліку Російської Федерації
Оперативний
облік
Статистичний
облік
Бухгалтерський
облік
Податковий
облік
Система спостереження і поточного контролю за окремими фактами чи процесами з метою керівництва ними в момент їх вчинення
Система збору та узагальнення інформації про масові явища, факти чи процеси з метою управління та контролю за ними
Система безперервного і взаємопов'язаного відображення економічної інформації з метою управління та контролю за фінансовою господарською діяльністю
Система узагальнення інформації для визначення податкової бази відповідно до Податковим кодексом РФ

Додаток Б
Схема Б.1. Користувачі бухгалтерської інформації
Внутрішні
користувачі
Зовнішні
користувачі
Працівники
організації
Власники
Апарат управління організацією
Покупці
Майбутні
акціонери
Постачальники
Кредитори
Інвестори
Що не мають прямого фінансового інтересу
Мають прямий фінансовий інтерес
Інші
групи
Органи
з управління
економікою
Податкові
органиДодаток В
Схема В.2. Схема роботи підприємства, що відображає кругообіг коштів
На схемі позначено:
Д - Т - ТНС - Дпр
гроші - товар - товар з новою вартістю - гроші з прибутком
Підпис: На схемі позначено: Д - Т - ТНС - Дпр гроші - товар - товар з новою вартістю - гроші з прибутком SHAPE
Розрахунковий рахунок
рах. 51
Постачальники
рах. 60
Сировина (матеріали)
рах. 10
Основне виробництво
рах. 20
Продажі
рах. 90
Відвантаження
рах. 45
Готова продукція
рах. 43
Каса
рах. 50
Робітники і службовці
рах. 70


Додаток Г
Таблиця Г.2. Ознаки і види інвентаризації
Ознаки класифікації
Види інвентаризацій
Характеристика
1. У залежності від повноти охоплення об'єктів
Повна
Охоплює всі категорії коштів, прав та зобов'язань.
Звичайно проводиться один раз на рік перед складанням річного балансу.
Вибіркова (часткова)
Охоплює окремі категорії (готівка в касі, товари).
Проводиться при зміні матеріально відповідальних осіб за рішенням керівництва.
2. За характером проведення
Планова
Проводиться в намічені терміни.
Раптова
Проводиться за рішенням керівництва або ревізора, слідчих органів, після форс-мажорних обставин.

Додаток Д
Таблиця Д.3. Система прийомів (елементів методу) бухобліку
Прийом
(Елемент методу)
Склад системи прийомів (елементів методу) бухобліку
Первинне
спостереження
Здійснюється за допомогою первинної документації (оформлення госпоперацій документами) та інвентаризації (перевірка наявності в реальності об'єктів бухобліку).
Вартісне
вимір
Розрізняють звіти первинні, складаються організаціями, і зведені, які складають вищі або материнські організації на підставі первинних звітів.
Поточна угруповання результатів господарської діяльності
Передбачає застосування взаємопов'язаних інформаційних елементів - рахунків, які служать для отримання показників бухобліку, є ознаками класифікації інформації в його системі
Підсумкове узагальнення облікової інформації
Здійснюється шляхом складання бухгалтерського балансу та інших форм звітності

Додаток Е
Схема Е.3. Внутрішня будова рахунки бухобліку
Дебет рахунку Кредит рахунку
Сума за бухгалтерських проводках (х4, х9, х12, х14, х16, х22)
Суми за корреспондирующим (кредитуються) рахунками
(К1, К2, ..., Кn)
Суми за корреспондирующим (дебетуемого) рахунками
(Д1, Д2, ..., Дm)
Сума за бухгалтерських проводках (х1, х5, х17, х19, х21, х25)
Ск
Сальдо кінцеве дебетове
Сп
Сальдо початкове дебетове
Ск
Сальдо кінцеве кредитове
Сп
Сальдо початкове кредитове
Порівняння
Про
Оборот за кредитом
Про
Оборот за дебетомДодаток Ж
Таблиця Ж.4. Матриці внутрішнього облікового поля рахунки бухгалтерського обліку
Дебет
Кредит
Код
К1
К2
...
Кn
S
Код
Д1
Д2
...
Дm
S
Сп
245
Сп
х4
250
250
х1
50
100
150
х9
340
340
х5
100
100
х12
50
80
130
х17
50
50
х14
50
50
х18
50
200
250
х16
180
20
200
х19
50
50
х22
40
40
х21
180
180
х25
200
200
400
Про
640
270
100
1010
Про
300
400
480
1180
Ск
75
Ск

Додаток З
Таблиця З.5. Єдина процедура визначення сальдо по рахунках, руб.
Рахунок
Сп
Обороти
Розрахунок
Ск
Д
До
Д
До
Д
До
А
300
-
580
650
300 + 580 - 650 = 230
230
-
У
-
250
475
515
- 250 + 475 - 515 = - 290
-
290
Ж
-
100
215
90
- 100 + 215 - 90 = 25
25
-
Н
245
-
1010
1180
245 + 1010 - 1180 = 75
75
-
Про
-
195
225
70
- 195 + 225 - 70 = - 40
-
40
545
545
2505
2505
330
330


[1] Безруких, П. С. Особливості бухгалтерського обліку [Текст] / П. С. Безруких / / Главбух. - 2004. - № 5. - С. 16-17.
[2] Уткін, Е. А. Фінансовий менеджмент [Текст]: Підручник для вузів / Е. А. Уткін. - М.: Зерцало, 2006.
[3] Федеральний закон Російської Федерації «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р. № 129-ФЗ (зі змінами, внесеними Федеральним законом (ФЗ) від 23.07.98 р. № 123-ФЗ; ФЗ від 28.03.02 р. № 32-ФЗ; ФЗ від 31.12.02 р. № 187-ФЗ; ФЗ від 31.12.02 р. № 191-ФЗ; ФЗ від 10.01.03 р. № 8-ФЗ; Митним кодексом РФ від 28.05.03 р. № 61-ФЗ; ФЗ від 30.06.03 р. № 86-ФЗ; ФЗ від 03.11.06 р. № 183-ФЗ).
[4] Палій, В. Ф. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / В. Ф. Палій, Я. В. Соколов. - М.: Фінанси і статистика, 2004.
[5] Гонфінкель, В. Я. Економіка підприємства [Текст] / В. Я. Гонфінкель. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2001.
[6] Андросов, А. М. Бухгалтерський облік та звітність в Росії [Текст] / А. М. Андросов. - 2-е вид., Додатк. - М.: Менатеп-Інформ, 2004. - С. 65.
[7] Астахов, В. П. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / В. П. Астахов. - М.: Софіт, 2002. - С. 127.
[8] Снітко, М. А. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / М. А. Снітко. - Мн.: Місанта, 2005.
[9] Андросов, А. М. Бухгалтерський облік та звітність в Росії [Текст] / А. М. Андросов. - 2-е вид., Додатк. - М.: Менатеп-Інформ, 2004.
[10] Палій, В. Ф. Фінансовий облік [Текст]: Підручник / В. Ф. Палій, В. В. Палій. - 2-е вид., Додатк. і перераб. - М.: Союзаудіт, 2006. - С. 17.
[11] Костюк, П. А. Словник бухгалтера [Текст] / П. А. Костюк. - 3-е изд., Перераб. і доп. - СПб.: Лань, 2006.
[12] Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації (затверджено наказом Мінфіну Росії від 29.07.1998 № 34н, в ред. Наказів Мінфіну РФ від 30.12.1999 № 107н, від 24.03.2000 № 31н, від 18.09.2006 № 116н, від 26.03.2007 № 26н).
[13] Вороніна, Л. І. Основи бухгалтерського обліку та аудиту [Текст] / Л. І. Вороніна. - М.: Омега-Л, 2005.
[14] Зуділін, А. П. Бухгалтерський облік на підприємствах [Текст] / А. П. Зуділін. - М.: Изд-во РУДН, 2007.
[15] Кондраков, Н. П. Бухгалтерський облік [Текст]: Підручник для вузів / Н. П. Кондраков. - М.: Инфра-М, 2007.
[16] Андросов, А. М. Бухгалтерський облік та звітність в Росії [Текст] / А. М. Андросов. - 2-е вид., Додатк. - М.: Менатеп-Інформ, 2004. - С. 64.
[17] Там же, с. 66.
[18] Зуділін, А. П. Бухгалтерський облік на підприємствах [Текст] / А. П. Зуділін. - М.: Изд-во РУДН, 2007. - С. 152.
[19] Філіпенко, Л. М. Бухгалтерський облік [Текст]: Підручник у 3-х частинах, Частина 1. / Л. М. Філіпенко. - М.: Норма, 2002. - С. 76.
[20] Вороніна, Л. І. Основи бухгалтерського обліку та аудиту [Текст] / Л. І. Вороніна. - М.: Омега-Л, 2005. - С. 120.
[21] Зайцев, Н. А. Економіка промислового підприємства [Текст]: Підручник / М. О. Зайцев. - М.: Инфра-М, 2006. - С. 91.
[22] Палій, В. Ф. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / В. Ф. Палій, Я. В. Соколов. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - С. 183
[23] Зуділін, А. П. Бухгалтерський облік на підприємствах [Текст] / А. П. Зуділін. - М.: Изд-во РУДН, 2007. - С. 85.
[24] Федеральний закон Російської Федерації «Про мінімальний розмір оплати праці» від 19.06.2000 р. № 82-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 29.04.2002 № 42-ФЗ, від 26.11.2002 № 152-ФЗ, від 01.10 .2003 № 127-ФЗ, від 22.08.2004 № 122-ФЗ, від 29.12.2004 № 198-ФЗ, від 20.04.2007 № 54-ФЗ, від 24.06.2008 № 91-ФЗ, з ізм., внесеними Постановою Конституційного Суду РФ від 27.11.2008 № 11-П).
[25] Постанова Уряду Російської Федерації від 14.10.92 р. № 785 «Про диференціації в рівнях оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки» (в ред. Постанови Уряду РФ від 20.12.2003 р. № 767, із змінами. , внесеними Постановами Уряду РФ від 06.01.1993 р. № 14, від 27.02.1995 р. № 189, розпорядженням Уряду РФ від 06.02.2001 р. № 171-р).
[26] Астахов, В. П. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] / В. П. Астахов. - М.: Софіт, 2002. - С.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Диплом
366.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація бухгалтерського обліку у військовій частині
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Значення бухгалтерського
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 2 Організація системи
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Організація роботи
Організація бухгалтерського обліку 3
Організація бухгалтерського обліку
Організація бухгалтерського обліку 5
Організація бухгалтерського обліку
Організація бухгалтерського обліку 2
© Усі права захищені
написати до нас